Zápis. 16. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. 16. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 04.12.2012"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 16. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM Vedoucí odborů MMK 8 8 Hosté 17 Jednání zastupitelstva města zahájil a řídil primátor pan Tomáš Hanzel. Uvítal všechny přítomné a sdělil, že v době zahájení je přítomno 36 členů zastupitelstva města, tudíž je ZM usnášení schopno. Nejdříve bylo přistoupeno k procedurálním otázkám. Oznámil, že z jednání zastupitelstva města se omluvili: Mgr. Petr Juras, Ing. Ladislav Šincl a paní Marcela Tomková, v průběhu jednání MUDr. Radek Sušil. I když se hlasovalo hlasovacím zařízením, přesto pro případ poruchy byly určeny tyto sčitatelky: paní Tamara Hercigová, Jitka Korzonková a Silvie Šmídová. Jako hlavní sčitatelku určil Ing. Blanku Rychlou. Zpracováním zápisu z 16. zasedání Zastupitelstva města Karviné pověřil paní Janu Nekardovou, u které byly rovněž k nahlédnutí zápisy z 15. zasedání ZM konaného dne , který byl ověřen bez připomínek. Hlasování na tomto jednání ZM bylo veřejné, prostřednictvím hlasovacího zařízení. Jako pracovní předsednictvo byla schválena rada města. Ověřovateli zápisu byli schváleni: pan Bc. Jan Šimerda a pan Radek Orszulik. Tím byly ukončeny procedurální otázky, hlasování č. 1 (usnesení č. 418). Předsedající uvedl, že v programu 16. zasedání Zastupitelstva města Karviné došlo k těmto úpravám: Po jednání 48. schůze RM konané dne byly u prezence členům ZM předány tyto materiály: Doplnění programu č. 1 z Odboru ekonomického Dodatek č. 3 smlouvy o půjčce 1 milion Kč, který bude projednán před bodem programu č. 15 Poskytnutí dotací z Fondu primátora města Karviné v roce Doplnění programu č. 2 z Odboru majetkového Podchod k ŽST Karviná. Doplnění programu č. 3 z Odboru organizačního Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. Doplnění programu č. 4 z Odboru organizačního Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity. Doplnění programu č. 5 z Odboru organizačního Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů. Doplnění programu č. 6 z Odboru organizačního Obecně závazná vyhláška o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele a znalost obsluhy taxametru řidiči taxislužby na území města Karviné. Doplnění programu č. 7 z Odboru organizačního Zásady pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby. Doplnění programu č. 8 z Odboru sociálního - Schválení Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby Karviná, příspěvková organizace, se sídlem Sokolovská 1761, Karviná-Nové Město, s účinností od Protože všechny tyto doplněné body byly uvedeny v programu 16. zasedání ZM Karviné, není potřeba o jejich doplnění hlasovat. Po jednání mimořádné schůze RM před dnešním zasedáním ZM byly u prezence členům ZM předány tyto materiály: Doplnění programu č. 9 z Odboru rozvoje - Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Městský dům kultury Karviná. Doplnění programu č. 10 z Odboru organizačního Změna usnesení ZM č. 394 ze dne Termíny konání schůzí RM a zasedání ZM na rok Doplnění programu č. 11 z Odboru majetkového Vyřazení dlouhodobého majetku socha horníka z náměstí Budovatelů v Karviné-Novém Městě. Doplnění programu č. 12 z Odboru organizačního - Centralizace a optimalizace informačních a komunikačních technologií. Doplnění programu č. 13 z Odboru majetkového Převod budovy č. p. 769 na ul. Ostravské v Karviné-Fryštátě Doplnění programu č. 14 z Odboru rozvoje Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci aktivity Evropská dobrovolná služba v rámci projektu Cesta k městu. Protože tyto body nebyly uvedeny v programu 16. zasedání ZM Karviné, nechal o jejich doplnění postupně hlasovat. Zápis: 1

2 p. T. Hanzel - nejdříve nechal hlasovat o doplnění bodu programu č. 9. HLASOVÁNÍ : č. 2 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 418 p. T. Hanzel - dále nechal hlasovat o doplnění bodu programu č. 10. HLASOVÁNÍ : č. 3 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 418 p. T. Hanzel - dále nechal hlasovat o doplnění bodu programu č. 11. HLASOVÁNÍ : č. 4 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 418 p. T. Hanzel - následně nechal hlasovat o doplnění bodu programu č. 12. HLASOVÁNÍ : č. 5 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 418 p. T. Hanzel - dále nechal hlasovat o doplnění bodu programu č. 13. HLASOVÁNÍ : č. 6 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 418 p. T. Hanzel - nakonec nechal hlasovat o doplnění bodu programu č. 14. HLASOVÁNÍ : č. 7 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 418 p. T. Hanzel - zeptal se, zda chce ještě někdo navržený program 16. zasedání Zastupitelstva města Karviné doplnit. Mgr. A. Petráš - podal návrh, aby byla před projednáváním doplněných bodů programu, které byly členům ZM dány před zasedáním ZM na stůl, vyhlášena přestávka 30 minut za účelem prostudování těchto mateálů. Zápis: 2

3 p. T. Hanzel - nechal o tomto návrhu hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 8 PRO : 24 ZDRŽEL SE : 14 usnesení č. p. J. Adámek - sdělil, že již 3 x po sobě na zasedáních ZM požádal, aby byli na jednání ZM přizváni: Dr. Ing. Klaus-Dieter Beck, generální ředitel OKD, a.s. a pan Čánek, předseda představenstva Lázní Darkov, aby zastupitelům města podali požadované informace týkající se rozšíření těžby uhlí a stavu lázeňství ve městě Karviná. Dodal, že na jeho interpelace nikdo nebere zřetel, jako zastupitel má právo získat tyto informace s tím, že daná problematika by se měla řešit. p. T. Hanzel řekl, že Dr. Ing. Klaus-Dieter Beck, generální ředitel OKD, a.s. byl pozván na zasedání ZM, omluvil se v souvislosti s ukončením pracovního poměru v OKD, a.s. s tím, že musel odcestovat. Na zasedání ZM dne bude přizván nový generální ředitel OKD, a.s. Ing. Fabián. K přizvání pana Čánka, předsedy představenstva Lázní Darkov sdělil, že spolu hovořili a protože se jedná o soukromý subjekt, nelze je k ničemu nutit. Protože další návrhy na doplnění programu nebyly předloženy, o navrženém programu 16. zasedání ZM, včetně doplněných bodů, nechal hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 9 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 418 Program 16. zasedání ZM Karviné byl schválen. Na základě nových ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmu, došlo k upřesnění pravidel stanovených zákonem o obcích ve věci oznámení o osobním zájmu. Dle 8 zákona o střetu zájmu je veřejný funkcionář povinen při jednání orgánu územního samosprávného celku, ve kterém vystoupí v rozpravě, předloží návrh nebo je oprávněn hlasovat, oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma, a nebo má-li na věci jiný osobní zájem; to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Oznámení podává příslušný veřejný funkcionář písemně před zahájením jednání nebo ústně v jeho průběhu, nejpozději však před tím, než orgán přistoupí k hlasování; oznámení bude vždy součástí zápisu z jednání. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje ZM usnesením. p. T. Hanzel - sdělil, že střet zájmu nikdo neoznámil. Ještě než bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu, pan primátor podal zastupitelům, vedoucím odborů MMK a ředitelům řízených organizací města informaci, že po ukončení zasedání zastupitelstva města se bude konat malý raut v zasedací místnosti děkana OPF-Slezské univerzity Karviná, která se nachází ve 2. patře budovy. Nyní bylo přistoupeno k projednávání jednotlivých bodů programu. 1) Vyřízení interpelací členů ZM Karviné přednesených na zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne ústní informace p. T. Hanzel - řekl, že v rámci tohoto bodu byl přizván na jednání ZM Ing. Bílek ze Zdravotního ústavu Ostrava k problematice znečisťování ovzduší, jehož vystoupení bylo doplněno prezentací. Ing. Jiří Bílek - představil prezentaci o stavu ovzduší v Karviné, kde prezentoval mapky zachycující stav ovzduší nejen našeho regionu, ale celé ČR a také stav ovzduší v Evropě s tím, že naše ovzduší patří k nejhorším (oblast ostravská, bohumínská a třinecká). Další tabulky představovaly průměrné roční koncentrace PM10 s výřezem území Moravskoslezského kraje, koncentrace prašného aerosolu PM10 a PM2,5 - průměr za období , která uváděla překročené limity v jednotlivých měřených lokalitách. Dále hovořil o rozložení zdrojů způsobující znečištění ovzduší, což je doprava, lokální topeniště, dálkový transport z Polska a průmysl, ze kterých uniká do ovzduší velké množství prachu. Představil také statistiku smogových situací, kdy leden a únor je kritický s tím, že listopad je horší než prosinec. V létě je situace příznivější. Naše území se nachází v trychtýři Moravské brány, která má svá specifika pro výskyt smogových situací. Až nad 500 m n.m. je situace lepší, nejlepší je nad 700 m n.m. Škodliviny ve vnějším ovzduší se dělí na prahové, kdy se účinek projevuje až po překročení jisté meze expozice či Zápis: 3

4 dávky (oxidy dusíku) a na bezprahové, kdy se účinek projevuje při jakékoliv úrovni expozice či dávky (PM2,5, PM10, těžké kovy, PAH, Benzen, Dioxiny). Nakonec svého vystoupení hovořil o tom, co ovlivňuje zdraví lidí. Z 50 % je to životní styl, což jsou stravovací návyky a fyzická aktivita, z 20 % životní prostředí, což je ovzduší, z 20 % genetické faktory a z 10 % zdravotní péče. Přehled jednotlivých měření lze sledovat nebo získat na internetových stránkách nebo p. T. Hanzel - poděkoval Ing. Bílkovi za podané informace s tím, že seznámil zastupitele s problematikou stavu ovzduší a konstatoval, že velký vliv na stav ovzduší v našem kraji mají lokální topeniště, nikoliv těžký průmysl. Zeptal se, zda existuje recept na to, co by mělo vedení města udělat, aby se tento stav zlepšil, neboť jsou neustále napadáni, že pro zlepšení situace nic nedělají. Nelze ani donutit domkaře, aby topili tím, čím mají. Ing. J. Bílek - řekl, že konkrétní recept nemá, smogová situace vzniká také tím, že lokální komíny jsou nízko položené, domkaři spalují špatné palivo, odpad nebo plasty. Lidé by měli být motivováni topit správným palivem nebo takovým, které je pro daný kotel určeno, nejúčinnější by bylo za to lidí trestat (dostat tuto možnost do zákona). Důležitá je v tomto směru také osvěta lidí, aby věděli, jak jsou dané koncetrace zdraví škodlivé, hlavně u malých dětí s tím, že se to na jejich zdraví neprojeví okamžitě, ale i za několik let později. Pomohl by také odklon dopravy z města, což také není v tomto případě možné. Přestože je situace složitá, je třeba jí řešit. Ing. Z. Gajdacz - vznesl dotaz, zda se s rostoucí nadmořskou výškou snižuje koncentrace hranice inverzní vrstvy, zda je ideální nad 700 m n.m. a do 400 m n.m. je obecně špatná. Ing. J. Bílek - potvrdil, že hranicí inverzní křivky je 700 m n.m. p. M. Heisigová - občanka města - uvedla, že ministerstvo ŽP se s MS krajem podílelo na tzv. kotlíkové dotaci, kdy v prvním kole se jednalo o příspěvek na kotle na tuhá paliva a v druhém kole na kotle spalující peletky. Vznesla dotaz, zda to bylo vhodné řešení, když se občané museli zavázat, že budou 15 let topit tímto palivem. Ing. J. Bílek - uvedl, že je jedno, jakým palivem budou občané topit, zda černým uhlím nebo peletkami, důležité je, aby topili v kotlech tím palivem, které je k tomu určené. V těchto případech jsou pak limity v normě. Pokud lidé topí v kotlech správným palivem, musí dodržovat také jejich provozní podmínky a ne kotel tzv. přidusit, aby topili úsporně. p. T. Hanzel - poděkoval Ing. Bílkovi za doplňující informace a nechal hlasovat, že ústní informativní zprávu bereme na vědomí. HLASOVÁNÍ : č. 10 PRO : 36 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Plnění rozpočtu statutárního města Karviné za I. - III. čtvrtletí 2012 p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. Tabulkový přehled byl sestaven dle předložených podkladů od jednotlivých správců rozpočtových prostředků a příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná. Návrh projednala rada města na své schůzi dne s tím, že doporučila zastupitelstvu města předložený návrh rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2013 schválit. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. Mgr. R. Hamrus - podal návrh s tím, že by se měl jeho příspěvek spíš týkat rozpočtu roku 2012 nebo návrhu rozpočtu na rok 2013, kdy navrhoval řešit problematiku daňových vícepříjmů z loterijních činností a z hazardu ve prospěch sportu. Řekl, že diskuzi k této záležitosti vedli také na komisi tělovýchovy a sportu s tím, že zpracoval nějaký podnět k projednání tohoto návrhu ve finančním výboru. Návrh projednal také s náměstkem primátora Ing. Wolfem. Domníval se, že by se touto záležitostí dalo zabývat v rámci přebytku hospodaření roku p. T. Hanzel - řekl, že se námětem bude vedení města zabývat a požadavek řešen v rámci přebytku hospodaření města s tím, že bude nejdříve projednán napříč politickými kluby, komisemi a radou města. Protože další dotazy nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 2 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 11 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Návrh rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2013 p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický. Tabulkový přehled byl sestaven dle předložených podkladů od jednotlivých správců rozpočtových prostředků a příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Karviná. Návrh projednala rada města na své schůzi dne s tím, že doporučila zastupitelstvu města předložený návrh rozpočtu statutárního města Karviné na rok 2013 schválit. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. Zápis: 4

5 p. J. Adámek - uvedl, že již mu vedení města 2 roky slibuje, že budou uvolněny finanční prostředky města na vybudování semaforu u Tyflocentra. Ani v návrhu rozpočtu na rok 2013 tuto položku nenašel, tedy zase nebyl jeho požadavek respektován s tím, že nebyla zahájena ani příprava projektové dokumentace. Proto opětovně vznesl požadavek na vybudování tohoto semaforu s tím, že požádal, aby bylo svoláno jednání (místní šetření) za jeho účasti a odborných pracovníků MMK. Dále poukázal na to, že i chodník vedoucí k Tyflocentru je ve špatném stavu, na kterém by si mohl zlomit slepeckou hůl nebo přijít k úrazu. Musí proto přejít na druhou stranu a pak je pro něj přechod k Tyflocentru nebezpečný. p. T. Hanzel - řekl, že nic takohého neslíbil, vedení města vzalo podnět na vědomí a řešil se v pracovním pořádku s tím, že na jeho interpelaci bylo odpovězeno vedoucí OM Ing. Bogoczovou. Ing. H. Bogoczová - uvedla, že věc převzal jejich odbor od letošního roku, dříve řešil interpelaci odbor OMH s tím, že nyní bude záležitost posouzena z dopravního hlediska, následně provedena příprava a potřebná povolení. Dodala, že bude vyvoláno jednání na místě samém, jak požadoval pan Adámek, za jeho účasti, odborných pracovníků MMK a zástupce Tyflocentra tak, aby byly předloženy oprávněné požadavky. p. T. Hanzel - s předloženým návrhem souhlasil. Protože další dotazy nebyly předloženy, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 3 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 12 PRO : 36 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Základní škola Dělnická, IČ p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický, kdy Odbor majetkový na základě plánu údržby pro příspěvkové organizace ZŠ požádal o poskytnutí dotace do investičního fondu Základní škole Dělnická ve výši Kč ,-- na dokrytí a financování schválené akce - oprava střešní krytiny. Předložený návrh projednala rada města na své schůzi dne s tím, že jej doporučila zastupitelstvu města ke schválení. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předložené zprávě nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 4 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 13 PRO : 36 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Poskytnutí dotace do investičního fondu příspěvkové organizaci Mateřská škola Dvořákova, IČ p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický s tím, že Odbor majetkový na základě plánu údržby pro příspěvkové organizace MŠ v Karviné požádal o poskytnutí dotace do investičního fondu MŠ Dvořákova ve výši Kč ,-- na financování schválené akce - pořízení myčky nádobí. K návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předložené zprávě nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 5 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 14 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 423 Zápis: 5

6 6) Poskytnutí dotace Základní organizaci odborového svazu státních orgánů a organizací, Závodnímu výboru Magistrátu města Karviné, Karviná, IČ p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor ekonomický, který v souladu s uzavřenou Kolektivní smlouvou mezi statutárním městem Karviná a Základní organizací odborového svazu předložil ke schválení poskytnutí dotace ve výši Kč ,-- na činnost odborové organizace. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předložené zprávě nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 6 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 15 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Stanovení pro rok 2013 náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce členům Zastupitelstva města Karviné, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Obec poskytuje ze svých rozpočtových prostředků neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo vždy na příslušný kalendářní rok. Rada města projednala předložený návrh a doporučila zastupitelstvu města stanovit náhradu ve výši 150,-- Kč/hod. Náhrada bude poskytována na základě podané žádosti, která je přílohou materiálu, kterou lze rovněž odevzdat na dnešním zasedání ZM nebo nejpozději počátkem nového kalendářního roku. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy ani připomínky k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 7 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 16 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Plány práce výborů Zastupitelstva města Karviné na rok 2013 p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Plány byly zpracovány z podkladů zaslaných jednotlivými předsedy výborů Zastupitelstva města Karviné. K předloženým návrhům otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předloženým návrhům nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 8 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 17 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Obecně závazá vyhláška k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační,který ve spolupráci s Odborem ekonomickým zpracoval novou obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu, ve které byly na návrh Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR vypuštěny v čl. 4 OZV sporné podmínky pro provozování výherních zařízení a nově bylo stanoveno, kdo provádí kontrolu dodržování OZV a také sankcionování porušení této OZV. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. Zápis: 6

7 Mgr. A. Petráš - zzeptal se, zda budou někdy zastupitelům města předloženy celkové počty automatů umístěným ve městě s tím, že je 91 míst, kde se provozují tyto automaty a podělí je počty obyvatel, dostal se k číslu 650 osob. Nebyl pro, aby byl provoz automatů povolen ve městě, kde je velká nezaměstnanost nebo na ubytovnách s tím, že jejich provoz způsobuje negativní sociální a patologické jevy. Vyhláškou nebyl omezen jejich provoz, ale pouze bylo konstatováno, za jakých podmínek a kde mohou být provozovány. Dosud nebylo předloženo ani vyhodnocení OZV, byl vydán pouze seznam provozoven, kde se mohou za stanovených podmínek automaty provozovat. p. T. Hanzel - nebyl také pro provoz automatů s tím, že Mgr. Bičej předloží požadovanou zprávu. Nelíbil se mu provoz automatů hlavně v místech, kde se pohybují sociálně slabí obyvatelé, hlavně v ubytovnách a jim podobných zařízeních. Mgr. P. Bičej - řekl, že bylo deklarováno, že se nebudou rušit výherní hrací automaty, ale bude přijata tzv. stopstavová vyhláška, která uvádí, kde se mohou výherní hrací automaty a videoterminály provozovat s tím, že pokud bude chtít podnikatel rozšířit své podnikání, musí se řídit obecně závazkou vyhláškou, která mimo jiné říká, kde je mohou provozovat. Otázkou jejich provozu jsou riziková místa, jako jsou ubytovny, kde by mohl být vydán zákaz, ale podnikatelé by se mohli ohradit, že se jedná o diskriminaci, tedy o omezení v podnikání. p. J. Adámek - dodal, že v Karviné je nejvíce výherních hracích přístrojů v republice kromě města Prahy s tím, že kontroly v provozovnách provádí osoby, které podnikatelé dobře znají. Kontrolu by měli provádět nazávislé osoby a jejich provoz by neměl být povolován v problematických lokalitách a zařízeních. Měly by být umístěny mimo město tak, jak to provedla řada měst, protože automaty podporují patologické jevy ve společnosti (krádeže, loupeže, násilí a pod.). Měl za to, že automaty nejsou žádným přínosem pro naše město. p. T. Hanzel - souhlasil s tím, že automatypodporují tyto jevy a rovněž není jejich zastáncem. Ve městech, kde jejich provoz zakázali, byly výherní hrací přístroje nahrazeny videoterminály. Ve městě Karviná byl učiněn jako první krok, a to přijetí tzv. stopstavové vyhlášky, která jejich provoz omezuje nebo povoluje za stanovených podmínek. Je pravdou, že do budoucna se bude muset tento problém nějak řešit. Mgr. A. Petráš - zajímalo ho, proč město Bohumín mohlo jejich provoz zrušit. Automaty jsou provozovány většinou ve špatném prostředí. Zeptal se, zda se městu penize z jejich provozu vyplatí. Osobně byl pro jejich zrušení. Omezení jejich provozu neviděl jen v tom, že zrušíme reklamu, protože to nic neřeší. Apeloval, aby se vedení města poučilo z okolních měst. p. T. Hanzel - řekl, že automaty nejsou nejdůležitějším příjmem města. Každý má možnost navrhnout změnu vyhlášky s tím, že doporučil předložit návrh na zrušení provozování výherních hracích přístrojů ve městě, o kterém rozhodnou zastupitelé hlasováním. Protože další dotazy ani připomínky k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 9 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 18 PRO : 27 PROTI : 3 ZDRŽEL SE : 6 usnesení č ) Obecně závazná vyhláška o místním poplatkku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. K vydání nové OZV dochází z důvodu změny zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, především jeho ustanovení 10b a to, ke změně okruhu poplatníků (rozšíření o cizince, majitele bytů a rodinných domů určených individuální rekreaci), ke zvýšení sazby poplatku z Kč 250,-- na Kč 750,-- a dále byla zavedena tzv. společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku. Sazba poplatku však navýšena nebyla, celkově tedy stále činí Kč 500,-- za kalendářní rok. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 10 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 19 PRO : 34 ZDRŽEL SE : 2 usnesení č ) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Karviné p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační na návrh Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, kdy byly provedeny změny především v roztřídění kategorií sazeb poplatků v čl. 7, Zápis: 7

8 nově byla stanovena jednotná paušální částka za umístění zařízení lunaparků, která činí po celý rok 3.500,-- Kč/týden a paušální částka za umístění zařízení cirkusů činí nově po celý rok 3.000,-- Kč/týden. Dále byla zvýšena sazba poplatku za užívání veřejného prostranství pro tvorbu filmových a televizních děl, a to z 5,-- Kč/m2/den na 10,-- Kč/m2/den. Ostatní sazby zůstaly beze změny. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. J. Adámek - řekl, že by do OZV doplnil zábor místa, bilbordy a také umístění různých reklam podnikatelů, např. ve tvaru A, které jsou umísťovány i na chodnících a mu osobně způsobují problémy v chůzi. Měl za to, že za reklamu by měl každý podnikatel platit. Ing. L. Raszyk - předložil doplňující návrh na usnesení, a to v článku 7, bodě 7.8., který bude znít takto: a) měsíční paušální částkou: 1. pro jedno osobní vozidlo 425,-- Kč/měsíc - mimo Masarykovo náměstí a ulice uvedené v následujícím bodu, 2. pro jedno osobní vozidlo 600,-- Kč/měsíc - na Masarykově náměstí a ulici Fryštátská - u tržnice, Zámecká, Praskova a Pivovarská, b) roční paušální částkou: 1. pro jedno osobní vozidlo 5.000,-- Kč/rok - mimo Masarykovo náměstí a ulice uvedené v následujícím bodu, 2. pro jedno osobní vozidlo 7.200,-- Kč/rok na Masarykově náměstí a ulici Fryštátská - u tržnice, Praskova a Pivovarská. p. T. Gallik - vznesl dotaz, zda si může kdokoliv a kdekoliv ve městě koupit parkovací místo mimo vyhrazených míst v uvedených lokalitách. Bc. B. Vašíček - řekl, že předložená změna souvisí se změnou dopravy v centru města, jedná se o obytnou zónu, kde je nutno zabezpečit průjezd vozidel. Dojde k zavedení rezervovaných stání za uvedené poplatky. V Karviné lze zakoupit parkovací místo jen na vymezených místech k tomu určených. p. J. Adámek - uvedl, že nedostal odpověď na zpoplatnění reklamy, letních zahrádek a kdo bude tyto poplatky vybírat. Ing. L. Raszyk - řekl, že provoz zahrádek na náměstí byl omezen, což se i osvědčilo, většina dotázaných byla spokojena, jedna předzahrádka má omezenou plochu na 50 m2, reklamy ve tvaru A byly umístěny v rigolech na kraji chodníku, kde lidé nechodí. Měl za to, že reklamy ve tvaru A jsou jednou z forem podpory podnikání, což pan Adámek přece podporuje. p. T. Hanzel - protože další dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal hlasovat o návrhu usnesení bodu programu č. 11, včetně předložené změny v článku 7, bodu 7.8. HLASOVÁNÍ : č. 20 PRO : 36 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Obecně závazná vyhláška, kterou se mění O becně závazná vyhláška č. 9/2012, kterou se stanovuje zákaz spalování rostlinných materiálů na území města Karviné p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, které na doporučení Ministerstva vnitra ČR mění bod 1.1 OZV tak, že se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálu jen v otevřených ohništích tak, jak to umožňuje ustanovení 16 odst. 5 nového zákona č. 201/2012, o ochraně ovzduší. Ostatní text OZV zůstává nezměněn. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 12 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 21 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Zásady k poskytování cestovního, pracovního volna a náhrad členům Zastupitelstva města Karviné p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační. Zásady byly aktualizovány v návaznosti na novelu zákoníku práce, ve kterých byly provedeny i další úpravy, jejichž potřeba vyvstala v rámci revize tohoto předpisu. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. Zápis: 8

9 p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 13 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 22 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor správy majetku, který obdržel žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby, které dle schválených Zásad pro hodnocení a poskytování finančních příspěvků z rozpočtu statutárního města Karviné na podporu individuální bytové výstavby splňují stanovené podmínky. Na základě této skutečnosti rada města doporučila uvedeným žadatelům finanční příspěvek na výstavbu rodinného domu ve výši Kč ,-- poskytnout. K předloženým návrhům otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 14 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 23 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 432 doplnění programu č. 1 - Dodatek č. 3 smlouvy o půjčce 1 milion Kč p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu je Odbor ekonomický. Zastupitelstvu města Karviné byla předložena občanským sdružením HCB žádost s dohodou o převzetí dluhu mezi dlužníkem HCB, s.r.o. a přejímatelem HCB, občanské sdružení a uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí půjčky s prodlužením splatnost půjčky do Dne však byla občanským sdružením HCB z důvodu nelehké ekonomické situace předložena žádost o splátkový kalendář. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. Mgr. R. Hamrus - projednal tento materiál komplexněji a historicky s tím, že si také váží pana Faráře a jeho sportovních výsledků, který je v současné době prezidentem HCB. Sport vždy podporoval a také házenou vzhledem k tomu, že k ní má velmi blízko. V současné době se již jedná o třetí dodatek smlouvy o půjčce, která byla poskytnuta HCB, s.r.o., což již nepovažoval za standartní záležitost sportovního klubu s tím, že půjčka přešla na nové občanské sdružení HCB. Rovněž pana Halady si váží, přestože byl z klubu HCB, s.r.o. vyloučen a půjčka přešla na nové sdružení, ale dosud dle dohody nebyla zaplacena. Pan Farář byl pozván na jednání komise tělovýchovy a sportu, na které se nedostavil s tím, že byli ujištěni, že v listopadu 2012 bude půjčka splacena. nestalo se tak s tím, že je zastupitelstvu předložen návrh na uzavření Dodatku č. 3. Obával se, aby nebyl následně předložen Dodatek č. 4 nebo 5. Dodal, že je škoda, že se na jednání komise tělovýchovy a sportu nedostavil pan Farář, kde mu chtěli členové komise položit otázky týkající se financování klubu. Domníval se, že by půjčka měla být splacena v daném termínu, proto předložený návrh nepodporoval. p. T. Hanzel - řekl, že je dána možnost novému vedení sdružení HCB půjčku uhradit, tedy příležitost se s problémem nějak poprat, dluh vyrovnat. Dodal, že v zájmu města není házenou zrušit. Mgr. A. Petráš - k protinávrhu Mgr. Hamruse uvedl, že to vzal ze svého pohledu, pokud by město Dodatek č. 3 nechválilo, mohla by házená ve městě skončit, protože nebudou mít na svou činnost dostatek finančních prostředků. Proto navrhl házenou podpořit a Dodatek č. 3 schválit. Mgr. R. Hamrus - neřekl, že nemá město házené pomoci, už několikrát jim město pomohlo, ale svůj závazek musí dodržet a půjčku splatit. Tím se pouze oddálí splatnost této půjčky. p. T. Hanzel - protože další návrhy ani připomínky nebyly předloženy, nechal hlasovat o protinávrhu Mgr. Hamruse - neuzavřít dodatek č. 3 smlouvy o půjčce 1 milion Kč. Zápis: 9

10 HLASOVÁNÍ : č. 24 PRO : 4 PROTI : 18 ZDRŽEL SE : 10 usnesení č. Návrh nebyl schválen. p. T. Hanzel - protože protinávrh nebyl schválen, nechal hlasovat o původním návrhu na usnesení doplnění bodu programu č.1. HLASOVÁNÍ : č. 25 PRO : 34 ZDRŽEL SE : 4 usnesení č ) Poskytnutí dotací z Fondu primátora města Karviné v roce 2012 p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Odborná pracovní skupina fondu primátora na svém jednání dne posoudila v souladu se Zásadami pro poskytování dotací a grantů z rozpočtu statutárního města Karviné zaslané žádosti o dotace a doporučila ke schválení dotace v celkovém objemu Kč ,--. Rada města rozhodla dne o poskytnutí dotací do Kč ,-- v celkovém objemu Kč ,-- s tím, že doporučila zastupitelstvu města poskytnout dotace nad Kč ,-- v celkovém objemu Kč ,--. K předloženým návrhům otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 15 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 26 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Fondu primátora města Karviné p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje, který byl předložen v souvislosti se změnou zákona o loteriích a z důvodu úpravy ustanovení týkajícího se zdroje financování fondu s tím, že Dodatek č. 2 nabude účinnosti dnem K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 16 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 27 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Změna usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 328 ze dne p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor rozvoje. Usnesením ZM č. 328 ze dne bylo rozhodnuto poskytnout dotaci z Fondu primátora města Karviné ve výši Kč ,-- občanskému sdružení HCB Karviná na realizaci 19. ročníku mezinárodního házenkářského turnaje Handball Karviná Cup Jelikož se turnaj v plánovaném rozsahu neuskutečnil, odbornou pracovní skupinou Fondu primátora města bylo doporučeno dotaci ve výši Kč ,-- neposkytnout. Rada města doporučila vypustit z přílohy usnesení příjemce dotace HCB Karviná, uvedeného pod pořadovým číslem 12 s tím, že ostatní text usnesení zůstává nedotčen. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. Zápis: 10

11 p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 17 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 28 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Zmařená investice - Výstavba parkovací plochy na ul. Školské v Karviné-Ráji (č. p. 460) p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový s tím, že bylo na poradě PUF rozhodnuto o zastavení přípravy předmětné investiční akce. Na základě této skutečnosti rada města doporučila zastupitelstvu města vyřadit předmětnou investiční akci z evidence majetku a účetnictví statutárního města Karviné. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 18 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 29 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Zmařená investice Rekonstrukce domu č. p. 200 Karviná-Staré Město p. T. Hanzel - sdělil, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový, kdy Odbor investic zrealizoval v roce 2010 investiční přípravu akce s tím, že z důvodu nepřiznání dotace na uvedenou akci byla příprava realizace stavby zastavena. Rada města proto doporučila zastupitelstvu rozhodnout vyřadit z evidence města připravenou investiční akci. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. J. Adámek - zeptal se, kdo u obou investičních akcí bude hradit náklady nebo kdo ponese odpovědnost za škodu, za zpracované projekty a pod. Požádal, aby na příštím ZM byly tyto náklady vyčísleny u obou projektů. p. T. Hanzel - řekl, že vyčíslení bylo v obou materiálech uvedeno. p. J. Adámek - omluvil se, že si toho nevšiml. Ing. L. Raszyk - k investiční akci Výstavba parkovací plochy na ul. Školská uvedl, že proti stavbě byli nakonec občané této části města, s vybudovám parkoviště před domem nesouhlasili, sepsali petici, město jim vyšlo vstříc a akci zastavilo. Na investiční akci Rekonstrukce domu č. p. 200 ve Starém Městsě nebyla přiznána státní dotace, na kterou musela být předem zpracována projektová dokumentace. Stavba byla proto pozastavena. p. T. Hanzel - protože další dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 19 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 30 PROTI : 1 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Zrušení usnesení ZM č. 372 ze dne p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový, který připravoval akci s názvem Energetické úspory v objektech města Karviné II, jejímž předmětem bylo zateplení a výměna oken čtyř objektů města Karviné (ZUŠ Majakovského, ZŠ Cihelní, ZŠ a MŠ Dr. Olszaka a ZŠ Družby včetně objektu na ul. Mírová) s tím, že zastupitelstvo města poté rozhodlo o schválení odůvodnění významné podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a o zahájení zadávacího řízení usnesením ZM č. 372 ze dne , které rada města na své schůzi dne Zápis: 11

12 doporučila zastupitelstvu města zrušit. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předloženému návrhu nebyly podány, nechal o návrhu usnesení bodu programu č. 20 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 31 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Přijetí úvěru Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1742, ul. Tř. Osvobození, Karviná-Nové Město v souvislosti s revitalizací domu p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předložené majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 21 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 32 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Nabídka na odkoupení budovy č. p. 1 ua ul. Svornosti v Karviné-Doly p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předložené majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 22 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 33 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Mgr. Josef Kovačovský - změna usnesení ZM č ze dne p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předložené majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 23 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 34 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Převod spoluvlastnického podílu 1/8 pozemku p. č v k.ú. a obci Ořechov p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi. Zápis: 12

13 p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předložené majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 24 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 35 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku - mostek na ul. Kostelní v Karviné-Dolech p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předložené majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 25 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 36 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Vyžazení dlouhodového hmotného majetku - mostek u Lázeňského parku v Karviné-Lázních Darkov p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předložené majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 26 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 37 PRO : 36 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č ) Vyřazení dlouhodobého majetku - přístřešek požární zbrojnice v parku Boženy Němcové v Karviné-Fryštátě p. T. Hanzel - k předložené majetkové záležitosti otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože žádné dotazy k předložené majetkové záležitosti nebyly podány, nechal o předloženém návrhu usnesení bodu programu č. 27 hlasovat. HLASOVÁNÍ : č. 38 PRO : 36 ZDRŽEL SE : 0 usnesení č. 446 p. T. Hanzel - před projednáváním doplněných bodů programu vyhlásil přestávku s tím, že navrhl hlasovat o jejím zkrácení z 30 minut na 15 minut. HLASOVÁNÍ : č. 39 PRO : 32 ZDRŽEL SE : 2 usnesení č. Zápis: 13

14 P ř e s t á v k a od 9:45-10:00 hodin doplnění programu č. 2 - Podchod k ŽST Karviná p. T. Hanzel - řekl, že předkladatelem materiálu byl Odbor majetkový. V roce 2005 v rámci plánované stavby Optimalizace traťového úseku Český Těšín Dětmarovice SMK potvrdilo zastupitelstvo záměr podílet se na spolufinancování stavby prodloužení podchodu. Důvodová zpráva podrobně popisuje, jaké byly ze strany města učiněny jednotlivé kroky a dále, co je zapotřebí provést pro realizaci stavby prodloužené části podchodu ve směru na Staré Město. Rada města projednala materiál na své schůzi dne s tím, že zastupitelstvu města doporučila zrušit usnesení ZM Karviné č. 757 ze dne v plném znění a nepokračovat v přípravě a následné realizaci prodloužené části podchodu v ŽST Karviná s výstupem směrem Karviná-Staré Město a přístupové komunikace k podchodu z prostředků města z důvodu majetkového nevypořádání pozemku parc. č. 3766/12 v katastrálním území Karviná-město. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. M. Heisigová - občanka města - obrátila se na zastupitele v záležitosti, která má velký význam pro občany Starého Města, hlavně pro ty, kteří tam mají vlastní nebo rekreační nemovistost nebo lokalitu pouze využívají pro volnočasovou aktivitu. Z usnesení RM ze dne vyplynulo, že na zasedání ZM dne bude jednáno o materiálu týkající se realizace podchodu v ŽST Karviná s výstupem směr Karviná na pozemku, který je ve vlastnictví společnosti ČSAD Havířov, která na jejich dotaz sdělila, že nemá zájem tento pozemek odprodat ani na něm strpět věcné břemeno. Část pozemku p. č. 3766/12, který se nachází podél železniční tratě, je dlouhodobě v zanedbaném stavu a bez využití. Z již zmiňovaného usnesení RM je zřejmé, že vedení města nemá zájem výstavbu podchodu realizovat. Toto rozhodnutí vnímají občané jako počátek omezování infrastruktury ve Starém Městě a postupné cílené zhoršování pohody bydlení. Upozornila na ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, který v 2 odst. 2 uvádí: Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Měla za to, že přístup občanů k železniční stanici, autobusovému nádraží a obchodnímu centru a celkové propojení městské části Staré Město s centrem Karviné lze jistě považovat za veřejný zájem, který převažuje nad zájmem soukromé společnosti, která pozemek vlastní, může vedení města využít ustanovení 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění). Je nutno vzít také na vědomí, že realizací stavebních objektů (oplocení a protihluková stěna) dojde k tomu, že dnešní přístup na nádraží od Starého Města bude přerušen a všichni občané budou muset nádraží obcházet. Dostupná vzdálenost pro pěší po mostech na ulicích Bohumínská nebo Ostravská bude místo několika set metrů přes dva kilometry. Pokud vedení města nabylo dojem, že osud Starého Města je již zpečetěn z důvodu předloženého záměru OKD, a.s. rozšířit těžbu uhlí, tak chtěla ubezpečit, že tato záležitost není zdaleka ještě rozhodnuta. Celý prosces předchází samotnému povolení hornické činnosti a je stále na začátku, ve fázi přípravy dokumentace EIA a potrvá ještě několik let. Život a rozvoj města se ale může na několik let zastavit jen proto, že soukromá společnost předloží nějaký záměr své činnosti na území města. Požádala proto, aby zastupitelé ještě zvážili, zda podpoří rozvoj města a potřeby občanů, voličů nebo přistoupí na postupnou likvidací Starého Města, které je součástí města Karviné. Dále měla k dispozici vyjádření Správy železniční a dopravní cesty, které bylo dne panem Drvotou, zaměstnancem železniční dopravní cesty, uveřejněno na www. stránkách města. V rámci stavby se v železniční stanici Karviná uskuteční rekonstrukce nejen ostrovních nástupišť mezi kolejemi 1 a 3 a kolejemi 2 a 4, ale také jejich zastřešení. Dále bylo uvedeno, že podchod ve stanici směrem na Staré Město bude prodloužen za hranici drážního svršku tak, aby v budoucnu po dořešení návazných komunikací pro pěší mohlo dojít k realizaci výstupní části bez omezení železniční dopravy v rekonstruovaném kolejišti stanice. Již od roku 2005, kdy bylo schváleno usnesení ZM ohledně příspěvku 51 % na uvedený projekt, mělo město dostatek času vypořádat se s majitelem pozemku ČSAD Havířov. Zajímalo jí, jaké kroky v této době město Karviná učinilo, protože měla informaci, že teprve letos byly v dané věci učiněny nějaké dotazy. Zeptala se proto, neboť bylo dnes navrženo usnesení ZM z roku 2005 zrušit a rozhodnout v realizaci daného projektu nepokračovat. Uvést pouze důvod, že se město s vedením ČSAD Havířov nedohodlo na vypořádání pozemku, je nedůstojné, protože se jedná o veřejný zájem. p. T. Hanzel - řekl, že město má dvě možnosti, buď vybudovat podchod (pokud vlastník pozemek prodá), ale cena pozemku bude neúměrně vysoká, což značně zatíží městský rozpočet nebo pozemek vyvlastnit, na což by nerad přistupoval. Způsob vyvlastnění by nepoužíval ani v jiných případech ve městě Karviná. p. M. Heisigová - problém se táhne od roku 2005, kdy město došlo pouze k závěru, že ČSAD Havířov nemá zájem pozemek prodat, ani na něm strpět věcné břemeno. Zeptala se, zda se byl někdo z vedení podívat, o jaký pozemek se vlastně jedná nebo jakou má pro vlastníka hodnotu. Po celý rok je zaplevelený a zanedbaný, zarostlý dřevinami, leží ladem. Dala vedení města na zvážení, zda v tomto případě zájem občanů nepřevyšuje zájem soukromého vlastníka pozemku. Při použití institutu vyvlastnění je třeba zvážit, komu bude věc sloužit a určitě by tím nedošlo k poškození společnosti ČSAD Havířov, protože pozemek nijak nevyužívá. p. T. Hanzel - řekl, že každý má na věc jiný pohled a názor, každý věc vidí ze svého pohledu, co je tedy menší nebo vyšší zájem. Zeptal se paní Heisigové, jaký má být z pohledu města vyšší zájem, zachování zaměstnanosti a jeho ekonomického chodu nebo zachování zájmu několika jednotlivců. V tomto případě lze vést polemiku do nekonečna. p. M. Heisigová - dodala, že bychom si měli uvědomit, že zachování města, zaměstnání a ekonomického chodu se nerovná zachování hornické činnosti. Ing. J. Wolf - dotázal se paní Heisigové, zda se seznámila s projektovou dokumentací podchodu nebo v jakých Zápis: 14

15 místech bude a kde nebude oplocení koridoru, kolik tras ze Starého Města vede přes kolejiště, kolik lidí přes tyto trasy přechází a kolik má stát vybudování tohoto koridoru. p. M. Heisigová - oplocení pozemku by mělo být v místě vyústění pozemku. Tras je několik, kromě dvou mostů byla vymezena jedna trasa, která by měla být výstupem z podchodu. Finanční náklady na vybudování koridoru neznala. Ing. J. Wolf - dodal, že celý koridor má stát cca 3 miliardy Kč s tím, že se nebude jednat o souvislé oplocení vysoké cca 10 m v délce 4-5 km mezi dvěma mosty, ale mají tam být nějaké průvlaky, oplocení přímo v trase cca 150 m. Zeptal se, zda jsou schopni zajistit, že po zbývající trase, kde chodí většina obyvatel ze Starého Města z Karviné,oplocení nebude, tam chodit nebudou. p. M. Heisigová - domnívala se, že když bude podchod vybudovaný, naprostá většina lidí ho bude využívat. Takto to nelze brát, protože by se nikdy nic nevybudovalo. Ing. J. Wolf - je škoda, že občané nebyli tak aktivní od roku 2005, ale až v roce 2010, kdy se úředníci neustále dotazovali a v dané věci něco řešili, což může potvrdit také Ing. Gajdacz, který měl tuto záležitost na starost. Vedli několik jednání se Správou železničních cest, nikdo však přesně nevěděl, kde povede vyústění. V roce 2005 bylo pouze zastupitelstvem města schváleno, že město přispěje na výstavbu podchodu částkou 7,6 mil. Kč, která byla garantována a dlouho držena v rozpočtu města. V roce 2010 se začala měnit projektová dokumentace a město bylo požádáno o vybudování něčeho nad rámec, co nebylo v roce 2005 schváleno, a to o vybudování podchodu pod nádražím. Protože ze strany ČD, a.s. nedošlo k vypořádání majetkových vztahů, od roku 2010 o tom jedná město s ČSAD Havířov. Město má k dispozici pouze několik jejich vyjádření, jednání o odkoupení pozemku se otevřelo znovu v letošním roce, opět jsou vyjádření z jejich strany negativní. Osobně nebyl také pro použití institutu vyvlastnění. Projektanti se chtěli s městem dohodnou, že připraví stavbu na svých pozemcích a oni budou schopni podchod realizovat výměnou za zrušení nádraží v Loukách, na což město nepřistoupilo. p. M. Heisigová - poukázala na vyjádření Správy železniční a dopravní cesty z , kde bylo mimo jiné uvedeno, že podchod je ve Starém Městě prodloužen za hranici drážního svršku. Ing. J. Wolf - řekl, že to je právě ta dohoda, kdy na vlastních pozemcích ještě provedou pod třetí kolejí přípravu na výstavbu podchodu. Tedy pokud by se majetkové vztahy do budoucna změnili, ČSAD Havířov přistoupilo na prodej pozemku a zastupitelstvo města bylo ochotno financovat výstavbu podchodu, bude stavba z jejich strany stavebně připravena. Pokud souhlas vlastníka město nemá, nic s tím neudělá. p. M. Heisigová - uvedla, že v materiále se také hovoří o dalších nákladech, které bude třeba uhradit ČD, a.s. Ing. J. Wolf - jednalo by se o náklady na výluku na trati 3 koleje. Následně by město muselo zaplatit za odkup pozemků, které nebudou určitě levné, vybudovat chodníky a veřejné osvětlení na své náklady. V tomto případě by se částka dostala na daleko vyšší, než byla původně schválena. p. M. Heisigová - v tomto případě byla pro institut vyvlastnění, kdy se společnosti ČSAD Havířov nijak neublíží, protože se jedná o pozemky zanedbané a nevyužívané, ani nebude žádným způsobem ohrožen jejich podnikatelský záměr. Osobně v tom, že se město nedokáže dohodnout s ČSAD Havířov, viděla zcela jinou příčinu s tím, že nikdo nechce veřejně sdělit důvod. p. T. Hanzel - problém viděl v tom, že se paní Heisigová neustále zaštiiťuje 600 obyvateli Starého Města, ale určitě nehovoří za všechny. p. M. Heisigová - nikdy nelze hovořit za všechny obyvatele, ale vybudování podchodu ze strany od Starého Města je velmi důležitý a občané na to čekají od roku Vždy byli odkazováni na budování optimalizace trati, což nyní nastalo, ale zase město řeší další problém s vypořádáním majetkových vztahů s majitelem pozemků. p. T. Hanzel - na závěr sdělil, že v roce 2005 zastupitelstvo města schválilo usnesení, které platilo až do dnešního dne, tedy že přispěje částkou 7,6 mil. Kč. na vybudování podchodu. To, že ČD, a.s. změní podmínky a celý princip vybudování koridoru, nikdo nemohl dopředu vědět. Pprotože další dotazy ani připomínky k předloženému návrhu na usnesení nebyly podány, nechal hlasovat o doplněném bodu programu č. 2. HLASOVÁNÍ : č. 40 PRO : 27 PROTI : 1 ZDRŽEL SE : 9 usnesení č. 447 doplnění programu č. 3 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt p. T. Hanzel - uvedl, že předkladatelem materiálu byl Odbor organizační, oddělení právní a kontrolní. Nová OZV doznala pouze formálních změn, které byly uvedeny v příloze č. 1 k usnesení. K předloženému návrhu otevřel diskuzi. p. T. Hanzel - protože k předloženému návrhu nebyly podány žádné dotazy ani připomínky, nechal o doplněném bodu programu č. 3 hlasovat. Zápis: 15

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Zápis z 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 16. 10. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného

ZÁPIS. o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného ZÁPIS o průběhu 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2010 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 425/15 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú.

zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 425/15 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, k.ú. Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 30-V Název: Prodej části pozemku p.č. 425/15 v k.ú. Podmokly záměr N Mimořádný materiál: Návrh usnesení: Varianta 1 Rada města projednala návrh na prodej části pozemku

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků jednotek pro dům Zábělská 1152, 1153 a 1154 konaného dne 24. 3. 2015 ve 14. ZŠ, Zábělská 25, Plzeň ÚČAST: Členové společenství vlastníků jednotek pro

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 4/2014, o stanovení podmínek k výkonu práce řidiče taxislužby na území města Havířova Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014

Více

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry

Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry OBEC OVČÁRY, okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ovčáry schválilo a vydává dne 16.6.2010 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o prokazování znalosti místopisu, právních předpisů upravujících taxislužbu a ochranu spotřebitele řidiči taxislužby na území města Karviné Schváleno:

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012

Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Zápis č. 23/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 12. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015

Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434. Usnesení č. 1/2015 Obec Horní Bludovice sídlem: Horní Bludovice 434 IČ: 002 96 686 739 37 Horní Bludovice Usnesení č. 1/2015 z 1. schůze Zastupitelstva obce Horní Bludovice konané dne 4. března 2015 V Horních Bludovicích

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse

Bod č. 1 programu Zahájení, program 3. veřejného zasedání zastupitelstva městyse 1 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného dne 22.12.2010 v 17.00 hod. v zasedací místnosti v zelené budově ve dvoře úřadu městyse, nám. Republiky 107 Přítomni:

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12.

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytového družstva Cafourkova, se sídlem Cafourkova 523/7, Praha 8, IČ: 24727300, konané dne 10.12. ZÁPIS Z ČLENSKÉ SHŮZE ho družstva, se sídlem 523/7, Praha 8,, konané dne 10.12.2012 v KD Krakov Tato členská schůze byla svolána jako řádná, členové byli o jejím konání a navrženém programu informováni

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/7968/2015 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Hefnerová Jiřina Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

OBEC MOHELNICE NAD JIZEROU. Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice nad Jizerou

OBEC MOHELNICE NAD JIZEROU. Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice nad Jizerou OBEC MOHELNICE NAD JIZEROU okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Mohelnice nad Jizerou č. 1./2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Mohelnice nad Jizerou schválilo a vydává dne 7.2.2007

Více

Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008

Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008 statutární město Karviná č.j.: MMK/146008/2008 viz program viz usnesení Z Á P I S z 19. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 21. října 2008 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluven o členové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11. září 2007

Z Á P I S. z 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11. září 2007 statutární město Karviná č.j. KP/ 2997/2007 viz program viz usnesení Z Á P I S z 9. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 11. září 2007 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluven o členové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic konaného dne 03.09.2015 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 24.04.2007 Zápis : Zasedání ZO Přezletice dne 24.4.2007 Program: 1. Výběr zhotovitele studie obnova obce 2. Strategický plán obce 3. Obecně závazná vyhláška

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015

ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 ZÁPIS č. 11 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 20:00 hodin dne 22. října 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH

ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH ZÁPIS Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BAŘICE-VELKÉ TĚŠANY KONANÉHO DNE 27.3.2015 V BUDOVĚ OBECNÍHO ÚŘADU V BAŘICÍCH Zasedání zastupitelstva obce bylo svoláno v souladu s 91 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů

Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 8 / 2015, které se konalo dne 16. 12. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Stanovy občanského sdružení ErnetFree

Stanovy občanského sdružení ErnetFree Stanovy občanského sdružení ErnetFree dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů platný k 1.9.2005 1 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: ErnetFree (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání.

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání. -1-15. zasedání zastupitelstva města Zápis z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 18. června 2012 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici čp. 1695.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 Společenství vlastníků SEZEMÍNSKÁ 2030 se sídlem Sezemínská 2030/5, 155 00 Praha 5 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Sezemínská 2030 konaného dne 17.6. 2015 od 19:45: hodin v kinosále

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Přítomni: Vobruba, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Mikulová, Kaňková, Doskočil Omluveni: Hosté: paní Kroupová, pan Pejša st., paní

Více

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 27.1.2015 od 18:00 hodin

OBEC CHOTOVICE ZÁPIS. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 27.1.2015 od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání zastupitelstva obce Chotovice, konaného dne 27.1.2015 od 18:00 hodin Zasedání číslo 1/2015 Datum 27.1.2015 Přítomni Jednání řídil Ověřovatelé zápisu Program jednání Dle prezenční

Více

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0

9:00 hodin 11:00 hodin Martina Slívová Hartelová, DiS. Mgr. Sylvie Tobiczyková a Ing. Robert Adámek Hlasovalo pro 27, proti 0, zdrželo se 0 z 23. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 16.9.2014 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Neomluveni: - Zahájení: Ukončení: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: zasedací sál č.

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Jabloňany konaného dne 23. 1. 2014 Starosta obce Hlaváček Pavel zahájil zasedání v 19:03 hod a všechny přivítal. Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání

Více

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 29. zasedání Finančního výboru ZM 1/8 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluveni: p. Rychtaříková, p. Šimoník Neomluveni: Hosté: p. Nebřenská Zasedání řídi: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.00 hodin.

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM

Zápis z 25. zasedání Finančního výboru ZM 1/16 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Balog, p. Janoušek Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 16.50 hodin. 1. Zahájení jednání

Více

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích

Obec Vranov. Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Obec Vranov Obecně závazná vyhláška č. 2/2006, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vranov se na svém zasedání dne 22.11.2006 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 3/2012, konaného dne 25. 4. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 3/2012 v 18.00 hod.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3

JEDNACÍ ŘÁD. Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 JI28 ÚMO Plzeň 3 Vydání č.: 02 Počet stran: 7 Počet příloh: 1 Účinnost od: 1.12.2011 JEDNACÍ ŘÁD Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 Zpracovatel Garant Schvalovatel Jméno, funkce Datum Podpis Ing.

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více