KBC INTEREST FUND (dříve KBC MONEY) Investiční společnost s proměnným základním kapitálem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KBC INTEREST FUND (dříve KBC MONEY) Investiční společnost s proměnným základním kapitálem"

Transkript

1 Výroční zpráva k 30. září 2014 KBC INTEREST FUND (dříve KBC MONEY) Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Lucembursko R.C.S. Luxembourg B

2 Tato zpráva je český překlad z anglického překladu francouzské verze zprávy. V případě rozporů v obsahu nebo smyslu textu mezi českou a francouzskou verzí má přednost verze francouzská. Nelze přijmout žádné upsání akcií na základě finančních zpráv. Platné je pouze upsání akcií vycházející z platného prospektu doplněného poslední veřejně přístupnou výroční zprávou a dále pololetní zprávou, pokud tato byla uveřejněna po poslední výroční zprávě.

3 Obsah Organizace... 2 Obecné informace... 5 Finanční klima... 7 Zpráva schváleného auditora Konsolidovaný výkaz jmění Konsolidovaný výkaz operací Konsolidovaný výkaz změn čistého obchodního jmění KBC INTEREST FUND CZK Alpha (dříve KBC MONEY CZK Alpha) Investiční politika a výhled Výkaz jmění Výkaz operací Výkaz změn čistého obchodního jmění Statistické informace Výkaz cenných papírů v portfoliu a ostatních čistých aktiv KBC INTEREST FUND CZK Omega (dříve KBC MONEY CZK Omega) Investiční politika a výhled Výkaz jmění Výkaz operací Výkaz změn čistého obchodního jmění Statistické informace Výkaz cenných papírů v portfoliu a ostatních čistých aktiv Poznámky k finančním výkazům Další informace (nepodléhající auditu)

4 Organizace Sídlo společnosti 11, rue Aldringen L-1118 LUXEMBOURG Představenstvo Předseda Wouter VANDEN EYNDE ředitel KBC FUNDS 2, avenue du Port B-1080 BRUSEL Členové představenstva Lazlo BELGRADO Karel DE CUYPER Rafik FISCHER ředitel Řízení specializovaných investic KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 5, place de la Gare L-1616 LUCEMBURK ředitel KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 5, place de la Gare L-1616 LUCEMBURK ředitel Globálních služeb investorům KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUCEMBURK (do 20. prosince 2013) Správcovská společnost KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 5, place de la Gare L-1616 LUCEMBURK Představenstvo správcovské společnosti Předseda Dirk MAMPAEY Luc GIJSENS předseda Výkonného výboru KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 2, avenue du Port B-1080 BRUSEL (od 30. dubna 2014) generální manažer KBC GROUP S.A. 2, avenue du Port B-1080 BRUSEL (do 30. dubna 2014) Členové představenstva Ivo BAUWENS generální manažer KBC GROUP RE S.A. 5, place de la Gare L-1616 LUCEMBURK 2

5 Organizace (pokračování) Jürgen VERSCHAEVE Christiaan STERCKX Wouter VANDEN EYNDE Pověřený člen představenstva KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 2, avenue du Port B-1080 BRUSEL (od 15. dubna 2014) Pověřený člen představenstva KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 2, avenue du Port B-1080 BRUSEL (do 21. února 2014) Pověřený člen představenstva KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 2, avenue du Port B-1080 BRUSEL (do 21. února 2014) Ředitelé správcovské společnosti Karel DE CUYPER Lazlo BELGRADO (od 15. dubna 2014) Dirk MAMPAEY (do 21. února 2014) Wouter VANDEN EYNDE (do 30. dubna 2014) Centrální správce KBC ASSET MANAGEMENT S.A. 5, place de la Gare L-1616 LUCEMBURK Pověřená centrální správa KREDIETRUST LUXEMBOURG S.A. 11, rue Aldringen L-2960 LUCEMBURK Správce investic následujících podfondů: KBC INTEREST FUND CZK Alpha (dříve KBC MONEY CZK Alpha) KBC INTEREST FUND CZK Omega (dříve KBC MONEY CZK Omega) CSOB ASSET MANAGEMENT A.S. Praha 5, Radlická 333/150 CZ PRAHA 5 Depozitní banka a hlavní zprostředkovatel plateb KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUCEMBURK Schválená auditorská společnost DELOITTE Audit společnost s ručením omezeným 560, rue de Neudorf L-2220 LUCEMBURK 3

6 Organizace (pokračování) Finanční služby a zprostředkovatelé plateb v Belgii CBC BANQUE S.A. 5, Grand Place B-1000 BRUSEL KBC BANK S.A. 2, avenue du Port B-1080 BRUSEL v Lucembursku KBL EUROPEAN PRIVATE BANKERS S.A. 43, boulevard Royal L-2955 LUCEMBURK v České republice ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. Praha 5, Radlická 333/150 CZ PRAHA 5 na Slovensku ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. Michalska 18 SK Bratislava SLOVENSKÁ REPUBLIKA 4

7 Obecné informace Společnost KBC INTEREST FUND (dále také investiční společnost nebo SICAV ) je Investiční společnost s proměnným základním kapitálem podle lucemburského právního řádu, založená v Lucembursku dne 24. dubna 1989 na dobu neomezenou, v souladu s ustanoveními novelizovaného zákona ze dne 30. března 1988 týkajícího se subjektů kolektivního investování a zákona ze dne 19. srpna 1915 o obchodních společnostech ve znění pozdějších úprav. Investiční společnost se řídí Částí II zákona ze 17. prosince 2010 ve znění pozdějších úprav, týkajícího subjektů kolektivního investování, a je klasifikován jako alternativní investiční fond ( AIF ) podle zákona ze dne 12. července Investiční společnost určila společnost KBC ASSET MANAGEMENT S.A., aby jednala jako zplnomocněný správce alternativního investičního fondu. Na mimořádné valné hromadě konané dne 7. května 2014 bylo rozhodnuto změnit název investiční společnosti z KBC MONEY na KBC INTEREST FUND a názvy jednotlivých podfondů následujícím způsobem: Původní název KBC MONEY EURO KBC MONEY EURO MEDIUM KBC MONEY USD KBC MONEY CZK Alpha KBC MONEY CZK Omega KBC MONEY CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 3 KBC MONEY CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER EUR 2 KBC MONEY CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 4 Nový název KBC INTEREST FUND CASH EURO KBC INTEREST FUND EURO MEDIUM KBC INTEREST FUND CASH USD KBC INTEREST FUND CZK Alpha KBC INTEREST FUND CZK Omega KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 3 KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER EUR 2 KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 4 K datu vydání této zprávy nabízí investiční společnost následující podfondy: - KBC INTEREST FUND CASH EURO denominován v EUR - KBC INTEREST FUND EURO MEDIUM denominován v EUR - KBC INTEREST FUND CASH USD denominován v USD - KBC INTEREST FUND CZK Alpha denominován v CZK - KBC INTEREST FUND CZK Omega denominován v CZK - KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 4 denominován v CZK (datum zveřejnění čistého obchodního jmění při počátečním úpisu : 11. října 2013) Představenstvo rozhodlo o předčasné likvidaci následujících podfondů: - KBC MONEY CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 2 (poslední datum zveřejnění čistého obchodního jmění: 31. října 2013) - KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 3 (poslední datum zveřejnění čistého obchodního jmění: 30. června 2014) - KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER EUR 2 (poslední datum zveřejnění čistého obchodního jmění: 29. srpna 2014) denominován v CZK denominován v CZK denominován v EUR Investiční společnost vydává 2 kategorie akcií, a sice akcie kategorie DIV, které zaručují právo na vyplácení dividendy, zatímco poměrná část výsledků, kterou je možné připsat na akcie kategorie CAP, není vyplacena, ale je kapitalizována, tzn. je přidána k poměrné části čistých aktiv podfondu, které lze přidělit akciím kategorie CAP. Podkategorie akcií Institutional B Shares kapitalizačního typu je určena investičním prostředníkům uvedených skupinou KBC v rámci podfondu KBC INTEREST FUND EURO MEDIUM. Stanovy udělují představenstvu pravomoc určovat investiční politiku každého aktivního podfondu společnosti. Cílem podfondu KBC INTEREST FUND EURO MEDIUM je investovat alespoň 20 % čistých aktiv do nástrojů peněžního trhu, které jsou pravidelně obchodovány a které jsou vydány prvotřídními emitenty, a do likvidních aktiv. Investice do likvidních aktiv a nástrojů peněžního trhu od jednoho a téhož emitenta nebo u jedné a téže protistrany mohou překročit 20 % čistých aktiv. Zbytek bude investován do dluhopisů, vkladových certifikátů a jiných převoditelných cenných papírů nebo dluhových nástrojů. Cílem podfondů KBC INTEREST FUND CZK Alpha a KBC INTEREST FUND CZK Omega je investovat alespoň 20 % čistých aktiv do likvidit a nástrojů peněžního trhu, které jsou pravidelně obchodovány a které jsou vydány prvotřídními emitenty. Investice do likvidních aktiv a nástrojů peněžního trhu od jednoho a téhož emitenta nebo u jedné a téže protistrany mohou překročit 20 % čistých aktiv. Zbytek bude investován do dluhopisů, vkladových certifikátů a jiných převoditelných cenných papírů nebo dluhových nástrojů. 5

8 Obecné informace (pokračování) Více než 20 % z čisté hodnoty aktiv podfondu může být investováno do cenných papírů jiných než převoditelné cenné papíry a/nebo jiných snadno obchodovatelných finančních aktiv, jak je uvedeno v článku 41 (1) zákona ze dne 17. prosince 2010, např. do převoditelných cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které nejsou kótovány na burze nebo nejsou obchodovány na regulovaném trhu, a do vkladů u úvěrových institucí s dobou splatnosti delší než 12 měsíců. Průměrná doba trvání portfolia podfondu KBC INTEREST FUND CZK Alpha nikdy nepřesáhne 18 měsíců, zatímco průměrná doba trvání portfolia podfondu KBC INTEREST FUND CZK Omega nepřesáhne 24 měsíců. Podfondy KBC INTEREST FUND CASH EURO a KBC INTEREST FUND CASH USD jsou fondy peněžního trhu. Investiční politika obou těchto podfondů je navržena tak, aby co nejvíce omezila kapitálové riziko a zajistit výnos v souladu s úrokovými sazbami nástrojů peněžního trhu, a to prostřednictvím přímých a nepřímých investic do nástrojů peněžního trhu, vkladů a převoditelných cenných papírů. Tyto podfondy nenabízejí garantovaný výnos nebo ochranu kapitálu. Investičním cílem podfondů KBC MONEY CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 2 (poslední datum zveřejnění čistého obchodního jmění k 31. říjnu 2013), KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 3 (poslední datum zveřejnění čistého obchodního jmění k 30. červnu 2014), KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER EUR 2 (poslední datum zveřejnění čistého obchodního jmění k 29. srpnu 2014) a KBC INTEREST FUND CSOB EXCLUSIVE BUFFER JUMPER 4, jež se všechny řídí dle struktury Index Jumper, je dosáhnout ke konečnému datu splatnosti případného zisku v závislosti na vývoji indexu. U struktury Index Jumper je dotyčný podfond předčasně uzavřen, jakmile jedna ze Sledovaných hodnot není nižší než počáteční hodnota. V takovém případě zisk vyplácený spolu s počáteční upisovací hodnotou odpovídá určené procentní sazbě násobené číslem příkazu Sledované hodnoty, která předčasné uzavření podfondu způsobila. Počet sledovaných hodnot je předem stanoven. Pokud žádná ze Sledovaných hodnot předčasné uzavření podfondu nezapříčiní, nabízejí se ke dni splatnosti tři následující možnosti: Scénář 1 Pokud Konečná hodnota není nižší než Počáteční hodnota, hodnota obchodního jmění ke dni splatnosti bere v úvahu jednak počáteční hodnotu obchodního jmění a jednak pevný výnos. Scénář 2 Pokud je Konečná hodnota nižší než Počáteční hodnota, ale není nižší než určená procentuální sazba z Počáteční hodnoty, není během výpočtu hodnoty čistého obchodního jmění ke dni splatnosti dosaženo žádného kladného či záporného výnosu. Scénář 3 Pokud je Konečná hodnota nižší než určená procentuální sazba z Počáteční hodnoty, pak se při výpočtu hodnoty obchodního jmění ke dni splatnosti odečte určená procentní sazba poklesu indexu od počáteční hodnoty obchodního jmění. Tyto podfondy nenabízí ani garantovaný výnos, ani ochranu kapitálu, a to ani během sledovaných období, ani ke dni splatnosti. Výroční a pololetní zprávy, kompletní prospekt a stanovy investiční společnosti lze obdržet zdarma v sídle investiční společnosti a v zemích, kde je distribuce akcií investiční společnosti povolena, také u institucí odpovědných za poskytování finanční obsluhy. 6

9 Finanční klima Všeobecné investiční klima 1. října září 2014 V letních měsících roku 2013 se pochybnosti o udržitelnosti ekonomického oživení začaly rozpouštět. Evropa setřásla recesi, krize eura povolila své sevření, USA lehce strávily tvrdý úsporný program a Japonsko se vymanilo z negativní deflační spirály. Akciové trhy na optimismus týkající se světové ekonomiky reagovaly vřele. A dluhopisové trhy byly fascinovány plánem Evropské centrální banky (ECB), že následuje svůj americký protějšek a začne ve velkém měřítku skupovat státní dluhopisy. Nejistá chůze po provaze Přestože od roku 2010 překonala tvorba nových pracovních míst ve Spojených státech jejich úbytek, růst počtu pracovních míst zůstával po nějakou dobu velmi skromný. Míra nezaměstnanosti klesla, ale ze špatných důvodů. Ne proto, že by zaměstnanost rostla tak výrazně, ale proto, že mnoho Američanů z rozčarování opustilo trh práce. Zvýšení platů sotva překonalo inflaci. Dohromady tyto dva faktory způsobily, že kupní síla domácností ve Spojených státech vzrostla pouze v omezené míře, takže hospodářský růst zůstal po dlouhou dobu nevýrazný. Nicméně americká ekonomika byla v zásadě mnohem silnější, než by se podle strohého číselného vyjádření růstu mohlo zdát. K přestala platit řada dočasných daňových odpisů a dalších rozpočtových stimulů. To přidusilo beztak slabý růst do té míry, že se vyrojily obavy z nové recese. Ta však nenastala právě naopak. Zmírnění nejistoty týkající se fiskální budoucnosti opět podnítilo důvěru spotřebitelů a výrobců. Do hry se vrátily půjčky a míra úspor klesla. Růst se zvedl, což se promítlo do lepších čísel na trhu práce. Za prvních osm měsíců roku 2014 bylo vytvořeno v průměru nových pracovních míst měsíčně a míra nezaměstnanosti klesla o 0,9 procentního bodu na 6,1%. Recese v EMU, uspíšená krizí eura a sahající až do čtvrtého čtvrtletí roku 2011, skončila. Od druhého čtvrtletí roku 2013 se hospodářský růst konečně znovu ocitl v kladných číslech a celková míra nezaměstnanosti se přestala zvyšovat. Ale údaje o růstu zůstaly neuspokojivě slabé. K nim se přidala častá varování před deflací. Japonsku se podařilo vymanit se z negativní deflační spirály. Bank of Japan oznámila v dubnu 2013 svůj výslovný záměr sledovat inflační cíl +2 %, přičemž za tímto účelem během dvou let zdvojnásobí svou měnovou bázi. V očekávání změny politiky japonský jen už od srpna 2012 prudce oslabuje, což bylo také tématem parlamentních voleb konaných v prosinci Díky tomu se v roce 2013 zotavil japonský vývoz a inflace se přehoupla do kladných čísel. Hospodářskému oživení se však v roce 2014 nepodařilo získat další síly. DPH se od 1. dubna zvýšila o 5 %. To povzbudilo spotřebitele, aby své nákupy pokud možno stihli v prvním čtvrtletí, ale nárůst zaznamenaný v prvních třech měsících byl roven síle poklesu ve čtvrtletí druhém. Slabý hospodářský růst na Západě měl také vliv na exportní výkonnost rozvíjejících se zemí. To se ve sledovaném roce promítlo do výrazného ochlazení jejich růstu, a to zejména v zemích, jako jsou Brazílie a Jihoafrická republika, kde mají významnou úlohu některá komoditní odvětví. Zpomalení růstu v Číně přitáhlo čas od času pozornost k problémům nadměrného dluhového břemene čínských bank. Krize eura překonána Krize eura vypukla v říjnu 2009, kdy investoři do dluhopisů začali pochybovat o schopnosti Řecka splácet své dluhy. To vyvrcholilo v létě roku 2012, kdy Řecko upadlo nejen do finančního a ekonomického chaosu, ale i do politického vakua. Krize vedla k bankrotu Řecka a Kypru. Portugalsko a Irsko ztratily důvěru zahraničních investorů do dluhopisů, a musely být zachráněny MMF, ECB a svými partnerskými zeměmi EMU. Španělsku a Itálii se tomuto osudu podařilo těsně uniknout. Státní finance se však ve skutečnosti vymkly vymkly vládám z rukou po celé Evropě. Osudy evropských bank a evropských států jsou úzce provázány. Banky, které si tradičně drží rozsáhlé portfolio státních dluhopisů, vyšly z úvěrové krize let značně oslabené. Jejich rezervy určené k zvládání znehodnoceného portfolia dluhopisů byly vyčerpány. Čím nižší je úvěrový rating státu, tím vyšší jsou náklady a tím náročnější je pro vlády těchto států zastoupit banky v jejich funkci. Vzájemná důvěra mezi evropskými bankami byla také zcela narušena a měnový zprostředkovací kanál se zablokoval. Kvůli těmto souvislostem se systém eura značně zapotácel a byla dokonce ohrožena samotná další existence jednotné měny. Zatímco zuřily tyto bouře, došlo k reformám některých pravidel měnové zóny. Jakmile však opadl pocit naléhavosti, bylo náhle téměř nemožné sladit sedmnáctery housle členských států na společnou notu. ECB zůstala na obranu eura v podstatě sama. Centrální banka spatřovala svou klíčovou úlohu v odblokování peněžního toku. To bylo pobídkou pro vznik různých programů extrémně levného poskytování likvidity bankovnímu sektoru (pod zkratkami LTRO a TLTRO) a nového rámce přísnějšího bankovního dohledu (včetně bankovní unie, pravidelných zátěžových testů a pokračující rozsáhlé kontroly kvality bankovních aktiv). Tento nový rámec je určen k obnovení vzájemné důvěry v evropském bankovním sektoru a k obnovení mezibankovního trhu, jelikož banky budou opět příznivě nakloněny poskytování úvěrů. 7

10 Finanční klima (pokračování) Jakmile se ECB v září 2012 s velkou bravurou zaručila, že je v případě nutnosti připravena pokračovat v těchto injekcích likvidity donekonečna, důvěra ve státní dluhopisy se rázem obnovila. Diferenciály úrokových sazeb mezi členskými státy EMU se snížily, aniž by k tomu bylo nutné podniknout jakékoli další kroky. V průběhu roku 2014 se již byly Irsko a Portugalsko schopny financovat tradičnějším způsobem. Řecko v březnu dokonce úspěšně uzavřelo novou půjčku krytou svými státními dluhopisy. Nový rekord firemních zisků Ekonomické ozdravení bylo doprovázeno velkolepým oživením firemních zisků. Všechny společnosti zastoupené v indexu S&P ve Spojených státech se již ve třetím čtvrtletí roku 2012 opět dostaly na úroveň svých zisků z doby před nástupem recese a od té doby jejich zisky rostly tempem přibližně 5 % ročně. Růst jejich zisků byl způsoben nejen vyššími příjmy, ale i tvrdým snížením nákladů (mezd). Velkolepé oživení zisků, které zaznamenaly do roku 2011 společnosti tvořící index MSCI Europe, se nepodařilo udržet. Krize eura doprovázená recesí v Evropě, znehodnocení portfolia státních dluhopisů v držení bank a silné euro zanechaly své stopy. Zisk na akcii se v prvním čtvrtletí roku 2014 snížil v průměru o 25 % ve srovnání s polovinou roku Kladný růst zisků byl nakonec zaznamenán opět ve druhých třech měsících roku, a to po devíti čtvrtletích. Korekce na komoditním trhu: to nejhorší je za námi Arabské jaro a boj o moc v Libyi zvedly cenu barelu ropy Brent na konci dubna 2011 na 126 amerických dolarů. Rovnováha mezi nabídkou a poptávkou během posledních tří let (slabá celosvětová poptávka, vysoké zásoby a rostoucí dodávky) způsobily, že cena ropy od té doby klesla, kromě občasného zvýšení v důsledku vzplanutí geopolitického napětí (například v roce 2013 při narušení dodávek v Libyi a Nigérii a v roce 2014, kdy irácká ropná pole ohrozili islámští extremisté). Na konci září 2014 činila cena za barel ropy 95 amerických dolarů. Strmý růst cen na většině ostatních komoditních trzích skončil již dříve. Ceny mnoha průmyslových kovů a zemědělských výrobků dosáhly maxima zhruba v polovině února Poté následovala korekce, dosahující až 30 % (hliník) nebo 40 % (měď, nikl) oproti maximální úrovně ze začátku roku Rozptýlení ekonomických pochybností v posledních měsících dle všeho vytvořilo této cenové korekci spodní mez. Inflace zvolnila. Ve Spojených státech klesl meziroční nárůst indexu spotřebitelských cen ze svého vrcholu 3,9 % v září 2011 na cyklické minimum 0,9 % v říjnu Dezinflační efekt padajících cen ropy a komodit od té doby přetrvává. Nezaměstnanost klesá. Nepatrně se zrychluje zvyšování platů. Výsledkem je, že inflace 2,1 % v červenci 2014 se zrychluje. To se však (v současné době) netýká Evropy, kde zůstává inflace nízká (0,3 % v srpnu 2014). Silné euro (minimálně do jara 2014) a nedostatečný ekonomický růst o sobě stále dávají vědět. Naučit se žít se zápornými úrokovými sazbami Americká centrální banka (Fed) již snížila svou klíčovou sazbu velmi brzy na začátku krize. Od prosince 2008 činila sazba symbolických 0,25 %. ECB otálela se snižováním svých sazeb mnohem déle. Při dvou příležitostech v roce 2014 snížila svou klíčovou sazbu o 10 základních bodů. Od 4. září tato sazba činila 0,05 %. U vkladů je úroková sazba nyní negativní, a sice ve výši -0,20 %. Prezident ECB Mario Draghi zdůraznil, že níže už sazba neklesne. Politika peněz (téměř) zdarma nestačila na zajištění hospodářského ozdravení, které by se ukázalo jako trvalé. Centrální banky proto hledaly alternativy. Federal Reserve, Bank of England a Bank of Japan intervenovaly přímo na dluhopisových trzích a ve snaze udržet co nejníže dlouhodobou sazbu skoupily velké množství dluhopisů. Fed například až do konce roku 2013 skupovala státní dluhopisy a hypoteční úvěry v hodnotě 85 miliard dolarů měsíčně. Tento program byl od ledna 2014 postupně utlumován a jeho konec byl plánován na říjen. Tím byl zahájen nový trend označovaný jako tapering, jehož cílem je odpojit ekonomiku od infuze likvidit. Bank of England na konci roku 2013 již nepokračovala ve svém programu objemných injekcí likvidit. Bank of Japan v dubnu 2013 svůj vlastní program pouze spustila a chvíli v něm dokázala pokračovat. ECB je u podobně neortodoxních politik velmi opatrná. V prosinci 2011 a v únoru 2012 spustila své programy dlouhodobých refinančních operací (LTRO - long term refinancing operations), v rámci nichž byly bankám poskytnuty tříleté úvěry za extrémně příznivých podmínek. Banky je dychtivě přijaly (v celkové částce miliard eur). Tyto nové peníze však nebyly přeměněny na půjčky domácnostem a malým a středně velkým podnikům, jak se očekávalo, nýbrž je banky investovaly do státních dluhopisů. V průběhu let 2013 a 2014 byly tyto úvěry ve velké míře předčasně splaceny a ECB musela nechtěně čelit situaci nedostatku likvidit v oběhu. Se záměrem snížit svou bilanční sumu zpět na úroveň z konce roku 2012 spustila ECB v září nové programy pumpování likvidit na trh. Balíčky půjček (v podobě cenných papírů zajištěných aktivy a krytých dluhopisů) byly vykoupeny a byly spuštěny nové programy LTRO (ovšem tentokrát pod výslovnou podmínkou, že zapůjčené peníze zamíří do reálné ekonomiky). Lze pochybovat o tom, zda zamýšlených miliard eur může být takto zahrnuto do účetní rozvahy ECB. V každém případě dveře k nejsnadnější možnosti (mohutný nákup státních dluhopisů dle amerického vzoru) zůstávají zavřeny: Bundesbank je nadále proti. Hledání podlahy pro dluhopisové sazby 8

11 Finanční klima (pokračování) Silné pochybnosti o hospodářské situaci, úspěšné srážení inflace a intervence centrální banky drží výnosy z dluhopisů na historickém minimu. Vyhlášení taperingu ve Spojených státech (na konci května 2013) způsobilo, že sazby desetiletých amerických dluhopisů poskočily na konci roku 2013 těsně nad 3 %. Obšírná, transparentní a uklidňující komunikace ze strany tamní centrální banky dosáhla kýženého účinku, a výnosy amerických dluhopisů v roce 2014 opět poklesly. Na konci sledovaného období činily americké desetileté sazby 2,51 %. Německé výnosy klesly ještě výrazněji. V čím nižších číslech se tamní inflace pohybovala a čím slabší byly zveřejněné údaje o hospodářském růstu, tím silnější zavládlo přesvědčení, že rozsáhlý program ECB na nákup dluhopisů by nemusel být zas tak dlouho odkládán. Dne 15.srpna klesly německé desetileté sazby poprvé pod 1 %. Během krize eura byla podstatným způsobem restrukturalizována portfolia dluhopisů. Dluhopisy těch evropských zemí, které se ocitly v samém oku uragánu, byly navzdory mezinárodním zárukám odstraněny a nahrazeny dluhopisy německými. Když se prezidentovi ECB podařilo v září 2012 obnovit důvěru v euro, rozpětí sazeb v rámci EMU se začalo srovnávat. Tento trend pokračoval v průběhu hodnoceného období prakticky bez přerušení. Totéž platí pro rozpětí mezi belgickými a německými výnosy. Belgická riziková prémie se do 30. září 2014 snížila na pouhých 35 bazických bodů. V posledních letech nedošlo v podnikatelském sektoru k žádným významnějším bankrotům. Platební schopnost a likvidita nefinančních společností byly jen málokdy tak dobré, jako jsou v současné době. To vedlo v posledních letech k velkolepému poklesu kreditních spreadů, a tento trend v hodnoceném období nadále pokračoval. Tlak na euro se uvolňuje Od krize eura uplynuly dva roky. Během tohoto období centrální banky USA a EMU zavedly každá svou měnovou politiku, a navzdory dvěma důležitým změnám nebyl kurs eura vůči dolaru výrazněji volatilní než jindy. V roce 2013 jako kdyby euro chtělo aspirovat na nejslabší měnu na světě, ale v roce 2014 rozšiřující se rozpětí sazeb mezi USA a Německem začalo upřednostňovat dolar. Na konci sledovaného období stálo jedno euro 1,263 USD, a bylo tak jen o 8,5% levnější než na konci roku Spolu s americkým dolarem posílila také britská libra. Hrozba skotské nezávislosti tento model v období před referendem dočasně přerušila. Po rozsáhlém zásahu Bank of England na konci roku 2013 naznačila, že nevylučuje možnost zvýšení úrokových sazeb v průběhu roku Zatím tak neučinila, jelikož ekonomické oživení ztratilo v roce 2014 na síle. Znehodnocení japonského jenu bylo zastaveno. Měna se i nadále pohybovala v úzkém rozpětí kolem 100 jenů za dolar. Dříve, v období od poloviny roku 2012 do poloviny roku 2013, japonský jen klesl přibližně o 25 % v očekávání radikálního obratu v politice, jenž měl vyhnat strašidlo deflace nadobro. Ostatní asijské země vnímají pokles hodnoty jenu jako předzvěst měnové války. Měny z rozvíjejících se zemí se také v roce 2013 dostaly pod tlak, když Fed v květnu téhož roku oznámil, že má v úmyslu urychlit útlum své vysoce uvolněné měnové politiky. Investice na těchto trzích byly repatriovány v očekávání vyšších úrokových sazeb v USA. Zejména, brazilský real (BRL), jihoafrický rand (ZAR) a turecká lira (TRY) - ne náhodou měny zemí s vysokými schodky zahraničního obchodu - těžce klesly na hodnotě. V případě turecké liry byl tento pád ještě umocněn ničivým vnitřním bojem o moc. Příliv začal opadat v březnu Jak se trhy obávaly, útlum nákupních programů nevedl na Západě k podstatně vyšším výnosům z dluhopisů,. Bank of China nadále prováděla aktivní kurzovní politiku. To umožňuje čínská měně postupně získávat na hodnotě tempem ve výši zhruba 0,2 % za měsíc, pokud je hospodářský růst dostatečně vysoký. Je-li růst ohrožen, pak umožní měně oslabovat. Remminbi bylo 30. září oproti dolaru o 1,5 % nižší než na konci roku Oživení na burzách pokračuje Krize eura a obava, že by se evropský bankovní sektor mohl zhroutit, tvořily na akciových trzích v období od dubna 2010 do října 2011 téměř trvalý stín. Nálada se změnila v průběhu roku 2012 díky lepším zprávám o americkém trhu práce. V posledních měsících posílily optimismus z ekonomiky poměrně ustálené hodnoty ukazatelů PMI (ukazatele podnikatelské důvěry). Od října roku 2012 byl základní trend na mezinárodních akciových trzích nepochybně pozitivní. Křivky grafů připomínají mírnou škytavku, o čemž svědčí historicky nízká volatilita cen akcií. Celkově se index MSCI All Country World (nejširší globální index) k 30. září 2014 meziročně zvýšil o 13,4 % v eurech. Západní Evropa nadále doháněla výkon na tradičních trzích, o což se snaží od roku 2012, avšak pouze se střídavými úspěchy (výnos z indexu MSCI Europe v eurech v tomto období byl +7,3 %). Obavy, že problémy EMU v sobě ukrývají systémové riziko, zmizely úplně, byly však nahrazeny obavami z deflace. Nižší zhodnocení v Evropě (ve srovnání s USA) tomu s největší pravděpodobností nahrálo, protože firemní zisky v Evropě již dva roky značně zaostávaly za oběma prognózami i za příjmy ve Spojených státech. 9

12 Finanční klima (pokračování) Index S&P 500 poprvé prolomil 26. srpna symbolickou úroveň bodů. Bruselskému indexu BEL 20 (+10,2 %) se dařilo více či méně v souladu s ostatními evropskými trhy. Prodejci trpí ostrou konkurencí na silně přesyceném trhu, z něhož si svůj díl ukrajují nováčci. Společnost Colruyt musela poprvé oznámit nižší podíl na trhu a pokles zisku, zatímco společnost Delhaize vytáhla do boje a představila drastický plán na svou restrukturalizaci. Biotechnologická společnost Thrombogenics nemohla najít partnera, utrpěla několik těžkých porážek a musela index BEL 20 opustit. Její místo zaujala 23. března 2014 společnost Bpost. Japonsko dosáhlo mírných zisků, pokud jde o jeho měnu (+3,5 %), ale pro evropského investora zde byl bonus stejně vysoký jako zhodnocení jenu. Ekonomická situace však není přesvědčivá, přestože prognózy týkající se inflace jsou již pozitivní. Rozvíjející se regiony po několika letech nižší výkonnosti uspořádaly comeback. Asijské rozvíjející se trhy (+14,3 %) zaznamenaly od března a dubna silně nadprůměrnou výkonnost. Oživení nastalo zcela souběžně se zlepšení ukazatelů PMI (v regionu i celosvětově) a (opatrným) oživením vývozu v regionu. Tento vývoj vedl k okamžitému poklesu obav z úvěrové bubliny v Číně. Latinská Amerika (+10,2 %) si zpočátku vedla velmi dobře, ale bez pevných základů. Ekonomické klima v Brazílii se podstatně zhoršilo a Argentina začala po finanční stránce lapat po dechu následně po soudním rozhodnutí v USA, které snížilo status této země na Selective Default (tj. v selektivní platební neschopnosti). Existují důkazy o prudkém poklesu východní Evropy (-6,6 %) v reakci na krizi na Ukrajině a sankce vůči Rusku. Jednotlivé sektory se velmi lišily ve výnosech. Nejlépe se dařilo sektoru farmaceutického průmyslu (+25,6 %), technologií (+21,8 %) a distribučních sítí (+21,1 %). Sektory spotřebního zboží (+6,9 %), kapitálového zboží (+8,8 %) a těžařských společností (+8,8 %) všechny tři jsou cyklické sektory se nacházely mezi nejméně výkonnými. Farmaceutický průmysl přitom již dávno ztratil auru růstového sektoru. V posledních letech v něm neproběhlo mnoho inovací a sektor procházel transformací. Podniky byly reorganizovány, došlo k rozsáhlým akvizicím a byly spuštěny programy zpětného výkupu akcií, zatímco investoři se přesouvali do jiných sektorů dle své chuti. Sektor technologií se těšil přitažlivému zhodnocení a optimističtějším odhadům růstu i číselnému vyjádření zisků, které vysoce předčily všechna očekávání. Výsledky za poslední období potvrdily, že obrat a zisky byly podporovány novými trendy jako e-commerce, mobilní aplikace, cloud computing a vylepšení sítí. T Jejich rozvahy jsou prakticky bez dluhů a mají velké množství hotovosti, která je stále větší měrou vyplácena akcionářům. Vstup společností Twitter a Alibaba na burzu dodal tomuto sektoru nový impuls. Sektor distribučních sítí se po značnou dobu netěšil velké přízni investorů. Dlouho zůstávalo nejisté, do jaké míry po nich vlády mohou požadovat, aby přispěly k reformám státních financí. Éra masivních, až chorobných úsporných opatření je nyní již za námi. Poptávce se opět těší cinkání dividendy. S ohledem na zlepšení ekonomického prostředí jsou neuspokojivě nízké výsledky cyklických sektorů překvapivé. Automobilový průmysl povstal z popela, ovšem prodej aut v Evropě, zejména v segmentu sériové výroby, je zklamáním z důvodu nikterak oslnivé ekonomické situace. Stížnosti poukazují na problémy s nevyužitou nadměrnou výrobní kapacitou a na tlak na ziskové marže. Němečtí výrobci luxusmích automobilů vytvářejí zhruba polovinu svých zisků v Číně. Čínský trh si v roce 2013 užil další vynikající rok, když na něm bylo prodáno 22 milionů vozů. Sektor kapitálového zboží zůstává zatížen celosvětovým přebytkem výrobní kapacity. Navzdory ekonomickému oživení zůstávají investiční rozpočty skromné. Velká investiční vlna v těžebním sektoru odezněla spolu s poklesem čínské poptávky po komoditách. První desetiletí tohoto století ovládl příběh velkého čínského hospodářského růstu, který vyústil v neukojitelný hlad po komoditním zboží. Díky tomu se sektor těžebních společností dočkal úžasného růstu. Obrovské investice vedly k masivnímu rozšíření kapacity. Nyní je však tato nadměrná nabídka snadno k rozpoznání a veškerý rozruch kolem tohoto sektoru utichá. Díky skvělému výkonu sektoru nemovitostí (+17,2 %) na nějakou dobu zmizela srážka, s níž se tento sektor obchoduje. Vysoké dividendy klesly, a jak se ve světě s takřka nulovými úrokovými sazbami vyjasňuje ekonomický výhled, celý sektor se stává atraktivnějším. 10

13 Finanční klima (pokračování) Prognózy Lidé žijící na kontinentální Evropě si to možná neuvědomují, ale světová ekonomika se dostává do slušného provozního tempa. Číselné údaje o růstu za rok 2014 (podle současného odhadu 3,3 %) jsou solidní, ale nejsou výjimečné. Ve Spojených státech, Velké Británii a v rozvíjejících se asijských zemích je optimismus týkající se růstu na vzestupu, zejména díky větší kupní síle spotřebitelů a zmírnění úsporných opatření. Ekonomický motor v eurozóně opět zadrhává. Ukazatele růstu v USA stouply. Nezaměstnanost klesá poměrně prudce a za prvních osm měsíců roku bylo vytvořeno nových pracovních míst, což se promítá 2% meziročního růstu zaměstnanosti. Přestože lze míru nezaměstnanosti považovat za mírnou (6.1 % v srpnu), může být stále relativně vysoká, tato průměrná výše totiž skrývá velké rozdíly mezi jednotlivými státy a odvětvími. Existují dokonce zprávy o místy napjaté situaci. Důsledkem růstu zaměstnanosti bylo i rychlé zvyšování platů: ne sice moc dramatické, ale postupem času dost na to, abychom mohli hovořit o silném hospodářském růstu a přestat se obávat deflace. Kontrast s eurozónou je značný: opatrné oživení ekonomiky, které začalo v roce 2013, zakolísalo již v následujícím roce Důvěra německých výrobců prudce klesla, když EU vyhlásila sankce vůči Rusku, a následně ještě znovu, když prozměnu Rusko vyhlásilo své protisankce. Stačí málo, a evropské hospodářství se může potřetí za posledních šest let ocitnout v recesi. Neočekáváme však, že věci zajdou takto daleko. Vývoz do Ruska není celkově pro německé ani evropské hospodářství nijak výrazněji důležitý. Dopad urychlení globálního ekonomického růstu a znehodnocování eura na německý a evropský vývoz budou mnohem důležitější. Nízká a klesající inflace zvyšuje kupní sílu domácností, které tak budou mít prospěch z mírného zrychlení zvyšování platů. Důvěra spotřebitelů se zlepšuje a banky uvolnily své úvěrové politiky. Takže deflace není v Evropě na pořadu dne. V posledních letech se podařilo položit základy trvalejšímu růstu v roce 2015 i v dalších letech. Americké domácnosti výrazně snížily svou úroveň zadlužení, jejich míra úspor se již značně zvýšila a obsluha dluhu (splátky a platby úroku dohromady) nyní dosahuje pouze 9 % rozpočtu domácností (nejnižší úroveň za posledních patnáct let před čtyřmi roky činila 12,5 %). Domácnosti se tak pomalu dostávají do pozice, kdy mohou utratit více peněz za svou spotřebu. Obrovský nárůst v příjmech mezi lety 2009 a 2013 posílil již tak významné hotovostní pozice společností. Během krize byly investice nemilosrdně osekány, což ovšem také položilo základy pro dnešní dohánění těchto investic. Ve Spojených státech se ke konci roku 2013 podařilo najít východ ze slepé uličky, ve které po několik let uvízla tamní rozpočtová politika. Financování federálního rozpočtu je zajištěno až do března Nejostřejší hrany dlouhodobého úsporného plánu byly obroušeny. Skutečnost, že zdroj nejistoty byl odstraněn a že Fed má volnou ruku v prosazování takové měnové politiky, jakou považuje za vhodnou, je pravděpodobně důležitější než přímé účinky škrtů na hospodářský růst, které rozhodně nejsou přehnaně velké. Fed je přesvědčena, že nadešel čas, aby upravila svou mimořádně flexibilní měnovou politiku. Jedinečná injekce likvidit ve formě nákupních programů státních dluhopisů a dalších dluhových papírů je postupně snižován. Americká centrální banka se domnívá, že hospodářské oživení je dostatečně udržitelné, aby mohla postupně zaujmout neutrální měnovou politiku. Po říjnovém utažení kohoutků Fed prohlásila, že bude ještě po nějakou dobu svou klíčovou sazbu držet na 0,25 %, ale že poprvé a nikoli naposledy ji zvýší roku Přesné načasování bude záviset na vývoji nezaměstnanosti. Fed naznačila, že k prvnímu zvýšení sazby dojde zhruba v polovině roku 2015, ale mohla by tento krok podniknout i dříve, pokud přetrvá trend z posledních měsíců. Přesto však rozdíl mezi sazbou neutrální vůči růstu a současnou sazbou je tak velký, že bude trvat velmi dlouho, než měnová politika přestane být uvolněná a orientovaná na podporu růstu. Ať tak či onak, Fed bude držet dlouhodobé sazby nízko a bude hlavně zahánět všechny obavy z deflace. Krize eura sice ustoupila do pozadí, ale zbývá po ní k vyřešení mnoho problémů. V roce 2015 se pozornost bude soustředit na rozsáhlý průzkum vedený ze strany ECB a zkoumající kvalitu úvěrových portfolií evropských bank. Tento průzkum a následné zátěžové testy (zkoumající, zda jsou kapitálové rezervy bank dostatečné na přežití krize) bude muset poskytnout ECB dostatečné informace k tomu, aby se zhostila svého úkolu celoevropského bankovního regulátora, kterým se stala v listopadu. Ve Frankfurtu zejména doufají, že analýza obnoví důvěru mezi evropskými bankami do té míry, že obnoví standardní mezibankovní vztahy. Rozpočtová disciplína je nyní uvolněnější. Kontrola nad rozpočty členských států byla posílena, ale normy jsou již méně striktní a umožňují větší manévrovací prostor. Tento prostor bude v současném volebním roce plně využit. ECB zachová (téměř) nulovou sazbu na peněžním trhu ještě nějaký čas, určitě déle než její americký protějšek. Neexistuje žádný naléhavý makroekonomický důvod, aby přijala restriktivní politiku, dokud je ekonomická situace v eurozóně stále slabá a nevyskytují se známky nějakého skutečně inflačního tlaku. Inflace se již dávno není třeba obávat. Je naopak spíše nízká (má blíže k 0 % než k oficiálnímu cíli pro inflaci v eurozóně, jenž je stanoven na 2 %). Nicméně existují nezanedbatelné obavy týkající se hospodářského růstu a ECB bude co nejpevněji odhodlána předejít tomu, aby vypukla další krize eura. S největší pravděpodobností i nadále usilovat o to, aby běžná krátkodobá sazba v eurozóně dosáhla výše 3 %, což je ovšem v současné době hodně 11

14 Finanční klima (pokračování) dlouhodobý cíl, který je v dohledné době (do konce roku 2015) zhola nemožný. Hlavní starostí ECB v současné době není úroveň vlastních úrokových sazeb, ale způsob, jak tyto nízké sazby promítnout do tržních sazeb v jižní Evropě. Právě zde jsou totiž nízké úrokové sazby potřeba nejvíce a zároveň zde tržní sazby zůstávají nejvyšší. Úroky z dluhopisů klesly na samé dno. Bylo by logické, aby se výnosy na pozadí zlepšeného ekonomického prostředí opět zvýšily ze současné rekordně nízké úrovně. V důsledku toho by mohl trh v příštích měsících začít předvídat, že v roce 2015 (USA) nebo později (EMU) bude zavedena přísnější měnová politika. Nicméně v příštích měsících není pravděpodobné, že by došlo k výraznému zvýšení úrokových sazeb. V obavách o negativní důsledky pro hospodářský růst se centrální banky budou tomuto zvyšování sazeb vyhýbat utlumováním svých nákupních programů. Riziková prémie na trhu podnikových dluhopisů v posledních letech prudce klesla. Na své současné úrovni poskytuje odpovídající kompenzaci za rizika týkající se dlužníka. Výraznější zúžení rozpětí sazeb proto není na pořadu dne, přestože většina firem má velmi zdravou finanční strukturu. Rozpětí úrokových sazeb v rámci EMU se prudce zúžilo a postupně začíná správně odrážet rozdíly v kvalitě jednotlivých států jakožto dlužníků. Vzhledem k pokračujícím problémům eura nelze vyloučit zvýšení averze k riziku a volatilitu rozpětí sazeb. Rozvíjející se trhy budou i nadále k růstu světového HDP přispívat nejvíce. V Asii již silný hospodářský růst vytvořil inflační tlaky. Je tedy třeba přijmout vhodnou měnovou politiku: někdy restriktivní (jako v roce 2011), jindy stimulační (jako v současné době). Jednou z hlavních výzev tohoto desetiletí bude další vývoj spotřeby v Číně a ve zbytku Asie. Ten by mohl přispět k vyváženějšímu světovému ekonomickému řádu. Nejenže sníží závislost regionu na vývozu, ale, což je přinejmenším stejně důležité, bude mít vliv na mezinárodní kapitálové toky. Vyšší spotřeba v Číně bude znamenat nižší úspory a vyšší dovoz, včetně z USA a Evropy. To pomůže Západu vyrůst z jeho problémů se zadlužením. Díky pokračujícímu silnému růstu na rozvíjejících se trzích by celosvětová ekonomika (+2,8 % v roce 2013) mohla v roce 2014 dosáhnout růstu 3,3 % a v roce 2015 dokonce 3,5 %. To je jedním z důvodů, proč by podnikové zisky mohly v nadcházejících čtvrtletích nadále růst tempem 8-10 % - rychleji než v nedávné minulosti. Silný růst zisku také můžeme přisoudit trvalému zmrazení mezd. Kupní sílu lze tak nanejvýš udržet na současné úrovni, nic víc. O růstu mezd nemůže být prakticky vůbec řeč. Stručně řečeno, každý cent, o který se zvýší příjmy podniků, se promítne (téměř) celý do jejich zisků, nikoli do vyšších platů. Sazba peněžního trhu se nezvýší rychle a výnosy dluhopisů jsou na historických minimech. V příštích měsících tak budou nejatraktivnější možností pro investice podle všeho akcie. Nedostatek alternativ samozřejmě není dostatečný důvod ke zvýšení tržního zhodnocení. Aby se tak stalo, budou muset být investoři ochotnější podstupovat rizika. Akcie již nejsou tak levné, jak byly před nedávnem: na základě odhadu zisku na příštích 12 měsíců bude poměr cena/zisk na úrovni 16,8 na indexu S&P 500 a 13,9 u indexu MSCI Europe. To vypadá pravděpodobně: ani nijak zvlášť levné, ale ani moc drahé. Akcie jsou však stále ještě skoro zadarmo ve srovnání s dluhopisy. Výnos z akcie opak poměru cena/zisk je v současné době u indexu MSCI Europe na úrovni 7,2 %, s nebývalou prémií více než 600 základních bodů oproti německým výnosům. Lucemburk, 21. října 2014 Představenstvo Poznámka: Informace v této zprávě vypovídají o vývoji v blízké minulosti a neposkytují údaje o budoucích výsledcích. Nejsou předmětem auditu nebo jiných ověřovacích postupů ze strany schválené auditorské společnosti. 12

15 Zpráva schválené auditorské společnosti Deloitte Audit Společnost s ručením omezeným 560, rue de Neudorf L-2220 Lucembursko B.P L-1011 Lucembursko Tel: Fax: Akcionářům společnosti KBC INTEREST FUND (dříve KBC MONEY) V souladu s mandátem, který nám udělila valná hromada akcionářů, jsme provedli audit přiložených finančních výkazů společnosti KBC INTEREST FUND (dříve KBC MONEY) a každého z jejích podfondů, včetně majetkového výkazu, výkazu titulů v portfoliu a dalších čistých aktiv ke dni 30. září 2014, stejně jako výkazu operací a dalších změn čistých aktiv za účetní období uzavřené k uvedenému datu, k čemuž připojujeme přehled hlavních účetních metod a další vysvětlující poznámky k finančním výkazům. Odpovědnost představenstva investiční společnosti za finanční výkazy Představenstvo investiční společnosti s proměnným základním kapitálem zodpovídá za vyhotovení a správnost finančních výkazů v souladu s právními a regulačními normami upravujícími vyhotovení finančních výkazů platnými v Lucembursku, i za vnitřní kontrolu, kterou představenstvo investiční společnosti uzná za nezbytnou pro vyhotovení finančních výkazů bez významných odchylek, způsobených například podvodným jednáním nebo chybami. Odpovědnost nezávislého auditora Naší zodpovědností je vyjádřit náš názor k těmto finančním výkazům založený na našem auditu. Audit jsme provedli podle mezinárodních norem pro audit přijatých za Lucembursko Komisí pro dohled nad finančním sektorem. Tyto standardy vyžadují, abychom vyhověli etickým požadavkům a plánovali a provedli audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že finanční výkazy neobsahují podstatné nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Zvolené postupy závisí na úsudku schváleného auditora, stejně jako posouzení rizik, že účetní závěrka obsahuje významné odchylky, ať už vzniklé úmyslným podvodem či chybou. Při posuzování těchto rizik auditor zohledňuje ověřený vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní uzávěrky a pro její věrné zobrazení tak, aby pak mohl navrhnout auditní postupy, jež jsou za daných okolností vhodné, nikoliv s cílem posuzovat účinnost vnitřních kontrol. Société à responsabilité limitée au capital de EUR RCS Luxembourg B

16 Zpráva schválené auditorské společnosti (pokračování) Audit obsahuje také hodnocení vhodnosti použitých účetních metod a rozumnosti účetních odhadů provedených představenstvem investiční společnosti, stejně jako hodnocení prezentace všech finančních výkazů. Jsme přesvědčeni, že údaje, které jsme k auditu obdrželi, poskytují přiměřený podklad pro vydání výroku. Výrok Podle našeho názoru podává přiložená účetní závěrka ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti KBC INTEREST FUND (dříve KBC MONEY) a jejích podfondů k 30. září 2014 a výsledek hospodaření a změn v čistém jmění společnosti k výše uvedenému datu v souladu se zákonnými a regulačními požadavky Lucemburska. Další informace Doplňující informace obsažené ve výroční zprávě byly ověřeny v souladu s naším mandátem, ale nebyly předmětem ke zvláštní auditní proceduře prováděné v souladu se standardy popsanými výše. Proto jsme k těmto informacím nevyjádřili žádný názor. Nicméně, k těmto informacím nemáme v kontextu účetní závěrky jako celku žádné poznámky. Za společnost Deloitte Audit, schváleného auditora Jean-Philippe Bachelet, schválený účetní auditor Partner 1. prosince , rue de Neudorf L-2220 LUCEMBURK 14

17 Konsolidovaný výkaz jmění (v EUR) k 30. září 2014 Aktiva Investice Portfolia cenných papírů v tržní hodnotě , ,34 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty Peněžní prostředky v bankách , ,41 Pohledávky Pohledávky z prodeje cenných papírů ,00 Pohledávka z pokladních operací ,96 Pohledávky z emise akcií ,11 Pohledávky z cenných papírů v portfoliu ,03 Pohledávky z úroků u swapových smluv ,13 Pohledávky z úroků na bankovních účtech ,48 Nerealizované přírůstky u swapových smluv ,57 Nerealizované přírůstky u termínovaných devizových obchodů ,04 Náklady na příští období 1.171, ,74 Aktiva celkem ,49 Pasiva Závazky Ostatní likvidní pasiva 2,89 Závazky za nákup cenných papírů ,91 Závazky z pokladních operací ,25 Závazky za zpětný odkup akcií ,91 Nerealizované ztráty u termínovaných devizových obchodů ,42 Ostatní výlohy , ,15 Pasiva celkem ,15 Čisté jmění na konci roku ,34 Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních výkazů. 15

18 Konsolidovaný výkaz operací (v EUR) od 1. října 2013 do 30. září 2014 Příjmy Příjmy z investic Úroky z dluhopisů a dalších cenných papírů, netto ,20 Bankovní úroky ,88 Úroky ze swapů , ,61 Realizované zisky z investic - z portfolia cenných papírů ,71 - z termínovaných obchodů ,98 - ze swapových smluv ,40 - z termínovaných devizových obchodů ,93 - z devizových transakcí , ,97 Nerealizované zisky z investic - z portfolia cenných papírů ,18 - ze swapových smluv ,79 - z termínovaných devizových obchodů , ,44 Ostatní příjmy ,59 Příjmy celkem ,61 Výdaje Investiční poradenství a správní poplatky Správní poplatky , ,82 Ostatní náklady Poplatky depozitní bance ,13 Bankovní výlohy a jiné poplatky 1.078,78 Poplatky za transakce 4.837,22 Poplatky za centrální správu ,69 Profesionální náklady ,28 Ostatní administrativní náklady ,69 Upisovací daň ,74 Ostatní daně ,05 Úroky z povoleného přečerpání bankovního účtu 7.004,35 Úroky vyplacené u swapů 1.392,09 Ostatní poplatky , ,88 Realizované ztráty z investic - z portfolia cenných papírů ,43 - z termínovaných obchodů ,00 - ze swapových smluv ,01 - z termínovaných devizových obchodů ,88 - z devizových transakcí , ,43 Nerealizované ztráty z investic - z portfolia cenných papírů ,.98 - z termínovaných obchodů ,00 - ze swapových smluv ,49 - z termínovaných devizových obchodů , ,22 Výdaje celkem ,35 Čistý zisk ,26 Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních výkazů. 16

19 Konsolidovaný výkaz změn čistého obchodního jmění (v EUR) od 1. října 2013 do 30. září 2014 Čistý zisk ,26 Vyplacené dividendy ,92 Upsání akcií ,67 Zpětné odkupy ,09 Celkové změny v čistých aktivech ,92 Celková hodnota čistých aktiv na počátku roku ,20 Odchylka hodnocení ,78 Čisté jmění na konci roku ,34 Poznámky v příloze jsou nedílnou součástí těchto finančních výkazů. 17

20 KBC INTEREST FUND CZK Alpha Investiční politika a výhled od1. října 2013 do 30. září 2014 Vývoj makroekonomické situace a cenných papírů s pevným výnosem Během posledních dvanácti měsíců se české ekonomice podařilo urychlit hospodářský růst a dosáhnout výkonnosti, která předčila předchozí očekávání. Ve druhém čtvrtletí roku 2014 dosáhl růst HDP meziročně 2,5 %. V průběhu posledních dvanáct měsíců růst spotřebitelských cen zpomalil z 1.0 % meziročně v září 2013 na 0,7 % meziročně v září Růst spotřebitelských cen během roku 2014 klesal dále pod cílovou hranici, kterou stanovila Česká národní banka (dále jen ČNB ) a ČNB se v listopadu 2013 rozhodla intervenovat proti České koruně, přičemž tuto měnu oslabila přibližně o 6 % vůči euru. Cílem tohoto kroku bylo především přiblížit inflaci cílové úrovni 2 %. Oficiální sazba ČNB zůstala během posledních dvanácti měsíců na 0.05 % a je nižší než oficiální sazba ECB. Výnosy dosažené místními krátkodobými sazbami během posledních dvanácti měsíců nadále klesaly, zatímco mezibankovní šestiměsíční sazba spadla z 0,57 % na 0,41 Během těchto posledních dvanácti měsíců se křivka českých sazeb výrazně narovnal, jelikož dlouhodobé výnosy klesly zhruba o 110 základních bodů, zatímco krátkodobé sazby vzrostly o15 základních bodů. Zvolená investiční strategie a rozmístění akcií Tento fond investuje zejména do euro-dluhopisů denominovaných v korunách a v eurech, do českých státních dluhopisů s krátkodobou platností a termínovaných vkladů. Tyto nástroje nabízejí snadnou přístupnost a dobrou likviditu. Měnové riziko vyplývající z investic do cenných papírů denominovaných v eurech je plně pokryto. Za posledních šest měsíců kolísala modifikovaná durace fondu mezi 115 a 180 dny, tj. nad durací referenčního indexu, která činila 90 dní. Očekávaný vývoj Očekáváme, že si ekonomika po zbytek roku 2014 udrží svou současnou úroveň růstu. Očekáváme, že nárůst spotřebitelských cen se začne pomalu zrychlovat, avšak neměl by v příštích šesti měsících dosáhnout 2% cílové hladiny České národní banky. Od České národní banky očekáváme, že až do konce roku 2015 bude držet svou oficiální úrokovou sazbu na současné úrovni 0,05 %. Pokud jde o dlouhodobé výnosy očekáváme po zbytek roku 2014 postupný růst výnosů v reakci na oživení české ekonomiky. Máme v úmyslu ponechat modifikovanou duraci nad nebo na neutrální úrovni benchmarku po dobu příštích šesti měsíců nebo déle, pokud by se česká ekonomika vyvíjela příznivěji, než se očekávalo. Poznámka: Informace v této zprávě vypovídají o vývoji v blízké minulosti a neposkytují údaje o budoucích výsledcích. Nejsou předmětem auditu nebo jiných ověřovacích postupů ze strany schválené auditorské společnosti. 18

KBC MONEY Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem

KBC MONEY Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem Pololetní zpráva KBC MONEY Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem Lucembursko R.C.S. Luxembourg B 30 382 Na základě této finanční zprávy nelze přijmout žádný pokyn k upisování akcií. Platné

Více

KBC Multi Track. Otevřená investiční společnost podle belgického práva s variabilním počtem podílů, nesplňující podmínky směrnice 2009/65/ES ICB

KBC Multi Track. Otevřená investiční společnost podle belgického práva s variabilním počtem podílů, nesplňující podmínky směrnice 2009/65/ES ICB Revidovaná výroční zpráva k 31. prosinci 2013 KBC Multi Track Otevřená investiční společnost podle belgického práva s variabilním počtem podílů, nesplňující podmínky směrnice 2009/65/ES ICB Na základě

Více

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních...

Ekonomika a trhy. Květen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Výnosy dluhopisů zůstávají na nepřirozeně nízkých úrovních... Květen 2014 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 04/2014 0,20 % 0,00 % HDP 1Q/2014 1,20 % 0,00 % Nezaměstnanost 03/2014 8,30 %

Více

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Srpen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Srpen 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Ziskový potenciál je v Evropě větší než v USA Řecká sága pokračuje v mírně pozměněné podobě dál Zvýšení úrokové sazby americkou centrální bankou se blíží

Více

Ekonomika a trhy. Září 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ:

Ekonomika a trhy. Září 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Září 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Investujeme nadále opatrně, dokud nebudou z ekonomiky přicházet přesvědčivější zprávy Využíváme korekci k nákupům akcií Strach z prvního zvýšení úrokové

Více

Ekonomika a trhy. Červenec 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Iniciativy ECB.

Ekonomika a trhy. Červenec 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Iniciativy ECB. Červenec 2014 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 04/2014 0,40 % 0,30 % HDP 1Q/2014 2,50 % 0,50 % Nezaměstnanost 05/2014 7,50

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401

ING (L) PATRIMONIAL. Société d'investissement à Capital Variable. Výroční zpráva a auditované finanční výkazy. R.C.S. Luxembourg N B 24 401 ING (L) PATRIMONIAL Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 24 401 LUXEMBOURG Další informace získáte na adrese: ING Investment Management P.O. Box 90470 2509 LL The Hague The

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Ekonomika a trhy. Únor 2015 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Německo jako tahoun evropského hospodářství. Jak vidíme svět?

Ekonomika a trhy. Únor 2015 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Německo jako tahoun evropského hospodářství. Jak vidíme svět? Únor 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Cena ropy zažila volný pád Jádrová inflace v EMU zůstává v kladných hodnotách ECB zahajuje QE Co děláme v portfoliích? Nedostatek alternativ nás drží

Více

Ekonomika a trhy. Červen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Kdy se situace vyjasní? Jak vidíme svět? Inflace opět poroste

Ekonomika a trhy. Červen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Kdy se situace vyjasní? Jak vidíme svět? Inflace opět poroste Červen 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Akcie jsou spíše drahé, ale dluhopisy ještě dražší Ekonomická data z Evropy působí pozitivně oproti zprávám ze zbytku světa Podpůrné nákupy ECB představují

Více

Ekonomika a trhy. Duben 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Ekonomické oživení celosvětově táhne spotřeba. Jak vidíme svět?

Ekonomika a trhy. Duben 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Ekonomické oživení celosvětově táhne spotřeba. Jak vidíme svět? Duben 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Světová ekonomika roste optimálním tempem Americká centrální banka připravuje investory na zvyšování úrokových sazeb Japonsko se loučí s recesí Co děláme

Více

Ekonomika a trhy. Leden 2015 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Takový bude rok 2015. Jak vidíme svět? Začnou se burzy bát výšek?

Ekonomika a trhy. Leden 2015 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Takový bude rok 2015. Jak vidíme svět? Začnou se burzy bát výšek? Leden 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? V roce 2015 bude mít zásadní význam kvalita růstu zisku Prudký pokles cen energií vytváří kupní sílu, ne deflaci Rozdíl v úrocích mezi USA a Německem

Více

Ekonomika a trhy. Květen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Evropa dohání Ameriku. Jak vidíme svět?

Ekonomika a trhy. Květen 2015 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Evropa dohání Ameriku. Jak vidíme svět? Květen 2015 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Země BRIC ztratily své kouzlo Akcie jsou drahé, ale dluhopisy ještě dražší Silný dolar dopadá na růst americké ekonomiky Co děláme v portfoliích? Nedostatek

Více

Ekonomika a trhy. Září 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční):

Ekonomika a trhy. Září 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Září 2013 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 07/2013 1,4 % 0,2 % HDP 2Q/2013 1,3 % 1,1 % Nezaměstnanost 07/2013 7, 0,2 % Základní

Více

Výroční zpráva 2014 3,5E 7,5E

Výroční zpráva 2014 3,5E 7,5E Výroční zpráva 2014 30 6E E 3,5E 6E E E 80 100% 53% E 6E 7,5E Evropská centrální banka, 2015 Poštovní adresa: 60640 Frankfurt am Main, Německo Telefon: +49 69 1344 0 Internet: www.ecb.europa.eu Všechna

Více

Ekonomika a trhy. Říjen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Hospodářské oživení pokračuje. Jak vidíme svět?

Ekonomika a trhy. Říjen 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Hospodářské oživení pokračuje. Jak vidíme svět? Říjen 2014 AKTUÁLNÍ ČÍSLO PŘINÁŠÍ: Jak vidíme svět? Hospodářské oživení pokračuje Úrokové sazby se pohybují u dna Ceny dluhopisů mohou klesnout, jestliže úrokové sazby opět vzrostou Co děláme v portfoliích?

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2011 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2011 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Ekonomika a trhy. Prosinec 2012 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Čtyřletá krize eura. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Fiskální útesy 1

Ekonomika a trhy. Prosinec 2012 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Čtyřletá krize eura. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Fiskální útesy 1 Prosinec 2012 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Posl. změna Inflace 10/2012 3,40 % 0,00 % HDP 3Q/2012 1,50 % 0,50 % Nezaměstnanost 10/2012 8,50 %

Více

Ekonomika a trhy. Červen 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Pozor na nesoulad

Ekonomika a trhy. Červen 2013 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Pozor na nesoulad Červen 2013 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Posl. změna Inflace 04/2013 1,7 % 0,0 % HDP 1Q/2013 2,2 % 0, Nezaměstnanost 04/2013 7,7 % 0,3 % Základní

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

Ekonomika a trhy. Březen 2012 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Ekonomické nebe se opět rozjasňuje

Ekonomika a trhy. Březen 2012 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Ekonomické nebe se opět rozjasňuje Březen 2012 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Řecké drama by mohlo i nadále děsit finanční trhy, ale pravděpodobně je přestane trvale ovlivňovat. Podpůrné fondy jsou penězi dostatečně zásobené. Tyto rezervy

Více

Ekonomika a trhy. Duben 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Dluhopisové sazby zůstávají na výjimečně nízkých úrovních

Ekonomika a trhy. Duben 2014 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA. Dluhopisové sazby zůstávají na výjimečně nízkých úrovních Duben 2014 1 EKONOMIKA A INVESTIČNÍ KLIMA Základní ekonomické ukazatele ČR (meziroční): Období Údaj Poslední změna Inflace 02/2014 0,20 % 0,00 % HDP 4Q/2013 1,20 % 2,20 % Nezaměstnanost 02/2014 8,60 %

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2013 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2013 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2010 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 500. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2010 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Čtvrtletní přehled trhu

Čtvrtletní přehled trhu Čtvrtletní přehled trhu Q1 2014 Analýza globálního trhu z pohledu Regional Consumer Banks Výhled společnosti Citi 02 Regionální analýzy 03 Měny 08 Okénko pro hosta 09 Modelová portfolia 10 Názory a předpovědi

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 24 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 4 OBSAH 1 SHRNUTÍ 6 2 MAKROEKONOMICKÉ PROSTŘEDÍ 1 2.1 Vývoj světové konjunktury 1 2.2 Globální nerovnováhy a rizika 11 2.3 Domácí makroekonomické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS VÝROČNÍ ZPRÁVA EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2006 bude na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2006 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více