Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA výtisků číslo 1/2004 ročník III.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 1/2004 ročník III."

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA výtisků číslo 1/2004 ročník III. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Průzkum zájmu o čipování psů strana 2 O Jak bude vypadat 2. náměstí v Mostě strana 3 O Současné a plánované změny na Aquadromu strana 10 O Dočká se blok 563 generální opravy? strana 13 O Energetická koncepce města Mostu strana 17 O Přírodě neporučíme, ale haváriím čelit umíme strana 17 MOST a.s.

2 MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU hlavní budova magistrátu Radniční 1, Most tel.: Radnice uvažuje o možnosti čipovat psy. Držitele takto označených zvířat hodlá poté zvýhodnit při placení poplatku a proto se místních pejskařů ptá: Máte zájem nechat svého psa čipovat? Po čase se město Most znovu vrací k problematice možnosti takzvaného čipování psů. Tato problematika byla znovu otevřena na listopadovém zasedání zastupitelstva, kde se projednával návrh nové vyhlášky o poplatku ze psů. Přestože průzkum, který mezi pejskaři provedli pracovníci magistrátu asi před třemi lety ukázal, že Mostečtí o tuto službu velký zájem neprojevují, uvažuje radnice o této možnosti znovu. Aby se však vedení města nerozhodlo neuváženě, vyhlašuje nyní anketu, v níž se držitelů psů ptá, zda by o tuto službu měli zájem. Co je čipování a jaké přináší výhody? Jde o způsob evidence psů pomocí mikročipu, který je doplňkovým ke klasickým psím známkám. Zavedení mikročipu je pro psa daleko šetrnější než výžehy či tetování a provádí ho jedině veterinář. Čip nijak neovlivňuje živý organismus a nemá zdroj. Jeho jednoznačnou výhodou je možnost zjistit majitele psa prakticky do několika minut. Navíc je tato identifikace celoživotní a nelze ji zaměnit. Čipovaní psi jsou vedení v centrální databázi ČR i s údaji o držiteli psa, takže lze čtyřnohého miláčka dohledat i v případě, že se zatoulá do jiného města. Výhodou pro město je vedle jednoduché, a přitom nezáměnné evidence zvířat, také snížení nákladů na provoz útulku. Pes, jehož držitel je takto rychle identifikován, nemusí být umístěn v útulku a procházet v něm karanténou. Další výhoda je pak v obecném zájmu nás všech. V případě, že očipovaný pes pokouše člověka, vyhledá se držitel psa, který doloží, zda bylo zvíře očkováno proti vzteklině. V kladném případě by pak pokousaní lidé nemuseli podstupovat lékařské výkony k vyloučení této nemoci. Identifikaci mikročipem nelze držitelům psů nařídit, je tedy jejich rozhodnutím a jejich svobodnou volbou. Město Most však uvažuje o tom, že těm, kteří nechají své psy čipovat, tento úkon, který představuje zhruba částku 400 korun, uhradí. A navíc držitelům těchto psů na dobu jednoho roku sníží poplatek ze psů o celou polovinu. Aby však bylo zvoleno správné rozhodnutí, je třeba zjistit, zda mají mostečtí pejskaři o tuto službu zájem. A proto je tímto vyhlášena anketa, v níž se mohou držitelé psa vyjádřit, zda by nechali za výše uvedených podmínek svého psa čipovat. Po vstupu do EU povinnost Podstatná je informace, že po vstupu České republiky do Evropské unie se čipování stane povinností. Pouze s ohledem na skutečnost, že některá zvířata již mohou být označena tetováním nebo starším typem čipu, je stanoveno osmileté přechodné období. Po jeho skončení bude akceptováno jedině označení mikročipem s tím, že označeni budou muset být nejen všichni psi, ale také kočky a fretky v zájmových chovech. Zajistit čipování bude povinností držitelů těchto zvířat. Jak čip vypadá? Mikročip neboli transponder je tvořen kapslí z bioskla o rozměrech 2 x 11 mm, v níž je uložena anténa a mirkočip nesoucí vlastní identifikační kód. Transponder je pasivní, nemá vlastní zdroj energie, čímž je zaručena jeho prakticky neomezená životnost. Transponder je nejčastěji v jednorázové sterilní jehle a umísťuje je pomocí Průzkum zájmu o čipování psů Anketní otázka: Máte zájem o čipování svého psa v případě, že tuto službu za vás uhradí město Most a vám jako držiteli psa bude po dobu jednoho roku snížen poplatek za psa o polovinu? MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za dva měsíce. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Dušan Matouš, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Zdeněk Šíma, ing. Vladimír Vondráček, Vladimír Pátek. Místo vydání - Most, č. 1/ ročník III., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Dělnická 164, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Tiskne: Moravská typografie, a.s., Brno. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2 ANO jednoduchého injekčního aplikátoru pod kůži nebo do svalu. Způsob a místo aplikace se liší podle druhu zvířete, u psů se jedná o šíji nebo hýždě. (as) Zakroužkujte prosím jednu z variant - ANO nebo NE. Vyplněný anketní lístek vhoďte do urny, která je umístěna v informační recepci v přízemí hlavní budovy magistrátu v ulici Radniční. Ankety se můžete zúčastnit též prostřednictvím elektronické pošty, v tom případě stačí, když na ovou adresu zašlete odpověď ve formě: ANO, mám zájem o čipování svého psa za uvedených podmínek nebo NE, nemám zájem o čipování psa za uvedených podmínek. Na vaše odpovědi čekáme do 11. června Anketní lístek bude zveřejněn i v dalších vydáních Mosteckých listů. Váš názor nás zajímá. Anketa je anonymní. NE

3 Zimní údržbu komunikací řeší zákon V oblasti zimní údržby komunikací je na základě platnosti zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcího předpisu č. 104/1997 Sb., 42 odst. 2, každoročně zpracován Plán zimní údržby komunikací města Mostu. Tento plán stanoví koncepci a podmínky, za nichž se zimní údržba komunikací bude provádět, včetně určení zodpovědných osob, harmonogramu prováděných prací, časových rozvrhů a návrhů na řešení kalamitních situací. V součinnosti s Plánem zimní údržby komunikací je v platnosti Nařízení statutárního města Mostu č. 2/2002 ze dne o zimní údržbě komunikací, které stanoví rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, včetně vymezení takových úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje odstraňováním sněhu a náledí. Zimní údržba se nevztahuje na plochy pronajaté, prodané, v soukromém vlastnictví nebo ty, které jsou ze zákona povinni udržovat majitelé přilehlých nemovitostí. Pokud jde o plochy, které nejsou v majetku města, pak se jedná například o parkoviště u nemocnice, všechna parkoviště a hypermarketů, chodníky mezi OD PRIOR a kulturním domem, chodníky v okolí Úřadu sociálního zabezpečení v Mostě atd.. Zimním obdobím se (dle vyhlášky č. 104/1997 Sb.) rozumí doba od 1. listopadu do 31. března. V této době správce místních komunikací (Technické služby města Mostu, a.s.) zajišťuje zmírňování závad ve sjízdnosti (schůdnosti) místních komunikací v určených lhůtách. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic je dle důležitosti rozděleno do 3 pořadí se stanovením lhůt pro zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací. Vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost místních komunikací v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanismů: I. pořadí - do 4 hod II. pořadí - do 12 hod III. pořadí - do 48 hod Na ostatních místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic, které nejsou v nařízení přímo jmenovitě uvedeny, se závady ve sjízdnosti a schůdnosti zmírňují nejpozději do 48 hodin po zmírnění závad na komunikacích a průjezdních úsecích silnic zařazených do III. pořadí. Kalamitou se rozumí : teploty pod -20 C, mrznoucí déšť popř. déšť se sněhem, tvořící náledí, sněhové srážky nad 100 mm, prudký nárazový vítr tvořící se náledí nebo závěje. Kalamitní situaci vyhlašuje Magistrát města Mostu, prostřednictvím pověřeného zástupce sdělovacími prostředky (rádio, tisk, televize). Je důležité si však uvědomit, že pokud při údržbě komunikací zařazených do II. či III. etapy dojde k dalšímu spadu sněhu, dochází k přerušení ošetřování těchto komunikací a zahajuje se opětovná údržba komunikací zařazených do I. etapy. Ke stejné situaci dochází v případě nepřetržitého sněžení (jako tomu bylo v prvním týdnu letošního roku), kdy jsou permanentně ošetřovány pouze komunikace zařazené v I. etapě. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu pro údržbu komunikací zařazených ve II. a III etapě důležitosti. Neméně důležitou a mnohdy opomíjenou informací je skutečnost, že vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací, odpovídá dle 27, odst. 4 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. Jak bude vypadat 2. náměstí v Mostě Studie 2. náměstí. Studie řeší úpravu prostoru 2. náměstí v Mostě o velikosti cca 10 x 70 m, které je vymezeno částí KD REPRE a nově vybudovanou budovou Finančního úřadu v Mostě. Základní koncepce vychází z plánů Ing. arch. Šimečka, které tvoří 2. náměstí jako obdélný dlážděný prostor, výrazně podélný. Došlo k redukci aleje, neboť byla vybudována zadní - východní vstupní terasa do KD REPRE a došlo rovněž k redukci prostoru od budovy FÚ (nutnost zajištění dostatečného počtu parkovacích stání). Dále je navrženo rozšíření lávky - spojka FÚ - pošta. Řešení počítá s korekcí záhonu v SZ cípu a před západní fasádou s vymístěním stávajících okrasných záhonů v celém rozsahu. Architektonické řešení sleduje použitými materiály a designem vybudovat náměstí, jež by naplnilo urbanistický význam termínu. Designově zdařilé řešení 1. náměstí, avšak s absencí okolní zástavby, takovýmto prostorem zatím není. Návrh sleduje vytvoření komornějšího prostoru, oproti hlavnímu 1. náměstí, a v tomto směru mu nekonkurovat měřítkem, ale vytvořit, byť měřítkem drobnějším, kvalitní městský prostor, i v návaznosti na historický význam termínu. V uzavřeném obdélném prostoru náměstí jsou dva body pro umístění sochařské výzdoby ze Starého Mostu. Navržené řešení nevylučuje umístění těchto akcentů do prostoru a jejich řešení navrhuji provést po přesné specifikaci těchto artefaktů. Alternativně je navrženo severní místo ponechat pro umístění např. morového nebo mariánského sloupu a do jižního umístit pítko. Centrum řešeného prostoru, 2. náměstí, je propojeno s okolní předpokládanou výstavbou ve východní části dvěma přechody pro pěší, které utvářejí trojdílnou dispozici centrální části. Tyto přechody jsou řešeny jako bezbariérové, rovněž tak propojení směrem k lávce přes zásobovací koridor. Celý prostor je rozdělen na komorní odpočinkovou plochu 2. náměstí, která je vymezena zdvojenou stromovou alejí, pěší průběžné propojení mezi komorní plochou a KD REPRE, které spojuje obchodní terasy pod magistrátem, zadní vstup do KD REPRE, OD PRIOR a pěší lávku k budově pošty a ostatní přilehlé plochy, které jsou převzaty z řešení situace u FÚ od Ing. arch. Jarkovského. Tyto plochy jsou řešeny pouze materiálově. Výtah ze studie ing.arch. Luboše Polanského Komunální Informační Servis strana 3

4 Informace o stavu nákupního střediska OBZOR Odbor komunálního hospodářství a životního prostředí se v minulém týdnu na základě anonymního podnětu obyvatelek bloků 524 a 529 zabýval čistotou a stavem objektu Obzor v Topolové ulici. Jednalo se zejména o čistotu vnitřních veřejných prostor v objektu. Jelikož nebylo možno odpovědět jinak, pokusíme se odpovědět touto formou. Jak bylo zjištěno, objekt je v majetku společnosti Jitřenka, a.s., která je již řadu let v konkurzu. Do doby, kdy zde byla v provozu prodejna potravin, zajišťoval čistotu objektu nájemce této prodejny. V současné době však není běžný úklid prováděn a celá vnitřní veřejná plocha není udržována v čistotě. Na základě tohoto zjištění bude vyzván vlastník objektu i správce konkurzní podstaty, aby zajistili nápravu v oblasti čistoty. Centrum rozvoje turismu na internetu Novinku - vlastní webové stránky chystá od února sdružení Centrum rozvoje turismu. Umožní tak nejen prezentaci a rozvoj turismu na Mostecku, ale podpoří tak i malé obce. Centrum rozvoje turismu funguje od listopadu 2002 a od té doby působí provizorně v přízemí Magistrátu města Mostu. V březnu by však měla proběhnout kolaudace nových prostor a centrum by mělo od dubna fungovat v Pasáži u lva. Kromě bezplatných informací zajišťuje centrum jazykové průvodce pro zahraniční návštěvy a organizuje okružní jízdy. Webové stránky centra rozvoje turismu budou od února k dispozici adrese: (r) Jedná se i o torzo schodiště, které původně sloužilo jako jedna z přístupových cest na lávku u rampy v prvním patře objektu. Při rekonstrukci rampy bylo toto schodiště zakonzervováno. Vzhledem k tomu, že do všech částí objektu je zajištěn přístup ze všech stran, schodiště se v současné době neužívá, je zabezpečeno proti vstupu. Stavební úřad provede v dohledné době nad stavem zmíněného schodiště státní stavební dozor. Stanislava Hulinová, vedoucí oddělení životního prostředí V Mostě vznikl dětský parlament V Mostě začal fungovat dětský parlament, který vznikl při Domě dětí a mládeže. Předsedou je David Gregor. Dětský parlament má dvacet členů, kteří se skládají ze zástupců jednotlivých základních škol. Parlament by měl pozorovat Dědictví minulosti - nákupní středisko Obzor. Knihovna má nové počítačové centrum Centrum slouží čtenářům i rekvalifikantům. Městská knihovna v Mostě má nové počítačové centrum určené jak pro návštěvníky knihovny, tak pro rekvalifikanty úřadu práce. Centrum počítačů se nachází v místnosti hudební oddělení knihovny, které zde bude fungovat i nadále. Nejmodernější počítače s kompletně novým softwarovým vybavením slouží v dopoledních hodinách účastníkům rekvalifikačních kurzů při Úřadu práce v Mostě a v odpoledních hodinách je mohou využívat návštěvníci knihovny. Odpolední hodiny ale budou především věnovány organizovaným akcím zaměřeným na počítačové kolektivní hry. Zatím probíhá zkušební provoz, ze kterého vyplyne výše poplatků za užívání. Zahájení provozu otestovali právě účastníci rekvalifikačního kurzu pod názvem Internet a počítačové programy Word, Excel a Corel Draw. Celkem deset uchazečů Most navštívil velvyslanec Rumunska Gerge Tinca. Velvyslanec jednal o dalším postupu výstavby pravoslavného kostela a okolního parku na území našeho města. Rumunská vláda by totiž chtěla jeho výstavbu podpořit. Vedení města společně s odborníky magistrátu a místními projektanty vytipovalo vhodnou lokalitu. Tou je okolí děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde by dřevěná stavba pravoslavného kostela měla vyrůst. Jedná se o montovanou stavbu, která bude dovezena z Rumunska nejenom práci místních poslanců, ale především prosazovat zájmy ostatních dětí v tomto městě. Dětský parlament zasedá pravidelně v Domě dětí a mládeže na Zahražanech, kde myšlenka vznikla. Děti už přišly na magistrát s prvním návrhem, kterým je vybudování dětského nealkoholického baru, kde by mohly trávit čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Dětský parlament se oficiálně představí i radním města Mostu na zasedání rady 12. února. (r) se zde v centru bude po tři měsíce učit, jak pracovat s počítačem. Zájemci se mohli sami přihlásit na úřadu práce. (r) Rumunská vláda podpoří výstavbu kostela a osazena na základovou desku. K místu stavby bude třeba ještě přivést inženýrské sítě. Výstavbu uhradí kompletně církev a Rumunská republika, město Most prodá za účelem výstavby pozemky. Samotná realizace se předpokládá v příštím roce. (r) Komunální Informační Servis strana 4

5 V Domě dětí a mládeže na Zahražanech v Mostě proběhlo výběrové kolo soutěže Dívka roku Soutěž je určena pro dívky ve věku od třinácti do patnácti let. Do finálového kola, ze kterého vzejde absolutní vítězka Dívka roku 2004, bylo vybráno třináct soutěžících. Finále soutěže se uskuteční dne 7. února 2004 v městském domě zábavy MEDUZA v Mostě. Další vysoká škola v Mostě Své pracoviště otevře v září v Mostě Vysoká škola chemickotechnologická Praha. Její výukové centrum bude sídlit v budově Integrované střední školy technické v Mostě-Velebudicích. Iniciativa vzešla od pracovníků školy za podpory Ústeckého kraje, mosteckého magistrátu a většiny průmyslových podniků regionu, které si tak chtějí v této oblasti s vysokým počtem chemických subjektů zajistit kvalifikovanou pracovní sílu v oblasti chemie. Veřejná Vysoká škola chemicko-technologická nabídne od září studentům bakalářské studium s možností rozšíření studia na magisterské v oborech Chemie a chemická technologie a Chemie a technologie materiálů. Studium bude probíhat bezplatně jak v prezenční tak v kombinované formě, přičemž škola nabídne také kurzy celoživotního vzdělávání. Přijímací řízení proběhne bez písemných přijímacích zkoušek, pouze na základě prospěchu. V nerozhodných případech půjde pouze o ústní pohovor. VŠCHT je největší univerzitní školou ve střední Evropě a je významná svou stosedmdesátiletou tradicí. Pro školu je charakteristická spolupráce jak se zahraničními univerzitami, tak s chemickými podniky. Její zástupci jednali s mosteckým úřadem práce a se zdejšími průmyslovými závody, které chtějí tímto podpořit. Praktická část odborné přípravy bude probíhat v pražských kvalitně vybavených laboratořích, ale zástupci školy jednají také se zdejšími chemickými podniky o budoucím možném využití zdejších laboratoří. Podle vedení školy zájem o studium na této vysoké škole v Mostě neustále stoupá. Hranice pro začátek výuky v Mostě je minimálně kolem dvaceti studentů. Komunální Informační Servis strana 5

6 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Loňský rok ve znamení úspěchů Všem obyvatelům města Mostu přeje do roku 2004 mnoho úspěchů ředitel TSmM a.s. ing. Petr Klimecký. Během roku 2003 a let minulých se podařilo zahájit některé již déle plánované aktivity či úspěšně pokračovat v aktivitách započatých. Z hlediska dosažených cílů se jedná o dlouhodobou službu městu Most v oblasti nakládání s odpady, a to na základě uzavření smlouvy, která je výsledkem úspěšné obchodní veřejné soutěže. S tím je spojen akt oživení dceřiné společnosti Mostecké odpady, s. r. o., přistoupení nového společníka, kterým je společnost PBO, s. r. o. a následně realizace činností souvisejících s odpady právě prostřednictvím této dceřiné společnosti. Nutno podotknout, že spolupráce mezi mateřskou a dceřinou společností probíhá k oboustranné spokojenosti jak z hlediska hlavního cíle, kterým bylo propojení litvínovského a mosteckého trhu v oblasti nakládání s odpady, tak z hlediska naplnění plánovaných výsledků hospodaření obou společností a v neposlední řadě také z hlediska kvality poskytovaných služeb. Dalším úspěchem, kterého se podařilo po dlouhé době docílit, je zahájení procesu celoplošné rekonstrukce veřejného osvětlení v Mostě. Počátku tohoto procesu předcházela dlouhá jednání se zástupci města. Výsledkem byl v první fázi prodej souboru veřejného osvětlení do majetku TsmM, a. s., v druhé fázi pak výběr strategického partnera pro realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení. Následně byly uzavřeny smluvní vztahy s vybranou firmou SIEMENS a v březnu 2003 zahájení spolupráce. V současné době TSmM, a. s. odkoupily od města Most další soubor veřejného osvětlení, který bude rovněž předmětem rekonstrukce. Významným krokem, kterým jsme prokázali kvalitu námi poskytovaných služeb, je uzavření dlouhodobé smlouvy v oblasti péče o městskou zeleň, a to stejně jako v případě nakládání s odpady, na základě vyhrané obchodní veřejné soutěže. Společnosti se dále podařilo uspět v činnosti, která zcela nesouvisí s hlavním předmětem podnikání. Jedná se o rekonstrukci obytných domů v Seifertově ulici. I přes nejrůznější pochybnosti byla v roce 2002 úspěšně dokončena kolaudace prvního obytného domu, který byl ihned plně obsazen nájemníky. V roce 2003, po nabytých zkušenostech, již zcela hladce probíhala rekonstrukce druhého obytného domu až do úspěšné kolaudace a naplnění kapacity všech bytových jednotek. Zřejmě vlivem relativně bezproblémového průběhu obou rekonstrukcí schválili zástupci města odprodej dalších dvou obytných domů do vlastnictví TsmM, a. s. za účelem jejich následné rekonstrukce. Nikoli nevýznamným úspěchem společnosti bylo znovuzprovoznění nově zrekonstruovaného koupaliště v ulici Topolová pod novým názvem Aquadrom a odkoupení areálu Rudolic, ve kterém Technické služby města Mostu, a. s. před dvěma lety pro- vedly rozsáhlé technické zhodnocení prodejny, servisu a venkovních ploch. V ekonomické oblasti se podařilo již od začátku roku vytvářet kladný hospodářský výsledek, který byl ovlivněn především vyšším objemem činností pro město Most. Celkový obrat je odhadován zhruba na 205 miliónů Kč. Z hlediska poměru tržeb komerčních Co Vás zajímá a tržeb za městem Most se již několikátý rok zvyšuje procentuální podíl tržeb z města a v současné době činí 69,6%. I přes drobné výkyvy v podnikatelském záměru společnost stejně jako v minulých letech bez problémů dokáže naplnit plánovaný výsledek hospodaření. Ing. Leona Krajíčková, finanční ředitelka TSmM a.s. Během lednové sněhové kalamity zůstal na některých místech odpad nevyvezen. Co udělá společnost Mostecké odpady proto, aby se taková situace při další kalamitě neopakovala? Jednalo se o lokality, kde nebyl sníh z komunikací odklizen. V době kalamity jsou pro TSmM a.s. prioritou místa, která spadají do první etapy. Ta se odklízejí přednostně do čtyř hodin od spadu sněhu. Proto se naše technika v některých ulicích přes sníh ke sběrným nádobám vůbec nedostala. Při dalších sněhových kalamitách se tato situace může opakovat. Každý musí pochopit, že přednější je odklidit hlavní ulice, trasy a místa výjezdů autobusové dopravy, policie, hasičů, záchranné služby a zásobování. Pavel Barák, Mostecké odpady s.r.o. Těšíme se na Vaše další dotazy týkající se činnosti Technických služeb města Mostu a.s. Komunální Informační Servis strana 6

7 Větší zásahy v údržbě dřevin na přelomu roku 2003/2004 Ke konci roku 2003 realizovala naše divize v rámci pěstebních zásahů na pozemcích města dvě větší akce. Jako první byla provedena úprava porostových skupin v okolí budovy křižovatky J. Průchy - J. z Poděbrad včetně přilehlých ploch směrem k divadlu a České spořitelně. Zde byly zlikvidovány některé keřové skupiny v blízkosti budovy, které již nesplňovaly svůj původní okrasný účel, byly přestárlé a částečně sloužily jako úložiště odpadu. Současně byly hluboce seřezány vybrané skupiny keřů v přilehlém okolí pro obnovení jejich původního okrasného a funkčního určení. Ze všech takto ošetřených ploch byl vyhrabán a vyvezen nahromaděný komunální odpad a nově uvolněné plochy byly zavezeny zeminou a připraveny k založení trávníku na jaře. Obdobným způsobem byly v závěru roku ošetřeny keřové výsadby v okolí městské knihovny a LŠU v ulici Moskevská. Zde byly zásahy zaměřeny především na hluboké seříznutí přerostlých keřových skupin, především v těsném okolí budov. Současně bylo pokáceno několik menších náletových a nevhodně rostoucích stromů. Také zde byla část nefunkčních starých keřových skupin zlikvidována, byla doplněna chybějící zemina a na jaře bude na těchto plochách založen nový trávník. Z velkých akcí v rekonstrukcích zeleně města nás na jaře příštího roku čeká rekonstrukce výsadeb v okolí městského divadla. Současné dřeviny na jednotlivých záhonech jsou přerostlé a zakrývají architekturu budovy. V některých nepřístupných plochách nelze provádět pravidelnou údržbu včetně odstraňování spadaného listí, vytrvalých plevelů i náletových dřevin a tyto skupiny v současnosti působí značně neesteticky. Vzrostlá zeleň v odlehlejší části budovy také slouží zčásti jako odpadkový koš a veřejné WC. Cílem plánované rekonstrukce je založení nových výsadeb dřevin složených z vhodnějších druhů. Současně bude docíleno také výškové sjednocení porostů tak, aby nedocházelo k zakrývaní budovy divadla, které narušovalo původní architektonický záměr stavby. Zásahy na jednotlivých terasovitých záhonech i okolních porostech budou prováděny komplexně, výsadby, které neodpovídají standardu nebo jsou příliš zaplevelené, budou odstraněny včetně kořenů. Na ostatních plochách se odstraní nevhodné keře a stromy probírkou. Součástí těchto prací bude také chemické ošetření ploch proti plevelům a doplní se chybějící zemina. Takto upravené plochy budou nově osázeny dřevinami vhodné druhové skladby, případně budou založeny nové okrasné trávníky. Všechny práce budeme provádět dle zpracované projektové dokumentace k této stavbě a vlastní realizace proběhne v měsících březnu a dubnu. Na požadavek magistrátu města dojde v jarních měsících také k likvidaci některých keřových porostů ve městě, které se svým umístěním začaly stávat spíše smetišti a zásluhou obyvatel přestaly naplňovat svůj okrasný účel. Na těchto plochách budou založeny nové trávníky. Ing. Karel Mutínský, ředitel Divize zeleň TSmM a.s. Sportovní činnost HC Most - oddílu ledního hokeje po odehrání základní soutěže Mužstvo mužů po odehrání základní soutěže skončilo na 3. místě. Pro další nadstavbovou část nás čekali všichni soupeři umístění na sudých místech dvoukolově. Jsou to mužstva: Teplic, Děčína, Sokolova, Klášterce, Strakonic a Slaného od hodin se odehraje poslední utkání Most - Strakonice. Naše mužstvo potřebuje po odehrání této nadstavby skončit co nejlépe umístěné, aby si vytvořilo co nejvýhodnější pozici pro play-off. Po skončení nadstavbové části nás čeká play-off, které bude začínat na domácím ledě již v pátek Finalisté play-off postupují do baráže o I. ligu ČR, která začíná V průběhu měsíce prosince na zimním stadionu v Mostě proběhly žákovské turnaje mosteckých hokejových nadějí pod záštitou ředitele TSM Most a.s., kterých se zúčastnily kvalitní kluby z celé republiky. Oba dva turnaje měly výbornou sportovní atmosféru a velmi dobrou odezvu u všech zúčastněných. Výsledky turnaje 2. tříd konaného dne : 1. místo Sparta Praha A, 2. místo Ústí nad Labem, 3. místo Sparta Praha B, 4. místo Plzeň, 5. místo Karlovy Vary, 6. místo Litvínov 7. místo Slávie Praha, 8. místo Most. Výsledky turnaje 3. tříd konaného dne : 1. místo Chomutov, 2. místo Most, 3. místo Plzeň, 4. místo Pardubice, 5. místo Karlovy Vary. Na obou turnajích byli vyhodnoceni nejlepší jednotlivci (střelec, obránce, brankář). Nejlepším střelcem turnaje 3. tříd byl vyhlášen domácí hráč Mostu Lukáš Hanus. V průběhu měsíce prosince probíhalo na zimním stadionu veřejné bruslení v rozsahu 26 hodin, což mělo velkou odezvu u veřejnosti, protože klimatické podmínky nebyly moc příznivé pro zimní sporty. Celkově si našlo cestu na zimní stadion 2500 Mostečanů. Veřejné bruslení v měsíci únoru probíhá každé pondělí a čtvrtek od hod. Soboty a neděle v různých časech. Informace na tel. č Pavel Měska, ředitel Divize účelových zařízení Komunální Informační Servis strana 7

8 Když zima hrozí sněhovou kalamitou Začátkem letošního roku se zima projevila naplno nebývalým přívalem sněhové nadílky. Několikacentimetrový spad sněhu způsobil kalamitu téměř ve všech místech naší republiky. Také Most nezůstal přílivů sněhu ušetřen. Husté, zejména noční sněžení komplikovalo práci zaměstnancům TSmM a.s., kteří mají za úkol zabezpečit sjízdnost mosteckých komunikací a údržbu městských chodníků. Přestože technika i lidé pracovali naplno, nakonec se kritiky občanů nevyhnuli. Jen málokdo si totiž uvědomuje, že nelze udržet v absolutně ideálním stavu všechna místa ve městě, a že v případě odklízení sněhu vychází veškeré práce technických služeb ze Zákona o údržbě komunikací ve spojitosti s vyhláškou o čistotě města, která také řeší zimní údržbu komunikací. Veškeré postupy prací jsou rozděleny do tří etap a časových limitů podle důležitosti komunikací. Sníh se musí odklízet nejprve z míst, která jsou uvedena v první nejdůležitější etapě. Sem patří především komunikace a chodníky v centru města. Nejvíce prioritní jsou trasy a místa výjezdů autobusové dopravy, policie, hasičů, záchranné služby a zásobování. První etapa je časově ohraničena čtyřmi hodinami od spadu sněhu. Během dalších dvanácti hodin se odklízí sníh na úsecích patřících do druhé etapy a do osmačtyřiceti hodin úseky třetí etapy obslužnosti. Veškeré práce na údržbě komunikací zákon charakterizuje jen jako zmírňování následků, nikoliv absolutní likvidaci. Proto i přes veškeré nasazení technických služeb musí občané v zimním období počítat s mírně zhoršenými podmínkami, které k těmto měsícům patří. Koordinaci úklidu a výjezdů posádek s technikou zajišťují dispečeři. Tato služba funguje v nepřetržitém čtyřiadvacetihodinovém provozu, během něhož dispečeři objíždí město a kontrolují stav komunikací. Při vysílání posádek opět postupují podle platného zákona a upřednostňují komunikace patřící do první etapy. V úvahu je nutné brát značný, téměř stometrový, výškový rozdíl Mostu, který způsobuje rychle se měnící podmínky zejména na výše a méně chráněných místech města. Proto není nutné na některých komunikacích tak častý zásah, jako na místech jiných. Práci technických služeb také ztěžují sami neukáznění občané města. Špatně zaparkovaná auta často brání průjezdu techniky, a tak vinou některých jedinců zůstávají komunikace zejména na sídlištích neuklizené. Během sněhových kalamit vysypou vozy technických služeb zhruba padesát tun soli denně. Sůl je ale účinná jen do mínus osmi stupňů Celsia. Při nižších teplotách nereaguje a její použití by se tak minulo účinkem. Nevhodná je také pro posyp chodníků, oblastí inženýrských sítí a zeleně z důvodu agresivní reakce s vodou. Kromě soli se používá k posypu komunikací dále písek a směs písek sůl. K směsi písku a soli se sahá v nejnutnějších krajních případech s ohledem na agresivitu směsi k životnímu prostředí. V ulicích Mostu můžete v zimních měsících potkat tři vozy sypače, sedm menších ekvivalentů na užší komunikace a chodníky, Údržba komunikací a chodníků v Mostě vyšla v době největšího sněhového náporu v letošním roce na tři a půl miliónu korun. Celková částka na zimní údržbu je přitom plánována na pět miliónů korun. tři traktory s pluhem a radlicí a dva nakladače. Kromě techniky se o údržbu komunikací stará třináct zaměstnanců technických služeb, kteří zajišťují ruční posyp. Kromě toho mají Technické služby města Mostu smluvně zajištěnu výpomoc pro ruční čištění i pro strojní odklízení sněhu a ledu od externích firem. TSmM a.s. dodávají na přání až do domů pytle s posypovým materiálem. Sůl nebo písek můžete objednat na telefonním čísle Častější protahování příjezdové komunikace k soukromému objektu a údržbu chodníků před obytnými domy nepatřící městu lze za úhradu objednat na telefonním čísle Komunální Informační Servis strana 8

9 Neptejte se sousedů, obraťte se na odborníky Proč zůstávají periférie Mostu neuklizené? Soustředíte se příliš na centrum a na okraje města zapomínáte. Na okraje města se nezapomíná, ale vezměte v úvahu, že pokud Zastupitelstvo města Mostu odsouhlasí ve svém nařízení priority úklidu komunikací ve městě, je pro nás tento předpis závazný. Zpravidla potom komunikace na okrajích, jak říkáte, jsou zařazeny do II. a III. etapy. V případě, jestliže začne opakovaně sněžit, vrací se mechanizmy i pracovníci na úklidu na I. etapu, která představuje životně důležité komunikace, jak už bylo řečeno trasy MHD, nemocnice, dojezdy do křižovatek a kruhových objezdů atd. Potom skutečně dochází k tomu, že na komunikace zařazené do II. a III. etapy se dostáváme s delším časovým odstupem. Křižovatky v centru města sice v noci uklidíte, ale přes den jen protáhnete. Nemůžete nahromaděný sníh i během dne odvážet? Odvoz sněhu se provádí z křižovatek v noci s ohledem na plynulost provozu na pozemních komunikacích respektive jeho bezpečnosti. Dokážete si představit za plného provozu odvoz sněhu z křižovatky, kde se musí navíc v atypickém režimu pohybovat nakladače a automobily k odvozu sněhu? Křižovatku by bylo nutno uzavřít, stanovit objízdnou trasu atd., což se domnívám, kolaps v dopravě jenom zvětší. Některé chodníky zejména před domy ve starší zástavbě zůstávají úplně neuklizené. Čí je to práce? Dle obecně závazné vyhlášky č. 7/01 ze dne o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku za čištění chodníků odpovídá vlastník nebo správce nemovitosti, která sousedí s chodníkem. Tato vyhláška je i v souladu se zákonem 13/97 Sb. Je posypový materiál, který používáte, ekologicky nezávadný? Ano, možno doložit certifikátem jakosti, prohlášením o shodě a protokoly o zkoušce posypového materiálu. Jaké sankce můžete uplatňovat vůči neukázněným řidičům, kteří brání při protahování chodníků a silnic? Žádné, celá záležitost je plně v kompetenci Policie ČR, ze strany Technických služeb města Mostu je možno pouze na problém upozornit. Jak často jste povinni v zimních měsících komunikace udržovat? Zimní údržba komunikací začíná prakticky v případě spadu sněhu, mrznoucího mrholení atd. během hodiny, respektive při prvních avizovaných potížích se sjízdností a schůdností komunikací. Dle interního předpisu Technických služeb města Mostu, a.s. je dispečer povinen během směny projíždět a kontrolovat stanovenou trasu v intravilánu města Mostu a podle momentálního stavu rozhoduje o zahájení posypu, případně plužení. Dispečer Technických služeb města Mostu, a.s. je v kontaktu s dispečerem Dopravního podniku, a. s. a operačními důstojníky Policie ČR a městské policie. Nemůžete v zimních měsících posílit počet zaměstnanců nezaměstnanými lidmi z pracovního úřadu? V zásadě by to bylo možné, ale celá procedura je málo operativní a o nárazovou brigádnickou výpomoc je i malý zájem. Tuto problematiku řešíme spoluprací s externími firmami, jejichž operativa je dostatečně pružná pro tyto účely. Pavel Hlaváček, zástupce ředitele TSmM a.s. Komunální Informační Servis strana 9

10 Provoz Aquadromu o vánočních svátcích O vánočních svátcích, které se z hlediska provozu vymykají běžnému standardu, bylo koupaliště Aquadrom otevřeno pro veřejnost poněkud odlišně, než jsou stálí návštěvníci zvyklí. Ve dnech a byly zrušeny sanitární dny a zájemci se mohli koupat už od 9.00 hodin. 26. a bylo pod názvem Večerní plavání otevřeno až do hod. Od pátku 23. ledna došlo k drobným úpravám v provozní době koupaliště: K omezení provozu došlo pouze o Štědrý den a , kdy bylo zavřeno. Dne bylo otevřeno až od a na Silvestra pouze do 16 hodin. Pokud bychom chtěli provoz od 22. do 31. prosince hodnotit z hlediska návštěvnosti, výsledky jsou následující: Koupaliště bylo v uvedených dnech otevřeno 103 hodin, během kterých jej navštívilo celkem 4837 lidí, tzn. asi 47 návštěvníků každou hodinu a v průměru 537 každý provozní den. Pro srovnání: průměrná denní návštěva v měsíci říjnu byla 363 lidí, v listopadu stoupla na 490 lidí za den. Srovnání návštěvnosti v sauně je obdobné: průměrná návštěvnost 40 návštěvníků za den o vánočních svátcích stoupla na 45. Z těchto čísel je patrné, že zájem veřejnosti o koupání v době vánočních svátků neklesl, ba naopak. Vzhledem k tomu, že vánoční svátky jsou pro většinu z nás stále především dobou shonu, vánočních příprav a nakupování dárků, je to skutečnost velice příjemná a potěšující. Miroslav Svoboda, vedoucí Aquadromu Most Současné a plánované změny na Aquadromu Po půlročním provozu koupaliště jsme na základě nových poznatků a připomínek návštěvníků připravili několik změn, o kterých bych se rád v tomto článku postupně zmínil. První a asi nejdůležitější změnou je nový ceník služeb, který byl koncem minulého roku schválen ve vedení společnosti a od 5. ledna je v platnosti. K jakým změnám v něm vlastně došlo? Z důvodu zjednodušení práce pokladních a pro zpřehlednění ceníku pro veřejnost došlo ke srovnání dosud rozdílných cen ve všední dny a o sobotách a nedělích na jednotné ceny, které platí po celý týden. V praxi to například znamená, že ceny za 1 hodinu plavání u základních druhů vstupného (dospělí, děti, studenti, ZTP, důchodci a rodiče s dětmi) zůstaly na úrovni roku 2003, respektive na úrovni ceny platné v loňském roce pouze od pondělí do pátku. Ceny za dvou a tří hodinové plavání byly změněny tak, že jsou ve většině případů dražší než byly loni od pondělí do pátku, ale levnější než tomu bylo o sobotách a nedělích. U půldenních vstupných došlo Pondělky (sanitární dny) - otevřeno od do hod. (návštěvníci opouštějí bazén a saunu max. ve a jdou do šaten) Rychlé občerstvení od do hod. ÚT - PÁ otevřeno od 9.00 do hod. (návštěvníci opouštějí bazén a saunu max. ve a jdou do šaten) Rychlé občerstvení od do hod. SO, NE otevřeno od 9.00 do hod. (návštěvníci opouštějí bazén a saunu max. ve a jdou do šaten) Rychlé občerstvení od do hod. SOBOTY - večerní plavání - každou první a poslední sobotu v měsíci otevřeno do hod. (návštěvníci opouštějí bazén a saunu max. ve a jdou do šaten) Rychlé občerstvení od do hod. u všech druhů k podstatnému zlevnění. Ceny za saunování byly zvýšeny v průměru o 5-10 korun. Z důvodu zvýšení pořizovací ceny permanentek byla upravena jejich cena na 50 Kč a všeobecně byl snížen rozdíl mezi běžným vstupným a předplatným. Ceník byl doplněn o nové ceny pro zájemce o sdružené vstupné (bazén a sauna) a pro rodiče s dětmi a to jak na bazén, tak do sauny. Rodiče se dvěma a více dětmi budou mít jako bonus zdarma vstupné pro jedno dítě. Provoz společné sauny pro muže i ženy byl rozšířen od středy do neděle a oddělená sauna je pouze v pondělí (muži) a v úterý (ženy). Tato změna přinesla i některé záporné ohlasy žen, ale vzhledem k tomu, že v prostorách sauny je vlastně pět oddělených kabin (2 suché sauny, 2 aroma kabiny a 1 parní kabina), věřím, že si zájemci o saunování brzy zvyknou. Provozní doba sauny je od 23. ledna srovnána s provozní dobou koupaliště a o sobotách a nedělích máme otevřeno o hodinu déle. Po vyhodnocení loňských večerních plavání, kdy bylo v obou případech na bazénové hale ještě před 23. hodinou kolem 80 plavců a kdy nás mile překvapil zájem a kladné ohlasy návštěvníků koupaliště, je od 24. ledna každou první a poslední sobotu v měsíci otevřeno do hod. Tolik tedy k letošním prvním změnám na Aquadromu. Doufám, že se budou líbit a předem děkuji za případné podněty, které nám můžete sdělit na internetových stránkách a nebo přímo na koupališti v knize Přání a stížností. Miroslav Svoboda, vedoucí Aquadromu Most Komunální Informační Servis strana 10

11 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J.Skupy 2522, Most tel.: , fax: Požár ve sklepních prostorech bloku 736 První pracovní den tohoto roku začal jak pro majitele tak pro občany domu 736 v ulici Františka Malíka nepříjemnou situací. Dne 2. ledna v čp propukl v pravé poledne požár ve sklepních prostorech. Pachatel nebyl u požáru přistižen. Došlo ke statisícové škodě na majetku MOSTECKÉ BYTOVÉ, veškeré vybavení sklepních prostor je zničeno. Došlo k poškození ležatých rozvodů studené a teplé vody a rozvodů elektroinstalace. Protože došlo ke zničení ležatých rozvodů teplé vody, zůstali nájemníci bez teplé vody. Na opravách se začalo ihned pracovat. Jana Wachtelová provozní úsek Spravovat obytné domy neznamená "jenom" zajišťovat opravy, údržbu a revize, ale především ovládat legislativu týkající se bydlení. A ta není malá - předpisy, normy a vyhlášky zasahují do různých oblastí práva, přičemž je potřeba znát i vyhlášky místní. To vše nejen kvůli výpočtům nájemného a záloh na služby spojené s bydlením a vyúčtování, ale i kvůli daním, evidenci objektů, jejich ploch, vybavení a podobně. V této oblasti je neocenitelným pomocníkem majitelů a správců obytných domů právě software pro správu nemovitostí. Na základě dobrých zkušeností Statutárního města Mostu s programovým vybavením DES od firmy TOM - computer, s.r.o., které využívalo již od roku 1994, se naše společnost rozhodla využívat tento modulově stavěný program skládající se ze základních Mnoho úspěchů do roku 2004 přeje ředitel Mostecké bytové ing. Jaroslav Kudrlička. Software pro správu nemovitostí podsystémů Paspart, Nájemné a Účetnictví, včetně vyúčtování služeb. Základem programu DES je podsystém Paspart, v němž jsou evidovány objekty, určené pro správu. Domy, byty, nebytové prostory, společné prostory a v nich další základní údaje konkrétně místnosti, zařizovací předměty, měřidla, evidence konstrukčních prvků, evidence objednávek a firem a v neposlední řadě i evidence bydlících obyvatel. Agenda Nájemné v sobě zahrnuje veškeré operace spojené s nájemníkem z hlediska správy bytu či nebytového prostoru. Obsahuje kompletní evidenci nájemného, což znamená předpis nájmu, platby, dluhy, počet bydlících osob, odstěhované nájemníky včetně jejich nové adresy, volné byty, stav vyúčtování služeb, dále agendu neplatičů a také data pro automatizovaný styk na inkasní středisko (SIPO). Podsystém Vyúčtování služeb umožňuje provést vyúčtování všech zálohových služeb jednotlivým uživatelům bytů a nebytových prostor na základě platné legislativy. K co největšímu využití dat z programového vybavení přistoupila společnost k následujícímu způsobu zpracování jednotlivých agend. Podsystém Paspart, Nájemné a ucelenou evidenci vedou jednotliví správci nemovitostí. Tato data jsou každý týden přehrávána do sumarizačního programu a tím je zajištěno, že všechna aktuální data jsou k dispozici přímo v sídle společnosti. Jejich využívání se stalo neocenitelným pomocníkem při naší každodenní činnosti. Lenka Rauchová ekonom Poděkování V měsíci listopadu loňského roku nás nájemníci bloku 566 čp v ulici U Parku v Mostě upozornili na poškozování nové zateplené fasády domu a plastového přístřešku nad vstupem do domu. Část střechy tohoto bytového domu má pronajatu společnost Radiomobil Praha, která zde má umístěno telekomunikační zařízení. Nalétáváním a sedáním holubů na konzolu přečnívající přes okraj střechy docházelo k znečišťování a poškozování bytového domu. Děkujeme tímto nájemníkům, kteří nás na tuto skutečnost upozornili. Svojí všímavostí a zájmem o své okolí tak přispěli k rychlému odstranění znehodnocování domu, ve kterém bydlí. Společnost Radiomobil byla o vzniklé situaci ihned informována a neprodleně po kontrole telekomunikačního zařízení na střeše si jej ošetřila sítěmi. Zabránila tak sedání holubů na svém zařízení a jeho dalšímu znehodnocování. Jana Wachtelová, provozní úsek Komunální Informační Servis strana 11

12 DOTAZ ODPOVĚĎ Rád bych se touto formou zeptal na způsob prodlužování nájemních smluv. V dřívějších dobách existovala možnost, kdy nájemník v případě, že byl bezproblémový, řádně platil všechny úhrady související s pronajatým bytem, dostal při prodloužení smlouvy smlouvu na dobu neurčitou. Dokonce existovala možnost, že si nájemník za kauci mohl rovnou pořídit smlouvu na dobu neurčitou. V současné době, dle mých informací, MB postupuje u nových nájemních smluv takovým způsobem, že smlouvy podepisuje bez výjimek na dobu určitou 2 roky při druhém a dalším kole prodloužení smlouvy. Tím si na jedné straně MB garantuje možnost nastavit nové nájemné po uplynutí dvouleté nájemní smlouvy na de facto libovolnou částku samozřejmě v neprospěch občana a jednak dopouští paradox, že dva úplně stejné byty ve stejném domě jsou pronajímány za velmi rozdílné ceny. Zmiňovaný rozdíl v některých případech je opravdu velmi nezanedbatelný. V tomto ohledu mi tato politika přijde minimálně neetická. Je tato informace prodlužování nájemních smluv u MB pravdivá? Druhý můj postřeh se týká reálné výše regulovaného nájemného u bytů v majetku MB a to především u bytů nově přidělovaných MB. Jakým způsobem se určuje výše nájemného u bytů v majetku MB, tj. státních bytů? Jak je možné, že regulované nájemné v bytech MB je někdy dražší než u bytů s regulovaným nájemným stejné kategorie a velikosti v Praze (podotýkám, že se jedná o srovnatelné byty)? Tato situace naprosto neodpovídá ekonomicko-společenské úrovni mosteckého kraje. Na tyto a obdobné dotazy týkající se výše stanoveného nájemného jsme poskytli odpověď již v únoru a březnu loňského roku. Nicméně odpovědi k dané problematice, která naše čtenáře stále zajímá a trápí, přesto znova zveřejníme. Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. vlastní v současné době zhruba sedm tisíc bytových jednotek. Z tohoto počtu zhruba 6/7 bytů podléhá tak zvané regulaci nájemného, což znamená, že výše nájemného u nich činí měsíčně 14,16 korun za metr čtverečný. Pro ilustraci: U bytu 1+3 o velikosti 70 m2 je základní nájemné bez služeb zhruba 1000 korun za měsíc. Jedná se o jedno z nejnižších nájemných v České republice! U nově uzavíraných smluv se zájemci, kteří byli společnosti Mostecká bytová, a.s. předáni městem Most k realizaci v podobě závazného pořadníku, je od roku 2003 uplatňováno měsíční smluvní nájemné ve výši 18 korun za metr čtverečný. To je naprosto srovnatelné s ostatními pronajímateli v lokalitě Mostu. Opouštím nájemní byt, protože se stěhuju k manželce. Mám nárok na odstupné nebo nějakou finanční náhradu? Žádná právní norma neupravuje povinnost majitele dávat odstupné nájemci v případě, že uvolňuje byt. Bylo by to možné pouze tehdy, pokud byste v nájemní smlouvě takovéto ustanovení o vyplacení odstupného měl zakotveno. U bytů pronajímaných formou veřejné nabídky je s budoucími nájemci dohadováno smluvní nájemné tak, jak je jimi nabízeno. Nabízená výše nájemného zohledňuje atraktivitu bytu, o který se zájemci ucházejí. Výše měsíčního nabízeného nájemného se pro informaci nyní pohybuje v rozmezí od 25 do 40 korun za metr čtverečný. Pokud se týká zmiňovaného prodlužování nájemních smluv, především je nutno upřesnit, že nájemní smlouva na dobu určitou končí posledním dnem lhůty, na niž byla sjednána. To znamená, že nájemní smlouva není prodlužována, ale je uzavírána nájemní smlouva nová, byť se jedná o stejný byt a totožného nájemníka. Sám pisatel si ve svém dotazu odpověděl (a velmi kvalifikovaně), že v nově uzavřené nájemní smlouvě mohou být sjednány podmínky odchylné od původní nájemní smlouvy. Sjednávání smluv na dobu určitou je i jedním ze způsobů jak postupovat proti případným neplatičům nájemného. Naše dosavadní praxe s vývojem celkového dluhu na nájmu nám potvrzuje, že se jedná o postup správný. Ze své zkušenosti vím, že řada pronajímatelů uplatňuje u nájemních smluv na dobu určitou i lhůty podstatně kratší než dva roky. Setkal jsem se i s extrémním případem, kdy nájemní smlouvy byly sepisovány dokonce jen na dobu tří měsíců! Výjimkou není ani platba nájemného na určité období dopředu. Z pohledu regulovaného nájemného, které zůstává bez pohybu od , je pak na místě otázka, zda problém výše rozdílného nájemného u dvou srovnatelných bytů není právě v tomto. Vaše připomínky, že regulované nájemné v bytech Mostecké bytové, a.s. je někdy dražší než byty s regulovaným nájemným stejné kategorie a velikosti v Praze, musím však kategoricky odmítnout. Podle Ministerstva pro místní rozvoj (publikováno v MF) je výše tohoto minimálního základního nájemného v Praze 37,07 Kč/m 2, což je částka v porovnání s Mostem téměř trojnásobná. Ing. Jaroslav Kudrlička ředitel společnosti Jaké se dnes platí regulované a tržní nájemné (zdroj: MF XII/02 a Institut regionálních informací) Byt 1+3, o ploše 75 m 2, I. kategorie, bez služeb, v Kč OBEC REGULOVANÉ TRŽNÍ ROZDÍL Praha 2.780, , ,- Brno 2.057, , ,- Plzeň 1.922, , ,- Olomouc 1.920, , ,- Ostrava 1.857, , ,- Hradec Králové 1.526, , ,- České Budějovice 1.526, , ,- Ústí n. Labem 1.373, , ,- Rád bych se zeptal na zřízení internetového připojení v domech ve vlastnictví města Mostu. Kdy by mohly být tyto domy připojeny na internet? Hodlá město takové služby v nejbližší době zřídit? Pro upřesnění vašeho dotazu podotýkám, že od nejsou byty ve vlastnictví města Mostu, ale ve vlastnictví společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. Ve věci zavádění internetu sděluji, že v roce 2002 byla uzavřena se spol. SOFTEX NCP s r.o., ul.růžová čp.1406 Most smlouva o zavedení internetu do domů ve vlastnictví MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. Internet se však zavádí pouze nájemníkům, kteří o tuto službu projeví zájem. Pokud tedy máte o připojení na internetovou síť zájem, stačí se obrátit na výše uvedenou společnost a ta Vám již vysvětlí podmínky připojení. Jana Wachtelová provozní úsek Komunální Informační Servis strana 12

13 Pokračujeme ve zpracování energetických auditů V roce 2000 byl schválen Zákon o hospodaření energií č.406/2000 Sb. Podle tohoto zákona se i na naší společnost vztahuje povinnost nechat si na bytové domy ve svém majetku zpracovat energetické audity. Co je to vlastně energetický audit? Je to soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobu a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor. Energetický audit je zakončen písemnou zprávou, která musí obsahovat: - hodnocení současné úrovně Od samého počátku vzniku společnosti (a nebylo tomu jinak ani v době kdy bytové domy - věžáky, vlastnilo a spravovalo město Most) se zabýváme otázkou sanace a zateplení jednotlivých výškových domů, tak zvaných věžáků. Město Most už zmodernizovalo bloky , 522, 523 a 566, ostatní však stále čekají. Naše společnost z těchto důvodů posoudila zpracované statické posudky na sedm věžových domů. Z těchto posudků vzešel blok 563 jako objekt nejvíce žádající generální opravu. Proto bylo přistoupeno k vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o vydání příslušných stavebních povolení na opravu, která je naším cílem roku Úprava spočívá předně v sanaci obvodového pláště, střechy a lodžií, jejich povrchových úprav včetně ochrany výztuže a zamezení zatékání vody do spojů obvodového pláště. Zároveň by došlo k uzavření chodbových lodžií a to tak, že po demontáži zábradlí lodžií bude obvodový plášť dozděn a do otvorů budou osazena okna. Náš záměr ve vztahu k bloku 563 je zcela jasný, avšak stále nemůžeme říci, že k jeho naplnění máme definitivně zelenou. Mimo to, že celý sanační plán je nutné projednat v orgánech naší společnosti v rámci podnikatelského záměru na rok 2004, již nyní je jasné, že financování tak náročné akce nemůže být v žádném případě zajištěno pouze z prostředků z vybraného nájemného. Již v loňském roce nám město Most schválilo půjčku finančních prostředků z Fondu rozvoje a bydlení města Mostu. Přesto nemůžeme hovořit o plném pokrytí potřebných nákladů. Pro uskutečnění a financování modernizace tohoto domu bude předložena i žádost o poskytnutí finanční podpory na opravu vad panelové výstavby Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze. Věřme však, že finanční prostředky se podaří naší společnosti zajistit a blok 563 dozná v letošním roce lepších technických parametrů a naši nájemníci se dočkají vyšší kvality bydlení. Ilona Ortová provozní úsek posuzovaného energetického hospodářství budov - celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor - návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění - závěrečný posudek energetického auditora Energetický audit může být zpracován pouze energetickým auditorem, což je fyzická osoba zapsaná do seznamu energetických auditorů vedeného ministerstvem. MOSTECKÁ BYTOVÁ je v současné době vlastníkem třiasedmdesáti bytových domů. Do konce roku 2003 měla zpracovány energetické audity devatenácti bytových domů. V letošním roce bude zpracováno dalších deset energetických auditů. Jedná se o bloky 624, 648, 647, 646, 513, 382, 383, 384, 385 a 386, které jsou ve správě společnosti SEGAD. Každý rok vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu "Státní program na podporu úspor a využití obnovitelných zdrojů energie." Tento program byl vyhlášen i pro rok Program umožňuje získání dotace i na zpracování energetických auditů a to až do výše třiceti procent celkových nákladů, maximálně pět set tisíc korun na jednu akci. Smlouva na zpracování deseti auditů pro letošní rok je již uzavřena a pokusí- Dočká se blok 563 generální opravy? Věžový dům volá po rekonstrukci. me se o získání dotace na jejich zpracování. Podklady pro její získání se již intenzivně připravují. Jana Wachtelová provozní úsek Kamery v kanceláři? Pro nezasvěcené je nutno sdělit, že k instalaci kamer přistoupila společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ po incidentu jedné z příchozích agresivních klientek a také vzhledem k obecně se zvyšující brutalitě chování některých nájemníků bytů. Je bohužel téměř pravidlem, že v naprosté většině se problémové chování objevuje právě u těch nájemníků, kteří mají sami tak zvaně "máslo na hlavě". Dluží, případně se u nich opakovaně objevují stížnosti na chování, ničení vybavení domů a podobně. V situaci, kdy se klient chová agresivně či násilně, jsou kamery velkou pomocí. Díky záznamu lze jednoznačně prokázat, co se vlastně v kanceláři při jednání skutečně odehrálo. V některých případech se díky kameře odhalí ale i případy, které se odehrávají mimo kanceláře. K jednomu z nich došlo ve vstupní hale společnosti, kde mladá maminka nechala své nezvedené dítko okopat část omítky. Na základě pořízeného záznamu jí bude po provedení opravy předložena faktura za opravu k úhradě. Bc. Ivana Jandová, právní úsek GABIT kpt. Jaroše 99, Most spol. s r.o. tel.: (035) ekonomické služby v oblasti předpisu a výpočtu nájemného včetně vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytu Komunální Informační Servis strana 13

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 2/2004 ročník III. Rozkvět čekají velké změny - více čtěte uvnitř zpravodaje. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 11/2004 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 26 000 výtisků O První sezóna minigolfu skončila strana 3 O Technické

Více

Aquadrom přivítal milióntého návštěvníka. Kontejnerová stání budou monitorovat mobilní kamery. Rekonstrukce bloku 56 úspěšně dokončena

Aquadrom přivítal milióntého návštěvníka. Kontejnerová stání budou monitorovat mobilní kamery. Rekonstrukce bloku 56 úspěšně dokončena Mostecký číslo 8/9 2007 ročník V. ZPRAVODAJ Kontejnerová stání budou monitorovat mobilní kamery Rekonstrukce bloku 56 úspěšně dokončena Uplynulo pět let činnosti společnosti Mostecká bytová 2 5 9 14 První

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 4/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 4/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 4/2004 ročník III. Technické služby dokončují ošetření městské zeleně. Více na straně 9. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 11/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 11/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Obliba Matyldy u Mostečanů stoupá strana 2 O Blíží se čas zimní

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 12/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 12/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 12/2005 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Technické služby hodnotí rok 2005 strana 5 O Z Knihy přání a

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 2/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Aquadrom slouží už čtyři roky strana 3 O Co za sebou nechal orkán

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 22 000 výtisků číslo 5/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Referendum o EU strana 2 O O dopravě ve městě strana 4

Více

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 25 000 výtisků číslo 7-8/2003 ročník II.

Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 25 000 výtisků číslo 7-8/2003 ročník II. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 25 000 výtisků číslo 7-8/2003 ročník II. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Regenerace sídliště Výsluní strana 2 O Kosmos má majitele

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 3/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 3/2004 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 3/2004 ročník III. Na Aquadromu proběhla plánované odstávka. Více čtěte uvnitř čísla. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 26

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 1/2007 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník V. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 1/2007 ročník V. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Výherci vánoční soutěže Aquadromu strana 5 O Pozvánka na šampionát

Více

Od nového roku nás čeká zvýšení nájemného. Podmínky pro přijímání odpadu ve sběrném dvoře. Rok 2007 ve znamení soudního stěhování

Od nového roku nás čeká zvýšení nájemného. Podmínky pro přijímání odpadu ve sběrném dvoře. Rok 2007 ve znamení soudního stěhování Mostecký číslo 10 / 2007 ročník V. ZPRAVODAJ Podmínky pro přijímání odpadu ve sběrném dvoře Rok 2007 ve znamení soudního stěhování Daňová reforma versus cena tepla 2 10 16 18 Podpora Nadace Student ze

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 4/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 4/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 4/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Blokové čištění v Mostě opět začalo strana 2 O Autosalon 2006

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 10/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Veletrh komunální techniky ve Vídni strana 2 O Rekultivační práce

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 2/2005 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník III. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu MOST a.s. 2/2005 ročník III. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 26 000 výtisků O Rekonstrukce bloku 24 začala strana 3 O Nová květinka

Více

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů

Rok 2007 ve znamení soudního stěhování. Události, které se staly v roce 2007 v Mostě. Historie a současnost nájemních bytů ZPRAVODAJ číslo 1 / 2008 ročník VI. Mostecka Události, které se staly v roce 2007 v Mostě 3 8 Historie a současnost nájemních bytů Reformy financí se odrazí také v ceně tepla Haváriím horkovodu nelze zcela

Více

Informační periodikum o službách města Mostu

Informační periodikum o službách města Mostu MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA - 15 000 výtisků číslo 3/2002 Co najdete uvnitř dnešního vydání: O Úřad rozhodl o soutěži strana 2 O Vánoční svátky v Mostě strana

Více

území města. Úspory se dotkly nejenom investic ve městě, ale především

území města. Úspory se dotkly nejenom investic ve městě, ale především INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ MĚSTA JIČÍNA Pozvánka na IX. Městský ples Zveme Vás srdečně na tradiční městský ples, který se koná v pátek 17. 2. 2012 od 19h ve velkém sále Masarykova divadla. K tanci hraje Orchestr

Více

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 30. ledna 2009

NOVINY. vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 30. ledna 2009 MĚSTSKÉ 2/leden/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 30. ledna 2009 Zimní údržba Návštěva hejtmana v České Lípě Letošní zima, na rozdíl od té

Více

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV.

MOSTECKÝ ZPRAVODAJ 9/2006 ZDARMA CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Informační periodikum o službách města Mostu. ročník IV. MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu 9/2006 ročník IV. CO NAJDETE UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: ZDARMA 32 000 výtisků O Historie společnosti Technické služby města Mostu strana 2 O HC

Více

Teplo z Lovochemie je již v celém městě

Teplo z Lovochemie je již v celém městě Město nechce zvyšovat daň z nemovitosti strana 2 Smlouva o dodávce tepla byla podepsána 27.7.2009 při příležitosti slavnostního zahájení stavby. Termín zahájení vytápění ve zkušebním provozu byl stanoven

Více

Činnost rady města. Jednání RM dne 5. ledna 2004. Jednání rady města dne 12. ledna 2004

Činnost rady města. Jednání RM dne 5. ledna 2004. Jednání rady města dne 12. ledna 2004 Činnost rady města Tuto kapitolu jsem vytvořila z tiskových zpráv, které radnice poskytovala všem médiím a zároveň samostatně zveřejňovala na internetových stránkách města. Záležitosti, které se po projednání

Více

Zvolili jsme nové zastupitele Komunální a senátní volby v Jičíně

Zvolili jsme nové zastupitele Komunální a senátní volby v Jičíně ČÍSLO 7 PROSINEC 2010 www.mujicin.cz Stěhování prvních úředníků do Arisu Odbor životního prostředí a odbor kultury a cestovního ruchu se 13. 12. přestěhuje do Arisu, Celní úřad se přesune na adresu Havlíčkova

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Změny místních poplatků

Změny místních poplatků 1 Březen 2004 Vážení spoluobčané, je to již více než rok, kdy jsem Vás poprvé po svém zvolení do funkce starosty oslovil v úvodníku Plzeňské jedničky. Zmínil jsem tehdy snahu nového vedení obvodu řešit

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 2 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Ples Benešova více na str.

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 2 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Ples Benešova více na str. www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 2 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Ples Benešova více na str. 4 Ohlédnutí za rokem 2011 Rozpočet města na rok 2012 3 Obsah Vybíráme

Více

12/2012. Vidlička: Ze Zlína na vrchol. Doprava ve Zlíně. Velký problém. Rozhovor s Benjaminem Kurasem

12/2012. Vidlička: Ze Zlína na vrchol. Doprava ve Zlíně. Velký problém. Rozhovor s Benjaminem Kurasem Politika je svinstvo. Může se dělat jako obchod. Ale jakmile se dělá jako povolání, tož ji může dělat jenom nesvědomitý člověk. Hugo Vavrečka Naopak, pane Vavrečko. Politika je svinstvo, jen když ji dělá

Více

Letos začnou souvislé opravy silnic

Letos začnou souvislé opravy silnic MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 2 číslo 01 15. 1. 2004/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Letos začnou souvislé opravy silnic Karlovarský kraj zahájí v tomto roce souvislé opravy

Více

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str.

www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. www.benesov-city.cz ročník 2012 číslo 3 vydává město Benešov ZDARMA BENEŠOV informační zpravodaj města Nová školka v Benešově více na str. 11 Vyjádření provozovatele krytého plaveckého bazénu v Benešově

Více

Vychází v celém Ústeckém kraji.

Vychází v celém Ústeckém kraji. číslo 11 / 2011 ročník IX. 7 Divadlo a drogy - to jde dohromady 8 Dopravní podnik v roce 2011 - čas změn 10 Dvanáctero umělců Mostecka zdobí kalendář teplárny 12 Sezona na Matyldě nikdy nekončí Olympijská

Více