Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA výtisků číslo 1/2004 ročník III.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační periodikum o službách města Mostu. ZDARMA - 26 000 výtisků číslo 1/2004 ročník III."

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA výtisků číslo 1/2004 ročník III. Co najdete uvnitř tohoto vydání: O Průzkum zájmu o čipování psů strana 2 O Jak bude vypadat 2. náměstí v Mostě strana 3 O Současné a plánované změny na Aquadromu strana 10 O Dočká se blok 563 generální opravy? strana 13 O Energetická koncepce města Mostu strana 17 O Přírodě neporučíme, ale haváriím čelit umíme strana 17 MOST a.s.

2 MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU hlavní budova magistrátu Radniční 1, Most tel.: Radnice uvažuje o možnosti čipovat psy. Držitele takto označených zvířat hodlá poté zvýhodnit při placení poplatku a proto se místních pejskařů ptá: Máte zájem nechat svého psa čipovat? Po čase se město Most znovu vrací k problematice možnosti takzvaného čipování psů. Tato problematika byla znovu otevřena na listopadovém zasedání zastupitelstva, kde se projednával návrh nové vyhlášky o poplatku ze psů. Přestože průzkum, který mezi pejskaři provedli pracovníci magistrátu asi před třemi lety ukázal, že Mostečtí o tuto službu velký zájem neprojevují, uvažuje radnice o této možnosti znovu. Aby se však vedení města nerozhodlo neuváženě, vyhlašuje nyní anketu, v níž se držitelů psů ptá, zda by o tuto službu měli zájem. Co je čipování a jaké přináší výhody? Jde o způsob evidence psů pomocí mikročipu, který je doplňkovým ke klasickým psím známkám. Zavedení mikročipu je pro psa daleko šetrnější než výžehy či tetování a provádí ho jedině veterinář. Čip nijak neovlivňuje živý organismus a nemá zdroj. Jeho jednoznačnou výhodou je možnost zjistit majitele psa prakticky do několika minut. Navíc je tato identifikace celoživotní a nelze ji zaměnit. Čipovaní psi jsou vedení v centrální databázi ČR i s údaji o držiteli psa, takže lze čtyřnohého miláčka dohledat i v případě, že se zatoulá do jiného města. Výhodou pro město je vedle jednoduché, a přitom nezáměnné evidence zvířat, také snížení nákladů na provoz útulku. Pes, jehož držitel je takto rychle identifikován, nemusí být umístěn v útulku a procházet v něm karanténou. Další výhoda je pak v obecném zájmu nás všech. V případě, že očipovaný pes pokouše člověka, vyhledá se držitel psa, který doloží, zda bylo zvíře očkováno proti vzteklině. V kladném případě by pak pokousaní lidé nemuseli podstupovat lékařské výkony k vyloučení této nemoci. Identifikaci mikročipem nelze držitelům psů nařídit, je tedy jejich rozhodnutím a jejich svobodnou volbou. Město Most však uvažuje o tom, že těm, kteří nechají své psy čipovat, tento úkon, který představuje zhruba částku 400 korun, uhradí. A navíc držitelům těchto psů na dobu jednoho roku sníží poplatek ze psů o celou polovinu. Aby však bylo zvoleno správné rozhodnutí, je třeba zjistit, zda mají mostečtí pejskaři o tuto službu zájem. A proto je tímto vyhlášena anketa, v níž se mohou držitelé psa vyjádřit, zda by nechali za výše uvedených podmínek svého psa čipovat. Po vstupu do EU povinnost Podstatná je informace, že po vstupu České republiky do Evropské unie se čipování stane povinností. Pouze s ohledem na skutečnost, že některá zvířata již mohou být označena tetováním nebo starším typem čipu, je stanoveno osmileté přechodné období. Po jeho skončení bude akceptováno jedině označení mikročipem s tím, že označeni budou muset být nejen všichni psi, ale také kočky a fretky v zájmových chovech. Zajistit čipování bude povinností držitelů těchto zvířat. Jak čip vypadá? Mikročip neboli transponder je tvořen kapslí z bioskla o rozměrech 2 x 11 mm, v níž je uložena anténa a mirkočip nesoucí vlastní identifikační kód. Transponder je pasivní, nemá vlastní zdroj energie, čímž je zaručena jeho prakticky neomezená životnost. Transponder je nejčastěji v jednorázové sterilní jehle a umísťuje je pomocí Průzkum zájmu o čipování psů Anketní otázka: Máte zájem o čipování svého psa v případě, že tuto službu za vás uhradí město Most a vám jako držiteli psa bude po dobu jednoho roku snížen poplatek za psa o polovinu? MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za dva měsíce. Řídí redakční rada ve složení: Pavlína Fupšová (vedoucí redakční rady), Dušan Matouš, ing. Bořek Valvoda, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Zdeněk Šíma, ing. Vladimír Vondráček, Vladimír Pátek. Místo vydání - Most, č. 1/ ročník III., náklad výtisků, dáno do tisku Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Dělnická 164, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Tiskne: Moravská typografie, a.s., Brno. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2 ANO jednoduchého injekčního aplikátoru pod kůži nebo do svalu. Způsob a místo aplikace se liší podle druhu zvířete, u psů se jedná o šíji nebo hýždě. (as) Zakroužkujte prosím jednu z variant - ANO nebo NE. Vyplněný anketní lístek vhoďte do urny, která je umístěna v informační recepci v přízemí hlavní budovy magistrátu v ulici Radniční. Ankety se můžete zúčastnit též prostřednictvím elektronické pošty, v tom případě stačí, když na ovou adresu zašlete odpověď ve formě: ANO, mám zájem o čipování svého psa za uvedených podmínek nebo NE, nemám zájem o čipování psa za uvedených podmínek. Na vaše odpovědi čekáme do 11. června Anketní lístek bude zveřejněn i v dalších vydáních Mosteckých listů. Váš názor nás zajímá. Anketa je anonymní. NE

3 Zimní údržbu komunikací řeší zákon V oblasti zimní údržby komunikací je na základě platnosti zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcího předpisu č. 104/1997 Sb., 42 odst. 2, každoročně zpracován Plán zimní údržby komunikací města Mostu. Tento plán stanoví koncepci a podmínky, za nichž se zimní údržba komunikací bude provádět, včetně určení zodpovědných osob, harmonogramu prováděných prací, časových rozvrhů a návrhů na řešení kalamitních situací. V součinnosti s Plánem zimní údržby komunikací je v platnosti Nařízení statutárního města Mostu č. 2/2002 ze dne o zimní údržbě komunikací, které stanoví rozsah, způsob a lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, včetně vymezení takových úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje odstraňováním sněhu a náledí. Zimní údržba se nevztahuje na plochy pronajaté, prodané, v soukromém vlastnictví nebo ty, které jsou ze zákona povinni udržovat majitelé přilehlých nemovitostí. Pokud jde o plochy, které nejsou v majetku města, pak se jedná například o parkoviště u nemocnice, všechna parkoviště a hypermarketů, chodníky mezi OD PRIOR a kulturním domem, chodníky v okolí Úřadu sociálního zabezpečení v Mostě atd.. Zimním obdobím se (dle vyhlášky č. 104/1997 Sb.) rozumí doba od 1. listopadu do 31. března. V této době správce místních komunikací (Technické služby města Mostu, a.s.) zajišťuje zmírňování závad ve sjízdnosti (schůdnosti) místních komunikací v určených lhůtách. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic je dle důležitosti rozděleno do 3 pořadí se stanovením lhůt pro zmírnění závad ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací. Vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost místních komunikací v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanismů: I. pořadí - do 4 hod II. pořadí - do 12 hod III. pořadí - do 48 hod Na ostatních místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic, které nejsou v nařízení přímo jmenovitě uvedeny, se závady ve sjízdnosti a schůdnosti zmírňují nejpozději do 48 hodin po zmírnění závad na komunikacích a průjezdních úsecích silnic zařazených do III. pořadí. Kalamitou se rozumí : teploty pod -20 C, mrznoucí déšť popř. déšť se sněhem, tvořící náledí, sněhové srážky nad 100 mm, prudký nárazový vítr tvořící se náledí nebo závěje. Kalamitní situaci vyhlašuje Magistrát města Mostu, prostřednictvím pověřeného zástupce sdělovacími prostředky (rádio, tisk, televize). Je důležité si však uvědomit, že pokud při údržbě komunikací zařazených do II. či III. etapy dojde k dalšímu spadu sněhu, dochází k přerušení ošetřování těchto komunikací a zahajuje se opětovná údržba komunikací zařazených do I. etapy. Ke stejné situaci dochází v případě nepřetržitého sněžení (jako tomu bylo v prvním týdnu letošního roku), kdy jsou permanentně ošetřovány pouze komunikace zařazené v I. etapě. Z tohoto důvodu dochází k posunutí termínu pro údržbu komunikací zařazených ve II. a III etapě důležitosti. Neméně důležitou a mnohdy opomíjenou informací je skutečnost, že vlastník nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo místní komunikací, odpovídá dle 27, odst. 4 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit. Jak bude vypadat 2. náměstí v Mostě Studie 2. náměstí. Studie řeší úpravu prostoru 2. náměstí v Mostě o velikosti cca 10 x 70 m, které je vymezeno částí KD REPRE a nově vybudovanou budovou Finančního úřadu v Mostě. Základní koncepce vychází z plánů Ing. arch. Šimečka, které tvoří 2. náměstí jako obdélný dlážděný prostor, výrazně podélný. Došlo k redukci aleje, neboť byla vybudována zadní - východní vstupní terasa do KD REPRE a došlo rovněž k redukci prostoru od budovy FÚ (nutnost zajištění dostatečného počtu parkovacích stání). Dále je navrženo rozšíření lávky - spojka FÚ - pošta. Řešení počítá s korekcí záhonu v SZ cípu a před západní fasádou s vymístěním stávajících okrasných záhonů v celém rozsahu. Architektonické řešení sleduje použitými materiály a designem vybudovat náměstí, jež by naplnilo urbanistický význam termínu. Designově zdařilé řešení 1. náměstí, avšak s absencí okolní zástavby, takovýmto prostorem zatím není. Návrh sleduje vytvoření komornějšího prostoru, oproti hlavnímu 1. náměstí, a v tomto směru mu nekonkurovat měřítkem, ale vytvořit, byť měřítkem drobnějším, kvalitní městský prostor, i v návaznosti na historický význam termínu. V uzavřeném obdélném prostoru náměstí jsou dva body pro umístění sochařské výzdoby ze Starého Mostu. Navržené řešení nevylučuje umístění těchto akcentů do prostoru a jejich řešení navrhuji provést po přesné specifikaci těchto artefaktů. Alternativně je navrženo severní místo ponechat pro umístění např. morového nebo mariánského sloupu a do jižního umístit pítko. Centrum řešeného prostoru, 2. náměstí, je propojeno s okolní předpokládanou výstavbou ve východní části dvěma přechody pro pěší, které utvářejí trojdílnou dispozici centrální části. Tyto přechody jsou řešeny jako bezbariérové, rovněž tak propojení směrem k lávce přes zásobovací koridor. Celý prostor je rozdělen na komorní odpočinkovou plochu 2. náměstí, která je vymezena zdvojenou stromovou alejí, pěší průběžné propojení mezi komorní plochou a KD REPRE, které spojuje obchodní terasy pod magistrátem, zadní vstup do KD REPRE, OD PRIOR a pěší lávku k budově pošty a ostatní přilehlé plochy, které jsou převzaty z řešení situace u FÚ od Ing. arch. Jarkovského. Tyto plochy jsou řešeny pouze materiálově. Výtah ze studie ing.arch. Luboše Polanského Komunální Informační Servis strana 3

4 Informace o stavu nákupního střediska OBZOR Odbor komunálního hospodářství a životního prostředí se v minulém týdnu na základě anonymního podnětu obyvatelek bloků 524 a 529 zabýval čistotou a stavem objektu Obzor v Topolové ulici. Jednalo se zejména o čistotu vnitřních veřejných prostor v objektu. Jelikož nebylo možno odpovědět jinak, pokusíme se odpovědět touto formou. Jak bylo zjištěno, objekt je v majetku společnosti Jitřenka, a.s., která je již řadu let v konkurzu. Do doby, kdy zde byla v provozu prodejna potravin, zajišťoval čistotu objektu nájemce této prodejny. V současné době však není běžný úklid prováděn a celá vnitřní veřejná plocha není udržována v čistotě. Na základě tohoto zjištění bude vyzván vlastník objektu i správce konkurzní podstaty, aby zajistili nápravu v oblasti čistoty. Centrum rozvoje turismu na internetu Novinku - vlastní webové stránky chystá od února sdružení Centrum rozvoje turismu. Umožní tak nejen prezentaci a rozvoj turismu na Mostecku, ale podpoří tak i malé obce. Centrum rozvoje turismu funguje od listopadu 2002 a od té doby působí provizorně v přízemí Magistrátu města Mostu. V březnu by však měla proběhnout kolaudace nových prostor a centrum by mělo od dubna fungovat v Pasáži u lva. Kromě bezplatných informací zajišťuje centrum jazykové průvodce pro zahraniční návštěvy a organizuje okružní jízdy. Webové stránky centra rozvoje turismu budou od února k dispozici adrese: (r) Jedná se i o torzo schodiště, které původně sloužilo jako jedna z přístupových cest na lávku u rampy v prvním patře objektu. Při rekonstrukci rampy bylo toto schodiště zakonzervováno. Vzhledem k tomu, že do všech částí objektu je zajištěn přístup ze všech stran, schodiště se v současné době neužívá, je zabezpečeno proti vstupu. Stavební úřad provede v dohledné době nad stavem zmíněného schodiště státní stavební dozor. Stanislava Hulinová, vedoucí oddělení životního prostředí V Mostě vznikl dětský parlament V Mostě začal fungovat dětský parlament, který vznikl při Domě dětí a mládeže. Předsedou je David Gregor. Dětský parlament má dvacet členů, kteří se skládají ze zástupců jednotlivých základních škol. Parlament by měl pozorovat Dědictví minulosti - nákupní středisko Obzor. Knihovna má nové počítačové centrum Centrum slouží čtenářům i rekvalifikantům. Městská knihovna v Mostě má nové počítačové centrum určené jak pro návštěvníky knihovny, tak pro rekvalifikanty úřadu práce. Centrum počítačů se nachází v místnosti hudební oddělení knihovny, které zde bude fungovat i nadále. Nejmodernější počítače s kompletně novým softwarovým vybavením slouží v dopoledních hodinách účastníkům rekvalifikačních kurzů při Úřadu práce v Mostě a v odpoledních hodinách je mohou využívat návštěvníci knihovny. Odpolední hodiny ale budou především věnovány organizovaným akcím zaměřeným na počítačové kolektivní hry. Zatím probíhá zkušební provoz, ze kterého vyplyne výše poplatků za užívání. Zahájení provozu otestovali právě účastníci rekvalifikačního kurzu pod názvem Internet a počítačové programy Word, Excel a Corel Draw. Celkem deset uchazečů Most navštívil velvyslanec Rumunska Gerge Tinca. Velvyslanec jednal o dalším postupu výstavby pravoslavného kostela a okolního parku na území našeho města. Rumunská vláda by totiž chtěla jeho výstavbu podpořit. Vedení města společně s odborníky magistrátu a místními projektanty vytipovalo vhodnou lokalitu. Tou je okolí děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde by dřevěná stavba pravoslavného kostela měla vyrůst. Jedná se o montovanou stavbu, která bude dovezena z Rumunska nejenom práci místních poslanců, ale především prosazovat zájmy ostatních dětí v tomto městě. Dětský parlament zasedá pravidelně v Domě dětí a mládeže na Zahražanech, kde myšlenka vznikla. Děti už přišly na magistrát s prvním návrhem, kterým je vybudování dětského nealkoholického baru, kde by mohly trávit čas mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Dětský parlament se oficiálně představí i radním města Mostu na zasedání rady 12. února. (r) se zde v centru bude po tři měsíce učit, jak pracovat s počítačem. Zájemci se mohli sami přihlásit na úřadu práce. (r) Rumunská vláda podpoří výstavbu kostela a osazena na základovou desku. K místu stavby bude třeba ještě přivést inženýrské sítě. Výstavbu uhradí kompletně církev a Rumunská republika, město Most prodá za účelem výstavby pozemky. Samotná realizace se předpokládá v příštím roce. (r) Komunální Informační Servis strana 4

5 V Domě dětí a mládeže na Zahražanech v Mostě proběhlo výběrové kolo soutěže Dívka roku Soutěž je určena pro dívky ve věku od třinácti do patnácti let. Do finálového kola, ze kterého vzejde absolutní vítězka Dívka roku 2004, bylo vybráno třináct soutěžících. Finále soutěže se uskuteční dne 7. února 2004 v městském domě zábavy MEDUZA v Mostě. Další vysoká škola v Mostě Své pracoviště otevře v září v Mostě Vysoká škola chemickotechnologická Praha. Její výukové centrum bude sídlit v budově Integrované střední školy technické v Mostě-Velebudicích. Iniciativa vzešla od pracovníků školy za podpory Ústeckého kraje, mosteckého magistrátu a většiny průmyslových podniků regionu, které si tak chtějí v této oblasti s vysokým počtem chemických subjektů zajistit kvalifikovanou pracovní sílu v oblasti chemie. Veřejná Vysoká škola chemicko-technologická nabídne od září studentům bakalářské studium s možností rozšíření studia na magisterské v oborech Chemie a chemická technologie a Chemie a technologie materiálů. Studium bude probíhat bezplatně jak v prezenční tak v kombinované formě, přičemž škola nabídne také kurzy celoživotního vzdělávání. Přijímací řízení proběhne bez písemných přijímacích zkoušek, pouze na základě prospěchu. V nerozhodných případech půjde pouze o ústní pohovor. VŠCHT je největší univerzitní školou ve střední Evropě a je významná svou stosedmdesátiletou tradicí. Pro školu je charakteristická spolupráce jak se zahraničními univerzitami, tak s chemickými podniky. Její zástupci jednali s mosteckým úřadem práce a se zdejšími průmyslovými závody, které chtějí tímto podpořit. Praktická část odborné přípravy bude probíhat v pražských kvalitně vybavených laboratořích, ale zástupci školy jednají také se zdejšími chemickými podniky o budoucím možném využití zdejších laboratoří. Podle vedení školy zájem o studium na této vysoké škole v Mostě neustále stoupá. Hranice pro začátek výuky v Mostě je minimálně kolem dvaceti studentů. Komunální Informační Servis strana 5

6 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Loňský rok ve znamení úspěchů Všem obyvatelům města Mostu přeje do roku 2004 mnoho úspěchů ředitel TSmM a.s. ing. Petr Klimecký. Během roku 2003 a let minulých se podařilo zahájit některé již déle plánované aktivity či úspěšně pokračovat v aktivitách započatých. Z hlediska dosažených cílů se jedná o dlouhodobou službu městu Most v oblasti nakládání s odpady, a to na základě uzavření smlouvy, která je výsledkem úspěšné obchodní veřejné soutěže. S tím je spojen akt oživení dceřiné společnosti Mostecké odpady, s. r. o., přistoupení nového společníka, kterým je společnost PBO, s. r. o. a následně realizace činností souvisejících s odpady právě prostřednictvím této dceřiné společnosti. Nutno podotknout, že spolupráce mezi mateřskou a dceřinou společností probíhá k oboustranné spokojenosti jak z hlediska hlavního cíle, kterým bylo propojení litvínovského a mosteckého trhu v oblasti nakládání s odpady, tak z hlediska naplnění plánovaných výsledků hospodaření obou společností a v neposlední řadě také z hlediska kvality poskytovaných služeb. Dalším úspěchem, kterého se podařilo po dlouhé době docílit, je zahájení procesu celoplošné rekonstrukce veřejného osvětlení v Mostě. Počátku tohoto procesu předcházela dlouhá jednání se zástupci města. Výsledkem byl v první fázi prodej souboru veřejného osvětlení do majetku TsmM, a. s., v druhé fázi pak výběr strategického partnera pro realizaci rekonstrukce veřejného osvětlení. Následně byly uzavřeny smluvní vztahy s vybranou firmou SIEMENS a v březnu 2003 zahájení spolupráce. V současné době TSmM, a. s. odkoupily od města Most další soubor veřejného osvětlení, který bude rovněž předmětem rekonstrukce. Významným krokem, kterým jsme prokázali kvalitu námi poskytovaných služeb, je uzavření dlouhodobé smlouvy v oblasti péče o městskou zeleň, a to stejně jako v případě nakládání s odpady, na základě vyhrané obchodní veřejné soutěže. Společnosti se dále podařilo uspět v činnosti, která zcela nesouvisí s hlavním předmětem podnikání. Jedná se o rekonstrukci obytných domů v Seifertově ulici. I přes nejrůznější pochybnosti byla v roce 2002 úspěšně dokončena kolaudace prvního obytného domu, který byl ihned plně obsazen nájemníky. V roce 2003, po nabytých zkušenostech, již zcela hladce probíhala rekonstrukce druhého obytného domu až do úspěšné kolaudace a naplnění kapacity všech bytových jednotek. Zřejmě vlivem relativně bezproblémového průběhu obou rekonstrukcí schválili zástupci města odprodej dalších dvou obytných domů do vlastnictví TsmM, a. s. za účelem jejich následné rekonstrukce. Nikoli nevýznamným úspěchem společnosti bylo znovuzprovoznění nově zrekonstruovaného koupaliště v ulici Topolová pod novým názvem Aquadrom a odkoupení areálu Rudolic, ve kterém Technické služby města Mostu, a. s. před dvěma lety pro- vedly rozsáhlé technické zhodnocení prodejny, servisu a venkovních ploch. V ekonomické oblasti se podařilo již od začátku roku vytvářet kladný hospodářský výsledek, který byl ovlivněn především vyšším objemem činností pro město Most. Celkový obrat je odhadován zhruba na 205 miliónů Kč. Z hlediska poměru tržeb komerčních Co Vás zajímá a tržeb za městem Most se již několikátý rok zvyšuje procentuální podíl tržeb z města a v současné době činí 69,6%. I přes drobné výkyvy v podnikatelském záměru společnost stejně jako v minulých letech bez problémů dokáže naplnit plánovaný výsledek hospodaření. Ing. Leona Krajíčková, finanční ředitelka TSmM a.s. Během lednové sněhové kalamity zůstal na některých místech odpad nevyvezen. Co udělá společnost Mostecké odpady proto, aby se taková situace při další kalamitě neopakovala? Jednalo se o lokality, kde nebyl sníh z komunikací odklizen. V době kalamity jsou pro TSmM a.s. prioritou místa, která spadají do první etapy. Ta se odklízejí přednostně do čtyř hodin od spadu sněhu. Proto se naše technika v některých ulicích přes sníh ke sběrným nádobám vůbec nedostala. Při dalších sněhových kalamitách se tato situace může opakovat. Každý musí pochopit, že přednější je odklidit hlavní ulice, trasy a místa výjezdů autobusové dopravy, policie, hasičů, záchranné služby a zásobování. Pavel Barák, Mostecké odpady s.r.o. Těšíme se na Vaše další dotazy týkající se činnosti Technických služeb města Mostu a.s. Komunální Informační Servis strana 6

7 Větší zásahy v údržbě dřevin na přelomu roku 2003/2004 Ke konci roku 2003 realizovala naše divize v rámci pěstebních zásahů na pozemcích města dvě větší akce. Jako první byla provedena úprava porostových skupin v okolí budovy křižovatky J. Průchy - J. z Poděbrad včetně přilehlých ploch směrem k divadlu a České spořitelně. Zde byly zlikvidovány některé keřové skupiny v blízkosti budovy, které již nesplňovaly svůj původní okrasný účel, byly přestárlé a částečně sloužily jako úložiště odpadu. Současně byly hluboce seřezány vybrané skupiny keřů v přilehlém okolí pro obnovení jejich původního okrasného a funkčního určení. Ze všech takto ošetřených ploch byl vyhrabán a vyvezen nahromaděný komunální odpad a nově uvolněné plochy byly zavezeny zeminou a připraveny k založení trávníku na jaře. Obdobným způsobem byly v závěru roku ošetřeny keřové výsadby v okolí městské knihovny a LŠU v ulici Moskevská. Zde byly zásahy zaměřeny především na hluboké seříznutí přerostlých keřových skupin, především v těsném okolí budov. Současně bylo pokáceno několik menších náletových a nevhodně rostoucích stromů. Také zde byla část nefunkčních starých keřových skupin zlikvidována, byla doplněna chybějící zemina a na jaře bude na těchto plochách založen nový trávník. Z velkých akcí v rekonstrukcích zeleně města nás na jaře příštího roku čeká rekonstrukce výsadeb v okolí městského divadla. Současné dřeviny na jednotlivých záhonech jsou přerostlé a zakrývají architekturu budovy. V některých nepřístupných plochách nelze provádět pravidelnou údržbu včetně odstraňování spadaného listí, vytrvalých plevelů i náletových dřevin a tyto skupiny v současnosti působí značně neesteticky. Vzrostlá zeleň v odlehlejší části budovy také slouží zčásti jako odpadkový koš a veřejné WC. Cílem plánované rekonstrukce je založení nových výsadeb dřevin složených z vhodnějších druhů. Současně bude docíleno také výškové sjednocení porostů tak, aby nedocházelo k zakrývaní budovy divadla, které narušovalo původní architektonický záměr stavby. Zásahy na jednotlivých terasovitých záhonech i okolních porostech budou prováděny komplexně, výsadby, které neodpovídají standardu nebo jsou příliš zaplevelené, budou odstraněny včetně kořenů. Na ostatních plochách se odstraní nevhodné keře a stromy probírkou. Součástí těchto prací bude také chemické ošetření ploch proti plevelům a doplní se chybějící zemina. Takto upravené plochy budou nově osázeny dřevinami vhodné druhové skladby, případně budou založeny nové okrasné trávníky. Všechny práce budeme provádět dle zpracované projektové dokumentace k této stavbě a vlastní realizace proběhne v měsících březnu a dubnu. Na požadavek magistrátu města dojde v jarních měsících také k likvidaci některých keřových porostů ve městě, které se svým umístěním začaly stávat spíše smetišti a zásluhou obyvatel přestaly naplňovat svůj okrasný účel. Na těchto plochách budou založeny nové trávníky. Ing. Karel Mutínský, ředitel Divize zeleň TSmM a.s. Sportovní činnost HC Most - oddílu ledního hokeje po odehrání základní soutěže Mužstvo mužů po odehrání základní soutěže skončilo na 3. místě. Pro další nadstavbovou část nás čekali všichni soupeři umístění na sudých místech dvoukolově. Jsou to mužstva: Teplic, Děčína, Sokolova, Klášterce, Strakonic a Slaného od hodin se odehraje poslední utkání Most - Strakonice. Naše mužstvo potřebuje po odehrání této nadstavby skončit co nejlépe umístěné, aby si vytvořilo co nejvýhodnější pozici pro play-off. Po skončení nadstavbové části nás čeká play-off, které bude začínat na domácím ledě již v pátek Finalisté play-off postupují do baráže o I. ligu ČR, která začíná V průběhu měsíce prosince na zimním stadionu v Mostě proběhly žákovské turnaje mosteckých hokejových nadějí pod záštitou ředitele TSM Most a.s., kterých se zúčastnily kvalitní kluby z celé republiky. Oba dva turnaje měly výbornou sportovní atmosféru a velmi dobrou odezvu u všech zúčastněných. Výsledky turnaje 2. tříd konaného dne : 1. místo Sparta Praha A, 2. místo Ústí nad Labem, 3. místo Sparta Praha B, 4. místo Plzeň, 5. místo Karlovy Vary, 6. místo Litvínov 7. místo Slávie Praha, 8. místo Most. Výsledky turnaje 3. tříd konaného dne : 1. místo Chomutov, 2. místo Most, 3. místo Plzeň, 4. místo Pardubice, 5. místo Karlovy Vary. Na obou turnajích byli vyhodnoceni nejlepší jednotlivci (střelec, obránce, brankář). Nejlepším střelcem turnaje 3. tříd byl vyhlášen domácí hráč Mostu Lukáš Hanus. V průběhu měsíce prosince probíhalo na zimním stadionu veřejné bruslení v rozsahu 26 hodin, což mělo velkou odezvu u veřejnosti, protože klimatické podmínky nebyly moc příznivé pro zimní sporty. Celkově si našlo cestu na zimní stadion 2500 Mostečanů. Veřejné bruslení v měsíci únoru probíhá každé pondělí a čtvrtek od hod. Soboty a neděle v různých časech. Informace na tel. č Pavel Měska, ředitel Divize účelových zařízení Komunální Informační Servis strana 7

8 Když zima hrozí sněhovou kalamitou Začátkem letošního roku se zima projevila naplno nebývalým přívalem sněhové nadílky. Několikacentimetrový spad sněhu způsobil kalamitu téměř ve všech místech naší republiky. Také Most nezůstal přílivů sněhu ušetřen. Husté, zejména noční sněžení komplikovalo práci zaměstnancům TSmM a.s., kteří mají za úkol zabezpečit sjízdnost mosteckých komunikací a údržbu městských chodníků. Přestože technika i lidé pracovali naplno, nakonec se kritiky občanů nevyhnuli. Jen málokdo si totiž uvědomuje, že nelze udržet v absolutně ideálním stavu všechna místa ve městě, a že v případě odklízení sněhu vychází veškeré práce technických služeb ze Zákona o údržbě komunikací ve spojitosti s vyhláškou o čistotě města, která také řeší zimní údržbu komunikací. Veškeré postupy prací jsou rozděleny do tří etap a časových limitů podle důležitosti komunikací. Sníh se musí odklízet nejprve z míst, která jsou uvedena v první nejdůležitější etapě. Sem patří především komunikace a chodníky v centru města. Nejvíce prioritní jsou trasy a místa výjezdů autobusové dopravy, policie, hasičů, záchranné služby a zásobování. První etapa je časově ohraničena čtyřmi hodinami od spadu sněhu. Během dalších dvanácti hodin se odklízí sníh na úsecích patřících do druhé etapy a do osmačtyřiceti hodin úseky třetí etapy obslužnosti. Veškeré práce na údržbě komunikací zákon charakterizuje jen jako zmírňování následků, nikoliv absolutní likvidaci. Proto i přes veškeré nasazení technických služeb musí občané v zimním období počítat s mírně zhoršenými podmínkami, které k těmto měsícům patří. Koordinaci úklidu a výjezdů posádek s technikou zajišťují dispečeři. Tato služba funguje v nepřetržitém čtyřiadvacetihodinovém provozu, během něhož dispečeři objíždí město a kontrolují stav komunikací. Při vysílání posádek opět postupují podle platného zákona a upřednostňují komunikace patřící do první etapy. V úvahu je nutné brát značný, téměř stometrový, výškový rozdíl Mostu, který způsobuje rychle se měnící podmínky zejména na výše a méně chráněných místech města. Proto není nutné na některých komunikacích tak častý zásah, jako na místech jiných. Práci technických služeb také ztěžují sami neukáznění občané města. Špatně zaparkovaná auta často brání průjezdu techniky, a tak vinou některých jedinců zůstávají komunikace zejména na sídlištích neuklizené. Během sněhových kalamit vysypou vozy technických služeb zhruba padesát tun soli denně. Sůl je ale účinná jen do mínus osmi stupňů Celsia. Při nižších teplotách nereaguje a její použití by se tak minulo účinkem. Nevhodná je také pro posyp chodníků, oblastí inženýrských sítí a zeleně z důvodu agresivní reakce s vodou. Kromě soli se používá k posypu komunikací dále písek a směs písek sůl. K směsi písku a soli se sahá v nejnutnějších krajních případech s ohledem na agresivitu směsi k životnímu prostředí. V ulicích Mostu můžete v zimních měsících potkat tři vozy sypače, sedm menších ekvivalentů na užší komunikace a chodníky, Údržba komunikací a chodníků v Mostě vyšla v době největšího sněhového náporu v letošním roce na tři a půl miliónu korun. Celková částka na zimní údržbu je přitom plánována na pět miliónů korun. tři traktory s pluhem a radlicí a dva nakladače. Kromě techniky se o údržbu komunikací stará třináct zaměstnanců technických služeb, kteří zajišťují ruční posyp. Kromě toho mají Technické služby města Mostu smluvně zajištěnu výpomoc pro ruční čištění i pro strojní odklízení sněhu a ledu od externích firem. TSmM a.s. dodávají na přání až do domů pytle s posypovým materiálem. Sůl nebo písek můžete objednat na telefonním čísle Častější protahování příjezdové komunikace k soukromému objektu a údržbu chodníků před obytnými domy nepatřící městu lze za úhradu objednat na telefonním čísle Komunální Informační Servis strana 8

9 Neptejte se sousedů, obraťte se na odborníky Proč zůstávají periférie Mostu neuklizené? Soustředíte se příliš na centrum a na okraje města zapomínáte. Na okraje města se nezapomíná, ale vezměte v úvahu, že pokud Zastupitelstvo města Mostu odsouhlasí ve svém nařízení priority úklidu komunikací ve městě, je pro nás tento předpis závazný. Zpravidla potom komunikace na okrajích, jak říkáte, jsou zařazeny do II. a III. etapy. V případě, jestliže začne opakovaně sněžit, vrací se mechanizmy i pracovníci na úklidu na I. etapu, která představuje životně důležité komunikace, jak už bylo řečeno trasy MHD, nemocnice, dojezdy do křižovatek a kruhových objezdů atd. Potom skutečně dochází k tomu, že na komunikace zařazené do II. a III. etapy se dostáváme s delším časovým odstupem. Křižovatky v centru města sice v noci uklidíte, ale přes den jen protáhnete. Nemůžete nahromaděný sníh i během dne odvážet? Odvoz sněhu se provádí z křižovatek v noci s ohledem na plynulost provozu na pozemních komunikacích respektive jeho bezpečnosti. Dokážete si představit za plného provozu odvoz sněhu z křižovatky, kde se musí navíc v atypickém režimu pohybovat nakladače a automobily k odvozu sněhu? Křižovatku by bylo nutno uzavřít, stanovit objízdnou trasu atd., což se domnívám, kolaps v dopravě jenom zvětší. Některé chodníky zejména před domy ve starší zástavbě zůstávají úplně neuklizené. Čí je to práce? Dle obecně závazné vyhlášky č. 7/01 ze dne o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku za čištění chodníků odpovídá vlastník nebo správce nemovitosti, která sousedí s chodníkem. Tato vyhláška je i v souladu se zákonem 13/97 Sb. Je posypový materiál, který používáte, ekologicky nezávadný? Ano, možno doložit certifikátem jakosti, prohlášením o shodě a protokoly o zkoušce posypového materiálu. Jaké sankce můžete uplatňovat vůči neukázněným řidičům, kteří brání při protahování chodníků a silnic? Žádné, celá záležitost je plně v kompetenci Policie ČR, ze strany Technických služeb města Mostu je možno pouze na problém upozornit. Jak často jste povinni v zimních měsících komunikace udržovat? Zimní údržba komunikací začíná prakticky v případě spadu sněhu, mrznoucího mrholení atd. během hodiny, respektive při prvních avizovaných potížích se sjízdností a schůdností komunikací. Dle interního předpisu Technických služeb města Mostu, a.s. je dispečer povinen během směny projíždět a kontrolovat stanovenou trasu v intravilánu města Mostu a podle momentálního stavu rozhoduje o zahájení posypu, případně plužení. Dispečer Technických služeb města Mostu, a.s. je v kontaktu s dispečerem Dopravního podniku, a. s. a operačními důstojníky Policie ČR a městské policie. Nemůžete v zimních měsících posílit počet zaměstnanců nezaměstnanými lidmi z pracovního úřadu? V zásadě by to bylo možné, ale celá procedura je málo operativní a o nárazovou brigádnickou výpomoc je i malý zájem. Tuto problematiku řešíme spoluprací s externími firmami, jejichž operativa je dostatečně pružná pro tyto účely. Pavel Hlaváček, zástupce ředitele TSmM a.s. Komunální Informační Servis strana 9

10 Provoz Aquadromu o vánočních svátcích O vánočních svátcích, které se z hlediska provozu vymykají běžnému standardu, bylo koupaliště Aquadrom otevřeno pro veřejnost poněkud odlišně, než jsou stálí návštěvníci zvyklí. Ve dnech a byly zrušeny sanitární dny a zájemci se mohli koupat už od 9.00 hodin. 26. a bylo pod názvem Večerní plavání otevřeno až do hod. Od pátku 23. ledna došlo k drobným úpravám v provozní době koupaliště: K omezení provozu došlo pouze o Štědrý den a , kdy bylo zavřeno. Dne bylo otevřeno až od a na Silvestra pouze do 16 hodin. Pokud bychom chtěli provoz od 22. do 31. prosince hodnotit z hlediska návštěvnosti, výsledky jsou následující: Koupaliště bylo v uvedených dnech otevřeno 103 hodin, během kterých jej navštívilo celkem 4837 lidí, tzn. asi 47 návštěvníků každou hodinu a v průměru 537 každý provozní den. Pro srovnání: průměrná denní návštěva v měsíci říjnu byla 363 lidí, v listopadu stoupla na 490 lidí za den. Srovnání návštěvnosti v sauně je obdobné: průměrná návštěvnost 40 návštěvníků za den o vánočních svátcích stoupla na 45. Z těchto čísel je patrné, že zájem veřejnosti o koupání v době vánočních svátků neklesl, ba naopak. Vzhledem k tomu, že vánoční svátky jsou pro většinu z nás stále především dobou shonu, vánočních příprav a nakupování dárků, je to skutečnost velice příjemná a potěšující. Miroslav Svoboda, vedoucí Aquadromu Most Současné a plánované změny na Aquadromu Po půlročním provozu koupaliště jsme na základě nových poznatků a připomínek návštěvníků připravili několik změn, o kterých bych se rád v tomto článku postupně zmínil. První a asi nejdůležitější změnou je nový ceník služeb, který byl koncem minulého roku schválen ve vedení společnosti a od 5. ledna je v platnosti. K jakým změnám v něm vlastně došlo? Z důvodu zjednodušení práce pokladních a pro zpřehlednění ceníku pro veřejnost došlo ke srovnání dosud rozdílných cen ve všední dny a o sobotách a nedělích na jednotné ceny, které platí po celý týden. V praxi to například znamená, že ceny za 1 hodinu plavání u základních druhů vstupného (dospělí, děti, studenti, ZTP, důchodci a rodiče s dětmi) zůstaly na úrovni roku 2003, respektive na úrovni ceny platné v loňském roce pouze od pondělí do pátku. Ceny za dvou a tří hodinové plavání byly změněny tak, že jsou ve většině případů dražší než byly loni od pondělí do pátku, ale levnější než tomu bylo o sobotách a nedělích. U půldenních vstupných došlo Pondělky (sanitární dny) - otevřeno od do hod. (návštěvníci opouštějí bazén a saunu max. ve a jdou do šaten) Rychlé občerstvení od do hod. ÚT - PÁ otevřeno od 9.00 do hod. (návštěvníci opouštějí bazén a saunu max. ve a jdou do šaten) Rychlé občerstvení od do hod. SO, NE otevřeno od 9.00 do hod. (návštěvníci opouštějí bazén a saunu max. ve a jdou do šaten) Rychlé občerstvení od do hod. SOBOTY - večerní plavání - každou první a poslední sobotu v měsíci otevřeno do hod. (návštěvníci opouštějí bazén a saunu max. ve a jdou do šaten) Rychlé občerstvení od do hod. u všech druhů k podstatnému zlevnění. Ceny za saunování byly zvýšeny v průměru o 5-10 korun. Z důvodu zvýšení pořizovací ceny permanentek byla upravena jejich cena na 50 Kč a všeobecně byl snížen rozdíl mezi běžným vstupným a předplatným. Ceník byl doplněn o nové ceny pro zájemce o sdružené vstupné (bazén a sauna) a pro rodiče s dětmi a to jak na bazén, tak do sauny. Rodiče se dvěma a více dětmi budou mít jako bonus zdarma vstupné pro jedno dítě. Provoz společné sauny pro muže i ženy byl rozšířen od středy do neděle a oddělená sauna je pouze v pondělí (muži) a v úterý (ženy). Tato změna přinesla i některé záporné ohlasy žen, ale vzhledem k tomu, že v prostorách sauny je vlastně pět oddělených kabin (2 suché sauny, 2 aroma kabiny a 1 parní kabina), věřím, že si zájemci o saunování brzy zvyknou. Provozní doba sauny je od 23. ledna srovnána s provozní dobou koupaliště a o sobotách a nedělích máme otevřeno o hodinu déle. Po vyhodnocení loňských večerních plavání, kdy bylo v obou případech na bazénové hale ještě před 23. hodinou kolem 80 plavců a kdy nás mile překvapil zájem a kladné ohlasy návštěvníků koupaliště, je od 24. ledna každou první a poslední sobotu v měsíci otevřeno do hod. Tolik tedy k letošním prvním změnám na Aquadromu. Doufám, že se budou líbit a předem děkuji za případné podněty, které nám můžete sdělit na internetových stránkách a nebo přímo na koupališti v knize Přání a stížností. Miroslav Svoboda, vedoucí Aquadromu Most Komunální Informační Servis strana 10

11 MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. J.Skupy 2522, Most tel.: , fax: Požár ve sklepních prostorech bloku 736 První pracovní den tohoto roku začal jak pro majitele tak pro občany domu 736 v ulici Františka Malíka nepříjemnou situací. Dne 2. ledna v čp propukl v pravé poledne požár ve sklepních prostorech. Pachatel nebyl u požáru přistižen. Došlo ke statisícové škodě na majetku MOSTECKÉ BYTOVÉ, veškeré vybavení sklepních prostor je zničeno. Došlo k poškození ležatých rozvodů studené a teplé vody a rozvodů elektroinstalace. Protože došlo ke zničení ležatých rozvodů teplé vody, zůstali nájemníci bez teplé vody. Na opravách se začalo ihned pracovat. Jana Wachtelová provozní úsek Spravovat obytné domy neznamená "jenom" zajišťovat opravy, údržbu a revize, ale především ovládat legislativu týkající se bydlení. A ta není malá - předpisy, normy a vyhlášky zasahují do různých oblastí práva, přičemž je potřeba znát i vyhlášky místní. To vše nejen kvůli výpočtům nájemného a záloh na služby spojené s bydlením a vyúčtování, ale i kvůli daním, evidenci objektů, jejich ploch, vybavení a podobně. V této oblasti je neocenitelným pomocníkem majitelů a správců obytných domů právě software pro správu nemovitostí. Na základě dobrých zkušeností Statutárního města Mostu s programovým vybavením DES od firmy TOM - computer, s.r.o., které využívalo již od roku 1994, se naše společnost rozhodla využívat tento modulově stavěný program skládající se ze základních Mnoho úspěchů do roku 2004 přeje ředitel Mostecké bytové ing. Jaroslav Kudrlička. Software pro správu nemovitostí podsystémů Paspart, Nájemné a Účetnictví, včetně vyúčtování služeb. Základem programu DES je podsystém Paspart, v němž jsou evidovány objekty, určené pro správu. Domy, byty, nebytové prostory, společné prostory a v nich další základní údaje konkrétně místnosti, zařizovací předměty, měřidla, evidence konstrukčních prvků, evidence objednávek a firem a v neposlední řadě i evidence bydlících obyvatel. Agenda Nájemné v sobě zahrnuje veškeré operace spojené s nájemníkem z hlediska správy bytu či nebytového prostoru. Obsahuje kompletní evidenci nájemného, což znamená předpis nájmu, platby, dluhy, počet bydlících osob, odstěhované nájemníky včetně jejich nové adresy, volné byty, stav vyúčtování služeb, dále agendu neplatičů a také data pro automatizovaný styk na inkasní středisko (SIPO). Podsystém Vyúčtování služeb umožňuje provést vyúčtování všech zálohových služeb jednotlivým uživatelům bytů a nebytových prostor na základě platné legislativy. K co největšímu využití dat z programového vybavení přistoupila společnost k následujícímu způsobu zpracování jednotlivých agend. Podsystém Paspart, Nájemné a ucelenou evidenci vedou jednotliví správci nemovitostí. Tato data jsou každý týden přehrávána do sumarizačního programu a tím je zajištěno, že všechna aktuální data jsou k dispozici přímo v sídle společnosti. Jejich využívání se stalo neocenitelným pomocníkem při naší každodenní činnosti. Lenka Rauchová ekonom Poděkování V měsíci listopadu loňského roku nás nájemníci bloku 566 čp v ulici U Parku v Mostě upozornili na poškozování nové zateplené fasády domu a plastového přístřešku nad vstupem do domu. Část střechy tohoto bytového domu má pronajatu společnost Radiomobil Praha, která zde má umístěno telekomunikační zařízení. Nalétáváním a sedáním holubů na konzolu přečnívající přes okraj střechy docházelo k znečišťování a poškozování bytového domu. Děkujeme tímto nájemníkům, kteří nás na tuto skutečnost upozornili. Svojí všímavostí a zájmem o své okolí tak přispěli k rychlému odstranění znehodnocování domu, ve kterém bydlí. Společnost Radiomobil byla o vzniklé situaci ihned informována a neprodleně po kontrole telekomunikačního zařízení na střeše si jej ošetřila sítěmi. Zabránila tak sedání holubů na svém zařízení a jeho dalšímu znehodnocování. Jana Wachtelová, provozní úsek Komunální Informační Servis strana 11

12 DOTAZ ODPOVĚĎ Rád bych se touto formou zeptal na způsob prodlužování nájemních smluv. V dřívějších dobách existovala možnost, kdy nájemník v případě, že byl bezproblémový, řádně platil všechny úhrady související s pronajatým bytem, dostal při prodloužení smlouvy smlouvu na dobu neurčitou. Dokonce existovala možnost, že si nájemník za kauci mohl rovnou pořídit smlouvu na dobu neurčitou. V současné době, dle mých informací, MB postupuje u nových nájemních smluv takovým způsobem, že smlouvy podepisuje bez výjimek na dobu určitou 2 roky při druhém a dalším kole prodloužení smlouvy. Tím si na jedné straně MB garantuje možnost nastavit nové nájemné po uplynutí dvouleté nájemní smlouvy na de facto libovolnou částku samozřejmě v neprospěch občana a jednak dopouští paradox, že dva úplně stejné byty ve stejném domě jsou pronajímány za velmi rozdílné ceny. Zmiňovaný rozdíl v některých případech je opravdu velmi nezanedbatelný. V tomto ohledu mi tato politika přijde minimálně neetická. Je tato informace prodlužování nájemních smluv u MB pravdivá? Druhý můj postřeh se týká reálné výše regulovaného nájemného u bytů v majetku MB a to především u bytů nově přidělovaných MB. Jakým způsobem se určuje výše nájemného u bytů v majetku MB, tj. státních bytů? Jak je možné, že regulované nájemné v bytech MB je někdy dražší než u bytů s regulovaným nájemným stejné kategorie a velikosti v Praze (podotýkám, že se jedná o srovnatelné byty)? Tato situace naprosto neodpovídá ekonomicko-společenské úrovni mosteckého kraje. Na tyto a obdobné dotazy týkající se výše stanoveného nájemného jsme poskytli odpověď již v únoru a březnu loňského roku. Nicméně odpovědi k dané problematice, která naše čtenáře stále zajímá a trápí, přesto znova zveřejníme. Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. vlastní v současné době zhruba sedm tisíc bytových jednotek. Z tohoto počtu zhruba 6/7 bytů podléhá tak zvané regulaci nájemného, což znamená, že výše nájemného u nich činí měsíčně 14,16 korun za metr čtverečný. Pro ilustraci: U bytu 1+3 o velikosti 70 m2 je základní nájemné bez služeb zhruba 1000 korun za měsíc. Jedná se o jedno z nejnižších nájemných v České republice! U nově uzavíraných smluv se zájemci, kteří byli společnosti Mostecká bytová, a.s. předáni městem Most k realizaci v podobě závazného pořadníku, je od roku 2003 uplatňováno měsíční smluvní nájemné ve výši 18 korun za metr čtverečný. To je naprosto srovnatelné s ostatními pronajímateli v lokalitě Mostu. Opouštím nájemní byt, protože se stěhuju k manželce. Mám nárok na odstupné nebo nějakou finanční náhradu? Žádná právní norma neupravuje povinnost majitele dávat odstupné nájemci v případě, že uvolňuje byt. Bylo by to možné pouze tehdy, pokud byste v nájemní smlouvě takovéto ustanovení o vyplacení odstupného měl zakotveno. U bytů pronajímaných formou veřejné nabídky je s budoucími nájemci dohadováno smluvní nájemné tak, jak je jimi nabízeno. Nabízená výše nájemného zohledňuje atraktivitu bytu, o který se zájemci ucházejí. Výše měsíčního nabízeného nájemného se pro informaci nyní pohybuje v rozmezí od 25 do 40 korun za metr čtverečný. Pokud se týká zmiňovaného prodlužování nájemních smluv, především je nutno upřesnit, že nájemní smlouva na dobu určitou končí posledním dnem lhůty, na niž byla sjednána. To znamená, že nájemní smlouva není prodlužována, ale je uzavírána nájemní smlouva nová, byť se jedná o stejný byt a totožného nájemníka. Sám pisatel si ve svém dotazu odpověděl (a velmi kvalifikovaně), že v nově uzavřené nájemní smlouvě mohou být sjednány podmínky odchylné od původní nájemní smlouvy. Sjednávání smluv na dobu určitou je i jedním ze způsobů jak postupovat proti případným neplatičům nájemného. Naše dosavadní praxe s vývojem celkového dluhu na nájmu nám potvrzuje, že se jedná o postup správný. Ze své zkušenosti vím, že řada pronajímatelů uplatňuje u nájemních smluv na dobu určitou i lhůty podstatně kratší než dva roky. Setkal jsem se i s extrémním případem, kdy nájemní smlouvy byly sepisovány dokonce jen na dobu tří měsíců! Výjimkou není ani platba nájemného na určité období dopředu. Z pohledu regulovaného nájemného, které zůstává bez pohybu od , je pak na místě otázka, zda problém výše rozdílného nájemného u dvou srovnatelných bytů není právě v tomto. Vaše připomínky, že regulované nájemné v bytech Mostecké bytové, a.s. je někdy dražší než byty s regulovaným nájemným stejné kategorie a velikosti v Praze, musím však kategoricky odmítnout. Podle Ministerstva pro místní rozvoj (publikováno v MF) je výše tohoto minimálního základního nájemného v Praze 37,07 Kč/m 2, což je částka v porovnání s Mostem téměř trojnásobná. Ing. Jaroslav Kudrlička ředitel společnosti Jaké se dnes platí regulované a tržní nájemné (zdroj: MF XII/02 a Institut regionálních informací) Byt 1+3, o ploše 75 m 2, I. kategorie, bez služeb, v Kč OBEC REGULOVANÉ TRŽNÍ ROZDÍL Praha 2.780, , ,- Brno 2.057, , ,- Plzeň 1.922, , ,- Olomouc 1.920, , ,- Ostrava 1.857, , ,- Hradec Králové 1.526, , ,- České Budějovice 1.526, , ,- Ústí n. Labem 1.373, , ,- Rád bych se zeptal na zřízení internetového připojení v domech ve vlastnictví města Mostu. Kdy by mohly být tyto domy připojeny na internet? Hodlá město takové služby v nejbližší době zřídit? Pro upřesnění vašeho dotazu podotýkám, že od nejsou byty ve vlastnictví města Mostu, ale ve vlastnictví společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. Ve věci zavádění internetu sděluji, že v roce 2002 byla uzavřena se spol. SOFTEX NCP s r.o., ul.růžová čp.1406 Most smlouva o zavedení internetu do domů ve vlastnictví MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. Internet se však zavádí pouze nájemníkům, kteří o tuto službu projeví zájem. Pokud tedy máte o připojení na internetovou síť zájem, stačí se obrátit na výše uvedenou společnost a ta Vám již vysvětlí podmínky připojení. Jana Wachtelová provozní úsek Komunální Informační Servis strana 12

13 Pokračujeme ve zpracování energetických auditů V roce 2000 byl schválen Zákon o hospodaření energií č.406/2000 Sb. Podle tohoto zákona se i na naší společnost vztahuje povinnost nechat si na bytové domy ve svém majetku zpracovat energetické audity. Co je to vlastně energetický audit? Je to soubor činností, jejichž výsledkem jsou informace o způsobu a úrovni využívání energie v budovách a v energetickém hospodářství prověřovaných fyzických a právnických osob a návrh na opatření, která je třeba realizovat pro dosažení energetických úspor. Energetický audit je zakončen písemnou zprávou, která musí obsahovat: - hodnocení současné úrovně Od samého počátku vzniku společnosti (a nebylo tomu jinak ani v době kdy bytové domy - věžáky, vlastnilo a spravovalo město Most) se zabýváme otázkou sanace a zateplení jednotlivých výškových domů, tak zvaných věžáků. Město Most už zmodernizovalo bloky , 522, 523 a 566, ostatní však stále čekají. Naše společnost z těchto důvodů posoudila zpracované statické posudky na sedm věžových domů. Z těchto posudků vzešel blok 563 jako objekt nejvíce žádající generální opravu. Proto bylo přistoupeno k vypracování projektové dokumentace a podání žádosti o vydání příslušných stavebních povolení na opravu, která je naším cílem roku Úprava spočívá předně v sanaci obvodového pláště, střechy a lodžií, jejich povrchových úprav včetně ochrany výztuže a zamezení zatékání vody do spojů obvodového pláště. Zároveň by došlo k uzavření chodbových lodžií a to tak, že po demontáži zábradlí lodžií bude obvodový plášť dozděn a do otvorů budou osazena okna. Náš záměr ve vztahu k bloku 563 je zcela jasný, avšak stále nemůžeme říci, že k jeho naplnění máme definitivně zelenou. Mimo to, že celý sanační plán je nutné projednat v orgánech naší společnosti v rámci podnikatelského záměru na rok 2004, již nyní je jasné, že financování tak náročné akce nemůže být v žádném případě zajištěno pouze z prostředků z vybraného nájemného. Již v loňském roce nám město Most schválilo půjčku finančních prostředků z Fondu rozvoje a bydlení města Mostu. Přesto nemůžeme hovořit o plném pokrytí potřebných nákladů. Pro uskutečnění a financování modernizace tohoto domu bude předložena i žádost o poskytnutí finanční podpory na opravu vad panelové výstavby Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze. Věřme však, že finanční prostředky se podaří naší společnosti zajistit a blok 563 dozná v letošním roce lepších technických parametrů a naši nájemníci se dočkají vyšší kvality bydlení. Ilona Ortová provozní úsek posuzovaného energetického hospodářství budov - celkovou výši technicky dosažitelných energetických úspor - návrh vybrané varianty doporučené k realizaci energetických úspor včetně ekonomického zdůvodnění - závěrečný posudek energetického auditora Energetický audit může být zpracován pouze energetickým auditorem, což je fyzická osoba zapsaná do seznamu energetických auditorů vedeného ministerstvem. MOSTECKÁ BYTOVÁ je v současné době vlastníkem třiasedmdesáti bytových domů. Do konce roku 2003 měla zpracovány energetické audity devatenácti bytových domů. V letošním roce bude zpracováno dalších deset energetických auditů. Jedná se o bloky 624, 648, 647, 646, 513, 382, 383, 384, 385 a 386, které jsou ve správě společnosti SEGAD. Každý rok vyhlašuje Ministerstvo průmyslu a obchodu "Státní program na podporu úspor a využití obnovitelných zdrojů energie." Tento program byl vyhlášen i pro rok Program umožňuje získání dotace i na zpracování energetických auditů a to až do výše třiceti procent celkových nákladů, maximálně pět set tisíc korun na jednu akci. Smlouva na zpracování deseti auditů pro letošní rok je již uzavřena a pokusí- Dočká se blok 563 generální opravy? Věžový dům volá po rekonstrukci. me se o získání dotace na jejich zpracování. Podklady pro její získání se již intenzivně připravují. Jana Wachtelová provozní úsek Kamery v kanceláři? Pro nezasvěcené je nutno sdělit, že k instalaci kamer přistoupila společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ po incidentu jedné z příchozích agresivních klientek a také vzhledem k obecně se zvyšující brutalitě chování některých nájemníků bytů. Je bohužel téměř pravidlem, že v naprosté většině se problémové chování objevuje právě u těch nájemníků, kteří mají sami tak zvaně "máslo na hlavě". Dluží, případně se u nich opakovaně objevují stížnosti na chování, ničení vybavení domů a podobně. V situaci, kdy se klient chová agresivně či násilně, jsou kamery velkou pomocí. Díky záznamu lze jednoznačně prokázat, co se vlastně v kanceláři při jednání skutečně odehrálo. V některých případech se díky kameře odhalí ale i případy, které se odehrávají mimo kanceláře. K jednomu z nich došlo ve vstupní hale společnosti, kde mladá maminka nechala své nezvedené dítko okopat část omítky. Na základě pořízeného záznamu jí bude po provedení opravy předložena faktura za opravu k úhradě. Bc. Ivana Jandová, právní úsek GABIT kpt. Jaroše 99, Most spol. s r.o. tel.: (035) ekonomické služby v oblasti předpisu a výpočtu nájemného včetně vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytu Komunální Informační Servis strana 13

14 CENÍK ZPOPLATNĚNÍ REKLAMNÍCH ZAŘÍZENÍ umístěných na domech v majetku MOSTECKÉ BYTOVÉ, a.s. Základní sazba v Kč za 1 m 2 a rok: I. zóna 1.600,- II. zóna 1.300,- III. zóna 1.000,- nejméně však 500,-Kč za rok Rozdělení domů do zón: I. zóna třída Budovatelů blok 382 čp až 307 ulice J. Průchy čp. 921 až 926 (po vkladu) ulice J. Skupy blok 218 čp až 252 ulice Lipová blok 531 čp. 671 II. zóna ulice V. Nezvala blok 220 čp až 2499 blok 205 čp až 2480 třída Budovatelů blok 92/93 čp až 2385 blok 93/94 čp až 2401 III. zóna ostatní domy v majetku Mostecké bytové a.s. Účinnost od Schváleno usnesením představenstva MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. č. 511/21/03 ze dne Blok 61 už dostává elegantní kabát. Stavba ani v zimě nespí Ty tam jsou doby, kdy stavební ruch na stavbách byl v zimních měsících minimálně omezen a mnohdy i zcela pozastaven. Dnešní doba, možnosti a stavební materiály umožňují realizaci investičních záměrů po celou zimu. Není tomu jinak ani u naší akce, u rekonstrukce bloku 61 v ulici Antonína Dvořáka. Největším důkazem zdárně pokračující realizace je zateplení objektu včetně barevného pojetí, které dává stavbě "nový elegantní kabát". Hlavní důraz dodavatelské firmy je však kladen na práce uvnitř objektu. Stále probíhají práce omítkářů, topenářů, klempířů a dalších profesí. Do konce roku 2003 probíhaly práce na dokončení výstavby všech příček, na realizaci podlah a sociálního zařízení, aby v jarních měsících roku 2004 mohla být stavba zkolaudována a jednotlivé byty předány svým uživatelům. Ilona Ortová provozní úsek Kytičku předal předseda představenstva Bořek Valvoda. Koncem prosince loňského roku odešla do zaslouženého důchodu naše kolegyně Eva Pátková. Ve společnosti byla zaměstnána od jejího vzniku, když předtím mimo jiné dlouhodobě působila jako zaměstnanec Magistrátu města Mostu. Eva Pátková byla a stále zůstává vynikajícím odborníkem na bytovou problematiku. V předvánočním shonu se s ní rozloučili kytičkou nejen spolupracovníci, ale i vedení společnosti. Ing. Jaroslav Kudrlička ředitel společnosti Řada nájemců si s nadílkou poradila vlastními silami. Sníh v zimě? Pochopitelně! Začátkem ledna, v době sněhové nadílky, byly provedeny namátkové kontroly u nájemců nebytových prostor. Předmětem kontroly bylo plnění nájemní smlouvy v bodě zajištění bezpečného přístupu do provozoven. Výsledkem šetření jsme byli příjemně překvapeni. Řadu nájemců jsme zastihli s lopatami či košťaty v rukou, velká část jich měla přístupové chodníky ke svým prodejnám očištěné. Na úklidu sněhu nasněženého u vchodů do domů se aktivně podíleli i zaměstnanci jednotlivých správců. I přesto, že společnost obhospodařuje bezmála pět set přístupových míst (schodiště + chodník), sníh byl v nejkratším možném termínu odstraněn. Martina Šimková, úsek NP Komunální Informační Servis strana 14

15 Vy se ptáte, my odpovídáme Jak postupovat v případě, že máme v domě psa, jehož štěkot a napadání obtěžuje ostatní nájemníky? V případě výše uvedeném je nutno si uvědomit, že důkazní břemeno je na straně vlastníka bytového fondu. Tzn. že v případě soudního řešení je nutno toto obtěžování doložit i svědectvím nájemníků. Vlastník domu může na základě stížností vyjádřit nesouhlas s držením psa v domě a může mít k tomu různé důvody - rušení klidu, obtěžování a ohrožení výkonu práv ostatních nájemců. Ovšem pokud omezení týkající se chovu psů či jiných zvířat v bytě není zakotveno v nájemní smlouvě (nájemce musí s touto podmínkou při podpisu smlouvy souhlasit). V případech, kdy psi ruší klid v domě a jejich držitelé nezjednají nápravu ani po písemném upozornění majitele, může se tento obrátit na soud s návrhem na výpověď z nájmu bytu podle 711, odst. 1., písm. c Občanského zákoníku. Bc. Ivana Jandová právní úsek Pronajímatel nám oznámil, že chce zpřístupnit byt, aby mohl nainstalovat měřidla vody a opravit potrubí. Má na to vůbec právo? Paragraf 692, odst. 3, Občanského zákoníku uvádí: Nájemce je povinen po předchozí písemné výzvě umožnit pronajímateli nebo jím pověřené osobě, aby provedl instalaci a údržbu zařízení pro měření a regulaci tepla, teplé a studené vody, jakož i odečet naměřených hodnot. Stejně je povinen umožnit přístup k dalším technickým zařízením, pokud jsou součástí bytu a patří pronajímateli. V případě, že termín stanovený pronajímatelem Vám ale nevyhovuje, je možno domluvit si jiný, tak aby vyhovoval oběma stranám. Jana Wachtelová provozní úsek Komunální Informační Servis strana 15

16 PRVNÍ MOSTECKÁ, a.s. Stavbařů 32, Most - Velebudice tel.: , fax: S ředitelem PM, a.s. ing. Vladimírem Vondráčkem o desetiletí společnosti Rok 2004 je ve znamení pokračující výměny měřičů ÚT a instalace měřičů TUV na okruzích výměníkových stanic. Hlavním úkolem v oblasti investic v roce 2004 zůstává pro společnost TEPLO MOST, a.s. pokračování v realizaci dvou významných akcí na tepelném hospodářství města Mostu. Je to výměna měřičů ÚT a osazování měřičů TUV. Realizaci těchto akcí provádí firma ALFA TERM MOST, a.s. která vzešla z výběrového řízení s nejvýhodnější nabídkou pro provedení těchto prací. V průběhu realizace se /orientačně/ tyto akce dotknou obyvatel těchto bloků respektive čísel popisných /č.p./. Při výměně měřičů ÚT. Tyto etapy obsahují okruhy výměníkových stanic: 3.etapa VS , , č.p.798,1189 VS , 631, 640,642, č.p.503, 504, 808, 842, 1074, 1075 VS , 639, 641, 645, č.p. 414 V letošním roce 2004 uplyne deset let od počátku vzniku První mostecké, a.s., společnosti, která má v Mostě na starosti provoz, údržbu a správu tepelného hospodářství. Společnost je zapsána od 16. května 1994 u Krajského soudu v Ústí nad Labem s širokým spektrem činností - její hlavní činností v oblasti tepelného hospodářství počínaje, a například činnostmi ekonomických poradců konče. Jejími akcionáři jsou fyzické osoby, ale významným akcionářem je i město Most. Desetiletí je dostatečná doba na to, aby bylo možné hodnotit výsledky. A tak tedy - za jakých okolností společnost v Mostě převzala odpovědnost za tepelné hospodaření? Když v roce 1994 společnost vznikla, vyplýval z obecné situace hospodaření s teplem, a to všeobecně v celém státě, fakt, že dobám levné energie odzvonilo. Každý jistě pamatuje doby, kdy bylo celkem jedno, za kolik se energie vyrábí a jakým způsobem se spotřebovává - neboť to vše bylo levné. Tyto základní podmínky se rychle měnily - cena tepla spotřebovaného se začala vyrovnávat ceně tepla vyrobeného. To znamenalo i zásadní změny ve filosofiích společností, které na výrobě, distribuci, správě a údržbě tepelného hospodářství partici- Pro komfort a spolehlivost VS , , č.p. 816, 983 VS , č.p. 883, 903 Nová generační řada měřičů ÚT značně ovlivní komfort odečtu a spolehlivost provozu tohoto zařízení. Osazení měřičů TUV zkvalitní a zpřesní rozúčtování dodávek teplé upravené vody jednotlivým odběratelům na okruzích výměníkových stanic s největšími problémy. Zahájeny byly práce na první části druhé etapy výměníkových stanic. Postup dalších prací ovlivní množství finančních prostředků, které se podaří zajistit nad rámec plánu. Jedná se o bloky /č.p./: 2.etapa VS 6A 391, č.p. 282 V průběhu realizace výše uvedených etap se zpracovává projektová dokumentace další /čtvrté/ etapy pro výměnu měřičů ÚT. Ing. Zdeněk Šíma, ředitel společnosti TEPLO MOST, a.s povaly. První mostecká samozřejmě nemohla být výjimkou. Společnost chtěla dodávat teplo pro obyvatele města Mostu spolehlivě, hospodárně a za ekonomicky vhodných podmínek. Od tohoto záměru se pak odvíjely všechny následující události. Počínaje legislativními podmínkami vzniku společnosti a konče mnohými technologickými úkoly, které si společnost předsevzala naplnit. Co se za oněch deset vykonalo? Hovořit o všech úkolech velmi podrobně snad není nutné. Čtenáři zpravodaje jsou o nich průběžně informováni. Úkolů bylo skutečně mnoho. Počínají údržbou celého tepelného hospodářství, a končí jeho plánovitou obnovou - to znamená rekonstrukcemi výměníkových stanic až po obnovu centrálního řídícího systému. Chtěl bych zdůraznit, že všechno se dělo s ohledem na vývoj techniky a technologií v této oblasti, a že byly při tom využity všechny moderní poznatky a zkušenosti, které byly ve světě nabízeny. Kolik peněz to všechno dosud stálo? Není tajemství, že každoročně se na opravy, rekonstrukce a modernizace zařízení vynakládá kolem milionů korun. Všechny investice jsou vždy náležitě zdůvodněny, odpovídají potřebám a vždy s nimi, i s jinými ekonomickými vztahy ve společnosti, souhlasil i jeden z významných akcionářů - město Most, respektive později jeho společnost Teplo Most, a.s. Z toho vyplývá otázka - jakým způsobem se cena tepla v Mostě tvoří, a jak je na tom Most v porovnání se souměři telnými panelovými městy v ČR? Cena tepla v Mostě se tvoří tím nejobvyklejší způsobem, který stanovují zákony, vyhlášky a cenové výměry. Zaplatí se cena za teplo dodávané z Komořan společností United Energy, zaplatí se spotřebovaná elektrická energie, fixní náklady atd., atd. Musím zdůraznit, že tvorba ceny tepla je mnohonásobně kontrolována a posuzována ze stran finančních institucí, orgánů města Mostu i Energetického regulačního úřadu. Skutečně není možné, za stanovených kontrolních podmínek, si počínat nějak svévolně. A protože První mostecká má k mnoha činnostem v oblasti tepelného hospodaření státní autorizace, udělené Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, nikdy by se k nějakým jiným praktikám neuchýlila. Prostě společnost založila principy svého podnikání na solidnosti a dodržování všech zákonů a samozřejmě nechce o své autorizace přijít. Cena tepla v Mostě patří dlouhodobě, i v porovnání s velkými města v ČR. k těm nižším. Bylo to již několikrát i oficiálně konstatováno, a bylo to také v různých médiích zveřejněno. A nakonec - jaké další úkoly na společnost čekají v letošním roce? Základní cíle a úkoly vždy stanovuje podnikatelský záměr. Mezi ty stěžejní v letošním roce například patří dokončení nového řídícího systému, výměna měřičů ÚT a TUV a naplňování všech úkolů vyplývajících z technickoekonomické studie dodávek tepla pro město Most. Rozhovor zaznamenal D. Simov Komunální Informační Servis strana 16

17 Energetická koncepce statutárního města Most Zastupitelstvo města Mostu projednalo 18. prosince doporučení energetické komise a rady města a schválilo (všemi hlasy přítomných poslanců) dokument o Územní energetické koncepci města Mostu. Z tohoto dokumentu zveřejňujeme hlavní zásady. Obecný postup výběru jak u stávajících objektů, tak objektů, které budou postaveny v rozvojových plochách : 1. Přednostně pro vytápění a výrobu TUV v objektu se uplatňují síťové druhy energií - teplo z CZT a nebo zemní plyn 2. Přednostně se uplatňuje centralizovaný způsob výroby tepla před individuálním 3. Pokud je v místě ekonomicky a technicky dostupný systém CZT, přednostně se použije pro zásobování objektu tento způsob dodávky tepla 4. Pokud není v místě ekonomicky a technicky dostupné CZT, přednostně se použije k vytápění objektu zemní plyn, je-li ekonomicky a technicky dostupný. 5. Doporučuje se využití solární energie a to jak formou pasivní (orientace objektu vzhledem ke světovým stranám a využití pasivních prvků při architektonickém návrhu budovy), tak i aktivní formou - instalací solárních panelů (nejlépe integrovaných do střechy objektu) 6. Pokud v místě není ekonomicky a technicky dostupné ani CZT ani zemní plyn je vhodné pro výrobu a dodávku tepla využití jiných dostupných zdrojů (např. elektrická energie), nebo jiné energie s minimálními dopady na znečištění ovzduší (např. biomasa, čisté uhelné technologie). Dosažitelnost jednotlivých zdrojů s tím, že bude dopracována Tabulka: Oblasti zásobování energiemi s přípustnými, podmíněně přípustnými a nepřípustnými formami zásobování teplem včetně mapy s členěním na jednotlivé urbanistické obvody a tato bude v dalším postupu zpracována jako doplněk Územního plánu města Most. Postup při připojování nových odběrných míst v souladu se stanovením cenové přiměřenosti pro oblasti, které jsou vybaveny rozvody CZT a plynu (k tomuto bodu je stanoven vzorec zásady regulace ceny). V důvodové zprávě k tomuto zastupitelstvem projednávanému bodu se pak mj. uvádí: Zpracovat územní energetickou koncepci je povinnost uložená statutárním městům v přenesené působnosti zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Tato územní energetická koncepce vychází ze státní energetické koncepce a obsahuje cíle a principy řešení energetického hospodářství na úrovni statutárního města. Vytváří podmínky pro hospodárné nakládání s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. Územní energetická koncepce je závazným podkladem pro územní plánování a zpracovává se na období 20 let a v případě potřeby je možné ji doplnit a upravit. Pro město Most zpracovala Územní energetickou koncepci společnost CityPlan, s.r.o. Praha, která zvítězila v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku.. Smlouva o dílo č. 113/2/2002 byla uzavřena dne Náležitosti obsahu Územní energetické koncepce jsou stanoveny nařízením vlády č. 195/2001 Sb. ze dne Vzhledem k tomu, že samotné nařízení vlády a také zákon o hospodaření s energií byly vydány v nedávné minulosti, byly práce spojené s realizací Územní energetické koncepce značně náročné. Problematika řešená tímto dokumentem je pro mnohé velice aktuální a především v našem městě došlo opět ke střetům, které se objevily již v době zpracovávání Technicko-ekonomického vyhodnocení možných variant řešení dodávek tepla z CZT pro jednotlivé VS a následně Nové studie k energetickému auditu CZT a VS v Mostě. Skutečný výstup koncepce má za úkol určit v dané oblasti velikost energetických zdrojů, jejich využitelnost, eventuálně určit potřebu zvýšení kapacit, některého z druhů energie. Má za úkol šetrně využívat dané systémy dodávek tepla a ostatních zdrojů energie s co nejmenším dopadem na životní prostředí a samozřejmě s ohledem na finanční náročnost samotných odběratelů. Samozřejmě dokončením prací na územní energetické koncepci a jejím zapracování do územního plánu města nelze považovat tento úkol za ukončený. Proto byl v energetické komisi předložen a projednán návrh organizace městského energetického managementu (o energetickém managementu píšeme na jiném místě MZ). -r- Komunální Informační Servis strana 17

18 TEPLO MOST, a.s. Budovatelů 1988, Most tel.: JAK UŠETŘIT? Půjčky, úvěry a vlastní peníze V minulých číslech zpravodaje jsme se věnovali finančním otázkám okolo úsporných opatření. Řekli jsme si, na kolik peněz opatření přijdou a jaká asi tak může být doba návratnosti. Dnes téma peněz zakončíme tím, že si ukážeme, jak úsporná opatření financovat. Na finančním trhu už existuje celá škála možností. Pro každý dům nebo úsporné opatření se hodí jiná a nedá se doporučit univerzální způsob financování, který by byl ideální pro všechny případy a varianty. Cílem tohoto článku je hlavně na tyto různé možnosti poukázat a nechat vás přemýšlet o nejvhodnějším způsobu. Financování můžeme rozdělit do dvou základních typů - z vlastních zdrojů a z cizích zdrojů. Vlastní zdroje představují v případě bytových družstev nebo společenství vlastníků platby uživatelů bytů. Většinou na to mají zřízené samostatné fondy, třeba fond oprav, fond investic atd. Cizí zdroje jsou například půjčky, úvěry a dotace. Pro financování se samozřejmě používají kombinace obou způsobů. Většina majitelů domů při financování preferuje vlastní zdroje, protože se bojí ručení na půjčky a úvěry. Ručí se totiž většinou samotným domem, což je jediný majetek družstva nebo společenství a střecha nad hlavou všech jeho obyvatel. Od úvěrů je také odrazuje výše úroků. V tomto případě nezbývá nic jiného, než si v dostatečném předstihu zvednout platby do fondu a postupně si potřebné peníze našetřit. Ten, kdo se rozhodl financovat opatření z cizích zdrojů, nebo má něco našetřeno a potřebuje doplnit zbytek, si může vybrat z více možností. Všichni známe klasické bankovní úvěry, na které dnes majitelé domů bez problémů dosáhnou. Nesmíme zapomenout na hypoteční úvěry a úvěry ze stavebního spoření. Zvláště hypoteční úvěry mají v současné době celkem dobré úrokové sazby. Výhodou je, že pomocí úvěrů můžeme provést naše opatření okamžitě a nemusíme dlouhodobě šetřit. Nevýhodou je ručení a úroky. Půjčky, které pomohou s financováním úsporných opatření, poskytuje i město Most z Fondu rozvoje bydlení. Tyto půjčky mají také příznivou výši úroků. Jsou na dobu 4 let s úročením 4% nebo 8 let s úročením 6%. Realizaci úsporných opatření podporuje také stát. Už několik let vyhlašuje Státní fond rozvoje bydlení program PANEL, ze kterého je možné čerpat například příspěvky na úroky z úvěru ve výši 5%. Žadatel musí samozřejmě splnit podmínky programu a není jisté, zda mu bude podpora poskytnuta. Abychom jenom nemluvili, vyzkoušejme si, jak bychom mohli naše plány financovat. Vraťme se na chvíli k našemu vzorovému domu z minulých čísel zpravodaje. Náš vzorový dům má 2 vchody, 8 podlaží (7 pater) a je v něm 46 bytů. Takový dům spotřebuje na vytápění okolo GJ tepla za rok. Cena tepla v Mostě je letos 356,50 Kč/GJ. V domě se tedy protopí ,- Kč ročně. Budeme tam dělat tato úsporná opatření: Předpokládejme, že dům má našetřeny vlastní finanční prostředky na provedení regulace a měření. Po realizaci má z úspor za teplo k dispozici necelých 67 tis.kč. Na zateplení si vezme bankovní úvěr a šetří za teplo dalších 59 tis. Kč ročně, dohromady tedy 125 tis.kč, přesněji ,- Kč měsíčně. výše úvěru Kč úrok 7% doba úvěru (měsíce) 120 měsíční splátky úvěru Kč měsíční úspory z opatření Kč rozdíl Kč rozdíl na byt 125,17 Kč Z kalkulace vidíme, že úspory z tepelných opatření nám pokryjí 2/3 splátek úvěru. Úhrada zbylé třetiny představuje pro každý byt v našem vzorovém domě zvýšení měsíční platby o 125,17 Kč po dobu trvání úvěru - po 10 let. Po zaplacení úvěru mohou naopak platby nájemníků klesnout o 352,- Kč měsíčně. nebo Stejně jako v prvním případě má dům našetřeny vlastní finanční prostředky na provedení regulace a měření. Po realizaci má z úspor za teplo zase k dispozici necelých 67 tis. Kč. Na zateplení se podaří získat půjčku od Města Most z Fondu rozvoje bydlení v maximální výši. Ta je pro zateplení 30 tis. Kč na byt. Potom šetří Jak jsme si právě ukázali, modelů financování může být několik. Záleží vždy na majiteli domu, který z nich mu nejvíc vyhovuje a kterému dá přednost. -ropatření náklady předpoklád. orientační na pořízení úspory úspory za rok návratnost v letech regulace a měření Kč 17% Kč 3,6 zateplení Kč 15% Kč 23,7 celkem Kč 32% Kč 13 za teplo dalších 59 tis. Kč ročně, dohromady tedy 125 tis. Kč, přes- něji ,- Kč měsíčně. výše úvěru Kč úrok 4% doba úvěru (měsíce) 48 měsíční splátky úvěru Kč měsíční úspory z opatření Kč rozdíl Kč Z kalkulace vidíme, že úspory z tepelných opatření nám pokryjí 1/3 splátek úvěru. Úhrada zbylých dvou třetin představuje pro každý byt v našem vzorovém domě zvýšení měsíční platby o 450 Kč po dobu trvání úvěru - po 4 roky. Po zaplacení úvěru platby nájemníků klesnou o 677,- Kč měsíčně. nebo Zase má dům našetřeny vlastní finanční prostředky na provedení regulace a měření. Po realizaci má z úspor za teplo opět k dispozici necelých 67 tis.kč. Na zateplení si vezme bankovní úvěr s úrokem 7%. K tomu se podaří získat příspěvek ze státního fondu rozvoje bydlení na úhradu úroků ve výši 5%. Potom šetří za teplo dalších 59 tis. Kč ročně, dohromady tedy 125 tis. Kč, přesněji ,- Kč měsíčně. výše úvěru Kč úrok s příspěvkem (7%-5%) 2% doba úvěru (měsíce) 120 měsíční splátky úvěru Kč měsíční úspory z opatření Kč rozdíl Kč Z kalkulace vidíme, že úspory z tepelných opatření nám pokryjí téměř celé splátky úvěru. Úhrada zbylé části představuje pro každý byt v našem vzorovém domě zvýšení měsíční platby o 52 Kč po dobu trvání úvěru - po 10 let. Po zaplacení úvěru platby nájemníků klesnou o 280,- Kč měsíčně. Komunální Informační Servis strana 18

19 Přírodě neporučíme, ale haváriím čelit umíme Co je energetický management města Mostu Současná legislativa České republiky doporučuje hledat a najít možnost, jak zajistit pro město cílený, dlouhodobý a udržitelný rozvoj energetických systémů. Z tohoto důvodu vzniká i v Mostě tzv. energetický management. Jeho hlavním cílem je řízení a kontrola hospodaření s energiemi v budovách a zařízeních ve vlastnictví města a v rozpočtových a neziskových organizacích zřizovaných městem, které má zajišťovat efektivní využívání energií (tedy v konečném důsledku snížení spotřeby energií a snížení nákladů). Řízením energetické spotřeby v budovách lze prokazatelně uspořit % energie. Toto množství energie samozřejmě představuje i uspořené prostředky městského rozpočtu. Energetickým managementem tedy rozumíme řízení energetického hospodářství města jako Ve sdělovacích prostředcích se objevily informace o haváriích potrubí centrálního zásobování teplem. Následkem toho zůstaly na několika místech v republice celé městské čtvrti bez dodávek tepla a teplé užitkové vody. Takové situace se staly například v Chomutově a Jirkově, v Praze, či naposledy v Plzni. Ing. Vladimír Vondráček je ředitelem První mostecké a.s., která má na starosti provoz, správu a údržbu tepelných zařízení v Mostě. Mosteckému zpravodaji odpověděl v této souvislosti na několik dotazů. Jak vlastně k takové havárii může dojít a jak se takové situaci dá předejít? Upřímně řečeno, jde zpravidla o důsledek přírodních mechanismů. Vysoké teplotní rozdíly způsobují pnutí na horkovodu a tam, kde je potrubí narušeno třeba skrytou korozí, může dojít k havárii. Ve valné většině se tak děje na takzvaném primárním vedení, tedy na trase od zdroje do výměníkových stanic. Tam proudí horká voda až o sto šedesáti stupních a řádově pětadvaceti atmosférách! Naše společnost má na starosti sekundární sítě, tedy trasy od výměníkových stanic ke koncovým uživatelům. Parametry média v sekundáru nejsou tak výbušné, jsou transformovány na podstatně nižší hodnoty. Obecně předejít se takovým haváriím nedá, rozhodně by bylo idealismem slibovat, že se nic takového nestane. Dá se ale zaručit, že lidé, kteří jsou v Mostě většinou závislí na centrální dodávce, nezůstanou v třeskutých mrazech třeba několik dní bez tepla? Opakuji, že za zdroj a jeho potrubí mluvit nemohu, to je záležitost United Energy, a.s. Můžeme mluvit o štěstí, že potrubí z Komořan vede nad zemí třemi trubkami, z nichž jedna je rezervní. V sekundárním vedení máme hned několik mechanismů, které zaručují poměrně vysokou spolehlivost systému. celku - od spotřeby přes distribuci až k výrobě. Útvar energetického managementu by se měl stát gestorem energetické koncepce města podložené územní energetickou koncepcí, která je závaznou součástí územně plánovací koncepce. Prostřednictvím energetického managementu území lze mj. dosáhnout snížení cestnosti při zásobování energiemi jednotlivých území (tj. optimalizování počtu a délky tras), snížení distribučních energetických ztrát, snížení investičních nákladů na zabezpečení energetické potřeby, efektivní využití již vložených a vkládaných investičních prostředků a zrychlení jejich návratnosti pro investora a pro dodavatele energie snížením provozních nákladů. Úlohou energetického managementu je především tvorba a realizace úsporných energetických programů, tvorba a užití investičních fondů pro podporu úsporných energetických programů, tvorba podpůrných a restriktivních opatření z hlediska regionální energetické politiky, kontrola energetického procesu v území a koordinace záměrů jednotlivých energetických subjektů v území. Mezi úkoly, které jsou energetickému managementu trvale svěřeny v samostatné působnosti, patří mj. zabezpečení řízení energetického hospodářství, zabezpečení rozvojových záměrů v energetické infrastruktuře města jako podklad pro přípravu investiční výstavby v souladu s územním plánem města, zabezpečení zpracování střednědobých a dlouhodobých koncepčních záměrů v oblasti energetické infrastruktury, zabezpečení minimalizace dopadů energetiky na životní prostředí, zabezpečení efektivního využívání energií Jaké mechanismy to jsou? Především je to naprostý přehled o stavu jednotlivých větví. V centrálním dispečinku by se okamžitě poznalo, že v nějakém okruhu ubývá tlak a teplota. Další výhodou je, že až na několik výjimek je celé sekundární vedení lehce přístupné v topných kanálech, kolektorech. V případě havárie je tedy možná její okamžitá lokalizace a také okamžitá oprava. Jak rychle by bylo možné havárii na sekundárním vedení odstranit? Moc se mi nechce hrát si na proroka, ale odborníci z Alfa Termu, který pro nás havarijní službu zajišťuje, jsou skutečně erudovaní a zkušení. Komplikace při opravách havárií vznikají pokud se neví kde přesně je potrubí narušeno a pokud k tomu místu není přístup. V Mostě jsou tyto dva problémy téměř všude eliminovány. Doba trvání opravy se pak dá počítat na hodiny, rozhodně ne na dny. Domy jsou navíc vyhřáté a rozhodně by nestihly okamžitě vychladnout. A protože se odstavuje jen porušená větev, myslím, že by lidé doma havárii o dva bloky dál ani nemuseli poznat. (dum) v budovách a zařízeních v majetku města a v příspěvkových organizacích zřizovaných městem a neziskových organizacích zřizovaných městem, podávání návrhů na využití vládních dotačních programů v oblasti energetiky a zajištění realizace těchto programů. Energetický management se dále bezprostředně vyjadřuje ke koncepčním a výhledovým záměrům majícím vztah k energetickému hospodářství města, na území města koordinuje působení jednotlivých energetických společností, zajišťuje podklady pro aktualizaci energetického geografického informačního systému, zajišťuje aktualizaci energetické databáze GIS a spolupracuje se státními organizacemi působícími v oblasti energetického hospodářství, a v neposlední řadě zajišťuje informovanost veřejnosti a osvětu v oblasti energetiky. Lubomír Gombos, PM, a. s Komunální Informační Servis strana 19

20 INZERCE Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme Vás, že soukromou inzerci komerčního charakteru nezveřejňujeme zdarma. Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci, inzertní oddělení a dohodněte si tuto službu za patřičnou úplatu dle našeho ceníku, případně volejte Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, seznamka,...) nadále zůstává zdarma. Různé! Prodám poličku z bílého lamina 120 x 40 cm s vl. osvětlením a zásuvkou, cena 500 Kč. Dále prodám hnědý stolek 60 x 40 na květiny apod. a stoleček tzv. "štokrle" s odkl. deskou. Ceny á 200 Kč. Tel.: večer.! Prodám star. věci: dřevěný kříž s Ježíšem Kristem (na podstavci), výška cca 55 cm. Dále prodám měděnou formu na bábovku, dřevěnou dózu, měděnou kasičku, kávomlýnky do ruky i na zeď. Ceny dohodou! Tel.: večer.! Zařizujete chatu nebo chalupu? Prodám různé ozd. i užitné věci ze dřeva např. ozd. talíř, poličky, lampičku, kanon na láhev, soudek s kalíšky, samorost a tzv. kuchařku s ozd. přehozem. Ceny dohodou! Tel.: večer.! Prodám kočár starší výroby 3 kombinace (oddělená) p.c Kč, nyní Kč. Jeden rok používaný, při rychlém jednání sleva. ZN. SPĚCHÁ. Tel.: ! Prodám komplet televize, stolek, věž. Vše perfektní. Tel.: Cena Kč.! Koupím gramofon nebo gramoradio s otáčkami 78, 45, 33 a 16. Nejlépe Opereta, ale i jiné. Mám zájem i o gramodesky staré, nepoškozené. Tel.: ! Koupím stojan na gramofonové desky, případně skříň pro jejich uložení. Pap. obaly od st. gram. desek, jehly a příslušenství ke gramofonům. Tel.: , MO.! Prodám malou sušičku prádla cena 500 Kč. Tel.: ! Prodám ložnici: 3 skříně s nástavci, letiště s rampou a nočními stolky. Barva světlé dřevo s bílou. Cena dle dohody. Tel.: ! Prodám televizi SHIVAKI i se stolkem za pouhých Kč. Rychlé jednání sleva Kč. Tel.: ! Prodám tabule černého skla na skleník. Síla 4 mm, tabule 60x120, 60x100, 60x80, 74x120. Cena dohodou. Tel.: ! Koupím staré bakelitové rádio Philips 964 AS i neúplné nebo jen skříňku. Volejte na tel ! Prodám pultový mrazák. Obsah 150 l, zachovalý, bezvadně mrazící. Cena Kč dohoda možná. Tel.: ! Prodám velmi levně za pakatel zachovalé dámské obleč. (převážně halenky) i pro starší vel , bílé lodičky na níz. podpatku vel. 4-5 nové. Tel.: ! Prodám velmi levně účinný prostř. proti padání vlasů Anastim, p.c Kč nyní 700 Kč. Dále prodám peř. bundu oboustr. nová vel 50-54, p.c. 500 Kč nyní 300 Kč. Tel.: ! Prodám velmi levně kamna Petry skoro nová p.c Kč. Bílé žaluzie na balk. dveře + okno zachov. Š cm a 67,5 cm. P.c Kč nyní 400 Kč.Tel.: ! Koupím staré české přenosné radiopřijímače jako Orient, Minor, Rekreant, T61-63, Perla, Monika, a jiné jen zn. Tesla. Tel.: ! Koupím staré radiosoučástky nejlépe předválečné a starou radioliteraturu. Tel.: ! Prodám paruky (čepicové) vlasové barvy - 2 ks přírodní blond, mahagonová. Cena dohodou. Tel.: ! Prodám HiFi věž Sony LBT - A 355 rádio, ekvalizér, disk, kazet. přehrávač. Původní cena Kč nyní jen Kč. Tel.: ! Koupím PC celou sadu Windows 98 za Kč. Tel.: ! Prodám ručně pletené vlněné teplé ponožky. Dámské vel za 50 Kč, pánské vel za 60 Kč. Tel.: Byty - domy! Vyměním státní byt 1+3 v Mostě bl. 612 s balkónem za st. 1+2 nebo 0+2 v Mostě nejlépe okolí Kahanu. Tel.: ! Vyměním státní byt 0+2 v Mostě bl. 563 v přízemí s balkónem a mřížemi za st. 3+1 v Mostě s balkónem. Tel.: , ! Vyměním družstevní byt 3+1 ul. Komenského za 2+1 družstevní nebo osob. vlstn. v Mostě. Tel.: ! Vyměním státní byt 1+2 u Kahanu, 1. patro, žaluzie za 1+4 a doplatek. Tel.: ! Vyměním st. 0+1 za st. byt 1+2 nebo 0+2 v Mostě. Nejlépe okolí Kahanu. Tel.: ! Vyměním obec.byt 1+2 pod Aqudromem, balkón, žaluzie, plov. podlaha za 1+3 s balkónem. "BEZ DOPLATKU". Tel.: ! Vyměním byt 1+2 v Mostě u kasáren, starší zástavba s vlastním ú.t., po celkové rekonstrukci. Pouze pro náročné za podobný v Litvínově. Případně prodám. Vyšší cena. Tel.: ! Pronajmu v Mostě ve vile byt m + 2 balkóny. Volný leden Nájem Kč + energie. Tel.: ! Vyměním družstevní byt 2+1 v podžatecké čtvrti. Plastová okna, žaluzie, balkón, 2 sklepy. úpravy v bytě. Blízko MHD, klidné prostředí, požaduji státní byt doplatek Kč. Tel.: Auto - Moto! Prodám ND na Opel Rekord benzín i diesel, r.v , např. řídící jednotku 2.0.E, zapal. Cívku, světla, víka, kapoty, topení, kardanky, skla, zámky, tažné zařízení aj. Platí stále! Ceny dohodou! Tel.: večer.! Prodám na Renault Clio rok výroby 1999 zadní skupinové svítilny + přepínač světel pod volant. Tel.: ! Prodám nové náhr. díly DÁCIA: spoj. lanko, svislé čepy, oblož. spojky, levé prasátko, omez. Tlaku brzd a další. Tel.: ! Prodám na Peugeot disky cena 700 Kč, dále 2 kola 60% vzorek cena Kč. Tel.: MO.! Koupím Škoda Felicie r.v. cca Rozhoduje stav ne cena. Tel.: ! Prodám garáž v Mostě ul. Železničářů, v areálu Most 2, garáž č. 23 (v trojgaráži uprostřed). Cena Kč. V ceně je již započítán vklad do družstva Kč. Ihned volná. Tel.: ! Prodám auto nabíječku 220/12 V trafo 500 VA. Nab. pro O - 10 A, V a A ve výbavě. Cena dohodou. Tel.: ! Prodám Peugot TDI r.v.95, kufrový model, modrozel. metal., servo, centrál, vyhřív. sedačky, vše v elektrice, orig. rádio, mlhovky. Cena Kč. Tel.: , ! Prodám VW Golf 1,4, r.v.95, pětidvéřový, po TK a ME. Perfektní stav, centrál, el. šibr, orig. rádio, stavit. volant. Cena Kč. Tel.: , ! Pronajmu garáž na dolu Pavel 1. Cena dohodou. Tel.: Komunální Informační Servis strana 20

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI 1 Sídlo : Mezibranská3, 110 00 Praha 1 Tel/fax : +420 296 22 00 52 E-mail : kancelar@eloca.cz NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI Adresa a popis nemovitosti : Adresa : Praha 13, Trávníčkova 1767-1771 Typ nemovitosti

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory

SMĚRNICE č. 12/2005. Článek 1 Nebytové prostory ORLOVAN, městské bytové družstvo Energetiků 640, Orlová Lutyně SMĚRNICE č. 12/2005 Nájem nebytových prostorů a užívání společných prostorů v domě Schválena: shromážděním delegátů dne 8. 6. 2006 Nabývá

Více

v příměstské obci Měšice

v příměstské obci Měšice Věc: Výzva k podání nabídky č. 18/2012 Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Technické služby Tábor s.r.o. Sídlem: Kpt. Jaroše 2418 390 03 Tábor Zastoupený: Zdeňkem Novákem, jednatelem společnosti

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince

Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Dotazníkové šetření občané městyse Jince Účel šetření: Zpracování Strategického plánu rozvoje městyse Jince Vážení občané, dovolujeme si vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice

Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Směrnice o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obce Levínská Olešnice Zastupitelstvo Obce Levínská Olešnice se usneslo na vydání této Směrnice č. 1/2014, která stanoví postup

Více

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I.

Nájemní smlouva. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb., v platném znění mezi. I. Příloha č. 8 Zásad vzorová nájemní smlouva pro pronájem nebytového prostoru ( doba určitá / neurčitá ) Nájemní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zák. č. 116/1990 Sb.,

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

Developerská příležitost pozemky Kolín

Developerská příležitost pozemky Kolín INFORMAČNÍ MEMORANDUM Developerská příležitost pozemky Kolín Pozemky v městské rezidenční zástavbě Celková plocha pozemků cca 21 000 m² Výborná dopravní dostupnost Dle územního plánu převážně Smíšené městské

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU TYPU B 70R PO PĚTI LETECH. POZNATKY, EKONOMIKA PROVOZU, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ PROCES VOLBY TECHNOLOGIÍ A DODAVATELE Ing. Zdeněk Kobza Rockwool a.s., Cihelní 769, 735 31

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Letní a zimní údrţba komunikací a chodníků v MČ Brno Černovice podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Letní a zimní

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

LÁZEŇSKÝ SENIOR PARK TOUŠEŇ

LÁZEŇSKÝ SENIOR PARK TOUŠEŇ Gerstnerova 7, 170 00 Praha 7 LÁZEŇSKÝ SENIOR PARK TOUŠEŇ Popis projektu Společnost SENIOR INVESTMENT a.s. je vlastníkem pozemků v katastru obce Lázně Toušeň v okrese Praha - východ (cca 10 km severně

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Pravidla pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska (úplné znění) Rada města Hlinska schválila v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006

Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Výroční zpráva o hospodaření SBF Kladno s.r.o. za rok 2006 Základní identifikační údaje Obchodní jméno SBF Kladno s.r.o. Sídlo Kladno,Nám.starosty Pavla 44 Identifikační číslo 25 68 33 81 Daňové identifikační

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Správce právě pro vás

Správce právě pro vás Správce právě pro vás Dovolte nám představit společnost Bytové centrum Schönberg,s.r.o. Společnost se zabývá správou budov a zajišťováním revitalizací včetně financování v návaznosti na dostupných dotacích

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE MIRKOVICE

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE MIRKOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE MIRKOVICE PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav Nový Datum: Říjen Všeobecně: Pasport místních komunikací obce Mirkovice

Více

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze

Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zápis č. 15/09 z členské schůze Bytového družstva Tererova 1357/10 konané dne 17. 12. 2009 v Praze Zahájeno v 18:00 hodin Celkem členů BD: 76 V čase zahájení schůze přítomno 46 členů BD, schůze tedy byla

Více

Preambule. 1 Výklad pojmů

Preambule. 1 Výklad pojmů STRANA 1 Preambule Městská část Praha 15, vedena snahou postupovat při hospodaření se svým majetkem s péčí řádného hospodáře, stanovit jasná pravidla pro jednotlivé majetkoprávní úkony, rozhodla přijmout

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Programy a nástroje podpory SFRB Ing. František Hadáček X. Setkání starostů a místostarostů Jihočeského kraje 29. 1.2015, Tábor Co děláme? Národní program podpory bydlení snížení

Více

Znalecký posudek č. 2009/128 Pozemky, parcely č. 766/32, 2748, v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha, soudní

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků

Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Fond rozvoje bydlení na území města Napajedel Pravidla pro tvorbu a využití finančních prostředků Zastupitelstvo města Napajedla svým usnesením č.15/2/2005 ze dne 21.2.2005 zřídilo následující fond, jehož

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru

PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru PROVOZNÍ ŘÁD ORGANIZACE DOPRAVY A PARKOVÁNÍ území v prostoru ulice Bartošova, Soudní, Rašínova a pojížděné plochy náměstí Míru 1.ÚVOD Provozní řád řeší dopravní situaci v prostoru ulic Rašínova, Bartošova,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU. 5) PSČ 10) Od data. 18) PSČ 23) Od data HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR EVIDENCE, SPRÁVY A VYUŽITÍ MAJETKU PID Místo pro razítko podatelny nevyplňovat Žádost o pronájem jiného obecního bytu - větší byt za menší - menší

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

2/2012. I. Úvodní ustanovení

2/2012. I. Úvodní ustanovení MĚSTO CHEB 2/2012 Pravidla pro pronajímání bytů v domech s pečovatelskou službou v Chebu, Dřevařská 13, Lesní 33, Kamenná 40 Rada města Chebu dne 12. ledna 2012 usnesením č. RM 11/1/2012 schválila tato

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice

Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice BOLZANOVA 1, 618 00 BRNO Pravidla pro přidělování bytů v domech ve vlastnictví statutárního města Brna svěřených MČ Brno-Černovice Seznam zkratek RMČ BK RMČ ÚMČ OFVV ÚMČ BO ÚMČ OSV ÚMČ Rada MČ Brno-Černovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14

ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 67*458*14 NEMOVITÁ VĚC: Bytová jednotka č. 2736/10 nacházející se v bytovém domě č.p. 2735, 2736 a 2737 v ulici Větrná, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky.

P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Obecně prospěšné bytové družstvo Teplice P R A V I D L A pro rozúčtování služeb spojených s užíváním bytu a nebytových prostor za rok 2014 a následující roky. Pravidla jsou stanovena se zřetelem na předpis

Více

Zastupitelstvo města Žlutice

Zastupitelstvo města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice Z á s a d y postupu při prodeji bytů a bytových domů z majetku města Žlutice Zastupitelstvo města Žlutice se usneslo na zásadách postupu, podle kterých budou převáděny panelové

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008

Město Příbram. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 Město Příbram OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA č. 2/2008 ze dne 15. 12. 2008 o tvorbě a použití účelových prostředků Fondu oprav a modernizace bytového fondu na území města Příbram Zastupitelstvo města Příbram

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno

Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Zápis z členské schůze Bytového družstva Zámezí, družstvo, se sídlem Zámezí 14, 621 00 Brno Den konání: 24. října 2012 Místo konání: Základní škola, Blanenská 1, Brno-Jehnice Přítomni: Předseda družstva:

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Svatoňovice, IČ 00849979 za rok 2014 Elektronický podpis - 30.3.2015 KUMSX01H9UZ5 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Blanka Gábová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 1.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

V Y H L Á Š K A č. 1/2000

V Y H L Á Š K A č. 1/2000 V Y H L Á Š K A č. 1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků na opravy a modernizaci bytového fondu na území obce ZÁBOŘÍ. Obecní zastupitelstvo obce Záboří schválilo dne 2.června 2000 na základě

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Pravidla pro přidělování bytů v majetku

Pravidla pro přidělování bytů v majetku Pravidla pro přidělování bytů v majetku Města Stráže pod Ralskem Strana I (celkem 7) Zastupitelstvo města Stráže pod Ralskem schválilo na svém zasedání konaném dne 24. října 2012 tato. I. Rozdělení bytů

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 Zápis z 36. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 21. 11. 2013 36. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ KRAJSKÝ Ú ŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODDĚLEN[ PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č-j KUJCK 15898f2012 OEKO-PŘ stejnopis Č 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Habří,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna

Představení služeb. Dlouholetá zkušenost. Velká uživatelská základna SysAg software Prokopova 15 301 00 Plzeň sysag@sysag.cz +420 377 22 60 71 Představení služeb Platné k 23.9.2009 Dlouholetá zkušenost Obsah 1 O společnosti 2 BYTOVÁ AGENDA 4 Služby 5 Ceník služeb 6 Ceník

Více

Bytové družstvo Žižkova 2801

Bytové družstvo Žižkova 2801 Bytové družstvo Žižkova 2801 se sídlem Karviná-Hranice, Žižkova 2801/3, PSČ 733 01 IČ: 285 97 036 Zápis v OR vedeném KS Ostrava, oddíl Dr., vložka 2375 Zápis z jednání členské schůze, konané dne 18.6.2014

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU

ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU ZÁPIS ZE SCHŮZE DOMOVNÍHO VÝBORU Společenství vlastníků č. 637 Pořadí jednání 4. Datum konání schůze 6. 12. 2011 Zahájení v Místo konání 19:00 hodin vchod 3100, zasedací místnost Účast členů výboru 10

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více