Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 1 (No.1) Leden 2008 (January 2008) Ročník 19 (Vol. 19) Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 1 (No.1) Leden 2008 (January 2008) Ročník 19 (Vol. 19) Olomouc"

Transkript

1 Časopis Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků na Novém Zélandě Číslo 1 (No.1) Leden 2008 (January 2008) Ročník 19 (Vol. 19) Historicky nejvýznamnější město Moravy, jehož památkové bohatství bylo vyhlášeno za městskou památkovou rezervaci, leží v srdci úrodné Hané na soutoku řeky Moravy s Bystřicí. Má bohaté tradice kultury a školství s druhou nejstarší univerzitou v českých zemích, je i mimořádně důležitým průmyslovým centrem a dopravní křižovatkou. Olomouc sousoší Nejsvětější Trojice Na pravěké osídlení navázalo v 8. a 9. století velkomoravské hradiště, po pádu Velké Moravy a obsazení větší části jejího území Čechy kolem roku 1020 se stala Olomouc sídlem údělného knížectví. K jeho správě vybudoval Břetislav I. na dvou pahorcích při brodu přes Moravu hrad. Na větším z nich, Petrském, vzniklo předhradí s kostelem sv. Petra a v roce 1063 obnoveným biskupstvím, na menším, Václavském, pak vlastní hrad s knížecím palácem. Na sever odtud, na dalším slovanském hradišti, vznikl v roce 1078 klášter Hradisko, významný pro dějiny celé Moravy. V podhradí vyrostlo v 1. polovině 13. století město, v roce 1253 marně obléhané Tatary pod vedením uherského krále Bely IV., jedno z našich Olomouc 1 nejvýznamnějších královských měst. V roce 1306 zde byl při tažení do Polska zavražděn poslední Přemyslovec, král Václav III. Jako markrabě moravský pobýval často v Olomouci pozdější císař Karel IV., který tu dal založit zemské desky. Za husitských válek bylo katolické město věrným stoupencem císaře Zikmunda, po jejich skončení stálo na straně uherského Matyáše Korvína proti Jiřímu z Poděbrad. Tady se dal roku 1469 Matyáš prohlásit za českého krále a o 9 let později zde uzavřel mír s Vladislavem Jagellonským, který mu na čas přenechal Moravu, Slezsko a Lužici. Zlatým věkem Olomouce bylo 16. století. Došlo ke zdokonalení městského opevnění a v roce 1573 k založení univerzity, po pražské druhé nejstarší v Čechách. V té době tu velmi silné pozice získali jezuité, kteří později výrazně ovlivnili vývoj města. Za protihabsburského povstání v letech se Olomouc přidala k povstalcům a jezuity vypudila. Za to byla po porážce na Bílé hoře postižena rozsáhlými konfiskacemi a finančními postihy. Za 30leté války město utrpělo nejen dlouhodobým pobytem Švédů ( ), ale především ztrátou dosavadního postavení. V roce 1641 se totiž zeměpanské úřady i zemské desky přestěhovaly do Brna a Olomouc přišla o privilegium hlavního města Moravy. Před rokem 1655 bylo vybudováno barokní opevnění, přeměna města v barokní pevnost byla pak dokončena v letech Nové vojenské stavby se osvědčily během války Marie Terezie s Pruskem, když v roce 1758 vojsko Fridricha I. Olomouc marně obléhalo. Pevnost město svázala pevným krunýřem a na dlouhou dobu tak znemožnila jeho další rozvoj. Na druhé straně uchránila jeho původní historickou podobu. Císař Josef II. zrušil jezuitský řád a spolu s ním i řadu dalších klášterů, jichž bývalo v Olomouci 11. V roce 1777 bylo olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství, o rok později však došlo k přemístění zdejší univerzity do Brna. I když se v 19. století částečně vrátila, byly její fakulty postupně rušeny. V plném rozsahu mohla být univerzita obnovena až v roce V revolučním

2 Císař František Josef I. roce 1848 se do Olomouce uchýlil vídeňský panovnický dvůr a císař Ferdinand V. se tu vzdal trůnu ve prospěch Františka Josefa I. V roce 1876 začalo bourání městských hradeb, o 10 let později byla zrušena pevnost. Ve 2. polovině 19. století získávalo ve městě stále silnější pozice vlastenecké národní hnutí, byly zakládány české školy, spolky a instituce. Velký rozvoj nastal po 1. světové válce, kdy vznikla řada nových úředních budov. Nová výstavba pokračovala i po roce Olomouc se může pochlubit velkým množstvím kulturně historických památek; V našem výčtu můžeme zahrnout jen ty nejpodstatnější. Z gotického městského opevnění se dochovaly souvislé pásy hradeb na jv. straně historického jádra a jen malé části na straně severní, z renesančního dlouhý úsek zdi se třemi baštami a zbytkem vodního příkopu v ulicích Koželužské, Sokolské a Dobrovského. Z barokních pevnostních staveb jsou nejzajímavější kasematy, Vodní kasárny u Mlýnské ulice a Terezská brána, dále velká bašta s částí hradeb pod kapitulním děkanstvím. V areálu bývalého přemyslovského hradu se zachovala část románského paláce (národní kulturní památka) z konce 12. století s původními okny, součást dómské křížové chodby z 2. poloviny 14. století, a dále základy románského ambitu, zbytky nástěnných maleb v kapli sv. Barbory a část románské válcové věže. Hrad dostali po vymření Přemyslovců olomoučtí biskupové jako sídlo kapituly. V 17. a 18. století byly jeho části začleněny do církevních staveb (otevřeno v sezóně). Turistickou atrakcí je rovněž budova radnice na Horním náměstí, gotická z roku 1378, s goticko-renesanční věží vysokou 75 m, později upravovaná. Orloj z konce 15. století byl zničen v roce 1945, později obnoven a vyzdoben mozaikou Karla Svolinského. V historickém jádru města je množství gotických, renesančních a barokních měšťanských a kanovnických domů a také paláců, především v ulicích Wurmova, Křížovského, Univerzitní, Purkrabská, U tržnice, na Horním a Dolním náměstí aj. Na Václavském náměstí poblíž hradu stojí rezidence kapitulního děkana, původně ze 13. století, v roce 1644 přestavěná ve stylu vlašské renesance. Pamětní deska připomíná, že právě sem se klade zavraždění posledního Přemyslovce Václava III. V roce 1767 tu tehdy jedenáctiletý W. A. Mozart složil 6. symfonii F- dur. Vedlejší katedrální chrám sv. Václava založil Olomouc - radnice 2 kníže Svatopluk asi v roce 1106, stavba románské baziliky byla dokončena v roce 1131, kdy sem bylo přeloženo sídlo biskupství. Později byl kostel přestavěn v rané a pozdní gotice a v letech obnoven v novogotickém stylu Ch. Merettou. Z té doby pochází i 100 m vysoká věž, jedna z nejvyšších kostelních věží u nás. Křížová chodba byla přestavěna z románského hradního paláce. Na náměstí je i několik kaplí, převážně gotického založení. Z dalších církevních památek vynikají bývalý arcibiskupský seminář na Žerotínově náměstí, kde do roku 1642 zasedal zemský sněm, arcibiskupský palác ve Wurmově ulici z let od F. Lucchesa, barokní klášter s kostelem sv. Kláry, kostel sv. Mořice z let s cennou výzdobou (národní kulturní památka), chrám P. Marie Sněžné z let s překrásnými freskami, gotický, barokně přestavěný kostel sv. Michala, pseudobarokní kaple sv. Jana Sarkandra, stojící v místech městské věznice, kde byl Sarkander roku 1620 umučen, kostel Zvěstování P. Marie při kapucínském klášteře z 2. poloviny 17. století, pozdně gotické trojlodí kostela Neposkvrněného početí P. Marie s klášterem bernardinů z poloviny 15. století aj. Olomouc má i pozoruhodný soubor kašen (národní kulturní památka) a dalších veřejných plastik, jako jsou Caesarova kašna z roku 1724 od J. J. Schubergera v blízkosti radnice, kašna Tritonů z roku 1708 od V. Rendera před kostelem sv. Kláry, kašny Jupiterova a Neptumova se sloupem P. Marie na Dolním náměstí, Merkurova kašna z 1. poloviny 18. století od F. J. Sattlera u Národního domu, Herkulova kašna z roku 1687 od M. Mandíka na Horním náměstí, sousoší sv. Trojice, monumentální 32 m vysoké dílo V. Rendera z let na Horním náměstí, jeden z nejvýznamnějších barokních sloupců v ČR aj. Na historické parky založené většinou v 18. století na místech zrušené barokní pevnosti, navázala později výstavba dalších zelených ploch, které se od roku 1958 využívají pro známou výstavu květin Flóra Olomouc. Ve městě je i řada pomníků a památníků, dále vlastivědné muzeum (otevřeno celoročně), Galerie výtvarných umění, divadlo atd. Pozoruhodností je Palmový skleník ve Smetanových sadech, jeden z největších v republice, s bohatou sbírkou kaktusů a jiných tropických rostlin. Převzato z knihy: 999 turistických zajímavostí České republiky Knihu vydala Kartografie Praha, Františka Křížka 1, Praha 7, homepage:

3 DĚJINY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ Pokračování: K stupňování napětí a k porušování vžitých právních zvyklostí přispěly též události roku Po smrti Matyáše Korvína získal Vladislav Jagellonský i korunu uherskou, přesídlil do Budína (Buda; dnes součást Budapešti) a do Čech pak přijel pouze na několik měsíců v letech 1502 a Česká a uherská koruna pak zůstaly spojeny v rámci personální unie (pod vládou jednoho panovníka) až do roku Nepřítomnost krále v zemi mívala pravidelně za následek propuknutí vnitřních konfliktů. Nebylo tomu jinak ani na konci 15. století, kdy boj o převahu v českém státě dostal prudký spád. Jeho otevřenému rozpoutání fakticky předcházelo pevné zformování šlechtických stavů. Po celé předchozí období byly hranice, oddělující vyšší šlechtu a nižší šlechtu od měšťanstva, poměrně pružné a propustné. K vyšší šlechtě patřily starobylé a mocné rody, ale pronikli mezi ni i rozliční zbohatlíci. Ani příliv původně měšťanských rodů do řad nižších šlechticů nebyl výjimkou; mnoho lidí snilo o dosažení šlechtického titulu, který byl považován za společensky prestižní záležitost až hluboko do novověku. Na konci 15. a na počátku 16. století se situace mění. Vyšší šlechta se roku 1501 právě uzavírá, vytváří panský stav, do něhož může jedinec, případně rod, vstoupit pouze za určitých, striktně stanovených podmínek. Uzavírání nižší šlechty, pro niž se ujalo souhrnné označení rytíři, bylo pomalejší. Každý nový člen musel být do rytířského stavu uveden, od roku 1564 přijat. Na Moravě probíhalo uzavírání šlechtických stavů rychleji než v Čechách (panský stav tu v roce 1480 vytvořilo 14 starobylých rodů; přijímání mezi rytíře začalo v roce 1556). Městský stav se skládal z měšťanů královských měst, přičemž právo povyšovat na královská města si podržel král. Všechny tři uvedené stavy si postupně vybudovaly systém vnitřního uspořádání, do něhož panovník mohl promlouvat čistě formálně. Příčinou vyhraňování jednotlivých stavů byly jejich politické ambice i obava z nekontrolovaného rozšiřování vlastních řad, které by nutně vedlo k oslabení pozic, dosažených v husitské epoše a krátce po jejím skončení. První měření sil mezi vyšší šlechtou, již podporovala i velká část rytířů, a městy propuklo počátkem 16. století. Roku 1500 vyšel nový zemský zákoník (ústava), nazývaný Vladislavské zřízení zemské. Jeho konečnou redakci zpracoval královský prokurátor, rytíř Albrecht Rendl z Oušavy. Text zákoníku se záhy stal předmětem prudkých sporů mezi šlechtici a zástupci královských měst, která situaci podcenila a prací na přípravě ústavy se nezúčastnila. Šlechta této liknavosti využila a do Vladislavského zřízení zemského prosadila dva články, omezující politickou moc městského stavu. Jeden popíral platnost hlasu měst na zemském sněmu, druhý dával zemskému soudu možnost zasahovat i do záležitostí, spadajících dosud do sféry městského práva. Představitelé městského stavu sice vznesli protest k panovníkovi a zároveň si stěžovali na porušování svých privilegií, zvláště práva várečného, mílového a trhového, pány i rytíři. Vladislav Jagellonský se však nevymanil z vlivu mocné panské skupiny, vedené Zdeňkem Lvem z Rožmitálu, a roku 1502 vydal rozhodnutí, vycházející vstříc šlechtě. Převahu šlechtických stavů nad městy potvrdil též případ bratří Kopidlanských. Roku 1506 demonstrovala rada Starého Města pražského závaznou platnost městského práva pro všechny trestné činy, spáchané na půdě královských měst. V době konání výročního trhu zabil na Starém Městě rytíř Jan Kopidlanský Jana Cukra z Tamfelda a konšelé jej po rychlém procesu odevzdali katu. Jiří Kopidlanský se rozhodl pomstít smrt svého bratra, jehož čin měl podle názoru šlechty hodnotit pouze zemský soud, a vyhlásil (odpověděl) nepřátelství Staroměstským i všem jejich spojencům a pomocníkům. Kopilandského řádění bylo strašlivé a doprovázené všemožnými ukrutnostmi. Staré letopisy např. uvádějí: Nebo téhož léta (1508 pozn. red.), když se navracovali někteří (Pražané pozn. red.) z jarmarku boleslavského kterýž bývá při sv. Duchu ve středu (roku 1508 to bylo pozn. red.), Kopilandský udeřil na vozy pražské a osekal jednoho měštěnína novoměstského, pana Víta perníkáře z Skály Na Poříčí, dobrého a šlechetného člověka, a druhého Hudce od Koníkův, zutínav jim ruce, nohy a chřípě rozřezav tohoto času také Kravkovi, formanovi z Nového Města, koně pobral a některým hlavy zutínal. A podobných zločinů se Kopilandský dopouštěl celkem běžně. Počínání rytíře Kopilandského bylo v rozporu se zákonem (od počátku 15. století platil zákaz opovědi), přesto na jeho násilí Pražané marně upozorňovali příslušné orgány. Šlechtici Kopilandskému pomáhali, ukrývali jej na svých hradech, nejvyšší zemští úředníci mu poskytovali tajenou podporu, takže celý případ nakonec vyzněl doztracena. Zjevné sympatie, prokazované zemskému škůdci, i přezíravý vztah nejvyššího purkrabího Zdeňka Lva z Rožmitálu k požadavkům městského stavu poměry ještě více vyhrotily. Klid nenastal ani po roce 1508, kdy se městům podařilo dosáhnout toho, že jejich hlas byl na sněmech právoplatný alespoň v těch 3

4 záležitostech, jež se jich bezprostředně dotýkaly. V roce 1513 vzplál konflikt v plné síle. Města vytvořila politicko-braný spolek a spojila se s knížetem Bartolomějem Műnsterberským, vnukem Jiřího z Poděbrad, schopným a odvážným politikem. Válka sice nepropukla, ale obě znepřátelené strany řinčely zbraněmi. Porozumění pro města vyslovil v té chvíli i král Vladislav, což vyvolalo nelibost Rožmitálovy skupiny. Po tragické smrti knížete Bartoloměje (utopil se v Dunaji) a po panovníkově skonu roku 1516 došlo mezi městy a šlechtou ke kompromisnímu narovnání. Zásluhu na něm měl zejména Vilém z Pernštejna, držitel rozsáhlých statků ve východních Čechách a na Moravě. Tzv. Svatováclavská smlouva, uzavřená roku 1517, uznávala v soudní oblasti starší městské výsady. Naproti tomu všechny trhy ve městech a městečkách náležejících šlechtě byly prohlášeny za svobodné, což legalizovalo podnikatelskou činnost feudálů i jejich poddaných. Řešení ožehavé otázky vaření piva bylo sice na šest let odsunuto, ale šlechta už se této výnosné činnosti nikdy nezřekla. Král Ludvík Jagellonský ( ), zdržující se rovněž většinu času v Uhrách, projevil několikrát snahu zasáhnout do vnitropolitických poměrů v Čechách, ale setkal se jen s malým úspěchem. Pokles autority panovnické moci pokračoval. Přitom se nedá říci, že by král Vladislav a jeho syn Ludvík postrádali koncepci. Mnohdy velkorysé plány však nedokázali uskutečnit. Moc stavů a vlivných šlechtických skupin příliš vzrostla a král někdy pouze bezradně přihlížel zápasům znepřátelených táborů. Jedno z takových střetnutí proběhlo v Praze v letech v důsledku šíření luterské reformace. Část kališníků se přihlásila k Lutherovým názorům (proto se jim říká novoutrakvisté), zatímco staroutrakvisté, staromilsky lpějící na husitských tradicích, se sbližovali s katolíky. Dramatičnost poměrů zvyšovalo ještě střetnutí o rožmberské dědictví, které hodlal, na úkor synovců Petra IV. z Rožmberka, získat Zdeněk Lev z Rožmitálu se svými přáteli. Tento tah se mu ale nepovedl. Roku 1526 stálo Království české opět na pokraji vnitřního rozvratu. Když se zdálo, že občanské válce nikdo a nic nezabrání, přišla smutná zpráva z Uher. V bitvě u Moháče (na dnešní jugoslávsko-maďarské hranici) podlehla uherská a česká vojska osmanským Turkům. Při útěku z boje nešťastnou náhodou zahynul též král Ludvík Jagellonský. Český trůn osiřel. Systém stavovského státu K charakteristickým rysům stavovského státu patřilo omezení panovníkovy moci a vzestup úlohy sněmů, na kterých zástupci jednotlivých stavů rozhodovali o nejdůležitějších otázkách vnitřní, zahraniční i finanční politiky země. Panovník přestal být suverénním vládcem (jak ho ztělesňoval kupříkladu Karel IV.), musel respektovat mínění stavovské obce a připadala mu role reprezentanta státu a jeho zájmů. K takovému čistému a striktnímu vymezení kompetencí mezi králem a stavy však v českých poměrech nikdy nedošlo. Mezi panovníkem a stavy existovalo neustálé napětí, pramenící z toho, že král i sněm usilovali o co největší zákonodárnou i výkonnou moc a jejich zájmy se střetávaly při různých příležitostech. V období vlády jagellonské dynastie získaly stavy jednoznačnou převahu nad panovníkem, ale po roce 1526 docházelo naopak k pozvolnému zesílení královské moci. Snahy o dosažení rozhodující úlohy sněmu v politickém životě Království českého byly patrné už za vlády Václava IV., za husitské revoluce a v časech dlouhého bezvládí sněmy této úlohy skutečně dosáhly a své pozice zvýraznily po roce Na českém zemském sněmu zasedali od husitské doby příslušníci tří stavů: panského, rytířského a městského. Sněmovní jednání zpravidla probíhala ve třech kuriích (odděleních), odpovídajících členění stavovské obce. Každému pánu a rytíři připadal jeden hlas v příslušné kurii a v městské kurii disponovalo každé královské město jedním hlasem. K právoplatnému usnesení sněmu bylo třeba dosáhnout vzájemné dohody (konsensu). Pokračování příští měsíc 4

5 Měsíc ve zprávách Exprezident Havel je v nemocnici se srdeční arytmií Praha - Bývalý prezident Václav Havel je v nemocnici kvůli srdeční arytmii. Byl do ní převezen v sobotu večer. Havlův tajemník Jakub Hladík dnes ČTK řekl, že nejde o nic vážného. Pracovní program na nejbližší dny však musel exprezident zrušit. ČTK Příští čtyři týdny mají být teplotně nadprůměrné Praha - Počasí by mělo být v příštích čtyřech týdnech teplotně nadprůměrné. Zejména v posledních lednových dnech by teploty někdy mohly dosahovat devíti stupňů Celsia. Více sněžit bude v nižších polohách až ve druhé únorové dekádě. Vyplývá to z výhledové měsíční předpovědi, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav. ČTK SABE prý armádě zboží dodávala, štáb možná platil dvakrát Praha - Šéf brněnské firmy SABE, kterou kriminalisté spojují s černým fondem generálního štábu, Mladé frontě Dnes řekl, že firma nemá s fondem nic společného. Podle kriminalistů vojáci firmě propláceli zboží, které nikdy nedostali, a peníze skončily v černém fondu. Její majitel ale tvrdí, že firma zboží skutečně dodávala a generální štáb za něj pak nejspíš zaplatil podruhé někomu jinému. ČTK ČSSD bude žalovat policii a Kubiceho Praha - Sociální demokracie a její předseda Jiří Paroubek podají v pondělí žalobu na policii a bývalého ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Jana Kubiceho. V souvislosti s Kubiceho zprávou je viní z protiprávního zásahu do politického boje v loňských parlamentních volbách. Novinářům to dnes po zasedání předsednictva socialistů oznámil Paroubek. ČTK Duel Klause a Švejnara má být 29. ledna Praha - Prezident Václav Klaus a jeho protikandidát Jan Švejnar se spolu utkají ve veřejné debatě pravděpodobně v úterý 29. ledna. Debatu organizuje senátorský klub ČSSD jako své otevřené zasedání. Jeho předsedkyně Alena Gajdůšková dnes ČTK oznámila, že termín neformálně dohodla s vedoucím prezidentské kanceláře Jiřím Weigelem. ČTK O přídavek přišly statisíce rodin, o příplatek tisíce Praha - Kvůli reformám přišlo od ledna o přídavek na dítě asi 39 procent rodin. Ze zhruba 1,5 milionu rodin, které ho do konce loňska pobíraly, jich na něj již nemá nárok asi Sociální příplatek přestalo pak dostávat z přibližně rodin, tedy asi desetina. Údaje poskytlo ČTK ministerstvo práce. ČTK Armáda chce kontrolovat zdraví lidí z Brd, když bude radar Praha - Pokud bude schválena výstavba amerického radaru v Brdech, začne armáda kontrolovat zdraví lidí, kteří budou žít v jeho nejbližším okolí. Informuje o tom Právo. Armáda podle listu plánuje dlouhodobě testovat 5 stovky dobrovolníků z řad místních obyvatel, aby jim zajistila maximální garance, že radar nemá na jejich zdraví vliv. ČTK STEM: Spokojenost lidí s politickou situací mírně vzrostla Praha - Spokojenost občanů s aktuální politickou situací a také s činností vlády a parlamentu počátkem roku mírně vzrostla, nespokojených je ale stále značná převaha. Zjistil to lednový průzkum agentury STEM, jehož výsledky má ČTK k dispozici. S politickou situací bylo spokojeno 22 procent, s prací vlády 29 procent a s prací parlamentu čtvrtina občanů. Oproti prosinci bylo s politickou situací spokojeno o šest procent lidí více a s činností vlády a parlamentu shodně o tři procenta více. ČTK Vidím: Kvůli radaru se velmi zesiluje působení cizích zpravodajců Praha - V souvislosti s radarem, který chtějí Američané umístit v Brdech, se velmi zesiluje působení cizích zpravodajských služeb z více států, nejen z Ruska. ČTK a Právu to po uzavřeném zasedání sněmovního branného výboru řekl jeho předseda Jan Vidím. Poslance o zájmu zahraničních výzvědných služeb o stanici informovali ředitel Vojenského zpravodajství Ondrej Páleník, šéf civilní rozvědky (ÚZSI - Úřad pro zahraniční styky a informace) Ivo Schwarz a ředitel Bezpečnostní a informační služby (BIS) Jiří Lang. ČTK Leteckou záchrannou službou má zajistit stát Praha - Ministerstvo zdravotnictví bude mít ze zákona povinnost zajistit smluvně i finančně provoz letecké záchranné služby. Počítá s tím vládní

6 novela zákona o péči o zdraví lidu, kterou přes námitky ČSSD schválil Senát, v němž má většinu vládní ODS. ČTK Neplatiči alimentů by mohli přijít o řidičák Praha - Lidé, kteří se vyhýbají placení výživného na své děti, by v budoucnu i v Česku měli přijít o řidičský průkaz. Stejný postih se osvědčil v sousedním Polsku. Návrh na odebrání řidičáku dlužníkům, kteří nehradí alimenty, se chystá předložit místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Lenka Mazuchová (ČSSD). Řekla to ČTK. ČTK Zdravotníci budou stávkovat, nevyřeší-li se přesčasy Praha - Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče vyhlásí na 5. března výstražnou stávku ve všech státních nemocnicích. Bude se konat, pokud se odborářům nepodaří do 7. února dohodnout s ministrem Tomášem Julínkem (ODS) na řešení přesčasové práce a platových tabulkách ve zdravotnictví. Novinářům to dnes řekl předseda svazu Jiří Schlanger. Lékařský odborový klub se podle místopředsedkyně Jany Vedralové připojí. Mluvčí ministerstva Tomáš Cikrt hrozby stávkou odmítl, podle něj je třeba o řešení jednat. ČTK Loni zemřelo na silnicích 1123 lidí Praha - V loňském roce zemřelo na českých silnicích 1123 lidí, tedy o 17,5 procenta víc než v roce 2006, kdy policisté evidovali 956 obětí dopravních nehod. Zároveň jde ale o druhý nejnižší počet tragických případů za posledních 17 let. Za nárůst smrtelných havárií můžou zejména chyby mladých řidičů, policie proto mluví o zvláštních řidičských průkazech pro začátečníky. Nehod oproti roku 2006 ubylo, policisté jich napočítali , jde o sedmé nejnižší číslo od roku S oficiálními statistikami nehod za loňský rok dnes novináře seznámili zástupci dopravní policie. ČTK Česko povede s Čínou dialog o lidských právech Praha - Česká republika chce jako budoucí předsednická země EU vést s Čínou dialog o dodržování lidských práv. Vicepremiér pro evropské záležitosti Alexandr Vondra dnes po setkání s generálním tajemníkem čínské vlády Chu Ťien-minem ocenil jistý pokrok v této oblasti, i když podle něj trvá déle, než by bylo potřeba. Chu Ťien-min odpovídá za chod úřadu čínské vlády, je jejím členem, není ale ministr. ČTK Nečas chce snížit pojištění lidem s vyššími příjmy Praha - Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas (ODS) navrhne, aby vláda ještě do příštích parlamentních voleb snížila sociální pojištění lidem s vyššími příjmy, píšou Hospodářské noviny (HN). Strop pro odvody by měl klesnout ze současného čtyřnásobku průměrného platu na trojnásobek. Další novinkou by měl být strop na zdravotní a nemocenské pojištění. ČTK Shromáždění připomnělo výročí smrti Palacha Praha - Asi čtyři desítky lidí dnes uctily památku Jana Palacha u jeho hrobu na Olšanských hřbitovech. Palach se v lednu 1969 upálil na protest proti vývoji Československa po 21. srpnu Jeho tragická smrt se pak stala symbolem odporu proti nesvobodě komunistického režimu. ČTK Rath navrhne volit prezidenta veřejně 6 Praha - Místopředseda poslaneckého klubu ČSSD David Rath navrhne, aby parlament volil prezidenta ve veřejných volbách. V nich je na rozdíl od volby tajné jasné, kdo pro koho hlasoval. Podle Ratha by se tak předešlo různým spekulacím o tom, kdo koho a proč podpořil. Tajná volba zavání korupcí, míní Rath. Novinářům dnes řekl, že svůj návrh v úterý předloží klubu ČSSD. Doufá, že ho pak prosadí i v parlamentu, který ve finále rozhodne o tom, zda se bude hlava státu volit tajně, či veřejně. ČTK Čunek: Romská kultura je v rozporu s listinou práv a svobod Praha - Podle lidoveckého předsedy Jiřího Čunka je tradiční romská kultura a její hodnoty v rozporu s listinou základních práv a svobod. Obsahuje to shrnutí jeho vystoupení na dnešní programové konferenci KDU- ČSL v Praze, které strana zveřejnila na svých stránkách. Čunek míní, že zlepšení situace Romů a jejich sociální začleňování může být úspěšné tehdy, pokud se podaří oslabit rodinné vazby v rozvětvených romských rodinách. ČTK Počet žadatelů o azyl loni klesl Praha - V České republice žádalo v loňském roce o azyl 1878 cizinců, to je nejméně od roku Více než čtvrtina loňských žádostí je od lidí pocházejících z Ukrajiny a Turecka. Zatímco u Ukrajiny bývá počet žádostí vysoký pravidelně, u Turecka úředníci zaznamenali výrazný nárůst. V roce 2006 žádalo o azyl v České republice 3016 lidí. Vyplývá to ze statistik, které zveřejnil odbor migrační a azylové politiky ministerstva vnitra. ČTK Liška: O výši učitelova platu rozhodnou jeho schopnosti Praha - O výši platu učitele má rozhodovat nejen délka učitelovy praxe, ale také jeho pedagogické

7 schopnosti. Ministr školství Ondřej Liška (SZ) to řekl dnešní Mladé frontě Dnes (MfD). Dodal, že chce změnit tabulkové platy a posílit pravomoci ředitelů škol tak, aby mohli sami odměňovat nejschopnější členy sboru. ČTK Koalice s reformou penzí nečeká Praha - Vláda předloží sněmovně jednu z částí důchodové reformy, aniž budou koaliční strany dál čekat na to, zda se na její podobě shodnou se sociálními demokraty. Domluvili se na tom dnes lídři koaličních stran. Dál prý nabízejí socialistům možnost se na přípravě reformy podílet, odkládat kvůli tomu její předložení už ale nechtějí. ČTK Topolánek by chtěl dát smlouvy k radaru do parlamentu v dubnu Praha - Česká vláda chce předložit parlamentu smlouvy o umístění amerického radaru v zemi v ideálním případě v dubnu po bukurešťském summitu NATO, může to ale být i později, uvedl dnes premiér Mirek Topolánek. Pro Česko a Polsko, kde má být protiraketový štít, je důležitá kvalita vyjednaných dokumentů, nikoli rychlost, shodl se v Praze Topolánek a jeho polský protějšek Donald Tusk. Polský premiér zdůraznil požadavek bezpečnostních a finančních záruk USA. Jednání s Washingtonem chtějí obě země nadále koordinovat. ČTK Klaus: Slovenské plány na euro v roce 2009 jsou moc odvážné jejich plány na zavedení eura v roce 2009 nemusejí zemi přinést jen výhody. Po setkání se svým protějškem Ivanem Gašparovičem, které se uskutečnilo v rámci Klausovy dvoudenní návštěvy Slovenska, český prezident prohlásil, že slovenské plány na přijetí společné evropské měny považuje za příliš odvážné. Kandidát na českého prezidenta Jan Švejnar si naopak myslí, že slovenské plány jsou realistické a pro zemi výhodné. ČTK Kritici: Hry rozpočet Prahy moc neovlivňují, možná už příští rok Praha - Případné pořádání letních olympijských her v Praze letošní rozpočet města ještě podstatně neovlivňuje, říkají kritici akce z řad opozičních zastupitelů. Situace by se mohla podle nich změnit už příští rok v případě, že by česká metropole organizaci olympiády pro rok 2016 skutečně získala. ČTK Topolánek: Za problémy s migranty si muže Rakousko samo Praha - České orgány podle premiéra Mirka Topolánka (ODS) migraci po otevření schengenského prostoru monitorují dostatečně. Vznikají-li v Rakousku problémy s utečenci, je to chyba sousední země, uvedl Topolánek po dnešním zasedání vlády. Podle expertů z rakouského ministerstva vnitra není problém na české straně, řekl dnes ČTK ředitel odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáš Haišman. Na dotaz ČTK ve Vídni to potvrdil i mluvčí rakouského ministerstva vnitra Rudolf Gollia. ČTK Zájem o Švejnarovu přednášku byl velký městech. Odbornou přednášku na téma Hospodářská strategie České republiky v otevřeném světě si v přeplněném sále poslechlo 550 lidí různých věkových kategorií a politických názorů. Názory na to, zda by jej lidé chtěli za prezidenta, se různí. ČTK Vláda dala záruky pro pořádání OH v Praze Praha - Vláda přes výhrady menších koaličních stran dnes udělila právní záruky pro pořádání olympijských her, které chce v roce 2016 hostit Praha. Ministři zdůraznili, že nejde o finanční garance. Vláda podle usnesení bere na vědomí záměr Prahy usilovat o uspořádání her a schvaluje nutnou podmínku standardní přihlášky, kterou právní garance jsou. Zdůrazňuje ale, že kabinet se nezavazuje v budoucnosti poskytnout záměru finanční garance. ČTK Topolánek navrhne zavést školné ještě za této vlády Praha - Premiér Mirek Topolánek (ODS) chce, aby si studenti začali ještě za této vlády připlácet za vzdělání na veřejných vysokých školách. Navrhne odložené školné, které lidé začínají splácet až ve chvíli, kdy jejich příjmy dosáhnou určité úrovně. Informaci přinesly dnešní Hospodářské noviny (HN). ČTK Jednání skončila, Česko Pandury nekoupí Bratislava - Český prezident Václav Klaus dnes Slovákům vzkázal, že Zlín - Prezidentský kandidát Jan Švejnar zahájil dnes ve Zlíně turné po několika českých a moravských 7 Praha - Česko nadále trvá na odstoupení od smlouvy o nákupu 199

8 obrněných transportérů Pandur za více než 20 miliard korun. Ministryně obrany Vlasta Parkanová to dnes oznámila s tím, že rakouská firma Steyr, výrobce vozidla, jednání ukončila. Podle mluvčího resortu Andreje Čírtka totiž Steyr na rozdíl od předchozích setkání dnes nenabídl další termín schůzky. Za vyloučené však nepovažuje ani to, že rozhovory se Steyrem budou pokračovat. Zástupci firmy nechtěli dnešní jednání komentovat. ČTK Karel Gott se oženil s Ivanou Macháčkovou Los Angeles - Populární český zpěvák Karel Gott se v pondělí ve Spojených státech oženil se svou dlouholetou přítelkyní Ivanou Macháčkovou. Obřad se odehrál ve svatební kapli v Las Vegas. ČTK o tom informoval Jiří Hořčica z agentury Bison & Rose. Jde o první sňatek osmašedesátiletého umělce. ČTK ČR má rok před předsednictvím novou velvyslankyni u EU: Vicenovou Brusel - Česko má novou velvyslankyni při Evropské unii. Do funkce v Bruselu oficiálně nastoupila Milena Vicenová, někdejší ministryně zemědělství v první vládě premiéra Mirka Topolánka. Jejím hlavním úkolem bude příprava předsednictví v rámci unie, které bude mít ČR svěřeno v prvním pololetí příštího roku. ČTK MfD: Švejnar si na webu "trochu vylepšil" životopis Praha - Kandidát na funkci prezidenta Jan Švejnar si podle Mladé fronty Dnes (MfD) "trochu vylepšil" životopis na svém webu. List informuje, že Švejnar tam v rozporu se skutečností napsal, že je mimo jiné členem nominační komise pro Nobelovu cenu v oboru ekonomie. Později přiznal, že členem takové komise není, a za chybu se omluvil, uvádí MfD. ČTK Rath: Poplatky vytáhnou z lidí až 12 miliard Praha - Poplatky podle stínového ministra zdravotnictví Davida Ratha (ČSSD) vytáhnou z peněženek občanů ročně deset až 12 miliard korun. Žádné zlepšení péče nepřinesou, zvýší jen zisky majitelů nemocnic, lékáren a ordinací, řekl dnes Rath novinářům. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Tomáš Cikrt Rathovy výpočty zpochybnil. Ročně spotřebuje zdravotnictví kolem 200 miliard korun. Peníze navíc podle mluvčího lepší péči přinesou. ČTK Vražda pětiletého Honzíka možná změní zákon Praha - Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) zvažuje, že do nového občanského soudního řádu zakomponuje ustanovení nařizující soudcům podrobněji zkoumat minulost rodičů, kterým bude svěřeno dítě do péče. Chce tak reagovat na případ pětiletého Jana Rokose, kterého v pátek našli strážníci mrtvého v autě na Mostecku. Pospíšil to dnes řekl v pořadu Impulsy Václava Moravce. ČTK Rok 2007 byl mimořádně teplý Praha - Uplynulý rok byl podle meteorologů výrazně teplý, srovnávat se v tom s ním může pouze rok Srážek spadlo v roce 2007 pouze mírně více, než činí průměr. Zima byla nejteplejší v historii přístrojových měření nejen v Česku, ale i celé střední Evropě. ČTK GfK: Nejdůvěryhodnějším známým člověkem je Klaus Praha - Nejdůvěryhodnějším veřejně známým člověkem v Česku je prezident Václav Klaus. Vyplývá to z výsledků aktuálního průzkumu, který pro měsíčník Reader's Digest Výběr provedla agentura GfK. Na druhém místě se v průzkumu umístil desetibojař Roman Šebrle, následován exprezidentem Václavem Havlem. ČTK Havel: ČR by měla posílit zájem EU o lidská práva 8 Praha - Česká republika by se podle bývalého prezidenta Václava Havla měla jako předsednická země Evropské unie v první polovině roku 2009 snažit posílit zájem EU o dodržování lidských práv ve světě a otevřít otázku dalšího možného rozšiřování unie. Havel to dnes uvedl rozhlasovém pořadu Impulsy Václava Moravce. ČTK Lidé platili u lékaře bez reptání Praha - Třicetikorunový poplatek u lékaře a v lékárně dávali dnes lidé bez reptání. O nutnosti platit věděli. Pokud byl problém, tak jen ten, že pacient neměl drobné. Lékaři se na to ale připravili a zásobili se mincemi. V některých nemocnicích byly problémy s platebními automaty. Podle zjištění ČTK vyhledali dnes lékaře hlavně lidé s akutními obtížemi. Méně lidí přišlo s recepty i do lékáren, častěji kupovali za hotové. ČTK Klaus: Žijeme asi v nejlepším možném období naší země Praha - Češi podle prezidenta Václava Klause přes řadu problémů nyní žijí v asi nejlepším možném období existence své země. Prezident to dnes uvedl v novoročním projevu, ve kterém připomněl minulé přelomové roky končící osmičkou. ČTK Slovinsko převzalo předsednictví v EU Lublaň - Dnešním dnem přebírá půlroční předsednictví v Evropské unii jako první bývalá komunistická země - Slovinsko. Jeho prioritami jsou situace na Balkáně, především v Kosovu, a ratifikace Lisabonské smlouvy, kterou šéfové států či vlád podepsali na unijní schůzce 13. prosince. ČTK Ode dneška platí lidé u lékaře, v nemocnicích a lékárnách Praha - Ve zdravotnictví vstupují dneškem v platnost změny, které zavádí vládní reforma veřejných financí. Jako první je pocítí lidé, kteří dnes vyhledají s akutními problémy lékařskou pohotovost, a to i zubní. Zaplatí 90 korun. Změny se bezprostředně dotknou i lidí hospitalizovaných, dneškem se jim začíná počítat 60 korun za den pobytu.

9 Účet začíná dneškem růst o 60 korun za den například i lidem v léčebnách dlouhodobě nemocných. ČTK Sociální systém se mění Praha - Sociální systém v Česku se ode dneška mění. Některé dávky přestávají existovat, jiné se snižují. Zavádí se také třírychlostní rodičovská dovolená. Upravuje se i nemocenská. V prvních třech dnech nemoci lidé nedostanou žádné dávky. Nezaměstnaní by si pak měli aktivněji začít hledat práci. Pokud zůstanou bez místa déle než rok, může jim klesnout životní minimum. Sociální změny jsou součástí vládní reformy veřejných financí, která začíná dnes platit. ČTK Median pro LN: Za politickou osobnost roku považují lidé Klause Praha - Češi si myslí, že politickou osobností roku 2007 byl prezident republiky Václav Klaus. Naopak titul politika "s nejtlustší hroší kůží" letos Češi přidělili předsedovi KDU-ČSL a bývalému vicepremiérovi Jiřímu Čunkovi, za nímž skončili předsedové ČSSD Jiří Paroubek a vlády a ODS Mirek Topolánek. Vyplývá to z průzkumů agentury Median pro dnešní Lidové noviny (LN). Průzkum agentury Median pro dnešní Mladou frontu Dnes (MfD) pak zjistil, že dvě třetiny dotázaných občanů letos zklamalo chování politiků. ČTK Český horolezec zahynul v německých Alpách Mnichov - Třiadvacetiletý český horolezec zahynul ve čtvrtek při sestupu z hory Watzmann v německých Alpách. Potvrdil to generální konzulát ČR v Mnichově. Ostatních pět členů české výpravy je podle německé agentury DPA v pořádku. ČTK BIS: Ruskojazyčné mafie si zvolily šéfa pro Česko Praha - Česká republika se stává prostorem, kde stále více operují mafie ze zemí bývalého Sovětského svazu. Organizovaný zločin si údajně dokonce loni zvolil svého šéfa, který má mít aktivity těchto skupin v ČR na starosti. Tento "vor v zakoně" prý řídí a kontroluje zločinecké aktivity ruskojazyčných skupin v Praze a celé republice. Vyplývá to z výroční zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok ČTK Karel Černoch podlehl rakovině Praha - Ve věku 64 let zemřel dnes v Praze v časných ranních hodinách zpěvák Karel Černoch. ČTK to oznámila jeho rodina. Populární interpret prohrál boj s rakovinou. Do poslední chvíle byl doma mezi svými nejbližšími. Jeho zdravotní stav se rapidně zhoršil před Vánoci. Před rokem podstoupil operaci rakoviny tlustého střeva, ale zákeřná nemoc se ozvala opět. Po chemoterapiích měl silně oslabenou imunitu. ČTK Armáda od výzbroj vzniku ČR snížila Praha - Samostatná česká armáda od svého vzniku v roce 1993 až do současnosti několikanásobně snížila početní stav tanků, transportérů, letadel i další bojové techniky. Zmenšil se také celkový počet vojáků. Vyplývá to z čísel, které ČTK poskytl generální štáb. ČTK Zemřel významný český fyzik Miroslav Brdička Praha - Dnes zemřel významný český fyzik Miroslav Brdička. ČTK to oznámila jeho rodina. Univerzitní profesor Brdička se zabýval mechanikou kapalin a plynů. Přednášel na Univerzitě Karlově a Českém vysokém učení technickém. 9 Napsal řadu vědeckých publikací, je autorem a spoluautorem několika učebnic. ČTK Zemřela herečka Věra Galatíková Praha - V pátek večer zemřela členka činohry Národního divadla v Praze Věra Galatíková. Devětašedesátiletá herečka podlehla rakovině. ČTK o tom dnes informoval mluvčí činohry české první scény Tomáš Staněk. ČTK Premiéři: Hranice mezi Českem a Slovenskem byla vždy jen umělá Hodonín/Holíč (Slovensko) - Střežená hranice mezi Českem a Slovenskem, která obě země až do dnešního dne dělila, byla uměle vytvořená, nechtěná, zbytečná a mnozí občané obou zemí ji vnitřně nikdy nepřijali. Shodli se na tom český premiér Mirek Topolánek se svým slovenským protějškem Robertem Ficem při dnešní oslavě vstupu obou zemí do Schengenu, která se konala na někdejším česko-slovenském hraničním přechodu Hodonín-Holíč. Podle nich jsou nyní vztahy mezi Českem a Slovenskem nejlepší v historii. ČTK CVVM: Lidé chtějí novomanželské půjčky a nižší daně pro rodiče Praha - Více než polovina lidí, 57 procent, se domnívá, že starost vlády o sociální situaci rodin s dětmi je nedostatečná. Topolánkův kabinet by se měl v oblasti rodinné politiky zaměřit na snížení daní pro osoby s nezaopatřenými potomky, na podporu pružné pracovní doby pro rodiče s malými dětmi a na novomanželské půjčky. Myslí si to respondenti listopadového průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnila společnost CVVM. ČTK

10 Sportovní události Boulařka Sudová byla třetí v závodu SP Bobisté Danilevič a Gomola skončili na ME osmí dnešek zemřel. Devětačtyřicetiletý kouč podlehl dlouhé nemoci, se kterou bojoval několik let. Vsetínský klub to oznámil na svých oficiálních internetových stránkách. ČTK IFFHS: Čech je druhým gólmanem světa Lake Placid (USA) - Česká lyžařka Nikola Sudová obsadila třetí místo v dnešním závodu Světového poháru v paralelní jízdě v boulích v Lake Placid. Předčily ji pouze vítězná Američanka Michelle Roarková a Ruska Jekatěrina Stoljarovová. ČTK Házenkáři podlehli Polsku, na ME skončili Stavanger (Norsko) - Pro české házenkáře skončilo účinkování na evropském šampionátu v Norsku už po třech zápasech v základní skupině. Dnes o tom ve Stavangeru rozhodla jejich prohra s vicemistry světa z loňského roku Poláky 30:33, po níž obsadili bez bodu poslední místo v tabulce. ČTK Kraus vyhrál i třetí závod SP Kreischberg (Rakousko) - Skikrosař Tomáš Kraus je v letošní sezoně neporazitelný, dnes vyhrál i třetí závod Světového poháru v Kreischbergu. V rakouském středisku se jelo potřetí v historii a tamní závod nemá jiného vítěze, neboť Kraus tam vyhrál i v letech 2005 a ČTK Vaidišovou vyřadila Serena Williamsová Melbourne - Nejlepší česká tenistka Nicole Vaidišová vypadla v osmifinále Australian Open, když prohrála 3:6 a 4:6 s obhájkyní titulu Serenou Williamsovou. Proti americké tenistce dvanáctá nasazená hráčka ani ve čtvrtém vzájemném utkání nezískala ani set a nezopakuje loňské semifinále. Vaidišovou srážely do kolen vlastní nevynucené chyby, kterých nasbírala pětadvacet. Cesana (Itálie) - Čeští bobisté Ivo Danilevič a Roman Gomola skončili na mistrovství Evropy v italské Cesaně osmí. Obhájci senzačního loňského triumfu měli tentokrát k medaili poměrně daleko, za bronzovými Italy zaostali o 86 setin sekundy. Zvítězili Rusové Alexandr Zubkov a Alexej Vojevoda. ČTK Kozlíková byla na SP v Los Angeles čtvrtá Los Angeles - Čtvrté místo vybojovala cyklistka Lada Kozlíková na Světovém poháru dráhařů v Los Angeles ve stíhacím závodu na tři kilometry. V páteční kvalifikaci nejprve zlepšila časem 3:38,925 minuty vlastní český rekord, v souboji o bronzovou medaili pak prohrála o téměř tři sekundy s úřadující světovou šampionkou Američankou Sarah Hammerovou. ČTK Verner se z ME nechce vracet bez medaile Praha - Český krasobruslař Tomáš Verner chce příští týden na mistrovství Evropy znovu skončit na stupních vítězů. Obhájce stříbra se v loňské sezoně zařadil do absolutní světové špičky a v Záhřebu by rád potvrdil roli favorita na zisk některého z cenných kovů. ČTK Bývalý úspěšný trenér Vsetína Tabara zemřel Vsetín - Hokejový trenér Zdislav Tabara, který se podílel na všech šesti titulech Vsetína v extralize, v noci na 10 Wiesbaden (Německo) - Český reprezentační gólman Petr Čech je podle ankety Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků (IFFHS) druhým nejlepším brankářem světa za rok Nejvíce hlasů dostal italský mistr světa a obhájce prvenství Gianluigi Buffon, který si připsal již čtvrtý triumf v anketě. ČTK Sportovcem roku 2007 je Sáblíková Praha - Rychlobruslařka Martina Sáblíková se poprvé stala Sportovcem roku České republiky. Dvojnásobná mistryně světa vyhrála anketu Klubu sportovních novinářů za rok 2007 se ziskem 1268 bodů. Letošní ročník byl nejtěsnější v devětačtyřicetileté historii ankety a ovládly jej ženy. Druhá skončila s odstupem 32 bodů oštěpařka Barbora Špotáková, třetí je další světová šampionka, slalomářka Šárka Záhrobská. ČTK O náhradu za Rallye Dakar stojí několik zemí Rio de Janeiro - Hned několik jihoamerických zemí se už nabídlo organizátorům Rallye Dakar, že by jim pomohlo uspořádat v budoucnu náhradní závod na svém území. Za největšího favorita se označuje Argentina. Africká soutěž byla letos zrušena kvůli obavám z teroristických útoků na území Mauritánie. ČTK

11 Štěpánek se blýskl vítězstvím nad Robredem Sydney (Austrálie) - Tenista Radek Štěpánek zahájil ve velkém stylu turnaj v Sydney, jenž je generálkou na první grandslam sezony Australian Open. Český daviscupový reprezentant porazil v dnešním zápase prvního kola druhého nasazeného Tommyho Robreda ze Španělska 6:4, 6:2 a zlepšil si tak náladu po minulém týdnu, kdy musel z prvního turnaje sezony v Adelaide odstoupit kvůli zranění paty. V Sydney pokračuje také Ivo Minář, naopak Lucie Šafářová kvůli zdravotním problémům dohrála. ČTK Slavia prohrála s Kladnem a zůstala druhá Praha - Hokejisté pražské Slavie nevyužili možnost vrátit se do čela extraligové tabulky a po dohrávce 38. kola zůstali na druhém místě dva body za Českými Budějovicemi. Pražané dnes podlehli 1:3 Kladnu a prohráli tak potřetí za sebou. ČTK Bauer: Tour byla asi moje první a poslední Praha - Unavený sotva po dvouhodinovém spánku přijel v noci z Itálie do Prahy Lukáš Bauer, vítěz druhého ročníku Tour de Ski a o více než 300 bodů vedoucí muž Světového poháru. Od svého parádního triumfu se nezastavil, dokonce v noci cestou domů za sychravého počasí řídil. Nyní hodlá běžky hodit do kouta a věnovat se rodině, než se pustí do dalšího boje se soupeři a ataku celkového vítězství v SP. Letošní Tour de Ski pravděpodobně ale byla jeho poslední. ČTK Ferrari ukázalo novou formuli Maranello (Itálie) - Mistrovský tým Ferrari jako první z jedenácti stájí formule 1 ukázal světu vůz, se kterým absolvují světový šampion Kimi Räikkönen a Felipe Massa letošní seriál Velkých cen. Ceremoniál se v sídle týmu v Maranellu obešel bez velkých pompézností, dokonce na něm chyběli i prezident Ferrari Luca di Montezemolo a generální ředitel Jean Todt. Místo něj před fotografy stanul vedle dalších členů týmu jeho nástupce na postu šéfa stáje Stefano Domenicali. ČTK Kanada je znovu zlatá Pardubice - Hokejisté Kanady se stali počtvrté za sebou mistry světa v kategorii hráčů do 20 let, ve finálovém utkání dnes v Pardubicích porazili Švédsko 3:2 v prodloužení. Kanaďané vedli již po první třetině 2:0 a sebevědomě kráčeli za rekordním čtrnáctým zlatem, ovšem Švédsko si vzpomnělo na velký obrat ze vzájemného duelu v základní skupině a v poslední třetině si dokázalo vynutit prodloužení. O dalším zlatu pro Kanadu však v čase 63:36 přece jen rozhodl Matthew Halischuk. ČTK Dvacítka na MS zklamala hlavně herně Pardubice - Semifinálové brány zůstaly pro český tým hokejistů do 20 let i na domácím mistrovství světa opět zavřené. Jedinou medailovou radostí za posledních sedm ročníků je tak stále pouze bronz z roku Příčin je několik; tou hlavní je však nezvratná skutečnost, že světová špička je v současnosti o dost dál než český mládežnický hokej. ČTK Vědci: Vývoj světových rekordů je u konce Berlín/Paříž - Rok 2060 bude mezníkem pro překonávání světových rekordů ve sportu. Podle studie vědců z Francouzského institutu pro biomedicínu a epidemiologii ve sportu (IRMES) dosáhnou v té době lidské možnosti maxima, které nebude možné dál posunout. ČTK Loprais vyrazil na start Dakaru Loprais Tatra Team vyrazil na Nový rok na jubilejní 30. ročník Dakaru, který startuje 5. ledna v Lisabonu. Kolona tří tatrovek a novinářské navary vyjela z týmového sídla ve Frenštátě pod Radhoštěm krátce po poledni. ČTK Špaček bude v lednu kapitánem Buffala Buffalo - Český hokejový obránce Jaroslav Špaček byl pro leden jmenován kapitánem Buffala. 'Céčko' na dresu tak bude mít třiatřicetiletý olympijský vítěz z Nagana a dvojnásobný mistr světa už v dnešním utkání pod otevřeným nebem mezi Sabres a Pittsburghem. Buffalo v této sezoně mění kapitána každý měsíc. Špaček přebere tuto poctu po obránci Brianu Campbellovi, předtím nosili 'céčko' Toni Lydman a Jochen Hecht. ČTK Šimůnek se Štybarem podlehli jen Nijsovi Diegem (Belgie) - Pouze fenomenální Sven Nijs porazil české cyklokrosaře Radomíra Šimůnka a Zdeňka Štybara v dnešním šestém závodu Superprestige v Belgii. Domácí suverén jako jediný dokázal držet tempo, které v Diegemu nasadil Šimůnek, v posledních metrech českého reprezentanta přespurtoval a vybojoval páté vítězství v seriálu a celkově sedmnácté v sezoně. ČTK

12 Trochu Humoru Prodavačka přijde pozdě do práce. Majitel obchodu významně hledí na hodinky a praví: Osm dvacet! Na tak levné hodinky bych se moc nespoléhala, pane šéf! Dědeček napomíná vnuka: Když zíváš, zakryj si ústa dlaní! Neboj se, dědo, mně zuby z pusy nevypadnou. Tak vám se ten lék nezdá, pane Novák? diví se lékař. Vždyť to je perfektní zahraniční medikament. Jo, ale ne pro mě, tam je napsáno, abych ho bral pětkrát denně po jídle já, důchodce s osmnácti stovkama měsíčně? Mario přicestuje do Grónska a vidí tam laciné tulení kožichy. Kus za 500 dolarů to se vyplatí! Koupí kožich, zabalí a pošle manželce. Aby nemusela platit velké clo, napíše do deklarace: Hodnota 150 dolarů. Za několik dnů dostane od manželky telegram: Pošli ještě dva prodala jsem ho za 200 dolarů Edita. Sedm týdnů, říká lékař pacientovi, sedm týdnů vás tady léčím na žloutenku a vy mi teprve dnes řeknete, že jste Číňan! Letošní nával sněhu nás trochu zaskočil. Není, kdo by zašel v tom marastu pro další flašku rumu! Francek Zábřesklý nese do opravny velké hodiny pendlovky. Vrazí do strýca Metůda, až mu málem rozbil brýle. Ty blbče jeden pitomý! nadává mu strýc. To nemůžeš nosit obyčejné hodinky, jak normální lidi?! Povídá soudce obžalovanému: Může někdo dosvědčit, že máte v místě dobrou pověst? Jo, tady okrskový policista. Ale ten vyskočí: Tak pardon, já obžalovaného vůbec neznám! Na to obžalovaný s úsměvem: No prosím, není to nejlepší vysvědčení?! Jeden branec při odvodu byl tak krátkozraký, že nepřečetl na tabuli ani jedno písmenko. Nakonec ho však přece jen odvedli s poznámkou: Specialista pro boj zblízka. Haló! Čechy, Nguen Vong Dong? Pošli jiné zboží, trpaslíci nejdou na odbyt! Dva Indiáni loví v prérii. Zarazí své koně u železniční tratě. Před chvílí tudy projel Ohnivý oř! konstatuje první Indián. Ten druhý přikývne: Uf, a jaké po sobě nechal stopy! Tak vy říkáte, slečno, že do vás to auto najelo? A do které části těla? No, kdybych i já byla auto, pane poručíku, tak přesně tam, kde je vzadu státní poznávací značka. Přijde paní k doktorovi a hned mu povídá: Pane doktore, s mojím starým je zle. Nemože ani sedět, ani klečat, ani stát, co s ním mám dělat? Doktor se zamyslí a radí: Víte co, zkuste ho pověsit! Chválí sa totkaj tetka v obchodě. To byste nevěřily ženské jak je ten náš Tonek silný. Totkaj ňa kopl do řiti tak, že sem vletěla hubú do škopky a krév z nosa ně valila snáď púl hodiny. A to chodí teprvá do pátej třídy. Kde máte únikovou cestu pro případ požáru? ptají se členové požární komise majitele šenku. Únikovou cestu? Jo, tak odtud nejčastěji chlapi utíkají před svýma ženskýma otevřeným okýnkem na WéCé! Proč ty vlastně nechceš, aby s tebou šla někdy tvoje stará do šenku? vyzvídá Robert na Milanovi. Protože je rozhodně lepší, když mi nafackuje doma. To není taková ostuda jako na veřejnosti! Reportér navštívil americké vězení a ptá se jednoho vězně: Proč jste tady? Protože mě nechtějí pustit! 12

13 Klubovní zprávy, Zajímavosti a Dopisy čtenářů Informace z generálního konzulátu ČR Generální konzulát České Republiky bude mimořádně otevřen pro vyřizování konzulárních záležitostí v sobotu 9 února 2008 od 9:00 do 11:30 hodin. Taktéž je na konzulátě změna personálu a to Mgr. Karel Šrol byl přeložen na jiný zastupitelský úřad a jeho pozici teď zastává Ing. Pavel Pitel. KamilaS Vzali se prosince 2007 si na staré radniciv Brně během své dovolené v České Republice řekli své ANO Lenka Kubíková a Martin Fukač, toho času žijící na Novém Zélandu.. Reakce na článek PRAHA - KVĚTEN 1945 ze střípků 05/2005 (článek viz ) Dobry den, jsem vnucka profesora Vladimira Klecandy, ziji 25 let mimo 'vlast', a nahodou jsem objevila vas 'site' s timto pro me velmi pozoruhodnym clankem (Cislo 5 z roku 2005) ve kterem je vsak mj. tato hruba nepresnost: prof. Vl. Klecanda nebyl bratr, ale bratranec generala Klecandy. Z rodinnych vypraveni vim, ze ackoli se tito bratranci nemeli radi a politicky si byli velice vzdaleni, prof. Klecanda, ktery svuj londynsky exil zdaleka 'nestravil v bezpeci', (navic jeho zena - ma babicka zahynula v rijnu 1942 v Osvetimi, jeho dcera - ma matka - prezila Terezin a Ravensbrück), presto svemu bratranci vydatne pomohl k osvobozeni nejvyssim narodnim soudem (nez ho ranila mrtvice, 3. dubna 1946). To jen v zajmu objektivni historicke skutecnosti. Oba již jsou zpátky ve Wellingtonu a plánují připravit velkolepou oslavu, takže pro toto léto není všem oslavám konec. MichalS Piknik ČS klubu 13. ledna Počasí nám na pikniku v lednu úplně nepřálo, bylo docela zataženo, ale nepršelo, takže se nás sešel docela hojný počet, kilogramů masa nepočítaně a doufáme že všem chutnalo... S pozdravem Daniela Langerova San Diego Hledáme nové redaktory pro časopis Střípky/Čriepky Provádíme nábor nových redaktorů pro výrobu tohoto časopisu, takže pokud byste se rádi podíleli na jeho výrobě, máte k dispozici počítač s přístupem k Internetu a umíte používat program na tvorbu dokumentů (textový procesor Word nebo podobný), dveře jsou pro vás otevřené. Zájemci prosím pište na ovou adresu redakce. Jak jste mohli číst v předchozím článku důvodů pro oslavy bude ještě letošní léto více takže pokud počasí vydrží tako horké jako v poslednícj dnech, jistě se ještě několikrát na různých piknicích uvidíme. Veškeré nové akce můžete najít na webových stránkách ČS klubu ve Wellingtonu a/nebo Aucklandu MichalS 13

14 Bezpečnost u oceánů Tento měsíc otiskujeme článek který nám zaslal jeden z členů ČS klubu. Věříme že v této horké letní sezóně může přijít vhod nejen turistům mířícím sem na Nový Zéland, ale i těm kteří na Zélandu žijeme a bez větších znalostí se chystáme na dovolenou na moři nebo u moře. Mnozí z čtenářů tohoto časopisu se narodili a vyrůstali s suchozemském kraji a ke styku s oceánem přišli poměrně zřídka a když už, tak spíše s poměrně bezpečnými podmínkami jaké panují například u Středozemního či Egejského moře v době letních dovolených. Tady na Novém Zélandu jsou moře a ocány stejne jako v jiných zemích také ve velké míře využívány k rekreaci a pro nás suchozemce se stávají okouzlujícím lákadlem. Jednou poklidné, jindy rozbouřené, odhalující nádherné skalní útvary a tvoří všemožné vlny, které se stejně jako oceány samy neustále mění. Tato proměna a také mnoho dalších faktorů však skrývá značná nebezpečí, o kterých bych se chtěl zmínit a přispět tak k obecnému uvědomění o bezpečnosti u oceánu a moře. Novozélandské klima nemá velké teplotní rozdíly, které panují v kontinentálních krajích, avšak díky své georafické poloze kolem 40. stupni jižního poledníku a rozprostřením mezi poměrně teplým Tasmánským mořem a studeným Pacifickým oceánem je často námořníky nazýván bouřlivá čtyřicítka. Silné severozápadní větry nezřídka dosahující rychlosti přes 70km/h se střídají se studenými jižními mnohdy následnovány několika metrovými vlnami. Také náhlé změny počasí jsou běžné, tvořené především rychlým přechodem tropických front. Proto jedno z nejdůležitějších pravidel je být připraven na náhlou změnu počasí. Počasí se může změnit dvěma způsoby. Za prvé to může být změna kompletní, trvajíci většinou několik hodin, to je když se pěkný poklidný den změní na zataženo a déšt, začne foukat, utvoří se vlny, či se například náhle ochladí. Já bych se chtěl pozastavit spíše u druhého druhu. To je náhlý výkyv od modelu který v danou chvíli existuje a který si mnoho lidí nevědomuje do chvíle, kdy je pozdě. Například pokud fouká velice silný vítr a my si říkáme, že tu procházku po mořkém ůtesu ještě zvládneme, může přijít dvakrát tak silný poryv, který pravděpodobně zacloumá i se statným člověkem. Ten pokud, nemá to štestí, že spadne na stranu svahu, může skončit v rozbouřených hlubinách, ze kterých není lehkého uniku. Podobně také vlnobiti pokud podceněno může mít tragické následky. Většinou se obrazně říká, že sedmá vlna je největší. Přesněji to všach znamená, že najednou bez jakéhokoli varování může prijít vlna větší než ostatní, na což doplácejí především nicnetušící zvědavci prozkoumavající mořské útesy a také nezkušení rybáři postávající co nejblíže u břehu, aby mohli hodit návnadu co nejdále. Další nebezpečí, které je jestě častěji podceněno, snad protože je zdánlivě neviditelné, skrývají mořské proudy vyrovnávající teploty oceánů. Tyto prudy mají ustálený směr, který je však u kotinentů narušen změnou hloubky dna a rozmanitostí pobřeží, takže je v nektěrých místech rychlejší a nebo může mít paradoxně směr od pevniny. V neposlední řade především v době velkého vlnobití můžou mít proudy směr od hladiny ke dnu, s čímž jsem se setkal v Irsku. Byl krásný horký den, moře nebylo rozbouřené, pouze přicházely veliké vlny v dlouhých rozestupech, podmínky naprosto perfektní na surfování. Do moře kromě surfařů, kteří většinou své pláže znají a ví v kterých místech se pohybovat, vyrazil také mladší pár, který se brzo dostal do potíží a tak začal volal o pomoc. Dva kluci na pobřeží to zpozorovali a vyběhli na pomoc se záchranými kruhy, které předali dvojici co se v tu chvíli již sotva držela na vodě. Dvojice, která se dostala do problémů, v tu chvíli jž nadnášena záchranými kruhy, byla během chvíle jako zázrakem vyšplouchnutana větší vlnou břech. Dva zachránci však takové štestí neměli - bez pomoci záchraných kruhů, podmořskému produ, který je stahoval ke dnu dlouho vzdorovat nevydrželi a po několika minutách navždy zmizeli pod vodní hladinou. Z toho vyplývá druhé pravidlo, které platí právě pro tyto typy nebezpečí a zní: Informuj se co nejlépe od místních, nebo pokud možno pobřežní hlídky na možná rizika a podmínky, panujíci právě v daném místě. V neposlední řadě bych chtěl zmínit nebezpečí související se změnou výšky mořské hladniny, takzvanými přílivy a odlivy. Ty souvisejí se vzájemnou polohou měsíce, slunce a země a jejich deními a ročními proměnami. Rozdíl mezi přílivem a odlivem bývá největší zpravidla na jaře a zde na Novém Zélandu se pohybuje okolo dvou metrů. Možná se to nezdá mnoho, ale představte si rozsáhlý mořský záliv, který je s okolním mořem spojen pouze řekněme sto metrovou úžinou, přes kterou se voda do toho zálivu musí každý den několikrát napustit a vypustit, aby vyrovnala výškový rozdil který vznikl mezi ní a mořem, jako například Marlborough Sounds na severu jižního ostrava. Tento jev vytváří v podstatě mořské řeky mnohdy mající velikou rychlost. Pokud se například nic netušíci 14

15 kajakář ocitne v takovém místě, může zjistit že i když pádluje vší silou k pevnině, vzdaluje se čím dále víc od břehu. Co v takovou chvíli následuje je pravděpodobně otázkou štěsí a osudu. Na to aby byl někdo překvapem přílivem a odlivem, však kajak není třeba. Již mnohdy se stalo, že si nic netušící výletnik vyrazil na procházku po úzkých plážičkách pod mořkým útesem, které když přišel příliv na několik hodin zmizely pod hladinou a on pak musel čekat na utesu několik dlouhých hodin než znovu nastane odliv. Utonutí je podle statistik nejen celosvětově, ale i na Zélandu, kde ročně utone několik desítek lidí, druhou největší příčinou tragických úmrtí hned za dopravními nehodami. Co stojí za zmínění je, že tyto statistiky dále uvádí, že většině těchto tragikých nehod se dalo předejít. Proto je třeba se co nejlépe informovat o daných podmínkach, přemýšlet předem o případných následcích a pokud možno být připraven na možné eventuality. Toto je podpořeno i universálním českým příslovím, které říká: Obezřetnosti není nikdy dost. Detailnější informace naleznete na stránkách: článek dodal Venca Toulky světem na byciklu tentokrát Nový Zéland Slovensky cyklista, přijíždějící na Nový Zeland, plánuje objet celý Severní ostrov na kole. Hledá kontakty na krajany, se kterými by se mohl setkat a případně na noc ubytovat během jeho cesty. Pokud můžete nabídnout pomoc, kontaktujte pana Trabalku přímo na jeho ovou adresu. Kopie jeho dopisu je přiložena níže. Jeho webové stránky jsou Mily pan Knotek, Volam se Jozef Trabalka a na bicykli som presiel kus sveta. Osud asi chcel, ze pre rok 2008 mi urcil daleku krajinu Vasu terejsiu domovinu New Zealand. Pred casom som presiel na bicykli zo Sydney do Perthu, skoro 5000 km po juznom pobrezi a tam som mal velmi dobre kontakty (a najma moralnu podporu) od tamojsich nasich krajanov. Pretoze okrem zbezneho poznania jednej NZ rodiny tak daleko nikoho nepoznam, dobre mi padlo, ze pan Drzik, maratonec, ktery pred casom bezal v Hamiltone, mi prezradil kontakt na Vas. Mam v umysle prejst Severny ostrov dookolo (cim blizsie k pobreziu), co podla mojich marani a planov predstavuje cca 3500 km. Mam na to 30 dni, co nie je vela. 22. marca pristavam v Aucklande, kde tiez nikoho nepoznam (tam by som to potreboval najviac, pretoze prva orientacia v cudzom prostredi, casovy posun, podnebie atd je casto velmi tazka). Ale Wellington je skoro v polovici trasy a ak by som tam nasiel priatelske slovo a prichylenie na jednu noc, bol by som rad asi tak, ako ked kapitan lode na mori najde svetlo majaku. Podle itineraru, kde denne chcem (ci musim) prejst cez 100 km v terene, ktory na NZ nie je jednoduchy, by som mal byt pred Wellingtonom zo smeru sever v piatok 28. marca vecer (ak vsetko pojde podla planu a zdravia). Ak mi poslete aj Vase telefonne cislo, z cesty by som mohol pripadne zavolat. Rad od Vas ziskam dolezite informacie, najma co sa tyka najvhodnejsich ciest pre nasledujuce dni (cez Upper Hutt na Cape Palliser) a potom vychodnym pobrezim hore. Chcel by som prejst vsetky styri body zapadny Cape Egmont, juzny Cape Palliser, vychodny East Cape a nakoniec, ak vyjde cas, Cape Reigna. Idem sam o to je to silnejsi zazitok. Z mojich cest viem, ze nikdy sa reality nezhoduje s planom, preto iba tak opatrne hovorim o celej ceste. Odlietam z Aucklandu 20. aprila. Ak by ste sa chteli dozvediet viac, prosim, najditi si w-side: Je tam cast aj v anglictine, ale dufam, ze po slovensky. Pre nas kontakt by bola najvyhodnejsia korespondencia cez mail a preto prosim o Vasu ovu adresu. Moja je: ostatne podrobnosti na spominanej webovej stranke. Na uspesnou spolupracu a na krasnu Vase terajsiu vlast sa tesi Jozef Trabalka (1942). 15

16 X Tajenka z minulého měsíce: Není zamilován ten, kdo nemiluje trvale Vyřešení křížovky na této stránce bude uvedeno příští měsíc. Omluva: v redakci se vyskytl tiskový šotek a tak jsme omylem v prosinci vytiskli stejnou křížovku jako v listopadu. Všem čtenářům se tímto omlouváme. Pozor! Nezapomeňte na příští klubovní schůzi. Polský dům, středa 6. února 2008 v 19:30 hodin 257 Riddiford Street, Newtown, Wellington Tento měsíc Recept tohoto měsíce: Vepřová kýta rytíře Fryduše Ingredience: 6 řízků z kýty, 1 lžička soli, 1 lžička pepře, 1 lžička solamylu, 1 lžička worchestrové omáčky, 2 stroužky česneku, 1/2 lžičky majoránky, 1/2 lžičky pálivé papriky, 1/2 lžičky sladké papriky, 2 vejce, 3 lžičky kečupu, 4 lžičky oleje Postup přípravy: Maso nakrájíme na plátky a naklepeme. Vejce rozšleháme, přidáme do něj všechny přísady a důkladně promícháme. Do marinády vložíme řízky a necháme v chladu odležet nejméně 24 hodin. (Čím déle je maso naloženo tím je křehčí.) Naložené maso osmahneme na tuku asi 2-3 minuty z každé strany. Podáváme s topinkou nebo brambory doplněné volským okem a zeleninovou oblohou Doba přípravy: 30 minut Počet porcí: 4 zdroj: Střípky - Čriepky, měsíčník Českého a Slovenského klubu na Novém Zélandě (Inc.) Adresa redakce: PO. Box , Wellington, NZ Tel: +64 (0) , webová stránka: Předplatné pro členy klubu $ 15.00, pro nečleny $ 30.00, plus poštovné mimo N.Z. Šeky pište na: Czech and Slovak Club in N.Z. Pro čtenáře ve finanční tísni na požádání zdarma. Redaktoři: Michal Šolc, Gustav Knotek, Jana Hrtánková, zodpovědná redakční rada: Kamila Skapa Otištěné články označené jménem autora nemusí vyjadřovat názory klubu ani redakce, vyhrazujeme si právo články jinak upravit.

Měsíc ve zprávách. Duel Klause a Švejnara má být 29. ledna

Měsíc ve zprávách. Duel Klause a Švejnara má být 29. ledna Měsíc ve zprávách Exprezident Havel je v nemocnici se srdeční arytmií Praha - Bývalý prezident Václav Havel je v nemocnici kvůli srdeční arytmii. Byl do ní převezen v sobotu večer. Havlův tajemník Jakub

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

Třicetiletá válka v Evropě

Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka v Evropě Třicetiletá válka / 1618 1648 / 1/ válka česká 1618 1620 2/ válka falcká 1621 1624 3/ válka dánská 1624 1630 4/ válka francouzsko švédská 1630 1648 nábožensko politický konflikt

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Za nakladatelství Libri PhDr. František Honzák, šéfredaktor V Praze 21. srpna 2006

Za nakladatelství Libri PhDr. František Honzák, šéfredaktor V Praze 21. srpna 2006 Vážení čtenáři, od poslední aktualizace Dějin zemí Koruny české v datech docenta Františka Čapky z Masarykovy univerzity v Brně v roce 1999 uběhla řada let. Autor a nakladatelství vyhovělo četným žádostem

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu

Jiří z Poděbrad, král dvojího lidu AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP Zařadí vynechaná slova z nabídky do textu zaměřeného na stručný životopis krále Jiřího z Poděbrad - porozumění a práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

Měsíc ve zprávách. konkrétních příkladů, jak se lidí dotýkají reformní změny. Redakce 18.12.2008. ČSSD by volilo 44,5 procenta lidí

Měsíc ve zprávách. konkrétních příkladů, jak se lidí dotýkají reformní změny. Redakce 18.12.2008. ČSSD by volilo 44,5 procenta lidí Měsíc ve zprávách Topolánek asi změny oznámí až po svátcích Londýn/Praha - Premiér Mirek Topolánek (ODS) do konce týdne chystané změny ve vládě zřejmě neoznámí. Na rozmyšlenou si možná nechá i vánoční

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II..

DĚJEPIS 8. ROČNÍK ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE, VLÁDA MARIE January TEREZIE 13, 2015 A JOSEFA II.. ČESKÉ ZEMĚ PO TŘICETILETÉ VÁLCE České země zůstaly i nadále součástí Habsburské monarchie. Od r. 1663 hrozilo akutní nebezpečí ze strany osmanských Turků, 1683 byla Turky obléhána Vídeň, Turci byli vyhnáni.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice

Loštice. Muzeum tvarůžků Loštice Program zájezdu 8:00 Sraz u klubí na Dubí 10:00 Plánovaná prohlídka Muzea tvarůžků Loštice 12:00 Příjezd do Olomouce, rozchod xx:xx Odjezd z Olomouce dle domluvy v autobuse Loštice Zdejší dominantou je

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Nástup Lucemburků v Čechách

Nástup Lucemburků v Čechách Nástup Lucemburků v Čechách Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_D1r0119 Po smrti Václava III. v roce 1306 došlo v českém státě k bojům o královský trůn. Největší nároky si kladli Jindřich Korutanský a Rudolf

Více

Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2. D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3

Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2. D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3 PŘEHLED ZPRÁV Autodopravci upozorňují na problém s německou minimální mzdou... 2 D1 bude pro řidiče bezpečnější... 3 Opatrně na zúžené D1, do prázdnin je zavřený sjezd na Jihlavu... 3 Dálnice SRN: od roku

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

2.4. Vysoké školy od roku 1989-2000 2.4.1. Zákony a dokumenty, které ovlivnily vývoj vysokého školství po roce 1989 Magna Charta Universitatum

2.4. Vysoké školy od roku 1989-2000 2.4.1. Zákony a dokumenty, které ovlivnily vývoj vysokého školství po roce 1989 Magna Charta Universitatum 2.4. Vysoké školy od roku 1989-2000 Po tzv. sametové revoluci, o niž se rozhodující měrou přičinili pražští studenti, byla obnovena akademická svoboda, senáty a volby funkcionářů a roku 1998 byly státní

Více

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II

181/2007 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ÚSTAV PRO STUDIUM TOTALITNÍCH REŽIMŮ A ARCHIV BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA II 181/2007 Sb. - o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek - poslední stav textu 181/2007 Sb. ZÁKON ze dne 8. června 2007 o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu

Více

Země, ve které žijeme

Země, ve které žijeme Země, ve které žijeme - Česká republika naše vlast, náš stát leží ve střední Evropě je to vnitrozemský stát - zahraničí území za státní hranicí sousední státy Spolková republika Německo, Polsko, Slovensko

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr.

PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI. JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. PŘEHLED NÁVRHŮ ÚSTAVNÍCH ZÁKONŮ OD ROKU 1993 DO SOUČASNOSTI JUDr. Jindřiška Syllová, CSc. Ing. Soňa Šteigerová, Lucia Vaculová, Mgr. Robert Vyklický Studie č. 1.180 srpen 2013 PI 1.180 2 Obsah: 1. VOLEBNÍ

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT

Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Noví laureáti Síně slávy Unie profesionálních trenérů UPT Pavel Doležel Narozen: 30. listopadu 1940 Sport: cyklistika ZÁVODNÍK: vítěz dvou etap Závodu míru, kde skončil v roce 1965 celkově druhý, vítěz

Více

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů

Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Page 1 of 5 2. 5. 2013 poslední aktualizace: 2. 5. 2013 02:06 Firmy v Česku přitvrzují podmínky pro odměňování šéfů Jan Sochor Editor HN V odměňování šéfů českých firem hraje stále větší roli to, jak se

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

VYSVĚDČENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013: LEPŠÍ ZNÁMKY NEŢ ZA ROK 2012 DOSTALA OD VEŘEJNOSTI

VYSVĚDČENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2013: LEPŠÍ ZNÁMKY NEŢ ZA ROK 2012 DOSTALA OD VEŘEJNOSTI INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/01 VYDÁNO DNE 10.. 01 VYSVĚDČENÍ SPOLEČNOSTI ZA ROK 01: LEPŠÍ ZNÁMKY NEŢ ZA ROK 01 DOSTALA OD VEŘEJNOSTI NAPROSTÁ VĚTŠINA HODNOCENÝCH OBLASTÍ. Změny na politické scéně,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN

TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN TISKOVÁ ZPRÁVA 10.12.2008 HUDEBNÍ DIVADLO KARLÍN SPORTOVEC ROKU 2008 JUBILEJNÍ 50. ROČNÍK ZÁKLADNÍ INFORMACE Harmonogram projektu: 10.12.08 tisková konference I. - výsledky 1. kola 11:00 hod. hlasování

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 6. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 6. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: Středověk Cílová skupina: první ročník studijních oborů SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností

Více

1. mimořádné zasedání 33. synodu ČCE (25. 11. 2011) TISK 5 MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ STÁTU S CÍRKVEMI

1. mimořádné zasedání 33. synodu ČCE (25. 11. 2011) TISK 5 MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ STÁTU S CÍRKVEMI TISK č. 5 1. mimořádné zasedání 33. synodu ČCE (25. 11. 2011) TISK 5 MAJETKOVÉ VYROVNÁNÍ STÁTU S CÍRKVEMI A) Úvod Synodní rada předkládá synodu zprávu o průběhu dosavadních jednání mezi Českou republikou

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3.

1893-2013. poslední aktualizace: 15. 3. 1893-2013 poslední aktualizace: 15. 3. Úvod Lidové noviny jsou nejstarším českým deníkem. Poprvé vyšly v prosinci 1893. Vybudovaly si pověst nejserióznějších novin a staly se médiem kulturních a společenských

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění www.vseosporeni.cz 2

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

ČESKO JAK JSME NA TOM? Národní bezpečnost 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice)

ČESKO JAK JSME NA TOM? Národní bezpečnost 20. 10. 2015. Jatka 78 (Jateční 1530/33, Praha 7 Holešovice) ČESKO JAK JSME NA TOM? 2. 1. 215 Jatka 78 (Jateční 153/33, Praha 7 Holešovice) Národní bezpečnost Národní bezpečnost Garant: Tomáš Pojar Česká republika prožívá z dlouhodobějšího hlediska období nebývalého

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II.

Historie 05. Středověk. Otázka číslo: 1. Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Historie 05 Středověk Otázka číslo: 1 Přemysl Otakar II. porazil 1260 u Kressenbrunnu: Fridricha II. Bélu IV. Rudolfa II. Habsburského bojoval o dědictví babenberské Otázka číslo: 2 České desky zemské

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 1. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi

Pevnost Terezín světový unikát - mistrovské dílo pevnostního stavitelství postavené v letech 1780-1790 - největší a nejmocnější pevnost v České zemi Integrovaný operační program 2007-2013 Prioritní osa 5 Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Podporovaná aktivita 5.1b Realizace vzorových projektů obnovy a využití

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku

Datum : červen 2012 Určení : dějepis, žáci 8. ročníku SJEDNOCENÍ ITÁLIE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_05 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

únor 2012 MONITORING PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2012

únor 2012 MONITORING PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2012 únor 2012 MONITORING PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 2012 TÉMA MĚSÍCE Přímá volba prezidenta Dne 8.2.2012 schválil Senát ČR nejdůležitější novelu Ústavy ČR v naší novodobé historii. Jedná se o zavedení přímé volby prezidenta.

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ

ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ ČESKOMORAVSKÁ KONFEDERACE ODBOROVÝCH SVAZŮ nám. Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Regionální rada odborových svazů ČMKOS Karlovarského kraje Zápis z jednání RR ČMKOS Karlovarského kraje ze dne 22.

Více

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova.

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz Přihlášení» Registrace» reklama Vaše náměty 606 09 09 09 zpravy@nova.cz Hledat článek, osobnost Hledat článek, osobnost Hledat

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období. Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Těsnopisecká zpráva o schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu Schválený pořad 40. schůze Poslanecké sněmovny 1. Rozhodnutí Poslanecké

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Eurocentrum Karlovy Vary Integrovaný informační systém: Eurofon 800 200 200 bezplatná infolinka, Po-Pá 10 až 18 hodin Euroskop.cz rozcestník k informacím o EU Eurocentra Eurocentrum Karlovy Vary Závodní

Více