ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Informace, fakta a čísla z rozvojového světa. Editor: Tomáš Tožička

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Informace, fakta a čísla z rozvojového světa. Editor: Tomáš Tožička"

Transkript

1 ČESKO PROTI CHUDOBĚ Informace, fakta a čísla z rozvojového světa Editor: Tomáš Tožička Z OBSAHU:» Západní Sahara, poslední z opomíjených P. Jedlička» Rozvojové cíle tisíciletí a co nám říkají zprávy o jejich (ne)plnění R. Stojanov» Klimatické změny: dopady a rizika v chudých zemích J. Beránek» Češi elektrifikují odlehlé oblasti Zambie M. Mandová

2 » SVOBODA. Muži a ženy mají právo žít své životy a vychovávat své děti důstojně, osvobozeni od hladu a strachu z násilí, útisku a nespravedlnosti. Tato práva nejlépe zajišťuje demokratický a participativní model vládnutí vycházející z vůle obyvatel.» ROVNOST. Žádnému jedinci ani národu nesmí být upírána možnost těžit z rozvoje. Musí být zajištěna rovná práva a příležitosti pro muže i ženy.» SOLIDARITA. Globální problémy musí být zvládány tak, aby náklady a zátěž byly rozloženy spravedlivě v souladu se zásadami rovnosti a sociální spravedlnosti. Trpící a ti, kdo mají z rozvoje nejmenší prospěch, mají nárok na pomoc ze strany těch, kdo mají z rozvoje prospěch největší.» TOLERANCE. Lidé musí navzájem respektovat svá přesvědčení, kultury a jazyky. Rozdíly mezi jednotlivými společnostmi ani mezi skupinami uvnitř společností by neměly být potlačovány, ale naopak chráněny jako vzácná přednost lidského společenství. Kultura míru a dialogu mezi civilizacemi by měla být aktivně podporována.» OHLEDUPLNOST VŮČI PŘÍRODĚ. Je nutno projevovat opatrnost při zacházení s živou přírodou a přírodními zdroji a jednat v souladu s pravidly udržitelného rozvoje. Jedině tak může být nevyčíslitelné bohatství ukryté v přírodě zachováno a předáno našim potomkům. Současné trvale neudržitelné způsoby výroby a spotřeby se musí změnit v zájmu budoucího blahobytu nás a našich potomků.» SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST. Odpovědnost za řízení celosvětového ekonomického a sociálního rozvoje a zvládání hrozeb mezinárodnímu míru a bezpečnosti musí být rozdělena mezi všechny státy světa a měla by být vykonávána multilaterálně. Organizace spojených národů jako nejreprezentativnější organizace světa v tomto úsilí musí hrát ústřední roli. Z Miléniové deklarace OSN podepsané představiteli 191 států světa

3 » OBSAH Úvod 2 Michal Broža Rozvojové cíle tisíciletí 3 Ze světa rozvoje 4 Globální odpovědnost 4 Tomáš Tožička Fotbal a rozvoj 6 Robin Ujfaluši Globální velmoc a sítě jejího vlivu 8 Steven Hiatt Fairtrade: malá změna velký rozdíl 12 Tomáš Bílý Západní Sahara: poslední mezi opomíjenými 14 Petr Jedlička Evropská rozvojová politika od Lomé po EPAs 16 Adéla Pořízová Naplňování Rozvojových cílů tisíciletí 19 Rozvojové cíle tisíciletí a co nám říkají zprávy 19 o jejich (ne)plnění Robert Stojanov Problémy financování mezinárodního rozvoje 22 Daniel Svoboda Přes daňové ráje k větší chudobě 23 Tomáš Tožička Klimatické změny: dopady a rizika v chudých zemích 25 Jan Beránek Nekonečný příběh dluhové krize 29 Jiří Silný, Tomáš Tožička Obnovitelná energetika jako ústřední rozvojový projekt 32 Milan Smrž Česko proti chudobě 34 Češi proti bídě 34 Jakub Patočka Požadavky kampaně Česko proti chudobě 34 Nezbytnost racionalizace institucionálního zajištění zahraniční rozvojové spolupráce ČR 36 Organizace podporující požadavky kampaně 37 Projekty české zahraniční rozvojové spolupráce 38 Afghánistán, prevencí proti drogám 38 Klára Kazelleová, Sdružení Podané ruce Angola, zemědělská škola v Kuito 39 Jiří Hejkrlík, Česká zemědělská univerzita Postavme školu v Etiopii 40 Barbora Umancová, Člověk v tísni Rozvoj spravedlivého obchodu (Fair Trade) 41 Jiří Silný, Ekumenická akademie Praha Terénní ošetřovatelská a rehabilitační péče v Malawi 42 Jakub Olmer, Sue Ryder Vietnamská zkušenost - ochrana životního prostředí je ochranou života 43 Daniel Svoboda, Development Worldwide Elektrifikace odlehlých oblastí Zambie 44 Martina Mandová, ADRA 1» Obsah «

4 » ÚVOD Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze (UNIC) nepodaří. Více dětí v rozvojových zemích chodí do školy. Školní docházka vzrostla z osmdesáti procent v roce 1991 na 88 procent v roce Na politickém a veřejném životě se stále více podílejí ženy. Zlepšení je ale zatím velmi pomalé. V celosvětovém měřítku pomalu klesá dětská úmrtnost. Podobný trend sledujeme i v prevenci malárie a tuberkulózy. Je ale zřejmě nereálné, že se podaří snížit na polovinu úmrtnost na tyto dvě choroby do roku A teď z té špatné strany. Pouze vyspělé státy směřují ke splnění všech rozvojových cílů. I tam, kde dochází k podstatnému zlepšení, přetrvávají závažné problémy. Rozvoji brání nedostatek pracovních příležitostí pro mladé lidi, nerovnost pohlaví, rychlá a nekontrolovaná urbanizace, epidemie HIV/AIDS. Lidí, kteří se pomalu odrážejí od nejhlubšího dna chudoby, za posledních patnáct let ve světě přibývá. V roce 1990 patřila celá jedna třetina populace k extrémně chudým, v roce 2004 již necelá pětina. Díky tomuto trendu se může podařit splnit jeden z Rozvojových cílů tisíciletí - do roku 2015 snížit na polovinu počet extrémně chudých lidí. Mnozí Evropané netuší, co rozvojové cíle znamenají. Rozvojem jsou pro nás nová nákupní centra, mobilní telefony, auta, mp3 přehrávače. Pro miliony nejchudších je to především naděje na důstojný život. Domácnosti s elektřinou, nezávadnou pitnou vodou, kanalizace, zdravotní střediska a školy v blízkém okolí i hlas v rozhodování o věcech veřejných. Významnou roli hraje i nestabilita a špatné bezpečnostní podmínky. Rozvojové cíle přitom mohou významně přispět k posílení bezpečnosti i stability. Rozvoj a bezpečnost jsou jako spojené nádoby. Často ale jednáme tak, jako by se jednalo o dvě nesouvisející věci. V Asii došlo k nejvýraznějšímu omezení chudoby na světě, avšak s výjimkou západní části kontinentu, kde se počet chudých naopak zdvojnásobil. Na následky komplikací během těhotenství a při porodu umírá každoročně více než půl milionu žen. Jen málo se zatím daří omezovat počet hladových a podvyživených dětí. Hlad nepřináší jen utrpení, ale živí násilí a konflikty. Ekonom Kolumbijské univerzity a poradce generálního tajemníka OSN Jeffrey Sachs upozorňuje, že například konflikty v Dárfúru a Somálsku se odvíjejí od nedostatku vody a jídla. Stejný základ mají i problémy v Pobřeží slonoviny či Burkině Faso.» Globální odpovědnost «2 Státy OSN v roce 2000 uznaly, že svět má prostředky, technologie i know-how na odstranění chudoby a hladu. Že lze omezit šíření infekčních nemocí, dětskou a mateřskou úmrtnost, zpřístupnit základní vzdělání všem dětem, ochránit zdravé životní prostředí a vytvořit férové podmínky mezinárodního obchodu. V Deklaraci tisíciletí formulovaly osm konkrétních cílů, které máme společně splnit do roku Jak si stojíme v poločase cílů rozvoje? Dosavadní výsledky naznačují, že jsme se posunuli vpřed a že ve většině regionů můžeme být nakonec úspěšní, říká generální tajemník OSN Ban Ki-moon. Zároveň dodává, že mnohé závazky zůstávají z velké části nenaplněny. Podívejme se nejprve na to, co se daří. Počet extrémně chudých v subsaharské Africe se stabilizoval, snížit jejich počet na polovinu do cílového roku se ale Africe pravděpodobně Na následky AIDS zemřely loni téměř tři miliony lidí, v roce 2001 téměř o milion méně. Více než patnácti milionům dětí vzal AIDS jednoho nebo oba rodiče. Celý svět navíc již začíná pociťovat následky změny klimatu. Jedná se o jev, který bude působit velice nerovnoměrně. Bohaté státy disponují zdroji a technologiemi, díky nimž se dokáží přizpůsobit. Následky pro Afriku či ostrovní státy ale budou mnohem závažnější. Jedním z důvodů pomalých změn je nerovnoměrný ekonomický růst. Zásadním problémem je nestabilita a špatná bezpečnostní situace v řadě zemí. Vyspělé země navíc neplní sliby a neposkytují dostatečné finanční zdroje na rozvojové projekty. Přes některé pozitivní změny zůstává subsaharská Afrika nejchudším a nejzaostalejším regionem na světě. V roce 2005 se ve skotském Gleneagles nejvyspělejší státy zavázaly, že pomoc Africe do roku 2010 zdvojnásobí. Celkový objem rozvojové pomoci ale v letech 2005 a 2006 reálně poklesl o více než pět procent. Jen pět zemí splnilo nebo překročilo cíl OSN na vyčlenění 0,7 procenta HND na rozvojovou pomoc. Bez rázných politických rozhodnutí a následné akce ale nelze očekávat zásadní změnu k lepšímu. Odpovědnost za splnění rozvojových cílů nesou bohaté i chudé státy a jejich představitelé, ale i média, nevládní organizace, školy a v konečném důsledku i každý člověk. Podstatnou roli v celém procesu sehrávají informace. To si uvědomili zástupci nevládních organizací, kteří ustavili platformu Česko proti chudobě. Stala se širokou koalicí různorodých nevládních organizací, diskusním klubem a především informační kampaní o otázkách rozvoje. Právě nevládní organizace mají pro šíření informací o rozvojových cílech nejlepší předpoklady. Samy se na jejich plnění podílejí, umí je srozumitelně vysvětlovat, obhajovat a prosazovat. Když je potřeba, dokáží pozvednout hlas a bez obalu upozorňovat na problémy. Pro splnění Rozvojových cílů tisíciletí je taková činnost nezbytná. Velice si cením úzké součinnosti Česka proti chudobě a OSN v ČR od samého počátku kampaně.

5 » ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ Vynaložíme maximální úsilí na to, abychom osvobodili všechny muže, ženy i děti z drtivých a ponižujících podmínek extrémní chudoby, kterým je v současnosti vystavena více než miliarda lidí. Jsme odhodláni každému poskytnout právo na rozvoj a osvobodit celý lidský rod od nedostatku. DEKLARACE TISÍCILETÍ ZÁŘÍ 2000 PŘIJATO 189 ČLENSKÝMI STÁTY OSN 1. cíl: Odstranit extrémní chudobu a hlad Úkol 1: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří žijí z příjmu nižšího než 1 USD na den. Úkol 2: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem. 2. cíl: Dosáhnout základního vzdělání pro všechny Úkol 3: Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu. 3. cíl: Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti Úkol 4: Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému. 4. cíl: Snížit dětskou úmrtnost Úkol 5: Do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do věku pěti let. 5. cíl: Zlepšit zdraví matek Úkol 6: Do roku 2015 snížit o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti. 6. cíl: Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi Úkol 7: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS. Úkol 8: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závažných onemocnění. 7. cíl: Zajistit udržitelný stav životního prostředí Úkol 9: Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů. Úkol 10: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez dlouhodobě udržitelného přístupu k nezávadné pitné vodě a základní hygieně. Úkol 11: Do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení kvality života minimálně 100 milionů obyvatel příměstských chudinských čtvrtí (slumů). 8. cíl: Budovat světové partnerství pro rozvoj Úkol 12: Dále rozvíjet otevřený obchodní a finanční systém založený na jasných pravidlech, předvídatelnosti a absenci diskriminace (včetně závazku usilovat o dobré vládnutí, rozvoj a snižování chudoby, a to na národní i mezinárodní úrovni). Úkol 13: Řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých zemí (přístup na trh pro vývoz z těchto zemí bez zatížení cly a dovozními kvótami; odpuštění dluhů pro nejvíce zadlužené země a zrušení oficiálního bilaterálního dluhu; štědřejší poskytování oficiální rozvojové pomoci zemím, které se zavázaly ke snížení chudoby atd.). Úkol 14: Řešit specifické potřeby vnitrozemských států a malých ostrovních rozvojových států. Úkol 15: Komplexně řešit problém zadlužení rozvojových zemí prostřednictvím národních a mezinárodních opatření s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost dluhu u zadlužených zemí. Úkol 16: Ve spolupráci s rozvojovými zeměmi vytvořit a realizovat strategie směřující k zajištění slušné a produktivní práce pro mladé lidi. Úkol 17: Ve spolupráci s farmaceutickými firmami poskytnout přístup k dostupným základním lékům v rozvojových zemích. Úkol 18: Ve spolupráci se soukromým sektorem zpřístupnit rozvojovým zemím výhody nových technologií především v informační a komunikační oblasti.» Rozvojové cíle tisíciletí «3

6 » Globální odpovědnost «4 Ze světa rozvoje» GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST Tomáš Tožička; Česko proti chudobě Sedm a půl roku poté, co se 191 států přihlásilo k Rozvojovým cílům tisíciletí, je jasné, že boj s globální chudobou, pandemiemi a rozvojem jedněch na úkor úpadku druhých prohráváme. Přes optimismus několika pošetilců nezbývá než připustit, že lidská činnost má negativní dopad na životní prostředí nejen v několika obětovaných lokalitách či sub-regionech, ale že přímo ovlivňuje i celosvětové klima. Světová obchodní organizace se rozpadla v okamžiku, kdy bohaté státy dosáhly všech výhod a měly recipročně nabídnout totéž chudým zemím. Odmítly zastavit dotace a otevřít své trhy, a tak se tzv. volný trh znovu ukázal jako mýtus, který zastírá, že mezinárodní obchod ovládají ti, kteří mají dostatek moci prosadit své zájmy, a nabídka a poptávka hrají jen marginální roli. Po dlouhém období poklesu cen surovin jejich hodnota roste a boje velmocí o prosazení svých teritoriálních zájmů v klíčových zemích se znovu rozbíhají. Neúplný sumář nejpalčivějších problémů naší planety před námi otevírá nedozírné pole otázek: Jak je možné, že patříme mezi pětinu nejbohatších zemí na této planetě? Můžeme si kupovat extrémně levné věci, protože dodavatelské firmy využívají práce dětských otroků? Jak je možné, že každých 6 měsíců zemře hlady a na banální nemoci více dětí, než jich pobil holocaust? Proč naše oblíbené značkové firmy neplatí sociální a zdravotní pojištění svým zaměstnancům v rozvojových zemích? Jak to, že umírají miliony lidí na tuberkulózu a malárii, když je umíme léčit? A mohli bychom se ptát dál. Pokusme se však podívat hlouběji na příčiny globální krize a nastínit i možná východiska pro její řešení. Pokusím se poodhalit ještě jinou rovinu, než je obvyklé obviňování největších potížistů skupiny Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a G8. I takový stát jako ten náš totiž má v tomto procesu svou neblahou roli. Každá rada drahá Každého z nás samozřejmě napadne, jak je možné, že chudé země jsou tak chudé. Nebylo nakonec lepší, aby zůstaly v koloniálním područí, kde o ně bylo tak pěkně postaráno? Data a fakta nás přesvědčí o opaku. Ve většině postkoloniálních zemí došlo k rychlému nárůstu vzdělaných vrstev, zlepšila se zdravotní péče i stav hospodářství. Tento vývoj však nenechával v klidu bývalé koloniální mocnosti, které nepředpokládaly tak vysokou míru emancipace v Africe takřka neexistovali domorodí vysokoškoláci, protože koloniální systém vysokoškolské vzdělání domorodcům neumožňoval. Rostoucí nezávislost bývalých kolonií znamenala obrovské ztráty koloniálních mocností, pro které byly příjmy ze zámoří zásadní. Příkladem následného neo-koloniálního prosazení zájmů bylo bývalé Belgické Kongo a západní intervence proti němu vrcholící nástupem diktátora Mobutu a zavražděním prezidenta Lumumby, jehož tělo likvidovali belgičtí vojáci (rozsekat prezidentovo mrtvé tělo bylo pro belgické výsadkáře lehčí, než účastnit se reálných bojů ve Rwandě, z nich raději uprchli...). Po dalších obdobných zásazích, které byly stále hůře přijímány i v bohatých zemích, byl zvolen jiný postup - metoda falešných poradců, ekonomických hit manů. Tito lidé pracovali pro slavné poradenské firmy a za veliké peníze poskytovali vládám rozvíjejících se zemí rady, které je měly přivést k prosperitě, ale mnohem více je zaváděly do dalšího područí. Publikované zpovědi těchto poradců nám ukazují, jaké volí praktiky. Cílem ekonomického hit mana je prosadit v zemi takové investice, které by stát uvrhly do zadlužení či závislé situace, v níž by byl lehce manipulovatelný. Jedná se o velké investiční celky jako letiště, infrastrukturu a pod. Půjčky poskytnuté na tyto projekty tekly obvykle přímo do kapes nadnárodních firem, které investice realizovaly. Když se ukázalo, že půjčka je prakticky nesplatitelná, dostaly země jako Ekvádor nabídku, aby umožnily západním firmám těžit jejich nerostné bohatství. Vrchol obdobných nesmyslů tvoří jaderná elektrárna Baatan na Filipínách, která byla pod dozorem Národní agentury pro jadernou energetiku USA postavena firmou General Electric na úpatí vulkánu. Nikdy nebude spuštěna, přesto Filipíny dodnes platí 100 tisíc USD denně na splátkách za tuto stavbu. Můžeme oprávněně obviňovat vládnoucí elity v chudých zemích z korupce a špatného vládnutí. Musíme si však uvědomit, že žádná chudá země by neunesla ani jeden z našich finančních skandálů typu lehkých topných olejů či krachů bank, jimž naše vláda i zákonodárci jen tiše přihlíželi... Chudobou k bohatství Nelson Mandela řekl, že chudoba není něčím přirozeným a nezměnitelným, ale je dílem lidských činů. Nezbývá než dodat, že mnoho těchto činů, přináší značný zisk. Africké země sice disponují obrovským surovinovým potenciálem, ale kvůli své chudobě jsou snadno manipulovatelné, takže jejich zdroje přinášejí bohatství jiným. Díky finančním možnostem a mocenskému postavení bohatších zemí je jim fakticky bráněno ve vlastním rozvoji a slouží jen jako surovinová základna. Je evidentní, že největší zisky přináší finální zpracování a prodej technologicky náročných výrobků. To je však dnes vyhrazeno státům a firmám, které si takové postavení dokážou vydobýt. Vezměme například kávu, která je po ropě druhou nejprodávanější komoditou na světě. Přesto, že se káva v EU nepěstuje, patří Unie mezi její největší zpracovatele. Dovoz zpracované kávy totiž podléhá mnohem vyššímu clu a tak jsou producenti z tradičních pěstitelských a zpracovatelských zemí v Africe a Latinské Americe znevýhodněni a přesto, že vyrábějí levněji, nejsou kvůli celním bariérám konkurenceschopní. Naopak na Jamaiku, bývalou velmoc ve vývozu mléka, je ve velkém dováženo vysoce dotované sušené mléko z USA. To zlikvidovalo místní farmáře. Jamaika ovšem celní bariéry využít nemůže, a pokud se chce dostat vůbec k jakým penězům a prodat na světovém trhu alespoň něco, musí akceptovat podmínky WTO, které ovšem bohaté země samy nedodržují. Novými technologiemi k novým problémům Když začala první zelená revoluce, sliboval si od ní celý svět vyřešení hladu a chudoby. Intenzifikace zemědělství, pěstování monokultur ve velkém, využívání pesticidů a umělých hnojiv, zavlažování. To byl recept na řešení hladu od západu na východ a na jih. Po pár desítkách let vidíme, že situace je horší než předtím. Pesticidy a umělá hnojiva otravují nejen půdu, ale na jejich působení umírají ročně statisíce lidí. Zavlažování zasoluje zemi a monokultury v chudých zemích jsou pěstovány především na vývoz, přičemž potraviny pro vlastní výživu chybí. I když Indie vypěstuje mnohonásobně víc než dříve, počet hladových stoupá. Zastánci zelené revoluce sice tvrdí, že se celosvětově snížil počet trpících hlady, ale je tomu tak jen díky obrovskému úspěchu Číny na tomto poli. Přes rostoucí desertifikaci a deforestaci, přes zjevný neúspěch v boji s chudobou, snaží se agro-giganti s podporou Rockefelerovy

7 a Gatesovy nadace o druhou zelenou revoluci. Tentokrát by mělo jít o podporu Geneticky modifikovaných organizmů (GMO) a nanotechnologií. Dnešní fakta jasně ukazují, že nejsme schopni zajistit bezpečnost při manipulaci s nanočásticemi a nejsme schopni zabránit neplánovanému rozšiřování GMO a dalším mutacím. GMO nepomáhají zajistit potravinovou bezpečnost a jdou proti potravinové soběstačnosti. Přesto, že léky podávané jednotlivcům testujeme celá desetiletí, nové nebezpečné chemikálie vypouštíme do přírody bez důkladných testů, které by nám potvrdily jejich dlouhodobou nezávadnost. Zbrojením k větší chudobě Každá vyrobená zbraň, každá spuštěná válečná loď, každá vystřelená raketa v konečném smyslu znamenají okrádání těch, kteří hladoví a nemají co jíst. To nejsou slova pacifistů, ale presidenta Eisenhowera, jednoho z největších válečníků historie, který varoval před nekontrolovatelnou mocí zbrojního průmyslu. I naše země hrála v dobách studené války v závodech ve zbrojení svou roli a měli bychom si uvědomit naši odpovědnost. Na mnoha místech planety dosud umírají lidé našimi zbraněmi. Smutné je, když se naše země znovu staví do čela nového kola zbrojení, které na sebe naváže ohromné prostředky finanční, materiálové i výzkumné. Celosvětové výdaje na zbrojení činí již tisíc miliard USD ročně a země jako USA či Rusko slibují jejich další navyšování. To bude znamenat zhoršení přístupu k úvěrům na mezinárodním trhu a také jejich zdražení. Při posledním pokusu o celosvětovou ochranu pomocí SDI, které byly jen dalším Reaganovým omylem, narostly dluhy chudých zemí až několikanásobně právě díky enormnímu růstu úrokových sazeb, který zapříčinilo obrovské zadlužování USA, z něhož se ani Spojené státy ani rozvojové země dodnes nevzpamatovaly. President Eisenhower věděl, o čem mluví, a dnešní USA mu dávají zapravdu. 35 milionů občanů Spojených států žije pod hranicí chudoby, z toho 12 milionů dětí. Pomáhat najít chudým lidem v USA i v rozvojových zemích cestu ze zakletého kruhu bídy je důležitější, než roztáčet nová kola zbrojení. Naším problémem není to, že by zbraní bylo málo, ale že je jich příliš mnoho. Jak říkal bývalý ředitel Světové banky Wolfensohn: Dáváme tisíc miliard na zbrojení a padesát miliard na rozvoj, to se mi zdá nepřiměřené. Ráje pro bohaté Hrubě odhadované ztráty daňových úniků přes tzv. daňové ráje a offshore země přesahují 250 miliard USD při předpokládaném 30% zdanění. Polovina těchto prostředků by bohatě stačila k odstranění chudoby a nejzávažnějších nemocí. Přesto, že tento fakt je znám už dlouhou dobu, jen málo zemí se s nimi pokouší bojovat. Daňové ráje sami nepatří mezi světové mocnosti a donutit je k přijetí mezinárodních pravidel by bylo jednoduché. Bohužel nebyl zatím nalezen mezinárodní konsensus, protože autoritativním vládám tento systém nevadí, v mnoha demokratických zemích pak firemní lobby tlačí proti přijetí legislativy a jiné demokratické země rády využívají offshore teritoria k financování tajných operací. Offshore operace fungují tak, že místo aby si např. měď prodávaly firmy z ČR a Zambie, prodá nejprve zambijská firma měď firmě na Seychelách a to s minimálním ziskem, aby se vyhnula placení daní v Zambii. Tam je měď prodána jiné firmě za běžných podmínek a to za paušálního zdanění cca 300 USD. Pak teprve se tento klíčový technický kov dostane do Čech, ovšem za cenu, která minimalizuje zisk a tedy i zdanění v ČR. Není třeba dodávat, komu patří firmy na Seychelách. To ovšem nikdo nezjistí, protože tamní úřady garantují utajení, nepožadují daňová přiznání ani audity. Podobných offshore center je na světě na sedm desítek. Máte-li dost peněz, najdete i v Čechách dost daňových poradců, kteří vám přesně poradí. Vzhledem k tomu, že podobné operace nemohou provádět zaměstnanci se svými zaměstnavateli, není divu, že se daňová zátěž přesunuje z právnických osob na fyzické a důchodové a sociální systémy jsou kvůli těmto daňovým únikům v krizi. Lidská práva jen jako opresivní nástroj V roce 1948 schválilo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. Je dobré si povšimnout, že když se mluví o lidských právech na mezinárodní úrovni, každý má na mysli něco jiného. Nejpatrnější to bylo v době studené války, kdy jedna strana mluvila o politických právech a právu na vlastnictví, zatímco druhá strana vyzdvihovala práva sociální a pracovní. Jen lidská práva přitom trpěla. A obě strany se podílely na masakrech ve zbytku světa. Dnes se situace příliš nezměnila. Lidská práva jsou zneužívána jako nástroj nátlaku a vydírání. Nadnárodní firmy bez skrupulí využívají otřesných pracovních podmínek, které popírají deklaraci lidských práv i všechny základní konvence Mezinárodní organizace práce (ILO) a vlády v bohatých zemích k tomu mlčí. Když však jde o omezení dovozu z chudých zemí, jsou konvence ILO vhodným nástrojem. Jestliže nechceme nějaké zemi pomoci v krizové situaci, je výmluva na lidská práva tou nejvhodnější. Pokud se však jedná o podporu diktatury, která je pro nás ekonomicky či jinak zajímavá, lidská práva jdou stranou. V preambuli Všeobecné deklarace lidských práv se jasně praví, že každý jednotlivec i každý orgán společnosti se musí zasadit o jejich uznávání a zachovávání. Podle výkladu OSN patří mezi orgány společnosti i nevládní organizace, církve, odbory, podnikatelské subjekty a jejich komory. Všechny vyjmenované skupiny jsou si toho velmi dobře vědomy a svého postavení se dožadují při přípravě zákonů či tripartitním vyjednávání. Když ovšem přijde na dodržovaní lidských práv, tváří se firmy a konzervativci, jako by to nebyla jejich záležitost. Na 70 % kakaa pochází z oblastí, kde je běžná práce dětských otroků. Osmileté dívce, která 12 hodin denně otročí na kakaových plantážích Pobřeží slonoviny, je jedno, že tato země ratifikovala všechny základní konvence ILO, stejně jako je to jedno firmám Nestlé (Orion) a Kraft Foods (Figaro), které díky této práci mohou dodávat do našich supermarketů laciné čokolády s vysokými zisky. Vlády chudých zemí nemají dostatek sil prosadit vlastní zákony proti mnohem bohatším nadnárodním korporacím a jejich dodavatelům. Pro spotřebitele na západě je to velká výhoda, protože díky tomu mohou dostávat velmi laciné výrobky. Toto nedodržování lidských práv nám nevadí, dokud nezasahuje do našich zájmů. Pak jsme ochotni nastavit druhý metr, omezit dovoz zboží a zastavit podporu. Odpovědnost začíná doma Ghándí říkal, že na světě je dostatek pro všechny, ale málo pro jednoho hrabivce. Prvním krokem na cestě ke změně je uvědomit si, že patříme k nejbohatší pětině planety, která však spotřebovává více než 80 % celkového bohatství. EU disponuje největší ekonomickou silou světa a její představitelé si alespoň ve svých deklaracích uvědomují, že to s sebou nese i zvýšenou míru odpovědnosti. To ovšem neplatí o všech jejích členech a především ti noví mají o své odpovědnosti velmi zkreslené představy. Neznalost historie, přeceňování vlastní role v dějinách, falešné představy o nesmírnosti vlastního utrpení a chudobě ovlivňuje náš nezájem vidět skutečné problémy reálného světa a podílet se na jejich řešení. Naše země patří mezi ty, které odmítají snižovat dotace na vývoz, odmítá splnit svůj závazek navýšit rozvojovou spolupráci, klopotně se ubírá k racionalizaci a zprůhlednění systému zahraniční rozvojové spolupráce, který dnes slouží hlavně díky ministerstvům průmyslu a životního prostředí jako podpora českých firem. Cena zboží je při nákupu rozhodující a jen pomalu rostou požadavky na kvalitu a nezávadnost. Otázku po etické čistotě a porušování lidských práv si při nákupu klade jen málokdo. Dokud se v Česku globální odpovědnost nestane otázkou volby politické i spotřebitelské, budeme se dál podílet na rostoucí chudobě, environmentálním znečištění a porušování základních lidských práv. Ne každý může realizovat projekty v chudých zemích, ale nikdo z nás nesejme odpovědnost za to, že naše země neplní své mezinárodní závazky. Kampaň Česko proti chudobě je volbou pro každého, kdo si uvědomuje, že důstojný život a spravedlnost není možno udržovat na malém kousku planety na úkor bídy zbytku světa. 5» Globální odpovědnost «

8 Ze světa rozvoje» FOTBAL A ROZVOJ Robin Ujfaluši Ačkoliv je fotbalová základna v Nairobi obrovská, řadu hráčů jsme na turnaji nepotkali poprvé. Znali jsme je z dřívějška z matharských fotbalových odpolední, případně z jiných akcí. Jedním z nich byl i Stanley. Všimli jsme si ho velmi brzy, hned na prvním úklidu ve slumu Korogocho. Ne proto, že by ostatní převyšoval svým zevnějškem či výškou jen jeho pracovní nasazení bylo na dvanáctiletého kluka enormní. Stanley nebral příliš ohled na nepsané pravidlo platící při úklidu organizovaném MYSA, že mladí pracanti buď mají lopaty a hrábě (a tím pádem nakládají), nebo dostanou kolečka a vyváží odpadky pryč ze slumu na skládku. Byl takřka všude přijel s kolečkem a hned bral lopatu a začal nakládat. A když bylo naloženo pokud byla plná kolečka jen vteřinu bez obsluhy, automaticky se jich ujal a vyrazil směrem na skládku. Úklid veřejných prostor k fotbalu v Nairobi jednoduše patří jednak se menší skládka v Korogochu nekontrolovaně tvoří na rohu fotbalového hřiště, a je tedy potřeba si s ní poradit, pokud se má o víkendu hrát na regulérním hřišti. A jednak k úklidu motivuje i fotbalová tabulka když se tým sejde v dostatečném množství, připíše si šest bodů do celoroční soutěže ve své zóně. Dost na to, aby tu týmy před úklidem stály seřazeny, jako by se hrál fotbalový turnaj. Na začátku jsme se domluvili, že největšího pracanta po úklidu symbolicky odměníme malou sladkostí. O vítězi nebylo pochyb. Stejně jako o tom, že Stanley si nenechá odměnu v podobě koláče pro sebe. Okamžitě se rozdělil s pěticí dalších ušmudlaných rukou. Ostatně jako vždycky na tomto kontinentě v Africe jsme zvyklí se dělit. Teprve později jsme se dozvěděli, co vše se ve Stanleym skrývá ve svých dvanácti letech je nejen kapitánem žákovského týmu Magic stars, ale zároveň asistuje při jeho tréninku a má na starosti coby trenér jeden mladší tým do 12 let. Věc v Africe vůbec ne neobvyklá. Trenéři začínají svou kariéru v útlém věku a nezřídka vedou týmy jen o rok dva mladší. Dělají to samozřejmě naprosto amatérsky, z větší části intuitivně. Ale jiné řešení není týmů je příliš a zaujatých trenérů není nikdy dostatek. Na úklid do slumu Korogocho Stanley přišel, přestože z této zóny nepochází, tento úklid nebyl vypsán pro jeho tým, a dostal tedy do hodnocení individuální aktivity jen jeden bod - místo obvyklých tří. Kvůli jednomu bodu přišel přes půl Nairobi pěšky, za matatu (veřejnou dopravu) by zbytečně utratil 20 šilinků, které jsou potřeba na jídlo. Těžko říct, kolik úklidů Stanley takto obchází, ale na stipendium organizace MYSA (Mathare Youth Sport Association), které získává zhruba 350 nejaktivnějších mládežníků, to zatím nestačí. Proto si o škole může prozatím jenom nechat zdát tisíc šilinků ročně na školné a uniformu je pro něho absolutně nedosažitelných. Rodiče tu také nepomůžou Stanley totiž žádné nemá. Zemřeli příliš brzy, než aby si je vůbec pamatoval. Jen slyšel, že osudným se jim stal novodobý mor černého kontinentu AIDS. Dny tráví mezi dvěma nairobskými čtvrtěmi Dandorou a Korogocho. V Dandoře je velké smetiště, kde se dá najít nějaký ten papír, kov, dráty, popřípadě plast a tento úlovek je možné následně zpeněžit u obchodníků ve slumu Korogocho. Na denní výdělek se raději neptejte 20 keňských šilinků je necelých 7 korun. Pozdní odpoledne je nejpříjemnější částí dne přicházejí fotbalové povinnosti a radost ze hry. Hodinku stráví ve svém týmu do 12 let a další hodinu má na starost své mladší svěřence. Někdy zůstává na hřišti v Korogochu ještě trochu déle. Partiček kluků se tu pohybuje vždycky dost, a pokud se podaří sehnat míč, je další improvizovaný pouliční zápas na spadnutí. A o víkendu se může těšit na zápasy svého týmu. Celkem se těchto fotbalových klání a navazujících rozvojových projektů účastní v Nairobi kolem mladých lidí Fotbal není v Africe nikdy jen fotbal. Je to zároveň životní příležitost, naděje na lepší budoucnost. Fotbalově-rozvojové projekty rostou na černém kontinentu v poslední době jako houby po dešti a stávají se takřka módou. Liší se ve svém zaměření: jedny se zaměřují primárně na společenský rozvoj a jako prostředku pro své aktivity využívají obrovské popularity tohoto sportu. Jiné se orientují na nejtalentovanější mládež a snaží se vychovávat elitní fotbalisty. Nedílnou součástí těchto tréninkových center je i školní vyučování, takže i když se nakonec dotyčnému nepodaří uskutečnit jeho sen a stát se profesionálním fotbalistou, získá pro další život alespoň jisté vzdělání což není v afrických poměrech zdaleka samozřejmost. Typickým příkladem sociálně orientovaného fotbalového projektu je keňská MYSA. V masovém měřítku pořádá celoroční fotbalové soutěže. Pro každého, pro chlapce i pro dívky, pro všechny věkové kategorie. Jejich soutěží se celoročně účastní přes mladých lidí v 1100 týmech. To už je záběr, který dovede ovlivnit celkové společenské klima. Ještě v 70. a 80. letech se prý mladí výrostci v nairobských slumech, kde MYSA působí, identifikovali primárně s gangem, k němuž patřili. Dnes se identifikují s fotbalovým klubem, za který hrají. To neznamená, že gangy vymizely zcela, ale posun je výrazný a v každém případě pozitivní. V chudinských čtvrtích, kde na několika málo kilometrech čtverečních žijí v nuzných podmínkách statisíce obyvatel, často bez smysluplné životní perspektivy, plní fotbal neocenitelnou službu. Dává lidem zábavu a radost, dává jim šanci zahrát si hru, kterou milují, a tak ventilovat přebytečnou energii, která nemusí být vždy pozitivní.» Fotbal a rozvoj «6 U nejmladší generace navíc působí velmi výrazně i výchovný faktor fotbal je pro ně jednou z mála příležitostí, jak na sobě pracovat, jak se při hře naučit týmovému duchu, jak získat vzdělání. Několika stovkám nejaktivnějších totiž MYSA každoročně poskytuje školní stipendium, aby získali alespoň základní a středoškolské vzdělání, těm nejnadanějším pak umožňuje i vyšší vzdělání - pro nás relativní samozřejmost, pro většinu Afričanů velké privilegium. O tom, že fotbalové výkony na hřišti nejsou v tomto projektu posledním cílem aktivit, svědčí nejlépe

9 již zmíněný program pravidelných úklidů ve slumech, jichž se týmy účastní většinou je nouze o nářadí, nikoli o hráče. Specifikem nairobských chudinských čtvrtí je velká koncentrace lidí na malém prostoru. Ve Rwandě, kde fotbal používají jako nástroje pro usmíření znepřátelených etnik po válečné genocidě, je situace opačná. Občanská válka sice začala v hlavním městě Kigali, kde sídlí i centrála fotbalového projektu Football pour la paix (Fotbalem k míru), ale brzy se závratnou rychlostí rozšířila do celé země. Fotbalový projekt se proto soustředí na aktivity v regionech a jedním z hlavních záměrů je integrace obou místních etnik Hutuů a Tutsiů. Hráči jsou bez ohledu na etnický původ spojováni do týmů, společné fotbalové zážitky mají podněcovat přátelské vazby mezi mladými lidmi, a zpětně tak působit i na klima ve společnosti, jež je i po letech hluboce poznamenáno nedávnou válečnou zkušeností. Jednotlivá regionální centra se jednou za čas sjíždějí na společné turnaje. Ani tady nejsou fotbalová vítězství hlavním cílem, jde spíše o příležitost k setkání a utužení pracovních i osobních kontaktů. Specialitou rwandského projektu je podpora rovných příležitostí pro dívky, a tak bývá součástí turnajů řada zvláštních pravidel, na kterých se týmy mohou dohodnout např. góly týmu se začínají počítat až poté, co poprvé skóruje dívka. Týmy, které bývají smíšené, jsou tím motivovány dávat něžnému pohlaví při fotbale více příležitostí Fotbal nezůstává v Africe stranou ani dalšího velkého společenského tématu, jímž jsou pandemické choroby, především šíření viru HIV. V nairobské MYSE existuje speciální divadelní skupina, která se svým umělecko-agitačním programem vystupuje nejen v samotném Nairobi, ale stále častěji pořádá kampaně i na keňském venkově, kde je tradičně informovanost o HIV/AIDS na podstatně horší úrovni než ve městech. V Jihoafrické republice dokonce z popudu prezidenta Thabo Mbekiho a bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera vznikl v roce 2004 speciální projekt Kick AIDS (Vykopni AIDS), který systematicky využívá fotbalu jako prostředku k osvětě o této chorobě, ohrožující jihoafrickou společnost v hrozivém rozsahu. Po letech apartheidu a bouřlivých sociálních i politických změnách v 90. letech, kdy byla ekonomicky nejvyspělejší africká země více zaměstnána jinými problémy, se totiž v JAR dostala tato choroba do centra pozornosti poněkud opožděně, až někdy po roce A údaje z roku 2006 nevěští nic dobrého: 5,5 milionu nakažených, zhruba 1000 lidí denně na tuto chorobu umírá a více než 30 % těhotných matek je infikováno virem HIV, přičemž čísla byť stále pozvolněji rostou. Výborný recept ostatně poskytl už v roce 1997 v rámci kampaně UNICEF liberijský kanonýr George Weah. Do rádia namluvil klip a v poločasové přestávce zápasu národního týmu, vůbec prvního po letech občanské války, obešel na stadiónu symbolické kolečko, spolu s kolegy a velkým transparentem Liberijci, buďte rozumní AIDS je smrtelná choroba. Při vědomí, jakou sledovanost mívají zápasy národního týmu a jakému obdivu se v Africe těší špičkoví fotbalisté, si lze těžko představit účinnější prostředek, jak rozšířit zprávu do maximálního počtu domácností. Vedle fotbalových projektů orientovaných primárně sociálně se v Africe objevuje stále více výběrových akademií s ambicí vychovávat špičkové fotbalisty. Jednou z nich je senegalský projekt Diambars, na jehož založení se podílely i francouzské fotbalové legendy, Patrick Vieira, rodák ze senegalského Dakaru, a Bernard Lama, původem z Francouzské Guayany. Akademie je vybudována jako elitní školicí centrum pro nejtalentovanější hráče ve věku mezi 13 a 18 lety a v každém z pěti ročníků je místo pro zhruba padesátku šťastlivců. Velkorysý architektonický komplex zahrnuje všechny podstatné součásti obdobných sportovních areálů v Evropě tréninková hřiště, fotbalový stadion, fitnesové centrum, tělocvičny, prostory pro regeneraci i volný čas. Výukový program je rozdělen rovnoměrně mezi sportovní přípravu a vzdělání, a právě v tom vidí autoři projektu jeho společenský rozměr. I když u fotbalu na vrcholové úrovni zůstane pouze část z nich a svůj fotbalový sen v Evropě uskuteční v lepším případě jen pár vyvolených, ostatní absolventi akademie by měli tuto výjimečnou životní příležitost po návratu do běžného života zúročit jinak. Diambars zároveň měl od počátku ambici sloužit jako pilotní a vzorový projekt pro další obdobné počiny po celém kontinentu. A skutečně se tak děje. Jejími mecenáši jsou nejen slavné a finančně zajištěné africké fotbalové legendy typu Abedi Pelé či Samuel Eto o, ale i neméně slavné evropské kluby. Stále více si totiž uvědomují, že africký kontinent skýtá mimořádný zdroj nikdy neobjevených fotbalových talentů. A že pokud zaspí teď, mohl by jim brzy ujet vlak. Naproti tomu FC Barcelona loni vyhlásil, jako vůbec první klub na světě, že se oficiálně připojuje k celosvětové kampani OSN Rozvojové cíle tisíciletí. Necelým procentem ze svých příjmů bude sponzorovat výstavbu vzdělávacích a tréninkových center, zvláště v Brazílii, Maroku a subsaharské Africe. Že si fotbalový potenciál afrického kontinentu neuvědomují jen velkokluby, o tom dobře svědčí smlouva průměrného belgického týmu SC Lokeren s Canon de Yaoundé, předním mužstvem kamerunské ligy. Evropský klub posílá do Yaoundé ročně a k tomu přidal jeden autobus. Za to má podle smlouvy každý rok předkupní právo na 1-2 hráče kamerunského týmu. Jednou z motivací této dohody byl údajně i zásah do černého obchodu s africkými hráči, kterému se v Evropě (a v Belgii zvlášť) vede bohužel velmi dobře. O své fotbalové odysseji v Evropě sní po celé Africe miliony mladých hráčů. A pro svou životní šanci jsou ochotni udělat cokoli. Toho využívají nejrůznější prostředníci a manažeři. Stovky až tisíce afrických fotbalistů míří na evropský kontinent načerno za extrémně nevýhodných podmínek, s pochybnými smlouvami. Často tu pak zůstávají bez řádných kontraktů, bez práce, a tedy i bez peněz. V Evropě se cítí bezprizorně, odříznutí od příbuzných a přátel. V zajetí svých manažerů se vrátit nemohou a často ani nechtějí, protože by museli před blízkými přiznat vlastní neúspěch. Fotbalová sázka na Evropu je zkrátka pro mladé africké naděje dvojsečná. Na jednu stranu to mnoha z nich poskytuje životní šanci a na řadu let i smysl života. Na druhou stranu těch, kteří se skutečně prosadí či dokonce světově proslaví, je jen mizivá část. Faktem je, že fotbal se na černém kontinentu těší obrovské popularitě a díky tomu má potenciál stát se v Africe i účinným nástrojem pro společenský rozvoj. Záleží jen na konkrétních projektech a lidech kolem fotbalu, aby se nenaplnily obavy kamerunského sociologa André Ntonfa totiž aby se tento sport nestal novým faktorem odcizení, vykořisťování, deportace a v posledku otroctví mladých Afričanů.» Fotbal a rozvoj «7

10 Ze světa rozvoje» GLOBÁLNÍ VELMOC A SÍTĚ JEJÍHO VLIVU Steven Hiatt Nekončící proces hromadění vlastnictví musí pramenit z věčné tendence k hromadění moci. Hannah Arendt» Globální velmoc a sítě jejího vlivu «8 V červnu 2003, krátce po slavném výroku Mise splněna!, kterým ukončil George W. Bush operaci Irácká svoboda, oznámil tentýž muž jásajícím kadetům na West Pointu, že Spojené státy nemají žádné teritoriální ambice. Neusilujeme o vybudování Říše, řekl americký prezident doslova. Bushovi ideologičtí souputníci, neokonzervativní učenci typu Nialla Fergusona či Charlese Krauthammera, však podněcovali právě k takovéto politice: Při uvědomění si současné role Ameriky ve světě je třeba uskutečnit přechod od neformální převahy k opravdové a přijmou skutečnost, že politická globalizace je jen hezčím slůvkem pro imperialismus. 1) Musel se vskutku poststudenoválečný svět nový řád, vzniknuvší po pádu Berlínské zdi v roce 1989 stát věkem nové Říše? Vítězství spojenců v roce 1945, potvrzující právo lidu na sebeurčení v Atlantické chartě, se zdálo být v epoše impérií posledním mezníkem. Lidé žijící v koloniích v Asii, v Africe a na Středním východě viděli britské, francouzské i nizozemské armády poražené. Dobře věděli, že bývalé koloniální velmoci nemají dostatek ani financí, ani vojáků k udržení nadvlády po delší dobu. Dva nejsilnější státy, Spojené státy a Sovětský svaz, se navíc oficiálně postavily na protiimperialistickou stranu. Washington dlouho prosazoval politiku otevřených dveří, přiznávající rozvojovým zemím právo na formální nezávislost. Moskva zase odsuzovala imperialismus jako takový, a to již od revoluce v roce Komunistické hnutí, vzniknuvší v mnoha koutech koloniálního světa, přišlo až jako výsledek této politiky. Evropské mocnosti se však pokoušely koloniální impéria udržet, jak nejdéle to šlo. Velká Británie sice opustila Indii již v roce 1947, ale se vzbouřenci v Keni, na Kypru a v Malajsii bojovala až do neúnosného konce. Francie válčila v Alžírsku a v Indočíně od počátku se ztrátami a bez valné naděje na vítězství. Zřejmě jenom proto, aby si udržela alespoň kousek odlesku někdejší imperiální slávy. Čas ale neúprosně plynul a k právu na sebeurčení všech národů se postupně přiklonila většina evropského i amerického obyvatelstva. Elity západních mocností neměli ponětí, kterak se s nastalou situací vypořádat: Co když se pokusí vůdcové třetího světa ovládnout situaci získat kontrolu nad vlastními zdroji a vybudovat vlastní průmyslové zázemí? Anebo ještě hůře, co když se spojí se sovětským blokem? Co když vlastenecké snahy připraví podmínky pro nástup nových komunistických stran? Hrozba komunismu se díky propagandě stala často zmiňovanou. Ale i ztráta koloniálních trhů a zdrojů by znamenala pro západní velmoci obrovskou ránu. Válkou oslabené ekonomiky se vzpamatovávaly jen pomalu a pouze kolonie mohly rychlejší obnovu zaplatit. A velkopodnikatele z USA doslova děsila možnost návratu Evropy k podmínkám hospodářské krize třicátých let. Proto se snaha o udržení koloniálních trhů a nerostných zásobáren dále stupňovala. Teprve události v Íránu, Guatemale a Egyptě v padesátých letech minulého století ale předznamenaly obrat v politice západních zemí vůči oblastem, které se staly známými pod označením třetí svět. V roce 1951 znárodnil íránský premiér Mohamed Mosaddek ropný průmysl, do oné doby řízený anglo-íránskou ropnou společností (AIOC, později překřtěná na British Petroleum). Demokraticky zvolený nacionalista Mosaddek (časopisem Times vybraný za muže roku 1951) odmítal celkem pochopitelně skutečnost, že devadesát dva procent zisků z íránské ropy jde do kapsy AIOC, a to dle dlouhodobé dohody odrážející britskou nadvládu v Persii ze začátku století. V téže době byl ale do funkce britského premiéra zvolen podruhé Winston Churchill, který se záměrem vypořádat se s nově vzpurným klientem a znovu pozvednout britskou prestiž nijak netajil. Churchill nařídil blokádu Perského zálivu ve snaze zabránit Íránu ve vývozu ropy. Spojené státy jej podpořily bojkotem íránského zboží. Více silových akcí již nebylo možno provést, protože Korejská válka pohltila veškerou pozornost Spojených států i Velké Británie. Možnost sovětské intervence na pomoc Íránu však zůstávala děsivou. CIA proto přišla s jemnějším přístupem, vtěleným do operace Ajax, řízené Kermitem Rooseveltem: nejprve vytvořit politický neklid za účelem podkopání Mosaddekovy politické podpory, posléze přejít do akce. Plán se vydařil dokonale. Dezinformační kampaň CIA postupně rozdělila islámské nacionalisty a sekulární demokraty. V srpnu 1953 se podařilo popudit vůči novému režimu také armádu, a tak byl Mossadek zatčen. Moci se ujal opět Šáh. Jmenoval nového premiéra a ropný průmysl znovu odnárodnil. Pomoc Spojených států Británii nebyla pochopitelně zadarmo British Petroleum se musel vzdát části těžební koncese ve prospěch amerických firem. Iniciativa, jež srazila osvobozující se Írán na kolena za nepatrných nákladů, též značně potěšila vojenské a zahraničněpolitické činitele. Již brzy se měla uplatnit znovu. Druhá zkouška nepřímých metod rozšiřování politické převahy se udála v Guatemale. Zdejší prezident Jacobo Arbenz vyhlásil v květnu 1952 program znárodnění nevyužívané zemědělské půdy, která patřila bostonské United Fruit Company (dnes Chiquita), největšímu pozemkovému vlastníku v celé zemi. Inspirací pozemkové reformy se stal Zákon o usedlostech Abrahama Lincolna z roku Také Arbenz chtěl učinit z někdejších nádeníků a námezdních pěstitelů novou vrstvu drobných farmářů. Eisenhowerově administrativě ale připadla Lincolnova metoda zřejmě příliš radikální. Zvláště pak Johnu Fosteru Dullesovi, americkému ministru zahraničí, a Alanu Dullesovi, řediteli CIA, kteří zasedali ve správní radě zmíněné korporace. Kermit Roosevelt popsal reakci Alana Dullese na plánovanou operaci: Vypadal až děsivě nadšeně. Jeho oči zářily a on přitom vrněl jako obří kočka. Evidentně ne jenom proto, že byl nadšený z toho co slyšel, ale určitě měl v hlavě už i další plány. 2) Arbenze svrhl Washingtonem podporovaný převrat v červnu 1954 (operace PBSucces); kolem patnácti tisíc zemědělců, kteří se za prezidenta postavili, padlo za oběť. V kontrastu s úspěchy tajné intervence v Íránu a v Guatemale odhalila Suezská krize z roku 1956 nevýhody, jež s sebou přináší stará metoda přímých zásahů. Egyptský prezident Gamal Abdal Násir znárodnil v červenci roku 1956 Suezský kanál. Průplav vlastněný evropskými investory představoval významný zdroj příjmů, které chtěl Násir využít k výstavbě Asuánské přehrady. Plán však narazil na odpor hned u několika států: Velké Británie, bývalého koloniálního pána v Egyptě, jejíž společnost průplav spravovala; Francie, protože Násir podporoval alžírské povstalce, a Izraele, který doufal v likvidaci bezpečnostní hrozby, zneuctění symbolu pan arabského nacionalismu a porážku obhájce palestinské nezávislosti. 29. října 1956 proto Izrael Egypt napadl. Fran-

11 cie a Velká Británie záhy obsadily okolí Suezského kanálu, kde rozprášily egyptské síly. Operace se dodnes považuje za taktický skvost, pro USA ale znamenala jen potíže. Eisenhowerovu administrativu zrovna zaměstnávala intervence Sovětského svazu v Maďarsku. Tamní krize měla být využita k propagandistickému tažení, které by dále podkopalo prestiž Sovětského svazu, notně již pošramocenou odsudkem Stalinova kultu na XX. zasedání KSSS. Americká odezva na suezskou válku tak byla chladná. Velká Británie se musela stáhnout a celá akce potvrdila slabost bývalých koloniálních velmocí. Zrychlil se proces dekolonizace a zvýšila se také prestiž Spojených států ve třetím světě. Od této chvíle soupeřil s USA o vliv ve třetím světě už jenom Sovětský svaz. Dekolonizace vs. kontrola Podobně jako v zemích Latinské Ameriky se také v osamostatněných státech Afriky a Asie staly základem hospodářství těžba, pěstování a prodej surových komodit: cukru, kávy, gumy, cínu, mědi, banánů, kakaa, čaje, juty, rýže a bavlny. Mnohé z těchto odvětví však stále kontrolovaly korporace z rozvinutého světa: zemědělské trusty, překupnické syndikáty či důlní koncerny. Příslušné produkty se rovněž prodávaly na trzích, jež ovládaly evropské nebo americké společnosti, obvykle v New Yorku nebo v Londýně. V rozvinutých zemích se dodaná surovina také zpracovávala. Před vládci nově nezávislých států se vynořil velký problém: kterak překonat hospodářskou zaostalost a skoncovat s výslednou chudobou? Řešením se tu jevily řízené modely rozvoje, podporované valnou většinou tehdejšího západního světa. Koloniální vlády obvykle využívaly systém centrálního plánování a státních regulací a také noví, domorodí vůdci jako Kwame Nkrumah v Ghaně, Džaváharlál Néhrú v Indii nebo Léopold Sédar Senghor v Senegalu sympatizovali se socialistickými či sociálně-demokratickými přístupy. V mladých státech navíc neexistovala střední podnikatelská vrstva, která se většinou stává původcem ekonomického růstu. Státy třetího světa se tudíž soustředily na velké projekty monstrózní plány, jež měly vývoj urychlit skokově. Častým se rovněž stalo úsilí o náhradu dováženého zboží místní produkcí. Veškeré záměry však nebyly myslitelné bez počáteční investice. A tyto peníze mohly poskytnout jen velké finanční domy, cizí úvěrové agentury či mezinárodní rozvojové instituce typu Světové banky. Ztráta kolonií byla jistě pro Západ v mnohém úlevou nebyl již přímo odpovědný za tamní poměry, nemusel řídit politiku a finančně podporovat rozvoj. Zároveň ale hrozilo, že ztratí ekonomické výhody. Asijské, africké a latinskoamerické národy se nyní mohly stát vskutku vlastními pány. Šance pro třetí svět tak začala být rozvinutým zemím na obtíž. Jak si však uchovat vliv a přístup na trhy třetího světa bez někdejších nákladů? Nebylo v principu tolik důležité dovážet kávu nebo ropu z Latinské Ameriky nebo měď a kakao z Afriky, ale nakupovat veškeré zboží za výhodné, nejlépe kontrolovatelné ceny. Bývalým koloniím tak bylo předurčeno někdejším vládcům i nadále finančně prospívat. Tok bohatství z jihu na sever nesměl ustat. Principem nadvlády Říše nového typu přitom už nemohla být přímá kontrola stát se jí mělo nepřímé vykořisťování lidí a vyčerpávání zemí, ze kterých kolonisté odtáhli. Cesta, již Claudine Martinová popsala Johnu Perkinsovi v roce 1971 (dle zachycení v knize Confessions of an Economic Hit Man), 3) se musela zřejmě stát stěžejním prvkem výsledné strategie. Spojené státy a jejich spojenci začali se sovětským blokem soupeřit o to, kdo poskytne zemím třetího světa více úvěrů a půjček na nejrůznější rozvojové projekty. Zdánlivé břemeno věřitele představovalo vyhlídku na tučný zisk půjčuje-li se ve velkém, jde z toho udělat slušný obchod, a když dlužník nemá na splátku, lze posečkání kompenzovat zvýšením politického vlivu. Ekonomičtí hit mani, agenti v diplomatických hávech mezi než kdysi John Perkins patřil, lákali africké, asijské i latinskoamerické politiky k úvěrům a sny o megalomanských stavbách plně podporovali. Množství peněz, které krátkodobě teklo ze Západu směrem do třetího světa, nutilo místní politické elity k oddanosti a věrnosti, protože takové obnosy jednoduše splácet nešlo. Vládcové zadlužených států se přitom zavázali vlastním voličům k podnícení ekonomického růstu. Nebylo tudíž cesty zpátky. Prostor se otevřel korupci a lokální, často nevzdělané, elity rády vyměnily budoucnost zemí za osobní zisk. Plán to byl vskutku znamenitý a v posledku velmi úspěšný. Každý, respektive převážná většina, si zvolil raději agentem doporučený osud. K samostatnému, dle Západu až příliš nebezpečnému rozvoji, se odhodlal málokdo. Dluhový boom a jeho krach Jomkippurská válka v roce 1973 a následný ropný šok, vyvolaný kartelem OPEC, předznamenaly konec poválečné konjunktury. V letech se všeobecný růst ekonomik zastavil a rapidně se zvyšovaly už jen spotřební a surovinové ceny. Vinou skokového zdražení ropy se nahromadilo v depozitech známých bank zároveň velké množství petrodolarů (v letech 1973 až 1981 přibližně 450 miliard USD). Pakliže by finanční instituce dovolily pokračování trendu, počala by hotovost rázem mizet z oběhu, a recese, způsobená ropným šokem, by se dále prohloubila. Po řadě jednání (ve stejné době se ustavuje skupina G7) se nejsnazším východiskem z nastalé situace ukázala být již dříve popsaná politika, metoda ohromných půjček. Vládám a finančníkům bohatého Severu se podařilo uvolnit nashromážděný kapitál, a pojistit si budoucí zisky a zachování politického vlivu. Dluhový boom začal v Latinské Americe Brazílie si kupříkladu půjčila sto miliard na celou řadu projektů, od oceláren po železnice, dálnice i přehrady. 4) Za jižní hranicí Spojených států se ale též poprvé projevily jeho negativní stránky. Už v roce 1982 oznámilo Mexiko neschopnost enormní částky splácet. Krátce po něm přišly na řadu další státy. Následovala série pokusů o maskování nezaplacených půjček, dohadování o změnách ve splátkovém kalendáři a také nové půjčky, jež měly pokrýt úvěry z těch starých. Jak v knize Mirrage of Debt Relief uvádí James S. Henry, přinesla tehdy politika, dík které se měl třetí svět postavit na vlastní nohy, výsledek naprosto opačný: zadlužení chudého Jihu, v roce 1973 vyčíslené na 130 miliard dolarů, narostlo za devět let do výše 612 miliard USD. Důsledky někdejší pomoci přetrvávají až dodnes. V roce 2006 dosáhlo zadlužení celkové hodnoty 2,5 bilionu. Současně s dluhovým boomem došlo též k direktivnímu opuštění keynesiánského modelu. Kabinet Ronalda Reagana v USA, vláda Margaret Thatcherové ve Velké Británii a s nimi vedení Mezinárodního měnového fondu i Světové banky podlehly vábivosti nové varianty laissez-faire, mimo anglosaský svět známé jako neoliberalismus. Právě v jejím duchu se od té doby nesla doporučení, jež nutil Sever Jihu v rámci takzvaných programů strukturálního přizpůsobení (SAP) Mezinárodního měnového fondu a Světové banky institucí, v jejichž vedení si vždy udržoval Sever rozhodující převahu. Z pozice věřitelů tak připravily bohaté státy třetí svět o jakoukoliv šanci na ekonomickou nezávislost. V pavučině vlivu Splátky zadlužení stojí rozvojový svět ročně 375 miliard USD. Sumu, jež proudí na Jih jako rozvojová pomoc, přesahuje tato částka přibližně dvacetkrát. Není pak divu, že si mechanismus vysloužil v knihách kritiků nynější podoby globalizace označení Marshallův plán naruby. Vždyť blahobyt Severu dnes udržují nejnuznější státy, a to i přes skutečnost, že polovina světové populace musí přežívat s méně než dvěma dolary na den. 5) Ze stávajícího systému přitom není úniku. Země Jihu uvízly v síti vlivu a kontroly finanční, politické i vojenské tak hluboko, že se dotýká všech oblastí tamního života. Na jednotlivá vlákna této pavučiny, tvořící základ panství nové, globální velmoci, se nyní podíváme blíže. Volný trh: Podpořit bohaté, oslabit chudé Ideologie volného trhu se stala nové Říši pomyslným náboženstvím. Požadavek na zrušení státem řízených rozvojových politik, dovozních 9» Globální velmoc a sítě jejího vlivu «

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Gymnázium prof. Jana Patočky Jindřišská 36 110 00 Praha 1 www.gpjp.cz/projekty/soucasny-svet

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Důsledky nedostatku pitné vody

Důsledky nedostatku pitné vody Důsledky nedostatku pitné vody Není možné žít bez pitné vody. Když člověk nemá pravidelný přísunu pitné vody dochází k postupné dehydrataci, jejímž prvním příznakem je pocit žízně je tedy logické, že dehydratovaný

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech

Globální rizika. Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Globální rizika Neočekávané události, které mohou negativně ovlivnit státy a jejich ekonomiky v dalších 10 letech Global Risk Report ročenka analyzující globální rizika vydává Světové ekonomické fórum

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém

ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jana Pospíšilová UČO: 210574 ESEJ Dětská práce jako celosvětový problém Jsme první generací, která se může extrémní a hloupé chudobě podívat do tváře. Máme peníze, máme léky, máme na to vědu... ale máme

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Občanská válka v USA

Občanská válka v USA Občanská válka v USA AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP stanoví hospodářské a sociální rozdíly v severní a jižní části USA, objasní příčiny a výsledky občanské války v USA - práce s textem FORMA VZDĚLÁVACÍHO

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík

Návrh systému odloženého školného. Radim Valenčík Návrh systému odloženého školného Radim Valenčík 1 Otázky, které si - ke škodě věci ne vždy klademe: Školné - co je důležitější, zda či jak zavést? Víme a shodneme se v odpovědi, proč zavést školné? Kdo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha

Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010. Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Kapitálové trhy a fondy ČP INVEST 6.9.-17.9. 2010 Ing. Milan Tomášek 21.9.2010 Praha Vývoj fondů ČP INVEST v roce 2010 Zhodnocení fondů v roce 2010 Zhodnocení fondů za 14D OPF Zlatý 10,32% OPF Farmacie

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu

Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu Obchodní podnik - zapojování do vnitřního evropského trhu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. Ústav managementu 6.patro, P645, Konzultační hodiny: Po:13:00-15:00 E-mail: simberova@fbm.vutbr.cz Cílem přednášky

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

CESTA K PROSPERITĚ KONKURENCESCHOPNOST VÝHODNÉ CENY A ZVÝŠENÍ KVALITY

CESTA K PROSPERITĚ KONKURENCESCHOPNOST VÝHODNÉ CENY A ZVÝŠENÍ KVALITY CESTA K PROSPERITĚ KONKURENCESCHOPNOST VÝHODNÉ CENY A ZVÝŠENÍ KVALITY www.vari.cz O SPOLEČNOSTI VARI, a.s. VÝROBA PRODEJ - SERVIS ZAHRADNÍ, FARMÁŘSKÁ A MALÁ MECHANIZACE Opolanská 350, 289 07 Libice nad

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

Potravinová krize rok poté. Jak zajistit globální potravinovou bezpečnost?

Potravinová krize rok poté. Jak zajistit globální potravinovou bezpečnost? in cooperation with moderated by Heinrich-Böll-Stiftung a Glopolis-Pražský institut pro globální politiku si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci a diskuzi Potravinová krize rok poté. Jak zajistit

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

Suezská krize. 50. léta 20. století prohlubuje se studená válka

Suezská krize. 50. léta 20. století prohlubuje se studená válka Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA

Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Zlepšení studentů po 4 hraních zážitkové hry FINANČNÍ SVOBODA Následující grafy ukazují zlepšení studentů Obchodní akademie v Ostravě po 4 hraních simulační hry FINANČNÍ SVOBODA. Studenti v průběhu dvou

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz

EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění. Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE 1. soustředění Ing. Martina Šudřichová martina.sudrichova@vsfs.cz 1. Osnova přednášky: Měnová situace po skončení 2. světové války Přechod od bilaterálních k multilaterálním obchodním

Více

Nájemní bydlení jak dál?

Nájemní bydlení jak dál? Nájemní bydlení jak dál? Ing. Mgr. Martin LUX, Ph.D. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i Jilská1 110 00 Praha 1 martin.lux@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Východiska SFRB a podpora výstavby nájemních bytů

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Finanční gramotnost BONUS

Finanční gramotnost BONUS BONUS Napsala: Darina Schránilová Poznejte, jak funguje svět peněz a začněte budovat své bohatství Lidé často vydělávají peníze jen proto, aby uspokojili své okamžité potřeby a nemyslí na svou budoucnost.

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY

VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY VYBRANÉ REGULACE EU A JEJICH DOPADY Česká republika a Slovensko v roce 2014 Autoři: Jonáš Rais Martin Reguli Barbora Ivanská Březen 2014 Poznámka: Text je výstupem mezinárodní výzkumné spolupráce Centra

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program

2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program 2014 Zaměstnanecký HIV/AIDS Program Lenka Hrubčová listopad 2014 LS&CO. GLOBÁLNÍ ZAMĚSTNANECKÝ HIV/AIDS PROGRAM Věříme, že vzdělání je prvním krokem k řešení problémů s HIV / AIDS, a snažíme se nabídnout

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012 Barometr 4. čtvrtletí 2012 Koncem prosince dosáhl dluh obyvatelstva, podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, výše 1,37 bilionu Kč, což je o 67 mld. Kč více než ve stejném

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více