ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Informace, fakta a čísla z rozvojového světa. Editor: Tomáš Tožička

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Informace, fakta a čísla z rozvojového světa. Editor: Tomáš Tožička"

Transkript

1 ČESKO PROTI CHUDOBĚ Informace, fakta a čísla z rozvojového světa Editor: Tomáš Tožička Z OBSAHU:» Západní Sahara, poslední z opomíjených P. Jedlička» Rozvojové cíle tisíciletí a co nám říkají zprávy o jejich (ne)plnění R. Stojanov» Klimatické změny: dopady a rizika v chudých zemích J. Beránek» Češi elektrifikují odlehlé oblasti Zambie M. Mandová

2 » SVOBODA. Muži a ženy mají právo žít své životy a vychovávat své děti důstojně, osvobozeni od hladu a strachu z násilí, útisku a nespravedlnosti. Tato práva nejlépe zajišťuje demokratický a participativní model vládnutí vycházející z vůle obyvatel.» ROVNOST. Žádnému jedinci ani národu nesmí být upírána možnost těžit z rozvoje. Musí být zajištěna rovná práva a příležitosti pro muže i ženy.» SOLIDARITA. Globální problémy musí být zvládány tak, aby náklady a zátěž byly rozloženy spravedlivě v souladu se zásadami rovnosti a sociální spravedlnosti. Trpící a ti, kdo mají z rozvoje nejmenší prospěch, mají nárok na pomoc ze strany těch, kdo mají z rozvoje prospěch největší.» TOLERANCE. Lidé musí navzájem respektovat svá přesvědčení, kultury a jazyky. Rozdíly mezi jednotlivými společnostmi ani mezi skupinami uvnitř společností by neměly být potlačovány, ale naopak chráněny jako vzácná přednost lidského společenství. Kultura míru a dialogu mezi civilizacemi by měla být aktivně podporována.» OHLEDUPLNOST VŮČI PŘÍRODĚ. Je nutno projevovat opatrnost při zacházení s živou přírodou a přírodními zdroji a jednat v souladu s pravidly udržitelného rozvoje. Jedině tak může být nevyčíslitelné bohatství ukryté v přírodě zachováno a předáno našim potomkům. Současné trvale neudržitelné způsoby výroby a spotřeby se musí změnit v zájmu budoucího blahobytu nás a našich potomků.» SDÍLENÁ ODPOVĚDNOST. Odpovědnost za řízení celosvětového ekonomického a sociálního rozvoje a zvládání hrozeb mezinárodnímu míru a bezpečnosti musí být rozdělena mezi všechny státy světa a měla by být vykonávána multilaterálně. Organizace spojených národů jako nejreprezentativnější organizace světa v tomto úsilí musí hrát ústřední roli. Z Miléniové deklarace OSN podepsané představiteli 191 států světa

3 » OBSAH Úvod 2 Michal Broža Rozvojové cíle tisíciletí 3 Ze světa rozvoje 4 Globální odpovědnost 4 Tomáš Tožička Fotbal a rozvoj 6 Robin Ujfaluši Globální velmoc a sítě jejího vlivu 8 Steven Hiatt Fairtrade: malá změna velký rozdíl 12 Tomáš Bílý Západní Sahara: poslední mezi opomíjenými 14 Petr Jedlička Evropská rozvojová politika od Lomé po EPAs 16 Adéla Pořízová Naplňování Rozvojových cílů tisíciletí 19 Rozvojové cíle tisíciletí a co nám říkají zprávy 19 o jejich (ne)plnění Robert Stojanov Problémy financování mezinárodního rozvoje 22 Daniel Svoboda Přes daňové ráje k větší chudobě 23 Tomáš Tožička Klimatické změny: dopady a rizika v chudých zemích 25 Jan Beránek Nekonečný příběh dluhové krize 29 Jiří Silný, Tomáš Tožička Obnovitelná energetika jako ústřední rozvojový projekt 32 Milan Smrž Česko proti chudobě 34 Češi proti bídě 34 Jakub Patočka Požadavky kampaně Česko proti chudobě 34 Nezbytnost racionalizace institucionálního zajištění zahraniční rozvojové spolupráce ČR 36 Organizace podporující požadavky kampaně 37 Projekty české zahraniční rozvojové spolupráce 38 Afghánistán, prevencí proti drogám 38 Klára Kazelleová, Sdružení Podané ruce Angola, zemědělská škola v Kuito 39 Jiří Hejkrlík, Česká zemědělská univerzita Postavme školu v Etiopii 40 Barbora Umancová, Člověk v tísni Rozvoj spravedlivého obchodu (Fair Trade) 41 Jiří Silný, Ekumenická akademie Praha Terénní ošetřovatelská a rehabilitační péče v Malawi 42 Jakub Olmer, Sue Ryder Vietnamská zkušenost - ochrana životního prostředí je ochranou života 43 Daniel Svoboda, Development Worldwide Elektrifikace odlehlých oblastí Zambie 44 Martina Mandová, ADRA 1» Obsah «

4 » ÚVOD Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze (UNIC) nepodaří. Více dětí v rozvojových zemích chodí do školy. Školní docházka vzrostla z osmdesáti procent v roce 1991 na 88 procent v roce Na politickém a veřejném životě se stále více podílejí ženy. Zlepšení je ale zatím velmi pomalé. V celosvětovém měřítku pomalu klesá dětská úmrtnost. Podobný trend sledujeme i v prevenci malárie a tuberkulózy. Je ale zřejmě nereálné, že se podaří snížit na polovinu úmrtnost na tyto dvě choroby do roku A teď z té špatné strany. Pouze vyspělé státy směřují ke splnění všech rozvojových cílů. I tam, kde dochází k podstatnému zlepšení, přetrvávají závažné problémy. Rozvoji brání nedostatek pracovních příležitostí pro mladé lidi, nerovnost pohlaví, rychlá a nekontrolovaná urbanizace, epidemie HIV/AIDS. Lidí, kteří se pomalu odrážejí od nejhlubšího dna chudoby, za posledních patnáct let ve světě přibývá. V roce 1990 patřila celá jedna třetina populace k extrémně chudým, v roce 2004 již necelá pětina. Díky tomuto trendu se může podařit splnit jeden z Rozvojových cílů tisíciletí - do roku 2015 snížit na polovinu počet extrémně chudých lidí. Mnozí Evropané netuší, co rozvojové cíle znamenají. Rozvojem jsou pro nás nová nákupní centra, mobilní telefony, auta, mp3 přehrávače. Pro miliony nejchudších je to především naděje na důstojný život. Domácnosti s elektřinou, nezávadnou pitnou vodou, kanalizace, zdravotní střediska a školy v blízkém okolí i hlas v rozhodování o věcech veřejných. Významnou roli hraje i nestabilita a špatné bezpečnostní podmínky. Rozvojové cíle přitom mohou významně přispět k posílení bezpečnosti i stability. Rozvoj a bezpečnost jsou jako spojené nádoby. Často ale jednáme tak, jako by se jednalo o dvě nesouvisející věci. V Asii došlo k nejvýraznějšímu omezení chudoby na světě, avšak s výjimkou západní části kontinentu, kde se počet chudých naopak zdvojnásobil. Na následky komplikací během těhotenství a při porodu umírá každoročně více než půl milionu žen. Jen málo se zatím daří omezovat počet hladových a podvyživených dětí. Hlad nepřináší jen utrpení, ale živí násilí a konflikty. Ekonom Kolumbijské univerzity a poradce generálního tajemníka OSN Jeffrey Sachs upozorňuje, že například konflikty v Dárfúru a Somálsku se odvíjejí od nedostatku vody a jídla. Stejný základ mají i problémy v Pobřeží slonoviny či Burkině Faso.» Globální odpovědnost «2 Státy OSN v roce 2000 uznaly, že svět má prostředky, technologie i know-how na odstranění chudoby a hladu. Že lze omezit šíření infekčních nemocí, dětskou a mateřskou úmrtnost, zpřístupnit základní vzdělání všem dětem, ochránit zdravé životní prostředí a vytvořit férové podmínky mezinárodního obchodu. V Deklaraci tisíciletí formulovaly osm konkrétních cílů, které máme společně splnit do roku Jak si stojíme v poločase cílů rozvoje? Dosavadní výsledky naznačují, že jsme se posunuli vpřed a že ve většině regionů můžeme být nakonec úspěšní, říká generální tajemník OSN Ban Ki-moon. Zároveň dodává, že mnohé závazky zůstávají z velké části nenaplněny. Podívejme se nejprve na to, co se daří. Počet extrémně chudých v subsaharské Africe se stabilizoval, snížit jejich počet na polovinu do cílového roku se ale Africe pravděpodobně Na následky AIDS zemřely loni téměř tři miliony lidí, v roce 2001 téměř o milion méně. Více než patnácti milionům dětí vzal AIDS jednoho nebo oba rodiče. Celý svět navíc již začíná pociťovat následky změny klimatu. Jedná se o jev, který bude působit velice nerovnoměrně. Bohaté státy disponují zdroji a technologiemi, díky nimž se dokáží přizpůsobit. Následky pro Afriku či ostrovní státy ale budou mnohem závažnější. Jedním z důvodů pomalých změn je nerovnoměrný ekonomický růst. Zásadním problémem je nestabilita a špatná bezpečnostní situace v řadě zemí. Vyspělé země navíc neplní sliby a neposkytují dostatečné finanční zdroje na rozvojové projekty. Přes některé pozitivní změny zůstává subsaharská Afrika nejchudším a nejzaostalejším regionem na světě. V roce 2005 se ve skotském Gleneagles nejvyspělejší státy zavázaly, že pomoc Africe do roku 2010 zdvojnásobí. Celkový objem rozvojové pomoci ale v letech 2005 a 2006 reálně poklesl o více než pět procent. Jen pět zemí splnilo nebo překročilo cíl OSN na vyčlenění 0,7 procenta HND na rozvojovou pomoc. Bez rázných politických rozhodnutí a následné akce ale nelze očekávat zásadní změnu k lepšímu. Odpovědnost za splnění rozvojových cílů nesou bohaté i chudé státy a jejich představitelé, ale i média, nevládní organizace, školy a v konečném důsledku i každý člověk. Podstatnou roli v celém procesu sehrávají informace. To si uvědomili zástupci nevládních organizací, kteří ustavili platformu Česko proti chudobě. Stala se širokou koalicí různorodých nevládních organizací, diskusním klubem a především informační kampaní o otázkách rozvoje. Právě nevládní organizace mají pro šíření informací o rozvojových cílech nejlepší předpoklady. Samy se na jejich plnění podílejí, umí je srozumitelně vysvětlovat, obhajovat a prosazovat. Když je potřeba, dokáží pozvednout hlas a bez obalu upozorňovat na problémy. Pro splnění Rozvojových cílů tisíciletí je taková činnost nezbytná. Velice si cením úzké součinnosti Česka proti chudobě a OSN v ČR od samého počátku kampaně.

5 » ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ Vynaložíme maximální úsilí na to, abychom osvobodili všechny muže, ženy i děti z drtivých a ponižujících podmínek extrémní chudoby, kterým je v současnosti vystavena více než miliarda lidí. Jsme odhodláni každému poskytnout právo na rozvoj a osvobodit celý lidský rod od nedostatku. DEKLARACE TISÍCILETÍ ZÁŘÍ 2000 PŘIJATO 189 ČLENSKÝMI STÁTY OSN 1. cíl: Odstranit extrémní chudobu a hlad Úkol 1: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří žijí z příjmu nižšího než 1 USD na den. Úkol 2: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí, kteří trpí hladem. 2. cíl: Dosáhnout základního vzdělání pro všechny Úkol 3: Do roku 2015 zajistit, aby mohly děti kdekoli na světě, dívky i chlapci, dokončit základní školu. 3. cíl: Prosazovat rovnost pohlaví a posílit roli žen ve společnosti Úkol 4: Do roku 2005 odstranit nepoměr pohlaví v základním a středním školství a do roku 2015 na všech úrovních vzdělávacího systému. 4. cíl: Snížit dětskou úmrtnost Úkol 5: Do roku 2015 snížit o dvě třetiny úmrtnost dětí do věku pěti let. 5. cíl: Zlepšit zdraví matek Úkol 6: Do roku 2015 snížit o tři čtvrtiny míru mateřské úmrtnosti. 6. cíl: Bojovat s HIV/AIDS, malárií a dalšími nemocemi Úkol 7: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření HIV/AIDS. Úkol 8: Do roku 2015 zastavit a zvrátit šíření malárie a dalších závažných onemocnění. 7. cíl: Zajistit udržitelný stav životního prostředí Úkol 9: Integrovat principy udržitelného rozvoje do politiky a programů jednotlivých států a zabránit ztrátám přírodních zdrojů. Úkol 10: Do roku 2015 snížit na polovinu počet lidí bez dlouhodobě udržitelného přístupu k nezávadné pitné vodě a základní hygieně. Úkol 11: Do roku 2020 dosáhnout výrazného zvýšení kvality života minimálně 100 milionů obyvatel příměstských chudinských čtvrtí (slumů). 8. cíl: Budovat světové partnerství pro rozvoj Úkol 12: Dále rozvíjet otevřený obchodní a finanční systém založený na jasných pravidlech, předvídatelnosti a absenci diskriminace (včetně závazku usilovat o dobré vládnutí, rozvoj a snižování chudoby, a to na národní i mezinárodní úrovni). Úkol 13: Řešit specifické potřeby nejméně rozvinutých zemí (přístup na trh pro vývoz z těchto zemí bez zatížení cly a dovozními kvótami; odpuštění dluhů pro nejvíce zadlužené země a zrušení oficiálního bilaterálního dluhu; štědřejší poskytování oficiální rozvojové pomoci zemím, které se zavázaly ke snížení chudoby atd.). Úkol 14: Řešit specifické potřeby vnitrozemských států a malých ostrovních rozvojových států. Úkol 15: Komplexně řešit problém zadlužení rozvojových zemí prostřednictvím národních a mezinárodních opatření s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost dluhu u zadlužených zemí. Úkol 16: Ve spolupráci s rozvojovými zeměmi vytvořit a realizovat strategie směřující k zajištění slušné a produktivní práce pro mladé lidi. Úkol 17: Ve spolupráci s farmaceutickými firmami poskytnout přístup k dostupným základním lékům v rozvojových zemích. Úkol 18: Ve spolupráci se soukromým sektorem zpřístupnit rozvojovým zemím výhody nových technologií především v informační a komunikační oblasti.» Rozvojové cíle tisíciletí «3

6 » Globální odpovědnost «4 Ze světa rozvoje» GLOBÁLNÍ ODPOVĚDNOST Tomáš Tožička; Česko proti chudobě Sedm a půl roku poté, co se 191 států přihlásilo k Rozvojovým cílům tisíciletí, je jasné, že boj s globální chudobou, pandemiemi a rozvojem jedněch na úkor úpadku druhých prohráváme. Přes optimismus několika pošetilců nezbývá než připustit, že lidská činnost má negativní dopad na životní prostředí nejen v několika obětovaných lokalitách či sub-regionech, ale že přímo ovlivňuje i celosvětové klima. Světová obchodní organizace se rozpadla v okamžiku, kdy bohaté státy dosáhly všech výhod a měly recipročně nabídnout totéž chudým zemím. Odmítly zastavit dotace a otevřít své trhy, a tak se tzv. volný trh znovu ukázal jako mýtus, který zastírá, že mezinárodní obchod ovládají ti, kteří mají dostatek moci prosadit své zájmy, a nabídka a poptávka hrají jen marginální roli. Po dlouhém období poklesu cen surovin jejich hodnota roste a boje velmocí o prosazení svých teritoriálních zájmů v klíčových zemích se znovu rozbíhají. Neúplný sumář nejpalčivějších problémů naší planety před námi otevírá nedozírné pole otázek: Jak je možné, že patříme mezi pětinu nejbohatších zemí na této planetě? Můžeme si kupovat extrémně levné věci, protože dodavatelské firmy využívají práce dětských otroků? Jak je možné, že každých 6 měsíců zemře hlady a na banální nemoci více dětí, než jich pobil holocaust? Proč naše oblíbené značkové firmy neplatí sociální a zdravotní pojištění svým zaměstnancům v rozvojových zemích? Jak to, že umírají miliony lidí na tuberkulózu a malárii, když je umíme léčit? A mohli bychom se ptát dál. Pokusme se však podívat hlouběji na příčiny globální krize a nastínit i možná východiska pro její řešení. Pokusím se poodhalit ještě jinou rovinu, než je obvyklé obviňování největších potížistů skupiny Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a G8. I takový stát jako ten náš totiž má v tomto procesu svou neblahou roli. Každá rada drahá Každého z nás samozřejmě napadne, jak je možné, že chudé země jsou tak chudé. Nebylo nakonec lepší, aby zůstaly v koloniálním područí, kde o ně bylo tak pěkně postaráno? Data a fakta nás přesvědčí o opaku. Ve většině postkoloniálních zemí došlo k rychlému nárůstu vzdělaných vrstev, zlepšila se zdravotní péče i stav hospodářství. Tento vývoj však nenechával v klidu bývalé koloniální mocnosti, které nepředpokládaly tak vysokou míru emancipace v Africe takřka neexistovali domorodí vysokoškoláci, protože koloniální systém vysokoškolské vzdělání domorodcům neumožňoval. Rostoucí nezávislost bývalých kolonií znamenala obrovské ztráty koloniálních mocností, pro které byly příjmy ze zámoří zásadní. Příkladem následného neo-koloniálního prosazení zájmů bylo bývalé Belgické Kongo a západní intervence proti němu vrcholící nástupem diktátora Mobutu a zavražděním prezidenta Lumumby, jehož tělo likvidovali belgičtí vojáci (rozsekat prezidentovo mrtvé tělo bylo pro belgické výsadkáře lehčí, než účastnit se reálných bojů ve Rwandě, z nich raději uprchli...). Po dalších obdobných zásazích, které byly stále hůře přijímány i v bohatých zemích, byl zvolen jiný postup - metoda falešných poradců, ekonomických hit manů. Tito lidé pracovali pro slavné poradenské firmy a za veliké peníze poskytovali vládám rozvíjejících se zemí rady, které je měly přivést k prosperitě, ale mnohem více je zaváděly do dalšího područí. Publikované zpovědi těchto poradců nám ukazují, jaké volí praktiky. Cílem ekonomického hit mana je prosadit v zemi takové investice, které by stát uvrhly do zadlužení či závislé situace, v níž by byl lehce manipulovatelný. Jedná se o velké investiční celky jako letiště, infrastrukturu a pod. Půjčky poskytnuté na tyto projekty tekly obvykle přímo do kapes nadnárodních firem, které investice realizovaly. Když se ukázalo, že půjčka je prakticky nesplatitelná, dostaly země jako Ekvádor nabídku, aby umožnily západním firmám těžit jejich nerostné bohatství. Vrchol obdobných nesmyslů tvoří jaderná elektrárna Baatan na Filipínách, která byla pod dozorem Národní agentury pro jadernou energetiku USA postavena firmou General Electric na úpatí vulkánu. Nikdy nebude spuštěna, přesto Filipíny dodnes platí 100 tisíc USD denně na splátkách za tuto stavbu. Můžeme oprávněně obviňovat vládnoucí elity v chudých zemích z korupce a špatného vládnutí. Musíme si však uvědomit, že žádná chudá země by neunesla ani jeden z našich finančních skandálů typu lehkých topných olejů či krachů bank, jimž naše vláda i zákonodárci jen tiše přihlíželi... Chudobou k bohatství Nelson Mandela řekl, že chudoba není něčím přirozeným a nezměnitelným, ale je dílem lidských činů. Nezbývá než dodat, že mnoho těchto činů, přináší značný zisk. Africké země sice disponují obrovským surovinovým potenciálem, ale kvůli své chudobě jsou snadno manipulovatelné, takže jejich zdroje přinášejí bohatství jiným. Díky finančním možnostem a mocenskému postavení bohatších zemí je jim fakticky bráněno ve vlastním rozvoji a slouží jen jako surovinová základna. Je evidentní, že největší zisky přináší finální zpracování a prodej technologicky náročných výrobků. To je však dnes vyhrazeno státům a firmám, které si takové postavení dokážou vydobýt. Vezměme například kávu, která je po ropě druhou nejprodávanější komoditou na světě. Přesto, že se káva v EU nepěstuje, patří Unie mezi její největší zpracovatele. Dovoz zpracované kávy totiž podléhá mnohem vyššímu clu a tak jsou producenti z tradičních pěstitelských a zpracovatelských zemí v Africe a Latinské Americe znevýhodněni a přesto, že vyrábějí levněji, nejsou kvůli celním bariérám konkurenceschopní. Naopak na Jamaiku, bývalou velmoc ve vývozu mléka, je ve velkém dováženo vysoce dotované sušené mléko z USA. To zlikvidovalo místní farmáře. Jamaika ovšem celní bariéry využít nemůže, a pokud se chce dostat vůbec k jakým penězům a prodat na světovém trhu alespoň něco, musí akceptovat podmínky WTO, které ovšem bohaté země samy nedodržují. Novými technologiemi k novým problémům Když začala první zelená revoluce, sliboval si od ní celý svět vyřešení hladu a chudoby. Intenzifikace zemědělství, pěstování monokultur ve velkém, využívání pesticidů a umělých hnojiv, zavlažování. To byl recept na řešení hladu od západu na východ a na jih. Po pár desítkách let vidíme, že situace je horší než předtím. Pesticidy a umělá hnojiva otravují nejen půdu, ale na jejich působení umírají ročně statisíce lidí. Zavlažování zasoluje zemi a monokultury v chudých zemích jsou pěstovány především na vývoz, přičemž potraviny pro vlastní výživu chybí. I když Indie vypěstuje mnohonásobně víc než dříve, počet hladových stoupá. Zastánci zelené revoluce sice tvrdí, že se celosvětově snížil počet trpících hlady, ale je tomu tak jen díky obrovskému úspěchu Číny na tomto poli. Přes rostoucí desertifikaci a deforestaci, přes zjevný neúspěch v boji s chudobou, snaží se agro-giganti s podporou Rockefelerovy

7 a Gatesovy nadace o druhou zelenou revoluci. Tentokrát by mělo jít o podporu Geneticky modifikovaných organizmů (GMO) a nanotechnologií. Dnešní fakta jasně ukazují, že nejsme schopni zajistit bezpečnost při manipulaci s nanočásticemi a nejsme schopni zabránit neplánovanému rozšiřování GMO a dalším mutacím. GMO nepomáhají zajistit potravinovou bezpečnost a jdou proti potravinové soběstačnosti. Přesto, že léky podávané jednotlivcům testujeme celá desetiletí, nové nebezpečné chemikálie vypouštíme do přírody bez důkladných testů, které by nám potvrdily jejich dlouhodobou nezávadnost. Zbrojením k větší chudobě Každá vyrobená zbraň, každá spuštěná válečná loď, každá vystřelená raketa v konečném smyslu znamenají okrádání těch, kteří hladoví a nemají co jíst. To nejsou slova pacifistů, ale presidenta Eisenhowera, jednoho z největších válečníků historie, který varoval před nekontrolovatelnou mocí zbrojního průmyslu. I naše země hrála v dobách studené války v závodech ve zbrojení svou roli a měli bychom si uvědomit naši odpovědnost. Na mnoha místech planety dosud umírají lidé našimi zbraněmi. Smutné je, když se naše země znovu staví do čela nového kola zbrojení, které na sebe naváže ohromné prostředky finanční, materiálové i výzkumné. Celosvětové výdaje na zbrojení činí již tisíc miliard USD ročně a země jako USA či Rusko slibují jejich další navyšování. To bude znamenat zhoršení přístupu k úvěrům na mezinárodním trhu a také jejich zdražení. Při posledním pokusu o celosvětovou ochranu pomocí SDI, které byly jen dalším Reaganovým omylem, narostly dluhy chudých zemí až několikanásobně právě díky enormnímu růstu úrokových sazeb, který zapříčinilo obrovské zadlužování USA, z něhož se ani Spojené státy ani rozvojové země dodnes nevzpamatovaly. President Eisenhower věděl, o čem mluví, a dnešní USA mu dávají zapravdu. 35 milionů občanů Spojených států žije pod hranicí chudoby, z toho 12 milionů dětí. Pomáhat najít chudým lidem v USA i v rozvojových zemích cestu ze zakletého kruhu bídy je důležitější, než roztáčet nová kola zbrojení. Naším problémem není to, že by zbraní bylo málo, ale že je jich příliš mnoho. Jak říkal bývalý ředitel Světové banky Wolfensohn: Dáváme tisíc miliard na zbrojení a padesát miliard na rozvoj, to se mi zdá nepřiměřené. Ráje pro bohaté Hrubě odhadované ztráty daňových úniků přes tzv. daňové ráje a offshore země přesahují 250 miliard USD při předpokládaném 30% zdanění. Polovina těchto prostředků by bohatě stačila k odstranění chudoby a nejzávažnějších nemocí. Přesto, že tento fakt je znám už dlouhou dobu, jen málo zemí se s nimi pokouší bojovat. Daňové ráje sami nepatří mezi světové mocnosti a donutit je k přijetí mezinárodních pravidel by bylo jednoduché. Bohužel nebyl zatím nalezen mezinárodní konsensus, protože autoritativním vládám tento systém nevadí, v mnoha demokratických zemích pak firemní lobby tlačí proti přijetí legislativy a jiné demokratické země rády využívají offshore teritoria k financování tajných operací. Offshore operace fungují tak, že místo aby si např. měď prodávaly firmy z ČR a Zambie, prodá nejprve zambijská firma měď firmě na Seychelách a to s minimálním ziskem, aby se vyhnula placení daní v Zambii. Tam je měď prodána jiné firmě za běžných podmínek a to za paušálního zdanění cca 300 USD. Pak teprve se tento klíčový technický kov dostane do Čech, ovšem za cenu, která minimalizuje zisk a tedy i zdanění v ČR. Není třeba dodávat, komu patří firmy na Seychelách. To ovšem nikdo nezjistí, protože tamní úřady garantují utajení, nepožadují daňová přiznání ani audity. Podobných offshore center je na světě na sedm desítek. Máte-li dost peněz, najdete i v Čechách dost daňových poradců, kteří vám přesně poradí. Vzhledem k tomu, že podobné operace nemohou provádět zaměstnanci se svými zaměstnavateli, není divu, že se daňová zátěž přesunuje z právnických osob na fyzické a důchodové a sociální systémy jsou kvůli těmto daňovým únikům v krizi. Lidská práva jen jako opresivní nástroj V roce 1948 schválilo Valné shromáždění OSN Všeobecnou deklaraci lidských práv. Je dobré si povšimnout, že když se mluví o lidských právech na mezinárodní úrovni, každý má na mysli něco jiného. Nejpatrnější to bylo v době studené války, kdy jedna strana mluvila o politických právech a právu na vlastnictví, zatímco druhá strana vyzdvihovala práva sociální a pracovní. Jen lidská práva přitom trpěla. A obě strany se podílely na masakrech ve zbytku světa. Dnes se situace příliš nezměnila. Lidská práva jsou zneužívána jako nástroj nátlaku a vydírání. Nadnárodní firmy bez skrupulí využívají otřesných pracovních podmínek, které popírají deklaraci lidských práv i všechny základní konvence Mezinárodní organizace práce (ILO) a vlády v bohatých zemích k tomu mlčí. Když však jde o omezení dovozu z chudých zemí, jsou konvence ILO vhodným nástrojem. Jestliže nechceme nějaké zemi pomoci v krizové situaci, je výmluva na lidská práva tou nejvhodnější. Pokud se však jedná o podporu diktatury, která je pro nás ekonomicky či jinak zajímavá, lidská práva jdou stranou. V preambuli Všeobecné deklarace lidských práv se jasně praví, že každý jednotlivec i každý orgán společnosti se musí zasadit o jejich uznávání a zachovávání. Podle výkladu OSN patří mezi orgány společnosti i nevládní organizace, církve, odbory, podnikatelské subjekty a jejich komory. Všechny vyjmenované skupiny jsou si toho velmi dobře vědomy a svého postavení se dožadují při přípravě zákonů či tripartitním vyjednávání. Když ovšem přijde na dodržovaní lidských práv, tváří se firmy a konzervativci, jako by to nebyla jejich záležitost. Na 70 % kakaa pochází z oblastí, kde je běžná práce dětských otroků. Osmileté dívce, která 12 hodin denně otročí na kakaových plantážích Pobřeží slonoviny, je jedno, že tato země ratifikovala všechny základní konvence ILO, stejně jako je to jedno firmám Nestlé (Orion) a Kraft Foods (Figaro), které díky této práci mohou dodávat do našich supermarketů laciné čokolády s vysokými zisky. Vlády chudých zemí nemají dostatek sil prosadit vlastní zákony proti mnohem bohatším nadnárodním korporacím a jejich dodavatelům. Pro spotřebitele na západě je to velká výhoda, protože díky tomu mohou dostávat velmi laciné výrobky. Toto nedodržování lidských práv nám nevadí, dokud nezasahuje do našich zájmů. Pak jsme ochotni nastavit druhý metr, omezit dovoz zboží a zastavit podporu. Odpovědnost začíná doma Ghándí říkal, že na světě je dostatek pro všechny, ale málo pro jednoho hrabivce. Prvním krokem na cestě ke změně je uvědomit si, že patříme k nejbohatší pětině planety, která však spotřebovává více než 80 % celkového bohatství. EU disponuje největší ekonomickou silou světa a její představitelé si alespoň ve svých deklaracích uvědomují, že to s sebou nese i zvýšenou míru odpovědnosti. To ovšem neplatí o všech jejích členech a především ti noví mají o své odpovědnosti velmi zkreslené představy. Neznalost historie, přeceňování vlastní role v dějinách, falešné představy o nesmírnosti vlastního utrpení a chudobě ovlivňuje náš nezájem vidět skutečné problémy reálného světa a podílet se na jejich řešení. Naše země patří mezi ty, které odmítají snižovat dotace na vývoz, odmítá splnit svůj závazek navýšit rozvojovou spolupráci, klopotně se ubírá k racionalizaci a zprůhlednění systému zahraniční rozvojové spolupráce, který dnes slouží hlavně díky ministerstvům průmyslu a životního prostředí jako podpora českých firem. Cena zboží je při nákupu rozhodující a jen pomalu rostou požadavky na kvalitu a nezávadnost. Otázku po etické čistotě a porušování lidských práv si při nákupu klade jen málokdo. Dokud se v Česku globální odpovědnost nestane otázkou volby politické i spotřebitelské, budeme se dál podílet na rostoucí chudobě, environmentálním znečištění a porušování základních lidských práv. Ne každý může realizovat projekty v chudých zemích, ale nikdo z nás nesejme odpovědnost za to, že naše země neplní své mezinárodní závazky. Kampaň Česko proti chudobě je volbou pro každého, kdo si uvědomuje, že důstojný život a spravedlnost není možno udržovat na malém kousku planety na úkor bídy zbytku světa. 5» Globální odpovědnost «

8 Ze světa rozvoje» FOTBAL A ROZVOJ Robin Ujfaluši Ačkoliv je fotbalová základna v Nairobi obrovská, řadu hráčů jsme na turnaji nepotkali poprvé. Znali jsme je z dřívějška z matharských fotbalových odpolední, případně z jiných akcí. Jedním z nich byl i Stanley. Všimli jsme si ho velmi brzy, hned na prvním úklidu ve slumu Korogocho. Ne proto, že by ostatní převyšoval svým zevnějškem či výškou jen jeho pracovní nasazení bylo na dvanáctiletého kluka enormní. Stanley nebral příliš ohled na nepsané pravidlo platící při úklidu organizovaném MYSA, že mladí pracanti buď mají lopaty a hrábě (a tím pádem nakládají), nebo dostanou kolečka a vyváží odpadky pryč ze slumu na skládku. Byl takřka všude přijel s kolečkem a hned bral lopatu a začal nakládat. A když bylo naloženo pokud byla plná kolečka jen vteřinu bez obsluhy, automaticky se jich ujal a vyrazil směrem na skládku. Úklid veřejných prostor k fotbalu v Nairobi jednoduše patří jednak se menší skládka v Korogochu nekontrolovaně tvoří na rohu fotbalového hřiště, a je tedy potřeba si s ní poradit, pokud se má o víkendu hrát na regulérním hřišti. A jednak k úklidu motivuje i fotbalová tabulka když se tým sejde v dostatečném množství, připíše si šest bodů do celoroční soutěže ve své zóně. Dost na to, aby tu týmy před úklidem stály seřazeny, jako by se hrál fotbalový turnaj. Na začátku jsme se domluvili, že největšího pracanta po úklidu symbolicky odměníme malou sladkostí. O vítězi nebylo pochyb. Stejně jako o tom, že Stanley si nenechá odměnu v podobě koláče pro sebe. Okamžitě se rozdělil s pěticí dalších ušmudlaných rukou. Ostatně jako vždycky na tomto kontinentě v Africe jsme zvyklí se dělit. Teprve později jsme se dozvěděli, co vše se ve Stanleym skrývá ve svých dvanácti letech je nejen kapitánem žákovského týmu Magic stars, ale zároveň asistuje při jeho tréninku a má na starosti coby trenér jeden mladší tým do 12 let. Věc v Africe vůbec ne neobvyklá. Trenéři začínají svou kariéru v útlém věku a nezřídka vedou týmy jen o rok dva mladší. Dělají to samozřejmě naprosto amatérsky, z větší části intuitivně. Ale jiné řešení není týmů je příliš a zaujatých trenérů není nikdy dostatek. Na úklid do slumu Korogocho Stanley přišel, přestože z této zóny nepochází, tento úklid nebyl vypsán pro jeho tým, a dostal tedy do hodnocení individuální aktivity jen jeden bod - místo obvyklých tří. Kvůli jednomu bodu přišel přes půl Nairobi pěšky, za matatu (veřejnou dopravu) by zbytečně utratil 20 šilinků, které jsou potřeba na jídlo. Těžko říct, kolik úklidů Stanley takto obchází, ale na stipendium organizace MYSA (Mathare Youth Sport Association), které získává zhruba 350 nejaktivnějších mládežníků, to zatím nestačí. Proto si o škole může prozatím jenom nechat zdát tisíc šilinků ročně na školné a uniformu je pro něho absolutně nedosažitelných. Rodiče tu také nepomůžou Stanley totiž žádné nemá. Zemřeli příliš brzy, než aby si je vůbec pamatoval. Jen slyšel, že osudným se jim stal novodobý mor černého kontinentu AIDS. Dny tráví mezi dvěma nairobskými čtvrtěmi Dandorou a Korogocho. V Dandoře je velké smetiště, kde se dá najít nějaký ten papír, kov, dráty, popřípadě plast a tento úlovek je možné následně zpeněžit u obchodníků ve slumu Korogocho. Na denní výdělek se raději neptejte 20 keňských šilinků je necelých 7 korun. Pozdní odpoledne je nejpříjemnější částí dne přicházejí fotbalové povinnosti a radost ze hry. Hodinku stráví ve svém týmu do 12 let a další hodinu má na starost své mladší svěřence. Někdy zůstává na hřišti v Korogochu ještě trochu déle. Partiček kluků se tu pohybuje vždycky dost, a pokud se podaří sehnat míč, je další improvizovaný pouliční zápas na spadnutí. A o víkendu se může těšit na zápasy svého týmu. Celkem se těchto fotbalových klání a navazujících rozvojových projektů účastní v Nairobi kolem mladých lidí Fotbal není v Africe nikdy jen fotbal. Je to zároveň životní příležitost, naděje na lepší budoucnost. Fotbalově-rozvojové projekty rostou na černém kontinentu v poslední době jako houby po dešti a stávají se takřka módou. Liší se ve svém zaměření: jedny se zaměřují primárně na společenský rozvoj a jako prostředku pro své aktivity využívají obrovské popularity tohoto sportu. Jiné se orientují na nejtalentovanější mládež a snaží se vychovávat elitní fotbalisty. Nedílnou součástí těchto tréninkových center je i školní vyučování, takže i když se nakonec dotyčnému nepodaří uskutečnit jeho sen a stát se profesionálním fotbalistou, získá pro další život alespoň jisté vzdělání což není v afrických poměrech zdaleka samozřejmost. Typickým příkladem sociálně orientovaného fotbalového projektu je keňská MYSA. V masovém měřítku pořádá celoroční fotbalové soutěže. Pro každého, pro chlapce i pro dívky, pro všechny věkové kategorie. Jejich soutěží se celoročně účastní přes mladých lidí v 1100 týmech. To už je záběr, který dovede ovlivnit celkové společenské klima. Ještě v 70. a 80. letech se prý mladí výrostci v nairobských slumech, kde MYSA působí, identifikovali primárně s gangem, k němuž patřili. Dnes se identifikují s fotbalovým klubem, za který hrají. To neznamená, že gangy vymizely zcela, ale posun je výrazný a v každém případě pozitivní. V chudinských čtvrtích, kde na několika málo kilometrech čtverečních žijí v nuzných podmínkách statisíce obyvatel, často bez smysluplné životní perspektivy, plní fotbal neocenitelnou službu. Dává lidem zábavu a radost, dává jim šanci zahrát si hru, kterou milují, a tak ventilovat přebytečnou energii, která nemusí být vždy pozitivní.» Fotbal a rozvoj «6 U nejmladší generace navíc působí velmi výrazně i výchovný faktor fotbal je pro ně jednou z mála příležitostí, jak na sobě pracovat, jak se při hře naučit týmovému duchu, jak získat vzdělání. Několika stovkám nejaktivnějších totiž MYSA každoročně poskytuje školní stipendium, aby získali alespoň základní a středoškolské vzdělání, těm nejnadanějším pak umožňuje i vyšší vzdělání - pro nás relativní samozřejmost, pro většinu Afričanů velké privilegium. O tom, že fotbalové výkony na hřišti nejsou v tomto projektu posledním cílem aktivit, svědčí nejlépe

9 již zmíněný program pravidelných úklidů ve slumech, jichž se týmy účastní většinou je nouze o nářadí, nikoli o hráče. Specifikem nairobských chudinských čtvrtí je velká koncentrace lidí na malém prostoru. Ve Rwandě, kde fotbal používají jako nástroje pro usmíření znepřátelených etnik po válečné genocidě, je situace opačná. Občanská válka sice začala v hlavním městě Kigali, kde sídlí i centrála fotbalového projektu Football pour la paix (Fotbalem k míru), ale brzy se závratnou rychlostí rozšířila do celé země. Fotbalový projekt se proto soustředí na aktivity v regionech a jedním z hlavních záměrů je integrace obou místních etnik Hutuů a Tutsiů. Hráči jsou bez ohledu na etnický původ spojováni do týmů, společné fotbalové zážitky mají podněcovat přátelské vazby mezi mladými lidmi, a zpětně tak působit i na klima ve společnosti, jež je i po letech hluboce poznamenáno nedávnou válečnou zkušeností. Jednotlivá regionální centra se jednou za čas sjíždějí na společné turnaje. Ani tady nejsou fotbalová vítězství hlavním cílem, jde spíše o příležitost k setkání a utužení pracovních i osobních kontaktů. Specialitou rwandského projektu je podpora rovných příležitostí pro dívky, a tak bývá součástí turnajů řada zvláštních pravidel, na kterých se týmy mohou dohodnout např. góly týmu se začínají počítat až poté, co poprvé skóruje dívka. Týmy, které bývají smíšené, jsou tím motivovány dávat něžnému pohlaví při fotbale více příležitostí Fotbal nezůstává v Africe stranou ani dalšího velkého společenského tématu, jímž jsou pandemické choroby, především šíření viru HIV. V nairobské MYSE existuje speciální divadelní skupina, která se svým umělecko-agitačním programem vystupuje nejen v samotném Nairobi, ale stále častěji pořádá kampaně i na keňském venkově, kde je tradičně informovanost o HIV/AIDS na podstatně horší úrovni než ve městech. V Jihoafrické republice dokonce z popudu prezidenta Thabo Mbekiho a bývalého německého kancléře Gerharda Schrödera vznikl v roce 2004 speciální projekt Kick AIDS (Vykopni AIDS), který systematicky využívá fotbalu jako prostředku k osvětě o této chorobě, ohrožující jihoafrickou společnost v hrozivém rozsahu. Po letech apartheidu a bouřlivých sociálních i politických změnách v 90. letech, kdy byla ekonomicky nejvyspělejší africká země více zaměstnána jinými problémy, se totiž v JAR dostala tato choroba do centra pozornosti poněkud opožděně, až někdy po roce A údaje z roku 2006 nevěští nic dobrého: 5,5 milionu nakažených, zhruba 1000 lidí denně na tuto chorobu umírá a více než 30 % těhotných matek je infikováno virem HIV, přičemž čísla byť stále pozvolněji rostou. Výborný recept ostatně poskytl už v roce 1997 v rámci kampaně UNICEF liberijský kanonýr George Weah. Do rádia namluvil klip a v poločasové přestávce zápasu národního týmu, vůbec prvního po letech občanské války, obešel na stadiónu symbolické kolečko, spolu s kolegy a velkým transparentem Liberijci, buďte rozumní AIDS je smrtelná choroba. Při vědomí, jakou sledovanost mívají zápasy národního týmu a jakému obdivu se v Africe těší špičkoví fotbalisté, si lze těžko představit účinnější prostředek, jak rozšířit zprávu do maximálního počtu domácností. Vedle fotbalových projektů orientovaných primárně sociálně se v Africe objevuje stále více výběrových akademií s ambicí vychovávat špičkové fotbalisty. Jednou z nich je senegalský projekt Diambars, na jehož založení se podílely i francouzské fotbalové legendy, Patrick Vieira, rodák ze senegalského Dakaru, a Bernard Lama, původem z Francouzské Guayany. Akademie je vybudována jako elitní školicí centrum pro nejtalentovanější hráče ve věku mezi 13 a 18 lety a v každém z pěti ročníků je místo pro zhruba padesátku šťastlivců. Velkorysý architektonický komplex zahrnuje všechny podstatné součásti obdobných sportovních areálů v Evropě tréninková hřiště, fotbalový stadion, fitnesové centrum, tělocvičny, prostory pro regeneraci i volný čas. Výukový program je rozdělen rovnoměrně mezi sportovní přípravu a vzdělání, a právě v tom vidí autoři projektu jeho společenský rozměr. I když u fotbalu na vrcholové úrovni zůstane pouze část z nich a svůj fotbalový sen v Evropě uskuteční v lepším případě jen pár vyvolených, ostatní absolventi akademie by měli tuto výjimečnou životní příležitost po návratu do běžného života zúročit jinak. Diambars zároveň měl od počátku ambici sloužit jako pilotní a vzorový projekt pro další obdobné počiny po celém kontinentu. A skutečně se tak děje. Jejími mecenáši jsou nejen slavné a finančně zajištěné africké fotbalové legendy typu Abedi Pelé či Samuel Eto o, ale i neméně slavné evropské kluby. Stále více si totiž uvědomují, že africký kontinent skýtá mimořádný zdroj nikdy neobjevených fotbalových talentů. A že pokud zaspí teď, mohl by jim brzy ujet vlak. Naproti tomu FC Barcelona loni vyhlásil, jako vůbec první klub na světě, že se oficiálně připojuje k celosvětové kampani OSN Rozvojové cíle tisíciletí. Necelým procentem ze svých příjmů bude sponzorovat výstavbu vzdělávacích a tréninkových center, zvláště v Brazílii, Maroku a subsaharské Africe. Že si fotbalový potenciál afrického kontinentu neuvědomují jen velkokluby, o tom dobře svědčí smlouva průměrného belgického týmu SC Lokeren s Canon de Yaoundé, předním mužstvem kamerunské ligy. Evropský klub posílá do Yaoundé ročně a k tomu přidal jeden autobus. Za to má podle smlouvy každý rok předkupní právo na 1-2 hráče kamerunského týmu. Jednou z motivací této dohody byl údajně i zásah do černého obchodu s africkými hráči, kterému se v Evropě (a v Belgii zvlášť) vede bohužel velmi dobře. O své fotbalové odysseji v Evropě sní po celé Africe miliony mladých hráčů. A pro svou životní šanci jsou ochotni udělat cokoli. Toho využívají nejrůznější prostředníci a manažeři. Stovky až tisíce afrických fotbalistů míří na evropský kontinent načerno za extrémně nevýhodných podmínek, s pochybnými smlouvami. Často tu pak zůstávají bez řádných kontraktů, bez práce, a tedy i bez peněz. V Evropě se cítí bezprizorně, odříznutí od příbuzných a přátel. V zajetí svých manažerů se vrátit nemohou a často ani nechtějí, protože by museli před blízkými přiznat vlastní neúspěch. Fotbalová sázka na Evropu je zkrátka pro mladé africké naděje dvojsečná. Na jednu stranu to mnoha z nich poskytuje životní šanci a na řadu let i smysl života. Na druhou stranu těch, kteří se skutečně prosadí či dokonce světově proslaví, je jen mizivá část. Faktem je, že fotbal se na černém kontinentu těší obrovské popularitě a díky tomu má potenciál stát se v Africe i účinným nástrojem pro společenský rozvoj. Záleží jen na konkrétních projektech a lidech kolem fotbalu, aby se nenaplnily obavy kamerunského sociologa André Ntonfa totiž aby se tento sport nestal novým faktorem odcizení, vykořisťování, deportace a v posledku otroctví mladých Afričanů.» Fotbal a rozvoj «7

10 Ze světa rozvoje» GLOBÁLNÍ VELMOC A SÍTĚ JEJÍHO VLIVU Steven Hiatt Nekončící proces hromadění vlastnictví musí pramenit z věčné tendence k hromadění moci. Hannah Arendt» Globální velmoc a sítě jejího vlivu «8 V červnu 2003, krátce po slavném výroku Mise splněna!, kterým ukončil George W. Bush operaci Irácká svoboda, oznámil tentýž muž jásajícím kadetům na West Pointu, že Spojené státy nemají žádné teritoriální ambice. Neusilujeme o vybudování Říše, řekl americký prezident doslova. Bushovi ideologičtí souputníci, neokonzervativní učenci typu Nialla Fergusona či Charlese Krauthammera, však podněcovali právě k takovéto politice: Při uvědomění si současné role Ameriky ve světě je třeba uskutečnit přechod od neformální převahy k opravdové a přijmou skutečnost, že politická globalizace je jen hezčím slůvkem pro imperialismus. 1) Musel se vskutku poststudenoválečný svět nový řád, vzniknuvší po pádu Berlínské zdi v roce 1989 stát věkem nové Říše? Vítězství spojenců v roce 1945, potvrzující právo lidu na sebeurčení v Atlantické chartě, se zdálo být v epoše impérií posledním mezníkem. Lidé žijící v koloniích v Asii, v Africe a na Středním východě viděli britské, francouzské i nizozemské armády poražené. Dobře věděli, že bývalé koloniální velmoci nemají dostatek ani financí, ani vojáků k udržení nadvlády po delší dobu. Dva nejsilnější státy, Spojené státy a Sovětský svaz, se navíc oficiálně postavily na protiimperialistickou stranu. Washington dlouho prosazoval politiku otevřených dveří, přiznávající rozvojovým zemím právo na formální nezávislost. Moskva zase odsuzovala imperialismus jako takový, a to již od revoluce v roce Komunistické hnutí, vzniknuvší v mnoha koutech koloniálního světa, přišlo až jako výsledek této politiky. Evropské mocnosti se však pokoušely koloniální impéria udržet, jak nejdéle to šlo. Velká Británie sice opustila Indii již v roce 1947, ale se vzbouřenci v Keni, na Kypru a v Malajsii bojovala až do neúnosného konce. Francie válčila v Alžírsku a v Indočíně od počátku se ztrátami a bez valné naděje na vítězství. Zřejmě jenom proto, aby si udržela alespoň kousek odlesku někdejší imperiální slávy. Čas ale neúprosně plynul a k právu na sebeurčení všech národů se postupně přiklonila většina evropského i amerického obyvatelstva. Elity západních mocností neměli ponětí, kterak se s nastalou situací vypořádat: Co když se pokusí vůdcové třetího světa ovládnout situaci získat kontrolu nad vlastními zdroji a vybudovat vlastní průmyslové zázemí? Anebo ještě hůře, co když se spojí se sovětským blokem? Co když vlastenecké snahy připraví podmínky pro nástup nových komunistických stran? Hrozba komunismu se díky propagandě stala často zmiňovanou. Ale i ztráta koloniálních trhů a zdrojů by znamenala pro západní velmoci obrovskou ránu. Válkou oslabené ekonomiky se vzpamatovávaly jen pomalu a pouze kolonie mohly rychlejší obnovu zaplatit. A velkopodnikatele z USA doslova děsila možnost návratu Evropy k podmínkám hospodářské krize třicátých let. Proto se snaha o udržení koloniálních trhů a nerostných zásobáren dále stupňovala. Teprve události v Íránu, Guatemale a Egyptě v padesátých letech minulého století ale předznamenaly obrat v politice západních zemí vůči oblastem, které se staly známými pod označením třetí svět. V roce 1951 znárodnil íránský premiér Mohamed Mosaddek ropný průmysl, do oné doby řízený anglo-íránskou ropnou společností (AIOC, později překřtěná na British Petroleum). Demokraticky zvolený nacionalista Mosaddek (časopisem Times vybraný za muže roku 1951) odmítal celkem pochopitelně skutečnost, že devadesát dva procent zisků z íránské ropy jde do kapsy AIOC, a to dle dlouhodobé dohody odrážející britskou nadvládu v Persii ze začátku století. V téže době byl ale do funkce britského premiéra zvolen podruhé Winston Churchill, který se záměrem vypořádat se s nově vzpurným klientem a znovu pozvednout britskou prestiž nijak netajil. Churchill nařídil blokádu Perského zálivu ve snaze zabránit Íránu ve vývozu ropy. Spojené státy jej podpořily bojkotem íránského zboží. Více silových akcí již nebylo možno provést, protože Korejská válka pohltila veškerou pozornost Spojených států i Velké Británie. Možnost sovětské intervence na pomoc Íránu však zůstávala děsivou. CIA proto přišla s jemnějším přístupem, vtěleným do operace Ajax, řízené Kermitem Rooseveltem: nejprve vytvořit politický neklid za účelem podkopání Mosaddekovy politické podpory, posléze přejít do akce. Plán se vydařil dokonale. Dezinformační kampaň CIA postupně rozdělila islámské nacionalisty a sekulární demokraty. V srpnu 1953 se podařilo popudit vůči novému režimu také armádu, a tak byl Mossadek zatčen. Moci se ujal opět Šáh. Jmenoval nového premiéra a ropný průmysl znovu odnárodnil. Pomoc Spojených států Británii nebyla pochopitelně zadarmo British Petroleum se musel vzdát části těžební koncese ve prospěch amerických firem. Iniciativa, jež srazila osvobozující se Írán na kolena za nepatrných nákladů, též značně potěšila vojenské a zahraničněpolitické činitele. Již brzy se měla uplatnit znovu. Druhá zkouška nepřímých metod rozšiřování politické převahy se udála v Guatemale. Zdejší prezident Jacobo Arbenz vyhlásil v květnu 1952 program znárodnění nevyužívané zemědělské půdy, která patřila bostonské United Fruit Company (dnes Chiquita), největšímu pozemkovému vlastníku v celé zemi. Inspirací pozemkové reformy se stal Zákon o usedlostech Abrahama Lincolna z roku Také Arbenz chtěl učinit z někdejších nádeníků a námezdních pěstitelů novou vrstvu drobných farmářů. Eisenhowerově administrativě ale připadla Lincolnova metoda zřejmě příliš radikální. Zvláště pak Johnu Fosteru Dullesovi, americkému ministru zahraničí, a Alanu Dullesovi, řediteli CIA, kteří zasedali ve správní radě zmíněné korporace. Kermit Roosevelt popsal reakci Alana Dullese na plánovanou operaci: Vypadal až děsivě nadšeně. Jeho oči zářily a on přitom vrněl jako obří kočka. Evidentně ne jenom proto, že byl nadšený z toho co slyšel, ale určitě měl v hlavě už i další plány. 2) Arbenze svrhl Washingtonem podporovaný převrat v červnu 1954 (operace PBSucces); kolem patnácti tisíc zemědělců, kteří se za prezidenta postavili, padlo za oběť. V kontrastu s úspěchy tajné intervence v Íránu a v Guatemale odhalila Suezská krize z roku 1956 nevýhody, jež s sebou přináší stará metoda přímých zásahů. Egyptský prezident Gamal Abdal Násir znárodnil v červenci roku 1956 Suezský kanál. Průplav vlastněný evropskými investory představoval významný zdroj příjmů, které chtěl Násir využít k výstavbě Asuánské přehrady. Plán však narazil na odpor hned u několika států: Velké Británie, bývalého koloniálního pána v Egyptě, jejíž společnost průplav spravovala; Francie, protože Násir podporoval alžírské povstalce, a Izraele, který doufal v likvidaci bezpečnostní hrozby, zneuctění symbolu pan arabského nacionalismu a porážku obhájce palestinské nezávislosti. 29. října 1956 proto Izrael Egypt napadl. Fran-

11 cie a Velká Británie záhy obsadily okolí Suezského kanálu, kde rozprášily egyptské síly. Operace se dodnes považuje za taktický skvost, pro USA ale znamenala jen potíže. Eisenhowerovu administrativu zrovna zaměstnávala intervence Sovětského svazu v Maďarsku. Tamní krize měla být využita k propagandistickému tažení, které by dále podkopalo prestiž Sovětského svazu, notně již pošramocenou odsudkem Stalinova kultu na XX. zasedání KSSS. Americká odezva na suezskou válku tak byla chladná. Velká Británie se musela stáhnout a celá akce potvrdila slabost bývalých koloniálních velmocí. Zrychlil se proces dekolonizace a zvýšila se také prestiž Spojených států ve třetím světě. Od této chvíle soupeřil s USA o vliv ve třetím světě už jenom Sovětský svaz. Dekolonizace vs. kontrola Podobně jako v zemích Latinské Ameriky se také v osamostatněných státech Afriky a Asie staly základem hospodářství těžba, pěstování a prodej surových komodit: cukru, kávy, gumy, cínu, mědi, banánů, kakaa, čaje, juty, rýže a bavlny. Mnohé z těchto odvětví však stále kontrolovaly korporace z rozvinutého světa: zemědělské trusty, překupnické syndikáty či důlní koncerny. Příslušné produkty se rovněž prodávaly na trzích, jež ovládaly evropské nebo americké společnosti, obvykle v New Yorku nebo v Londýně. V rozvinutých zemích se dodaná surovina také zpracovávala. Před vládci nově nezávislých států se vynořil velký problém: kterak překonat hospodářskou zaostalost a skoncovat s výslednou chudobou? Řešením se tu jevily řízené modely rozvoje, podporované valnou většinou tehdejšího západního světa. Koloniální vlády obvykle využívaly systém centrálního plánování a státních regulací a také noví, domorodí vůdci jako Kwame Nkrumah v Ghaně, Džaváharlál Néhrú v Indii nebo Léopold Sédar Senghor v Senegalu sympatizovali se socialistickými či sociálně-demokratickými přístupy. V mladých státech navíc neexistovala střední podnikatelská vrstva, která se většinou stává původcem ekonomického růstu. Státy třetího světa se tudíž soustředily na velké projekty monstrózní plány, jež měly vývoj urychlit skokově. Častým se rovněž stalo úsilí o náhradu dováženého zboží místní produkcí. Veškeré záměry však nebyly myslitelné bez počáteční investice. A tyto peníze mohly poskytnout jen velké finanční domy, cizí úvěrové agentury či mezinárodní rozvojové instituce typu Světové banky. Ztráta kolonií byla jistě pro Západ v mnohém úlevou nebyl již přímo odpovědný za tamní poměry, nemusel řídit politiku a finančně podporovat rozvoj. Zároveň ale hrozilo, že ztratí ekonomické výhody. Asijské, africké a latinskoamerické národy se nyní mohly stát vskutku vlastními pány. Šance pro třetí svět tak začala být rozvinutým zemím na obtíž. Jak si však uchovat vliv a přístup na trhy třetího světa bez někdejších nákladů? Nebylo v principu tolik důležité dovážet kávu nebo ropu z Latinské Ameriky nebo měď a kakao z Afriky, ale nakupovat veškeré zboží za výhodné, nejlépe kontrolovatelné ceny. Bývalým koloniím tak bylo předurčeno někdejším vládcům i nadále finančně prospívat. Tok bohatství z jihu na sever nesměl ustat. Principem nadvlády Říše nového typu přitom už nemohla být přímá kontrola stát se jí mělo nepřímé vykořisťování lidí a vyčerpávání zemí, ze kterých kolonisté odtáhli. Cesta, již Claudine Martinová popsala Johnu Perkinsovi v roce 1971 (dle zachycení v knize Confessions of an Economic Hit Man), 3) se musela zřejmě stát stěžejním prvkem výsledné strategie. Spojené státy a jejich spojenci začali se sovětským blokem soupeřit o to, kdo poskytne zemím třetího světa více úvěrů a půjček na nejrůznější rozvojové projekty. Zdánlivé břemeno věřitele představovalo vyhlídku na tučný zisk půjčuje-li se ve velkém, jde z toho udělat slušný obchod, a když dlužník nemá na splátku, lze posečkání kompenzovat zvýšením politického vlivu. Ekonomičtí hit mani, agenti v diplomatických hávech mezi než kdysi John Perkins patřil, lákali africké, asijské i latinskoamerické politiky k úvěrům a sny o megalomanských stavbách plně podporovali. Množství peněz, které krátkodobě teklo ze Západu směrem do třetího světa, nutilo místní politické elity k oddanosti a věrnosti, protože takové obnosy jednoduše splácet nešlo. Vládcové zadlužených států se přitom zavázali vlastním voličům k podnícení ekonomického růstu. Nebylo tudíž cesty zpátky. Prostor se otevřel korupci a lokální, často nevzdělané, elity rády vyměnily budoucnost zemí za osobní zisk. Plán to byl vskutku znamenitý a v posledku velmi úspěšný. Každý, respektive převážná většina, si zvolil raději agentem doporučený osud. K samostatnému, dle Západu až příliš nebezpečnému rozvoji, se odhodlal málokdo. Dluhový boom a jeho krach Jomkippurská válka v roce 1973 a následný ropný šok, vyvolaný kartelem OPEC, předznamenaly konec poválečné konjunktury. V letech se všeobecný růst ekonomik zastavil a rapidně se zvyšovaly už jen spotřební a surovinové ceny. Vinou skokového zdražení ropy se nahromadilo v depozitech známých bank zároveň velké množství petrodolarů (v letech 1973 až 1981 přibližně 450 miliard USD). Pakliže by finanční instituce dovolily pokračování trendu, počala by hotovost rázem mizet z oběhu, a recese, způsobená ropným šokem, by se dále prohloubila. Po řadě jednání (ve stejné době se ustavuje skupina G7) se nejsnazším východiskem z nastalé situace ukázala být již dříve popsaná politika, metoda ohromných půjček. Vládám a finančníkům bohatého Severu se podařilo uvolnit nashromážděný kapitál, a pojistit si budoucí zisky a zachování politického vlivu. Dluhový boom začal v Latinské Americe Brazílie si kupříkladu půjčila sto miliard na celou řadu projektů, od oceláren po železnice, dálnice i přehrady. 4) Za jižní hranicí Spojených států se ale též poprvé projevily jeho negativní stránky. Už v roce 1982 oznámilo Mexiko neschopnost enormní částky splácet. Krátce po něm přišly na řadu další státy. Následovala série pokusů o maskování nezaplacených půjček, dohadování o změnách ve splátkovém kalendáři a také nové půjčky, jež měly pokrýt úvěry z těch starých. Jak v knize Mirrage of Debt Relief uvádí James S. Henry, přinesla tehdy politika, dík které se měl třetí svět postavit na vlastní nohy, výsledek naprosto opačný: zadlužení chudého Jihu, v roce 1973 vyčíslené na 130 miliard dolarů, narostlo za devět let do výše 612 miliard USD. Důsledky někdejší pomoci přetrvávají až dodnes. V roce 2006 dosáhlo zadlužení celkové hodnoty 2,5 bilionu. Současně s dluhovým boomem došlo též k direktivnímu opuštění keynesiánského modelu. Kabinet Ronalda Reagana v USA, vláda Margaret Thatcherové ve Velké Británii a s nimi vedení Mezinárodního měnového fondu i Světové banky podlehly vábivosti nové varianty laissez-faire, mimo anglosaský svět známé jako neoliberalismus. Právě v jejím duchu se od té doby nesla doporučení, jež nutil Sever Jihu v rámci takzvaných programů strukturálního přizpůsobení (SAP) Mezinárodního měnového fondu a Světové banky institucí, v jejichž vedení si vždy udržoval Sever rozhodující převahu. Z pozice věřitelů tak připravily bohaté státy třetí svět o jakoukoliv šanci na ekonomickou nezávislost. V pavučině vlivu Splátky zadlužení stojí rozvojový svět ročně 375 miliard USD. Sumu, jež proudí na Jih jako rozvojová pomoc, přesahuje tato částka přibližně dvacetkrát. Není pak divu, že si mechanismus vysloužil v knihách kritiků nynější podoby globalizace označení Marshallův plán naruby. Vždyť blahobyt Severu dnes udržují nejnuznější státy, a to i přes skutečnost, že polovina světové populace musí přežívat s méně než dvěma dolary na den. 5) Ze stávajícího systému přitom není úniku. Země Jihu uvízly v síti vlivu a kontroly finanční, politické i vojenské tak hluboko, že se dotýká všech oblastí tamního života. Na jednotlivá vlákna této pavučiny, tvořící základ panství nové, globální velmoci, se nyní podíváme blíže. Volný trh: Podpořit bohaté, oslabit chudé Ideologie volného trhu se stala nové Říši pomyslným náboženstvím. Požadavek na zrušení státem řízených rozvojových politik, dovozních 9» Globální velmoc a sítě jejího vlivu «

Od nenaplněných plánů k novým cílům

Od nenaplněných plánů k novým cílům Od nenaplněných plánů k novým cílům ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ jsou dosud nejrozsáhlejší snahou o řešení celosvětového problému extrémní chudoby. Jestli se tomu tak stane, zaleží i na každém z nás. 1 2

Více

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 5 ROČ NÍK 5 LISTOPAD 2007 hlavní téma: ROZVOJOVÁ POMOC ROZVOJOVÉ CÍLE TISÍCILETÍ ORGANIZACE JAKO ADOPTIVNÍ RODIČ ČESKO PROTI CHUDOBĚ ŠANCE NA ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNÍ BÍDY

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

Svět je tvrdé místo k narození

Svět je tvrdé místo k narození Z obsahu: 60 let Informačního centra OSN v Praze O UNFPA s Janou Simonovou Češi ve službách UNV Historie sídla OSN Václav Klaus na všeobecné rozpravě 62. Valného shromáždění Ban Ki-moon: Změna klimatu

Více

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů

Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc. Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů. Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc Příručka rozvojového vzdělávání Pro studenty mediálních oborů Kolektiv autorů Novinář, rozvojová spolupráce a humanitární pomoc: Příručka rozvojového vzdělávání

Více

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY Tomáš Tožička a kolektiv autorů ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ Vyšlo s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí

Více

Analýza současných globálních problémů

Analýza současných globálních problémů Mezinárodní rozvojová studia Katedra geografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Analýza současných globálních problémů Bakalářská práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ

Více

Chudoba, nezaměstnanost

Chudoba, nezaměstnanost 06 Chudoba, nezaměstnanost a další témata Pražské školy alternativ Pražská škola alternativ Sborník 06 Chudoba, nezaměstnanost a další témata Pražské školy alternativ Pražská škola alternativ Sborník 06

Více

Příručka. Mladí vyslanci Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs)

Příručka. Mladí vyslanci Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) Příručka Mladí vyslanci Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) Listopad 2008 ÚVOD Tato Příručka pro mladé vyslance byla připravena v rámci projektu Mladí vyslanci Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs) organizací

Více

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí?

ROZVOJOVKA 1. Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté. Bolívie Filipíny Indie Bělorusko Zambie Rwanda. 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? Rozhovor: Miléniové vesnice jako důkaz 2 téma Splnil svět Rozvojové cíle tisíciletí? 3-6 diskuse Genderová rovnost v nedohlednu 7-8 2 0 1 4 ROZVOJOVKA 1 Rozvojové cíle tisíciletí 14 let poté Bolívie Filipíny

Více

SOCIAL WATCH. Odpověď zní: lidská práva. změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. založený přístup k rozvoji. Z p r á v a 2 0 0 8

SOCIAL WATCH. Odpověď zní: lidská práva. změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. založený přístup k rozvoji. Z p r á v a 2 0 0 8 P r ů b ě ž n á z p r á v a o g l o b á l n í m v ý v o j i v o b l a s t i vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti SOCIAL WATCH Z p r á v a 2 0 0 8 Odpověď zní: lidská práva Svět čelí vážným problémům,

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN BEDÜRFTIGEN LÄNDERN Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Kombinace: KGE 2. stupeň Zeměpis - Tělesná výchova POMOC POTŘEBNÝM ZEMÍM AID FOR DEVELOPING COUNTRIES IN NEED MITHILFE DEN

Více

ROZVOJOVKA 2 VZDĚLÁVÁNÍ. ROZHOVOR s Vladimírem Špidlou, eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

ROZVOJOVKA 2 VZDĚLÁVÁNÍ. ROZHOVOR s Vladimírem Špidlou, eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. ROZHOVOR s Vladimírem Špidlou, eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti 3 TÉMA 4-7 DISKUSE 8-9 Vzdělávání Nadbyteční ve vlastní zemi 2 0 0 9 ROZVOJOVKA 2 VZDĚLÁVÁNÍ K A L E I

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

pravá cena zboží BANÁNY Co skrývají pod slupkou Plantáže jsou plné dětské práce i fatálního znečišťování Strana E5

pravá cena zboží BANÁNY Co skrývají pod slupkou Plantáže jsou plné dětské práce i fatálního znečišťování Strana E5 [MSMAFRA: MFP_CS-PRILO_C1-VYROBA [STR_CECHY_3.V. -1 ]... 31.05.11] Author:NOVA Date:20.05.11 Time:13:31 pravá cena zboží MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA SPOLEČNOSTI ČLOVĚK V TÍSNI RŮŽE Květiny ze suché Afriky

Více

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD 2007 www.ein.eu DV\692142CS.doc PE DV\692142CS.doc 2/54 PE Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat Obsah

Více

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek

Jabok, ETF 2014 Michael Martinek Jabok, ETF 2014 Michael Martinek 69. Valné shromáždění OSN začne 16. září v New Yorku Hned druhý týden 69. zasedání se budou konat akce na vysoké úrovni s účastí nejvyšších představitelů států a vlád.

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

MÝTY A LEGENDY Z NEZNÁMÉHO SVĚTA

MÝTY A LEGENDY Z NEZNÁMÉHO SVĚTA MÝTY A LEGENDY Z NEZNÁMÉHO SVĚTA Když dávní mořeplavci objevovali nové světy a kreslili mapy svých cest, na neznámá místa napsali Hic sunt leones zde žijí lvi. Tato místa pak byla zaplňována pověstmi o

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Centrum interdisciplinárních studií. Pavel Nováček MYS DOBRÉ NADĚJE

Univerzita Palackého v Olomouci Centrum interdisciplinárních studií. Pavel Nováček MYS DOBRÉ NADĚJE Univerzita Palackého v Olomouci Centrum interdisciplinárních studií Pavel Nováček MYS DOBRÉ NADĚJE Partnerství pro rozvoj jako globální environmentální výzva Olomouc 2003 1 MYS DOBRÉ NADĚJĚ Pavel Nováček,

Více

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého

prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! Vize České republiky pohledem prezidentského kandidáta Vladimíra Dlouhého prezidentem máme na to! V naší zemi žijí vzdělaní a pracovití lidé. O ty bych se chtěl jako prezident opírat

Více

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj

Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Bohouš a Dáša: šance pro rozvoj Materiál vznikl v rámci projektů Světová škola 2 (Global Action Schools 2 Communities) a Náš společný svět. Jeho vznik byl finančně podpořen

Více

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ

ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ První výsledky připravované publikace ČESKO, SVĚT NETUŠENÝCH MOŽNOSTÍ vznikající ve spolupráci s nezávislými autoritami Zdeněk Lhota, poslanec PS PČR Vlastní texty po kliknutí na odkaz naleznete v závěru

Více

60 LET MODRÝCH PŘILEB

60 LET MODRÝCH PŘILEB 2. UNbulletin 08 ZMĚNA KLIMATU A MIGRACE * MÍROVÉ OPERACE OSN * ICC: MILNÍK MEZINÁRODNÍHO PRÁVA * ROZVOJOVÉ CÍLE V AFRICE * ČESKO PROTI HLADU A PODVÝŽIVĚ * DROGY: ZÁVISLOST JE NEMOC * DOBROVOLNÉ NÁVRATY

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Rozvojové země Potřebují pomoc, nebo volné trhy? Sborník textů Nomsa Duba, Hynek Fajmon, Jan Kohout Mojmír Hampl, Václav Klaus, Dušan Tříska Walter Williams, Martin Slaný,

Více

ZPRAVODAJ OSN V ČESKÉ REPUBLICE

ZPRAVODAJ OSN V ČESKÉ REPUBLICE 2. UNbulletin 09 KODAŇ 2009: ŠANCE PRO KLIMA * STAND UP - STOP CHUDOBĚ! * HOLD HUMANITÁRNÍM PRACOVNÍKŮM * VÝROČNÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZVOJOVÝCH CÍLŮ * MUSÍME ODZBROJIT * UTEČENCI NEJSOU TOXICKÝ ODPAD VYROČÍ

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

KAPITOLA 3 EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ

KAPITOLA 3 EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ KAPITOLA 3 EKONOMICKÝ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ Organizace spojených národů je nejvíce spojována s otázkami míru a bezpečnosti, ve skutečnosti ale proudí valná většina zdrojů OSN na

Více

ROZhOVOR téma 4-7 diskuse 8-9 ROZVOJOVKA 22008

ROZhOVOR téma 4-7 diskuse 8-9 ROZVOJOVKA 22008 Rozhovor s Janem Kohoutem, náměstkem ministra zahraničí 3 téma 4-7 diskuse 8-9 Společenská Rozvojové cíle tisíciletí odpovědnost firem nebudou splněny 2 0 0 8 ROZVOJOVKA 2 Společenská odpovědnost firem

Více