Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Majetková struktura podniku (srovnání teorie a reálných podnikových dat) vypracovala samostatně, na základě pokynů vedoucího bakalářské práce a vlastních zjištění a materiálů uvedených v seznamu literatury. V Hodonicích dne

3 Poděkování Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Františku Kaloudovi, MBA, CSc., za metodické vedení a odborné rady, které mi poskytl při zpracování bakalářské práce. Mé poděkování patří také, panu Františku Houšťovi, starostovi obce Hodonice, panu Pavlu Houšťovi, mistru kanalizací Vodárenské akciové společnosti a paní Haně Prokešové, hlavní účetní obce Hodonice, kteří mi poskytli podklady a informace o Svazku obcí Hodonice a Tasovice a o čističce odpadních vod, kterou vlastní tento svazek.

4

5

6 Abstrakt Bakalářská práce je zaměřena na majetkovou strukturu, která tvoří nedílnou součást kaţdého podniku, ale taktéţ kaţdé státní instituce, obce, města a dalších organizací ve veřejném sektoru. V teoretické části bakalářské práce jsou vymezeny definice majetkové struktury, majetku a jednotlivých druhů majetku, způsoby pořízení a oceňování majetku. Je zde popsán i majetek územní samosprávy. Dále je v této části definována obec a svazek obcí. Jsou zde také vymezeny metody pro zjištění efektivnosti investic a metody analýz projektu, které jsou určeny veřejnému sektoru. Praktická část se zabývá majetkem Svazku obcí Hodonice a Tasovice, konkrétně čističkou odpadních vod a dále projektem, kterým byla zmíněná čistička vybudována. Je zde vyuţito metod hodnocení efektivnosti investic a metod analýz projektu. Klíčová slova: majetková struktura, obec, svazek obcí Abstract The bachelor thesis is focused on a property structure which is not only an inevitable part of every private company, but it is also a part of every municipality, city or further organisation of public sphere. The theoretical part of the thesis deals with a definition of the property, property structure, kinds of property and ways of gaining or evaluating the property. Last but not least, this part deals with the property of local government. The municipalities and the association of municipalities are also definied here. The method for stating the effectiveness of investments and method of project analysis used in public sphere are defined here. The practical part of the thesis is focused on the property of Hodonice and Tasovice association of municipalities, namely their waste water treatment plant, and the project that was the basis for this plant. The thesis uses the method of effectivness of investments and the method of project analysis here. Key words: property structure, municipality, the association of municipalities.

7 Obsah 1. Úvod Cíle práce a metodika Cíl práce Metody práce Teoretická část Majetek podniku Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Formy pořizování a financování dlouhodobého majetku Pořizování dlouhodobého majetku Financování pořízení dlouhodobého majetku Vlastní zdroje Úvěr Leasing Oceňování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku Majetková struktura firmy Definice a obsah pojmů Výše celkového majetku Faktory majetkové struktury Zlaté bilanční pravidlo Investiční rozhodování a hodnocení efektivnosti investic Charakteristika procesu investičního rozhodování Hodnocení efektivnosti investic Definice obce a svazku obcí Obec základní územní samosprávní celek Svazek obcí Majetek územní samosprávy Analýza projektů Analýza minimalizace nákladů (CMA)... 28

8 3.6.2 Analýza nákladů a výnosů (CBA) Praktická část Obec Hodonice Zastupitelstvo obce Komise zřízené v Obci Hodonice Zaměstnanci obce Dotace obce Cíle obce Svazek obcí Tasovice a Hodonice Majetkové poměry Svazku Hospodaření Svazku Čistírna odpadních vod Výběrové řízení na stavbu ČOV Členové komise pro posouzení a hodnocení nabídek Stavba ČOV Financování ČOV Provozovatel ČOV Analýza projektu ČOV Odchýlení skutečnosti od plánu ARR Average Rate of Return Výpočet ARR v jednotlivých letech PB Payback Výpočet PB v jednotlivých letech Analýza minimalizace nákladů (CMA) Analýza nákladů a výnosů (CBA) Kanalizace a společná ČOV Jímka na fekálie v kaţdé domácnosti Vyhodnocení přínosů a nákladů metody CBA Přehled a vyhodnocení získaných výsledků metod Závěr Pouţité zdroje Seznam obrázků Seznam tabulek... 63

9 1. Úvod Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila majetkovou strukturu podniku se zaměřením na svazek obcí. Toto téma jsem si vybrala proto, ţe se ve společnosti opomíjí veřejný sektor, kam jistě svazek obcí patří. V bakalářské práci jsou vyuţity prakticky získané zkušenosti na Obecním úřadě v Hodonicích. Předmětem bakalářské práce je majetková struktura svazku obcí se zaměřením na čističku odpadních vod, kterou vybraný svazek vlastní. Zde jsou provedeny metody analýz projektů se zohledněním socioekonomických nákladů a přínosů. Hlavním cílem této bakalářské práce je poukázání na omezené vyuţití metod při hodnocení efektivnosti investic pro veřejný sektor a aplikace metod, které jsou určeny veřejnému sektoru. V současné době je kladen velký důraz na majetkovou strukturu podniku, neboli na sloţení aktiv a také na jejich efektivní vyuţití. Záleţí ovšem na druhu podniku, jakých aktiv pouţívá více ke svému podnikání. Podniky by ale měly vlastnit jen ten majetek, který skutečně vyuţívají. Neboť vlastnit majetek, který ke své činnosti nevyuţívají, je neefektivní. Takový majetek zadrţuje peníze, které by se daly vyuţít k jiným účelům, například k investování do nových projektů nebo do nového výrobku atd. Na sloţení majetkové struktury se dívá také banka při poskytování úvěru, kdy zkoumá bonitu klienta. Majetek nevlastní pouze podniky, ale také obce, města, stát a další organizace ve veřejném sektoru. Tento majetek má svá specifika, která jsou popsána v bakalářské práci. Sloţení majetku obce není tak rozmanité, jako u podniků. Obec například nevlastní velké mnoţství oběţného majetku, ale především majetku dlouhodobého, a to konkrétně nejčastěji budovy a stavby. Je důleţité zmínit hlavní rozdíl mezi dlouhodobým majetkem obce a podniku, tj. obec na rozdíl od podniku svůj majetek neodepisuje. Obecní majetek má stále stejnou hodnotu, i kdyţ se pouţívá a tím se samozřejmě opotřebovává. 9

10 2. Cíle práce a metodika 2.1 Cíl práce Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda Svazek obcí Hodonice a Tasovice rozhodl správně v případě výstavby kanalizací v členských obcích a vybudování společné čistírny odpadních vod. V bakalářské práci je poukazováno na omezené vyuţití metod hodnocení investic pro veřejný sektor a následně jsou provedeny metody pro analýzu projektu, které jsou určené veřejnému sektoru. Tento projekt je srovnán s alternativní moţností řešení daného problému. Dalším cílem bakalářské práce je definovat pojmy majetková struktura a jednotlivé druhy majetku. Je popsán i způsob pořízení a oceňování majetku. Dále také definování obce, svazku obcí a majetku územní samosprávy. 2.2 Metody práce Na projektu výstavby kanalizací a společné čistírny odpadních vod Svazku obcí Hodonice a Tasovice nejprve provedu metody hodnocení efektivnosti investic, a to prostřednictvím metody ARR, nebo-li Average Rate of Return. Překlad do češtiny znamená průměrnou sazbu návratnosti ve vybraných analyzovaných letech. Tato metoda představuje výpočet pomocí poměru průměrného ročního čistého zisku po zdanění a celkové investice do projektu, jehoţ výsledkem je index nebo procenta (v tomto případě musíme výsledek násobit stem). Výsledná hodnota ukáţe, zda investice, které byly vloţeny do projektu, se svazku vrátí a zda projekt vydělává. Další aplikovanou metodou bude Payback, nebo-li doba návratnosti. Metoda se provede taktéţ poměrem, ovšem v tomto případě poměrem celkových investic do projektu a průměrného ročního cash flow. Výsledkem jsou roky, tedy za jak dlouho se investice vloţené do projektu vrátí zpět. Stanovený postup práce by měl ukázat, zda jsou tyto metody vhodné pro zjišťování efektivnosti investic ve veřejném sektoru, či nikoliv. 10

11 Dále budou pouţity metody analýz projektu, a to konkrétně metoda CMA (analýza minimalizace nákladů) a CBA (analýza nákladů a výnosů). Na tyto metody nejsou definovány ţádné algoritmy. Jde především o expertní soudy. U metody CMA se hledá moţnost, která nese minimální náklady. Zde budu vyuţívat informace o účastnících výběrového řízení na analyzovaný projekt. Metoda CBA analyzuje různé alternativní řešení problému, jejich náklady a přínosy. V tomto případě se uplatňují socioekonomické náklady a přínosy. 11

12 3. Teoretická část 3.1 Majetek podniku Majetek je souhrn všech věcí, peněz i pohledávek, které patří podnikateli a slouţí k jeho podnikání. Majetek podniku se dělí do dvou skupin, které se od sebe liší dobou, po kterou se pouţívají v provozu, pořizovací cenou a podle toho jestli mění nebo nemění svoji podobu. Majetek dlouhodobý stálá aktiva Majetek oběžný oběžná aktiva - stroje, budovy, automobily - materiál, peníze, výrobky (Novotný aj., 2004, s. 184) Dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek je takový, který podniku slouţí dobu delší neţ jeden rok, během pouţívání neztrácí svou původní formu, pouze se postupně opotřebovává. Do dlouhodobého majetku patří: - dlouhodobý hmotný majetek, - dlouhodobý nehmotný majetek, - dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí: - pozemky, budovy, stavby bez ohledu na výši ocenění, - samostatné movité věci s dobou pouţitelnosti delší neţ 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou. Movitými věcmi jsou například dopravní prostředky, stroje, přístroje a zařízení. 12

13 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí například patenty, licence, programové vybavení (software) apod. s dobou pouţitelnosti delší neţ 1 rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou Dlouhodobý finanční majetek Do dlouhodobého finančního majetku patří například cenné papíry, které podnik nakupuje jako dlouhodobou investici (předpokládaná doba drţení cenných papírů přesahuje 1 rok). (Štohl, 2004, s. 17, 18) Dlouhodobý majetek s majetkem oběţným tvoří majetek podniku kapitál. Dlouhodobý majetek slouţí k tomu, aby bylo kde a na čem vyrábět. Hmotný a nehmotný majetek je aţ na výjimky odepisovaný. (Novotný aj., 2004, s. 189) Formy pořizování a financování dlouhodobého majetku Pořizování dlouhodobého majetku - Nákupem nebo-li dodavatelsky můţeme koupit nový nebo jiţ pouţitý dlouhodobý majetek. - Vlastní výrobou neboli vlastní režií. - Darování je častá forma pořízení dlouhodobého majetku neziskovými organizacemi, např. jezdeckému oddílu daruje sponzor auto na přepravu koní. - Převod z osobního vlastnictví podnikatele, např. podnikatel převede svůj osobní automobil do firmy na zajištění její činnosti. - Finanční leasing je dlouhodobý pronájem s následnou koupí pronajaté věci. - Vklad majetku společníky. Např. nepeněţitý vklad společníka do akciové společnosti Financování pořízení dlouhodobého majetku - Vlastní zdroje, do kterých patří odpisy, zisk, vklady společníků atd. - Cizí zdroje, do kterých patří především bank. úvěry, emise obligací, obchodní úvěr atd. - Leasing je pronájem dlouhodobého majetku. 13

14 Vlastní zdroje - Uplyne dlouhá doba, neţ si vlastní zdroje vytvoříme. - Uplyne dlouhá doba, neţ se při investování do DM vrátí. - Vlastní zdroje znehodnocuje inflace. - Jejich pouţití na investice zhoršuje likviditu podniku Úvěr - Úroky z úvěrů jsou nákladem a zvyšují pořizovací cenu DM, tím sniţují přínos investice. - Je pomalá návratnost v odpisech. - Banky nemusí úvěr poskytnout, raději poskytují úvěry na kratší dobu, splatnost úvěru je kratší neţ doba odepisování DM. - Výše úrokové míry se mění a můţe se zvyšovat, tím se opět zvyšují náklady Leasing - Bývá sice vyšší cena pořízení, ale splátky si můţe nájemce zahrnout do nákladů. - Nesniţuje se likvidita podniku. - Je lépe dostupnější neţ úvěr. - Neodepisuje se. - Lze častěji měnit technologie, lze častěji modernizovat Oceňování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku - Pořizovací cena je cena pořízení, za kterou jsme majetek koupili a náklady s jeho pořízením související jako je doprava, montáţ, clo, projektová dokumentace atd. - Reprodukční pořizovací cena je cena, kterou stanoví soudní znalec úředním odhadem. Pouţívá se v případech, kdy nemáme doklad o ceně, např. při převodu majetku z osobního vlastnictví. - Vlastní náklady jsou cenou majetku v případě jeho pořízení ve vlastní reţii (vlastní výrobou). - Zůstatková cena se vypočte, kdyţ od vstupní ceny odpočítáme oprávky (součet provedených odpisů). 14

15 Finanční dlouhodobý majetek se oceňuje pořizovací cenou, která zahrnuje i náklady související s pořízením finančního dlouhodobého majetku. Pořizovací cena, reprodukční pořizovací cena, vlastní náklady i cena pořízení se nazývají vstupní cenou dlouhodobého majetku. (Novotný aj., 2004, s. 191, 193, 194) 3.2 Majetková struktura firmy Tato subkapitola je napsaná podle publikace: KALOUDA, F. Finanční řízení podniku. Plzeň: Aleš Čeněk, s. ISBN Strana Problematika majetkové struktury zahrnuje především otázku celkové výše majetku, kterým podnik disponuje. V druhé rovině je zde předmětem diskusí alokace disponibilních peněţních prostředků do fixních a oběţných aktiv. Tato záleţitost je řešena v souvislosti s provozní pákou podniku a analýzou jeho kritického mnoţství. V této kapitole se tedy budeme věnovat rozborům vlivu ceny majetku a dalším faktorům, které mohou majetkovou strukturu ovlivňovat. Cílem kapitoly je definovat obsah pojmu majetková struktura podniku, určit způsob jak stanovit celkovou výši majetku podniku ve vazbě na jeho výkony a analyzovat nejvýznamnější z faktorů, které majetkovou strukturu mohou ovlivňovat Definice a obsah pojmů Majetková struktura je definována strukturou aktiv podniku. Tento přístup je sice v některých případech vnímán jako statický, nicméně je povaţován za tradiční a do jisté míry za základní. Je definován přehledem majetku podniku na dané rozlišovací úrovni levé strany účetního výkazu rozvahy. Platí bilanční rovnice: Σ A = Σ P 15

16 Obr. 1 Rozvaha A P Stálá aktiva Vlastní kapitál - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - základní kapitál - dlouhodobý finanční majetek - kapitálové fondy Oběžná aktiva - zásoby - materiál - nedokončená výroba a polotovary - výrobky - zvířata - zboží - poskytnuté zálohy na zásoby - dlouhodobé pohledávky - krátkodobé pohledávky - finanční majetek - peníze - účty v bankách - krátkodobý fin. majetek - nedokončený krátkodobý finanční majetek Ostatní aktiva - přechodná aktiva přechodné účty aktiv - dohadné účty aktivní - emisní ážio - ostatní kap. fondy - fondy ze zisku - zákonný rezervní fond - statutární a ostatní fondy - hospodářský výsledek - výsledek hospodaření minulých let - výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje - rezervy - dlouhodobé závazky - krátkodobé závazky - bankovní úvěry a výpomoci Ostatní pasiva - přechodná pasiva přechodné účty pasiv - dohadné položky pasivní Zdroj: Kalouda F., Základy podnikových financí, str. 13. Brno: Václav Klemm Vydavatelství a nakladatelství, s. ISBN

17 Majetková struktura je při odlišném přístupu k této problematice vnímána jako: - funkce ekonomické praxe v dané zemi, - funkce právní formy podnikání. Z pohledu potřeb praktického finančního řízení podniku je zřejmě nejšťastnější vnímání majetkové struktury podniku komplexně, jako složky majetkově finanční stability firmy. Jde o vyjádření potřeby definovat (a řídit) vztah mezi majetkem a pouţitým kapitálem, který je popsán finanční strukturou firmy Výše celkového majetku Pro výši celkového majetku, potřebnou k realizaci daného podnikatelského záměru v prostředí daného teritoria, lze jako rozhodující definovat následující tři faktory. - Rozsah podnikových výkonů (tržby) Porovnáván s konkurenty na úrovni poměrového ukazatele obratu aktiv: Obrat aktiv = trţby Σ aktiva = konstanta Obvykle se předpokládá, ţe k dosaţení vyšších výkonů (trţeb) je nezbytná vyšší potřeba majetku, vyšší suma aktiv. Při této logice je představa v zásadě konstantní hodnoty obratu aktiv pochopitelná. To je však jen jedna stránka věci zcela určitě bude zajímavé sledovat vliv intenzity vyuţití majetku, stupeň jeho vyuţití - Stupeň využití majetku Zde jiţ představa zhruba konstantní úrovně obratu aktiv přestává být udrţitelná. Do popředí se dostává vazba na relativně rychlejší růst výkonů (ve srovnání s tempem růstu majetku). 17

18 Výchozí výraz pak nabývá následující alternativní podoby: Výkony za období Průměrný stav majetku = trţby (Σaktiv na začátku roku + Σaktiv na konci roku)/2 = MAX Maximalizace tohoto výrazu přirozeně vede k závěru, ţe čím vyšší je (pro dané výkony) vyuţití daného majetku, tím niţší je jeho potřeba. - Cena majetku Cena majetku sice objem podnikového majetku v naturální podobě nijak neovlivňuje, pro jeho finanční vyjádření je však přirozeně naprosto rozhodující. Odhlédneme-li do terminologie (tedy od označení dané ceny), existují v zásadě stálé mechanismy (algoritmy), jak tuto cenu určit (vypočítat): - pořizovací cena = cena pořízení + náklady související (dopravné), - cena pořízení = cena, za níţ byl majetek nakoupen (speciálně u finančního majetku:cenné papíry), - náklady (nebo jejich část) = vlastní náklady výroby (pro majetek vytvořený vlastní činností), - reprodukční pořizovací cena = cena pořízení v okamţiku ocenění, - nominální hodnota = peněţní částka, trvale přiřazena sloţce majetku pro její popis (typické u pohledávek), - čistá realizační cena = prodejní cena náklady spojené s prodejem. Zvláštní pozornost je věnována oceňování zásob (s ohledem na jejich výrazné specifikum časté změny v podobě spotřeby a doplňování). Tyto informace nejsou předmětem bakalářské práce. Avšak jsou uváděny pro srovnání. - Individuální ocenění (příslušnými cenami) Údajně technicky obtíţné realizovatelné, z čehoţ vyplývá orientace na následující alternativy určení ceny skladových zásob. Argument technické obtíţnosti je ovšem třeba brát s rezervou individuální sledování zakázek byla běţná praxe i v dobách, kdy se o výpočetní technice v řízení skladů nikomu ani nezdálo. 18

19 - Průměrné ceny Stav skladu je oceněn váţenými průměrnými pořizovacími cenami. Jako váhy vystupují mnoţství dodávek. V případě niţší trţní ceny se rozdíl odepíše zvýší se tedy náklady a sníţí zisk. - FIFO (First in First Out) Konečné zásoby jsou oceněny cenami poslední dodávky. To je pro podnik při růstu cen daňově výhodné, neboť dochází k umělému nárůstu nákladů reprodukčního procesu. - LIFO (Last in First Out) Konečné zásoby jsou oceněny cenami první dodávky (v ČR nepřípustné) 1. Při poklesu cen zásob (surovin a materiálu) můţe z tohoto způsobu oceňování opět podnik získat daňovou výhodu Faktory majetkové struktury - technická náročnost výroby Můţe být definována nepřímo známým ukazatelem provozní páky s následujícím rozdělením firem, na firmy kapitálově lehké (či lehčí) a kapitálově těţké (či těţší) viz vztah modifikovaný do podoby následující. provozní páka = fixní majetek oběţný majetek Novinkou ve finančním řízení podniku je trend k růstu podílu nehmotného majetku, a to jak cestou růstu jeho absolutní hodnoty (licence, know-how, goodwill), tak i poklesem hodnoty fixních sloţek majetku podniku (prodej pozemků, budov i technologií a přechod na jejich pronájem či leasing). K posledně uvedeným krokům je přirozeně moţno 1 Je zřejmé, ţe mechanické zakazování té či oné metody oceňování zásob ve snaze zabránit podnikům v daňových únicích započítáváním neadekvátně vysokých nákladů na materiálové sloţky nákladů je samo o sobě nesmyslné. Můţe mít smysl jen s uváţením vývoje aktuální cenové hladiny proti výchozímu minulému stavu. 19

20 přistoupit s přijatelnou mírou rizika pouze ve stabilizovaných podmínkách (či snad lépe řečeno, ve společnosti ekonomicky civilizované). - rozvinutost peněžního a kapitálového trhu Pestřejší nabídka produktů peněţního i kapitálového trhu poskytuje prostor pro: - zvýšení podílu finančního majetku, - růst finančních investic, - pestřejší portfolio finančního majetku, to vše s potenciálně příznivými důsledky pro rentabilitu podniku i řízení podnikatelského rizika; - hospodářská situace země i firmy a její hospodářská politika Tyto faktory jsou schopny pozitivně ovlivnit - růst rentability (trend), a to cestou - sniţování nákladů (technické inovace) - zvyšování obratu vloţeného majetku v podobě následujícího výrazu: trţby Σ aktiv = obrat aktiv - růst významu oběţného majetku ve finančním řízení podniku i růst jeho podílu v bilanci firmy prostřednictvím pronájmu fixního majetku, zrychleného odepisování atd., atd. Jak jiţ bylo uvedeno, tento trend je na jistých teritoriích pozorovatelný (USA), v našich podmínkách nemusí vţdy vést k ekonomicky povzbudivým výsledkům. 3.3 Zlaté bilanční pravidlo Doporučuje sladit časovou vázanost aktiv a pasiv. Říká, ţe dlouhodobý majetek by měl být financován z dlouhodobých zdrojů (tj. vlastního a dlouhodobého cizího kapitálu) a krátkodobý majetek z krátkodobých zdrojů. Při schematickém znázornění by ideální stav měl vypadat jako na obr

21 Obr. 2 Časová sladěnost zdrojů majetku Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Dlouhodobý cizí kapitál Oběţný majetek Krátkodobý cizí kapitál Zdroj: Scholleová H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, str. 60. Praha: Grada, s. ISBN Výše popsaný případ je ideální představou, která ale v praxi nenastává. Kdyby měl vlastník sledovat jen rovnost příslušných sloţek aktiv a pasiv, pak by mu nezbýval čas na nic jiného. Někteří podnikatelé však volí i méně vyváţené financování z praktických důvodů nebo podle svých preferencí. Pojďme se nyní podívat na obě moţnosti odchylek: - Podnik vyuţívá dlouhodobý kapitál i k financování krátkodobých aktiv (oběţného majetku), tj. půjčí si dlouhodobý kapitál a nakoupí za něj zásoby, popřípadě pak povoluje svým odběratelům delší lhůty splatnosti. Tím jim poskytuje úvěr zdarma a to ze zdrojů, které jsou pro něj nákladné. Tomuto způsobu financování říkáme konzervativní. Je draţší, ale málo rizikové a často ho volí menší podniky. - Podnik vyuţívá krátkodobé zdroje i na financování dlouhodobých aktiv (majetku), tj. z dodavatelského úvěru koupí strojů a doufá, ţe do měsíce vydělá na splacení. Tomuto způsobu financování říkáme agresivní. Je rizikové, ale velmi levné. Popsaný způsob je extrémem, často ho s výhodou volí velké podniky, které mají ve svém odvětví dobré postavení a disponují značnou vyjednávací silou vzhledem k dodavatelům i odběratelům. To znamená, ţe vyuţívají dodavatelských úvěrů, ať jiţ pozdním placením, nebo vybíráním záloh za dosud neodvedené výrobky nebo sluţby a na druhou stranu dokáţí minimalizovat pohledávky vůči svým odběratelům (např. obchodní řetězec, dodavatelé elektřiny apod.) Schematicky znázorněný konzervativní a agresivní způsob financování je na obr. 3, šipky označují drahou část (u konzervativního), eventuálně rizikovou část (u agresivního) financování. (Scholleová, 2008, str. 60,61) 21

22 Obr. 3 Konzervativní a agresivní způsob financování Konzervativní financování Aktiva Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Dlouhodobý cizí kapitál Oběţný majetek Krátkodobý cizí kapitál Aktiva Agresivní financování Pasiva Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál Dlouhodobý cizí kapitál Oběţný majetek Krátkodobý cizí kapitál Zdroj: Scholleová Hana, Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, str. 61. Praha: Grada, s. ISBN Investiční rozhodování a hodnocení efektivnosti investic Tato subkapitola je napsaná podle publikace: KALOUDA, F. Základy podnikových financí. str. 42,43. Brno: Václav Klemm Vydavatelství a nakladatelství, s. ISBN Charakteristika procesu investičního rozhodování Investiční rozhodování je v pramenech zmiňováno obvykle jako Long-term financing, případně Capital Budgeting. K rozhodujícím zvláštnostem investičního rozhodování patří zejména: - Dlouhodobý charakter vyplývající z věcné povahy fixních aktiv. - Uváţení faktoru času (časová hodnota peněz) prostá nezbytnost, vyplývající logicky z předchozího bodu. 22

23 - Náročnost na znalost podmínek (externích i interních) rovněţ determinováno délkou časového horizontu, který je nezbytné brát v úvahu. Stejně tak zde však vystupuje do popředí i kvalifikace rozhodovacího subjektu. - Přednostně pracuje se skutečným realizovaným peněţním příjmem (ne účetně vykazovaným ziskem) orientace na cash flow dává analýzám investičních aktivit nezbytně nutný prvek realističnosti. - Nepominutelnost faktoru podnikatelského rizika vyplývá jak z dlouhodobosti činěných rozhodnutí, tak z povahy současného podstatného okolí finančního řízení investic (turbulentnost prostředí). Při operacionalizaci výše uvedených pěti fází finančního rozhodování ve strategické rovině můţeme vypozorovat zvýraznění následujících hlavních aktivit investičního rozhodování: - Plánování kapitálových výdajů a peněţních příjmů (nejobtíţnější obsah investičního rozhodování, dokonce i na úrovni výdajů či nákladů). - Zohlednění rizika. - Volba kritérií (nejlépe finančních) výběru projektů (ve skutečnosti je volba kritéria naprosto profilujícím rysem kaţdé z metod hodnocení efektivnosti investic, coţ je zcela zřejmé ku příkladu u metody ARR) Hodnocení efektivnosti investic Statické metody - ARR Average Rate of Return ARR = průměrný roční čistý zisk (po zdanění) Σ investic do projektu * 100 (%) Pro ekonomickou interpretaci kritéria ARR je podstatné zvaţovat především tu skutečnost, ţe nemá automatický charakter rentability. Konstrukce kritéria tomu sice nasvědčuje (podílový ukazatel se ziskem v čitateli), nicméně časové horizonty ukazatelů v čitateli a ve jmenovateli nemusí být totoţné! 23

24 - PB Payback Poněkud zjednodušeně řečeno je finanční kritérium u metody Payback definováno jako převratná hodnota kritéria ARR. PB = Σ investic do projektu Průměrné roční cash flow = příjmy výdaje (bez vlivu daňového systému) Kritérium PB je tedy ve srovnání s ARR za jinak stejných podmínek kritérium měkčím. Přesto je v podnikatelské praxi oblíbenější a to především pro svoji realističnost, vyplývající z orientace na CF. Dalšími metody jsou dynamické metody, do nich patří NPV Net Present Value a IRR Internal Rate od Return (vnitřní výnosové procentu). Pro naše potřeby ovšem postačí statické metody, které budou vyuţity v praktické části. 3.5 Definice obce a svazku obcí Obec základní územní samosprávní celek Základním článkem územní samosprávy je obec jako základní územní samosprávní celek. Postavení obce je stále významnější, coţ je výsledkem probíhající decentralizace kompetencí a odpovědnosti za zabezpečování různých druhů veřejných statků pro obyvatelstvo ze státu na územní samosprávu. V některých zemích se vyuţívá smíšený model, takţe obec vedle své samosprávní funkce zabezpečuje i přenesenou funkci výkon státní správy. Obec je základní územní jednotkou státu. Tvoří ji obyvatelstvo, které společně uţívá vymezené území (katastrální území) a které má právo na samosprávu zakotvené v ústavě. V demokratických zemích má obec postavení územního samosprávního společenství, nestátního subjektu. V právním smyslu je obec vymezena třemi základními znaky. Jsou to: 24

25 - území; - občané ČR s trvalým pobytem, občané s čestným občanstvím oce (města). Nicméně v hranicích obce vstupují do různých vztahů k obci i právnické osoby a podnikatelé se sídlem na území obce nebo s provozovnou na území obce a další fyzické osoby s přechodným pobytem, dále např. vlastníci nemovitostí na území obce apod.; - samospráva veřejných záleţitostí v hranicích obce (na katastrálním území obce), tzn. působnost. Občané se podílejí na řízení obce - nepřímo prostřednictvím volených zástupců v ČR zvolených do zastupitelstva obce, a to ve veřejných komunálních volbách vyhlašovaných prezidentem republiky podle volebního zákona (jak uţ jsme uvedli, tato forma je rozhodující); - přímo, a to dobrovolnou prací např. v různých komisích, nebo aktivní účasti na veřejných schůzích obce, resp. veřejných zasedáních zastupitelstva obce. K nejdůleţitějším otázkám rozvoje obce se mohou vyjadřovat v místním referendu. Místní referendum se koná buď v celé obci, nebo jen v určité části obce na návrh potřebného počtu občanů. O vyhlášení místního referenda rozhoduje rada obce, která musí seznámit s návrhem zastupitelstvo obce. O zabezpečování úkolů, které se dotýkají obce, resp. jejích občanů, včetně zabezpečování veřejných statků pro občany, rozhodují volené orgány obcí. Při rozhodování orgánu obce se uplatňuje pravidlo nadpoloviční většiny všech členů příslušného orgánu. (Peková, 2004, str. 78, 79) Svazek obcí Dobrovolné svazky obcí, zakládané písemnou zakladatelskou smlouvou zúčastněnými obcemi. Jsou samostatnými právnickými osobami. Mohou k plnění svých úkolů zakládat právnické osoby. Předmětem jejich činnosti mohou být pouze činnosti vymezené zákonem v samostatné působnosti (ve školství, sociální péči, zdravotnictví, kultuře, správě, údrţbě a provozování zařízení ve vlastnictví obce, při zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod, svozu a likvidaci komunálního odpadu). Obce můţe na svazek přenést svůj majetek. (Peková, 2004, str. 82) 25

26 3.5.3 Majetek územní samosprávy Majetek je zpravidla vymezován jako bohatství, neboť má hodnotu, trţní cenu, různé druhy majetku mohou být směněny na peněţní formu majetku, nebo jako vlastnictví, jako soubor vlastnických práv k majetku, tzn. moţnost disponovat s majetkem podle uváţení vlastníka majetku. Vlastnické právo je důleţitým věcným právem. Vlastnictví majetku je proto jedním z nejdůleţitějších předpokladů existence územní samosprávy jako nestátního subjektu na úrovni obcí, tak na úrovni regionů, v ČR na úrovni krajů. Způsob vyuţití majetku je plně v kompetenci vlastníka příslušného článku územní samosprávy. V tom má naprostou suverenitu. O způsobu vyuţívání majetku ve vlastnictví příslušného článku územní samosprávy (obce, regionu) rozhodují jeho orgány, zejména volené orgány. Majetek, který příslušný článek územní samosprávy vlastní, primárně slouţí k zabezpečování veřejných statků. (Peková, 2004, str. 351) Majetek obcí tvoří zejména: - hmotný majetek, a to - nemovitosti (pozemky, budovy, dopravní cesty) - movité věci (tj. vnitřní zařízení budov, stroje, přístroje apod.) - majetková práva a pohledávky - peněţní prostředky, tj. hotovost a vklady na účtech u peněţního ústavu - cenné papíry, včetně krátkodobých obchodovatelných (i směnky, šeky apod.) - nehmotná aktiva (software apod.) (Peková, 2004, str. 359) Z hlediska vlastnictví se v účetnictví třídí majetek v rámci pasiv na - vlastní zdroje financování stálých a oběţných aktiv, tzn. peněţní fondy, majetkové fondy apod., 26

27 - cizí zdroje krytí, tzn. krátkodobé dluhy (závazky) se splatností do jednoho roku, např. vyuţívaný kontokorentní úvěr při krátkodobém nedostatku vlastních příjmů v rozpočtu, a dlouhodobé dluhy (závazky), např. investiční úvěry, příjmy z emise komunálních obligací apod., se splatností nad jeden rok (a zákonné rezervy vytvářené v rámci podnikatelské činnosti) a - přechodná pasiva, např. kursové pasivní rozdíly apod. (Peková, 2004, str. 360) 3.6 Analýza projektů Analýza veřejných projektů naráţí na specifika netrţního sektoru, ve kterém se pohybujeme. Zatímco náklady rozhodnutí (především pak část vynakládaná v současnosti) lze kvantifikovat poměrně spolehlivě a přesně, protoţe realizaci projektu obvykle zajišťuje soukromý subjekt vzešlý z veřejné soutěţe, v otázce ohodnocení přínosů doposud univerzální cesta ani v odborné literatuře nalezena nebyla. Problém činí především přínosy, které finanční ekvivalent nemají, nebo jeho stanovení není moţné či z etického hlediska vhodné (zachráněný lidský ţivot). Tyto skutečnosti však nemohou poskytovat alibi pro zavrţení metod, které by se o systematické ohodnocování alespoň pokoušely. Ve veřejném sektoru rozhodovatelé mají odpovědnost především vůči svým voličům a právě analytické metody mohou poskytovat podklady, díky kterým lze provedená rozhodnutí obhajovat (před provedením i následně). V minulosti se vkládala značná naděje v postupy exaktně analyzující ekonomický dopad projektů. Přes nespornou kvalitu v dalším textu popsaných postupů nelze jejich výsledky přeceňovat. V rozhodovacím procesu má vţdy zásadní a jedinečné postavení lidský faktor, kompetentní úsudek. Souvisí to se skutečností, ţe jednak těţko někdy lze předpokládat, ţe se podaří sestavit analytický aparát dostatečně komplexně, a jednak lze dosáhnout velmi dobrých výsledků pouhým poupravením vstupních dat (vedených určitým záměrem). Pouze ekonomická analýza k dosaţení optimální vyváţenosti cílů tedy zřejmě nepovede. (Kalouda a kolektiv, 2007, str. 94) 27

28 3.6.1 Analýza minimalizace nákladů (CMA) Tato metoda, která vyuţívá při projektech ve stanovených parametrech porovnatelnými důsledky, patří jistě k nejčastěji pouţívaným, především pro svoji srozumitelnost. Na první pohled působí velmi triviálně, nicméně při správném pouţití přináší potřebné výsledky v podobě kvalitních a dobře obhajitelných rozhodovacích podkladů. Základním paradigmatem je hledání varianty s nejniţšími náklady, důleţitou podmínkou však je naplnění definovaného standardu Analýza nákladů a výnosů (CBA) Relativně nejpřesnější (za předpokladu vhodného převodu uţitků na peněţní jednotky), a také pravděpodobně nejširší a nejpouţívanější skupinu metod analýz, porovnávající důsledky s náklady v peněţních jednotkách, představuje CBA. Analýza nákladů a přínosů v případě CBA zahrnuje uplatnění tří logických kroků: - Definování cílů projektu nebo programu a alternativních prostředků dosaţení těchto cílů, - Analýzu marginálního (nebo inkrementálního) dopadu kaţdé z těchto alternativních metod, - Srovnání těchto inkrementálních nákladů a přínosů. Základní hodnotící kritérium pouţité u metody CBA je zaloţeno na sledování čistého současného přínosu, kdy kritérium je platnost základního vztahu B>C, kde B je současná hodnota přínosu a C současná hodnota nákladů, vše vyjádřeno v peněţních jednotkách. (Kalouda a kolektiv, 2007, str. 95, 96) 28

29 4. Praktická část 4.1 Obec Hodonice Obec Hodonice je rozpočtovou organizací. V obci ţije obyvatel a je zde evidováno na 430 domů. Obec Hodonice je součástí dvou svazků: - Svazek obcí Tasovice a Hodonice tento svazek byl vytvořen k plynulému odvádění a čištění odpadních vod členských obcí, - Svazek vodovodů a kanalizací Hodonicko svazek byl vytvořen za účelem plynulé dodávky pitné vody členským obcím. Obec se stala od plátcem DPH. Předmětem DPH jsou vybrané poskytované sluţby Zastupitelstvo obce - zastupitelstvo obce má 11 členů včetně starosty, jsou zde zastoupeny všechny sociální vrstvy obyvatel obce, - zastupitelstvo má ze zákona povinnost scházet se minimálně jedenkrát za tři měsíce, - zastupitelstvo v Obci Hodonice se schází jedenkrát za 45 dnů, - členům zastupitelstva jsou vypláceny za výkon činnosti odměny z rozpočtu obce, schvalování těchto odměn probíhá na zasedání zastupitelstva obce, - obec Hodonice má ze zákona povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor, činnosti těchto výborů podléhají zastupitelstvu obce. Členové výborů jsou sloţeny z členů zastupitelstva v počtu tří, z nichţ jeden je předseda, který je volen, - obec Hodonice nemá radu obce, - obec Hodonice můţe zřizovat různé komise, které jsou poradním orgánem starosty, jelikoţ obec nemá radu obce. 29

30 4.1.2 Komise zřízené v Obci Hodonice - bytová, - sportovní a kulturní, - majetková, - přestupková (v přenesené působnosti). Všechny tyto komise se skládají ze tří členů, z nichţ je volen jejich předseda. Není podmínkou, aby členové komisí byli členové zastupitelstva Zaměstnanci obce Obec Hodonice zaměstnává 10 zaměstnanců, z nichţ 6 pracuje v budově obecního úřadu, a to na stavebním a matričním úřadě, účtárně, na správě majetku a další. Tři zaměstnance obec zaměstnává v domě s pečovatelskou sluţbou. Jeden zaměstnanec vykonává práci pro obec jako údrţbář. Obec na tohoto pracovníka dostává dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, o které nemusí ţádat. Dále obec zaměstnává 10 pracovníků z úřadu práce na sezónní veřejně-prospěšné práce. Na dva z těchto pracovníků získává dotace ze státního rozpočtu a na osm z těchto pracovníků ţádá o dotace z fondů Evropské unie. Tyto dotace slouţí k částečné úhradě mzdových výdajů Dotace obce Dotace, o které obec ţádá, se dají rozdělit na: - dotace ze státního rozpočtu, které obec získává kaţdý rok podle počtu obyvatel, tyto dotace se nevyúčtovávají, - účelové dotace z rozpočtu kraje nebo státu, - dotace z rozpočtu kraje, o které ţádá nebo je obdrţí na určité činnosti, např. dotace na volby, - dotace z Evropské unie, které získává přes různé zprostředkovatelské agentury. 30

31 Obec můţe dotovat dění v oblasti kultury a sportu pro jejich rozvoj. Dotace poskytuje na základě ţádostí zájmových organizací na konkrétní cíl. K nejčastěji vyuţívaným dotacím, o které si mohli poţádat občané Obce Hodonice u obecního úřadu, patří dotace na přípojku kanalizace. Obec tuto dotaci poskytovala občanům na výstavbu kanalizační sítě v celé obci. Obec touto dotací chtěla uspíšit připojování domácností na kanalizační síť a tím rozvoj obce. Obec taktéţ poskytuje občanům půjčky z Fondu pro rozvoj bydlení. Půjčky slouţí na rekonstrukce, úpravy domů a bytů, avšak neslouţí k výstavbě nového domu Cíle obce Obec Hodonice se neustále rozvíjí a rozrůstá. V posledních několika letech se v obci stále něco nového buduje či rekonstruuje. Struktura cílů obce v minulém období (tyto cíle jsou jiţ splněny): - zasíťování lokality pro výstavbu rodinných domů v ulici Na vinici, - výstavba obecních bytů, - výstavba domu s pečovatelskou sluţbou. Struktura současných cílů: - vybudování splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod kanalizace je ve větší části obce jiţ hotová, čistírna odpadních vod vybudovaná, - oprava místních komunikací komunikace jsou opraveny, - úprava návsi u obchodního domu náves je v současné době jiţ zrekonstruována, - rekonstrukce kulturního domu práce dosud pokračují. Struktura budoucích cílů: - zřízení a vybudování nového sběrného dvora, - výstavba bazénu u kurtů, - zasíťování lokality pro stavbu rodinných domů na ulici Panská, 31

32 - vybudování klidové zóny u hřbitova. Na financování cílů v minulém období byly získány dotace z fondů Evropské unie a Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Pro financování současných cílů vyuţívá obec prostředků svého rozpočtu. 4.2 Svazek obcí Tasovice a Hodonice - registrace ke dni podle 20 i zákona č. 509/1991 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů; pod názvem Zájmové sdruţení obcí Tasovice a Hodonice, - sídlo sdruţení: Hodonice, Obecní 287, , - předmět činnosti: výstavba a provoz čističky odpadních vod a odkanalizování na pozemcích katastrálních území obcí Hodonice a Tasovice, - statutární orgán: předseda, - ke dni registrace je předsedou pan František Houšť, (současný) starosta obce Hodonice 2, - Svazek je zapsán u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod č. j. ZS-15/99-118/VV, - ke dni došlo k registraci změny názvu zájmového sdruţení na Svazek obcí Tasovice a Hodonice, (dále jen Svazek ), přičemţ sídlo Svazku, předmět činnosti a statutární orgán zůstaly stejné, - ke dni dochází k zaregistrování přistoupení obce Krhovice ke Svazku obcí Tasovice a Hodonice, tato obec musí do Svazku vloţit základní vklad ,- Kč, který je splatný do 15 dnů po zápisu do registru Svazku, nyní je: - předsedou Svazku je starosta obce Hodonice pan František Houšť, - místostarostou se stává starosta obce Tasovice pan Josef Sabáček, - členem je starosta obce Krhovice pan Martin Major, - předmětem činnosti Svazku je nyní výstavba a provoz čističky odpadních vod a odkanalizování na pozemcích katastrálního území obcí Hodonice, Tasovice a Krhovice, - kaţdý člen Svazku je povinen napomáhat podle svých moţností činnosti Svazku, 2 Pan František Houšť je předsedou po celou dobu trvání svazku 32

33 - jednotliví členové mají právo kontrolovat činnost Svazku a podílet se aktivně na výsledcích jeho práce, - členové Svazku mají povinnost se podílet na ztrátách Svazku poměrově, dle výše jejich vkladů, - dne se Svazek zaregistroval u Finančního úřadu ve Znojmě, bylo mu přiděleno DIČ: CZ , avšak Svazek není plátcem DPH, - v současné době došlo ke sloučení subjektu Svazku obcí Tasovice a Hodonice s dobrovolným svazkem obcí Svaz vodovodů a kanalizací HODONICKO. Svazek obcí Tasovice a Hodonice převzal veškerá práva a povinnosti za dobrovolný svazek obcí, - Svazek má běţný účet u Českomoravské záruční a rozvojové banky. Orgány Svazku - výbor sloţený z 9 zástupců obcí, - předseda jedná navenek za Svazek, je volený na volební období zastupitelstvy obcí (tj. na 4 roky), - místopředseda zastupuje předsedu, je volený na dobu volebního období zastupitelstev obcí. Členové Svazku Členem Svazku je kaţdá jednotlivá obec a tato deleguje do Svazku usnesením zastupitelstva obce své tři zástupce do orgánů Svazku. Tyto zástupce můţe kdykoli odvolat. Podepisování K názvu Svazku připojí svůj podpis předseda. Při úhradách finančních prostředků je nutný podpis účetní, která zodpovídá za vedení účetnictví. Podepisování smluv a dotační transakce Tři zástupci po jednom za kaţdou obec připojí dle podpisového vzoru svůj podpis (tj. starostové nebo určení zástupci). Hlasování Pro přijetí návrhu je nutný souhlas nejméně dvou zástupců kaţdého člena Svazku, tj. obce. 33

34 4.2.1 Majetkové poměry Svazku Majetek Svazku je tvořen základními vklady: - obec Hodonice ve výši ,- Kč - obec Tasovice ve výši ,- Kč - obec Krhovice ve výši ,- Kč Pozemky potřebné k výstavbě čističky odpadních vod hradí při nákupu Svazek, případnou směnu pozemků uskuteční Obec Tasovice. Způsob financování výstavby čističky odpadních vod a kanalizace všech členských obcí bude hrazen ze sdruţených finančních prostředků obcí a dotací svazkem. Financování stavby bylo rozděleno na pět samostatných celků: - Stavba společné čističky odpadních vod (dále jen ČOV ). - Společná čistící stanice (ČS) a přivaděč (výtlak na ČOV) pro Tasovice a Hodonice. - Výstavba kanalizace Hodonice. - Výstavba kanalizace Tasovice. - Výstavba kanalizace Krhovice. Financování a rozdělení dotačních prostředků je prováděno poměrově k výši rozpočtů jednotlivých staveb. Financování jednotlivých staveb bylo následující: - Stavba ČOV byla hrazena v poměru k počtu obyvatel ke dni Společná ČS Tasovice a Hodonice a výtlak v poměru k počtu obyvatel ke dni Kanalizace obcí Tasovice, Hodonice a Krhovice je hrazena dle rozpočtů staveb v jednotlivých obcích. - Vloţené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty mohou být pouţity jen k realizaci předmětu činnosti Svazku, jak je vymezen ve stanovách. 34

35 4.2.2 Hospodaření Svazku Svazek sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok. Vyúčtování výsledků hospodaření za uplynulý kalendářní rok se provádí do 31. března. Svazek dá do 31. ledna přezkoumat auditorem hospodaření Svazku za uplynulý kalendářní rok. Svazek vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých příjmech a výdajích a finančních vztazích k rozpočtu obcí Hodonice, Krhovice a Tasovice. Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok musí být uveřejněn ve všech členských obcích nejméně 15 dnů před projednáním a zasedání výboru Svazku, aby se k němu občané mohli vyjádřit. Připomínky k rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý rok mohou občané uplatnit písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání výboru Svazku. 4.3 Čistírna odpadních vod Čistírna se nachází na parcelách č. 827/9, 827/3, 827/4, 827/5, 827/12, 827/11, 827/10 v katastrálním území obce Tasovice nad Dyjí. Svazek má povinnost podávat kaţdý rok Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování (dle zákona č. 254/2001 Sb.), kde platí poplatky za objem vypouštěných odpadních vod. Svazek toto hlášení zasílá na Krajský úřad Jihomoravského kraje, odboru ţivotnímu prostřední a zemědělství, Ţerotínovo náměstí 3/5, Brno. V roce 2001 byla zpracovaná nová projektová dokumentace pro vodoprávní řízení na ČOV. Majetek obcí a svazků obcí má jedno zásadní specifikum. Na rozdíl od neveřejného sektoru svůj majetek neodepisuje. Majetková struktura čistírny odpadních vod se dá rozdělit na tři části: Stavební část zahrnuje: - provozní budovu, - nádrţe, - měrný objekt, - věstní objekt, 35

36 - vodovodní přípojku, - oplocení, - komunikace a zpevněné plochy, - terénní úpravy, - mezideponii, - demolice stávající ČOV a odtok z ČOV do recipientu polypropylén DN 300 mm v délce 96,3 m, - dodavatelem stavby je firma VHS plus. Technologická část zahrnuje: - trubní rozvody, - strojní a technologické zařízení, - jímky na fekálie, - jímky mechanického předčištění, - dmýchárny, - kalové čerpací stanice, - aktivační nádrţe, - dosazovací nádrţe, - uskladňovací nádrţe kalu, - dávkování chemikálií a odvodňování kalu, - dodavatelem této části je firma DUIS s.r.o. Brno, která má na starost stavební řešení kombibloku, střídavou nitrifikaci a denitrifikaci. V roce 2007 došlo k doplnění technologie ČOV o přenosný vzorkovač WS Porti 12T a stacionární vzorkovač WS Hodnota doplněné technologie včetně DPH byla ,- Kč. Svazek získal na doplnění technologie dotace od Jihomoravského kraje ve výši ,- Kč. Dotace byla přijata v září 2007 a čerpána do konce roku Elektroinstalace zahrnuje: - přípojku nízkého napění, - venkovní osvětlení, - trafostanici, - provozní rozvody silnoproudu, - měření, regulace a dálkový přenos dat. 36

37 ČOV se skládá z těchto základních objektů: - jímka na fekálie, - nátokový objekt se zaústěním třech samostatných výtlaků, - strojně stírané česle Fontana, - lapák písku se separátorem písku, - rozdělovací objekt, - 2 ks aktivačních nádrţí o objemu m 3, - 2 ks zahušťovacích a uskladňovacích nádrţí kalu o objemu 524 m 3, - měrný objekt s Parshallovým ţlabem P3, - odstředivka ALFA LAVAL Výběrové řízení na stavbu ČOV Svazek pověřil výběrovým řízením veřejné zakázky Odkanalizování obcí Tasovice, Hodonice a Krhovice a společné ČOV firmu RTS, a.s., Lazaretní 13, Brno. Subjekty uzavřely mezi sebou mandátní smlouvu na výkon zadavatelských činností dle 69 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Předmětem smlouvy bylo organizační zajištění celého průběhu jednostupňové obchodní veřejné soutěţe v souladu se zákonem. Odměna mandatáře byla stanovena ve výši ,- včetně 5% DPH. Tato obchodní veřejná soutěţ byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 17/2004, pod. zn /2004 ze dne Členové komise pro posouzení a hodnocení nabídek Za obec Tasovice: Josef Sabáček starosta obce Ing. Petr Krňanský člen zastupitelstva obce Za obec Hodonice: František Houšť starosta obce a předseda Svazku Ing. Josef Sedlák člen zastupitelstva obce Za obec Krhovice: Jan Pacík místostarosta Za VAS a. s. Znojmo : Josef Pavlíček vedoucí provozu kanalizací Pavel Houšť mistr provozu kanalizací 37

38 Za SFŢP ČR: Ing. Jan Pometlo vedoucí odboru ochrany vod (Státní fond ţivotního prostřední České republiky) Za RTS a. s. Brno: Jiřina Rozmánková zástupce RTS a. s. Do soutěţe byly podány 4 nabídky: Nabídka č. 1 Obchodní jméno uchazeče: Stavby silnic a ţeleznic, a. s. Sídlo: Národní třída 10, Praha 1 IČ: Nabídnutá cena včetně DPH: ,- Kč Nabídka č. 2 Sdružení uchazečů Obchodní jméno uchazeče: COLAS CZ, a. s. Sídlo: Kolbenova 259, Praha 9 IČ: Obchodní jméno uchazeče: ŢS Brno, a. s. Sídlo: Burešova 938/17, Brno IČ: Nabídnutá cena včetně DPH: ,- Kč Nabídka č. 3 Sdružení uchazečů Obchodní jméno uchazeče: VHS plus, spol. s r. o. Sídlo: Dobšická 17, Znojmo IČ: Obchodní jméno uchazeče: VHS Brno, a. s. Sídlo: Masná 102, Brno IČ: Obchodní jméno uchazeče: STRABAG a. s. Sídlo: Na Bělidle 198/21, Praha 5 38

39 IČ: Nabídnutá cena včetně DPH: ,- Kč Nabídka č. 4 Obchodní jméno uchazeče: IMOS Brno, a. s. Sídlo: Olomoucká 174, Brno IČ: Nabídnutá cena včetně DPH: ,- Výběrové řízení vyhrála nabídka č. 3, tedy sdružení uchazečů firem VHS plus, spol. s r. o., VHS Brno, a. s. a STRABAG a. s., neboť komise výběrového řízení po rozboru vyhodnotila tuto nabídku jako nejvýhodnější. Nabídková cena byla celková, to znamená, ţe obsahovala jak stavbu kanalizace, tak i stavbu ČOV. V níţe uvedené tabulce je uveden rozpis cen jen na stavbu ČOV a jejich částí. Tab. č. 1 Rozpis nabídkové ceny na stavbu ČOV Název uchazeče VHS plus, spol. s r. o. ČOV stavební část z toho Jímka na fekálie ,- Mechanické předčištění ,- Provozní objekt 0 Aktivační nádrţe ,- Dosazovací nádrţe ,- Kalová čerpací stanice ,- Uskladňovací nádrţe kalu, vyrovnávací nádrţ ,- Trubní rozvody ,- Měření mnoţství odpadních vod ,- Výústní objekt ,- Terénní úpravy ,- Sadové úpravy ,- Oplocení ČOV ,- 39

40 Komunikace a zpevněné plochy ,- Přípojka nízkého napětí ,- Venkovní osvětlení ,- Vodovodní přípojka ,- Mezideponie ,- Trafostanice ,- Demolice stávající ČOV ,- Elektropřípojky ,- MEZISOUČET ,- Provozní soubory Čerpací stanice odpadních vod ,- Vyrovnávací nádrţ ,- Jímka na fekálie ,- Mechanické předčištění ,- Dmýchárna ,- Kalová čerpací stanice ,- Aktivační nádrţe ,- Dosazovací nádrţe ,- Uskladňovací nádrţ kalu ,- Dávkování chemikálií ,- Odvodňování kalu ,- MaR, napojení na dispečink ,- Provozní rozvod silnoproudu ,- Elektročást čerpací stanice 01, napojení na dispečink ,- MEZISOUČET ,- Nabídková cena na ČOV celkem ,- Celková nabídková cena na zakázku ,- Zdroj: Rekapitulace nabídkových cen, materiály výběrového řízení Svazku obcí Hodonice a Tasovice 40

Podnikový majetek a investiční činnost podniku

Podnikový majetek a investiční činnost podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: 6208 B Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Podnikový majetek a

Více

MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU - SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH PODNIKOVÝCH DAT

MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU - SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH PODNIKOVÝCH DAT SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU - SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH

Více

Specifika účtování majetku v obcích

Specifika účtování majetku v obcích SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Specifika účtování majetku v obcích BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Jiří Číhal Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce 2014 Majetek firmy jako zdroj prosperity Bakalářská práce Jiří Číhal Vysoká škola hotelová

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI The Financial analysis of the chosen company Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petr VALOUCH,

Více

Dobrovolné svazky obcí v Karlovarském kraji

Dobrovolné svazky obcí v Karlovarském kraji Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Dobrovolné svazky obcí v Karlovarském kraji Diplomová práce Autor: Bc. Petra Kiclová finance Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

Financování fotovoltaické elektrárny

Financování fotovoltaické elektrárny Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Podnikání a oceňování Financování fotovoltaické elektrárny Bakalářská práce Autor: Lucie Hackerová Ekonomika a management malého a středního podniku Vedoucí

Více

Krátkodobé a dlouhodobé finanční plánování

Krátkodobé a dlouhodobé finanční plánování JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: 6208 B Účetnictví a finanční řízení podniku Krátkodobé a dlouhodobé

Více

Hospodaření města Chebu z pohledu banky

Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hospodaření města Chebu z pohledu banky Bakalářská práce Autor: Denisa Sládková bankovní management Vedoucí práce: Ing. Josef

Více

ANALÝZA DOPADŮ ČERPÁNÍ DOTACE

ANALÝZA DOPADŮ ČERPÁNÍ DOTACE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství ANALÝZA DOPADŮ ČERPÁNÍ DOTACE Analysis of subsidy drawing impact Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Ing.

Více

Optimalizace majetkové a finanční struktury společnosti PSG a.s. Hana Kolečkářová

Optimalizace majetkové a finanční struktury společnosti PSG a.s. Hana Kolečkářová Optimalizace majetkové a finanční struktury společnosti PSG a.s. Hana Kolečkářová Bakalářská práce 2011 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, ţe: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se

Více

Vztah podnikové rentability a likvidity

Vztah podnikové rentability a likvidity JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Vztah podnikové rentability a

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Metody oceňování aktiv a pasiv v účetnictví. Lenka Rošková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Metody oceňování aktiv a pasiv v účetnictví. Lenka Rošková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Metody oceňování aktiv a pasiv v účetnictví Lenka Rošková Bakalářská práce 2011 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza příspěvkové organizace The financial analysis of non-profit organization Martina Zabloudilová Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

Metody pro ocenění soukromé lékařské praxe

Metody pro ocenění soukromé lékařské praxe Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování majetku Metody pro ocenění soukromé lékařské praxe Bakalářská práce Autor: Miroslav Mareš Oceňování majetku Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Heřman, Csc.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Financování podniku s vyuţitím kontokorentního úvěru ČSOB Veronika Sabóová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Financování podniku s vyuţitím kontokorentního úvěru ČSOB Veronika Sabóová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Financování podniku s vyuţitím kontokorentního úvěru ČSOB Veronika Sabóová Bakalářská práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji, ţe jsem tuto práci vypracovala

Více

POSOUZENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO PROJEKTU ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCYS OF AN INVESTMENT PROJECT

POSOUZENÍ EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO PROJEKTU ASSESSMENT OF ECONOMIC EFFICIENCYS OF AN INVESTMENT PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT POSOUZENÍ EKONOMICKÉ

Více

Využití nástrojů vnitropodnikového řízení zejména v období aktuální ekonomické situace

Využití nástrojů vnitropodnikového řízení zejména v období aktuální ekonomické situace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Využití nástrojů vnitropodnikového řízení zejména v období aktuální ekonomické situace Bakalářská práce Autor: Renata Volfová, DiS. Bankovní

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Zhodnocení přínosů aktivity zájmového sdruţení právnických osob jako formy spolupráce obcí Bc. Jitka Kochová Diplomová práce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Oceňování při tvorbě a analýze podnikatelských záměrů

Oceňování při tvorbě a analýze podnikatelských záměrů Bankovní institut vysoká škola Praha Oceňování majetku Oceňování při tvorbě a analýze podnikatelských záměrů Bakalářská práce Autor: Barbora Meisnerová Oceňování majetku Vedoucí práce: Ing. Vladimír Klimeš,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza financování neziskových organizací Radka Veigendová Bakalářská práce 2011 Prohlašuji Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Všechny literární

Více

Založení podniku služeb v oblasti sportovní činnosti. Bc. Martin Hošek

Založení podniku služeb v oblasti sportovní činnosti. Bc. Martin Hošek Založení podniku služeb v oblasti sportovní činnosti Bc. Martin Hošek Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zaloţením podniku sluţeb v oblasti sportovní činnosti - kruhový trénink

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 NATALIJA MAŤUŠENKOVÁ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 NATALIJA MAŤUŠENKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 NATALIJA MAŤUŠENKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 DIPLOMOVÁ PRÁCE MANAGEMENT FIREM Vysoká škola ekonomie

Více

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Stanovení hodnoty firmy Michal Stříteský Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH PODNIKOVÝCH DAT

MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH PODNIKOVÝCH DAT SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU SROVNÁNÍ TEORIE A REÁLNÝCH

Více

Finanční analýza podniku

Finanční analýza podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Finanční analýza podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jana Reitschlägerová Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Jan Heřman,

Více

Rozbor bankovního systému ve vybraném regionu

Rozbor bankovního systému ve vybraném regionu Bankovní institut vysoká škola Finanční obchody Rozbor bankovního systému ve vybraném regionu Bakalářská práce Autor: Darina Pálková, DiS. Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Blanka Dlouhá Praha Duben,

Více

Reforma účetnictví veřejných financí se zaměřením na malé a střední obce. Bc. Jana Nekolová

Reforma účetnictví veřejných financí se zaměřením na malé a střední obce. Bc. Jana Nekolová Reforma účetnictví veřejných financí se zaměřením na malé a střední obce Bc. Jana Nekolová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Práce se zabývá problematikou reformy účetnictví veřejných financí, která v

Více

Účelové úvěry na bydlení v České republice

Účelové úvěry na bydlení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Účelové úvěry na bydlení v České republice Bakalářská práce Autor: Monika Kněbortová Bankovnictví, bankovní management Vedoucí

Více