JEMČA a.s. Pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti JEMČA a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEMČA a.s. Pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti JEMČA a.s."

Transkript

1 UŽŠÍÍ PROSPEKT CENNÉHO PAPÍÍRU JEMČA a.s. Pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti JEMČA a.s.

2 UŽŠÍÍ PROSPEKT CENNÉHO PAPÍÍRU Pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti JEMČA a.s. Objednavatel: JEMČA a.s. Adresa: Lopatecká 223/13, Praha 4, PSČ IČ: Vypracoval: A&CE Global Finance, a.s. Obchodník s cennými papíry Adresa: Ptašinského 4, Brno IČ: Účel prospektu: Prospekt je vypracován pro účely nedobrovolné dražby akcií společnosti JEMČA a.s. Zpracovatel: Ing. Michal Mišun, CFA Prospekt obsahuje: 27 stran textu včetně příloh Prospekt se předává: ve 2 vyhotoveních Výtisk číslo: 2 V Brně: 3. února 2003 Tento užší prospekt neregistrovaných listinných akcií na jméno emitenta JEMČA a.s. schválila Komise pro cenné papíry svým rozhodnutím ze dne , č.j. 45/N/710/2003/2. Rozhodnutí nabylo právní moci

3 OBSAH A. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA UŽŠÍ PROSPEKT...4 B. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH Základní údaje o cenném papíru: Akcionářská práva Způsob zdaňování výnosů z akcií Převoditelnost akcií Banka jejímž prostřednictvím mohou být z akcií vypláceny dividendy Způsob placení emisního kurzu Způsob výkonu přednostního práva na upisování cenných papírů, jeho převoditelnost a nakládání s tím právem, které nebylo uplatněno Upisovací místa a lhůty Označení jednotlivých částí emise Popis listinných cenných papírů, způsob a lhůty jejich předání Údaj o osobách, které upsaly nebo upisují celou emisi cenných papírů nebo se za úpis této emise zaručují Datum vzniku práva na dividendu Emisní kurz cenných papírů nebo časový rozvrh jeho stanovení...8 C. ÚDAJE O EMITENTOVI Základní údaje Údaje o základním kapitálu Údaje o činnosti Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách Údaje o statutárních a dozorčích orgánech...12 D. ÚDAJE O VÝVOJI ČINNOSTI Tendence ve výrobě Obchodní vyhlídky...13 SEZNAM PŘÍLOH...15 Strana: 3

4 A. ÚDAJE O OSOBÁCH ODPOVĚDNÝCH ZA UŽŠÍ PROSPEKT. Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto užším prospektu odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit přesné a správné posouzení emitenta cenných papírů, nebyly vynechány. Ing. Michal Mišun, r.č /0744, bydliště Těchov 269, Blansko , místopředseda představenstva a ředitel společnosti A&CE Global Finance, a.s. Strana: 4

5 B. ÚDAJE O CENNÝCH PAPÍRECH 1. Základní údaje o cenném papíru: Společnost emitovala ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o různé jmenovité hodnotě. Akcie jsou vydány ve třech sériích a každá akcie je vedena pod pořadovým číslem. Celková jmenovitá hodnota emise činí ,- Kč a je rozdělena takto: 10 ks akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč 100 ks akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.600,- Kč Společnost vede seznam akcionářů, v němž zapisuje označení druhu a formu akcie, její jmenovitou hodnotu, obchodní firmu a sídlo právnické osoby nebo jméno, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číselné označení akcie a změny těchto údajů. Akcie byly emitovány v rámci fúze dvou obchodních společností (viz. Údaje o emitentovi, bod C). V rámci sloučení akciových společností JEMČA a.s., se sídlem Jemnice, Znojemská 687, IČ: a Čajová obchodní a.s., se sídlem Katovice 14, IČ: , byly vydány listinné cenné papíry akcie na jméno. V roce 2002 rozhodla valná hromada společnosti o změně formy akcií na majitele. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne Akcie na majitele nebyly do data vypracování tohoto užšího prospektu emitovány. Počet akcií pro veřejnou nabídku: 614 ks kmenových akcií v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě Kč. Účel emise: účelem veřejné nabídky v rámci dražby cenných papírů je splnění zákonné povinnosti společnosti podle ustanovení 214 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku prodat ve veřejné dražbě nové akcie, jež byly vydány za akcie, které byly v souladu s tímto ustanovením obchodního zákoníku za neplatné 2. Akcionářská práva Akcionářská práva jsou spojena s akcií v rozsahu daném obchodním zákoníkem a jsou uvedena ve stanovách společnosti či vyplývají z příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména: Strana: 5

6 A) Akcionář má právo se účastnit valné hromady společnosti a požadovat a dostat na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti nebo jí ovládané osoby, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady, pokud zákon nestanoví něco jiného. B) Akcionář má rovněž právo uplatňovat na valné hromadě návrhy a protinávrhy za podmínek stanovených zákonem a stanovami společnosti. C) Každý akcionář může písemně požádat představenstvo o vydání kopie zápisu o valné hromadě nebo jeho části, příp. o vydání dalších písemností, na něž vzniká akcionáři ze zákona právo. D) Akcionáři mají přednostní právo na úpis nových akcií, toto právo smí být v usnesení valné hromady vyloučeno nebo omezeno jen v důležitém zájmu Společnosti. E) Usnesením valné hromady o výplatě podílu na zisku (dividendy) vzniká nárok na výplatu všem akcionářům k rozhodnému dni, kterým je datum konání valné hromady, která o dividendě rozhodla. O způsobu výplaty dividendy rozhoduje valná hromada. F) V případě zrušení společnosti s likvidací náleží akcionáři právo na podíl na likvidačním zůstatku. G) S akciemi téhož druhu jsou spojena stejná práva. H) S akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. 3. Způsob zdaňování výnosů z akcií Příjmy z dividend akcií podléhají jednotné sazbě daně ve výší 15 %. Daň se sráží u zdroje plátcem, tedy Společností, která uvedené příjmy vyplácí a příjemce (akcionář) pak obdrží částku již o daň sníženou. Touto srážkovou podle zvláštní sazby daně uvedené v 36 zákona o daních z příjmů je daňová povinnost poplatníka vyrovnána. Příjmy z dividend akcií zahrnutých do obchodního majetku poplatníka jsou zdaňovány podle zvláštní sazby daně ve výši 15 % a do celkového základu daně se nezahrnují. Emitent je plátcem výnosů z cenných papírů. Výnos z prodeje akcií je pro fyzické osoby osvobozen od daně z příjmu, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem dobu 6 měsíců, bez ohledu na ztrátu či zisk při prodeji. Není-li splněn tzv. časový test 6-ti měsíců, pak příjem z prodeje je předmětem daně z příjmů podle 10 Ostatní příjmy. V tomto případě je výdajem cena pořízení cenných papírů a nákladů s tím spojených (tzn. poplatky a další výdaje související s pořízením i prodejem) maximálně však do výše příjmů z prodeje cenných papírů. Při prodeji akcií zahrnutých v obchodním majetku se uplatňuje shodné pravidlo, že náklady na pořízení cenných papírů jsou uznatelné maximálně do výše výnosů z nich plynoucích Účetní ztráta z prodeje akcií je možno uplatnit v následujících 3 zdaňovacích období po vytvoření ztráty, vždy však maximálně do výše výnosů (po zahrnutí souvisejících nákladů) z prodeje cenných papírů za příslušné zdaňovacím období. Strana: 6

7 4. Převoditelnost akcií Akcie společnosti nejsou registrované ve smyslu obchodního zákoníku (nejsou veřejně obchodovatelné), jsou převoditelné rubopisem a předáním bez omezení. Účinnost převodu akcií vůči společnosti nastává dnem zápisu o provedených změnách do seznamu akcionářů. 5. Banka jejímž prostřednictvím mohou být z akcií vypláceny dividendy Banka pro výkon práva majitele cenných papírů není určena. 6. Způsob placení emisního kurzu Emisní kurz akcií je zcela splacen. 7. Způsob výkonu přednostního práva na upisování cenných papírů, jeho převoditelnost a nakládání s tím právem, které nebylo uplatněno Výkon práva na výměnu za jiný cenný papír nebo na výkon přednostního práva na upisování cenných papírů apod. nejsou z povahy věci dána. Akcie, které opravńují k uplatnění přednostního práva na úpis akcií nebyly vydány. 8. Upisovací místa a lhůty Akcie byly již upsány a jejich emisní kurz byl zcela splacen. Bude je možno koupit v rámci veřejné dražby cenných papírů v souladu se zněním dražební vyhlášky. Emitent je oprávněn podat návrh na provedení dražby nedobrovolné dle 214 odst. (4) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník z titulu, že majitel listinného cenného papíru je v prodlení s jeho převzetím. 9. Označení jednotlivých částí emise Akcie jsou nabízeny ke koupi pouze v České republice Strana: 7

8 10. Popis listinných cenných papírů, způsob a lhůty jejich předání Jedná se o kmenové listinné akcie na jméno, které byly vydány za kmenové akcie, které byly v souladu s ustanovením 214 obchodního zákoníku prohlášeny za neplatné. Novému nabyvateli budou předány po úplném uhrazení kupní ceny dosažené ve veřejné dražbě. Listinné akcie společnosti JEMČA a.s. bylo možno převzít v řádné lhůtě, a to od data doručení dopisu ze dne akcionáři po dobu tří měsíců. První dodatečná lhůta pro převzetí akcií nástupnické společnosti za účelem jejich výměny za akcie zanikajících společností v rámci sloučení (fúze) dle zveřejněné výzvy probíhala od do , druhá dodatečná lhůta probíhala od do s upozorněním, že nepřevzaté listinné akcie budou bez zbytečného odkladu prodány ve veřejné dražbě prostřednictvím obchodníka s cennými papíry. 11. Údaj o osobách, které upsaly nebo upisují celou emisi cenných papírů nebo se za úpis této emise zaručují Akcie se již neupisují, jsou vydávány náhradou za již dříve upsané akcie. 12. Datum vzniku práva na dividendu Právo na výplatu dividend vzniká rozhodnutím valné hromady společnosti o rozdělení zisku. 13. Emisní kurz cenných papírů nebo časový rozvrh jeho stanovení Emisní kurz není stanoven, jedná se o akcie vydávané náhradou za již dříve vydané a splacené akcie. Strana: 8

9 C. ÚDAJE O EMITENTOVI 1. Základní údaje Obchodní jméno: JEMČA a.s. Sídlo: Lopatecká 223/13, Praha 4, PSČ IČ: Společnost vznikla dne 31. srpna 2000, nebyla založena na dobu určitou. Společnost vznikla dne splynutím podle Oddílu 9 Sloučení akciových společností zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, obchodních společností JEMČA a.s., se sídlem Jemnice, Znojemská 687, IČ: a Čajová obchodní a.s., se sídlem Katovice 14, IČ: Právní forma akciová společnost. Předmět podnikání společnosti podle článku 3 Stanov společnosti je: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb úprava, výroba, balení a prodej potravinářských výrobků a provozování s tím související obchodní činnosti skladovací činnost poradenská činnost v oblasti obchodu, investic a ekonomiky Společnost je registrována u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 3381 (obchodní rejstřík). 2. Údaje o základním kapitálu 2.1. Základní kapitál Základní kapitál: ,- Kč. Základní kapitál byl společníky zcela splacen vkladem při založení společnostmi JEMČA a.s., IČ: a Čajová obchodní a.s., IČ: , které splynutím založily společnost JEMČA a.s., IČ: Společnost emitovala dne akcie kmenové na jméno Strana: 9

10 v listinné podobě o různé jmenovité hodnotě. Akcie jsou vydány ve třech sériích a každá akcie je vedena pod pořadovým číslem. S akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Základní kapitál je rozdělen do ks akcií různé jmenovité hodnoty takto: 10 ks akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč 100 ks akcií ve jmenovité hodnotě ,- Kč ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.600,- Kč Akcie, které opravňují k uplatnění práva na výměnu za akcie či k uplatnění přednostního práva na úpis akcií, nebyly vydány Popis struktury koncernu Společnosti JEMČA a.s. je ovládaná společností AGT Invest s.r.o. se sídlem Praha 4, Lopatecká 13, IČ , zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28595, která fakticky vykonávají přímo rozhodující vliv na řízení podniku společnost JEMČA a.s. a je většinovým společníkem s 70,14% podílem na základním kapitálu společnosti JEMČA a.s. Ovládací smlouva nebyla k datu vypracování užšího prospektu emitenta uzavřena. Vztahy mezi propojenými osobami v roce 2001 jsou uvedeny ve Zprávě o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou, která je přílohou Výroční zprávy za rok 2001 mezi propojenými osobami byla uzavřena k datu vypracování Výroční zprávy emitenta pouze smlouva mandátní, smlouva o poskytování služeb a smlouva o spolupráci. Ke dni vypracování užšího prospektu byla mezi společností JEMČA a.s. a AGT Invest s.r.o. uzavřena pouze smlouva nájemní Jmenovitá hodnota povoleného nebo podmíněného zvýšení základního kapitálu. K datu vypracování tohoto užšího prospektu nebylo valnou hromadou společnosti JEMČA a.s. povoleno zvýšení základního kapitálu a to ani podmíněně Počet a hlavní charakteristika podílů, které nezakládají podíl na základním kapitálu K datu vypracování tohoto užšího prospektu neexistovaly podíly, které by nezakládaly podíl na základním kapitálu Ovládající osoba AGT Invest s.r.o., se sídlem Praha 4, Lopatecká 13, IČ: , jako ovládající osoba, vykonává přímo rozhodující vliv na řízení podniku, přičemž je většinovým společníkem s 70,14 % podílem na základním kapitálu společnosti. K datu byl podíl společnosti AGT Invest s.r.o. 61,48 % na základním kapitálu společnosti JEMČA a.s..k datu byl podíl AGT Invest s.r.o. 70,14 % na základním kapitálu společnosti JEMČA a.s.. Strana: 10

11 3. Údaje o činnosti Pro společnost JEMČA a.s. byl rok 2001 prvním hospodářským rokem od doby jejího založení splynutím v roce Dominantní podíl, přes 97 % na tržbách společnosti, mají tržby za prodej čajových výrobků. Zbývající část připadá na prodej zboží. Tradičně největší podíl na prodeji čajových výrobků měly čaje černé s 45,7 % a čaje ovocné s 39,8 %, u nichž dlouhodobě přetrvává trend zvýšené poptávky. V souladu s podnikatelským záměrem došlo k rozšíření kategorie bylinných čajů a tím současně u této kategorie k nejvyššímu nárůstu o 60,3 %. Aktivní přístup k uspokojování potřeb jednotlivých segmentů čajového trhu, inovace zajišťující efektivnost prodeje při současném posilování pozic tradičních značkových výrobků pomohly společnosti v roce 2001 udržet dominantní postavení na čajovém trhu v České republice. Patenty, licence, průmyslové, obchodní nebo finanční smlouvy nebo nové výrobní procesy nemají zásadní význam pro činnost nebo ziskovost emitenta. Společnost JEMČA a.s. nevlastní registrované patenty či licence vyjma zaregistrování ochranných známek pro jednotlivé výrobky a názvu společnosti JEMČA a.s. v České republice. Společnost JEMČA a.s. aktuálně neprovádí žádné významné investice. V roce 2002 došlo k ukončení investic do vytvoření logistické divize v rámci skladování a distribuce mrazírenského zboží pro smluvního partnera NANUK a.s.. Neexistují soudní, správní nebo rozhodčí řízení, která mohou mít významný vliv na finanční situaci emitenta. 4. Údaje o majetku, závazcích, finanční situaci, zisku a ztrátách 4.1. Účetní závěrka k Účetní závěrka k je uvedena v příloze Mezitímní účetní závěrka Od konce posledního účetního období nebyla zveřejněna žádná mezitímní účetní závěrka Audit Účetní závěrku za rok 2001 ověřila společnost INTEGRAL AUDIT spol. s r. o., auditorská společnost, číslo osvědčení č. 282, se sídlem v Praze 4, Marie Cibulkové 34, odpovědný auditor Ing. Jan Schödl CSc., č. osvědčení 992. Auditorský výrok byl bez výhrad Konsolidovaná účetní závěrka Emitent nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku Strana: 11

12 5. Údaje o statutárních a dozorčích orgánech 5.1. Představenstvo: Předseda představenstva JUDr. Miroslav Korábečný, r.č /195 bydliště: Moravské Budějovice, Čechova 803, Okres: Třebíč výkonný generální ředitel společnosti JEMČA a.s. Místopředseda představenstva Libor Venhoda, r.č /4541 bydliště: Moravské Budějovice, Heřmanická 1557, Okres: Třebíč ekonomický ředitel společnosti JEMČA a.s. Člen představenstva Ing. František Dvořák, r.č /1031 bydliště: Dačice, Palackého náměstí 43, Okres: Jindřichův Hradec výrobní ředitel společnosti JEMČA a.s Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady Ing. Miroslav Toman, CSc., r.č /021 bydliště: Praha 4, Za mlýnem 791/21 Místopředseda dozorčí rady JUDr. Ivan Kozel, r.č /0964 bydliště: Praha 10, Ellnerové 3104 Místopředseda dozorčí rady Ing. Zdeněk Toman, r.č /1963 bydliště: Praha 6, Kozlova 1 Člen dozorčí rady Ing. Milan Knotek, r.č /0461 bydliště: Praha 3, Vinohradská 138 obchodní ředitel společnosti JEMČA a.s. Člen dozorčí rady Ing. Josef Beneš, r.č /023 bydliště: Praha10, K Valu 331/10 Člen dozorčí rady Naďa Pacalová, r.č /1460 bydliště: Dačice, Borek 6 asistentka generálního ředitele 5.3. Plnění poskytnutá členům statutárních a dozorčích orgánů emitenta za poslední účetní období Za výkon funkce byla v roce 2001 členům statutárních a dozorčích orgánů společnosti poskytována odměna, jejíž souhrnná výše činila za představenstvo tis. Kč a za dozorčí radu tis. Kč. Celkem tak byla orgánům společnosti za rok 2001 vyplacena odměna ve výši tis. Kč. Mimo odměny za výkon funkce nebyla členům dozorčí rady ani představenstva poskytnuta žádná jiná finanční plnění. Nebyla jim tedy vyplácena mzda či plat, či poskytované jiné výhody, ani propláceny náklady či jiné. Rovněž nebylo valnou hromadou za rok 2001 rozhodnuto o tantiémách ve prospěch jednotlivých členů. Strana: 12

13 D. ÚDAJE O VÝVOJI ČINNOSTI 1. Tendence ve výrobě V porovnání s rokem 2001 došlo v roce 2002 k 5,4 % nárůstu výroby v objemových ukazatelích, přičemž kapacita výroby společnosti je dostatečná k zachycení výkyvů poptávky. V oblasti nákladů došlo z důvodu vyšších vstupů a změny struktury výrobkového sortimentu prodeje ke snížení rentability ze 4 % na 0,25 % a zároveň došlo ke snížení rentability vlastního jmění na 2 %. Mírně vzrostla úvěrová zadluženost, která ke konci roku 2002 činila 36 %. Doba obratu zásob činí 30 dnů a splatnosti pohledávek 61 dnů. Společnost má řádně uhrazeny veškeré své závazky k datu splatnosti. V oblasti prodejní politiky společnosti nedošlo k výrazným změnám s tím, že společnost je orientována na střední cenovou hladinu v rámci spotřebního čajového trhu tj. neprodává výrobky ve vysokých cenových hladinách, určené pouze pro část tzv. milovníků čaje ani se nesnaží cenově konkurovat levným dovozovým čajům, které balancují na hranici použitelnosti z hlediska kvality. Majoritní akcionáře se v roce 2002 nepodílel na obchodní činnosti společnosti JEMČA a.s., hospodaření obou subjektů nebylo v uvedeném období s výjimkou uzavřené nájemní smlouvy (nájem kancelářských prostor) propojené. 2. Obchodní vyhlídky V roce 2003 mezi priority bude zejména patřit: udržení pozice lídra na spotřebním trhu České republiky v oboru výroby a prodeje čajů, zvýšení výnosů z exportních aktivit, navýšení objemových ukazatelů prodeje o 3,6 % a výnosů v porovnání s rokem 2002 o 7,8 %, příprava společnosti po stránce materiální, obchodní a personální na vstup České republiky do Evropské unie a udržení konkurenceschopnosti v rámci jednotného evropského trhu. certifikace systému managementu jakosti norem 9000:2000. V oblasti tržeb za výrobu a prodej čaje je plánován v roce 2003 růst tržeb na 360 mil. Kč oproti tržbám 332 mil. Kč v roce Prodej mrazírenských výrobků společnosti NANUK, které v roce 2002 společnost JEMČA a.s. prováděla, si v roce 2003 bude společnost NANUK provádět ve vlastní režii. Tržby za prodej zboží tak podle plánu poklesnou ze 193 mil. Kč v roce 2002 na 30 mil. Kč (doprodej zásob). Společnost JEMČA a.s. bude pro firmu NANUK dále provádět pouze logistické služby tržby za prodej služeb by tak v roce 2003 měly vzrůst z 6 mil. Kč v roce 2002 na 31 mil. Kč. Strana: 13

14 Rok 2002 Rok 2003 Předpokládané výnosy: tis. Kč tis. Kč Předpokládané náklady: tis. Kč tis. Kč Předpokládaný hospodářský výsledek: tis. Kč tis. Kč V Brně dne A&CE Global Finance, a.s. Ptašinského 4, , Brno, Ing. Michal Mišun, CFA ředitel Strana: 14

15 Seznam příloh 1. Rozvaha k Výkaz zisků a ztrát k Výkaz cash-flow k Kopie listinné akcie 5. Výpis z obchodního rejstříku Strana: 15

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 (obsahující zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Obchodní jméno: Sídlo: NEMOHOLD a.s. Moravské náměstí 690/15, Veveří, 602 00

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti RENATEX CZ a.s., IČ 451 92 731, se sídlem K Myslivně 2140/61, Poruba, 708 00 Ostrava, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2015 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 ID: hrjvjba www.energoaqua.cz

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v

Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz DIČ: CZ15503461 Společnost je zapsána v MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2011 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.cz IČ: 15503461 Fax: +420 571 842 692 www.energoaqua.cz

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů:

Informace o omezení převoditelnosti cenných papírů: A) SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI PHILIP MORRIS ČR A.S. ZA ROK 2009 DLE 118 ODST. 8 ZÁKONA Č. 256/2004 SB., O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s.

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZA OBDOBÍ 1-4 /2010 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI ENERGOAQUA, a.s. ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 844 389 email: energoaqua@energoaqua.

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7800

V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7800 V ý p i s z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7800!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU. představenstvo společnosti POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU představenstvo společnosti GLASS SERVICE, a.s. se sídlem Rokytnice 60, 755 01 Vsetín, IČO: 25849077, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2007 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311

Výroční zpráva za rok 2013. SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 Výroční zpráva za rok 2013 SC XAVEROV Horní Počernice a.s. IČ: 257 56 311 1 Obsah: I.Úvod... 2! II. Základní údaje o společnosti... 2! III. Orgány společnosti:... 2! IV. Historie společnosti... 3! V. Předmět

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

řádnou valnou hromadu.

řádnou valnou hromadu. Představenstvo společnosti Lázně Poděbrady, a. s. se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 39, PSČ: 290 33, IČ 45147833, společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B., vložka 1471 svolává ve smyslu

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA ŽSD, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO 282 98 195, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

1. Základní údaje o společnosti

1. Základní údaje o společnosti 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : Léčebné centrum sv. Markéty, a.s. Sídlo: Lázně 117, 383 01 Prachatice Právní forma: akciová společnost IČO: 260 40 166 Rozhodující předmět činnosti: Poskytování

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Příloha č.1 Pekárny a cukrárny Náchod, a.s. Výroční zpráva za rok 2008 s přílohou zprávou o vztazích mezi propojenými osobami na základě 66a, odst. 9) Zákona č. 513/91 Sb. Obchodního zákoníku obchodní

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání řádné valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost

Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Pozvánka na valnou hromadu akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost Představenstvo akciové společnosti NOVATISK, akciová společnost, IČ 27755291, se sídlem Blansko, Pražská 1602/7, PSČ 678 01,

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010

PROMET CZECH s.r.o. Výroční zpráva za rok 2010 OBSAH Základní údaje Podnikatelská činnost a stav majetku Vybrané údaje a finanční ukazatele Aktivity v oblasti výzkumu a vývoje Aktivity v oblasti ochrany životního prostředí Události po datu účetní závěrky

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Statutární ředitel společnosti

Statutární ředitel společnosti Statutární ředitel společnosti IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., IČO: 01766139, se sídlem Hlinky 45/114, Pisárky, Brno, PSČ: 603 00 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s.,

řádnou valnou hromadu Společnosti PRAGMET, a.s., POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti PRAGMET, a.s., IČ: 257 89 449 se sídlem Praha 1, Havlíčkova 1043/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn.

Více

Výroční zpráva. společnosti. Rašelina a.s. Na Pískách 488 392 01 Soběslav IČ 60071214

Výroční zpráva. společnosti. Rašelina a.s. Na Pískách 488 392 01 Soběslav IČ 60071214 Výroční zpráva společnosti Rašelina a.s. Na Pískách 488 392 01 Soběslav IČ 60071214 za rok 2014 1 Obsah 1 Obsah 1 2 Základní údaje o emitentovi 3 2.1 Obchodní firma... 3 2.2 Sídlo 3 2.3 IČ 3 2.4 DIČ 3

Více

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová

Kapitálové společnosti. Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Bc. Alena Kozubová Kapitálové společnosti Kapitálové obchodní společnosti nejsou úzce vázány na své konkrétní zakladatele, majetkové podíly v nich lze snadno prodat. Jsou snadno

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 (zpracováno podle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) březen 2007-1

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4

I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3. II. Údaje o základním kapitálu 3. III. Údaje o cenných papírech 3. IV. Údaje o činnosti 4 Obsah I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi 3 II. Údaje o základním kapitálu 3 III. Údaje o cenných papírech 3 IV. Údaje o činnosti 4 V. Údaje o majetku a finanční situaci emitenta 6 VI. Údaje

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti TECH PHARMA, a.s. za rok 2013 se sídlem Revoluční 765/19, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 88 956, společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7601,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu.

CZ LOKO, a.s. řádnou valnou hromadu. CZ LOKO, a.s. se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02, IČ 61672131 akciová společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, v oddíle B, číslo vložky 2584 Pozvánka

Více

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada )

svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU (dále jen valná hromada ) Představenstvo společnosti Společnost pro využití letiště Ostrava-Mošnov, a.s. se sídlem č.p. 316, 742 51 Mošnov identifikační číslo: 60792914 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2013-30.9.2014 AKCENTA GROUP SE Profil společnosti Obchodní firma: AKCENTA GROUP SE Sídlo: Gočárova třída 312/52 500 02 Hradec Králové Česká republika IČ: 28252900

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o investiční společnosti.. 2 1.1. Identifikace společnosti 1.2. Organizační

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů

Raiffeisenbank a.s. DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů DODATEK Č. 3 Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů Datum vyhotovení tohoto Dodatku Základního prospektu Nabídkového programu investičních certifikátů je 10. května 2010 1 Rozhodnutím

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 808

Úplný výpis. z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 808 1 z 6 13.11.2012 10:19 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 808 Datum zápisu: 30. června 2000 Spisová značka: B 808 vedená u Krajského soudu v Plzni Obchodní

Více