Novou remízu kolejov ch i závûsn ch lokomotiv zfiídili na V. patfie stafiíãské achty.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novou remízu kolejov ch i závûsn ch lokomotiv zfiídili na V. patfie stafiíãské achty."

Transkript

1 Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 30. dubna 2008 Roãník 38 ãíslo 18 Kdy a kde je moïno koupit akcie strana 7 strana 7 Úpis akcií skonãí dfiíve O akcie spoleãnosti New World Resources (NWR) je mezi investory na celém svûtû mimofiádn zájem. Firma se proto rozhodla o jeden den zkrátit lhûtu pro úpis akcií. Zamûstnanci OKD a dal ích firem ze skupiny NWR si mohou takzvané zamûstnanecké akcie koupit jen do pondûlí 5. kvûtna. Nabídka akcií se setkala s mnohem vût ím úspûchem, neï jsme pûvodnû pfiedpokládali, vysvûtlil finanãní fieditel NWR Marek Jelínek. Zamûstnanci NWR (a tedy i OKD) mají oproti ostatním investorûm zaruãenou takzvanou pfiednostní alokaci. Znamená to, Ïe nejprve budou uspokojeny jejich objednávky a teprve potom se zbylé akcie rozdûlí mezi ostatní zájemce. Nákup akcií na dolech bude pokraãovat mimofiádnû i ve ãtvrtek a v pátek. Podrobnosti na stranách 2 a 7 Raziãi zabodovali DÒL PASKOV Raziãsk kolektiv hlavního pfiedáka Rostislava Paliãky a TH zamûstnanci úseku pfiípravy 3 od vedoucího Roberta Duchonû z Dolu Paskov dosáhli první standardní v kon v roce Podafiilo se to na díle Pfii prûmûrném v konu 3,03 metru za den kolektiv vyrazil za 31 provozních dnû celkem 94 metrû. Standardní v kon byl dosaïen pfii pfiekopní raïbû v období od 10. bfiezna do 22. dubna. Blahopfiejeme! Horník uï ve stfiedu Horník, kter vychází pravidelnû kaïd ãtvrtek, vyjde v pfií - tím t dnu mimofiádnû o den dfiíve, tedy ve stfiedu 7. kvûtna. DÛvodem je skuteãnost, Ïe ve ãtvrtek 8. kvûtna je státní svátek Den osvobození od fa ismu (1945). Redakce Vrátky ustoupily lokomotivám ZD 24 se na Dole Paskov více neï osvûdãila, postavili tam i novou remízu Novou remízu kolejov ch i závûsn ch lokomotiv zfiídili na V. patfie stafiíãské achty. STA Íâ Podzemí Dolu Paskov ovládla definitivnû doprava po závûsné dráïce. Pfies 25,5 kilometru celkem instalované a 18,6 kilometru fungující trati hovofií za v e! Rozvoj ZD 24 korunovalo zfiízení zcela nové vozovny, neboli dle FOTO: Radek Luk a správné dûlní terminologie remízy pro závûsné, ale i kolejové lokomotivy na nejspodnûj ím patfie. Pr i ti nejzarytûj í odpûrci museli uznat, Ïe ãasy staré ZD 80 a jejích vrátkû jsou pfiekonány. Zaveìte v ude to na e Pendolino a my to tady vybavíme rychleji, shodovali se po dobr ch zku enostech mechanici na strojním úseku. ZD 24 bylo na paskovské achtû zkou eno vícekrát, ale teprve po dobr ch zku enostech z Karvinska padlo pfied dvûma lety na vedení rozhodnutí koneãné. Jádro dopravákû pfii lo ostatnû z utlumovaného Dolu Dukla. Teì dûlá na ZD 24 okolo pûti desítek lidí. Snad definitivní zlom pfii el, kdyï chlapi uvidûli, Ïe lokomotiva uveze celou sekci mechanické v ztuïe Glinik aï na pfiekop bez demontáïe. Tedy 7700 kilogramû. Bylo to v reïimu speciální dopravy zvlá tních bfiemen. Jakou hmotnost zvládne, záleïí i na úklonu tratû, ZD 24 na Dole Paskov: 25,5 km instalováno 18,6 km v provozu 14 lokomotiv nosnost aï 10 tun typu brzd, v konu lokomotivy. Tûch máme dvanáct dvanáctkrát Ferit, dvakrát Ortas, vysvûtloval Zdenûk Koval, jenï éfuje paskovskému provozu dûlnû technick ch sluïeb, a tedy i celé ZD 24. Jako první pfii la na fiadu chlebovická lokalita. Pendolinem tady obsluhují dvû oblasti 112. a 59. i 63. sloje jedno místo stání s nakládacím místem mají na III. patfie pfiímo u jámy a chystá se v stavba remízy na IV. patfie. Tím by se podle vedení dosáhlo dûleïitého propojení! Na V. patfie stafiíãské achty se jezdí opût do dvou oblastí 77., 80., 82., 84. a 41. i 63. sloje. Nedávno zde na díle 2052/8 vystavûli a zprovoznili novou remízu o délce 115 metrû pro sedm závûsn ch a pût kolejov ch ma in. Pokraãování na stranû 3 Byl to mimofiádn rachot Poprvé od,sàatku achet âsa a Lazy se se la celá piãka novû vzniklého Dolu Karviná V dobrém rozmaru vy li hlavní pfiedáci z Dolu Karviná pfied hernu, aby se zvûãnili poprvé pohromadû. FOTO: Josef Lys OSTRAVA Byl to zajímav den. Zajímav a uïiteãn. A také pfiíjemn. AlespoÀ tak hodnotili ãtvrtek 24. duben úãastníci prvního setkání éfû Dolu Karviná s hlavními pfiedáky a vedoucími úsekû. Se lo se na nûm 65 chlapû, ktefií si chtûli ledacos fiíct. Hlavnû to, jak spoleãn mi silami zv it efektivitu tûïby a bezpeãnost horníkû. Redaktofii Horníku sice nebyli u toho, jak pfiedáci z LazÛ fárali na Armádû a naopak Armaìáci na Lazech. Novináfii nebyli ani u toho, jak po vyfárání diskutovali nad úkoly dolu, nad hodnocením situace a návrhy vedení achty k dosaïení nelehk ch cílû. Zúãastnili se aï závûreãné ãásti aktivu. A ta byla znaãnû akãní, mimofiádnû boufilivá. Pokud je atmosféra taková i v podzemí, nikdo se nemusí strachovat o osud dubnového business plánu a snad ani dal ích mûsícû. Energie a zápal po dosaïení co nejlep ích v sledkû byl sly iteln v irokém okolí objektu, kde se v e odehrávalo. Vevnitfi to pak pfiímo dunûlo, oz valy se v kfiiky soustfiedûného úsilí, mohutné povzbuzování i pichlavé piãkování. Pûta edesát fiádnû rozehfiát ch chlapû zápolilo v ostravské Zuzanû na sedmi bowlingov ch drahách. A vûfite, byl to mimofiádn rachot. Chceme se v ichni navzájem poznat, seznámit se, v jak ch podmínkách kdo pracuje, vymûnit si zku enosti a také si vzájemnû poradit, jak co nejefektivnûji razit a tûïit, shrnul smysl celodenní akce fieditel Dolu Karviná Pavel Hadrava. Jsme jeden t m a musíme táhnout za jeden provaz, vûfiit si a b t solidární, nakousl souãasnou ponûkud smolnou situaci. Na závodû âsa totiï nevycházejí dubnové pfiedpoklady tûïby. V den konání akce byl skluz 17 tisíc tun. Naopak závod Lazy vykazoval 32 tisíc tun vytûïeného uhlí navíc. Celkov technick reïim dolu se v dobû konání akce pfiekraãoval o 15 tisíc tun. Spoleãn cíl je splnit business plán Dolu Karviná, kter je v dubnu o 16 a pûl tisíce tun nad úroveà technického reïimu. Pokraãování na stranû 2

2 2 Z OKD 30. dubna 2008 ÚVODEM VáÏení ãtenáfii, s pfiíchodem jara pfiicházejí pro na i nadaci také nové úkoly a aktivity. Chod nadace se rozbûhl, t m nadaãních pracovníkû roste a telefony zvoní. Nejvût ím tématem tûchto dnû jsou v ak jednoznaãnû jarní v zvy pro Ïadatele, ktefií mají zájem s nadací spolupracovat. Nadace má pfiipraveny ãtyfii zajímavé programy. Program Pro budoucnost pomûïe na svût projektûm z oblasti rozvoje regionu a Ïivotního prostfiedí, program Pro zdraví zase podpofií zdravotní a sociální aktivity, program Pro radost umoïní realizovat kulturní akce a vzdûlávací projekty a koneãnû program Pro Evropu usnadní pfiístup k dotacím ze strukturálních fondû Evropské unie. SnaÏili jsme se nastavit maximálnû pfiátelské ovzdu í spolupráce a co nejvíce zjednodu it povinné papírování. Îadateli v první fázi staãí pouze vyplnit jednoduchou pfiihlá ku a do konce kvûtna nám ji zaslat. Teì uï jsou na fiadû v ichni potenciální Ïadatelé, tedy tfieba i Vy. Tû íme se na dobré zprávy, zejména na zajímavé nápady pfievtûlené do kvalitních projektû uïiteãn ch pro své okolí. Právû realizované nápady a lidé, ktefií se na nápadech a projektech podílejí, mohou dát Ïivotu tu správnou hloubku. Blanka T fiová, fieditelka Nadace OKD Zrod akcionáfie spoleãnosti NWR SPRÁVN SMùR! ByÈ jdou tihle chlapi po noãní na Dole Paskov k bránû a právû opaãnû, jiní kolegové si cestu do repre místnosti v prvním patfie správní budovy v pátek 25. dubna na li. Pojìme tím správn m smûrem. Zjistíme, jak to pfii zahájení prodeje akcií NWR vypadalo, kdo nakupoval. CHVÍLE PAMÁTNÁ SE BLÍÎÍ. Lucie RabiÀáková, kmenová pracovnice obchodníka s cenn mi papíry Partia Direct, a. s., vysvûtluje zájemcûm o akcie NWR ze stafiíãské achty, jak uzavfiít smlouvu. Zatím je poãítáme na prstech, vût í zájem ãekáme ve druhém t dnu. prohlásila k nov m akcionáfiûm. JE Tù PÁR INFORMACÍ. Aby nikdo nemohl fiíci, Ïe nevûdûl, stála osvûtová tabule i pfied prodejním sálem. Zatím se fakt chodí i ptát. Tady na Paskovû stejnû jako den pfiedtím na âsm Sever to jsou i normální fiadoví horníci, uvedla Lenka Faiková, brigádnice najatá na akciovou kampaà spoleãnosti NWR. TO JE ON! První paskovsk akcionáfi, Lubomír Pink (52). DÛvûfiuji v budoucnost achet. Nemyslím, Ïe to tady pozavírají, uvedl povrchov dûlník z protiprûtrïové prevence, úseku trhacích prací. Nákup akcií zváïila i rodinná rada doma v Metylovicích. Kolik a za kolik jich má, to nepoví. TEXT A FOTO: Radek Luk a Nadace OKD: Nejãastûj í dotazy na granty OSTRAVA (vs) Jarní grantové kolo Nadace OKD je v plném proudu. V nadaãní kanceláfii zvoní jeden telefon za druh m a mejlová schránka se plní va imi dotazy i prvními Ïádostmi. ProtoÏe se jedná o první granty, které nadace vypsala, pfiiná íme souhrn odpovûdí na va e nejãastûj í otázky. Kdo mûïe Ïádat o nadaãní pfiíspûvek? Grantovou Ïádost mohou podat právnické i fyzické osoby (kromû podnikatelsk ch subjektû typu a. s. a s. r. o.), které vykonávají ãinnost prospû nou pro vefiejnost. Tedy nejen obãanská sdruïení nebo obecnû prospû né spoleãnosti, ale také tfieba koly, stfiediska volného ãasu nebo dûtské domovy. DÛleÏit není právní statut, ale prospû nost projektu. Jsou nûjaké limity na v i grantu? Nadace OKD je pfiipravena podpofiit drobnou aktivitu, na kterou Ïadatel potfiebuje jen nûkolik tisíc korun, stejnû jako velké projekty za statisíce. DÛleÏité je, abyste pfii pfiípravû grantové Ïádosti vycházeli z reáln ch cen a zbyteãnû náklady nesniïovali ani nezvy ovali. MÛÏe b t cel rozpoãet pokryt z grantu OKD, nebo se vyïaduje finanãní spoluúãast zaji tûná z jin ch zdrojû? Finanãní spoluúãast jin ch partnerû nevyïadujeme, ale vítáme. Pfiíspûvek obce nebo soukromého dárce je pro správní radu signálem, Ïe je projekt kvalitní a potfiebn. Je tfieba ke grantové Ïádosti doloïit dal í doklady? V první fázi ne, grantová pravidla jsou velmi jednoduchá. Nechceme vás zatûïovat zbyteãnou administrativou na úkor va í prospû né práce. Nejprve je tfieba podat pouze jednoduchou grantovou Ïádost. Dal í potvrzení (o právní subjektivitû, o vedení úãtu atd.) si vyïádáme aï v prûbûhu dal ího kola. ZároveÀ ale mûïe kaïd Ïadatel doloïit vlastní nepovinné pfiílohy, které pfiedstaví jeho ãinnost v roãní zprávu, zpravodaj, posudek radnice, klientû nebo partnerû. Jaké jsou základní termíny jarního grantového kola? NejdÛleÏitûj í termín se pomalu blíïí Ïádosti je tfieba dodat do nadace nejpozdûji do 31. kvûtna leto ního roku. V následujících esti t dnech se budou jednotlivé projekty vyhodnocovat, s úspû n mi Ïadateli podepí eme v srpnu smlouvy a v záfií jim po leme na úãet peníze. Byl to mimofiádn rachot Pokraãování ze strany 1 Chlapi z LazÛ dnes ráno pfii fárání na vlastní oãi vidûli, Ïe na Armádû jsou souãasné dûlnû geologické podmínky mimofiádnû slo- Ïité a nezb vá, neï sv m kolegûm drïet palce a vûfiit, Ïe se jim co nejdfiíve podafií se z nich dostat, vysvûtluje v robní námûstek Josef Nûktefií horníci si vzpomnûli na to, kde jako kluci zaãínali na pískovi ti s lopatkami. Hájek. Dnes jsme se shodli, Ïe bude dobré sjednotit systém a metodu soutûïí o dosaïení limitních v konû u rubáàov ch, ale také raziãsk ch kolektivû. Zatím to bylo na Armádû a Lazech rozdílné, vypichuje jeden z pfiínosû setkání horníkû. O jeho prûbûhu a atmosféfie by se dalo napsat mnohé. Jedno story za v echny snad postaãí: Mezi pfiítomn mi byl mj. vítûz leto ního bowlingového turnaje o Pohár t deníku Horník hlavní pfiedák raziãského kolektivu Michal Babinec. Mimochodem i ve ãtvrtek v Zuzanû kraloval. Tam ho v robní námûstek vyzval, aby i v dole dokázal, Ïe to umí nejen s bowlingov mi koulemi a pfiihlásí se k limitnímu v konu. KdyÏ mi dáte anci, pofiádnou treku, tak do toho se sv mi chlapy jdu! reagoval Babinec. Má to mít! prohlásil námûstek Josef Hájek a chlapi si plácli. Bude jistû zajímavé jejich sázku sledovat. TEXT A FOTO: Josef Lys

3 30. dubna 2008 Z OKD 3 Vrátky ustoupily lokomotivám Pokraãování ze strany 1 V hodou je vzdálenost od vtaïné jámy, je do tfií set metrû. Je propojena i s první remízou na díle 2252/1. Samozfiejmostí je montáïní komora pro údrïbu a opravu, dílna, sklad i svafiovna, upfiesnil Koval. Patfií k ní je tû nákladi tû u jámy vybavené pro lep í manipulaci s materiálem sníïen mi kolejnicemi a pneumatick mi zvedáky PWL 3/6. Od bfiezna ZD 24 v této ãásti dolu vozí i havífie, od dubna zaãali dopravovat stfielivo pro party pfiedákû pfiíprav Plaãka a Paliãky. V hody závûsné dráïky vidí horníci i vedení hlavnû v rychlosti a vy í nosnosti. Odpadlo tu hodnû ruãní práce. Vrátky nám totiï zabíraly velké mnoïství lidí a nemohli jsme s nimi tolik uvézt. Podle brzd to dûlalo jen 1500 nebo 3000 kilogramû. Teì mûïeme i do deseti tun, vysvûtlovali zamûstnanci dûlní dopravy. Zastaralá traè ZD 80 v podzemí Dolu Paskov v souãasné dobû má uï o kilometr ménû neï rozvíjející se, velice pfiínosná, ZD 24. Radek Luk a Na,Pendolino nedají dopustit Lokomotiva ZD 24 vyjíïdí z prostoru budoucí svafiovny, která se také stane souãástí nové remízy. Vzniklo i nové nákladové místo s moïností lep í manipulace s materiálem. FOTO: Radek Luk a Pfiedák pfiíprav P3 Paliãka (zleva), mechanik téhoï úseku Sourada a éf provozu dûlnû technick ch sluïeb Koval. FOTO: Radek Luk a STA Íâ (uzi) PfiibliÏnû ve stejné dobû jako zaãali Ïelezniãáfii na ãeském území zavádût italské rychlovlaky, spou tûli horníci ve stafiíãském podzemí do provozu závûsnou dráhu ZD 24. Nikdo na Dole Paskov ji proto nefiekne jinak neï Pendolino. Zde jsou názory nûkter ch, ktefií s ní dnes a dennû dûlají. Stra nû moc to pomáhá. Se svaïnou jezdili k nám na pracovi tû dvû hodiny a Pendolinem to trvá do dvaceti minut, tvrdil Rostislav Paliãka, pfiedák pfiíprav P3. Je podle nûho poznat i na chlapech z dopravy, Ïe nejsou uhonûní. Se ZD 24 toho, jak doplnil, dokáïou lépe a operativnûji manipulovat. Pfii souãasn ch nárocích, kdy se klade pût est potrubních tahû, taky potfiebujeme vût í objem materiálu. Nedovedu si pfiedstavit, Ïe by to lo na lanû jako dfiíve, nechal se sly et mechanik téhoï úseku Petr Sourada. Na ãelbu je to k nim 1800 aï 2000 metrû, Pendolinem urychlují ve keré zásobování. Vedoucí provozu dûlnû technick ch sluïeb Zdenûk Koval uvedl, Ïe zavedení zmínûné dopravy je pro achtu v hodné z hlediska mnoïství i hmotnosti pfiepravovaného materiálu a její rychlosti. Nev hodou je, Ïe není v ude, dodal s tím, Ïe lokomotiváfii od ZD 24 pracují na tfii smûny. Raziãi se uãí pfiíklepovému vrtání K novinkám v programu POP 2010 patfií na Dole Paskov dva nové razicí komplexy STA Íâ Konkrétních obrysû nabyl na ãelbách stafiíãského závodu Dolu Paskov oïivovací program spoleãnosti OKD POP Dva kolektivy pfiipravující v 77. sloji porubní blok pro nasazení dob vacího komplexu, nafasovaly nové vrtací vozy BTRL 1 s nakladaãi DH 250 TS. Chlapi od Jifiího Hantschela uï s tím mûli oddûláno nûkolik smûn, parta od Ivana Grossingera zafiízení je tû skládala. KaÏdopádnû se hlavnû uãíme, zhodnotil hlavní pfiedák Hantschel. Pfied dodáním komplexû absolvovalo est zamûstnancû Dolu Paskov kolení pfiímo v nûmeckém Dortmundu u v robce této technologie firmy Deilmann Haniel Mining Systems. Do hlavy jim tam nalévali obsluhu, údrïbu a servis ma in v hodnotû mnoha milionû korun, od nichï se ãeká urychlení pracovních operací. Novinkami nahradili staré rotaãní vrtací vozy VVH 1 R, obligátní nakladaãe Hausherr a svorníkovací stroje Goeffer. Umí to rozhodnû více! My se z toho snaïíme dostat maximum. Zvykáme si na odli n systém ovládání. Dfiíve to byly pedály, takïe nohama, teì to jsou v echno páãky a staãí ruce, vysvûtloval Hantschel pracující na V. patfie v díle , Grossinger s novû nasazovanou technologií bude pokraãovat v raïbû díla BTRL 1 (vlevo) umí vrtat s pfiíklepem, svorníkovat a má i o 180 otoãnou lafetu. DH 250 TS (vpravo) je pfiedev ím rychl. Co to dovede? Vrtací vûz je zkonstruován jako rotaãnû pfiíklepov, funguje tedy podobnû jako klasické domácí ruãní vrtaãky s pfiíklepem. Je to ideální pro tvrdé prûvodní horniny, pískovce. Zkrátí se vrtací cyklus, popisoval závodní dolu Jifií HÛla pfiínos ãíslo jedna. Tím dal- ím je o 180 otoãná lafeta. Tfietí vylep ení oproti minul m strojûm spoãívá v tom, Ïe BTRL 1 sám svede také svorníkování. U nakladaãe splàujícího taktéï nejpfiísnûj í kritéria ve své kategorii si raziãi pochvalují hlavnû rychlost. Nezanedbatelné je i jeho v suvné teleskopické rameno! Co se obsluhy páãek t ãe, zvládne to jako u pfiede l ch technologií jedin vy kolen horník b vá jím smûnov pfiedák. Hantschel a Grossinger mají na ãelbách po estnácti lidech (ãtyfii na ichtu) plus dal ích jedenáct na obsluïná konta. Kolektivy se na tom urãitû teprve zapracují. ZpÛsob práce s obûma stroji je ponûkud odli - n, fiekl závodní HÛla. Technick námûstek Dolu Paskov Tadeusz Hlavní pfiedák Hantschel éfuje osádce pracující s novinkami programu POP Pieczka dodal, Ïe nov dob vací komplex pro 77. sloj bude poãátkem pfií tího roku. achta dostává v rámci projektu POP 2010 i dal í zafiízení pro modernizaci závûsné lokomotivy, dopravníky, manipulaãní tahaãe, kontejnery na dopravu drobného materiálu, zvedací zafiízení Vrtací vûz BTRL 1 celková hmotnost kg rozmûry: délka 11,1 m, v ka 1,6 m, ífika 1,2 m stoupání do úklonu maxim. 18 naklánûcí úhel ramene ve smûru jízdy: doprava a doleva 35, nahoru 55, dolû 25 Nakladaã DH 250 TS hmotnost 9000 kg max. rychlost vodorovná 3600 m/h, stoupající 1260 m/h pfii maxim. úklonu 22,5 obsah: lopata s boãním vyklápûním 500 aï 600 l rozmûry: délka 6,3 m (s vysunut m v loïníkem 7,02 m), ífika 1,15 m, v ka 1,41 m TEXT A FOTO: Radek Luk a

4 4 Za branami OKD Natálii pohfibili pod beton Mûsto by mohlo na v chozí sloj upozornit alespoà barvou a cedulí Jan Kostruch. HAVÍ OV (bk) Vestibul budovy Magistrátu mûsta Havífiova bude do budoucna zdobit kus uhlí. Samozfiejmû ne ledajak. Jedná se o zkamenûl kus stromu, jehoï stáfií je odhadováno na 310 milionû let. Podle informací havífiovské mluvãí Jany Pondûlíãkové, byl odkryt v ãervnu roku 2002 pfii dob vání ve stropû porubu v porubsk ch vrstvách ostravského souvrství, v prvním dûlním poli tehdej ího závodu Dukla. Místo nálezu se nacházelo 810 metrû pod povrchem. Jak uvádí pfiíslu n títek, stratigraficky, tedy podle geologické vrstvy nálezu, patfií fosilie ke spodnímu namuru. Do pátku 18. dubna zdobil tento unikát foyer správní budovy vnitfiní organizaãní jednotky OKD Duklaútlum. Díky iniciativû ãlenû Klubu pfiátel Hornického muzea OKD se ale ráno pfiestûhoval na nové, v znaãnûj í místo. Podle dohody s havífiovsk m magistrátem by mûl b t na radnici umístûn trvale jako pfiipomínka hornick ch kofienû a tradic mûsta, informoval Horníka ãlen KPHM Ladislav BardoÀ. Informaci potvrdila také mluvãí Pondûlíãková. OSTRAVA (uzi) Zfiejmû navïdy je pohfibena v místech fieãen ch Mundloch pod stadionem Bazaly ve Slezské Ostravû strmá v chozí sloj Natálie. Betonovou stûnou ji zakryli pfii roz ifiování cesty v Bohumínské ulici a mûsto tak pfii lo nikoliv o její uhelné bohatství, ale pfiedev ím o památku hmatateln dûkaz tûïby suroviny, jeï je jinak skryta hluboko pod zemí. Je nûkolik málo míst, kde se uhelné sloje dostaly na povrch. Mimo v chozy na Landeku na levém bfiehu fieky Odry, které byly známy a vyuïívány lovci mamutû pfied více neï dvaceti tisíci lety, to bylo moïné spatfiit i na Slezské, tedy docela blízko centra mûsta, konstatoval Jan Kostruch, geolog ve sluïbách generálního fieditelství spoleãnosti OKD, nyní dûchodce. KdyÏ podle nûj v 70. letech minulého století upravovali Bohumín- Místo zvané Mundloch na Slezské pod Bazaly, redakcí do snímku doplnûná ãervená ãára ukazuje zazdûnou sloj. FOTO: Radek Luk a skou ulici, bagrovali také úpatí kopce Hladnov. Nejvût í odkop byl od mostu Pion rû po Muglinov na pravém bfiehu fieky Ostravice, a to asi sto metrû od bunkru s podzemní nemocnicí z I. republiky. A pod svrchní vrstvou spra ov ch hlín narazili na skalnat karbonsk útvar, v nûmï vykoukla sloj. Mocnost asi dvacet centimetrû a v choz pfiibliïnû metr nad úrovní silnice, uvedl Kostruch. Krajská památková péãe a ochrana se o to sice tehdy zajímala, ale vlaïnû. Svah byl obezdûn, Natálie zmizela z povrchu. Snad by bylo vhodné naznaãit ji na betonu barvou a dát tam pamûtní ceduli. Je to památka na hornickou minulost Ostravy pfiímo ve mûstû, doplnil geolog. Co na to úfiedníci? Stará dûlní díla ãi v stupy uheln ch slojí neznamenají, Ïe nad nimi bude stát automaticky drïet ochrannou ruku. V tomto konkrétním pfiípadû se nejedná o kulturní památku ani o objekt uï ího v zkumu v dané oblasti, a tudíï nelze pfiedpokládat, Ïe by se sloj ve stfiednûdobém horizontu stala pfiedmûtem památkové ochrany, informovala Andrea Vojkovská, mluvãí ostravské radnice. Unikátní uheln blok na radnici Památka z dob, kdy dinosaufii je tû nebyli v plánu Jaroslav âihafi (vlevo) a Miloslav Hanus z KPHM Havífiov pfiiváïejí unikátní uheln balvan na zdej- í magistrát. FOTO: Ladislav BardoÀ Z REGIONU KARVINÁ (uzi) Velebeni panem faráfiem i vûfiícími budou karvin tí zastupitelé. Zdej í fiímskokatolické farnosti totiï radnice pfiiklepla dva miliony korun na rekonstrukci kostela Pov ení svatého KfiíÏe v centru mûsta. Odhlasovali jsme dvojnásobek navrhované ãástky, fiekl námûstek primátora Petr Juras s tím, Ïe pûvodnû pfiedpokládaná Ostrava má Zlat erb 2008 OSTRAVA (uzi) Jedny z nejlep- ích internetov ch stránek a elektronick ch sluïeb mezi ãesk mi mûsty, obcemi a kraji má Ostrava. V celostátním 10. roãníku soutûïe Zlat erb 2008 byla na tfietím místû za Znojmem a vítûznou Jihlavou. Cílem soutûïe bylo podpofiení modernizace místní i regionální vefiejné správy prostfiednictvím 30. dubna 2008 Na kostel dali dvakrát více KARVINÁ (uzi) Tfiída 17. listopadu v Karviné by se mûla zmûnit z hlavní dopravní tepny na slu iv bulvár. ZÛstane mûstsk ráz, ale fasády domû se vybarví, prosvûtlí, ty neopravené by mûly b t modernizovány, uï tu nepfiibudou Ïádné dal í hypermarkety klasického typu. Studie fie í hlavnû zlep ení vzhledu chodníky, domy, zeleà, milionová dotace by ani nestaãila na zahájení samotn ch oprav. Karvinská farnost hodlá na kostele udûlat generálku stfiechy fakticky se tam celá bortí. Bude to stát kolem esti milionû a mûsto tedy pfiispûje tfietinou, aby mohla rekonstrukce letos vûbec zaãít, dodala mluvãí radnice árka Swiderová. rozvoje informaãních sluïeb poskytovan ch obãanûm i specifick m skupinám uïivatelû s vyuïitím internetu a ostatních elektronick ch médií, vysvûtlila mluvãí ostravské radnice Andrea Vojkovská. Zlat erb vyhlásily sdruïení âesk zavináã, Svaz mûst a obcí âr a portál Mûsta online na internetové konferenci. Karviná dostane nov bulvár Barevnûj í koly a kolky volná prostranství, pfiiblíïili na radnici, kde uï schválili pfiíslu né plány. K nim patfií svedení vût iny tranzitní dopravy z prûtahu mûstem na obchvat, kter chtûjí zastupitelé zprovoznit do roku Poãítá se i se zástavbou podél tfiídy 17. listopadu, kde má vzniknout multifunkãní komplex s byty, obchody a sluïbami. KARVINÁ (uzi) Veselé barvy mezi stroh mi ed mi socialistick mi panelov mi krabicemi. Tak má vypadat dvanáct základních ãi ãtrnáct matefisk ch kol na karvinsk ch sídli tích. Je to hlavnû o jejich nov ch fasádách. Jejich úpravy jsou vïdy souãástí ir í rekonstrukce objektû, informovala mluvãí magistrátu árka Swiderová. Plán mûsta byl kolami a kolkami pfiijat velmi pozitivnû a samotní fieditelé ãi fieditelky se podíleli na tvorbû barevnosti NavrÏené odstíny nejsou povinné, lze je pozmûnit. Ale nesmí se zapomínat na loga, dodala mluvãí. Pestfiej í budovy mají také pomoci mal m dûtem lépe se zorientovat, která Ïe to je ta jejich. Se slávou otevfieli prameny JSW s nov m logem Zelenou barvu nahradila oranïová, typická pro koksovny JASTRZ MBIE-ZDRÓJ (bk) Jastfiembská uhelná spoleãnost (JSW), potenciální partner OKD pfii tûïbû uhlí v tûïebním poli b valého Dolu Morcinek v Kaczycích, zmûnila u pfiíleïitosti 15. v roãí zaloïení svoje logo. Pozice, kterou na e spoleãnost zaujímá na vnitfiním i mezinárodním trhu, zpûsobuje, Ïe musíme vûnovat vût í pozornost v emu, co je spojeno s obrazem spoleãnosti. Jeho souãástí je i logo, které je rozpoznávacím znakem firmy. JSW musí b t vnímána jako dobfie organizovan, moderní podnik, a dosavadní logo o tom nesvûdãilo, informovala Horník mluvãí JSW Katarzyna Jab oƒska- Bajer. Nové logo vzniklo na základû konkurzu, jehoï se zúãastnilo 80 autorû. Jeho forma je velmi jednoduchá, bez zbyteãn ch pfiíkras, a proto je snadno ãitelné. Zmûnily se také jeho barvy. Na e spoleãnost uï nepfiedstavuje jenom uhlí, ale také koks, vysvûtlila Katarzyna Jab oƒska-bajer. Proto zelenou nahradila oranïová, která je typická pro koksovny. KARVINÁ Kromû kníïete Bolka II., hrabûte Larische a pfiedstavitelû Lázní Darkov a mûsta Karviná nechybûli v sobotu 26. dubna pfii otevírání pramenû ani zástupci cechu hornického. Velice pestr byl prûvod mû - ÈanÛ, historick ch vozû i lechticû koàmo (horní foto). V e vypuklo v Rehabilitaãním sanatoriu v Hranicích, kde byl otevfien první lázeàsk pramen. Po pfiesunu na karvinské námûstí (spodní foto) a vysvûcení mûstského pramene skotaãili kejklífii, svûj arm pfiedvedly maïoretky, hrála Malá ãerná hudba. Po této show se procesí vydalo do Lázní Darkov, kde byl také otevfien a vysvûcen dal í lázeàsk pramen a zábavn den pln pohody pokraãoval. TEXT A FOTO: Edmund Kijonka Pohled na DÛl Pniówek, jeden z podnikû Jastfiembské uhelné spoleãnosti. FOTO: JSW

5 Po ichtû ZAJÍMAVOSTI A ZÁBAVA NEJEN PRO HORNÍKY Lokomotivy stfiídá se závodniãkou ÚdrÏbáfi dûlních ma in ze Stafiíãe patfií ke piãkové posádce sprint rally STA Íâ Slovensk mistr i vicemistr v letech 1999 a 2000, bronz v prvním podniku leto ního ãeského ampionátu. Tûmito vavfiíny se zatím mûïe chlubit závodník, jenï jinak fárá a stará se o dûlní lokomotivy na úseku ZD 24 Dolu Paskov. Pavel Kobûrsk (44) z Tûrlicka je spolujezdec navigátor fiidiãe Dalibora Slivky ve sprint rally....to jsou, Francku, v televizi jenom samé radary a rakety a já mám takovou jednu doma. Oãi má jako radary a po obchodech lítá jako raketa... Kresba: V. Novák SOUTùÎ HORNÍKA Hra o tfii stokoruny Smrtka s chlapcem ze soutûïní fotografie ã. 17 pfiedstavujícího na ma karním bále éfa na í nejsilnûj- í opoziãní stany Jifiího Paroubka byla dobrou inspirací k vtipn m textûm. Odmûnu v podobû stokoruny si v ak mohou odnést pouze tfii autofii, jejichï texty vybrala na e komise. Vûfiíme, Ïe se po jejich pfieãtení na va ich tváfiích objeví úsmûv. Odmûnu si v redakci mohou vyzvednout: Jolana Kremerová z Horní Suché, Josef kyvara z Karviné a Kvûtoslava Franková z Ostravy. SoutûÏní foto ã. 17 Tak, pfiíteli, je tû foto zprava a zleva a jdeme na to má to za pár!! (jk) Co blbne, já je tû nejsem dûchodce! (j ) AÏ vyrostu a dostuduju, stanu se ministrem zdravotnictví a toto bude mûj tiskov mluvãí! (kf) Závodniãce oféruje Dalibor Slivka, zatímco Pavel Kobûrsk naviguje. Zájem o motorismus mû drïí cel Ïivot. Rally jezdíme devát m rokem, i kdyï, pravda, jistou dobu jsme byli mimo hru. Teì ve Vy kovû s tím tfietím místem, to byl comeback, fiekl havífi, závodník. Jejich specialitou je sprint rally krat í tratû do 90 kilometrû rychlostních zkou ek. Mají upravenou kodu Fabii tfiídy A5 (do 1400 ccm). Nefiídím, ãtu noty, jak tomu fiíkáme. Strach nemám. Pfii závodech je ale rozhodnû více adrenalinu, neï na na ich normálních silnicích. Tam jsem slu n ofér, nechal ÚdrÏbáfi dûlních ma in na ZD 24 z Dolu Paskov je ve volnu závodník. se sly et Kobiersk. Odfáráno má více neï dvakrát tolik, co odzávodûno. Vûnovat se rally nemûïe jindy, neï ve volnu. A po rozvodu uï mám více ãasu, podotkl. Posádka AMK Tûrlicko Kobûrsk a o rok mlad í podnikatel Slivka netrénuje pr je to víceménû zbyteãné, kaïdá traè je jiná. Její plány po návratu po sedmileté pfiestávce jsou: umístit se na ãele mistrovství âr ve sprint rally a proniknout na mezinárodní závody. Kolegové, ti mi fandí, dodal Kobûrsk. Radek Luk a Jedna z nej posádek sprint rally ve své kategorii v akci na trati. FOTO: Radek Luk a + archiv A opût tady máme zvífiátka, tentokrát pofiádného macka. Na soutûïní fotografii ã. 18 si na nás pofiádnû otevírá tlamu obrovit hroch. Îe by nám chtûl nûco fiíci, ãi vytknout? Tak to uï necháme na va í fantazii. Neváhejte a pi te. Tfii nejvtipnûj í texty opût odmûníme po stokorunû. Uzávûrka je 5. kvûtna Odpovûdi posílejte po tou na adresu redakce: T deník Horník, Proke ovo nám. 6, Ostrava, faxem na tel. ãíslo: , SoutûÏní fotografie ã. 18 nebo em: Zaslan text oznaãte SOUTùÎ. NezapomeÀte pfiipsat své jméno, adresu, pfiípadnû telefonní ãíslo. V herci si mohou odmûnu vyzvednout po pfiedchozí telefonické domluvû s Renatou Pavlíkovou na tel. ãísle , nejpozdûji v ak do 10. dne následujícího mûsíce. Pokud tak neuãiní, v hra propadá. Jména v hercû soutûïní fotografie ã. 18 zvefiejníme v dal ím ãísle novin. JAK TO VIDÍ STRYK LOJZEK Jak zme li tour de knajpa Pfii el sem v pondûli Na Upadnicu a chlopi hned do mnû: Tak co, Lojzek? Jak bylo? PfieÏil si to? Ja stary vul sem totiï v patek odjel za synkem do Prahy. Na el tam robotu a bo je tam furt sam, tuï se mu aji styska. Tak mi volal: Tato, pfiijeìte z mamu, zajdem se podivaè na korunovaãni klenoty. Mafia mû s tym napadem poslala do dupy, bo co tam budû kajsik pût a vice hodin ãekaè, a tak sem aspoà ukecal svojiho druheho synka. Tyn studoval historiu, tuï sem ho na to navnadil. A aji na to, Ïe v ecko platim ja a jeho star i bracha. Kivnul, tuï zme v patek vyrazili do matiãki Prahy. Jeli zme autem, bo tyn star i ho tu nûchal, aï mu ho pfiezuju na leto. Pfiemy lali zme, esli pojedûme vrchem pfies Hradec ãi spodkem pfies Brno. Kaj budû mià kamionuv. Vyhralo Brno, ale rozhodla vy i moc a moja blbosè, bo sem se pfii OlomuÀcu patnû zafiadil a skoàãil na vypadovce do Hradca. A myslim, Ïe za mnû kdosik rozhodnul spravnû, bo aï na male zadrhele v Hradcu zme mûli volnu cestu aï do Prahy. Hned jak zme zaparkovali, li zme, jak indi, niï do hospody. Taka moderni hospoda na zastavce metra, kera pfiipomina nadraïni halu a menuje se Kobyla! Ale pivo, chlopi, jak kfien! PlzeÀ za tfiicet a pûna na ni taka, Ïe pûtikaãka nûpropadla. Fakt! Hned sem mûl v sobû tyry kuski a li zme dom. Lahvaãe z Ostravarem, kere sem se vez z domu, zustaly v lednici! pravil sem. V sobotu po obidû zme vyrazili, jak zme se pfiedtym slibili, na tour de knajpa. Vylezli zme na Hrad, abysme se kukli, kaj budûme v nedûlu staè tu frontu, a potym to zaãalo. Dole v Nerudovce zme zapadli ku Kocourovi. Tam do nas spadly dvû plznû enem to zasyãelo, a li zme dali. Kaj? No pfieci za Hrabalem ku Zlatemu tygrovi! pravil tyn na PraÏak. Tam zme dali po tyry kuski skvûle plznû a bo nam vyhladlo, tak kaïdy dvû porce ìabelskich toustuv. A to bylo to prave, bo na nas pfii la druha faza ÏiÏnû. Kaj vãil? pravil muj mlad- i synek, co se v Praze moc nûvyzna a bez nas by tam bludil e ãe vãil. S tym star im zme na sebe kukli a jednym hlasem zopakovali slova inspektora Ledvinky z filmu Adéla je tû neveãefiela: No pfieci tam, kaj ten v ãepní to pívo pfiímo hejãká!! Mlad i pochopil: Ku PinkasÛm, ni!?! Správnû! Tu tam byly zas tyry kuski. Bo se uï fiádnû Èmilo a pulnoc klepala na dvefie, smûtali zme na metro. KdyÏ zme z nûho vystupovali, museli zme se jeden druhého pevno drïeè, aby nas to nûvcuclo e ãe do té Kobyly, ale ustali zme to, a li dom. Po lechke veãefii zme se popfiali dobru noc a nastavili budiky, bo jeden bysme nûsly eli, na est rano. Ja sem usnul kdyï sem e ãe mûl jednu nohu v luftû... K dal imu vypravjaàu sem se uï nûdostal, bo zaãinal pfienos fotbala Brno Banik a e ãe chtûl slovo Erìa: To krabe chlop v kuchyni kobzole, dyï pfiidû jeho kamo a pta se:,jak to, Ïe krábe brambory? Kde má Ïenu?,Ále, leïí v pokoji. Kamo kuknû do izby a zdûsi se:,vïdyè tam leïí s chlapem!,a kruci! To musím do sklepa! Mám málo brambor! Fajne, ni?!? TuÏ zdafi buh a pfii tû o tym, jak sem stal frontu na korunu. Va Lojzek

6 6 Po ichtû OKD podporuje 30. dubna 2008 Den Zemû se poprvé konal na Landeku Dûti ze kolky pálova v Pfiívoze u dûlního vláãku olepeného hnutím Brontosaurus. EkologÛm areál achty nevadil, berou ho za obnovenou památku OSTRAVA Poprvé na pûdû Hornického muzea OKD a Landek parku se konal ve ãtvrtek 24. dubna oficiální program oslav Dne Zemû. Jedním z lidí, ktefií na tom mají svûj podíl, je i referentka zdej ího marketingu Katka Kotasová. Vzhledem k zamûfiení této akce nechala ve skfiíni kamizolu z hornického mundûru, pohybovala se ve sportovním odûvu a v ekologickém duchu na bicyklu. Na la si ãas i na Horník. Má v Ostravû Den Zemû historii? Mûsto Ostrava se do kampanû Dne Zemû vlastnû zapojilo uï roku 1991, takïe dnes máme 17. roãník. Magistrát vybral pro leto ní rok tfii místa konání. V úter 22. dubna se to uskuteãnilo v Porubû, ve stfiedu Stánky pod vûïí Dolu Anselm. Katka Kotasová na Dni Zemû. 23. dubna v Zábfiehu, a tady na Landeku je to poslední akce. Na Dni Zemû se úãastní vût inou neziskové organizace, nûkteré mají co do ãinûní s ekologickou v chovou a vûbec s Ïivotním prostfiedím. Proã je to letos právû na Landeku? Oficiální Den Zemû je 22. dubna a my jsme si to spoleãnû s ostatními organizátory rozdûlili právû na Porubu, Zábfieh a Landek. Já jsem si vybrala dne ek, protoïe to je nejhezãí poãasí! A proã na Landeku? No to je úplnû jasné, Landek jako Národní pfiírodní památka je ideální a je v podstatû jedna z mála tady v Ostravû. Já jsem o to usilovala uï nûkolik let, aby se to konalo u nás. TakÏe se to koneãnû podafiilo. Co zde má hornické muzeum? Pfiedev ím je to urãitû místo konání a prezentace vûbec. V rámci aktivit ke Dni Zemû máme k dispozici expozici báàského záchranáfiství i dûlní expozici. Ve vile jsme umoïnili pfiedná ky a filmovou projekci. VÛbec tím, Ïe Hornické muzeum OKD poskytlo prostory, tak se vlastnû samo prezentuje, a to nejen mezi kolami, které v rámci programu pfiicházejí. Prozradíte, jaké byly pfiípravy? My jsme se do v bûrového fiízení Dne Zemû pfiihlásili uï v listopadu loàského roku a nûkdy v lednu jsme byli z ostravského magistrátu obeznámeni, Ïe jsme jako jedni ze tfií míst konání úspû ní. TakÏe od té doby se tomu naplno vûnujeme. Shánûli jsme organizace, které se tady budou prezentovat, jejich aktivity, dûlaly se s nimi smlouvy a opomenout nesmím ani propagace, která nám trvala asi mûsíc. Nevadí ekologûm b t na achtû? To vûbec ne! Oni totiï ten areál neberou dneska jako achtu, ale jako nûjakou rekonverzovanou oblast, která uï v podstatû ekologicky rekultivovaná je. PovaÏují to za propojení technická památka muzeum a Národní pfiírodní památka Landek. KdyÏ jsme s nimi v únoru absolvovali první schûzku, byli tím v ichni nad eni. VÏdyÈ z univerzity udûlali i ekologickou v stavu v fietízkov ch atnách Pfiipravili: Radek Luk a, Pavla Fulneãková. Andrea Holeãková, Tomá Crha. FOTO: Radek Luk a Îáci ãistili park i potok KARVINÁ Na dvû stovky dûtí kol U Lesa, Borovského a Stanice mlad ch pfiírodovûdcû uklízely 22. dubna lesopark Dubina v Karviné- Mizerovû (foto ãíslo 1). Akci v rámci Dne Zemû uspofiádalo sdruïení Zdravé mûsto, které úzce spolupracuje s OKD a Nadací Landek. PfiestoÏe v potoce dûti raky vidûly, ulovit se jim Ïádného z nich nepovedlo. Zato alespoà na krátkou chvilku vylovily Ïivou zlatou rybku (foto ãíslo 2). Po vyslovení sv ch pfiání ji opût pustily na svobodu. Splní jim jejich prosby? TEXT A FOTO: Edmund Kijonka Dfievûné br le v rukou star ch havífiû, prûvodcû, také to bylo na Landeku k vidûní. Zábava a pouãení pro dûti i dospûlé OSTRAVA Petfikovick kopec Landek pamatuje od dob uhlím se ohfiívajících lovcû mamutû leccos. Ale ekologická kampaà spojená s oslavami Dne Zemû, ta tady byla poprvé! Ve ãtvrtek 25. dubna oïil cel areál tak, Ïe stafií horníci v rolích prûvodcû Hornického muzea OKD valili oãi. Aj dfievûné bryle tu maju komentovali dva z prûvodcû v montérkách prohlíïející si stánky, jeï vyrostly mezi harendou U Barborky, objektem fietízkov ch aten a hlavní budovou Dolu Anselm s tûïní vûïí. Stánky patfiily v tvarníkûm, fiezbáfiûm a kováfiûm, ekologick m ãi zdrav m spolkûm a aktivitám, byly zde také ty nauãné napfiíklad o vodû ãi chemii okolo nás. Zatímco hnutí Brontosaurus polepilo pfied klecí do fárací expozice dûlní vláãek sv mi prospekty, tudáci z Ostravské univerzity byli je tû troufalej í. V fietízkov ch atnách uspofiádali v stavu na téma lesû. Dal í osvûtu dûlali ochránci pfiírody u modelu mamuta uãili dûti sázet rostliny. Jak se Ïilo indiánûm, ukázal Kmenov svaz Dakota, a to vãetnû lukostfielby. Znaãnû úspû n pak byl odpadov kabaret zamûstnancû OZO. Dva popeláfii a jejich kolegynû zahráli a zazpívali o zlém obrovi Ïijícím v nitru skládky. Nedáme mu anci, kdyï budeme tfiídit odpadky! vysvûtlovali smysl svého poãínání. Dospûlí i dûti se tak na Landeku mohli dovûdût, jak se chovat etrnû k pfiírodû okolo sebe a k celé planetû. O co jde a proã? Idea Dne Zemû se zrodila na pfielomu 60. a 70. let minulého století v San Francisku v USA. Aktivista John McConnel vyhlásil vznik mezinárodního Dne Zemû. Datum bylo zvoleno 22. dubna pr je spojeno s jarní rovnodenností, Den Zemû je ekologická záleïitost s cílem zv it energetickou úãinnost, recyklovat odpady a hledat ãisté, obnovitelné zdroje energie. OSN tento svátek uznala roku V ãesk ch pomûrech se slaví od 90. let minulého století. Letos se pfiedpokládá, Ïe se do oslav zapojí na celém svûtû pak více neï pûl miliardy lidí! Náplní Dne Zemû b vá spoleãné ãi tûní pfiírody a vodních tokû, v sadby stromû, v lety (ne auty!), koncerty, pfiedná ky, konference, happeningy, ekojarmarky V stava v fietízkov ch atnách.

7 30. dubna 2008 Panoráma Po ichtû 7 Festival TUR 2008 se louãil s Ostravou OSTRAVA (uzi, aho) Kdysi ãerná, teì rozkvetlá! Tak sm leli organizátofii o dûji ti V. roãníku filmového festivalu o trvale udrïitelném rozvoji TUR Ostrava Akce pod patronací spoleãnosti OKD byla urãena zejména ÏákÛm základních a stfiedních kol. Probíhala od pondûlí 21. dubna do ãtvrtka 24. dubna a v pátek 25. se v hotelu Imperial konalo slavnostní zakonãení, kde pfiedávali ceny nejlep ím filmûm. Tu hlavní za Divoãinu zamrznoutou v ãase pfievzal kameraman Tomá Hulík. Pfiehlídku filmû podpofiila také spoleãnost OKD. Promítalo se témûfi est desítek snímkû z âeska, Slovenska, Belgie, ale také Keni, Austrálie ãi USA. Jednotlivé dny byly tematicky zamûfieny. Diváci mohli vidût filmy o ochranû Ïivotního prostfiedí, Ïivotû ve mûstech, vodních zdrojích, o komunálních odpadech. Bohat byl i doprovodn program. Na festivalu vystoupila fiada odborníkû, napfiíklad lékafika specialistka árka Andûlová (pfiedná ející o poruchách pfiíjmu potravy), zoolog a v tvarník Leopold Kunc, plastick chirurg Otakar Lucák, Pfiemysl JaroÀ z âeského rybáfiského svazu ãi horolezec Leopold Sulovsk, kter loni vystoupil na proslulou K2. Novinkou v leto ním roãníku Pohled do publika v hotelu Imperial pfii vyhla ování festivalov ch cen. FOTO (2): Bohuslav Krzyzanek byla v tvarná soutûï pro dûti z ostravsk ch kol na téma Místo, které mám nejradûji. Porota hodnotila podle nûkolika kritérií. Pfiedev ím jak snímek doká- Ïe diváky ovlivnit, pfiispût k enviromentální v chovû, jak je schopen promítnout se do bûïného Ïivota. V neposlední fiadû se dívala i na kvalitu zpracování a vûdeckost. Festival zaznamenal u publika pozitivní ohlasy, uï nyní se proto mûïeme tû it na dal í roãník. A proã se pofiadatelé rozhodli, Ïe se festival bude konat právû v Ostravû? Ostrava byla ãerná, nyní rozkvétá. Proto je mûsto symbolem trvale udrïitelného rozvoje, fiekl pfiedseda poroty Zdenûk Karel Filip. Hornické spolky v Rudolfovû Nominovat uchazeãe o cenu âesk permon mûïe právnická ãi fyzická osoba RUDOLFOV (uzi) Nûkdej í královské mûsto Rudolfov u âesk ch Budûjovic 27. bfiezna hostilo pravidelnou schûzku zástupcû hornick ch spolkû zab vajících se profesními tradicemi na na em území. Jedním ze stûïejních bodû bylo hlasování a odsouhlasení nového názvu spoleãné organizace SdruÏení hornick ch a hutnick ch spolkû âeské republiky. Úvod patfiil hostu, vedoucí odboru kolství, kultury a sportu mosteckého magistrátu Jaroslavû Boudové. Tedy zástupkyni radnice, která chystá XII. setkání hornick ch mûst a obcí. V této souvislosti se dosti diskutovalo nad Promítalo se také ve v stavní vile na Landeku. Kameraman Hulík s hlavní cenou. patronací a udílením ãestné ceny âesk permon, která má právû v Rudolfovû svûj poãátek, pfiiblíïil Miroslav Èastn, éf Obvodního báàského úfiadu v Pfiíbrami a ãlen Spolku pfiíbramsk ch horníkû a hutníkû, kter jednání fiídil. Co se permona t ãe, nominovat uchazeãe o cenu mûïe kterákoliv právnická ãi fyzická osoba pûsobící v tuzemsku. Kategorií je pût hornick folklór, technická památka, nejvût í poãin, celo- Ïivotní dílo a mimofiádná cena za zásluhy o hornické tradice, fiekl Èastn. Nominace lze zasílat na internet volba Ocenûné snímky âestné uznání: Necháme to osudu (Tereza Brádová, âr) Roprávanie stromov (Juraj Dobi, SR) FOTO: Radek Luk a Cena mezinárodní poroty: Úfiedník a jeho velká dobrodruïství (Vítûzslav Ure, âr) Cena hejtmana Moravskoslezského kraje: Mwanengubské mlhy (FR) Cena ministra prûmyslu a obchodu: Ta na e povaha ãeská: Jizvy zûstávají aneb Promûny na eho pohraniãí (Jan Veãefia, Václav Bûlohlav, âr) Cena ministra Ïivotního prostfiedí: PfieÏili ve slumech (KeÀa) Hlavní cena festivalu Cena primátora mûsta Ostravy-Grand Prix: Vysoké Tatry: Divoãina zamrznutá v ãase (Pavol Barabá, SR) se uskuteãní pod patronací Hornické sekce Památkové komory 12. kvûtna na zasedání hornického konsilia v Pfiíbrami. Hornická sekce Památkové komory ostatnû pfii la o správu symbolû a atributû setkávání hornick ch mûst a obci. Byla tam velmi kritická a tvûrãí debata. Drtivá vût ina pfiítomn ch se vyslovila pro jejich pfievzetí Sdru- Ïením hornick ch spolkû, informovali pofiadatelé. Rudolfovská schûzka uctila minutou ticha i památku Jifiího Majera, historika montanisty a b valého vedoucího hornického oddûlení Národního technického muzea v Praze. Kdy a kde se dají v OKD koupit akcie Místa Pracovní doba Správa OKD (Proke ovo nám.) DÛl âsm závod Sever DÛl Karviná závod âsa DÛl Karviná závod Lazy DÛl Darkov závod 2 - Darkov DÛl Paskov závod Stafiíã DÛl Paskov Chlebovice Akcie je moïné koupit také ve v ech poboãkách âsob a ve vût ích poboãkách âeské spofiitelny. TIPY HORNÍKA âarodûjnice frãí HAVÍ OV, OSTRAVA Slety ãarodûjnic frãí. Ve ãtvrtek 1. kvûtna budou mít dostaveníãko v Hornickém muzeu OKD pod Landekem. UÏ ve stfiedu 30. dubna se budou bavit ve stfiedisku volného ãasu Asterix na ul. Na NábfieÏí v Havífiovû. Gracia podvaadvacáté ORLOVÁ Ve sportovním duchu oslaví 1. máj v Orlové. Na je naplánováno v DKMO slavnostní zahájení 22. roãníku Mezinárodního cyklistického závodu Ïen Gracia První etapa ãtyfidenní akce bude odstartována ve Závûreãná etapa po Orlové a okolí je pfiipravena na nedûli 4. kvûtna od 11.00, slavnostní vyhlá ení vítûzû se uskuteãní po 14. hodinû. Máj nad Olzou KARVINÁ Dne 1. kvûtna startuje uï tradiãní karvinsk festival Máj nad Olzou. Ve se v areálu Lázní Darkov pfiedstaví velk hornick dechov orchestr Májovák. Od pfiedvede folklorní soubor B dowianie jak se staví ve Slezsku májka. Na nedûli 4. kvûtna jsou pfiipraveny koncerty pûveckého sboru Hejna Echo MS PZKO Karviná-Fry tát (14.00) a folklorního souboru Odra TJ Ostrava-Vítkovice (15.30). Za vûní benzinu OSTRAVA UÏ podeváté se bude na ostravském v stavi ti âerná louka konat ve dnech kvûtna prestiïní autosalon a navíc v stava motocyklû a tuningu WEVI Showcars City. Den fiemesel HAVÍ OV Dne 1. kvûtna v dobû od 9 do 17 hodin se bude konat slavnostní zahájení leto ní sezony v unikátním havífiovském muzeu Kotulova dfievûnka. Náv tûvníci uvidí zpracování vlny a lnu, tkaní na stavu, pfiedení na kolovrátku, ruãní v robu OSTRAVA (bk) Dokázali byste si pfiedstavit fungování dolu bez elektfiiny? A pfiece byla doba, kdy elektrick proud nebyl k mání na povrchu, natoï pak v podzemí. Pfiechod od páry k elektfiinû probíhal v ostravsko-karvinském revíru od 80. let 19. století do konce 20. let Obálka nové knihy. FOTO: archiv provazû a dfievûn ch loutek, práci indeláfie, metlafie, ko íkáfiky a perníkáfiky. Májové slavnosti HAVÍ OV Velkou lidovou veselicí pfiivítají 1. kvûten obãané Havífiova. Májové slavnosti na námûstí Republiky zaãínají ve 13 hodin. Stafiíã vãera a dnes STA Íâ Stafiíã vãera a dnes to je název v stavy, která pfiibliïuje historii a souãasnost této hornické obce. Expozice bude ke zhlédnutí v Kulturním domu v pátek od 16 do 18 hod., v sobotu od 14 do 18 a v nedûli 4. kvûtna od 9 do 15 hodin. Reje na ko Èatech FR DEK-MÍSTEK Krásné ãarodûjky a ãarodûje zve ve stfiedu 30. dubna ve na jednu z nejpopulárnûj ích taneãních akcí âarodûjn veãer i Národní dûm ve Fr dku- Místku. Rejdûní v patfiiãném odûní se protáhne hodinu pfies pûlnoc. Nedûle plná aerobiku HAVÍ OV Program pln hudby a pohybu chystá na nedûli 4. kvûtna do Mûstské sportovní haly Slavie v Havífiovû skupina Maniak Aerobik Ivany KoÏmínové. Bûhem vystoupení se pfiedstaví dûti od 4 let aï po mistrynû âr Aerobic Team Show 2008 a finalistû MR fitness t mû Zaãátek od hodin. Slavnostní koncert KARVINÁ Slavnostní koncert ÏákÛ karvinské Základní umûlecké koly se koná v úter 6. kvûtna od v sále Mûstského domu kultury v Karviné. Pfiedstaví se sólisté, komorní soubory i orchestry. Co dovedou na e ruce ORLOVÁ Ve stfiedu od hodin bude v pfiedná kovém sále Mûstské knihovny v Orlové probíhat malá kreativní dílna Marie Nieçové pod heslem Co dovedou na e ruce patchwork. Dovíte se, jak na to... DobrodruÏství elektrizace dolû OKR století minulého a vyïádal si velké úsilí vûdcû a technikû, ktefií tento nov fenomén dokázali zapfiáhnout do sluïeb horníkû a pfiinutit ho, aby jim usnadnil jejich tûïkou práci. Právû toto dnes málo známé období popisuje ojedinûlá kniha Karolíny a Rudolfa GrymÛ Poãátky elektrizace ostravsko-karvinsk ch dolû, kterou vydalo v tûchto dnech ostravské nakladatelství Montanex. Na 111 stránkách najdete nejen vyãerpávající informace o zavádûní elektfiiny na jednotliv ch achtách OKR, ale také detailní popisy strojû, vedení, dostupn ch dat a historick ch souvislostí. Text doplàuje nûkolik desítek unikátních dobov ch fotografií a schémat kabelov ch i voln ch rozvodû mezi závody, vãetnû dûlních elektráren a koksoven. Publikace, která spatfiila svûtlo svûta díky finanãní podpofie Nadace Landek, bude v prodeji v knihkupectvích Librex v Ostravû a Karviné.

8 8 Po ichtû Zábava K ÍÎOVKA O KNIHU PRO ZASMÁNÍ 30. dubna 2008 Tajenka: Walther: Quod volunt homines, se bene velle putant. Lidé si myslí, Ïe co si pfiejí... (dokonãení v tajence) Náv tûvník Protiklad Pres ímsk mi ãísly 99 Pacholek na statku Holt Metropole ÁzerbajdÏánu Lidové pfiitakání Zrak Hle Prudké napadení Lazebník Zkratka Investiãní banky Komerãní televize Slovensky pamlsek Primát Navlhãit vodou Americká vaãice Obyvatel ãásti Nûmecka Travnatá plocha Záhada Bûloveská kyselka Slovensky jiná Zkratka tlaku krve Pulz Západoslovenské mûsto Sluch Mûsto na Moravû Slovensky jestliïe Starofiímsk pozdrav Îádat Údolí (zastarale) Pilina Tisková agentura Keni (zkr.) Italské mûsto Vzorek základního mûfiidla Lesní plod TAJENKA kûdce obilí Obilí seté na podzim Biblická hora Obnovení Nejinak Tajenka: Seneca mlad í: Aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt. Cizí vady máme pfied oãima, vlastní za zády. PomÛcky: KNA, MAV Autor: Franti ek Krejãa Na vylosovaného lu titele ãeká za správné fie ení kniha z nakladatelství Alpress. Z lu titelû minulé kfiíïovky byl vylosován Rostislav Glac z Ostravy-Poruby. Prosíme v herce, aby nás kontaktoval: Renata Pavlíková, tel. ã , HOROSKOP Beran NepodceÀujte Ïádnou, ani docela malou pfiekáïku. PÛjde o nûco, co by se bûhem krátké doby mohlo zmûnit ve velk problém. Udûláte jen dobfie, kdyï se poradíte s pfiáteli a popfiípadû je poïádáte i o pomoc. Uvidíte, Ïe vám rádi vyjdou vstfiíc. Nepou tûjte se ani do Ïádn ch finanãních transakcí, nic nevydûláte, ba dokonce byste mohli i prodûlat! Rak V pfií tích dnech vás ãeká men í poráïka nebo neúspûch. NepÛjde v ak o nic katastrofického, proto neupadejte na mysli. Je to pro kaïdého. Na své okolí udûláte dojem právû tím, Ïe zûstanete nad vûcí a pûjdete dál za sv m cílem, jako by se nic nestalo. Pokusí se s vámi flirtovat opaãné pohlaví. Zadaní se v ak mûjte skuteãnû na pozoru! Váhy Podafií se vám vskutku krkolomn kousek, kter v ak bude korunován velk m úspûchem v podobû neãekaného pfiílivu vût í ãástky penûz na va e konto. Ti, ktefií vás z poãinu zrazovali, budou jen zírat. Naskytne se vám moïnost zmûnit zamûstnání, dobfie si v ak zjistûte, jaké by byly pracovní a platební podmínky. Nic se nemá uspûchat. Kozoroh Urãitá nestálost a nejistota jsou dûsledkem postavení planet. Vyhnûte se jednání s lidmi, o kter ch víte, Ïe pfiekypují sebevûdomím. V tûchto dnech na nû nemáte a snadno vás pfiemluví a donutí k nûãemu, na co mûïete karedû doplatit. Jedním promy len m krokem se zalíbíte sv m nadfiízen m. Mohli by se ukázat a nabídnout vám lep í práci. Pobízet Inic. bulh. dramatika Veliãkova Sloní piãák Slitina mûdi a zinku Kterak Zkratka voltampéru Znaãka ceru Smûs písku cementu a vody Styk dvou ploch B k Va i budoucnost v nejbliï ích dnech ovlivní náhodné setkání s osobou, kterou potkáte na nûjaké vût í spoleãenské akci. Neodmítejte proto Ïádné pozvání, mohli byste propásnout Ïivotní pfiíleïitost. Problémy by vám mohl dûlat pouze Ïárliv partner, ale stûjte si za sv m. Ve sportu nepfieceàujte své síly, doby rekonvalescence by mohla b t hodnû dlouhá. Lev KroÈte svoji patnou náladu, rozhodnû si nevylívejte zlost na lidech ze svého nejbliï ího okolí. Ani se totiï nenadûjete a v ichni se k vám otoãí zády a vám dá pak velkou práci naklonit si je znovu na svou stranu. Hlídat byste si mûli svûj rodinn rozpoãet. PoÏadavky dûtí a partnera jsou pfiíli vysoké a v souãasnosti by znamenaly pohromu! tír Zkuste se po vût inu dne usmívat a brát vûci s nadhledem. V znamnû vám to usnadní jednání s lidmi, které uvidíte poprvé v Ïivotû, a záleïí na tom, jak na nû udûláte dojem. Potû í vás dopis od pfiítele nebo pfiíbuzn ch. ZáleÏitost, která vám leïí v hlavû, se zfiejmû vyfie í sama, aniï byste se museli mimofiádnû snaïit. Pozor na osobu vtírající se do va í pfiíznû. Vodnáfi V práci dojde ke sporu, jehoï dûsledky by mohly dopadnout i na vás. Tentokráte s tím, Ïe se nûkde schováte a poãkáte, neï se situace uklidní, poãítat nemûïete. Na tûstí vás nezklame intuice a udûláte pfiesnû to, co se od vás oãekává. Domácí boufiku vyvolá nevhodná poznámka nûkterého z pfiíbuzn ch ãi znám ch. Budete muset citlivû uklidnit partnera. Zn.elektrospotfiebiãÛ Slovensky zvûfi Znaãka hliníku Jméno spisovatele Pavla TotoÏná zvífiata Inic. orient. Hrozného od 30. dubna do 7. kvûtna 2008 BlíÏenci Zmûny ve firmû vám koneãnû otevírají prostor, abyste se mohli dostateãnû prosadit. Seberte v echny své síly. Pfiipravujete si totiï odrazov mûstek pro svou budoucí kariéru. Dlouh rozhovor vás ãeká s partnerem, kter se na vás obrátí se sv mi osobními nebo zdravotními problémy. Vyslechnûte jej a utû - te dobr m slovem nebo radou. Panna Nové problémy budete fie it hned a dûslednû. Nepolevíte, dokud nezískáte jistotu, Ïe bude po va em. Diplomatick talent plnû prokáïete pfii jednání s úfiady. Oceníte zmûnu postoje pfiíbuzn ch, ktefií vám jiï del í dobu pili krev. DÛraznû si pohovofiíte s kolegou, kter vám jiï del í dobu leze pûknû na nervy sv mi ironick mi poznámkami. Stfielec Silnû ovlivnûni mûsícem lásky zaútoãíte na city idolu, o kterém sníte uï del í dobu. Nedáte-li se odradit prvními neúspûchy, pfiedpovídají vám planety spoustu vzru ujících okamïikû. Velmi pozorní musíte b t v práci. Hrozí vám, Ïe udûláte vût í chybu a znelíbíte se tak éfovi. Nûjakou boudu na vás chystají pfiíbuzní, se kter m se nemáte moc v lásce. Ryby Zaskoãí vás krok kolegy nebo pfiítele, kter je tû do minulého t dne tvrdil, Ïe udûlá prav opak. Berte to jako ponauãení, Ïe se máte spoléhat jen sám na sebe. Hvûzdy vám pfiejí, mûïete si dovolit mírnû riskovat. Podmínkou úspûchu je zachování si chladné hlavy a rozváïnost. Pokud jste mûli spor s partnerem, urãitû najdete zpûsob, jak si ho rychle udobfiit. Já jsem horník a rád bych znal svoji budoucnost. Chci vûdût, v kolika letech pûjdu do dûchodu. KRESLIL: Ludûk ZdraÏil Skot se oïení a jede se svou vyvolenou vlakem domû. V kupé vytáhne tabulku ãokolády. Odlomí dva kousky, jeden dá své Ïenû a druh sní sám. Potom ãokoládu zase peãlivû zabalí a schová. Proã ji schovává, drah? ptá se novomanïelka. Snad budeme mít taky dûti? podiví se Skot. SUDOKU NÁ RECEPT Vepfiové plátky na smetanû Potfiebujeme: 4 vepfiové plátky z k ty, 20 g hladké mouky, 30 g oleje, 1 cibuli, mletou sladkou papriku, sûl, v var, 200 g sterilovaného leãa, 200 ml smetany (12 % tuku). Vepfiové plátky po obvodu nûkolikrát mûlce nafiízneme, naklepeme, obalíme po obou stranách v mouce a opeãeme po obou stranách na Faráfi kázal, Ïe spása je zadarmo jako voda. A potom se vybíralo. Jeden vûfiící se podivil: VÏdyÈ jste, otãe, fiíkal, Ïe spása je zadarmo jako voda? Tak, tak, mil synu, jako voda. Jenom za to potrubí musí kaïd platit. JAK LU TIT SUDOKU: KaÏd fiádek, sloupec a kaïd ãtverec (3x 3 políãka) musí obsahovat ãísla od 1 do 9. SPRÁVNÉ VYLU TùNÍ: pánvi na oleji. Plátky vyjmeme, na oleji zpûníme drobnû nakrájenou cibuli, poprá íme mletou paprikou, po zpûnûní zalijeme trochou v varu a za stálého míchání uvedeme do varu. Pfiidáme zpût fiízky, leão, sûl a dusíme pod poklicí, aï maso zmûkne. ízky vyjmeme, do Èávy vmícháme smetanu rozkvedlanou se zbylou moukou a za stálého míchání krátce povafiíme. ízky prohfiejeme v omáãce a podáváme s bramborov m knedlíkem. V ROKY HODNÉ ZAZNAMENÁNÍ Kdo ze sebe dûlá ovci, toho seïere vlk. Italské pfiísloví SnaÏme se kaïdého následujícího dne lépe uïíti neï pfiede lého, pokud jsme na cestû. KdyÏ pak dojdeme konce, oddávejme se vyrovnané radosti. Epikuros Pohodln Ïivot a lehko získané poïitky nepfiiná ejí tûlu prospûch. Sokratés âlovûk udûlá hodnû, aby ho milovali, a v echno, aby mu závidûli. Twain Lépe litovat, Ïe jsme nûco zaïili, neï litovat, Ïe jsme nezaïili. Boccaccio Zuby nehty si chraàme záïitky z Ïivotních rozko í, o nûï nás postupnû pfiipravuje ná vûk. M. de Montaigne Zbabûlost je, kdyï víme, co máme ãiniti, a neãiníme to. Konfucius Netas mne bez dûvodu a nezastrkuj mne beze cti! Nápis na star ch panûlsk ch d kách Nikomu nemáme závidût, neboè dobfií lidé si závisti nezaslouïí a zlí tím více sami sobû kodí, ãím více jim tûstí pfieje. Epikuros Ze zemû ke hvûzdám nevede vy lapaná cesta. Seneca

Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila!

Horník. DÛl âsm hlásí miliontou tunu. Chce pûtikilo? Tak pfiem lej! Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 7. kvûtna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 19 Italská tace se vydafiila! Italská tace se vydafiila! strana 7 Spoleãnost OKD ve Svazu prûmyslu a dopravy âr

Více

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat!

Na vlastní oãi vidûli vûci, které mezi uhlím vyjíïdûjícím z dolu nemají co dûlat! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 31. ledna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 5 Pozor! Útok na titul zaãíná! strana 12 DNES V HORNÍKU V rekordním tempu DÒL LAZY RubáÀov kolektiv Bohumíra Pitela

Více

Jubilující hornick orchestr Májovák na scénû v kompresorovnû Hornického muzea OKD v Ostravû-Petfikovicích.

Jubilující hornick orchestr Májovák na scénû v kompresorovnû Hornického muzea OKD v Ostravû-Petfikovicích. Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 29. kvûtna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 22 Orlov tí se bavili pod patronátem OKD strana 4 DNES V HORNÍKU Poslanci mezi havífii KARVINÁ V dubnu a kvûtnu

Více

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas

Horník. Unikátní kousek pod Doubravou. Ostroj by se rád více,zadrápl v OKD. Zimní čas Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Stfiední kola techniky a sluïeb v Karviné pofiádá ve ãtvrtek 23. fiíjna od 13 do 17 hodin Den otevfien ch dvefií Více na stranû 4 23. fiíjna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz

Více

Desítky milionû od OKD podpofií rozvoj na eho regionu

Desítky milionû od OKD podpofií rozvoj na eho regionu Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 6. bfiezna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 10 Po stopách havífiského humoru strana 9 DNES V HORNÍKU NWR chce do Polska OSTRAVA Spoleãnost New World Resources

Více

Máme v dole novou technologii, dob váme uhlí vrtáním!

Máme v dole novou technologii, dob váme uhlí vrtáním! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 21. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 8 anci máte do pondûlí Pfiihlá ky do bowlingového turnaje pfiijímáme do 25. února strana 7 DNES V HORNÍKU Nabízejí

Více

Horník MILÍ âtená I HORNÍKA,

Horník MILÍ âtená I HORNÍKA, Horník NOVINY ZDARMA 10. ledna 2008 Roãník 38 MILÍ âtená I HORNÍKA, poãínaje tímto ãíslem Horníka se s Vámi bude v kaïdém vydání jeden z m ch kolegû z vedení dûlit o ãerstvé informace, názory, my lenky

Více

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole

zpfiístupnûní nov ch uheln ch zásob, napfi. otvírka 9. kry na Dole Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 14. února 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 7 Máte na to je tû 12 dnû Uzávûrka pfiihlá ek 25. 2. 2008! strana 7 DNES V HORNÍKU Zase bude plakát STA Íâ Ve

Více

Horník. Narubali dva miliony tun! Na hornickém veãeru se bavili i lidé z obce

Horník. Narubali dva miliony tun! Na hornickém veãeru se bavili i lidé z obce Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 22. kvûtna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 21 Narubali dva miliony tun! Ministr pod zemí lezl po kolenou ORLOVÁ (uzi) Rád bych vidûl na achtû ministra práce,

Více

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD. Oslavme spolu ná profesní svátek. Programy oslav. str. 5 a 14 str. 5 a 14 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 28. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 35 Programy oslav str. 5 a 14 str. 5 a 14 Pfiijìte na Hornické slavnosti OKD The Sweet 20.30 hod. OSTRAVA V sobotu

Více

Web OKD ocenili odborníci jako druh nejlep í v ãeské energetice, vyhrál âez

Web OKD ocenili odborníci jako druh nejlep í v ãeské energetice, vyhrál âez Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 6. listopadu 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 45 DÛl Darkov prochází pfievratnou inovaãní zmûnou strana 3 DNES V HORNÍKU Chvilka s televizí DÒL KARVINÁ Speciální

Více

Generální fieditel OKD Klaus-Dieter Beck o zamûstnanecké nabídce akcií

Generální fieditel OKD Klaus-Dieter Beck o zamûstnanecké nabídce akcií Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 24. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 17 Vyhlásili jsme jarní kolo grantû Více na www.nadaceokd.cz Vstoupili jsme do TûÏební unie NWR nabízí své akcie

Více

Horník. Z ãelby a z rubání nemusejí pû ky. Jejich ãiny hraniãí s hrdinstvím. Velké pfiedvánoãní BarboRadování

Horník. Z ãelby a z rubání nemusejí pû ky. Jejich ãiny hraniãí s hrdinstvím. Velké pfiedvánoãní BarboRadování Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 11. prosince 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 50 Velké pfiedvánoãní BarboRadování strana 6 strana 6 DNES V HORNÍKU Dûlají nám ãest PRAHA Pûtice osobností

Více

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût!

Horník. Spoleãnû se to lépe táhne! Nadace OKD rozdûlila pfies 31 milionû korun. Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 21. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 34 Zlat kahanec je zpût! Zlat kahanec je zpût! strana 9 strana 9 DNES V HORNÍKU Zviditelnûní na pfiilbû KARVINÁ

Více

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje

Horník. âsa + Lazy = DÛl Karviná. Mimofiádná odmûna za dobrou práci. Pohár Horníka fini uje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 3. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 14 Pohár Horníka fini uje strany 6 a 7 Personální fieditelkou Miloslava TrgiÀová OSTRAVA Personální fieditelkou

Více

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony!

Horník. Dcera OKD dodá elektfiinu Ostravû. Byly to nervy, lo o miliony! Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 12. ãervna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 24 Nadace OKD má partnery OSTRAVA (vs) Nadace OKD si vybrala partnery, ktefií jí budou pomáhat pfii zpracování

Více

vymûàuje jídlo, lampy, ochranné

vymûàuje jídlo, lampy, ochranné Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 10. dubna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 15 Na festival Colours of Ostrava mají lidé z OKD slevu! strana 9 strana 9 DNES V HORNÍKU Úpravna si,sedla DUKLA-ÚTLUM

Více

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E

Horník. Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky. Sváteãní recepty star ch havífiû. strana 8 NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 51-52 Sváteãní recepty star ch havífiû strana 8 Díky za nároãnou práci a vynikající v sledky VáÏení kolegové, letos jsem s Vámi

Více

Horník. Ostraváci chtûjí zpátky pod zem. Pokofiili est let star rekord. Cíl: Stát se svûtovou firmou! DNES V HORNÍKU

Horník. Ostraváci chtûjí zpátky pod zem. Pokofiili est let star rekord. Cíl: Stát se svûtovou firmou! DNES V HORNÍKU Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 24. ledna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 4 Cíl: Stát se svûtovou firmou! OKD, a.s. WWW.OKD.CZ strana 4 DNES V HORNÍKU Milí ãtenáfii Horníka Firma odmûní

Více

První bûh studia hornictví na karvinské prûmyslovce je u konce

První bûh studia hornictví na karvinské prûmyslovce je u konce Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 19. ãervna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 25 OKD podpofiilo turnaj v ragby strana 6 strana 6 DNES V HORNÍKU DÛl Darkov chce golf KARVINÁ Karvin tí radní

Více

napfiíklad populární revivalovou

napfiíklad populární revivalovou Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 7. srpna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 32 Pfiivádûjí si své parèáky strana 2 DNES V HORNÍKU Zaji Èují i bezpeãnost KARVINÁ Podniková laboratofi odboru

Více

Horník. Program, kter v OKD nemá obdoby. Velikonoce mají vonût uzen m. Termíny II. kola bowlingového turnaje

Horník. Program, kter v OKD nemá obdoby. Velikonoce mají vonût uzen m. Termíny II. kola bowlingového turnaje Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 20. bfiezna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 12 Program, kter v OKD nemá obdoby Zlat Permon pro DÛl Paskov PRAHA (syl) Dopis z âeského báàského úfiadu s

Více

Horník. PrÛmûrn plat v OKD v roce 2008 rostl mezi firmami v kraji nejvíce

Horník. PrÛmûrn plat v OKD v roce 2008 rostl mezi firmami v kraji nejvíce Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 27. listopadu 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 48 Barborce zaãíná sezona Barborce zaãíná sezona strana 4 DNES V HORNÍKU Na e podniky jsou zdravé AMSTERDAM

Více

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce.

Jde o to, aby pfiístroje co nejlépe a nejspolehlivûji chránily havífie, nepfiekáïely jim pfii práci a byly jim vïdy po ruce. Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 27. bfiezna 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 13 Bowlingov turnaj pokraãuje. Pfiijìte do heren vãas. strana 7 DNES V HORNÍKU Tvofiíme v born t m PRAHA Generální

Více

zá titou pfiedsedy âeského báàského úfiadu Iva Pûgfiimka, dûkana Hornicko-geologické fakulty V B-TU Vladimíra Slivky a generálního

zá titou pfiedsedy âeského báàského úfiadu Iva Pûgfiimka, dûkana Hornicko-geologické fakulty V B-TU Vladimíra Slivky a generálního Horník NOVINY ZDARMA NEJEN PRO HAVÍ E 25. záfií 2008 Roãník 38 www.tydenik-hornik.cz ãíslo 39 Nadace OKD pomáhá skautûm strana 11 DNES V HORNÍKU Pát leto ní standard STA Íâ est standardní v kon vyhlásili

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

První ãást obchvatu Sokolova fini uje

První ãást obchvatu Sokolova fini uje ãíslo 7-8/2007, roãník 12 V sledky tûïby uhlí za ãervenec 2007 Na velkolomu Jifií bylo v ãervenci vytûïeno 357,3 tisíc tun uhlí, na divizi DruÏba to bylo 149,7 tisíc tun uhlí. Za obû divize ãinila celková

Více

V tomto ãísle: JÍZDNÍ ÁDY

V tomto ãísle: JÍZDNÍ ÁDY číslo 1/2009 vyšlo 16. 1. 2009 V tomto ãísle: JÍZDNÍ ÁDY cena 15 Kč V prosinci pfiivítalo mûsto do Ïivota témûfi tfiicet mal ch obãánkû Foto: Franti ek âermák ManÏelé Veselí se vydali po diamantové cestû

Více

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky

ročník XI. Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky číslo 5/2009 vyšlo 13. 3. 2009 cena 15 Kč Poslanec Pavel Hrnãífi nav tívil zrekonstruovanou kolku Mûsto letos poprvé pfiivítalo nové obãánky ročník XI. Foto: Franti ek âermák Îáci v roli porotcû na koncertû

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více