KODEX CHOVÁNÍ. Směrnice chování skupiny Edscha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX CHOVÁNÍ. Směrnice chování skupiny Edscha"

Transkript

1 KODEX CHOVÁNÍ Směrnice chování skupiny Edscha

2 Úspěch skupiny Edscha je výsledkem hodnotově orientovaného řízení podniku. Torsten Greiner Vážení zaměstnanci, skupina Edscha se stala za svou více než 100letou historii nepostradatelným partnerem automobilového průmyslu a zaujímá dnes ve svých strategických oborech Karosářské produkty, Poháněné systémy a Ovládací systémy vedoucí pozici na světovém trhu. Edscha patří jako divize španělského koncernu Gestap se sídlem v Madridu k největším a nejúspěšnějším subdodavatelům 1. stupně pro mezinárodní automobilový průmysl a získala si jako strategický, inovační a vývojový partner uznání a ocenění výrobců OEM. Naše významné postavení na trhu je mimo jiné výsledkem hodnotově orientované podnikové politiky, která je pro skupinu Edscha nepostradatelným obchodním základem a všichni zaměstnanci se s ní ztotožňují. Klíč ke špičkovým výkonům, solidnímu růstu obratu a výsledkům spočívá v neposlední řadě v hodnotových představách, podnikovém modelu a firemní kultuře. Touto směrnicí chování stanovíme svůj model a hodnoty, které vyžadujeme od každého jednotlivého zaměstnance a které trvale zajistí reputaci a získanou důvěru u našich zákazníků, subdodavatelů, investorů, zaměstnanců a ve společnosti. Od řídicích pracovníků očekáváme, že budou tyto hodnoty vyžadovat a přitom budou aktivně plnit svou funkci vzoru. Zde předložený Kodex chování definuje minimální standardy, které platí pro všechny zaměstnance na celém světě. Každý z našich zaměstnanců je povinen dodržovat všechny zákony a chovat se vůči podniku loajálně. Nejvyšší úroveň čestnosti a bezúhonnosti je předpokladem zachování naší pověsti podniku s vysokými etickými nároky. Tato směrnice chování vám poskytuje orientační pomůcku a praktické pokyny k jednání v každodenních obchodních situacích. Pokud byste si v ojedinělém případě nebyli jisti, zda vaše jednání nebo jednání ostatních je v souladu s našimi podnikovými hodnotami, obraťte se s plnou důvěrou na svého nadřízeného, jednatele nebo na zřízenou ohlašovnu. Dodržováním této směrnice chování posílíme naši pozici na trhu jako inovační subdodavatel automobilového průmyslu a dále ji rozšíříme. Těší nás, že vás na této cestě můžeme provázet. Za vedení společnosti Edscha Holding GmbH Torsten Greiner generální ředitel

3 Obsah Úvodní slovo vedení společnosti 1. Podniková politika a model 2. Dodržování zákonů 3. Vztahy se zákazníky a dodavateli.1 Zásada korektní hospodářské soutěže.2 Požadování a přijímání výhod. Nabízení a poskytování výhod.4 Obchody s rodinnými příslušníky 4. Zaměstnanci 4.1 Pracovní normy 4.2 Rovnost příležitostí a zákaz diskriminace 4. Zamezování střetu zájmů 4.4 Vystupování na veřejnosti 4.5 Zajištění majetku a povinnost zachování mlčenlivosti 5. Koupě akcií a zákaz obchodování zasvěcených osob 6. Zásada řádného vedení účetnictví 7. Odsouzení korupce ve všech formách 8. Dodržování kodexu chování 8.1 Informace a dotazy 8.2 Dodržování kodexu/hlášení o jeho porušení 8. Sankce v případě porušení kodexu

4 Podniková politika a model 1. Podniková politika a model MOdel Hlavním cílem skupiny Edscha je důsledně dále rozšiřovat status technologického lídra a nepostradatelného partnera mezinárodního automobilového průmyslu díky neustálým inovacím a tím zejména zajistit maximální spokojenost zákazníků. Edscha poskytuje značný společenský přínos tím, že při vývoji a výrobě používá co nejlepší, ekologické a šetrné postupy a technologie. Neustálé zlepšování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, prevence znečišťování životního prostředí a dodržování platných právních povinností a jiných požadavků je pro skupinu Edscha samozřejmostí. Tím rozumíme i to, přihlásit se k základním principům jako je dodržování lidských práv, ochrana pracovních míst a životního prostředí tak, jak jsou zakotveny v projektu Global Compact, iniciativě OSN. ZákaZníci Cílem našeho úsilí je zákazník. Všechny naše aktivity jsou zaměřeny na maximální spokojenost zákazníka. Poskytujeme zákazníkovi kvalitní produkty z hlediska jakosti, bezpečnostních standardů a ekologie za reálnou a konkurenceschopnou cenu. Naším cílem je dále rozšiřovat postavení technologického lídra ve všech obchodních oblastech. Předpokladem pro to je, že budeme vědět, co od nás naši zákazníci očekávají. Proto zákazníkům pozorně nasloucháme a chápeme jejich přání. Nechceme však pouze plnit požadavky našich zákazníků, ale chceme jim zajistit novými technickými řešeními konkurenční výhody a tím očekávání zákazníků ještě překonat. Chceme naše zákazníky nadchnout inovacemi, které jsou základem růstu a jejich spokojenosti. Každá dodávka a každý výkon musí být doporučením pro další obchody. Absolutní spokojenost zákazníků zajistí společný úspěch a vytvoří maximální možný přínos pro všechny další zájmové partnery skupiny Edscha. akcionáři Edscha udělá vše pro to, aby si ospravedlnila důvěru akcionářů. Proto pečlivě zacházíme s finančními rezervami a využíváme dostupný kapitál pro investice tak, aby co nejlépe sloužil cíli neustálého růstu obratu. Edscha bude plnit očekávání investorů vzhledem k rentabilitě. Všechny organizační jednotky neustále zlepšují své procesy zaměřené na měřitelné cíle. 4

5 Podniková politika a model ZaMěstnanci Spokojení zaměstnanci jsou faktorem úspěchu pro organizaci založenou na povědomí kvality a inovační schopnosti. Edscha podporuje opatření, která jsou zaměřená na zvýšení spokojenosti zaměstnanců, jako je například dostatečná informovanost, participační řízení, odměňování dle výkonu a svoboda sdružování. Zaměstnancům se poskytuje přístup k potřebnému dalšímu vzdělávání a kvalifikaci. Edscha podporuje vlastní zodpovědnost zaměstnanců. Edscha vynaloží veškeré úsilí, aby zachovala všechna pracovní místa ve skupině a aby chránila zaměstnance před riziky. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou nedílnými součástmi podnikové politiky a podléhají procesu neustálého zlepšování. dodavatelé Při výběru dodavatelů se Edscha řídí výhradně jejich konkurenceschopností a povědomím o kvalitě. Edscha očekává, že i dodavatelé a poskytovatelé služeb mají stejně vysoké etické standardy jako ty, které jsou zakotveny v tomto Kodexu chování. Jsme si vědomi toho, že pouze zkušení a kvalifikovaní dodavatelé a poskytovatelé služeb dokáží zvýšit naši konkurenceschopnost. Spolupracujeme s dodavateli na základě důvěry. Spolupráce založená na vzájemné důvěře je základem pro to, abychom se společně zlepšovali. VeřejnOst a společnost Edscha plní jako atraktivní zaměstnavatel s vysokou sociální zodpovědností důležitou funkci ve společnosti. V rámci sféry svého vlivu důsledně realizujeme základní hodnoty z oblasti lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci. Edscha vyvíjí programy k neustálému zlepšování životního prostředí. Pro skupinu Edscha je ochrana životního prostředí důležitá proto, že pouze s přihlédnutím k efektivnímu využívání zdrojů lze zajistit konkurenceschopnost našich produktů a výrobních procesů a navíc bude díky aktivní ochraně životního prostředí zajištěna právní jistota našich činností a produktů. Model skupiny Edscha bude konkretizován různými podnikovými směrnicemi, které lze najít v platném znění na INTRANETU (systém procesního řízení Edscha). 5

6 Dodržování zákonů 2. Dodržování zákonů Edscha je v celém světě známa jako podnik s vysokými etickými nároky. Edscha je stejně tak jako zaměstnanci povinna dodržovat platné zákonné národní a mezinárodní předpisy. Patří sem kromě ustanovení antimonopolních zákonů a práva hospodářské soutěže také zejména ustanovení o zahraničním obchodu, předpisy odpovědného řízení podniku ( Správa a řízení společnosti / Corporate governance ), ustanovení o zamezení úplatkářství, ilegálního převodu peněz ( praní špinavých peněz ) a korupce, jakož i příslušné pracovněprávní a předpisy a zákony týkající se životního prostředí. Edscha a její zaměstnanci podporují a dbají na ochranu mezinárodních lidských práv v rámci sféry svého vlivu a zajistí, aby se nepodíleli na porušování lidských práv. Zásada dodržování zákonů platí výslovně i tehdy, kdyby podniku vznikly porušováním zákonů údajné výhody. Edscha neočekává od svých zaměstnanců, že budou pod rouškou firemního zájmu jednat proti svým vlastním vysokým morálním nebo etickým zásadám. Každý zaměstnanec je povinen se seznámit se zákonnými předpisy platnými pro jeho pracovní oblast. Edscha poskytne zaměstnancům pomocí příslušných instrukcí a rad potřebné znalosti. 3. Vztahy se zákazníky a dodavateli 3.1 Zásada korektní hospodářské soutěže Ve všech zemích platí příslušná ustanovení korektní hospodářské soutěže, jakož i přeshraniční ustanovení mezinárodních antimonopolních zákonů a práva hospodářské soutěže. Každý zaměstnanec skupiny Edscha je povinen dodržovat pravidla korektní hospodářské soutěže a musí se zdržet jakýchkoli kroků, které jsou zaměřeny na nepřípustné omezení hospodářské soutěže a porušují zákonná ustanovení, zejména: dohody o cenách a/nebo kapacitách s konkurenty, dohody o nesoutěžení, předkládání fiktivních nabídek, rozdělování zákazníků, území, výrobních programů nebo podle jiných segmentačních kritérií, dohody o prodejních podmínkách. Antimonopolní a obchodní zákony jsou velmi komplexní a v případě jejich nedodržování mohou mít za následek přísné

7 Vztahy se zákazníky a dodavateli sankce pro skupinu Edscha. V případě dotazů nebo v případě pochybností se obraťte na právní oddělení. 3.2 Požadování a přijímání výhod Při nákupu zásob, materiálů, služeb nebo jiných výkonů od třetích osob je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby byl proces nákupu zaměřen pouze na kvalitu, výkon a náklady. Je zakázáno požadovat od subdodavatelů a poskytovatelů služeb jakékoli dotace k osobnímu prospěchu zaměstnance. Je zakázáno přijímat peněžní dary. Věcné dary se zásadně nesmějí přijímat. Výjimky jsou pouze běžně používané příležitostné a/nebo reklamní dárky do hodnoty 50 a věcné dary, které odpovídají obvyklé praxi nebo zvykům v dané zemi a nelze je vnímat jako protislužbu za preferenční zacházení nebo k obcházení zákonných předpisů. Za věcné dary se považují i jiné výhody, zejména pozvánky na akce bez obchodního charakteru (koncerty, divadelní představení, sportovní akce a jiné večírky nebo cesty), služby, pozornosti, placení provizí nebo jiné odměny. Při přijímání produktů a služeb v soukromé oblasti je třeba zaplatit tržní cenu a platbu zdokumentovat. Tato ustanovení o přijímání peněžních a věcných darů se nesmí obcházet zapojováním třetích osob nebo jinými opatřeními (např. hostování firemního večírku, vklad do kasičky na kávu ). Pokud překročí věcný dar hodnotu 50, je třeba si vyžádat písemné schválení nadřízeného příslušného zaměstnance. Limitní hodnota věcného daru ve výši 50 platí v Evropské unii. Pro ostatní regiony platí hodnota ve srovnatelné výši, která bude přizpůsobena místním standardům. O výši bude informovat osobní oddělení. 3.3 Nabízení a poskytování výhod Edscha přesvědčuje automobilový průmysl na světovém trhu kvalitou svých inovačních produktů. Je třeba zajistit, aby neprobíhalo upřednostňování skupiny Edscha při přípravě, zadávání nebo realizaci zakázky na základě nabídky nebo poskytnutí osobních výhod (dárky, pozvánky, pohoštění, jiné odměny). Zaměstnancům se zakazuje nabízet či věnovat osobní výhody zejména úředníkům, osobám s rozhodovací pravomocí, zákazníkům, potencionálním zákazníkům, dodavatelům nebo konkurentům.

8 Vztahy se zákazníky a dodavateli Dárky, pozvánky, pohoštění nebo jiné odměny smějí být poskytnuty třetím osobám jen tehdy, když jsou splněna všechna níže uvedená kritéria: odpovídají běžné praxi nebo zvyku a zdvořilosti v dané zemi, neposkytují se ani se nepřijímají jako protislužba za preferenční zacházení nebo k obcházení zákonných předpisů, dárek obchodnímu partnerovi má dostatečně nízkou hodnotu (zdvořilostní dárky, běžné reklamní dárky do částky 50 ), nepředstavují porušení použitelného práva a nejsou v rozporu s dodržováním předpisů příjemce a oznámení dotací včetně totožnosti příjemce by ani skupinu Edscha ani příjemce neuvedlo do rozpaků. Poskytnutí dotací, které tato kritéria nesplňují, není dovoleno. Tato ustanovení o nabízení a poskytování výhod se nesmí obcházet zapojováním třetích osob nebo jinými opatřeními. Jako limitní hodnota platí ustanovení uvedená v bodě Obchody s rodinnými příslušníky Smluvní vztahy s rodinnými příslušníky (manželé, rodiče, děti, jakož i ostatní příbuzní patří sem i životní partneři, se kterými žijí zaměstnanci firmy Edscha ve společné domácnosti) by se neměly v zásadě uzavírat, protože takové obchody skrývají latentní riziko střetu zájmů, a proto by mohly negativně ovlivnit neutralitu potřebnou v procesu nákupu. Výjimky z této zásady jsou možné jen tehdy, když jsou schváleny jednatelem nebo valnou hromadou společníků. 4. Zaměstnanci 4.1 Pracovní normy Edscha ctí a podporuje svobodu sdružování zaměstnanců a uznává právo na kolektivní vyjednávání. Edscha nestrpí nikde a za žádných okolností dětskou práci nebo jakoukoli formu nucených prací. 4.2 Rovnost příležitostí a zákaz diskriminace Za dnešní postavení skupiny Edscha na trhu vděčíme nasazení, kvalifikaci a motivaci svých zaměstnanců. Vytváření spokojenosti zaměstnanců díky rozvoji a přizpůsobení kvalifikace, informovanosti, začlenění a odměňování dle výkonu jsou proto podstatnými aspekty 8

9 Zaměstnanci naší podnikové politiky. Každý zaměstnanec má nárok na korektní, zdvořilé a uctivé zacházení ze strany nadřízených, zaměstnanců a kolegů. Neomezeně platí zásada rovnosti zaměstnanců na pracovišti. Žádný zaměstnanec nesmí být kvůli své národnosti, etnickému původu, pohlaví, náboženství nebo světovému názoru, postižení, věku nebo sexuální orientaci obtěžován, diskriminován nebo bez věcného důvodu znevýhodňován. 4.3 Zamezování střetu zájmů Edscha klade velký důraz na to, aby nedocházelo ke střetům zájmů. Střety zájmů mohou zpochybnit integritu a profesionalitu skupiny Edscha. Střety zájmů proto musí být včas rozpoznány a eliminovány. Z tohoto důvodu se zaměstnancům během trvání pracovního poměru zakazuje vstupovat se skupinou Edscha přímo či nepřímo v některém z jejích oblastí činnosti do konkurence, zejména závislou, nezávislou či jinou formou pracovat pro takový podnik, který je pro skupinu Edscha konkurentem. Rovněž se zaměstnancům zakazuje, aby takový podnik zakládali, získávali nebo se na něm podíleli nad rámec pouhé finanční účasti přímo či nepřímo. Držení akcií nebo podílů ve společnostech, které neumožňují žádný vliv na orgány příslušných společností, nejsou považovány za účast. Jakoukoli vedlejší činnost je třeba předem písemně oznámit, vyžaduje schválení. Souhlas bude udělen, jestliže vedlejší činnost nebrání plnění pracovních úkolů nebo mu brání jen nepodstatně, a pokud nebudou negativně ovlivněny oprávněné zájmy zaměstnavatele. Oznamovací povinnost a povinnost schválení platí rovněž pro přijetí mandátů v obchodních společnostech, např. jako člen představenstva, dozorčí rady nebo poradní rady. 4.4 Vystupování na veřejnosti Jelikož může i mimopracovní chování zaměstnance dopadat na skupinu Edscha, měli by se zaměstnanci řídit stejnými etickými zásadami a hodnotami, které se uplatňují i v jejich profesionálním prostředí. Zaměstnanec se musí vyvarovat takového chování, které bude mít nepříznivý dopad na skupinu Edscha u zákazníků, ostatních zaměstnanců a / nebo veřejnosti. Edscha vítá, když její zaměstnanci přijímají čestné funkce nebo se jinak zasazují za

10 Zaměstnanci společenské a sociální záležitosti. Přitom musí zaměstnanec dbát na to, aby nebyla pověst skupiny Edscha takovými aktivitami poškozena. Informace o skupině Edscha smějí podávat pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomuto účelu schváleni. Pokud jsou zaměstnanci skupiny Edscha žádáni o veřejné přednášky, rozhovory apod., které se vztahují ke společnosti Edscha, měli by obsah ve vlastním zájmu předem odsouhlasit s vedením firmy nebo s centrálním oddělením komunikace. Ten, kdo se zúčastní veřejné diskuse a při ní může vzniknout dojem, že vystupuje jako zástupce skupiny Edscha, aniž by k tomu byl výslovně pověřen, měl by neprodleně a zřetelnou formou objasnit, že vystupuje jako soukromá osoba. 4.5 Zajištění majetku a povinnosti zachování mlčenlivosti Každý zaměstnanec skupiny Edscha je zodpovědný za to, že hmotný a nehmotný majetek podniku bude správně používán, uchováván a chráněn. Osobní využívání majetku podniku bez souhlasu firmy Edscha je zakázáno. Podniková a obchodní tajemství, jakož i důvěrné informace jsou největší majetkovou hodnotou skupiny Edscha. Budouli tato tajemství a informace zpřístupněny konkurentům nebo jiným osobám, může to vést k vážnému poškození obchodní činnosti skupiny Edscha. Z tohoto důvodu je třeba zachovat bezpodmínečnou mlčenlivost o podnikových a obchodních tajemstvích. Zaměstnanec je rovněž povinen k zachování mlčenlivosti o takových skutečnostech, které mu byly výslovně sděleny jako důvěrné nebo u nichž je nutnost zachování mlčenlivosti jinak patrná. V případě pochyb si musí zaměstnanec vyžádat pokyn nadřízeného. Povinnost zachování mlčenlivosti platí v zásadě i po odchodu zaměstnance, a to tak dlouho, dokud by mohly tyto informace mít hodnotu pro třetí osoby. Ochrana osobních údajů Je zakázáno neoprávněně zjišťovat, zpracovávat, oznamovat, zpřístupňovat nebo jinak využívat chráněné osobní údaje k jinému účelu než k účelu plnění zákonných povinností. Povinnost zaměstnanců k dodržování tajemství ohledně údajů trvá dále i po skončení činnosti. Platí ustanovení o ochraně údajů použitelná v dané zemi. Ochrana důvěrných informací Důvěrné informace, které se týkají podni- 10

11 Koupě akcií ku a jeho obchodní činnosti, smějí zaměstnanci používat a zpřístupňovat pouze v rámci plnění povinností. Zaměstnanci, kterým je na základě jejich úkolů poskytnut přístup k důvěrným informacím, musí podepsat prohlášení o zachování mlčenlivosti, pokud není již obsaženo v pracovní smlouvě nebo neexistuje ze zákona. K takovým důvěrným informacím patří např.: seznamy zaměstnanců, obchodní strategie, prognózy výnosů, výrobní metody, seznamy materiálů, seznamy zákazníků. Ochrana duševního vlastnictví Patenty, vynálezy nebo jiné technické know-how skupiny Edscha mají pro úspěch mimořádný význam. Toto duševní vlastnictví nesmí být ani postoupeno nepovolaným třetím osobám ani využito k vlastním obchodním účelům. Toto duševní vlastnictví ve formě náčrtů, výkresů, datových nosičů nebo podkladů je třeba chránit před přístupem nepovolaných třetích osob. Každý zaměstnanec musí respektovat účinná ochranná práva třetích osob a nesmí jich využít bez předchozího povolení držitele těchto ochranných práv. 5. Koupě akcií a zákaz obchodování zasvěcených osob V zásadě je každému zaměstnanci dovoleno, aby na mezinárodních burzách provozoval obchod s cennými papíry a optimalizoval příjmy z kapitálového majetku. Tyto svobody jsou však omezeny národními a mezinárodními zákony, jestliže se při těchto obchodech využívají tak zvané informace zasvěcených osob. Informace zasvěcených osob jsou konkrétní informace o neveřejně známých okolnostech, které se vztahují k emitentovi cenných papírů zasvěcených osob nebo k samotným cenným papírům zasvěcených osob a které jsou vhodné k tomu, aby v případě jejich zveřejnění značně ovlivňovaly burzovní nebo tržní cenu cenných papírů zasvěcených osob. Taková vhodnost je dána tehdy, když rozumný investor informace při svém rozhodování o investici zohlední. Za okolnosti jsou považovány i takové, u kterých lze s dostatečnou pravděpodobností vycházet z toho, že v budoucnu nastanou. Tyto informace zasvěcených osob nesmějí být předávány třetím osobám tak, aby mohly realizovat koupi. 11

12 Zásada řádného vedení účetnictví U informací zasvěcených osob se jedná například o: nově vyvinuté produkty, patenty, prognózy prodeje a výnosů, podnikové změny, koupě nebo prodej rozsáhlého majetku, převzetí firem a fúze. Zákaz obchodování zasvěcených osob platí pro obchodování s cennými papíry jakékoli společnosti kótované na burze, včetně zákazníků a dodavatelů skupiny Edscha, pokud mají zaměstnanci důležité, neveřejné informace o této společnosti, včetně takových informací, které zaměstnanci získali během svého zaměstnání ve firmě Edscha. 6. Zásada řádného vedení účetnictví Edscha je povinna k vedení účetních knih a záznamů, které poskytují jasný a přesný obraz jejích obchodů a majetkové situace. Přitom je třeba sestavovat uzávěrky, účetnictví, výkazy zisků a ztrát a rozvahy tak, jak se očekává od řádného hospodáře. Účetnictví musí odpovídat všem příslušným národním a mezinárodním standardům a právním předpisům. Všichni zaměstnanci, kteří odpovídají za účetnictví, výkaznictví, finance, controlling atd., musí zajistit, aby tyto standardy, právní předpisy a povinnosti úschovy znali a řídili se jimi. Tito zaměstnanci zodpovídají za to, že všechny obchodní procesy budou pečlivě a úplně zdokumentovány a zajistí, aby nebyla vytvořena žádná tajná nebo nezaznamenaná aktiva nebo majetkové hodnoty, lhostejno za jakým účelem; nebyly v účetních knihách firmy Edscha nebo jejích dceřiných společností za žádných okolností provedeny zfalšované nebo fiktivní záznamy. Žádný zaměstnanec se nesmí podílet na aktivitách, které povedou k takovým záznamům; nebyla schválena nebo provedena žádná platba, u které existuje úmysl nebo domněnka, že má být platba zcela nebo částečně použita k účelům, které neodpovídají těm účelům, které jsou pro ni uvedeny. 7. Odsouzení korupce ve všech formách Edscha je pevně odhodlána dosahovat a zachovávat při všech svých obchodních aktivitách nejvyšší etické standardy. 12

13 Odsouzení korupce ve všech formách Edscha nestrpí žádné neetické obchodní praktiky a odsuzuje jakoukoli formu korupce, úplatkářství a nečestného získávání výhod. Není dovoleno žádnému zaměstnanci, žádnému řídicímu pracovníkovi ani žádnému jednateli, aby z prostředků podniku poskytoval dary politickým stranám. Dary a sponzorské příspěvky na kulturu, sport nebo jiné sociální požadavky smějí být poskytovány pouze v rámci příslušného právního řádu a s předchozím písemným povolením vedení společnosti Edscha Holding GmbH. Je třeba neustále dbát na to, aby tato iniciativa nikdy nebyla v jakékoli souvislosti s dosažením výhod v podnikání. Příjemce daru a jeho konkrétní použití ze strany příjemce musí být známé a jednoznačné. Navíc musí být kdykoli možné se zodpovídat veřejnosti. 8. Dodržování Kodexu chování 8.1 Informace a dotazy Každému zaměstnanci skupiny Edscha musí být zpřístupněna směrnice chování. Nadřízení musí zajistit, aby zaměstnanci Kodex chování znali a řídili se jím. V tomto ohledu si musí nadřízený být vědom své funkce vzoru. K této směrnici chování budou neustále vyvstávat otázky, které lze projednat s nadřízeným a personálním oddělením. Pokud si zaměstnanci nejsou jisti správným chováním v určité obchodní situaci, měli si klást tyto otázky: Je to legální? Je to v souladu s podnikovou politikou? Je to korektní? Jaký dojem by to vyvolalo jako téma novinového článku? Budu moci dnes v noci klidně spát? Co bych poradil dobrému příteli v podobné situaci? Pokud by si zaměstnanci byli stále ještě nejistí, ze zvláštních důvodů nemohou nebo nechtějí o tématice hovořit se svým nadřízeným, mohou se s důvěrou obrátit na ohlašovnu. 1

14 Dodržování Kodexu chování 8.2 Dodržování kodexu/ hlášení o jeho porušení Holdingovou společností byla zřízena ohlašovna (externí ombudsman), která je vám v případě dotazů k dispozici a která přijímá upozornění na porušení této směrnice chování. Kontaktní údaje této ohlašovny jsou uveřejněny na domovské stránce skupiny Edscha. Každý zaměstnanec může kdykoli kontaktovat tuto ohlašovnu, svého nadřízeného nebo příslušného jednatele, pokud si ohledně správného chování není jistý. Navíc se může každý zaměstnanec obrátit na výše jmenované osoby a/nebo na ohlašovnu, aby upozornil na podezřelé pochybení. Pokud je zaměstnanci známo porušení této směrnice chování, je zaměstnanec povinen jej oznámit. Každé takové upozornění bude naprosto důvěrné a na přání bude rovněž anonymní. Ačkoli se vyřizují v rámci právní jistoty i anonymní upozornění, upřednostňujeme otevřená upozornění, protože anonymní upozornění ztěžují zjišťování skutkového stavu a nejsou možné další dotazy. Z tohoto důvodu by měly být v případě anonymního upozornění poskytnuty obsáhlé údaje o skutkovém stavu. Ohlašovna, nadřízení a jednatelé jsou povinni se věnovat těmto upozorněním s náležitou péčí a rovněž učinit potřebná opatření. Edscha nestrpí žádné znevýhodňování nebo jiné sankce vůči zaměstnancům, kteří sdělili v dobré víře porušení této směrnice. Písemná sdělení lze zasílat vedení příslušné společnosti nebo vedení společnosti Edscha Holding GmbH. 8.3 Sankce v případě porušení kodexu Všichni zaměstnanci skupiny Edscha jsou povinni provádět své aktivity podle této směrnice chování. Porušení této směrnice může mít za následek pracovněprávní opatření až po ukončení pracovního poměru. V závažných případech mohou vést sankce také k požadavkům na náhradu škody. Edscha Holding GmbH Remscheid vedení společnosti stav: září

15 15

16 Edscha Holding GmbH Hohenhagener Straße 2-28 D Remscheid Německo Telefon Fax Internet +4(0) (0)

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o.

CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT PBS Turbo s.r.o. Obsah Úvod 1 1 Společenská zodpovědnost 2 2 Transparentní obchodní vztahy 3 3 Poctivé tržní chování 3 4 Ochrana dat, obchodní tajemství

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování

CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování CODE OF CONDUCT Kodex zásad chování pro dodavatele a obchodní partnery 1 OBSAH PŘEDMLUVA... 3 1 Společenská zodpovědnost... 4 2 Transparentní obchodní vztahy...5 3 Poctivé tržní jednání...5 4 Ochrana dat,

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé

Povinné zásady leden Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Kodex informační bezpečnosti pro dodavatele Nestlé Povinné zásady leden 2016 Vydal Nestlé Information Security Cílová skupina Dodavatelé a subdodavatelé Nestlé Česko s.r.o. (dále

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o.

Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. ETICKÝ KODEX Název vnitřního předpisu: Etický kodex pracovníka společnosti IT STUDIO, s.r.o. Druh vnitřního předpisu: Směrnice Účel vnitřního předpisu: Směrnice Rozsah vnitřního předpisu: Spolupracovníci

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex

Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, Zruč nad Sázavou. Etický kodex Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou Sad míru 792, 285 22 Zruč nad Sázavou Etický kodex 1. Účel Vymezení norem práv a povinností zaměstnanců a členů orgánů ve vztahu k Stavebnímu bytovému družstvu

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU

ETICKÝ KODEX ÚVOD ROZSAH PŮSOBNOSTI ETICKÉHO KODEXU ETICKÝ KODEX ÚVOD Tento Etický kodex představuje soubor principů, jimiž se má řídit jednání zaměstnanců společnosti Human Garden s.r.o. (dále jen Společnost ) a osob spolupracujících se Společností. Tento

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

Skupina NSG Kodex chování dodavatele

Skupina NSG Kodex chování dodavatele Úvod Skupina NSG Kodex chování dodavatele Cílem skupiny NSG je to, aby díky svému profesionálnímu, legálnímu a etickému způsobu podnikání, jak je uvedeno v prohlášení o hodnotách a zásadách skupiny NSG,

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací?

Etický kodex. Jak mi může kodex pomoci? Proč je kodex důležitý? Kde mohu získat více informací? Etický kodex Tento kodex představuje náš závazek dodržovat odpovědné obchodní postupy a naplňovat nebo dokonce překonávat legislativní požadavky, které se nás týkají. Ukazuje způsob, jakým v Providentu

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009

FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX. Revidováno v říjnu 2009 FRANKLIN ELECTRIC CO., INC. OBCHODNÍ A ETICKÝ KODEX Revidováno v říjnu 2009 A. Účel Účelem tohoto obchodního a etického kodexu (dále jen kodex ) společnosti Franklin Electric Co., Inc. a jejích poboček

Více

Kodex chování innogy. Preambule

Kodex chování innogy. Preambule Kodex chování innogy Preambule My v innogy 1 jsme si vědomi své role ve společnosti a odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakožto i akcionářům a zaměstnancům. Máme tedy jasné zásady, které

Více

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER

SMĚRNICE O CHOVÁNÍ V OBCHODNÍ ČINNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER INNOSTI VE SKUPINĚ EBERSPÄCHER ÚVOD Inovačními produkty a řešeními přispívá skupina Eberspächer 1 ke komfortní a bezpečné mobilitě, vhodné pro životní prostředí. Díky špičkovým výkonům v oblasti výfukových

Více

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING)

POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) B POLITIKA ČSOB OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (WHISTLE BLOWING) 01. 12. 2010 strana 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Zásady a rozsah... 3 2.1 Základní zásady... 3 2.2 Rozsah... 3 3. Práva oznamovatelů... 4 4. Práva

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths

Kodex obchodního chování pro dodavatele společnosti Smiths společnosti Smiths Jako globální společnost přichází Smiths Group do styku se zákazníky, akcionáři a dodavateli po celém světě. Tyto zainteresované strany spolu s ostatními organizacemi a jednotlivci,

Více

Britanika Holding a.s.

Britanika Holding a.s. Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů Britanika Holding a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03149013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s.

Etický kodex. ALTRON GROUP, a.s. Etický kodex ALTRON GROUP, a.s. V Praze, dne 01. 06. 2012 IČ: 28501209 Městský soud Praha, oddíl B, vložka 14894 1 1 Obsah 1 Úvod 3 2 Základní principy společnosti AG 3 2.1 Dodržovat zákony a nařízení

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční zprostředkovatel M & M pojišťovací s.r.o., IČ 25982176, se sídlem Nádražní 535/15, Ostrava, PSČ 702 00 (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva

ETICKÝ KODEX. PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva ETICKÝ KODEX PRVNÍ CERTIFIKAČNÍ AUTORITA, a.s. Předmluva První certifikační autorita, a.s., (dále též I.CA) je nejdéle působícím poskytovatelem certifikačních služeb v České republice a prvním, který získal

Více

Etický kodex Brno, 20. února 2016

Etický kodex Brno, 20. února 2016 Etický kodex Brno, 20. února 2016 Úvod a obsah DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné

Více

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery

CODE OF CONDUCT. pro dodavatele a obchodní partnery CODE OF CONDUCT pro dodavatele a obchodní partnery Verze: 2.0 Platný od: 1. 1. 2015 Kontakt: MAN SE, Compliance Awareness & Prevention, Oskar-Schlemmer-Straße 19-21, 80807 München Compliance@man.eu Engineering

Více

B. Braun Melsungen AG - představenstvo

B. Braun Melsungen AG - představenstvo Code of Conduct Zásady V souladu s naší firemní strategií jsme my, rodina společností patřících do Skupiny B. Braun, převzali do svých zásad firemního řízení zásadu zákonnosti a firemní odpovědnosti. Každá

Více

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o.

Vnitřní etický řád společnosti CONTRACTIS, s.r.o. Vnitřní etický řád společnosti Praha, 2007 Úvod Společnost se specializuje na projektování pozemních staveb administrativních, bytových a staveb občanské vybavenosti. Projektová dokumentace je zpracovávána

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb

ETICKÝ KODEX Asociace poskytovatelů personálních služeb Asociace poskytovatelů personálních služeb usilujíc o vytvoření zdravého a stabilního trhu pracovních sil s ohledem na práva a při respektování oprávněných zájmů jednotlivců i podnikajících subjektů, zejména

Více

1. Účel. 2. Etický kodex

1. Účel. 2. Etický kodex E T I C K Ý KO D E X T E C H N O LOG I C K É AG E N T U RY Č E S K É R E P U B L I K Y Obsah 1. Účel... 3 2. Etický kodex... 3 2.1. Zákonnost... 3 2.2. Profesionalita... 3 2.3. Efektivnost... 4 2.4. Nestrannost...

Více

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...]

DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. [...] DNE [...] 2010 PHILIP MORRIS ČR A.S. A [...] SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA VÝBORU PRO AUDIT OBSAH ČLÁNEK STRANA 1. PŘEDMĚT SMLOUVY... 1 2. ROZSAH OPRÁVNĚNÍ ČLENA... 2 3. DŮVĚRNOST... 3 4. ODMĚNA ČLENA

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR

Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Etický kodex úředníků a zaměstnanců MMR Příloha k RM č. 154 ze dne 12. září 2014 Preambule Na základě usnesením vlády č. 444/2014 ze dne 16. 6. 2014 byl schválen Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ CERTIFIKACE PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ IPMA ETICKÝ KODEX PROFESIONÁLA V OBLASTI PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Stran 5 Distribuce: Místo uložení Odpovědná osoba Podpis převzetí Certifikační orgán SPŘ President SPŘ Manažer

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady uzavřená podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění ( Zákon o obchodních korporacích ) Smluvní strany: 1. Agria, a.s.

Více

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX

ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX ETICKÝ KODEX Skupina DELACHAUX Závazek skupiny Delachaux : Respektovat právo a profesionální etiku Skupina DELACHAUX již více než sto let rozvíjí svou odbornost v různých oborech a dnes je uznávaným a

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech ( Smlouva ) SMLUVNÍ

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE společnost Měšťanský pivovar v Poličce, a.s., IČ 601 12 344, se sídlem Polička, Pivovarská 151, PSČ 572 14, zapsaná u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 1057, zastoupena

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Obecné pokyny. Obecné pokyny ke klíčovým pojmům směrnice o správcích alternativních investičních fondů ESMA/2013/611

Obecné pokyny. Obecné pokyny ke klíčovým pojmům směrnice o správcích alternativních investičních fondů ESMA/2013/611 Obecné pokyny Obecné pokyny ke klíčovým pojmům směrnice o správcích alternativních investičních fondů 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Obsah I. Působnost 3 II. Definice 3 III. Účel

Více

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ]

Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Kodex chování poradce [ Poslání Hodnoty ] Leden 2009 Vážený kolego, To, co děláme v Edolo Consult každý den, má zásadní dopad na mnohé lidi. Jako společnost zajišťující pro svoje zákazníky poradenské služby

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace

Stanovy APEK. 1 Název a sídlo Asociace. 2 Právní postavení Asociace. 3 Cíl činnosti Asociace. 4 Předmět činnosti Asociace Stanovy APEK 1 Název a sídlo Asociace 1.1 Název Asociace je "Asociace pro elektronickou komerci", zkráceně APEK. 1.2 Sídlem Asociace je Praha, Sokolská 23, 120 00 Praha 2. 2 Právní postavení Asociace 2.1

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 7. října 2016 Č.j.: 659/SJP/2016 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 9/2016 kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců Správy jeskyní České

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů

Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů Článek 1 Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů Základní zásady 1. Poslanci Evropského parlamentu při výkonu svých povinností: Článek 2 a) dbají následujících

Více

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p.

Etický kodex. zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. Příloha č.6 Pracovního řádu 01/2013 Etický kodex zaměstnanců podniku Lesy České republiky, s.p. 1. Poslání Lesy České republiky s.p. (dále jen LČR nebo též podnik) se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným

Více

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH

ETICKÝ KODEX LGI GROUP. Strana 1. by LGI Logistics Group International GmbH ETICKÝ KODEX LGI GROUP Strana 1 by LGI Logistics Group International GmbH Předmluva vedení společnosti Vážené pracovnice a pracovníci, z vnitropodnikového logistického oddělení jsme se už dříve přeměnili

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113

Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích 12012P/TXT. Čl L L0113 1 Rozdílová tabulka k vládnímu návrhu zákona o některých přestupcích Ustanovení (část,, odst., písm.. apod.) 7 odst. 3 písm. b) Navrhovaný právní předpis (resp. jiný právní předpis) Obsah Celex č. Fyzická,

Více

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group

Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Zásady pro whistleblowing pro skupinu Saferoad Group Obsah 1. Úvod 5 2. Systém whistleblowingu 5 3. Jak nahlásit pochybnost prostřednictvím systému whistleblowingu 7 4. Časový rámec 9 5. Prevence represe

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva:

smlouvu o výkonu funkce člena představenstva: Níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu následující smluvní strany: Obchodní korporace: ZNZ Přeštice, a.s. se sídlem Přeštice, Husova 438, PSČ 334 22, IČ 49790757 zastoupená: členem představenstva panem

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ Ř Á D

KARLOVARSKÝ KRAJ Ř Á D KARLOVARSKÝ KRAJ ŘEDITEL KRAJSKÉHO ÚŘADU Ř Á D ŘEDITELE KRAJSKÉHO ÚŘADU č. R 02/2012 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE KARLOVARSKÉHO KRAJE Zpracovatel: Ing. Marie Tomsová, vedoucí odboru kancelář ředitele úřadu

Více

RWE Kodex chování - 1 - Preambule

RWE Kodex chování - 1 - Preambule RWE Kodex chování Preambule RWE 1 je si vědoma své role ve společnosti a své odpovědnosti vůči zákazníkům a obchodním partnerům, jakož i akcionářům a zaměstnancům. Proto se zavazuje k jasným zásadám, které

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno,

1 / 10. Program opatření 2005 E.ON Distribuce, a.s. Brno, Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem provozovatele distribuční soustavy (Program opatření) E.ON Distribuce, a.s. Brno,

Více

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger

Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Globální směrnice chování a etiky skupiny Jaeger Denně jsme konfrontováni s novými výzvami, požadavky a rozhodnutími. Právě v oblasti mezilidských vztahů

Více

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU

MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU MAHLE PŘÍRUČKA PRAVIDEL OBCHODNÍHO STYKU ÚVOD Jméno MAHLE je symbolem pro výkon, preciznost, dokonalost a inovaci. MAHLE znamená být poháněný výkonem, naším hlavním cílem je maximální spokojenost zákazníků

Více

Compliance u nás. Jednat správně!

Compliance u nás. Jednat správně! Compliance u nás Jednat správně! Nejprve jsme se ptali, co to má všechno znamenat. Konečně víme, jak si máme počínat. Následně však zjistíme, že ve všedním pracovním dni přece není vždy všechno tak jednoznačné.

Více

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem

Politika boje proti podvodům. skupiny BorsodChem Politika boje proti podvodům skupiny BorsodChem červen 2009 1. CÍL POLITIKY Skupina BorsodChem je zavázána dodržovat normy a zásady, které mají zajistit náležitou a zákonnou činnost v souladu s etickým

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno

Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno Obecné pokyny k nařízení o zneužívání trhu Osoby, jimž je sondování trhu určeno 10/11/2016 ESMA/2016/1477 CS Obsah 1 Působnost... 3 2 Odkazy, zkratky a definice... 3 3 Účel... 4 4 Dodržování předpisů a

Více

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou

Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou 2010 Etický kodex strážníka Městské policie Hrádek nad Nisou MOTTO: HONOR, REVENTIA, JUSTITIA (Čest, úcta, spravedlnost) Preambule Povolání strážníka obecní a městské policie je velmi náročné, a to nejen

Více

PRAVIDLA JEDNÁNÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY A ETICKÉ ZÁSADY JEJICH

PRAVIDLA JEDNÁNÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY A ETICKÉ ZÁSADY JEJICH PRAVIDLA JEDNÁNÍ SKUPINY KOMERČNÍ BANKY A ETICKÉ ZÁSADY JEJICH ZAMĚSTNANCŮ Informace pro veřejnost 1. ÚVOD Pravidla jednání a etických zásad Komerční banka, a.s. a její Skupina Účelem tohoto dokumentu

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

ETICKÝ KODEX.

ETICKÝ KODEX. ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX Tento Etický kodex stanovuje a veřejně deklaruje základní etické hodnoty holdingu STV INVEST a.s, které STV INVEST a.s. uznává a naplňuje ve vztazích se všemi svými obchodními

Více