KODEX CHOVÁNÍ. Směrnice chování skupiny Edscha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KODEX CHOVÁNÍ. Směrnice chování skupiny Edscha"

Transkript

1 KODEX CHOVÁNÍ Směrnice chování skupiny Edscha

2 Úspěch skupiny Edscha je výsledkem hodnotově orientovaného řízení podniku. Torsten Greiner Vážení zaměstnanci, skupina Edscha se stala za svou více než 100letou historii nepostradatelným partnerem automobilového průmyslu a zaujímá dnes ve svých strategických oborech Karosářské produkty, Poháněné systémy a Ovládací systémy vedoucí pozici na světovém trhu. Edscha patří jako divize španělského koncernu Gestap se sídlem v Madridu k největším a nejúspěšnějším subdodavatelům 1. stupně pro mezinárodní automobilový průmysl a získala si jako strategický, inovační a vývojový partner uznání a ocenění výrobců OEM. Naše významné postavení na trhu je mimo jiné výsledkem hodnotově orientované podnikové politiky, která je pro skupinu Edscha nepostradatelným obchodním základem a všichni zaměstnanci se s ní ztotožňují. Klíč ke špičkovým výkonům, solidnímu růstu obratu a výsledkům spočívá v neposlední řadě v hodnotových představách, podnikovém modelu a firemní kultuře. Touto směrnicí chování stanovíme svůj model a hodnoty, které vyžadujeme od každého jednotlivého zaměstnance a které trvale zajistí reputaci a získanou důvěru u našich zákazníků, subdodavatelů, investorů, zaměstnanců a ve společnosti. Od řídicích pracovníků očekáváme, že budou tyto hodnoty vyžadovat a přitom budou aktivně plnit svou funkci vzoru. Zde předložený Kodex chování definuje minimální standardy, které platí pro všechny zaměstnance na celém světě. Každý z našich zaměstnanců je povinen dodržovat všechny zákony a chovat se vůči podniku loajálně. Nejvyšší úroveň čestnosti a bezúhonnosti je předpokladem zachování naší pověsti podniku s vysokými etickými nároky. Tato směrnice chování vám poskytuje orientační pomůcku a praktické pokyny k jednání v každodenních obchodních situacích. Pokud byste si v ojedinělém případě nebyli jisti, zda vaše jednání nebo jednání ostatních je v souladu s našimi podnikovými hodnotami, obraťte se s plnou důvěrou na svého nadřízeného, jednatele nebo na zřízenou ohlašovnu. Dodržováním této směrnice chování posílíme naši pozici na trhu jako inovační subdodavatel automobilového průmyslu a dále ji rozšíříme. Těší nás, že vás na této cestě můžeme provázet. Za vedení společnosti Edscha Holding GmbH Torsten Greiner generální ředitel

3 Obsah Úvodní slovo vedení společnosti 1. Podniková politika a model 2. Dodržování zákonů 3. Vztahy se zákazníky a dodavateli.1 Zásada korektní hospodářské soutěže.2 Požadování a přijímání výhod. Nabízení a poskytování výhod.4 Obchody s rodinnými příslušníky 4. Zaměstnanci 4.1 Pracovní normy 4.2 Rovnost příležitostí a zákaz diskriminace 4. Zamezování střetu zájmů 4.4 Vystupování na veřejnosti 4.5 Zajištění majetku a povinnost zachování mlčenlivosti 5. Koupě akcií a zákaz obchodování zasvěcených osob 6. Zásada řádného vedení účetnictví 7. Odsouzení korupce ve všech formách 8. Dodržování kodexu chování 8.1 Informace a dotazy 8.2 Dodržování kodexu/hlášení o jeho porušení 8. Sankce v případě porušení kodexu

4 Podniková politika a model 1. Podniková politika a model MOdel Hlavním cílem skupiny Edscha je důsledně dále rozšiřovat status technologického lídra a nepostradatelného partnera mezinárodního automobilového průmyslu díky neustálým inovacím a tím zejména zajistit maximální spokojenost zákazníků. Edscha poskytuje značný společenský přínos tím, že při vývoji a výrobě používá co nejlepší, ekologické a šetrné postupy a technologie. Neustálé zlepšování kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, prevence znečišťování životního prostředí a dodržování platných právních povinností a jiných požadavků je pro skupinu Edscha samozřejmostí. Tím rozumíme i to, přihlásit se k základním principům jako je dodržování lidských práv, ochrana pracovních míst a životního prostředí tak, jak jsou zakotveny v projektu Global Compact, iniciativě OSN. ZákaZníci Cílem našeho úsilí je zákazník. Všechny naše aktivity jsou zaměřeny na maximální spokojenost zákazníka. Poskytujeme zákazníkovi kvalitní produkty z hlediska jakosti, bezpečnostních standardů a ekologie za reálnou a konkurenceschopnou cenu. Naším cílem je dále rozšiřovat postavení technologického lídra ve všech obchodních oblastech. Předpokladem pro to je, že budeme vědět, co od nás naši zákazníci očekávají. Proto zákazníkům pozorně nasloucháme a chápeme jejich přání. Nechceme však pouze plnit požadavky našich zákazníků, ale chceme jim zajistit novými technickými řešeními konkurenční výhody a tím očekávání zákazníků ještě překonat. Chceme naše zákazníky nadchnout inovacemi, které jsou základem růstu a jejich spokojenosti. Každá dodávka a každý výkon musí být doporučením pro další obchody. Absolutní spokojenost zákazníků zajistí společný úspěch a vytvoří maximální možný přínos pro všechny další zájmové partnery skupiny Edscha. akcionáři Edscha udělá vše pro to, aby si ospravedlnila důvěru akcionářů. Proto pečlivě zacházíme s finančními rezervami a využíváme dostupný kapitál pro investice tak, aby co nejlépe sloužil cíli neustálého růstu obratu. Edscha bude plnit očekávání investorů vzhledem k rentabilitě. Všechny organizační jednotky neustále zlepšují své procesy zaměřené na měřitelné cíle. 4

5 Podniková politika a model ZaMěstnanci Spokojení zaměstnanci jsou faktorem úspěchu pro organizaci založenou na povědomí kvality a inovační schopnosti. Edscha podporuje opatření, která jsou zaměřená na zvýšení spokojenosti zaměstnanců, jako je například dostatečná informovanost, participační řízení, odměňování dle výkonu a svoboda sdružování. Zaměstnancům se poskytuje přístup k potřebnému dalšímu vzdělávání a kvalifikaci. Edscha podporuje vlastní zodpovědnost zaměstnanců. Edscha vynaloží veškeré úsilí, aby zachovala všechna pracovní místa ve skupině a aby chránila zaměstnance před riziky. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci jsou nedílnými součástmi podnikové politiky a podléhají procesu neustálého zlepšování. dodavatelé Při výběru dodavatelů se Edscha řídí výhradně jejich konkurenceschopností a povědomím o kvalitě. Edscha očekává, že i dodavatelé a poskytovatelé služeb mají stejně vysoké etické standardy jako ty, které jsou zakotveny v tomto Kodexu chování. Jsme si vědomi toho, že pouze zkušení a kvalifikovaní dodavatelé a poskytovatelé služeb dokáží zvýšit naši konkurenceschopnost. Spolupracujeme s dodavateli na základě důvěry. Spolupráce založená na vzájemné důvěře je základem pro to, abychom se společně zlepšovali. VeřejnOst a společnost Edscha plní jako atraktivní zaměstnavatel s vysokou sociální zodpovědností důležitou funkci ve společnosti. V rámci sféry svého vlivu důsledně realizujeme základní hodnoty z oblasti lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci. Edscha vyvíjí programy k neustálému zlepšování životního prostředí. Pro skupinu Edscha je ochrana životního prostředí důležitá proto, že pouze s přihlédnutím k efektivnímu využívání zdrojů lze zajistit konkurenceschopnost našich produktů a výrobních procesů a navíc bude díky aktivní ochraně životního prostředí zajištěna právní jistota našich činností a produktů. Model skupiny Edscha bude konkretizován různými podnikovými směrnicemi, které lze najít v platném znění na INTRANETU (systém procesního řízení Edscha). 5

6 Dodržování zákonů 2. Dodržování zákonů Edscha je v celém světě známa jako podnik s vysokými etickými nároky. Edscha je stejně tak jako zaměstnanci povinna dodržovat platné zákonné národní a mezinárodní předpisy. Patří sem kromě ustanovení antimonopolních zákonů a práva hospodářské soutěže také zejména ustanovení o zahraničním obchodu, předpisy odpovědného řízení podniku ( Správa a řízení společnosti / Corporate governance ), ustanovení o zamezení úplatkářství, ilegálního převodu peněz ( praní špinavých peněz ) a korupce, jakož i příslušné pracovněprávní a předpisy a zákony týkající se životního prostředí. Edscha a její zaměstnanci podporují a dbají na ochranu mezinárodních lidských práv v rámci sféry svého vlivu a zajistí, aby se nepodíleli na porušování lidských práv. Zásada dodržování zákonů platí výslovně i tehdy, kdyby podniku vznikly porušováním zákonů údajné výhody. Edscha neočekává od svých zaměstnanců, že budou pod rouškou firemního zájmu jednat proti svým vlastním vysokým morálním nebo etickým zásadám. Každý zaměstnanec je povinen se seznámit se zákonnými předpisy platnými pro jeho pracovní oblast. Edscha poskytne zaměstnancům pomocí příslušných instrukcí a rad potřebné znalosti. 3. Vztahy se zákazníky a dodavateli 3.1 Zásada korektní hospodářské soutěže Ve všech zemích platí příslušná ustanovení korektní hospodářské soutěže, jakož i přeshraniční ustanovení mezinárodních antimonopolních zákonů a práva hospodářské soutěže. Každý zaměstnanec skupiny Edscha je povinen dodržovat pravidla korektní hospodářské soutěže a musí se zdržet jakýchkoli kroků, které jsou zaměřeny na nepřípustné omezení hospodářské soutěže a porušují zákonná ustanovení, zejména: dohody o cenách a/nebo kapacitách s konkurenty, dohody o nesoutěžení, předkládání fiktivních nabídek, rozdělování zákazníků, území, výrobních programů nebo podle jiných segmentačních kritérií, dohody o prodejních podmínkách. Antimonopolní a obchodní zákony jsou velmi komplexní a v případě jejich nedodržování mohou mít za následek přísné

7 Vztahy se zákazníky a dodavateli sankce pro skupinu Edscha. V případě dotazů nebo v případě pochybností se obraťte na právní oddělení. 3.2 Požadování a přijímání výhod Při nákupu zásob, materiálů, služeb nebo jiných výkonů od třetích osob je třeba bezpodmínečně dbát na to, aby byl proces nákupu zaměřen pouze na kvalitu, výkon a náklady. Je zakázáno požadovat od subdodavatelů a poskytovatelů služeb jakékoli dotace k osobnímu prospěchu zaměstnance. Je zakázáno přijímat peněžní dary. Věcné dary se zásadně nesmějí přijímat. Výjimky jsou pouze běžně používané příležitostné a/nebo reklamní dárky do hodnoty 50 a věcné dary, které odpovídají obvyklé praxi nebo zvykům v dané zemi a nelze je vnímat jako protislužbu za preferenční zacházení nebo k obcházení zákonných předpisů. Za věcné dary se považují i jiné výhody, zejména pozvánky na akce bez obchodního charakteru (koncerty, divadelní představení, sportovní akce a jiné večírky nebo cesty), služby, pozornosti, placení provizí nebo jiné odměny. Při přijímání produktů a služeb v soukromé oblasti je třeba zaplatit tržní cenu a platbu zdokumentovat. Tato ustanovení o přijímání peněžních a věcných darů se nesmí obcházet zapojováním třetích osob nebo jinými opatřeními (např. hostování firemního večírku, vklad do kasičky na kávu ). Pokud překročí věcný dar hodnotu 50, je třeba si vyžádat písemné schválení nadřízeného příslušného zaměstnance. Limitní hodnota věcného daru ve výši 50 platí v Evropské unii. Pro ostatní regiony platí hodnota ve srovnatelné výši, která bude přizpůsobena místním standardům. O výši bude informovat osobní oddělení. 3.3 Nabízení a poskytování výhod Edscha přesvědčuje automobilový průmysl na světovém trhu kvalitou svých inovačních produktů. Je třeba zajistit, aby neprobíhalo upřednostňování skupiny Edscha při přípravě, zadávání nebo realizaci zakázky na základě nabídky nebo poskytnutí osobních výhod (dárky, pozvánky, pohoštění, jiné odměny). Zaměstnancům se zakazuje nabízet či věnovat osobní výhody zejména úředníkům, osobám s rozhodovací pravomocí, zákazníkům, potencionálním zákazníkům, dodavatelům nebo konkurentům.

8 Vztahy se zákazníky a dodavateli Dárky, pozvánky, pohoštění nebo jiné odměny smějí být poskytnuty třetím osobám jen tehdy, když jsou splněna všechna níže uvedená kritéria: odpovídají běžné praxi nebo zvyku a zdvořilosti v dané zemi, neposkytují se ani se nepřijímají jako protislužba za preferenční zacházení nebo k obcházení zákonných předpisů, dárek obchodnímu partnerovi má dostatečně nízkou hodnotu (zdvořilostní dárky, běžné reklamní dárky do částky 50 ), nepředstavují porušení použitelného práva a nejsou v rozporu s dodržováním předpisů příjemce a oznámení dotací včetně totožnosti příjemce by ani skupinu Edscha ani příjemce neuvedlo do rozpaků. Poskytnutí dotací, které tato kritéria nesplňují, není dovoleno. Tato ustanovení o nabízení a poskytování výhod se nesmí obcházet zapojováním třetích osob nebo jinými opatřeními. Jako limitní hodnota platí ustanovení uvedená v bodě Obchody s rodinnými příslušníky Smluvní vztahy s rodinnými příslušníky (manželé, rodiče, děti, jakož i ostatní příbuzní patří sem i životní partneři, se kterými žijí zaměstnanci firmy Edscha ve společné domácnosti) by se neměly v zásadě uzavírat, protože takové obchody skrývají latentní riziko střetu zájmů, a proto by mohly negativně ovlivnit neutralitu potřebnou v procesu nákupu. Výjimky z této zásady jsou možné jen tehdy, když jsou schváleny jednatelem nebo valnou hromadou společníků. 4. Zaměstnanci 4.1 Pracovní normy Edscha ctí a podporuje svobodu sdružování zaměstnanců a uznává právo na kolektivní vyjednávání. Edscha nestrpí nikde a za žádných okolností dětskou práci nebo jakoukoli formu nucených prací. 4.2 Rovnost příležitostí a zákaz diskriminace Za dnešní postavení skupiny Edscha na trhu vděčíme nasazení, kvalifikaci a motivaci svých zaměstnanců. Vytváření spokojenosti zaměstnanců díky rozvoji a přizpůsobení kvalifikace, informovanosti, začlenění a odměňování dle výkonu jsou proto podstatnými aspekty 8

9 Zaměstnanci naší podnikové politiky. Každý zaměstnanec má nárok na korektní, zdvořilé a uctivé zacházení ze strany nadřízených, zaměstnanců a kolegů. Neomezeně platí zásada rovnosti zaměstnanců na pracovišti. Žádný zaměstnanec nesmí být kvůli své národnosti, etnickému původu, pohlaví, náboženství nebo světovému názoru, postižení, věku nebo sexuální orientaci obtěžován, diskriminován nebo bez věcného důvodu znevýhodňován. 4.3 Zamezování střetu zájmů Edscha klade velký důraz na to, aby nedocházelo ke střetům zájmů. Střety zájmů mohou zpochybnit integritu a profesionalitu skupiny Edscha. Střety zájmů proto musí být včas rozpoznány a eliminovány. Z tohoto důvodu se zaměstnancům během trvání pracovního poměru zakazuje vstupovat se skupinou Edscha přímo či nepřímo v některém z jejích oblastí činnosti do konkurence, zejména závislou, nezávislou či jinou formou pracovat pro takový podnik, který je pro skupinu Edscha konkurentem. Rovněž se zaměstnancům zakazuje, aby takový podnik zakládali, získávali nebo se na něm podíleli nad rámec pouhé finanční účasti přímo či nepřímo. Držení akcií nebo podílů ve společnostech, které neumožňují žádný vliv na orgány příslušných společností, nejsou považovány za účast. Jakoukoli vedlejší činnost je třeba předem písemně oznámit, vyžaduje schválení. Souhlas bude udělen, jestliže vedlejší činnost nebrání plnění pracovních úkolů nebo mu brání jen nepodstatně, a pokud nebudou negativně ovlivněny oprávněné zájmy zaměstnavatele. Oznamovací povinnost a povinnost schválení platí rovněž pro přijetí mandátů v obchodních společnostech, např. jako člen představenstva, dozorčí rady nebo poradní rady. 4.4 Vystupování na veřejnosti Jelikož může i mimopracovní chování zaměstnance dopadat na skupinu Edscha, měli by se zaměstnanci řídit stejnými etickými zásadami a hodnotami, které se uplatňují i v jejich profesionálním prostředí. Zaměstnanec se musí vyvarovat takového chování, které bude mít nepříznivý dopad na skupinu Edscha u zákazníků, ostatních zaměstnanců a / nebo veřejnosti. Edscha vítá, když její zaměstnanci přijímají čestné funkce nebo se jinak zasazují za

10 Zaměstnanci společenské a sociální záležitosti. Přitom musí zaměstnanec dbát na to, aby nebyla pověst skupiny Edscha takovými aktivitami poškozena. Informace o skupině Edscha smějí podávat pouze zaměstnanci, kteří jsou k tomuto účelu schváleni. Pokud jsou zaměstnanci skupiny Edscha žádáni o veřejné přednášky, rozhovory apod., které se vztahují ke společnosti Edscha, měli by obsah ve vlastním zájmu předem odsouhlasit s vedením firmy nebo s centrálním oddělením komunikace. Ten, kdo se zúčastní veřejné diskuse a při ní může vzniknout dojem, že vystupuje jako zástupce skupiny Edscha, aniž by k tomu byl výslovně pověřen, měl by neprodleně a zřetelnou formou objasnit, že vystupuje jako soukromá osoba. 4.5 Zajištění majetku a povinnosti zachování mlčenlivosti Každý zaměstnanec skupiny Edscha je zodpovědný za to, že hmotný a nehmotný majetek podniku bude správně používán, uchováván a chráněn. Osobní využívání majetku podniku bez souhlasu firmy Edscha je zakázáno. Podniková a obchodní tajemství, jakož i důvěrné informace jsou největší majetkovou hodnotou skupiny Edscha. Budouli tato tajemství a informace zpřístupněny konkurentům nebo jiným osobám, může to vést k vážnému poškození obchodní činnosti skupiny Edscha. Z tohoto důvodu je třeba zachovat bezpodmínečnou mlčenlivost o podnikových a obchodních tajemstvích. Zaměstnanec je rovněž povinen k zachování mlčenlivosti o takových skutečnostech, které mu byly výslovně sděleny jako důvěrné nebo u nichž je nutnost zachování mlčenlivosti jinak patrná. V případě pochyb si musí zaměstnanec vyžádat pokyn nadřízeného. Povinnost zachování mlčenlivosti platí v zásadě i po odchodu zaměstnance, a to tak dlouho, dokud by mohly tyto informace mít hodnotu pro třetí osoby. Ochrana osobních údajů Je zakázáno neoprávněně zjišťovat, zpracovávat, oznamovat, zpřístupňovat nebo jinak využívat chráněné osobní údaje k jinému účelu než k účelu plnění zákonných povinností. Povinnost zaměstnanců k dodržování tajemství ohledně údajů trvá dále i po skončení činnosti. Platí ustanovení o ochraně údajů použitelná v dané zemi. Ochrana důvěrných informací Důvěrné informace, které se týkají podni- 10

11 Koupě akcií ku a jeho obchodní činnosti, smějí zaměstnanci používat a zpřístupňovat pouze v rámci plnění povinností. Zaměstnanci, kterým je na základě jejich úkolů poskytnut přístup k důvěrným informacím, musí podepsat prohlášení o zachování mlčenlivosti, pokud není již obsaženo v pracovní smlouvě nebo neexistuje ze zákona. K takovým důvěrným informacím patří např.: seznamy zaměstnanců, obchodní strategie, prognózy výnosů, výrobní metody, seznamy materiálů, seznamy zákazníků. Ochrana duševního vlastnictví Patenty, vynálezy nebo jiné technické know-how skupiny Edscha mají pro úspěch mimořádný význam. Toto duševní vlastnictví nesmí být ani postoupeno nepovolaným třetím osobám ani využito k vlastním obchodním účelům. Toto duševní vlastnictví ve formě náčrtů, výkresů, datových nosičů nebo podkladů je třeba chránit před přístupem nepovolaných třetích osob. Každý zaměstnanec musí respektovat účinná ochranná práva třetích osob a nesmí jich využít bez předchozího povolení držitele těchto ochranných práv. 5. Koupě akcií a zákaz obchodování zasvěcených osob V zásadě je každému zaměstnanci dovoleno, aby na mezinárodních burzách provozoval obchod s cennými papíry a optimalizoval příjmy z kapitálového majetku. Tyto svobody jsou však omezeny národními a mezinárodními zákony, jestliže se při těchto obchodech využívají tak zvané informace zasvěcených osob. Informace zasvěcených osob jsou konkrétní informace o neveřejně známých okolnostech, které se vztahují k emitentovi cenných papírů zasvěcených osob nebo k samotným cenným papírům zasvěcených osob a které jsou vhodné k tomu, aby v případě jejich zveřejnění značně ovlivňovaly burzovní nebo tržní cenu cenných papírů zasvěcených osob. Taková vhodnost je dána tehdy, když rozumný investor informace při svém rozhodování o investici zohlední. Za okolnosti jsou považovány i takové, u kterých lze s dostatečnou pravděpodobností vycházet z toho, že v budoucnu nastanou. Tyto informace zasvěcených osob nesmějí být předávány třetím osobám tak, aby mohly realizovat koupi. 11

12 Zásada řádného vedení účetnictví U informací zasvěcených osob se jedná například o: nově vyvinuté produkty, patenty, prognózy prodeje a výnosů, podnikové změny, koupě nebo prodej rozsáhlého majetku, převzetí firem a fúze. Zákaz obchodování zasvěcených osob platí pro obchodování s cennými papíry jakékoli společnosti kótované na burze, včetně zákazníků a dodavatelů skupiny Edscha, pokud mají zaměstnanci důležité, neveřejné informace o této společnosti, včetně takových informací, které zaměstnanci získali během svého zaměstnání ve firmě Edscha. 6. Zásada řádného vedení účetnictví Edscha je povinna k vedení účetních knih a záznamů, které poskytují jasný a přesný obraz jejích obchodů a majetkové situace. Přitom je třeba sestavovat uzávěrky, účetnictví, výkazy zisků a ztrát a rozvahy tak, jak se očekává od řádného hospodáře. Účetnictví musí odpovídat všem příslušným národním a mezinárodním standardům a právním předpisům. Všichni zaměstnanci, kteří odpovídají za účetnictví, výkaznictví, finance, controlling atd., musí zajistit, aby tyto standardy, právní předpisy a povinnosti úschovy znali a řídili se jimi. Tito zaměstnanci zodpovídají za to, že všechny obchodní procesy budou pečlivě a úplně zdokumentovány a zajistí, aby nebyla vytvořena žádná tajná nebo nezaznamenaná aktiva nebo majetkové hodnoty, lhostejno za jakým účelem; nebyly v účetních knihách firmy Edscha nebo jejích dceřiných společností za žádných okolností provedeny zfalšované nebo fiktivní záznamy. Žádný zaměstnanec se nesmí podílet na aktivitách, které povedou k takovým záznamům; nebyla schválena nebo provedena žádná platba, u které existuje úmysl nebo domněnka, že má být platba zcela nebo částečně použita k účelům, které neodpovídají těm účelům, které jsou pro ni uvedeny. 7. Odsouzení korupce ve všech formách Edscha je pevně odhodlána dosahovat a zachovávat při všech svých obchodních aktivitách nejvyšší etické standardy. 12

13 Odsouzení korupce ve všech formách Edscha nestrpí žádné neetické obchodní praktiky a odsuzuje jakoukoli formu korupce, úplatkářství a nečestného získávání výhod. Není dovoleno žádnému zaměstnanci, žádnému řídicímu pracovníkovi ani žádnému jednateli, aby z prostředků podniku poskytoval dary politickým stranám. Dary a sponzorské příspěvky na kulturu, sport nebo jiné sociální požadavky smějí být poskytovány pouze v rámci příslušného právního řádu a s předchozím písemným povolením vedení společnosti Edscha Holding GmbH. Je třeba neustále dbát na to, aby tato iniciativa nikdy nebyla v jakékoli souvislosti s dosažením výhod v podnikání. Příjemce daru a jeho konkrétní použití ze strany příjemce musí být známé a jednoznačné. Navíc musí být kdykoli možné se zodpovídat veřejnosti. 8. Dodržování Kodexu chování 8.1 Informace a dotazy Každému zaměstnanci skupiny Edscha musí být zpřístupněna směrnice chování. Nadřízení musí zajistit, aby zaměstnanci Kodex chování znali a řídili se jím. V tomto ohledu si musí nadřízený být vědom své funkce vzoru. K této směrnici chování budou neustále vyvstávat otázky, které lze projednat s nadřízeným a personálním oddělením. Pokud si zaměstnanci nejsou jisti správným chováním v určité obchodní situaci, měli si klást tyto otázky: Je to legální? Je to v souladu s podnikovou politikou? Je to korektní? Jaký dojem by to vyvolalo jako téma novinového článku? Budu moci dnes v noci klidně spát? Co bych poradil dobrému příteli v podobné situaci? Pokud by si zaměstnanci byli stále ještě nejistí, ze zvláštních důvodů nemohou nebo nechtějí o tématice hovořit se svým nadřízeným, mohou se s důvěrou obrátit na ohlašovnu. 1

14 Dodržování Kodexu chování 8.2 Dodržování kodexu/ hlášení o jeho porušení Holdingovou společností byla zřízena ohlašovna (externí ombudsman), která je vám v případě dotazů k dispozici a která přijímá upozornění na porušení této směrnice chování. Kontaktní údaje této ohlašovny jsou uveřejněny na domovské stránce skupiny Edscha. Každý zaměstnanec může kdykoli kontaktovat tuto ohlašovnu, svého nadřízeného nebo příslušného jednatele, pokud si ohledně správného chování není jistý. Navíc se může každý zaměstnanec obrátit na výše jmenované osoby a/nebo na ohlašovnu, aby upozornil na podezřelé pochybení. Pokud je zaměstnanci známo porušení této směrnice chování, je zaměstnanec povinen jej oznámit. Každé takové upozornění bude naprosto důvěrné a na přání bude rovněž anonymní. Ačkoli se vyřizují v rámci právní jistoty i anonymní upozornění, upřednostňujeme otevřená upozornění, protože anonymní upozornění ztěžují zjišťování skutkového stavu a nejsou možné další dotazy. Z tohoto důvodu by měly být v případě anonymního upozornění poskytnuty obsáhlé údaje o skutkovém stavu. Ohlašovna, nadřízení a jednatelé jsou povinni se věnovat těmto upozorněním s náležitou péčí a rovněž učinit potřebná opatření. Edscha nestrpí žádné znevýhodňování nebo jiné sankce vůči zaměstnancům, kteří sdělili v dobré víře porušení této směrnice. Písemná sdělení lze zasílat vedení příslušné společnosti nebo vedení společnosti Edscha Holding GmbH. 8.3 Sankce v případě porušení kodexu Všichni zaměstnanci skupiny Edscha jsou povinni provádět své aktivity podle této směrnice chování. Porušení této směrnice může mít za následek pracovněprávní opatření až po ukončení pracovního poměru. V závažných případech mohou vést sankce také k požadavkům na náhradu škody. Edscha Holding GmbH Remscheid vedení společnosti stav: září

15 15

16 Edscha Holding GmbH Hohenhagener Straße 2-28 D Remscheid Německo Telefon Fax Internet +4(0) (0)

ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL

ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL 2010 ETICKÝ KODEX ETICKÝ KODEX FIAT INDUSTRIAL OBSAH 2 VŠEOBECNÉ ZÁSADY 3 1. JAK POUŽÍVAT KODEX 4 2. PROFESNÍ CHOVÁNÍ 4 Střet zájmů 4 Zneužívání interních obchodních informací a zákaz používání důvěrných

Více

Etický kodex společnosti Valeo

Etický kodex společnosti Valeo Etický kodex společnosti Valeo Obsah 1. PREZENTACE ETICKÉHO KODEXU 1.1 Podniková kultura integrity 1.2 Působnost Etického kodexu 06 07 08 2. UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD INTEGRITY VŮČI ZAMĚSTNANCŮM A PRACOVNÍMU PROSTŘEDÍ

Více

Siemens Business Conduct Guidelines. Leden 2009. Corporate Compliance Office

Siemens Business Conduct Guidelines. Leden 2009. Corporate Compliance Office Siemens Business Conduct Guidelines Leden 2009 Corporate Compliance Office Business Conduct Guidelines 2 Business Conduct Guidelines, Edition 2009-01 Předmluva Směrnice Business Conduct Guidelines vychází

Více

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer

OBSAH. Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem. Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer ETICKÝ KODEX OBSAH 4 4 5 5 6 Program společnosti Energizer pro dodržování etických a zákonných norem Pochopení Etického kodexu společnosti Energizer Oznamování problémů důvěrným způsobem Dodržování zákonů:

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

Vedení na základě bezúhonnosti

Vedení na základě bezúhonnosti Vedení na základě bezúhonnosti Globální etický kodex společnosti PPG Industries Příručka podnikového chování Obsah Z KANCELÁŘE PŘEDSEDY.... 1 POUŽÍVÁNÍ TOHOTO KODEXU.... 2 Jak se tento Kodex používá?....2

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

POLITIKA SPOLEČNOSTI ARVOS PRAVIDLA CHOVÁNÍ BŘEZEN 2015

POLITIKA SPOLEČNOSTI ARVOS PRAVIDLA CHOVÁNÍ BŘEZEN 2015 VÁŽENÍ KOLEGOVÉ, MY VE SKUPINĚ ARVOS (DÁLE JEN ARVOS ) JSME SE ZAVÁZALI, ŽE PŘI OBCHODNÍ ČINNOSTI BUDEME VŽDY POSTUPOVAT V PLNÉM SOULADU SE VŠEMI ZÁKONY A PŘEDPISY A PODLE MORÁLNÍCH ZÁSAD. PROTOŽE POUZE

Více

Zásady chování skupiny Porsche Holding

Zásady chování skupiny Porsche Holding HOLDING GMBH Zásady chování skupiny Porsche Holding Obsah Předmluva 4 Oblast platnosti 6 Všeobecné požadavky na chování 7 Odpovědnost za dobrou pověst společnosti Porsche Holding 7 Odpovědnost za základní

Více

ETICKÝ KODEX SKUPINY OHL

ETICKÝ KODEX SKUPINY OHL Etický kodex Skupiny OHL byl schválen Správní radou na jejím zasedání dne 23. března 2010 a byl zrevidován na zasedáních dne 17. ledna 2012 a 21. ledna 2015 Torre Espacio. Velitelství OHL Group. Madrid.

Více

ETICKÝ KODEX A PRAVIDLA OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ

ETICKÝ KODEX A PRAVIDLA OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ ETICKÝ KODEX A PRAVIDLA OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ 1 ÚVOD Vážení zaměstnanci, jako představitelé společností Olympus v Evropě (všech evropských společností, které patří do holdingu Olympus Europa, Olympus KeyMed

Více

ETICKÝ KODEX A PRAVIDLA OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ

ETICKÝ KODEX A PRAVIDLA OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ ETICKÝ KODEX A PRAVIDLA OBCHODNÍHO CHOVÁNÍ 1 ÚVOD Vážení zaměstnanci, jako představitelé společností Olympus v Evropě (všech evropských společností, které patří do holdingu Olympus Europa, Olympus KeyMed

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Přehled nejzákladnějších zásad a směrnic v rámci skupiny upravujících vztahy mezi námi navzájem a vztahy vůči našim investorům. Podrobnější informace a další pravidla pro zaměstnance

Více

Etický Kodex Skupiny KORADO

Etický Kodex Skupiny KORADO Etický Kodex Skupiny KORADO ÚVOD... 3 1.1. Platnost Etického kodexu... 3 1.2. Jednání v souladu s morálními a čestnými principy... 3 1.2.1. Zaměstnanec... 3 1.2.2. Management... 3 1.3. Zvýšená pozornost

Více

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell

Řád chování společnosti. Jeden. honeywell Řád chování společnosti Jeden honeywell Dopis od našeho výkonného ředitele Vážení kolegové, S pokračujícím růstem společnosti Honeywell je nezbytné, abychom i nadále dodržovali požadavky bezúhonnosti

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

KodeX Chování. našimi HoDnotami Se ŘÍDÍme všude na SvĚtĚ

KodeX Chování. našimi HoDnotami Se ŘÍDÍme všude na SvĚtĚ KodeX Chování našimi HoDnotami Se ŘÍDÍme všude na SvĚtĚ HORKÁ LINKA KODEXU CHOVÁNÍ SPOLEČNOSTI COLGATE-PALMOLIVE 1-800-778-6080 (Severní Amerika) 001-212-310-2330 (na účet volaného ze všech ostatních lokalit)

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více

Kodex etického a podnikového chování. Zavazujeme se

Kodex etického a podnikového chování. Zavazujeme se Kodex etického a podnikového chování Zavazujeme se poslání Prohlášení o Bombardier Naším posláním je být předním světovým výrobcem letadel a vlaků. Jsme odhodláni poskytovat našim zákazníkům výrobky a

Více

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se

Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se 06 2013 Zpráva od Petra Ulbera 3 Etické hodnoty Panalpina 4 Výkon Čestnost Profesionalita Úvod do Kodexu chování 5 Co se očekává od každého jedince Co se očekává od vedoucích pracovníků Podávání hlášení

Více

ETICKÝ KODEX DODRŽUJME PRAVIDLA ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ

ETICKÝ KODEX DODRŽUJME PRAVIDLA ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ Evropská verze (říjen 2012) ETICKÝ KODEX DODRŽUJME PRAVIDLA ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ SDĚLENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE SKUPINY AGC Při příležitosti vydání revidovaného kodexu chování Všem zaměstnancům skupiny

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY Úvodní slovo výkonné ředitelky Vážení kolegové, Od svého založení před dvěma sty lety prošla společnost

Více

GPOSILOVÁNÍ. D důvěry

GPOSILOVÁNÍ. D důvěry - P R A V I D L A Č E S T N É H O P O D N I K Á N Í GPOSILOVÁNÍ D důvěry Vážení kolegové, reputaci společnosti Abbott Laboratories vytváříme každý den. Je výsledkem individuálních rozhodnutí přijímaných

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání. ( Etický kodex )

Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání. ( Etický kodex ) Reader s Digest Association, Inc. Zásady etického, právního a obchodního jednání ( Etický kodex ) Vážení kolegové, Společnost Reader s Digest Association, Inc. je známa po celém světě svým etickým, čestným

Více

Etický kodex firmy. Mylan globální kodex chování. EMEA region česká verze

Etický kodex firmy. Mylan globální kodex chování. EMEA region česká verze Etický kodex firmy Mylan globální kodex chování EMEA region česká verze Etický kodex firmy Klíčové koncepty a hodnoty Naše poslání Vytváříme nové standardy zdravotní péče. Celosvětově spolupracujeme na

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více