ING INDEX LINKED FUND II SICAV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ING INDEX LINKED FUND II SICAV"

Transkript

1 ING INDEX LINKED FUND II SICAV PROSPEKT Lucemburk, září 2004 Upisování akcií SICAV bude platné pouze tehdy, je-li realizováno ve shodě s platným prospektem a připojenou poslední dostupnou výroční zprávou nebo, jedná-li se o dřívější termín, poslední dostupnou půlroční zprávou. Žádná osoba nesmí spoléhat na to, že budou veřejnosti zpřístupněny jakékoliv jiné informace, než ty, které obsahuje tento prospekt a dokumenty, na něž odkazuje.

2 PROSPEKT, UJIŠTĚNÍ A PROHLÁŠENÍ ČLENŮ PŘEDSTAVENSTVA Tento prospekt podrobně vystihuje celkový rámec, platný pro všechny pod--fondy ING Index Linked Fund II (dále jen SICAV nebo ING Index Linked Fund II ) a musí být čten spolu s jednotlivými dodatky podfondů, jenž tvoří jeho nedílnou součást. Obsahuje informace o SICAVu, které by měli potencionální investoři před investováním do SICAVu zvážit a uchovat pro pozdější reference. Prospekt může být čas od času aktualizován, aby mohly být začleněny důležité změny. Potencionální investoři by se měli informovat, co se týká jejich držení nejnověji publikované verze prospektu. Tento prospekt nesmí být používán k nabízení a propagování prodeje v žádné zemi a za žádných okolností, kde takové nabízení nebo propagace nejsou povoleny příslušnými úřady. Rozšiřování tohoto prospektu a / nebo nabídka či prodej akcií v rámci určitých jurisdikcí a určitým investorům může být omezena nebo zakázána zákonem. Potencionální investoři by se měli informovat, zda vlastní skutečně poslední publikovanou verzi prospektu, stejně tak jako o skutečných právních požadavcích a daňových důsledcích v zemích svého bydliště, co se týče nabývání, držby a disponování s akciemi a o jiných devizových omezeních, které se na ně mohou vztahovat. Dále pak, akcie nejsou nabízeny ve Spojených státech a smějí zde být nabízeny pouze na základě výjimky z registrace podle zákona o cenných papírech z roku 1933, v jeho platném znění (dále jen Zákon z roku 1933 ). Akcie také nebyly registrovány u Komise pro burzy a cenné papíry nebo u jakékoliv jiné státní komise pro cenné papíry, ani nebyl SICAV registrován podle zákona o investičních společnostech z roku 1940, v jeho platném znění (Zákon 1940 ). Žádný převod nebo prodej nelze uskutečnit, pokud mezi jinými, není takový převod nebo prodej zproštěn registračního požadavku podle zákona z roku 1933 a jakýchkoliv jiných k tomu se vztahujícím zákonům o státních cenných papírech nebo pokud by nebyl proveden ve shodě s platným registračním výkazem o nabídce cenných papírů podle zákona 1933 a takových zákonů o státních cenných papírech a mělo by to za následek povinnost SICAV k registraci nebo regulaci podle zákona SICAV je registrována v Lucemburku a získala tamní oprávnění od příslušného lucemburského úřadu. Avšak tato registrace nevyžaduje, aby jakýkoliv lucemburský úřad schválil nebo neschválil, ať již adekvátnost nebo přesnost tohoto prospektu a kvalitu nabízených akcií, které nabízených SICAVEM a v držení SICAVu. Nelze poskytnout žádnou záruku, že SICAV dosáhne svých cílů. Hodnota akcií SICAV je ovlivněna proměnlivostí velkého počtu faktorů. Jakékoliv dané odhady návratnosti nebo indikace předchozích výkonů jsou poskytovány pouze pro informační účely a v žádném případě nijak nezakládají záruku budoucí výkonnosti. V případě rozporu mezi anglickou verzí prospektu a verzí v jiném jazyce je platná anglická verze. SICAV potvrzuje, že vyhovuje všem předpisům KYC (Know your customer - poznej svého zákazníka), jak je předepsáno podle nařízení EU a v oběžníku 94/112 Banque Centrale du Luxembourg o praní špinavých peněz. 2

3 OBSAH Strany Prospekt, zastoupení a prohlášení ředitele 1. Struktura SICAV 1.1 Představenstvo 1.2 Sídlo společnosti 1.3 Opatrovník, správce, zmocněnec pro převody a platby 1.4 Nezávislí auditoři 1.5 Správci portfolia 2. Obecné informace 2.1 Vznik a zápis do obchodního rejstříku 2.2 Akciový kapitál 2.3 Pod-fondy a jejich právní postavení 2.4 Akcie 2.5 Kalkulace čisté hodnoty aktiv 2.6 Měny 2.7 Kótování 2.8 Uveřejnění a zdroje cen akcií 2.9 Finanční rok a finanční zprávy Dokumenty, které jsou k dispozici veřejnosti Uveřejnění oznámení 3. Investiční cíl a investiční politika 3.1 SICAV 3.2 Pod-fondy 3.3 Rozšíření investiční politiky 3.4 Vysvětlení rizika 4. Omezení týkající se investic a půjček 5. Správci portfolia 6. Svěřenecká / custody banka a správa 6.1 Svěřenecká / custody banka 6.2 Ústřední správce 7. Výpočet čisté hodnoty aktiv 8. Akcie Indexového fondu ING ING Index Linked Fund II 9. Upisování, splácení a přeměna akcií 9.1 Vydávání a upisování akcií 9.2 Splácení akcií 9.3 Konverze akcií 9.4 Omezení pro umořování a konverze 10. Pozastavení výpočtu čisté hodnoty aktiv a vydání, umořování a konverze akcií 11. Výdaje a náklady 12. Zdanění 13. Valné hromady akcionářů a práva akcionářů 13.1 Valná hromada akcionářů 13.2 Práva akcionářů 14. Politika rozdělování dividend 3

4 15. Likvidace 15.1 Likvidace SICAV 15.2 Likvidace a fúze pod-fondů Zvláštní část Dodatky k jednotlivým pod-fondům 4

5 1. Struktura SICAV 1.1 Představenstvo (správní rada) Předseda Philippe CATRY, generální ředitel, ING Luxembourg Členové představenstva Jean SONNEVILLE, předseda výkonné rady, ING Investment Management Belgium, Brusel Alexandre DEVEEN, výkonný ředitel, Investiční fondy Belgie, ING Investment Management Belgium Marc Van de Walle, ředitel, ING Luxembourg, Luxembourg Christiaan de Haan, výkonný ředitel, ING Investment Management Belgium Pro účely SICAV vybralo představenstvo sídelní adresu v sídle společnosti, zapsaném v obchodním rejstříku. Členové představenstva neobdrží žádnou odměnu za funkce, do nichž byli navrženi. 1.2 Sídlo společnosti 52, route d Esch L-1470 Lucemburk 1.3 Opatrovník, správce, zmocněnec pro převod a platby ING Luxembourg 52, route d Esch, L-2965 Lucemburk 1.4 Nezávislí auditoři Ernst & Young Parc d Activité Syrdall, 7 L-5365 Munsbach 1.5 Správci portfolií Kapitola 5 5

6 2. Obecné informace 2.1 Vznik a zápis do obchodního rejstříku ING Index Linked Fund II, zde dále uváděn jako SICAV byl založen podle lucemburského zákona dne 27. října 2000 na dobu neurčitou, jako Societé d Investissement á Capital Variable, pod názvem ING DIRECT SICAV. Od 20. prosince 2002 se tento SICAV jmenuje ING INDEX LINKED FUND II. Jeho založení a vedení podléhá ustanovením zákona z 30. března 1888 o kolektivním investičním podnikání, obzvláště části 1, a zákona z 10. srpna 1915 o obchodních společnostech, v jeho platném znění. Podle zákona z 30. března 1988 je SICAV registrována na oficiálním seznamu podniků kolektivního investování. SICAV přejala tzv. zastřešenou strukturu, což znamená, že se skládá z řady různých pod-fondů (dále jen jednotlivě pod-fond, společně pod-fondy ), z nichž každý vlastní určité portfolio investic. Oznámení o emisi akcií, vyžadované lucemburským zákonem, bylo registrováno u registrátora okresního soudu v Lucemburku 8. listopadu Stanovy jsou k dispozici k přezkoumání u okresního soudu a kopie mohou být obdrženy za určitý poplatek. Stanovy byly uveřejněny ve věstníku Mémorial C, Recueil spécial des Sociétés et Associations z 4. prosince Stanovy obsahující změnu názvu na ING INDEX LINKED FUND II byly uveřejněny ve věstníku Mémorial C, Recueil spécial des Sociétés et Associations z 7. února Tento SICAV je zapsán v lucemburském obchodním rejstříku pod číslem B Akciový kapitál Akciový kapitál odpovídá vždy souhrnné hodnotě aktiv různých pod-fondů. Neexistuje žádné omezení, pokud jde o počet akcií, které mohou být vydány. Zcela v souladu s právem se mohou objevit odchylky v kapitálu, přičemž také neexistují ustanovení, která by vyžadovala uveřejnění a zápis do obchodního rejstříku, která jsou např. běžně vyžadována při zvýšení a snížení základního kapitálu společností s ručením omezeným. Minimální akciový kapitál je takový, jak je stanoveno v lucemburském zákoně z 30. března 1988; pokud akciový kapitál klesne pod dvě třetiny této částky, představenstvo je povinno navrhnout na valné hromadě akcionářů otázku likvidace (viz část 15). 2.3 Pod-fondy a jejich právní postavení SICAV může založit několik pod-fondů. Představenstvo může kdykoliv rozhodnout o založení dalších pod-fondů vydáním dodatků, odkazujícím na tyto pod-fondy a v souladu s tím aktualizovat prospekt Každý pod-fond bude mít určitá aktiva a pasiva a bude se řídit samostatnou investiční taktikou. Tato struktura dává investorům výhodu výběru mezi různými pod-fondy a možnosti změny z jednoho podfondu na druhý. 2.4 Akcie Akcie jsou v současné době vydávány buď na majitele nebo na jméno, jak je specifikováno v příslušných dodatcích k prospektu. Akcie na majitele jsou vydávány v nelistinné formě (zaknihované). Akcionáři mohou zažádat o vystavení listinných akcií, vyjma akcií pro institucionální investory. Náklady na vystavení listinných akcií ponesou příslušní akcionáři. Představenstvo může rozhodnout o vydání celých akcií nebo zlomkových akcií. Zlomkové akcie nebudou vydávány pro listinné akcie na majitele. Zlomkové nároky na akcii budou uznány do tří desetinných míst. 6

7 Akcie musí být plně splaceny a budou vydány bez nominální hodnoty. Každá akcie stejné kategorie má nárok na stejnou část čistého vlastního jmění příslušného pod-fondu SICAVu. Každý pod-fond může vydat jednu nebo více tříd akcií. Tyto akcie se mohou lišit svou rozdílnou distribuční politikou (dividend), výší zprostředkovatelských provizí a jinými takovými kritérii, které čas od času definuje představenstvo. Třídy akcií výlučně vyhrazené institucionálním investorům ve smyslu 108 zákona z 30. března 1988 týkající se týkající se podniků kolektivního investování budou vydány pouze na jméno, za účelem umožnění adekvátní kontroly v rámci odpovědnosti představenstva. Dále pak každý pod-fond vydá, pokud není uvedeno jinak, jednu kategorii akcií v rámci každé třídy: kapitalizační akcie, u nichž je výnos plně reinvestován do stejného pod-fondu, pod nějž tyto kapitalizační akcie patří. Při vydání nové třídy a / nebo nové kategorie bude prospekt v souladu s tím aktualizován. 2.5 Výpočet čisté hodnoty aktiv Čistá hodnota aktiv akcií pod-fondů bude vypočítávána alespoň dvakrát za měsíc. Odkazy jsou učiněny k dodatkům jednotlivým pod-fondů, které jsou připojené k tomuto prospektu pro speciální informace. 2.6 Měny Srovnávací měnou pro konsolidované účty je euro (EUR). Základní měny pod-fondů jsou popsány v dodatcích k jednotlivým pod-fondům, které jsou připojeny k prospektu. 2.7 Kótování Akcie jsou kótovány na Lucemburské burze cenných papírů. Představenstvo smí v budoucnu rozhodnout o registraci stávajících nebo nových pod-fondů na jiných burzách, jako jsou Amsterodamské burzy N.V. ( AEX ). V takovém případě budou akcie obchodovatelné na denním základě, což znamená, že jednotlivci mohou podle vlastní volby zažádat o koupi nebo prodej prostřednictvím banky nebo burzovního makléře. V případě, že se s akciemi obchoduje na AEX v Amsterodamu, bude jejich cena většinou vycházet z čisté hodnoty aktiv na akcii. Avšak příslušné burzovní poplatky, maximálně 1,5 % p. a. z čisté hodnoty aktiv na akcii mohou být účtovány, vypočítány z čisté hodnoty akci na akcii. Ceny akcií kótovaných v Nizozemí jsou také uveřejňovány ve věstníku De Officiele Prijscourant amsterodamské burzy AEX a v holandském celostátním denním tisku. 2.8 Uveřejnění a zdroje cen akcií Ceny pro upisování a splácení akcií a čistá hodnota aktiv jsou k dispozici každý pracovní den v sídle SICAV, a ve všech kancelářích pracovištích, které jsou uvedeny pro to samé ve finančních zprávách SICAV, a budou nabízeny k uveřejnění v zemích, kde je SICAV nabízen pro veřejnost, ke každému datu ocenění. Uveřejňování cen akcií je na uvážení představenstva. Tento seznam a podrobnosti o tom samém mohou být měněny dle uvážení představenstva, a to bez předchozího oznámení. 2.9 Finanční rok a finanční zprávy Finanční rok začíná 1. dubna a končí 31. března následujícího kalendářního roku. Pro každý finanční rok SICAV uveřejní auditovanou finanční zprávu, a to nejpozději 4 měsíce po skončení finančního roku (účetního období). Koncem každé šesti měsíční periody, končící 30. září, SICAV uveřejní půlroční finanční zprávu, a to nejpozději do dvou měsíců po tomto datu.tyto zprávy bude možné na požádání od SICAV získat. Příští roční finanční zpráva bude připravena k 31. březnu

8 2.10 Dokumenty, které jsou k dispozici veřejnosti Následující dokumenty jsou uchovávány a volně k dispozici k nahlédnutí v sídle na adrese 52, route d Esch, L 1470 Lucemburk, a na stejné adrese od opatrovníka : - Stanovy SICAV - Smlouva o správě cenných papírů mezi SICAV a správcem (správci) portfolia - Smlouva o úschově cenných papírů mezi SICAV a ING Luxembourg. - Smlouva o obhospodařování cenných papírů mezi SICAV a ING Luxembourg Prospekt, roční a půlroční zprávy, stejně tak jako stanovy společnosti SICAV jsou k dispozici bezplatně na registrovaném sídle SICAV Uveřejnění oznámení Finanční oznámení tak, jak jsou vyžadována různými zákony a předpisy zemí, v nichž se s akciemi obchoduje, budou zveřejňována ve vhodných celostátních novinách. Kde dohlížecí úřad země povolí obchodování s akciemi SICAV, nebo je na tento úřad podána žádost o odvolání takovéhoto povolení, oznámení o takovém povolení nebo žádosti bude uveřejněno v celostátních novinách té země. 3 Investiční cíl a investiční strategie SICAV 3.1 SICAV Hlavním cílem každého pod-fondu SICAV bude realizace atraktivní návratnosti ve spojení se změnou hodnoty referenční hodnoty, jakou je akciový tržní index, prostřednictvím investic do dostatečně likvidních převoditelných cenných papírů. Pod-fondy mohou mít v držení, na pomocném základě, likvidní aktiva ve formě bankovních vkladů a / nebo pravidelně obchodovatelných nástrojů peněžního trhu se splatností nepřesahující 12 měsíců. SICAV smí učinit jakákoliv opatření a provést jakékoliv operace, které bude považovat za užitečné pro splnění a rozvoj svého cíle v nejširším smyslu v rámci kontextu zákona z 30. března 1988 o podnicích kolektivního investování. Nemůže však zaručit, že dosáhne svých cílů vzhledem k proměnlivosti finančního trhu a jiným rizikům, kterým jsou investice vystaveny. 3.2 Pod-fondy Každý pod-fond bude provádět nezávislou investiční politiku, která je stanovena v dodatcích k jednotlivým pod-fondům, připojených k tomuto prospektu, s přihlédnutím k investičním omezením. 3.3 Rozšíření investiční politiky SICAV může mít oporu ve finančních technikách a nástrojích pro dobře fungující správu portfolia a / nebo pro pokrytí měnových rizik a rizik úrokových sazeb. Každý pod-fond může uzavírat swapové dohody, dohody o zpětném odkoupení nebo dohody o zpětném odprodeji; termínové smlouvy o prodeji a nákupu a opční smlouvy na jakýkoliv druh finančního nástroje a stejně tak smí kupovat a prodávat opce nebo opční listy na převoditelné cenné papíry a finanční nástroje z důvodů jiných než je zajištění před ztrátou na burze opačnou transakcí, s výjimkou opcí na měny a termínových měnových smluv, a to v rámci omezení, specifikovaných v kapitole 4 Omezení týkající se investic a půjček. 3.4 Přiznání rizika Výše zmíněné nástroje představují vyšší stupeň ekonomického rizika, než investování do převoditelných cenných papírů vzhledem k jejich vyšší nestálosti a jejich možnému nedostatku 8

9 likvidity. Takové techniky a nástroje budou použity pouze pro splnění investiční strategie a do té míry, aby nebyly na překážku kvalitě investiční politice různých pod-fondů SICAVu. Je známo, že opční listy, ačkoliv pravděpodobně poskytují vyšší zisky než akcie vzhledem k jejich pákovému efektu (spekulativnosti), jsou známy nestálostí cen a rizikem větší ztráty. Nadto tyto nástroje mohou ztratit veškerou svou hodnotu. 4 Omezení týkající se investic a půjček Aby byla zajištěna adekvátní diverzifikace a tím i chráněny zájmy akcionářů, a aby bylo vyhověno části I předpisů UCITS, zavazuje se ING Index Linked Fund II přijmout s ohledem na každý pod-fond následující pravidla: a) V souvislosti s každým pod-fondem se ING Index Linked Fund II zavazuje investovat výlučně do : avšak: 1) převoditelných cenných papírů, které jsou oficiálně kótovány na burze cenných papírů členského státu Evropské unie ( EU ) a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj ( OECD ). 2) převoditelných cenných papírů, obchodovaných na dalším regulovaném a uznávaném trhu, který je pravidelně otevřen a zpřístupněn veřejnosti ( Regulovaný trh ) ve státě, již zmíněném výše v pododdíle 1); a 3) nově vydaných převoditelných cenných papírů s tím, že podmínky pro vydání obsahují závazný slib, že byla podána žádost o oficiální kótování na jedné z burz cenných papírů nebo na jednom z trhů, podrobněji zmiňovaném v pododdílech 1) a 2) tohoto odstavce a že takové kótování bude pro tyto cenné papíry získáno do 12 měsíců od jejich vydání; 1. SICAV nesmí investovat více než 10 % čistých aktiv z každého pod-fondu do převoditelných cenných papírů, jiných než do těch, které byly zmíněny v bezprostředně předcházejících pododdílech a) (1) (3); 2. nesmí investovat více než 10 % čistých aktiv z každého pod-fondu do dlužních nástrojů, které nejsou převoditelnými cennými papíry, ale může být s nimi zacházeno, vzhledem k jejich vlastnostem, jako s ekvivalentem převoditelných akcií a které, že jsou mimo jiné převoditelné, likvidní a schopné přesného ohodnocení v kteroukoliv dobu; a 3. nesmí nabývat drahé kovy ani potvrzení certifikáty představující tento druh komodity. Souhrnné investice, zmiňované výše v pododdílech (1.) a (2.) nesmí přesáhnout 10 % čistých aktiv každého pod-fondu. b) Indexový fond ING Linked Fund II nesmí investovat více než 10 % čistých aktiv každého pod-fondu do převoditelných cenných papírů stejného emitenta. 1. Souhrnná hodnota převoditelných cenných papírů každého emitenta, v nichž je investováno více než 5 % čistých aktiv z daného pod-fondu, nesmí přesáhnout 40 % hodnoty čistého jmění % limit zde zmiňovaný může být zvýšen maximálně na 35 % v případě převoditelných cenných papírů, které vydal a za něž se zaručil suverénní stát, místní 9

10 úřady z členských států EU nebo mezinárodní instituce veřejného charakteru, v níž má podíl jeden nebo více členských států EU % limit uvedený v tomto pododdíle smí být navýšen maximálně na 25 % v případě obligací, vydaných finanční institucí, která má své sídlo v členské zemi EU a která ze zákona podléhá zvláštnímu veřejnému nařízení pro ochranu zájmů držitelů obligací. Ze zákona musí být výnosy z emisí těchto obligací investovány do aktiv, které dostatečně pokrývají převzaté platební závazky spojené s těmito obligacemi, a musí být uchovány během jejich celé lhůty platnosti a musí být speciálně určeny k vyplacení jistiny a splatného úroku pro případ neplnění ze strany emitenta. Pokud SICAV investuje více než 5 % svých aktiv do takovýchto obligací, vydaných stejným emitentem, souhrnná hodnota těchto investic nesmí přesáhnout 80 % hodnoty celkového jmění pod-fondu. 40 % limit uvedený v tomto oddíle se nevztahuje na převoditelné cenné papíry zmíněné v pododdílech b) 2. a Limity stanovené v tomto pododdíle (b) se nesmí hromadit a proto, investice do převoditelných cenných papírů jednoho emitenta, učiněné podle tohoto pododdílu (b) nesmí přesáhnout celkově 35 % čistého jmění příslušného pod-fondu. 5. Derogací (částečným zrušením) předchozího ING Index Linked Fund II má povolení investovat až 100 % čistých aktiv každého pod-fondu v převoditelných cenných papírech, které vydaly a za něž ručí členské státy EU nebo členské státy OECD, místní úřady členského státu EU, nebo mezinárodní instituce veřejného charakteru s účastí jednoho či více členských států EU, za předpokladu, že převoditelné cenné papíry předpokládané tímto dokumentem se skládají alespoň ze šesti různých emisí, a že kterákoliv taková jednotlivá emise nepřesahuje 30 % čistého jmění pod-fondu, kterého se to týká. c) ING Index Linked Fund II nemá povolení nabývat: 1. takové množství hlasovacích akcií, jenž by umožňovalo vykonávat podstatný vliv na řízení emitenta; 2. více, než - 10 % akcií bez hlasovacího práva od daného emitenta; - 10 % obligací (dluhopisů) od daného emitenta; - 10 % jednotek nebo akcií od daného podniku, zabývajícího se kolektivním investováním. Limity, stanovené v druhé a třetí položce pod bodem 2 nemusí platit v době nabytí, jestliže v této době hrubé množství emitovaných obligací nebo čisté množství emitovaných cenných papírů nemůže být určeno. Omezení specifikovaná v tomto pododdíle c) se nevztahují na převoditelné cenné papíry vydané nebo zaručené členským státem EU nebo OECD, místním úřadem členského státu EU nebo mezinárodní institucí veřejného charakteru, v níž má jedna nebo více členských zemí EU účast. Omezení specifikovaná v tomto pododdíle c) také neplatí v případě akcií, které má v držení ING Index Linked Fund II základního kapitálu společnosti registrované v zemi, která není členem EU za předpokladu, že bude investovat do cenných papírů emitentů, mající sídlo 10

11 v takovém státě, a kde, podle legislativy takového státu takové držení představuje pouze prostředek, kterým ING Index Linked Fund II může investovat do cenných papírů z takového státu. Dále pak musí investiční politika takové společnosti, která není členským státem EU, být v souladu se stanovami SICAVu a 42, 44, 45 (1) a 45 (2) zákona z 30.března 1988, který se vztahuje na podniky kolektivního investování. Pokud budou omezení, specifikovaná ve zmíněných 42 a 44 překročena, pak článek 46 stejného zákona bude platit mutatis mutandis. d) Každý pod-fond smí mít v držbě pomocná likvidní aktiva. e) Pro každý pod-fond smí ING Index Linked Fund II přechodně uzavřít půjčky za předpokladu, že nepřesáhnou 10 % čistého jmění příslušného pod-fondu. ING Index Linked Fund II může nabývat zahraniční měnu prostřednictvím vzájemně výhodné půjčky. f) ING Index Linked Fund II nesmí zastavit, postoupit zárukou, převést bez přijetí dostatečné tržní protihodnoty nebo jakkoliv jinak zatížit majetek pod-fondu, za účelem ručení za dluhy nebo závazky třetí strany nebo jiných pod-fondů. g) ING Index Linked Fund II nesmí v souvislosti s žádným pod-fondem provádět transakce týkající se prodeje cenných papírů, které pod-fond nevlastní. h) ING Index Linked Fund II má povolení investovat až 5 % čistých aktiv každého podfondu do akcií jiných otevřených společností kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, ve smyslu Direktivy Rady Evropského společenství z 20. prosince 1985 (85/611/EU), o koordinaci zákonů, předpisů a administrativních nařízení, které se vztahují ke kolektivnímu investování do převoditelných cenných papírů. Pokud ING Index Linked Fund II a jiný podnik, jak direktiva uvádí, budou spojeny ve smyslu společné správy nebo řízení nebo v souvislosti s významnou přímou nebo nepřímou držbou - nabytí akcií toho druhého podniku bude povoleno pouze tehdy, pokud v ustavujícím dokumentu toho druhého podniku bude uvedeno, že se specializuje na investování v konkrétním geografickém nebo ekonomickém sektoru. Žádný nárok ani odměna nesmí být účtována ze strany ING Index Linked Fund II za transakce vztahující se k této akvizici. i) ING Index Linked Fund II má povolení nabývat pro každý pod-fond převoditelné cenné papíry, které nejsou plně splacené za předpokladu, že takový pod-fond má rezervní likvidní aktiva, které postačují na úhradu předmětných nesplacených částek. j) ING Index Linked Fund II může použít následující techniky a nástroje pro účely spolehlivé a řádné správy portfolia a / nebo pro pokrytí devizových a měnových rizik. Transakce související s opcemi na převoditelné cenné papíry 1. ING Index Linked Fund II může nabývat opce s právem koupě a opce s právem prodeje cenných papírů pro pod-fond, jestliže nabývací cena takovýchto opcí spolu s nabývací cenou opcí vyjmenovaných níže v položce 7 není více, co se týče příplatku - ážia, než 15 % čisté hodnoty aktiv pod-fondu. 2. ING Index Linked Fund II smí také prodávat opční právo nákupu pro pod-fond, pokud pod-fond vlastní podkladové cenné papíry, odpovídající opční práva nákupu nebo jiné instrumenty, které zajistí adekvátní krytí závazků, vyplývajících z opčních smluv. Jako výjimku z tohoto pravidla smí ING Index Linked Fund II pro každý pod-fond prodávat opce s právem koupě na cenné papíry pro pod-fond, které nejsou drženy ING Index Linked Fund II pro příslušný pod-fond a v době opční smlouvy, za předpokladu, že souhrnná uplatněná cena nekrytých upsaných opcí s právem prodeje nepřesáhne 25 % 11

12 čisté hodnoty aktiv příslušného pod-fondu a ING Index Linked Fund II je schopen kdykoliv pokrýt závazky, plynoucích z těchto transakcí. 3. V případě opce s právem prodeje, musí být protihodnota uzavřených závazků kryta po dobu plného trvání opční smlouvy adekvátními likvidními prostředky. 4. Celkové závazky, vyplývající z prodeje opcí s právem koupě a opcí s právem prodeje, s výjimkou každé upsané opce, pro něž má ING Index Linked Fund II adekvátní krytí, spolu s celkovými závazky vyplývajícími z transakcí, uvedených pod položkou (7), nesmí u žádného pod-fondu nikdy přesáhnout čistou hodnotu aktiv pod-fondu. V tomto kontextu se za celkové závazky vyplývající z upsaných opcí s právem prodeje a opcí s právem koupě považují ty závazky, které jsou ekvivalentní souhrnu uplatněných (nárazových) cen z těchto opcí, vyjma upsaných opcí s právem nákupu, pro něž má SICAV adekvátní krytí. Transakce související s termínovými obchody a opcemi na finanční nástroje: 5. ING Index Linked Fund II může pro každý pod-fond prodávat termínové smlouvy a opce s právem koupě na akciové burzovní indexy a nakupovat opce s právem prodeje na akciové burzovní indexy k pokrytí tržních rizik za předpokladu, že uzavřené závazky nepřekročí celkovou předpokládanou hodnotu portfolia, která má být takto kryto. Jištění proti rizikům prostřednictvím těchto transakcí uvedených výše předpokládá relativně úzkou korelaci mezi strukturou použitých indexů a odpovídajícím portfoliem cenných papírů. 6. ING Index Linked Fund II smí pro každý pod-fond uzavřít smlouvy o termínových obchodech a opce s právem koupě na úrokové sazby za účelem pojištění proti kolísání úrokových sazeb bez uzavřených závazků přesahující odhadovanou celkovou hodnotu cenných papírů, které mají být zajištěny a které mají být drženy v měně, odpovídající těmto smlouvám. Toto pravidlo se také vztahuje na úrokovou sazbu swapů, uzavřené s vysoce hodnocenými finančními institucemi, která se specializují na takové transakce. 7. Mimo opčních smluv na cenné papíry a devizové smlouvy, ING Index Linked Fund II, může pro každý pod-fond nakoupit a prodat smlouvy o termínových obchodech a opční smlouvy na jakýkoliv typ finančního nástroje za jiným účelem než je jištění. Celkové závazky plynoucí z takovýchto výše zmíněných transakcí, plus závazky vzniklé z prodeje opcí s právem koupě (vyjma těch, které jsou kryté) a opcí s právem prodeje, nesmí přesáhnout čistou hodnotu aktiv příslušného pod-fondu. V této souvislosti, závazky, které vznikly z opcí na cenné papíry, jsou definovány následovně: - V případě smluv o termínových obchodech, závazky odpovídají likvidační výnosu z čistých pozic těchto smluv (po započtení opcí na koupi a opcí na prodej) stanovených ve finančních nástrojích stejného druhu, bez počítání s příslušným termínem; - V případě opčních smluv nakoupených a prodaných, závazky odpovídají celkové realizační ceně opce tvořící podklad (kupním a prodejním opcím) nekryté prodejní pozice čistých aktiv, bez braní v úvahu příslušný termín. Celková částka ážia pro koupi opcí s právem koupě a opcí s právem prodeje zmiňovaných výše, spolu s akvizičními náklady uvedenými pod položkou (1), nesmí, co se týká ážia, přesáhnout 15 % čisté hodnoty aktiv pod-fondu. 12

13 8. K zabezpečení proti devizovému riziku, ING Index Linked Fund II může, pro každý pod-fond, prodávat smlouvy na termínované obchody a opce s právem koupě a kupovat opce s právem prodeje s měnami s cílem kurzovní rizika nebo termínované smlouvy, nebo uzavírat měnové swapy u vysoce hodnocených finančních institucí, specializující se na takovéto transakce. Objem a termín výše uvedených transakcí v jakékoliv určité měně nesmí být více než je celková hodnota všech aktiv držených ve fondu, kterého se to týká, v takové měně a časovém úseku, kdy jsou drženy v takovém fondu. 9. Veškeré nástroje a smlouvy popsané pod bodem (j) musí být kótovány nebo obchodovány na burze cenných papírů nebo nějakém jiné regulovaném trhu, vyjma transakcí uzavřených na bázi privátních smluv a zmíněných níže. 10. Za účelem zajištění proti rizikům, spojeném s vývojem akciových trhů nebo zajištěním úrokových sazeb, ING Index Linked Fund II může uzavírat měnové termínové smlouvy a měnové swapy nebo úrokové swapy. 11. Každý pod-fond smí pro účely posílení správy portfolia nakoupit a prodat opční právo prodeje a koupě na cenné papíry a na finanční nástroje na mimoburzovním trhu (OTC) za předpokladu, že protistranou pro takové transakce je vysoce hodnocená finanční instituce, která se specializuje na tento typ operací. Půjčování a vypůjčování cenných papírů 12. ING Index Linked Fund II může, za každý pod-fond, uzavírat transakce o půjčování a vypůjčování cenných papírů, za předpokladu, že budou dodržena pravidla níže uvedená Pravidla určená k zajištění řádného provedení transakcí spojených s půjčováním a vypůjčováním: Pod-fond může půjčovat nebo si vypůjčovat cenné papíry prostřednictvím prvotřídní finanční instituce, jenž se specializuje na tento typ transakcí. Jako součást těchto půjčovních transakcí, SICAV musí, především, obdržet garanci ve prospěch pod-fondu. Po podepsání smlouvy o půjčce, tato garance se musí rovnat alespoň odhadované celkové hodnotě půjčovaných cenných papírů. Garance musí být dána ve formě likvidních aktiv a / nebo cenných papírů vydaných nebo garantovaných členskými státy OECD nebo jejich místními státními úřady, nebo závazky Společenství, regionálními nebo celosvětovými nadnárodními institucemi a organizacemi, a musí být blokovány ve prospěch předmětného pod-fondu do skončení smlouvy o půjčce. Takováto garance nebude požadována, jestliže půjčování cenných papírů bude provedeno prostřednictvím CEDEL banky nebo Euroclear, nebo prostřednictvím jakékoliv jiné organizace zaručující půjčovateli úhradu hodnoty půjčených cenných papírů, prostřednictvím garance nebo jinak Podmínky a omezení řídící transakce půjčování a vypůjčování Pro každý pod-fond transakce půjčování nesmí zahrnovat více než 50 % odhadované celkové hodnoty cenných papírů v portfoliu pod-fondu. tento limit se nevztahuje v případech, kdy smlouva může být zrušena a vrácení /refundace půjčených cenných papírů může být obdrženo kdykoliv. 13

14 Transakce půjčování a vypůjčování cenných papírů nesmí přesáhnout dobu 30 dní. S cennými papíry půjčenými pod-fondem nesmí být nakládáno během doby, kdy jsou v držení pod-fondu, pokud nejsou kryty dostatečnými finančními nástroji, které umožňují pod-fondu uplatnit vypůjčené cenné papíry na konci transakcí. Výpůjční transakce nesmí přesáhnout 50 % komplexního ocenění portfolia cenných papírů pod-fondu. Pod-fond si může půjčit cenné papíry za následujících okolností s souvislosti s vypořádáním prodejních transakcí: během doby, kdy cenné papíry byly vyslány k reorganizaci; kdy cenné papíry byly zapůjčeny, ale nedoručeny včas; k zamezení chybného vypořádání, když uschovatel nedoručí cenné papíry. Dohody o zpětném odkoupení 13. ING Index Linked Fund II smí uzavírat dohody o zpětném odkoupení a o zpětném odprodeji zahrnující nákup a prodej cenných papírů, jejichž uzavření opravňuje prodejce odkoupit cenné papíry od kupujícího, kterému byly prodány za cenu a v den, dohodnutý oběma stranami při podepsání takovéto smlouvy a naopak. SICAV smí v dohodách o zpětném odkoupení jednat v zastoupení svých pod-fondů buď jako kupující nebo prodávající. Angažovanost v těchto transakcích však podléhá následujícím pravidlům: 13.1 Pravidla pro zajištění správné struktury dohod o zpětném odkoupení. SICAV nesmí koupit nebo prodat cenné papíry za své pod-fondy v kontextu dohody o zpětném odkoupení, pokud není protistranou prvotřídní finanční instituce, která se specializuje na tento typ transakcí Podmínky a omezení, jimiž se řídí dohody o zpětném odkoupení Během lhůty platnosti smlouvy o zpětném odkoupení SICAV nesmí prodat cenné papíry kryté smlouvou buď před tím, než protistrana cenné papíry vykoupila zpět nebo před vypršením doby vymezené pro zpětné odkoupení. SICAV musí zajistit, aby takové operace zpětného odkoupení byly udržovány na takové úrovni, aby bylo možné kdykoliv plnit závazky, plynoucí z těchto smluv. Jmění ING Index Linked Fund II podléhá rizikům a kolísání, jenž patří k investování do obchodovatelných cenných papírů. Pro splnění investičních cílů, které jsou popsány v tomto prospektu, nemůže být poskytnuta žádná záruka. 5. Správce (správci) portfolia Pro každý pod-fond SICAV ustanovil jednoho nebo více správců portfolia, podrobnosti o nichž jsou uvedeny v dodatku ke každému pod-fondu. Hlavním předmětem činnosti ING Fund Management B. V., se sídlem Princes Beatrixlaan 15, Haag, je správa majetku podniků kolektivního investování. 14

15 ING Investment Management Belgium, se sídlem 24 Avenue Marnix, 1000 Brusel, je veřejná společnost s ručením omezeným (kótovaná na burze) řídící se podle Belgického práva. ING Investment Management Belgium je nové jméno platné od 30. ledna 2003, společnosti zabývající se správou majetku ING Belgique SA, původně známá jako Caisse Privée Banque (ING Investment Management (Brusel)). Je uznávanou společností v oblasti správy majetku. ING Investment Management (C. R.) je česká společnost se sídlem Bozděchova 2 / 344, Praha, Česká republika. Jejím hlavním cílem je správa majetku podniků kolektivního investování. Smlouva (smlouvy) o správě portfolia mezi společností a různými subjekty ustanovenými jako správce(i) byly uzavřeny na dobu neurčitou. Mohou být ukončeny kteroukoliv ze stran kdykoliv výpovědí s 90 denní výpovědní lhůtou. Podmínky odměňování správce (správců) jsou popsány v přílohách vztahujících se ke každému podfondu. Odměna je splatná měsíčně a bude se zakládat na průměrných denních čistých aktivech každého pod-fondu. 6. Svěřenecká banka, Ústřední správce 6.1 Svěřenecká (custody) banka Dne 30. března 2001 SICAV* uzavřel dohodu (smlouvu o úschově cenných papírů) na dobu neurčitou s ING Luxembourg, kdy ta druhá strana byla ustanovena bankou schovatelem a hlavním zástupcem pro vyplácení. Tato smlouva byla upravena vzhledem ke změně jména SICAV na ING INDEX LINKED FUND II. Každá ze stran smí smlouvu kdykoliv ukončit písemnou výpovědi s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Jakožto svěřenecká banka, ING Luxembourg plní běžné povinnosti a závazky vztahující se k úschově hotovostních vkladů, obchodovaných cenných papírů a jiných aktiv SICAV. Také přebírá povinnosti specifikované v článku 33 Zákona z 30. března 1988 o Společnostech kolektivního investování. Svěřenecká / custody banka může, na svou zodpovědnost, svěřit veškerá aktiva nebo jejich část jiným bankovním institucím nebo finančním zprostředkovatelům. Zvláště pak, svěřenecká / custody banka musí zajistit také, že a) prodej, emise, splacení (umoření) a zrušení akcií ovlivňovaných SICAV nebo jménem SICAV bude prováděno v souladu se zákonem a stanovami; b) v případě transakcí, které se týkají aktiv SICAV, protiplnění bude obdrženo a poukázáno v rámci běžných časových limitů; a c) příjem SICAV bude v souladu se stanovami. Jakožto hlavní platební agent ING Luxembourg bude odpovědná za rozdělení příjmu a dividend akcionářům. ING Luxembourg je akciová společnost (+/- veřejná společnost s ručením omezeným akciemi) registrovaná v Lucembursku, se sídlem na adrese 52 route d Esch v Lucembursku, ustanovena na dobu neurčitou, a zapsaná do obchodního rejstříku dne 15. září Od roku 1997 je ING Luxembourg součástí ING Group. 15

16 * V té době se SICAV jmenoval ING DIRECT SICAV Předmětem činnosti ING Luxembourg je provádět veškeré bankovní a finanční transakce, ať již jakékoliv povahy, zvláště pak přijímání vkladů, veškeré půjčovací činnosti, jenž podporují splátkovou koupi kapitálu a spotřebního zboží, nákup a prodej cenných papírů, vydávání cenných papírů za třetí strany, převzetí finančních držeb akcí, prostřednictvím vkladů, fůzí, upisování, nákupu akcií, jakož i finančních technik, nebo jakýchkoliv jiných metod, v jakýchkoliv obchodních, průmyslových nebo finančních společností nebo institucí. Dále pak ING Luxembourg je oprávněna vykonávat jakékoliv obchodní, průmyslové nebo jiné operace, včetně v oblasti nemovitostí, které může podnikat se zřetelem její hlavní činnosti, ať již přímo nebo prostřednictvím holdingu, nebo jakýmkoliv jiným způsobem; všechna tato ustanovení budou vykládána v co nejširším významu. ING Luxembourg může také přispět v jakékoliv formě při dosahování svých cílů. ING Luxembourg může také nakupovat nemovitosti, kdykoliv taková koupě bude považována za nezbytnou nebo užitečnou k úhradě jejích pohledávek. 6.2 Ústřední správce Dne 30. března 2001 SICAV* uzavřel dohodu (smlouvu o obhospodařování cenných papírů) na dobu neurčitou s ING Luxembourg, kdy ta druhá strana byla registrátorem, převodním zástupcem, domácím zástupcem a obhospodařovatelem / správcem SICAV. Tato smlouva byla upravena vzhledem ke změně jména SICAV na ING INDEX LINKED FUND II. Každá ze stran smí smlouvu kdykoliv ukončit písemnou výpovědi s šestiměsíční výpovědní lhůtou. ING Luxembourg, jakožto centrální správce byla pověřena z titulu své funkce obhospodařovatele výpočtem čisté hodnoty aktiv v souladu s prospektem a stanovami, jakož i zpracováním a provedením všech právních a administrativních formalit požadovaných lucemburským právem a předpisy. Jakožto registrátor odpovídá za povinnosti spojené s emisí a prodejem akcií a za vedení seznamu akcionářů. Jakožto převodní zástupce zodpovídá za převod akcií akcionářům, zprostředkovatelům prodeje a třetím osobám. ING Luxembourg, se sídlem 52, route d Esch, L-2965 Lucemburg byla určena zástupcem SICAV v místě sídla. 7. Výpočet čisté hodnoty aktiv Čistá hodnota aktiv každého pod-fondu bude vyjádřena v základní měně příslušného pod-fondu, jak je plně popsáno v dodatku ke každému pod-fondu, které jsou připojeny k tomuto prospektu. Odpovědnost za určení čisté hodnoty aktiv leží na představenstvu. Den, ke kterému je pro daný podfond čistá hodnota aktiv určena, je označován jako den ocenění. Představenstvo se může rozhodnout změnit tento den. Specifičtěji, čistá hodnota aktiv bude určena tak, že hodnota celkových čistých aktiv v akciích příslušného pod-fondu se bude dělit celkovým počtem takových akcií, vydaných ke dni ocenění. Jestliže pod-fond má více než jednu třídu akcií v emisi, správce může vypočítat čistou hodnotu aktiv každé třídy akcií rozdělením části čisté hodnoty aktiv příslušného pod-fondu náležející k určité třídě akcií počtem akcií takové třídy v příslušném pod-fondu, které budou vydány v den ocenění. 16

17 Pokud den ocenění jednoho nebo více pod-fondů připadne na státní svátek nebo den pracovního klidu v Lucembursku nebo ve finančním centru, které představenstvo považuje za kritické pro vyhodnocení hlavního dílu aktiv pod-fondu, dnem ocenění těchto nebo tohoto pod-fondu bude následující pracovní den, jak v Lucembursku nebo v jiném popsaném finančním centru. Pokud jsou distribuční a kapitalizační akcie v oběhu, čistá hodnota aktiv distribučních akcií je určena tak, že čistá hodnota aktiv se dělí počtem distribučních akcií plus počet kapitalizačních akcií násobený paritou. Čistá hodnota aktiv kapitalizačních akcií ze získá vynásobením čisté hodnoty aktiv distribučních akcií paritou. (parita - viz Část 8) Čistá aktiva pod-fondu jsou oceňována odečtením celkových pasiv od celkových aktiv. Hodnota aktiv a pasiv bude určena následovně: 1. hodnota jakýchkoliv peněžních prostředků v pokladně nebo ve vkladech i hodnota směnek splatných na požádání a nevyrovnaných pohledávek, zálohovaných výdajů, dividend a úroků deklarovaných nebo splatných, ale ještě neobdržených, bude považována za plnou hodnotu, pokud je pravděpodobné, že tyto hodnoty nebudou obdrženy v celém rozsahu, pak v takovém případě bude hodnota těchto prostředků stanovena odečtením takové částky, kterou SICAV považuje za příslušnou a odrážející opravdovou hodnotu těchto prostředků; 2. ocenění jakéhokoliv cenného papíru, včetně opcí a jiných smluv, kótovaného nebo obchodovaného na oficiální burze cenných papírů nebo na jiném uznávaném a regulovaném trhu otevřeném pro veřejnost, bude vycházet z poslední známé ceny v Lucembursku ke dni ocenění a, pokud se je tento cenný papír obchodovaný na několika trzích, na základě poslední známé ceny z trhu, který je považován za hlavní trh pro obchod s tímto cenným papírem. Obecněji, poslední známá cena bude interpretována jako konečná cena z předchozího dne, jak ji oznamují příslušné burzy. Pokud není konečná cena odpovídající, zjištění hodnoty bude založeno na pravděpodobné prodejné hodnotě, kterou s náležitou opatrností a v dobré víře odhadne představenstvo; 3. cenné papíry a finanční nástroje, které nejsou kótovány nebo s nimiž se neobchoduje na burze cenných papírů nebo na jakémkoliv jiném uznávaném a regulovaném trhu, otevřeném pro veřejnost, budou oceněny na základě pravděpodobné prodejní hodnoty, kterou s náležitou opatrností a v dobré víře odhadne představenstvo; 4. veškerá aktiva a pasiva vyjádřená v jiné, než základní měně příslušného pod-fondu budou přepočtena podle směnného kurzu platného na devizovém trhu ke dni ocenění. S ohledem na vztahy mezi akcionáři, s každým pod-fond bude zacházeno jako se samostatnou právnickou osobou. Ve vztahu k třetím stranám představuje SICAV samostatnou právnickou osobu a veškeré závazky a povinnosti se budou vázat k SICAV jako celku, nezávisle na pod-fondu, ke kterému tyto závazky náleží. Každému pod-fondu přísluší určité jmění a závazky, výnosy a výdaje. Jestliže nemohou být připsány na účet jednoho určitého pod-fondu budou rozděleny mezi všechny pod-fondy v poměru k jejich příslušným čistým aktivům. Každá z akcií SICAV bude v průběhu splácení považována za akcii vydanou a nadále existující až do uzavření obchodu k datu ocenění, které bylo použito pro umoření takovéto akcie, a výkupní cena bude považována za pasivum SICAV od uzavření obchodu k témuž datu, dokud nebude uhrazena. 17

18 Každá akcie, kterou SICAV vydá v souladu s obdrženými žádostmi o upisování bude považována za vydanou od uzavření obchodu ke dni ocenění a tato cena bude považována za částku dluženou SICAV, dokud ji SICAV neobdrží. Tak dalece, jak jen to bude možné, budou k datu ocenění brány do úvahy všechny nevyřízené operace. 8. Akcie ING Index Linked Fund II Akcie ING Index Linked Fund II smí získat jakákoliv fyzická či právnická osoba upsáním způsobem nastíněném v části 9. Při emitování nových akcií, nemají stávající akcionáři žádná přednostní upisovací práva. Akcie musí být plně uhrazeny, a budou emitovány bez nominální hodnoty. Každý pod-fond vydá pouze, není-li specifikováno jinak, jednu kategorii akcií: kapitalizační akcie. U kapitalizačních akcií je výnos plně reinvestován. U distribučních akcií, pokud se to bude vztahovat, budou akcionářům vypláceny dividendy. Výplata dividend je příčinou zvýšení poměru hodnoty kapitalizačních akcií oproti distribučním akciím příslušného pod-fondu. Tento poměr se vypočítá tak, že čistou hodnotu aktiv kapitalizačních akcií dělíme čistou hodnotou aktiv distribučních akcií bez dividend. Tento poměr se nazývá parita. Pokud má pod-fond jak distribuční, tak kapitalizační akcie, mohou být směněny na základě výpočtu parity v době směny. 9. Upisování, splacení a směny akcií Žádosti o upisování, splacení a směnu akcií musí obdržet registrátor a zástupce pro převod nejpozději do 15 : 30 hodin v den, který předchází dni výpočtu čisté hodnoty aktiv ( den ocenění ). Příkazy budou provedeny na základě čisté hodnoty aktiv stanovené v tento den ocenění. Žádosti o upisování, odkupy a směnu akcií obdržené po 15:30, jak je uvedeno výše, budou provedeny na základě čisté hodnoty aktiv stanovené následující den ocenění. Takové žádosti musí obsahovat číslo a kategorii akcií pod-fondu jak náleží a kde je to nezbytné, pokyny pro vypořádání nebo přesná částka, která má být investována. Veškerá upisování, splacení a směny akcií jsou neodvolatelná od uzavření obchodu příslušný den ocenění. Veškeré platby za vydání a umoření budou splatné do tří pracovních dnů od data ocenění, pokud není stanoveno jinak. Akcie obchodované na AEX mohou podléhat jiným příslušným poplatkům z jiných burz cenných papírů, které jsou zde uvedené. Vztahuje-li se to k tomu samému, tyto poplatky jsou uvedeny v dodatcích k jednotlivým dodatkům. Všechny příkazy budou vypořádány v měně příslušného pod-fondu, pokud nebude existovat výslovný požadavek investora, že chce obdržet platbu nebo uhradit platbu v jiné měně, v kterémžto případě, možné náklady směny půjdou k jeho tíži. 18

19 9.1 Vydání a upisování akcií Po zahajovací době akcie budou vydávány za cenu, vycházející z čisté hodnoty aktiv na akcii ke dni ocenění. Upisovací cena smí být zvýšena o maximální poplatek za upsání ve výši 5 % čisté hodnoty aktiv na akcii příslušného pod-fondu ve prospěch příslušného pod-fondu nebo ve prospěch zástupců (pro další podrobnosti na toto téma viz dodatky k pod-fondům).všichni upisovatelé platí ke stejnému datu stejnou sazbu poplatku za upsání. Obvyklé daně, poplatky a administrativní poplatky bude platit akcionář. S žádostmi o upisování, obdrženými ve stejný den, bude zacházeno stejně, se stejnou provizí, v případě, že poplatek náleží pod-fondu. SICAV si vyhrazuje právo: a) odmítnout všechny nebo část žádostí o upisování akcií; a b) kdykoliv zpět odkoupit (splatit) akcie, které mají v držbě osoby, neoprávněné nakupovat nebo vlastnit akcie SICAV; c) zavést minimální investiční částku za účelem zajištění likvidity. Představenstvo se může rozhodnout schválit, že upisování bude provedeno v hotovosti nebo v naturáliích. V takovém případě, upsání jiná než v hotovosti budou podléhat zprávě připravené nezávislým auditorem SICAV. Upisování v naturáliích je možné pouze za předpokladu stejného zacházení s akcionáři. 9.2 Splacení akcií Akcie jsou spláceny, s výjimkou zvláštních okolností, za cenu zakládající se na čisté hodnotě aktiv na akcii ke dni ocenění. Zvláštními okolnostmi se rozumí situace, kde nelze rozumně očekávat, že SICAV splatí akcie, pokud zájmy většiny existujících akcionářů mohou být nepoměrně poškozeny. Výkupní cena může být snížena o poplatek za splacení ve výši max. 2,5 % čisté hodnoty aktiv na akcii příslušného pod-fondu ve prospěch pod-fondu nebo ve prospěch zástupců (detaily viz dodatky k podfondům). Od poplatku může být částečně nebo úplně upuštěno. S žádostmi o splacení obdrženými ve stejný den bude zacházeno stejně, s tou samou provizí za odkoupení, v případě, že poplatek jde na konto pod-fondu. Platba podléhá přijetí potřebných dokumentů. Tam, kde je to vhodné musí být žádost doprovázena akciovými certifikáty (listinnými akciemi), které mají být umořeny, s připojenými kupony před lhůtou splatnosti. Splacené akcie budou zrušeny. Obvyklé daně, poplatky a administrativní poplatky bude platit akcionář. Představenstvo se může rozhodnout schválit, že odkup bude proveden v hotovosti nebo v naturáliích. V takovém případě, odkup jiný než v hotovosti bude podléhat zprávě připravené nezávislým auditorem SICAV. Odkup v naturáliích je možný pouze za předpokladu stejného zacházení s akcionáři. 19

20 9.3 Směna akcií Akcionáři mohou požádat o směnu akcií uvedením čísla a kategorie akcií pod-fondu, které mají být konvertovány, a specifikací kategorie a pod-fondu požadovaných nových akcií. Směna akcií z jednoho do druhého pod-fondu a také v rámci jednoho pod-fondu nebo jedné třídy akcií z jedné kategorie do druhé kategorie akcií a, bude-li se to samé vztahovat, z akcií na doručitele na akcie na jméno a naopak bude prováděna na základě příslušných čistých hodnot aktiv za předpokladu, že se směna koná k datu, kdy pro oba pod-fondy nebo obě třídy akcií, respektive obě kategorie akcií, čistá hodnota aktiv bude vypočtena. Konverze akcií do jiné třídy akcií není povolena. Akcie podléhající žádosti o směnu budou vydány a splaceny za cenu odpovídající čisté hodnotě aktiv na akcii k poslednímu datu ocenění. Po provedení směny SICAV oznámí žadateli počet nových akcií a jejich čistou hodnotu aktiv. Kde je to vyžadováno, musí být žádosti doprovázeny akciovými certifikáty (listinnými akciemi) spolu s kupony před lhůtou splatnosti, nebo písemným potvrzením o vlastněných akciích. Akciové certifikáty nebo potvrzení o vlastněných akciích budou, je-li to vyžadováno, předány zpět upisovatelům, jakmile to po uskutečnění směny bude možné. Bude-li se to vztahovat, finanční prostředky odpovídající zlomkům akcií mohou být vydány nebo refundovány akcionářům. Z právního pohledu se směnami bude zacházeno jako s upisováním a splacením u příslušných podfondů. Může být účtován poplatek za směnu ve výši max. 1 % ve prospěch pod-fondu nebo ve prospěch zástupců (detaily viz dodatku k jednotlivým pod-fondům). Tento poplatek je při transakci vypočítáván z hodnoty transakce akcií, které mají být směněny z výchozího pod-fondu. Žádosti o směnu obdržené ve stejný den budou vyřízeny stejně za tu samou čistou hodnotu aktiv a za ten samý poplatek za směnu, v případě, že provedeny podléhají stejné výši provize za směnu v případě, že poplatek jde na konto pod-fondu. 9.4 Omezení pro splacení a směny Pokud žádosti o splacení a / nebo směny akcií u pod-fondu přesáhnou k jednomu datu ocenění úroveň 15 % ve vztahu k počtu akcií v emisi takového pod-fondu, představenstvo může rozhodnout, že takováto splacení a / nebo směny budou poměrně sníženy. Splacení a směny, které nebyly uskutečněny vlivem takovéhoto proporcionálního omezení budou prioritně provedeny k následujícímu datu hodnocení. Směna kapitalizačních akcií za distribuční akcie stejného pod-fondu, a naopak, nebude podléhat tomuto omezení. 20

21 10. Pozastavení výpočtu čisté hodnoty aktiv a vydání, splacení a směna akcií Představenstvo je oprávněno pozastavit výpočet čisté hodnoty aktiv, a tím pozdržet vydání, splacení a směnu akcií jednoho nebo více pod-fondů na přechodnou dobu za následujících okolností: a) V případě uzavření, v době jiné než jsou běžné dny pracovního klidu, burzy nebo jiného regulovaného a uznávaného trhu, jenž je pravidelně provozován a je otevřen veřejnosti a dodává ceny pro významnou část majetku jednoho nebo více pod-fondů, nebo v případě, že transakce na takové burze nebo takovém trhu budou pozastaveny, budou podléhat omezením nebo na nich nebude možná realizace v požadovaných množstvích; b) Kde prostředky komunikace nebo pro výpočet běžně používané k určení hodnoty majetku jednoho nebo více pod-fondů budou pozastaveny, nebo kde, ať již z jakéhokoliv důvodu, hodnota investice SICAV nebude moci být určena s požadovanou rychlostí a přesností; c) Kde omezení týkající se směny zahraniční měny nebo převodu kapitálu brání provedení transakcí za jeden nebo více pod-fondů a kde nákup a prodej za něj nemůže být proveden za normální směnné kurzy; d) Kde faktory vztahující se mimo jiné k politické, ekonomické, vojenské, nebo finanční situaci, které jsou mimo kontrolu, odpovědnost a provozní schopnost SICAVU brání v nakládání s majetkem a v určení jeho čisté hodnoty běžným nebo náležitým způsobem; e) Po jakémkoliv rozhodnutí o rozpuštění jednoho, více nebo všech pod-fondů SICAV; f) Kde trh pro měnu, v níž je investována významná část aktiv jednoho nebo více pod-fondů, je uzavřen v jinou dobu, než jsou běžné dny pracovního klidu, nebo kde transakce na takovém trhu budou pozastaveny nebo podléhat omezením. g) Za účelem stanovení směnné parity v rámci sloučení, přivedení majetku, rozdělení nebo jakékoliv restrukturalizace v rámci, jedním z nebo v jednom nebo více pod-fondů SICAV. V případě důležitých žádostí o splacení a / nebo směnu nebo ve výjimečných okolnostech, které by mohly nepříznivě ovlivnit zájmy akcionářů, si představenstvo SICAV vyhrazuje právo určit čistou hodnotu aktiv pod-fondu pouze po uskutečnění prodeje potřebného množství převoditelných cenných papírů ve prospěch pod-fondu. Výše zmíněné žádosti o splacení a / nebo směnu budou vyřizovány na základě stejné čisté hodnoty aktiv. Vhodné prostředky budou použity pro uveřejnění jakéhokoliv pozastavení, pokud představenstvo nebude mít zato, že toto pozastavení je na tak krátkou dobu, že učinit oznámení není potřeba. Pozastavené žádosti o upisování, splacení a směnu mohou žadatelé odvolat tak, že na adresu SICAV v Lucemburku zašlou písemně, telexem nebo faxem oznámení o stažení, s tím, že SICAV musí obdržet takové oznámení před skončením pozastavení. Pozastavené žádosti o upisování, splacení a směnu budou vyřízeny k prvnímu datu ocenění po té, co takové pozastavení skončí. 21

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

ING INTERNATIONAL SICAV PROSPEKT

ING INTERNATIONAL SICAV PROSPEKT ING INTERNATIONAL SICAV PROSPEKT vztahující se k veřejné emisi akcií Lucemburk, prosinec 2004 Upisování akcií ING International, která je zde dále uváděna jako SICAV nebo ING Intl, bude platné pouze tehdy,

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Komerční banka, a. s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ

SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ SMLOUVA O ÚPISU A KOUPI DLUHOPISŮ FINEMO.CZ 01 2021 uzavřená mezi FINEMO.CZ s.r.o. a... dne... TATO SMLOUVA BYLA UZAVŘENA MEZI: (1) FINEMO.CZ S.R.O. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1,

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni.

Kč. Tento Dodatek Základního prospektu byl vyhotoven ke dni 8. dubna 2008 a informace v něm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 8. DUBNA 2008 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností

Více

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU. hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU hypoteční zástavní listy s pevným úrokovým výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 2 000 000 000 Kč splatné v roce 2017 ISIN CZ0002001928 Emisní kurz: [Tento údaj

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

ING Index Linked Fund II

ING Index Linked Fund II ING Index Linked Fund II SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen 2005 1 Obsah Strana I. SPOLEČNOST... A. Informace týkající se investování... B. Subscriptions, redemptions and conversions... 1. Upisování

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST AUSTRALIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV

Více

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD

Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Emisní podmínky dluhopisů společnosti Lloyds Carl Capital CO. LTD Tyto emisní podmínky vymezují práva a povinnosti Emitenta a Vlastníka dluhopisů, jakož i náležitosti dluhopisů a jejich emise. Dluhopisy

Více

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007

300.000.000 Kč. Aranžér, Administrátor a Agent pro výpočty Česká spořitelna, a.s. EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 EMISNÍ DODATEK Č. 2 ZE DNE 11. DUBNA 2007 300.000.000 Kč Dluhopisy s výnosem závislým na souboru indexů a koši akcií splatné v roce 2011, emisní kurz 100,00 % jmenovité hodnoty ISIN CZ0003701237 Tento

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST INDIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV )

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností M & M pojišťovací s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel

Více

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent

Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU ZE DNE 20.3.2012 75 000 000 000 Kč Dodatek Základního prospektu Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Termíny uvedené velkými písmeny, které nejsou v této kapitole definovány, mohou být vyhledány jinde v prospektu, pokud není uvedeno jinak.

Termíny uvedené velkými písmeny, které nejsou v této kapitole definovány, mohou být vyhledány jinde v prospektu, pokud není uvedeno jinak. -překlad z angličtiny- SOUHRN HLAVNÍCH BODŮ Tento souhrn má sloužit jen jako úvod k prospektu a jakékoli rozhodnutí týkající se investic v projektu RAAM EUROPE by mělo být učiněno na základě prostudování

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s.

RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. RM otevřený podílový fond na jehož účet jedná DELTA Investiční společnost, a.s. Dluhopisový program v celkové předpokládané jmenovité hodnotě 1.000.000.000 Kč s dobou trvání 10 let Dluhopisy v předpokládané

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ. dluhopisy s pevným výnosem. v celkovém předpokládaném objemu emise EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s pevným výnosem v celkovém předpokládaném objemu emise 200 000 000 Kč splatné v roce 2016 ISIN CZ0003702938 Emisní kurz: 100 % jmenovité hodnoty

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461

ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 ENERGOAQUA, a.s. 1. máje 823, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, IČ 155 03 461 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti ENERGOAQUA, a.s. předkládá

Více

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky

93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky 93/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. dubna 2007 o informační povinnosti penzijního fondu pro účely dohledu České národní banky Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 4 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s.

Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. Emisní podmínky dluhopisů obchodní společnosti ALOE CZ, a.s. 1. Základní charakteristika dluhopisů 1.1. Emitent: Emitentem dluhopisů je obchodní společnost ALOE CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Kytlická 818/21a,

Více

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST SOUTH KOREA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Parvest South Korea, zahájil činnost 2. dubna 2008. Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt

Více

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním

Informace. o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Informace o finančních nástrojích a rizicích spojených s investováním Společnost QuantOn Solutions, o. c. p., a. s. (Dále jen QuantOn Solutions nebo i obchodník) poskytuje klientovi v souladu s 73d odst.

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Growth Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., BALANCOVANÝ otevřený podílový fond Článek I.

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

EMISNÍ PODMÍNKY č. 001/2017 REALITNÍ DLUHOPISY SPOLEČNOSTI 2M INVEST LTD.

EMISNÍ PODMÍNKY č. 001/2017 REALITNÍ DLUHOPISY SPOLEČNOSTI 2M INVEST LTD. EMISNÍ PODMÍNKY č. 001/2017 REALITNÍ DLUHOPISY SPOLEČNOSTI 2M INVEST LTD. Tyto emisní podmínky č. 001/2017 vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů,

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Patrimonial. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Patrimonial Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

ING INTERNATIONAL (II) SICAV

ING INTERNATIONAL (II) SICAV ING INTERNATIONAL (II) SICAV PROSPEKT Lucemburk, září 2005 Není možné se spoléhat na jakékoliv jiné informace, než ty obsažené v tomto prospektu nebo v dokumentaci, zde specifikované, dostupné veřejnosti.

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Raiffeisenbank a.s. EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ dluhopisy s výnosem na bázi diskontu v celkové jmenovité hodnotě emise 300 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003701302 Emisní kurz 75,41 % jmenovité

Více

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

STATUT. Otevřeného podílového fondu. J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. STATUT Otevřeného podílového fondu J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. S T A T U T J&T PROFIT otevřený podílový fond, J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST,

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ING International SICAV ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Lucemburk březen Obsah Strana A. SPOLEČNOST.... Informace týkající se investování... Subscriptions, redemptions and conversions... a) Upisování b) Odkupy c)

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE

ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE ČESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Na základě vzorové dokumentace publikované Evropskou bankovní federací RÁMCOVÁ SMLOUVA O OBCHODOVÁNÍ NA FINANČNÍM TRHU PRODUKTOVÁ PŘÍLOHA PRO ZÁPŮJČKY CENNÝCH PAPÍRŮ Vydání 2014

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. T.Bati 1566, Otrokovice 76582 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům následující

Více

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ UniCredit Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ DLUHOPISY

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD

Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD Burzovní pravidla část XIV. POPLATKOVÝ ŘÁD strana 1 I. POPLATKOVÝ ŘÁD Článek 1 Předmět úpravy... 3 Článek 2 Druhy a struktura burzovních poplatků... 3 Článek 3 Povinné osoby... 3 Článek 4 Příslušnost...

Více

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s.

HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. HYPOTEČNÍ BANKA, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let EMISNÍ DODATEK - KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb poskytovaných společností JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Zprostředkovatel ), investičních

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

AAA AUTO GROUP N.V. (veřejná společnost s ručením omezeným založená dle právního řádu Nizozemska)

AAA AUTO GROUP N.V. (veřejná společnost s ručením omezeným založená dle právního řádu Nizozemska) Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 20.03.2013 v 8:00 AAA AUTO GROUP N.V. (veřejná společnost s ručením omezeným založená dle právního řádu Nizozemska) INFORMAČNÍ OBĚŽNÍK PRO AKCIONÁŘE

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený podílový fond 1 S T A T U T J&T Asset Management, investiční společnost a.s., YSE akcionářů balancovaný otevřený

Více

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva k 30. 6. 2013 Raiffeisen fond dluhopisových příležitostí, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. 1 Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií

Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT. k veřejné emisi akcií Překlad z francouzštiny ING (L) RENTA FUND PROSPEKT k veřejné emisi akcií Luxembourg - Srpen 2004 Obsah Strana UPOZORNĚNÍ 2 POPIS 4 1. Společnost 5 2. Popis pod-fondů 5 3. Investiční politika 7 4. Řízení

Více