Priloha c. 7. /Yv; RO2VAHA v plnem rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) Moravel a.s. Olomouc. Olomouc-Holice C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Priloha c. 7. /Yv; RO2VAHA v plnem rozsahu kedni 31.12.2013 (v celych tisicich Kc) Moravel a.s. Olomouc. Olomouc-Holice -5557 -4842 1C 45192511"

Transkript

1 Priloha c. 7 Minima In j zavazny vyce! informaci uvedeny ve vyhlalce c / Sb. Ucetni jednolka dorucj ucemi zaverku soucasne s doiuienim danoveho poznani 7.3 dan z pfijmu ix prislusnemu finanfinimu liradu ROVAHA v plnem rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) 1C 1911 Obchodni fsrma nebo jmy nazev Gceini jednolky Moravel a.s. Olomouc Sidlo nebo bydliste ucelni jednotky a misto podnikani. lisi-li se od b/d!iss Olomouc-Holice oznac AKTIVA rad. Bezne ucetni obdobi a b c Brutto 1 Korekce Netto 3 Netto AKTIVA CELKEM (f. * ) A. Pohledavky za upsany zakladni kapital B. Diouhodoby majetek (f ) B I. Diouhodoby nehmotny majetek (f, az 1) 7-7 B.I. 1. Zfizovaci vydaje. Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava 8. Goodwill 9. Jiny diouhodoby nehmotny majetek 1 7 Nedokonceny diouhodoby nehmotny majetek Poskytnute zalohy na diouhodoby nehrnotny maietek 1 B II. Diouhodoby hmotny majetek (r. 1az; B. II. 1. Pozemky Stavby 3. Samastalne moviie veci a soubory movitych veci Pestitelske celky trvalych porostu 17 Dospela zvirata ajejich skupiny Jiny diouhodoby hmotny majetek Nedokonceny diouhodoby hmotny majetek 8 Poskytnute zalohy na diouhodoby hmotny majetek Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku B III. Diouhodoby financni majetek (f. az3 3 B. II! 1 Bodily - ovladana osoba Podily v ucetnich ednotkach pod podstatnym vlivem 3 Ostatni dlouhodobe cenne papiny a podily PCijcky a uvery - ovladana nebo ovladajici osoba, podstatny vliv 7 7 Jiny diouhodoby financni majetek Pofizovany diouhodoby financni majetek Poskytnute zalohy na diouhodoby ftnancni majetek /Yv; jf^ -,,-,,_. Jv. S.,"\ "- "C X Z~ 7^ tf \e uc. obdobi ^

2 oznac. AKTIVA fad Bezne ucetni obdobi Minule uc obdobi a b Obezna aktiva (f ) c 31 Brutto 1 33 Korekce -1 Nerto 3 98 Netto 919 C 1 asoby (f. 33az38) C.I. 1 Material ledokoncena vyroba a polotovary 3 3. Vyrobky 3. Mlada a ostatni zvifata a jejich skupiny 3 Zbozi Poskytnute zalohy na zasoby 38 C. II. C II. 1 Dlouhodobe pohledavky (f. az 7 ^ohledavky z obchodnich vztahu 3ohledavky - oviadana nebo ovladajici osoba Pohledavky - podstatny vliv. Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za castniky sdruzeni Dlouhodobe poskytnute zaiohy ohadne ucty aktivni me pohledavky 8. Odlozena dariova pohledavka 7 C. Ill Kratkodobe pohledavky (f. 9 az C. III. 1. Dohledavky z obchodnich vztahu ^ohledavky - oviadana nebo ovladajici osoba 3. Pohledavky - podstatny viiv Pohledavky za spolecniky, deny druzstva a za ucastniky sdruzeni Socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni 1 3 Stat - danove pohledavky <ratkodobe poskytnute zalohy Dohadne ucty aktivni c Jine pohledavky C. VI. Kratkodoby financni majetek (f. 9 az C. IV 1 ^enize Ucty v bankach Kratkodobe cenne papiry a podily 1 i Pofizovany kratkodoby financni majetek D.I Casove rozliseni (f. az D.I 1 Naklady pfistich obdobi 1 Komplexni naklady pfistich obdobi Pfijmy pfistich obdobi 3 /'" Tf^ 3 7

3 Oznac a PASIVA b fad. c Slav v beznem ucet obdobi Slav v mmulem ucet obdobi ASIVA CELKEM (f ] = f \ 1. iastni kapital (f } akladni kapital (f. 7az7) <\ akiadni kapitai v'lastni akcie a vlastni obchodni podily (-} meny zakladniho kapitalu 7 A. II. Kapitalove fondy (f. 7 az 79; A.M. 1. imisni azio 7 Ostatni kapitalove fondy Oceftovaci rozdily z pfeceneni majetku a zavazku 7 r Ocenovaci rozdily z pfeceneni pfi pfemenach spolecnosti. Rozdily z pfemen spolecnosti Rozdily z oceneni pfi pfemenach spolecnosti 79 A. III. Rezervni fondy, nedelitelny fond a ostatni fondy ze ziski (f. 81 az A III. 1. Zakonny rezervni fond/nedelrtelny fond Statutarni a ostatni fondy 8 A. IV. Vysledek hospodafeni minulych let (f. 8 az A IV. 1. Nerozdeleny zisk minulych let Neuhrazena ztrata minulych let 8 3. liny vysledek hospodafeni minulych let 8 A. V Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi.1 -(9* ) =?. vykazu zisku a ztraty v plnem rozsahu B Cizizdroje (f r B I. B. I. 1 Rezervy Rezervy podle zvlastnich pravnich pfedpisu Rezerva na duchody a podobne zavazky (f. 9az Rezerva na dan z pfijmu 9 Ostatni rezervy 93 B II. Dlouhodobe zavazky (f.9az B II 1 Zavazky z obchodnich vztahii 9 Zavazky - ovtadana nebo ovladajici osoba 9 Zavazky - podstatny vliv 97 Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikiim sdruzeni 98 Dlouhodobe pfijate zalohy 99 Vydane dtuhopisy 1 7 Dlouhodobe srnenky k uhrade 11 8 Dohadne ucty pasivni 1 c Jine zavazky 13 1 Odlozeny daiiovy zavajek 1 8 X<3UC- 799

4 Ozriaca PASIVA b fad. c Stav v beznem ucet obdobi Stav v minulem ucet. obdobi B III Kratkodobe zavazky (f. 1 az 1 1) B. ill. 1. Zavazky z obchodnich vztahu Zavazky - oviadana nebo ovladajici osoba Zavazky - podstatny viiv Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum sdruzeni 19 Zavazky k zamestnancum Zavazky ze sociatniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni r 7. Stat - dahove zavazky a dotace 8 Kratkodobe pfijate zalohy 9 Vydane dluhopisy Dohadne ucfy pasivni Jme zavazky B. IV. Bankovni uvery a vypomoci (f. 118az1; B. IV. 1. Bankovni uvery dlouhodobe Kratkodobe bankovni uvery Kratkodobe fmancni vypomoci 1 C.I Casove rozliseni (f. 1 az C I. 1 Vydaje pn'stich obdobi Vynosy pfistich obdobi 13 1 r Ovefeno auditorern: HZ Olomouc, spol. s r. o. Auditorske opravneni c 3 Husitska 17/ 779 Olomouc Sestaveno dne: 8..1 Jmeno a podptsovy zainam statutarniho organu ucetni je^tnotky nebo podpisovy zaznam fyzicke osoby, ktera je ucetni jedj inq.jifi H Pravni forma ucetni jednotky akciova spolecnost Pfedrnet podnikani velkoobchodni a maloobchodni prodei Sestavit (jmeno a podpts] Ceplova Kv^toslava

5 VYKAZ ZISKU A ZTRATY v pfnem rozsahu zaobdobiod ObcTiodni f-rma nebo jiny fla7ev ucelm lednotky Moravel a.s, fv celych tisicich Kc) 1911 Sladkovskeho 9/ Olomouc-Holice Oznaceni TEXT Cislo Skutecnost v ucetnim obdobi a i Trzby za prodej zbozi b c 1 sladovanem minutem 139 Naklady vynalozene na prodane zbozi Obchodni rnatze (f1-) II Vykony (f ) II. 1. rzby za prode} vlasinich vyrobku a sluzeb Zmena stavu zasob vlaslni cinnosli 3 Akiivace 7 B. Vykonova spoifeba (f 9 + 1] B. 1. Spotfeba matertalu a energie Sluzby Pf idana hodnota (f ) C- Osobni naklady (f, 13 az 1] C 1. dzdove naklady Odmeny clenum organu spolecnosti a druzsna Naklady na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisleni Sociatni naklady r. E. )ane a poplalky Odpisy dlouhodobeho nehmolneho a hmotneno ma]etku III. Ttzby z prodeje dlouhodobeho majetku a malerialu Ill 1. Trzby z prodeje dfouhodobeho ma elku Trzby z prodeje rnaterialu 1 Zuslatkoua cena prodaneho dlouhodobeho maielku a rnaterialu F 1. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku 3 3(odany material G. Zmena slavu rezerv a opravnycti polozek v provozni oblasti a kompiexmch nakladu pfislich obdobi -8 IV. Ostatni provozni vynosy 7 9 H. Ostatni provozni naklady V. Pfeuod provoznich uynosu 8 ' Pfevod provoznich nalkadii Provozni vysledek hospodafeni (M * (-B)-(-9)

6 Oznacem a TEXT b Cislo fadku c sledovanem 1 Skutecnost v gcetnim obdobi minulem VI. Trzby z prodeje cennych papirii a podilu 31 Prodane cenne papiry a podily 3 VII VII. 1. Vynosy z dlohodobeho financniho majetku (r ) Vynosy z podilu v ovladanych osobach a v ucetnich jednolkach pod podstatnym vlivem. Vynosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiru a podilu 3. Vynosy z ostatniho dtauhodobeho ftnancniho majetku VIII. Vynosy z kratkodobeho financniho majetku 37 K Jaklady z financniho majetku 38 IX. Vynosy z pfeceneni cennych papinj a derivalu 39 L. "laklady z pfeceneni cennych papiru a derjvatu M. Zmena stavu rezerv a opiavnych polozek we financni oblasti 1 X. Vynosowe uroky N Nakladove iiroky XI. Osiatni financni vynosy 1 O. Ostatni financni naklady 19 1 XII 3fevod financnich vynosu 3 ^fevod Ttnancnich nakladu 7 -inancni vysledek hospodafeni Q. Dan z pnjmii za beznou cinnosi (f. * Q. 1 -splatna odlozena Vysledek hospodafeni za beznou cinnost ff XIII Vlimofadne vynosy 3 R Mimofadnfe naklady S. Dan z pnjrnu z mimofadne cmnosti (f + 7 S. 1. -splatna -odlozena 7 Mimofadny vysledek hospodafeni (r T Pfevod podilu na vysledku hospodafeni spolecnikum {+/-) 9... Vysledek hospodafeni za ucetni obdobi (+/-) (f Vysledek hospodafeni pfed zdanenim {*/-) (f. 3 * Seslaveno dne 8..1 Jmeno a podpisovy zaznam stalulamiho organu ucetni jednotky ne^o podpisovy zaznam fyzicke osoby. ktera je ucetni jednotkou // ing.jifi Honc-'^y/ / Pravni forma ucetni jednotky Pfedmet podnjkani L-/ Sestawil (imeno a podpis) akciova spolecnost velkoobchodni a maloobchodnj prodej Ceplova Kvetoslava

7 Moravel a.s., Sladkovskeho Olomouc Pfiloha v plnem rozsahu k rocni ucetni zaverce 13 Obecne udaje: Nazev : M o ra ve I Sidlo : Sladkovskeho, OLOMOUC Pravni forma : akciova spolecnost Pfedmet cinnosti: koupe zbozi za ucelem dalsiho prodeje ICO: 1911 Datum vzniku : Akciova spolecnost Moravel Olomouc se sidlem Sladkovskeho vznikla dne zapsanim do obchodniho rejstfiku Krajskeho soudu v Ostrave, kde je veden pod spisovou znackou oddil B, vlozka 13. Spolecnost byla zaiozena jednorazove transformaci ze stat.podniku Drobne zbozi Olomouc na zaklade privatizacniho projektu podle zakona 9,91Sb. Zakladni kapital ma ve vysce.38., Kc. Hlavnim predmetem cinnosti je koupe zbozi za ucelem jeho prodeje, tedy obchodni cinnost Tato cinnost pfedstavuje 91% vynosu spolecnosti.spolecnost je slozena ze dvou velkoobchodnich zavodu Olomouc a Opava a site vlastnich maloobchodnich jednotek. Pfi zpracovani rocni ucetni zaverky vychazelo vedeni spolecnosti z pfedpokladu kontinualniho pokracovani hlavnich cinnosti spolecnosti v obdobnem sortimentu. Osoby podilejici se vice nez % na zakladnim kapital LI spolecnosti Akcionar-spolecnik podil na zakladnim kapitalu v % ing.jifihonc,mosnerova1, k k Olomouc 8 8 ' Organizacni struktura spolecnosti Spolecnost fidi generalni feditel. Dale jsou jim fizeny odborne useky dvou velkoobchodnich zavodu dvou oblasti maloochodnich jednotek. V cele useku jsou vedouci a reditei velkoobchodniho zavodu. Provoz fidi provozne technicky namestek.obchodni usek se cleni na oddeleni nakupu a prodeje. Primo pod generalnich feditele jsou zacleneny odbor ekonomiky a pravni utvar. V prubehu roku 13 nedoslo ke zmenam v organizacni struktufe spolecnosti. Organy spolecnosti funkce Jmeno Pfedstavenstvo pfedseda Ing.Jin Hone Clen Mgr.Marek Hone Clen Radirn Sramek Dozorci rada pfedseda ing.jana Faltynkoua Clen Svatopluk Kfiz Clen ing.petra Sramkova Spolecnost neuzavfela zadne dohody se spolecniky, ktere zakladaji rozhodqva'cr prava v pomeru nez je podil na zakladnim kapitalu. / : Spolecnost nema maietkovy podil na zakladnim kapitalu v jine ucetni jedrjb.tpe.

8 Spolecnost neuzayrela take zadnou oyladaci smlouvu o pfevodu zisku. Spolecnost nema organizacni slozku se sidlem v zahranici. Spolecnost neni spolecnlkem s neomezenym rucenim v zadne ucetni jednotce. Osobni nakladv a gamestananci Prumerny pfepocteny pocetzamestancu a clenu vedeni spolecnosti aosobni naklady za rok 1 a 13 jsou nasledujici iidaje v tis.kc zamestnanci ved.spol. Celkem 1 Pocet mzdove naklady soc.zdrav. zab ost.osob. nakl os.nakl.celk zamestnanci ved.spol. Celkem 13 Pocet mzdove naklady soc.zdrav. zab ost.osob. nakl. 8 8 os.nakl.celk Pocet zamestnancu vychazi z prumerneho pfepocteneho stavu pracovniku. Pod pojmem vedeni spolecnosti se rozumi generalni reditel, technicky namestek.vedouci velkoobchodnich zavodu ajednot.useku. V ostatnich osobnich nakladech jsou zahrnuty dohody o provedeni prace a odstupne. Clenum predstavenstva a dozorci rade byly vyplacenyza rok ,OOKc, v roce 1 by!a vyse techto odmen ve stejne vysi tj Kc. Clenum vedeni spolecnosti ani clenum statutarnich a dozorcich organu nebyly v roce 13 poskytnuty zadne pujcky a uvery. Jina pineni, a to ani v nepenezni forme, nebyla clenum vedeni spolecnosti, clenum predstavenstva a dozorci rady poskytnuta. Ucetni metody a obecne ucetni zasady. Ucetnictvi spolecnosti je vedeno a ucetni zaverka byla sestavena v souladu se zakonem c.3/1991 Sb.vyhlaskou c. / Sb, kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona o ucetnicvi pro ucetni jednotky, ktere jsou podnikateli uctujicimi v soustave podvojneho ucetnictvi a Ceskym ucetnimi standartami pro podnikatele. Ucetnictvi respektuje obecne ucetni zasady o ocenovani majetku historickymi cenami, zasadu opatrnosti a pfedpoklad a schopnosti ucetni jenotky pokracovat ve svych aktivitach. Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Dlouhodobym hmotnym majetkem se rozumi majetek, jehoz oceneni je vyssi nez. Kc v jednotlivem pfipade a doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok. Pozemky a stavby jsou dlohodobym hmotnym majetkem bez ohiedu na vysi oceneni a dobu pouzitelnosti.dlouhodobym nehmotnym se rozumi majetek jeho oceneni je vyssi nez. Kc v jednotlivem pfipade doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok.

9 Nakoupeny dlouhodoby majetek je ocenen pofizovacimi cenami. Pofizovaci cena je cena, za kterou by! majetek pofizen a naklady s jeho pofizenim a instalovanimsouvisejici.spolecnost nezahrnuje do pofizovaci ceny uroky z uveru na pofizeni dlouhodobeho majetku. Pofizovaci cena dlouhodobeho rnajetku se snizuje o dotaci poskytnutou na pofizeni tohoto majetku. Majetek vytvofeny vlastni cinnosti a.s. nevytvafi Technicke zhodnoceni, pokud pfevysilo u jednotliveho majetku v uhrnu za ucetni obdobi castku. Kc, zvysuje pofizovaci cenu dlouhodobeho majetku. Odpisy dlouhodobeho majetku Dlouhodoby majetek je odpisovan linearni metodou, v jednotivych pfipadech je pouzit zrychleny zpusob odpisovani. Nebytove prostory Riegrova a Kmochova, osobni auta Octavia, VW kategorie majetku Budovy a stavby Stroje a zafizeni Dopravni prostfedky Inventaf Software Ostatni nehmot. majetek Drobny majetek Doba odpis.v letech % rocniho odpisu - 8,3-1, 1,- 8,3 1, Doba odpisovani v letech je stanovena podle ocekavane doby upotfebitelnosti diouh.majetku. Odpisy jsou uctovany mesicne a odeptsovani je zahajeno v nasledujicim mesci po datu zafazeni do pouzivani. na sklade v oceneni cenou zjist'enou vazenym aritmetickym prumerem z pofizovacih cen a na naklady s porizenim souvizenici-postovne, opotfebeni obalu. Nenastaly pfipady stanoveni repr.pof.ceny na majetku pofizeneho betem ovefovaciho obdobi. ubytky zasob ucet 13D x naklady pofizeni -ucet 131 PS zasob+pfirustky-ps MD Proti pfedchozimu obdobi nedoslo ke zmene zpusobu oceneni, odpisovani,uctovani a uspofadani polozek zaverky a obsahoveho vymezeni techto polozek. Opravne polozky Opravne polozky byly vytvofeny pouze k neuhrazenym pohledavkarn v cleneni analyticke evidence, die nize uvedeneho rozpisu opravne polozky k pohledavkarn v konkurzu a vyr.fizeni pohl.po spl.do 1mesicu pohl.u soudu vicjak 1 mesicu Celkem ve vysi tis.kc 9 11 k Opravne polozky k zasobarn a k majetku nejsou vytvofeny

10 Rezervy Rezervy na opravy hmotneho majetku nebyly v poslednich letech tvofeny Pfepocty udajujv cizich merrach na ceskou korunu K pfepoctu cizi meny na Kc dochazi pouze pfi uhradach do zahranici za nakup zbozi, kde je pouzit pevny kurs, ktery vyplyva z kurzu devizoveho trhu Ceska narodni banky platneho k poslednimu dni mesice pfedchazejicimu dni vystaveni dokladu v cizi inene. Fingncni pronajem s naslednou koupi najate veci K spolecnost neeviduje majetek porizeny formou financniho pronajmu Zmeny zpusobu ocenovamjjpstupu odpisovani a postupu uctovani oproti pfedch.ucet. obdobi V ucetnim obdobi roku 13 nenastaty zadne podstatne zmenyve zpusobu ocenovani,postupech odpisovani a postupech uctovani oproti pfedchazejicimu ucetnimu obdobi. DOPLNUJICi INFORMACE K ROZVAZE a VYKAZU ZISKU a ZTRAf Dlouhodoby majetek Dlouhodoby nehmotny majetek Spoiecnost eviduje dlouhodoby nehmotny majetek pine odepsany. Dlouhodoby hmotny majetek 1/Hmotnv a nehmotny majetek krome pohledavek V rozvaze je uvedena plna vyse rnajetku v pofizovacich cenach PORIZOVACl CENA pozemky stavby stavk pfirustky 1 8 ubytky stav k samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM ocehovaci rozdil Celkem \o,.

11 pozemky stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM ocenovaci rozdil Celkem stavk pfirustky ubytky stav k OPRAVKY stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM zaloha na DH ocefiovaci rozdil Celkem stav k pfirustky ubytky stav k r stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM zaloha na DH ocenovaci rozdil Celkem stavk pfirustky ubytky stav k ZUSTATKOVA HODNOTA pozemky stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf ztoho ostatni DHM nedokonceny DHM zaloha na DH ocenovaci rozdi! Celkem stav k stav 1/ stav k

12 Odpisy diouhodobeho hmotneho majetku zauctovane do nakladu, vcetne majetku vyfazeneho, v roce Kc, v roce 1 ve vysi Kc 3 98 Kc Spolecnost eviduje v operativni evidenci drobny hmotny majetek zejmena drobny inventaf.nabytek, zarizeni prodejen v pofizovaci cene 8 3 tis Kc Majetek neevidovany v ucetnictvi se ve spolecnosti nenachazi. Zadnepolozky vykazu nejsou vzajemne kompenzovany. Dlouhodobv hmotnv majetek zatizenv zastavnim pravem Slav k popis maj. prod. 33 OLRiegrova a pozemek c.7 1.V88Hrab.- Ostrava a pozem I.V7-spoluvl.podil 18,nebyt. prostor 1. OLRiegrova 1,V7-jiny nebyt.prostor OLRiegrova pozem. pozemek 7/1 7 Opava licetni zusthod trzni hodn Popis, rozsaha ucel hodnota zast.prava vec. zajist'. bfemene zavazku 1 Zajisteni invest. uveru Volskbank <e koupi teto jednotky c.u Zajisteni kontokoretniho uver.uc 97781/8 u Volksbank Zajisteni invest. uveru Volksbank na nakup nebytovych jednotek /7,/8,/9,/1 a poiem. c.uver.781 Zajisteni incest. Uveru Volks. na refinancovani koupe pozemku Opava c. uveru 797 splacen u 731 splacen 1 38 Stav popis maj. prod. 33 OLRiegrova a pozemek c.7 ucetni zusthod trzni hodm Popis.rozsaha ucel hodnota zast.prava vec. zajist'. bfemene zavazku 1 Zajisteni invest.uveru Volskbank ke koupi teto jednotky c.u. 77 splacen.

13 1.V88Hrab.- O strav a a pozem. c I.V7-spoluvlpodil 18,nebyt. prostor 1. Ol.Riegrova 1.V7-jiny nebyt. prostor Oi.Riegrova pozem. pozem. 7/1 7 Opava Zajisteni kontokoretniho uver.uctu 97781/8 u Volksbank 1 39 Zajisteni invest. uveru Volksbank na nakup nebytovych jednotek /7,/8,/9,/1 a pozem. c.uver.781 Zajisteni incest. Uveru Volks. na refinancovani koupe pozemku Opava c. uveru 797 splacen ;Pohledavkv Pohledavky celkem ve vysi Kc 119 tis Kc min.obdobi 187 tis Kc z toho po Ihute splatnosti k tis Kc Pohledavky v cizi mene nevznikly. Pohledavky kryte zastavnim pravem nejsou evidovany. Vsechny pohledavky maji charakter kratkodobych pohledavek. ~ Vekova struktura k kategorie dospl Celkem celkem brutto z toho Kc v cizi mene opr.polozky ceikem netto o.

14 Vekova struktura k kategorie do spl Celkem celkem brutto z toho Kc v cizi mene opr.polozky celkem netto Casove rozjiseni aktiv nakladv pnstich obdobi jedna se o predplatne casopisu.pocitac.sluzeb a najemneho 31 Vlastni kapital Zmeny vlastniho kapltalu zakladni ocen.roz. kapital ost.fondy zisk/ztr. zisk/ztr. vlastni kapital kapital z pfecen. fondy min.let bez.rok celkem ziistk vlastni akcie a zm Vysl.hosp b.o. 1 1 Dfeceneni majetku a zavazku na real h pfec.pfi pfemen. rozdeleni VH min.o vypl.divid.+tant. cerpani fondu ost.zmeny-odl.s ziistk zust.k 31.1,11 viastni akcie a zm. Vysi.hosp.b.o. pfeceneni majetku a zavazku na real.t prec.pri pfemen. rozdeleni VH min.o vypl.divid.+tant. cerpani fondu ost.zmeny-odl.s zust.k zakladni kapital ocen.roz. z pfecen kapital fondy ost.fondy zisk/ztr. min.let zisk/ztr. bez.ro k vlastni kapital celkem

15 zakladni kapital zustk vlastni akcie a zr Vysl.hosp.b.o. pfeceneni majetku a zavazku na rea pfec.pfi pfemen. rozdeleni VH min vypl.divid.+tant. cerpani fondu ost.zmeny-odl.s zustk ocen.roz. z pfecen kapital fondy ost. fondy zisk/ztr. min. let zisk/ztr. bez.rok vtastni kapital celkem Zakladni kapital Zakladni kapital spolecnosti tvofi 38 ks akcii na majitele ve jmenovite hodnote 1 Kc. Akcie jsou v zaknihovane podobe a nejsou registrovany na vefejnych trzich. 1 Zavazky Zavazky po Ihute splatnosti 18dnu a.s. k spolecnost nevykazuje. Zavazky v cizi mene nevznikly. Rovnez zavazky mimo ucetnictvi nejsou evidovany.vsechny zavazky nalezi do skupiny kratkodobych zavazku. Bezna Ihuta zavazku z obchodnich vztahu cini 3 az 9 dnu. Zavazky z titulu socialniho a zdravotniho pojisteni ke konci roku nejsou splatne a jsou ve vysi zdr.pojisteni a 87 soc.pojisteni Odlozena dan Hlavni polozkou odlozene dane je rozdil mezi danovou a ucetni zustatkovou hodnotou diouhodobeho rnajetku. Pfi vypoctu spolecnost uplatnila princip opatrnosti. Pro propocet byla pouzita dahova sazba ve vysi 19% platna pro rok13. Byl pouzit rozdil v ucetni a dahovezustatkove cene DHM. ' ROK13 zustatkova hodnota ucetni zustatkova hodnota dafiova rozdil odiozena dan 19% 7977 tis Kc 7 tis Kc 3 tis Kc 8 tis Kc ROK1 8 tis Kc 7839 tis Kc 3 tis Kc 798 tis Kc Je vypoctena rozdilem mezi dahovou a ucetni hodnotou diouhodobeho majetku ve vysi Kc 19% sazby dane z pfijmu. / Rezervy V roce 13 spolecnost netvorila zadne rezervy na opravy HIM

16 / Bankovni uvery a vypomoci Nadale zustava otevren kontokorentni Over ve vysi , na financovani obeznych prostredku u Sberbank Praha. Vyse urokove sazby je vazana na 3MPribor-referencni urokova sazba+pfirazka,% p.a. U Sberbank Praha k datu ucetni zaverky zbyva k doplacenf uver ve vysi Kc,9 se splat. 1/1 V souvislosti s temito uvery zfizeno zastavni pravo a vinkulace pojistneho plneni. 71 Casove rozliseni pasiv Vydaje pfistich obdobi K datu ucetni zaverky spolecnost zauctovala do vydaju pfistich obdobi castku 993 tis.kc. Jedna se o najernne,plyn,vodne stocne, energie vyuctovane v roce 1 tykajici se zauctovaciho obdobi 13. 8/Vynosv z bezne cinnosti podle hlavni cinnosti tuzemsko: trzby za zbozi rok 1/rok tis. /13 77 tis. trzby z prodeje sluzeb rok 1/rok tis./ tis. zahranici: trzby za zbozi rok 1/rok 13 tis./ tis. trzby z prodeje sluzeb rok 1/rok 13 tis./ tis 9/ Pfehled o peneznich tocich Vykaz vychazi z vysledku hospodareni pfed zdanenim. Do peneznich prostredku jsou zahrnuty jen penize v hotovosti vcetne cenin a penez na ceste a penezni prostredky na bankovnich iictech. Ke zmenam v modelu.konstrukci a obsahove naplni ukazatelu oproti predchozimu obdobi nedoslo. 1/Nasledne udalosti Mezi zakladni a vyznamne polozky oviivnujici danovou povinnost patfi odmeny clenum pfedstavenstva. Danz prijmu Vypocet dane z prijmu k 31.1,1 k zakl.dane z ucetnictvi: pripocitatelne polozky: odpocitatelne polozky: - zakl.dane pfed upravami: odecel dahove ztraty: zaokrouhl.zakl.dane po upr sazba dane z prijmu: 19% 19% dan: 3 zapocet dane zapl.v zahr.: Splatna dan 1.

17 Naklady na auditorske sluzbv V polozce naklady za sluzby jsou v roce 1.3 zahrnuty naklady na auditorske sluzby ve vysi Kc 8 tis, v roce 1 cinily tyto sluzby 8 tis. Kc. V Olomouci dne: 8..1 Podpis statutarniho organu: Pfedseda pfedstavensjva: Ing. Jifi Hone * podpis: Clen pfestavenstva Radim Sramek podpis 11.

18 PREHLED O PENEZNICH TOCICH ( CASH FLOW) za obdobi leden az prosinec 13 (v celych tisicich Kc) Obchodni firma a sidlo ucetni jednotky Moravel a.s. Sladkovskeho 9/ Olomouc-Holice Skutecnost v ucetnim obdobi Oznaceni sledovanem minulem P Stav penez. prostfedku a ekvivalentu na zacatku uc. obdobi Z LJcetni zisk nebo ztrata z bezne cinnostj pfed zdanenim (+/-) A 1 A 1.1 Opravy o nepenezni operace Odpisy stalych aktiv (+), umofeni ocenovaciho rozdilu k nabytemu majetku a goodwilu (-* /-} A 1. Zmena stavu opravnych polozek a rezen/ (+/-) -81 A1.3 Zisk (ztrata) z prodeje stalych aktiv (-/+) -3 A 1. Vynosy z dividend a podilu na zisku (-) A1. Vyuctovane nakladove (+) a vynosove (-) uroky A 1. Pfipadne upravy o ostatni nepenezni operace A Zmeny stavu nepeneznich slozek pracovniho kapitalu A1 Zmena stavu pohledavek z provozni cinnosti, aktivnich uctu casoveho rozliseni a dohadnych uctu aktivnich (-/+} A. Zmena stavu kratkodobych zavazku z provozni cinnosti, pasivnich uctu casoveho rozliseni a dohadnych uctu pasivnich (+/-) - 81 A.3 Zmena stavu zasob {-/+) 398 A. Zmena stavu kratkodobeho financniho majetku (-/+) A3 Vyplacene uroky (-) \ A Pfijate iiroky (+) A Zaplacena dan z pfijmu za beznou cinnost a domerky dane (-) 133 A. Vysledek hospodafeni z mimofadne cinnosti po zdaneni {+/-) A7 Pfijate dividendy a podily na zisku (+) A*" Cisty penezni tok z provozni cinnosti B 1 Vydaje spojene s nabytim stalych aktiv B 1.1 Pofizeni DNM a DHM vcetne zmeny stavu zaloh (-/+) A 18-3 B1. Pofizeni dlouhodobych cennych papiru a podilu vcetne zmeny stavu zaloh {-/+) B Pfijmy z prodeje stalych aktiv 3 B.1 Pfijmy z prodeje DHM a DNM (+} 3 B. Pfijmy z prodeje dlouhodobych cennych papiru a podilu (+) B3 Ptijcky a uvery spfiznenym osobam vcetne splatek {-/+} B*** C 1 Cisty penezni tok z investicni cinnosti Zmena stavu dlouhodobych zavazku, popf. kratkodobych zavazku z financni cinnost napf iiveru (+/-) C Dopady zmen vlastniho kapitalu na penezni prostfedky C.1 Upsani cennych papiru a podilu vcetne emtsniho azia a zaloh (+) C Vyplaceni podilu na vlastnim kapitalu spolecnikum (-) C3 Penezni dary: dotace a dalsi vklady do vlastniho kapitalu (+) C. Uhrada ztraty spolecniky (+) C. Prime platby na vrub fondu {-) C. Vyplacene dividendy a podily ze zisku (-) C*" Cisty penezni tok z financni cinnosti F Ciste zvyseni / snizeni peneznich proslredku R Stav penez. prostfedku ke konci uc. obdobi die vykazu CF S Skutecny stav peneznich prostfedku ke konci uc. obdobi X Rozdil Sestaveno dne: '- ;" ~~T7T-- -,. -. Sestavil (jmeno a podpjs] / t- Ceplova Kvetoslava /y - u^- 1 S 3 3

19 PREHLEDOZMENACH VLASTNJHO KAPITALU za obdobi od leden az pros!nee 13 (v celych tisicich Kc) Obciiodni fjrma a sidlo ucetni jednotky Moravel a.s. Sladkovskeho 9/ Olomouc-Holice Ozn. Text Stav v bez. ucet. obdobi Stav v min. ucet. obdobi A.I. Zakladni kapital pocatecni zustatek vyseni zakladniho kapitalu (+) 3. snizeni zakladniho kapitaiu (-). zmeny zakladniho kapitalu (+/-). pofizeni vlastnich akcii a obchodnich podilu (-) }. prodej vlastnich akcii a obchodnich podilu {+) 7. konecny zustatek A.II. Kapitalove fondy 1. i pocatecni zustatek zvyseni emisniho azia (+) snizeni emisniho azia (-). zvyseni ostatnich kapitalovych fondu (+). snizeni ostatnich kapitalovych fondu (-). zmena realne hodnoty cennych papiru a podilu (+/-) 7. oductovani CP a podilu z vlastniho kapitalu (+/-) 8. zmena realne hodnoty zajist'ujicich derivatu (+/-) 9. oductovani zajist'. derivatu z vlastniho kapitalu (+/-) 1. A.m. 1. konecny zustatek Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku pocatecni zustatek zvyseni rezervniho fondu (+) 3. snizeni rezervniho fondu (-) -77. zvyseni ostatnich fondu ze zisku (+). snizeni ostatnich fondu ze zisku (-) f- o. konecny zustatek A. IV. Zisky a ztraty zauctovane do vlastniho kapitatu 1. pocatecni zustatek zvyseni - prevod zisku po zdaneni zvyseni - rozdily minulych let. snizeni - uhrada nebo prevod ztraty 1 7. snizeni - dividendy a tantierny. snizeni - rozdily minulych let 7. konecny zustatek A.V. Zisk/ztrata za ucetni obdobi po zdaneni Sestaveno dne Sestavj -(jmeno a podpis) 8..1 Ceplova Kvetoslava

PRILOHA K UCETNI ZAVERCE ZA ROK 2014

PRILOHA K UCETNI ZAVERCE ZA ROK 2014 Pfiloha k ucetni zaveice za rok 214 PRILOHA K UCETNI ZAVERCE ZA ROK 214 Obchodni firma: Si'dlo: Pravni forma: v 1C: Olomouc, Sladkovskeho 696/42 akciova spolecnost 45192511 OBSAH 1. OBECNEUDAJE 3 1.1.

Více

DAICH VYROCNI ZPRAVA. zarok 2009-2010. spolecnosti DAICH spol.s r.o.

DAICH VYROCNI ZPRAVA. zarok 2009-2010. spolecnosti DAICH spol.s r.o. DAICH VYROCNI ZPRAVA zarok 29-21 spolecnosti DAICH spol.s r.o. l.uvod SpoleCnost s rucenim omezenym DAICH spol. s.r.o. byla zapsana 27.zafi 1991 do obchodnflio rejstflku Krajskeho soudu v Ceskych Budejovicich,

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009

Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009 Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 57, 537 27 Chrudim ICO: 275 2 561 VYR6NJ ZPRAVA za raft 29 Vazeni spoluobcane, dovolte mi, abych jako feditel zhodnotil uplynuly rok 29 z pohledu zmen v poskytovani

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10

TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 TESLA KARLÍN, a.s. V Chotejně 9/1307 Praha 10 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE k 31. 12. 2004 Vyhotoveno dne: Praha 10. 2. 2005 Podpis statutárního orgánu: Jaroslav Šmolka, člen představenstva Podpis osoby odpovědné

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Prazska teplarenska a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPM G Ceska republika Audit. s.r.o. PobFezni 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420222 123 100 Internet ww\'v.kpmg.cz

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva 2004 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti... 3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující

Více

Výroční zpráva 2013. LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219. U Dvora 190 687 51 Nivnice

Výroční zpráva 2013. LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219. U Dvora 190 687 51 Nivnice Výroční zpráva 2013 LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219 U Dvora 190 687 51 Nivnice www.lineanivnice.cz hello@lineanivnice.cz Obsah Obsah Profil společnosti 1 Statutární orgány

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

NIVNICE OBEC JANA AMOSE KOMENSKÉHO

NIVNICE OBEC JANA AMOSE KOMENSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA NIVNICE OBEC JANA AMOSE KOMENSKÉHO LINEA NIVNICE,a.s. / U Dvora 190 / 687 51 Nivnice - VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 SPOLEČNOST LINEA NIVNICE, A.S. BYLA ZALOŽENA 1. LEDNA 1994.

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ29411050 Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ294115 FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : INVEPA a.s. Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : akciová společnost Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

ŠMR, a.s. za rok 2013

ŠMR, a.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti ŠMR, a.s. za rok 2013 ŠMR, a.s., se sídlem Praha 11, Hněvkovská 1228/50, PSČ 148 00 společnost zapsaná v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 15914 IČ: 607 93 295 Výroční zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA

<obdélník> VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2013 / česká verze Obsah Údaje o Společnosti, Orgány a Profil Společnosti... 3 Lidské Zdroje, Obrat a Organizační Struktura... 4 Rozvaha... 5 Výkaz Zisku

Více

NIVNICE OBEC JANA AMOSE KOMENSKÉHO

NIVNICE OBEC JANA AMOSE KOMENSKÉHO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA NIVNICE OBEC JANA AMOSE KOMENSKÉHO LINEA NIVNICE,a.s. / U Dvora 190 / 687 51 Nivnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 SPOLEČNOST LINEA NIVNICE, A.S. BYLA ZALOŽENA 1. LEDNA 1994.

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Výroční zpráva 2014. LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219. U Dvora 190 687 51 Nivnice

Výroční zpráva 2014. LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219. U Dvora 190 687 51 Nivnice Výroční zpráva 2014 LINEA NIVNICE, a.s. Telefon +420 572 616 211 Fax +420 572 616 219 U Dvora 190 687 51 Nivnice www.lineanivnice.cz hello@lineanivnice.cz Obsah Obsah Profil společnosti 1 Statutární orgány

Více