Priloha c. 7. /Yv; RO2VAHA v plnem rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) Moravel a.s. Olomouc. Olomouc-Holice C

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Priloha c. 7. /Yv; RO2VAHA v plnem rozsahu kedni 31.12.2013 (v celych tisicich Kc) Moravel a.s. Olomouc. Olomouc-Holice -5557 -4842 1C 45192511"

Transkript

1 Priloha c. 7 Minima In j zavazny vyce! informaci uvedeny ve vyhlalce c / Sb. Ucetni jednolka dorucj ucemi zaverku soucasne s doiuienim danoveho poznani 7.3 dan z pfijmu ix prislusnemu finanfinimu liradu ROVAHA v plnem rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) 1C 1911 Obchodni fsrma nebo jmy nazev Gceini jednolky Moravel a.s. Olomouc Sidlo nebo bydliste ucelni jednotky a misto podnikani. lisi-li se od b/d!iss Olomouc-Holice oznac AKTIVA rad. Bezne ucetni obdobi a b c Brutto 1 Korekce Netto 3 Netto AKTIVA CELKEM (f. * ) A. Pohledavky za upsany zakladni kapital B. Diouhodoby majetek (f ) B I. Diouhodoby nehmotny majetek (f, az 1) 7-7 B.I. 1. Zfizovaci vydaje. Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava 8. Goodwill 9. Jiny diouhodoby nehmotny majetek 1 7 Nedokonceny diouhodoby nehmotny majetek Poskytnute zalohy na diouhodoby nehrnotny maietek 1 B II. Diouhodoby hmotny majetek (r. 1az; B. II. 1. Pozemky Stavby 3. Samastalne moviie veci a soubory movitych veci Pestitelske celky trvalych porostu 17 Dospela zvirata ajejich skupiny Jiny diouhodoby hmotny majetek Nedokonceny diouhodoby hmotny majetek 8 Poskytnute zalohy na diouhodoby hmotny majetek Ocenovaci rozdil k nabytemu majetku B III. Diouhodoby financni majetek (f. az3 3 B. II! 1 Bodily - ovladana osoba Podily v ucetnich ednotkach pod podstatnym vlivem 3 Ostatni dlouhodobe cenne papiny a podily PCijcky a uvery - ovladana nebo ovladajici osoba, podstatny vliv 7 7 Jiny diouhodoby financni majetek Pofizovany diouhodoby financni majetek Poskytnute zalohy na diouhodoby ftnancni majetek /Yv; jf^ -,,-,,_. Jv. S.,"\ "- "C X Z~ 7^ tf \e uc. obdobi ^

2 oznac. AKTIVA fad Bezne ucetni obdobi Minule uc obdobi a b Obezna aktiva (f ) c 31 Brutto 1 33 Korekce -1 Nerto 3 98 Netto 919 C 1 asoby (f. 33az38) C.I. 1 Material ledokoncena vyroba a polotovary 3 3. Vyrobky 3. Mlada a ostatni zvifata a jejich skupiny 3 Zbozi Poskytnute zalohy na zasoby 38 C. II. C II. 1 Dlouhodobe pohledavky (f. az 7 ^ohledavky z obchodnich vztahu 3ohledavky - oviadana nebo ovladajici osoba Pohledavky - podstatny vliv. Pohledavky za spolecniky, cleny druzstva a za castniky sdruzeni Dlouhodobe poskytnute zaiohy ohadne ucty aktivni me pohledavky 8. Odlozena dariova pohledavka 7 C. Ill Kratkodobe pohledavky (f. 9 az C. III. 1. Dohledavky z obchodnich vztahu ^ohledavky - oviadana nebo ovladajici osoba 3. Pohledavky - podstatny viiv Pohledavky za spolecniky, deny druzstva a za ucastniky sdruzeni Socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni 1 3 Stat - danove pohledavky <ratkodobe poskytnute zalohy Dohadne ucty aktivni c Jine pohledavky C. VI. Kratkodoby financni majetek (f. 9 az C. IV 1 ^enize Ucty v bankach Kratkodobe cenne papiry a podily 1 i Pofizovany kratkodoby financni majetek D.I Casove rozliseni (f. az D.I 1 Naklady pfistich obdobi 1 Komplexni naklady pfistich obdobi Pfijmy pfistich obdobi 3 /'" Tf^ 3 7

3 Oznac a PASIVA b fad. c Slav v beznem ucet obdobi Slav v mmulem ucet obdobi ASIVA CELKEM (f ] = f \ 1. iastni kapital (f } akladni kapital (f. 7az7) <\ akiadni kapitai v'lastni akcie a vlastni obchodni podily (-} meny zakladniho kapitalu 7 A. II. Kapitalove fondy (f. 7 az 79; A.M. 1. imisni azio 7 Ostatni kapitalove fondy Oceftovaci rozdily z pfeceneni majetku a zavazku 7 r Ocenovaci rozdily z pfeceneni pfi pfemenach spolecnosti. Rozdily z pfemen spolecnosti Rozdily z oceneni pfi pfemenach spolecnosti 79 A. III. Rezervni fondy, nedelitelny fond a ostatni fondy ze ziski (f. 81 az A III. 1. Zakonny rezervni fond/nedelrtelny fond Statutarni a ostatni fondy 8 A. IV. Vysledek hospodafeni minulych let (f. 8 az A IV. 1. Nerozdeleny zisk minulych let Neuhrazena ztrata minulych let 8 3. liny vysledek hospodafeni minulych let 8 A. V Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi.1 -(9* ) =?. vykazu zisku a ztraty v plnem rozsahu B Cizizdroje (f r B I. B. I. 1 Rezervy Rezervy podle zvlastnich pravnich pfedpisu Rezerva na duchody a podobne zavazky (f. 9az Rezerva na dan z pfijmu 9 Ostatni rezervy 93 B II. Dlouhodobe zavazky (f.9az B II 1 Zavazky z obchodnich vztahii 9 Zavazky - ovtadana nebo ovladajici osoba 9 Zavazky - podstatny vliv 97 Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikiim sdruzeni 98 Dlouhodobe pfijate zalohy 99 Vydane dtuhopisy 1 7 Dlouhodobe srnenky k uhrade 11 8 Dohadne ucty pasivni 1 c Jine zavazky 13 1 Odlozeny daiiovy zavajek 1 8 X<3UC- 799

4 Ozriaca PASIVA b fad. c Stav v beznem ucet obdobi Stav v minulem ucet. obdobi B III Kratkodobe zavazky (f. 1 az 1 1) B. ill. 1. Zavazky z obchodnich vztahu Zavazky - oviadana nebo ovladajici osoba Zavazky - podstatny viiv Zavazky ke spolecnikum, clenum druzstva a k ucastnikum sdruzeni 19 Zavazky k zamestnancum Zavazky ze sociatniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni r 7. Stat - dahove zavazky a dotace 8 Kratkodobe pfijate zalohy 9 Vydane dluhopisy Dohadne ucfy pasivni Jme zavazky B. IV. Bankovni uvery a vypomoci (f. 118az1; B. IV. 1. Bankovni uvery dlouhodobe Kratkodobe bankovni uvery Kratkodobe fmancni vypomoci 1 C.I Casove rozliseni (f. 1 az C I. 1 Vydaje pn'stich obdobi Vynosy pfistich obdobi 13 1 r Ovefeno auditorern: HZ Olomouc, spol. s r. o. Auditorske opravneni c 3 Husitska 17/ 779 Olomouc Sestaveno dne: 8..1 Jmeno a podptsovy zainam statutarniho organu ucetni je^tnotky nebo podpisovy zaznam fyzicke osoby, ktera je ucetni jedj inq.jifi H Pravni forma ucetni jednotky akciova spolecnost Pfedrnet podnikani velkoobchodni a maloobchodni prodei Sestavit (jmeno a podpts] Ceplova Kv^toslava

5 VYKAZ ZISKU A ZTRATY v pfnem rozsahu zaobdobiod ObcTiodni f-rma nebo jiny fla7ev ucelm lednotky Moravel a.s, fv celych tisicich Kc) 1911 Sladkovskeho 9/ Olomouc-Holice Oznaceni TEXT Cislo Skutecnost v ucetnim obdobi a i Trzby za prodej zbozi b c 1 sladovanem minutem 139 Naklady vynalozene na prodane zbozi Obchodni rnatze (f1-) II Vykony (f ) II. 1. rzby za prode} vlasinich vyrobku a sluzeb Zmena stavu zasob vlaslni cinnosli 3 Akiivace 7 B. Vykonova spoifeba (f 9 + 1] B. 1. Spotfeba matertalu a energie Sluzby Pf idana hodnota (f ) C- Osobni naklady (f, 13 az 1] C 1. dzdove naklady Odmeny clenum organu spolecnosti a druzsna Naklady na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisleni Sociatni naklady r. E. )ane a poplalky Odpisy dlouhodobeho nehmolneho a hmotneno ma]etku III. Ttzby z prodeje dlouhodobeho majetku a malerialu Ill 1. Trzby z prodeje dfouhodobeho ma elku Trzby z prodeje rnaterialu 1 Zuslatkoua cena prodaneho dlouhodobeho maielku a rnaterialu F 1. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku 3 3(odany material G. Zmena slavu rezerv a opravnycti polozek v provozni oblasti a kompiexmch nakladu pfislich obdobi -8 IV. Ostatni provozni vynosy 7 9 H. Ostatni provozni naklady V. Pfeuod provoznich uynosu 8 ' Pfevod provoznich nalkadii Provozni vysledek hospodafeni (M * (-B)-(-9)

6 Oznacem a TEXT b Cislo fadku c sledovanem 1 Skutecnost v gcetnim obdobi minulem VI. Trzby z prodeje cennych papirii a podilu 31 Prodane cenne papiry a podily 3 VII VII. 1. Vynosy z dlohodobeho financniho majetku (r ) Vynosy z podilu v ovladanych osobach a v ucetnich jednolkach pod podstatnym vlivem. Vynosy z ostatnich dlouhodobych cennych papiru a podilu 3. Vynosy z ostatniho dtauhodobeho ftnancniho majetku VIII. Vynosy z kratkodobeho financniho majetku 37 K Jaklady z financniho majetku 38 IX. Vynosy z pfeceneni cennych papinj a derivalu 39 L. "laklady z pfeceneni cennych papiru a derjvatu M. Zmena stavu rezerv a opiavnych polozek we financni oblasti 1 X. Vynosowe uroky N Nakladove iiroky XI. Osiatni financni vynosy 1 O. Ostatni financni naklady 19 1 XII 3fevod financnich vynosu 3 ^fevod Ttnancnich nakladu 7 -inancni vysledek hospodafeni Q. Dan z pnjmii za beznou cinnosi (f. * Q. 1 -splatna odlozena Vysledek hospodafeni za beznou cinnost ff XIII Vlimofadne vynosy 3 R Mimofadnfe naklady S. Dan z pnjrnu z mimofadne cmnosti (f + 7 S. 1. -splatna -odlozena 7 Mimofadny vysledek hospodafeni (r T Pfevod podilu na vysledku hospodafeni spolecnikum {+/-) 9... Vysledek hospodafeni za ucetni obdobi (+/-) (f Vysledek hospodafeni pfed zdanenim {*/-) (f. 3 * Seslaveno dne 8..1 Jmeno a podpisovy zaznam stalulamiho organu ucetni jednotky ne^o podpisovy zaznam fyzicke osoby. ktera je ucetni jednotkou // ing.jifi Honc-'^y/ / Pravni forma ucetni jednotky Pfedmet podnjkani L-/ Sestawil (imeno a podpis) akciova spolecnost velkoobchodni a maloobchodnj prodej Ceplova Kvetoslava

7 Moravel a.s., Sladkovskeho Olomouc Pfiloha v plnem rozsahu k rocni ucetni zaverce 13 Obecne udaje: Nazev : M o ra ve I Sidlo : Sladkovskeho, OLOMOUC Pravni forma : akciova spolecnost Pfedmet cinnosti: koupe zbozi za ucelem dalsiho prodeje ICO: 1911 Datum vzniku : Akciova spolecnost Moravel Olomouc se sidlem Sladkovskeho vznikla dne zapsanim do obchodniho rejstfiku Krajskeho soudu v Ostrave, kde je veden pod spisovou znackou oddil B, vlozka 13. Spolecnost byla zaiozena jednorazove transformaci ze stat.podniku Drobne zbozi Olomouc na zaklade privatizacniho projektu podle zakona 9,91Sb. Zakladni kapital ma ve vysce.38., Kc. Hlavnim predmetem cinnosti je koupe zbozi za ucelem jeho prodeje, tedy obchodni cinnost Tato cinnost pfedstavuje 91% vynosu spolecnosti.spolecnost je slozena ze dvou velkoobchodnich zavodu Olomouc a Opava a site vlastnich maloobchodnich jednotek. Pfi zpracovani rocni ucetni zaverky vychazelo vedeni spolecnosti z pfedpokladu kontinualniho pokracovani hlavnich cinnosti spolecnosti v obdobnem sortimentu. Osoby podilejici se vice nez % na zakladnim kapital LI spolecnosti Akcionar-spolecnik podil na zakladnim kapitalu v % ing.jifihonc,mosnerova1, k k Olomouc 8 8 ' Organizacni struktura spolecnosti Spolecnost fidi generalni feditel. Dale jsou jim fizeny odborne useky dvou velkoobchodnich zavodu dvou oblasti maloochodnich jednotek. V cele useku jsou vedouci a reditei velkoobchodniho zavodu. Provoz fidi provozne technicky namestek.obchodni usek se cleni na oddeleni nakupu a prodeje. Primo pod generalnich feditele jsou zacleneny odbor ekonomiky a pravni utvar. V prubehu roku 13 nedoslo ke zmenam v organizacni struktufe spolecnosti. Organy spolecnosti funkce Jmeno Pfedstavenstvo pfedseda Ing.Jin Hone Clen Mgr.Marek Hone Clen Radirn Sramek Dozorci rada pfedseda ing.jana Faltynkoua Clen Svatopluk Kfiz Clen ing.petra Sramkova Spolecnost neuzavfela zadne dohody se spolecniky, ktere zakladaji rozhodqva'cr prava v pomeru nez je podil na zakladnim kapitalu. / : Spolecnost nema maietkovy podil na zakladnim kapitalu v jine ucetni jedrjb.tpe.

8 Spolecnost neuzayrela take zadnou oyladaci smlouvu o pfevodu zisku. Spolecnost nema organizacni slozku se sidlem v zahranici. Spolecnost neni spolecnlkem s neomezenym rucenim v zadne ucetni jednotce. Osobni nakladv a gamestananci Prumerny pfepocteny pocetzamestancu a clenu vedeni spolecnosti aosobni naklady za rok 1 a 13 jsou nasledujici iidaje v tis.kc zamestnanci ved.spol. Celkem 1 Pocet mzdove naklady soc.zdrav. zab ost.osob. nakl os.nakl.celk zamestnanci ved.spol. Celkem 13 Pocet mzdove naklady soc.zdrav. zab ost.osob. nakl. 8 8 os.nakl.celk Pocet zamestnancu vychazi z prumerneho pfepocteneho stavu pracovniku. Pod pojmem vedeni spolecnosti se rozumi generalni reditel, technicky namestek.vedouci velkoobchodnich zavodu ajednot.useku. V ostatnich osobnich nakladech jsou zahrnuty dohody o provedeni prace a odstupne. Clenum predstavenstva a dozorci rade byly vyplacenyza rok ,OOKc, v roce 1 by!a vyse techto odmen ve stejne vysi tj Kc. Clenum vedeni spolecnosti ani clenum statutarnich a dozorcich organu nebyly v roce 13 poskytnuty zadne pujcky a uvery. Jina pineni, a to ani v nepenezni forme, nebyla clenum vedeni spolecnosti, clenum predstavenstva a dozorci rady poskytnuta. Ucetni metody a obecne ucetni zasady. Ucetnictvi spolecnosti je vedeno a ucetni zaverka byla sestavena v souladu se zakonem c.3/1991 Sb.vyhlaskou c. / Sb, kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona o ucetnicvi pro ucetni jednotky, ktere jsou podnikateli uctujicimi v soustave podvojneho ucetnictvi a Ceskym ucetnimi standartami pro podnikatele. Ucetnictvi respektuje obecne ucetni zasady o ocenovani majetku historickymi cenami, zasadu opatrnosti a pfedpoklad a schopnosti ucetni jenotky pokracovat ve svych aktivitach. Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Dlouhodobym hmotnym majetkem se rozumi majetek, jehoz oceneni je vyssi nez. Kc v jednotlivem pfipade a doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok. Pozemky a stavby jsou dlohodobym hmotnym majetkem bez ohiedu na vysi oceneni a dobu pouzitelnosti.dlouhodobym nehmotnym se rozumi majetek jeho oceneni je vyssi nez. Kc v jednotlivem pfipade doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok.

9 Nakoupeny dlouhodoby majetek je ocenen pofizovacimi cenami. Pofizovaci cena je cena, za kterou by! majetek pofizen a naklady s jeho pofizenim a instalovanimsouvisejici.spolecnost nezahrnuje do pofizovaci ceny uroky z uveru na pofizeni dlouhodobeho majetku. Pofizovaci cena dlouhodobeho rnajetku se snizuje o dotaci poskytnutou na pofizeni tohoto majetku. Majetek vytvofeny vlastni cinnosti a.s. nevytvafi Technicke zhodnoceni, pokud pfevysilo u jednotliveho majetku v uhrnu za ucetni obdobi castku. Kc, zvysuje pofizovaci cenu dlouhodobeho majetku. Odpisy dlouhodobeho majetku Dlouhodoby majetek je odpisovan linearni metodou, v jednotivych pfipadech je pouzit zrychleny zpusob odpisovani. Nebytove prostory Riegrova a Kmochova, osobni auta Octavia, VW kategorie majetku Budovy a stavby Stroje a zafizeni Dopravni prostfedky Inventaf Software Ostatni nehmot. majetek Drobny majetek Doba odpis.v letech % rocniho odpisu - 8,3-1, 1,- 8,3 1, Doba odpisovani v letech je stanovena podle ocekavane doby upotfebitelnosti diouh.majetku. Odpisy jsou uctovany mesicne a odeptsovani je zahajeno v nasledujicim mesci po datu zafazeni do pouzivani. na sklade v oceneni cenou zjist'enou vazenym aritmetickym prumerem z pofizovacih cen a na naklady s porizenim souvizenici-postovne, opotfebeni obalu. Nenastaly pfipady stanoveni repr.pof.ceny na majetku pofizeneho betem ovefovaciho obdobi. ubytky zasob ucet 13D x naklady pofizeni -ucet 131 PS zasob+pfirustky-ps MD Proti pfedchozimu obdobi nedoslo ke zmene zpusobu oceneni, odpisovani,uctovani a uspofadani polozek zaverky a obsahoveho vymezeni techto polozek. Opravne polozky Opravne polozky byly vytvofeny pouze k neuhrazenym pohledavkarn v cleneni analyticke evidence, die nize uvedeneho rozpisu opravne polozky k pohledavkarn v konkurzu a vyr.fizeni pohl.po spl.do 1mesicu pohl.u soudu vicjak 1 mesicu Celkem ve vysi tis.kc 9 11 k Opravne polozky k zasobarn a k majetku nejsou vytvofeny

10 Rezervy Rezervy na opravy hmotneho majetku nebyly v poslednich letech tvofeny Pfepocty udajujv cizich merrach na ceskou korunu K pfepoctu cizi meny na Kc dochazi pouze pfi uhradach do zahranici za nakup zbozi, kde je pouzit pevny kurs, ktery vyplyva z kurzu devizoveho trhu Ceska narodni banky platneho k poslednimu dni mesice pfedchazejicimu dni vystaveni dokladu v cizi inene. Fingncni pronajem s naslednou koupi najate veci K spolecnost neeviduje majetek porizeny formou financniho pronajmu Zmeny zpusobu ocenovamjjpstupu odpisovani a postupu uctovani oproti pfedch.ucet. obdobi V ucetnim obdobi roku 13 nenastaty zadne podstatne zmenyve zpusobu ocenovani,postupech odpisovani a postupech uctovani oproti pfedchazejicimu ucetnimu obdobi. DOPLNUJICi INFORMACE K ROZVAZE a VYKAZU ZISKU a ZTRAf Dlouhodoby majetek Dlouhodoby nehmotny majetek Spoiecnost eviduje dlouhodoby nehmotny majetek pine odepsany. Dlouhodoby hmotny majetek 1/Hmotnv a nehmotny majetek krome pohledavek V rozvaze je uvedena plna vyse rnajetku v pofizovacich cenach PORIZOVACl CENA pozemky stavby stavk pfirustky 1 8 ubytky stav k samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM ocehovaci rozdil Celkem \o,.

11 pozemky stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM ocenovaci rozdil Celkem stavk pfirustky ubytky stav k OPRAVKY stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM zaloha na DH ocefiovaci rozdil Celkem stav k pfirustky ubytky stav k r stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf z toho ostatni DHM nedokonceny DHM zaloha na DH ocenovaci rozdil Celkem stavk pfirustky ubytky stav k ZUSTATKOVA HODNOTA pozemky stavby samostatne movite veci z toho stroje a zafizeni z toho dopravni prostfedky z toho inventaf ztoho ostatni DHM nedokonceny DHM zaloha na DH ocenovaci rozdi! Celkem stav k stav 1/ stav k

12 Odpisy diouhodobeho hmotneho majetku zauctovane do nakladu, vcetne majetku vyfazeneho, v roce Kc, v roce 1 ve vysi Kc 3 98 Kc Spolecnost eviduje v operativni evidenci drobny hmotny majetek zejmena drobny inventaf.nabytek, zarizeni prodejen v pofizovaci cene 8 3 tis Kc Majetek neevidovany v ucetnictvi se ve spolecnosti nenachazi. Zadnepolozky vykazu nejsou vzajemne kompenzovany. Dlouhodobv hmotnv majetek zatizenv zastavnim pravem Slav k popis maj. prod. 33 OLRiegrova a pozemek c.7 1.V88Hrab.- Ostrava a pozem I.V7-spoluvl.podil 18,nebyt. prostor 1. OLRiegrova 1,V7-jiny nebyt.prostor OLRiegrova pozem. pozemek 7/1 7 Opava licetni zusthod trzni hodn Popis, rozsaha ucel hodnota zast.prava vec. zajist'. bfemene zavazku 1 Zajisteni invest. uveru Volskbank <e koupi teto jednotky c.u Zajisteni kontokoretniho uver.uc 97781/8 u Volksbank Zajisteni invest. uveru Volksbank na nakup nebytovych jednotek /7,/8,/9,/1 a poiem. c.uver.781 Zajisteni incest. Uveru Volks. na refinancovani koupe pozemku Opava c. uveru 797 splacen u 731 splacen 1 38 Stav popis maj. prod. 33 OLRiegrova a pozemek c.7 ucetni zusthod trzni hodm Popis.rozsaha ucel hodnota zast.prava vec. zajist'. bfemene zavazku 1 Zajisteni invest.uveru Volskbank ke koupi teto jednotky c.u. 77 splacen.

13 1.V88Hrab.- O strav a a pozem. c I.V7-spoluvlpodil 18,nebyt. prostor 1. Ol.Riegrova 1.V7-jiny nebyt. prostor Oi.Riegrova pozem. pozem. 7/1 7 Opava Zajisteni kontokoretniho uver.uctu 97781/8 u Volksbank 1 39 Zajisteni invest. uveru Volksbank na nakup nebytovych jednotek /7,/8,/9,/1 a pozem. c.uver.781 Zajisteni incest. Uveru Volks. na refinancovani koupe pozemku Opava c. uveru 797 splacen ;Pohledavkv Pohledavky celkem ve vysi Kc 119 tis Kc min.obdobi 187 tis Kc z toho po Ihute splatnosti k tis Kc Pohledavky v cizi mene nevznikly. Pohledavky kryte zastavnim pravem nejsou evidovany. Vsechny pohledavky maji charakter kratkodobych pohledavek. ~ Vekova struktura k kategorie dospl Celkem celkem brutto z toho Kc v cizi mene opr.polozky ceikem netto o.

14 Vekova struktura k kategorie do spl Celkem celkem brutto z toho Kc v cizi mene opr.polozky celkem netto Casove rozjiseni aktiv nakladv pnstich obdobi jedna se o predplatne casopisu.pocitac.sluzeb a najemneho 31 Vlastni kapital Zmeny vlastniho kapltalu zakladni ocen.roz. kapital ost.fondy zisk/ztr. zisk/ztr. vlastni kapital kapital z pfecen. fondy min.let bez.rok celkem ziistk vlastni akcie a zm Vysl.hosp b.o. 1 1 Dfeceneni majetku a zavazku na real h pfec.pfi pfemen. rozdeleni VH min.o vypl.divid.+tant. cerpani fondu ost.zmeny-odl.s ziistk zust.k 31.1,11 viastni akcie a zm. Vysi.hosp.b.o. pfeceneni majetku a zavazku na real.t prec.pri pfemen. rozdeleni VH min.o vypl.divid.+tant. cerpani fondu ost.zmeny-odl.s zust.k zakladni kapital ocen.roz. z pfecen kapital fondy ost.fondy zisk/ztr. min.let zisk/ztr. bez.ro k vlastni kapital celkem

15 zakladni kapital zustk vlastni akcie a zr Vysl.hosp.b.o. pfeceneni majetku a zavazku na rea pfec.pfi pfemen. rozdeleni VH min vypl.divid.+tant. cerpani fondu ost.zmeny-odl.s zustk ocen.roz. z pfecen kapital fondy ost. fondy zisk/ztr. min. let zisk/ztr. bez.rok vtastni kapital celkem Zakladni kapital Zakladni kapital spolecnosti tvofi 38 ks akcii na majitele ve jmenovite hodnote 1 Kc. Akcie jsou v zaknihovane podobe a nejsou registrovany na vefejnych trzich. 1 Zavazky Zavazky po Ihute splatnosti 18dnu a.s. k spolecnost nevykazuje. Zavazky v cizi mene nevznikly. Rovnez zavazky mimo ucetnictvi nejsou evidovany.vsechny zavazky nalezi do skupiny kratkodobych zavazku. Bezna Ihuta zavazku z obchodnich vztahu cini 3 az 9 dnu. Zavazky z titulu socialniho a zdravotniho pojisteni ke konci roku nejsou splatne a jsou ve vysi zdr.pojisteni a 87 soc.pojisteni Odlozena dan Hlavni polozkou odlozene dane je rozdil mezi danovou a ucetni zustatkovou hodnotou diouhodobeho rnajetku. Pfi vypoctu spolecnost uplatnila princip opatrnosti. Pro propocet byla pouzita dahova sazba ve vysi 19% platna pro rok13. Byl pouzit rozdil v ucetni a dahovezustatkove cene DHM. ' ROK13 zustatkova hodnota ucetni zustatkova hodnota dafiova rozdil odiozena dan 19% 7977 tis Kc 7 tis Kc 3 tis Kc 8 tis Kc ROK1 8 tis Kc 7839 tis Kc 3 tis Kc 798 tis Kc Je vypoctena rozdilem mezi dahovou a ucetni hodnotou diouhodobeho majetku ve vysi Kc 19% sazby dane z pfijmu. / Rezervy V roce 13 spolecnost netvorila zadne rezervy na opravy HIM

16 / Bankovni uvery a vypomoci Nadale zustava otevren kontokorentni Over ve vysi , na financovani obeznych prostredku u Sberbank Praha. Vyse urokove sazby je vazana na 3MPribor-referencni urokova sazba+pfirazka,% p.a. U Sberbank Praha k datu ucetni zaverky zbyva k doplacenf uver ve vysi Kc,9 se splat. 1/1 V souvislosti s temito uvery zfizeno zastavni pravo a vinkulace pojistneho plneni. 71 Casove rozliseni pasiv Vydaje pfistich obdobi K datu ucetni zaverky spolecnost zauctovala do vydaju pfistich obdobi castku 993 tis.kc. Jedna se o najernne,plyn,vodne stocne, energie vyuctovane v roce 1 tykajici se zauctovaciho obdobi 13. 8/Vynosv z bezne cinnosti podle hlavni cinnosti tuzemsko: trzby za zbozi rok 1/rok tis. /13 77 tis. trzby z prodeje sluzeb rok 1/rok tis./ tis. zahranici: trzby za zbozi rok 1/rok 13 tis./ tis. trzby z prodeje sluzeb rok 1/rok 13 tis./ tis 9/ Pfehled o peneznich tocich Vykaz vychazi z vysledku hospodareni pfed zdanenim. Do peneznich prostredku jsou zahrnuty jen penize v hotovosti vcetne cenin a penez na ceste a penezni prostredky na bankovnich iictech. Ke zmenam v modelu.konstrukci a obsahove naplni ukazatelu oproti predchozimu obdobi nedoslo. 1/Nasledne udalosti Mezi zakladni a vyznamne polozky oviivnujici danovou povinnost patfi odmeny clenum pfedstavenstva. Danz prijmu Vypocet dane z prijmu k 31.1,1 k zakl.dane z ucetnictvi: pripocitatelne polozky: odpocitatelne polozky: - zakl.dane pfed upravami: odecel dahove ztraty: zaokrouhl.zakl.dane po upr sazba dane z prijmu: 19% 19% dan: 3 zapocet dane zapl.v zahr.: Splatna dan 1.

17 Naklady na auditorske sluzbv V polozce naklady za sluzby jsou v roce 1.3 zahrnuty naklady na auditorske sluzby ve vysi Kc 8 tis, v roce 1 cinily tyto sluzby 8 tis. Kc. V Olomouci dne: 8..1 Podpis statutarniho organu: Pfedseda pfedstavensjva: Ing. Jifi Hone * podpis: Clen pfestavenstva Radim Sramek podpis 11.

18 PREHLED O PENEZNICH TOCICH ( CASH FLOW) za obdobi leden az prosinec 13 (v celych tisicich Kc) Obchodni firma a sidlo ucetni jednotky Moravel a.s. Sladkovskeho 9/ Olomouc-Holice Skutecnost v ucetnim obdobi Oznaceni sledovanem minulem P Stav penez. prostfedku a ekvivalentu na zacatku uc. obdobi Z LJcetni zisk nebo ztrata z bezne cinnostj pfed zdanenim (+/-) A 1 A 1.1 Opravy o nepenezni operace Odpisy stalych aktiv (+), umofeni ocenovaciho rozdilu k nabytemu majetku a goodwilu (-* /-} A 1. Zmena stavu opravnych polozek a rezen/ (+/-) -81 A1.3 Zisk (ztrata) z prodeje stalych aktiv (-/+) -3 A 1. Vynosy z dividend a podilu na zisku (-) A1. Vyuctovane nakladove (+) a vynosove (-) uroky A 1. Pfipadne upravy o ostatni nepenezni operace A Zmeny stavu nepeneznich slozek pracovniho kapitalu A1 Zmena stavu pohledavek z provozni cinnosti, aktivnich uctu casoveho rozliseni a dohadnych uctu aktivnich (-/+} A. Zmena stavu kratkodobych zavazku z provozni cinnosti, pasivnich uctu casoveho rozliseni a dohadnych uctu pasivnich (+/-) - 81 A.3 Zmena stavu zasob {-/+) 398 A. Zmena stavu kratkodobeho financniho majetku (-/+) A3 Vyplacene uroky (-) \ A Pfijate iiroky (+) A Zaplacena dan z pfijmu za beznou cinnost a domerky dane (-) 133 A. Vysledek hospodafeni z mimofadne cinnosti po zdaneni {+/-) A7 Pfijate dividendy a podily na zisku (+) A*" Cisty penezni tok z provozni cinnosti B 1 Vydaje spojene s nabytim stalych aktiv B 1.1 Pofizeni DNM a DHM vcetne zmeny stavu zaloh (-/+) A 18-3 B1. Pofizeni dlouhodobych cennych papiru a podilu vcetne zmeny stavu zaloh {-/+) B Pfijmy z prodeje stalych aktiv 3 B.1 Pfijmy z prodeje DHM a DNM (+} 3 B. Pfijmy z prodeje dlouhodobych cennych papiru a podilu (+) B3 Ptijcky a uvery spfiznenym osobam vcetne splatek {-/+} B*** C 1 Cisty penezni tok z investicni cinnosti Zmena stavu dlouhodobych zavazku, popf. kratkodobych zavazku z financni cinnost napf iiveru (+/-) C Dopady zmen vlastniho kapitalu na penezni prostfedky C.1 Upsani cennych papiru a podilu vcetne emtsniho azia a zaloh (+) C Vyplaceni podilu na vlastnim kapitalu spolecnikum (-) C3 Penezni dary: dotace a dalsi vklady do vlastniho kapitalu (+) C. Uhrada ztraty spolecniky (+) C. Prime platby na vrub fondu {-) C. Vyplacene dividendy a podily ze zisku (-) C*" Cisty penezni tok z financni cinnosti F Ciste zvyseni / snizeni peneznich proslredku R Stav penez. prostfedku ke konci uc. obdobi die vykazu CF S Skutecny stav peneznich prostfedku ke konci uc. obdobi X Rozdil Sestaveno dne: '- ;" ~~T7T-- -,. -. Sestavil (jmeno a podpjs] / t- Ceplova Kvetoslava /y - u^- 1 S 3 3

19 PREHLEDOZMENACH VLASTNJHO KAPITALU za obdobi od leden az pros!nee 13 (v celych tisicich Kc) Obciiodni fjrma a sidlo ucetni jednotky Moravel a.s. Sladkovskeho 9/ Olomouc-Holice Ozn. Text Stav v bez. ucet. obdobi Stav v min. ucet. obdobi A.I. Zakladni kapital pocatecni zustatek vyseni zakladniho kapitalu (+) 3. snizeni zakladniho kapitaiu (-). zmeny zakladniho kapitalu (+/-). pofizeni vlastnich akcii a obchodnich podilu (-) }. prodej vlastnich akcii a obchodnich podilu {+) 7. konecny zustatek A.II. Kapitalove fondy 1. i pocatecni zustatek zvyseni emisniho azia (+) snizeni emisniho azia (-). zvyseni ostatnich kapitalovych fondu (+). snizeni ostatnich kapitalovych fondu (-). zmena realne hodnoty cennych papiru a podilu (+/-) 7. oductovani CP a podilu z vlastniho kapitalu (+/-) 8. zmena realne hodnoty zajist'ujicich derivatu (+/-) 9. oductovani zajist'. derivatu z vlastniho kapitalu (+/-) 1. A.m. 1. konecny zustatek Rezervni fondy a ostatni fondy ze zisku pocatecni zustatek zvyseni rezervniho fondu (+) 3. snizeni rezervniho fondu (-) -77. zvyseni ostatnich fondu ze zisku (+). snizeni ostatnich fondu ze zisku (-) f- o. konecny zustatek A. IV. Zisky a ztraty zauctovane do vlastniho kapitatu 1. pocatecni zustatek zvyseni - prevod zisku po zdaneni zvyseni - rozdily minulych let. snizeni - uhrada nebo prevod ztraty 1 7. snizeni - dividendy a tantierny. snizeni - rozdily minulych let 7. konecny zustatek A.V. Zisk/ztrata za ucetni obdobi po zdaneni Sestaveno dne Sestavj -(jmeno a podpis) 8..1 Ceplova Kvetoslava

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 0.6.06 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky TOMMY STACHI s.r.o. IČO Alsova ˇ 7808 Odolena Voda 5070 a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více