Mapa rizik VPŠ Ministerstva vnitra v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mapa rizik VPŠ Ministerstva vnitra v Praze"

Transkript

1 Kancelář ředitele školy odbor Vnitřní a krizové oddělení Interní auditor Č.j. VPŠA-220/KR-2015/A Praha 22. června 2015 Počet listů: 1 Přílohy: 4/12 Mapa rizik VPŠ Ministerstva vnitra v Praze V příloze předkládám Mapu rizik, která byla zpracována na základě analýzy aktualizovaného seznamu rizik. Pravděpodobnost výskytu rizik a jejich vnímaný dopad ohodnotili dle hodnotícího systému vedoucí jednotlivých úseků (EÚ, ŠÚ, ÚDPV, KŘŠ-O, PO) VPŠ MV v Praze. Schvaluji:. Ing. Bc. Kristýna Keclíková, Ph.D., MBA interní auditor plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA ředitel školy Rozdělovník: plk. PhDr. Ing. Jiří Zlámal, Ph.D., MBA, ředitel VPŠ MV v Praze plk. Mgr. Bc. Hana Cikánová, zástupce ředitele pro výuku Mgr. Radomíra Houšková, Ph.D., zástupce ředitele pro úsek dalšího profesního vzdělávání JUDr. Petr Hanzl, zástupce ředitele pro ekonomiku plk. Mgr. Lukáš Habich, vedoucí odboru kanceláře ředitele školy JUDr. Vladimír Řápek, vedoucí personálního oddělení

2 Příloha č. 1: Komentář k mapě rizik Strana 1 Popis hodnotícího systému bodová stupnice: Stanovení pravděpodobnosti zapůsobení rizika v reálném čase stupněm hodnocení 1 až 5 5 Pravděpodobná 4 Téměř pravděpodobná 3 Možná 2 Nepatrná 1 Zanedbatelná Vyskytuje se v rozsahu (81%-100%) Vyskytuje se v rozsahu (61%-80%) Vyskytuje se ve větší části (41%-60%) Vyskytuje se za výjimečných okolností (21%-40%) Vyskytuje se v zanedbatelném rozsahu (1%-20%) Stanovení nežádoucího dopadu rizika stupněm hodnocení 1 až 5 5 Značný Poruchy mají dopad na veřejnost, ohrožení plnění zákonných povinností, finanční ztráty. 4 Střední 3 Malý Periodicky se opakující výpadky v činnostech, riziko finančních ztrát, velké množství pochybení musí řešit soudy a nadřízené orgány. Občasné výpadky v činnostech, nutné zásahy do režimu organizace, poruchy narušující vnitřní chod. 2 Nepatrný 1 Zanedbatelný Výpadky v činnostech nemající vliv na chod organizace, nápravná opatření vyžadují spolupráci několika subjektů. Výpadky v činnostech nemající vliv na chod organizace, běžná nápravná opatření. Stanovení stupně významnosti rizika = (součin pravděpodobnost krát nežádoucí dopad).

3 Příloha č. 1: Komentář k mapě rizik Strana 2 K určení stupně významnosti vlivu rizika byla použita následující stupnice: Hodnota Významnost vlivu rovna 16 a vyšší Vysoká (vlivy a dopady na činnost školy jsou kritické). rovna 9 až rovna 15 Střední (vlivy jsou závažné, ale ne kritické) nižší než 9 Nízká (vlivy na činnost školy nejsou závažné). Vyhodnocení: Na základě provedené analýzy rizik a grafického vyjádření mapy rizik (viz přílohy) je patrné, že se rizika školy pohybují většinou v oblasti minimálního, nízkého a středního rizika. Je nutné zaměřit pozornost především na oblast G, která jako jediná ze sledovaných oblastí dosahuje úrovně středního rizika. V oblasti G vnější rizika, bylo jako vysoké riziko (hodnota významnosti rizika 9 a více) hodnoceno: 1) Riziko úrazu z důvodu přijímání policistů, kteří neplní testy fyzické zdatnosti. 2) Riziko - vis major" (požár, povodeň, vichřice, sníh ). 3) Riziko havárie - dodávek vody, tepla, elektřiny 4) Riziko častých legislativních změn. 5) Riziko poškození sluchu a zraku v přímé souvislosti s použitím střelné zbraně v důsledku nevybavení studujících ochrannými prostředky před nástupem do školy. 6) Riziko úrazu z důvodu přijímání policistů se zdravotním omezením, po úrazech. 7) Riziko úrazu z důvodu technické závady na střelné zbrani.

4 Příloha č. 1: Komentář k mapě rizik Strana 3 V ostatních oblastech bylo jako vysoké riziko (hodnota významnosti rizika 9 a více) hodnoceno: 1. Riziko spojené se změnami obecně závazných předpisů upravujících obsah a organizaci výuky. 2. Rizika objektivnosti hodnocení a klasifikace studujících. 3. Riziko spojené se snížením kvality výuky v důsledku zvýšené fluktuace a problémů s obsazováním míst učitelů školy. 4. Riziko nerespektování pedagogických a etických zásad výuky. 5. Riziko zneužití postavení člena zkušební komise. 6. Riziko snížení kvality výuky v souvislosti s náhlou změnou obsahu a rozsahu vzdělávacích programů. 7. Riziko snížení kvality výuky v důsledku překračování optimální kapacity počtu studujících ve třídách. 8. Riziko spojené s výběrem nových zaměstnanců (zvýhodnění blízkých osob nebo jiných osob při obsazování volných míst). 9. Riziko spojené s poskytováním prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb (zvýhodňování konkrétních zaměstnanců při čerpání prostředků z FKSP). 10. Riziko spojené s přístupem k informacím z personálního informačního systému (zneužití informací). 11. Riziko spojené se změnami v systemizaci pracovních a služebních míst (zvýhodnění podmínek pro některé zaměstnance). 12. Riziko spojené s povinností zachovávat mlčenlivost (podávání citlivých informací neoprávněným osobám). 13. Riziko nedodržení Etického kodexu PČR a Etického kodexu zaměstnanců veřejné správy. 14. Riziko zneužití pravomoci úřední osoby, podvod, zpronevěra, korupce a klientelismus. 15. Riziko nedodržení povinnosti zachování mlčenlivosti. 16. Riziko spojené s nakládáním s osobními údaji, utajovanými informacemi a dalšími informacemi souvisejícími s činností školy. 17. Riziko zneužívání majetku zaměstnavatele pro soukromé aktivity. 18. Riziko spojené s porušováním zákazu požívání alkoholických nápojů v pracovní době.

5 Příloha č. 1: Komentář k mapě rizik Strana Riziko zranění z důvodů nedostatečných fyzických a motorických předpokladů studujících. 20. Riziko - vis major" (požár, povodeň, vichřice, ). 21. Riziko havárie - dodávek vody, tepla, elektřiny 22. Riziko častých legislativních změn. 23. Riziko poškození sluchu a zraku v přímé souvislosti s použitím střelné zbraně v důsledku nevybavení studujících ochrannými prostředky před nástupem do školy. 24. Riziko úrazu z důvodu přijímání policistů se zdravotním omezením, po úrazech. 25. Riziko úrazu z důvodu přijímání policistů, kteří neplní testy fyzické zdatnosti. 26. Riziko úrazu z důvodu technické závady na střelné zbrani. 27. Riziko vzniku korupce v případě nedodržování protikorupčních opatření. 28. Riziko spojené se zobrazovacími jednotkami zrakové poruchy. 29. Riziko spojené s nedostatečným větráním únava, bolest hlavy, nesoustředěnost. 30. Riziko spojené s nevhodnými mikroklimatickými podmínkami únava, bolest hlavy, nesoustředěnost. 31. Riziko spojené se špatným stavem komunikací pád, náraz, nehoda. 32. Riziko spojené s motorovými vozidly autonehoda, úraz při údržbě. Preventivní opatření: 1) Pravidelně analyzovat vnější a vnitřní prostředí školy (např. využitím SWOT analýzy, případně vnitřně vnější matice) a pružně přizpůsobovat strategii školy v souvislosti s legislativními změnami. 2) Nadále realizovat vnitřní kontrolu ve výše uvedených oblastech. Rizika obecně lze snížit především správně nastaveným systémem vnitřní kontroly na jednotlivých útvarech a zintenzivněním kontrolní činnosti zaměřené na dodržování vnitřních směrnic a předpisů. Mezi základní metody ovládnutí nežádoucího dopadu rizika patří vyhnutí se riziku, zmírnění rizika, přenesení rizika na jiný subjekt a snížení rizika zavedením kontrol. Výsledky analýzy rizik by měly být zohledněny ve střednědobém plánu interního auditu a při stanovení priorit auditů. Při řízení rizika by vedoucí zaměstnanci měli přijmout rozhodnutí o tom, jak zvládnout jeho předpokládané nežádoucí dopady.

6 Příloha č. 2: Seznam rizik s vyhodnocením významnosti rizika Strana 6-6 A - rizika spojená s procesem výuky B - rizika spojená s ekonomickými agendami ( rozpočet, účetnictví, majetek ) P o j m e n o v á n í r i z i k a EÚ ŠÚ ÚDPV Riziko spojené se změnami obecně závazných předpisů upravujících obsah a organizaci výuky Rizika objektivnosti hodnocení a klasifikace studujících Riziko nedostatečné kapacity spec. učeben, tělocvičen, střelnic a terénních pracovišť Riziko spojené se snížením kvality výuky v důsledku zvýšené fluktuace a problémů s obsazováním míst učitelů školy Riziko zneužití postavení člena zkušební komise Riziko nerespektování pedagogických a etických zásad výuky Riziko snížení kvality výuky v souvislosti s náhlou změnou obsahu a rozsahu vzdělávacích programů Riziko nesouladu obsahu výuky s obsahem učebních dokumentů a stanovenými cíly Riziko úrazů a právních důsledků s nimi spojených KŘŠ- O PO Riziko úrazů dolní končetiny Riziko úrazů horní končetiny Riziko jiných úrazů Riziko snížení kvality výuky v důsledku překračování optimální kapacity počtu studujících ve třídách Riziko objektivnosti sestavování návrhu rozpočtu na základě skutečných potřeb Riziko nesprávného, nepravdivého nebo neúplného zachycení hospodářských aktiv a pasiv v účetní závěrce Riziko neprůkaznosti účetních záznamů o prováděných hospodářských operacích Riziko navyšování finančních prostředků (vícenáklady u staveb) Riziko spojené s nedodržováním závazných parametrů a podmínek čerpání státního rozpočtu (ISPROFIN) Riziko spojené s evidencí a účtováním pronajatého majetku

7 20. Riziko nedodržování finančních limitů C - rizika spojená s peněžními prostředky Riziko spojené s chybným nakládáním s peněžními prostředky - hotovostí Riziko správnosti a plnění dodavatelských smluv Riziko nevymožených pohledávek Riziko spojené s nedodržováním závazných právních předpisů (rozpočet, účetnictví, majetek) Riziko spojené s nedodržováním interního předpisu k oběhu účetních dokladů Riziko spojené s ochranou majetku před zničením, poškozením, ztrátou, odcizením a zneužitím Riziko spojené s uplatněním práva organizace na náhradu škody zaměstnancem Riziko formálního přejímání prací a dodávek bez ověření, zda kvalita a množství prací a dodávek na soupisu odpovídá skutečnosti, platným technickým normám a dohodnutým cenovým podmínkám Riziko spojené s porušováním právních předpisů a IAŘ k ochraně majetku a řešení událostí spojených se vznikem škod Riziko použití CCS karet neoprávněnou 30. osobou Riziko spojené s neprovedením STK ve stanoveném termínu Riziko spojené s nedodržením režimu jízdy (bezpečnostní přestávky) u vozidel nad 3,5 t vybavených tachografem Riziko spojené s neoprávněným použitím služebního vozidla Riziko krádeže, zpronevěry či podvodu při manipulaci s peněžní hotovostí, ceninami a přísně zúčtovatelnými tiskopisy Riziko neúplných náležitostí příjmových a výdajových dokladů Riziko nedostatečného technického zabezpečení místností a trezorů Riziko spojené s pohybem neoprávněných osob v místnostech pokladny Riziko spojené s neprováděním náhlých a neohlášených kontrol hotovosti

8 D - CEST. NÁHRADY E - PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY PERSONALISTIKA F - LIDSKÝ FAKTOR Riziko spojené s převážením nebo přenášením peněžní hotovosti Riziko spojené s účelným a hospodárným vysíláním na služební cesty a studijní pobyty Riziko nedodržování lhůt pro vyřízení cestovních náhrad Riziko nemožnosti kontroly (ověřování) oprávněnosti čerpání náhrad cestovních výdajů (zejména "stravné") Riziko spojené s neprůkaznou evidencí pracovní doby, práce přesčas a pracovní pohotovosti Riziko spojené s výběrem nových zaměstnanců (zvýhodnění blízkých osob nebo jiných osob při obsazování volných míst) Riziko spojené s poskytováním prostředků z fondu kulturních a sociálních potřeb (zvýhodňování konkrétních zaměstnanců při čerpání prostředků z FKSP) Riziko spojené s přístupem k informacím z personálního informačního systému (zneužití informací) Riziko spojené se změnami v systemizaci pracovních a služebních míst (zvýhodnění podmínek pro některé zaměstnance) Riziko spojené s povinností zachovávat mlčenlivost (podávání citlivých informací neoprávněným osobám) Riziko chybného zařazení zaměstnanců do platových tříd a platových stupňů Riziko nedodržení Etického kodexu PČR a Etického kodexu zaměstnanců veřejné správy Riziko zneužití pravomoci úřední osoby, podvod, zpronevěra, korupce a klientelismus Riziko nedodržení povinnosti zachování mlčenlivosti Riziko spojené s nakládáním s osobními údaji, utajovanými informacemi a dalšími informacemi souvisejícími s činností školy Riziko zneužívání majetku zaměstnavatele pro soukromé aktivity Riziko spojené s porušováním zákazu požívání alkoholických nápojů v pracovní době Riziko zranění z důvodů nedostatečných fyzických a motorických předpokladů studujících

9 57. Riziko úrazů při špatné manipulaci se střelnou zbraní z důvodu nezažitých dovedností G - VNĚJŠÍ RIZIKA H - VNITŘNÍ RIZIKA CH - ZADÁVÁNÍ VEŘ. ZAKÁZEK Riziko zranění střelnou zbraní z důvodu nepozornosti při zhoršených klimatických podmínkách na střelnici Riziko - vis major" (požár, povodeň, vichřice, ) Riziko havárie - dodávek vody, tepla, elektřiny Riziko častých legislativních změn Riziko poškození sluchu a zraku v přímé souvislosti s použitím střelné zbraně v důsledku nevybavení studujících ochrannými prostředky před nástupem do školy Riziko úrazu z důvodu přijímání policistů se zdravotním omezením, po úrazech Riziko úrazu z důvodu přijímání policistů, kteří neplní testy fyzické zdatnosti Riziko požáru na střelnici při ostrých školních střelbách po výšlehu zbraně Riziko úrazu z důvodu technické závady na střelné zbrani Riziko neplnění a porušování právních předpisů a norem Rizika spojená se zajištěním smluvních vztahů Riziko související se zabezpečením objektu proti neoprávněnému vniknutí cizích osob Riziko neoprávněného vniknutí do prostorů budov, kanceláří, skladu zbraní, střelnice, tělocvičen a archivů Riziko neprovedení kontroly po linii řízení - předběžná řídící kontrola v I. fázi, před vznikem závazku k veřejnému výdaji Riziko vzniku korupce v případě nedodržování protikorupčních opatření Riziko vyplývající z neprovedené kontroly v oblasti stanovených pravidel pro výuku PDP a PPZ Riziko zpracování nejasných zadávacích podmínek - nabídky jsou nesrovnatelné Riziko stanovení obecných dílčích hodnotících kritérií - hodnocení je neprůhledné Riziko vyhodnocení kvalifikace v rozporu se zákonem a se zadávacími podmínkami

10 Riziko posouzení nabídek v rozporu se zadávacími podmínkami Riziko, že zadavatel přidělil veř zakázku uchazeči, který nepředložil nejvýhodnější nabídku Riziko, že zadavatel uzavře smlouvu v rozporu se zadávacími podmínkami Riziko vzniku korupce v případě nedodržování protikorupčních opatření Riziko nesprávného výkladu obecně závazných předpisů v oblasti v celém procesu VZ Riziko spojené s nedostatečným osvětlením únava očí Riziko spojené se zobrazovacími jednotkami zrakové poruchy Riziko spojené s pracovním místem poškození zdraví Riziko spojené s nedostatečným větráním únava, bolest hlavy, nesoustředěnost Riziko spojené s nevhodnými mikroklimatickými podmínkami únava, bolest hlavy, nesoustředěnost Riziko spojené s nadměrným hlukem poškození sluchu, nesoustředěnost I - RIZIKA BOZP Riziko spojené s manipulací s břemeny pád břemene, poškození páteře používáním el. zařízení stabilních úraz el. proudem používáním elektrických spotřebičů úraz el. proudem používáním elektrického nářadí úraz elektrickým proudem, poranění mechanickou částí používáním strojů a zařízení úraz při obsluze, úraz elektrickým proudem, úraz mechanickou částí Riziko spojené s plynovými zařízeními, plynová kotelna únik plynu, otrava, výbuch, požár používáním tlakových nádob stabilních úraz při obsluze, únik plynu, výbuch, požár používáním nádob na technické plyny únik plynu, výbuch, požár, úraz při manipulaci Riziko spojené se špatným stavem komunikací pád, náraz, nehoda

11 Riziko spojené se skladováním, skladovací regály pád předmětů, pád, náraz zacházením s nebezpečnými látkami poranění kůže, vdechnutí, vniknutí do očí, požár zacházením s hořlavými kapalinami - požár Riziko spojené s motorovými vozidly autonehoda, úraz při údržbě Riziko spojené se svářením požár, popáleniny, působení škodlivin, záření Riziko spojené s požární ochranou požár, výbuch Riziko spojené s nedodržením termínu provedení revizních zpráv a s tím spojené odstranění závad Riziko spojené s vykazováním střeliva a jeho spotřebou Riziko spojené s neprovedením školení řidičů - profesní průkaz Riziko nedodržení preventivní lékařské prohlídky

12 Příloha č. 3: Vážený ar. průměr dopadu a pravděpodobnosti rizika dle jednotlivých oblastí s vyčíslením celkového rizika Strana 1 Oddělení (váha v i) Ekonomický Kancelář Personální Úsek dalšího Úsek Vážený arit. úsek (8) ředitele (2) oddělení (1) prof. vzd. (5) výuky (9) průměr Riziko Oblast rizika d ij p ij d ij p ij d ij p ij d ij p ij d ij p ij d j p j r j A proces výuky ,5 2 3,5 2,3 1,76 1,2 2,1 B ekonomické agendy 2 1, ,4 0,3 3,1 1, ,3 0,8 1,0 C peněžní prostředky 2 1, ,5 1,5 1, ,6 0,6 D cestovní náhrady 1,2 1, ,3 0,3 1,3 1, ,6 3,2 E pracovněprávní vztahy - personalistika 1, ,4 1,4 1,4 0,9 4,7 1,7 2,7 1,3 3,5 F lidský faktor 1,3 1, ,5 0,8 3 2,1 4,6 2 2,9 1,6 4,6 G vnější rizika 1,8 2, ,4 0,3 3,5 2,5 3,6 3 2,6 2,4 6,2 H vnitřní rizika 1,8 1, ,9 0,6 3 1,6 2 1,1 2,2 1,4 3,1 CH zadávání veřejných zakázek 1,8 1, ,9 1, ,4 0,7 1 I BOZP 1,7 1,6 3,4 2 0,3 0,2 1,4 1,6 2 1,2 1,8 1,4 2,5 Vysvětlivky: d ij - vnímaný dopad rizika za danou oblast a oddělení (průměr z odevzdaných dotazníků) p ij - pravděpodobnost výskytu rizika za danou oblast a oddělení (průměr z odevzdaných dotazníků) d j - vnímaný dopad rizika pro danou oblast za VPŠ MV ČR (vážený aritmetický průměr d j = (d ij v i)/ v i) p j - pravděpodobnost výskytu rizika pro danou oblast za VPŠ MV ČR (vážený aritmetický průměr p j = (p ij v i)/ v i) r j - úroveň rizika pro danou oblast za VPŠ MV ČR (r j=d j p j)

13 Příloha č. 4: Mapa rizik VPŠ MV v Praze Strana 1

Pravděpodobnost zapůsobení rizika v reálném čase (hodnocení 1-10)

Pravděpodobnost zapůsobení rizika v reálném čase (hodnocení 1-10) B - ÚČETNICTVÍ A - S P R Á V A R O Z P O Č T U 1. Riziko objektivnosti sestavování návrhu rozpočtu na základě skutečných potřeb 2. Riziko pořizování nebo technické zhodnocování dlouhodobého majetku z běžných

Více

Interní protikorupční program Muzea Policie České republiky

Interní protikorupční program Muzea Policie České republiky Interní protikorupční program Muzea Policie České republiky 1 ÚVOD Cílem Interního protikorupčního programu Muzea Policie ČR /dále jen muzeum / je přijímání takových opatření, které již svým charakterem

Více

Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Interní protikorupční program

Léčebné lázně Lázně Kynžvart. Interní protikorupční program Léčebné lázně Lázně Kynžvart Interní protikorupční program Vydáno: 29. 9. 2014 Účinnost ode dne: 29. 9. 2014 Směrnice Číslo: 6/2014 1 Léčebné lázně Lázně Kynžvart (dále jen LL LK) vydávají na základě příkazu

Více

Vnitřní kontrolní systém

Vnitřní kontrolní systém Vnitřní kontrolní systém Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM- 020/0742/2014 Originál: Sekretariát Elektronická verze: Box dokumentů Platnost od: 1.3.2014

Více

SBÍRKA NAŘÍZENÍ. generálního ředitele Vězeňské služby České republiky. Nařízení č. 22,

SBÍRKA NAŘÍZENÍ. generálního ředitele Vězeňské služby České republiky. Nařízení č. 22, SBÍRKA NAŘÍZENÍ generálního ředitele Vězeňské služby České republiky Ročník 2014 Nařízení č. 22, kterým se vyhlašuje Protikorupční program Vězeňské služby České republiky, Mapy korupčních rizik a Kodex

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK SFŽP ČR Ředitel Poř. č. Riziková činnost Název / popis rizika Opatření ke snížení rizika Pravděpodobnost výskytu rizika Dopad rizika Míra rizika 1 Rozhodovací pravomoci Snaha o prosazení určitého (osobního, skupinového)

Více

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012

GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI INSPEKCE ZA ROK 2012 PRAHA 2013 Úvod 4 1 Základní informace o organizaci 6 1.1 Zřízení organizace 6 1.2 Vývoj organizace 7 1.3 Současný stav organizace

Více

Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky Úvod Usnesením vlády ČR č. 752/2013 ve znění unesení vlády ČR č. 851/2013 bylo všem členům vlády uloženo vypracovat nebo aktualizovat

Více

Příkaz ředitele FN Ostrava

Příkaz ředitele FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Příkaz ředitele FN Ostrava Název: Protikorupční příkaz FNO Evid. značka: Identifikace: PR-14-03 Nahrazuje: (zrušuje se VŘA) --- Revize

Více

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace

SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace SPRÁVA JESKYNÍ ČESKÉ REPUBLIKY státní příspěvková organizace V Průhonicích dne 24. září 2014 Č. j.: 605/SJP/2014 PŘÍKAZ ŘEDITELE č. 7/2014, kterým se vydává INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPRÁVY JESKYNÍ

Více

Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Obsah Čl. 1. Úvod Čl. 2. Definice korupce Čl. 3. Cíle interního protikorupčního programu Čl. 4. Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Návrh systému řízení BOZP ve franchisingové obchodní společnosti. OSH Management System Design in Franchise Company. Bc.

Návrh systému řízení BOZP ve franchisingové obchodní společnosti. OSH Management System Design in Franchise Company. Bc. Návrh systému řízení BOZP ve franchisingové obchodní společnosti OSH Management System Design in Franchise Company Bc. Martin Jurásek Diplomová práce 2015 ABSTRAKT Tato diplomová práce rozebírá systém

Více

Z P R Á V A O ČINNOSTI

Z P R Á V A O ČINNOSTI Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj Brno, Milady Horákové 3, 658 60 Brno Z P R Á V A O ČINNOSTI Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj za rok 2007

Více

Po vytištění neřízený dokument 1. Obsah Směrnice ředitele 1/2008 Organizační řád:

Po vytištění neřízený dokument 1. Obsah Směrnice ředitele 1/2008 Organizační řád: Obsah Směrnice ředitele 1/2008 Organizační řád: Str. 1. Úvodní ustanovení 2 2. Název, sídlo a identifikační číslo organizace 2 3. Účel a předmět činnosti organizace 2 3.1 Hlavní účel činnosti organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

Státní úřad inspekce práce BEZPEČNÝ PODNIK. Politika BOZP. Plánování. Přezkoumání a zlepšování MANUÁL. Kontrola, měření a hodnocení.

Státní úřad inspekce práce BEZPEČNÝ PODNIK. Politika BOZP. Plánování. Přezkoumání a zlepšování MANUÁL. Kontrola, měření a hodnocení. Státní úřad inspekce práce BEZPEČNÝ PODNIK Politika BOZP Přezkoumání a zlepšování MANUÁL Plánování Kontrola, měření a hodnocení Zavedení a provoz 1 STÁTNÍ ÚŘAD INSPEKCE PRÁCE B e z p e č n ý p o d n i

Více

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze Čl. 1 Úvod Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví

Více

Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky Interní protikorupční program Ministerstva zahraničních věcí České republiky Praha, srpen 2015 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 CÍLE IPP... 4 3 DEFINICE KORUPCE... 5 4 VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ...

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Schválil: Ing. Pavel Bernáth Dne: 26. 09. 2014 ředitel Č.1 Úvod Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracovalo na základě úkolu z usnesení

Více

Část I. Úvodní ustanovení. Čl. 1

Část I. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Organizační řád Část I. Úvodní ustanovení Čl. 1 Tento Organizační řád stanoví organizační strukturu, zásady činnosti a řízení Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, Husovo

Více

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ Č. j.: 11 1700 2.6.2006/1641 Praze dne 9.6.2006 SMĚRNICE ŘEDITELE ODBORU BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY č. 11/2006 Bezpečnostní politika informací v ČSSZ O B S A H : Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Cíle a zásady

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI SÚJB PŘI VÝKONU STÁTNÍHO DOZORU NAD JADERNOU BEZPEČNOSTÍ JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ A RADIAČNÍ OCHRANOU ZA ROK 2007 ČÁST I OBSAH 1. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST... 3 1.1. Informace

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. P r o g r a m č i n n o s t i OIP v Plzni na rok 2010

Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni. P r o g r a m č i n n o s t i OIP v Plzni na rok 2010 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni P r o g r a m č i n n o s t i OIP v Plzni na rok 2010 prosinec 2009 Program činnosti OIP v Plzni na rok 2010 O b s a h

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace SRPEN 2011 Schválil: Ing. František Hricz, ředitel Obsah 1. Všeobecná část... 3 1.1. Úvodní ustanovení...

Více

Organizační řád Státního pozemkového úřadu

Organizační řád Státního pozemkového úřadu STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Organizační řád Státního pozemkového úřadu Schválil: Ing. Svatava Maradová, MBA ústřední ředitelka Dne: 30.

Více

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni

Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň Č. j.: SOAP/006-0573/2015 Interní protikorupční program Státního oblastního archivu v Plzni 1 Úvod V prostředí veřejné správy České republiky je

Více

Program kontrolních akcí OIP na rok 2007

Program kontrolních akcí OIP na rok 2007 Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský kraj a Karlovarský kraj se sídlem v Plzni Program kontrolních akcí OIP na rok 2007 O b s a h : 1. Úvodní informace 2. Struktura programu činnosti 3. Seznam úkolů

Více