STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU"

Transkript

1 PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO ROK 2013 A STŘEDNĚDOBÝ PLÁN INTERNÍHO AUDITU PRO OBDOBÍ VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2013 Počet stran:

2 Č. j.: RRSZ 1069/2013 Obsah 1 Úvod Interní audit roční plán Interní audit střednědobý plán Roční plán interního auditu Střednědobý plán interního auditu Hlavní úkoly interního auditu na období Úkoly pro rok Úkoly pro rok Úkoly pro rok V Ústí nad Labem dne

3 1 Úvod 1.1 Interní audit roční plán Na základě ustanovení 30 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, předkládá Interní audit následující plán interního auditu pro rok Roční plán interního auditu vychází z analýzy rizik procesů Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad a zjištění z auditů konaných v předchozím roce. Interní auditor při tvorbě plánu činnosti interního auditu zohlední výstupy z uskutečněných činností pověřeného subjektu auditního orgánu v roce 2012, ohledně pokrytí nejrizikovějších procesů RR. Roční plán z hlediska rozsahu odráží současné zdroje útvaru. Auditní činnost bude v roce 2013 zaměřena v rámci ŘKS na finanční toky, nastavení odpovědností, pravomocí, aplikaci plnění nápravných opatření v praxi na RR SZ, oblast evidence veřejných zakázek. Nedílnou součástí plánu je prověření plnění přijatých opatření z interních auditů. 1.2 Interní audit střednědobý plán Na základě ustanovení 30 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Interní audit (dále jen IA ) povinen předložit následující střednědobý plán interního auditu. Tento plán stanoví priority interního auditu, přičemž odráží potřeby regionální rady z hlediska dosavadních výsledků její činnosti a předpokládaných záměrů a cílů na víceleté období. Plán stanoví priority a odráží potřeby zaměření auditu na kritické oblasti v příštích třech letech z hlediska dosavadních výsledků činnosti všech orgánů a subjektů zapojených do řízení a kontroly operačního programu a jejich předpokládaných záměrů a cílů. Obsahem plánu je rozložení auditů systému pro následující období. Střednědobý plán se vypracovává na období 3 let. Při jeho sestavování se bere v úvahu flexibilita a možnost zapracování případných změn. Střednědobý plán bude aktualizován v pravidelném ročním intervalu. Při aktualizaci budou zohledněny výsledky a zjištění z vykonaných auditů, zřizování nových systémů v rámci regionální rady i jiné faktory ovlivňující již existující systémy regionální rady. Střednědobý plán je podkladem pro sestavení ročního plánu interního auditu. 3

4 2 Roční plán interního auditu Č. Evid. číslo Auditovaný subjekt Název auditu/činnosti Typ auditu Obecný cíl Realizace 1. x Regionální rada regionu Úprava metodiky, tvorba soudržnosti Severozápad mapy rizik, revize základních listin IA ve vazbě na změny v organizační struktuře. mimo auditní činnost Vytvoření podkladů pro plán IA na rok 2013 leden únor 2. x Regionální rada regionu Evidence externích kontrol, soudržnosti Severozápad včetně evidence zjištění. Archivace k ukončení činnosti OA. mimo auditní činnost Zpracování evidence externích kontrol, včetně evidence zjištění a plnění nápravných opatření. únor březen 3. 1/2013/IA Regionální rada regionu Odpovídající pomůcky pro soudržnosti Severozápad audit se zaměřením na finanční toky. 4. 2/2013/IA Regionální rada regionu Audit plnění opatření z soudržnosti Severozápad ukončených auditů a externích kontrol. 5. 3/2013/IA Regionální rada regionu Jasné vymezení, rozdělení a soudržnosti Severozápad oddělení funkcí v rámci řídícího orgánu. audit systému audit shody a systému audit systému 6. 4/2013/IA Regionální rada regionu Audit veřejných zakázek RR. audit shody soudržnosti Severozápad a systému Ověření klíčového požadavku v oblasti finančních toků. Prověřit soulad doplněných interních předpisů s legislativou a aplikaci v praxi; vyhodnocení plnění opatření v praxi na vzorku. Prověření klíčového požadavku na jasné vymezení, rozdělení a oddělení funkcí v rámci řídícího orgánu Prověřit aplikaci novel do vnitřních předpisů, postupy a audit trail zadávání veřejných zakázek, systém evidence a uchovávání dokumentů duben květen červen - červenec srpen září - listopad 4 Verze 1 3. prosince 2010

5 Č. Evid. číslo Auditovaný subjekt Název auditu/činnosti Typ auditu Obecný cíl Realizace 7. x Regionální rada regionu Řešení náhlých podnětů soudržnosti Severozápad místní šetření Splnění podmínek dle čl. 16 Nařízení komise (ES) č. 1828/2006: prosinec 8. x Regionální rada regionu tvorba mapy rizik, zpráva o soudržnosti Severozápad činnosti IA, mimo auditní činnost Vytvoření podkladů pro plán IA na rok 2014 prosinec Další mimo auditní činnosti vyplývající z funkce interního auditu: Ukončení projektu OPTP č. 103 mzdové náklady PAS, včetně zpracování Závěrečné MZ s ŽoP (leden 2013); revize Manuálu pro výkon interního auditu (včetně příloh), (únor 2013); zprávy o činnosti IA jako podklad k Výroční monitorovací zprávě dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole (únor 2013); evidence, sledování a koordinace hlášení zjištění z externích kontrol a auditů prováděných u ÚRR SZ (průběžně); sledování nápravných opatření z provedených interních auditů; tvorba mapy rizik pro audity (prosinec 2013); vyhodnocení rizik IA (červen, prosinec 2013) připomínkové řízení vnitřních předpisů; zpravodajství pro výroční zprávu ROP, monitorovací výbor, certifikaci systém vzdělávání 5 Verze 1 3. prosince 2010

6 3 Střednědobý plán interního auditu 3.1 Hlavní úkoly interního auditu na období a) Zabezpečit odbornou úroveň interního auditora nutnou k výkonu auditů. b) Usilovat o vnímání IA vedením regionální rady jako útvaru, který svou činností vytváří přidanou hodnotu. c) Koordinovat činnosti tak, aby byly efektivně využívány zdroje IA. d) Zabezpečit výkon interních auditů vzhledem k měnícím se podmínkám legislativy, organizace a řízení regionální rady. e) Výkon interních auditů zaměřit především na efektivitu vnitřního chodu regionální rady. f) Prohlubovat kvalitní systém řízení a provádění interních auditů, poskytování informací, konzultačních a poradenských služeb v rámci působnosti regionální rady. g) Zohlednit při tvorbě plánu částečné prověření 7 klíčových prvků systému dle aktuální potřeby na RRSZ: 1. Prověření jasného vymezení, rozdělení a oddělení funkcí v rámci řídícího orgánu; 2. Prověření nastavení odpovídajících postupů pro výběr operací; 3. Prověření odpovídajících informací a strategie pro poskytnutí pokynů příjemcům; 4. Prověření odpovídajícího ověření řízení s ohledem na řádnost výdajů a fungování řídícího orgánu; 5. Prověření odpovídajících pomůcek pro audit se zaměřením na finanční toky; 6. Prověření spolehlivosti účetních systémů, monitorovacích systémů a systémů finančního výkaznictví v elektronické podobě; 7. Prověření nezbytných preventivních a nápravných opatření v případě systémových chyb zjištěných auditním orgánem. h) Vytvořit v ročních plánech interních auditů časovou rezervu pro výkon mimořádných auditů, které budou, na základě žádosti předsedy RR a při zohlednění kapacity IA, zařazeny aktuálně do plánu IA. 6

7 3.2 Úkoly pro rok Výkon interního auditu se zaměřením na prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému (nastavení odpovědností, pravomocí, finanční toky, aplikaci plnění nápravných opatření v praxi na RR SZ apod.). 2. Výkon interního auditu zaměřeného na oblast veřejných zakázek. 3. Konzultační činnost. 4. Mimořádné audity/místní šetření rezerva k řešení náhlých doručených podnětů. 3.3 Úkoly pro rok Výkon interního auditu se zaměřením na prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému (odpovídající postupy pro výběr operací, řízení bezpečnosti informací na RR SZ apod.). 2. Výkon interních auditů se zaměřením na efektivitu vnitřního chodu regionální rady (cestovní náhrady, autoprovoz). 3. Výkon interního auditu zaměřeného na oblast veřejných zakázek. 4. Konzultační činnost. 5. Mimořádné audity/místní šetření rezerva k řešení náhlých doručených podnětů. 3.4 Úkoly pro rok Výkon interního auditu k prověření klíčových prvků systému dle aktuální potřeby na RRSZ. 2. Výkon interních auditů se zaměřením na efektivitu vnitřního chodu regionální rady (spisová služba, archivace, inventarizace apod.). 3. Výkon interního auditu v oblasti veřejných zakázek. 4. Mimořádné audity/místní šetření rezerva k řešení náhlých doručených podnětů. 7

8 Zpracovala: Ing. Milena Palánová, interní auditor V Ústí nad Labem dne Předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad: Datum: Podpis: 8

ZPRÁVA. o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013

ZPRÁVA. o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013 III. MINISTERSTVO FINANCÍ Č. j.: MF-43793/2014/4701 ZPRÁVA o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2013 K v ě t e n 2014 O B S A H Obsah I. Úvod...3 II. Finanční řízení a kontrola...4

Více

Roční evaluační plán

Roční evaluační plán Roční evaluační plán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad na rok 2008 návrh verze 1.0 strana 1 z celku 9 EVIDENCE PROCESU PŘÍPRAVY, SCHVÁLENÍ A REVIZÍ (ČÁSTI) EVALUAČNÍHO PLÁNU

Více

ZMĚNY AUDITNÍ SLUŽBY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020. Ing. František Beckert

ZMĚNY AUDITNÍ SLUŽBY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020. Ing. František Beckert ZMĚNY AUDITNÍ SLUŽBY PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Ing. František Beckert Význam fondů EU v ČR Čistý příjemce zásadní význam pro politiku rozvoje státu Vysoký podíl na veřejném investování podíl cca

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 1. 4. 2014 Obsah:

Více

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007-2013 s účinností od 20. 4. 2015 Obsah:

Více

Metodický podklad. pro tvorbu operačního manuálu

Metodický podklad. pro tvorbu operačního manuálu Metodický podklad pro tvorbu operačního manuálu Řídicí orgán Rámce podpory Společenství předkládá jako hlavní koordinátor přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu. Příloha č.

Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky Projektový manažer a publicita projektu část 2 Zajištění publicity projektu. Příloha č. Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Audit shody subjektů implementačních struktur České republiky zapojených do čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů (Evropského fondu regionálního rozvoje ERDF, Evropského sociálního fondu EF)

Více

s účinností od 21. 2. 2014 Ministerstvo financí České republiky - Certifikační orgán

s účinností od 21. 2. 2014 Ministerstvo financí České republiky - Certifikační orgán Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s účinností od 21. 2. 2014 Ministerstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Technická pomoc. Operačního programu. za rok 2009. říjen 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR VÝROČNÍ ZPRÁVA Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 říjen 2010 Výroční zpráva Operačního programu Technická pomoc za rok 2009 OBSAH 1 IDENTIFIKACE OPERAČNÍHO

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

A U D I T PwC - Zpráva o posouzení souladu s předpisy k 29. říjnu 2004 POPIS SOUČASNÉHO STAVU (K 19. 11. 2004) OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

A U D I T PwC - Zpráva o posouzení souladu s předpisy k 29. říjnu 2004 POPIS SOUČASNÉHO STAVU (K 19. 11. 2004) OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ A U D I T PwC - Zpráva o posouzení souladu s předpisy k 29. říjnu 2004 POPIS SOUČASNÉHO STAVU (K 19. 11. 2004) OPERAČNÍ PROGRAM ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Dne 1. 11. 2004 obdrželo MPSV jako řídící orgán Operačního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Koncepce jednotného metodického prostředí jako součást pro naplňování cílů Dohody o partnerství Únor 2013 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Příprava programového období 2014

Více

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01

PŘÍRUČKA KVALITY QS 42-01 Město Hranice QS 42-01 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1 753 37 Hranice, IČ: 00301311 QS 42-01 Tato směrnice slouží pouze pro interní potřebu. Zpracoval: JUDr. Dana Hlavinková MK Podpis - datum:

Více

STATUT INTERNÍHO AUDITU

STATUT INTERNÍHO AUDITU B1-04/2-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-04/2-HN STATUT INTERNÍHO AUDITU Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Hlavní norma stanoví poslání, organizační začlenění,

Více

Výběrové řízení má za cíl obsadit 20 volných pracovních pozic s těmito typovými specifikacemi:

Výběrové řízení má za cíl obsadit 20 volných pracovních pozic s těmito typovými specifikacemi: Informace a pokyny pro zájemce o pracovní pozice v rámci projektu Personální zajištění implementační struktury MŠMT pro Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky ÚVODNÍ INFORMACE Nábor

Více

METODICKÝ POKYN NESROVNALOSTI

METODICKÝ POKYN NESROVNALOSTI METODICKÝ POKYN NESROVNALOSTI Říjen 2011 Obsah Metodický pokyn Nesrovnalosti I. ÚVOD... 3 II. SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ... 6 A. Právní předpisy EU... 6 B. Vybrané související právní předpisy ČR... 7 C. Ostatní

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

A U D I T PwC ZPRÁVA O POSOUZENÍ SOULADU S PŘEDPISY POPIS SOUČASNÉHO STAVU (KE DNI 19.11.2004)

A U D I T PwC ZPRÁVA O POSOUZENÍ SOULADU S PŘEDPISY POPIS SOUČASNÉHO STAVU (KE DNI 19.11.2004) A U D I T PwC ZPRÁVA O POSOUZENÍ SOULADU S PŘEDPISY POPIS SOUČASNÉHO STAVU (KE DNI 19.11.2004) JEDNOTNÝ PROGRAMOVÝ DOKUMENT PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA (JPD 3) Dne 1. 11. 2004 obdrželo

Více

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v

Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v Metodika finančních toků, kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska v programovém období 2009-2014 s platností od 4. 7. 2012 OBSAH:

Více

Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006. Finální verze

Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006. Finální verze Metodika pro výkon kontrol fyzické realizace projektů dle čl. 13 nařízení Komise (ES) 1828/2006 Finální verze Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Účel a struktura Metodiky pro výkon kontrol... 3 1.2. OP zahrnuté do

Více

CHJ 2 - Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy.

CHJ 2 - Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy. 1 CHJ 2 - Pokyn k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy. P o k y n k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon

Více

POKYN upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě

POKYN upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě 1 POKYN upravující metodiku výkonu finančního auditu ve veřejné správě Ministerstvo financí (dále jen MF ) vydává na základě 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o

Více

Praha prosinec 2007. Operační program Technická pomoc

Praha prosinec 2007. Operační program Technická pomoc Operační program Technická pomoc Praha prosinec 2007 Operační program Technická pomoc OBSAH 1. Současná situace v oblasti TP... 5 1.1. Zhodnocení výchozích dokumentů... 5 1.2. Výchozí dokumenty a legislativa...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Evaluace procesu nesrovnalostí ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA

Evaluace procesu nesrovnalostí ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Evaluace procesu nesrovnalostí ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA 15. 12. 2011 MANAŢERSKÉ SHRNUTÍ Projekt Evaluace procesu nesrovnalostí byl realizován v konsorciu společností RegioPartner, s.r.o. a AQE advisors,

Více

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR

REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR REZORTNÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM CENTRUM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR červen 2014 Úvod Usnesením vlády ČR ze dne 2. října 2013 č. 752 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 13. listopadu 2013 č. 851 byl schválen

Více

Audity. Zkušenosti z programového období 2004-2006. Výroční zprávy EÚD a NKÚ za rok 2008. Zkušenosti ostatních států V4

Audity. Zkušenosti z programového období 2004-2006. Výroční zprávy EÚD a NKÚ za rok 2008. Zkušenosti ostatních států V4 Audity Zkušenosti z programového období 2004-2006 Výroční zprávy EÚD a NKÚ za rok 2008 Zkušenosti ostatních států V4 Pro jednání Řídícího a koordinačního výboru 8. prosince 2009 Obsah 1. Úvod 2 2. Analýza

Více

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského

Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014-2020 s účinností od

Více