Ing. Rodan Svoboda vedoucí projektu Internal Control Academy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Rodan Svoboda vedoucí projektu Internal Control Academy"

Transkript

1 Newsletter projektu Internal Control Academy Číslo: 3/2006 Vážený čtenáři, pokud jste vzal na vědomí, že tu a tam se Vám něco nepodaří a tudíž za to může nějaké zpropadené riziko, nabízíme Vám v novém vydání newsletteru OPTIMUM zajímavé téma. Pojďme spolu ona rizika identifikovat, popsat, ocenit a vyhodnotit. Jako příhodné jsme tentokrát zvolili zaměření na Risk Assessment v malém a středním podnikání. Sám jako vlastník a manažer malé firmy vím, že většinu rizik zaznamenávám intuitivně a řeším operativně. Ale pokud se mi stále něco vrací nazpět a musím se tomu neustále věnovat, už něco není v pořádku. Nastává čas pro systémové pokrytí těchto rizik. Abych si toto uvědomil a přijal odpovídající rozhodnutí, je potřeba riziko pojmenovat a dát mu příslušnou významnost. K tomu slouží právě analýza a hodnocení rizik, jak se dá výraz Risk Assessment do češtiny nejlépe přeložit. Posloupnost jednotlivých kroků je následující: Analýza a hodnocení rizika /Risk Assessment/ i. Riziková analýza a. Identifikace rizika b. Popis rizika c. Ocenění rizika /Risk Estimation/ ii. Hodnocení rizika /Risk Evaluation/ V následujících příspěvcích se můžete dočíst, jak jednotlivé body analýzy a hodnocení rizik řeší standardy, jaké přístupy k identifikaci a popisu je možné zvolit a jaká jsou doporučení pro aplikaci v malých a středních podnicích. Ze zkušenosti vím, že není třeba z analýzy a hodnocení podnikatelských rizik dělat velkou vědu. Jde o to zvolit si jednoduchý přístup a vymezit si, co všechno špatného se může stát, co mi překazí dosažení cílů. Všechna ohrožení pojmenovat jako rizika, popsat a následně stanovit rizikové skóre prostřednictvím zvoleného systému vycházejícího z bodové škály a nastavených vah jednotlivých faktorů, představujících zejména dopad a pravděpodobnost. Pokud se chcete o tom dozvědět víc, pak je možné využít některou z publikací, které vznikají v rámci projektu Internal Control Academy a nebo navštívit doporučený seminář. Využít lze pochopitelně i naše poradenství při posouzení Vašich nejvýznamnějších rizik a výběru vhodného přístupu k vybalancování těchto rizik odpovídajícími řídicími a kontrolními mechanismy. Ing. Rodan Svoboda vedoucí projektu Internal Control Academy... jedinou možností, jak dosáhnout nějakého vyššího cíle je soustředit svou pozornost na obrovské množství zdánlivě bezvýznamných, nedůležitých a nudných věcí, z nichž se skládá každá podnikatelská činnost... Gerber, M. E.: Podnikatelský mýtus 1

2 Poradenská a vzdělávací společnost Eurodan, s.r.o. cíleně nabízí podporu při analýze, hodnocení a zvládání rizik v malém a středním podnikání s využitím nastavených řídicích a kontrolních mechanizmů v systémech, procesech, programech a aktivitách. Vytváří platformu pro získávání informací v oblastech Risk Management, Internal Control a Internal Audit a jejich aplikaci na úrovni nejlepší evropské praxe. Vlastníkům, managementu a odborným pracovníkům v rámci projektu Internal Control Academy poskytne: informační brožuru o risk managementu a funkčním řídicím a kontrolním systému v malých a středních podnicích studijní publikaci zaměřenou na oblast vnitřních řídicích a kontrolních systémů v malých a středních podnicích a nabídne účast: v interaktivních seminářích v celkovém rozsahu 40 hodin, které budou kombinovat klasickou výuku teorie s praktickými přístupy ve dvoudenním kurzu a třídenním tréninku zaměřenými přímo na praxi malých a středních podniků (pilotní běhy obou typů seminářů se uskuteční na jaře 2007) na odborné konferenci při příležitosti vydání studijní publikace (1. čtvrtletí 2007). Za účasti zahraničních expertů se zde bude diskutovat nad novými trendy v oblasti řídicích a kontrolních systémů, vycházejících z evropské praxe a legislativních změn ANALÝZA STAVU ŘÍZENÍ RIZIK Realizace projektu: POZNEJ SEBE A V POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI NAJDI KLÍČ KE ZLEPŠENÍ Byl dokončen elektronický dotazník, který by měl od vlastníků a managementu MSP získat údaje pro analýzu současné úrovně Risk Managementu a budování řídicích a kontrolních systémů. Na základě jeho vyhodnocení pak bude upřesněn obsah učebních textů a zaměřen vzdělávací program. Dotazník je ke stažení na webových stránkách společnosti. Vedoucí projektu Ing. Rodan Svoboda představil zaměření a cíle projektu ICA na prezentačním semináři realizátorů projektů, který pořádal Národní vzdělávací fond dne 26. října Prezentace je umístěna na webových stránkách společnosti. V souladu s podmínkami Rozhodnutí o přidělení dotace byla vypracována Monitorovací zpráva 2/06 a předána na NVF. Pokračují práce na zpracování metodiky s využitím služeb externího konzultanta. Probíhají redakční práce na informační brožuře o řízení rizik v malém a středním podnikání, která bude do konce roku po vytištění distribuována téměř vlastníkům a manažerům malých a středních podniků z Prahy. Více informací o aktivitách v rámci projektu Internal Control Academy získáte na či dotazem na členy projektového týmu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2

3 Standard pro řízení rizik vydaly v roce 2002 nejvýznamnější britské organizace věnující se problematice risk managementu The Institute of Risk Management (IRM), The Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC) a The National Forum for Risk Management in the Public Sector (ALARM). Přínosem tohoto standardu je, že popisuje používanou terminologii, stanovuje proces řízení rizik, vymezuje, jak má organizace rizika řídit, a stanovuje cíle pro řízení rizik. Postupně bychom chtěli na tomto místě seznamovat s tím nejpodstatnějším z tohoto RM Standardu, zejména s vymezením procesu řízení rizik a smyslem jeho jednotlivých kroků. Samotný proces analýzy a hodnocení rizika (Risk Assessment) se skládá jak z analýzy rizika (Risk Analysis), což v sobě obsahuje identifikaci rizika (Risk Identification), popis rizika (Risk Description) a ocenění rizika (Risk Estimation), tak hodnocení rizika (Risk Evaluation), kdy dochází k porovnání stanoveného rizika proti danému rizikovému kritériu pro stanovení významnosti rizika. Názorně to ukazuje následující obrázek: Pod pojmem identifikace rizika se rozumí metodický přístup k ujištění, že všechny významné aktivity organizace jsou nastaveny a všechna rizika z nich vyplývající jsou popsána. Vlastní identifikace rizik, která mohou podnik ohrozit, není samoúčelná. Nemůže vše skončit tím, že dojde k jejich popsání v písemné zprávě. Je nutné rizika dále analyzovat, vyhodnotit a především řídit. Nastavené řídicí a kontrolní mechanismy není možné hodnotit právě bez provedené identifikace cílů, analýzy a hodnocení rizik. Přiměřené jsou tehdy, kdy zamezí projevu rizika nad úroveň, která by podnik ohrozila. Cílem popisu rizika je zachytit identifikované riziko do strukturovaného formátu, např. tabulky. Vzhledem k vyhodnocování dopadu a pravděpodobnosti každého rizika je možné využít pro popis pouze klíčová rizika a ta analyzovat ve více detailech. Jako možný vzor pro popis rizika může sloužit následující popis: 1. Název rizika 2. Oblast rizika (kvalitativní popis událostí, jejich velikosti, typu, počtu a závislostí) 3. Prostředí rizika (strategické, operační, finanční, znalostní, compliance) 4. Zainteresované strany (stakeholders a jejich zájmy) 5. Kvantifikace rizika (dopad a pravděpodobnost) 6. Riziková tolerance / apetit (potenciální ztráta a finanční dopad rizika, náklady na riziko, pravděpodobnost a velikost potenciálních ztrát/výnosů, cíle řízení a kontroly rizika, požadovaná úroveň provedení) 7. Reakce na riziko a ŘKM (jak je riziko současně řízeno, úroveň spolehlivosti existujících ŘKM, způsob monitorování a prověřování) 8. Potenciální akce pro úpravu (doporučení redukovat riziko) 9. Rozvoj strategie a koncepce (identifikace odpovědné funkce za strategii a koncepci) Ocenění rizika může být kvantitativní či kvalitativní, jak co do pravděpodobnosti, tak co do dopadu. Obvykle se používá třístupňová škála: High - Medium - Low Pro ocenění dopadu lze použít následující členění: Vysoký dopad: Finanční dopad na organizaci pravděpodobně přesáhne stanovenou mez v Kč Významný dopad na strategii organizace a provozní aktivity Významný dopad na zájmy zainteresovaných stran Střední dopad: Finanční dopad na organizaci bude pravděpodobně ve stanoveném rozmezí v Kč Mírný dopad na strategii organizace a provozní aktivity Mírný dopad na zájmy zainteresovaných stran Nízký dopad: Finanční dopad na organizaci pravděpodobně nepřesáhne stanovenou mez v Kč Nízký dopad na strategii organizace a provozní aktivity Nízký dopad na zájmy zainteresovaných stran Pro ocenění pravděpodobnosti pak následující členění: Vysoká (pravděpodobně ): Stává se pravidelně, resp. více než 25% pravděpodobnost, že se událost stane Indikátorem je opakování události v určitém časovém rozmezí Střední (možná ): Stává se jednou za deset let, resp. méně než 25% pravděpodobnost, že se událost stane 3

4 Indikátorem je opakování události za delší časovou periodu Nízká (velice slabě ): Nestává se ani za delší časové období, resp. méně než 2% pravděpodobnost, že se událost stane Indikátorem je, že se zatím nic nestalo a událost je nepravděpodobná Výsledkem analýzy rizik je sestavení rizikového profilu, který dává rating každému riziku a stanoví tak priority pro reakci na rizika. V rámci podniku je vhodné nastavit odpovědnost za každé riziko. Pomůckou k urychlení zobrazení jednotlivých rizik v konkrétní společnosti je tzv. mapa rizik. Rizika jsou v ní znázorněna s ohledem na důsledky a pravděpodobnost jejich výskytu. Na analýzu bezprostředně navazuje hodnocení významnosti rizik. Dochází při něm k porovnání rizik vůči rizikovým kritériím nastaveným v organizaci, jako jsou náklady a přínosy, právní požadavky, sociálně-ekonomické dopady a enviromentální faktory, zájmy zainteresovaných stran apod. Používá se k určení rozhodnutí o významnosti rizika pro organizaci a zda každé specifické riziko bude akceptováno nebo na ně bude reagováno. Výstupem analýzy a hodnocení rizik je především seznam klíčových rizik, která ohrožují daný podnik, a doporučení, jak významná rizika řídit. U organizací, které využívají službu interního auditu, pak jsou tyto informace důležité pro sestavení strategického tříletého plánu a aktualizaci ročního plkánu auditu. Rodan Svoboda Autor je lektor a konzultant v oblasti Internal Control Pro úspěch vlastního procesu rizikové analýzy a zejména pro hodnocení významnosti rizika je klíčovým faktorem jeho správná identifikace. Pokud není riziko rozpoznáno, nemůže být ani zvládáno. Pro identifikaci významných rizik se používají různé metody, některé z nich tu uvádím. Výstupem z tohoto procesu je slovní popis rizik, která organizace podstupuje. Tento popis vytváří základ pro mapu/katalog/knihu rizik. Je v zásadě jedno, jakou formou se rizika popíší, ale jednu stanovenou metodologii je pak třeba dodržovat v celé organizaci. Přístup identifikování rizik přes cíle a strategii podniku Pro identifikování rizik je v tomto případě nutné znát strategické, taktické a operační cíle, v návaznosti na to pak procesy, kterými je těchto cílů dosahováno. Management pak posuzuje, co všechno má vliv na naplnění cílů prostřednictvím nastavených procesů. Přístup identifikování rizik zaměřený na aktiva (majetkový přístup) V tomto případě je riziko identifikováno na základě velikosti, druhu, přenosnosti a umístění aktiv. Cenná hmotná aktiva, jako jsou ušlechtilé kovy, mají jiná rizika, než rozměrná hmotná aktiva, jako jsou například kovové pracovní stroje. Pohyblivá aktiva, jako např. vozidla, mají jiná rizika než fixovaná (pevně umístěná) aktiva, jako např. budovy. Klíčovou otázkou je, co by mohlo způsobit ztrátu daného aktiva nebo jeho poškození? Přístup identifikování rizik orientovaný na vnější prostředí Jde o identifikaci rizika na základě pravděpodobnosti možných změn vnějšího prostředí nebo vnějších vztahů. Takové prostředí zahrnuje ekonomické, finanční, fyzické a jim podobné externí tlaky, vládní nařízení a z nich vyplývající omezení, technologická omezení nebo tlaky ze strany trhu, zákazníků/zájemců, dodavatelů atd. Organizace mají většinou malý nebo vůbec žádný vliv na tyto externí tlaky. Klíčovou otázkou je, jaké dopady vyplynou pro organizaci z pravděpodobných změn tohoto prostředí? Přístup identifikování rizik vycházející ze scénáře ohrožení Identifikace rizika používající popis pravděpodobných scénářů pro jednotlivá ohrožení, jako jsou například přírodní katastrofy nebo podvody je užitečný pro zkoumání slabých míst systému, pro události typu nízká pravděpodobnost, ale výrazný dopad. Patří sem například katastrofy a nepředvídatelné události. Smyslem identifikace a popisu rizika je uvědomění si nejdůležitějších oblastí, které ohrožují podnikatelské cíle a pokrýt je řídicími a kontrolními mechanismy. Pokud jde o příčinu rizika, opatření by měla směřovat k vyloučení rizikové události nebo ke snížení pravděpodobnosti jejího výskytu. Opatření zaměřená na následek se pak týkají snížení nebo omezení rizika, rozptýlení, předcházení, odvracení nebo přenosu rizika. Vladimír Bříza Autor je odborník pro oblast IS/IT a řízení změn 4

5 Analýza a hodnocení rizik je dle metodologie COSO součástí vnitřního řídicího a kontrolního systému každého podniku. Z tohoto důvodu se v řadě studijních publikací zabývajících se řízením podniků a jeho hodnocením interním auditem můžeme setkat s návody popisujícími proč se tím zabývat a jak při provádění postupovat. Moderní podnikatelský svět je plný různých rizik. Od strategických, která mohou ovlivňovat úsilí organizace při dosahování jejích dlouhodobých cílů a střednědobých záměrů, po provozní, která můžeme definovat jako rizika nedostatečného zavedení zásad řízení a kontroly s důsledkem, že nebude nedosaženo splnění cílů a záměrů organizace. Příklady provozních rizik jsou následující: Finanční rizika tato rizika se vyskytují v důsledku směnných kurzů cizích měn a měnících se úrokových sazeb, nadměrných nebo nesprávných výdajů nebo v důsledku nedostatečných řídicích a kontrolních mechanismů týkajících se výnosů, jako je například vystavování faktur a inkaso hotovostních plateb od zákazníků Rizika dobrého jména společnosti tato rizika mohou oslabit postavení a obraz organizace v rámci odvětví. Tento druh rizika může nepříznivě ovlivnit organizaci prostřednictvím takových záležitostí, jako jsou například předpokládané nároky na záruční podmínky produktů, snížená důvěra zákazníků, zlá publicita v rámci vztahů s veřejností a probíhající právní spory nebo regulační opatření. Rizika v lidských zdrojích tato rizika běžně vznikají v rámci příjímání nedostatečně kvalifikovaných zaměstnanců, nebo v rámci ztráty klíčových zaměstnanců. Další rizika mohou vzniknout při využívání smluvních pracovníků, nebo v důsledku náhodného zranění nebo úmrtí kriticky potřebné osoby. Vnější rizika to jsou rizika v důsledku faktorů mimo bezprostřední možnosti kontroly ze strany organizace. Tato rizika mohou nastat z důvodů výskytu problémů v politickém, ekonomickém a společenském prostředí. Informační rizika jsou to rizika vzniklá v důsledku nepřesných, nesprávných, nerelevantních a zastaralých informací. Pokud jsou informace nesprávně použity, nebo jsou použity nesprávné informace, potom je pravděpodobné, že se dospěje ke špatnému rozhodnutí. V úvodu analýzy rizik se provede posouzení podnikatelských činností. V této fázi se uplatňuje následující základní postup, přičemž všechny získané informace by měly být potvrzeny vedoucími pracovníky podniku.: 1. identifikování relevantních cílů a záměrů společnosti; 2. identifikování klíčových podnikatelských procesů; 3. pochopení ohrožení / rizik rozhodujících podnikatelských činností; Pro dostatečnou analýzu rizik proto musíme nejprve identifikovat klíčové podnikatelské cíle organizace. Z těchto cílů budeme vycházet při stanovení hlavních hrozeb pro dosažení těchto cílů, a potom u nich stanovíte priority podle pořadí důležitosti pro náš podnik. Je třeba rovněž analyzovat rizika za účelem stanovení, proč, jak a kdy věci začnou špatně fungovat. To, co se zde pokoušíme stanovit, je spíše základní příčina vzniku rizika, než jeho vnější příznaky. To nám pak pomůže stanovit, jaké řídicí a kontrolní mechanismy budou mít vliv na skutečné snížení pravděpodobnosti výskytu rizika nebo jeho dopadu. Rizika v podstatě vznikají na základě různých externích a interních faktorů, chceme-li rizika zvládat, musíme nejprve pochopit, jaký mají původ a proč vznikají. Není to snadné. V rámci podniku existuje mnoho oblastí, kde se mohou rizika vyskytovat, a také celá škála příčin vzniku rizik. Při vyhledávání situací, kde by rizika byla lépe pochopitelná, často využíváme možnosti zařadit rizika, identifikovaná v rámci celého podniku, do lépe zvládnutelných společných skupin. Je možné rizika například rozdělit do následujících oblastí: významné systémy a projekty; zákony a právní předpisy; externí faktory; interní faktory; efektivní využití zdrojů; ochrana zdraví a bezpečnost při práci; podvody a významné chyby. Při zkoumání základní příčiny vzniku rizika můžeme využít několik technik. Patří sem: analýza příčin a důsledků (cause and effect analysis) kontrolní seznamy (check-sheets) vývojové diagramy procesů (process flowcharts) výběr vzorků činností (activity sampling). 5

6 Účelem, který je za všemi těmito technikami, je pomoci při identifikování skutečných příčin, jež se nacházejí za hrozbami. Jakmile pochopíme skutečnou příčinu, potom je mnohem pravděpodobnější, že budeme schopni přijít se způsoby, jak řídit toto riziko. Mezi potenciální příčiny určitých druhů rizik patří: 1. Nesprávné pochopení podnikatelské strategie nebo cílů organizace; 2. Nedostatečný dohled; 3. Špatná komunikace; 4. Omezený přístup ke zdrojům; 5. Nedostatek přiměřených řídicích a kontrolních mechanismů nebo jejich špatný výběr; 6. Nedostatečné znalosti a školení personálu; 7. Lidské selhání v důsledku nenasytnosti, podvodu atd. I když mnoho organizací vynakládá hodně času a úsilí na zjišťování rizik, kterým jsou vystaveny, existuje nebezpečí, že tímto budou považovat práci za ukončenou. Je důležité si uvědomit, že identifikace rizik je pouze prvním krokem. Mnohem důležitější je posoudit důsledky výskytu rizika což znamená posoudit pravděpodobnost a možný dopad rizika, když se skutečně vyskytne. To je v současnosti jednou z nejobtížnějších oblastí, které se musí věnovat pozornost, protože neexistuje způsob, jak by se tyto faktory daly spolehlivě posoudit. Z tohoto důvodu je zapotřebí věnovat velkou pozornost posouzení jak pravděpodobnosti výskytu hrozby, tak jejích dopadů. Toto posouzení by měl provádět management odpovědný za konkrétní rizika. Měl by posoudit, jak je organizace zranitelná při potenciální hrozbě. Mělo by sem rovněž patřit posouzení pravděpodobných dopadů této hrozby na organizaci a na dosahování jejích cílů, včetně možných dopadů, v případě nejhorších a nejlepších scénářů. Mezi potenciální obecné důsledky rizik patří: 1. Ztráta zdrojů organizace (finančních, lidských zdrojů, fyzických aktiv atd.); 2. Neschopnost dodat produkty a služby nebo zpoždění dodávek; 3. Nedodržení firemních zásad, právních dohod, předpisů, nařízení a zákonů; 4. Ztráta podílu na trhu a / nebo klientské základny; 5. Vznik dodatečných nákladů (např. vícenáklady); 6. Snížená kvalita produktů. Jakmile se dokončí posouzení pravděpodobnosti a dopadů rizika, je možné prozkoumat zavedené řídicí a kontrolní mechanismy a potom posoudit, zda systémy řízení a kontroly budou ve skutečnosti schopny zvládnout řízení rizik tak, aby se riziko snížilo na požadovanou úroveň. Je rovněž rozumné udělat krok zpátky a uvážit, zda to jsou ve skutečnosti zavedeny správné řídicí a kontrolní mechanismy, nebo zda existují lepší a efektivnější. Klíčovým faktorem, který musíme mít v tomto případě na paměti je, že náklady na řídicí a kontrolní systémy musejí být nižší, než je částka vystavená riziku. Při vyhledávání situací, kde by rizika byla lépe pochopitelná, často využíváme způsob, jak zařadit rizika identifikovaná v rámci celého podniku, do lépe zvládnutelných společných skupin. Je možné rizika například rozdělit do následujících oblastí: významné systémy a projekty; zákony a právní předpisy; externí faktory; interní faktory; efektivní využití zdrojů; ochrana zdraví a bezpečnost při práci; podvody a významné chyby. V průběhu další fáze Risk Assessmentu by management měl posoudit a vyhodnotit rizika související s podnikatelskými činnostmi, zejména posoudit všechny aspekty spojené s vlastními skutečnými obchodními a provozními riziky a stanovit tzv. zbytkové riziko, které je ještě pro podnik při projevu rizika únosné. Rodan Svoboda Autor je konzultant v oblasti Internal Control Výstupy z analýzy a hodnocení rizik Interaktivní seminář, který lze dodat na klíč pro management malých a středních podniků, probere krok za krokem proces Risk Assessment. Ukáže vytvoření Risk Universe z procesů, segmentů a aktivit podniku, identifikuje v něm rizika, která ohrožují dosažení strategických cílů, představí způsob popisu a ocenění klíčových rizik a ohodnotí jejich významnost. Pro praktické využití nabídne jednoduchou techniku ve formě Excelových tabulek s výstupem do seznamu klíčových rizik, doporučení pro řízení rizik a sestavení strategického a ročního plánu interního auditu. Přednášející Obsah Rozsah Ing. Rodan Svoboda Podniková strategie risk managementu Strategické cíle a identifikace Risk Universe Analýza rizik identifikace, popis a ocenění Hodnocení významnosti rizik Výstupy z analýzy a ocenění rizik Seznámení s problematikou v rozsahu 4 vyučovacích hodin a praktické procvičení v rozsahu 4 vyučovacích hodin 6

7 Poznatky z 1. konference o interním auditu ve středoevropském regionu Ve dnech se konala v Bratislavě konference organizovaná ČIIA s názvem Výzvy internímu auditu v srdci Evropy. Účastnilo se jí 200 účastníků ze střední a východní Evropy. Konference byla rozdělena do sekcí týkající se státní správy/veřejného sektoru a podnikatelských organizací. Nejvíce mě zaujala přednáška pocházející z oblasti regulace podnikání. Pracovníky PWC (PricewaterhouseCoopers) byla prezentovaná přednáška s názvem Zákon Sarbanes-Oxley (SOX) jako neoddělitelná součást systému vnitřní kontroly společnosti. Pro zájemce o informaci, regulace SOX byla přijata v USA v roce 2002 po mediálně známých bankrotech firem Enron a WorldCom. Tato regulace je určena firmám, jejichž akcie se obchodují na finančním trhu v USA, případně se tam obchoduje s emisemi jejich obligací či jiných finančních nástrojů. Tato regulace působí globálně a tak ji musí i v Čechách dodržovat firmy typu ČEZ, T-Mobile, CME (vlastník licence TV Nova) a další. Důvodem SOX regulace je zajistit ochranu investorů, napomoci zvýšit přesnost a spolehlivost zveřejňovaných údajů o firmách obchodovaných na burze. Součástí je i osobní zodpovědnost managementu a tvrdší postihy za kriminalitu bílých límečků, např. za podvody s cennými papíry, ovlivňování hospodářských výsledků, atd. Součástí SOX je vnitřní kontrolní rámec, kdy regulátory byla přijata definice COSO, která je již roky součástí amerických auditních standardů a v současné době je všeobecně uznávaným jednotícím rámcem pro strukturu kontrolních mechanismů. V tomto případě je vnitřní kontrolní systém definován jako proces ovlivňovaný nejvyšším vedením a jinými pracovníky a je vytvořen pro dodatečné ujištění dosahování cílů v následujících oblastech: Efektivita a účinnost provozních činností Spolehlivost finančního vykazování Soulad s platnými zákony a předpisy V rámci této přednášky byly uvedeny i výsledky zkušeností se zavedením SOX ve firmách. Mezi negativa patřilo: Selhání záměru použít existující a zavedené přístupy dle ISO 9000 Zaměstnanci firem nepochopili cíle a příčiny, které se skrývaly za jejich úlohou, kterou měli vykonávat ve firmách v průběhu zavádění způsobeno nedostatkem školení Omezený čas a zkušenosti při zavádění SOX Významná frustrace všech zúčastněných Mezi pozitiva patřilo: Analýza kontrolních mechanismů odhalila stovky podstatných míst vyžadující zlepšení a nápravu Vyřešily se problémy rozdělení zodpovědnosti Zlepšilo se kontrolní prostředí, povědomí a kontrolní disciplína Zvýšila se spokojenost vrcholového managementu Celá tato velice zajímavá přednáška končila odkazem na budoucnost, že spolehlivý vnitřní kontrolní systém není pouze zaběhnutá praxe, ale je zákonem - a konkurenční výhodou. Velmi zajímavý příspěvek byl z oblasti podvodů. Byly představeny trendy na trzích střední a východní Evropy : každoročně významně vzrůstá počet podvodů u všech produktů významný dopad korupčního chování ve středo a východoevropském regionu obecně zranitelnost organizací vzhledem k rychlému růstu a stoupající komplexnosti transakcí rostoucí motivace spáchat podvod, částečně související s růstem zadluženosti domácností zdlouhavosti soudních procesů a odškodnění ze ztrát vede k podvodného chování Na základě zprávy ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) za rok 2006 bylo sděleno: organizace mají každoročně ztráty z podvodů 5% ročního obratu identifikace podvodů způsobených zaměstnanci je obtížná, pro jejich omezení je nutný efektivnější kontrolní systém k detekování podvodů ztráty způsobené podvodným jednáním zaměstnanců jsou přímo spojené s pachateli nejvíce podvodů je způsobeno prvo podvodníky Pro omezení podvodů doporučují poradenské firmy odpovídající plán proti podvodům. Zároveň jako nejlepší, nákladově efektivní cestu pro jednání s podvody je nastavení systému kontrol na místa zajišťující jejich prevenci. Vladimír Bříza 7

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP Co je riziko? Hrozba, že při zajišťování činností nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění stanovených povinností, úkolů a schválených záměrů a cílů SPÚ. Je definováno

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Příloha č.

Místní akční skupina POHODA venkova, z.s. Strategie. komunitně vedeného místního rozvoje. na období Příloha č. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území skupiny venkova na období 2014 2020 Příloha č. 4 Analýza rizik (verze odevzdaná na MMR 17.12. 2015) Analýza rizik Strategie komunitně vedeného místního

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období PŘÍLOHA 6 ANALÝZA RIZIK Řízení rizik představuje proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich následné sledování a přijímání opatření, které vedou k jejich omezování či naprosté eliminaci. Tento proces

Více

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit

Vnitřní kontrolní systém a jeho audit Vnitřní kontrolní systém a jeho audit 7. SETKÁNÍ AUDITORŮ PRŮMYSLU 11. 5. 2012 Vlastimil Červený, CIA, CISA Agenda Požadavky na VŘKS dle metodik a standardů Definice VŘKS dle rámce COSO Role interního

Více

Příloha č.3 - Analýza rizik

Příloha č.3 - Analýza rizik Příloha č.3 - Analýza rizik Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci rizik ohrožujících realizaci SCLLD MAS Jižní Haná spolu s opatřeními k řízení těchto identifikovaných rizik. Součástí analýzy

Více

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016

Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Příloha č. 4 ANALÝZA RIZIK BŘEZEN 2016 Analýza rizik obsahuje jednoznačnou identifikaci a hodnocení finančních, organizačních, právních a věcných rizik ohrožujících realizaci SCLLD, z. s. 2014-2020 s uvedením

Více

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002

Věstník ČNB částka 20/2002 ze dne 19. prosince 2002 Třídící znak 1 1 2 0 2 5 1 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 12 ZE DNE 11. PROSINCE 2002 K VNITŘNÍMU ŘÍDICÍMU A KONTROLNÍMU SYSTÉMU BANKY 0 Česká národní banka podle 15 s přihlédnutím k 12 odst. 1 a 8

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky GLOSÁŘ POJMŮ 1 Tento Glosář pojmů zahrnuje definice v přeformulovaných a revidovaných mezinárodních auditorských standardech (ISAs), které jsou obsaženy v této části Příručky. V případě termínů, které

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. přednáška Analýzy rizik Doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Analýza

Více

P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í

P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í S T R A T E G I E K O M U N I T N Ě V E D E N É H O M Í S T N Í H O R O Z V O J E M A S Z N O J E M S K É V I N A Ř S T V Í, Z. S. P R O P R O G R A M O V É O B D O B Í 2 0 1 4 2020 PŘÍLOHA: ANALÝZA RIZIK

Více

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o

Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři. Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Procesy a management rizik ve zdravotnické laboratoři Ing. Alena Fischerová Systémy jakosti s.r.o Co je proces soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, které přeměňují vstupy na

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Implementace aktualizovaného Modelu CAF

Implementace aktualizovaného Modelu CAF Implementace aktualizovaného Modelu CAF Informování všech zaměstnanců úřadu o procesu implementace Modelu CAF Městský úřad Slaný 7.6.2011 Ing. Pavel Herink Projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014

Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí. Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Mobile Device Management Mobilita v bankovním prostředí Jan Andraščík, Petra Fritzová, 30. 4. 2014 Obsah Průzkum názorů ICT ředitelů BYOD trendy Návrh bezpečnostního konceptu MDM Postup, přínosy pro klienta

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy

SWOT analýza současného stavu. odborného vzdělávání a přípravy SWOT analýza současného stavu odborného vzdělávání a přípravy Cíle: - uvědomit si slabé a rizikové stránky stávající praxe a přístupu k odbornému vzdělávání a přípravě. - Identifikovat silné stránky a

Více

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE Obsah PŘEDMLUVA U _ ODDÍL I Cíle a zásady vzdělávání a rozvoje manažerů 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE 21 1.1 Komu říkáme manažer? 21 1.2 Cq manažeři dělají? 21 1.3 Obsah a struktura manažerské kompetence

Více

ANALÝZA RIZIK CLLD MAS Staroměstsko

ANALÝZA RIZIK CLLD MAS Staroměstsko Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město IČ: 22707441 ANALÝZA RIZIK CLLD Staroměstsko Řízení rizik představuje proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich následné sledování a přijímání opatření, které

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Mýty v řízení rizik podvodu. Tomáš Kafka Partner Forenzní služby

Mýty v řízení rizik podvodu. Tomáš Kafka Partner Forenzní služby Mýty v řízení rizik podvodu Tomáš Kafka Partner Forenzní služby 1 Hodnocením rizik podvodu odhalíme podvody. Strana2 Hodnocení rizik podvodu není analýza rizikovosti projektu Hodnocení rizik podvodu Systémové

Více

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu

Metodika věcného auditu projektu Příloha č. 06. Kariéra projektového manažera začíná u nás! CHECK-LIST. Celkové zhodnocení projektu CHECK-LIST Auditovaná fáze projektu: Auditor: Název projektu: Zpracoval: Datum: Celkové zhodnocení projektu Návod na vyplnění: Při vyplňování Check-listu posuzujte skutečný obsah auditované dokumentace,

Více

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe

veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Prvky protikorupčních strategií ve veřejném sektoru a jejich zavádění do praxe Forenzní služby KPMG 5. září 2013 Cíle přednášky Představit vám sebe a KPMG Představit téma protikorupčních strategií Přiblížit

Více

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB

Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB Harmonogram požadavků vyplývajících z obecných pokynů aplikovaný ČNB ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM Pojišťovna provede vyhodnocení nastavení vnitřního řídicího a kontrolního systému (ŘKS), jeho adekvátnost

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2002 1 Obsah 1. Příležitosti, rizika, projekty 2. Management rizik v procesech managementu projektu

Více

Místní akční plán Frýdek-Místek

Místní akční plán Frýdek-Místek Místní akční plán Frýdek-Místek Společné jednání zástupců obcí, DSO a MAS Třanovice, 14. 1. 2016 Program jednání 1) Přivítání 2) Projednání podání projektové žádosti na tvorbu MAP a. Místní akční plán

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik. Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o.

Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik. Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o. Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o. Co je BCM? Mezi časté příčiny přerušení kontinuity činností patří technická selhání (energie, HW,

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ANALÝZA RIZIK

PŘÍLOHA Č. 4 - ANALÝZA RIZIK PŘÍLOHA Č. 4 - ANALÝZA RIZIK Cílem této kapitoly je identifikovat a popsat, pokud možno eliminovat resp. navrhnout opatření ke snížení a tím zvýšit pravděpodobnost úspěchu implementace strategie. Rizika

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015

STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD. pro období 2013 až 2015 STRATEGIE ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI A UŽIVATELŮ VODY DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD pro období 2013 až 2015 1 1. Úvod Plánování v oblasti vod nepředstavuje pouze proces vědecký a odborný. Plánovaná rozhodnutí

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Risk management a Interní audit

Risk management a Interní audit Risk management a Interní audit Zkušenosti z implementace systému řízení rizik v ČD a ve Skupině ČD projekt Corporate Governance (panelová diskuse) Požadavky na řízení rizik - Corporate Governance 9. Společnosti

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

Vzor pro provádění národních standardů kvality

Vzor pro provádění národních standardů kvality Vzor pro provádění národních standardů kvality Úvod Pro některé poskytovatele ústavních služeb je provádění národních standardů obtížné. Je to zčásti důsledkem toho, že standardy nemají v současné době

Více

PŘÍLOHA 4 ANALÝZA RIZIK STRATEGIE CLLD

PŘÍLOHA 4 ANALÝZA RIZIK STRATEGIE CLLD PŘÍLOHA 4 ANALÝZA RIZIK STRATEGIE CLLD Analýza rizik je přehledem událostí, které mohou nastat a které mohou negativně ovlivnit strategii CLLD místní akční skupiny Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko. Analyzuje

Více

Vazba na Cobit 5

Vazba na Cobit 5 Vazba na Cobit 5 Hlavní cíle návodu Návod na to, jak užívat rámec Cobit 5 pro podporu a organizaci auditu/ujištění Strukturovaný přístup pro realizaci auditu podle jednotlivých enablers definovaných v

Více

Přednáška 4 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D.

Přednáška 4 B104KRM Krizový management. Ing. Roman Maroušek, Ph.D. Přednáška 4 B104KRM Krizový management Ing. Roman Maroušek, Ph.D. 5/Procesní charakter krize, potenciální, latentní a akutní fáze. 6/Krizové plánování, odlišnosti, metody. 7/ Struktura krizového plánu

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Vzorkování, testy, kontrolní listy

Vzorkování, testy, kontrolní listy Vzdělávací seminář Audit při realizaci projektu I. Název projektu: Metodická podpora a vzdělávání realizátorů projektů standardizace procesů v oblasti projektového řízení na MV ČR a v jím řízených organizacích

Více

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 24. září 2014 (OR. en) 13375/14 PROCIV 77 JAI 688 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: 13013/14 Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Základní postupy a zásady při plnění smlouvy s ohledem na 3E při zadávání veřejných zakázek

Základní postupy a zásady při plnění smlouvy s ohledem na 3E při zadávání veřejných zakázek smlouvy s ohledem na 3E při zadávání Příloha č. D2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech zadávání Vydal: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha,

Řízení projektů. Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, Řízení projektů Centrální podpora projektového řízení projektů realizovaných MVČR (CEPR) Praha, 6. 12. 2012 Představení Zpracovatel: SOFO Group a.s. Ovocný trh 572/11 Praha 1 Projektový tým zpracovatele:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP

5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP 5 ZÁKLADNÍ PRINCIPY SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ BOZP Zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit zdraví a životy svých zaměstnanců a ostatních osob vyskytujících se na jejich pracovištích. Další důležitou povinností

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013

Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013. Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Prováděcí právní předpisy k zákonu o integrované prevenci - 2013 Ing. Jan Maršák, Ph.D. Seminář, Hradec Králové, 21.5.2013 Obsah prezentace Předchozí prováděcí předpisy k zákonu o integrované prevenci

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu

Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu. Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Soustava dokumentů regionálního a municipálního managementu Lekce: 9 Strategické a programové dokumenty regionálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Soustavu strategických, programových

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více