Ing. Rodan Svoboda vedoucí projektu Internal Control Academy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Rodan Svoboda vedoucí projektu Internal Control Academy"

Transkript

1 Newsletter projektu Internal Control Academy Číslo: 3/2006 Vážený čtenáři, pokud jste vzal na vědomí, že tu a tam se Vám něco nepodaří a tudíž za to může nějaké zpropadené riziko, nabízíme Vám v novém vydání newsletteru OPTIMUM zajímavé téma. Pojďme spolu ona rizika identifikovat, popsat, ocenit a vyhodnotit. Jako příhodné jsme tentokrát zvolili zaměření na Risk Assessment v malém a středním podnikání. Sám jako vlastník a manažer malé firmy vím, že většinu rizik zaznamenávám intuitivně a řeším operativně. Ale pokud se mi stále něco vrací nazpět a musím se tomu neustále věnovat, už něco není v pořádku. Nastává čas pro systémové pokrytí těchto rizik. Abych si toto uvědomil a přijal odpovídající rozhodnutí, je potřeba riziko pojmenovat a dát mu příslušnou významnost. K tomu slouží právě analýza a hodnocení rizik, jak se dá výraz Risk Assessment do češtiny nejlépe přeložit. Posloupnost jednotlivých kroků je následující: Analýza a hodnocení rizika /Risk Assessment/ i. Riziková analýza a. Identifikace rizika b. Popis rizika c. Ocenění rizika /Risk Estimation/ ii. Hodnocení rizika /Risk Evaluation/ V následujících příspěvcích se můžete dočíst, jak jednotlivé body analýzy a hodnocení rizik řeší standardy, jaké přístupy k identifikaci a popisu je možné zvolit a jaká jsou doporučení pro aplikaci v malých a středních podnicích. Ze zkušenosti vím, že není třeba z analýzy a hodnocení podnikatelských rizik dělat velkou vědu. Jde o to zvolit si jednoduchý přístup a vymezit si, co všechno špatného se může stát, co mi překazí dosažení cílů. Všechna ohrožení pojmenovat jako rizika, popsat a následně stanovit rizikové skóre prostřednictvím zvoleného systému vycházejícího z bodové škály a nastavených vah jednotlivých faktorů, představujících zejména dopad a pravděpodobnost. Pokud se chcete o tom dozvědět víc, pak je možné využít některou z publikací, které vznikají v rámci projektu Internal Control Academy a nebo navštívit doporučený seminář. Využít lze pochopitelně i naše poradenství při posouzení Vašich nejvýznamnějších rizik a výběru vhodného přístupu k vybalancování těchto rizik odpovídajícími řídicími a kontrolními mechanismy. Ing. Rodan Svoboda vedoucí projektu Internal Control Academy... jedinou možností, jak dosáhnout nějakého vyššího cíle je soustředit svou pozornost na obrovské množství zdánlivě bezvýznamných, nedůležitých a nudných věcí, z nichž se skládá každá podnikatelská činnost... Gerber, M. E.: Podnikatelský mýtus 1

2 Poradenská a vzdělávací společnost Eurodan, s.r.o. cíleně nabízí podporu při analýze, hodnocení a zvládání rizik v malém a středním podnikání s využitím nastavených řídicích a kontrolních mechanizmů v systémech, procesech, programech a aktivitách. Vytváří platformu pro získávání informací v oblastech Risk Management, Internal Control a Internal Audit a jejich aplikaci na úrovni nejlepší evropské praxe. Vlastníkům, managementu a odborným pracovníkům v rámci projektu Internal Control Academy poskytne: informační brožuru o risk managementu a funkčním řídicím a kontrolním systému v malých a středních podnicích studijní publikaci zaměřenou na oblast vnitřních řídicích a kontrolních systémů v malých a středních podnicích a nabídne účast: v interaktivních seminářích v celkovém rozsahu 40 hodin, které budou kombinovat klasickou výuku teorie s praktickými přístupy ve dvoudenním kurzu a třídenním tréninku zaměřenými přímo na praxi malých a středních podniků (pilotní běhy obou typů seminářů se uskuteční na jaře 2007) na odborné konferenci při příležitosti vydání studijní publikace (1. čtvrtletí 2007). Za účasti zahraničních expertů se zde bude diskutovat nad novými trendy v oblasti řídicích a kontrolních systémů, vycházejících z evropské praxe a legislativních změn ANALÝZA STAVU ŘÍZENÍ RIZIK Realizace projektu: POZNEJ SEBE A V POROVNÁNÍ S OSTATNÍMI NAJDI KLÍČ KE ZLEPŠENÍ Byl dokončen elektronický dotazník, který by měl od vlastníků a managementu MSP získat údaje pro analýzu současné úrovně Risk Managementu a budování řídicích a kontrolních systémů. Na základě jeho vyhodnocení pak bude upřesněn obsah učebních textů a zaměřen vzdělávací program. Dotazník je ke stažení na webových stránkách společnosti. Vedoucí projektu Ing. Rodan Svoboda představil zaměření a cíle projektu ICA na prezentačním semináři realizátorů projektů, který pořádal Národní vzdělávací fond dne 26. října Prezentace je umístěna na webových stránkách společnosti. V souladu s podmínkami Rozhodnutí o přidělení dotace byla vypracována Monitorovací zpráva 2/06 a předána na NVF. Pokračují práce na zpracování metodiky s využitím služeb externího konzultanta. Probíhají redakční práce na informační brožuře o řízení rizik v malém a středním podnikání, která bude do konce roku po vytištění distribuována téměř vlastníkům a manažerům malých a středních podniků z Prahy. Více informací o aktivitách v rámci projektu Internal Control Academy získáte na či dotazem na členy projektového týmu. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2

3 Standard pro řízení rizik vydaly v roce 2002 nejvýznamnější britské organizace věnující se problematice risk managementu The Institute of Risk Management (IRM), The Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC) a The National Forum for Risk Management in the Public Sector (ALARM). Přínosem tohoto standardu je, že popisuje používanou terminologii, stanovuje proces řízení rizik, vymezuje, jak má organizace rizika řídit, a stanovuje cíle pro řízení rizik. Postupně bychom chtěli na tomto místě seznamovat s tím nejpodstatnějším z tohoto RM Standardu, zejména s vymezením procesu řízení rizik a smyslem jeho jednotlivých kroků. Samotný proces analýzy a hodnocení rizika (Risk Assessment) se skládá jak z analýzy rizika (Risk Analysis), což v sobě obsahuje identifikaci rizika (Risk Identification), popis rizika (Risk Description) a ocenění rizika (Risk Estimation), tak hodnocení rizika (Risk Evaluation), kdy dochází k porovnání stanoveného rizika proti danému rizikovému kritériu pro stanovení významnosti rizika. Názorně to ukazuje následující obrázek: Pod pojmem identifikace rizika se rozumí metodický přístup k ujištění, že všechny významné aktivity organizace jsou nastaveny a všechna rizika z nich vyplývající jsou popsána. Vlastní identifikace rizik, která mohou podnik ohrozit, není samoúčelná. Nemůže vše skončit tím, že dojde k jejich popsání v písemné zprávě. Je nutné rizika dále analyzovat, vyhodnotit a především řídit. Nastavené řídicí a kontrolní mechanismy není možné hodnotit právě bez provedené identifikace cílů, analýzy a hodnocení rizik. Přiměřené jsou tehdy, kdy zamezí projevu rizika nad úroveň, která by podnik ohrozila. Cílem popisu rizika je zachytit identifikované riziko do strukturovaného formátu, např. tabulky. Vzhledem k vyhodnocování dopadu a pravděpodobnosti každého rizika je možné využít pro popis pouze klíčová rizika a ta analyzovat ve více detailech. Jako možný vzor pro popis rizika může sloužit následující popis: 1. Název rizika 2. Oblast rizika (kvalitativní popis událostí, jejich velikosti, typu, počtu a závislostí) 3. Prostředí rizika (strategické, operační, finanční, znalostní, compliance) 4. Zainteresované strany (stakeholders a jejich zájmy) 5. Kvantifikace rizika (dopad a pravděpodobnost) 6. Riziková tolerance / apetit (potenciální ztráta a finanční dopad rizika, náklady na riziko, pravděpodobnost a velikost potenciálních ztrát/výnosů, cíle řízení a kontroly rizika, požadovaná úroveň provedení) 7. Reakce na riziko a ŘKM (jak je riziko současně řízeno, úroveň spolehlivosti existujících ŘKM, způsob monitorování a prověřování) 8. Potenciální akce pro úpravu (doporučení redukovat riziko) 9. Rozvoj strategie a koncepce (identifikace odpovědné funkce za strategii a koncepci) Ocenění rizika může být kvantitativní či kvalitativní, jak co do pravděpodobnosti, tak co do dopadu. Obvykle se používá třístupňová škála: High - Medium - Low Pro ocenění dopadu lze použít následující členění: Vysoký dopad: Finanční dopad na organizaci pravděpodobně přesáhne stanovenou mez v Kč Významný dopad na strategii organizace a provozní aktivity Významný dopad na zájmy zainteresovaných stran Střední dopad: Finanční dopad na organizaci bude pravděpodobně ve stanoveném rozmezí v Kč Mírný dopad na strategii organizace a provozní aktivity Mírný dopad na zájmy zainteresovaných stran Nízký dopad: Finanční dopad na organizaci pravděpodobně nepřesáhne stanovenou mez v Kč Nízký dopad na strategii organizace a provozní aktivity Nízký dopad na zájmy zainteresovaných stran Pro ocenění pravděpodobnosti pak následující členění: Vysoká (pravděpodobně ): Stává se pravidelně, resp. více než 25% pravděpodobnost, že se událost stane Indikátorem je opakování události v určitém časovém rozmezí Střední (možná ): Stává se jednou za deset let, resp. méně než 25% pravděpodobnost, že se událost stane 3

4 Indikátorem je opakování události za delší časovou periodu Nízká (velice slabě ): Nestává se ani za delší časové období, resp. méně než 2% pravděpodobnost, že se událost stane Indikátorem je, že se zatím nic nestalo a událost je nepravděpodobná Výsledkem analýzy rizik je sestavení rizikového profilu, který dává rating každému riziku a stanoví tak priority pro reakci na rizika. V rámci podniku je vhodné nastavit odpovědnost za každé riziko. Pomůckou k urychlení zobrazení jednotlivých rizik v konkrétní společnosti je tzv. mapa rizik. Rizika jsou v ní znázorněna s ohledem na důsledky a pravděpodobnost jejich výskytu. Na analýzu bezprostředně navazuje hodnocení významnosti rizik. Dochází při něm k porovnání rizik vůči rizikovým kritériím nastaveným v organizaci, jako jsou náklady a přínosy, právní požadavky, sociálně-ekonomické dopady a enviromentální faktory, zájmy zainteresovaných stran apod. Používá se k určení rozhodnutí o významnosti rizika pro organizaci a zda každé specifické riziko bude akceptováno nebo na ně bude reagováno. Výstupem analýzy a hodnocení rizik je především seznam klíčových rizik, která ohrožují daný podnik, a doporučení, jak významná rizika řídit. U organizací, které využívají službu interního auditu, pak jsou tyto informace důležité pro sestavení strategického tříletého plánu a aktualizaci ročního plkánu auditu. Rodan Svoboda Autor je lektor a konzultant v oblasti Internal Control Pro úspěch vlastního procesu rizikové analýzy a zejména pro hodnocení významnosti rizika je klíčovým faktorem jeho správná identifikace. Pokud není riziko rozpoznáno, nemůže být ani zvládáno. Pro identifikaci významných rizik se používají různé metody, některé z nich tu uvádím. Výstupem z tohoto procesu je slovní popis rizik, která organizace podstupuje. Tento popis vytváří základ pro mapu/katalog/knihu rizik. Je v zásadě jedno, jakou formou se rizika popíší, ale jednu stanovenou metodologii je pak třeba dodržovat v celé organizaci. Přístup identifikování rizik přes cíle a strategii podniku Pro identifikování rizik je v tomto případě nutné znát strategické, taktické a operační cíle, v návaznosti na to pak procesy, kterými je těchto cílů dosahováno. Management pak posuzuje, co všechno má vliv na naplnění cílů prostřednictvím nastavených procesů. Přístup identifikování rizik zaměřený na aktiva (majetkový přístup) V tomto případě je riziko identifikováno na základě velikosti, druhu, přenosnosti a umístění aktiv. Cenná hmotná aktiva, jako jsou ušlechtilé kovy, mají jiná rizika, než rozměrná hmotná aktiva, jako jsou například kovové pracovní stroje. Pohyblivá aktiva, jako např. vozidla, mají jiná rizika než fixovaná (pevně umístěná) aktiva, jako např. budovy. Klíčovou otázkou je, co by mohlo způsobit ztrátu daného aktiva nebo jeho poškození? Přístup identifikování rizik orientovaný na vnější prostředí Jde o identifikaci rizika na základě pravděpodobnosti možných změn vnějšího prostředí nebo vnějších vztahů. Takové prostředí zahrnuje ekonomické, finanční, fyzické a jim podobné externí tlaky, vládní nařízení a z nich vyplývající omezení, technologická omezení nebo tlaky ze strany trhu, zákazníků/zájemců, dodavatelů atd. Organizace mají většinou malý nebo vůbec žádný vliv na tyto externí tlaky. Klíčovou otázkou je, jaké dopady vyplynou pro organizaci z pravděpodobných změn tohoto prostředí? Přístup identifikování rizik vycházející ze scénáře ohrožení Identifikace rizika používající popis pravděpodobných scénářů pro jednotlivá ohrožení, jako jsou například přírodní katastrofy nebo podvody je užitečný pro zkoumání slabých míst systému, pro události typu nízká pravděpodobnost, ale výrazný dopad. Patří sem například katastrofy a nepředvídatelné události. Smyslem identifikace a popisu rizika je uvědomění si nejdůležitějších oblastí, které ohrožují podnikatelské cíle a pokrýt je řídicími a kontrolními mechanismy. Pokud jde o příčinu rizika, opatření by měla směřovat k vyloučení rizikové události nebo ke snížení pravděpodobnosti jejího výskytu. Opatření zaměřená na následek se pak týkají snížení nebo omezení rizika, rozptýlení, předcházení, odvracení nebo přenosu rizika. Vladimír Bříza Autor je odborník pro oblast IS/IT a řízení změn 4

5 Analýza a hodnocení rizik je dle metodologie COSO součástí vnitřního řídicího a kontrolního systému každého podniku. Z tohoto důvodu se v řadě studijních publikací zabývajících se řízením podniků a jeho hodnocením interním auditem můžeme setkat s návody popisujícími proč se tím zabývat a jak při provádění postupovat. Moderní podnikatelský svět je plný různých rizik. Od strategických, která mohou ovlivňovat úsilí organizace při dosahování jejích dlouhodobých cílů a střednědobých záměrů, po provozní, která můžeme definovat jako rizika nedostatečného zavedení zásad řízení a kontroly s důsledkem, že nebude nedosaženo splnění cílů a záměrů organizace. Příklady provozních rizik jsou následující: Finanční rizika tato rizika se vyskytují v důsledku směnných kurzů cizích měn a měnících se úrokových sazeb, nadměrných nebo nesprávných výdajů nebo v důsledku nedostatečných řídicích a kontrolních mechanismů týkajících se výnosů, jako je například vystavování faktur a inkaso hotovostních plateb od zákazníků Rizika dobrého jména společnosti tato rizika mohou oslabit postavení a obraz organizace v rámci odvětví. Tento druh rizika může nepříznivě ovlivnit organizaci prostřednictvím takových záležitostí, jako jsou například předpokládané nároky na záruční podmínky produktů, snížená důvěra zákazníků, zlá publicita v rámci vztahů s veřejností a probíhající právní spory nebo regulační opatření. Rizika v lidských zdrojích tato rizika běžně vznikají v rámci příjímání nedostatečně kvalifikovaných zaměstnanců, nebo v rámci ztráty klíčových zaměstnanců. Další rizika mohou vzniknout při využívání smluvních pracovníků, nebo v důsledku náhodného zranění nebo úmrtí kriticky potřebné osoby. Vnější rizika to jsou rizika v důsledku faktorů mimo bezprostřední možnosti kontroly ze strany organizace. Tato rizika mohou nastat z důvodů výskytu problémů v politickém, ekonomickém a společenském prostředí. Informační rizika jsou to rizika vzniklá v důsledku nepřesných, nesprávných, nerelevantních a zastaralých informací. Pokud jsou informace nesprávně použity, nebo jsou použity nesprávné informace, potom je pravděpodobné, že se dospěje ke špatnému rozhodnutí. V úvodu analýzy rizik se provede posouzení podnikatelských činností. V této fázi se uplatňuje následující základní postup, přičemž všechny získané informace by měly být potvrzeny vedoucími pracovníky podniku.: 1. identifikování relevantních cílů a záměrů společnosti; 2. identifikování klíčových podnikatelských procesů; 3. pochopení ohrožení / rizik rozhodujících podnikatelských činností; Pro dostatečnou analýzu rizik proto musíme nejprve identifikovat klíčové podnikatelské cíle organizace. Z těchto cílů budeme vycházet při stanovení hlavních hrozeb pro dosažení těchto cílů, a potom u nich stanovíte priority podle pořadí důležitosti pro náš podnik. Je třeba rovněž analyzovat rizika za účelem stanovení, proč, jak a kdy věci začnou špatně fungovat. To, co se zde pokoušíme stanovit, je spíše základní příčina vzniku rizika, než jeho vnější příznaky. To nám pak pomůže stanovit, jaké řídicí a kontrolní mechanismy budou mít vliv na skutečné snížení pravděpodobnosti výskytu rizika nebo jeho dopadu. Rizika v podstatě vznikají na základě různých externích a interních faktorů, chceme-li rizika zvládat, musíme nejprve pochopit, jaký mají původ a proč vznikají. Není to snadné. V rámci podniku existuje mnoho oblastí, kde se mohou rizika vyskytovat, a také celá škála příčin vzniku rizik. Při vyhledávání situací, kde by rizika byla lépe pochopitelná, často využíváme možnosti zařadit rizika, identifikovaná v rámci celého podniku, do lépe zvládnutelných společných skupin. Je možné rizika například rozdělit do následujících oblastí: významné systémy a projekty; zákony a právní předpisy; externí faktory; interní faktory; efektivní využití zdrojů; ochrana zdraví a bezpečnost při práci; podvody a významné chyby. Při zkoumání základní příčiny vzniku rizika můžeme využít několik technik. Patří sem: analýza příčin a důsledků (cause and effect analysis) kontrolní seznamy (check-sheets) vývojové diagramy procesů (process flowcharts) výběr vzorků činností (activity sampling). 5

6 Účelem, který je za všemi těmito technikami, je pomoci při identifikování skutečných příčin, jež se nacházejí za hrozbami. Jakmile pochopíme skutečnou příčinu, potom je mnohem pravděpodobnější, že budeme schopni přijít se způsoby, jak řídit toto riziko. Mezi potenciální příčiny určitých druhů rizik patří: 1. Nesprávné pochopení podnikatelské strategie nebo cílů organizace; 2. Nedostatečný dohled; 3. Špatná komunikace; 4. Omezený přístup ke zdrojům; 5. Nedostatek přiměřených řídicích a kontrolních mechanismů nebo jejich špatný výběr; 6. Nedostatečné znalosti a školení personálu; 7. Lidské selhání v důsledku nenasytnosti, podvodu atd. I když mnoho organizací vynakládá hodně času a úsilí na zjišťování rizik, kterým jsou vystaveny, existuje nebezpečí, že tímto budou považovat práci za ukončenou. Je důležité si uvědomit, že identifikace rizik je pouze prvním krokem. Mnohem důležitější je posoudit důsledky výskytu rizika což znamená posoudit pravděpodobnost a možný dopad rizika, když se skutečně vyskytne. To je v současnosti jednou z nejobtížnějších oblastí, které se musí věnovat pozornost, protože neexistuje způsob, jak by se tyto faktory daly spolehlivě posoudit. Z tohoto důvodu je zapotřebí věnovat velkou pozornost posouzení jak pravděpodobnosti výskytu hrozby, tak jejích dopadů. Toto posouzení by měl provádět management odpovědný za konkrétní rizika. Měl by posoudit, jak je organizace zranitelná při potenciální hrozbě. Mělo by sem rovněž patřit posouzení pravděpodobných dopadů této hrozby na organizaci a na dosahování jejích cílů, včetně možných dopadů, v případě nejhorších a nejlepších scénářů. Mezi potenciální obecné důsledky rizik patří: 1. Ztráta zdrojů organizace (finančních, lidských zdrojů, fyzických aktiv atd.); 2. Neschopnost dodat produkty a služby nebo zpoždění dodávek; 3. Nedodržení firemních zásad, právních dohod, předpisů, nařízení a zákonů; 4. Ztráta podílu na trhu a / nebo klientské základny; 5. Vznik dodatečných nákladů (např. vícenáklady); 6. Snížená kvalita produktů. Jakmile se dokončí posouzení pravděpodobnosti a dopadů rizika, je možné prozkoumat zavedené řídicí a kontrolní mechanismy a potom posoudit, zda systémy řízení a kontroly budou ve skutečnosti schopny zvládnout řízení rizik tak, aby se riziko snížilo na požadovanou úroveň. Je rovněž rozumné udělat krok zpátky a uvážit, zda to jsou ve skutečnosti zavedeny správné řídicí a kontrolní mechanismy, nebo zda existují lepší a efektivnější. Klíčovým faktorem, který musíme mít v tomto případě na paměti je, že náklady na řídicí a kontrolní systémy musejí být nižší, než je částka vystavená riziku. Při vyhledávání situací, kde by rizika byla lépe pochopitelná, často využíváme způsob, jak zařadit rizika identifikovaná v rámci celého podniku, do lépe zvládnutelných společných skupin. Je možné rizika například rozdělit do následujících oblastí: významné systémy a projekty; zákony a právní předpisy; externí faktory; interní faktory; efektivní využití zdrojů; ochrana zdraví a bezpečnost při práci; podvody a významné chyby. V průběhu další fáze Risk Assessmentu by management měl posoudit a vyhodnotit rizika související s podnikatelskými činnostmi, zejména posoudit všechny aspekty spojené s vlastními skutečnými obchodními a provozními riziky a stanovit tzv. zbytkové riziko, které je ještě pro podnik při projevu rizika únosné. Rodan Svoboda Autor je konzultant v oblasti Internal Control Výstupy z analýzy a hodnocení rizik Interaktivní seminář, který lze dodat na klíč pro management malých a středních podniků, probere krok za krokem proces Risk Assessment. Ukáže vytvoření Risk Universe z procesů, segmentů a aktivit podniku, identifikuje v něm rizika, která ohrožují dosažení strategických cílů, představí způsob popisu a ocenění klíčových rizik a ohodnotí jejich významnost. Pro praktické využití nabídne jednoduchou techniku ve formě Excelových tabulek s výstupem do seznamu klíčových rizik, doporučení pro řízení rizik a sestavení strategického a ročního plánu interního auditu. Přednášející Obsah Rozsah Ing. Rodan Svoboda Podniková strategie risk managementu Strategické cíle a identifikace Risk Universe Analýza rizik identifikace, popis a ocenění Hodnocení významnosti rizik Výstupy z analýzy a ocenění rizik Seznámení s problematikou v rozsahu 4 vyučovacích hodin a praktické procvičení v rozsahu 4 vyučovacích hodin 6

7 Poznatky z 1. konference o interním auditu ve středoevropském regionu Ve dnech se konala v Bratislavě konference organizovaná ČIIA s názvem Výzvy internímu auditu v srdci Evropy. Účastnilo se jí 200 účastníků ze střední a východní Evropy. Konference byla rozdělena do sekcí týkající se státní správy/veřejného sektoru a podnikatelských organizací. Nejvíce mě zaujala přednáška pocházející z oblasti regulace podnikání. Pracovníky PWC (PricewaterhouseCoopers) byla prezentovaná přednáška s názvem Zákon Sarbanes-Oxley (SOX) jako neoddělitelná součást systému vnitřní kontroly společnosti. Pro zájemce o informaci, regulace SOX byla přijata v USA v roce 2002 po mediálně známých bankrotech firem Enron a WorldCom. Tato regulace je určena firmám, jejichž akcie se obchodují na finančním trhu v USA, případně se tam obchoduje s emisemi jejich obligací či jiných finančních nástrojů. Tato regulace působí globálně a tak ji musí i v Čechách dodržovat firmy typu ČEZ, T-Mobile, CME (vlastník licence TV Nova) a další. Důvodem SOX regulace je zajistit ochranu investorů, napomoci zvýšit přesnost a spolehlivost zveřejňovaných údajů o firmách obchodovaných na burze. Součástí je i osobní zodpovědnost managementu a tvrdší postihy za kriminalitu bílých límečků, např. za podvody s cennými papíry, ovlivňování hospodářských výsledků, atd. Součástí SOX je vnitřní kontrolní rámec, kdy regulátory byla přijata definice COSO, která je již roky součástí amerických auditních standardů a v současné době je všeobecně uznávaným jednotícím rámcem pro strukturu kontrolních mechanismů. V tomto případě je vnitřní kontrolní systém definován jako proces ovlivňovaný nejvyšším vedením a jinými pracovníky a je vytvořen pro dodatečné ujištění dosahování cílů v následujících oblastech: Efektivita a účinnost provozních činností Spolehlivost finančního vykazování Soulad s platnými zákony a předpisy V rámci této přednášky byly uvedeny i výsledky zkušeností se zavedením SOX ve firmách. Mezi negativa patřilo: Selhání záměru použít existující a zavedené přístupy dle ISO 9000 Zaměstnanci firem nepochopili cíle a příčiny, které se skrývaly za jejich úlohou, kterou měli vykonávat ve firmách v průběhu zavádění způsobeno nedostatkem školení Omezený čas a zkušenosti při zavádění SOX Významná frustrace všech zúčastněných Mezi pozitiva patřilo: Analýza kontrolních mechanismů odhalila stovky podstatných míst vyžadující zlepšení a nápravu Vyřešily se problémy rozdělení zodpovědnosti Zlepšilo se kontrolní prostředí, povědomí a kontrolní disciplína Zvýšila se spokojenost vrcholového managementu Celá tato velice zajímavá přednáška končila odkazem na budoucnost, že spolehlivý vnitřní kontrolní systém není pouze zaběhnutá praxe, ale je zákonem - a konkurenční výhodou. Velmi zajímavý příspěvek byl z oblasti podvodů. Byly představeny trendy na trzích střední a východní Evropy : každoročně významně vzrůstá počet podvodů u všech produktů významný dopad korupčního chování ve středo a východoevropském regionu obecně zranitelnost organizací vzhledem k rychlému růstu a stoupající komplexnosti transakcí rostoucí motivace spáchat podvod, částečně související s růstem zadluženosti domácností zdlouhavosti soudních procesů a odškodnění ze ztrát vede k podvodného chování Na základě zprávy ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) za rok 2006 bylo sděleno: organizace mají každoročně ztráty z podvodů 5% ročního obratu identifikace podvodů způsobených zaměstnanci je obtížná, pro jejich omezení je nutný efektivnější kontrolní systém k detekování podvodů ztráty způsobené podvodným jednáním zaměstnanců jsou přímo spojené s pachateli nejvíce podvodů je způsobeno prvo podvodníky Pro omezení podvodů doporučují poradenské firmy odpovídající plán proti podvodům. Zároveň jako nejlepší, nákladově efektivní cestu pro jednání s podvody je nastavení systému kontrol na místa zajišťující jejich prevenci. Vladimír Bříza 7

1. Zaměření projektu (1)

1. Zaměření projektu (1) ESF JPD Grantové schéma 4.1 Konkurenceschopnost CZ.4..7/4.1../87 INTERNAL CONTROL ACADEMY Eurodan, s.r.o. Ing. Rodan Svoboda +4 6 49 svoboda@eurodan.cz www.eurodan.cz 1. Zaměření projektu (1) Záměr projektu

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF

Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Prevence rizik spojených s osobami žadatelů o podporu z ESIF Odborný seminář Možnosti podpory podnikateľského sektora zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2014 2020 9. a 10. června 2015,

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život

1. Výzkumy. INFORMAČNÍ LETÁK kompletní informace o aktivitách projektu Klíče pro život 1. Výzkumy pedagogičtí pracovníci, pracovníci pracující s dětmi a mládeží, děti a mládež Metodologie: sběr dat bude realizován technikou strukturovaných řízených rozhovorů (dotazníkem) v organizacích zabývajících

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Řízení rizik s nástroji SAP BusinessObjects GRC AC Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Bezpečnost informačních systémů Využívání informačních technologií, zejména sofistikovaných ERP systémů jako je SAP, znamená

Více

srpen 2008 Ing. Jan Káda

srpen 2008 Ing. Jan Káda nauka o srpen 2008 Ing. Jan Káda ČSN ISO/IEC 27001:2006 (1) aktivum cokoliv, co má pro organizaci hodnotu důvěrnost zajištění, že informace jsou přístupné pouze těm, kteří jsou k přístupu oprávněni integrita

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT)

Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Příloha č. 2. Charta projektu plné znění (pro MŠMT/ČŠI a příspěvkové organizace zřízené MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE

MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE MAPA KORUPČNÍCH RIZIK OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MOVITÝM A NEMOVITÝM MAJETKEM MĚSTA ČERNOŠICE Zpracoval: Ing. Hana Šišláková Ing. Štěpán Rattay 1 Obsah: SOUHRN HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ... 3 Seznam analyzovaných rizik

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023

Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Zadavatel: Česká republika Ministerstvo práce a sociálních věcí se sídlem Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, PSČ 128 02, IČO: 00551023 Veřejná zakázka: Informační systém o průměrném výdělku za roky 2015-2017

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Rozvoj a podpora systému dlouhodobého vzdělávání zaměstnanců 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele WASTECH a.s.

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací METODIKA ČLENĚNÍ NÁKLADŮ 1. Popis problematiky Výše nákladů na propagaci/fundraising a administrativu/řízení organizace je podstatnou informací pro

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel

Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Ministerstvo financí Centrální harmonizační jednotka pro finanční kontrolu Josef Svoboda ředitel Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Sekretariát tel.: 25704 2381 P o k y n pro výkon finanční kontroly

Více

Sestavení energetického plánu města

Sestavení energetického plánu města Sestavení energetického plánu města Poté co byly vybrány prioritní činnosti a projekty pro zařazení do městského energetického programu v kroku 6, zbývá vypracovat konečný návrh, který bude předložen městské

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz

Solvency II: Pilíř 2. Aby se nic špatného nestalo. kpmg.cz Solvency II: Pilíř 2 Aby se nic špatného nestalo kpmg.cz Správně nastavené řízení rizik tvoří jeden ze základních požadavků na fungování pojišťovny v rámci nového regulatorního režimu Solvency II. Co všechno

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko

Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Prevence podvodného a korupčního jednání v podmínkách ROP Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 16. května 2013 Praha Ing. David Sventek, MBA Organizační strategie Při vzniku Úřadu Regionální rady

Více

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12

Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Ministerstvo financí odbor 17 Příloha k čj. 171/59 107/2002 Počet listů: 12 Etický kodex interního auditora a přehled doporučených vzorů písemností používaných při výkonu interního auditu a při následných

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

ISA 501 DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK

ISA 501 DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK DŮKAZNÍ INFORMACE - DALŠÍ ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE SPECIFICKÝCH POLOŽEK (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec Úvod... 1-3

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY v souladu s 156 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Základní popis https://icompllex.com

Základní popis https://icompllex.com Základní popis https://icompllex.com icompllex IT řešení funkce compliance Moderní webová aplikace k zajištění funkce compliance finančními institucemi. icompllex představuje robustní vysoce efektivní

Více

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz

7. rámcový program BEZPEČNOST. Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 7. rámcový program BEZPEČNOST Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 BEZPEČNOST přístup k programu technologicky orientovaný výzkum (vítáno užití existujících technologií pro účely bezpečnosti) socio

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob

Doporučený postup. Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. pro používání opatření omezující pohyb osob Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro používání opatření omezující pohyb osob Část I. Úvodní ustanovení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen MPSV ČR) v návaznosti na

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 580 PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROHLÁŠENÍ VEDENÍ K AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod 1-2...... Uznání zodpovědnosti vedení za účetní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 III. STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015 navazuje na Bezpečnostní strategii

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou

Novinky v aplikaci. Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security. Rychlý průvodce Administrátora, Alerty, Autopůjčovnou Nový modul Trasy Nové ceny GPS jednotek Security v aplikaci V Security funkcích, které jsou nově ve verzích Car Control Basic a Standard, vás seznámíme s možností využití alertů například pro dohled nad

Více

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy.

Zároveň společně probereme vlastnosti, které jsou orientované na zákazníka firmy, a zjistíme, zda je máte v pořádku právě vy. V tomto materiálu se Vám pokusíme povědět o základních elementech a praktických aspektech procesu řízení vztahů se zákazníky (CRM, customer relationship management) a zákaznické zkušenosti (CEM, customer

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Systém plánování v bankách

Systém plánování v bankách doc.ing.božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Systém plánování v bankách Současné období znamená pro bankovnictví ztížené podmínky podnikání. Dochází k zostření vzájemné konkurence bank, ke

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více