Sasko-český management povodňových rizik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sasko-český management povodňových rizik"

Transkript

1 Sasko-český management povodňových rizik Závěrečná zpráva projektu, podpořeného z programu Cíl 3 Zpracováno pro: Zpracovatel: Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner, Darmstadt Darmstadt, dne

2 OBSAH 1 Podnět 1 2 Projekt 1 3 Provedené práce a jejich výsledky Hodnocení rizik / vulnerabilita (pracovní celek 2) Snížení rizik pomocí plánování na komunální úrovni (pracovní celek 3) Přírodě blízká a komunální preventivní opatření / povědomí o riziku povodní (pracovní celek 4) Fórum managementu povodňových rizik (pracovní celek 5) 13 4 Zkušenosti z Fóra managementu povodňových rizik Analýza a hodnocení účastníků Reflexe témat a obsahů Závěr a výhled 24 5 Komunikace výsledků 27 Seite I

3 1 Podnět Předložená závěrečná zpráva projektu Sasko-český management povodňových rizik slouží k dokumentaci práce účastníků projektu, především lead partnera, Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, LfULG). 2 Projekt Management povodňových rizik musí aktivně a intenzivně zahrnovat všechny aktéry na různých úrovních. Plánování povodňových rizik a jejich zvládání tedy stále více předpokládá i opatření ze strany obcí, stejně jako soukromých subjektů. Přitom je nutno zohlednit rovněž přeshraniční vazby. Především v přeshraničním kontextu se však dosud nedařilo obce oslovovat. Společně se Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii jako hlavním příjemcem (lead partner), se od července 2013 do prosince 2014 zabývaly česká Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. v Liberci a město Drážďany (Dresden) projektem Sasko-český management povodňových rizik. Cílem projektu byla intenzifikace přeshraniční spolupráce mezi Českem a Saskem především na komunální úrovni a vytvoření pravidelné a dlouhodobé spolupráce obou sousedů. Pro tyto účely byla nejprve vytvořena mezioborová řada akcí Fórum managementu povodňových rizik. Jedno z těžišť projektu kromě toho spočívalo i na dalším vývoji vědeckých metod pro zjišťování potenciálních škod, způsobených povodní. Za účelem zamezení vzniku škod v důsledku povodní byly zpracovány možnosti zásahů pro komunální směrné stavební plánování a možnosti pro posílení přírodě blízké ochrany proti povodním. Projekt byl podpořen z programu Cíl 3 z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1

4 3 Provedené práce a jejich výsledky 3.1. Hodnocení rizik / vulnerabilita (pracovní celek 2) Odhad potenciálních škod a hodnocení povodňového rizika představuje významný společenský úkol, jehož cílem je uchovávání informací o škodách pro zvládání budoucích událostí a pro cílené plánování a realizaci protipovodňových opatření. Cílem pracovního celku Hodnocení rizik / vulnerabilita bylo: - rozšířit stávající postupy a přístupy při určování potenciálních škod, způsobených povodní na obytných budovách a představit je na příkladu města Turnova v Česku, - vyvinout metodiku pro odhad škod na dopravní infrastruktuře a - vytvořit koncepční podklady pro vývoj informačního systému a systému pro evidenci škod. Absolutní ochrana proti povodním neexistuje. Každé zařízení ochrany proti povodním může být spolu s budovami, které se za tímto zařízením nacházejí, zaplaveno. Jak budou škody, vzniklé na budovách, vysoké, nezávisí jen na rozsahu povodně (ohrožení), ale především na poloze (expozici) a dané náchylnosti budovy ke škodám (vulnerabilitě).tato náchylnost ke vzniku škody je v rozhodující míře určována druhem zástavby, stářím a stavem budovy. Škody na budově vznikají nejprve vnikající povrchovou nebo podzemní vodou. Významné škody na budovách však mohou způsobit i tlak vody, vztlak, silné proudění a znečištění. Pro vyhodnocení povodňového rizika proto hraje významnou roli odhad vznikajících škod. Tyto analýzy škodního potenciálu představují základ pro řadu postupů při projektování, například při hodnocení poměru užitku a nákladů opatření na ochranu proti povodním nebo při úvahách o vytváření monetárních rezerv. Pro zjišťování potenciálních škod, způsobených povodní v osídlených územích, byl využit simulační model HOWAD Leibnizova ústavu pro ekologický územní rozvoj (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, IÖR). Pro český Turnov a saské Drážďany byla v oblastech, které jsou ohroženy povodní, nejprve provedena klasifikace budov, vycházející z typologie budov. Pro relevantní typy budov byly poté vyvinuty syntetické škodní funkce, vycházející z virtuálního zatopení charakteristických budov. Tímto postupem je možno na úrovni budov propočítat kromě potenciálních škod, způsobených různými povodňovými událostmi, i účinky jednotlivých protipovodňových opatření a stavebních úprav. Rovněž vyhodnocení náchylnosti silniční a kolejové infrastruktury ke škodám ve vztahu k různému namáhání povodněmi vychází z fyzikální analýzy účinků, která je základem pro odhad očekávaných škod a pro kalkulaci stavebních prací pro obnovu této infrastruktury. Ukázalo se, že 2

5 - liniovou silniční a kolejovou infrastrukturu lze klasifikovat pomocí několika málo kritérií, - pro verbálně-argumentační popis náchylnosti silnic a infrastruktury vůči vzniku škod lze vypracovat relevantní kritéria hodnocení a že - fyzickou zranitelnost vybrané infrastruktury povodní s parametry určité intenzity lze kvalitativně hodnotit na základě definovaných kritérií. Dosaženy byly následující výsledky: průzkum typologie budov (analýzy na místě) v Turnově a Drážďanech identifikace charakteristických typů budov v řešených územích a zahrnutí atributů, určujících škody, odhad škod v řešených územích, rozšíření metod k určování potenciálních škod, způsobených povodní na obytných budovách, koncepce metodiky pro odhad škod na dopravní infrastruktuře (silniční a kolejová infrastruktura), vytvoření koncepčních podkladů pro vývoj informačního systému a systému pro evidenci škod. Tyto výsledky představují základ pro vytvoření map povodňových rizik, pro rychlé a precizní prognózy škod, pro vyhodnocení hospodárnosti preventivních a protipovodňových opatření a jako databáze pro informační systémy a systémy pro evidence škod. Na jsou zobrazeny vybrané výsledky hodnocení vulnerability a rizika. 3

6 Obr. 1: Mapa českého řešeného území s typizovanými budovami, které jsou ohroženy povodní. Zdroj: IÖR. Obr. 2: Příklady charakteristických budov různých typů v Česku (nahoře) a v Sasku (dole). Klasifikace závisí mimo jiné na druhu zástavby, stavebním stáří a využití budovy. Zdroj: IÖR 4

7 Typ budovy MRG3 Česko Typ budovy MRG3 Sasko Obr. 3: Porovnání škodních funkcí pro bytové domy v Česku (vlevo) a Sasku (vpravo) pro typ budovy MRG3; Zdroj: IÖR 5

8 3.2. Snížení rizik pomocí plánování na komunální úrovni (pracovní celek 3) Kromě zjišťování škodního potenciálu představují další těžiště projektu preventivní opatření proti povodním, které sledují snížení tohoto potenciálu. V centru pozornosti bylo územní plánování a stavební prevence na komunální úrovni, přizpůsobené povodním. Ve znaleckém posudku k tomu byly zodpovězeny následující otázky: Jaké možnosti mají obce, přispět na základě poznatků z dostupných škodních potenciálů (pracovní celek 1) ke snížení povodňových rizik pomocí optimalizace expozice? Jaké možnosti a opatření jsou vhodná pro zamezení rizika snížením náchylnosti k povodním? Čeho lze dosáhnou lepším zadržením povodně v území? Tyto otázky bylo možno analyzovat na základě zkušeností z komunální sféry v Česku a v Sasku, které byly diskutovány v rámci projektu, především na Fórech managementu povodňových rizik (viz také kapitola 3.5 a 4). Poznatky z Fóra managementu povodňových rizik, ale i výsledky rešerše aktuální odborné literatury, zabývající se zvládáním povodňových rizik na komunální úrovni (například Povodňový slabikář (Hochwasserschutzfibel) Spolkového ministerstva dopravy a digitálních technologií BMVI), se po výměně zkušeností mezi všemi partnery projektu staly součástí tohoto katalogu opatření. Výsledkem je sestava návrhů možných účinných opatření, vedoucích ke snížení škodního potenciálu. Tato sestava obsahuje následující body: Cyklus řízení rizika a zvládání povodní a možnosti na komunální úrovni Snížení expozice pomocí směrného stavebního plánování, zohledňujícího povodně o o o o o o Směrné stavební plánování a záplavové oblasti Směrné stavební plánování a mapy povodňových ohrožení / rizik Vytváření nových ploch pro výstavbu Protipovodňová prevence v rámci procesu směrného stavebního plánování Protipovodňová prevence v územním plánu města / obce Protipovodňová prevence v regulačním plánu 6

9 Snížení expozice v rámci stavebního povolení, zohledňujícího riziko povodní (a zajištění provedení stavby, odpovídající nebezpečí výskytu povodňové události) o o Volba pozemku Projektování a realizace budov Obr. 4: Titulní list odborného posudku možných účinných opatření, vedoucích ke snížení škodního potenciálu na komunální úrovni: INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner 7

10 3.3. Přírodě blízká a komunální preventivní opatření / povědomí o riziku povodní (pracovní celek 4) Intenzitu povodní lze snížit pomocí pokud možno přírodě blízkých vod a povodí: Strukturované, široké řečitě s nivami snižuje rychlost proudění a umožňuje vodě vystoupit z břehů tam, kde jsou škody nízké. Podél renaturalizovaných vodotečí kromě toho často vznikají atraktivní rekreační oblasti. Pokud se velká část srážek vsákne na místě na poli, na zelené střeše nebo na zahradě dojde ke zpomalení odtoku do vodoteče. Tím se sníží nebezpečí vzniku povodně a současně dochází ke zvýšení biologické rozmanitosti. Projekt si stanovil cíl, informovat obce v území, ve kterém byl projekt realizován, o cílech a možnostech realizace přírodě blízké ochrany proti povodním. Za tímto účelem byly zvoleny různé přístupy: Tématem dvoudenní exkurze byla obnova přírodě blízkých odtokových poměrů pomocí renaturalizace vodotečí. Byl dále rozvíjen povodňový informační systém INGE (interaktive Gefahrenkarte für den kommunalen Hochwasserschutz - interaktivní mapa rizik pro ochranu proti povodním na komunální úrovni), který byl zástupcům komunální sféry představen. Pro posílení povědomí obyvatelstva a zástupců komunální sféry o povodňových rizicích byla vytvořena a distribuována společenská hra Přírodě blízká preventivní opatření: exkurze Exkurze s názvem Přírodě blízká protipovodňová opatření v praxi se uskutečnila ve dnech až v Sasku a v Bavorsku. Tato akce byla určena členům Fóra managementu povodňových rizik a zástupcům cílových skupin projektu: obcí, okresů, architektů, pracovníků územního plánování. Cílem exkurze bylo, získat přehled o možnostech a praktickém provádění opatření v oblasti přírodě blízké protipovodňové ochrany. V rámci exkurze byla navštívena úspěšně realizovaných opatření a pilotní projekty v Sasku a v Bavorsku. Navštívené příklady se nacházejí jak v nezastavěných oblastech, tak i v osídleném území. 8

11 Navštíveny byly následující objekty: 1) řeka Große Mittweida ve městě Schwarzenberg v Krušných horách Přírodě blízká úprava a zlepšení hydraulické výkonnosti uvnitř osídleného území (tento pilotní projekt obdržel v roce 2010 cenu za rozvoj vod Německého sdružení vodního hospodářství, odpadních vod a odpadů (DWA). Foto: J. Levenhagen 2) vodoteč Lungwitzbach u obce Hluchov (Glauchau) Odstraňování škod, způsobených povodní, preventivní protipovodňová ochrana a zlepšení kvality struktury vodního toku pomocí inženýrsko-biologického řešení, pobřežní naučná stezka v sekundární nivě. Foto: Peter Seifert 3) Drážďany Opatření v oblasti revitalizace a úprava vodního toku v osídleném území Foto: J. Levenhagen 9

12 4) Mohan u obce Zapfendorf a Wiesen Obnova oblouku Mohanu, opatření v oblasti renaturalizace Foto: Peter Seifert Exkurze se zúčastnilo 47 účastníků. Na jednotlivých zastávkách probíhaly často velmi intenzivní diskuse mezi jednotlivými zástupci komunální sféry. Celkově byla exkurze hodnocena jako velmi úspěšná Komunální povodňový informační systém INGE Interaktivní mapa ohrožení pro komunální protipovodňovou ochranu vizualizuje Plán odvracení ohrožení, zpracovaný místními orgány a vedením zásahů a představuje tak účinný nástroj pro rozhodování při plánování, realizaci a následném zpracování řešení mimořádné události. Tento software byl vyvinut v rámci projektu ELLA (ELbe-LAbe preventivní protipovodňová opatření pomocí mezinárodního územního plánování). Od té doby byl upraven podle aktuálních požadavků v rámci projektů, financovaných z ERDF (MOSES, LABEL, ). V rámci projektu byly realizovány následující práce: technická aktualizace, především součástí GIS, vývoj trojjazyčné internetové stránky (D, CZ, EN) s informačním videem a chráněnou oblastí ke stažení, školení uživatelů, úprava uživatelského rozhraní v češtině propagace internetové stránky v rámci prezentace na veletrhu (hasičský veletrh FLORIAN s 18. Konferencí komunálních hasičů k povodním v Drážďanech) a článkem v tisku (časopis BrandSchutz, listopad 2014) 10

13 Tato interaktivní mapa zobrazuje všechny důležité informace najednou. Systém lze používat například i v zásahových vozidlech v mobilní verzi na tabletu. Přímo v terénu je tak možno pomocí propojení aktuálních fotografií, dokumentů, map, dat z vodočtů a prostorových informací analyzovat aktuální ohrožení, odhadovat rizika a protokolovat provedená opatření. Všechna data jsou dostupná v reálném čase. To je důležité především v případě povodní, kdy je nutno procesy upravovat podle aktuální situace. Systém byl od začátku používán městem Zhořelec (Görlitz), další města se k používání tohoto systému připojila později. V rámci projektu bylo možno získat jako uživatele tohoto systému město Turnov. Turnov se tak stal prvním českým městem, které se na internetové stránce systému INGE přihlásilo. Obr. 5: INGE.GIS s objekty, ohroženými v obci zaplavením. Zdroj: Projekt INGE 11

14 Desková hra inundo voda v obci Vytvořit povědomí o riziku povodní a toto povědomí uchovat představuje jeden z hlavních úkolů zvládání povodňových rizik. Pouze tehdy, pokud si je každá jednotlivá odpovědná nebo povodní postižená osoba vědoma rizik, může se připravit a zamezit vzniku škod. Významnou roli zde hraje skutečnost, že povědomí veřejnosti o nebezpečí povodní v období po povodňové události postupně klesá. To znamená, že si obyvatelé, žijící v blízkosti vodního toku, na kterém se po delší dobu neodehrála žádná povodeň, riziko povodní dostatečně neuvědomují. Toto povědomí je tedy nutno udržovat nejen pomocí různých akcí, ale i pomocí inovativních opatření. Pro posílení povědomí obyvatelstva a zástupců komunální sféry o nebezpečí povodní byla v rámci projektu vytvořena společenská hra s názvem inundo. Jedná se o strategickou hru, kdy se hráč ocitá v roli starosty, který ve své obci musí řešit problematiku povodní. Hráči se tak naučí pracovat s povodňovými riziky a hravou formou poznávají opatření (v oblasti územního plánování, technická a přírodě blízká opatření) ke zmírnění povodní. Cílovou skupinou hry jsou obce v česko-saském pohraničí a jejich obyvatelé, postižení povodní. Hra byla vyrobena ve vysokém nákladu a distribuována podle cílových skupin v obcích v území, ve kterém byl projekt realizován. Obr. 6: Společenská hra inundo byla vyvinuta a vyzkoušena v rámci projektu. 12

15 3.4. Fórum managementu povodňových rizik (pracovní celek 5) V rámci projektu byla vytvořena a inciována řada interdisciplinárních akcí. Toto Fórum sloužilo odborníkům, lidem z praxe, různým zájemcům a obcím, ohrožených nebo postižených povodní, jako platforma pro výměnu znalostí a zkušeností. Semináře a diskuse v rámci tohoto Fóra byly zaměřeny především na komunální úroveň. Výměna zkušeností v terénu přímo u vodního toku proběhla v rámci dvoudenní exkurze, věnované tématu Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Sasku a v Bavorsku. V rámci projektu se celkem uskutečnily dvě konference, šest workshopů a dvě exkurze. Termíny a místa konání workshopů a exkurzí jsou uvedeny na následujícím grafu. Při vytváření koncepce těchto akcí byl kladen důraz na to, aby se stejnou měrou konaly v Česku a v Sasku. Exkurze v rámci tohoto Fóra se konaly jednak v Sasku a Bavorsku (různé zastávky, viz kapitola 3.3.1) a jednak v Drážďanech. Každá akce byla svým daným tématem zaměřena na všechny, nebo na některé cílové skupiny projektu. Témata a cílové skupiny každé akce jsou shrnuty v tabulce 1. Pokračování Fóra managementu povodňových rizik je plánováno, otázky realizace a možností financování však zatím zůstávají otevřené. 13

16 Tabulka 1. Přehled témat, obsahu a cílových skupin akcí, uskutečněných v rámci projektu Termí n Místo / pořadatel Liberec (CZ) PP01 Název Témata / obsah akce Cílové skupiny (dodatečně k projektovým partnerům) Zahajovací konference Projekt Sasko-český management povodňových rizik Představení projektu Přeshraniční komunální management povodňových rizik (co to je?) Obsah projektu, představení jednotlivých pracovních celků Představení obsahu a metod (škodní potenciály, přírodě blízká opatření, komunální prevence, exkurze) Obce, regionální Aktéři, zástupci projektových partnerů Großschön au (Sasko) LP Workshop (1) Přeshraniční, komunální management povodňových rizik analyzovat, plánovat a jednat společně Aktuální problémy managementu povodňových rizik na komunální úrovni z českého a německého pohledu Opatření v oblasti vodního stavitelství (český a německý pohled); přeshraniční důsledky odtoku povodní Efekty opatření s dopadem na subjekty situované na horním toku a na dolním toku Možnosti obcí situovaných na horním a dolním toku v oblasti společného snižování rizik Hlavní témata:obce, vodní hospodářství a plánování též: regionální aktéři Lokální hlásné systémy, příklady INGE (Sasko) a Česko Turnov (CZ) PP01 Workshop (2) Analýza škodního potenciálu pro budovy a infrastrukturu Povodňová situace v Turnově Metodika analýzy škodního potenciálu (syntetické škodní funkce pro odhad škod na budovách) Příklady opatření a vyhodnocení škod v Turnově Projektování a výstavba, přizpůsobené povodním Přenositelnost zkušeností Pracovníci územního plánování na komunální úrovni, zástupci vodního hospodářství a stavebnictví Opatření pro snížení škod na budových; rovněž přírodě blízká opatření Drážďany (Sasko) PP02 Workshop (3) Výměna zkušeností s obcemi pro zjištění povodňových škod a podpora vlastní prevence pomocí stavebních opatření Plán prevence proti povodním na komunální úrovni (příklad Drážďany) Hodnocení povodňových škod a rizik (příklad CZ) Metodika zjišťování škod (syntetické škodní funkce pro odhad škod na budovách) První výsledky zjišťování škod; interpretace výsledků v porovnání; otázky a dosavadní problémy při zjišťování Dokumentace a zjišťování škod; využití zjišťování škod porovnáním Stavební prevence: Co uděláme se zjišťováním škod? Jak jej můžeme komunikovat? Využití pro snižování škod? Pracovníci územního plánování na regionální a komunální úrovni Vodní hospodářství, stavebnictví Věda Orgány veřejné správy 14

17 Termí n 28./ Místo / pořadatel Bavorsko / Sasko PP01 Liberec (CZ) PP01 Freiberg (Sasko) LP Drážďany (Sasko) PP02 Drážďany (Sasko) PP02 Název Témata / obsah akce Cílové skupiny (dodatečně k projektovým partnerům) Exkurze na téma Přírodě blízká protipovodňová opatření v praxi Workshop (4) Přírodě blízká opatření ochrany proti povodním v praxi INGE (Interaktivní mapa ohrožení pro komunální ochranu proti povodním) Exkurze Protipovodňová opatření na městských vodních tocích (v Drážďanech) Workshop (5) Povědomí o povodňových rizicích a vlastní prevence proti povodním Podpora vlastní prevence / další práce se zjištěními? (rovněž pro pracovní celky ) Příklad: povodňový pas Vodní tok Große Mittweida (město Schwarzenberg v Krušných horách) Vodní tok Lungwitzbach (u Hluchova); odstraňování povodňových škod, preventivní protipovodňová ochrana, zlepšení struktury vodních toků Mohan u obcí Staffelstein (renaturalizace a úprava vodního toku v osídleném území) Mohan u obce Zapfendorf a Wiesen; obnova oblouku řeky, renaturalizace Prevence formou přirozené retence Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES Inženýrsko-biologické způsoby výstavby (software SOFIE) Revitalizace Černého potoka v Krušných horách (CZ) Povolování přírodě blízkých opatření orgány veřejné správy Příklady přírodě blízkých opatření v CZ Ohlédnutí na exkurzi, závěr a diskuse Aplikace INGE a zapojení mapových podkladů, práce se souřadnicovými systémy Možnosti optimalizace administrace opatření Příklady použití a tipy Best Practice Prohlídka příkladů protipovodňových opatření v Drážďanech a okolí Odborná prohlídka (město Drážďany) Diskuse příkladů a přenositelnosti Konkrétní přístupy pro zvýšení povědomí o problematice povodní Potenciály pro snížení škod pomocí vlastní prevence, preventivní opatření na komunální úrovni (výsledky pracovních celků projektu ) Konkrétní postupy pro zlepšení vlastní prevence - příklady Pracovníci územního plánování na komunální úrovni Vodohospodářsk á správa Pracovníci územního plánování na komunální úrovni Krajinné plánování / biologové Vodohospodářsk á správa Obce Krizové řízení Pracovníci územního plánování na komunální úrovni, kompetentní osoby Vodní hospodářství, směrné stavební plánování a další obory Obce Vodní hospodářství na regionální úrovni a spolková země Krizové řízení 15

18 Termí n Místo / pořadatel Název Témata / obsah akce Cílové skupiny (dodatečně k projektovým partnerům) Návody / checklisty pro obce Další aktivity co uděláme s výsledky? Akční plán / komunální strategie Liberec (CZ) PP01 Workshop (6) Opatření vyhodnocování a zvládání povodňových rizik Konkrétní přístupy a postupy projektových partnerů Příklady využití produktů projektu Budoucí úkoly Diskuse výsledků Obce Drážďany (Sasko) LP Závěrečná konference, představení výsledků projektu Představení projektu a aktivit, účastníků projektu atd. Analýzy škod, postup a závěry, stavební prevence na základě poznatků z vyhodnocení škod / rizika Komunální prevence, co mohou / musejí učinit obce? (návody, checklisty) Přírodě blízká opatření; příklady, potenciály pro snižování škod Povědomí o nebezpečí povodní, nabídky, opatření, překážky (produkty projektu, reflexe Fóra, potřeby různých aktérů (především na komunální úrovni) Všichni zúčastnění projektoví partneři Pracovníci územního plánování a politické sféry na komunální úrovni Vodní hospodářství na regionální úrovni a na úrovni spolkové země 16

19 4 Zkušenosti z Fóra managementu povodňových rizik Ústředním stavebním kamenem projektu byla řada mezioborových akcí Fóra managementu povodní, popsaná v kapitole 3.5. Pro vyhodnocení koncepce, realizovaných workshopů a diskutovaných témat byl vytvořen krátký dotazník. Anketa byla dobrovolná a byla dostupná jak na internetových stránkách projektu ve formě evaluace online, tak i v papírové formě. Ankety se celkem zúčastnilo 66 respondentů. Závěry, uvedené v následujících kapitolách, se proto vztahují výlučně k jednotlivým odpovědím a nelze je vztahovat na všechny účastníky. Vykazují však výraznou tendenci Analýza a hodnocení účastníků Pro získání přehledu o účastnících Fóra managementu povodňových rizik, byly nejprve položeny otázky ohledně původu, profesního zázemí a vztahu k tematice povodní. S ohledem na evaluaci projektu patřily mezi hlavní otázky: Byly osloveny předem definované cílové skupiny, na které byla řada akcí tohoto Fóra zaměřena? Jaká skupina aktérů by do budoucna měla být zapojena intenzivněji? Odpovědi jsou uvedeny v následujících grafech (obr. 7 9). 17

20 Für welche Institution bzw. Organisation arbeiten Sie? Pro jaký úřad nebo organizaci pracujete? Kommune Obec Landkreis Zemský okres Regionale Institutionen Regionální organizace Landesministerium, Landesamt Zemské ministerstvo, zemský úřad Privatwirtschaft Soukromý sektor (podnikatelský subjekt) Sonstige Institutionen Jiná organizace Obr. 7: Vyhodnocení odpovědí na otázku Pro jakou organizaci pracujete? 18

21 In welchem Bereich sind Sie beruflich tätig? Ve kterém oboru jste profesně činný/á? Versicherungswirtschaft Pojišťovnictví Land- und Forstwirtschaft Zemědělství a lesnictví Raumordnung Územní plánování Naturschutz Ochrana přírody Öffentlichkeitsarbeit Práce s veřejností Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz Odvrácení nebezpečí, ochrana před katastrofami Ver- und Entsorgung Zásobování a likvidace odpadů Kommunale Planung, Bauleitplanung Plánování na komunální úrovni, směrné stavební plánování Wasserwirtschaft Vodní hospodářství Obr. 8: Vyhodnocení odpovědí na otázku: Ve kterém oboru jste profesně činný/á? Obr. 9: Vyhodnocení odpovědí na otázku: Jak často se při své práci setkáváte s tématem povodní? Z odpovědí je patrné, že hlavní cílové skupiny projektu a Fóra managementu povodňových rizik byly osloveny. Účastníci byli především z komunální sféry, přičemž nejvíce zastoupená byla oblast vodního hospodářství. Kromě toho se účastníci ve svém profesním životě intenzivně povodněmi zabývají. Pro budoucí akce z toho vyplývá závěr, zahrnout intenzivněji jednak sféru soukromých podnikatelů, ale i spolků a sdružení. Více oslovována by kromě komunálního plánování měla být rovněž ochrana přírody, lesní hospodářství a zemědělství. 19

22 4.2. Reflexe témat a obsahů Jak je patrné z tabulky 1, byla každá akce svým daným tématem zaměřena na všechny, nebo na některé cílové skupiny projektu. V dotazníku proto byly hodnoceny následující hlediska akcí: Organizace a koncepce akce Témata, ke kterým proběhla zdařilá diskuse Úspěch akce celkově a faktory úspěchu jednotlivě Témata, která chyběla a která by v rámci následujících akcí měla být zohledněna. Odpovědi jsou uvedeny v následujících grafech (obr ). Die Organisation/das Konzept der Veranstaltung bewerte ich folgendermaßen: Organizaci/koncepci akce posuzuji následovně: Ich kann aus der Veranstaltung einen Nutzen für meine berufliche Tätigkeit ziehen. Akce byla užitečná pro moji profesní činnost. Ich hatte während der Veranstaltung ausreichend Möglichkeiten, meine Anliegen und Fragen einzubringen. Měl/a jsem v rámci akce dostatek možností k diskutování otázek a témat, která mě zajímají. Die Veranstaltungsthemen waren verständlich aufbereitet. Témata akce byla zpracována srozumitelně. Ich konnte während der Veranstaltung hilfreiche Kontakte zu anderen Akteuren knüpfen. 20

23 Díky akci jsem mohl/a navázat přínosné kontakty s jinými aktéry. Ja ano unentschieden nevím Nein ne Obr. 10: Hodnocení organizace a koncepce akcí dotázanými účastníky Obr. 11: Tematické hodnocení diskusí a přednášek dotázanými účastníky 21

24 Obr. 12: účastníky Hodnocení úspěchu Fóra managementu povodňových rizik dotázanými Obr. 13: Hodnocení rozmanitosti témat Fóra managementu povodňových rizik dotázanými účastníky Souhrnně lze konstatovat, že akce byly z velké části hodnoceny pozitivně. To se týká i organizace, koncepce a diskutovaných témat. Jako hlavní faktory úspěchu uváděli účastníci následující: 22

25 ... že se dověděli řadu nových informací.... že mohli diskutovat s kolegy z jiných institucí.... že se dověděli, co by mohli v rámci své povodňové prevence dělat lépe.... že ve své budoucí práci zohlední poznatky, které na tomto Fóru získali. Pro budoucí akce by bylo vhodné zajistit dostatek prostoru pro diskusi mezi různými institucemi a mezi zástupci z Česka a Saska. Někteří zástupci komunální sféry mají zásadní problémy s povolováním zahraničních služebních cest. V důsledku toho bylo na akcích, které se konaly v Česku, zastoupeno více českých, nežli německých účastníků a na akcích, které se konaly v Německu, více německých, nežli českých účastníků. Přesto však celkově vyznívá závěr k Fóru managementu povodňových rizik pozitivně (viz rovněž obr. 14). Obr. 14: účastníky Celkové hodnocení Fóra managementu povodňových rizik dotázanými 23

26 4.3. Závěr a výhled S ohledem na záměr, realizovat řadu akcí v rámci Fóra managementu povodňových rizik v pravidelných intervalech i v budoucnosti, byly v rámci další části dotazníku vyvozeny závěry a zjišťován výhled. Otázkou byl zásadní zájem o pokračování těchto akcí a o diskutovaná témata. Obr. 15: Vyhodnocení odpovědí dotázaných účastníků k pokračování Fóra managementu povodňových rizik 24

27 Klimaveränderung Schandensfunktionen Rechtliche Fragen Fördermittel Neue Medien Vorsorge Risikommunikation Präventiver Hochwasserschutz durch geeignete Flächennutzung Kommunale Zusamenarbeit Konkrete Maßnahmen an kleinen grenzübergreifenden Gewässern Informationsaustausch mit INGE Nachhaltige Hochwasserschadensbeseitigung Risikobewusstsein und Bauvorsorge HWRM-Pläne Změny klimatu Škodní funkce Právní otázky Dotační prostředky Nová média Prevence Komunikace v případě rizika Preventivní protipovodňová ochrana pomocí vhodného hospodaření v území Komunální spolupráce Konkrétní opatření na malých přeshraničních vodách Výměna informací pomocí softwaru INGE Udržitelné odstraňování škod, způsobených povodní Povědomí o povodňových rizicích a stavební prevence Plány zvládání povodňových rizik 25

28 Naturnaher Hochwasserschutz Eigenvorsorge Hochwassermeldewege Přírodě blízká protipovodňová ochrana Vlastní prevence Postupy pro povodňová hlášení Obr. 16: Množina pojmů k nejčastěji uváděným tématům pro pokračování Fóru managementu povodňových rizik Kromě toho byly vyhodnoceny další připomínky ohledně podoby budoucích akcí. Velký konsensus bylo možno zjistit v otázce ohledně pokračování těchto akcí v pravidelných intervalech. Přitom se však ukázalo, že pololetní nebo dokonce roční interval pro pořádání takovýchto akcí je považován za dostatečný. 26

29 5 Komunikace výsledků Vytvořit povědomí o riziku povodní a toto povědomí uchovat, představuje jeden z hlavních úkolů řízení povodňových rizik a tím i projektu. Cílenou prací s veřejností má být dosaženo zlepšení obecného povědomí obyvatel o rizicích, které jsou s povodněmi spjaté. To je základním předpokladem pro účinné a dlouhodobé snižování povodňových rizik. S cílem zvýšení udržitelnosti výsledků projektu v komunální sféře v českosaském pohraničí a ve smyslu zvýšeného vnímání projektu veřejností byly zachyceny podstatné výsledky a témata znaleckého posudku, ale i celého projektu : Problematika: rizika povodní v česko-saském pohraničí zjištění a popis možných škod, způsobených povodněmi stavební prevence a ochrana objektů plošná opatření: komunální plánování, zohledňující povodně přirozená prevence povodní prevence ve formě změny chování Výsledky a témata byla shrnuta v obecně srozumitelné podobě graficky a textově na česko-německém posteru (viz obr. 17) a na dvoujazyčné pohlednici (obr. 18). Poster se skládá z přední strany, na které je zobrazen cyklus zvládání povodňových rizik. Tento poster je zaměřen na soukromé osoby, kterým je zprostředkováno, čím mohou ze své strany přispět ke zvládání povodňových rizik. Na zadní straně jsou uvedeny další a hlubší informace ke shora uvedeným tématům. Cílovou skupinou těchto produktů jsou občané a pracovníci územního plánování. Tyto materiály byly v tištěné formě rozdávány zástupcům komunální sféry z území, ve kterém byl projekt realizován a odborníkům v rámci závěrečné konference a dalších relevantních akcí, jmenovitě: Závěrečná konference projektu dne v Drážďanech 2. setkání sítě LABEL X-tra dne v Drážďanech 6. Dny povodní ve dnech v Postupimi (Potsdam) Postery a pohlednice jsou v elektronické formě dostupné rovněž partnerům projektu pro další distribuci i po oficiálním ukončení projektu. 27

30 Obr. 17: Přední a zadní strana české verze posteru; výroba: INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner 28

31 Obr. 18: Dvoujazyčná pohlednice; výroba: INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner 29

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Programové území 2 Hlavní body podpory (1) Prioritní osy Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství

Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Česko-německá obchodní a průmyslová komora Zastoupení Saského hospodářství Zahajovací konference VÝZKUM VÝVOJ INOVACE Transfer technologií v regionu 25.10.2011 Lucie Křelinová VÝZKUM VÝVOJ - INOVACE: Transfer

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Příležitosti pro obce a města

Příležitosti pro obce a města Evropské strukturální a investiční fondy v programovém období 2014-2020 Příležitosti pro obce a města Jednání měst a obcí v územní působnosti org. složky MAS SERVISO, SERVISO o. p. s. Třebenice, 16.6.2015

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Pozemkové úpravy multifunkční nástroj rozvoje venkovského prostoru

Pozemkové úpravy multifunkční nástroj rozvoje venkovského prostoru Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů Pozemkové úpravy multifunkční nástroj rozvoje venkovského prostoru Státní pozemkový úřad Ing. Svatava Maradová,

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán

Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální povodňový plán Příloha č. 3 Zadávací dokumentace: Technické požadavky na zpracování digitálního povodňového plánu v rámci veřejné zakázky: Varovný systém ochrany obyvatel před povodněmi pro město Hrádek nad Nisou- digitální

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah VIII. Doplňující údaje... 1 VIII.1. Seznam dalších podrobnějších

Více

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost)

Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Dokumentace k aplikaci CDS (centra lní datový sklad pro mapý povodn ove ho nebezpec í a povodn ový ch rizik) (verze pro ver ejnost) Cíl projektu Cílem projektu je soustředit všechny mapové a textové informace

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic

CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic CZECHINVEST Agentura pro podporu podnikání a investic Úloha agentury CzechInvest při implementaci OPPI a její pomoc podnikatelům 9. prosinec 2010 Ing. Miroslav Křížek, Ph.D. Generální ředitel Cíle agentury

Více

2. zasedání tematické oblasti Decentrální správa blízká občanům UAK Strategie

2. zasedání tematické oblasti Decentrální správa blízká občanům UAK Strategie 2. zasedání tematické oblasti Decentrální správa blízká občanům UAK Strategie Krátké vyhodnocení dotazníků Příklady z jiných regionů Plánované představy Odhad nákladů Dipl. Geograph Gert Wichitill Plauen

Více

Souhrnný přehled připomínek veřejnosti k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe

Souhrnný přehled připomínek veřejnosti k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe Souhrnný přehled připomínek veřejnosti k Předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní oblasti povodí Labe Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami v Mezinárodní

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST

NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST NÁRODNÍ INVETARIZACE KONTAMINOVANÝCH MÍST RNDr. Pavla Kačabová Ministerstvo ţivotního prostředí odbor environmentálních rizik a ekologických škod Seminář Podpora a propagace OPŢP oblasti podpory 4.2 Odstraňování

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY Mgr. Aleš RUDA Teorie, základnz kladní principy Organizovaný, počíta tačově založený systém m hardwaru, softwaru a geografických informací vyvinutý ke vstupu, správě,, analytickému

Více

Partnerství pro Liberecký kraj

Partnerství pro Liberecký kraj Partnerství pro Liberecký kraj -podpořen ze Společného regionálního operačního programu, opatření 3.3, - posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Č. j.: 50210/ENV/15 V Praze dne 21. července 2015 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2012 v nadačním programu Pro budoucnost Program je zaměřen na podporu veřejně prospěšných projektů s cílem přispět

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce

Úvod Regionální specifika Změněné rámcové podmínky Přeshraniční spolupráce Úvod Regionální specifika Spolupráce ve zdravotnictví, která má v jiných evropských regionech již dlouhou tradici (např. v rámci euroregionů), se ve střední Evropě dosud téměř nekonala. Důvodem je především

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR

Implementace povodňové směrnice v ČR Implementace povodňové směrnice v ČR základní informace o postupu, informování a zapojení veřejnosti Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP reidinger@mzp.cz +420 267 122 998

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 10. 2. 2014 Č. j.: 48327/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí

Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Systém prostorového (územního) plánování v Nizozemí Doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nizozemský systém prostorového (územního) plánování vychází z celkové organizace veřejné správy, která je

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV. A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun ZŠ DEBLÍN

DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV. A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun ZŠ DEBLÍN ZŠ DEBLÍN PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA GEOGRAFICKÝ ÚSTAV LIDÉ A KRAJINA II 2013 DEBLÍNSKÝ ZÁZRAK A. Hynek, B. Svozil J. Trojan J. Trávníček O. Šerý M. Braun Struktura, mise ZŠ < VŠ // ZŠ VŠ // ZŠ + VŠ =? Dítě

Více

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny Soubor účelových map k Metodice hospodářského využití pozemků s agrárními valy pro vytváření vhodného vodního režimu a pro snižování povodňového

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/03.0046 ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí

12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí Číslo výzvy v MS 2014+: 05_15_012 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_12. výzva PO4, SC 4.3, kolová 12. výzva 1 Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu

Více

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice

Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Krajinářská studie území obcí Prštice a Radostice Ústav plánování krajiny Obor: Zahradní a krajinářská architektura Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Markéta Flekalová, Ph.D. Oponent práce: Ing. Přemysl

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Předběžný harmonogram výzev 2015 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA Identifikace programové úrovně Zaměření výzvy Nastavení výzvy Předpoklá dané Specifický cíl datum Prioritní osa / Druh / Opatření / Podporované

Více

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020

Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Podpora rekonstrukcí v OP Životní prostředí 2014 2020 Mgr. Martin Kubica náměstek úseku řízení OPŽP Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011 TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012 Činnost TC v období 2007 až 2011 Základní pojmy PIARC světový silniční kongres a řídící výbor Kongresy, semináře Technické výbory

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Cíl 3 předměty podpory a postup administrace. přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS)

Cíl 3 předměty podpory a postup administrace. přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Cíl 3 předměty podpory a postup administrace přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Obsah Cíl 3 dotační území Předměty podpory Postup administrace (dle stavu

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více