Sasko-český management povodňových rizik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sasko-český management povodňových rizik"

Transkript

1 Sasko-český management povodňových rizik Závěrečná zpráva projektu, podpořeného z programu Cíl 3 Zpracováno pro: Zpracovatel: Saský zemský úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner, Darmstadt Darmstadt, dne

2 OBSAH 1 Podnět 1 2 Projekt 1 3 Provedené práce a jejich výsledky Hodnocení rizik / vulnerabilita (pracovní celek 2) Snížení rizik pomocí plánování na komunální úrovni (pracovní celek 3) Přírodě blízká a komunální preventivní opatření / povědomí o riziku povodní (pracovní celek 4) Fórum managementu povodňových rizik (pracovní celek 5) 13 4 Zkušenosti z Fóra managementu povodňových rizik Analýza a hodnocení účastníků Reflexe témat a obsahů Závěr a výhled 24 5 Komunikace výsledků 27 Seite I

3 1 Podnět Předložená závěrečná zpráva projektu Sasko-český management povodňových rizik slouží k dokumentaci práce účastníků projektu, především lead partnera, Saského zemského úřadu pro životní prostředí, zemědělství a geologii (Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, LfULG). 2 Projekt Management povodňových rizik musí aktivně a intenzivně zahrnovat všechny aktéry na různých úrovních. Plánování povodňových rizik a jejich zvládání tedy stále více předpokládá i opatření ze strany obcí, stejně jako soukromých subjektů. Přitom je nutno zohlednit rovněž přeshraniční vazby. Především v přeshraničním kontextu se však dosud nedařilo obce oslovovat. Společně se Saským zemským úřadem pro životní prostředí, zemědělství a geologii jako hlavním příjemcem (lead partner), se od července 2013 do prosince 2014 zabývaly česká Agentura regionálního rozvoje spol. s r.o. v Liberci a město Drážďany (Dresden) projektem Sasko-český management povodňových rizik. Cílem projektu byla intenzifikace přeshraniční spolupráce mezi Českem a Saskem především na komunální úrovni a vytvoření pravidelné a dlouhodobé spolupráce obou sousedů. Pro tyto účely byla nejprve vytvořena mezioborová řada akcí Fórum managementu povodňových rizik. Jedno z těžišť projektu kromě toho spočívalo i na dalším vývoji vědeckých metod pro zjišťování potenciálních škod, způsobených povodní. Za účelem zamezení vzniku škod v důsledku povodní byly zpracovány možnosti zásahů pro komunální směrné stavební plánování a možnosti pro posílení přírodě blízké ochrany proti povodním. Projekt byl podpořen z programu Cíl 3 z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 1

4 3 Provedené práce a jejich výsledky 3.1. Hodnocení rizik / vulnerabilita (pracovní celek 2) Odhad potenciálních škod a hodnocení povodňového rizika představuje významný společenský úkol, jehož cílem je uchovávání informací o škodách pro zvládání budoucích událostí a pro cílené plánování a realizaci protipovodňových opatření. Cílem pracovního celku Hodnocení rizik / vulnerabilita bylo: - rozšířit stávající postupy a přístupy při určování potenciálních škod, způsobených povodní na obytných budovách a představit je na příkladu města Turnova v Česku, - vyvinout metodiku pro odhad škod na dopravní infrastruktuře a - vytvořit koncepční podklady pro vývoj informačního systému a systému pro evidenci škod. Absolutní ochrana proti povodním neexistuje. Každé zařízení ochrany proti povodním může být spolu s budovami, které se za tímto zařízením nacházejí, zaplaveno. Jak budou škody, vzniklé na budovách, vysoké, nezávisí jen na rozsahu povodně (ohrožení), ale především na poloze (expozici) a dané náchylnosti budovy ke škodám (vulnerabilitě).tato náchylnost ke vzniku škody je v rozhodující míře určována druhem zástavby, stářím a stavem budovy. Škody na budově vznikají nejprve vnikající povrchovou nebo podzemní vodou. Významné škody na budovách však mohou způsobit i tlak vody, vztlak, silné proudění a znečištění. Pro vyhodnocení povodňového rizika proto hraje významnou roli odhad vznikajících škod. Tyto analýzy škodního potenciálu představují základ pro řadu postupů při projektování, například při hodnocení poměru užitku a nákladů opatření na ochranu proti povodním nebo při úvahách o vytváření monetárních rezerv. Pro zjišťování potenciálních škod, způsobených povodní v osídlených územích, byl využit simulační model HOWAD Leibnizova ústavu pro ekologický územní rozvoj (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung, IÖR). Pro český Turnov a saské Drážďany byla v oblastech, které jsou ohroženy povodní, nejprve provedena klasifikace budov, vycházející z typologie budov. Pro relevantní typy budov byly poté vyvinuty syntetické škodní funkce, vycházející z virtuálního zatopení charakteristických budov. Tímto postupem je možno na úrovni budov propočítat kromě potenciálních škod, způsobených různými povodňovými událostmi, i účinky jednotlivých protipovodňových opatření a stavebních úprav. Rovněž vyhodnocení náchylnosti silniční a kolejové infrastruktury ke škodám ve vztahu k různému namáhání povodněmi vychází z fyzikální analýzy účinků, která je základem pro odhad očekávaných škod a pro kalkulaci stavebních prací pro obnovu této infrastruktury. Ukázalo se, že 2

5 - liniovou silniční a kolejovou infrastrukturu lze klasifikovat pomocí několika málo kritérií, - pro verbálně-argumentační popis náchylnosti silnic a infrastruktury vůči vzniku škod lze vypracovat relevantní kritéria hodnocení a že - fyzickou zranitelnost vybrané infrastruktury povodní s parametry určité intenzity lze kvalitativně hodnotit na základě definovaných kritérií. Dosaženy byly následující výsledky: průzkum typologie budov (analýzy na místě) v Turnově a Drážďanech identifikace charakteristických typů budov v řešených územích a zahrnutí atributů, určujících škody, odhad škod v řešených územích, rozšíření metod k určování potenciálních škod, způsobených povodní na obytných budovách, koncepce metodiky pro odhad škod na dopravní infrastruktuře (silniční a kolejová infrastruktura), vytvoření koncepčních podkladů pro vývoj informačního systému a systému pro evidenci škod. Tyto výsledky představují základ pro vytvoření map povodňových rizik, pro rychlé a precizní prognózy škod, pro vyhodnocení hospodárnosti preventivních a protipovodňových opatření a jako databáze pro informační systémy a systémy pro evidence škod. Na jsou zobrazeny vybrané výsledky hodnocení vulnerability a rizika. 3

6 Obr. 1: Mapa českého řešeného území s typizovanými budovami, které jsou ohroženy povodní. Zdroj: IÖR. Obr. 2: Příklady charakteristických budov různých typů v Česku (nahoře) a v Sasku (dole). Klasifikace závisí mimo jiné na druhu zástavby, stavebním stáří a využití budovy. Zdroj: IÖR 4

7 Typ budovy MRG3 Česko Typ budovy MRG3 Sasko Obr. 3: Porovnání škodních funkcí pro bytové domy v Česku (vlevo) a Sasku (vpravo) pro typ budovy MRG3; Zdroj: IÖR 5

8 3.2. Snížení rizik pomocí plánování na komunální úrovni (pracovní celek 3) Kromě zjišťování škodního potenciálu představují další těžiště projektu preventivní opatření proti povodním, které sledují snížení tohoto potenciálu. V centru pozornosti bylo územní plánování a stavební prevence na komunální úrovni, přizpůsobené povodním. Ve znaleckém posudku k tomu byly zodpovězeny následující otázky: Jaké možnosti mají obce, přispět na základě poznatků z dostupných škodních potenciálů (pracovní celek 1) ke snížení povodňových rizik pomocí optimalizace expozice? Jaké možnosti a opatření jsou vhodná pro zamezení rizika snížením náchylnosti k povodním? Čeho lze dosáhnou lepším zadržením povodně v území? Tyto otázky bylo možno analyzovat na základě zkušeností z komunální sféry v Česku a v Sasku, které byly diskutovány v rámci projektu, především na Fórech managementu povodňových rizik (viz také kapitola 3.5 a 4). Poznatky z Fóra managementu povodňových rizik, ale i výsledky rešerše aktuální odborné literatury, zabývající se zvládáním povodňových rizik na komunální úrovni (například Povodňový slabikář (Hochwasserschutzfibel) Spolkového ministerstva dopravy a digitálních technologií BMVI), se po výměně zkušeností mezi všemi partnery projektu staly součástí tohoto katalogu opatření. Výsledkem je sestava návrhů možných účinných opatření, vedoucích ke snížení škodního potenciálu. Tato sestava obsahuje následující body: Cyklus řízení rizika a zvládání povodní a možnosti na komunální úrovni Snížení expozice pomocí směrného stavebního plánování, zohledňujícího povodně o o o o o o Směrné stavební plánování a záplavové oblasti Směrné stavební plánování a mapy povodňových ohrožení / rizik Vytváření nových ploch pro výstavbu Protipovodňová prevence v rámci procesu směrného stavebního plánování Protipovodňová prevence v územním plánu města / obce Protipovodňová prevence v regulačním plánu 6

9 Snížení expozice v rámci stavebního povolení, zohledňujícího riziko povodní (a zajištění provedení stavby, odpovídající nebezpečí výskytu povodňové události) o o Volba pozemku Projektování a realizace budov Obr. 4: Titulní list odborného posudku možných účinných opatření, vedoucích ke snížení škodního potenciálu na komunální úrovni: INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner 7

10 3.3. Přírodě blízká a komunální preventivní opatření / povědomí o riziku povodní (pracovní celek 4) Intenzitu povodní lze snížit pomocí pokud možno přírodě blízkých vod a povodí: Strukturované, široké řečitě s nivami snižuje rychlost proudění a umožňuje vodě vystoupit z břehů tam, kde jsou škody nízké. Podél renaturalizovaných vodotečí kromě toho často vznikají atraktivní rekreační oblasti. Pokud se velká část srážek vsákne na místě na poli, na zelené střeše nebo na zahradě dojde ke zpomalení odtoku do vodoteče. Tím se sníží nebezpečí vzniku povodně a současně dochází ke zvýšení biologické rozmanitosti. Projekt si stanovil cíl, informovat obce v území, ve kterém byl projekt realizován, o cílech a možnostech realizace přírodě blízké ochrany proti povodním. Za tímto účelem byly zvoleny různé přístupy: Tématem dvoudenní exkurze byla obnova přírodě blízkých odtokových poměrů pomocí renaturalizace vodotečí. Byl dále rozvíjen povodňový informační systém INGE (interaktive Gefahrenkarte für den kommunalen Hochwasserschutz - interaktivní mapa rizik pro ochranu proti povodním na komunální úrovni), který byl zástupcům komunální sféry představen. Pro posílení povědomí obyvatelstva a zástupců komunální sféry o povodňových rizicích byla vytvořena a distribuována společenská hra Přírodě blízká preventivní opatření: exkurze Exkurze s názvem Přírodě blízká protipovodňová opatření v praxi se uskutečnila ve dnech až v Sasku a v Bavorsku. Tato akce byla určena členům Fóra managementu povodňových rizik a zástupcům cílových skupin projektu: obcí, okresů, architektů, pracovníků územního plánování. Cílem exkurze bylo, získat přehled o možnostech a praktickém provádění opatření v oblasti přírodě blízké protipovodňové ochrany. V rámci exkurze byla navštívena úspěšně realizovaných opatření a pilotní projekty v Sasku a v Bavorsku. Navštívené příklady se nacházejí jak v nezastavěných oblastech, tak i v osídleném území. 8

11 Navštíveny byly následující objekty: 1) řeka Große Mittweida ve městě Schwarzenberg v Krušných horách Přírodě blízká úprava a zlepšení hydraulické výkonnosti uvnitř osídleného území (tento pilotní projekt obdržel v roce 2010 cenu za rozvoj vod Německého sdružení vodního hospodářství, odpadních vod a odpadů (DWA). Foto: J. Levenhagen 2) vodoteč Lungwitzbach u obce Hluchov (Glauchau) Odstraňování škod, způsobených povodní, preventivní protipovodňová ochrana a zlepšení kvality struktury vodního toku pomocí inženýrsko-biologického řešení, pobřežní naučná stezka v sekundární nivě. Foto: Peter Seifert 3) Drážďany Opatření v oblasti revitalizace a úprava vodního toku v osídleném území Foto: J. Levenhagen 9

12 4) Mohan u obce Zapfendorf a Wiesen Obnova oblouku Mohanu, opatření v oblasti renaturalizace Foto: Peter Seifert Exkurze se zúčastnilo 47 účastníků. Na jednotlivých zastávkách probíhaly často velmi intenzivní diskuse mezi jednotlivými zástupci komunální sféry. Celkově byla exkurze hodnocena jako velmi úspěšná Komunální povodňový informační systém INGE Interaktivní mapa ohrožení pro komunální protipovodňovou ochranu vizualizuje Plán odvracení ohrožení, zpracovaný místními orgány a vedením zásahů a představuje tak účinný nástroj pro rozhodování při plánování, realizaci a následném zpracování řešení mimořádné události. Tento software byl vyvinut v rámci projektu ELLA (ELbe-LAbe preventivní protipovodňová opatření pomocí mezinárodního územního plánování). Od té doby byl upraven podle aktuálních požadavků v rámci projektů, financovaných z ERDF (MOSES, LABEL, ). V rámci projektu byly realizovány následující práce: technická aktualizace, především součástí GIS, vývoj trojjazyčné internetové stránky (D, CZ, EN) s informačním videem a chráněnou oblastí ke stažení, školení uživatelů, úprava uživatelského rozhraní v češtině propagace internetové stránky v rámci prezentace na veletrhu (hasičský veletrh FLORIAN s 18. Konferencí komunálních hasičů k povodním v Drážďanech) a článkem v tisku (časopis BrandSchutz, listopad 2014) 10

13 Tato interaktivní mapa zobrazuje všechny důležité informace najednou. Systém lze používat například i v zásahových vozidlech v mobilní verzi na tabletu. Přímo v terénu je tak možno pomocí propojení aktuálních fotografií, dokumentů, map, dat z vodočtů a prostorových informací analyzovat aktuální ohrožení, odhadovat rizika a protokolovat provedená opatření. Všechna data jsou dostupná v reálném čase. To je důležité především v případě povodní, kdy je nutno procesy upravovat podle aktuální situace. Systém byl od začátku používán městem Zhořelec (Görlitz), další města se k používání tohoto systému připojila později. V rámci projektu bylo možno získat jako uživatele tohoto systému město Turnov. Turnov se tak stal prvním českým městem, které se na internetové stránce systému INGE přihlásilo. Obr. 5: INGE.GIS s objekty, ohroženými v obci zaplavením. Zdroj: Projekt INGE 11

14 Desková hra inundo voda v obci Vytvořit povědomí o riziku povodní a toto povědomí uchovat představuje jeden z hlavních úkolů zvládání povodňových rizik. Pouze tehdy, pokud si je každá jednotlivá odpovědná nebo povodní postižená osoba vědoma rizik, může se připravit a zamezit vzniku škod. Významnou roli zde hraje skutečnost, že povědomí veřejnosti o nebezpečí povodní v období po povodňové události postupně klesá. To znamená, že si obyvatelé, žijící v blízkosti vodního toku, na kterém se po delší dobu neodehrála žádná povodeň, riziko povodní dostatečně neuvědomují. Toto povědomí je tedy nutno udržovat nejen pomocí různých akcí, ale i pomocí inovativních opatření. Pro posílení povědomí obyvatelstva a zástupců komunální sféry o nebezpečí povodní byla v rámci projektu vytvořena společenská hra s názvem inundo. Jedná se o strategickou hru, kdy se hráč ocitá v roli starosty, který ve své obci musí řešit problematiku povodní. Hráči se tak naučí pracovat s povodňovými riziky a hravou formou poznávají opatření (v oblasti územního plánování, technická a přírodě blízká opatření) ke zmírnění povodní. Cílovou skupinou hry jsou obce v česko-saském pohraničí a jejich obyvatelé, postižení povodní. Hra byla vyrobena ve vysokém nákladu a distribuována podle cílových skupin v obcích v území, ve kterém byl projekt realizován. Obr. 6: Společenská hra inundo byla vyvinuta a vyzkoušena v rámci projektu. 12

15 3.4. Fórum managementu povodňových rizik (pracovní celek 5) V rámci projektu byla vytvořena a inciována řada interdisciplinárních akcí. Toto Fórum sloužilo odborníkům, lidem z praxe, různým zájemcům a obcím, ohrožených nebo postižených povodní, jako platforma pro výměnu znalostí a zkušeností. Semináře a diskuse v rámci tohoto Fóra byly zaměřeny především na komunální úroveň. Výměna zkušeností v terénu přímo u vodního toku proběhla v rámci dvoudenní exkurze, věnované tématu Přírodě blízká protipovodňová ochrana v Sasku a v Bavorsku. V rámci projektu se celkem uskutečnily dvě konference, šest workshopů a dvě exkurze. Termíny a místa konání workshopů a exkurzí jsou uvedeny na následujícím grafu. Při vytváření koncepce těchto akcí byl kladen důraz na to, aby se stejnou měrou konaly v Česku a v Sasku. Exkurze v rámci tohoto Fóra se konaly jednak v Sasku a Bavorsku (různé zastávky, viz kapitola 3.3.1) a jednak v Drážďanech. Každá akce byla svým daným tématem zaměřena na všechny, nebo na některé cílové skupiny projektu. Témata a cílové skupiny každé akce jsou shrnuty v tabulce 1. Pokračování Fóra managementu povodňových rizik je plánováno, otázky realizace a možností financování však zatím zůstávají otevřené. 13

16 Tabulka 1. Přehled témat, obsahu a cílových skupin akcí, uskutečněných v rámci projektu Termí n Místo / pořadatel Liberec (CZ) PP01 Název Témata / obsah akce Cílové skupiny (dodatečně k projektovým partnerům) Zahajovací konference Projekt Sasko-český management povodňových rizik Představení projektu Přeshraniční komunální management povodňových rizik (co to je?) Obsah projektu, představení jednotlivých pracovních celků Představení obsahu a metod (škodní potenciály, přírodě blízká opatření, komunální prevence, exkurze) Obce, regionální Aktéři, zástupci projektových partnerů Großschön au (Sasko) LP Workshop (1) Přeshraniční, komunální management povodňových rizik analyzovat, plánovat a jednat společně Aktuální problémy managementu povodňových rizik na komunální úrovni z českého a německého pohledu Opatření v oblasti vodního stavitelství (český a německý pohled); přeshraniční důsledky odtoku povodní Efekty opatření s dopadem na subjekty situované na horním toku a na dolním toku Možnosti obcí situovaných na horním a dolním toku v oblasti společného snižování rizik Hlavní témata:obce, vodní hospodářství a plánování též: regionální aktéři Lokální hlásné systémy, příklady INGE (Sasko) a Česko Turnov (CZ) PP01 Workshop (2) Analýza škodního potenciálu pro budovy a infrastrukturu Povodňová situace v Turnově Metodika analýzy škodního potenciálu (syntetické škodní funkce pro odhad škod na budovách) Příklady opatření a vyhodnocení škod v Turnově Projektování a výstavba, přizpůsobené povodním Přenositelnost zkušeností Pracovníci územního plánování na komunální úrovni, zástupci vodního hospodářství a stavebnictví Opatření pro snížení škod na budových; rovněž přírodě blízká opatření Drážďany (Sasko) PP02 Workshop (3) Výměna zkušeností s obcemi pro zjištění povodňových škod a podpora vlastní prevence pomocí stavebních opatření Plán prevence proti povodním na komunální úrovni (příklad Drážďany) Hodnocení povodňových škod a rizik (příklad CZ) Metodika zjišťování škod (syntetické škodní funkce pro odhad škod na budovách) První výsledky zjišťování škod; interpretace výsledků v porovnání; otázky a dosavadní problémy při zjišťování Dokumentace a zjišťování škod; využití zjišťování škod porovnáním Stavební prevence: Co uděláme se zjišťováním škod? Jak jej můžeme komunikovat? Využití pro snižování škod? Pracovníci územního plánování na regionální a komunální úrovni Vodní hospodářství, stavebnictví Věda Orgány veřejné správy 14

17 Termí n 28./ Místo / pořadatel Bavorsko / Sasko PP01 Liberec (CZ) PP01 Freiberg (Sasko) LP Drážďany (Sasko) PP02 Drážďany (Sasko) PP02 Název Témata / obsah akce Cílové skupiny (dodatečně k projektovým partnerům) Exkurze na téma Přírodě blízká protipovodňová opatření v praxi Workshop (4) Přírodě blízká opatření ochrany proti povodním v praxi INGE (Interaktivní mapa ohrožení pro komunální ochranu proti povodním) Exkurze Protipovodňová opatření na městských vodních tocích (v Drážďanech) Workshop (5) Povědomí o povodňových rizicích a vlastní prevence proti povodním Podpora vlastní prevence / další práce se zjištěními? (rovněž pro pracovní celky ) Příklad: povodňový pas Vodní tok Große Mittweida (město Schwarzenberg v Krušných horách) Vodní tok Lungwitzbach (u Hluchova); odstraňování povodňových škod, preventivní protipovodňová ochrana, zlepšení struktury vodních toků Mohan u obcí Staffelstein (renaturalizace a úprava vodního toku v osídleném území) Mohan u obce Zapfendorf a Wiesen; obnova oblouku řeky, renaturalizace Prevence formou přirozené retence Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES Inženýrsko-biologické způsoby výstavby (software SOFIE) Revitalizace Černého potoka v Krušných horách (CZ) Povolování přírodě blízkých opatření orgány veřejné správy Příklady přírodě blízkých opatření v CZ Ohlédnutí na exkurzi, závěr a diskuse Aplikace INGE a zapojení mapových podkladů, práce se souřadnicovými systémy Možnosti optimalizace administrace opatření Příklady použití a tipy Best Practice Prohlídka příkladů protipovodňových opatření v Drážďanech a okolí Odborná prohlídka (město Drážďany) Diskuse příkladů a přenositelnosti Konkrétní přístupy pro zvýšení povědomí o problematice povodní Potenciály pro snížení škod pomocí vlastní prevence, preventivní opatření na komunální úrovni (výsledky pracovních celků projektu ) Konkrétní postupy pro zlepšení vlastní prevence - příklady Pracovníci územního plánování na komunální úrovni Vodohospodářsk á správa Pracovníci územního plánování na komunální úrovni Krajinné plánování / biologové Vodohospodářsk á správa Obce Krizové řízení Pracovníci územního plánování na komunální úrovni, kompetentní osoby Vodní hospodářství, směrné stavební plánování a další obory Obce Vodní hospodářství na regionální úrovni a spolková země Krizové řízení 15

18 Termí n Místo / pořadatel Název Témata / obsah akce Cílové skupiny (dodatečně k projektovým partnerům) Návody / checklisty pro obce Další aktivity co uděláme s výsledky? Akční plán / komunální strategie Liberec (CZ) PP01 Workshop (6) Opatření vyhodnocování a zvládání povodňových rizik Konkrétní přístupy a postupy projektových partnerů Příklady využití produktů projektu Budoucí úkoly Diskuse výsledků Obce Drážďany (Sasko) LP Závěrečná konference, představení výsledků projektu Představení projektu a aktivit, účastníků projektu atd. Analýzy škod, postup a závěry, stavební prevence na základě poznatků z vyhodnocení škod / rizika Komunální prevence, co mohou / musejí učinit obce? (návody, checklisty) Přírodě blízká opatření; příklady, potenciály pro snižování škod Povědomí o nebezpečí povodní, nabídky, opatření, překážky (produkty projektu, reflexe Fóra, potřeby různých aktérů (především na komunální úrovni) Všichni zúčastnění projektoví partneři Pracovníci územního plánování a politické sféry na komunální úrovni Vodní hospodářství na regionální úrovni a na úrovni spolkové země 16

19 4 Zkušenosti z Fóra managementu povodňových rizik Ústředním stavebním kamenem projektu byla řada mezioborových akcí Fóra managementu povodní, popsaná v kapitole 3.5. Pro vyhodnocení koncepce, realizovaných workshopů a diskutovaných témat byl vytvořen krátký dotazník. Anketa byla dobrovolná a byla dostupná jak na internetových stránkách projektu ve formě evaluace online, tak i v papírové formě. Ankety se celkem zúčastnilo 66 respondentů. Závěry, uvedené v následujících kapitolách, se proto vztahují výlučně k jednotlivým odpovědím a nelze je vztahovat na všechny účastníky. Vykazují však výraznou tendenci Analýza a hodnocení účastníků Pro získání přehledu o účastnících Fóra managementu povodňových rizik, byly nejprve položeny otázky ohledně původu, profesního zázemí a vztahu k tematice povodní. S ohledem na evaluaci projektu patřily mezi hlavní otázky: Byly osloveny předem definované cílové skupiny, na které byla řada akcí tohoto Fóra zaměřena? Jaká skupina aktérů by do budoucna měla být zapojena intenzivněji? Odpovědi jsou uvedeny v následujících grafech (obr. 7 9). 17

20 Für welche Institution bzw. Organisation arbeiten Sie? Pro jaký úřad nebo organizaci pracujete? Kommune Obec Landkreis Zemský okres Regionale Institutionen Regionální organizace Landesministerium, Landesamt Zemské ministerstvo, zemský úřad Privatwirtschaft Soukromý sektor (podnikatelský subjekt) Sonstige Institutionen Jiná organizace Obr. 7: Vyhodnocení odpovědí na otázku Pro jakou organizaci pracujete? 18

21 In welchem Bereich sind Sie beruflich tätig? Ve kterém oboru jste profesně činný/á? Versicherungswirtschaft Pojišťovnictví Land- und Forstwirtschaft Zemědělství a lesnictví Raumordnung Územní plánování Naturschutz Ochrana přírody Öffentlichkeitsarbeit Práce s veřejností Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz Odvrácení nebezpečí, ochrana před katastrofami Ver- und Entsorgung Zásobování a likvidace odpadů Kommunale Planung, Bauleitplanung Plánování na komunální úrovni, směrné stavební plánování Wasserwirtschaft Vodní hospodářství Obr. 8: Vyhodnocení odpovědí na otázku: Ve kterém oboru jste profesně činný/á? Obr. 9: Vyhodnocení odpovědí na otázku: Jak často se při své práci setkáváte s tématem povodní? Z odpovědí je patrné, že hlavní cílové skupiny projektu a Fóra managementu povodňových rizik byly osloveny. Účastníci byli především z komunální sféry, přičemž nejvíce zastoupená byla oblast vodního hospodářství. Kromě toho se účastníci ve svém profesním životě intenzivně povodněmi zabývají. Pro budoucí akce z toho vyplývá závěr, zahrnout intenzivněji jednak sféru soukromých podnikatelů, ale i spolků a sdružení. Více oslovována by kromě komunálního plánování měla být rovněž ochrana přírody, lesní hospodářství a zemědělství. 19

22 4.2. Reflexe témat a obsahů Jak je patrné z tabulky 1, byla každá akce svým daným tématem zaměřena na všechny, nebo na některé cílové skupiny projektu. V dotazníku proto byly hodnoceny následující hlediska akcí: Organizace a koncepce akce Témata, ke kterým proběhla zdařilá diskuse Úspěch akce celkově a faktory úspěchu jednotlivě Témata, která chyběla a která by v rámci následujících akcí měla být zohledněna. Odpovědi jsou uvedeny v následujících grafech (obr ). Die Organisation/das Konzept der Veranstaltung bewerte ich folgendermaßen: Organizaci/koncepci akce posuzuji následovně: Ich kann aus der Veranstaltung einen Nutzen für meine berufliche Tätigkeit ziehen. Akce byla užitečná pro moji profesní činnost. Ich hatte während der Veranstaltung ausreichend Möglichkeiten, meine Anliegen und Fragen einzubringen. Měl/a jsem v rámci akce dostatek možností k diskutování otázek a témat, která mě zajímají. Die Veranstaltungsthemen waren verständlich aufbereitet. Témata akce byla zpracována srozumitelně. Ich konnte während der Veranstaltung hilfreiche Kontakte zu anderen Akteuren knüpfen. 20

23 Díky akci jsem mohl/a navázat přínosné kontakty s jinými aktéry. Ja ano unentschieden nevím Nein ne Obr. 10: Hodnocení organizace a koncepce akcí dotázanými účastníky Obr. 11: Tematické hodnocení diskusí a přednášek dotázanými účastníky 21

24 Obr. 12: účastníky Hodnocení úspěchu Fóra managementu povodňových rizik dotázanými Obr. 13: Hodnocení rozmanitosti témat Fóra managementu povodňových rizik dotázanými účastníky Souhrnně lze konstatovat, že akce byly z velké části hodnoceny pozitivně. To se týká i organizace, koncepce a diskutovaných témat. Jako hlavní faktory úspěchu uváděli účastníci následující: 22

25 ... že se dověděli řadu nových informací.... že mohli diskutovat s kolegy z jiných institucí.... že se dověděli, co by mohli v rámci své povodňové prevence dělat lépe.... že ve své budoucí práci zohlední poznatky, které na tomto Fóru získali. Pro budoucí akce by bylo vhodné zajistit dostatek prostoru pro diskusi mezi různými institucemi a mezi zástupci z Česka a Saska. Někteří zástupci komunální sféry mají zásadní problémy s povolováním zahraničních služebních cest. V důsledku toho bylo na akcích, které se konaly v Česku, zastoupeno více českých, nežli německých účastníků a na akcích, které se konaly v Německu, více německých, nežli českých účastníků. Přesto však celkově vyznívá závěr k Fóru managementu povodňových rizik pozitivně (viz rovněž obr. 14). Obr. 14: účastníky Celkové hodnocení Fóra managementu povodňových rizik dotázanými 23

26 4.3. Závěr a výhled S ohledem na záměr, realizovat řadu akcí v rámci Fóra managementu povodňových rizik v pravidelných intervalech i v budoucnosti, byly v rámci další části dotazníku vyvozeny závěry a zjišťován výhled. Otázkou byl zásadní zájem o pokračování těchto akcí a o diskutovaná témata. Obr. 15: Vyhodnocení odpovědí dotázaných účastníků k pokračování Fóra managementu povodňových rizik 24

27 Klimaveränderung Schandensfunktionen Rechtliche Fragen Fördermittel Neue Medien Vorsorge Risikommunikation Präventiver Hochwasserschutz durch geeignete Flächennutzung Kommunale Zusamenarbeit Konkrete Maßnahmen an kleinen grenzübergreifenden Gewässern Informationsaustausch mit INGE Nachhaltige Hochwasserschadensbeseitigung Risikobewusstsein und Bauvorsorge HWRM-Pläne Změny klimatu Škodní funkce Právní otázky Dotační prostředky Nová média Prevence Komunikace v případě rizika Preventivní protipovodňová ochrana pomocí vhodného hospodaření v území Komunální spolupráce Konkrétní opatření na malých přeshraničních vodách Výměna informací pomocí softwaru INGE Udržitelné odstraňování škod, způsobených povodní Povědomí o povodňových rizicích a stavební prevence Plány zvládání povodňových rizik 25

28 Naturnaher Hochwasserschutz Eigenvorsorge Hochwassermeldewege Přírodě blízká protipovodňová ochrana Vlastní prevence Postupy pro povodňová hlášení Obr. 16: Množina pojmů k nejčastěji uváděným tématům pro pokračování Fóru managementu povodňových rizik Kromě toho byly vyhodnoceny další připomínky ohledně podoby budoucích akcí. Velký konsensus bylo možno zjistit v otázce ohledně pokračování těchto akcí v pravidelných intervalech. Přitom se však ukázalo, že pololetní nebo dokonce roční interval pro pořádání takovýchto akcí je považován za dostatečný. 26

29 5 Komunikace výsledků Vytvořit povědomí o riziku povodní a toto povědomí uchovat, představuje jeden z hlavních úkolů řízení povodňových rizik a tím i projektu. Cílenou prací s veřejností má být dosaženo zlepšení obecného povědomí obyvatel o rizicích, které jsou s povodněmi spjaté. To je základním předpokladem pro účinné a dlouhodobé snižování povodňových rizik. S cílem zvýšení udržitelnosti výsledků projektu v komunální sféře v českosaském pohraničí a ve smyslu zvýšeného vnímání projektu veřejností byly zachyceny podstatné výsledky a témata znaleckého posudku, ale i celého projektu : Problematika: rizika povodní v česko-saském pohraničí zjištění a popis možných škod, způsobených povodněmi stavební prevence a ochrana objektů plošná opatření: komunální plánování, zohledňující povodně přirozená prevence povodní prevence ve formě změny chování Výsledky a témata byla shrnuta v obecně srozumitelné podobě graficky a textově na česko-německém posteru (viz obr. 17) a na dvoujazyčné pohlednici (obr. 18). Poster se skládá z přední strany, na které je zobrazen cyklus zvládání povodňových rizik. Tento poster je zaměřen na soukromé osoby, kterým je zprostředkováno, čím mohou ze své strany přispět ke zvládání povodňových rizik. Na zadní straně jsou uvedeny další a hlubší informace ke shora uvedeným tématům. Cílovou skupinou těchto produktů jsou občané a pracovníci územního plánování. Tyto materiály byly v tištěné formě rozdávány zástupcům komunální sféry z území, ve kterém byl projekt realizován a odborníkům v rámci závěrečné konference a dalších relevantních akcí, jmenovitě: Závěrečná konference projektu dne v Drážďanech 2. setkání sítě LABEL X-tra dne v Drážďanech 6. Dny povodní ve dnech v Postupimi (Potsdam) Postery a pohlednice jsou v elektronické formě dostupné rovněž partnerům projektu pro další distribuci i po oficiálním ukončení projektu. 27

30 Obr. 17: Přední a zadní strana české verze posteru; výroba: INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner 28

31 Obr. 18: Dvoujazyčná pohlednice; výroba: INFRASTRUKTUR & UMWELT Professor Böhm und Partner 29

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP

PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Priority MŽP M P pro období 2014+ VODA FÓRUM F 2012 PhDr. Ivo Hlaváč NM a ředitel sekce technické ochrany ŽP Obsah prezentace Evropský a mezinárodní kontext Národní kontext Priority MŽP pro období 2014+

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Plány pro zvládání povodňových rizik

Plány pro zvládání povodňových rizik Plány pro zvládání povodňových rizik Mgr. Ing. Jana Tejkalová oddělení ochrany před povodněmi, odbor ochrany vod MŽP jana.tejkalova@mzp.cz Informační seminář Zlínský kraj 12.2.2015 Rozdělení plánování

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování

Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Kooperační program Česká republika Svobodný 2014-2020 Informace o stavu programování Programové území 2 Hlavní body podpory (1) Prioritní osy Prioritní osa 1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu

Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Workshop Povodeň v červnu 2013 a mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe 21.11. 2013 Magdeburk Obsah

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Plánování a stavební činnost uzpůsobené povodním Hochwasserangepasstes Planen und Bauen

Plánování a stavební činnost uzpůsobené povodním Hochwasserangepasstes Planen und Bauen Plánování a stavební činnost uzpůsobené povodním Hochwasserangepasstes Planen und Bauen Dr. Ing. Peter Heiland (INFRASTRUKTUR + UMWELT Professor Böhm und Partner) Ihr Partner für Beratung, Nachhaltige

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing.

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast. PS 2 Životní prostředí. Ing. Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 2 Životní prostředí Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni

Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni Projekt Zelená síť Krušné hory (www.natura-2000-synergies.net) Zápis z workshopu Udržitelné využívání kulturní krajiny Krušné hory a péče o ni Datum: 14. a 15. 4. 2010 Místo: Program: Účastníci: Zápis:

Více

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ, DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM, PLÁN PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK ZKUŠENOSTI ZE ZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ SMĚRNICE 2007/60/ES V ČESKÉ REPUBLICE J. Cihlář, M. Tomek,

Více

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013

POVODŇOVÝCH RIZIK. Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno. říjen, listopad 2013 MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A MAPY POVODŇOVÝCH RIZIK Ing. Iva Jelínková Povodí Moravy, s.p. Brno říjen, listopad 2013 Obsah prezentace: 1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES 2. Předběž ěžné

Více

1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení

1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení 1. Název opatření Využití výstupů map povodňového rizika (povodňové ohrožení, plochy v riziku) jako limitu v územním plánování a řízení 2. Kód opatření DYJ217A05_O2 3. Typ listu opatření O 4. Aspekt zvládání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

Zkrácený skript F. Protipovodňová opatření mobilní a stacionární technologie

Zkrácený skript F. Protipovodňová opatření mobilní a stacionární technologie Zkrácený skript F Protipovodňová opatření mobilní a stacionární technologie 1. Úvod Pokaždé přesně po odpovídající povodni se přebíjejí aktivity, mající za cíl, lépe zvládnout další povodeň a zamezit škodám.

Více

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha?

Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? Územní plánování a starosti s povodněmi a suchem Jak může územní plánování přispívat k prevenci povodňových situací a sucha? MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Pro seminář Národní dialog o vodě 2014: Co

Více

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové

Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu. Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Možnosti využití GIS pro adaptaci na změnu klimatu Ing. Pavel Struha Odbor informatiky Magistrát města Hradce Králové Co je GIS a proč GIS? Geografický informační systém nástroj, poskytující informace

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů

Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a přiřazení datových modelů Pracovní celky 3.2, 3.3 a 3.4 Sémantická harmonizace - Srovnání a datových modelů Obsah Seznam tabulek... 1 Seznam obrázků... 1 1 Úvod... 2 2 Metody sémantické harmonizace... 2 3 Dvojjazyčné katalogy objektů

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR. Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462

Implementace povodňové směrnice v ČR. Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462 Implementace povodňové směrnice v ČR Ing. Hana Randová ředitelka odboru ochrany vod MŽP hana.randova@mzp.cz +420 267 122 462 Transpozice a implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES

Více

Bytový projekt Skanska Milíčovský háj

Bytový projekt Skanska Milíčovský háj Bytový projekt Skanska Milíčovský háj Podklad pro jednání s občanským sdružením Hezké Jižní město Praha, 19.12.2012 Úvod 1. Společnost Skanska a občanské sdružení Hezké Jižní město ( dále jen HJM ) vedou

Více

Mobility in the City. Česko-saská odborná konference. Praha, 27.11.2013. Lucie Křelinová. Zastoupení Společnosti na podporu hospodářství Saska

Mobility in the City. Česko-saská odborná konference. Praha, 27.11.2013. Lucie Křelinová. Zastoupení Společnosti na podporu hospodářství Saska Praha, 27.11.2013 Lucie Křelinová Zastoupení Společnosti na podporu hospodářství Saska Česko-německá obchodní a průmyslová komora I. Česko saská ekonomická spolupráce II. Společný program ČNOPK a WFS v

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

SEA DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

SEA DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 SEA DOHODY O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI Ing. Kateřina Ambrožová Integra Consulting s.r.o. CÍL DNEŠNÍHO ODBORNÉHO SEMINÁŘE

Více

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik

Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a mapování povodňového nebezpečí a rizik Proces implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových ových rizik v podmínk nkách ČR Karel Drbal

Více

Zlín, 26. května 2015

Zlín, 26. května 2015 Zlín, 26. května 2015 Ivana Pavelová Zlínský kraj EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PARTNER PRO VÁŠ ROZVOJ Projekt Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2012-2015 - III.etapa, registrační

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Ing. Miroslav Král, CSc.

Ing. Miroslav Král, CSc. VODNÍ HOSPODÁŘSTV STVÍ Aktuáln lní informace MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTV LSTVÍ Ing. Miroslav Král, CSc. ředitel odboru vodohospodářské politiky Obsah Organizace vodního hospodářství Vodohospodářská politika

Více

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße

Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße Ekologická zranitelnost v povodí horní Nisy Ökologische Vulnerabilität im Einzugsgebiet der Oberen Neiße ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Zranitelnost vulnerabilita.

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku

Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Pracovní setkání o využití tepla Biogas 13 v Rakousku Každý rok Rakouská kompost&bioplynová společnost organizuje Rakouský kongres o bioplynu, podporovaný klima:aktiv, iniciativu ochrany ovzduší Ministerstva

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině

Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině Quae sit nostra meta co je náš cíl? Národní dialog o vodě 2015 Retence vody v krajině úvod Abstraktní téma aneb co je cílem vodního hospodářství? Agenda OSN post 2015 Plány pro zvládání povodňového rizika

Více

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení

Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Evaluace česko-německých projektů předškolních zařízení Koncepce Stav: 4. 2. 2011 Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch V

Více

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení.

Prosíme, upozorněte na problém co nejvíce Vašich kolegů, NNO, institucí a profesionálních sdružení. Doporučené odpovědi naleznete níže v tomto dokumentu Je samozřejmě zcela na vás, abyste upravili odpovědi podle vašich zkušeností a názorů, ale uvědomte si prosím, že vaše odpovědi budou interpretovány

Více

Programy opatření v Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy Seminář Voda 2010 současný stav a opatření k ochraně vodního zdroje Želivka Ing. Jaroslav Beneš Povodí Vltavy, státní podnik Proces plánování v oblasti

Více

Pozemkové úpravy multifunkční nástroj rozvoje venkovského prostoru

Pozemkové úpravy multifunkční nástroj rozvoje venkovského prostoru Udržitelný rozvoj krajiny s využitím nástrojů pozemkových úprav a agroekologických systémů Pozemkové úpravy multifunkční nástroj rozvoje venkovského prostoru Státní pozemkový úřad Ing. Svatava Maradová,

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ OBCÍ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky Květen 2015 TÉMATA PREZENTACE Východiska plánování Struktura a proces tvorby PRO Aplikace www.obcepro.cz PROČ PLÁNOVAT

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice

Hradec Králové BISE FÓRUM. Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice Hradec Králové BISE FÓRUM Územní energetická koncepce Zlínského kraje a šance pro podnikání obcí venergetice 25. dubna 2005 Vojtěch Jurčík, statutární náměstek hejtmana Způsob zpracování ÚEK ZK Územní

Více

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020

Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 Udržitelný rozvoj na venkově v nařízeních Parlamentu a Rady EU na léta 2014-2020 posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií

Více

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje

Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Plány dílčích povodí Horní Vltavy, Berounky, Dolní Vltavy a ostatních přítoků Dunaje Druhý cyklus plánování (2010 2015) Ing. Jaroslav Beneš Ing. Kateřina Koudelková Povodí Vltavy, státní podnik 19. června

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR

Implementace povodňové směrnice v ČR Implementace povodňové směrnice v ČR základní informace o postupu, informování a zapojení veřejnosti Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP reidinger@mzp.cz +420 267 122 998

Více

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 22. 9. 2015, České Libchavy Ing. Tomáš Vacenovský Obsah prezentace: Základní fakta o projektu Výstupy projektu Témata

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Evaluace Semináře ke zpřístupňování šedé literatury Vy dotazníků Státní technická knihovna v Praze Úvod... Vy... Vy jednotlivých otázek...3 Otázka č. 1 Jak se Vám líbilo místo, kde se seminář konal?...3

Více

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism

Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism Stanovisko Agentury Helptour k projektu Náboženský cestovní ruch (NCR) agentury Czechtourism A. Vzhledem zejména k zhodnocení a porovnání připravovaných výstupů projektu NCR a projektu MAGNI, konkrétním

Více

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí

Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Prevence a zmírňování následků živelních a jiných pohrom ve vztahu k působnosti obcí Problematika přívalových povodní TB010MMR027 Příjemce: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Řešitel: RNDr.

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

PRIORITNI OSA 1: Zlepšovaní kvality vody a snižovaní rizika povodní

PRIORITNI OSA 1: Zlepšovaní kvality vody a snižovaní rizika povodní PRIORITNI OSA 1: Zlepšovaní kvality vody a snižovaní rizika povodní Ing. Květoslava Kapková Ředitelka odboru ochrany přírody, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

02 Č e r v e n 20111. Aktuální výsledky projektu. Jak pokračoval projekt v roce 2011. Irena Šťávová, komunikační manaţer ÚVODEM

02 Č e r v e n 20111. Aktuální výsledky projektu. Jak pokračoval projekt v roce 2011. Irena Šťávová, komunikační manaţer ÚVODEM . Q U A L I S T - I n f o 02 Č e r v e n 20111 ÚVODEM Bude to uţ rok, kdy byl odstartován mezinárodní projekt jedenácti partnerů ze tří zemí. Setkáváte se s druhým vydáním Informačního zpravodaje, který

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38400/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU

ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU ÚVOD DO ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU Karel Zubek Vsetín 18 dubna 2013 Spotřeba a výhled celosvětové spotřeby energií Světová poptávka po elektrické energii vzroste za čtvrtstoletí do roku 2035 o 70%, tedy

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Životní prostředí Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1 Výstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem.

Cíl semináře. Pomáháme Vám s úspěchem. Cíl semináře Předání zkušeností a názorů prezentujících na klíčové faktory pro tvorbu dobré ISRÚ Získání představy o potřebných konkrétních krocích Sdílení zkušeností a názorů všech přítomných Společnost

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011

TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012. Činnost TC v období 2007 až 2011 TC A3 Ekonomika a sociální rozvoj silničního systému Kroměříž, 10.5.2012 Činnost TC v období 2007 až 2011 Základní pojmy PIARC světový silniční kongres a řídící výbor Kongresy, semináře Technické výbory

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro podání žádosti o poskytnutí podpory z prostředků Operačního programu Životní prostředí na zpracování projektů spadajících do podoblasti podpory 1.3.1 Zpracovali

Více

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatřen ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Sucho & Nedostatek vody Sucho -dočasné snížení dostupného množství je způsobené například

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více