Přenos dobré praxe z minulého programovacího období - vlastní vedení projektu, jak se vyvarovat chyb při realizaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přenos dobré praxe z minulého programovacího období - vlastní vedení projektu, jak se vyvarovat chyb při realizaci"

Transkript

1 Vzdělávací modul č. 1: Přenos dobré praxe z minulého programovacího období - vlastní vedení projektu, jak se vyvarovat chyb při realizaci studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/

2 Obsah 1. ÚVOD PŘÍKLADY NEJČASTĚJŠÍCH PROBLÉMŮ PŘI REALIZACI PROJEKTU Definice pojmu harmonogram projektu Nenaplnění harmonogramu Nenaplnění harmonogramu projektu v přípravné fázi projektu Nenaplnění harmonogramu projektu při podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace Nenaplnění harmonogramu projektu při vlastní realizaci projektu Nenaplnění harmonogramu projektu při ukončování vlastní realizace projektu Definice pojmu monitorovací indikátor Nenaplnění monitorovacích indikátorů Nenaplnění indikátoru investičního projektu Nenaplnění indikátoru neinvestičního projektu Definice pojmu veřejné zakázky Chyby ve veřejných zakázkách Nejčastější chyby při vyhlašování výběrových řízení Nesprávně stanovené požadavky na kvalifikaci Nesprávné stanovení lhůty pro doručení Nesprávné či netransparentní určení hodnotících kritérií zadavatelem Nedostatky popř. nedostatečné doklady k ustanovení členů komise/ náhradníků Formální nedostatky v protokolu o otevírání obálek, popř. absence protokolu o otevírání obálek Nedodání kompletní dokumentace k VZ Nesprávné uveřejnění VZ Nedostatky v dokumentaci Nejčastější chyby ve vykazování Chyby v rámci projektových změn Chyby v rámci finančního řízení Chyby při vykazování osobních výdajů Chyby při nákupu zařízení/vybavení/služeb Chyby při monitoringu projektu JAK PROBLÉMŮM V PROJEKTECH PŘEDCHÁZET Jak předcházet problémům v projektech v předinvestiční fázi projektu Definice předinvestiční fáze Rozbor nejčastějších pochybení v přípravné fázi

3 3.2 Jak předcházet problémům v projektech v investiční fázi projektu Jak předcházet problémům v projektech v době udržitlenosti projektu RIZIKA V PROJEKTECH, ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝCH RIZIK Klasifikace rizik a jejich dopadů Mapa rizik Hodnocení rizik Eliminace rizik

4 Kurz: Přenos dobré praxe z minulého programovacího období 1. ÚVOD Do rukou se Vám dostává studijní materiál, který byl zpracován v rámci realizace zakázky: Zajištění vzdělávání za účelem přípravy JMK na programové období Cílem tohoto studijního materiálu je seznámit účastníky s přenosem dobré praxe z minulého programového období. Kurz je zaměřen na: - příklady nejčastějších problémů při realizaci projektu (nenaplnění harmonogramu, monitorovacích indikátorů, chyby ve veřejných zakázkách, chyby ve vykazování apod.), - to jak problémům předcházet (tj. již od přípravy projektu a projektové žádosti), - rizika v projektech, řízení projektových rizik. 4

5 2. PŘÍKLADY NEJČASTĚJŠÍCH PROBLÉMŮ PŘI REALIZACI PROJEKTU 2.1 Definice pojmu harmonogram projektu Harmonogramu projektu a obsahuje všechny informace o tom, v jakých termínech a časových sledech budou práce na projektu probíhat. K jednotlivým úsekům časového rozpisu jsou přiřazeny realizační zdroje, které provádějí výkony podle zadání těchto dílčích úseků a jsou odpovědné za splnění úkolů a realizaci výstupů spojených s konkrétním zadáním dílčího úkolu. Časový rozpis projektu představovaný diagramy a dílčími harmonogramy jsou významnou částí Plánu projektu a jsou nástrojem pro úplné a přehledné podchycení velkého kvanta informací potřebných pro řízení projektu, ze kterých nejdůležitější jsou: milníky a důležité termíny projektu, logické hierarchické struktury prací převedené do časových sledů úloh a úkolů, údaje o předpokládané délce trvání jednotlivých úseků práce, vazby a souslednosti úseků práce, které napomáhají zachování logiky výkonu prací i při časových změnách v harmonogramech, jiné informace napomáhající údržbě harmonogramu ve vazbě na procesy Koordinace a řízení a Monitorování a kontrola po celou dobu životního cyklu projektu. Na tyto základní diagramy jsou pak v softwarových podpůrných nástrojích (např. MS Project) navázány informace o obsazení jednotlivých úseků práce, o nákladech apod. Použití diagramů v harmonogramu projektu je velmi vhodné, protože: - zajišťuje všechny nezbytnosti pro řízení projektu ve smyslu splnění jeho cílů a při zachování všech nároků na dodržení harmonogramu a rozpočtu - jsou významnou pomůckou projektového manažera v dennodenním řízení stejně jako při sledování globálních cílů projektu, - přehlednost diagramu podporuje provedení dostatečně rychlých rozhodnutí v kritických situacích (prodlevy dílčích větví diagramu, identifikace časových rezerv, apod.), a to zejména tehdy, jsou-li v diagramech udržovány jako živé a dynamické struktury, - jsou velmi flexibilní a obsahují vazby, které pohotově podporují analytické potřeby manažera projektu { what-if analýzy, analýza kritické cesty, analýzy rizik, apod.). Obrázek 1: Ukázka harmonogramu projektu Zdroj: v.preclik.net 5

6 Níže je uvedena ukázka harmonogramu projektu v systému Benefit7: Obrázek 2: Ukázka harmonogramu projektu v systému Benefit7 Zdroj: Zpracovatel, Nenaplnění harmonogramu V předchozí podkapitole jste se seznámili s vysvětlení pojmu harmonogram projektu, níže se podíváme na to, co s sebou prakticky přináší nenaplnění harmonogramu projektu. V následujícím textu budou popsány situace z několika projektů, na kterých se pokusíme osvětlit problematiku a uvést řešení z praxe. 6

7 2.2.1 Nenaplnění harmonogramu projektu v přípravné fázi projektu Popis situace: V přípravné fázi projektu, kdy se mělo vyřizovat stavební povolení, zapomněl projektový manažer projektu podat žádost o stavební povolení na příslušný stavební úřad. Popis špatně zvládnuté situace: V důsledku nekontrolování harmonogramu projektu v přípravné fázi projektu se nestihlo vyřídit stavební povolení k projektu. Díky tomu žadatel nemohl podat žádost o dotaci do aktuální výzvy, neboť neměl jednu z povinných příloh žádosti o dotaci, tímto chybným krokem byla zmařena snaha celého projektového týmu. Dále došlo k celkovému zpoždění projektu, neboť se s podáním žádosti o dotaci muselo čekat na další vhodnou výzvu. Popis dobře zvládnuté situace: Ve chvíli, kdy se popíší jednotlivé aktivity projektu a je k nim přiřazeno časové hledisko, je nezbytné dbát na to, aby se nic neopomnělo, tzn., že v případě stavebního povolení, ihned, kdy obdrží projektový manažer projektu technickou projektovou dokumentaci, navštíví stavební úřad a informuje se, zda bude nutné stavební povolení či jiné stanovisko stavebního úřadu pro zamýšlený projekt. Tyto kroky musí probíhat, tak aby bylo např. stavební povolení vyřízeno před koncem dané dotační výzvy (pokud je stavební povolení platné a v právní moci vyžadováno při podání žádosti o dotaci) Nenaplnění harmonogramu projektu při podpisu smlouvy s poskytovatelem dotace Popis situace: Žadateli byl schválen projekt na zateplení školy, kdy měl do dodat veškeré přílohy pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD). V důsledku přípravy na komunální volby se žadatel dostal do časového skluzu. Popis špatně zvládnuté situace: Odpovědný zástupce žadatele se soustředil na svoji předvolební kampaň na místo toho, aby se věnoval již schválenému projektu. Přesto, že věděl, že má schválený projekt na zateplení školy, tak nekonal (nepodal na Státní fond Životního prostředí žádost o prodloužení realizačních termínu), v důsledku toho poskytovatel dotace ukončil administrativu projektu a veškerá předchozí snaha, která vedla ke schválení projektu, vyšla vniveč. Musíme mít neustále na paměti, že schválení projektu neznamená to, že bude automaticky přiznána dotace na účet příjemce. Od schválení projektu je dlouhá cesta k obdržení dotace. Popis dobře zvládnuté situace: Odpovědný zástupce žadatele se sice soustředil na svoji předvolební kampaň, ale několik dní před vypršením lhůty pro dodání podkladů k RoPD zaslal na Státní fond Životního prostředí žádost o prodloužení termínu do , tato žádost mu byla schválena. Tímto krokem obec získala dostatek času zrealizovat veřejnou zakázku na dodavatele stavebních prací a dále zajistit zbývající povinné přílohy, díky tomuto včasnému kroku se podařilo napravit počáteční zanedbání a projekt zůstal ve hře o dotační peníze. 7

8 2.2.3 Nenaplnění harmonogramu projektu při vlastní realizaci projektu Popis situace: Obec realizuje v roce 2014 projekt na zateplení, kde se počítá s žádostí o platbu do konce roku Popis špatně zvládnuté situace: Projektový manažer důsledně nekontroloval průběh stavebních prací, takže dodavatelská stavební firma nabrala skluz, což mělo za následek, že obec nestihla podat žádost o platbu včas a v plné výši vyčerpat alokované finanční prostředky, což s sebou přineslo navýšení vlastních zdrojů příjemce podpory. Popis dobře zvládnuté situace: Projektový manažer důsledně kontroluje průběh stavebních prací a hlídá klíčové milníky pro fakturaci. Faktura je v pořádku a včetně všech náležitostí (razítek, podpisů, předávacího protokolu a úhrady) připravena včas a projektový manažer, tak zvládá bez problému podat žádost o platbu (je, tak zabezpečeno bezproblémové financování projektu a čerpání prostředků z EU fondů) Nenaplnění harmonogramu projektu při ukončování vlastní realizace projektu Popis situace: V tuto chvíli se postupně dokončují projekty, které byly podpořeny v rámci dotačního období Díky podmínkám EU musí být veškeré projekty řádně ukončeny do konce roku Popis špatně zvládnuté situace: Obci byl schválen projekt na zateplení základní školy, příjemce podpory od počátku realizace projektu nevěnoval značnou pozornost harmonogramu projektu (neustále docházelo k posunu termínu a prodlužování termínů, veškeré přílohy k RoPD se řešily na poslední chvíli, atd ) a řízení projektu, v důsledku toho se dostal do časového skluzu a tísně, což s sebou přineslo nutnost prodloužit stavební práce do termínu, který je za termínem akceptovatelným EU (pravděpodobně to budou termíny po ). Tato akumulace nedodržování harmonogramu projektu s sebou přinesla nenávratné škody, které pro příjemce znamenají, že nebude projekt proplacen z prostředků EU v požadované výši, dále tyto finanční prostředky propadnou a nebudou vyčerpány. Popis dobře zvládnuté situace: Obci byl schválen projekt na zateplení základní školy, příjemce podpory od počátku realizace projektu dodržuje stanovené termíny, veškeré případné změny řeší včas, díky tomuto aktivnímu přístupu projekt běží, tak aby byl ukončen včas a všechny schválené prostředky byly proplaceny na účet příjemce podpory. 8

9 Musíme mít neustále na paměti, že realizace projektu nekončí schválením žádosti o dotaci, ba naopak tímto okamžikem náročnější a těžší část projektového cyklu začíná. Proaktivním přístupem k projektu se dají drobná zpoždění v harmonogramu dohnat a tak zachránit nemalé dotační prostředky. Čím víc pasivní příjemce podpory je, tím větší šance, že nebude mu schválená podpora vyplacena v plné výši. 2.3 Definice pojmu monitorovací indikátor Úlohou monitorovacích indikátorů je vyčíslit efekt daného projektu, přínos k naplnění cíle popř. specifických cílů, naplňování horizontálních témat, aj. Za pomocí indikátorů žadatel v žádosti o poskytnutí dotace vyčíslí, co realizace projektu přinese, co bude vytvořeno: např. počet vzdělávacích seminářů, počet účastníků vzdělávání, nová pracovní místa, zvýšení ubytovací kapacity, nová ekologická vozidla pro veřejnou dopravu, snížení emisí CO2, snížení spotřeby energie v GJ apod. Indikátory a jejich hodnoty slouží jako podklad pro hodnocení projektu. Následně se v průběhu realizace projektu a po dobu udržitelnosti projektu sleduje, zda jsou očekávané přínosy (hodnoty indikátorů) projektem naplňovány. Zprostředkující nebo řídící orgán programu naplňování indikátorů monitoruje, shromažďuje data, vyhodnocuje je a současně kvantifikuje dosažené efekty z projektů za celý program. Následně vyhodnocuje splnění cílů programu a naplnění strategie. Existují 3 typy indikátorů: - indikátory výstupu vztahují se k aktivitám konkrétního projektu - co projekt vytvořil. Měří se ve fyzických nebo peněžních jednotkách (např. délka vybudovaných silnic, počet nových lůžek, plocha regenerovaného území, apod.), - indikátorů výsledků vztahují se k přímým a okamžitým účinkům projektu. Jedná se o ukazatele fyzické nebo finanční povahy (např. přírůstek tržeb podpořených subjektů, počet návštěvníků v regionu, počet nově vzniklých podniků, apod.). - indikátorů dopadu vztahují se k následkům, které překračují rámec účinků projektu. Tyto účinky nastávají po určité době, jsou dlouhodobějšího charakteru a mají dopad na širší populaci (např. zvýšení atraktivity měst, snížení nezaměstnanosti, kvalita ovzduší, apod.). Níže je uvedena praktická ukázka indikátorů ze systému Benefit7: 9

10 Obrázek 3: Ukázka indikátorů v systému Benefit7 Zdroj: Zpracovatel, Nenaplnění monitorovacích indikátorů V předchozí podkapitole jste se seznámili s vysvětlení pojmu indikátor projektu, níže se podíváme na to, co s sebou prakticky přináší nenaplnění indikátorů projektu. Níže budou popsány situace z několika projektů, na kterých se pokusíme osvětlit problematiku a uvést řešení z praxe Nenaplnění indikátoru investičního projektu Popis výchozí situace: Obec zrealizovala projekt na zateplení základní školy, ve kterém se zavázala, že zateplí m 2 (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy), dále, že klesne spotřeba energií o 263 GJ/rok a ke snížení emisí CO2 o 14 t/rok. Popis skutečné situace: Po roce od zrealizování projektu jsou dosaženy tyto hodnoty monitorovacích indikátorů: zateplení m 2 (výplně otvorů + obvodové zdivo + střechy), spotřeba energií klesla o 263 GJ/rok a došlo ke snížení emisí CO2 o 13t/rok. Z tohoto plyne, že veškeré indikátory byly naplněny krom indikátoru snížení emisí CO2, který nebyl naplněn o 1t/rok CO2. Takto malé nedodržení indikátorů nemělo za následek krácení přiznané dotace, avšak kdyby např. došlo jen ke snížení emisí CO2 o 2t/rok, tak by následovalo přepočítání projektu a byla by vyčíslena sankce za nedodržení indikátorů (výše sankce je uvedena v příslušném RoPD (dotační smlouvě). Příjemce podpory by, tak musel vracet část dotace, kterou obdržel. 10

11 2.4.2 Nenaplnění indikátoru neinvestičního projektu Popis výchozí situace: Obec zrealizovala projekt na vzdělávání svých zaměstnanců v rámci, kterého mělo být 30 podpořených osob, 10 nově vytvořených inovativních produktů a 30 úspěšných absolventů kurzu. Popis skutečné situace: U prvního indikátoru proběhlo naplnění na 120 %, u druhého na 30 % a u třetího na 70 % původního plánu. Pro stanovení sankce se vypočítá se průměr těchto hodnot. Ten je 73 % čemuž odpovídá sankce v rozmezí 13-17% (resp % u indikátorů výsledků) z hodnoty dotace. Při psaní žádosti o dotaci musíme mít neustále na paměti, že k čemu se v rámci indikátorů v žádosti o dotaci zavážeme, to pak budeme muset splnit, v případě, že to nesplníme, tak se vystavujeme značnému riziku, že část poskytnuté dotace budeme muset vracet. Při tvorbě indikátorů platí dvojnásob, že je být lepší nohama na zemi, než hlavou v oblacích. 2.5 Definice pojmu veřejné zakázky Zadávání veřejných zakázek v České republice, obdobně jako v jiných zemích, je velmi sledovanou oblastí, neboť jejím prostřednictvím prochází značná část veřejných finančních prostředků a veřejnost má de facto tedy pochopitelně zájem na tom, aby tyto prostředky byly vynakládány v souladu s kritérii hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti. Veřejná zakázka je nákup zboží, zadání práce, objednání díla nebo služby, veřejným subjektem (orgánem veřejné moci), kterým je stát, obec, samosprávný celek, organizace jimi založené, nebo případně dalším subjektem, který hospodaří s penězi, nebo jinými veřejnými statky nebo hodnotami pocházejícími z daní, poplatků či jiných zdrojů veřejného bohatství. Veřejné zakázky jsou realizované na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli. Jedná se o úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Jednou ze stran uzavírající smlouvu je veřejný zadavatel. Veřejná zakázka musí být podle zákona realizována na základě písemné smlouvy. V ČR je zadávání veřejných zakázek upraveno zákonem 137/2006 Sb. v aktuálním znění. 2.6 Chyby ve veřejných zakázkách Níže se seznámíte s nejčastějšími chybami při realizaci veřejných zakázek u dotačních projektů Nejčastější chyby při vyhlašování výběrových řízení Chybějící specifikace předpokládané hodnoty veřejné zakázky jak byla stanovena; nedodržení předepsané lhůty pro podání nabídek s ohledem na předpokládanou výši veřejné zakázky; nedodržení předepsaného počtu písemně oslovených dodavatelů; nízký počet podaných nabídek, nedovolené stanovení předmětu veřejné zakázky /např. specifikace obchodní značky, odkazy na konkrétní firmu/; porušování pravidla transparentnosti; smlouvy s dodavatelem neobsahují povinnost umožnit kontrolním subjektům výkon kontroly; neoprávněné dělení zakázek. Popis výchozí situace: Obec realizuje projekt na zateplení základní školy, má od projektanta zpracovanou projektovou dokumentaci, včetně výkazu výměr, projektant s rozpočtářem doporučují materiály a technologie určitých firem a toto se promítlo i do výkazu výměr. 11

12 Popis špatně zvládnuté situace: Projektový manažer se neseznámil podrobně s výkazem výměr, takto neupravený výkaz výměr byl přiložen do zadávací dokumentace. Tento postup se rovná hrubé porušení dotačních podmínek, neboť byl zvýhodněn určitý okruh uchazečů oproti jiným. Toto hrubé porušení znamenalo 25% krácení dotace. Popis dobře zvládnuté situace: Projektový manažer se seznámil podrobně s výkazem výměr, následně zadal projektantovi a rozpočtářovi projektu předělání výkazu výměr, tak aby neobsahoval specifikace obchodních značek. Zadávací řízení pak proběhlo v pořádku a dotace nebyla krácena Nesprávně stanovené požadavky na kvalifikaci Nejčastěji se jedná o zařazení povinných náležitostí nabídky mezi kvalifikační předpoklady /např. platební podmínky, návrh smlouvy/ a stanovení nepřiměřených ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Popis výchozí situace: Obec realizuje veřejnou zakázku na zateplení základní školy v hodnotě 2 mil. Kč bez DPH. Popis špatně zvládnuté situace: Při zpracování zadávací dokumentace obec ve spolupráci s externím administrátorem výběrového řízeni zapracovali technický kvalifikační předpoklad, který spočíval v realizaci 3 zakázek na zateplení, kdy každá zakázka musela být minimálně v hodnotě 20 mil. Kč bez DPH. Tento požadavek byl silně diskriminační. Uvedené tohoto diskriminačního požadavku do zadávací dokumentace mělo za následek, že žádná firma nepodala nabídku do výběrového řízení., což pro obec znamenalo, že musela výběrové řízení zrušit a vyhlásit znovu. V konečném důsledku toto dále znamenalo pro obec několika týdenní zpoždění harmonogramu celého projektu a více náklady na zrušené výběrové řízení. Popis dobře zvládnuté situace: Při zpracování zadávací dokumentace obec ve spolupráci s externím administrátorem výběrového řízeni zapracovali technický kvalifikační předpoklad, který spočíval v realizaci 3 zakázek na zateplení, kdy každá zakázka musela být minimálně v hodnotě 2 mil. Kč bez DPH. Tento požadavek odpovídal velikosti realizovaného projektu. Na obec bylo doručeno ve lhůtě pro podání nabídek 5 nabídek, ze kterých si obec vybrala tu nejvýhodnější. Projekt pak běžel podle stanoveného harmonogramu Nesprávné stanovení lhůty pro doručení Jedná se o lhůtu pro doručení písemné žádosti dodavatele o poskytnutí zadávací dokumentace a doručení dodatečných informací k zadávacím podmínkám dodavatelům. Popis výchozí situace: Obec realizuje veřejnou zakázku na zateplení základní školy v hodnotě 2 mil. Kč bez DPH. V rámci lhůty pro podání nabídek se jeden z uchazečů všiml, že je ve výkazu výměr chybně uvedena jedna položka a tak podá dotaz na dodatečnou informaci. Popis špatně zvládnuté situace: Obec na dotaz ve spolupráci s projektantem odpověděla jen uchazeči, který vznesl dotaz. Odpověď nezveřejnila na profilu zadavatele a ani nezaslala ostatním uchazečům, kteří si požádali o dodatečnou informaci a dále ani nebyla prodloužena lhůta pro podání nabídek. Na 12

13 pochybení se došlo při otvírání obálek, což vedlo ke zrušení zadávacího řízení. V konečném důsledku toto dále znamenalo pro obec několika týdenní zpoždění harmonogramu celého projektu a více náklady na zrušené výběrové řízení. Popis dobře zvládnuté situace: Obec na dotaz ve spolupráci s projektantem odpověděla všem známým uchazečům o zakázku a dále informaci zveřejnila na profilu zadavatele a byla přiměřeně prodloužena lhůta pro podání nabídek. Na obec bylo doručeno ve lhůtě pro podání nabídek 5 nabídek, ze kterých si obec vybrala tu nejvýhodnější. Projekt pak běžel podle stanoveného harmonogramu Nesprávné či netransparentní určení hodnotících kritérií zadavatelem Nejčastěji se jedná o skutečnost, že v případě volby kritéria ekonomická výhodnost nabídky nebyla stanovena dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy a nebyl stanoven, resp. srozumitelně a jednoznačně popsán způsob hodnocení nabídek dle zvolených kritérií; dalším problematickým okruhem jsou situace, kdy zadavatel v rámci skutečností, které mají být předmětem hodnocení, popisuje i skutečnosti, které patří mezi kvalifikační předpoklady. Popis výchozí situace: Obec realizuje veřejnou zakázku na zateplení základní školy v hodnotě 2 mil. Kč bez DPH. Do hodnotících kritérií si dala, že kromě celkové ceny bude hodnotit i dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů. Toto kritérium, však nebylo dostatečně metodicky v zadávací dokumentaci popsáno. Popis špatně zvládnuté situace: Dílčí hodnotící kritérium a jeho hodnocení a váhy nebylo dostatečně popsáno v zadávací dokumentaci. Hodnotící komise, tak nemohla vybrat nejvýhodnější nabídku a byla nucena výběrové řízení zrušit. V konečném důsledku toto dále znamenalo pro obec několika týdenní zpoždění harmonogramu celého projektu a více náklady na zrušené výběrové řízení. Popis dobře zvládnuté situace: Obec do zadávací dokumentace použila jedno hodnotící kritérium a tím byla nejnižší nabídková cena. Na obec bylo doručeno ve lhůtě pro podání nabídek 5 nabídek, ze kterých si obec vybrala tu nejvýhodnější. Projekt pak běžel podle stanoveného harmonogramu Nedostatky popř. nedostatečné doklady k ustanovení členů komise/ náhradníků Nebyl za každého člena komise ustanoven náhradník, chybí doklad o ustanovení komise k otevírání obálek, chybí doklad o ustanovení hodnotící komise a pozvání jejích členů na první jednání komise, chybí doklad o odborné způsobilosti, časový nesoulad mezi jmenováním členů hodnotící komise a jejím jednáním. Popis výchozí situace: Obec realizuje veřejnou zakázku na zateplení základní školy v hodnotě 2 mil. Kč bez DPH. Kompletují se podklady pro RoPD, kdy v rámci nich je nutné dodat kompletní dokumentaci k výběrovému řízení na SFŽP. Popis špatně zvládnuté situace: Obec ve spolupráci s administrátorem veřejné zakázky neprovedla před zasláním podkladů na SFŽP kontrolu těchto podkladů, zaslala neúplné podklady a dále včas nereagovala na výzvu projektového manažera/právního manažera SFŽP. Tento laxní přístup měl za následek to, že 13

14 celá hodnota zakázky byla, tak dána do neuznatelných výdajů (obec, tak neobdržela dotaci na zateplení, ale jen na projektovou přípravu). Popis dobře zvládnuté situace: Obec ve spolupráci s administrátorem veřejné zakázky provedla před zasláním podkladů na SFŽP kontrolu všech zasílaných podkladů, veškeré dokumenty se dohledaly a zaslaly na SFŽP. Kontrola proběhla v pořádku a projekt jede dál podle daného harmonogramu Formální nedostatky v protokolu o otevírání obálek, popř. absence protokolu o otevírání obálek V protokolu nebyly uvedeny všechny údaje dle ZVZ, zcela chybí protokol o otevírání obálek, časové údaje o doručení, resp. přijetí nabídek nejsou v souladu se zadávací dokumentací, ale uchazeči nebyli vyloučeni. Popis výchozí situace: Obec realizuje veřejnou zakázku na zateplení základní školy v hodnotě 2 mil. Kč bez DPH. Kompletují se podklady pro RoPD, kdy v rámci nich je nutné dodat kompletní dokumentaci k výběrovému řízení na SFŽP. Popis špatně zvládnuté situace: Obec ve spolupráci s administrátorem veřejné zakázky neprovedla před zasláním podkladů na SFŽP kontrolu těchto podkladů, zaslala neúplné podklady a dále včas nereagovala na výzvu projektového manažera/právního manažera SFŽP. Tento laxní přístup měl za následek to, že celá hodnota zakázky byla, tak dána do neuznatelných výdajů (obec, tak neobdržela dotaci na zateplení, ale jen na projektovou přípravu). Popis dobře zvládnuté situace: Obec ve spolupráci s administrátorem veřejné zakázky provedla před zasláním podkladů na SFŽP kontrolu všech zasílaných podkladů, veškeré dokumenty se dohledaly a zaslaly na SFŽP. Kontrola proběhla v pořádku a projekt jede dál podle daného harmonogramu Nedodání kompletní dokumentace k VZ Nejčastěji chybí přílohy zadávací dokumentace, např. platební a dodací podmínky. Popis výchozí situace: Obec realizuje veřejnou zakázku na zateplení základní školy v hodnotě 2 mil. Kč bez DPH. Kompletují se podklady pro RoPD, kdy v rámci nich je nutné dodat kompletní dokumentaci k výběrovému řízení na SFŽP. Popis špatně zvládnuté situace: Obec kompletuje podklady k VŘ pro RoPD, kdy v rámci nich je nutné dodat kompletní dokumentaci k výběrovému řízení na SFŽP. Kompletace se dělá ve spěchu a tak se opomene přiložit smlouva o dílo k veřejné zakázce, která je podepsána jednak statutárním zástupcem města a dodavatele. Tohoto nedostatku si všimne projektový manažer projektu na Státním fondu životního prostředí, vyzve obec, aby tento dokument doplnila. Obec nereaguje na výzvu a včas nedoloží tento dokument na SFŽP, což znamená, že není vydáno RoPD a obec dochází o schválenou dotaci. 14

15 Popis dobře zvládnuté situace: Obec kompletuje podklady k VŘ pro RoPD, kdy v rámci nich je nutné dodat kompletní dokumentaci k výběrovému řízení na SFŽP. Kompletace se dělá ve spěchu a tak se opomene přiložit smlouva o dílo k veřejné zakázce, která je podepsána jednak statutárním zástupcem města a dodavatele. Tohoto nedostatku si všimne projektový manažer projektu na Státním fondu životního prostředí, vyzve obec, aby tento dokument doplnila. Obec včas dokument doplní a je bez problému a sankcí vydáno RoPD Nesprávné uveřejnění VZ Nezveřejnění na úřední desce, profilu zadavatele, věstníku veřejných zakázek, nezveřejnění změn na úřední desce, profilu zadavatele, nedodržení lhůt. Popis výchozí situace: Obec realizuje veřejnou zakázku na zateplení základní školy v hodnotě 2 mil. Kč bez DPH. V rámci lhůty pro podání nabídek se jeden z uchazečů všiml, že je ve výkazu výměr chybně uvedena jedna položka a tak podá dotaz na dodatečnou informaci. Popis špatně zvládnuté situace: Obec na dotaz ve spolupráci s projektantem odpověděla jen uchazeči, který vznesl dotaz. Odpověď nezveřejnila na profilu zadavatele a ani nezaslala ostatním uchazečům, kteří si požádali o dodatečnou informaci a dále ani nebyla prodloužena lhůta pro podání nabídek. Na pochybení se došlo při otvírání obálek, což vedlo ke zrušení zadávacího řízení. V konečném důsledku toto dále znamenalo pro obec několika týdenní zpoždění harmonogramu celého projektu a více náklady na zrušené výběrové řízení. Popis dobře zvládnuté situace: Obec na dotaz ve spolupráci s projektantem odpověděla všem známým uchazečům o zakázku a dále informaci zveřejnila na profilu zadavatele a byla přiměřeně prodloužena lhůta pro podání nabídek. Na obec bylo doručeno ve lhůtě pro podání nabídek 5 nabídek, ze kterých si obec vybrala tu nejvýhodnější. Projekt pak běžel podle stanoveného harmonogramu Nedostatky v dokumentaci Nedostatečná archivace veřejných zakázek, fakturace neprovedených prací, chybějí podpisy a razítka na fakturách, platba dodavateli na jiný účet než je na smlouvách/objednávkách. Popis výchozí situace: Obec v roce 2009 zrealizovala k projektu na zateplení základní školu veřejnou zakázku, bylo vydáno RoPD, proběhla vlastní realizace a nyní běží udržitelnost projektu. V roce 2014 se nahlásila kontrola z příslušného finančního úřadu. Popis špatně zvládnuté situace: Obec sice odevzdala kompletní dokumentaci k veřejné zakázce na SFŽP, ale na obecním úřadě si neponechala kompletní paré všech dokumentů souvisejících s předmětnou veřejnou zakázkou. Na základě toho, že kontrolní pracovníci nemohli na obecním úřadě dohledat kompletní materiály k VŘ, byla obci uložena sankce ve výši 1% z přiznané dotace. 15

16 Popis dobře zvládnuté situace: Obec při kompletaci veřejné zakázky jedno paré dokumentace vyhotovila pro účely SFŽP a druhé si nechala na obci pro případnou kontrolu. Kontrola shledala vyhotovenou dokumentaci k veřejné zakázce jako bezchybnou a obci neudělila žádnou sankci. Pochybení ve veřejných zakázkách realizovaných v rámci dotačních programů má fatální důsledek v podobě nepřiznání či krácení schválené dotace. Pokud nemáte dostatek zkušeností s realizováním veřejných zakázek, tak jejich realizovaní přenechejte zkušenějším (nutné dobře si vybrat realizátora VŘ, doporučujeme prověřit si reference) a každý úkon či nestandardní situaci konzultujte s projektovým/právním manažerem poskytovatele dotace. 2.7 Nejčastější chyby ve vykazování Ve většině monitorovacích zpráv a zejména v jejich přílohách se vyskytují chyby, které je možno odstranit a v lepším případě jim dokonce předejít. Níže jsou vyjmenovány nejčastější chyby vyskytující se při realizaci projektů a to jak z hlediska projektového, tak finančního Chyby v rámci projektových změn - nepodstatné změny nejsou v rámci monitorovací zprávy oznamovány, - nepodstatné změny jsou oznamovány, ale není uvedeno zdůvodnění a datum účinnosti, - pozdě oznámená podstatná změna projektu Chyby v rámci finančního řízení - bezdůvodné převody finančních prostředků z účtu projektu, - chybná refundace (dřívější refundace), - příjemce nevede oddělenou pokladnu projektu, - chybné úhrady na straně finančního partnera, - příjemce nepočítá se zálohovým financováním již při zpracování projektové žádosti a následné realizaci, - příjemce/partner, který je plátcem DPH a uplatňuje DPH u FÚ, hradí DPH z účtu projektu a nárokuje jej v soupisce a ŽoP Chyby při vykazování osobních výdajů - nepředložení kopií pracovních smluv a dohod (PS/DPČ/DPP), - PS/DPČ/DPP neobsahují povinné náležitosti, jsou podepsané po datu zahájení výkonu práce, - pracovní výkazy nejsou podepsány popř. podepsány dříve, než je vykonána poslední činnost v měsíci, - osoba ověřující svým podpisem výkaz práce není odlišná od osoby dokládající výkaz práce, - chybně nebo neúplně vyplněné údaje v hlavičce pracovních výkazů a v údajích o počtu odpracovaných a proplacených hodin v daném měsíci, - obecné popisy činností v pracovních výkazech, - nesoulad při synchronizaci činností s ostatními členy realizačního týmu, - zahrnutí činností spadající do nepřímých nákladů, - nepředložené mzdové/výplatní listy a výpisy z účtu organizace prokazující výplatu čistých mezd zaměstnanců projektu, popř. nečitelné relevantní údaje, - zákonné pojištění zaměstnanců nárokované v nesprávné výši (nesprávně provedené zaokrouhlení). 16

17 2.7.4 Chyby při nákupu zařízení/vybavení/služeb - nedoložení veškerých podkladů k výběrovému řízení, věcné chyby, - neprovedení výběrového řízení, - překročení stanovených limitů na zařízení/vybavení/služby, - ceny pořízeného vybavení/zařízení/služeb jsou neúměrně vysoké oproti cenám v čase a místě obvyklým (absence cenových průzkumů trhu, - chybějící objednávky, dodací listy popř. další podklady, - chybějící smlouvy o výpůjčce partnerům, - neodůvodněný nákup z uspořených prostředků, - chybějící označení závazným logolinkem Chyby při monitoringu projektu - nesoulad uvedených údajů, které se vyplňují ve více dokumentech, např. soupiska x rozpis mzdových výdajů x výkaz práce, soupiska x faktura (cena plnění, název dodavatele), soupiska x bankovní výpisy/pokladna (data uskutečnění výdaje), - není dokládána úplná dokumentace k výběrovým řízením (výzva k podání nabídky, včetně doložení odeslání/předání výzvy, zápisy z výběru, kompletní nabídky od dodavatelů, oznámení o výběru dodavatele, včetně doložení odeslání/předání oznámení o výběru dodavatele), - popis realizace klíčových aktivit je okopírován z žádosti, - nejsou zahrnuty mzdové náklady za celé monitorované období, - účetní doklady nejsou označeny identifikací projektu, - přílohy nejsou řazeny dle doloženého seznamu příloh špatná orientace, - ve výkazech práce chybně uváděny úvazky, pozice nejsou v souladu s uzavřenou pracovní smlouvou, vykonávané činnosti jsou uvedeny velice obecně, jsou zde uvedeny činnosti, které spadají pod nepřímé náklady, - chybně vyplňované údaje v pracovních výkazech podíly dovolené, svátků neodpovídají úvazkům v rámci projektu, - nejsou doloženy všechny požadované přílohy ke mzdám mzdové listy, úhrady mezd a zákonných odvodů, - u popisu nepodstatných změn nejsou uvedena data účinnosti, - nejsou vyplněny všechny relevantní monitorovací indikátory, - chybí popis u naplňování monitorovacích indikátorů, - do MI se započítávají i osoby, které do konkrétního indikátoru nepatří, - k fakturám nejsou dokládány objednávky, často na objednávkách chybí závazek archivace a kontroly, - nedostatečný rozpis fakturovaných položek (uvedena pouze jedna částka), nesoulad s rozpočtem projektu, - k účetním dokladům nejsou doloženy doklady o zaúčtování ( košilky ), - není doloženo vedení pokladny projektu, - nejsou dokládány výpisy z projektového účtu nebo nejsou kompletní, - chybí směrnice pro vnitrofaktury (přefakturace nákladů), - v doložených výpisech z projektového účtu/samostatné pokladny není zřejmé, které výdaje spadají do přímých a které do nepřímých výdajů, - nejsou dokládány elektronické verze MZ a příloh na CD, - MZ není podepsána, chybí razítko u podpisu MZ, - atd 17

18 Než dokumenty projektovému manažerovi poskytovatele dotace odevzdáte, tak si křížově zkontrolujte, zda máte všechno v požadované struktuře. Ze zkušenosti nejvíce chyb vzniká přehlédnutím, komplementací podkladů na poslední chvíli a dále, že se člověk nepoučí z chyb v předchozích monitorovacích zprávách a tak neustále dokola opakuje stejné chyby. Dále se přesvědčte, že používáte aktuální příručky a metodické pokyny. 3. JAK PROBLÉMŮM V PROJEKTECH PŘEDCHÁZET V této kapitole se seznámíte s tím, jak se předchází problémům v dotačních žádostech od přípravné fáze až po udržitelnost projektu. 3.1 Jak předcházet problémům v projektech v předinvestiční fázi projektu Definice předinvestiční fáze Každá z fází projektu je důležitá z hlediska úspěšnosti projektu. Přesto bychom však měli věnovat zvýšenou pozornost předinvestiční fázi, neboť úspěch či neúspěch daného projektu bude ve značné míře záviset na informacích a poznatcích marketingové, technickotechnologické, finanční a ekonomické povahy, získaných v rámci předprojektových analýz. I když zpracování těchto analýz není zpravidla levnou záležitostí, nemělo by nás to odradit od pečlivé přípravy projektu, neboť tím můžeme často předejít značným ztrátám spojeným s vložením prostředků do špatného projektu, který by skončil neúspěchem. Výstupem předinvestiční fáze je investiční rozhodnutí, tj. rozhodnutí o tom, zda projekt bude, nebo nebude realizován. S tím souvisí i způsob financování, resp. účtování nákladů na provedení veškeré dokumentace související s předinvestiční fází Rozbor nejčastějších pochybení v přípravné fázi Popis výchozí situace: Obec má ve vlastnictví základní školu, kde nejsou vyměněny otvorové výplně, není zateplený obvodový plášť a zateplena střecha objektu. Vzhledem k tomu, že se blíží komunální volby a za poslední roky se toho moc neudělalo, tak je značný tlak na podání žádosti co nejrychleji. Špatně identifikovaný projektový záměr: Vzhledem k tlaku na podání obec neřeší vhodnost jednotlivých výzev a rozhodne se projekt na místo do Operačního programu Životního prostředí předložit do Regionálního operačního programu (kde byla v kalendáři výzev, výzva dříve než v Operačním programu Životní prostředí), který byl primárně určen pro jiný typ projektů. Projekt vzhledem k nízkému bodovému ohodnocení není podpořen. Obec utopila náklady za projektovou přípravu, ve výši, která se rovná nákladům na výměnu většiny oken v budově školy. Dobře identifikovaný projektový záměr: Obec se v přípravné fázi projektu seznámí, s kalendáři výzev jednotlivých operačních programů na základě toho vybere výzvu v rámci Operačního programu Životní prostředí v oblasti podpory 3.2. Dále je dle podmínek programu zpracována projektová dokumentace včetně položkového rozpočtu, dále je dle podmínek programu zpracován energetický audit. Ve chvíli, kdy jsou přílohy dostatečně rozpracovány, tak je provedeno předběžné bodové ohodnocení záměru, na 18

19 základě kterého si obec potvrdila, že projekt má reálnou šanci na podporu. Projektová žádost byla v termínu podána do příslušné výzvy a následně v hodnotícím procesu navržena k podpoře. Špatně zvolený/složený projektový tým, nastavení harmonogramu přípravné fáze projektu a stanovení úkolů jednotlivých členů týmu: Vedení obce chce předložit žádost o dotaci na energetické úspory místní základní školy. Nově nastoupivšímu projektovému manažerovi s nulovou praxí v oboru dá za úkol přípravu kompletní žádosti o dotaci. Vzhledem k tomu, že projektový manažer má nulové praktické zkušenosti s tímto typem projektů, tak špatně odhadne časovou náročnost jednotlivých příloh, z těchto důvodu se nestihne připravit projektová žádost včetně všech povinných příloh, což znamená, že obec promarnila šanci na získání finanční podpory. Dobře zvolený/složený projektový tým, nastavení harmonogramu přípravné fáze projektu a stanovení úkolů jednotlivých členů týmu: Vedení obce chce předložit žádost o dotaci na energetické úspory místní základní školy. Nově nastoupivšímu projektovému manažerovi s nulovou praxí v oboru dá za úkol přípravu kompletní žádosti o dotaci. Projektový manažer si je vědom toho, že nemá dostatečné zkušenosti s obdobnými projekty, tak se obrátí na informační linku Operačnímu programu Životního prostředí, kde řádně projektový záměr zkonzultuje, na základě konzultace si nastaví harmonogram prací, poptá dodavatele (projektové dokumentace, energetického auditu a zpracovatele vlastní žádosti o dotaci), v průběhu přípravných prací se předpokládané výstupy váží na hodnotící kritéria, ve finále je dotační žádost podána a projekt podpořen. Výběr zpracovatele projektové dokumentace, energetického auditu a zpracovatele dotační žádosti byl proveden na základě prověřených referencí jednotlivých dodavatelů, kteří prokázali zkušenost s obdobnými projekty. 3.2 Jak předcházet problémům v projektech v investiční fázi projektu Tato fáze bývá obvykle zahájena výběrovým řízení na dodavatele předmětu projektu, po výběru dodavatele začíná vlastní realizace projektu (např. zateplení místní základní školy) a tato fáze je dokončena předáním dokončeného projektu do zkušebního, příp. trvalého provozu (tomu předchází zaškolení provozní obsluhy, kolaudační řízení nebo alespoň povolení ke zkušebnímu provozu a provedení garančních testů). Na začátku této fáze se nejčastěji chybuje ve výběrových řízeních, pochybení ve veřejných zakázkách jsou popsány v předchozích kapitolách tohoto studijního materiálu. Popis výchozí situace: Obci byl schválen projekt na zateplení základní školy z Životního prostředí, obec úspěšně zrealizovala výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, dodala veškeré podklady k RoPD na Státní fond Životního prostředí a začala realizovat vlastní projekt. Špatně zvládnuté řízení dotačně podpořeného projektu: V rámci realizace projektu zateplení místní základní školy se vyskytly nepředvídatelné změny v projektu, skladba střešní konstrukce byla jiná, než uváděla výchozí dokumentace. Stavební firma se dohodla s obcí, že stavební úpravy provede tak a tak, navrhlo se řešení, uzavřel se dodatek smlouvy o dílo. Protože příjemce podpory (obec) neměla zkušenosti s obdobnými projekty, tak se nevyhotovil změnový list, který vyžaduje program OPŽP, dodatek nebyl předán projektovému manažerovi na SFŽP, fakturace víceprací a méněprací nebyla, tak ošetřena. V této 19

20 situaci obec podávala na SFŽP žádost o platbu. Náklady za realizaci nové střešní konstrukce byly dány do neuznatelných (obec došla o část dotace), dále příjemce musel dodělat změnové listy a předložit je na SFŽP. Dobře zvládnuté řízení dotačně podpořeného projektu: V rámci realizace projektu zateplení místní základní školy se vyskytly nepředvídatelné změny v projektu, skladba střešní konstrukce byla jiná, než uváděla výchozí dokumentace. Stavební firma se dohodla s obcí, že stavební úpravy provede tak a tak, navrhlo se řešení, uzavřel se dodatek smlouvy o dílo. Všechny toto kroky byly včas konzultovány s projektovým manažerem na SFŽP, bylo nalezeno řešení, jak část nákladů uznat a zahrnout do žádosti o platbu (obec měla vysoutěženou i rozpočtovou rezervu do výše 5%). Díky tomuto proaktivnímu přístupu byla část dotace zachráněna. 3.3 Jak předcházet problémům v projektech v době udržitlenosti projektu O fázi udržitelnosti projektů koluje mezi příjemci podpory celá řada mýtu, které je nutné vyvrátit. Nejčastějším mýtem je, že dotačně podpořený projekt končí jeho vyúčtováním. Popis výchozí situace: Obec úspěšně zrealizovala projekt na zateplení základní školy, veškeré náklady byly proplaceny a bylo podáno závěrečné vyhodnocení akce (ZVA). Špatně zvládnuté řízení dotačně podpořeného projektu: Obec měla smlouvu s poradenskou firmou, která jí řešila administraci projektu jenom po podání ZVA, po schválení ZVA ze strany SFŽP nikdo nevěnoval patřičnou pozornost tomu, že má obec povinnost dalších 5 let zabezpečit udržitelnosti projektu. Nebyl zabezpečen převod účtu v BENE- FILLU z poradenské firmy na obec, a tak obec ani nevěděla, že má něco podávat a poradenská firma na tuto činnost neměla smlouvu, tak tuto agendu neřešila. Naštěstí projektový manažer ze SFŽP dohledal kontakty na obec, ozval se tam a ve spolupráci se starostou dal věci do pořádku, v případě, že by nebyl pro aktivní projektový manažer ze SFŽP, mohla by obec obdržet nemalou sankci ze SFŽP za porušení podmínek poskytnutí dotace. Dobře zvládnuté řízení dotačně podpořeného projektu: Obec měla smlouvu s poradenskou firmou, která jí řešila administraci projektu jenom po podání ZVA, po schválení ZVA ze strany SFŽP se obec rozhodla, že si udržitelnost projektu bude řešit sama (úkony s tím spojené nejsou nějak náročné, ale je nutné je včas řešit). Obec podala žádost o převod účtu v BENE-FILLU z poradenské firmy na účet obec, ve kterém si následně administruje udržitelnost projektu. Udržitelnost projektu běží hladce, obec není vystavena žádným sankcím ze strany poskytovatele dotace. Základem úspěšné realizace každého projektu je včasná komunikace mezi žadatelem, poskytovatelem dotace a ostatními členy projektového týmu. Nebojte se v případě pochybností či dotazů zeptat projektového manažera Vašeho projektu. Lepší je problémům předcházet, než je následně řešit. 20

21 4. RIZIKA V PROJEKTECH, ŘÍZENÍ PROJEKTOVÝCH RIZIK Příprava, realizace a následný provoz projektu byla, je a po celou dobu realizace bude provázena riziky, jejichž míru působení lze minimalizovat jejich definováním, soustavným vyhodnocováním a případným koncepčním nebo operativním zásahem reagujícím na skutečný výskyt rizika nebo možnost jeho vzniku. Rizika jsou konkrétní hrozby, které mohou ohrozit projekt a jeho úspěšnou realizaci. Analýza rizik je pak standardním nástrojem pro řízení a eliminaci rizik projektu v jeho přípravné i realizační fázi. Nová rizika se však mohou objevit i v dalších etapách projektu, především v udržitelnosti dílčích aktivit. Obrázek 4: Schéma základního postupu analýzy rizik Cílem řízení rizik je podchytit rizika projektu, vyhodnotit pravděpodobnost jejich vzniku a závažnost dopadů, naplánovat akce směřující ke snížení pravděpodobnosti vzniku rizikové události a akce směřující ke zmírnění negativních dopadů rizikové události, pokud už nastane. V některých případech je možné na identifikované riziko vědomě reagovat rozhodnutím o akceptaci rizika bez nějakých protiopatření, neboť ta jsou buď nemožná nebo příliš časově či finančně nákladná. Všechny aktivity zahrnuté v přípravě i realizaci projektu svým charakterem naplňují požadavky kladené na definici projektových rizik spojených s návrhem a implementací dílčích aktivit, které budou v rámci projektu realizovány. Implementace projektu bude probíhat v rizikovém prostředí, s nímž jsou spojeny výdaje na realizaci projektu a jeho následný provoz k plnění schválených záměrů a cílů projektu. Prvním krokem procesu snižování rizik je proto jejich analýza. Analýza rizik je pro potřeby implementace projektu chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti jejich výskytu a dopadu na jednotlivé aktivity projektu, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti. Analýza rizik zahrnuje následující kroky: 21

22 1. rozbor vzájemných vztahů, kontextu a souvislostí procesů spojených s přípravou a realizací projektu, 2. vytvoření základního souboru potenciálních rizik v procesech, operacích a činnostech v souladu s legislativními normami, případně dalšími normami a dokumenty ČR a EU, 3. výběr souboru rizik, která jsou důležitá z hlediska implementace projektu, 4. sestavení pořadí rizik podle určeného stupně významnosti pro stanovení priorit rizik, 5. zpracování návrhu řešení eliminace nebo zmírnění rizik v průběhu přípravy a realizace projektu. Obrázek 5: : Schéma podrobného postupu analýzy rizik Zdroj: Zpracovatel 4.1 Klasifikace rizik a jejich dopadů Jedním z významných aspektů řízení rizik je identifikace (definice) potenciálních rizik, která lze na úrovni projektu rozdělit do předem definovaných klasifikačních skupin: A. právní rizika, B. finanční rizika, C. technická rizika, D. personální rizika, E. provozní rizika, F. rizika vyšší moci, G. rizika spojená se spolufinancováním ze SF EU. Následující tabulky představují výsledný seznam identifikovaných potenciálních rizik, která se mohou vyskytnout nejen v průběhu přípravy či realizace předkládaného projektu, ale 22

23 i v průběhu jeho běžného provozu. Pro zvýšení přehlednosti byla jednotlivá rizika označena kódem (např. A.1, B.3, apod.). Ukázkový projekt je zaměřen na vybudování baseballového hřiště. Tabulka 1: Právní rizika Právní rizika Kód Riziko Dopad A.1 Nedodržení závazných pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Žadatel by musel přidělenou dotaci nebo její část vrátit. Projekt by nemohl být realizován s příspěvkem ze SF EU. A.2 A.3 Nedodržení podmínek ROP JV, Prováděcího dokumentu ROP JV a konkrétní výzvy pro předkládání projektů. Nevyřešené vlastnické vztahy k místům realizace projektu (tam, kde je to relevantní). Žádost o dotaci by nebyla hodnocena nebo v případě, že by příjemce již dotaci obdržel, musel by ji částečně nebo v plné výši vrátit. Projekt by nemohl být realizován s příspěvkem ze SF EU. Projekt by nemohl být realizován s příspěvkem ze SF EU. A.4 Nedodržení právních norem ČR, EU. Žadatel by musel přidělenou dotaci vrátit. Projekt by nemohl být realizován s příspěvkem ze SF EU. Tabulka 2: Finanční rizika Finanční rizika Kód Riziko Dopad B.1 Nepřidělení dotace ze SF EU. Zvýšení nároků na financování projektu z vlastních zdrojů žadatele. B.2 B.3 B.4 B.5 Nedostatek finančních prostředků v přípravné, realizační a provozní fázi projektu. Navýšení cen stavebních prací a dalších vstupů. Růst provozních nákladů v provozní fázi projektu. Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu. Projekt by nebylo možné realizovat. Zvýšení celkových nákladů projektu a zvýšení nároků na financování projektu v jeho realizační fázi. Zvýšení provozní náročnosti daného projektu. Ohrožení udržitelnosti výsledků projektu. Riziko vrácení dotace ze SF EU. Tabulka 3: Technická rizika Technická rizika Kód Riziko Dopad C.1 Nedostatky v žádosti o dotaci. Projekt bude vyřazen z dalšího hodnocení či obdrží nižší bodové ohodnocení. 23

24 C.2 Dodatečné změny v projektu. Dodatečné změny by mohly významně ovlivnit a ohrozit dobu realizace projektu. Je-li projekt již schválen a doporučen k financování, je významná změna projektu obecně administrativně náročnou procedurou. C.3 Špatná koordinace dodavatelských prací. Zpoždění zahájení provozu. C.4 Špatná koordinace stavebních prací. C.5 Výběr nekvalitního dodavatele. C.6 Nedodržení termínu realizace. Zpoždění zahájení provozu. Riziko snížení kvality stavebních prací. Ohrožení kvality výstupů projektu a prodloužení doby realizace. Riziko zvýšených (dodatečných) nákladů na nápravu stavu. Zpoždění zahájení provozu. Nutnost argumentace nedodržení termínů realizace projektu s řídícím orgánem ROP JV. Tabulka 4: Personální rizika Personální rizika Kód Riziko Dopad D.1 D.2 D.3 D.4 Nedostatečná delegace kompetencí v projektovém týmu. Nedostatečný vnitřní kontrolní systém. Nedostatek kvalifikované a kvalitní pracovní síly v provozní fázi projektu. Fluktuace zaměstnanců zapojených do provozu projektu. Neefektivní fungování projektového týmu. Ohrožení přípravy a realizace projektu či jeho běžného provozu. Neefektivní fungování projektového týmu. Ohrožení realizace projektu či jeho běžného provozu. Ohrožení běžného provozu a udržitelnosti projektu. Nedostatečně kvalitní personální zajištění provozní fáze projektu. Tabulka 5: Provozní rizika Provozní rizika Kód Riziko Dopad E.1 Nedostatek poptávky po výstupech projektu. Realizace projektu by ztratila smysl a projekt by nebyl udržitelný. Riziko ztráty (vrácení) dotace poskytnuté ze SF EU a úhrada nákladů projektu z vlastních zdrojů žadatele. E.2 Nedodržení ukazatelů. monitorovacích Ohrožení dotace obdržené ze SF EU a její následné vrácení. E.3 Nenaplnění dodavatelských smluv v provozní fázi projektu. Ohrožení běžného provozu následných aktivit v areálu baseballového hřiště. E.4 Špatně zvolený baseballový klub Riziko, že vznikne plocha a budovy, pro které se bude muset hledat nový investor. 24

25 Tabulka 6: Rizika vyšší moci Rizika vyšší moci Kód Riziko Dopad F.1 Živelná pohroma v realizační fázi projektu. Ohrožení nebo zpoždění realizace projektu, v extrémním případě úplné zastavení realizace. F.2 Živelná pohroma v projektu. provozní fázi Ohrožení běžného provozu projektu, zvýšení nároků na zajištění BOZP. Možné ohrožení z hlediska udržitelnosti projektu. F.3 Krádež či poničení předmětů projektu. Nenávratné škody na samotném vybudovaném sportovním areálu. F.4 Teroristický útok. Ohrožení běžného provozu projektu. Nebezpečí poškození revitalizovaných ploch. Možné ohrožení z hlediska udržitelnosti projektu. Tabulka 7: Rizika spojená se spolufinancováním ze SF EU Rizika spojená se spolufinancováním ze SF EU Kód Riziko Dopad G.1 Odchýlení se při realizaci projektu od jeho schválené verze. V případě, že by žadatel řádně neprojednal případné změny projektu s poskytovatelem dotace, musel by přidělenou dotaci nebo její část vrátit. V případě navýšení nákladů nebo jejich nezpůsobilosti, by žadatel musel navýšit objem spolufinancování. G.2 Značná časová náročnost etapy projektové přípravy (rozsah dokumentace povinně předkládané k žádosti o dotaci). Zvýšení nákladů na projektovou přípravu (přímé náklady žadatele i náklady na outsourcing některých činností). G.3 G.4 Možné prodlení při schvalování žádosti o platbu. Riziko nezpůsobilosti některých nákladů. V případě delší časové prodlevy, by to mohlo vést ke zpomalení realizace jiných rozvojových aktivit žadatele či k úpravě platebních podmínek u těchto aktivit. Žadatel by musel navýšit objem spolufinancování z vlastních prostředků. 25

26 4.2 Mapa rizik Mapa rizik slouží ke grafickému znázornění katalogu identifikovaných rizik míry dopadu D, pravděpodobnosti výskytu P a stupně významnosti V. Za tímto účelem bylo vytvořeno schéma, které zobrazuje rozložení jednotlivých rizik do definovaných kategorií významnosti rizik. Nejvíce identifikovaných rizik spadá do kategorie Běžná rizika. Přesto bude kladen důraz na eliminaci všech identifikovaných rizik, protože mohou v případě vzájemného souběhu negativně ovlivnit realizaci projektu. Tabulka 8: Grafická podoba tabulky rizik Zdroj: Zpracovatel,

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu

Program semináře. Popis hlavních bloků administrace projektu Program semináře Schválen lením žádosti projekt nekončí Hradec Králov lové 22.9.2010 Popis hlavních bloků administrace projektů Podklady pro vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a uzavření smlouvy

Více

Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení. Ing. Jana Feireislová

Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení. Ing. Jana Feireislová Způsobilost výdajů jak se vyhnout krácení Ing. Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM Schválený dne: 3. 12. 2009 Platný od: 3. 12. 2009 Verze: 1.0 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 - INFORMAČNÍ POVINNOST PŘÍJEMCE VE VZTAHU K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 20 je platný pro všechny

Více

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová

Způsobilé výdaje. Jana Feireislová Způsobilé výdaje Jana Feireislová Definice Způsobilé výdaje spolufinancovány ze strukturálních fondů EU, Jsou v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie a České republiky Odpovídají cílům, zaměření

Více

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti

Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti Operační program Životní prostředí: dotace v oblasti vodního hospodářství, nejčastější chyby při administraci žádosti 15.12.2010 v Brně Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí

Více

Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů E-mail: lenka.melounova@sfzp.cz

Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů E-mail: lenka.melounova@sfzp.cz Schválením žádosti projekt nekončí aneb zkušenosti s administrací zadávacích řízení projektů v OPŽP, oblast podpory 4.2 Lenka Melounová Státní fond životního prostředí ČR Odbor ochrany přírody a odpadů

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

Dotace a výběrová řízení:

Dotace a výběrová řízení: Výběrová řízení zadávání zakázek, na které se nevztahují postupy upravené zákonem o veřejných zakázkách (postupuje se dle Závazných postupů, pravidel) zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006

Více

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3.

Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236. Ing. Jana Mazánková 6. 3. Setkání členů konsorcia SLARA Administrativa projektu Oborová knihovna zemědělského aplikovaného výzkumu, reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0236 Ing. Jana Mazánková 6. 3. 2014 Obsah prezentace Úvodní představení

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

Závěrečná monitorovací zpráva

Závěrečná monitorovací zpráva Závěrečná monitorovací zpráva Žadatel: Název projektu: Název prioritní osy: Kraj Vysočina Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II.b 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS) Akceptační

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 5. 4. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 5. 4. 2011 Obsah prezentace Předkládané účetní doklady Přílohy monitorovací zprávy - 1) Podpisové vzory - 2) Soupiska účetních dokladů - 3) Pracovní výkazy

Více

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH

Město Kopřivnice. vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH Město Kopřivnice vyhlašuje 7. výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci INTEGROVANÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA OBYTNÁ ZÓNA KOPŘIVNICE JIH 1. Identifikace výzvy Opatření 2.1. Regenerace bytového

Více

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1

Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Financování Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek 1 Oblast Číslo řádku 1 2 3 4 5 6 Porušení výše možného prominutí odvodu

Více

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto

Více

Případová studie veřejné zakázky

Případová studie veřejné zakázky Případová studie veřejné zakázky ZOO 5 kontinentů dodatečné práce město Jihlava Oživení o. s., září 2014 Martin Kameník, věcné hodnocení Andrea Kohoutková, test zákonnosti Obsah I. Metodika zpracování

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR -

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby v projektových žádostech/při realizaci projektů Ing. Lucie Vopěnková Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby

Více

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft

Ing. Martin Kundrát. GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Ing. Martin Kundrát GARANTA CZ a.s. 1 MaKuSoft Jedna z nejdůležitějších a nejobtížnějších věcí pro získání dotace! Cesta k úspěchu = správně zrealizované zadávací/výběrové řízení! 2 MaKuSoft Specifická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obec Osík Osík 240, 569 67 Osík, IČ: 00277100, tel: 461 612 573, e-mail: osik@lit.cz, www.osik.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku spojenou se zajištěním technického dozoru investora na akci:

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny b) v popisu předmětu veřejné zakázky c) vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele

Více

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Obec Petrovice S M Ě R N I C E KTEROU SE STANOVUJE POSTUP OBCE PETROVICE PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ČÁST I. Obecná ustanovení Článek 1 Předmět úpravy a základní zásady 1. Tato směrnice upravuje postup

Více

Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků

Tabulka snížených odvodů za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků za porušení rozpočtové kázně v důsledku porušení podmínek poskytnutí finančních prostředků Typ porušení rozpočtové kázně 1. Neprovedení zadávacího řízení na výběr dodavatele/zhotovitele, nebo uzavření

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty

Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Programu resortu životního prostředí a zemědělství, Podprogramu 8.1 - Podpora ekologické výchovy a osvěty Číslo a název programu: 8 - Program resortu životního prostředí

Více

OPŽP (SFŽP) Státní fond životního prostředí

OPŽP (SFŽP) Státní fond životního prostředí OPŽP (SFŽP) Státní fond životního prostředí Jak správně administrovat dotační projekt Povinná dokumentace k realizaci projektu Komunikace s poskytovatelem dotace a realizačním týmem Čerpání rozpočtu Změny

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy

Audity finančních prostředků poskytovaných EU. Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Audity finančních prostředků poskytovaných EU Mgr. Vendula Kožíšková Magistrát hlavního města Prahy Hlavní město Praha Řídící orgán pro dva operační programy Operační program Praha Konkurenceschopnost

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

Zprostředkující subjekt OP RLZ

Zprostředkující subjekt OP RLZ Zprostředkující subjekt OP RLZ Zadávací dokumentace pro projekty hrazené z technické pomoci Priorita 5 Technická pomoc (TA) Opatření 5.1. Využití externích služeb v oblasti právní, finančně-právní, tlumočnické,

Více

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010

MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY. Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 MONITOROVÁNÍ PROJEKTU A MONITOROVACÍ ZPRÁVY Praha 27. 5. 2010 a 22. 6. 2010 TYPY MONITOROVACÍCH ZPRÁV zpráva o zahájení realizace projektu (ZZRP) průběžná monitorovací zpráva (PMZ) závěrečná monitorovací

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky)

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (ÚSC obec Benátky) Čl. 1 Obecná ustanovení 1.Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Martin Čech Odbor organizace a legislativy SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro Obec Žernov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název veřejné zakázky: Registrační číslo projektu: Název projektu: Předpokládaná hodnota zakázky: Lhůta pro podávání nabídek: Zahraniční stáže žáků

Více

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ

PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ PRAVIDLA PRO VÝBĚR DODAVATELŮ Pokud tato pravidla nebudou dodržena, nebudou výdaje spojené se zakázkou považovány za uznatelné, a příjemci podpory nebude na tyto výdaje přiznána podpora. I. Obecná pravidla

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

INFORMAČNÍ LISTY OP VK

INFORMAČNÍ LISTY OP VK Krajský úřad Královéhradeckého kraje Odbor grantů a dotací INFORMAČNÍ LISTY OP VK Vydání č. 3/2011 Obsah 1. Čerpání dovolené u dohod o pracovní činnosti (DPČ)... 2 2. Nákup služeb souvisejících s realizací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0

Číslo vydání/ aktualizace: 1.0 Kategorizace nedostatků při zadávání zakázek se stanovením výše odvodu za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro zakázky, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle

Více

CZ.1.04/4.1.00/62.00011

CZ.1.04/4.1.00/62.00011 Informace o projektu Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00011 k 31. prosinci 2014 Stručný popis projektu Projekt byl zaměřen na

Více

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty

WORKSHOP = DÍLNA. Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty WORKSHOP = DÍLNA Prostor, kde se něco dělá, místo, kde živí lidé vytvářejí nějaké nové hodnoty 1 Následná veřejnosprávní kontrola, nahrazující funkci interního auditu Odbor interního auditu a kontroly

Více

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz

Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž Příspěvková organizace. reditel@zskomenskeho.cz Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace se sídlem Komenského náměstí 440/2, 767 01 Kroměříž jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu

Více

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR

Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR Integrovaný operační program z pohledu CRR ČR - nejčastější chyby při realizaci projektů Ing. Jarmila Svobodová Osnova prezentace Integrovaný operační program a CRR Nejčastější chyby v žádostech/ projektech

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010

Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 OPPK Výběr dodavatele v projektech OPPK 27. 1. 2010 Praha & EU Investujeme do vaší budoucnosti Evropský fond pro regionální rozvoj 1 Zadávací řízení Příloha L Projektové příručky Pokyny pro zadávací řízení

Více

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení

PŘÍLOHA III. Zadávací řízení PŘÍLOHA III Směrnice MŽP č. 8/2015 pro poskytování finančních prostředků v rámci programu MŽP Likvidace škod po živelních pohromách, podprogramu MŽP Povodně 2013 Zadávací řízení Opatření podporovaná v

Více

Číslo vydání/ aktualizace: 9/0

Číslo vydání/ aktualizace: 9/0 Kategorizace nedostatků při za porušení rozpočtové kázně Návodka: 1) Tabulka je určena jak pro, při jejichž zadávání je příjemce povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ZVZ),

Více

12.7.2011. Seminář pro žadatele doporučené k podpoře Dotace z Programu rozvoje venkova. Osa IV: LEADER. V. výzva k předkládání projektů jaro 2012

12.7.2011. Seminář pro žadatele doporučené k podpoře Dotace z Programu rozvoje venkova. Osa IV: LEADER. V. výzva k předkládání projektů jaro 2012 12.7.2011 Seminář pro žadatele doporučené k podpoře Dotace z Programu rozvoje venkova Osa IV: LEADER V. výzva k předkládání projektů jaro 2012 Program Program: I. Časový harmonogram II. III. IV. Administrativní

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky. Odůvodněníí veřřejjné zakázky Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Odůvodněníí veřřejjné zakázky 1) Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky: Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

Úvodní informace o zadavateli

Úvodní informace o zadavateli Úvodní informace o zadavateli Název: Dobrovolný svazek obcí Křivina Sídlo: Mírové náměstí 90, 517 21 Týniště nad Orlicí IČ: 750 55 384 DIČ: CZ 750 55 384 Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Matička, předseda

Více

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech

Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Informace k častým chybám ve vykazování činností v pracovních výkazech Při kontrole monitorovacích zpráv se často opakují některé nedostatky v pracovních výkazech, na které bychom vás rádi upozornili.

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel Město Osečná tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zateplení obvodového pláště Mateřské školy Osečná Zadávací řízení je organizováno formou výzvy

Více

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1

Podporované projekty Podoblast podpory 1.3.1 Příprava a realizace úspěšného projektu v rámci podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Ing. Martina Štefanová Odbor ochrany přírody a odpadů Státní

Více

při přípravě energeticky úsporných projektů

při přípravě energeticky úsporných projektů Projekt EESI2020 Pracovní setkání na téma: Komplexní řešení při renovaci budov v majetku státu s možností využití metody EPC Role poradenských firem a praktické kroky při přípravě energeticky úsporných

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Nemojov Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12 odst.

Více

Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru

Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru Přístupy auditních orgánů k realizovaným projektům ze SF EU - výsledky a dopady na podnikatelskou sféru Konference Operační program Podnikání a inovace - nástroj zvyšování konkurenceschopnosti českých

Více

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace

Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Stanovisko poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) k vybraným ustanovením Podmínek poskytnutí dotace Č.j. 53618/08/08100/08000 Na základě četných dotazů od žadatelů přistoupilo Ministerstvo

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Příloha č. 1 Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 01-2014 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0038 Škola otevřená

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB ADMINISTRACE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Zadavatel Název: Úřad pro ochranu osobních údajů Sídlo: Praha 7, Pplk.

Více

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12

PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 PŘÍLOHA Č. 14 VZOR MONITOROVACÍ ZPRÁVY/HLÁŠENÍ O POKROKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 12 Etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu/hlášení o pokroku 1 předkládá

Více

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod

Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Dodatek č. ke Smlouvě o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod Na projekt s názvem: Prioritní osa: Oblast podpory Číslo projektu: uzavřený mezi Regionální radou regionu

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA TIŠNOVA Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Mimořádná dotace z rozpočtových prostředků Města Tišnova je v souladu s těmito zákony a dalšími předpisy:

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Změny v projektech. Seminář pro příjemce

Změny v projektech. Seminář pro příjemce Změny v projektech Seminář pro příjemce Praha, 27. 5. 2010/22. 6. 2010 Obsah prezentace 1. Nepodstatné změny projektu 2. Podstatné t změny ě projektu 3. Změny rozpočtu projektu 4. Důležité informace 1.

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Výzva k podání nabídky - veřejná zakázka malého rozsahu Vážení přátelé, Naše č. j.: 853/2011 Vyřizuje: Ing. Jan Studený Tel. č.: 724 303 746 E-mail: starosta@ricanyubrna.cz

Více

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011

Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ. Praha 27. 9. 2011 Seminář pro příjemce OP LZZ finanční část MZ Praha 27. 9. 2011 Přílohy monitorovací zprávy ex ante No. dokument počty vzory 1 Podpisové vzory přikládáno k ZZRP 1 x originál www.esfcr.cz 2 Soupiska účetních

Více

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK

Postupy pro zadávání zakázek. při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK Zadávání zakázek Pokud příjemce nebo partner není schopen zajistit činnosti spojené s realizací projektu vlastními zaměstnanci

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR Těšnov 5 110 00 Praha zastoupený Ing. Helenou

Více

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou

Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Doporučení ke správnému čerpání a vyúčtování finančních prostředků čerpaných z dotačních programů vyhlášených městem Žďár nad Sázavou Novelou zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Tato veřejná zakázka je zadávána v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a v souladu s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále také jako

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013

Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Příloha č. 1 Všeobecná pravidla pro poskytnutí dotace v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 (dále jen Pravidla ) 1. Splnění účelu projektu Příjemce

Více

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů

Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Monitorovací zprávy, Žádost o platbu, Soupiska účetních dokladů Ústí nad Labem, 12.6.2014 Petra Grygarová, Mgr. Alena Michálková Monitoring projektu Předkládá se jeden typ monitorovacího hlášení a dva

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

SŠ,ZŠ a MŠ pro ZP, Brno, úprava projektu na zateplení budov B1,B2,B3,B5

SŠ,ZŠ a MŠ pro ZP, Brno, úprava projektu na zateplení budov B1,B2,B3,B5 Vyzvaný zájemce: Výzva k podání nabídky podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu a podle Směrnice

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY Město Týnec nad Sázavou vyhlašuje v souladu s ustanoveními 12 zákona odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vnitřní

Více

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení

Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Příloha č.5 k č.j.:ppr-14371-27/čj-2015-990656 Příloha č. 2 k NMV č. 44/2014 Postupy při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona k provedení čl. 8 nařízení Čl.

Více

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí

PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ. odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ odbor Financování územních rozpočtů a programové financování Ministerstvo financí OSNOVA PREZENTACE Působnost odboru 12 Rizika zadlužení obce Poskytování dotací a porušení rozpočtové

Více

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ)

1: PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (POPŘ. ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ) Informace pro příjemce nejčastěji se objevující chyby, které mohou být vyhodnoceny jako nesrovnalost, popř. porušení rozpočtové kázně (ve smyslu zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) V rámci

Více

Odůvodnění veřejné zakázky

Odůvodnění veřejné zakázky Odůvodnění veřejné zakázky ZADAVATEL: Česká zemědělská univerzita v Praze Sídlem: Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol Zastoupený: Ing. Jana Vohralíková, kvestor IČO: 60460709 Profil zadavatele: https://zakazky.czu.cz

Více

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS

na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS na předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS Valašsko Horní Vsacko: REALIZACE PROJEKTŮ 2013-2014 1. Úvod

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadavatel nepožaduje více než tříčlenný realizační tým, jehož členové budou disponovat kvalifikací a odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel nepožaduje více než tříčlenný realizační tým, jehož členové budou disponovat kvalifikací a odborností ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Odůvodnění veřejné zakázky ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ), a ve smyslu Vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění

Více

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců

Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Administrace projektů po akceptování žádosti o podporu a nejčastější chyby žadatelů a příjemců Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz

Více

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru

Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany, IČ: 00368067, tel: 517 374 233 e-mail: obec@olsany.org, www.olsany.org Výzva k podání nabídky na poskytnutí úvěru Obec Olšany jako zadavatel zakázky malého rozsahu

Více

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2

Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí. Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 OPŽP Prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí Aktuální stav Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 2 Tomáš Švelch Úsek řízení projektů, odbor ochrany ovzduší a OZE Obsah

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele, právní forma: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C142285. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV. Černá Hora, 23. února 2012. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ VPRV Černá Hora, 23. února 2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK ŽADATELEM/ PŘÍJEMCEM DOTACE Žadatel/příjemce dotace,

Více

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem

Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Zadávací podmínky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Současný stav energetiky a průmyslu s velkou spotřebou energie v Moravskoslezském kraji a možnosti řešení zvyšování jejich energetické efektivnosti

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více