Moderní metody ízení ve veejné správ a jejich využitelnost pro tvorbu projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní metody ízení ve veejné správ a jejich využitelnost pro tvorbu projekt"

Transkript

1 Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy Úvodní konference projektu Martin, Moderní metody ízení ve veejné správ a jejich využitelnost pro tvorbu projekt Ing. Milan Pek, MBA, PhD. 1

2 Obsah prezentace: 1. Úvod 2. Základní úvahy, výkonnost, kvalita 3. ízení rizik a financí, 4. Plýtvání 5. ízení projekt a dotaní management 6. Závr 2

3 Úvod: Pro je dled ležité uplatovat metody výkonnosti: Píiny selhání jak to vidí Drucker: Peter Drucker uvádí dva dvody krize nebo selhání (viz Drucker 2004, s. 19): Každá existující organizace rychle zkrachuje, pokud neinovuje. Naopak každá nová organizace se rychle zhroutí, pokud neídí. To podle Druckera platí stejn v ziskovém i v neziskovém sektoru. DRUCKER, P.F (2004): To nejdležitjší z Druckera v jednom svazku. Management Press, Praha, 293 s. 3

4 Úvod Psobení na ministerstvu pro místní rozvoj 2007: vyjednávání operaních program s EK, rozpoet ministerstva, ízení úadu od : regionální, bytová a územní politika Psobení v samosprávách tajemník mstského úadu - disertaní práce na téma Inovativní pístupy environmentálníízení územních celk - obhájena v listopadu 2006 v rámci oboru Environmentální geografie na Ostravské univerzit -ada pípadových studií, napíklad viz 4

5 Publikace: ízení proces výkonu státní správy (pípadová studie Vsetín) Vydalo: Ministerstvo vnitra R, 2004 Lze získat: odkaz Publikace html Obsah: -Metody kvality a výkonnosti -Procesní pístup -Soubor procesních map peneseného výkonu státní správy 5

6 Publikace: Benchmarking ve veejné správ (druhé, upravené a doplnné vydání) Vydalo: Ministerstvo vnitra R, 2006 Lze získat: /kvalita.ht ml#benchmarking Obsah: -Benchmarking a benchlearning -Projekty Poznámka: Vsetín se podílel na ásti textu publikace 6

7 Publikace: Mení spokojenosti v organizacích veejné správy soubor píklad Vydalo: Ministerstvo vnitra R, 2005 Lze získat: odkaz Publikace Obsah: -Šetení spokojenosti -Konkrétní návody -Spokojenost a metody kvality 7

8 Publikace: Aplikaní píruka modelu CAF pro samosprávné úady Vydalo: Národní informaní stedisko pro podporu jakosti, 2005 Lze získat: Obsah: - Píklady a postupy pro uplatnní metody CAF v samosprávných úadech dle CAF

9 Publikace: Aplikace metody Balanced Scorecard ve veejném sektoru. Vydá: Národní informaní stedisko pro podporu jakosti, 2006 Pjde získat: Obsah: -Kvalita, výkonnost, efektivnost -Strategické plánování a BSC -Uplatování v organizacích veejného sektoru -Pípadová studie Vsetín -BSC v podnicích -Dynamická BSC -Metody kvality a BSC 9

10 Publikace: Pístup radnice k životnímu prostedí soubor píklad ze Vsetína Vydalo: Msto Vsetín a SPKP, 2005 (z grantu MŽP) Lze získat: odkaz Publikace Obsah: -Environmentální profil úadu dle ISO Metodika výpotu ekologické stopy msta, školy a naše výsledky -Evropská sada indikátor udržitelného rozvoje -Metodika ekologických audit -Kritéria místní Agendy 21 -Metoda BSC a životní prostedí 10

11 Publikace: Obnovitelné zdroje energií a efektivníízení samospráv (vydáno esky a anglicky) Vydalo: Msto Vsetín a SMO R, 2006 (financováno z projektu Interreg C2ENET) Lze získat: odkaz Publikace Obsah: -Informace o partnerech a aktivitách projektu C2ENET vetn dobrých praxí -Obnovitelné zdroje energie -Management kvality a výkonnosti 11

12 Publikace: Pístup radnice k podpoe neziskového sektoru Vydala: Spolenost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., 2006 (financováno z projektu MŽP) Lze získat: odkaz Publikace odkaz Dokumenty Obsah: -Informace o NNO na Vsetínsku -Aktivity pro NNO -Grantová schémata msta vetn vzor -Strategie msta v pístupu k NNO 12

13 Publikace: Pístup radnice k ešení zamstnanosti Vydala: Spolenost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., 2006 (financováno z projektu Phare) Lze získat: odkaz Publikace odkaz Dokumenty Obsah: -Informace o projektech podpory zamstnanosti ve Vsetín -Projekt Call Centre, projekt Young Pool -Strategie msta a ešení zamstnanosti -Informace o partnerech 13

14 Publikace: Pístup radnice k sociálním službám Vydala: Spolenost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., 2006 (financováno ze SROP) Lze získat: odkaz Publikace odkaz Dokumenty Obsah: -Typologie sociálních služeb -Katalog sociálních služeb Vsetínska -Komunitní plánování sociálních služeb -Aktivity radnice -Informace o partnerech 14

15 Úvod: Zkušenosti ze samosprávy strategie malých krok msta Vsetín 15

16 2. pedpoklady a poznámky: kvalita, výkonnost, spokojenost 16

17 Metodický postup ešení problém a zmn! " #$ % & ' # % (") ) "!#' * $ +#!,##* -'. #/' #.' 0 3# )*! 0!.4!5.' #' 0 1) # $$!! /' $2)) ) "' $2 $"! 6" # % 7 $% )# $$' ) /# ' 8#* * 9! : # $ 17

18 Abychom mohli ídit a inovovat, musíme me znát t cíl: c Vychází vize úadu z cíle c veejn ejné správy? ízení úadu mají-li našim obanm a zákazníkm pinášet užitek musí z cíle veejné správy vycházet. To není možné bez toho, že cíli porozumím. Cíl veejné správy Zvyšovat kvalitu života pi respektování udržitelného rozvoje Týká se všech oban Zvyšovat kvalitu a výkonnost veejných služeb Týká se zákazník tchto služeb Lze ji vyjádit napíklad jako spokojenost oban nebo pomocí indikátor udržitelného rozvoje. Jak to ešíme? -Msto zjišuje poteby napíklad pomocí Místní agendy 21, (Zdravé msto) -Msto ídí svoji strategii napíklad dle Balanced Scorecard (BSC) Lze ji vyjádit napíklad jako spokojenost zákazník nebo pomocí auditu služby nebo porovnáním s nejlepšími. Jak to ešíme? Úad uplatuje systém kvality a výkonnosti dle ISO, CAF, provádí Benchmarking atd. Dlat správné vci Dlat vci správn 18

19 Model ízení úadu: Dláme správn vné vci správn vn? Snahou je zvtšovat prnik Dlat správné vci správn tlak ídíme napíklad pomocí BSC (Umt ídit strategii) Dlat správné vci zvyšovat kvalitu života Dlat vci správn kvalitn, efektivn a vas tlak ídíme napíklad pomocí CAF (Umt ídit operativu) Správn komunikovat 19

20 Orientace na výsledky. Umíme me to?: V em jsme se pouili ze sportu Trojúhelník, který podmiuje výkonnost sportovce: Píle Talent - Podmínky Píležitosti Píle Rizika Výsledky / Cíle Talent Silné stránky sportovce 1 sportovce 2 Podmínky ím vtší plocha trojúhelníku tím vtší šance na dobrý výsledek. Pro úrove jednotlivce (pracovníka) je trojúhelník svojí konstrukcí prakticky totožný s trojúhelníkem sportovce. Tedy píli pevedeme jako píli a pracovitost. Talent pevedeme jako schopnosti, talent, zkušenosti, kvalifikaci a znalosti. Podmínky pevedeme jako podmínky pro práci. Jak tuto zkušenost uplatnit na úad? Píli pevedeme jako Pracovitost (operativníízení) Talent pevedeme jako Strategie (strategickéízení) Podmínky pevedeme jako Podmínky (zdroje, partnerství, možnosti, ) 20

21 Orientace na výsledky: Pevod na úad SWOT jinak: Píležitosti/ rizika (vnjší vlivy) Silné/ slabé stránky (vnitní vlivy) Píležitosti: využívat Pracovitost (operativní ízení) Výsledky Rizika: snižovat / Cíle Strategie (strategické ízení) Podmínky (zdroje, partnerství, možnosti, ) SWOT: Krom silných/ slabých stránek (pracovitost, strategie, podmínky) ovlivují výsledky také píležitosti a rizika. Píležitosti je teba systematicky využívat. Rizika je teba systematicky snižovat. K tomu všemu je dležité mít potebné znaloti. 21

22 Procesní pístup Vize, strategie a plány Požadavky zákazník/ oban a zainteresovaných stran (+požadavky zákon, udržitelný rozvoj...) ídící procesy (ízení zdroj, rozpoet, mení, odmování...) Hlavní procesy (hodnototvorné nebo týkající se zákazníka / obana) Podprné procesy (ITC, nákup, ) Výstupy/ výsledky proces: - Kvalitní služba (pípadn produkt) - Zmna kvality života v obci / kraji Zptná vazba Vliv (dopad) na: Spokojenost - zákazník se službami - oban s kvalitou života + jiné vlivy: na životní prostedí, na spolenost, Hospodárnost Efektivnost Zdroje, znalosti, kompetence, partnerství Úelnost Vstup Procesy Výstup a Vliv výsledek Píležitosti pro mení (monitorování) a zlepšování 22

23 ízení znalosti: Rovnováha: lidé procesy - technologie Ch. Collinson, G. Parcel: Knowledge management, str. 21: lidé procesy technologie 23

24 METODY KVALITY - Kvalita versus výkonnost veejných ejných služeb [3, str ] Pi posuzování kterékoliv veejné služby mžeme výsledky hodnotit podle 3 kritérií: - kvalita pro zákazníka této služby - výkonnost veejné služby - náklady vynaložené na tuto službu Piemž je jasné, že výkony/ náklady = produktivita. kvalita výkony náklady ideál cíl 1 nebo 0 cíl 2 nebo 0 cíl 3 nebo 0 cíl 4 nebo 0 0 cíl 5 atd. mnoho dalších kombinací negativní vývoj 0 0 nebo 0 0 atd. mnoho dalších kombinací krize rst pokles 0 stagnace výrazný rst 24

25 vztah: kvalita - výkonnost náklady - spokojenost Spokojenost zákazník Spokojenost zamstnanc náklady kvalita výkonnost naprostý ideál Píklady:cíl 1 nebo cíl 2 nebo cíl atd. mnoho dalších kombinací negativní vývoj nebo 0 0 atd. mnoho dalších kombinací krize rst pokles 0 stagnace výrazný rst 25

26 METODY KVALITY PEHLED 1. Benchmarking / Benchlearning EHLED [3, str ] - definice: Je uení se od druhých - porovnávání s ostatními za úelem nalezení dobré praxe a její uplatnní ve svém úad. Jak se liší od bžného porovnávání jde o aktivní porovnávání s odvozením ponauení - z výsledk se formulují podnty pro další rozvoj. - píklady: 1. Od roku 2003 je cca 60 mstských úad zapojeno do Benchmarkingové iniciativy (realizace Vzdlávací centrum pro veejnou správu o.p.s., 2. V roce 2001 probíhal projekt Cena a výkon pro magistrátní msta. 3. Benchmarking je realizován též mezi msty Národní sít Zdravých mst (kampan, plány zdraví a kvality života, sekce,. viz 4. Benchmarking umožuje i sada Evropských indikátor udržitelného rozvoje (viz 5. Základ pro Benchmarking vytváí i metodika hodnocení Místních agend 21, zpracovaná Pracovní skupinou pro MA 21 psobící u MŽP (viz 6. Ve veejné správ lze využít i dotazníkový benchmarking pístupný bezplatn na a benchmarking mže následovat také po CAF. 26

27 Benchlearning 1. Plánujte (co, jak, kdy, s kým provádt) Cyklus benchlearningu 4. Zavete (nejlepší postupy pizpsobené pro váš úad), hodno te a opakujte Projekt benchlearningu 2. Shromáždte a porovnejte (zajímavé postupy a výsledky) 3. Analyzujte (oblasti pro uení se, výsledky a oblasti pro zlepšování) 27

28 CAF 28

29 3. Model EFQM METODY KVALITY PEHLED - model úspšnosti. Obsahuje kritéria pro srovnávací hodnocení výkonnosti organizací. -Píklady: Dle dostupných údaj v samosprávných úadech neuplatnn (Slovensko: msto Martin). Prvky uplatnny u Policie R. Informace: Systém managamentu kvality dle ISO - je systémem kontrol, prevencí a zlepšování dle mezinárodní normy ISO Píklady: v roce 2003 certifikoval ISO 9001 Mstský úad eská Lípa a ISO Mstský úad Vsetín, v roce 2004 Hranice na Morav, Praha 10,. 5. Balanced Scorecard - je metoda kízení strategického plánování, lze ji peložit jako metodu vyvážených ukazatel, nkdy se též uvádí jako vyvážený úspch - Píklady: v roce 2002 probhl pro centrální správu projekt finského ministerstva financí. Od roku 2004 uplatuje (pomocí projektu firmy Mepco s.r.o. a Národní 29sít Zdravých mst) msto Vsetín.

30 BSC schéma metody BSC Balanced Scorecard, Metoda vyvá ených ukazatel nebo té Vyvá ený úsp ch Cyklus zlepšování strategického plánování. Víme, co cht jí ob ané? Co musíme ud lat, aby byli spokojení? Jaké zdroje musíme zajistit, aby byli ob ané spokojeni?!! Co všechno se musíme nau it, abychom to zvládli? Jakými procesy zajistíme spokojenost ob an a dostatek zdroj? 30

31 BSC - Strategická mapa Pracovní píležitosti Oban, klient Vsetín, srdce Valašska píjemné msto k životu, práci a zábav; msto usilující o zvyšování kvality života pi respektování udržitelného rozvoje Dostupné bydlení Píležitosti k využití volného asu Zdravé a pvabné msto Bezpené msto Motivující pracovní píležitost Hospodárnost a financování aktivit Zodpovdné financování a financování z rzných zdroj Dostupné služby, pée, vzdlávání a možnosti spolkového, kulturního a duchovního života Možnosti pro zdravý životní styl a sportování Odpovídající bydlení a upravené msto Úelné hospodaení s finanními prostedky a majetkem msta Prevence a bezpenost Interní procesy Promyšlená píprava a realizace investiních akcí Kvalitníinnost radnice, mstské policie, technických služeb, vlastních školských, kulturních,sportovních a ostatních zaízení Partnerství k realizaci zámr, podnikání a vzdlanosti; podpora spolk a neziskových organizací Uení se a rst Posilování prostedí spolupráce, dvry a zodpovdnosti Zdokonalování procesu komunitního plánování a projektového ízení Rozvíjení dovedností a znalostí, zavádní nových metod a efektivních technologií 31

32 Mítka BSC a jejich rozložen ení na nižší úrovn 1. Úrove msta Na úrovni msta cca 35 indikátor. Úspšnost vize msta je mena: - Index spokojenosti oban - Ekologická stopa (msta, úadu, základních škol - Poet obyvatel msta 2. Úrove odbor úadu a organizací msta Každý útvar msta má stanoveny své mítka, které pispívají k nadazené úrovni. Píklad spokojenost msta se mní na spokojenost zákazník úadu (následn dle jednotlivých odbor) 3. Úrove jednotlivci tým Každý pracovník nebo tým má stanovené výkonnostní paramenty. Je propojeno s odmováním. 32

33 K hlavním krokm projektu zavedení BSC patí: Pevzato z Aplikace metody Balanced Scorecard ve veejném sektoru : 1. Rozhodnte o uplatnní BSC, stanovte rozsah zavedení, naplánujte postup zavádní a vytvote pro to podmínky. 2. Provete revizi všech strategických dokument, provete všechny potebné analýzy (nap. SWOT, finanní analýzy atd.), shromáždte všechny potebné data, informace a znalosti, které mohou mít vliv na úspšné zavedení metody, potvrte platnost vize a hlavních strategií, provete potebná proškolení. 3. Sestavte strategickou mapu za úasti vrcholového (dle charakteru organizace také politického) vedení a projednejte ji se všemi zainteresovanými. 4. Sestavte vyvážený soubor mítek pro jednotlivá témata strategické mapy a projednejte je se všemi zainteresovanými. Upravte dle poteby strategickou mapu. 5. Stanovte metodiky mení, odpovdnosti, cílové hodnoty. Projednejte se všemi zainteresovanými a provete úpravy. 6. Schvalte strategickou mapu, soubor mítek vetn metodik mení a cílových hodnot na potebné úrovni dosáhnte politického konsenzu. 7. Peneste (kaskádujte, rozložte) mítka na nižší úrovnízení (nap. scorecard msta rozložíme na scorecard nebo BSC odboru). Každý útvar i jednotlivec musí znát svj podíl, kterým jeho práce pispívá ke strategii. 8. Zahajte mení a pravideln vyhodnocujte výsledky. Používejte vizualizaci a týmovou práci. Orientujte organizaci na dosažení výsledk. 9. Propojte BSC s odmováním. 10.Sestavte plán opatení, akní plány a projekty k dosažení cíl a provete je. 11.Vyhodno te výsledky (došlo ke zlepšení?), provete potebné úpravy a zmny, zlepšujte (zopakování celého cyklu). Ovte, zda jsou naplnny zásady dle Kaplana 33 o úspšn zavedené BSC.

34 K hlavním krokm projektu zavedení BSC patí: Dle prof. Kaplana úspšn zavedený BSC má následující vlastnosti: 1. Je vypracována strategická mapa se všemi perspektivami a je o ní politická shoda 2. BSC na úrovni organizace veejného sektoru jako celku (tak zvaná Top- Level BSC) obsahuje vyvážený pomr finanních a nefinanních mítek a vyvážený poet (pedstižených a zpoždných) indikátor. 3. Na zavedení BSC pracuje v první fázi vrcholový management. 4. BSC je kaskádován (rozložen) na nižší úrovnízení a postupn na osobní BSC (BSC jednotlivce). 5. Systém je propojen s odmováním. 6. Je propojen s plánováním. 7. Strategie je "stedobodem" ízení. 8. Dojde ke zvýšení výkonnosti. 34

35 Indikátor Ekologická stopa msta Vsetín Ekolog. stopa Vsetína ES = 3,80 gha/obyvatele (R 4,99 ) Ekologická stopa (ES) stanovuje množství pírodních zdroj, které jednotlivec, msto, region nebo celý stát spotebují v daném roce. Ekologická stopa ukazuje, do jaké míry je náš životní styl udržitelný. Jde o ukazatel, který odpovídá na otázku, kolik zem lovk potebuje, ne tedy kolik lidí uritá plocha uživí. Kategorie lidské spoteby jsou v rámci tohoto indikátoru pevedeny na požadovanou plochu produktivní zem, která tyto zdroje poskytuje a vstebává zpt uvolnné odpady. Ekologická stopa je vyjádena v "globálních hektarech". Každá jednotka odpovídá jednomu 35 hektaru biologicky produktivních ploch s "globáln prmrnou produktivitou".

36 Dotazník ke spokojenosti zákazník 36

37 Výsledky spokojenosti zákazník 5 4 Evaluation of citizens satisfaction 4,00 5,00 1. measurement 2. measurement 3. measurement 3,00 3 2,59 2,50 2 1,63 1,86 1,47 1,33 2,03 1,92 1,83 2,13 1,80 1,80 1,50 2,00 1,63 1,89 2,00 1,33 1,50 1,50 1,36 1,67 1,86 1,91 1,74 1 1,00 1,00 1,00 0 OSA OKS FO OSÚM OSV OVÚPD OŽP OŠaK OIR OŽÚ ÚIA Average 37

38 Výsledky spokojenosti zákazník - mezinárodní benchlearning (Martin SR, Shopron Maarsko, Vsetín) ,50 2,00 1,83 1,46 1,60 1,56 1,68 1,34 Martin Vsetín Sopron 1. mení 2. mení 3. mení 1,80 38

39 Výsledky spokojenost zamstnanc 39

40 3. Námty k tématu ízení rizik a financí 40

41 Zjednodušené zobrazení rozpotu obce ;<=(7> "A $)#A A.A $##A #A $*) $" +A!' #$"' "A #$" #0.!A! $)* /A #0 "A +" 0 $*) )A )A /A! )$"A! #$"A $# /)" &# 0 ) +$ $*A #A # "A #$ " #!" )" $#0 #A )" )A $" #0.!A +"A #"A ) $#0 )A #" /)!" ) $# )A )! )$*! / 5 $ 5 +$." 41

42 lenní rizik Rizika mžeme lenit podle oblastí vzniku: -Strategickéízení a riziko - bžn se používá nap. SWOT analýza -Provozní (operativní) rizika -Finanní rizika -Rizika spojená s prací se zákazníkem -Personálníízení a riziko -Rizika spojená sízením inovací, zlepšování, zmn, rizika nových Provozní rizika mžeme rozdlit do 4 skupin: procesní riziko riziko lidského faktoru riziko spojené s používanými technologiemi a systémy riziko externí události 42

43 :!#4 # Analýza rizik a píin jejich vzniku =/#! : $ >B#) $ ##0 #* #$ ;* C# :$# $% &%& 1$ ' '( ) -(! " # $!! % & " * + +!, " " +!! './ 43

44 Controlling Ve veejné správ se nejastji uplatuje controlling rozpotu, investic, projekt a strategický controlling. Výstupem controllingu jsou: - zprávy i soubory informací v pedem dohodnuté struktue (lze se též setkat s názvem reporty, systém reportingu nebo výstupy z manažerského informaního systému ), které poskytují správné a vasné informace pro potebné rozhodování a obvykle také návrh souboru opatení, je-li potebné je pijímat. Controlling má manažerm poskytovat pro jejich rozhodování: - správné informace (interní i externí), - ve správnou dobu a - ve správné struktue a podob (v grafické, tabulkové nebo textové form, tištné nebo elektronicky). 44

45 4. sedm druh plýtvání Metoda štíhlý podnik aplikace na štíhlá veejná správa 45

46 Pevod metody Lean na oblast veejné správy Lean - štíhlá veejná správa. druh plýtvání píklad popisu v ziskovém sektoru píklad popisu ve veejné správ 1. Nadmrné zpracování 2. Zbytená práce pidá se více hodnoty, než za jakou zákazník zaplatí vyrábí (dlá) se více, než je poteba postupuje se podle pedpis a legislativy, která je nadbytená nebo neužitená pracuje se na nepotebných innostech, nesmyslných úkolech 3. ekání a prostoje zpsobeno nedostatky, špatnými postupy, prostoji nevytíženost pracovník, prostoje špatnou organizací práce a špatným ízením 46

47 Pevod metody Lean na oblast veejné správy Lean - štíhlá veejná správa 4. Zásoby (a majetek) produkty, materiál nebo informace ekající na zpracování nadbytený materiál, zásoby, ale také nevyužívaný majetek, špatné investice 5. Chyby stejnou innost je nutné provést znovu stejnou innost je nutné provést znovu, špatn zadané úkoly, nepromyšlené aktivity 6. Doprava (a logistika) nadbytený pesun materiálu, lidí, informací z místa na místo nadbytený pesun lidí, informací z místa na místo, z budovy do budovy 7. Pohyb zbytené pohyby, špatná ergonomie pracovišt zbytené pohyby, špatná ergonomie pracovišt 47

48 1. zmatenéi nadbytené pedpisy a legislativa, napíklad: postupuje se podle pedpis (nebo jejich ástí), které nikdy nemly být pijaty, protože ve své podstat tento druh innosti nikdo nepotebuje, nic se tím fakticky nového nevytváí, nic užiteného se tím nechrání nebo se podstata jen zatemuje, komplikuje a byrokratizuje. pedpisy a legislativa jsou komplikované, umožují mnoho výklad a je nezbytné stále provádt právní rozbory, školit pracovníky. zákony ukládají povinnosti, které nenesou žádný užitek nebo jsou nesmyslnéi nesrozumitelné. 48

49 2. nesmyslnái nepotebná práce a úkoly, napíklad: vyplují se formuláe a zprávy, které nenesou žádný užitek nebo je prakticky nikdo nete. pracuje se na nem, co vlastn nikdo v souasnosti nepotebuje nebo to bylo zadáno v dob, kdy se tato práce jevila nebo byla užitená, ale podmínky se zmnily. Nikdo si zmnných podmínek nevšiml a nesmysln se pokrauje v této innosti dál. Nebo a to je ta horší varianta to pracovníci vdí, ale ze strachu o místo o tom radji mlí. 49

50 3. nevytíženost pracovník a prostoje, napíklad: nejsou výkonnostní parametry, takže vedení ani neví, že pracovníci nepracují naplno. V ad organizací veejného sektoru neexistují výkonnostní parametry nebo se neprovádí porovnávání s ostatními. Standardní výmluvou je, že peci nejsme fabrika a mení výkonu není možné. práce je v prbhu roku velmi nerovnomrn rozdlena (teba i z objektivních dvod) a poet pracovník je nastaven na zajištní náporu. vedení organizace dostaten nezná nápl práce pracovník a neprovádí úpravy pi zmnách. Nkdy také to, že se nepostupuje objektivn, ale podle toho, kdo jak kií. 50

51 4. nevyužívaný majetek, zbytené investice a zásoby, napíklad: nedsledné provádní inventarizace majetku a procesu prodeje nadbyteného majetku. Není jasné, kteráást majetku je nezbytná pro plnní poslání organizace veejného sektoru (a která je nadbytená a svými provozními náklady jen zatžuje). zdlouhavý nebo nehospodárný prodej nadbyteného majetku. provádní neúelných nákup a investic. 51

52 5. chyby, vadnái nesprávná rozhodnutí, napíklad: stejnou innost je nutné provést znovu chybou pracovníka nebo nepesným zadáním. odvolacíízení a zrušená rozhodnutí ve výkonu státní správy. nepromyšlenost, zbrklost: nemáme nikdy as práci poádn promyslet, zato vždycky máme as ji 3x pedlat. 52

53 6. doprava, pesuny, logistika, napíklad: nadbytený pesun, lidí, informací z místa na místo, z budovy do budovy. nelogické rozmístní kanceláí v rámci budovy, mnoho budov. 7. pohyby, napíklad: špatn zorganizované kanceláe, nepoádek i nepehlednost (stále se nco hledá). zbytené pohyby, špatná ergonomie pracovišt. 53

54 5. Dotaní management Jednotlivé fáze ízení projektu financovaného ze strukturálních fond *+&,!-& (!.!-& ) % /+&!-&& %! &! )!' ')' "' '!'#* $ 3&!&&&&& %( '()&&&&&& %&!! 2+&! &&%(! #!$4#!$4 4+$ 0+& 1&!! & %&%( #!'. 54

55 Úspšný projekt $)4&%!! %!%"!( %! 5 :" -#!$*! -# $! $ -#$*#/' $*#/' / -# $!! / :" -#$ $ :" - ) -#! / ) 55

56 Controlling/reporting projekt!&(&&& %(1& & #D E5 $ F.!.!#0! F$! G G E E E9 6%"!-&& E E9 E E9 E9,)()& E E9 7& E9 E9,)1&& E9 H $ $ ' " E H $ ' " $ G H GG H $* & Ve fázi realizace je teba se zamit na kontrolu plnní: - cíle projektu (v projektu se promítne do výstup, výsledk nebo monitorovacích parametr), - dodržování rozpotu projektu, - dodržování harmonogramu aktivit. 56

57 HDP na obyvatele HDP na 1 obyvatele, dle region (EU 27 = 100, v%) Území Region Prmr Prmr ESKÁ REPUBLIKA 70,7 73,9 75,9 77,2 79,2 81,4 83,5 85,6 87,8 83,5 85,6 Praha 148,1 155,1 156,4 161,5 166,8 171,5 176,2 180,9 185,6 176,2 180,9 Stedoe ský kraj 67,4 69,7 72,2 71,1 71,6 72,7 73,8 74,8 75,9 73,8 74,8 Jihozápad 64,2 67,4 70,4 70,5 72,7 74,8 76,9 79,0 81,1 76,9 79,0 Jihoeský k raj 63,6 66,0 67,9 69,0 71,4 73,4 75,3 77,2 79,2 75,3 77,2 Plzeský kraj 64,9 69,0 73,2 72,2 74,1 76,4 78,7 81,1 83,4 78,7 81,1 Severozápad 56,5 60,4 61,6 61,4 63,0 64,6 66,2 67,9 69,5 66,2 67,9 Karlovarský kraj 57,4 59,1 59,0 58,2 60,4 61,2 61,9 62,7 63,5 61,9 62,7 Ústecký kraj 56,1 60,9 62,5 62,6 63,9 65,9 67,8 69,8 71,7 67,8 69,8 Severovýchod 61,8 63,2 64,6 65,4 66,9 68,2 69,5 70,8 72,1 69,5 70,8 Liberecký k raj 61,9 59,8 61,0 64,9 67,1 68,4 69,7 71,0 72,3 69,7 71,0 Královéhradecký k raj 64,1 66,3 68,2 67,6 68,9 70,1 71,2 72,4 73,6 71,2 72,4 Pardubický kraj 59,3 62,8 63,7 63,5 64,7 66,1 67,4 68,8 70,2 67,4 68,8 Jihovýchod 63,9 67,0 67,9 68,6 70,4 72,0 73,6 75,3 76,9 73,6 75,3 Vysoina 61,2 63,5 64,8 65,1 66,8 68,2 69,6 71,0 72,4 69,6 71,0 Jihomoravsk ý kraj 65,1 68,6 69,4 70,2 72,0 73,7 75,5 77,2 78,9 75,5 77,2 Stední Morava 56,4 58,5 60,0 60,3 61,3 62,6 63,8 65,1 66,3 63,8 65,1 Olomoucký kraj 54,5 56,7 59,5 58,4 58,8 59,9 61,0 62,1 63,2 61,0 62,1 Zlínsk ý kraj 58,4 60,5 60,4 62,3 64,1 65,5 66,9 68,3 69,7 66,9 68,3 Moravskoslezsko 54,5 57,3 62,3 65,8 68,1 71,5 74,9 78,3 81,7 74,9 78,3 Zdroj: SÚ, Regionální úty 2006 MMR - Extrapolace asových ad na roky

58 Myšlenky na závr Stephen Covey: ízení znamená efektivnost postupu po žebíku úspšnosti, vedení uruje, zda se žebík opírá o správnou ze. Nkdy mám ve veejném sektoru dojem, že se sice vci posouvají lopotn nahoru, ale žel je žebík open o špatnou ze. D kuji za pozornost Kontakt: Ing. Milan P ek, MBA, PhD. 58

59 Všechno, co je dobré vdt o život, jsem se nauil z Noemovy archy Za prvé: nezmeškat lo. Za druhé: pamatovat, že jsme všichni na jedné lodi. Za tetí: plánovat dopedu. Když Noe stavl archu, nepršelo. Za tvrté: udržet se fit. Když vám bude 600 let, nkdo vás mže požádat, abyste udlali nco opravdu velkého. Za páté: neposlouchejte kritiky; prost pokraujte v práci, která se musí udlat. Za šesté: postavte svou budoucnost na vysokém základu. Za sedmé: z bezpenostních dvod cestujte v párech. Za osmé: rychlost není vždy výhodou. Šneci byli na palub s gepardy. Za deváté: když jste ve stresu, chvilku se plavte. Za desáté: pamatujte, archu stavli amatéi, Titanic profesionálové. Za jedenácté: bouka nevadí, když jste s Bohem, vždy na vás eká duha. 59

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

pomocí metod kvality Kvalita života změna je do budoucna jedinou jistotou: Praha MV 5.10.2004 stní Agenda 21 a metody kvality)

pomocí metod kvality Kvalita života změna je do budoucna jedinou jistotou: Praha MV 5.10.2004 stní Agenda 21 a metody kvality) změna je do budoucna jedinou jistotou: řízení úřadu pomocí metod kvality (V čem nám n m pomáhá projekt Zdravé město, MístnM stní Agenda 21 a metody kvality) Kvalita života Praha MV 5.10.2004 Ing. Milan

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

změna je do budoucna jedinou jistotou: stní Agenda 21 a metody kvality) Seminář 9.2.2005 Jiří Čunek, starosta města Kvalita života

změna je do budoucna jedinou jistotou: stní Agenda 21 a metody kvality) Seminář 9.2.2005 Jiří Čunek, starosta města Kvalita života změna je do budoucna jedinou jistotou: Zkušenosti města m Vsetín (V čem nám n m pomáhá projekt Zdravé město, MístnM stní Agenda 21 a metody kvality) Kvalita života Seminář 9.2.2005 Jiří Čunek, starosta

Více

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve Výhody modelu CAF pro zvyšov ování kvality veejn ejné služby Vladimír Votápek pek, poradce 1 Tlak globalizace Firmy se dnes musí vyrovnávat vat s extrémn mním m tlakem globalizované konkurence a proto

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií

Zkušenosti s využitím informa ních systém p i provozu a optimalizaci rafinérií 153 Zkušenosti s využitím informaních systém pi provozu a optimalizaci rafinérií Ing. Milan Vitvar eská rafinérská a.s., 436 70 Litvínov milan.vitvar@crc.cz, tel. 476 164 477 http://www.crc.cz Souhrn Je

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

Projekt SOL v eské republice

Projekt SOL v eské republice Projekt SOL v eské republice Úvod Bezpenost silniního provozu, ochrana zdraví a ochrana životního prostedí mají jeden významný spolený prvek, jejich základem je zodpovdný pístup každého z nás k sob samému

Více

Podkladové materiály ke školení

Podkladové materiály ke školení Projekt Vzděláváním a novými informacemi k prosperitě Podkladové materiály ke školení Finanční efektivita a úsporné vedení potravinářského podniku a výroby Nákladový controlling Tento projekt Vzděláváním

Více

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje

Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky. Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Úvod do CAF vstupní workshop pro začátečníky Projekt: Aplikace modelu CAF na Krajském úřadě Karlovarského kraje Obsah školení Základní logika modelu CAF Architektura modelu kritéria zlepšování Kvantifikace

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Tento postup byl vypracován v rámci projektu Výzkumu a vývoje MŽP R SP/II/2f1/2/07 "Identifikace prevenního potenciálu živnostenských odpad v R a jeho uplatnní

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje

Základní parametry zadávacích podmínek ve ejné zakázky Po ízení aplikace MS2014+ a zajišt ní jejího provozu a rozvoje Základní parametry zadávacích podmínek veejné zakázky Poízení aplikace MS2014+ a zajištní jejího provozu a rozvoje 1. Úvod Vláda R dne 8. záí 2011 svým usnesením. 664 schválila základní koncepci ešení

Více

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace

Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace ESKÝ NORMALIZA NÍ INSTITUT si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Normy pro informa ní systémy (Bezpe nost) a jejich aplikace který se bude konat dne 28. února 2008 od 9:30 hod. v sále List - NI, Biskupský

Více

Využívání benchmarkingu a dalších metod kvality s cílem účinně zvládat změny, řídit úřad a spravovat město či kraj pomocí metod kvality a výkonnosti

Využívání benchmarkingu a dalších metod kvality s cílem účinně zvládat změny, řídit úřad a spravovat město či kraj pomocí metod kvality a výkonnosti 3 VZTAH BENCHMARKINGU K DALŠÍM METODÁM KVALITY Obsah kapitoly: 3.1 POJEM KVALITA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 3.2 VZTAH BENCHMARKINGU K MODELU SEBEHODNOCENÍ DLE CAF 3.3 BENCHMARKING VE VZTAHU K BSC A NĚKTERÝM DALŠÍM

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka

Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka Smrnice pro oznaování jednotek a vedení registru organizaních jednotek Junáka 1. Základní a úvodní ustanovení (1) Smrnice v návaznosti na Organizaní ád Junáka uruje pravidla pro oznaování jednotek Junáka

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 9/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více