Moderní metody ízení ve veejné správ a jejich využitelnost pro tvorbu projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní metody ízení ve veejné správ a jejich využitelnost pro tvorbu projekt"

Transkript

1 Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy Úvodní konference projektu Martin, Moderní metody ízení ve veejné správ a jejich využitelnost pro tvorbu projekt Ing. Milan Pek, MBA, PhD. 1

2 Obsah prezentace: 1. Úvod 2. Základní úvahy, výkonnost, kvalita 3. ízení rizik a financí, 4. Plýtvání 5. ízení projekt a dotaní management 6. Závr 2

3 Úvod: Pro je dled ležité uplatovat metody výkonnosti: Píiny selhání jak to vidí Drucker: Peter Drucker uvádí dva dvody krize nebo selhání (viz Drucker 2004, s. 19): Každá existující organizace rychle zkrachuje, pokud neinovuje. Naopak každá nová organizace se rychle zhroutí, pokud neídí. To podle Druckera platí stejn v ziskovém i v neziskovém sektoru. DRUCKER, P.F (2004): To nejdležitjší z Druckera v jednom svazku. Management Press, Praha, 293 s. 3

4 Úvod Psobení na ministerstvu pro místní rozvoj 2007: vyjednávání operaních program s EK, rozpoet ministerstva, ízení úadu od : regionální, bytová a územní politika Psobení v samosprávách tajemník mstského úadu - disertaní práce na téma Inovativní pístupy environmentálníízení územních celk - obhájena v listopadu 2006 v rámci oboru Environmentální geografie na Ostravské univerzit -ada pípadových studií, napíklad viz 4

5 Publikace: ízení proces výkonu státní správy (pípadová studie Vsetín) Vydalo: Ministerstvo vnitra R, 2004 Lze získat: odkaz Publikace html Obsah: -Metody kvality a výkonnosti -Procesní pístup -Soubor procesních map peneseného výkonu státní správy 5

6 Publikace: Benchmarking ve veejné správ (druhé, upravené a doplnné vydání) Vydalo: Ministerstvo vnitra R, 2006 Lze získat: /kvalita.ht ml#benchmarking Obsah: -Benchmarking a benchlearning -Projekty Poznámka: Vsetín se podílel na ásti textu publikace 6

7 Publikace: Mení spokojenosti v organizacích veejné správy soubor píklad Vydalo: Ministerstvo vnitra R, 2005 Lze získat: odkaz Publikace Obsah: -Šetení spokojenosti -Konkrétní návody -Spokojenost a metody kvality 7

8 Publikace: Aplikaní píruka modelu CAF pro samosprávné úady Vydalo: Národní informaní stedisko pro podporu jakosti, 2005 Lze získat: Obsah: - Píklady a postupy pro uplatnní metody CAF v samosprávných úadech dle CAF

9 Publikace: Aplikace metody Balanced Scorecard ve veejném sektoru. Vydá: Národní informaní stedisko pro podporu jakosti, 2006 Pjde získat: Obsah: -Kvalita, výkonnost, efektivnost -Strategické plánování a BSC -Uplatování v organizacích veejného sektoru -Pípadová studie Vsetín -BSC v podnicích -Dynamická BSC -Metody kvality a BSC 9

10 Publikace: Pístup radnice k životnímu prostedí soubor píklad ze Vsetína Vydalo: Msto Vsetín a SPKP, 2005 (z grantu MŽP) Lze získat: odkaz Publikace Obsah: -Environmentální profil úadu dle ISO Metodika výpotu ekologické stopy msta, školy a naše výsledky -Evropská sada indikátor udržitelného rozvoje -Metodika ekologických audit -Kritéria místní Agendy 21 -Metoda BSC a životní prostedí 10

11 Publikace: Obnovitelné zdroje energií a efektivníízení samospráv (vydáno esky a anglicky) Vydalo: Msto Vsetín a SMO R, 2006 (financováno z projektu Interreg C2ENET) Lze získat: odkaz Publikace Obsah: -Informace o partnerech a aktivitách projektu C2ENET vetn dobrých praxí -Obnovitelné zdroje energie -Management kvality a výkonnosti 11

12 Publikace: Pístup radnice k podpoe neziskového sektoru Vydala: Spolenost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., 2006 (financováno z projektu MŽP) Lze získat: odkaz Publikace odkaz Dokumenty Obsah: -Informace o NNO na Vsetínsku -Aktivity pro NNO -Grantová schémata msta vetn vzor -Strategie msta v pístupu k NNO 12

13 Publikace: Pístup radnice k ešení zamstnanosti Vydala: Spolenost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., 2006 (financováno z projektu Phare) Lze získat: odkaz Publikace odkaz Dokumenty Obsah: -Informace o projektech podpory zamstnanosti ve Vsetín -Projekt Call Centre, projekt Young Pool -Strategie msta a ešení zamstnanosti -Informace o partnerech 13

14 Publikace: Pístup radnice k sociálním službám Vydala: Spolenost pro komunitní práci Vsetín o.p.s., 2006 (financováno ze SROP) Lze získat: odkaz Publikace odkaz Dokumenty Obsah: -Typologie sociálních služeb -Katalog sociálních služeb Vsetínska -Komunitní plánování sociálních služeb -Aktivity radnice -Informace o partnerech 14

15 Úvod: Zkušenosti ze samosprávy strategie malých krok msta Vsetín 15

16 2. pedpoklady a poznámky: kvalita, výkonnost, spokojenost 16

17 Metodický postup ešení problém a zmn! " #$ % & ' # % (") ) "!#' * $ +#!,##* -'. #/' #.' 0 3# )*! 0!.4!5.' #' 0 1) # $$!! /' $2)) ) "' $2 $"! 6" # % 7 $% )# $$' ) /# ' 8#* * 9! : # $ 17

18 Abychom mohli ídit a inovovat, musíme me znát t cíl: c Vychází vize úadu z cíle c veejn ejné správy? ízení úadu mají-li našim obanm a zákazníkm pinášet užitek musí z cíle veejné správy vycházet. To není možné bez toho, že cíli porozumím. Cíl veejné správy Zvyšovat kvalitu života pi respektování udržitelného rozvoje Týká se všech oban Zvyšovat kvalitu a výkonnost veejných služeb Týká se zákazník tchto služeb Lze ji vyjádit napíklad jako spokojenost oban nebo pomocí indikátor udržitelného rozvoje. Jak to ešíme? -Msto zjišuje poteby napíklad pomocí Místní agendy 21, (Zdravé msto) -Msto ídí svoji strategii napíklad dle Balanced Scorecard (BSC) Lze ji vyjádit napíklad jako spokojenost zákazník nebo pomocí auditu služby nebo porovnáním s nejlepšími. Jak to ešíme? Úad uplatuje systém kvality a výkonnosti dle ISO, CAF, provádí Benchmarking atd. Dlat správné vci Dlat vci správn 18

19 Model ízení úadu: Dláme správn vné vci správn vn? Snahou je zvtšovat prnik Dlat správné vci správn tlak ídíme napíklad pomocí BSC (Umt ídit strategii) Dlat správné vci zvyšovat kvalitu života Dlat vci správn kvalitn, efektivn a vas tlak ídíme napíklad pomocí CAF (Umt ídit operativu) Správn komunikovat 19

20 Orientace na výsledky. Umíme me to?: V em jsme se pouili ze sportu Trojúhelník, který podmiuje výkonnost sportovce: Píle Talent - Podmínky Píležitosti Píle Rizika Výsledky / Cíle Talent Silné stránky sportovce 1 sportovce 2 Podmínky ím vtší plocha trojúhelníku tím vtší šance na dobrý výsledek. Pro úrove jednotlivce (pracovníka) je trojúhelník svojí konstrukcí prakticky totožný s trojúhelníkem sportovce. Tedy píli pevedeme jako píli a pracovitost. Talent pevedeme jako schopnosti, talent, zkušenosti, kvalifikaci a znalosti. Podmínky pevedeme jako podmínky pro práci. Jak tuto zkušenost uplatnit na úad? Píli pevedeme jako Pracovitost (operativníízení) Talent pevedeme jako Strategie (strategickéízení) Podmínky pevedeme jako Podmínky (zdroje, partnerství, možnosti, ) 20

21 Orientace na výsledky: Pevod na úad SWOT jinak: Píležitosti/ rizika (vnjší vlivy) Silné/ slabé stránky (vnitní vlivy) Píležitosti: využívat Pracovitost (operativní ízení) Výsledky Rizika: snižovat / Cíle Strategie (strategické ízení) Podmínky (zdroje, partnerství, možnosti, ) SWOT: Krom silných/ slabých stránek (pracovitost, strategie, podmínky) ovlivují výsledky také píležitosti a rizika. Píležitosti je teba systematicky využívat. Rizika je teba systematicky snižovat. K tomu všemu je dležité mít potebné znaloti. 21

22 Procesní pístup Vize, strategie a plány Požadavky zákazník/ oban a zainteresovaných stran (+požadavky zákon, udržitelný rozvoj...) ídící procesy (ízení zdroj, rozpoet, mení, odmování...) Hlavní procesy (hodnototvorné nebo týkající se zákazníka / obana) Podprné procesy (ITC, nákup, ) Výstupy/ výsledky proces: - Kvalitní služba (pípadn produkt) - Zmna kvality života v obci / kraji Zptná vazba Vliv (dopad) na: Spokojenost - zákazník se službami - oban s kvalitou života + jiné vlivy: na životní prostedí, na spolenost, Hospodárnost Efektivnost Zdroje, znalosti, kompetence, partnerství Úelnost Vstup Procesy Výstup a Vliv výsledek Píležitosti pro mení (monitorování) a zlepšování 22

23 ízení znalosti: Rovnováha: lidé procesy - technologie Ch. Collinson, G. Parcel: Knowledge management, str. 21: lidé procesy technologie 23

24 METODY KVALITY - Kvalita versus výkonnost veejných ejných služeb [3, str ] Pi posuzování kterékoliv veejné služby mžeme výsledky hodnotit podle 3 kritérií: - kvalita pro zákazníka této služby - výkonnost veejné služby - náklady vynaložené na tuto službu Piemž je jasné, že výkony/ náklady = produktivita. kvalita výkony náklady ideál cíl 1 nebo 0 cíl 2 nebo 0 cíl 3 nebo 0 cíl 4 nebo 0 0 cíl 5 atd. mnoho dalších kombinací negativní vývoj 0 0 nebo 0 0 atd. mnoho dalších kombinací krize rst pokles 0 stagnace výrazný rst 24

25 vztah: kvalita - výkonnost náklady - spokojenost Spokojenost zákazník Spokojenost zamstnanc náklady kvalita výkonnost naprostý ideál Píklady:cíl 1 nebo cíl 2 nebo cíl atd. mnoho dalších kombinací negativní vývoj nebo 0 0 atd. mnoho dalších kombinací krize rst pokles 0 stagnace výrazný rst 25

26 METODY KVALITY PEHLED 1. Benchmarking / Benchlearning EHLED [3, str ] - definice: Je uení se od druhých - porovnávání s ostatními za úelem nalezení dobré praxe a její uplatnní ve svém úad. Jak se liší od bžného porovnávání jde o aktivní porovnávání s odvozením ponauení - z výsledk se formulují podnty pro další rozvoj. - píklady: 1. Od roku 2003 je cca 60 mstských úad zapojeno do Benchmarkingové iniciativy (realizace Vzdlávací centrum pro veejnou správu o.p.s., 2. V roce 2001 probíhal projekt Cena a výkon pro magistrátní msta. 3. Benchmarking je realizován též mezi msty Národní sít Zdravých mst (kampan, plány zdraví a kvality života, sekce,. viz 4. Benchmarking umožuje i sada Evropských indikátor udržitelného rozvoje (viz 5. Základ pro Benchmarking vytváí i metodika hodnocení Místních agend 21, zpracovaná Pracovní skupinou pro MA 21 psobící u MŽP (viz 6. Ve veejné správ lze využít i dotazníkový benchmarking pístupný bezplatn na a benchmarking mže následovat také po CAF. 26

27 Benchlearning 1. Plánujte (co, jak, kdy, s kým provádt) Cyklus benchlearningu 4. Zavete (nejlepší postupy pizpsobené pro váš úad), hodno te a opakujte Projekt benchlearningu 2. Shromáždte a porovnejte (zajímavé postupy a výsledky) 3. Analyzujte (oblasti pro uení se, výsledky a oblasti pro zlepšování) 27

28 CAF 28

29 3. Model EFQM METODY KVALITY PEHLED - model úspšnosti. Obsahuje kritéria pro srovnávací hodnocení výkonnosti organizací. -Píklady: Dle dostupných údaj v samosprávných úadech neuplatnn (Slovensko: msto Martin). Prvky uplatnny u Policie R. Informace: 4. Systém managamentu kvality dle ISO - je systémem kontrol, prevencí a zlepšování dle mezinárodní normy ISO Píklady: v roce 2003 certifikoval ISO 9001 Mstský úad eská Lípa a ISO Mstský úad Vsetín, v roce 2004 Hranice na Morav, Praha 10,. 5. Balanced Scorecard - je metoda kízení strategického plánování, lze ji peložit jako metodu vyvážených ukazatel, nkdy se též uvádí jako vyvážený úspch - Píklady: v roce 2002 probhl pro centrální správu projekt finského ministerstva financí. Od roku 2004 uplatuje (pomocí projektu firmy Mepco s.r.o. a Národní 29sít Zdravých mst) msto Vsetín.

30 BSC schéma metody BSC Balanced Scorecard, Metoda vyvá ených ukazatel nebo té Vyvá ený úsp ch Cyklus zlepšování strategického plánování. Víme, co cht jí ob ané? Co musíme ud lat, aby byli spokojení? Jaké zdroje musíme zajistit, aby byli ob ané spokojeni?!! Co všechno se musíme nau it, abychom to zvládli? Jakými procesy zajistíme spokojenost ob an a dostatek zdroj? 30

31 BSC - Strategická mapa Pracovní píležitosti Oban, klient Vsetín, srdce Valašska píjemné msto k životu, práci a zábav; msto usilující o zvyšování kvality života pi respektování udržitelného rozvoje Dostupné bydlení Píležitosti k využití volného asu Zdravé a pvabné msto Bezpené msto Motivující pracovní píležitost Hospodárnost a financování aktivit Zodpovdné financování a financování z rzných zdroj Dostupné služby, pée, vzdlávání a možnosti spolkového, kulturního a duchovního života Možnosti pro zdravý životní styl a sportování Odpovídající bydlení a upravené msto Úelné hospodaení s finanními prostedky a majetkem msta Prevence a bezpenost Interní procesy Promyšlená píprava a realizace investiních akcí Kvalitníinnost radnice, mstské policie, technických služeb, vlastních školských, kulturních,sportovních a ostatních zaízení Partnerství k realizaci zámr, podnikání a vzdlanosti; podpora spolk a neziskových organizací Uení se a rst Posilování prostedí spolupráce, dvry a zodpovdnosti Zdokonalování procesu komunitního plánování a projektového ízení Rozvíjení dovedností a znalostí, zavádní nových metod a efektivních technologií 31

32 Mítka BSC a jejich rozložen ení na nižší úrovn 1. Úrove msta Na úrovni msta cca 35 indikátor. Úspšnost vize msta je mena: - Index spokojenosti oban - Ekologická stopa (msta, úadu, základních škol - Poet obyvatel msta 2. Úrove odbor úadu a organizací msta Každý útvar msta má stanoveny své mítka, které pispívají k nadazené úrovni. Píklad spokojenost msta se mní na spokojenost zákazník úadu (následn dle jednotlivých odbor) 3. Úrove jednotlivci tým Každý pracovník nebo tým má stanovené výkonnostní paramenty. Je propojeno s odmováním. 32

33 K hlavním krokm projektu zavedení BSC patí: Pevzato z Aplikace metody Balanced Scorecard ve veejném sektoru : 1. Rozhodnte o uplatnní BSC, stanovte rozsah zavedení, naplánujte postup zavádní a vytvote pro to podmínky. 2. Provete revizi všech strategických dokument, provete všechny potebné analýzy (nap. SWOT, finanní analýzy atd.), shromáždte všechny potebné data, informace a znalosti, které mohou mít vliv na úspšné zavedení metody, potvrte platnost vize a hlavních strategií, provete potebná proškolení. 3. Sestavte strategickou mapu za úasti vrcholového (dle charakteru organizace také politického) vedení a projednejte ji se všemi zainteresovanými. 4. Sestavte vyvážený soubor mítek pro jednotlivá témata strategické mapy a projednejte je se všemi zainteresovanými. Upravte dle poteby strategickou mapu. 5. Stanovte metodiky mení, odpovdnosti, cílové hodnoty. Projednejte se všemi zainteresovanými a provete úpravy. 6. Schvalte strategickou mapu, soubor mítek vetn metodik mení a cílových hodnot na potebné úrovni dosáhnte politického konsenzu. 7. Peneste (kaskádujte, rozložte) mítka na nižší úrovnízení (nap. scorecard msta rozložíme na scorecard nebo BSC odboru). Každý útvar i jednotlivec musí znát svj podíl, kterým jeho práce pispívá ke strategii. 8. Zahajte mení a pravideln vyhodnocujte výsledky. Používejte vizualizaci a týmovou práci. Orientujte organizaci na dosažení výsledk. 9. Propojte BSC s odmováním. 10.Sestavte plán opatení, akní plány a projekty k dosažení cíl a provete je. 11.Vyhodno te výsledky (došlo ke zlepšení?), provete potebné úpravy a zmny, zlepšujte (zopakování celého cyklu). Ovte, zda jsou naplnny zásady dle Kaplana 33 o úspšn zavedené BSC.

34 K hlavním krokm projektu zavedení BSC patí: Dle prof. Kaplana úspšn zavedený BSC má následující vlastnosti: 1. Je vypracována strategická mapa se všemi perspektivami a je o ní politická shoda 2. BSC na úrovni organizace veejného sektoru jako celku (tak zvaná Top- Level BSC) obsahuje vyvážený pomr finanních a nefinanních mítek a vyvážený poet (pedstižených a zpoždných) indikátor. 3. Na zavedení BSC pracuje v první fázi vrcholový management. 4. BSC je kaskádován (rozložen) na nižší úrovnízení a postupn na osobní BSC (BSC jednotlivce). 5. Systém je propojen s odmováním. 6. Je propojen s plánováním. 7. Strategie je "stedobodem" ízení. 8. Dojde ke zvýšení výkonnosti. 34

35 Indikátor Ekologická stopa msta Vsetín Ekolog. stopa Vsetína ES = 3,80 gha/obyvatele (R 4,99 ) Ekologická stopa (ES) stanovuje množství pírodních zdroj, které jednotlivec, msto, region nebo celý stát spotebují v daném roce. Ekologická stopa ukazuje, do jaké míry je náš životní styl udržitelný. Jde o ukazatel, který odpovídá na otázku, kolik zem lovk potebuje, ne tedy kolik lidí uritá plocha uživí. Kategorie lidské spoteby jsou v rámci tohoto indikátoru pevedeny na požadovanou plochu produktivní zem, která tyto zdroje poskytuje a vstebává zpt uvolnné odpady. Ekologická stopa je vyjádena v "globálních hektarech". Každá jednotka odpovídá jednomu 35 hektaru biologicky produktivních ploch s "globáln prmrnou produktivitou".

36 Dotazník ke spokojenosti zákazník 36

37 Výsledky spokojenosti zákazník 5 4 Evaluation of citizens satisfaction 4,00 5,00 1. measurement 2. measurement 3. measurement 3,00 3 2,59 2,50 2 1,63 1,86 1,47 1,33 2,03 1,92 1,83 2,13 1,80 1,80 1,50 2,00 1,63 1,89 2,00 1,33 1,50 1,50 1,36 1,67 1,86 1,91 1,74 1 1,00 1,00 1,00 0 OSA OKS FO OSÚM OSV OVÚPD OŽP OŠaK OIR OŽÚ ÚIA Average 37

38 Výsledky spokojenosti zákazník - mezinárodní benchlearning (Martin SR, Shopron Maarsko, Vsetín) ,50 2,00 1,83 1,46 1,60 1,56 1,68 1,34 Martin Vsetín Sopron 1. mení 2. mení 3. mení 1,80 38

39 Výsledky spokojenost zamstnanc 39

40 3. Námty k tématu ízení rizik a financí 40

41 Zjednodušené zobrazení rozpotu obce ;<=(7> "A $)#A A.A $##A #A $*) $" +A!' #$"' "A #$" #0.!A! $)* /A #0 "A +" 0 $*) )A )A /A! )$"A! #$"A $# /)" &# 0 ) +$ $*A #A # "A #$ " #!" )" $#0 #A )" )A $" #0.!A +"A #"A ) $#0 )A #" /)!" ) $# )A )! )$*! / 5 $ 5 +$." 41

42 lenní rizik Rizika mžeme lenit podle oblastí vzniku: -Strategickéízení a riziko - bžn se používá nap. SWOT analýza -Provozní (operativní) rizika -Finanní rizika -Rizika spojená s prací se zákazníkem -Personálníízení a riziko -Rizika spojená sízením inovací, zlepšování, zmn, rizika nových Provozní rizika mžeme rozdlit do 4 skupin: procesní riziko riziko lidského faktoru riziko spojené s používanými technologiemi a systémy riziko externí události 42

43 :!#4 # Analýza rizik a píin jejich vzniku =/#! : $ >B#) $ ##0 #* #$ ;* C# :$# $% &%& 1$ ' '( ) -(! " # $!! % & " * + +!, " " +!! './ 43

44 Controlling Ve veejné správ se nejastji uplatuje controlling rozpotu, investic, projekt a strategický controlling. Výstupem controllingu jsou: - zprávy i soubory informací v pedem dohodnuté struktue (lze se též setkat s názvem reporty, systém reportingu nebo výstupy z manažerského informaního systému ), které poskytují správné a vasné informace pro potebné rozhodování a obvykle také návrh souboru opatení, je-li potebné je pijímat. Controlling má manažerm poskytovat pro jejich rozhodování: - správné informace (interní i externí), - ve správnou dobu a - ve správné struktue a podob (v grafické, tabulkové nebo textové form, tištné nebo elektronicky). 44

45 4. sedm druh plýtvání Metoda štíhlý podnik aplikace na štíhlá veejná správa 45

46 Pevod metody Lean na oblast veejné správy Lean - štíhlá veejná správa. druh plýtvání píklad popisu v ziskovém sektoru píklad popisu ve veejné správ 1. Nadmrné zpracování 2. Zbytená práce pidá se více hodnoty, než za jakou zákazník zaplatí vyrábí (dlá) se více, než je poteba postupuje se podle pedpis a legislativy, která je nadbytená nebo neužitená pracuje se na nepotebných innostech, nesmyslných úkolech 3. ekání a prostoje zpsobeno nedostatky, špatnými postupy, prostoji nevytíženost pracovník, prostoje špatnou organizací práce a špatným ízením 46

47 Pevod metody Lean na oblast veejné správy Lean - štíhlá veejná správa 4. Zásoby (a majetek) produkty, materiál nebo informace ekající na zpracování nadbytený materiál, zásoby, ale také nevyužívaný majetek, špatné investice 5. Chyby stejnou innost je nutné provést znovu stejnou innost je nutné provést znovu, špatn zadané úkoly, nepromyšlené aktivity 6. Doprava (a logistika) nadbytený pesun materiálu, lidí, informací z místa na místo nadbytený pesun lidí, informací z místa na místo, z budovy do budovy 7. Pohyb zbytené pohyby, špatná ergonomie pracovišt zbytené pohyby, špatná ergonomie pracovišt 47

48 1. zmatenéi nadbytené pedpisy a legislativa, napíklad: postupuje se podle pedpis (nebo jejich ástí), které nikdy nemly být pijaty, protože ve své podstat tento druh innosti nikdo nepotebuje, nic se tím fakticky nového nevytváí, nic užiteného se tím nechrání nebo se podstata jen zatemuje, komplikuje a byrokratizuje. pedpisy a legislativa jsou komplikované, umožují mnoho výklad a je nezbytné stále provádt právní rozbory, školit pracovníky. zákony ukládají povinnosti, které nenesou žádný užitek nebo jsou nesmyslnéi nesrozumitelné. 48

49 2. nesmyslnái nepotebná práce a úkoly, napíklad: vyplují se formuláe a zprávy, které nenesou žádný užitek nebo je prakticky nikdo nete. pracuje se na nem, co vlastn nikdo v souasnosti nepotebuje nebo to bylo zadáno v dob, kdy se tato práce jevila nebo byla užitená, ale podmínky se zmnily. Nikdo si zmnných podmínek nevšiml a nesmysln se pokrauje v této innosti dál. Nebo a to je ta horší varianta to pracovníci vdí, ale ze strachu o místo o tom radji mlí. 49

50 3. nevytíženost pracovník a prostoje, napíklad: nejsou výkonnostní parametry, takže vedení ani neví, že pracovníci nepracují naplno. V ad organizací veejného sektoru neexistují výkonnostní parametry nebo se neprovádí porovnávání s ostatními. Standardní výmluvou je, že peci nejsme fabrika a mení výkonu není možné. práce je v prbhu roku velmi nerovnomrn rozdlena (teba i z objektivních dvod) a poet pracovník je nastaven na zajištní náporu. vedení organizace dostaten nezná nápl práce pracovník a neprovádí úpravy pi zmnách. Nkdy také to, že se nepostupuje objektivn, ale podle toho, kdo jak kií. 50

51 4. nevyužívaný majetek, zbytené investice a zásoby, napíklad: nedsledné provádní inventarizace majetku a procesu prodeje nadbyteného majetku. Není jasné, kteráást majetku je nezbytná pro plnní poslání organizace veejného sektoru (a která je nadbytená a svými provozními náklady jen zatžuje). zdlouhavý nebo nehospodárný prodej nadbyteného majetku. provádní neúelných nákup a investic. 51

52 5. chyby, vadnái nesprávná rozhodnutí, napíklad: stejnou innost je nutné provést znovu chybou pracovníka nebo nepesným zadáním. odvolacíízení a zrušená rozhodnutí ve výkonu státní správy. nepromyšlenost, zbrklost: nemáme nikdy as práci poádn promyslet, zato vždycky máme as ji 3x pedlat. 52

53 6. doprava, pesuny, logistika, napíklad: nadbytený pesun, lidí, informací z místa na místo, z budovy do budovy. nelogické rozmístní kanceláí v rámci budovy, mnoho budov. 7. pohyby, napíklad: špatn zorganizované kanceláe, nepoádek i nepehlednost (stále se nco hledá). zbytené pohyby, špatná ergonomie pracovišt. 53

54 5. Dotaní management Jednotlivé fáze ízení projektu financovaného ze strukturálních fond *+&,!-& (!.!-& ) % /+&!-&& %! &! )!' ')' "' '!'#* $ 3&!&&&&& %( '()&&&&&& %&!! 2+&! &&%(! #!$4#!$4 4+$ 0+& 1&!! & %&%( #!'. 54

55 Úspšný projekt $)4&%!! %!%"!( %! 5 :" -#!$*! -# $! $ -#$*#/' $*#/' / -# $!! / :" -#$ $ :" - ) -#! / ) 55

56 Controlling/reporting projekt!&(&&& %(1& & #D E5 $ F.!.!#0! F$! G G E E E9 6%"!-&& E E9 E E9 E9,)()& E E9 7& E9 E9,)1&& E9 H $ $ ' " E H $ ' " $ G H GG H $* & Ve fázi realizace je teba se zamit na kontrolu plnní: - cíle projektu (v projektu se promítne do výstup, výsledk nebo monitorovacích parametr), - dodržování rozpotu projektu, - dodržování harmonogramu aktivit. 56

57 HDP na obyvatele HDP na 1 obyvatele, dle region (EU 27 = 100, v%) Území Region Prmr Prmr ESKÁ REPUBLIKA 70,7 73,9 75,9 77,2 79,2 81,4 83,5 85,6 87,8 83,5 85,6 Praha 148,1 155,1 156,4 161,5 166,8 171,5 176,2 180,9 185,6 176,2 180,9 Stedoe ský kraj 67,4 69,7 72,2 71,1 71,6 72,7 73,8 74,8 75,9 73,8 74,8 Jihozápad 64,2 67,4 70,4 70,5 72,7 74,8 76,9 79,0 81,1 76,9 79,0 Jihoeský k raj 63,6 66,0 67,9 69,0 71,4 73,4 75,3 77,2 79,2 75,3 77,2 Plzeský kraj 64,9 69,0 73,2 72,2 74,1 76,4 78,7 81,1 83,4 78,7 81,1 Severozápad 56,5 60,4 61,6 61,4 63,0 64,6 66,2 67,9 69,5 66,2 67,9 Karlovarský kraj 57,4 59,1 59,0 58,2 60,4 61,2 61,9 62,7 63,5 61,9 62,7 Ústecký kraj 56,1 60,9 62,5 62,6 63,9 65,9 67,8 69,8 71,7 67,8 69,8 Severovýchod 61,8 63,2 64,6 65,4 66,9 68,2 69,5 70,8 72,1 69,5 70,8 Liberecký k raj 61,9 59,8 61,0 64,9 67,1 68,4 69,7 71,0 72,3 69,7 71,0 Královéhradecký k raj 64,1 66,3 68,2 67,6 68,9 70,1 71,2 72,4 73,6 71,2 72,4 Pardubický kraj 59,3 62,8 63,7 63,5 64,7 66,1 67,4 68,8 70,2 67,4 68,8 Jihovýchod 63,9 67,0 67,9 68,6 70,4 72,0 73,6 75,3 76,9 73,6 75,3 Vysoina 61,2 63,5 64,8 65,1 66,8 68,2 69,6 71,0 72,4 69,6 71,0 Jihomoravsk ý kraj 65,1 68,6 69,4 70,2 72,0 73,7 75,5 77,2 78,9 75,5 77,2 Stední Morava 56,4 58,5 60,0 60,3 61,3 62,6 63,8 65,1 66,3 63,8 65,1 Olomoucký kraj 54,5 56,7 59,5 58,4 58,8 59,9 61,0 62,1 63,2 61,0 62,1 Zlínsk ý kraj 58,4 60,5 60,4 62,3 64,1 65,5 66,9 68,3 69,7 66,9 68,3 Moravskoslezsko 54,5 57,3 62,3 65,8 68,1 71,5 74,9 78,3 81,7 74,9 78,3 Zdroj: SÚ, Regionální úty 2006 MMR - Extrapolace asových ad na roky

58 Myšlenky na závr Stephen Covey: ízení znamená efektivnost postupu po žebíku úspšnosti, vedení uruje, zda se žebík opírá o správnou ze. Nkdy mám ve veejném sektoru dojem, že se sice vci posouvají lopotn nahoru, ale žel je žebík open o špatnou ze. D kuji za pozornost Kontakt: Ing. Milan P ek, MBA, PhD. 58

59 Všechno, co je dobré vdt o život, jsem se nauil z Noemovy archy Za prvé: nezmeškat lo. Za druhé: pamatovat, že jsme všichni na jedné lodi. Za tetí: plánovat dopedu. Když Noe stavl archu, nepršelo. Za tvrté: udržet se fit. Když vám bude 600 let, nkdo vás mže požádat, abyste udlali nco opravdu velkého. Za páté: neposlouchejte kritiky; prost pokraujte v práci, která se musí udlat. Za šesté: postavte svou budoucnost na vysokém základu. Za sedmé: z bezpenostních dvod cestujte v párech. Za osmé: rychlost není vždy výhodou. Šneci byli na palub s gepardy. Za deváté: když jste ve stresu, chvilku se plavte. Za desáté: pamatujte, archu stavli amatéi, Titanic profesionálové. Za jedenácté: bouka nevadí, když jste s Bohem, vždy na vás eká duha. 59

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz

Praha 20.4.2007. Kvalita života. Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz Praha 20.4.2007 Procesnířízen zení a strategické plánov nování zkušenosti Vsetín Kvalita života Ing. Milan Půček, MBA milan.pucek@mestovsetin.cz 1 Přístup města Vsetín: strategie systematických malých

Více

Balanced Scorecard a

Balanced Scorecard a Seminář NSZM na MV ČR Balanced Scorecard a využit ití indikátor torů ve strategickém řízení Kvalita života Praha 26.4.2006 Ing. Milan Půček, MBA tajemník Městského úřad Vsetín milan.pucek@mestovsetin.cz

Více

k ekologii ve městm Kvalita života šetrný provoz úřadu Sekce NSZM k tématu t Ekologicky Vsetín 19.4.2006

k ekologii ve městm Kvalita života šetrný provoz úřadu Sekce NSZM k tématu t Ekologicky Vsetín 19.4.2006 Sekce NSZM k tématu t Ekologicky šetrný provoz úřadu Strategický přístup p k ekologii ve městm stě Vsetíně Kvalita života Vsetín 19.4.2006 Ing. Milan Půček, MBA tajemník Městského úřad Vsetín milan.pucek@mestovsetin.cz

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2.

Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. Kvalita ve vyšších územně samosprávných celcích, zhodnocení snah o kvalitu 19. Národní konference kvality ČR, 19. 21. 2. 2013, Brno JUDr. Věra Vojáčková, ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve

Výhody modelu CAF pro zvyšov kvality veejn. pek, poradce. Trenín, n, 6. 4. 2006 Kvalita v samospráve Výhody modelu CAF pro zvyšov ování kvality veejn ejné služby Vladimír Votápek pek, poradce 1 Tlak globalizace Firmy se dnes musí vyrovnávat vat s extrémn mním m tlakem globalizované konkurence a proto

Více

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 TÉMATA BAKALÁSKÝCH PRACÍ OBORU 6208R123 EKONOMIKA A MANAGEMENT V PRMYSLU PRO AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 Rámcové téma 1. Analýza podmínek založení nového podnikatelského subjektu 2. Píprava podnikatelského

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

změna je do budoucna jedinou jistotou: stní Agenda 21 a metody kvality) Seminář 9.2.2005 Jiří Čunek, starosta města Kvalita života

změna je do budoucna jedinou jistotou: stní Agenda 21 a metody kvality) Seminář 9.2.2005 Jiří Čunek, starosta města Kvalita života změna je do budoucna jedinou jistotou: Zkušenosti města m Vsetín (V čem nám n m pomáhá projekt Zdravé město, MístnM stní Agenda 21 a metody kvality) Kvalita života Seminář 9.2.2005 Jiří Čunek, starosta

Více

pomocí metod kvality Kvalita života změna je do budoucna jedinou jistotou: Praha MV 5.10.2004 stní Agenda 21 a metody kvality)

pomocí metod kvality Kvalita života změna je do budoucna jedinou jistotou: Praha MV 5.10.2004 stní Agenda 21 a metody kvality) změna je do budoucna jedinou jistotou: řízení úřadu pomocí metod kvality (V čem nám n m pomáhá projekt Zdravé město, MístnM stní Agenda 21 a metody kvality) Kvalita života Praha MV 5.10.2004 Ing. Milan

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko

Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Organizaní ád Mstského úadu Jevíko Smrnice. 1-T/2013 Úinnost od 1. 7. 2013 Za vcnou správnost odpovídá tajemník MÚ Bc. Pavel Sedlák. Smrnice je závazná pro zamstnance Msta Jevíko zaazené do Mstského úadu

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 9 konaného dne 25. dubna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. TIMUR, o. s. seznámení s výsledky dotazníkového šetení Spokojenost oban s místním spoleenstvím

Více

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ.

O em bude prezentace. Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ. Systém managementu jakosti (SMJ) ást 1 Blok 2 Ing. Antonín Zatloukal únor 2007 O em bude prezentace Co to je SMJ, prvky SMJ Zásady (principy) SMJ Postup pi zavádní SMJ Možnosti zavádní SMJ Pínos SMJ Základní

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv...

DOKUMENTACE ISM. P íru ka ISM ISM 01. Geodetická kancelá, která m í cokoliv... DOKUMENTACE ISM Píruka ISM ISM 01 Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Zpracoval : MIS Platnost od: 1.1.2009 Schválil : vedení spolenosti Výtisk.: Ostatní informace: Ped použitím dokumentu si podle ísla

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.?

Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Chcete vdt víc ke zkouškám z profesních kvalifikací dle 10d zákona.406/2000 Sb.? Profesní kvalifikace zavedené požadavkem zákona. 406/ 2000 Sb. které jsou poteba pro montáž kotl ROJEK: Topená montér kotl

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

METODA CAF A KRITÉRIA MA 21 NA MěÚ V HODONÍNĚ PRAHA 26.4.2006

METODA CAF A KRITÉRIA MA 21 NA MěÚ V HODONÍNĚ PRAHA 26.4.2006 METODA CAF A KRITÉRIA MA 21 NA MěÚ V HODONÍNĚ PRAHA 26.4.2006 MĚSTO HODONÍN leží na JV Jihomoravského kraje při řece Moravě počet obyvatel cca 27.000 charakteristika: ubývající průmysl, Lázně Hodonín,

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO AUDITU

ZPRÁVA Z GENDEROVÉHO AUDITU Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, PhD. E-mail: pavlik@mc-triton.cz Název projektu: Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný íslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Praha 2013 2 Zadavatel: Msto Slaný

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Fondy EU; Integrovaný operační program

Fondy EU; Integrovaný operační program Fondy EU; Integrovaný operační program Praha, 13. 11. 2007 Konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Milan Půček, MBA, PhD., MMR ČR e-mail: milan.pucek@mmr.cz 1 O čem budu mluvit: 1. Efektivní, kvalitní

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 2: Analýza projektového zámru Prevence úraz na pracovišti a nemocí z povolání bezpenost a

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Inovace ke zvýšení kvality veřejné správy

Inovace ke zvýšení kvality veřejné správy Company LOGO Inovace ke zvýšení kvality veřejné správy Obsah Vize Převedení gesce nový útvar na MVČR Základní principy, soutěž MVČR CAF, benchmarking řízení financí Shrnutí a východiska VIZE Veřejná správa

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

krajské školící stedisko projektu

krajské školící stedisko projektu krajské školící stedisko projektu Cílem kurzu Intel - Vzdlávání pro budoucnost je vyškolit uitele tak, aby mohli vést projektovou výuku a efektivn integrovat poítae do stávajících uebních plán takovým

Více

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému

Informaní systém. 1. Základní charakteristiky systému Informaní systém HoC 1. Základní charakteristiky systému HoC je moderní integrovaný systém pro ízení výrobních i obchodních organizací. Obsahuje moduly, pokrývající innosti od ízení výroby až po prodej.

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008

Úvod do zdravotní politiky. Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Úvod do zdravotní politiky Doc. Martin Dlouhý Škola veejného zdravotnictví IPVZ 19. 5. 2008 Zdravotní POLITIKA Zdravotní politika je výrazem zájmu státu na zdravotní stavu obyvatelstva. V eštin existuje

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Využívání benchmarkingu a dalších metod kvality s cílem účinně zvládat změny, řídit úřad a spravovat město či kraj pomocí metod kvality a výkonnosti

Využívání benchmarkingu a dalších metod kvality s cílem účinně zvládat změny, řídit úřad a spravovat město či kraj pomocí metod kvality a výkonnosti 3 VZTAH BENCHMARKINGU K DALŠÍM METODÁM KVALITY Obsah kapitoly: 3.1 POJEM KVALITA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ 3.2 VZTAH BENCHMARKINGU K MODELU SEBEHODNOCENÍ DLE CAF 3.3 BENCHMARKING VE VZTAHU K BSC A NĚKTERÝM DALŠÍM

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 4. 5.4.2012 1 2 Organizace a zamstnanci Význam použitých zkratek Testovací zaízení zabezpeování jakosti Standardní operaní postup TZ QA SOP 3 Testovací zaízení (Test facility) Jde o právnickou osobu nebo podnikající

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték

eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték eská spoitelna zvýhoduje aktivní klienty a snižuje sazbu hypoték Martin Techman, editel úseku rozvoje obchodu eské spoitelny David Navrátil, hlavní ekonom eské spoitelny Praha 16. srpna 2010 Program 1.

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008

Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn 2008/01 k dotacím organizaních jednotek pro rok 2008 1. Úvodní ustanovení (1) Pokyn upravuje pravidla pro rozdlování, využívání a vyútování dotací urených organizaním

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

ČR Metodická doporučení pro kvalitní strategické plánování a řízení a pro komunikaci s veřejností

ČR Metodická doporučení pro kvalitní strategické plánování a řízení a pro komunikaci s veřejností NÁRODNÍ SÍŤ ZDRAVÝCH MĚSTM ČR Metodická doporučení pro kvalitní strategické plánování a řízení a pro komunikaci s veřejností Jilemnice, 9. dubna 2007 NSZM ČR 1 NSZM ČR 2 Zdravá města, obce, regiony v ČR

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen

Celoživotní vzdlávání EIA/SEA. Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Celoživotní vzdlávání EIA/SEA Seminá k projektu Podpora kvality procesu EIA/SEA 18.11.2009, Praha erný Most, Hotel Pramen Program 9,30-10,00 Registrace úastník 10,00 10,30 11,00-10,30-11,00-11,15 Úvodní

Více

Letní škola NSZM Prachatice 16. 6. 2010. MÍSTNÍ AGENDA 21 & 6. NÁRODNÍ KONFERENCE KVALITY Tábor, 9. 11. únor 2010

Letní škola NSZM Prachatice 16. 6. 2010. MÍSTNÍ AGENDA 21 & 6. NÁRODNÍ KONFERENCE KVALITY Tábor, 9. 11. únor 2010 Letní škola NSZM Prachatice 16. 6. 2010 MÍSTNÍ AGENDA 21 & 6. NÁRODNÍ KONFERENCE KVALITY Tábor, 9. 11. únor 2010 1 ČLENSKÁ ZÁKLADNA SDRUŽEN ENÍ TAJEMNÍKŮ Počet členů k 31.12.2009: 280 Počet tajemníků městských

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 8/2010 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ A PARTICIPACE VEŘEJNOSTI :: UDRŽITELNÝ ROZVOJ :: MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha, 4. června 2015 www.zdravamesta.cz/setkani-mc-2015 Akce je součástí projektu NSZM

Více

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD?

OECD Regions at a Glance. Translated title. Prvodce tenáe. Summary in Czech. Pehled v eském jazyce. Pro Struný pohled na regiony OECD? OECD Regions at a Glance Summary in Czech Translated title Pehled v eském jazyce Pro Struný pohled na regiony OECD? Prvodce tenáe V posledních letech se do politického programu mnoha zemí OECD vrátila

Více

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015

V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014. Program prevence kriminality pro rok 2015 V. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 26.11.2014 Program prevence kriminality pro rok 2015 Koncepce prevence kriminality KK na léta 2013-2016 Dokument prevence kriminality na

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí. Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR

MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí. Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR vlastníci: MEPCO, s. r. o. Mezinárodní poradenské centrum obcí Svaz měst a obcí ČR VNG International (= agentura

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více