Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu"

Transkript

1

2

3 Opatření ke zvládání povodňových rizik v ČR, realizace a hodnocení jejich přínosu Workshop Povodeň v červnu 2013 a mezinárodní plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe Magdeburk

4 Obsah prezentace 1. Financování prevence a ochrany před povodněmi 2. Operační program životní prostředí (OPŽP) 3. Centrální datový sklad (CDS) 4. Metodika Plánů pro zvládání povodňových rizik

5 Financování prevence a ochrany před povodněmi Národní zdroje programy MŽP Program péče o krajinu (AOPK ČR) Podprogram Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Národní podpory MZe v oblasti vod Program Podpora prevence před povodněmi II Program Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží

6 Financování prevence a ochrany před povodněmi Evropské dotační programy Operační program Životní prostředí (OPŽP) řídicí orgán Ministerstvo životního prostředí Programové období

7 Operační program životní prostředí prioritní osy: 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní financováno Fond soudržnosti 6. Zlepšování stavu přírody a krajiny oblastí podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny financováno Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF)

8 Operační program životní prostředí Přehled stavu implementace k (zdroj: SFZP Central): oblast podpory počet žádostí celkové náklady (Kč) uznatelné náklady (Kč) dotace EU (Kč)

9 Operační program životní prostředí prioritní osa 1 oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření Alokace prostředků 250 mil eur

10 Operační program životní prostředí Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi zpracování podkladů pro přírodě blízké protipovodňových opatření na tocích, v nivě i v ploše povodí zpracování analýz o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku zpřístupnění výstupů v informačních systémech a webových portálech, vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

11 Operační program životní prostředí Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách a retenci srážkových vod formou tzv. biotechnických opatření v současně zastavěných územích obcí, úpravy koryt vodních toků s vlivem na protipovodňovou ochranu v současně zastavěných územích obcí prováděné přírodě blízkým způsobem výstavba poldrů nebo soustavy poldrů o celkovém objemu nad m 3 s revitalizací toků a niv v zátopě.

12 Operační program životní prostředí prioritní osa 1, oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní Stav projektu - dle stupně schválení a realizace Počet žádostí / projektů Celková plánovaná cena [Kč] Celkové plánované způsobilé výdaje [Kč] Celkové výdaje projektů [Kč] Žádost o dotaci odeslána Žádost o dotaci zrušena žadatelem Neschváleno k financování Schváleno k financování (CELKEM) Z toho: Odstoupeno od realizace Schváleno k financování Projekt v realizaci Projekt ukončen Celkový součet

13 Operační program životní prostředí

14 Operační program životní prostředí prioritní osa 1, oblasti podpory 1.3 Omezování rizika povodní Stav projektů - dle stupně schválení: Žádost o dotaci odeslán a Žádost o dotaci zrušena žadatelem Neschváleno k financování Schváleno k financování Typ zaměření projektu Počet žádostí / projektů (celkem) Počet žádostí / projektů Počet žádostí/ projektů % z celkovéh o počtu Počet žádostí / projektů % neschválenýc h Počet žádostí / projekt ů % schválených Celkové plánované způsobilé výdaje [Kč] DPP a LVS % % % Hlásné systémy % 2 29 % 5 71 % Poldr % 4 36 % 7 64 % Realizace protipovodňových opatření % 9 32 % Retenční nádrž % 1 33 % Studie PBPO % % % Studie vyhodnocení a zvládání povodňových rizik % Tvorba map povodňového nebezpečí a rizik % Celkový součet % % %

15 Operační program životní prostředí prioritní osa 6, oblastí podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny Alokace prostředků EU pro tuto oblast podpory aktuálně činí zhruba 5,7 mld. Kč (225 mil. eur).

16 Operační program životní prostředí Optimalizace vodního režimu krajiny podpora přirozených rozlivů v nivních plochách, budování a obnova retenčních prostor, revitalizace vodních toků a mokřadů, výstavba poldrů (pod m 3 ) opatření k ochraně proti vodní a větrné erozi opatření obsažená v plánech oblastí povodí zpracování studií podélných revitalizací toků a niv

17 Operační program životní prostředí prioritní osa 6, oblastí podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny Stav projektu - dle stupně realizace Počet žádostí / projektů Celková plánovaná cena [Kč] Celkové plánované způsobilé výdaje [Kč] schváleno k financování projekt v realizaci projekt ukončen Celkový součet

18 Operační program životní prostředí prioritní osa 6, oblastí podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny.

19 Operační program životní prostředí Oblasti podpory 6.4 v období >vypsáno celkem 8 výzev. Poslední z nich je výzva č. 50 a příjem žádostí je otevřený do Do konce listopadu 2013 vyhlášení výzvy v oblasti 1.3, podoblast podpory (systémy protipovodňové služby)

20 Operační program Životní prostředí NÁVRHY EFEKTIVNÍCH OPATŘENÍ KE SNÍŽENÍ POVODŇOVÝCH RIZIK V ČR (PODKLADY PRO PLÁNY PRO ZVLÁDÁNÍ POVODŇOVÝCH RIZIK)

21 Operační program Životní prostředí Struktura Úvodní informace o problematice zvládání povodňových rizik Závěry předběžného hodnocení povodňových rizik Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik Popis cílů v rámci zvládání povodňových rizik Souhrn opatření pro zvládání povodňových rizik Doplňující údaje

22 Operační program životní prostředí Způsob řešení Analýza podkladů s ohledem na očekávané cíle analýza možných retencí v povodí (zvýšení stávajících vybudování nových) stanovení cílů PO (s využitím mapování povodňového rizika, technických norem a výstupů z koncepcí) analýza případné změny využívání území příprava podkladů pro návrh opatření a jejich projednání s obcemi - prověření možností výstavby retenčních prostorů v povodí.

23 Operační program životní prostředí Způsob řešení Návrhy opatření (a jejich variant) a stanovení efektivních nákladů PPO návrh opatření, primárně plochy s překročenou mírou přijatelného rizika stanovení maximálních efektivních nákladů = stanovení potenciálních povodňových škod stanovení pořizovacích nákladů a odhad provozních nákladů návrhy opatření pro jednotlivé lokality - formou listů opatření, (i ve variantách) zohlednění vzájemného vlivu, včetně situací technické opatření aktivní (retence, PBPO) -> pasivní (úprava koryt vodních toků, liniové PPO apod.). zohledněna opatření v souvisejících koncepčních dokumentech. opatření konzultovány se zástupci dotčených obcí. posouzení zvýšení ochrany ploch s překročenou mírou přijatelného rizika jednoduchý nástroj pro hodnocení ekonomické efektivnosti navrhovaných opatření.

24 Operační program životní prostředí Způsob řešení Posouzení vzájemného vlivu jednotlivých opatření po hydrologických celcích posouzení vlivu retencí na snížení průtoků posouzení vlivu PPO na území pod a nad nimi hodnocení možného snížení retenční schopnosti záplavového území ( 54 odst. 6 VZ) sestavení systémových a integrovaných systémů protipovodňové ochrany posouzení celkového účinku systému opatření ve vybraných profilech posouzení opatření v lokalitách z hlediska hydrologického celku pro varianty. posouzení celkových nákladů systému opatření

25 Operační program životní prostředí Úprava návrhů opatření na základě posouzení vzájemného vlivu Provedení úprav návrhů opatření vyplývajících z předchozího hodnocení (korekce opatření, návrhy dalších retencí apod.) Projednání návrhu opatření s dotčenými obcemi projednání a rekapitulace cílů ochrany - krátkodobého (prioritního) - výhledového projednání návrhu opatření či variant opatření k dosažení cíle (krátkodobého, výhledového) Úprava návrhů opatření na základě projednání se zástupci dotčených obcí (výsledný návrh opatření)

26 Operační program životní prostředí V současnosti ve fázi přípravy - specifikace a upřesňování aktivit navrhováno 6 prioritních os a 18 specifických cílů. prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní specifický cíl 1.3: Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině specifický cíl 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření prioritní osa 4: specifický cíl 4.2 Posílení přirozené funkce krajiny

27 Operační program životní prostředí Specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu a ve volné krajině Podporované aktivity: zprůtočnění koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů obnova pramenných oblastí vodních toků hospodaření se srážkovými vodami ve smyslu jejich zadržení v krajině a jejich dalšího využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků obnova, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně

28 Operační program životní prostředí Specifický cíl 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření Podporované aktivity: analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření budování, rozšíření a zkvalitnění informačních, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální i celostátní úrovni, digitální povodňové plány

29 Operační program životní prostředí Specifický cíl 4.2 Posílení přirozené funkce krajiny. Podporované aktivity: revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů, opatření ke zlepšení hydromorfologických složek studie a projekty na zpomalení povrchového odtoku vody z povodí ve vazbě na protierozní ochranu, ochranu před povodněmi a adaptaci na změnu klimatu a vyplývající přírodě blízká opatření.

30 Implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik I. Etapa: Předběžné vyhodnocení povodňových rizik (s termínem do 22. prosince 2011) II. Etapa: Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik (s termínem do 22. prosince 2013) III. Etapa: Plány pro zvládání povodňových rizik (s termínem do 22. prosince 2015)

31 Mapy povodňového nebezpečí a rizik Mapa povodňového nebezpečí Q5, Q20, Q100, Q500 Mapa rozlivů Mapa hloubek Mapa rychlostí proudu intenzita povodně 3 x 3 = 9 map Mapa povodňového ohrožení Metoda matice rizika (Beffa, Switzerland) Není potřeba kvantifikace povodňových škod 1 mapa Mapa povodňového rizika» nebezpečí + citlivost objektů»(integrace do územního plánování a rozvoje) 1 mapa

32 Centrální datový sklad Platforma pro sběr a správu výstupních dat povodňového mapování - financováno z Technické asistence OPŽP informační systém pro sběr a správu výstupních dat povodňového mapování bude implementován v rámci portálu ČHMÚ poskytne prezentaci výstupů povodňového mapování orientovanou na jednotlivé úseky vodních toků formou mapového serveru

33 Centrální datový sklad ROZSAH DAT ULOŽENÝCH V RÁMCI DATOVÉHO SKLADU Výsledky hydraulických výpočtů pro 1D model: Digitální model terénu (raster) Osa a profily (vrstva polyline) Záplavová území pro Q5, Q20, Q100 a Q500 (polygon) Hloubky při průtocích Q5, Q20, Q100 a Q500 (raster) Hladiny při průtocích Q5, Q20, Q100 a Q500 (raster) Rychlosti při průtocích Q5, Q20, Q100 a Q500 (bodová vrstva) Výsledky hydraulických výpočtů pro 2D model: Digitální model terénu (raster) Osa a profily (vrstva polyline) Záplavová území pro Q 5, Q 20, Q 100 a Q 500 (polygon) Hloubky při průtocích Q 5, Q 20, Q 100 a Q 500 (raster) Hladiny při průtocích Q 5, Q 20, Q 100 a Q 500 (raster) Rychlosti při průtocích Q 5, Q 20, Q 100 a Q 500 (raster)

34 Centrální datový sklad ROZSAH DAT ULOŽENÝCH V RÁMCI DATOVÉHO SKLADU Výstupy rizikové analýzy: Zranitelnost zájmového území (polygon) Citlivé objekty (bodová vrstva) Intenzita povodně při průtocích Q5, Q20, Q100 a Q500 (raster) Povodňové ohrožení (polygon) Nepřijatelné povodňové riziko (polygon) Metadata pro veškerá výstupní data Zprávy: A Průvodní zprávy B Technická zpráva hydrodynamické modely a mapy povodňového nebezpečí C Technická zpráva mapy povodňového ohrožení a povodňových rizik

35 Centrální datový sklad PREZENTAČNÍ PORTÁL publikace výstupních dat povodňového mapování mapové výstupy ve formě dynamických map - umožňujících plnohodnotnou práci s mapou základní mapové kompozice: Mapa záplavových čar Mapa hloubek Mapa rychlostí Mapa povodňového ohrožení a Mapa povodňových rizik mapovým podkladem aktuální ZABAGED ortofoto snímky Základní VH mapa (1:50 000)

36 Centrální datový sklad PREZENTAČNÍ PORTÁL CDS prezentuje pro řešené úseky vodních toků souhrnné informace z metadat textová část (průvodní zpráva, technická zpráva) záznamy o vstupních datech použitých pro definici hydraulického modelu informace ze souvisejících informačních systémů (POVIS, ČHMÚ, HEIS, ISVS Voda) možnost vyhledávání na základě správního členění ČR (do úrovně katastrů), ucelených i dílčích povodí vodních toků, působnosti podniků Povodí, adresných bodů, fulltextového vyhledávání v datech i metadatech.

37 Centrální datový sklad PREZENTAČNÍ PORTÁL

38 Implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik v ČR I. Etapa: Předběžné vyhodnocení povodňových rizik (s termínem do 22. prosince 2011) II. Etapa: Mapy povodňového nebezpečí a mapy povodňových rizik (s termínem do 22. prosince 2013) III. Etapa: Plány pro zvládání povodňových rizik (s termínem do 22. prosince 2015)

39

40 Implementace Směrnice 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik Plán pro zvládání povodňových rizik

41 Povodňový informační systém POVIS & Digitální povodňové plány Informace k implementaci povodňové směrnice zveřejňovány na Povodňovém Informačním Systému.

42 Děkujeme Vám za pozornost

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP

Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Možnosti financování protipovodňových opatření z OPŽP Programové období 2007-2013 Programové období 2014-2020 Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka

Více

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3

Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Podpora přírodě blízkých protipovodňových opatření v rámci OPŽP oblast podpory 1.3 Š I N D L A R s. r. o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800

Více

Úvod do problematiky OPŽP

Úvod do problematiky OPŽP Úvod do problematiky OPŽP Ing. Kamila Lisalová EKOTOXA s.r.o. Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz Osnova Návrh projektového

Více

OPŽP 2014 2020 aktuální informace

OPŽP 2014 2020 aktuální informace OPŽP 2014 2020 aktuální informace Mgr. Ing. Jana Tejkalová Odbor ochrany vod, odd. ochrany před povodněmi Setkání vodoprávních úřadů s odborem ochrany vod MŽP Nové Město na Moravě 29. - 30. 4. 2015 OBSAH

Více

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí

Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Podpora přírodě blízkých opatření na vodních tocích a v ploše povodí Pytloun Martin, Horecký Jakub Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo životního prostředí Státní

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Zkrácený popis projektu

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Zkrácený popis projektu Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Zkrácený popis projektu Mgr. Mark Rieder a kol. 1 Popis současného stavu Změny vodního režimu

Více

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření

Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření Koncepce řešení problematiky ochrany před povodněmi v České republice s využitím technických a přírodě blízkých opatření Praha, listopad 2010 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne

Více

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3

1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 Příloha č. 5: Synergie a komplementarity 1. Synergie a komplementarity mezi prioritami OP ŽP 1. 1OP ŽP 2014-2020: Specifický cíl 1.3 a specifický cíl 4.3 OP ŽP 2014-2020 podporuje prostřednictvím specifického

Více

Požadovaný minimální rozsah výstupů projektu zpracovaných uchazečem

Požadovaný minimální rozsah výstupů projektu zpracovaných uchazečem Požadovaný minimální rozsah výstupů projektu zpracovaných uchazečem I) V etapách řešených pouze uchazečem 1f. Analýza současného stavu využití zemědělského půdního fondu (ZPF) Geografické vymezení využití

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy

Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Možnosti čerpání finančních prostředků z OPŽP v souvislosti s povodněmi a sesuvy Ing. Michal Kotus Projektový manažer odboru ochrany přírody, odpadů a ENV Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního

Více

Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl

Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl Oddělení vodohospodářské politiky Obsah prezentace Vývoj plánování v oblasti vod (od SVP po WFD) Legislativa I. plánovací cyklus

Více

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á

r e g i o n á l n í p o r a d e n s k á OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014-2020 Základní informace o programu: - předpokládané schválení programu 03/2015 (první výzvy budou vypsány až po schválení za strany EK) - maximální dotace činí 85%

Více

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1, oblast podpory 1.

Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa 1, oblast podpory 1. Výběrová (hodnoticí) kritéria pro projekty přijímané v rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí Prioritní osa, oblast podpory.3 ZVEŘEJNĚNO DNE 28. 2. 24 Výběrová (hodnoticí) kritéria v

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ HORNÍ VLTAVY ZPRÁVA DEHTÁŘSKÝ POTOK 10100222_1 - Ř. KM 3,900 7,400 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ

Více

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí

AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí AVÍZO VÝZEV Ministerstva životního prostředí k přípravě žádostí o poskytnutí podpory k podání v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA ZUBŘINA 10100148_1 - Ř. KM 20,000 26,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

Operační program Životní prostředí 2014-2020

Operační program Životní prostředí 2014-2020 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Operační program Životní prostředí 2014-2020 Verze 1.09 4.4.2013 1 1. Příprava operačního programu a zapojení partnerů... 4 2. Strategie pro příspěvek operačního programu

Více

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015

MAS OPŽP 2014-2020 19.3.2015 OPŽP 2014-2020 19.3.2015 Základní údaje o OPŽP 2014-2020 Řídící orgán: Ministerstvo Životního prostředí Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí RENARDS dotační, s.r.o.. www.renards.cz.

Více

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP)

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (OPŽP) OP Životní prostředí nabízí v letech 2007-2013 z evropských fondů přes 5 miliard Euro. Svým objemem financí (18,4 %) se jedná o druhý největší český operační program. Žadatelem

Více

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím SFŽP ČR LXVI. výzvu z OP Životní prostředí 2007 2013.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím SFŽP ČR LXVI. výzvu z OP Životní prostředí 2007 2013. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 6 I ČERVEN 2015 I zdarma I www.opzp.cz Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil projekty vzešlé z LXIV. a LXV. výzvy OPŽP 2007

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Operační program Ží OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ SFŽP ČR Státní fond životního prostř ČR Od roku 1992 přispíváme zásadním způsobem na investice do ochrany a zlepšování životního prostř Poskytujeme

Více

Úplný popis realizačních výstupů projektu

Úplný popis realizačních výstupů projektu Projekt: CZ.1.02/1.3.00/10.06295 Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice ID projektu: 1731468 Ţadatel: Výzkumný ústav vodohospodářský

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE SLAVKOVSKÝ POTOK 10200790_1 (PM-70) - Ř. KM 0,000 1,501 LITAVA 10100046_5 (PM-71) -

Více

Vyhodnocení povodní v červnu 2013

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 seminář k výsledkům projektu Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Praha 16. října 2014 Významné povodně v České republice Povodeň Typ povodně Zasažená oblast Nejvyšší N-letost Důsledky povodní Dokumentace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Operační program životní prostředí

Operační program životní prostředí Pracovní metodika pro privátní poradce v lesnictví Operační program životní prostředí PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU 2007-2013 Podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Evropské

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 23. 6. 2008 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ FOND

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE KUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE DYJE 10100006_1 (PM-125) - Ř. KM 17,468 33,968 ODLEHČOVACÍ RAMENO 10156430_1 (PM-48) -

Více

IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 ZMĚNOVÝ LIST

IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 ZMĚNOVÝ LIST OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na 17. zasedání MV OPŽP dne 18. 6. 2015, zveřejněno dne 19. 6. 2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066

Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 Zavádění inovací do výuky specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj registrační číslo: CZ.1.07/3.2.11/03.0066 STUDIE Operační program Životní prostředí 2014-2020 Řešitel klíčové aktivity

Více