ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2."

Transkript

1 J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. Jundrováci se rádi baví Stafií, mladí, velcí, malí, tlustí, tencí. V ichni navleãení ve veãerních róbách. aty dlouhé, krátké, rûzn ch barev mot lci, kravaty na co si jen vzpome - nete. Lokny, drdoly i holé hlavy. Prostory uãàovského stfiediska v Jundrovû nabídly na 2. jundrovském plese v sobotu 23. února rozmanitou pfiehlídku sváteãních outfitû, zajímav ch taneãních kreací a praseãí hlavu jako hlavní v hru v soutûïi o ceny. Shlédnout toto pfiedstavení a pfiedvést svûj taneãní um mohli letos jen ti nejrychlej í, neboè vstupenky z pultu úfiadu ub valy závratnou rychlostí. Plesuchtiví jundrováci, na které se nedostalo, mohou litovat oprávnûnû, neboè veãer se skuteãnû vydafiil. Pfiíchozí dostali na uvítanou po kalí ku slivovice ãi vi Àovice z ovûfieného zdroje, v bornou veãefii, moc dobré víno, v podání kapely SW BAND skvûl hudební doprovod a nûktefií vyhráli zajímavé ceny, které do soutûïe darovali vût inou sami jundrováci. Kuriosní situace nastala, kdyï muï témûfi bez vlasû vyhrál poukaz do kadefinictví na módní pánsk sestfiih nebo jin muï facelifting bez skalpelu V Jundrovû tak vzniká nová tradice, která v mnoha obcích ãi mûstsk ch ãástech Ïádnou novinkou není. Obecní plesy by Foto: Ladislav Jelínek rozhodnû mûly patfiit ke koloritu komunitního Ïivota v obci. Byli jsme na plese i vloni a jsme nad eni, Ïe se v Jundrovû nûco takového dûje, chybûlo to tu, svûfiil se mi jeden úãastník. Jen koda, Ïe nemáme v Jundrovû pofiádn sál, dodává a zahraje tak na citlivou strunu. Vûfime, Ïe se Jundrov svého spoleãenského sálu nûkdy doãká. V tuto chvíli je dûleïité, Ïe si lidé ples uïili a tû í se na pfií tí rok. 3. jundrovsk ples je plánován na Ivana FAJNOROVÁ, starostka Z OBSAHU âísla 1 VYBÍRÁME: 2 Nehezké ozdoby Jundrova 3 Hlas opozice 4 Napsali jste nám 5 Z úřadu 6 Škola 7 Společenská kronika 9 Osobnosti Jundrova 10 Z historie Jundrova

2 2 J UNDROV FotoreportáÏ z plesu pokraã. ze strany 1. Více fotografií najdete na v rubrice Fotoalbum. Foto: Ladislav Jelínek Nehezké ozdoby Jundrova hezké zprávy o jedné z nich V prvním Zpravodaji roku 2011 jsem psal o nûkter ch ne úplnû hezk ch ozdobách na í mûstské ãásti. Mimo jiné také o chátrající budovû Veslafiská 218. V rámci Rady Mûstské ãásti jsme po dofie ení vlastnictví do rukou mûsta vedli dialog, jak vyfie it havarijní stav této budovy. Pfiem leli jsme o moïnostech vyuïití a jejich pfiípadném financování. Vzhledem ke vzdálenosti od centra Jundrova, navíc na celkem ru né ulici, nepfiipadalo v úvahu vyuïití pro úfiad ãi napfi. seniory. MoÏnost oïivit budovu pro bydlení, ke kterému v minulosti také slou- Ïila, se jevila jako nereálná vzhledem k nákladûm na úrovni rozpoãtu celé mûstské ãásti. Nakonec jsme se pfiiklonili k doporuãení pro Magistrát mûsta Brna prodat tuto budovu, a umoïnit tak novému majiteli opravu ãi rekonstrukci. V loàském roce do lo k prodeji budovy do rukou soukromého investora tradiãní firmy zamûfiené na prodej stavebnin a stavby (Stavebniny Èastn, spol. s r.o., Brno, Kohoutova 1a). Jde o otevfieného a komunikativního investora, kter nejen Ïe ihned zaãal pfiedstavením sv ch názorû na budoucí vzhled a vyuïití budouvy se Stavebním úfiadem, ale také si na el ãas na zástupce Rady mûstské ãásti, aby s ním probral informace do tohoto ãlánku. V leto ním roce by mûlo dojít k rozsáhlé rekonstrukci, která by mûla obnovit moïnost bydlení v této budovû. Pokud vyjdou zámûry investora, mûlo by zde vzniknout minimálnû 10 nájemních bytû, vãetnû zákonného poãtu garáïí ãi garáïov ch stání. Objekt by mûl dostat novou stfiechu, ale také znovu postavené 3. a 4. nadzemní podlaïí. Stávající 3. a 4. NP jsou totiï provedené z dfievûné konstrukce, oplá tûné heraklitov mi deskami, a nejdou tudíï opravit. V rámci lep ího vyuïití dispozic úzkého pozemku pod strmou skálou a lep í energetické dispozice celé budovy by také mûlo dojít ke zvût ení pûdorysu. Stávající tvar budovy do písmene L by mûl zastavûním volné plochy vzrûst na ãist obdélník. V souãasnosti je zpracováván projekt, kter bude následnû pfiedlo- Ïen spolu s ostatními povinn mi dokumenty pro odbrïení Stavebního povolení. V e zmínûné informace se tudíï mohou je tû mûnit. Co se v ak jiï urãitû nezmûní je fakt, Ïe nehezk vzhled této budovy bude zfiejmû v pfií tím roce minulostí. Ondfiej Èastník, foto: Filip Vrána Budoucí podoba objektu - Archiv investora

3 J UNDROV 3 SETKÁNÍ SENIORÒ - jubilantû 12. února byl krásn zasnûïen den. Na ÚMâ mífiilo nûkolik star ích obyvatel Jundrova na pozvání paní starostky Fajnorové v ichni jsme v nûkolika posledních mûsících oslavili kulaté ãi pûlkulaté Ïivotní jubileum. âekala na nás zasedací místnost neokázale, ale pfiíjemnû upravená, gratulace paní starostky spojená s upomínkovou pozorností a také Ïivá hudba, kterou obstarala mladá zpûvaãka. O pohodu chuèov ch pohárkû se peãlivû starala paní âerteková. KdyÏ jsme se po mile proïitém odpoledni rozcházeli do pomalu se stmívajícího je tû zimního podveãera, nesli jsme si nejen hfiejiv pocit sounáleïitosti v na í obci, ale také kytiãku pfiíslib jara! Za v echny pfiítomné chci fiíci: DùKUJI! Jana Jahodová Pammrová HLAS OPOZICE Jak dlouho budeme pokou et náhodu? Pfiedpokládám, Ïe vût inu na ich obyvatel zneklidàuje stále se zvy ující provoz na Veslafiské ulici. Proã k tomu dochází? Mimo zvy ující se poãet automobilû je to hlavnû nákladnû vybu dovaná n-proudá komunikace Îabovfieská, konãící v úzkém hrdle Kamen - ného Ml na. DÛsledkem je, Ïe si motoristé jedoucí do Pisárek zkracují ãekání ve frontû prûjezdem pfies Jundrov. A to jak ti, ktefií pfiijíïdûjí od Komína, ale i ti, co pfiijíïdûjí z Králova Pole. Velk díl dopadu této situace nesou obyvatelé Veslafiské a dále v ichni, vãetnû motoristû, ktefií se snaïí pfiejet kfiiïovatku na ulici Pisárecká. Na Veslafiské, a to zejména v dobû dopravní piãky se tvofií zvolna popojíïdûjící kolona o délce jednoho kilometru. Není tfieba podot kat, Ïe dopravní piãka se dokonale shoduje i se kolní docházkou. Tato Po pfieãtení ãlánku paní Èastné jsem dlouho pfiemítala, kam její v kfiiky vlastnû smûfiují. JiÏ v dobû, kdy byla ãlenkou rady, jsem pfii cestû do zamûstnání témûfi dennû stávala v dlouhé kolonû aut na Veslafiské ulici a v duchu jejího ãlánku se tedy ptám: Co rada, jejíï byla ãlenkou, tehdy udûlala pro dopravní situaci na Veslafiské? e ení neutû ené dopravní situace na ulici Veslafiské existuje. Ov em je souãástí koncepce dostavby úseku velkého mûstského okruhu (VMO) Îabovfieská I. a tvorba koncepãního fie ení je plnû v kompetenci statutárního mûsta Brna, potaïmo Brnûnsk ch komunikací, nikoliv mûstské ãásti. Z evropsk ch penûz dojde na podzim tohoto roku anebo na jafie roku pfií tího k v stavbû semaforû na zaãátku i na konci Veslafiské, a to na kfiiïovatce s ulicí Pisáreckou a na kfiiïovatce se ãtyfiproudovou komunikací Kníniãskou (u prodejny OPEL). Mohlo by se zdát, Ïe tûmito úpravami se koneãnû dlouh ch kolon na v jezdu v Pisárkách zbavíme, ale je mi líto, Ïe situace nutnû vyïaduje fie ení. Na prosincovém Zastupitelstvu Mâ, které se konalo dne , jsem vznesla dotaz, zda se rada Mâ zab vala vybudováním dal ího osvûtleného pfiechodu pro chodce v na í Mâ. Odpovûì z úst paní starostky byla negativní s tím, Ïe rada Mâ se touto problematikou nezab vala. V zápisech z rady Mâ, které následovaly po prosincovém zastupitelstvu, opût Ïádná informace, která by se touto problematikou zab vala. Pfii tom je naprosto jasné, Ïe mûj dotaz mûl vyburcovat radu ke konání. Souãasné vedení radnice má za sebou více neï dva roky tvûrãí práce a já se ptám, co udûlala rada Mâ pro zklidnûní dopravy v Jundrovû? SnaÏím si vzpomenout, ale kromû toho, Ïe se zmûnilo umístûní jednoho zpomalovacího retardéru, si na nic vzpomenout nemohu. Reakce na ãlánek zastupitelky Èastné Foto: Ladislav Jelínek JelikoÏ rada Mâ nereaguje na moje dotazy, jsem nucena opût upozornit touto cestou na uvedenou situaci, zejména pak na velmi problematickou kfiiïovatku ulic Veslafiská Pisárecká u Anthroposu. PrÛjezdnost této kfiiïovatky se v tomto roce je tû více zhor ila zfiízením zastávek mûstské hromadné dopravy. Vznikl zde dopravní uzel s velk m poãtem pfiestupujících spoluobãanû. Pfii pozorování pfiebíhajících obãanû ãtyfiproudou komunikaci je snad jenom otázkou ãasu, kdy zde dojde k dopravní nehodû. Opût se musím zeptat, zda si je rada Mâ tohoto vûdoma a odtajní, co pro vyfie ení prûjezdnosti této kfiiïovatky a pro zv ení bezpeãnosti v Jundrovû udûlala, pfiípadnû udûlá! Renata Èastná, zastupitelka za ODS musím ãtenáfie zklamat. Opak je totiï pravdou. V plánech Brnûnsk ch komunikací je vyuïití této silnice jako objízdné trasy pfii uzavfiení Îabovfieské bûhem jejího roz ifiování. Neumím si ani pfiedstavit, jak vysoce exponovanou ulicí se Veslafiská mûïe pfii této akci stát a je pravdûpodobné, Ïe termín nároãné stavby se bude poãítat spí e na roky neï na pouhé mûsíce. Dialog s Brnûnsk mi komunikacemi o organizaci dopravy bûhem stavby je nutno vést tak, abychom dopady na jundrovské obãany sníïili na nezbytné minimum. O v sledcích tûchto jednání budu obãany informovat v nûkterém z pfií tích ãísel zpravodajû. NeÏ bude v e zcela zfiejmé, berte prosím tyto informace jako pfiedbûïné a popisující budoucí situaci jen v hrub ch obrysech. Souãasná rada se skuteãnû dosud nezab vala my lenkou na vybudování dal ího osvûtleného pfiechodu pro chodce, neboè zóna 30, která platí témûfi pro cel Jundrov kromû Veslafiské, znemoïàuje v takové oblasti prosadit u odboru dopravy jakékoliv dopravní znaãení, jak jsme se jiï nûkolikrát pfiesvûdãili na vlastní kûïi. Od vybudování nového pfiechodu pro chodce pfies umístûní retardérû ãi doplàující svislé dopravní znaãky. Na druhé stranû moc dal ích moïností pro bezpeãnûj í a klidnûj í dopravu v Jundrovû, neï je dodrïování pfiikázané tfiicetikilometrové rychlosti, neznám. A jestliïe paní Èastné leïí osvûtlené pfiechody tolik na srdci, Ïe ji vyburcovaly k napsání tohoto ãlánku, slibuji, Ïe zadáme úkol dopravní komisi, kde má ODS také svoje zastoupení, aby se tomuto námûtu blíïe vûnovala. Je koda, Ïe se se sv mi obavami o bezpeãnost chodcû nesvûfiila svému spolustraníkovi, neboè komise jsou nejen poradními orgány rady, ale zároveà jsou orgány iniciativními. V praxi to znamená, Ïe mohou radû pfiedkládat i vlastní podnûty. Ale tím by paní Èastná pfii la o téma na ãlánek, kter m by mohla zpochybàovat dosavadní práci souãasné rady za obecní peníze Ivana Fajnorová, starostka

4 4 VáÏen pan Ondfiej Èastník pfiedseda Hnutí Jundrov Ïádá nové tváfie Jasanová 3a Brno-Jundrov V Brnû 21. února 2013 VáÏen pane pfiedsedo, dûkuji za Vá dopis, kter podnûtn m zpûsobem doplàuje odezvy, které se mi v souvislosti se zámûry územního plánu v oblasti mezi zastavûn m územím mûstsk ch ãástí Brno - stfied, Jundrov, Kohoutovice a Nov Lískovec scházejí. Rád bych poznamenal, Ïe Va i reakci je tfieba rozdûlit na dvû ãásti. Ta první je ãást odborná, kterou byste mûl konzultovat pfiedev ím s odborem územního plánování a rozvoje MMB. J UNDROV Z jeho podkladû, které mám k dispozici a ve vztahu k zájmu mûsta jako celku vypl vá, Ïe je nanejv vhodné hledat pfiijatelnou formu zástavby v této oblasti (stejnû jako v dal ích podobn ch lokalitách na území mûsta Brna). Podot kám v ak, Ïe proces pfiípravy územního plánu je velice Ïiv, velmi sloïit proces a argumenty se scházejí teprve postupnû. I Vámi zmiàované stanovisko mûstské ãásti je pouze jedním z nich. Rozhodnutí, ale také plná odpovûdnost za nû ve vztahu ke v em obãanûm mûsta Brna, leïí na Zastupitelstvu mûsta Brna. S podstatou pfiípravy územního plánu Vás jistû ráda seznámí vedoucí pfiíslu ného odboru. Druhá vûc je ta, která je mi osobnû bliï í, a to pozice ãlena samosprávy, v tomto pfiípadû zastupitele mûsta Brna. Bude to zastupitelstvo mûsta Brna, které o koneãné podobû územního plánu rozhodne. Jako jundrovsk patriot budu samozfiejmû bedlivû sledovat kaïdou ZPRÁVA O âinnosti RADY MùSTSKÉ âásti BRNO-JUNDROV A ZÁMùRECH PRO ROK 2013 Druh rok volebního období je za námi. Bylo to období velmi nároãné a mne osobnû stálo mnoho nervû a úsilí, ale zdá se, Ïe v porovnání s plány na tento rok, byl ten uplynul procházkou rûïov m parkem. Tímto ãlánkem chci ãtenáfie informovat o zámûrech realizovan ch v minulém roce a plánech na rok leto ní. V období srpen listopad jsme se odváïnû pustili do rekonstrukce bytov ch jader v obecním bytovém domû Sosnová 2. Obsahem této investiãní akce bylo vyzdûní jádra, osazení nov m sanitárním zafiízením, v mûna kuchyàské linky a podlah v prostorách rekonstrukcí dotãen ch. Letos budeme ve v mûnû bytov ch jader pokraãovat, a to ulicí Dubovou, kde je umístûno 72 obecních bytû. Jde o nejnároãnûj- í stavební zakázku leto ního roku. Jak sv m rozsahem, tak financemi patfií do kategorie podlimitních vefiejn ch zakázek, které se fiídí Zákonem o vefiejn ch zakázkách v plném rozsahu. Naplnûní tohoto zákona je velmi sloïité. V roce následujícím pfiijde na fiadu i bytov dûm na Jasanové ulici. Jeho obyvatelé letos alespoà naberou dech po odstávce v tahû pfii jejich v mûnû, kterou v minulém roce absolvovali a trpûlivû ji sná eli. Odmûnou za infarktové stavy pfii vrcholov ch v stupech do nejvy ích pater domu je jim moderní, proslunûné (kabina je ve Ïlutém provedení), a pfiedev ím bezpeãné zafiízení. Témûfi pfied rokem probûhla v mûna obecních v vûsek za v vûsky nové a vût í. Radost z tohoto sdûlovacího prostfiedku nám kazí pouze vandalismus z rukou sprayerû, ktefií neu etfiili ani jejich plochy. RovnûÏ webové stránky mají od ãervna koneãnû nov, modernûj í vzhled. Na jejich dolaìování se stále pracuje. Obecní zpravodaj si udrïuje vysokou informaãní hodnotu nastavenou jmenováním nestranného éfredaktora. Vloni v bfieznu probûhl 1. jundrovsk ples, kter se velice vydafiil a hodláme v této novû vzniklé tradici pokraãovat i v dal ích letech. Jak její pokraãování letos dopadlo, se dozvíte v samostatném ãlánku. V dubnu probûhla vefiejná beseda na téma Seniofii v Jundrovû, která mûla neobvykle velkou úãast. Na tuto vûkovou NAPSALI JSTE NÁM kategorii jsme se zamûfiili pfii pofiádání dal ích akcí. V fiíjnu byl zahájen tfietí cyklus kurzu poãítaãû pro seniory. V letních mûsících jsme na im star ím spoluobãanûm nabídli pûtidenní semináfi na téma Jak si udrïet du evní svûïest. Od listopadu bûïí cyklus pûti pfiedná ek na téma Vãelafiení. V tomtéï roce jsme zaloïili dal í velmi pfiíjemnou tradici Setkání jubilantû, která se po tfiech uskuteãnûn ch setkáních tû í veliké oblibû. V nákladu 300 ks jsme nechali natisknout nástûnn kalendáfi s archivními fotografiemi Jundrova. Zakládáme na na em úfiadû archiv fotografií, máme tedy zdroj i pro dal í roky. Poslední fiíjnov den jsme slavnostní vernisáïí zvefiejnili ãást v sledkû spolupráce s Fakultou architektury VUT Brno architektonické studie rekonstrukce KC Svratka a jeho okolí. Vyvrcholením celého roku byl Adventní veãer spojen s rozsvûcováním vánoãního stromeãku po dlouhé dobû mûl Jundrov skuteãn vánoãní strom 7 m vysok smrk. Nejvût í akcí na téma kolství byla nepochybnû v stavba nové tfiídy M Dubová, kterou od zaãátku provázely problémy, a to jiï pfii pfiípravû projektové dokumentace. Otevfiení tfiídy se tím oproti pûvodnímu zámûru o více neï mûsíc posunulo. Ov em rodiãe projevili nesmírnou chápavost a trpûlivost, za coï jim velice dûkuji. DÛleÏité je, Ïe se v nov ch prostorách dûtem líbí a rodiãe jsou spokojeni. Vûfime, Ïe i v dal- ích letech budou nav ením kapacity kolky potfieby v ech jundrovsk ch rodiãû a jejich dûtí pokryty. Dokonãení zateplení budovy Z Jasanová a revitalizace vstupního objektu, které jsme naplánovali na minul rok, si vzhledem k problémûm zatékání do suterénních prostor koly vyïádalo pfied zam len mi stavebními úpravami nároãnûj í koordinaci s realizací architektonické soutûïe a pfiedev ím s prûzkumem zdroje zatékání s následnou sanací. Nedostatek ãasového prostoru a pfiedev ím financí tuto investici pfiesunul na leto ní rok. Nûkteré práce ov em není moïno udûlat bûhem kolního roku, je tedy vysoce pravdûpodobné, Ïe se bude cel zámûr vãetnû v razné úpravy celého prostranství realizovat na dvû etapy, a bude tak rozloïen do dvou let. Aktivnû jsme vloni spolupracovali s Odbo rem investic MMB na tvorbû provádûcí dokumentace na sportovní hfii tû pfii Z Jasanová. Realizace by mûla koneãnû probûhnout ve druhé polovinû tohoto roku. Otázka parkování v Jundrovû je otázkou koncepãního fie ení s hledáním vhodn ch prostor pro vybudování nov ch parkovacích stání. Vystavûním sedmi parkovacích míst na ulici Dubová neblahou situaci v této lokalitû sice zdaleka nevyfie íme, alespoà ji nepatrnû zmírníme. Slibovaná, ale zatím opomíjená dûtská hfii tû, by mûla mít také nov kabát. Letos v únoru jsme podali Ïádost o evropské dotace na revitalizaci v ech tfií hfii È za ulicí Dubovou, a to v celkové hodnotû 6,5 mil. Kã. Získáme-li dotaci, k rekonstrukci dojde na jafie pfií tího roku. Pokud nebude na e Ïádost úspû ná, pustíme se jiï letos do v stavby hfii tû dûtského z vlastních prostfiedkû. Víc nám finanãní moïnosti nedovolí. Nové dûtské hfii tû by také mûlo vzniknout v parku pfied jundrovskou knihovnou, jehoï vystavûní je smluvním závazkem nájemce KC Svratka Sboru kfiesèanského spoleãenství. Pro bezpeãn a bezproblémov chod úfiadu je nutná celková rekonstrukce elektrorozvodû. V bojov ch podmínkách tak budeme pracovat od bfiezna do ãervna. Ve stropû chodby vybudujeme stfie ní svûtlíky, které pfiinesou úsporu elektrické energie, kterou spotfiebováváme celodenním svícením umûl m osvûtlením bezpodmíneãnû nutn m pro bezpeãnost obãanû i pracovnic úfiadu. Také prostory jundrovské knihovny si zaslouïí na i pozornost. Bûhem ãervna dojde k v mûnû podlahy a osvûtlení, k v malbû a vybudování bezbariérového WC pro ãtenáfie. Co bohuïel nenaplníme, je idea pfiístupového fiíãního mola a petanqueového hfii tû na Pra nicích. K na emu zklamání zasáhl úfiednick moloch ale o tom samostatnû v pfií tím ãísle zpravodaje. Ivana Fajnorová, starostka Mâ Brno-Jundrov zmûnu, která se obzvlá tû na í spoleãné mûstské ãásti bude t kat. Jak jsem jiï uvedl, k vyu- Ïití lokality Juranka se scházejí rozdílné názory, coï je logické. Staãí se pouze v katastrálních mapách podívat na její majetkovou roztfií tûnost a s tím spojené osobní zájmy a pfiedstavy vlastníkû jednotliv ch pozemkû. Máte-li dûkazy o tom, Ïe nûkdo konkrétní má jakoukoliv snahu pfiedem ovlivnit proces rozhodování ve svûj prospûch ãi v prospûch jiného, blíïe neurãeného subjektu, pfiivítám tuto informaci. Z toho, co mám k dispozici, se mi jeví jako nepravdûpodobné, Ïe by se o to nûkdo pokou el. AlespoÀ v orgánech, v nichï zasedám, vãetnû komise pro rozvoj mûsta RMB, jsem takové signály nezachytil. Va imi konkrétními poïadavky a návrhy se budu v následujícím procesu pfiípravy nového územního plánu zab vat. Michal Chládek

5 J UNDROV 5 Z Ú ADU Rekonstrukce plynovodu na ulicích Jasanová a Rozmar nová Ti z vás, jejichï dûti chodí do základní koly Jasanová, jste urãitû zaznamenali na podzim neãekané fieditelské volno. Na vinû byla plánovaná odstávka plynu ve kole, kdy bylo potfieba provést havarijní opravu na plynovodu v nûkolika místech okolí koly. Pfii té pfiíleïitosti bylo definitivnû konstatováno, Ïe plynovody v ulicích Jasanová a Rozmar nová jsou jiï za hranicí technické Ïivotnosti. Proto je nutné vybudovat nové stfiedotlaké plynovody v ulici Jasanová a ãásteãnû i v ulici Rozmar nová. V rámci této kompletní Úprava pfierûstající vegetace VyuÏijte, prosím, období vegetaãního klidu (11. mûs. 3. mûs.) a zajistûte na sv ch pozemcích zástfiih nebo odstranûní pfierûstajících vûtví kefiû a stromû, které zasahují do pochozí plochy chodníkû. Tento rekonstrukce budou navazující plynovody v ulicích Kopretinová a V Luzích pfietlakovány na stfiedotlaké vedení. Nové stfiedotlaké plynovody budou vedeny v chodnících a komunikacích uveden ch ulic. Souãasné staré vedení bude ze zemû ve vût inû pfiípadû odstranûno, zanecháno bude pouze tam, kde by jeho odstranûní v raznû po kodilo stávající zeleà nebo existující inïen rské sítû. V prûbûhu realizace stavby nesmí b t pfieru eny ve keré sítû a komunikace, které zaji Èují provoz okolních objektû. V rámci rekonstrukce bude zástfiih nutno provést tak, aby vûtve nebránily volnému prûchodu. Pokud je prostor znepfiístupnûn pfierûstající vegetací, dochá zí ke zhor ení prostorové orientace, znemoïnûní samostatného Odpady stanovi tû kontejnerû NA SEPAROVAN ODPAD KaÏd z nás jistû ví, Ïe nejlep í odpad je ten, kter vûbec nevznikne. Ale kdyï uï nûjak máme, tak ho co nejlépe vyuïijme. KaÏd sv m chováním pfiímo ovlivàuje dal í Ïivot. A tfiídûním odpadu mûïe kaïdá domácnost, firma, kola ãi úfiad pfiispût k ochranû Ïivotního prostfiedí! Má to smysl estetick, ekologick i ekonomick. Pro ty, ktefií nelení, ale pouze neví, co a kam patfií, máme struãn pfiehled stanovi È kontejnerû na tfiídûn odpad v Jundrovû. Modré kontejnery na papír Jsou na noviny, ãasopisy, kanceláfisk papír, reklamní letáky, knihy, se ity, krabice, lepenku, kartón, papírové obaly (napfi. sáãky). Prosím, nevhazujte: mokr, mastn nebo jinak zneãi tûn papír, uhlov a voskovan papír, pouïité plenky a hygienické potfieby. Obaly z papíru b vají oznaãeny: Bfiezová 81, Dubová 1 a 11, Dubová X Lelkova (za firmou Kupr), Gellnerova 8, Jasanová 2 (pod schody u kolní kuchynû), Jasanová 6 a 18, Jedlová 1, Nálepkova X Ol ová, Optátova 42, Sosnová 4 a 10, efiíková 34, Veslafiská 128 (u hfii tû SK) a 184. Celkem 20 kontejnerû 1100 litrû. V voz kaïd t den v pátek. Zelené a bílé kontejnery na sklo Jsou na barevné a ãiré láhve od nápojû, sklenûné nádoby, sklenûné stfiepy - tabulové sklo. Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátûné sklo a zrcadla. Obaly ze skla b vají oznaãeny: Dubová X Lelkova (za firmou Kupr), Gellnerova 8, Jasanová 6, Jedlová 1, Nálepkova X Ol ová, Veslafiská 184. Celkem 6 kontejnerû na bílé sklo, 6 kontejnerû na barevné sklo. V voz jedenkrát za 3 t dny. Îluté kontejnery nebo velké drátûné nádoby na plasty Jsou urãeny jen na PET láhve od nápojû (prosím, nezapomeàte je se lápnout!), v Brnû se kelímky, sáãky, fólie, v robky a obaly z plastû zatím nevytfiíìují! Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpeãn ch látek (motorové oleje, chemikálie, barvy, apod.) Sbûr nápojov ch kartonû a hliníkov ch plechovek Nápojové kartony odhazujte do kontejnerû oznaãen ch oranïovou nálepkou. Obaly z nápojov ch kartonû b vají oznaãeny: Hliníkové plechovky ukládejte do Ïlut ch kontejnerû s bílou nálepkou Hliník. Obaly z hliníku b vají oznaãeny: Bfiezová 81, Dubová 1 a 11, Dubová X Lelkova (za firmou Kupr) - velk, Gellnerova 8, Jasanová 2 (pod schody kompletnû odstranûna stfiedotlaká regulaãní stanice naproti budovy kolky na ulici Rozmar nová. Zahájení prací se oãekává v prûbûhu dubna 2013 a nejpozdûj í termín ukonãení je v záfií V následujícím roce 2014 pak ãeká kompletní rekonstrukce plynovodu ulici Nálepkovu smûrem nahoru od budovy staré koly (nyní akademie Sting). Marek Toman, místostarosta Mâ pohybu, v neposlední fiadû i ke zv ení nebezpeãí úrazû, a to nejen pro zrakovû postiïené obãany. Marta Trávníãková, ÎP u kolní kuchynû) - velk, Jasanová 14 a 26, Jedlová 1, Nálepkova X Ol ová - velk, Optátova 42, Sosnová 4 a 10, efiíková 34, Veslafiská 128 (u hfii tû SK) a 184. Celkem 16 kontejnerû 1100 litrû a 3 kontejnery velké drátûné 3 m3. V voz kaïd t den ve stfiedu. Bílé kontejnery na textil Sem patfií ve keré odûvy, bytov textil záclony, závûsy, povleãení, potahy, ubrusy a deky. Textil vkládejte zabalen do igelitov ch ta ek ãi pytlû. Prosím, nevhazujte: boty, ta ky, koberce, matrace, molitan, zneãi tûn textil. Jasanová, Nálepkova X Ol ová, Dubová X Lelkova (za firmou Kupr). Celkem tfii kontejnery, v voz dle potfieby. âervené kontejnery ASEKOL na drobn elektroodpad Patfií sem baterie a drobná elektrozafiízení, jako jsou napfiíklad kalkulaãky, rádia, drobné poãítaãové vybavení, discmany, telefony a elektronické hraãky. Prosím, nevhazujte: televizory, poãítaãové monitory, záfiivky, úsporné Ïárovky, velké domácí spotfiebiãe, jako jsou tfieba ledniãky, praãky a chladniãky. Jasanová, Dubová X Lelkova (za firmou Kupr). Celkem dva kontejnery, v voz dle potfieby. Více informací o svozu tfiídûného odpadu v Brnû: Irena Koláãná, pfiedsedkynû Komise bezpeãnosti, vefiejného pofiádku a Ïivotního prostfiedí MILÍ SPOLUOBâANÉ Dovolujeme si pfiipomenout, Ïe se blíïí splatnost místního poplatku za komunální odpad, která je Stejnû jako pfiedchozí roky jsou od do otevfieny pokladny na Malinovského námûstí 3 a nadále zûstávají v provozu celoroãní pokladny na ulici umavská 33. Poplatek ãiní v leto ním roce 675,-Kã na poplatníka a rok. Dal í informace (osvobození, formuláfie k ohla ovací povinnosti, atd.) najdete na nebo na tel.: Dûkujeme Odbor Ïivotního prostfiedí Magistrátu mûsta Brna, odd. správy poplatku za komunální odpad, umavská 33, budova A, 9. patro

6 6 KOLA Zápis do 1. tfiíd na Z Jasanová 18. a 19. ledna se na na í základní kole konal zápis do prvních tfiíd pro kolní rok 2013/14. KaÏd rok se snaïíme o zatraktivnûní tohoto aktu. Hned u vstupu budoucí prvàáãky a jejich rodiãe pfiivítal symbolick lichoïrout (znají hlavnû hospodyàky - vïdycky v praãce najdou jen lich poãet ponoïek) a z jeho pomocí pak pro li nástrahami rûzn ch úkolû. Po zápisu si mohli odpoãinout v odpoãívárnû a hernû. Na závûr kaïd dostal nûjak dárek na památku. Letos jsme zapsali 64 dûtí, z toho 20 z jin ch ãástí mûsta Brna. Pfiedpoklá - dáme, Ïe otevfieme tfii první tfiídy: dvû bûïné a jednu logopedickou tfiídu, bude záleïet na poãtu odkladû. Zákonní zástupci mají moïnost do poïádat o odklad kolní docházky (je potfiebné doloïit doporuãujícím posouzením pfiíslu - ného kolského poradenského zafiízení a odborného lékafie nebo klinického psychologa). J UNDROV Mgr. Pfiemysl Jefiábek, fieditel Z Jasanová Projekt Vezmi a pi na Z Jasanová Co je to slovo? Shluk písmen, grafická znaãka, stopa, která pfietrvává. Jen myslící ãlovûk je schopn vytvofiit slovo a naplnit ho obsahem. Jen cítící ãlovûk pouïívá slovo jako prostfiedek sdûlení, jen tvûrãí ãlovûk ctí slovo jako umûleck prostfiedek, jeho prostfiednictvím odkr vá vnitfiní svût pfiíbûhû a otevírá srdce. Slovo fieãené i slovo psané má hojiv úãinek. Kultivuje lidské my lení, dává moïnost objevit tvûrãí potenciál, a v neposlední fiadû vede k hravosti, ze které pramení radost. Nov projekt Vezmi a pi, kter Vám zde pfiedstavujeme, staví na pfiirozené potfiebû dûtí vyjádfiit se tvûrãím zpûsobem. Má podpofiit v echny, ktefií mají chuè experimentovat v oblasti tvûrãího psaní. Ukazuje, Ïe tvofiit je mnohem zábavnûj í neï pouze konzumovat. V souãasné dobû teprve s projektem Vezmi a pi zaãínáme. Dûtem jsme nabídli moïnost posílat své práce na mail nebo je osobnû pfiedat koordinátorovi projektu. KaÏdému z tvûrãích pokusû vûnujeme pozornost. Práce také zvefiejàujeme na webov ch stránkách koly, kde si je také mûïete sami pfieãíst. Dûti v jejich snaïení podpofiíme pofiádáním tvûrãích dílen, kter ch se mohou úãastnit v ichni zájemci od prvních po deváté tfiídy. Ti, ktefií zde chtûjí pfiedstavit své práce i ti, ktefií zatím jen hledají, jak na to. Souãástí tvûrãích dílen nebude jen prezentace prací, ale i trocha teorie z oblasti tvûrãího psaní. Setkání snad budou zdrojem inspirace a vzájemného obohacení. Základem ale zûstává: Vezmi a pi. Neboj se, vezmi tuïku a blok, vezmi klávesnici a pi pfiíbûh, báseà, pohádku, nech se nést imaginací a proïívej dobrodruïství. Ve kole najde podporu a spoleãenství lidí podobnû ladûn ch. Základním cílem zûstává nauãit dûti ctít slovo jako komunikaãní prostfiedek, rozvíjet tuto schopnost a podporovat kreativitu my lení. Nauãit je objevit krásu textu v roli spisovatele i ãtenáfie. UmoÏnit jim ochutnat tvûrãí proces. Je tfieba se alespoà pokusit. Tak tedy: Vezmûte a pi te! Mgr. Martina Hájková, vyuãující matematiky âtenáfiská pfiehlídka âtenáfiské pfiehlídky 2013 se v leto ním roce zúãastnilo 26 ÏákÛ tfiíd. Na i ãtenáfii pfiedstavili svou knihu ostatním posluchaãûm a vystoupili s krátk m úryvkem. Vybrali si pohádky, povûsti, pfiíbûhy o dûtech i zvífiátkách. Dûti vyprávûly a ãetly s velk m nad ením a opût se potvrdilo, Ïe kniha je jejich opravdov m kamarádem. Odmûnou za jejich vystoupení jim byla zajímavá kníïka, upomínkov pfiedmût a men í sladkost. Îáci na Jasance opût dokázali, Ïe ãtou a ãtou rádi. Mgr. Zdenka Floriánová, vyuãující na Z Jasanová

7 J UNDROV 7 2. Îákovsk ples Îákovsk ples, jehoï druh roãník se uskuteãnil v pátek 8. února, se pomalu stává tradicí. Organizaci opût vzali do sv ch rukou Ïáci 9. roãníku a tohoto úkolu se zhostili na v bornou. Náv tûvníci plesu, tedy Ïáci 6. 9.roãníku, si nejen vydatnû zatanãili, ale ti Èastní z nich si také odnesli ceny za v kon v tombole nebo v nûkteré ze soutûïí. Králem a královnou plesu byli nakonec zvoleni David Ondráãek a Jana âerná z 9. tfiídy. Pythagoriáda Mgr. Anna Kovárníková, uãitelka Z Jasanová V úter probûhlo na Z Jasanová 2 kolní kolo Pythagoriády. Matematické soutûïe se zúãastnilo celkem 16 ÏákÛ z roãníku na í koly. Úspû n mi fie iteli, ktefií jsou nominováni do mûstského kola, jsou Krist na Pl ková, árka PÛstová, Kry tof ípek, Ondfiej Vinsk z 5. tfiídy, Vendula Veselá ze 7. tfiídy a Anna Nováãková z 8. tfiídy. V em fie itelûm kolního kola Pythagoriády dûkujeme za úãast, nominovan m gratulujeme a pfiejeme hodnû tûstí v dal ím kole soutûïe. Mgr. Martina Hájková, vyuãující matematiky Zprávy z M Dubová 2 1. M Dubová 2 zahájila v únoru zápis na kolní rok 2013/2014. Bude probíhat stejnû jako loàsk rok elektronicky, kdy o v sledcích rozhoduje MMB-O MT, a to podle nastaven ch kritérií pro mûsto Brno /viz Vyplnûné pfiihlá ky, potvrzené od dûtského lékafie, pfiinesou rodiãe osobnû ve dnech 4. a 5. bfiezna od 8 do 16 hod. do SPOLEâENSKÁ KRONIKA M Dubová. Od 11. bfiezna budou rodiãe informováni o v sledcích zápisu a 12., 13., 14. bfiezna v dobû od 8 do 16 h budou písemná rozhodnutí o pfiijetí k vyzvednutí na pfiíslu n ch M. UpozorÀuji tímto v echny rodiãe, Ïe o pfiijetí do M fieditelky nerozhodují pouze budou informovat o v sledcích pfiijímacího fiízení. 2. M Dubová zve tímto v echny milovníky dûtského folkloru na 2. roãník Jundrovské voniãky, která se uskuteãní 17. dubna 2013 od 16,30 hod. v sále kina Svratka, kde vystoupí nûkolik dûtsk ch souborû z Brna a okolí. Srdeãnû zve pofiádající M. Mgr. Anna Bal ínková, fieditelka JUBILANTI V PROSINCI 2012, LEDNU A ÚNORU 2013 OSLAVILI SVÁ JUBILEA TITO JUNDROV TÍ OBâANÉ: Prosinec 2012: Zobaã Ladislav let Leden 2013: O lej ková Olga let Únor 2013: Pavlovsk Miroslav let rámková RÛÏena let Koãová Franti ka let PetrÛ Milo let Odehnal Milo let John Jan let Novotná Marie let Svobodová Marie let Otradovec Jifií let Fertigová Libu e let Lichtagová Vlasta let BoÏek Josef let Procházková BoÏena let Sedláková Helena let Jordánek Miroslav let Tfiíkrálová sbírka v Jundrovû vynesla Kã V sobotu 5. ledna 2013 probûhla v Jundrovû Tfiíkrálová sbírka. Dárci vhodili do dvou zapeãetûn ch kasiãek Kã. Oblastní charita Brno dary vyuïije napfiíklad na v stavbu nového chránûného bydlení a dílny pro lidi s mentálním posti- Ïením ve Vranovû u Brna, na rekonstrukci objektu pro lidi bez domova na Bratislavské ulici nebo na vybudování v tahu v zafiízení Effeta pro lidi s mentálním postiïením. Více na nebo DárcÛm za jejich tûdrost dûkujeme. Velké díky patfií také v em koledníkûm, ktefií se do sbírky zapojili. Petr Kubíãek, Diecézní charita Brno

8 8 J UNDROV KfiesÈanské spoleãenství Brno Dobr den, ráda bych vás opût informovala o akcích pro dûti a rodiny s dûtmi, které v nejbliï í dobû chystáme. Na 24. bfiezna 2013 jsme pro vás pfiipravili velikonoãní rodinnou bohosluïbu. Opût se mûïete tû it na zpûv, tanec, nûjaké to divadlo a zamy lení nad velikonoãními událostmi. Dûti u nás na bohosluïbách neru í a rozhodnû jsou vítány i se sv mi rodiãi. Zaãátek je v 9:30 v kulturním centru Svratka na Veslafiské dubna bychom se rádi se li na jiï tradiãní orientaãní úkolové hfie pro dûti od 3 do 10 let (loni s názvem hra Pata a Mata). Vloni se se lo cca 70 dûtí a úmûrnû tomu rodiãû. Vûfiíme, Ïe se vût inû z nich akce líbila a pokusíme se pfiipravit pro vás i letos nûco podobnû zajímavého. Místo a ãas budou vãas upfiesnûny. Poslední akcí, na kterou bych vás ráda pozvala, je ifrovací hra , která je urãena v em od 10 do 99 let. Ve keré informace a fotografie mûïete najít téï na Za KfiesÈanské spoleãenství Brno Jana Kvasniãková Jarní akce pro vefiejnost na Rozmar nku BliÏ í informace a elektronické pfiihla ování na Sobota KERAMICKÁ SOBOTA Jarní motivy Keramické tvofiení pro dûti i dospûlé Sobota KREATIV textilní tvofiení Kanzashi Tvofiivé dopoledne na Rozmar nku âtvrtek, pátek VELIKONOâNÍ ROZMAR NEK Pfiímûstsk tábor pln her, poznávání pfiírody a velikonoãního tvofiení pro dûti od 6 let Pfiíchod dûtí vïdy mezi 7.30 a 9.00, odchod mezi a Informovan senior Pátek, sobota KLUB REZEDA V prava pfiírodovûdnû-poznávacího klubu Rozmar nku Sobota KERAMICKÁ SOBOTA Váza pro maminku Keramické tvofiení pro dûti i dospûlé Sobota DEN ZEMù POD PILBERKEM Sobota KLUB REZEDA V prava pfiírodovûdnû-poznávacího klubu Rozmar nku Sobota, nedûle KLUB REZEDA V prava pfiírodovûdnû-poznávacího klubu Rozmar nku Zaãínáte plánovat prázdniny? Zveme v echny dûti na letní tábory! LÉTO NA ROZMAR NKU BliÏ í informace a elektronické pfiihla ování na VáÏené dámy a pánové, milí seniofii, S informatiky, po tovnictví a finanãnictví Brno pro Vás pfiipravila pilotní vzdûlávací projekt, kter byl zahájen v lednu Kurzy probíhají v sídle koly (âichnova 23, Brno-Komín; zastávka MHD Vozovna Komín, spoje 1, 3, 11, 44, 67, 84). Pfiihlá ky ke kurzûm jsou k dispozici na vrátnici S ; elektronickou pfiihlá ku naleznete na webu koly (cichnovabrno.cz Komerãní nabídky Informovany senior). Pfiihlásit se mûïete také telefonicky ãi em na níïe uveden kontakt. Uzávûrka pfiihlá ek je vïdy 3 dny pfied zahájením kurzu. Platbu mûïete provést v hotovosti pfied zahájením kurzu nebo pfievodem na úãet (podrobnosti na webu koly). V echny odevzdané nebo zaslané pfiihlá ky povaïujeme za závazné. Pokud se rozhodnete semináfie neúãastnit, prosíme zru te svoji pfiihlá ku telefonicky, mailem nebo osobnû. Dal í informace Vám ráda sdûlí manaïerka projektu paní Milada Blatná (tel.: , Kurzy lze vûnovat i formou dárkového poukazu (viz web koly). cichnovabrno.cz/komercninabidky Na e kurzy pro seniory: Aby záda nebolela, Finanãní gramotnost, Právní minimum, Získejte kontrolu nad svojí bezpeãností, Choroby sítnice a jejich prevence. POLICIE VáÏení obãané mûstské ãásti Brno-Jundrov, na zaãátku nového roku pravidelnû vyhodnocuji bezpeãnostní situaci na celém teritoriu obvodního oddûlení Brno-Bystrc. Proto jsem pfiipravil i nûkolik statistick ch v stupû t kajících se va í mûstské ãásti. Vybrané druhy trestné ãinnosti v Mâ Brno Jundrov a jejich porovnání r s r r r LoupeÏné pfiepadení 0 1 KrádeÏ vloupáním do sklepa 3 1 KrádeÏ vloupáním do chaty KrádeÏ vloupáním do vozidla 9 14 KrádeÏ vloupáním do garáïe 4 0 KrádeÏ vloupáním do domu nebo bytu 4 3 KrádeÏ vloupáním do koãárkárny 4 1 KrádeÏ vozidla 2 0 Po kození vozidla 4 5 V trïnictví 2 0 Celkovû evidováno trestn ch ãinû Jen pro informaci uvádím nápad trestné ãinnosti na celém teritoriu obvodního oddûlení Mâ Bystrc, Kníniãky, Îebûtín a Jundrov /OOP/ a celé území mûstského fieditelství /M /. OOP M Celkovû evidováno trestn ch ãinû Vybrané druhy pfiestupkû evidovan ch v Mâ Brno Jundrov a jejich porovnání r s r r r Po kození dvefií domû nebo bytû 4 1 Po kození vozidla 3 5 Obãanské souïití manïelské, sousedské neshody, vyhroïování Celkovû evidováno pfiestupkû /bez pokut/ V uplynulém roce jsme v Jundrovû ãtyfiikrát mûfiili rychlost, kdy jsme zjistili 36 pfiestupkû. Mûstská ãást Brno-Jundrov patfií z pohledu policie k nejklidnûj ím oblastem v rámci mûsta Brna. Aby tomu tak bylo i nadále, a radûji je tû lépe, je tfieba, aby se obãané, pfii spatfiení protiprávního jednání, nebáli zavolat na linku 158 ãi 156. npor. Stanislav Bafiina, vedoucí OOP Brno-Bystrc

9 J UNDROV 9 OSOBNOSTI JUNDROVA VáÏení ãtenáfii Jundrovského zpravodaje, pokraãujeme dal ím dílem seriálu rozhovorû s v znamn mi osobnostmi z oblasti kultury a sportu Ïijícími mezi námi Jundrováky. Foto: archiv Petra Veselého Dnes Vám pfiiná íme rozhovor s akademick m malífiem Petrem Vesel m, drïitelem Ceny mûsta Brna za v tvarné umûní, kterou obdrïel v roce Jeho umûlecká i pedagogická ãinnost je neodmyslitelnû spjata s mûstem Brnem. V souãasnosti je vedoucím oboru malba na Stfiední kole umûní a designu, stylu a módy v Brnû. Tíhnul jsi k malífiství jiï od dûtství? Co se ti na malování líbilo? Asi jsem maloval a taky modeloval o nûco víc neï moji vrstevníci. V ímali si toho tu ím i v mém okolí. Potfieboval jsem vût í pfiísun papíru, nûkteré barvy jsem si pomûrnû brzy zaãal vyrábût taky sám mimochodem pomocí pigmentû a rybího tuku, ostatnû podobnû jako pfiipravovat hlínu, kterou jsme chodili se spoluïáky dolovat do Hlinku nad hfii tûm. Bavilo mû tfieba zkou et rûzné vlastnosti barev. Rodiãe mû v této zálibû podporovali, mám jim za co dûkovat. Chodil jsem taky do lidu - ky a poslední rok pfied stfiední kolou na konzultace k dnes jiï neïijícímu jundrovákovi Jifiímu Coufalovi, kter mû potom uãil dal í ãtyfii roky ve kole. Jakou kolu jsi vystudoval a jaké ocenûní jsi získal? Studoval jsem nejdfiív v Brnû, tehdy to byla Stfiední umûlecko-prûmyslová kola dnes na ní uãím, ale jmenuje se jiï jinak, poté v Praze na Akademii v tvarn ch umûní. Ocenûní? BudiÏ. Asi pfied ãtyfimi roky jsem byl v top ten docela cenûné ankety o v tvarnou událost roku a v roce 2009 jsem dostal Cenu mûsta Brna za v tvarné umûní. Jak ch sv ch pfiedchozích v stav si cení? Samostatné v stavy jsem mûl napfi. v Galerii umûní v Karlov ch Varech, v Domû umûní ve Zlínû, v obnoveném Topiãovû salonu v Praze, v Brnû, potom v Domû umûní i v Domû PánÛ z Kun tátu, v Galerii Ars, taky ve Wannieck gallery... Tûch kolektivních bylo moc. Jaké má vzpomínky na Svûtovou v stavu v Seville, kde jsi vystavoval u pfiíleïitosti ãeské úãasti? Na samotnou v stavu Ïádné, tehdy jsem tam jet nemohl a znám ji jenom z fotografií, ale replika v stavy probûhla i u nás. Vystavil jsem jeden obraz a dva objekty. Tû ilo mû, Ïe jsem mohl vystavovat tfieba s Václavem Bo tíkem, Adrienou imotovou, Janem AmbrÛzem a dal ími. V stavu pfiipravil Petr Nedoma (nynûj í fieditel Galerie Rudolfinum), vy el k ní krásn katalog Jak dlouho ti trvá práce na jednom obrazu? To je velmi rûzné. Nûkdy to mûïe b t tfieba jen nûkolik hodin, jindy t dny, mûsíce, nûkdy se k obrazu vracím i po letech. Mnohé kresebné poznámky mám mnoho let a k potenciálnímu obrazu je nechávám jaksi zrát: ze skici dál k dílu jde se po kolenou, pí e v básni Terezka Planetová Vladimír Holan. S jak mi materiály nejradûji pracuje? Dnes nejãastûji olejem, akrylem a y na plátno a sololit, ale maluji i dal ími technikami. V pfiípadû objektû je to dfievo, sádra, kov, sklo a dal í. Ale hlavnû nedám dopustit na tuïku a papír. Inspirovalo tû nûco v Jundrovû k vytvofiení obrazu? Velice ãasto. I z dûtství mám je tû schované malby a kresby nûkolika míst. Napfi. dnes uï neprûchozí uliãky, kterou jsme chodili do koly, maloval jsem zahrady, pohledy na stfiechy, fieku, na mal kousek prostûradla jsem ve tfiinácti namaloval pohled na Jundrov od Hájenky. Postupnû jsem se identifikoval pfiedev ím s bezprostfiedním okolím, s prostfiedím domu, ve kterém bydlím. Maloval jsem stromy, ãásti dvora a interiérû, dvefie, okna. To trvá vlastnû po dne ek. Kter z tv ch obrazû ti nejvíce pfiirostl k srdci? Bylo by jich patrnû nûkolik, hodnû, ale pravda, nûkolik z nich má fieknûme iniciaãní roli Dají se tvoje díla nûjak rozdûlit rozãlenit? Ano, postupnû se utváfielo nûkolik tematick ch cyklû, nûkteré z nich pokládám stále za neukonãené, navíc se rûznû propojují a prûbûïnû pfiicházejí dal í. Skuteãnost, vlastnû ta nejv ednûj í realita, je v tomto ohledu nevyãerpatelná, fiíká si o pozornost. A také samo umûní, malífiství a jeho dûjiny, fotografie nebo film a poezie generují pofiád nové podnûty. Pokud se mû nûkdo ptá, co maluji, a má na mysli tfieba krajinu nebo figury, fiíkám, Ïe tak trochu v echno, Ïe se cítím b t souãasn m malífiem Jak se ti dafií skloubit Ïivot umûlce s reáln m Ïivotem? Dafií? Vidí mezi sv mi studenty pokraãovatele ve tvém malífiském smûru? Jsem rád, kdyï sv m studentûm mûïu b t nápomocen v poznávání jejich vlastního smûru. Ale rozumím tomu. K nûkter m jejich projevûm nemusím mít zrovna blízko, ale snaïím se je podle sv ch schopností podpofiit. Naopak jsem rozpaãit a obezfietn, kdyï se nûkdo pfiíli blíïí mému vidûní. Byl jsi u vytvofiení v tvarné skupiny Tovary - stvo malífiské. Jak vzniká taková skupina? To bylo naprosto spontánní, nebyla v tom Ïádná strategie. Mûli jsme pocit, Ïe se dot káme nûãeho, co pro nás tehdy v roce 1986 bylo dûleïité, a Ïe to mûïeme sdílet spoleãnû. Silnûj í byla samotná idea spolupráce, blízkost a vzájemn respekt, neï reálné v sledky. Klíãovou rolí v uvûdomování si pfiirozen ch jevû Ïivota a skuteãnosti ve vztahu k umûní byl pro nás tfii Vladimíra Kokoliu, Petra Kvíãalu a mne o generaci star í fieditel KfiíÏovnické koly Jan Steklík, kter v 70. a 80. letech bydlel v Komínû. Jsi ãlenem Umûlecké besedy, zakladatel B. Smetana, J. Mánes, co obná í toto ãlenství? âlenem Umûlecké besedy jsem se stal v roce 1996 na základû doporuãení Dalibora Chatrného. Nevím, zda si to uvûdomoval, ale velmi mû tím v té dobû lidsky i umûlecky povzbudil. Vnímal jsem váhu tradice i v jimeãnost spolku v tom, Ïe propojuje v tvarné umûní, literaturu a hudbu. Hlásil jsem se napfi. k odkazu malífie Václava Rabase, do Besedy mû pfiijímal malífi Václav Bo tík, kterého jsem znal od poloviny 80. let díky jeho v stavû v Brnû, a mûl jsem rád jeho osobnû i jeho obrazy. V znam podobn ch spolkû a jejich vliv na aktuální provoz v tvarného umûní je v souãasnosti ov em problematick. Sám se nyní do jeho ãinnosti nemûïu zapojit pfiíli aktivnû, pfiesto mû pocit sounáleïitosti tû í. âte si recenze na svoje díla, nebo tû více zajímá názor laikû? âtu a zajímá mû i názor laika, kter ov em v tvarné umûní aspoà trochu sleduje. Pár takov ch znám a váïím si jich. Jsou mezi nimi stálí náv tûvníci v stav i ateliérû a tfieba také sbûratelé Jak se dívá na budoucnost malífiství? Je aï k neuvûfiení, jak potenciál v nûm je, tfieba- Ïe se uï mnoho desetiletí fiíká, Ïe v echno uï bylo namalováno. Nová média nejdou proti nûmu, spí e ho obohacují o dal í impulzy. Vidím to i na sv ch studentech. Netvrdím, Ïe v echno to, co se dnes maluje a co je k vidûní tfieba na absolventsk ch v stavách, je dobré, ale mnoïství energie do obrazû vloïené je neskuteãné. MoÏná bych se u toho mohl zastavit. V souvislosti s tím, jak jsem zaãínal uãit, jsem zaãal pochybovat o tom, k ãemu je to vûbec dobré malovat, kde se taková potfieba vûbec vzala. Pfiivedlo mû to k zájmu o poãátky umûní. Uvûdomil jsem si, Ïe to, ãemu teprve nedlouho fiíkáme umûní, souvisí s procesem sebeuvûdomování ãlovûka. Îe je nezbytnou souãástí tohoto procesu, jedním ze zpûsobû komunikace s okolím a se sebou sam m. Od poãátku se utváfií jako jedna z forem jazyka. Vût ina lidí je ovlivnûna pfiedstavou jakési sluïebnosti malby, poïadavkem její tzv. srozumitelnosti, spí e asi líbivosti. To je zavádûjící. I tzv. realistické malífiství bylo a je jen úzkou v seãí z toho, ãím malífiství bylo v dûjinách. Mluvil-li jsem o jazyku, pak je tfieba vûdût, Ïe jazyk je také tfieba se uãit, Ïe je k jeho vnímání nezbytná urãitá zku enost a citlivost. Pablo Picasso fiíkal: Rozumíte zpûvu ptákû? Vidíte, a pfiesto je krásn. Na ãem teì pracuje? Co tû ãeká v nejbliï í budoucnosti? Na sobû? Snad nûco namaluji, doufám Taky dodûlávám návrhy na vitraj a boãní oltáfiní obraz do kaple ve Vratislavicích. Kdy a kde bude mít v blízké dobû v stavu? Jaká díla na ní najdeme? Konkrétnû jde zatím asi o ãtyfii samostatné v stavy v leto ním roce. V Galerii U Rytífie v Liberci, dále v Galerii Petr Novotn v Praze, v Galerii Aspekt a v Památníku Leo e Janáãka - tam s dcerou Maru kou, oboje v Brnû. O koncepci je tû rozhodnut nejsem V souãasnosti patfií k nejv znamnûj ím ãesk m konceptuálním umûlcûm, má nûjak cíl, nûco, co chce je tû dokázat vytvofiit? Ale kdepak. Takov ch v znamn ch umûlcû jsou desítky a desítky a dal í stovky si to o sobû myslí. Podobné nálepky jsem ze svého slovníku vyfiadil StÛl mám pln kresebn ch i textov ch poznámek, trochu mû to mnoïství asi uï ochromuje; ano, snad mám co malovat a snad je to i nûjak potfiebné Dûkuji za rozhovor a pfieji hodnû tvûrãích i osobních úspûchû. Renata Èastná

10 10 J UNDROV Z HISTORIE JUNDROVA Bleylebenova vila Dnes polozapomenutá památka, kdysi v stavní stavba v samotném srdci Jundrova. To je nûkdej í Bleylebenova vila, která dnes slouïí sluchovû postiïen m. V minulosti lo ale o pansk letohrad, kter patfiil k dominantám obce. Svûdãí o tom pohlednice staré více neï sto let. Vila je na nich solitérem v zeleni, dnes je pohledûm kolemjdoucích spí e skrytá. Bleylebenové bydleli v Brnû. V letech 1864 a 1865 si postavili hned vedle jundrovské obce letní vilu a trávili zde vût í ãást roku. K domu patfiila zahrada, ve které si rodina postavila dal í dûm na dne ní Gellnerovû 5. Zahradu mûly oba domy okrasnou, se dvûma tenisov mi dvorci. Rodina BleylebenÛ byla úzce spjatá s Jundrovem po desetiletí. Ostatnû dne - ní Veslafiská, na které vila pûvodnû stála, se pûvodnû jmenovala za první svûtové války po Alfredu Regnerovi rytífii z Bleylebenu. Alfred Regner byl rektorem Vysoké koly technické v Brnû, byl také c.k. dvorním radou nebo ãlenem obecního v boru v Jundrovû (do roku 1908). Zvlá tní zájem mûl o jundrovskou kolu. Dûti jej mûly rády, protoïe Ïádn kolní v let se neobe el bez dárkû pana Bleylebena, i kdyï to nûkdy bylo jen pût kilogramû cukrlat, vzpomínal v Kronice Jundrova její autor Jan Hanu. Bleyleben také vydrïoval jednoho z jundrovsk ch studentû na brnûnském gymnáziu. Alfred Regner zemfiel v srpnu Pohfibu se úãastnila celá obec. Bleylebenové uï v roce 1922 prodali ãást svého brnûnského majetku komanditní spoleãnosti Quido Rütgers. Pozdûji prodali zbytek a odstûhovali se do Rakouska. Do Jundrova jezdili je tû za první republiky a druhé svûtové války. Kromû Alfreda Regnera je nutné zmínit v souvislosti s Jundrovem je tû nûkolik dal ích jmen z rodiny. Dokonce ãtyfii z jeho synû, ktefií je tû Ïili v roce 1916, byli pov eni do stavu svobodn ch pánû. Jeden z nich, Karel z Bleylebenu, byl napfiíklad okresním hejtmanem v Pfierovû. V Jundrovû pomáhal jako vysoce postaven úfiedník pfii stavbû silnice a mostu, kter byl po nûm pojmenován jako KarlÛv. Dal í z BleylebenÛ, Oktavian, kter bydlel v dne ní Gellnerovû 5, byl zemsk m hejtmanem v Bukovinû nebo v letech místodrïitelem na Moravû. Dal í Bleylebenové byli vysoce postavení vojáci. S rodinou a Jundrovem je spojená také jedna ne Èastná událost. Major Hans z Bleylebenu se v Jundrovû v záfií 1916 zabil pádem z okna. Tolik pár slov k historii v znamného lechtického rodu pûvodem z Holandska, kter nûkolik desetiletí pob val v jundrovské obci. VraÈme se ale zpût k vile a jejímu osudu. Jako majitel vily je od 20. let uvedena komanditní spoleãnost Quida Rütgerse, filiálka v Jundrovû, která koupila cel zdej í majetek BleylebenÛ. Rakouská firma, pod kterou patfiily âeskomoravské závody na impregnaci dfieva, a.s. byla v Jundrovû aktivní i v dal ích letech. V roce 1926 si postavila dûm na dne ní Veslafiské 60 na rohu s dne ní ulicí Kopretinovou, nedaleko Bleylebenovy vily. Podle v pisu z katastru Bleylebenovu vilu v roce 1931 koupil advokát Jan Rotter, kter nedlouho poté zemfiel. Rodina zde Ïila do zaãátku války, aãkoliv je moïné, Ïe dûm pouïívala jen jako letní sídlo. Vdova po advokátovi má totiï v dokumentech uvedenou jinou adresu. Z poloviny 30. let máme z archivu brnûnsk ch vodáren dochované plány vily, mûïeme si tedy udûlat pfiedstavu jak dûm vypadal. Dodnes je pouze ãásteãnû podsklepen. V pfiízemí byl uprostfied stavby smûrem do ulice hlavní pokoj a dál bylo ve stejném patfie est men ích. Jejich vyuïití ale v popisu chybí. Prostor je dodnes dûlen napfiíã stavbou chodbou. V horním patfie byly ãtyfii vût í pokoje, kuchyà a komora. Rotterova manïelka Arno ta se do vily vrátila aï po válce. V roce 1947 ministerstvo sociální péãe zru ilo vklad vlastnického práva pro Vystûhovaleck fond pro âechy a Moravu v její prospûch. V národní správû byla vila zpût znovu v roce Od dubna 1951 zde sídlila jundrovská kolka. Do novû vyzdobené kolky el tehdy slavnostní prûvod. Dûti zpívaly písnû Brigádníci a Letí bílá holubiãka. Kronika kolky pak k roku 1961 zmiàuje blíïe nespecifikované opravy fasády. Zásah do okolí vily znamenala v stavba kulturního stfiediska v polovinû 70. let minulého století. Na místû se kácely stromy. kolka si tehdy stûïovala, Ïe zahrada byla znehodnocena po stránce estetické i hygienické. Budova samotná tehdy nebyla v ideálním stavu, kolku trápila zejména vlhkost. Dodnes objekt slouïí mládeïi, nicménû jiï star ím a sluchovû postiïen m dûtem. Objekt v letech 2001 a 2002 pro el rekonstrukcí. Má nov vstup a pfiístavbu na severní stranû. Filip Vrána Historická pohlednice. Zdroj: Archiv mûsta Brna Souãasn stav. Foto: Filip Vrána SBùR ATSTVA PRO CHARITNÍ ATNÍK Církev kfiesèanská spoleãenství Máte doma obleãení, boty ãi doplàky, které jiï nenosíte, ale jsou v dobrém stavu, takïe by mohly je tû nûkomu slouïit? Máte nepotfiebné lûïkoviny, zbytky látek, apod. a nevíte co s nimi? MÛÏete je donést do vestibulu KC Svratka, Veslafiská 56. V pátek 12. dubna 2013 od 14:00 do 20:00 hod. OdloÏené vûci musí b t zabalené v krabicích nebo v pytlích. Dûkujeme. Co mûïete darovat? letní a zimní obleãení a obuv - pánské, dámské, dûtské lûïkoviny, prostûradla, utûrky, ruãníky, záclony látky - minimálnû 1m (prosíme, nedávejte nám odstfiiïky a zbytky) domácí potfieby - nádobí bílé i ãerné, skleniãky (v e nepo kozené) pol táfie, deky, batûïky a ledvinky, pánské opasky, tkaniãky do bot potfieby osobní hygieny, ãistící prostfiedky funkãní ruãní náfiadí Co bohuïel pfiijmout nemûïeme? Nábytek, ledniãky a dal í elektrospotfiebiãe, urãené ke zpûtnému odbûru, zneãi tûné nebo vlhké prádlo a odûvy, zmaãkané prádlo.

11 J UNDROV INZERCE Koupím zápalkové, fezové nálepky a pohlednice. Studen, Brno, Lidická 23B. Tel.: Mob.: veãer Nabízím ve ker servis poãítaãû a notebookû. Více na Jan Ry ávka, Spodní 6, Brno. Tel.: Hledám ke koupi byt 2 nebo 3+1 v Jundrovû. Tel.: POHÁDKOVÉ KRAJINKY ZE SUKULENTNÍCH ROSTLIN Tradiãní a oblíbená v stava Jaroslava Honce v Brnû-Bystrci, v Zahradním centru âtyfilístek (vedle OBI) od do dennû od 10 do 18 hodin. Více na L e t n í d û t s k é t á b o r y DRAK Sportovní, v tvarné, taneãní, pro teenagery, s flétnou, s angliãtinou, pro nejmen í. KfiiÏanov, Mezifiíãko - tábory s tradicí, kvalitní celodenní program, zku ení vedoucí, lékafi. Chatky, strava 5x dennû, doprava z Brna. Minitábory pro rodiãe s dûtmi Letní t den s programem pro malé i velké Velikonoãní pobyt KfiiÏanov Víkendové pobyty - kvûten pro tatínky s dûtmi, pro rodiny, v tvarné tvofiení tel.: NOVINKA JARNÍ AKCE SLEVA 15% Z CENY akce platí do VÝROBA POMNÍKŮ A OPRAVY POMNÍKŮ POMNÍKOVÉ DOPLŇKY A VÁZY LAMPY A URNY VÝROBA KUCHYŇSKÝCH DESEK VÝROBA SCHODŮ, OBKLADŮ A DLAŽEB KAMENICTVÍ HÁJEK s.r.o. Drdy 581/ Brno tel.: internet:

12 J UNDROV 12 JUNDROV, roãník 23, ãíslo 1 Vydává: Statutární mûsto Brno-Mûstská ãást Brno-Jundrov, Iâ Vychází 4x roãnû (jarní mûsíce roz ífieny o dal í ãíslo) Místo vydávání: Brno Den vydání: Náklad tohoto ãísla je v tiskû Registrováno pod ãíslem: MK âr E Administrace ÚMâ Brno-Jundrov, Veslafiská 56, Brno, tel Mediální komise: Pfiedseda: Anna Dudková, ãlenové: Mgr. Radana Dungelová, Ladislav Jelínek, Ing. Miroslav Koláfi, Bc. Erika Li kutínová, Jarmila Nováková, Ing. Renata Èastná. Jazyková korekce Bc. Erika Li kutínová. Redakãní po ta a inzerce Tisk: Tiskárna DIDOT, spol.s.r.o.

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008. Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč. âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 14/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 4. 8. 2008 Cena 10 Kč âeské a polské dûti se se ly na taneãním workshopu Vefiejnost nav tívila interiéry janovického zámku Poznejte

Více

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû.

Vlajka pro Tibet. Pracovníci finanãních úfiadû budou pomáhat daàov m poplatníkûm danû z pfiíjmû fyzick ch osob v na em mûstû. Vlajka pro Tibet Mezinárodní kampaà Vlajka pro Tibet vznikla v polovinû devadesát ch let v západní Evropû a stala se jednou z nejv znamnûj ích symbolick ch akcí vyjadfiujících podporu ochrany lidsk ch

Více

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví?

Stavba důležitých silnic je ohrožená. Přibudou mrtví? REGIONÁLNÍ INFORMACE KVĚTEN 2009 HLAVNÍ TÉMA AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA ZAOSTŘENO NA ZADLUŽENÍ MĚST A OBCÍ Města bez obchvatů Hybridní krása Proč se kraje a obce zadluží 2 7 0 Stavba důležitých silnic je ohrožená.

Více

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str.

Máte uï vlastní zku enost s ocelov mi broky? Zkoumali jsme jejich energie a prostup balistickou Ïelatinou v porovnání s olovûn mi (str. roãník V. ãerven 2011 informacní bulletin Homogenní bezolovnatá stfiela exergy se jiï úspû nû prodává v mnoha zemích. V jakém svûtle ji vidí odborní novináfii ve Finsku, se dozvíte z v sledkû jejich testu

Více

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II.

informacní bulletin NA AKTUÁLNÍ TÉMA znacka, lidé, produkty Jin kraj, jin mrav editorial Jak vzniká nov náboj VáÏení ãtenáfii, roãník II. roãník II. fiíjen 2008 informacní bulletin Netoxické zápalky NONTOX dob vají svût. Jak svoji práci vidí ãlovûk, s jehoï jménem se úspûch zápalek pojí, se doãtete v rubrice Duel (str. 2) Pokud patfiíte

Více

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav

001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1. Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 1 Divadelní ústav 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 2 001-044_1967_2k.qxd 11.6.2007 8:38 Stránka 3 Jarmila Gabrielová Kronika Pražského quadriennale

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ

INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ INFORMAâNÍ âtvrtletník âeské RAFINÉRSKÉ â Í S L O 1/2001 AKTUÁLNÍ TÉMA Konec olovnat ch benzínû v âechách PORTRÉT Dan Nicodemus INVESTICE V Kralupech na nové adrese NÁ ROZHOVOR Ing. Vladimír Matûjovsk

Více

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011

e-mail Výzva všem členům napi te nám ho! e-mail - nestojí peníze! Valná hromada se koná v sobotu dne 5. 3. 2011 Vestnik kovari 33.qxd:Vestnik kovari 20 prac 15.2.2011 20:09 Stránka 1 únor 2011 ročník 9. číslo 33 neprodejné zdarma pro členy Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy

Více

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava,

Vážení přátelé a příznivci Zoo Ostrava, Akce v zoo 15. prosince - Mikulá v zoo 19. prosince - Strojení stromeãku v zoo 20. bfiezna - Jaro v zoo - zahájení komentovaného krmení zvífiat. 4. dubna - Den ptactva - program na ptaãí téma, voln vstup

Více

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov

SBORNÍK. Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státní okresní archiv Pfierov 2012 SBORNÍK Státního okresního archivu Pfierov Pfierov 2012 Sborník Státního okresního archivu Pfierov. Vydal Zemsk archiv v Opavû Státní okresní archiv Pfierov.

Více

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku!

Agreement # 40005374/ Registration # 09089. Datum, dokdy jsou noviny pfiedplacené, je v pravém horním rohu títku! Modfie oznaãené títky znamenají, Ïe není zaplacené pfiedplatné! Pfiedplatné na jeden rok je 32,71+ 2,29 (GST) = 35 kan. dolarû Cena 1.40 + 0.10 (GST) = 1.50 dolaru. Agreement # 40005374/ Registration #

Více

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr.

Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEOstr. Nová éra se SLOVKORDem str.3 číslo 03 2012 firemní informační zpravodaj Nepostradatelná metrologie str.4 Projekt Karbon str.5 Co nevíte o GEO str.10 editorial Milí čtenáři, vážení zaměstnanci! Máme za

Více

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004

SAZKA ARENA. MEDAILE LEÎÍ V SAZKA ARENù. C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA. Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 www.sazkaarena.cz www.sazkaarena.com SAZKA ARENA Aréna pro v echny, v ichni pro arénu âíslo 1 Leden 2004 C O Mù ZAJÍMÁ T ÉMA Karel Gut, pfiedseda âeského svazu ledního hokeje, b val mnohonásobn reprezentant

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

Domov sv. Karla Boromejského

Domov sv. Karla Boromejského zpráva o hospodafiení za rok 2012 D R U H É M U D Ò M J E D E N D A R E M â T Y S V ù T Ò âty I SVùTY POD JEDNOU ST ECHOU SVùT STAR CH A NEMOCN CH LIDÍ SVùT EHOLNÍCH SESTER SVùT CIVILNÍCH ZAMùSTNANCÒ SVùT

Více

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti

Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH. Pfiedstavení spoleãnosti Informaãní zpravodaj spoleãnosti AXIOM TECH 2005-2006 VáÏení ãtenáfii, cílem na eho informaãního zpravodaje je upozoràovat na novinky v oblasti CAx/PLM technologií a vyzdvihovat efektivní postupy uïívání

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

zpráva pfiedstavenstva

zpráva pfiedstavenstva zp Ekonomické v sledky spoleãnosti, postavení Metrostavu na trhu i vytvofiené pfiedpoklady úspû ného rozvoje spoleãnosti v roce 2001 jsou velice dobré. Komparativní v hodou spoleãnosti je pfiedev ím optimální

Více

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17

únor 2014 VI. roãník ãíslo 17 VI. roãník ãíslo 17 únor 2014 Otevfiení kolního rybáfiského muzea, které probûhlo na podzim loàského roku, bylo bezesporu událostí roku v na í kole. TûÏko popisovat mnoïství práce, které jeho vznik provázelo.

Více

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Katefiina UPOVÁ, Zbynûk HE MÁNEK 1 Rok 2002 Archiv Národního technického muzea a jeho po kození pfii povodni JiÏ od zaloïení Národního

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb.

4 Ptáci v zajetí 4.1 OBECNÉ POVINNOSTI CHOVATELE. 1 34 zák. ã. 100/2004 Sb., 89 zák. ã. 114/1992 Sb. 2 s vyuïitím definice v 3 zák. ã. 246/1992 Sb. 4 Ptáci v zajetí Ptáci jsou oblíben m pfiedmûtem chovu v zajetí, aè uï pro zájmov chov nebo za jin m úãelem. Z hlediska obãanského práva je pták, stejnû jako kaïd jin Ïivoãich, vûcí. Je tedy pfiedmûtem

Více

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková

CHEMOTERAPIE A VY. Rady pro nemocné léãené chemoterapií. Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková CHEMOTERAPIE A VY Rady pro nemocné léãené chemoterapií Jiří Vorlíček, Zdeněk Adam, Hilda Vorlíčková,

Více

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric

Bhagavadgíta. PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta PíseÀ vzne eného s úctou opsal a rûzn mi my lenkami doprovodil Josef Fric Bhagavadgíta Josef Fric Vydal

Více