Zvládání rizik v logistice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvládání rizik v logistice"

Transkript

1 Zvládání rizik v logistice Pavla Macurová Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Profesní setkání logistiků 2012

2 Aktuálnost tématu Rizika jsou s logistikou neoddělitelně spojena. Rizika narůstají. Pro udržení konkurenceschopnosti je potřebné skloubit hlediska: pružnosti reakce, odolnosti vůči poruchám, hospodárnosti. Rizika je potřebné řídit systematicky. Řízení rizik v logistice má svá specifika. 2

3 Příspěvek shrnuje některé poznatky z výzkumných aktivit na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava: Projekt SP/ Zkoumání logistických řetězců se zaměřením na rizika a náklady a možnosti využití simulačních technik Dotazníkový průzkum (82 respondentů z podniků) zaměřený na: výskyt a dopad rizikových událostí v logistice, vnímání rizikových faktorů, zjištění převažujících opatření ke zvládání rizik, předpověď dalšího vývoje rizikových faktorů Systemizace poznatků o rizicích v logistice a jejich řízení Projekt 2011/87 Možnosti snižování rizik změnou organizace dodavatelsko-odběratelských vztahů ve vybraných logistických řetězcích Mnohonásobná případová studie organizace vstupní logistiky a řízení souvisejících rizik (6 podniků z různých oborů) 3

4 Výsledky výzkumné činnosti byly zveřejněny v publikaci: 4

5 Struktura knihy Řízení rizik v logistice Kapitola 2 Logistické řetězce a logistické řízení Kapitola 1 Úvod Kapitola 3 Rizika v logistice Kapitola 7 Průzkum rizik v logistice Kapitola 5 Vybrané nástroje pro posuzování rizik v logistice Kapitola 4 Principy a fáze řízení rizik Kapitola 6 Opatření k ošetření rizik v logistice Kapitola 8 Případová studie rizik vstupní logistiky 5

6 Riziko v logistice Riziko v logistice je účinek nejistoty na plnění logistických cílů. Riziko se projevuje: nesplněním potřeb zákazníků z hlediska času, množství, kvality či místa apod., nedostatečnou efektivností toku i za předpokladu, že úroveň potřeb zákazníka je splněna, ohrožením logistického potenciálu. Úroveň rizika je kombinací pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu. Rizika mohou mít dopad na: jednotlivé články logistického řetězce, více článků, nebo celý logistický řetězec. 6

7 Hlediska klasifikace rizik v logistice Podle vztahu k jednotlivé organizaci: Interní rizika Rizika vazeb mezi organizacemi uvnitř logistického řetězce Rizika přicházející z prostředí mimo logistický řetězec Podle charakteru toků: Rizika fyzických toků Rizika informačních toků Rizika peněžních toků 7

8 Druhy rizik v logistice Rizika poptávky Rizika dodavatelská Rizika vnitřních procesů Rizika řídící (vnitřní i meziorganizační) Rizika vnějšího prostředí 8

9 Jen část rizik je ovlivnitelných podnikatelskými subjekty K ovlivnitelným faktorům patří zejména: počet článků a složitost řetězce, lokalizace subjektů, způsob řízení. 9

10 Rizika rostou a vznikají nové rozpory: růst individualizace požadavků trhu a požadavků na rychlost reakce, avšak zkracování délky odbytové životnosti výrobků, zhoršování předvídatelnosti poptávky, velký tlak na snižování nákladů, avšak dramatický růst cen vstupů, snaha o outsourcing vede k růstu závislosti partnerů v řetězci, lokalizace podnikání v místech s nízkými náklady a globalizace řetězců, avšak: rostou rizika plynoucí ze vzdálenosti a nízké kvality, cena pracovní síly v Asii začíná růst. četnější přírodní katastrofy, zahlcenost dopravy a zpřísnění ekologických omezení se dostávají do konfliktu s principy štíhlosti, časté a neočekávané změny ekonomických pravidel, hospodářská krize vede k nerovnováze uvnitř dosavadních logistických řetězců (zániky podniků, fúze, akvizice). 10

11 Znaky současné situace: Velká dynamika až turbulence prostředí. Rizika nelze odstranit, je potřeba s nimi počítat a naučit se s nimi zacházet. Posouvá se těžiště při vyvažování rozporných hledisek: zeslabuje se významnost levné pracovní síly, narůstá váha dopravních nákladů, zvyšuje se významnost spolehlivosti, aj. 11

12 Rizikové události v logistice 2010 (výsledky dotazníkového průzkumu) Dopad Slabý dopad Střední dopad Nejhorší dopad Výskyt Nejčastější Nedostatek zásob Nedodržování sjednaných dodacích lhůt vůči odběratelům Nedostatek zakázek Sřední Slabý Nadbytek zásob Odmítání zakázek z důvodu nesplnitelných požadavků zákazníků Neschopnost dodržet ceny sjednané zákazníkem Nutnost plnění dodávky po částech se zvýšenými náklady Problémy s kvalitou dodávek vůči odběratelům Odřeknutí rozpracovaných zakázek zákazníkem Znehodnocení zásob 12

13 Mapa rizikových faktorů - orientační uspořádání rizikových faktorů (výsledky dotazníkového průzkumu 2010) 13

14 Nejvýznamnější rizikové faktory ze 46 zkoumaných faktorů (výsledky dotazníkového průzkumu 2010) Skupina I: B1.1 - Závislost na malém počtu velkých zákazníků B5.1- Růst cen a poplatků B2.1- Závislost na malém počtu dominantních nebo speciálních dodavatelů B1.2- Velké nároky zákazníků na dodací lhůty Skupina II: B1.3- Velké a nepředvídatelné výkyvy v poptávce B2.3- Dlouhé dodací lhůty od dodavatelů vzhledem k proměnlivosti poptávky B1.6 Problémy zákazníků s placením B2.5- Nedostatek nakupovaných položek na trhu vedoucí k vysoké ceně Další výzkum v roce 2011 byl zaměřen na dodavatelská rizika (patří k nejvýznamnějším a jsou částečně ovlivnitelná). Forma výzkumu: případové studie. 14

15 Detailnější poznatky o dodavatelských rizicích z 6 případových studií provedených v r Problémy dodavatelů Zmenšování kapacit v době krize Přírodní katastrofy Snižování nákladů (zvětšování dávek) Charakter poptávky Oživení poptávky (5/6) Velká proměnlivost poptávky Vysoké nároky na dodací spolehlivost Všechny zkoumané podniky zapojeny do globálních logistických řetězců, převažují zahraniční dodavatelé i odběratelé. Růst vyjednávací síly dodavatelů Růst cen Požadavek rychlejšího placení Růst minimálního odběrného množství Omezená možnost volby dodavatelů Dodavatele volí často koncern nebo zákazník (4/6) Výskyt poruch dodávek, zvýšené náklady. Částečný průnik problémů k zákazníkům. Dopady nejsilněji pociťují podniky uprostřed řetězce. 15

16 Rizika je nutné řídit Největším rizikem je, když rizika nejsou řízena. Systém řízení rizik má být integrální součástí všech procesů v organizaci (není izolovanou činností). Znamená to: vytvořit politiku řízení rizik, vymezit odpovědnosti, vyčlenit zdroje, standardizovat postupy pro řízení rizik. 16

17 Operativní řízení rizik Fáze nepřetržitého procesu řízení rizik Specifikace logistických řetězců Určení kritérií pro posuzování rizik. Identifikace rizik (vytvoření registru rizik) Analýza rizik (výskyt, dopad, úroveň rizika). Hodnocení rizik (určení priorit pro ošetření rizik). (monitorování, přezkoumání) Opatření k zacházení s riziky (ošetření rizik) 17

18 Specifikovat logistické řetězce znamená: vymezit funkce řetězce, charakter výstupů a požadavky zákazníků, zmapovat strukturu řetězce (procesy, rozhraní, body rozpojení, úzká místa apod.), stanovit cílové hodnoty úrovně logistických služeb a ukazatelů výkonnosti procesů, vymezit znaky prostředí (konkurence, poptávka, dodavatelé, zákonné předpisy apod.), popsat postup jednotlivých procesů. 18

19 Vybrané metody pro posuzování rizik v logistice Kontrolní seznamy rizik (checklisty) Interview Skupinové mítinky Brainstorming Metoda Delphi Analýza Co se stane, když Analýza příčin a důsledků Analýza typu motýlek Metoda scénářů Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA/FMECA) Analýza stromu poruch (FTA) Model SCOR Logistický audit Dynamická simulace 19

20 Výsledek hodnocení rizik A rizika kritická: je ohroženo dodržení zákonných požadavků, může dojít k ohrožení života, jsou velmi podstatným způsobem ohroženy ekonomické výsledky, je ohroženo fungování celého logistického řetězce. B rizika významná, další nepřijatelná rizika C rizika běžná. Dokumentovat a aktualizovat kritičnost rizik (matice rizik, seznamy kritických a významných rizik apod.) 20

21 Příklad matice výskyt dopad při použití kvalitativních stupnic hodnocení rizika Potenciální dopad Zanedbatelný Malý Střední Vážný Kritický Katastrofální Výskyt Velmi B B A A A A vysoký Vysoký B B B B A A Střední C B B B A A Malý C C B B A A Velmi malý C C C B B A 21

22 Pravidla pro ošetření rizik Opatření diferencovat podle úrovně rizika. Respektovat celý soubor identifikovaných nepřijatelných rizik a brát v úvahu jejich vzájemné vztahy (nepřipravovat opatření pro každé riziko zvlášť). Porovnávat očekávanou účinnost opatření s náklady na realizaci. Zvažovat sekundární rizika (vyvolaná připravovaným opatřením). 22

23 Typy opatření k řešení rizik Redukce výskytu Přesun nebo sdílení rizika Přijetí rizika Redukce rizika Vyhnutí se riziku Redukce dopadu Redukce výskytu i dopadu 23

24 Rámcová doporučení pro volbu způsobů ošetření rizik Malý výskyt Velký výskyt Velký dopad Přesun rizika Sdílení rizika Redukce rizika Vyhnutí se riziku Malý dopad Přijetí rizika Přijetí rizika Redukce rizika 24

25 Přesun rizika a sdílení rizika Pojištění Obchodní doložky INCOTERMS Přesun rizika v kupních smlouvách Převedení rizik v oblasti financování Outsourcing, konsignační sklady 25

26 Principy redukce rizika v logistice Zmenšení variability Vytváření rezerv Zkrácení intervalu nejistoty Diverzifikace Redukce rozhraní Oddálení individualizace produktu Zabudování pružnosti Zprůhlednění Zkrácení vzdálenosti 26

27 Příklady opatření k redukci výskytu rizika Náročný výběr dodavatelů Zlepšení metod predikce poptávky Zkrácení průběžné doby a tím i intervalu nejistoty při předpovědi poptávky Monitorování stavů zásob Průběžné vyhodnocování stavu zakázek Přesun podnikání do méně rizikového prostředí Poka-yoke Zmenšení počtu článků řetězce (integrace, např. insourcing) Propojení informačních systémů, koordinace 27

28 Příklady opatření k redukci dopadů rizika Zásobování z více zdrojů Pojistné zásoby Kapacitní rezervy, termínové pojistky, volné peněžní prostř. Zálohování strojů, pracovníků, informačních systémů apod. Flexibilní zařízení a pracovníci Standardizace Postponement Blízkost dodavatelů Náhradní distribuční kanály Havarijní plány 28

29 Co vyžaduje dnešní situace Kritéria odolnosti musejí být zohledněna již při rozhodování o uspořádání a dimenzování logistického řetězce. Vedle běžných opatření je potřebné zaměřit se na opatření se zásadním významem pro zvýšení odolnosti celých řetězců: strukturální flexibilita (Christopher, 2011) SCM 2.0 Jde o změny výrobkových struktur, dělby práce v řetězci, lokalizace, dimenzování kapacit a zásob, infrastruktury, informačních systémů. O zeštíhlení usilovat tam, kde není ohrožena spolehlivost, pojistky vytvářet na kritických místech. 29

30 Standardizace Postponement Nadějné jsou kombinace těchto prvků Diverzifikace do menších vzájemně zastupitelných výrobních jednotek v různých lokalitách s pružnou technologií Posílení principu local for local (near sourcing) Sdílení kapacit s jinými podniky Kolaborativní předvídání poptávky, plánování a doplňování zásob Optimalizace velikosti a lokalizace zásob z pohledu celého řetězce Společné monitorovací, diagnostické, výstražné a zabezpečovací systémy (zde hrají roli i státy) Tato opatření však vyžadují spolupráci v řetězci a finanční zdroje! 30

31 Aktuální příklady strukturálních opatření ke zmírnění rizik Volkswagen přechází na vyšší stupeň standardizace dílů použitelných pro různé typy vozů: možnost střídání typů vozů na téže lince, snadný přesun mezi závody v různých zemích podle aktuální poptávky trhu a změn výrobních nákladů. Dojde však ke změně struktury dodavatelů. Toyota po tsunami (toky automobilky narušeny po dobu 6 měsíců): 500 největších japonských dodavatelů musí předložit havarijní plány dodavatelé, kteří jsou v pozici jediných dodavatelů, musejí: rozptýlit svou produkci do více lokalit, anebo držet více zásob. Zásadní technologické inovace: například tiskárny 3D + vyspělé programovací nástroje mohou zvládnout explozi rozmanitosti požadavků trhu. 31

32 Potřeba řízení rizik, které přesahuje hranice podniku = Supply Chain Risk Management (SCRM) Předpoklady: poznání, že integrovaný logistický řetězec může přinést prospěch, motivace ke spolupráci: přínosy musejí být větší než vynaložené náklady, k demotivaci dochází, když jedna organizace musí akceptovat více rizika, aby se snížilo vystavení riziku ostatních členů, vytvoření struktur pro spolupráci (průhledné měření výkonnosti, systém výměny informací, týmy pro společné řešení problémů). Bariéry: organizace si nepřipouštějí rizika, nedůvěra, neochota zveřejňovat citlivé informace o rizicích, problém vytvořit společný tým pro řízení rizik a dosáhnout v něm konsensu. 32

33 Poznatky o zacházení s riziky v podnicích (výsledky dotazníkového průzkumu 2010) 33

34 34

35 Zacházení s dodavatelskými riziky - poznatky z 6 případových studií 2011 Dosavadní opatření Alternativní dodavatelé (4/6) Pojistné zásoby Smluvní penále Operativní změny plánů výroby Pomoc kooperantů Přesun zásob v rámci koncernu Připravovaná opatření Insourcing výroby nakup. položky (2/6) Zvýšení podílu lokálních dodavatelů Sjednocení používaných surovin v rámci koncernu Zásoby řízené dodavatelem Žádná - skeptismus (2/6) Převažuje redukce dopadu rizikových událostí a běžná prevence Formy spolupráce s dodavateli: společný vývoj, společné konference o nárocích zákazníků, technicko-dodavatelské schůzky k řešení kvality a termínů, dodavatelé umožnili odklad plateb při potížích odběratelů s cash flow. 35

36 Závěry pro řízení logistických rizik: Stanovit zodpovědnosti za řízení rizik v podniku (vlastníky rizik) a postupy pro jednotlivé fáze řízení rizik. Není nutné, aby se vytvářela zvláštní organizační struktura určená jen pro řízení rizik v logistice. Do řízení rizik zahrnout i rizika v rozhraních s dodavateli a odběrateli. Prověřovat, zda bezprostřední dodavatelé a další partneři mají zaveden takový systém řízení rizik, který v dostatečné míře zahrnuje i rizika logistická. Tím se bude rozvíjet kultura obezřetnosti vůči rizikům a odpovědnosti za celkový výsledek. Plná integrace řízení rizik v celém řetězci je sice nedosažitelným ideálem, avšak některé prvky SCRM jsou reálné a nutné. 36

37 Otevřené otázky pro další výzkum Jak zajistit vyvážené sdílení rizik v řetězci? Za jakých podmínek je možno považovat tlak ze strany dominantních článků logistických řetězců na ostatní podniky za prospěšný pro celkovou výkonnost logistických řetězců? Kdo by měl rozhodovat a financovat změny ve struktuře logistických řetězců, o umísťování zásob, dimenzování kapacit? Jak vyvážit princip lokalizace v místech s nákladovou výhodou s principem vysoké spolehlivosti a rychlé reakce? Jak dospět ke společnému předvídání poptávky, plánování a doplňování zásob? 37

38 Nejvýznamnější zdroje MACUROVÁ, P. HANČLOVÁ, J. TVRDOŇ, L. ČERNÝ, J. DEJNEGA, O. MINÁROVÁ, A. (2011). Řízení rizik v logistice. Ostrava: Vydavatelství SAEI. WATERS, D. (2007). Supply Chain Risk Management: Vulnerability and Resilience in Logistics. London: Kogan Page. CHRISTOPHER, M., HOLWEG, M. (2011). Supply Chain 2.0: managing supply chain in the era of turbulence. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 41(1): ČSN ISO (2010). Management rizik Principy a směrnice. 38

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ PROCES PŘEDPOVĚDI POPTÁVKY A PRODEJŮ V PODNIKU CHEMICKÉHO PRŮMYSLU.

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ PROCES PŘEDPOVĚDI POPTÁVKY A PRODEJŮ V PODNIKU CHEMICKÉHO PRŮMYSLU. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ PROCES PŘEDPOVĚDI POPTÁVKY A PRODEJŮ V PODNIKU CHEMICKÉHO PRŮMYSLU Petra Hambálková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto diplomovou práci jsem vypracovala

Více

T 1. Zásobovací logistika

T 1. Zásobovací logistika T 1. Zásobovací logistika A. Z hlediska jednoznačného chápání pojmu zásobovací logistika (opatřování) je nutné si vymezit jeho vztah k ostatním částem logistického řetězce [Obr.1 ]. Za objekty podnikové

Více

Otázky: 1. Jaké jsou hlavní součásti transformačního procesu? 2. Jaký je rozdíl mezi transformujícími a transformovanými vstupy?

Otázky: 1. Jaké jsou hlavní součásti transformačního procesu? 2. Jaký je rozdíl mezi transformujícími a transformovanými vstupy? Otázky: 1. Jaké jsou hlavní součásti transformačního procesu? Operační systém zajišťuje transformační proces = proměňuje vstupy na výstupy. Na transformační proces působí náhodné vlivy. Vstupy: o Práce

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace skladových procesů

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE. Optimalizace skladových procesů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra technologií a měření DIPLOMOVÁ PRÁCE Optimalizace skladových procesů Petr Štěpánovský Plzeň 2014 2 3 Anotace Tato diplomová práce se zabývá

Více

ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK

ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK OSTRAVA 2005 Název: Organizace a řízení výroby I. Autor: Ing. Ladislav Hádek Vydání: první, 2005 Počet stran: 135 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

Materiál od ing. Pinkasové

Materiál od ing. Pinkasové Obchodní logistika a provoz Materiál od ing. Pinkasové I. Pojetí logistiky a jeho vývoj Definice logistiky podle Evropské logistické asociace: " Organizace, plánování, řízení a výkon toků zboží vývojem

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a. s. Bc. Petr Tomori

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a. s. Bc. Petr Tomori Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Nákupní logistika v podniku Škoda Auto a. s. Bc. Petr Tomori Diplomová práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Analýza podnikatelských rizik v podniku. Jan Staroba DiS

Analýza podnikatelských rizik v podniku. Jan Staroba DiS Analýza podnikatelských rizik v podniku Jan Staroba DiS Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Analýza podnikatelských rizik v podniku je analyzovat a charakterizovat základní podnikatelská

Více

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA - CESTA K INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Rozvoj informační společnosti je úlohou nejen vlády a státu. Bez partnerství vlády, veřejné správy, měst, obcí, občanů, podnikatelské veřejnosti,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Řízení zásob ve společnosti Seco GROUP, a. s. Michaela Kosová Diplomová práce 2012 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

ZAVEDENÍ A PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ HODNOTOVÉHO MANAGEMENTU V ORGANIZACI

ZAVEDENÍ A PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ HODNOTOVÉHO MANAGEMENTU V ORGANIZACI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ZAVEDENÍ A PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ HODNOTOVÉHO

Více

1 Změny v působení firmy na trhu v podmínkách informační společnosti

1 Změny v působení firmy na trhu v podmínkách informační společnosti 3.1 Principy řízení firmy v informační společnosti Zadání teorie: Změny v působení firmy na trhu v podmínkách informační společnosti (podnik, zákazník, manažer). Nároky na pracovní sílu typické pro konkurenční

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení. Diplomová práce

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení. Diplomová práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Diplomová práce Implementace analýzy

Více

Disertační práce. Aplikace řízení poptávky v podmínkách českých organizací Implementation of the Demand Management in Conditions of Czech Enterprises

Disertační práce. Aplikace řízení poptávky v podmínkách českých organizací Implementation of the Demand Management in Conditions of Czech Enterprises Disertační práce Aplikace řízení poptávky v podmínkách českých organizací Implementation of the Demand Management in Conditions of Czech Enterprises Autor: Ing. Kamil Dobeš Obor: 6208V038 Management a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZTA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Řízení rizik ve vybrané firmě

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZTA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Řízení rizik ve vybrané firmě ZÁPADOČESKÁ UNIVERZTA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Zabezpečování jakosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení rizik ve vybrané firmě Autor: Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ S VYUŽITÍM JEDNODUCHÝCH NÁSTROJŮ PRO MALÉ ORGANIZACE

SYSTÉM ŘÍZENÍ S VYUŽITÍM JEDNODUCHÝCH NÁSTROJŮ PRO MALÉ ORGANIZACE SYSTÉM ŘÍZENÍ S VYUŽITÍM JEDNODUCHÝCH NÁSTROJŮ PRO MALÉ ORGANIZACE Výstup z projektu podpory jakosti č. 5/4/2005 Autoři publikace: Jaroslav Nenadál, Kateřina Látalová, Pavel Hercík, Vladimír Volko, Alan

Více

7 OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) A PROVOZNÍ DUE DILIGENCE

7 OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) A PROVOZNÍ DUE DILIGENCE 7 OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) A PROVOZNÍ DUE DILIGENCE Obchodní (někdy také komerční či strategická) due diligence se zabývá možným zhodnocením potenciálu podniku. Zkoumá se odvětví, ve kterém podnik působí, zdroje

Více

Řízení rizik v obchodní společnosti

Řízení rizik v obchodní společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Řízení rizik v obchodní společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Roman Čejka finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček, Ph.D. Praha

Více

Analýza výběru a hodnocení dodavatelů ve vybrané organizaci. Vendula Rumplíková

Analýza výběru a hodnocení dodavatelů ve vybrané organizaci. Vendula Rumplíková Analýza výběru a hodnocení dodavatelů ve vybrané organizaci Vendula Rumplíková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá především hodnocením a výběrem dodavatelů ve vybrané organizaci.

Více

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5

1 Úvod do problematiky 3. 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 O B S A H 1 Úvod do problematiky 3 2 Doporučená struktura výstupů ÚEK 5 3 Základní faktory úspěchu dosahování cílů ÚEK 13 3.1 Zajištění legislativního rámce 14 3.2 Zabezpečení finančních zdrojů pro realizaci

Více

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Plastika a. s. Denisa Majchráková

Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Plastika a. s. Denisa Majchráková Řešení problémů spojených s řízením zásob ve firmě Plastika a. s. Denisa Majchráková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT V této bakalářské práci se budu zabývat otázkou řízení zásob a problémy s nimi spojenými

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 červen 2005 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. VÝCHODISKA... 5 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY... 7 3.1 Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi

Více

Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová

Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová Optimalizace systému skladového hospodářství ve společnosti DURA Automotive Systems CZ, s. r. o. Bc. Kateřina Cáderová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce je snaha o optimalizaci

Více

ANALÝZA PROCESU ZAVÁDĚNÍ JUST-IN TIME ZÁSOBOVÁNÍ

ANALÝZA PROCESU ZAVÁDĚNÍ JUST-IN TIME ZÁSOBOVÁNÍ MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Management ANALÝZA PROCESU ZAVÁDĚNÍ JUST-IN TIME ZÁSOBOVÁNÍ The analysis of process of implementation of Just in Time Bakalářská práce Vedoucí

Více

RISK MANAGEMENT IN INSURANCE COMPANY

RISK MANAGEMENT IN INSURANCE COMPANY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŘÍZENÍ RIZIKA V POJIŠŤOVNĚ RISK MANAGEMENT IN INSURANCE COMPANY Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. František

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více