Zvládání rizik v logistice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zvládání rizik v logistice"

Transkript

1 Zvládání rizik v logistice Pavla Macurová Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava Profesní setkání logistiků 2012

2 Aktuálnost tématu Rizika jsou s logistikou neoddělitelně spojena. Rizika narůstají. Pro udržení konkurenceschopnosti je potřebné skloubit hlediska: pružnosti reakce, odolnosti vůči poruchám, hospodárnosti. Rizika je potřebné řídit systematicky. Řízení rizik v logistice má svá specifika. 2

3 Příspěvek shrnuje některé poznatky z výzkumných aktivit na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava: Projekt SP/ Zkoumání logistických řetězců se zaměřením na rizika a náklady a možnosti využití simulačních technik Dotazníkový průzkum (82 respondentů z podniků) zaměřený na: výskyt a dopad rizikových událostí v logistice, vnímání rizikových faktorů, zjištění převažujících opatření ke zvládání rizik, předpověď dalšího vývoje rizikových faktorů Systemizace poznatků o rizicích v logistice a jejich řízení Projekt 2011/87 Možnosti snižování rizik změnou organizace dodavatelsko-odběratelských vztahů ve vybraných logistických řetězcích Mnohonásobná případová studie organizace vstupní logistiky a řízení souvisejících rizik (6 podniků z různých oborů) 3

4 Výsledky výzkumné činnosti byly zveřejněny v publikaci: 4

5 Struktura knihy Řízení rizik v logistice Kapitola 2 Logistické řetězce a logistické řízení Kapitola 1 Úvod Kapitola 3 Rizika v logistice Kapitola 7 Průzkum rizik v logistice Kapitola 5 Vybrané nástroje pro posuzování rizik v logistice Kapitola 4 Principy a fáze řízení rizik Kapitola 6 Opatření k ošetření rizik v logistice Kapitola 8 Případová studie rizik vstupní logistiky 5

6 Riziko v logistice Riziko v logistice je účinek nejistoty na plnění logistických cílů. Riziko se projevuje: nesplněním potřeb zákazníků z hlediska času, množství, kvality či místa apod., nedostatečnou efektivností toku i za předpokladu, že úroveň potřeb zákazníka je splněna, ohrožením logistického potenciálu. Úroveň rizika je kombinací pravděpodobnosti výskytu a velikosti dopadu. Rizika mohou mít dopad na: jednotlivé články logistického řetězce, více článků, nebo celý logistický řetězec. 6

7 Hlediska klasifikace rizik v logistice Podle vztahu k jednotlivé organizaci: Interní rizika Rizika vazeb mezi organizacemi uvnitř logistického řetězce Rizika přicházející z prostředí mimo logistický řetězec Podle charakteru toků: Rizika fyzických toků Rizika informačních toků Rizika peněžních toků 7

8 Druhy rizik v logistice Rizika poptávky Rizika dodavatelská Rizika vnitřních procesů Rizika řídící (vnitřní i meziorganizační) Rizika vnějšího prostředí 8

9 Jen část rizik je ovlivnitelných podnikatelskými subjekty K ovlivnitelným faktorům patří zejména: počet článků a složitost řetězce, lokalizace subjektů, způsob řízení. 9

10 Rizika rostou a vznikají nové rozpory: růst individualizace požadavků trhu a požadavků na rychlost reakce, avšak zkracování délky odbytové životnosti výrobků, zhoršování předvídatelnosti poptávky, velký tlak na snižování nákladů, avšak dramatický růst cen vstupů, snaha o outsourcing vede k růstu závislosti partnerů v řetězci, lokalizace podnikání v místech s nízkými náklady a globalizace řetězců, avšak: rostou rizika plynoucí ze vzdálenosti a nízké kvality, cena pracovní síly v Asii začíná růst. četnější přírodní katastrofy, zahlcenost dopravy a zpřísnění ekologických omezení se dostávají do konfliktu s principy štíhlosti, časté a neočekávané změny ekonomických pravidel, hospodářská krize vede k nerovnováze uvnitř dosavadních logistických řetězců (zániky podniků, fúze, akvizice). 10

11 Znaky současné situace: Velká dynamika až turbulence prostředí. Rizika nelze odstranit, je potřeba s nimi počítat a naučit se s nimi zacházet. Posouvá se těžiště při vyvažování rozporných hledisek: zeslabuje se významnost levné pracovní síly, narůstá váha dopravních nákladů, zvyšuje se významnost spolehlivosti, aj. 11

12 Rizikové události v logistice 2010 (výsledky dotazníkového průzkumu) Dopad Slabý dopad Střední dopad Nejhorší dopad Výskyt Nejčastější Nedostatek zásob Nedodržování sjednaných dodacích lhůt vůči odběratelům Nedostatek zakázek Sřední Slabý Nadbytek zásob Odmítání zakázek z důvodu nesplnitelných požadavků zákazníků Neschopnost dodržet ceny sjednané zákazníkem Nutnost plnění dodávky po částech se zvýšenými náklady Problémy s kvalitou dodávek vůči odběratelům Odřeknutí rozpracovaných zakázek zákazníkem Znehodnocení zásob 12

13 Mapa rizikových faktorů - orientační uspořádání rizikových faktorů (výsledky dotazníkového průzkumu 2010) 13

14 Nejvýznamnější rizikové faktory ze 46 zkoumaných faktorů (výsledky dotazníkového průzkumu 2010) Skupina I: B1.1 - Závislost na malém počtu velkých zákazníků B5.1- Růst cen a poplatků B2.1- Závislost na malém počtu dominantních nebo speciálních dodavatelů B1.2- Velké nároky zákazníků na dodací lhůty Skupina II: B1.3- Velké a nepředvídatelné výkyvy v poptávce B2.3- Dlouhé dodací lhůty od dodavatelů vzhledem k proměnlivosti poptávky B1.6 Problémy zákazníků s placením B2.5- Nedostatek nakupovaných položek na trhu vedoucí k vysoké ceně Další výzkum v roce 2011 byl zaměřen na dodavatelská rizika (patří k nejvýznamnějším a jsou částečně ovlivnitelná). Forma výzkumu: případové studie. 14

15 Detailnější poznatky o dodavatelských rizicích z 6 případových studií provedených v r Problémy dodavatelů Zmenšování kapacit v době krize Přírodní katastrofy Snižování nákladů (zvětšování dávek) Charakter poptávky Oživení poptávky (5/6) Velká proměnlivost poptávky Vysoké nároky na dodací spolehlivost Všechny zkoumané podniky zapojeny do globálních logistických řetězců, převažují zahraniční dodavatelé i odběratelé. Růst vyjednávací síly dodavatelů Růst cen Požadavek rychlejšího placení Růst minimálního odběrného množství Omezená možnost volby dodavatelů Dodavatele volí často koncern nebo zákazník (4/6) Výskyt poruch dodávek, zvýšené náklady. Částečný průnik problémů k zákazníkům. Dopady nejsilněji pociťují podniky uprostřed řetězce. 15

16 Rizika je nutné řídit Největším rizikem je, když rizika nejsou řízena. Systém řízení rizik má být integrální součástí všech procesů v organizaci (není izolovanou činností). Znamená to: vytvořit politiku řízení rizik, vymezit odpovědnosti, vyčlenit zdroje, standardizovat postupy pro řízení rizik. 16

17 Operativní řízení rizik Fáze nepřetržitého procesu řízení rizik Specifikace logistických řetězců Určení kritérií pro posuzování rizik. Identifikace rizik (vytvoření registru rizik) Analýza rizik (výskyt, dopad, úroveň rizika). Hodnocení rizik (určení priorit pro ošetření rizik). (monitorování, přezkoumání) Opatření k zacházení s riziky (ošetření rizik) 17

18 Specifikovat logistické řetězce znamená: vymezit funkce řetězce, charakter výstupů a požadavky zákazníků, zmapovat strukturu řetězce (procesy, rozhraní, body rozpojení, úzká místa apod.), stanovit cílové hodnoty úrovně logistických služeb a ukazatelů výkonnosti procesů, vymezit znaky prostředí (konkurence, poptávka, dodavatelé, zákonné předpisy apod.), popsat postup jednotlivých procesů. 18

19 Vybrané metody pro posuzování rizik v logistice Kontrolní seznamy rizik (checklisty) Interview Skupinové mítinky Brainstorming Metoda Delphi Analýza Co se stane, když Analýza příčin a důsledků Analýza typu motýlek Metoda scénářů Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA/FMECA) Analýza stromu poruch (FTA) Model SCOR Logistický audit Dynamická simulace 19

20 Výsledek hodnocení rizik A rizika kritická: je ohroženo dodržení zákonných požadavků, může dojít k ohrožení života, jsou velmi podstatným způsobem ohroženy ekonomické výsledky, je ohroženo fungování celého logistického řetězce. B rizika významná, další nepřijatelná rizika C rizika běžná. Dokumentovat a aktualizovat kritičnost rizik (matice rizik, seznamy kritických a významných rizik apod.) 20

21 Příklad matice výskyt dopad při použití kvalitativních stupnic hodnocení rizika Potenciální dopad Zanedbatelný Malý Střední Vážný Kritický Katastrofální Výskyt Velmi B B A A A A vysoký Vysoký B B B B A A Střední C B B B A A Malý C C B B A A Velmi malý C C C B B A 21

22 Pravidla pro ošetření rizik Opatření diferencovat podle úrovně rizika. Respektovat celý soubor identifikovaných nepřijatelných rizik a brát v úvahu jejich vzájemné vztahy (nepřipravovat opatření pro každé riziko zvlášť). Porovnávat očekávanou účinnost opatření s náklady na realizaci. Zvažovat sekundární rizika (vyvolaná připravovaným opatřením). 22

23 Typy opatření k řešení rizik Redukce výskytu Přesun nebo sdílení rizika Přijetí rizika Redukce rizika Vyhnutí se riziku Redukce dopadu Redukce výskytu i dopadu 23

24 Rámcová doporučení pro volbu způsobů ošetření rizik Malý výskyt Velký výskyt Velký dopad Přesun rizika Sdílení rizika Redukce rizika Vyhnutí se riziku Malý dopad Přijetí rizika Přijetí rizika Redukce rizika 24

25 Přesun rizika a sdílení rizika Pojištění Obchodní doložky INCOTERMS Přesun rizika v kupních smlouvách Převedení rizik v oblasti financování Outsourcing, konsignační sklady 25

26 Principy redukce rizika v logistice Zmenšení variability Vytváření rezerv Zkrácení intervalu nejistoty Diverzifikace Redukce rozhraní Oddálení individualizace produktu Zabudování pružnosti Zprůhlednění Zkrácení vzdálenosti 26

27 Příklady opatření k redukci výskytu rizika Náročný výběr dodavatelů Zlepšení metod predikce poptávky Zkrácení průběžné doby a tím i intervalu nejistoty při předpovědi poptávky Monitorování stavů zásob Průběžné vyhodnocování stavu zakázek Přesun podnikání do méně rizikového prostředí Poka-yoke Zmenšení počtu článků řetězce (integrace, např. insourcing) Propojení informačních systémů, koordinace 27

28 Příklady opatření k redukci dopadů rizika Zásobování z více zdrojů Pojistné zásoby Kapacitní rezervy, termínové pojistky, volné peněžní prostř. Zálohování strojů, pracovníků, informačních systémů apod. Flexibilní zařízení a pracovníci Standardizace Postponement Blízkost dodavatelů Náhradní distribuční kanály Havarijní plány 28

29 Co vyžaduje dnešní situace Kritéria odolnosti musejí být zohledněna již při rozhodování o uspořádání a dimenzování logistického řetězce. Vedle běžných opatření je potřebné zaměřit se na opatření se zásadním významem pro zvýšení odolnosti celých řetězců: strukturální flexibilita (Christopher, 2011) SCM 2.0 Jde o změny výrobkových struktur, dělby práce v řetězci, lokalizace, dimenzování kapacit a zásob, infrastruktury, informačních systémů. O zeštíhlení usilovat tam, kde není ohrožena spolehlivost, pojistky vytvářet na kritických místech. 29

30 Standardizace Postponement Nadějné jsou kombinace těchto prvků Diverzifikace do menších vzájemně zastupitelných výrobních jednotek v různých lokalitách s pružnou technologií Posílení principu local for local (near sourcing) Sdílení kapacit s jinými podniky Kolaborativní předvídání poptávky, plánování a doplňování zásob Optimalizace velikosti a lokalizace zásob z pohledu celého řetězce Společné monitorovací, diagnostické, výstražné a zabezpečovací systémy (zde hrají roli i státy) Tato opatření však vyžadují spolupráci v řetězci a finanční zdroje! 30

31 Aktuální příklady strukturálních opatření ke zmírnění rizik Volkswagen přechází na vyšší stupeň standardizace dílů použitelných pro různé typy vozů: možnost střídání typů vozů na téže lince, snadný přesun mezi závody v různých zemích podle aktuální poptávky trhu a změn výrobních nákladů. Dojde však ke změně struktury dodavatelů. Toyota po tsunami (toky automobilky narušeny po dobu 6 měsíců): 500 největších japonských dodavatelů musí předložit havarijní plány dodavatelé, kteří jsou v pozici jediných dodavatelů, musejí: rozptýlit svou produkci do více lokalit, anebo držet více zásob. Zásadní technologické inovace: například tiskárny 3D + vyspělé programovací nástroje mohou zvládnout explozi rozmanitosti požadavků trhu. 31

32 Potřeba řízení rizik, které přesahuje hranice podniku = Supply Chain Risk Management (SCRM) Předpoklady: poznání, že integrovaný logistický řetězec může přinést prospěch, motivace ke spolupráci: přínosy musejí být větší než vynaložené náklady, k demotivaci dochází, když jedna organizace musí akceptovat více rizika, aby se snížilo vystavení riziku ostatních členů, vytvoření struktur pro spolupráci (průhledné měření výkonnosti, systém výměny informací, týmy pro společné řešení problémů). Bariéry: organizace si nepřipouštějí rizika, nedůvěra, neochota zveřejňovat citlivé informace o rizicích, problém vytvořit společný tým pro řízení rizik a dosáhnout v něm konsensu. 32

33 Poznatky o zacházení s riziky v podnicích (výsledky dotazníkového průzkumu 2010) 33

34 34

35 Zacházení s dodavatelskými riziky - poznatky z 6 případových studií 2011 Dosavadní opatření Alternativní dodavatelé (4/6) Pojistné zásoby Smluvní penále Operativní změny plánů výroby Pomoc kooperantů Přesun zásob v rámci koncernu Připravovaná opatření Insourcing výroby nakup. položky (2/6) Zvýšení podílu lokálních dodavatelů Sjednocení používaných surovin v rámci koncernu Zásoby řízené dodavatelem Žádná - skeptismus (2/6) Převažuje redukce dopadu rizikových událostí a běžná prevence Formy spolupráce s dodavateli: společný vývoj, společné konference o nárocích zákazníků, technicko-dodavatelské schůzky k řešení kvality a termínů, dodavatelé umožnili odklad plateb při potížích odběratelů s cash flow. 35

36 Závěry pro řízení logistických rizik: Stanovit zodpovědnosti za řízení rizik v podniku (vlastníky rizik) a postupy pro jednotlivé fáze řízení rizik. Není nutné, aby se vytvářela zvláštní organizační struktura určená jen pro řízení rizik v logistice. Do řízení rizik zahrnout i rizika v rozhraních s dodavateli a odběrateli. Prověřovat, zda bezprostřední dodavatelé a další partneři mají zaveden takový systém řízení rizik, který v dostatečné míře zahrnuje i rizika logistická. Tím se bude rozvíjet kultura obezřetnosti vůči rizikům a odpovědnosti za celkový výsledek. Plná integrace řízení rizik v celém řetězci je sice nedosažitelným ideálem, avšak některé prvky SCRM jsou reálné a nutné. 36

37 Otevřené otázky pro další výzkum Jak zajistit vyvážené sdílení rizik v řetězci? Za jakých podmínek je možno považovat tlak ze strany dominantních článků logistických řetězců na ostatní podniky za prospěšný pro celkovou výkonnost logistických řetězců? Kdo by měl rozhodovat a financovat změny ve struktuře logistických řetězců, o umísťování zásob, dimenzování kapacit? Jak vyvážit princip lokalizace v místech s nákladovou výhodou s principem vysoké spolehlivosti a rychlé reakce? Jak dospět ke společnému předvídání poptávky, plánování a doplňování zásob? 37

38 Nejvýznamnější zdroje MACUROVÁ, P. HANČLOVÁ, J. TVRDOŇ, L. ČERNÝ, J. DEJNEGA, O. MINÁROVÁ, A. (2011). Řízení rizik v logistice. Ostrava: Vydavatelství SAEI. WATERS, D. (2007). Supply Chain Risk Management: Vulnerability and Resilience in Logistics. London: Kogan Page. CHRISTOPHER, M., HOLWEG, M. (2011). Supply Chain 2.0: managing supply chain in the era of turbulence. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 41(1): ČSN ISO (2010). Management rizik Principy a směrnice. 38

Research Open Day ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Ing. Pavel Wicher

Research Open Day ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Ing. Pavel Wicher Research Open Day ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. doc. Ing. Radim Lenort, Ph.D., Ing. Pavel Wicher 17. 10. 2013 Základní informace o projektu Název: Budování agility a odolnosti dodavatelského řetězce z

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY.

Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Vstup a úkoly pro 1. kapitolu VYMEZENÍ POJMÚ. CÍLE VÝROBNÍ LOGISTIKY. Ekonomický rozvoj vyvolává silný tlak na koordinovaný a sledovaný pohyb všech hmotných a hodnotových toků. Integrací plánování, formování,

Více

Marketingové strategie

Marketingové strategie Marketingové strategie 1 Podnikové strategické plánování Marketingové strategické plánování Marketingové operativní plánování Poslání Volba trhu Definice trhu a oborů podnikání Strategické směry a alokace

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ

INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ INTEGRACE LOGISTICKÝCH ŘETĚZCŮ Postupný přechod firem od realizace souboru funkcí k řízení souboru procesů v 90. letech minulého století při úsilí o zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Rizika v logistice poznatky z průzkumu

Rizika v logistice poznatky z průzkumu Rizika v logistice poznatky z průzkumu Pavla Macurová, Jana Hančlová, Alena Minárová, Oleg Dejnega, Josef Černý, Leo Tvrdoň Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt Příspěvek prezentuje

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ. Dům techniky České Budějovice 18.11.2014 ZVAŽOVÁNÍ RIZIKA V PROCESECH A ZPŮSOBŮ JEJICH ŘÍZENÍ 1 Přednášející: Ing. Jiří Moučka JM Systémy Chrudim, ČSJ-RCQ Pardubice, mobil: +420 602 413 486, moucka@jmsystemy.cz Dům techniky České Budějovice 18.11.2014

Více

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková

POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ. Květen 2014, Martina Brotánková POZICE ODDĚLENÍ NÁKUPU VE FIRMĚ Květen 2014, Martina Brotánková 1 ÚVOD Původně samostatné pivovary Odlišné přístupy vlastníků s různými hospodářskými výsledky Různý stupeň technologického vybavení Jiné

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE

ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉMY OPTIMALIZACE ŘETĚZCOVÉ EFEKTY A PROBLÉM OPTIMALIZACE Ve složitějších řetězcích vzniká snadno nežádoucí jev tzv. řetězcový efekt, který způsobuje dlouhá doba reakce na změny

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK

KANBAN Autopal s.r.o., závod HLUK Autopal s.r.o., závod HLUK techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. S téměř 4000 zaměstnanci provozuje Hanon Systems Autopal specializovaná vývojová centra zaměřena na klimatizaci. Mezi významné

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc.

Písemná příprava. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Písemná příprava Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Garant předmětu: doc. RSDr. Luboš Štancl, CSc. Zpracoval: doc. Ing. Miroslav Cempírek, CSc. Téma: Informační systém logistiky MO a AČR

Více

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV , I I. V J MANAZERSKA EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV V c.!tfld V olina Grada Publishing 1996 OBSAH ÚVOD II 1. ZALOŽENÍ PODNIKU 17 1.1 Úvod 17 1.2 Činnosti související se založením podniku 21 1.3

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY

STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY STRATEGIE A CÍLE LOGISTIKY LOGISTICKÁ STRATEGIE Logistika přináší do organizace oběhových procesů zcela nové přístupy. Především řeší problém dlouhodobě se opakujících sérií dodávek a dodavatel dopravního

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Organizační struktury. 3. cvičení

Organizační struktury. 3. cvičení Organizační struktury 3. cvičení Organizační výstavba podniku Poslání organizování = vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Agenda. Úvod. Vstupní analýza zadání interim projektu. Znalost problematiky min. 80 % Shrnutí

Agenda. Úvod. Vstupní analýza zadání interim projektu. Znalost problematiky min. 80 % Shrnutí Agenda Úvod Interim manager pro oblast nákupu a logistiky, Škoda Octavia - přišli jste na to? Vstupní analýza zadání interim projektu Tatra Trucks prioritní problémy Tatra Trucks KPI ukazatele Znalost

Více

Logistický podnik Kánský

Logistický podnik Kánský Logistický podnik 2016 0. Kánský Jednoduchý tok zboží doprava surovin a materiálu k výrobci uskladnění před zpracováním zpracování (obrábění, montáž, ) balení skladování výrobků přeprava k prodejci skladování

Více

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track

PROCESY CO ZÍSKÁTE: Předpoklad pro certifikace ISO. Lean Six Sigma Fast Track PROCESY CO ZÍSKÁTE: Jasná pravidla pro provádění činností, uložení know-how Jasně definované zodpovědnosti za celý proces i jednotlivé kroky Zprůhlednění organizace plynoucí z jasně definovaných vstupů,

Více

Management rizik v životním cyklu produktu

Management rizik v životním cyklu produktu Management rizik v životním cyklu produktu ČSJ Praha Milan Trčka Cyklus rizik produktu Nové ISO 9001:2015 a požadavky na management rizik Definice Riziko (3.09, Pozn. 3,4) Riziko - účinek nejistoty Riziko

Více

Ing. Pavel Reich, PA Consulting Group 31. října 2001

Ing. Pavel Reich, PA Consulting Group 31. října 2001 Řízení rizik v rozsáhlých projektech Ing. Pavel Reich, PA Consulting Group 31. října 2001 Riziko je vlastní každému snažení o úspěch Zisk bez rizika neexistuje Délka projektu Znalosti & zkušenosti Složitost

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. přednáška Analýzy rizik Doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Analýza

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI)

Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Zásady institucionálního hodnocení VaV připravovaného v rámci Ipn Metodika (Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI) Daniel Münich garant klíčové aktivity #2 KRE 2012, Národní technická knihovna,

Více

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Strategický přístup v nákupu RWE CZ. Den dodavatelů Praha

Strategický přístup v nákupu RWE CZ. Den dodavatelů Praha Strategický přístup v nákupu RWE CZ Den dodavatelů Praha 15. 3. 2016 RWE 3/21/2016 Strana 1 Obvyklý přístup k nákupu v podnicích a firmách V praxi se nákupní oddělení většiny společností věnuje především

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2002 1 Obsah 1. Příležitosti, rizika, projekty 2. Management rizik v procesech managementu projektu

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv

LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI. Xenie Lukoszová a kolektiv LOGISTICKÉ TECHNOLOGIE V DODAVATELSKÉM ŘETĚZCI Xenie Lukoszová a kolektiv Recenzenti: Prof. Dr hab. Inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc., Vysoká škola

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název:

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE. Analýza rizik. Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik. Název: Příloha č 4 Směrnice k analýze rizik Název: ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Analýza rizik Revize č.: 0 Vydána dne: 20. 1. 2014 Platí od: 20. 1. 2014 1. ÚČEL... 2 1.1. Tato OS stanovuje závazný postup a povinnosti

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období PŘÍLOHA 6 ANALÝZA RIZIK Řízení rizik představuje proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich následné sledování a přijímání opatření, které vedou k jejich omezování či naprosté eliminaci. Tento proces

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Centrum pro rozvoj dopravních systémů Centrum pro rozvoj dopravních systémů Martin Hájek VŠB - TU Ostrava Březen 2013 Témata 1. Představení centra RODOS 2. Řízení dopravy při modernizaci D1 výstupy centra Centrum pro rozvoj dopravních systémů

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ

INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ INFORMAČNÍ ZABEZPEČENÍ LOGISTICKÝCH SYSTÉMŮ Logistický informační subsystém (LIS) Řízení celého materiálového toku není možné bez odpovídajících informací. Proto součástí integrovaného logistického systému

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 4-1 CÍL TÉMATICKÉHO CELKU Název tematického celku: Nástroje pro měření, analýzu a zlepšování systému jakosti v podniku Hlavním cílem tematického celku je nastínit význam interních

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3

1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 Předmluva ke třetímu přepracovanému vydání... VII Seznam obrázků... XVII Seznam tabulek... XXI 1. Strategické řízení firmy v tržní ekonomice... 1 Shrnutí... 3 2. Strategické řízení, strategie, hierarchie

Více

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ

MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ Plánování kvalita kvantita prostředky čas kompetence a odpovědnost 2 Podnikové strategické plánování poslání podniku obory podnikání alokace prostředků politika zaměstnanosti 3 ové

Více

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc.

Fyzická bezpečnost, organizační opatření. RNDr. Igor Čermák, CSc. Fyzická bezpečnost, organizační opatření RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Informační systémy a plánování výroby 1.čast

Informační systémy a plánování výroby 1.čast Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby 1.čast Technická univerzita v Liberci INVESTICE

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více