Charakteristika rizika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika rizika"

Transkript

1

2 Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

3 Riziko a nejistota Riziko (je užší pojem) je to takový druh nejistoty, kdy je možno pomocí obvyklých statistických metod kvantifikovat pravděpodobnost vzniku odchylku od předpokladu. Nejistota (širší pojem) jde o neurčitost, náhodnost podmínek, nelze statisticky vyjádřit.

4 I) Podle závislosti či nezávislosti na podnikové činnosti a) objektivní b) subjektivní c) kombinované

5 II) Podle jednotlivých činností podniku a) provozní b) tržní c) inovační d) investiční e) finanční f) celkové podnikatelské riziko

6 III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické - tržní b) nesystematické - jedinečné IV) Podle možnosti ovlivňování a) ovlivnitelné b) neovlivnitelné

7 1) riziko plynoucí z různého stupně zadlužení 2) riziko z investování peněžních prostředků do finančních a hmotných investic

8 druh cenného papíru stupeň rizika státní pokladniční poukázky téměř žádný státní obligace vysoce kvalitní podnikové obligace vysoce kvalitní prioritní akcie méně kvalitní podnikové obligace vysoce kvalitní kmenové akcie kmenové akcie nově vzniklých podniků fondy rizikového a rozvojového kapitálu nejvyšší

9 typ cenného papíru výnosnost v % státní pokladniční poukázky 3,7 státní obligace 4,9 podnikové obligace 5,5 kmenové akcie 12,4 kmenové akcie malých podniků 17,7

10 Požadovaná výnosnost Fondy rizikového (rozvojového) kapitálu Km.akcie nových firem Vysoce kvalitní kmenové akcie Podnikové obligace nižší kvality Vysoce kvalitní prioritní akcie Vysoce kvalitní podnikové obligace Dlouhodobé státní obligace Bezrizikové cenné papíry (státní pokladniční poukázky) Riziko Vztah rizika a požadované výnosnosti

11 1) Vyplývá z investování do hmotných investic, které mají různý stupeň rizika 2) Riziko z výnosnosti investic pomocí očekávaných peněžních příjmů

12 Postoje k riziku 1) Averze k riziku - konzervativní lidé (vyhledávají spíše akce a projekty s malým nebo téměř žádným rizikem 2) Sklon k riziku vyhledávají riskantnější projekty 3) Neutrální postoj averze a sklon k riziku jsou v rovnováze

13 Faktory ovlivňující postoje k riziku 1) Osobní založení 2) Ekonomické postavení podniku 3) Systém motivace pracovníků

14 Řízení rizika Jak má podnik postupovat při řízení rizik? 1) Podnik musí vypracovat mapu rizik, ve které budou identifikována významná rizika, a zároveň bude sestaveno pořadí všech významných rizik. 2) Musí být jasně stanoveny role a odpovědnost za řízení rizik. 3) Při řešení rizika je nutné postupovat v souladu s nejlepším řešením. 4) Musí zvýšit povědomí o principech a přínosech řízení rizika. 5) Podnik musí vyvolat u zaměstnanců odhodlání chovat se dle principů řízení rizik.

15 Řízení rizika Řízení rizika zahrnuje čtyři klíčové etapy: - identifikaci - ohodnocení - snížení rizika - revizi

16 Řízení rizika - Identifikace Existuje mnoho nástrojů, které mohou identifikovat potencionální rizika: - workshopy, - analýza minulých selhání, - prověření bezpečnosti práce, - hodnocení výkonnosti, - zpětná vazba od zákazníků či zaměstnanců.

17 Řízení rizika - Ohodnocení Posouzení dopadu: 1) bezvýznamný dopad rizika - řešení je v kompetenci nižšího managementu a zaměstnanců; 2) malý dopad rizika řešení je v kompetenci středního managementu; 3) střední dopad rizika řešení vyžaduje účast středního a vyššího vedení podniku; 4) velký dopad rizika řešení je v kompetenci vrcholového vedení a správní rady; 5) kritický dopad rizika dopad rizika na společnost je závažný a trvalý.

18 Řízení rizika - Ohodnocení Posouzení pravděpodobnosti: 1) nepatrná pravděpodobnost výskytu rizika (0% -20%) k události by mohlo dojít za velmi výjimečných okolností je překvapivé; 2) nepravděpodobný výskyt rizika (20% - 40%) k události by mohlo dojít za určitých okolností je připustitelné; 3) pravděpodobný výskyt rizika (40% - 60%) k události by mělo za jistých okolností dojít je reálné; 4) vysoká pravděpodobnost výskytu rizika (60% - 80%) k události při předpokládaném vývoji dojde je očekávatelné; 5) jistý výskyt rizika (80% - 100%) k události musí dojít je jistá.

19 1 Řízení rizika - Ohodnocení

20 Řízení rizika Snížení rizika Výsledkem matice rizika je ukazatel hodnocení rizika, který umožňuje klasifikovat riziko s použitím jednoho nebo více ze 4 T - Tolerate (tolerovat, retence) akceptovat riziko, - Treat (redukce, léčit, zacházet) přijmout nákladově efektivní opatření ke snížení rizika, - Transfer (přenést) nechat někoho jiného vzít na sebe riziko (např. pojištění, přenesení odpovědnosti za riziko na dodavatele) - Terminate (ukončit) souhlasit s tím, že riziko je příliš vysoké a neumožňuje pokračovat v činnosti nebo projektu.

21 Řízení rizika Snížení rizika Retence rizik Redukce rizik Jedná se o metody snižující nepříznivé důsledky rizika, příkladem mohou být přijatá administrativní opatření, vytváření materiálových a finančních rezerv apod. Riziko se akceptuje, monitoruje, stanoví se vlastník, aktivně se proti němu nic nepodniká. 4 T : TOLERATE TRANSFER TERMINATE TREAT Metody odstraňující příčinu vzniku rizik, jako například pojistné produkty, přenesení rizika na třetí osobu (diverzifikace), sdílení rizika (strategická aliance, joint-venture) apod. Přenos rizik Možností je zde danou aktivitu omezit nebo činnost ukončit, případně jí eliminovat hned v začátcích. Vyhýbání se rizikům

22 Řízení rizika Revize Revizi - vyžaduje určité podávání zpráv a hodnocení, aby bylo zajištěno, že rizika jsou: - identifikována - ohodnocena - a že odpovídající kontroly a reakce jsou na místě. Změny uvnitř podniku i v jeho okolí musí být identifikovány a musí být provedena odpovídající modifikace systémů.

23 Řízení rizika Revize Proces revize by měl zajistit, že existují odpovídající kontroly a že postupy jsou pochopeny a dodržovány: - zajistit, že odsouhlasená kontrolní opatření jsou stále aplikována, - zkontrolovat, zda se nezměnily podmínky, které jsou nezbytné pro provádění ohodnocení nových rizik, - formálně zkontrolovat všechna hodnocení rizik nejméně jednou ročně.

24 1) Identifikace příčin 2) Měření stupně rizika 3) Kvantifikace vlivu rizika na podnikové výsledky 4) Ochrana proti riziku

25 I) Odstranění příčin rizika a tím jeho eliminace, tzv. ofenzivní přístup k riziku II) Snížení nepříznivých důsledků rizika, tzv. defenzivní přístup k riziku, který vede ke: a) Snížení dopadu ztrát b) Diverzifikace rizika

26 Možnosti snížení rizika pomocí defenzivního přístupu Jedná se o 9 faktorů, které snižují nebo eliminují riziko: 1) Volba právní formy podnikání 2) Prosté omezování rizika

27 3) Rozložení (diverzifikace) rizika: a) rozšíření výrobního programu: - vertikálně - horizontálně b) geografická diverzifikace c) diverzifikace z hlediska dodavatelů d) diverzifikace z hlediska odběratelů e) diverzifikace v oblasti finančních investic f) leasing g) termínové obchody

28 4) Flexibilita podnikání 5) Dělení rizika 6) Přesunutí rizika (transfer) a) stálé ceny dodávaných surovin b) stále prodejní ceny c) určit minimální množství odběru

29 7) Pojištění 8) Etapová realizace projektu 9) Tvorba rezerv

30 Typy výnosnosti: 1) Očekávaná výnosnost 2) Požadovaná výnosnost Požadovaná výnosnost = bezriziková výnosnost + riziková prémie

31 - reálného výnosu - míra inflace

32 - prémie za dobu splatnosti (čím je delší splatnost, tím je vyšší riziko) - prémie za nesplacení dluhu (u pod.obligací větší pravděpodobnost nesplacení než u státních) - prémie za finanční riziko (výše zadlužení dané společnosti) - prémie za riziko podnikání

33 Typ c.p. Státní pokl.poukázky Dlouhodobé st.obligace Dlouhodobé podnikové obligace Průměrná roční výnosnost (nominální) v % Průměrná roční výnosnost (reálná) v % 3,6 0,4 0 4,7 1,5 1,1 5,3 2,1 1,7 Kmenové akcie 12,1 8,9 8,5 Riziková prémie v % Průměrná mírná inflace se pohybovala okolo 3%.

34 Měření rizika pomocí 1) Pravděpodobnosti: - Subjektivní měření pravděpodobnosti - Objektivní měření pravděpodobnosti 2) Směrodatné odchylky 3) Variačního koeficientu 4) Koeficientu korelace

35 1) Pravděpodobnost vzniku očekávaných peněžních příjmů z titulu investování do podnikových obligací: Druh očekávaných příjmů Pravděpodobnost a) Uhrazený úrokový výnos i nominální cena 84% b) Neuhrazený úrokový výnos za l období a více 10% c) Neuhrazení nominální ceny obligace při její splatnosti 6%

36 Velikost dividendového výnosu Pravděpodobnost a) Dividendový výnos do výše 1% z nominální ceny 5% b) Dividendový výnos do výše 1-10% z nominální ceny 35% c) Dividendový výnos do výše 10-15% z nominální ceny 40% d) Dividendový výnos do výše nad 15% z nominální ceny 20%

37 Stupeň pesimismu Očekávaný peněžní Pravděpodobnost (optimismu) příjem a) Pesimistický odhad Kč 30% b) Neutrální odhad Kč 50% c) Optimistický odhad Kč 20%

38 N P = P j * p j j=1 P = průměrná očekávaná hodnota peněžních příjmů P j = jednotlivé peněžní příjmy u různých variant N = počet variant očekávaných peněžních příjmů j = jednotlivé varianty očekávaných peněžních příjmů p = pravděpodobnost, že jednotlivý peněžní příjem nastane

39 Ekonomický Očekávaný Pravdě- Průměrný vývoj peněžní podobnost peněžní příjem příjem (P) (p) (P * p) Recese Kč 0, Kč Normální vývoj Kč 0, Kč Konjunktura Kč 0, Kč Průměrný očekávaný výnos Kč

40 Projekt A: Varianta Očekávaný pen. Pravděpo- Průměrný příjmů příjem v Kč dobnost očekávaný příjem v Kč Pesimistická 400 0,3 120 Neutrální 600 0,4 240 Optimistická 800 0,3 240 Průměrný očekávaný výnos 600

41 Projekt B: Varianta Očekávaný pen. Pravděpo- Průměrný příjmů příjem v Kč dobnost očekávaný příjem v Kč Pesimistická 400 0, Neutrální 600 0,5 300 Optimistická 800 0, Průměrný očekávaný výnos 600

42 N = (P j - P) 2 * p j j=1 = směrodatná odchylka peněžních příjmů Směrodatná odchylka = 2 N Rozptyl = 2 = (P j - P) 2 * p j j=1

43 Projekt A: Varianta příjmů P j - P (P j - P) 2 (P j - P) 2 * p j Pesimistická Neutrální Optimistická Rozptyl očekávaných pen. příjmů = 2 = Směrodatná odchylka = = = 154

44 Projekt B: Varianta příjmů P j - P (P j - P) 2 ( P j - P) 2 * p j Pesimistická Neutrální Optimistická Rozptyl očekávaných pen. příjmů = 2 = Směrodatná odchylka = = = 141

45 Druh finanční investice Směrodatná odchylka Státní pokladniční poukázky 3,3 Dlouhodobé státní obligace 8,5 Obligace korporací 8,4 Obyčejné akcie 20,9

46 V = P V = variační koeficient

47 Projekt A: Průměrná očekávaná hodnota = 500 Směrodatná odchylka = V = = 0, Projekt B: Průměrná očekávaná hodnota = Směrodatná odchylka = V = = 0,

48 Použitá technika Procento 1)Nepoužívá se žádná technika objektivizace 21 2) Subjektivní odhad rizika 52 3) Směrodatná odchylka 4

49 Použitá technika Procento 4) Rozhodovací stromy 3 5) Počítačová simulace 7 6) Analýza citlivosti 27 7) Jiná 10

50 Diverzifikace investic a riziko portfolia Tři druhy závislostí mezi investicemi: a) Pozitivně korelované b) Negativně korelované c) Nekorelované (nulová závislost)

51 Y = výnosy podniku B 28 a 14 b X = výnosy podniku A - 2 C d 6 12

52

53 28 Y = výnosy podniku B 14 3 X = výnosy podniku A

54 K i,j = n * (V i * V j ) - V i * V j n 2 * i * j n = počet sledovaných let V i = výnosnost podniku i V j = výnosnost podniku j i = směrodatná odchylka výnosnosti podniku i j = směrodatná odchylka výnosnosti podniku j Korelační koef. se pohybuje v rozmezí od -1 do +1

55 Př. Na koeficient korelace: Podnik A: průměrná výnosnost 12% směrodatná odchylka 2,828 Podnik B a C: průměrnou výnosnost 14% směrodatná odchylka 2,828 Podnik A chce nakoupit do svého portfolia cenné papíry, rozhoduje se mezi podnikem B a C. Určete, které z cenných papírů má koupit, aby si podnik A nezvýšil riziko.

56

57 K A,B = 5 * (14* *12 + 8* * *18)- 60*70 K A,B = * 2,828 * 2,828 K A,C = 5 * (14* *16 + 8* * *12)-60* * 2,828 * 2,828 K A,C = - 0,904

58 n V p = V i * P i i=1 V p = výnosnost, očekávaná z portfolia investic V i = výnosnost jednotlivých druhů investic v portfoliu P i = podíl jednotlivých portfoliových investic na kapitálovém výdaji n = počet investic v portfoliu Musí platit: P i = 1 0 P i 1

59 Př. Nakoupím c.p. třech různých podniků u nich očekávám tuto výnosnost. Jaká bude výnosnost celého portfolia? Podnik Kapitálový výdaj v Kč A B C V p = 0,4 * 8 + 0,3 * 12,0 + 0,3 * 1 V p = 7,1 % Očekávaná výnosnost v %

60 Př. Výnosnost investic z celého portfolia Investujeme do akcií 3 podniků s následujícím rozložením v portfoliu: ČEZ = 40%, KB = 30%, Čokoládovny = 30%. 1) Pravděpodobnost očekávané výnosnosti jednotlivých investic je následující:

61 ČEZ 40% KB 30% Čokoládovny 30% Výnosn ost v % Pravděp odobno st Výnosn ost v % Pravděp odobno st Výnosn ost v % Pravděp odobno st 10 0, ,3 14 0,4 12 0,5 16 0, ,3 14 0, , ,3

62 a) Vypočet očekávaných výnosností jednotlivých podniků: ČEZ výnosnost: 10 * 0, * 0, * 0,25 = 12% KB výnosnost: 13 * 0, * 0, * 0,35 = 16,15% Čokoládovny výnosnost: 14 * 0, * 0, * 0,30 = 17,6% b) Vypočet očekávané výnosnosti portfolia všech investic: V p = 0,4 * ,3 * 16,15 + 0,3 * 17,6 V p = 14,925%

63 Pravděpodobnostní rozhodovací stromy Pravděpodobnostní stromy Jedná se o grafický způsob zobrazení důsledků rizikových variant ovlivněných faktory rizika, které se realizují v určitém časovém sledu. Pravděpodobností strom graficky zobrazuje: - průběh realizace jediného rizikového rozhodnutí - slouží k jeho ohodnocení - není nástrojem pro volbu optimální varianty či nejvhodnějšího postupu

64 Pravděpodobnostní strom Strom se skládá: - z uzlů, které zobrazují jednotlivé faktory rizika - z hran, které zobrazují jednotlivé možné výsledky rizikových aktivit včetně jejich pravděpodobnosti

65 Pravděpodobnostní strom Jeho výhody: - Jeho konstrukce je jednoduchá - Je přehledný - Je srozumitelný - Významný nástroj komunikace, jelikož každá jeho větev zobrazuje určitý budoucí vývoj, představuje určitý scénář.

66 Příklad Podnik chce rozšířit svůj výrobní program o určitý nový výrobek. Aby takovýto výrobek byl vytvořen, jsou nutné následující předpoklady: úspěšný vývoj výrobku, úspěšné poloprovozní ověření a zavedení do hromadné výroby a komerční úspěch na trhu bude záviset na velikosti poptávky a dosažené prodejní ceně. Jednotlivé uzly (kroužky) znázorňují: 1. výzkum a vývoj, 2. poloprovoz, 3. zavedení do hromadné výroby, 4. uvedení na trh.

67 Grafické znázornění pravděpodobnostního stromu Neúspěch Situace 1 Úspěch Neúspěch A B 2 Úspěch 3 Úspěch 4 Neúspěch Neúspěch Úspěch C D E

68 Výsledné situace, které mohou nastat situace A-E A = neúspěch výzkumu a vývoje výrobku, B = úspěch výzkumu a vývoje výrobku a neúspěch poloprovozního ověření výrobku, C = úspěch výzkumu a vývoje výrobku a úspěch poloprovozního ověření výrobku a neúspěch jeho zavedení do hromadné výroby, D = úspěch výzkumu a vývoje výrobku, úspěch poloprovozního ověření výrobku a úspěch jeho zavedení do hromadné výroby, neúspěch na trhu, E = úspěch výzkumu a vývoje výrobku, úspěch poloprovozního ověření výrobku a úspěch jeho zavedení do hromadné výroby, úspěch na trhu.

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

Podnikatelské riziko a způsoby jeho měření

Podnikatelské riziko a způsoby jeho měření Podnikatelské riziko a způsoby jeho měření Proč je důležité respektování rizika? Proto, aby společnosti předešly bankrotu. Dříve: V centrálně direktivní soustavě řízení riziko přebíral z velké části stát.

Více

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku

Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko. 2. Riziko ve finančním rozhodování. 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku Téma 2: Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování 1. Časová hodnota peněz ve finančním rozhodování podniku 2. Riziko ve finančním rozhodování - rizika systematická a nesystematická - podnikatelské

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Rozhodovací procesy 11

Rozhodovací procesy 11 Rozhodovací procesy 11 Management rizik Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 XI rozhodování 1 Management rizik Cíl přednášky 11: a přístup k řízení rizik : Ohrožení,

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu.

Vyjadřují se v procentech z hodnoty vloženého kapitálu. Někdy se pro jejich označení používá termín cena kapitálu. 1. Cena kapitálu Náklady kapitálu představují pro podnik výdaj, který musí zaplatit za získání různých forem kapitálu (tj. za získání např. různých forem dluhů, akciového kapitálu, nerozděleného zisku

Více

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.

Ekonomika lesního hospodářství. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28. Ekonomika lesního hospodářství Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomika lesního hospodářství (EKLH) Připravil: Ing. Tomáš

Více

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5

Obsah. iii 1. ÚVOD 1 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY RIZIKA 5 Obsah 1. ÚVOD 1 1.1 ÚVOD 1 1.2 PROČ JE ŘÍZENÍ RIZIK DŮLEŽITÉ 1 1.3 OBECNÁ DEFINICE ŘÍZENÍ RIZIK 2 1.4 PŮVOD VZNIKU A STRUKTURA 3 1.5 ZÁMĚR 3 1.6 ROZSAH KNIHY 4 2. POJETÍ RIZIKA A NEJISTOTY A ZDROJE A TYPY

Více

N_MaEk Manažerská ekonomika 9. cvičení Řízení rizik při investičním rozhodování, investiční portfolio. 16.4.2014. léto 2014 Skupiny: N_MaEk/R3PH

N_MaEk Manažerská ekonomika 9. cvičení Řízení rizik při investičním rozhodování, investiční portfolio. 16.4.2014. léto 2014 Skupiny: N_MaEk/R3PH N_MaEk Manažerská ekonomika 9. cvičení Řízení rizik při investičním rozhodování, investiční portfolio. 16.4.2014 léto 2014 Skupiny: N_MaEk/R3PH Program cvičení LS 2014 1. Marketingová východiska podnikatelského

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Finanční trhy. Fundamentální analýza

Finanční trhy. Fundamentální analýza Finanční trhy Fundamentální analýza Charakteristika fundamentální analýzy (I) FA je nejvíce používanou analýzou akcií. Vychází z předpokladu, že na trhu existují cenné papíry podhodnocené a nadhodnocené.

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

(Aktualizovaná verze 09/08)

(Aktualizovaná verze 09/08) Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování (PFP_2) (Aktualizovaná verze 09/08) Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Způsob zakončení předmětu: zápočet formou

Více

Ekonomické modelování pro podnikatelskou praxi

Ekonomické modelování pro podnikatelskou praxi pro podnikatelskou praxi Ing. Jan Vlachý, Ph.D. vlachy@atlas.cz Dlouhý, M. a kol. Simulace podnikových procesů Vlachý, J. Řízení finančních rizik Scholleová, H. Hodnota flexibility: Reálné opce Sylabus

Více

D D P. e e e. ...požadovaná výnosová míra D...očekávané dividendy P. očekávaná prodejní cena. D n. n nekonečno. e e e e

D D P. e e e. ...požadovaná výnosová míra D...očekávané dividendy P. očekávaná prodejní cena. D n. n nekonečno. e e e e Téma 8: Chování cen akcií a investiční management Struktura přednášky: 1. Chování cen akcií fundamentální a technická analýza a teorie efektivních trhů. Riziko a výnos Markowitzův model 3. Kapitálový trh

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

KMA/MAB. Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU

KMA/MAB. Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU EFEKTIVNÍ PORFÓLIO V MARKOWITZOVĚ SMYSLU KMA/MAB Kamila Matoušková (A07142) Plzeň, 2009 Obsahem práce je vytvoření efektivního portfolia v Markowitzově smyslu.z akcií obchodovaných na SPADu. Dále je uvažována

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Analýza finanční stability územních samosprávných celků

Analýza finanční stability územních samosprávných celků Analýza finanční stability územních samosprávných celků Červen 2015 Současná situace V poslední době roste potřeba činit korporátní rozhodnutí v prostředí veřejné služby a regulace, která se týkají zejména:

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství

Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství Investiční principy, kterým věříme a které využíváme při individuálním hodnotovém investičním poradenství J a ro s l av H l av i c a, č e r ve n e c 2 0 1 4 V následující prezentaci se seznámíte s našimi

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043. Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s.

Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043. Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s. Ekonomika církví dnes, zítra a v roce 2043 Pavel Doležal AVANT investiční společnost, a.s. Příjmy a výdaje + jejich vývoj + Nájemné současných nemovitostí + Nájemné / příjmy z vydávaných nemovitostí +

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Akcie obsah přednášky

Akcie obsah přednášky obsah přednášky 1) Úvod do akcií (definice, druhy, základní principy) 2) Akciové analýzy 3) Cena akcie 4) Výnosnost akcie 5) Štěpení akcií 6) definice je cenný papír dokládající podíl akcionáře na základním

Více

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.=

popt. %změna popt. = bohat. %změna bohat. poptávka 1. bohatství elas.popt.po inv. inst.= Téma 6: Trhy CP Struktura přednášky: 1. Druhy investičních instrumentů 2. Poptávka po invest. instrumentech 3. Akciové instrumenty 4. Dluhové instrumenty 5. Burzovní trh a jeho regulace 1. Druhy investičních

Více

Oceňování nemovitostí

Oceňování nemovitostí Petr Čihák Září 2008 Nejpoužívanější přístupy a metody Oceňovací přístupy Výnosový přístup Přístupy vedoucí k určení tržní hodnoty Přístup tržního porovnání Netržní přístupy Přístup založený na věcné hodnotě

Více

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu

PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY. AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336. 1. Profil likvidity fondu PLÁN ŘÍZENÍ LIKVIDITY AKRO balancovaný fond, otevřený podílový fond AKRO investiční společnost, a.s., ISIN CZ000847336 1. Profil likvidity fondu Fond investuje do podkladového globálního smíšeného portfolia

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem.

3. Zajištěný fond. Odvaz s minimálním rizikem. 3. Zajištěný fond Odvaz s minimálním rizikem. 1 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do 3. Zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 106 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem svého investování

Více

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D.

Jak získat do firmy kvalitní lidi. Ing. Olga Girstlová, Ph.D. Jak získat do firmy kvalitní lidi Ing. Olga Girstlová, Ph.D. PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka a jeho potřeby na daném trhu Využívá k naplnění svého

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS

Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS Příloha k prezentaci BRODIS hodnotový OPFKI QIIS V následující prezentaci se seznámíme s investičními principy, kterým věříme a na základě kterých jsme si nechali vytvořit BRODIS hodnotový OPFKI. Tyto

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Akciové společnosti (a. s.)

Akciové společnosti (a. s.) AKCIE Akciové společnosti (a. s.) Nejčastější právní forma průmyslových a finančních společností Kapitálově nejsilnější společnosti Nejdůvěryhodnější společnosti Mohou získat kapitál od investorské veřejnosti

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty

Veřejné rozpočty. Blok IV. Veřejné rozpočty Veřejné rozpočty Blok IV. Veřejné rozpočty Podstata, funkce, rozpočtové zásady Rozpočtová pravidla, rozpočtová soustava, rozpočtový proces Příjmy státního rozpočtu Výdaje státního rozpočtu Struktura státního

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Rozhodovací procesy 10

Rozhodovací procesy 10 Rozhodovací procesy 10 Rozhodování za rizika a nejistoty Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 X rozhodování 1 Rozhodování za rizika a nejistoty Cíl přednášky 10: Rozlišení

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 FINANČNÍ A INVESTIČNÍ MATEMATIKA 1 Metodický list č. 1 Název tématického celku: Úroková sazba a výpočet budoucí hodnoty Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlit pojem úroku a roční úrokové

Více

Přednáška č. 5 18. října 2011

Přednáška č. 5 18. října 2011 Finanční zdroje podniku Přednáška č. 5 18. října 2011 Struktura přednášky 1. Úvod do problematiky 2. Vlastní kapitál 3. Cizí zdroje a příčiny jejich použití 4. Náklady na finanční zdroje 5. Kapitálová

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit

r T D... sazba povinných minimálních rezerv z termínových depozit Řešené ukázkové příklady k bakalářské zkoušce z MTP0 1. Peněžní multiplikátor Vyberte potřebné údaje a vypočítejte hodnotu peněžního multiplikátoru pro měnový agregát M1, jestliže znáte následující údaje:

Více

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách

Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Vybrané poznámky k řízení rizik v bankách Seminář z aktuárských věd Petr Myška 7.11.2008 Obsah přednášky Oceňování nestandartních instrumentů finančních trhů Aplikace analytických vzorců Simulační techniky

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 4: Rizika investičních projektů Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více