Charakteristika rizika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika rizika"

Transkript

1

2 Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

3 Riziko a nejistota Riziko (je užší pojem) je to takový druh nejistoty, kdy je možno pomocí obvyklých statistických metod kvantifikovat pravděpodobnost vzniku odchylku od předpokladu. Nejistota (širší pojem) jde o neurčitost, náhodnost podmínek, nelze statisticky vyjádřit.

4 I) Podle závislosti či nezávislosti na podnikové činnosti a) objektivní b) subjektivní c) kombinované

5 II) Podle jednotlivých činností podniku a) provozní b) tržní c) inovační d) investiční e) finanční f) celkové podnikatelské riziko

6 III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické - tržní b) nesystematické - jedinečné IV) Podle možnosti ovlivňování a) ovlivnitelné b) neovlivnitelné

7 1) riziko plynoucí z různého stupně zadlužení 2) riziko z investování peněžních prostředků do finančních a hmotných investic

8 druh cenného papíru stupeň rizika státní pokladniční poukázky téměř žádný státní obligace vysoce kvalitní podnikové obligace vysoce kvalitní prioritní akcie méně kvalitní podnikové obligace vysoce kvalitní kmenové akcie kmenové akcie nově vzniklých podniků fondy rizikového a rozvojového kapitálu nejvyšší

9 typ cenného papíru výnosnost v % státní pokladniční poukázky 3,7 státní obligace 4,9 podnikové obligace 5,5 kmenové akcie 12,4 kmenové akcie malých podniků 17,7

10 Požadovaná výnosnost Fondy rizikového (rozvojového) kapitálu Km.akcie nových firem Vysoce kvalitní kmenové akcie Podnikové obligace nižší kvality Vysoce kvalitní prioritní akcie Vysoce kvalitní podnikové obligace Dlouhodobé státní obligace Bezrizikové cenné papíry (státní pokladniční poukázky) Riziko Vztah rizika a požadované výnosnosti

11 1) Vyplývá z investování do hmotných investic, které mají různý stupeň rizika 2) Riziko z výnosnosti investic pomocí očekávaných peněžních příjmů

12 Postoje k riziku 1) Averze k riziku - konzervativní lidé (vyhledávají spíše akce a projekty s malým nebo téměř žádným rizikem 2) Sklon k riziku vyhledávají riskantnější projekty 3) Neutrální postoj averze a sklon k riziku jsou v rovnováze

13 Faktory ovlivňující postoje k riziku 1) Osobní založení 2) Ekonomické postavení podniku 3) Systém motivace pracovníků

14 Řízení rizika Jak má podnik postupovat při řízení rizik? 1) Podnik musí vypracovat mapu rizik, ve které budou identifikována významná rizika, a zároveň bude sestaveno pořadí všech významných rizik. 2) Musí být jasně stanoveny role a odpovědnost za řízení rizik. 3) Při řešení rizika je nutné postupovat v souladu s nejlepším řešením. 4) Musí zvýšit povědomí o principech a přínosech řízení rizika. 5) Podnik musí vyvolat u zaměstnanců odhodlání chovat se dle principů řízení rizik.

15 Řízení rizika Řízení rizika zahrnuje čtyři klíčové etapy: - identifikaci - ohodnocení - snížení rizika - revizi

16 Řízení rizika - Identifikace Existuje mnoho nástrojů, které mohou identifikovat potencionální rizika: - workshopy, - analýza minulých selhání, - prověření bezpečnosti práce, - hodnocení výkonnosti, - zpětná vazba od zákazníků či zaměstnanců.

17 Řízení rizika - Ohodnocení Posouzení dopadu: 1) bezvýznamný dopad rizika - řešení je v kompetenci nižšího managementu a zaměstnanců; 2) malý dopad rizika řešení je v kompetenci středního managementu; 3) střední dopad rizika řešení vyžaduje účast středního a vyššího vedení podniku; 4) velký dopad rizika řešení je v kompetenci vrcholového vedení a správní rady; 5) kritický dopad rizika dopad rizika na společnost je závažný a trvalý.

18 Řízení rizika - Ohodnocení Posouzení pravděpodobnosti: 1) nepatrná pravděpodobnost výskytu rizika (0% -20%) k události by mohlo dojít za velmi výjimečných okolností je překvapivé; 2) nepravděpodobný výskyt rizika (20% - 40%) k události by mohlo dojít za určitých okolností je připustitelné; 3) pravděpodobný výskyt rizika (40% - 60%) k události by mělo za jistých okolností dojít je reálné; 4) vysoká pravděpodobnost výskytu rizika (60% - 80%) k události při předpokládaném vývoji dojde je očekávatelné; 5) jistý výskyt rizika (80% - 100%) k události musí dojít je jistá.

19 1 Řízení rizika - Ohodnocení

20 Řízení rizika Snížení rizika Výsledkem matice rizika je ukazatel hodnocení rizika, který umožňuje klasifikovat riziko s použitím jednoho nebo více ze 4 T - Tolerate (tolerovat, retence) akceptovat riziko, - Treat (redukce, léčit, zacházet) přijmout nákladově efektivní opatření ke snížení rizika, - Transfer (přenést) nechat někoho jiného vzít na sebe riziko (např. pojištění, přenesení odpovědnosti za riziko na dodavatele) - Terminate (ukončit) souhlasit s tím, že riziko je příliš vysoké a neumožňuje pokračovat v činnosti nebo projektu.

21 Řízení rizika Snížení rizika Retence rizik Redukce rizik Jedná se o metody snižující nepříznivé důsledky rizika, příkladem mohou být přijatá administrativní opatření, vytváření materiálových a finančních rezerv apod. Riziko se akceptuje, monitoruje, stanoví se vlastník, aktivně se proti němu nic nepodniká. 4 T : TOLERATE TRANSFER TERMINATE TREAT Metody odstraňující příčinu vzniku rizik, jako například pojistné produkty, přenesení rizika na třetí osobu (diverzifikace), sdílení rizika (strategická aliance, joint-venture) apod. Přenos rizik Možností je zde danou aktivitu omezit nebo činnost ukončit, případně jí eliminovat hned v začátcích. Vyhýbání se rizikům

22 Řízení rizika Revize Revizi - vyžaduje určité podávání zpráv a hodnocení, aby bylo zajištěno, že rizika jsou: - identifikována - ohodnocena - a že odpovídající kontroly a reakce jsou na místě. Změny uvnitř podniku i v jeho okolí musí být identifikovány a musí být provedena odpovídající modifikace systémů.

23 Řízení rizika Revize Proces revize by měl zajistit, že existují odpovídající kontroly a že postupy jsou pochopeny a dodržovány: - zajistit, že odsouhlasená kontrolní opatření jsou stále aplikována, - zkontrolovat, zda se nezměnily podmínky, které jsou nezbytné pro provádění ohodnocení nových rizik, - formálně zkontrolovat všechna hodnocení rizik nejméně jednou ročně.

24 1) Identifikace příčin 2) Měření stupně rizika 3) Kvantifikace vlivu rizika na podnikové výsledky 4) Ochrana proti riziku

25 I) Odstranění příčin rizika a tím jeho eliminace, tzv. ofenzivní přístup k riziku II) Snížení nepříznivých důsledků rizika, tzv. defenzivní přístup k riziku, který vede ke: a) Snížení dopadu ztrát b) Diverzifikace rizika

26 Možnosti snížení rizika pomocí defenzivního přístupu Jedná se o 9 faktorů, které snižují nebo eliminují riziko: 1) Volba právní formy podnikání 2) Prosté omezování rizika

27 3) Rozložení (diverzifikace) rizika: a) rozšíření výrobního programu: - vertikálně - horizontálně b) geografická diverzifikace c) diverzifikace z hlediska dodavatelů d) diverzifikace z hlediska odběratelů e) diverzifikace v oblasti finančních investic f) leasing g) termínové obchody

28 4) Flexibilita podnikání 5) Dělení rizika 6) Přesunutí rizika (transfer) a) stálé ceny dodávaných surovin b) stále prodejní ceny c) určit minimální množství odběru

29 7) Pojištění 8) Etapová realizace projektu 9) Tvorba rezerv

30 Typy výnosnosti: 1) Očekávaná výnosnost 2) Požadovaná výnosnost Požadovaná výnosnost = bezriziková výnosnost + riziková prémie

31 - reálného výnosu - míra inflace

32 - prémie za dobu splatnosti (čím je delší splatnost, tím je vyšší riziko) - prémie za nesplacení dluhu (u pod.obligací větší pravděpodobnost nesplacení než u státních) - prémie za finanční riziko (výše zadlužení dané společnosti) - prémie za riziko podnikání

33 Typ c.p. Státní pokl.poukázky Dlouhodobé st.obligace Dlouhodobé podnikové obligace Průměrná roční výnosnost (nominální) v % Průměrná roční výnosnost (reálná) v % 3,6 0,4 0 4,7 1,5 1,1 5,3 2,1 1,7 Kmenové akcie 12,1 8,9 8,5 Riziková prémie v % Průměrná mírná inflace se pohybovala okolo 3%.

34 Měření rizika pomocí 1) Pravděpodobnosti: - Subjektivní měření pravděpodobnosti - Objektivní měření pravděpodobnosti 2) Směrodatné odchylky 3) Variačního koeficientu 4) Koeficientu korelace

35 1) Pravděpodobnost vzniku očekávaných peněžních příjmů z titulu investování do podnikových obligací: Druh očekávaných příjmů Pravděpodobnost a) Uhrazený úrokový výnos i nominální cena 84% b) Neuhrazený úrokový výnos za l období a více 10% c) Neuhrazení nominální ceny obligace při její splatnosti 6%

36 Velikost dividendového výnosu Pravděpodobnost a) Dividendový výnos do výše 1% z nominální ceny 5% b) Dividendový výnos do výše 1-10% z nominální ceny 35% c) Dividendový výnos do výše 10-15% z nominální ceny 40% d) Dividendový výnos do výše nad 15% z nominální ceny 20%

37 Stupeň pesimismu Očekávaný peněžní Pravděpodobnost (optimismu) příjem a) Pesimistický odhad Kč 30% b) Neutrální odhad Kč 50% c) Optimistický odhad Kč 20%

38 N P = P j * p j j=1 P = průměrná očekávaná hodnota peněžních příjmů P j = jednotlivé peněžní příjmy u různých variant N = počet variant očekávaných peněžních příjmů j = jednotlivé varianty očekávaných peněžních příjmů p = pravděpodobnost, že jednotlivý peněžní příjem nastane

39 Ekonomický Očekávaný Pravdě- Průměrný vývoj peněžní podobnost peněžní příjem příjem (P) (p) (P * p) Recese Kč 0, Kč Normální vývoj Kč 0, Kč Konjunktura Kč 0, Kč Průměrný očekávaný výnos Kč

40 Projekt A: Varianta Očekávaný pen. Pravděpo- Průměrný příjmů příjem v Kč dobnost očekávaný příjem v Kč Pesimistická 400 0,3 120 Neutrální 600 0,4 240 Optimistická 800 0,3 240 Průměrný očekávaný výnos 600

41 Projekt B: Varianta Očekávaný pen. Pravděpo- Průměrný příjmů příjem v Kč dobnost očekávaný příjem v Kč Pesimistická 400 0, Neutrální 600 0,5 300 Optimistická 800 0, Průměrný očekávaný výnos 600

42 N = (P j - P) 2 * p j j=1 = směrodatná odchylka peněžních příjmů Směrodatná odchylka = 2 N Rozptyl = 2 = (P j - P) 2 * p j j=1

43 Projekt A: Varianta příjmů P j - P (P j - P) 2 (P j - P) 2 * p j Pesimistická Neutrální Optimistická Rozptyl očekávaných pen. příjmů = 2 = Směrodatná odchylka = = = 154

44 Projekt B: Varianta příjmů P j - P (P j - P) 2 ( P j - P) 2 * p j Pesimistická Neutrální Optimistická Rozptyl očekávaných pen. příjmů = 2 = Směrodatná odchylka = = = 141

45 Druh finanční investice Směrodatná odchylka Státní pokladniční poukázky 3,3 Dlouhodobé státní obligace 8,5 Obligace korporací 8,4 Obyčejné akcie 20,9

46 V = P V = variační koeficient

47 Projekt A: Průměrná očekávaná hodnota = 500 Směrodatná odchylka = V = = 0, Projekt B: Průměrná očekávaná hodnota = Směrodatná odchylka = V = = 0,

48 Použitá technika Procento 1)Nepoužívá se žádná technika objektivizace 21 2) Subjektivní odhad rizika 52 3) Směrodatná odchylka 4

49 Použitá technika Procento 4) Rozhodovací stromy 3 5) Počítačová simulace 7 6) Analýza citlivosti 27 7) Jiná 10

50 Diverzifikace investic a riziko portfolia Tři druhy závislostí mezi investicemi: a) Pozitivně korelované b) Negativně korelované c) Nekorelované (nulová závislost)

51 Y = výnosy podniku B 28 a 14 b X = výnosy podniku A - 2 C d 6 12

52

53 28 Y = výnosy podniku B 14 3 X = výnosy podniku A

54 K i,j = n * (V i * V j ) - V i * V j n 2 * i * j n = počet sledovaných let V i = výnosnost podniku i V j = výnosnost podniku j i = směrodatná odchylka výnosnosti podniku i j = směrodatná odchylka výnosnosti podniku j Korelační koef. se pohybuje v rozmezí od -1 do +1

55 Př. Na koeficient korelace: Podnik A: průměrná výnosnost 12% směrodatná odchylka 2,828 Podnik B a C: průměrnou výnosnost 14% směrodatná odchylka 2,828 Podnik A chce nakoupit do svého portfolia cenné papíry, rozhoduje se mezi podnikem B a C. Určete, které z cenných papírů má koupit, aby si podnik A nezvýšil riziko.

56

57 K A,B = 5 * (14* *12 + 8* * *18)- 60*70 K A,B = * 2,828 * 2,828 K A,C = 5 * (14* *16 + 8* * *12)-60* * 2,828 * 2,828 K A,C = - 0,904

58 n V p = V i * P i i=1 V p = výnosnost, očekávaná z portfolia investic V i = výnosnost jednotlivých druhů investic v portfoliu P i = podíl jednotlivých portfoliových investic na kapitálovém výdaji n = počet investic v portfoliu Musí platit: P i = 1 0 P i 1

59 Př. Nakoupím c.p. třech různých podniků u nich očekávám tuto výnosnost. Jaká bude výnosnost celého portfolia? Podnik Kapitálový výdaj v Kč A B C V p = 0,4 * 8 + 0,3 * 12,0 + 0,3 * 1 V p = 7,1 % Očekávaná výnosnost v %

60 Př. Výnosnost investic z celého portfolia Investujeme do akcií 3 podniků s následujícím rozložením v portfoliu: ČEZ = 40%, KB = 30%, Čokoládovny = 30%. 1) Pravděpodobnost očekávané výnosnosti jednotlivých investic je následující:

61 ČEZ 40% KB 30% Čokoládovny 30% Výnosn ost v % Pravděp odobno st Výnosn ost v % Pravděp odobno st Výnosn ost v % Pravděp odobno st 10 0, ,3 14 0,4 12 0,5 16 0, ,3 14 0, , ,3

62 a) Vypočet očekávaných výnosností jednotlivých podniků: ČEZ výnosnost: 10 * 0, * 0, * 0,25 = 12% KB výnosnost: 13 * 0, * 0, * 0,35 = 16,15% Čokoládovny výnosnost: 14 * 0, * 0, * 0,30 = 17,6% b) Vypočet očekávané výnosnosti portfolia všech investic: V p = 0,4 * ,3 * 16,15 + 0,3 * 17,6 V p = 14,925%

63 Pravděpodobnostní rozhodovací stromy Pravděpodobnostní stromy Jedná se o grafický způsob zobrazení důsledků rizikových variant ovlivněných faktory rizika, které se realizují v určitém časovém sledu. Pravděpodobností strom graficky zobrazuje: - průběh realizace jediného rizikového rozhodnutí - slouží k jeho ohodnocení - není nástrojem pro volbu optimální varianty či nejvhodnějšího postupu

64 Pravděpodobnostní strom Strom se skládá: - z uzlů, které zobrazují jednotlivé faktory rizika - z hran, které zobrazují jednotlivé možné výsledky rizikových aktivit včetně jejich pravděpodobnosti

65 Pravděpodobnostní strom Jeho výhody: - Jeho konstrukce je jednoduchá - Je přehledný - Je srozumitelný - Významný nástroj komunikace, jelikož každá jeho větev zobrazuje určitý budoucí vývoj, představuje určitý scénář.

66 Příklad Podnik chce rozšířit svůj výrobní program o určitý nový výrobek. Aby takovýto výrobek byl vytvořen, jsou nutné následující předpoklady: úspěšný vývoj výrobku, úspěšné poloprovozní ověření a zavedení do hromadné výroby a komerční úspěch na trhu bude záviset na velikosti poptávky a dosažené prodejní ceně. Jednotlivé uzly (kroužky) znázorňují: 1. výzkum a vývoj, 2. poloprovoz, 3. zavedení do hromadné výroby, 4. uvedení na trh.

67 Grafické znázornění pravděpodobnostního stromu Neúspěch Situace 1 Úspěch Neúspěch A B 2 Úspěch 3 Úspěch 4 Neúspěch Neúspěch Úspěch C D E

68 Výsledné situace, které mohou nastat situace A-E A = neúspěch výzkumu a vývoje výrobku, B = úspěch výzkumu a vývoje výrobku a neúspěch poloprovozního ověření výrobku, C = úspěch výzkumu a vývoje výrobku a úspěch poloprovozního ověření výrobku a neúspěch jeho zavedení do hromadné výroby, D = úspěch výzkumu a vývoje výrobku, úspěch poloprovozního ověření výrobku a úspěch jeho zavedení do hromadné výroby, neúspěch na trhu, E = úspěch výzkumu a vývoje výrobku, úspěch poloprovozního ověření výrobku a úspěch jeho zavedení do hromadné výroby, úspěch na trhu.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné.

III) Podle závislosti na celkovém ekonomickém vývoji či na vývoji v jednotlivé firmě a) systematické tržní, b) nesystematické jedinečné. Měření rizika Podnikatelské riziko představuje možnost, že dosažené výsledky podnikání se budou kladně či záporně odchylovat od předpokládaných výsledků. Toto riziko vzniká např. při zavádění nových výrobků

Více

Podnikatelské riziko a způsoby jeho měření

Podnikatelské riziko a způsoby jeho měření Podnikatelské riziko a způsoby jeho měření Proč je důležité respektování rizika? Proto, aby společnosti předešly bankrotu. Dříve: V centrálně direktivní soustavě řízení riziko přebíral z velké části stát.

Více

MANAŽERSKÁ EKONOMIKA. 3. konzultace. Praha, 2011 Katedra podnikové ekonomiky doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Ing Jarmila Ircingová, Ph.D.

MANAŽERSKÁ EKONOMIKA. 3. konzultace. Praha, 2011 Katedra podnikové ekonomiky doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Ing Jarmila Ircingová, Ph.D. MANAŽERSKÁ EKONOMIKA 3. konzultace Praha, 2011 Katedra podnikové ekonomiky doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Ing Jarmila Ircingová, Ph.D. 2 VII. Manažerské finančnířízení Moderní přístupy k měřm ěření finanční

Více

RISK MANAGEMENT IN INSURANCE COMPANY

RISK MANAGEMENT IN INSURANCE COMPANY Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŘÍZENÍ RIZIKA V POJIŠŤOVNĚ RISK MANAGEMENT IN INSURANCE COMPANY Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. František

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Rizika podnikání. Risk management

Rizika podnikání. Risk management ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Rizika podnikání Risk management Diplomová práce Studijní program: Studijní obor: Vedoucí

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta. Katedra účetnictví a financí. Bakalářská práce. Vypracovala: Vašmuciusová Eva

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta. Katedra účetnictví a financí. Bakalářská práce. Vypracovala: Vašmuciusová Eva Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Bakalářská práce Hodnocení efektivnosti vybrané investice, včetně výběru optimálního způsobu financování Vypracovala:

Více

Analýza podnikatelských rizik v podniku. Jan Staroba DiS

Analýza podnikatelských rizik v podniku. Jan Staroba DiS Analýza podnikatelských rizik v podniku Jan Staroba DiS Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Analýza podnikatelských rizik v podniku je analyzovat a charakterizovat základní podnikatelská

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Řízení kreditního rizika v činnosti podniku Credit risk management in business activities BLÁHOVÁ Lucie Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Projekt hodnocení efektivnosti investice ve společnosti Meomed, s.r.o. Bc. Zuzana Salingerová

Projekt hodnocení efektivnosti investice ve společnosti Meomed, s.r.o. Bc. Zuzana Salingerová Projekt hodnocení efektivnosti investice ve společnosti Meomed, s.r.o. Bc. Zuzana Salingerová Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Řízení rizik v obchodní společnosti

Řízení rizik v obchodní společnosti Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Řízení rizik v obchodní společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Roman Čejka finance Vedoucí práce: Ing. Jan Krajíček, Ph.D. Praha

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.3 1. INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ PODNIKU, ZÁKLADNÍ METODY A JEJICH UŽITÍ 2 2. ROZHODOVÁNÍ O INVESTICÍCH 2 3. ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC: 3 4. HODNOCENÍ EFEKTIVNOSTI INVESTIC:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra aplikované ekonomie Rizika a jejich řízení v malé a střední firmě

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra aplikované ekonomie Rizika a jejich řízení v malé a střední firmě Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra aplikované ekonomie Rizika a jejich řízení v malé a střední firmě Studijní obor : Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Magisterská diplomová

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Řízení rizik v podnikání Risk management Diplomová práce Studijní program: Elektrotechnika

Více

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice

Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Investování a strategie hospodárného užití energie - část I. Příručka: Jak postupovat při přípravě projektů v energetice Vydala: Česká energetická agentura Vinohradská 8, 120 00 Praha 2 Vypracoval:, o.p.s.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZTA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Řízení rizik ve vybrané firmě

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZTA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Řízení rizik ve vybrané firmě ZÁPADOČESKÁ UNIVERZTA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2341 Strojírenství Studijní zaměření: Zabezpečování jakosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení rizik ve vybrané firmě Autor: Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING NÁVRH ŘÍZENÍ RIZIK VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU RISK MANAGEMENT PROPOSAL OF

Více

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. Ing. Jindřich Špička RISK MANAGEMENT AGROPODNIKŮ

Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky. Ing. Jindřich Špička RISK MANAGEMENT AGROPODNIKŮ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Ing. Jindřich Špička RISK MANAGEMENT AGROPODNIKŮ Praha 2007 Za obsah publikace odpovídá autor. Rozmnožování anebo rozšiřování této publikace nebo její části jakýmkoliv

Více

ŘÍZENÍ RIZIK VE STAVEBNÍM PODNIKU

ŘÍZENÍ RIZIK VE STAVEBNÍM PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MA NAGEMENT ŘÍZENÍ RIZIK

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoţivotního vzdělávání. Vyuţití metod řízení rizik v praxi Bakalářská práce

Mendelova univerzita v Brně Institut celoţivotního vzdělávání. Vyuţití metod řízení rizik v praxi Bakalářská práce Mendelova univerzita v Brně Institut celoţivotního vzdělávání Oddělení Expertního Inţenýrství Vyuţití metod řízení rizik v praxi Bakalářská práce Vedoucí Bakalářské práce: doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Diplomová práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Řízení finančních rizik vybraného podniku Management of financial risks of selected company Veronika Burešová Plzeň 2014 Čestné prohlášení

Více

Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro rok 2014/2015

Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro rok 2014/2015 Zpráva o přijímacím řízení na FEK ZČU v Plzni pro rok 2014/2015 1. Vnitřní normy FEK ZČU v Plzni k přijímacímu řízení pro rok 2014/2015 Vyhlášky děkana FEK ZČU v Plzni: č. 10DV/2013 Přijímání ke studiu

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

ANALÝZA RIZIK V OBLASTI ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ

ANALÝZA RIZIK V OBLASTI ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA RIZIK V OBLASTI ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ RISK ANALYSIS IN THE AREA OF EMPLOYEE

Více