RIZIKOVÉ ÚSEKY SILNI NÍ SÍT ANALÝZA ZRANITELNOSTI A OHRO ENÍ P ÍRODNÍMI POHROMAMI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RIZIKOVÉ ÚSEKY SILNI NÍ SÍT ANALÝZA ZRANITELNOSTI A OHRO ENÍ P ÍRODNÍMI POHROMAMI"

Transkript

1 RIZIKOVÉ ÚSEKY SILNI NÍ SÍT ANALÝZA ZRANITELNOSTI A OHRO ENÍ P ÍRODNÍMI POHROMAMI ROAD NETWORK SEGMENTS AT RISK VULNERABILITY ANALYSIS AND NATURAL HAZARDS ASSESSMENT Michal BÍL, Ji í SEDONÍK, Jan KUBE EK, Rostislav VODÁK, Martina BÍLOVÁ, Richard ANDRÁ IK Abstract Risk analysis of a road network includes evaluation of both the hazards along the roads and the vulnerability of the road segments. We propose an approach to natural hazard assessment related to natural phenomena which occurred in the Czech Republic. Road vulnerability can be assessed in two ways: direct losses from damage to a road segment or indirect losses due to additional expenses for longer alternative routes. Risk analysis is computed for individual road segments. The risk can be reduced on both parts of the risk graph (hazards vulnerability). This approach of risk analysis is demonstrated on an example of a road network within the Luha ovice region of the Czech Republic. Key words Natural hazards, road network, robustness, vulnerability, risk assessment. Od po átk civilizace se lidé museli potýkat s hrozbou p írodních pohrom a jejich následky. Zranitelnost území se v minulosti vztahovala výhradn na rozvinutá sídla, jejich opravy by byly zna n nákladné. V t inu obydlí v ak bylo mo né bez problém p esunout jinam, do míst, kde ohro ení p írodní pohromou nebylo bezprost ední. S rozvojem spole nosti se území postupn prom ovalo. Vznikala m sta se slo itou infrastrukturou, stav ly se vy í a nákladn j í budovy. Pozemní komunikace, které tato sídla spojovaly, ji byly zpevn né a stále dokonalej í a nákladn j í. S tímto rozvojem spole nosti byl v ak spojen nár st zranitelnosti území. Dálnici p eru enou rozsáhlým sesuvem ji není jednodu e mo né opustit a vybudovat jinde, jak v p ípad nezpevn né cesty. V tomto p ísp vku se zam íme na popis postupu, který lze pou ít pro identifikaci nejslab ích úsek v rámci silni ní sít. Uká eme, e vedle identifikace a vy íslení pravd podobnosti výskytu p írodní pohromy v daném míst je stejn d le ité zhodnotit dopady a kody, které daný negativní jev zp sobí. Pokud je ohro ena silni ní sí, potom také závisí na významu daného úseku pro fungování celé sít. Na záv r p ísp vku p edstavíme aplikaci hodnocení rizika na p íkladu z eské republiky. P írodní pohromy v ase a prostoru Mezi nej ast j í p írodní pohromy, které ovliv ují provoz na pozemních komunikacích, pat í v podmínkách eské republiky p edev ím povodn, sesuvy, pády strom a extrémní sn ení. N které z t chto jev se d jí s vy í frekvencí (sn ení, pády strom ) ne jiné (povodn, sesuvy). Obvykle také platí, e vy í frekvence jevu je spojena s ni ími následky. 1

2 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ Pro hodnocené míry nebezpe í, které od jednotlivých p írodních hrozeb m eme o ekávat, je d le ité mít k dispozici co mo ná nejúpln j í a hodnov rná data. Data o p írodních pohromách Povodn Data o rozsahu povodní jsou dostupná v podob prostorových GIS vrstev (shapefile) jako Záplavová území p tileté vody, dvacetileté vody a stoleté vody. Jedná se o teoretický rozsah vycházející z digitálního modelu terénu. Mimoto je mo né také získat rozsah nejv t í zaznamenané p irozené povodn (jedná se o skute né rozlivy). Poskytovatelem dat je Odd lení geografických informa ních systém a kartografie VÚV TGM, v.v.i. Sesuvy V p ípad svahových deformací lze vycházet z dat, která spravuje Registr svahových deformací vedený eskou geologickou slu bou. Tato databáze obsahuje tisíce záznam o poloze sesuv a jiných negativních svahových jev, v etn jejich detailního popisu. Sníh Komplikaci p edstavuje takové sn ení, kdy b hem krátké doby napadne v t í mocnost sn hu. Tyto hodnoty popisuje gridová vrstva vý ka nového sn hu. Jedná se o pr m ry sezonních úhrn vý ek nového sn hu (období zpracování ). Poskytovatelem je eský hydrometeorologický ústav. Abychom mohli po ítat s hrozbou p írodní pohromy, musíme ur it pravd podobnost, e se n jaký jev (nap. povode ) stane v daném míst a ase. K tomu tedy pot ebujeme mít p ehled o plo ném rozsahu ohro ení, co je obvykle k dispozici, viz vý e. Dále je ale také nutné mít p ehled o frekvenci výskytu t chto jev v ase, co zase vy aduje dostate n dlouhou asovou adu. Rovn je t eba zahrnout intenzitu jevu nebo jeho mno ství, nap. velikost (n-letost) povodn. Dopady p írodních pohrom na silni ní sí Povode nemusí napáchat ádné významné kody na majetku a v bec nemusí mít vztah k dopravní infrastruktu e. Pokud se v ak pozemní komunikace nacházejí v nivách vodních tok a nemají dostate n vysoké náspy, je pravd podobné, e budou as od asu zaplaveny. Zaplavení p edstavuje omezení provozu, které odezní, jakmile voda poklesne a vrátí se zp t do svého koryta. V n kterých p ípadech z stane po záplav na vozovce vrstva naplavenin v podob bahna, p ípadn jiného hrubozrnn j ího materiálu. V horských oblastech nebo tam, kde je dostate ný spád dna, má voda dostate nou energii k tomu, aby pomocí uná eného materiálu erodovala nejenom své koryto, ale p i rozlivu také místa, kudy do asn protéká. Následky na komunikacích jsou ve form áste né nebo úplné destrukce (Obr. 1). Stejn destruktivní mohou být projevy svahových deformací (Obr. 2). V t chto p ípadech je situace o n co komplikovan j í, proto e je obvykle ovlivn na stabilita celého svahu. Následné sanace potom musí zahrnovat i úpravu terénu kolem silnice a zaji t ní v t ího okolí posti eného úseku. 2

3 Foto: Krajská správa silnic Libereckého kraje Obr. 1 P íklad po kozené silnice bo ní erozí vodního toku v Libereckém kraji v srpnu 2010 Obr. 2 Silnice II/432 u Kory an posti ená sesuvem Foto: editelství silnic Zlínského kraje, erven

4 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ Náhlá sn ení a vysoké úhrny sn hu v krátkém ase obvykle spolehliv p eru í dopravu na silnicích. K ádným posti ením infrastruktury v ak nedochází. Údr ba silnic v zimním období je ale náro ná, a proto se pozemní komunikace s nízkou intenzitou dopravy a malého dopravního významu v zimním období neudr ují (podle schváleného Plánu zimní údr by silnic). Pokud jde o pády strom, tak ty se vyskytují tam, kde je k tomu náchylný porost a pokud je dostate n silný vítr. Tyto jevy p eru í dopravu, ale nejsou zprávy, e by n jak ovlivnily technický stav pozemní komunikace. V p ípad nebezpe í z prodlení p írodní pohromy musí p íslu nou ást úseku pozemní komunikace neprodlen uzav ít a ozna it alespo provizorním zp sobem její vlastník. P ed znovuuvedením uzav eného úseku do provozu se musí provést mimo ádná prohlídka pozemní komunikace. Údaje o po kození silni ní sít dosud neexistovaly v jednotné podob. Teprve v rámci prací na projektu Kvantifikace ohro ení dopravní infrastruktury p írodními hazardy (trisk.cdvinfo.cz) jsme provedli analýzu dostupných dat vhodných k hodnocení, zranitelnost, p írodních pohrom a rizika posti ení silnic a dálnic v eské republice. Také jsme vytvo ili Databázi po kozených komunikací v R. Pro získání p ehledu o skute ném p eru ení silnic také vyu íváme databázi dopravních informací, které jsou zobrazovány v rámci JSDI (Jednotný systém dopravních informací). Jedná se o spole ný projekt Ministerstva dopravy R, Ministerstva vnitra R, editelství silnic a dálnic R a ady dal ích orgán, organizací a institucí ve ejné správy, ve ejných i privátních osob a subjekt z celé R (www.dopravniinfo.cz). Mimo archiv historických událostí tato aplikace slou í pro sb r, zpracování, sdílení, distribuci a publikaci dopravních informací a dopravních dat o aktuální dopravní situaci a informací o pozemních komunikacích. Díky informaci o asu a míst ka dého p eru ení m eme analyzovat konkrétní situace. Nap. povode, která v ervnu 2013 postihla R, zasáhla, na základ údaj z JSDI, 542 úsek silnic (493 povode, 43 strom, 6 sesuv). Mimo to bylo na území R p eru eno dal ích 526 úsek z jiných p í in (Obr. 3). Je z ejmé, e jakmile bude k dispozici del í asová ada dat JSDI, bude mo né analýzou t chto dat ur it pravd podobnost, e dojde nejenom k p eru ení provozu, ale posti ení vlastní pozemní komunikace (Obr. 4). K takové analýze je ale t eba opravdu dlouhé asové ady, co nelze prozatím z dat JSDI (po átek dodávky informací od roku 2009) zajistit. Proto jsme oslovili jednotlivá krajská pracovi t SÚS (Správa a údr ba silnic) a SD ( editelství silnic a dálnic R) s dotazem na zaji t ní údaj o posti ení silnic v období Od naprosté v t iny krajských pracovi jsme získali pot ebná data v po adované kvalit a v as. Rozsah databáze byl vybrán tak, aby pokrýval nejv t í p írodní pohromy, které postihly eskou republiku. První a dosud nejvýznamn j í p írodní pohroma zasáhla eskou republiku v ervenci 1997 v podob vydatných de (Sovjáková, 2000), které zp sobily extrémní povodn a následn také sesuvy nebývalého rozsahu (Krej í et al, 2002). Bylo to po dlouhé dob, kdy bylo území státu zasa eno událostí takového rozsahu a intenzity. Poslední událost podobného rozsahu spadá a do 60. let 20. století. Po roce 1997 bylo území R významn posti eno je t v letech 2002 (Hladný et al., 2005), 2003, 2006 (Bíl a Müller, 2008), 2009 (MZP, 2009), 2010 (Kubát et al., 2010) a Výsledná databáze obsahuje v sou asné dob tém 3000 záznam z celé R. Vedle p eru ení komunikací, které byly po kozeny v d sledku zmín ných p írodních pohrom, obsahuje databáze také údaje o áste ném poru ení t lesa pozemní komunikace, co umo nilo alespo minimální provoz, a také záznamy o p eru ení provozu vlivem nap íklad zatopení vozovky nebo závalu (Obr. 5). 4

5 Pozn.: Body jsou vyzna ena místa, kde byla posti ena silni ní sí. Barva bod odli uje p í inu po kození. Obr. 3 Ukázka oblasti, zasa ené povodní v ervnu 2013 Pozn.: Jedná se o úplné p eru ení provozu, co ale neznamená, e musela být zárove fyzicky p eru ena pozemní komunikace. Obr. 4 etnost p eru ení úsek silni ní sít R v období prosinec 2012 ervenec

6 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ Pozn.: Data dosud nebyla poskytnuta od v ech správc silnic. Obr. 5 Rozsah databáze po kozených úsek silnic v letech Kombinované ohro ení p írodní pohromou Pro vytvo ení vrstvy ohro ení (ve smyslu GIS), která by zahrnovala a kvantifikovala v echny reálné p írodní pohromy, je t eba pou ít postupu kombinace pohrom (multi-hazard approach, nap. Kappes et al., 2012). Co znamená, e v echny pohromy je nutné standardizovat (ve smyslu intenzit a etností) tak, aby bylo mo né slou ení do jedné vrstvy. Výsledkem je zmín ná GIS vrstva, která vstupuje do analýzy rizika spolu s vrstvou zranitelnosti sít. Hodnocení následk p írodních pohrom v silni ní síti výpo et zranitelnosti Podívejme se nyní blí e na míru po kození úseku silnice. Úsek silnice m e být posti en ve t ech stupních: m e se jednat o totální destrukci, kdy je t eba úsek rekonstruovat, nebo áste né po kození, které zp sobí jeho do asné vy azení z provozu a vy aduje opravu. T etím typem je znepr jezdn ní vlivem nap. zavalení úseku bahnem, kdy ale nejsou t eba významn j í opravy. V na í analýze jsme se zam ili pouze na stavy destrukce pozemní komunikace a áste né poru ení, které vy adují opravy a jsou déletrvající. P ípad, kdy dojde pouze k znepr jezdn ní, je mnoho nap. vlivem pádu strom na vozovku nebo zatopením, ale obvykle po pár hodinách nebo desítkách hodin jsou úseky ji bez problém pr jezdné. Z toho d vodu jsme také nepracovali s událostmi, kdy bylo území eské republiky posti eno p echodem hlubokých tlakových ní í Kyrill (rok 2007) a Emma (rok 2008). V jejich d sledku 6

7 bylo hlá eno mno ství p eru ených silnic a hlavn eleznic vlivem pádu strom (nap. Kurková et al., 2008; Kolejka et al., 2010). Dopady uvedených událostí lze rozd lit na p ímé a nep ímé. P ímé náklady P ímé náklady zahrnují v p ípad silni ní sít p edev ím náklady na rekonstrukci po kozené vozovky a t lesa pozemní komunikace. Rovn sem m e pat it sanace sesuvného území nebo úprava erozí str eného b ehu. Nep ímé náklady Pokud se pozemní komunikace p eru í a existuje objízdná trasa, potom platí, e tyto objí ky jsou v dy mén výhodné. Bu jsou del í, anebo asov náro n j í (nap. Berdica, 2002). Tyto výdaje navíc by potom byly sou ástí nep ímých náklad. Podle zákona. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve zn ní pozd j ích p edpis 24 odst. 1 nemá nikdo nárok na náhradu p ípadných ztrát, je mu vzniknou v d sledku uzavírky nebo objí ky. Dal í nep ímé náklady lze vyjád it jako uniklé p íle itosti, pokud nebyly plánované cesty vykonány nebo byl zvolen jiný dopravní prost edek. Zranitelnosti sítí Sít jsou charakteristické tím, e p i zkoumání jejich zranitelnosti je t eba posuzovat jejich geometrii i topologii zárove. Geometrií se myslí reálné vedení úseku, jeho délka, sklony apod. (je rozdíl, zda se p eru í úsek dlouhý 100 nebo m). Topologií zde rozumíme charakter spojení uzl hranami, co vyjad uje sousedství jednotlivých uzl sít. Uzly, které mají pouze jednoho souseda, jsou nejvíce ohro eny od íznutím, proto e jsou se zbytkem sít spojeny (obvykle) pouze jednou hranou. Pro sít je dále typické, e i p es stejný po et uzl a relativn podobný po et hran se mohou výrazn li it, co do odolnosti, kterou zde rozumíme schopnost sít vypo ádat se s r znými typy katastrofických událostí reprezentovaných mno inou nepr jezdných hran a zachovat si p i tom souvislost (nap. Latora a Marchiori, 2004). Nap íklad má-li sí topologii stromu (v informatickém slova smyslu, tedy sí = graf), p eru ení libovolné hrany má za následek rozd lení této sít na 2 ásti. Taková sí je tedy velmi málo odolná (Bíl a Vodák, 2013). Není jednoduché ur it, jak se dv r zné sít li í z pohledu odolnosti v i katastrofám. Slo itost této úlohy spo ívá v tom, e ka dé porovnávání síti je výpo etn velmi náro né a je tedy t eba pou ít nebo vyvinout stochastické metody a algoritmy. Dále je nutné vyvinout metodu, která umo ní porovnání t chto rozdílných sítí. Jako robustní (resp. odolné, málo zranitelné) sít ozna ujeme takové, kdy je k rozd lení sít na dv nebo více ásti t eba p eru it relativn velký po et hran. Z pohledu dopravy je jist výhodné mít sít robustní. Je nicmén nutné si uv domit, e rozsáhlé sít vy adují vysoké nároky na budování, ale také na následnou údr bu. Náklad na obojí se pochopiteln nedostává. V praxi je obvykle nutné se spokojit s jistou mírou zranitelnosti, a to zejména t ch ástí, které nejsou pro fungování celku podstatné. Analýza rizika Riziko je sou in zranitelnosti a pravd podobnosti ohro ení p írodní pohromou (Obr. 6). 7

8 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ Obr. 6 Schéma postupu hodnocení rizika po kození úseku silni ní sít p írodními pohromami, které byly pou ity pro ú ely tohoto p ísp vku Obr. 7 Diagram rizika je výsledkem kombinace pravd podobnosti vzniku pohromy a vý e kod zranitelnosti území Graficky lze míru rizika vyjád it v diagramu rizika. Jak plyne z obrázku diagramu rizika, lze uva ovat ty i krajní stavy ozna ené pro názornost ísly (Obr. 7): 1 Jevy, které se stanou s velmi malou pravd podobností a jejich následky nejsou záva né. V podstat ideální stav. T mito jevy se není t eba zabývat. 2 Jevy, které nastanou s velmi vysokou pravd podobností, ale jejich následky jsou mírné. Typicky srá ky nízké intenzity a krátkého trvání. M e sem pat it také ka doro ní zimní sn ení, které sice zp sobí problémy v plynulosti dopravy, ale obvykle s velmi nízkými kodami na infrastruktu e. 8

9 3 Jevy, které nastanou s velkou pravd podobností a zárove jejich následky jsou velmi záva né. Lze uvést extrémní p ípad hypotetické výstavby velké aglomerace na úpatí aktivní sopky, p i v domí o její aktivit. V minulosti, práv v d sledku nedostatku informací o pozadí vulkanické innosti, v ak existence m st v t chto místech nebyla výjimkou. Bohu el jsou rovn známy následky neo ekávaných erupcí (nap. Vesuv v roce 79 nebo Mt. Pelée v roce 1902), kdy lidé nebyli schopni s dostate ným asovým p edstihem vyhodnotit hrozby. 4 Pohromy nastanou s velmi malou pravd podobností, ale zárove mají velmi záva né následky. Nap íklad tsunami extrémní vý e, která doká e poni it rozsáhlé pob e ní oblasti (Indonésie 2004, Japonsko 2011). Z pohledu hodnocení rizika a strategického plánování se jevy ve skupin 3 nevyskytují, resp. je prvo adým zájmem je co nejd íve eliminovat. Jevy ve skupinách 1 a 2 nep edstavují záva né dopady, a tak se v i nim obvykle neprovádí ani ádná opat ení. Nejvíce znepokojivé jsou jevy ve skupin 4, kdy je pouze velmi malá pravd podobnost jejich vzniku, ov em s potenciáln velmi ni ivými dopady. Spole nost má obvykle tendenci tyto jevy podcenit. Za poznámku je t stojí fakt, e pokud provedeme hodnocení rizika a umístíme do prostoru grafu výsledek analýzy ve form bodu, jeho poloha nebude konstantní v ase. Nap íklad jevy p vodn zahrnuté ve skupin 1 se mohou v rámci grafu postupn p esunovat po diagonále k oblasti 3. Z pohledu p írodních pohrom lze v této souvislosti zmínit z eteln zvý enou etnost záva ných povodní, jejich po et je v posledních n kolika letech mnohem v t í ne p ed nap íklad 50 lety. Je tedy t eba neustále sledovat co nejvíce faktor, které mohou mít vliv na zvy ování pravd podobnosti vzniku události s negativními následky. S rozvojem spole nosti se také zvy uje zainvestovanost území, infrastruktura je stále dokonalej í a tedy nákladn j í. kody na v t in urbanizovaných území by byly v dne ní dob mnohem v t í ne p ed n kolika desítkami let. Zárove zastav né oblasti pokrývají nyní daleko v t í ást území ne d íve, z eho plyne zvý ený pom r zaznamenaných událostí. Mo nosti sní ení rizika Sni ovat riziko konkrétního úseku silni ní sít znamená ovliv ovat výskyt, frekvenci nebo intenzitu pohrom na jedné stran, nebo sni ovat zranitelnost daného úseku na stran druhé. V p ípad sní ení pravd podobnosti vzniku p írodní pohromy m eme uplatnit sana ní opat ení p ímo ve svazích (v tomto sm ru existuje v eské in enýrské geologii velká tradice, nap. Záruba a Mencl, 1969). Dále lze instalovat sít k zachycení padajících kamenných blok, provozovat monitoring pro v asné varování, provád t protipovod ové úpravy v korytech vodních tok, zvolit vhodnou výsadbu lesních porost apod. Na stran sni ování zranitelnosti úseku pozemní komunikace lze postupovat dv ma sm ry: 1) Zvý ení odolnosti úseku silnice Pro úseky, kde hrozí p írodní pohromy, je t eba zvý it jejich fyzickou odolnost. K tomu mohou slou it r zné stavební úpravy, nap. p evedení komunikací na náspy nebo hlub í zalo ení t lesa silnic ve svazích. Tato ást sni ování zranitelnosti se provádí n kdy zárove s omezováním ohro ení. Nap íklad protipovod ová opat ení zárove mohou znamenat zpevn ní p vodní pozemní komunikace. Ukotvení svahu je doprovázeno opravou p ilehlé silnice apod. 2) Optimalizace silni ní sít Stavba nových silnic významn zat uje rozpo et ka dého státu. Náklady na výstavbu v ak nejsou jediné, které jsou s r stem délky silni ní sít vynakládány. Roste toti výrazn i 9

10 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ polo ka na údr bu komunikací. Proto se z principu nevyplatí budovat pozemní komunikace maximáln odolné, ale naopak je t eba zajistit takové objízdné trasy, aby p i výpadku slabých lánk sít bylo zaji t no spojení. Optimaliza ní algoritmy mohou pomoci najít takové kombinace uzl sít, které je nejvýhodn j í spojit, aby se zajistil maximální nár st odolnosti sít v i katastrofám (Bíl a Vodák, 2013). Z tohoto d vodu je t eba definovat ú elovou funkci, která je schopná m it odolnost sít v i r zným, v t inou náhodným událostem. Jedním z typických p íklad hodnot takové funkce je pr m rný po et komponent, na které se sí rozpadne, p i p eru ení zadaného po tu úsek, tj. je-li n celkový po et úsek, k po et p eru ených úsek a m i je po et komponent, na které se sí rozpadne p i p eru ení i-té k-tice hran, pak Problémem u t chto m r je vysoká výpo etní náro nost. Z tohoto d vodu je mo né se na hodnoty m i dívat jako na hodnoty náhodné veli iny a pomocí opakovaného náhodného znepr jezd ování (vlastn realizací metody Monte-Carlo) spo ítat aproximaci hodnoty. Takto spo ítané hodnoty lze pou ít p i návrhu nov p idaného úseku do sít, kdy nás zajímají jen ty úseky, které maximáln sní í hodnotu. S ohledem na to, e se jedná o úlohu s diskrétním stavovým prostorem, je ádoucí projít v echny p ípustné hrany, které lze do sít p idat. Tato p ípustnost je dána praktickými po adavky na nový úsek, mezi které pat í nap íklad nemo nost p ek í it u existující hranu, omezení délky nového úseku, zákaz paralelizace s existujícími hranami apod. Pokud se zam íme na sní ení pravd podobnosti, e vybraná lokalita nebude od íznutá od zbytku sít, tj. bude v dy dostupná, nemusíme po ítat robustnost sít jako celku, ale postavíme náhradní spojení. Bude výhodné, pokud nepovede nap. stejným údolím, ím sní íme anci, e by bylo posti eno stejnou povodní jako spojení p vodní. Pokud je slabým místem most, nabízí se, namísto stavby paralelního mostu, rychle dostupná záloha v podob náhradního do asného p emost ní. Jak ukázali Dalziell a Nicholson (2001) nep ímé náklady vynalo ené na objízdnou trasu mohou být celkov vy í ne okam itá stavba nového p emost ní. Týká se to p edev ím takových situací, kdy je spojení zna n vyu íváno pro p epravu, nap. tranzitní dopravou. Hodnocení rizika na p íkladu z eské republiky Vý e uvedený postup ur ení rizika posti ení úseku silnic uká eme na p ípadu z ORP Luha ovice (Obr. 8). Jedná se o jedno ze 13 ORP na území Zlínského kraje. Má rozlohu 178 km 2 a ije zde obyvatel ( SÚ, 2013). Celá oblast le í v oblasti fly ových Karpat, co je oblast velmi náchylná k sesouvání (Krej í et al., 2002). Morfologicky se jedná o vrchovinu (Vizovická vrchovina), ve které jsou jednotlivé h bety odd leny pom rn úzkými údolími. Pouze malá ást okolí obce anov zasahuje do hornatiny Bílých Karpat. Práv zde se nachází nejvy í bod území kóta Na Koncích její vý ka je 655 m. Nejni í bod bychom nalezli v údolí eky ávnice v místní ásti Polichno (222 m). Maximální p evý ení tedy iní 433 m. V t ina plochy reliéfu okresu dosahuje st edního sklonu K nejd le it j ím vodním tok m pat í ávnice protékající Luha ovicemi a vlévající se do Ol avy a íka, která protéká Slavi ínem a je t na území ORP se vlévá do Vláry. 10

11 Z celkového po tu 15 obcí jsou posledn dv jmenovaná nejv t í ve Slavi ín ije obyvatel a plní roli pr myslov -obchodního centra. Men í Luha ovice (5 368 obyvatel) se orientují p edev ím na láze ství a turistický ruch. Délka silni ní sít je 142,2 km, najdeme zde pouze silnice II. (53 %) a III. (47 %) t ídy. Nejvytí en j ími pozemními komunikacemi jsou silnice. II/492 vedoucí z Uherského Brodu p es Luha ovice do Vizovic a. II/493 vedoucí z Pozlovic p es Slavi ín do Brumova-Bylnice ( SD, 2013). elezni ní spojení zaji uje tra. 341 z Uherského Hradi t do Bylnice a její odbo ná tra. 346 kon ící v Luha ovicích. Silni ní sí SD uvnit ORP Luha ovice jsme doplnili o objízdné trasy za hranice tohoto ORP tam, kde existovaly. Pokud bychom toto neu inili, vznikly by nereálné slepé úseky, co by zkreslilo analýzu zranitelnosti silni ní sít uvnit tohoto území. Pozn.: Silni ní sí v ORP Luha ovice tvo í silnice II. a III. t ídy. Objízdné trasy jsou vymezeny tak, aby se zabránilo vzniku slepých úsek. Modelování ohro ení ani zranitelnosti na nich neprobíhá. Obr. 8 Vymezení území Zranitelnost silni ní sít Jak bylo uvedeno vý e, vyjad uje zranitelnost kody, které mohou v území nastat, pokud je zasa eno nap. p írodní pohromou. Pokud analyzujeme dopravní sít, zde sí silni ní, potom hodnotíme zranitelnost pouze s ohledem na výskyt pozemní komunikace. Ostatní území 11

12 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ pro tyto ú ely nehodnotíme, co v prvním p iblí ení m eme také vyjád it tak, e silni ní sí bude mít hodnotu zranitelnosti maximální, ostatní území minimální, typicky tedy v intervalu 0 1. V analýze sít nás také nezajímá délka p ípadného posti ení na úseku ani místo p eru ení (most, tunel nebo jen úsek komunikace), ale pouze dopad takového p eru ení daného úseku na fungování celé sít (je nicmén z ejmé, e náklady na opravy budou p ímo úm rné délce posti ené pozemní komunikace a budou se li it podle typ objekt v míst p eru ení nejvy í v p ípad oprav most, tunel apod.). Nezabýváme se rovn odhadem zm n intenzity dopravy, proto e v období p írodních katastrof se velmi m ní a není snadné ji odhadnout, nato pak p esn ur it (Kurauchi, 2009). Zajímá nás tedy pouze sní ení dopravní nabídky sít (serviceability, viz Berdica, 2002) v p ípad, e daný úsek není k dispozici v d sledku p eru ení. Pozn.: Pokud se p eru í jeden úsek, potom ísla ukazují sní ení dopravní nabídky celé sít, co znamená prodlou ení nejkrat ích spojení mezi v emi nebo aspo n kterými uzly. Obr. 9 Zranitelnost silni ní sít v ORP Luha ovice Z obr. 9 je z ejmé, e nejslab í úseky se nacházejí ve st ední ásti území. Pokud by byly p eru eny, narostla by výrazn délka spojení (objízdná trasa) mezi jejich koncovými ástmi uzly. Pro názornost uve me, e délky nejkrat ích objízdných tras v p ípad nejzraniteln j ích úsek 2534A A001 (1) a 2534A A01101 (2) jsou 27,6 km, resp. 18,1 km, co p edstavuje zvý ení délky p vodního úseku 28 resp. 38krát. 12

13 Nutno je t poznamenat, e tento výpo et zranitelnosti bere do úvahy výkon, resp. obslu nost sít jako celku. Jiná kritéria mohou dát p ednost dostupnosti území nebo délce jednotlivých objízdných tras. Také do této analýzy nebereme v úvahu místní a ú elové komunikace, které by bylo v n kterých p ípadech mo né vyu ít pro objízdné trasy. Obvykle jsou ale jejich kapacity ve srovnání s ostatními komunikacemi nízké, a proto se v t chto situacích nepou ívají. P írodní pohromy Hodnoty kombinovaného ohro ení p írodní pohromou jsou nejvy í v okolí Ludkovic (Obr. 10), co je zp sobeno velkou etností zmapovaných sesuvných deformací v blízkosti pozemní komunikace a také charakterem obou relativn úzkých údolí, která by byla posti ena v p ípad povodní (Obr. 11). S tím jak se údolí ávnice (Luha ovický potok) sm rem od Luha ovic k Uherskému Brodu roz i uje a silnice je vedena po náspu, se sni uje ohro ení povodní, ale také sesuvy, proto e svahy jsou v t chto místech mírn j í. Výsledný index ohro ení je tedy ni í ve srovnání s prvním p íkladem. Pozn.: Jedná se o kombinace ohro ení svahovými deformacemi, povodní a jednorázovým nasn ením. Obr. 10 Hodnoty kombinovaného ohro ení p írodní pohromou 13

14 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ Obr. 11 P íklad nejvíce p írodními pohromami ohro ených úsek v okolí obcí Ludkovice, Provodov a B ez vky Riziko Mapa rizika je kombinací obou p edchozích výsledk. Je z ejmé, e tam, kde jsou úseky ohodnoceny v obou díl ích výsledcích vy í hodnotou, je vy í i celková míra rizika. Jako nejvíce rizikový úsek vychází ásti silnice II/493 vedoucí ze Slavi ína sm rem na Pozlovice (Obr. 12). U úsek v blízkosti Ludkovic, kde vycházela nejvá n j í ohro ení, vychází nyní nízká celková míra rizika, co je dáno tím, e objízdné trasy se nacházejí blízko a jsou krátké. Pokud zakreslíme do diagramu rizika v echny úseky v ORP Luha ovice jako body (Obr. 13), vidíme, e se nacházejí relativn blízko levému spodnímu rohu. To je logické, proto e silni ní sí této oblasti je relativn odolná a také je t eba zd raznit, e jsme modelovali jenom ten p ípad, kdy se p eru í pouze jeden úsek v celé síti. Je z ejmé, e pokud bychom se zam ili na kombinace, nap. dvojice nebo trojice sou asn p eru ených úsek, byl by dopad na výkon celku zna ný. P írodní pohromy jsou sice v této oblasti asté, ale jejich intenzita není vysoká. 14

15 Obr. 12 Riziko kombinace pravd podobnosti výskytu p írodních pohrom a zranitelností silni ní sít ORP Luha ovice Pozn.: ísla v grafu odpovídají ísl m úseku v map rizika na obrázku 12. Jedná se o vý ez, stupnice na obou osách mají maxima v hodnotách 100 %. Obr. 13 Znázorn ní polohy p ti nejrizikov j ích úsek v ORP Luha ovice 15

16 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ Sní ení rizika P i pokusu o sní ení rizika jsme se zam ili na návrh nových spojení, která by nejvíce zvý ila odolnost celé silni ní sít ORP Luha ovice. Výsledkem jsou t i dvojice uzl, jejich propojení zajistí uvedené nejv t í zvý ení odolnosti (Obr. 14). Propojením máme na mysli vybudování nové pozemní komunikace. Tato analýza nebere do úvahy délku úseku pozemní komunikace, ale pouze topologii sít. Délka je v ak v tomto modelu pouze parametr, který by bylo mo né doplnit. Pro jednoduchost a názornost ale z stáváme pouze p i ozna ení uzl, jejich propojení je pro sní ení rizika celé sít nejvýhodn j í. Obr. 14 T i dvojice uzl koncových bod hran grafu silni ní sít, jejich propojení je z pohledu zvý ení robustnosti této sít nejvýhodn j í Záv r V p ísp vku jsou ukázány postupy výpo tu rizika posti ení silni ní sít p írodní pohromou, které by m ly najít uplatn ní ve fázi strategie a plánování, kdy je dostatek asu pro rozhodnutí o tom, které ásti silni ní sít nebo území jsou z daného pohledu (nap íklad bezpe nosti státu, zaji t ní zásobování, dostupnosti apod.) d le ité. Po tom, co se identifikují slabé lánky sítí a analyzují p írodní pohromy, je mo né stanovit míru rizika, e dojde k posti ení pozemní komunikace. Následovat by m ly postupy sní ení rizika, a to jak na stran sní ení zranitelnosti, tak na stran omezení intenzity pohrom. 16

17 Je z ejmé, e dobrou analýzou rizika posti ení silni ní sít p írodní pohromou lze p edejít kodám, které p írodní pohroma m e zp sobit. P ísp vek byl zpracován za laskavé podpory projektu TRISK - VG Kvantifikace rizika ohro ení dopravní infrastruktury eské republiky p írodními hazardy, poskytnutého v rámci Programu bezpe nostního výzkumu eské republiky v letech a projektu Dopravního VaV centra (CZ.1.05/2.1.00/ ). Résumé Risk analysis of a road network includes the evaluation of both hazards and vulnerability. We present an approach to natural hazard assessment related to the natural phenomena which occurred in the Czech Republic, such as floods, landslides and heavy snowfall. Since 1997 many natural disasters have been recorded, especially floods and landslides which severely affected road networks. There is, however, no database on historical damage due to natural hazards to roads in the Czech Republic. We therefore collected data from local road administrators and set-up such a database. It contains records of road damage between 1997 and New data is continuously added to the database through JSDI, which is an on-line system of road information. On the basis of this data it is possible to compute the probability of a multi-hazard occurrence along various road segments. Road vulnerability can be assessed in two ways: direct losses from damage to a road segment or indirect losses due to additional expenses for usually longer alternative paths. In this paper we analyzed the vulnerability from the view of the whole network's drop in serviceability. A risk analysis was computed for individual road segments as a product of the probability of a hazard occurrence and the road vulnerability. The five most risky road segments were depicted in a risk graph. The aim of the society, represented here by road administrators, should be an effort to minimize risks. It can be done on both sides of the risk graph. It is possible to reduce the hazard or to increase the robustness of a road segment. Reducing a hazard is usually a well-known approach based on geo-technical, hydrological or civil constructions. Vulnerability can also be reduced at a road network-wide approach. New connections could be added which link-up two places within the road network not connected before. The presented approach was implemented on the road network of the Luha ovice region. The respective maps show the probability of a multi-hazard occurrence, network vulnerability and overall risk. The last figure shows three pairs of nodes which should be connected to make this road network more robust. Literatura [1] BERDICA, K. An introduction to road vulnerability: what has been done, is done and should be done. Transport Policy. 2002, 9, [2] BÍL, M. a I. MÜLLER. The origin of shallow landslides in Moravia (Czech Republic) in the spring of Geomorphology. 2008, 99, [3] BÍL, M. a R. VODÁK. Odolnosti silni ní sít proti následk m katastrof. Silni ní obzor. 2013, 7 8,

18 THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2014 OCHRANA OBYVATELSTVA, KRIZOVÉ [4] ESKÝ STATISTICKÝ Ú AD. Ve ejná databáze SÚ [online] [cit ]. Dostupné z: [5] DALZIELL, E. a A. NICHOLSON. Risk and Impact of Natural Hazards on a Road Network. Journal of Transportation Engineering. 2001, 127, [6] HLADNÝ, J., L. KA PÁREK, M. KRÁTKÁ, M. KN EK a M. MARTÍNKOVÁ. Katastrofální povode v eské republice v srpnu Praha: Ministerstvo ivotního prost edí, s. (Technical report, in Czech). [7] KUBÁT, J., M. SANDEV, A. VALERIÁNOVÁ, P. ERCL, J. REJBER, J. CHROUMAL, R. EKAL, H. BRTNÍKOVÁ, J. IKULA, a P. T PÁNKOVÁ. Vyhodnocení povodní v srpnu Praha: eský hydrometeorologický ústav, (Technical report, in Czech). [8] KREJ Í, O., I. BARO, M. BÍL, F. HUBATKA, Z. JUROVÁ a K. KIRCHNER. Slope Movements in the Flysch Carpathians of Eastern Czech Rep. Triggered by Extreme Rainfals in 1997: a Case Study. Phys. Chem. Earth. 2002, 27, [9] KURAUCHI, F., N. UNO, A. SUMALEE a Y. SETO. Network evaluation based on connectivity vulnerability. In: LAM, H.K., WONG, S.C., Lo, H.K., eds. Transportation and Traffic Theory 2009: Golden Jubilee. Springer, [10] KAPPES, M. S., M. KEILER, K. VON ELVERFELDT a T. GLADE. Challenges of analyzing multi-hazard risk: a review. Natural Hazards. 2012, 64, [11] KOLEJKA, J., M. KLIMÁNEK, T. MIKITA a J. SVOBODA. Polomy na umav zp sobené orkánem Kyrill a spoluú ast reliéfu na po kození lesa. Geomorphologica Slovaca et Bohemica. 2010, 2, [12] KURKOVÁ, M., P. PACOUREK, L. SOJKA a O. TOMAN ÁK. Vyhodnocení následk kalamity Kyrill na lesích ve správ L R. Lesnická práce. 2008, 87, [13] LATORA, V. a M. MARCHIORI. How the science of complex networks can help developing strategies against terrorism. Chaos, Solitons and Fractals. 2004, 20, [14] MZP. Zpráva o vyhodnocení povodn v ervnu a ervenci 2009 na území R (Technical report, in Czech). [15] EDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC R. Prezentace výsledk s ítání dopravy 2010 [online] [cit ]. Dostupné z: pages/informations/default.aspx [16] SOVJÁKOVÁ, E. Informace o stavu likvidace kod po povodních na Morav a ve východních echách v letech 1997 a Ve ejná správa. 2000, 9. Informace o autorech RNDr. Michal Bíl, Ph.D. (1971) Výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu, v.v.i Brno, vedoucí oblasti Geoinformatiky, se sídlem v Olomouci. Absolvent P írodov decké fakulty Masarykovy univerzity, obor Geografie a kartografie (1997). Doktorát slo il na tém e pracovi ti (2002) z oboru Fyzická geografie. Pracoval v eské geologické slu b ( ), kde se zabýval mapováním svahových deformací a na P írodov decké fakult Univerzity Palackého v Olomouci ( ), kde p edná el problematiku geografických informa ních systém a jejich aplikací. Je autorem prací zam ených na p írodní pohromy a uplatn ní geoinformatiky v procesu hodnocení rizik a obecn v dopravním výzkumu. Byl e itelem n kolika grantových projekt od r zných agentur. 18

19 Mgr. Ji í Sedoník (1988) Výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu, v.v.i. se zam ením na geografické informa ní systémy. Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci, P írodov decké fakulty, oboru Geoinformatika (Mgr., 2012). Specializuje se na geografický informa ní systém a kartografii. V sou asnosti pracuje na projektu Kvantifikace rizika ohro ení dopravní infrastruktury eské republiky p írodními hazardy. Mgr. Jan Kube ek (1984) Výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu, v.v.i. se zam ením na prostorové databáze. Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci, P írodov decké fakulty, oboru Geoinformatika (Mgr., 2010). Specializuje se na geoinformatiku a databáze. Spoluautor n kolika p ísp vk v odborných publikacích. V sou asnosti pracuje na projektu Kvantifikace rizika ohro ení dopravní infrastruktury eské republiky p írodními hazardy. RNDr. Rostislav Vodák, Ph.D. (1976) Výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu, v.v.i. se zam ením na matematické modelování. Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci, P írodov decké fakulty, oboru Matematika a její aplikace (Mgr., 1999). Specializuje se na matematické modelování, sí ové analýzy a stochastické metody. Spoluautor p ísp vku v odborném asopise. V sou asnosti pracuje na projektu Kvantifikace rizika ohro ení dopravní infrastruktury eské republiky p írodními hazardy. Mgr. Martina Bílová (1979) Výzkumná pracovnice Centra dopravního výzkumu, v.v.i. se zam ením na geografické informa ní systémy a kartografii. Absolventka Masarykovy Univerzity, P írodov decké fakulty, oboru Geografie a kartografie (Mgr., 2004). Specializuje se na kartografii a geografický informa ní systém. V sou asnosti pracuje na projektu Kvantifikace rizika ohro ení dopravní infrastruktury eské republiky p írodními hazardy. Mgr. Richard Anrá ik (1988) Výzkumný pracovník Centra dopravního výzkumu, v.v.i. se zam ením na matematické modelování. Absolvent Univerzity Palackého v Olomouci, P írodov decké fakulty, oboru Matematika a její aplikace (Mgr., 2012). Specializuje se na dynamické systémy a jejich aplikace, matematické a statistické modelování. Autor, p íp. spoluautor n kolika p ísp vk v odborných publikacích. V sou asnosti pracuje na projektu Kvantifikace rizika ohro ení dopravní infrastruktury eské republiky p írodními hazardy. 19

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2588/35/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2588/35/15 o obvyklé ceně nemovitých věcí pozemku p.č.st. 235 jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 149 a pozemku p.č. 1317/5 vše v katastrálním území Řetová a obci Řetová, okres

Více

Riziko přerušení pozemní komunikace modelování příčin a následků

Riziko přerušení pozemní komunikace modelování příčin a následků Riziko přerušení pozemní komunikace modelování příčin a následků Michal BÍL, Jan KUBEČEK, Rostislav VODÁK, Richard ANDRÁŠIK, Jiří SEDONÍK, Martina BÍLOVÁ Projekt BV MVČR: Kvantifikace rizika ohrožení dopravní

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2661/108/15 ODBORNÝ POSUDEK č. 2661/108/15 o obvyklé ceně ideální 1/2 nemovité věci bytové jednotky č. 1238/13 včetně podílu 784/15632 na pozemku a společných částech domu v katastrálním území a obci Strakonice, okres

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení vodního hospodářství Všem dle rozdělovníku datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 26. srpna 2015 Ing. Marcela Tichá KUZL 53103/2015 KUSP

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici

Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Datum: 6.8.2012. Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci a silnici M Ě S T S K Ý Ú Ř A D B L A N S K O ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD, oddělení silničního hospodářství nám. Svobody 32/3, 678 24 Blansko Pracoviště: nám. Republiky 1316/1, 67801 Blansko Město Blansko, nám. Svobody

Více

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU A. PODÍL JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ DOPRAVY NA DĚLBĚ PŘEPRAVNÍ PRÁCE A VLIV DÉLKY VYKONANÉ CESTY NA POUŽITÍ DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU Ing. Jiří Čarský, Ph.D. (Duben 2007) Komplexní přehled o podílu jednotlivých druhů

Více

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14

ODBORNÝ POSUDEK. č. 2381/21/14 ODBORNÝ POSUDEK č. 2381/21/14 o obvyklé ceně nemovité věci bytu č. 1765/6 a podílu 622/73998 na společných částech domu a pozemcích, v katastrálním území Svitavy předměstí a obci Svitavy, vše okres Svitavy

Více

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D - 293. Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami PŘEVZATO Z MINISTERSTVA FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Ministerstvo financí Odbor 39 Č.j.: 39/116 682/2005-393 Referent: Mgr. Lucie Vojáčková, tel. 257 044 157 Ing. Michal Roháček, tel. 257 044 162 Pokyn D -

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

VIZP Vodohospodářské inženýrství

VIZP Vodohospodářské inženýrství VIZP Vodohospodářské inženýrství a životní prostředí Přednáška č.3 3 Vodní toky Přirozené évodní ítoky Účel úprav vodních toků, návrhové veličiny Opevnění upraveného koryta Ekologizace l i vodních toků

Více

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01

TWINNING PROJEKT CZ01/IB-EN-01 Projekt / Komponent TWINNING CZ/01 IB-EN-01 Environmentální monitoring Autoři Weber, Vogel, Nemetz Ze dne / Verze 23.července 02/2.0 Směrný dokument Info Fáze 1 Reference / Strana EM strategický směrný

Více

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. 6 Právní postavení a ochrana osob se zdravotním postižením Příspěvky poskytované zaměstnavatelům na zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.

Více

B. Souhrnná technická zpráva

B. Souhrnná technická zpráva B. Souhrnná technická zpráva Obsah B. Souhrnná technická zpráva... 1 B.1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení... 2 B.1.1 Zhodnocení staveniště... 2 B.1.2 Urbanistické a architektonické

Více

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu,

účetních informací státu při přenosu účetního záznamu, Strana 6230 Sbírka zákonů č. 383 / 2009 Částka 124 383 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních

Více

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1

M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 M. Balíková, R. Záhořík, NK ČR 1 Geolink.nkp.cz Prototyp aplikace obohacení geografických autorit o údaje souřadnic s následným zobrazením dané lokality na mapě - kartografické matematické údaje v záznamech

Více

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy

-1- N á v r h ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. 1 Předmět úpravy -1- I I. N á v r h VYHLÁŠKY ze dne 2009 o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické

Více

Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu

Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu Revitalizace dolního úseku Hučiny v Hornovltavském luhu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vimperk, 2009 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV 2.1. Lokalizace: Dolní úsek Hučiny je součástí širokého údolního systému na horním toku

Více

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf

JIŘETÍN POD JEDLOVOU. ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL. Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL Úřad územního plánování Městského úřadu Varnsdorf PROJEKTANT A UA - Agrourbanistický ateliér, Praha 6 Šumberova 8 prosinec 2012 NÁZEV ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ

Více

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY

ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NEHVIZDY 03/2011 ÚPRAVA 03/2012 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009

STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 STAVEBNÍ ZÁKON s komentářem a prováděcími vyhláškami 2009 1. aktualizace k 1. 5. 2010 Str. 13 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nabyl účinnosti 1. ledna

Více

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926

SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 SO 182 DIO NA RYCHLOST. SILNICI R4 PS, km 9,196-11,926 Objednatel: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 ŘSD ČR ZÁVOD Praha Na Pankráci 56, 145 05

Více

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška města Žlutice č. 2/2011 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška města č. 2/2011 Požární řád obce Zastupitelstvo města svým usnesením ZM/2011/8/11 ze dne 31. října 2011 vydává na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1 zák. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Více

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana

MATEMATIKA A BYZNYS. Finanční řízení firmy. Příjmení: Rajská Jméno: Ivana MATEMATIKA A BYZNYS Finanční řízení firmy Příjmení: Rajská Jméno: Ivana Os. číslo: A06483 Datum: 5.2.2009 FINANČNÍ ŘÍZENÍ FIRMY Finanční analýza, plánování a controlling Důležité pro rozhodování o řízení

Více

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI

H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY. Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI H. ZÁKLADY ORGANIZACE VÝSTAVBY Číslo zakázky 13-02-003 III/1699 ČERVENÁ REJŠTEJN, OPRAVA GABIONOVÉ ZDI BRNO, ČERVEN 2013 Název zakázky: Odpovědný řešitel: III/1699 Červená Rejštejn, Ing. Stanislav Štábl

Více

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.6.2016 COM(2016) 371 final ANNEXES 1 to 4 PŘÍLOHY SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních

Více

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves

Obec Nová Ves. Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Obec Nová Ves. j.: V Nové Vsi dne Zm na. 1, kterou se m ní Územní plán Nová Ves Zastupitelstvo obce Nová Ves, p íslu né podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 968 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a

Více

KOREKCE MAXIMÁLNÍ DOSAHOVANÉ RYCHLOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ CORRECTIONS OF MAXIMUM SPEED ACHIEVED BY FREIGHT TRAINS

KOREKCE MAXIMÁLNÍ DOSAHOVANÉ RYCHLOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ CORRECTIONS OF MAXIMUM SPEED ACHIEVED BY FREIGHT TRAINS KOREKCE MAXIMÁLNÍ DOSAHOVANÉ RYCHLOSTI NÁKLADNÍCH VLAKŮ CORRECTIONS OF MAXIMUM SPEED ACHIEVED BY FREIGHT TRAINS Tomáš Vicherek 1 Anotace: Článek pojednává o metodě průběžných korekcí maximální dosahované

Více

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Horní Bříza. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Horní Bříza Obecně závazná vyhláška č. 6/2011, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo města Horní Bříza se na svém

Více

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM

ZATÍŽENÍ SNĚHEM A VĚTREM II. ročník celostátní konference SPOLEHLIVOST KONSTRUKCÍ Téma: Cesta k pravděpodobnostnímu posudku bezpečnosti, provozuschopnosti a trvanlivosti konstrukcí 21.3.2001 Dům techniky Ostrava ISBN 80-02-01410-3

Více

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů

Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Řízení kalibrací provozních měřicích přístrojů Přesnost provozních přístrojů je velmi důležitá pro spolehlivý provoz výrobního závodu a udržení kvality výroby. Přesnost měřicích přístrojů narušuje posun

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh

Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Zpráva o uplatňování Územního plánu Kaňovice návrh Určeno k projednání dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku

Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 31 NÁZEV OPATŘENÍ DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 Zlepšení kyslíkových poměrů ve vodním toku 1. POPIS PROBLÉMU Nedostatek kyslíku ve vodě je problémem na řadě úseků vodních

Více

3 nadbytek. 4 bez starostí

3 nadbytek. 4 bez starostí Metody měření spokojenosti zákazníka Postupy měření spokojenosti zákazníků jsou nejefektivnější činnosti při naplňování principu tzv. zpětné vazby. Tento princip patří k základním principům jakéhokoliv

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH B.1. Urbanistické, architektonické a stavebn technické ešení 2 B.1.1. Zhodnocení staveništ 2 B.1.2. Urbanistické a architektonické ešení stavby.. 2 B.1.3. Technické ešení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb I. Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 1 VŠEOBECNĚ ČSN EN 1991-1-1 poskytuje pokyny pro stanovení objemové tíhy stavebních a skladovaných materiálů nebo výrobků, pro vlastní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ. pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY NÁVRH ZADÁNÍ pro zpracování změn č.3.územního plánu sídelního útvaru NĚMČIČKY OBSAH: a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších

Více

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou. 4 ODPRUŽENÍ Souhrn prvků automobilu, které vytvářejí pružné spojení mezi nápravami a nástavbou (karosérií). ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem),

Více

Metodický návod č. 3. Řádek číslo

Metodický návod č. 3. Řádek číslo Metodický návod č. 3 Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady (vyjma údajů o technické a dopravní infrastruktuře, které jsou obsaženy v metodických návodech č. 1 a 2): Zpodrobněná příloha

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR OLOMOUCKÉHO KRAJE Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 9. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE

TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO ÚSEKU MÍSTNÍ KOMUNIKACE: PRŮSEČNÁ KŘIŽOVATKA V OBCI ŠLAPANICE Název stavby: Místo stavby: Kraj: Styková křižovatka v obci Šlapanice křížení ulic Bezručova a Sušilova

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná, Údolní 633, Desná v Jizerských horách ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ POLICIE DESNÁ ZA ROK 2014 Městská policie Desná Zpracoval: Ing. Miroslav ERLEBACH Desná leden 2015 Obsah: 1. Obecná

Více

Vodní elektrárna v distriktu Čarch, potenciál projektu.

Vodní elektrárna v distriktu Čarch, potenciál projektu. Vodní elektrárna v distriktu Čarch, potenciál projektu. Vydalo: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Provinční rekonstrukční tým Lógar, Afghánistán zpracovatel: Ing. Alena Lišková, civilní expertka PRT stavební

Více

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah:

Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie. Obsah: Zklidnění dopravy Sídliště a okolí dopravní studie Obsah: Obsah:... 1 1 Základní údaje... 2 1.1 Popis celkového záměru... 2 1.2 Hlavní cíle... 2 1.3 Upřesňující informace... 2 1.4 Zadavatel... 3 1.5 Zpracovatel...

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí Ústí nad Orlicí, červen 2013 Název akce: Horní Lipka možnosti

Více

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad

Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad Městský úřad Veselí nad Moravou odbor Stavební úřad tř. Masarykova 119, pracoviště tř. Masarykova 119, PSČ 698 01 Spisová značka: S-MVNM/25558/2015 SÚ Veselí nad Moravou 10.11.2015 Č.j.: MVNM/35255/2015

Více

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz

Oprava místní komunikace Srlín. BUILDING-INVESTMENT, s.r.o. www.build-in.cz Zod.projektant Vypracoval Kreslil Kontroloval Jakub Jeništa, DiS. Jan Jeništa Jan Jeništa Jakub Jeništa, DiS. Stavební úřad: Milevsko Obec: Bernartice Investor: Obec Bernartice, Nám. Svobody 33, 398 43

Více

Znalecký posudek č. 5741 181/2014

Znalecký posudek č. 5741 181/2014 Ing. Bc. Ewa Hradil, znalec 765 02 Otrokovice, Moravní 6224 mobil: +420 603 35 45 98 Znalecký posudek č. 5741 181/2014 o obvyklé ceně nemovitostí bytové jednotky č. 4562/15 v budově čp. 4562 na pozemku

Více

ZÁKON o geologických pracích ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON o geologických pracích ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Text předpisu: 66 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 543/1991 Sb. a zákonem č. 366/2000 Sb. Česká národní rada

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní

M ě s t s k ý ú ř a d Odbor stavební a vodoprávní M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m Odbor stavební a vodoprávní Jungmannova 968, 664 34 Kuřim SPIS. ZN.: S-MK/232/12/OSVO/Le Č.J.: MK/232/12/OSVO VYŘIZUJE: Ing. Lekešová TEL.: 541422314 E-MAIL: lekesova@radnice.kurim.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 OPATŘENÍ OB E C N É POVAHY MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 52 64 24 Číslo jednací: 2764/13/ZPR/Kal V Sušici dne 20.11.2013 Spisová značka: 2724/13/ZPR/Kal

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PROBLÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZJIŠTĚNÝCH V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PROBLÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZJIŠTĚNÝCH V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE PŘEHLED VÝZNAMNÝCH PROBLÉMŮ NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZJIŠTĚNÝCH V OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE a SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍCH PRO PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE MATERIÁL

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva 1. Identifikační údaje : Název akce : Řež, Parkoviště u penzionu Hudec Objednatel : obec Řež Název objektu : SO 101 PARKOVACÍ MÍSTA A CHODNÍK Zhotovitel : S-Engineering s.r.o., V Křepelkách

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

Přírodověda Sesuvy v Českém středohoří

Přírodověda Sesuvy v Českém středohoří Sesuvy v Českém středohoří Martinská stěna u obce Čeřeniště Jan Klimeš, Tomáš Marek Exotické kouzlo krajiny Českého středohoří zanechá chladným jen málokterého návštěvníka a prakticky každý ví, že za jeho

Více

REALIZAČNÍ ZÁMĚR CYKLOSTEZKA ZÁBŘEH LEŠTINA

REALIZAČNÍ ZÁMĚR CYKLOSTEZKA ZÁBŘEH LEŠTINA REALIZAČNÍ ZÁMĚR CYKLOSTEZKA ZÁBŘEH LEŠTINA Srpen 2011 Cyklostezka Zábřeh - Leština Strana 1 (celkem 27) Název záměru: Cyklostezka Zábřeh Leština Místo stavby: k.ú. Leština u Zábřeha, (k.ú. Zábřeh na Moravě)

Více

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním

1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním 1 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2007: Pracovní úrazy a zdravotní problémy související se zaměstnáním Ad hoc modul 2007 vymezuje Nařízení Komise (ES) č. 431/2006 z 24. února 2006. Účelem ad hoc modulu 2007

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 46925/2013 S. zn.: S - JMK 46925/2013/OD Brno dne 20.06.2013 OP ATŘENÍ OB EC NÉ P OV AH Y Krajský úřad Jihomoravského

Více

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970

Tel/fax: +420 545 222 581 IČO:269 64 970 PRÁŠKOVÁ NITRIDACE Pokud se chcete krátce a účinně poučit, přečtěte si stránku 6. 1. Teorie nitridace Nitridování je sycení povrchu součásti dusíkem v plynné, nebo kapalném prostředí. Výsledkem je tenká

Více

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -.

Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. Škol (MŠMT) P 1-04 Čtvrtletní výkaz o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství a škol v přímé působnosti MŠMT za 1. -. čtvrtletí 2010 Pokyny a vysvětlivky pro vyplnění Do nadpisu výkazu

Více

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ

POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ z.č.: 13-1672-81 POSOUZENÍ STAVU HLAVNÍHO OBJEKTU BUDOVY Č. OR. 10 V JEZDECKÉ ULICI V PROSTĚJOVĚ Vypracoval: Ing. Daniel Lemák, Ph.D. Zhotovitel: Zakázkové číslo: 13-1672-81 Objednatel: STATIKA Olomouc,

Více

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje

Technická zpráva. 1. Identifikační údaje Technická zpráva 1. Identifikační údaje Stavba : Břeclav bez bariér I. etapa, bezpečnost v dopravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace SO 101 Místo stavby : Břeclav Katastrální území : Břeclav

Více

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA

A - TECHNICKÁ ZPRÁVA A - TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH 1. Základní údaje... 2 2. Podklady... 2 2.1. Geodetické podklady... 2 2.2. Mapové podklady... 3 2.3. Hydrologické podklady... 3 3. Popis toku... 3 3.1. Povodí toku... 3 3.2.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů název veřejné zakázky: Regenerace zeleně vybraných lokalit města Dvůr

Více

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů

obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů O D Ů V O D N Ě N Í obecně závazné vyhlášky o vedení technické mapy obce A. OBECNÁ ČÁST Vysvětlení navrhované právní úpravy a jejích hlavních principů 1. Definice technické mapy Technickou mapou obce (TMO)

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: 122062/2013 Sp.zn.: S - JMK 122062/2013/OD/Jí Brno 12.12.2013 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích:

Autorizovaným techniků se uděluje autorizace podle 5 a 6 autorizačního zákona v těchto oborech a specializacích: Společné stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě k rozsahu oprávnění autorizovaného technika pro výkon vybraných činností ve výstavbě

Více

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota)

Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Identifikační údaje stavby: Název stavby: Silnice č. II/635 Mohelnice Litovel (kř. Červená Lhota) Název stavebního objektu: SO102 - km 3,810-6,875 Katastrální území:

Více

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006

STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 STANOVISKO č. STAN/1/2006 ze dne 8. 2. 2006 Churning Churning je neetická praktika spočívající v nadměrném obchodování na účtu zákazníka obchodníka s cennými papíry. Negativní následek pro zákazníka spočívá

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu

Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Seriál: Management projektů 7. rámcového programu Část 4 Podpis Konsorciální smlouvy V předchozím čísle seriálu o Managementu projektů 7. rámcového programu pro výzkum, vývoj a demonstrace (7.RP) byl popsán

Více

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR

1. DÁLNIČNÍ A SILNIČNÍ SÍŤ V OKRESECH ČR 1. DÁIČNÍ A SIIČNÍ SÍŤ V OKRESE ČR Pro dopravu nákladů, osob a informací jsou nutné podmínky pro její realizaci, jako je kupříkladu vhodná dopravní infrastruktura. V případě pozemní silniční dopravy to

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Znalecký posudek č. 3101/51/2015

Znalecký posudek č. 3101/51/2015 Znalecký posudek č. 3101/51/2015 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.87 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.121 a 3626/1 v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury

Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Kritéria zelených veřejných zakázek v EU pro zdravotnětechnické armatury Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. V tomto dokumentu jsou uvedena kritéria EU, která byla vypracována pro skupinu

Více

Znalecký posudek č. 2655-59/10

Znalecký posudek č. 2655-59/10 č.j.: 137Ex 9405/07 Znalecký posudek č. 2655-59/10 O obvyklé ceně pozemku pro stavbu rodinných domů p.č. 1349/3, Heřmanův Městec- Průhon, bez příslušenství, katastrální území Heřmanův Městec, obec Heřmanův

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008

ZADÁNÍ změny č. 2 územního plánu obce HLUBOKÉ MAŠŮVKY říjen 2008 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Hluboké Mašůvky pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Investice a akvizice

Investice a akvizice Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 4: Rizika investičních projektů Brno 2014 Jana Boulaouad Ing. et Ing. Jana Boulaouad Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

VYBRANÉ PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V PROSTŘEDÍ GIS SELECTED PARAMETERS AFFECTING THE SPEED OF CAR TRAFFIC IN GIS ENVIRONMENT

VYBRANÉ PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V PROSTŘEDÍ GIS SELECTED PARAMETERS AFFECTING THE SPEED OF CAR TRAFFIC IN GIS ENVIRONMENT VYBRANÉ PARAMETRY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V PROSTŘEDÍ GIS SELECTED PARAMETERS AFFECTING THE SPEED OF CAR TRAFFIC IN GIS ENVIRONMENT Michal Louthan 1, Jana Svobodová 2, Jan Heisig 3 Anotace:

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub

Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Terénní úpravy pro zajištění komunikace na p.p.č. 281 a 282 v k.ú. Český Dub Dokumentace přikládaná k žádosti o vydání stavebního povolení Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby B. Souhrnná technická

Více

Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku #

Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku # Tři hlavní druhy finančního rozhodování podniku # Marie Míková * Cílem článku je ukázat propojenost tří hlavních druhů finančního rozhodování podniku. Finanční rozhodování podniku lze rozdělit na tři hlavní

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Hrušovany nad Jevišovkou Oprava povrchu ulice Maxe Dvořáka b) Stavebník: Město Hrušovany nad Jevišovkou nám.

Více