VYHLASKA ze dne 5. ledna 2009 o zjist'ovanf a naprave ekologicke ujmy na pude

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLASKA ze dne 5. ledna 2009 o zjist'ovanf a naprave ekologicke ujmy na pude"

Transkript

1 Strana 236 Sbfrka zakonu c Castka 6 17 VYHLASKA ze dne 5. ledna 2009 o zjist'ovanf a naprave ekologicke ujmy na pude Ministerstvo zivotniho prostredi stanovi v dohode s Ministerstvem zdravotnictvi podle 11 odst. 5 zakona c Sb., 0 predchazeni ekologicke iijme a 0 jejf naprave a 0 zmene nekterych zakonu, (dale jen "zakon"): 1 Predmet a uce! tipravy T ato vyhlaska stanovi metody a zpusob zpracovani analyzy rizik, zpusob hodnoceni vhodnosti a proveditelnosti napravnych opatreni, stanovovani cihi napravnych opatreni a zpusobu prokazovani jejich dosazeni, vcetne zpusobu srovnani alternativnich postupu ornezovani nebo eliminace rizik pro lidske zdravi, a dale zpusob posouzenf techto rizik plynouefch z primeho nebo neprimeho zavedenf latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu na zernsky povrch nebo pod nej. 2 Metody a zpusob zpracovani analyzy rizik (1) Analyza rizik") zahrnuje zejmena a) pruzkum stavu znecistenf pudy nebo hornin, vcetne prfrodnfch lecivych zdroju peloidu nebo navazek (dale jen "puda"), charakteru znecisteneho prostredi a moznosti migrace znecisteni (dale jen "pruzkum"), b) vyhodnocenf vysledku pruzkumu, ktere je obsazeno v zaverecne zprave, jejfz osnova je stanovena v priloze k teto vyhlasce, c) hodnoceni zdravotnich rizik''). (2) Cilem pruzkumu je shrornazdit informace tak, aby bylo rnozne zhodnotit a posoudit zdravotnf rizika v dusledku pifrneho nebo neprimeho zavedenf a) latek nebo pripravkii na zernsky povrch nebo pod nej, a to stanovenim podrobnostf 0 jejich koncentraci, rozsahu tohoto znecistenf, schopnosti jejich migrace a schopnosti prirozeneho rozkladu techto latek, b) organismu nebo mikroorganismu na zernsky povrch nebo pod nej. (3) Pfi zpracovani analyzy rizik se a) vychazi z dosavadnfeh informaef 0 puvodu, typu a iirovni znecistenf souvisejicfho s provozni cinnosti uvedenou v prfloze c. 1 k zakonu a znalosti o pedologickych, geologickych, hydrogeologickych, hydrologickych, geomorfologickych a klimatickych pornerech daneho iizemi, s prihlednutfm ke stavajicimu a planovanemu vyuziti iizemi, b) vyhodnocujf vstupni informace tak, aby stanovily soucasny stay znecistenf, jeho zrneny v budoucnosti a rizika prechodu larek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu do dalsich slozek zivotniho prostredi, vcetne realnych expozicnich scenaru, c) rozsah vstupnich informaef voli tak, aby mohly byt zjisteny skutecnosti tykajici se predchazeni vzniku ekologicke iijmy na chranenych druzich volne zijfefch zivocichii nebo plane rostoucich rostlin, prfrodnfch stanovistich a na vodach''), d) pruzkum provadi tak, aby bylo zjisteno riziko vzniku ekologicke ujmy na pude prenosem latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu z povrchovych a podzemnfeh vod znecistenych v souvislosti s provozni cinnosti uvedenou v prfloze c. 1 k zakonu, e) vzorky urcene k mikrobiologickyrn analyzam odebfraji podle planu odberu vzorku tak, aby nedoslo k druhotnernu znecistenf a nezadoucimu pomnozenf mikrobiologickych cinitelu podle pozadavku prfslusne technicke norrny"), f) rozbory vzorku odebranych v ramci pruzkumu provadi prostrednictvim laboratofi akreditovanych vnitrostatnfm akreditacnfm organem na zaklade ji- 1) 11 odst. 1 zakona c. 167/2008 Sb. 2) 2 odst. 3 a 83a zakona c. 258/2000 Sb., 0 ochrane verejneho zdravf a 0 zmene nekterych souvisejfc1ch zakonu, ve znenf pozdejsfch predpisu. 3) 3 a 6 zakona c. 167/2008 Sb. 4) CSN ISO : Kvalita pudy - Odber vzorku, cast 6.

2 Castka 6 Sbfrka zakonu c. 17 / 2009 Strana 237 neho pravniho predpisu") nebo jinych odbornych pracovist, ktere maji posouzeny system kvality podie pozadavku prislusne technicke norrny"), g) stanoveni organismu nebo mikroorganisrnu, vyhodnoceni jejich pritomnosti, rnnozstvi, patogenity a rnoznosti jejich menf provadi prostrednictvim laboratofi akreditovanych vnitrostatnim akreditacnfrn organem na zaklade jineho pravniho predpisu") nebo jinych odbornych pracovist, ktera maji posouzeny system kvality podle pozadavku pifslusne technicke norrny"), h) stanoveni obsahu rizikovych prvku v pude nalezejici do zernedelskeho pudniho fondu provadi prostrednictvim laboratofi akreditovanych vnitrostatnim akreditacnfrn organem na zaklade jineho pravniho predpisu") nebo jinych odbornych pracovist, ktera maji posouzeny system kvality podle pozadavku pifslusne technicke norrny"); stanoveni rizikovych prvku v pude nalezejici do zernedelskeho pudniho fondu se provadi podle jineho pravniho predpisu 7 ). 3 Posouzeni rizik pro lidske zdravf (1) Podkladem pro stanovisko krajske hygienicke stanice podle 11 odst. 2 zakona je vyhodnocenf vysledku pruzkumu. Podkladem je take hodnoceni zdravotnich rizik zpracovane autorizovanou osobou podle zakona 0 ochrane verejneho zdravi"), pokud bylo takove hodnoceni z podnetu pifslusneho organu zpracovano. (2) Zavaznost rizika pro lidske zdravi se hodnoti a posuzuje s ohledem na soucasny a planovany zpusob vyuziti znecisteneho iizemi a rnozne vystavenf lidi pusobenfm znecistujfcfch Iatek, organismu nebo mikroorganismu. (3) Pokud se znecistujfef Iatky, organismy nebo mikroorganismy vyskytujf v dusledku jedne nebo opakovane udalosti nebo v dusledku migrace v uzemfeh s ruznym zpusobem vyuzitf, mfra zdravotnmo rizika se hodnotf pro kazde takove uzemf samostatne. (4) Prekrocenf maximalne prfpustnych hodnot obsahu rizikovych prvku v pudach 8 ), ktere je dusledkern antropogennmo znecistenf, je v oduvodnenych prfpadech duvodem pro vypracovani hodnoceni zdravotnich rizik. (5) V prfpade zavedenf organismu nebo mikroorganismu na nebo pod zernsky povrch je jednim z kriterii pro hodnoceni zdravotnich rizik z mikrobiologickeho znecistenf pudy vyskyt zivotaschopnych, dostatecne virulentnfch parazitu, patogennfeh mikroorganismu a daisfeh puvodcu infekci nebo jejich toxinu v pude v koncentraci nebo rnnozstvi, 0 nichz je znarno nebo spolehlive predpokladano, ze zpusobuji onernocneni cloveka. 4 Stanovovani cilu napravnych opatreni (1) Cue napravnych opatreni se stanovujf jako kvantitativni nebo kvalitativni cilove parametry na zaklade analyzy rizik a stanoviska krajske hygienicke stanice tak, aby byla vyloucena zavazna rizika nepifzniveho vlivu na lidske zdravf souvisejici s pfitomnosti Iatek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu zavedenych na zernsky povrch nebo pod nej. (2) Cilove parametry napravnych opatreni stanovuji stay pudy nebo vody v konkretne definovanem miste a ve specitikovanern case a vyjadruji se jako a) koncentrace Iatek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu v pude, vodach nebo pudnim vzduchu, b) jine tyzikalne-chemicke parametry nebo kriteria, nebo c) technicke iidaje a parametry, zejmena technicke parametry pasivnfeh nebo reaktivnich sanacnich metod. (3) Pokud nelze pro stanoveni cilovych parametru pouzit zavazne Iimity, stanovujf se kvantitativnf cuove parametry napravnych opatrenf postupem uzitym pri zjistovanf mfry zdravotnfeh rizik, a to zpetnym vypoctern s pouzitfm nejvyssfeh hodnot zdravotnfeh rizik, ktere jeste nepredstavujf zavazne riziko neprfzniveho vlivu na Iidske zdravl. Pri soubehu vfee typu zdravotnfeh rizik, zejmena karcinogennfeh, mutagennfeh nebo toxickych, se cuove parametry napravnych opatrenf stanovf tak, aby zadne z techto rizik nepredstavovalo zavazne riziko neprfzniveho vlivu na Iidske zdravl. Pro vypocet eflovych parametru se pouzijf puvodnf expo- 5) 15 zakona c. 22/1997 Sb., 0 technickych pozadavdch na vyrobky a 0 zmene a doplnenf nekterych zakonu, ve znenf pozdejsfch predpisu. 6) CSN EN ISO/lEe ) PHloha C. 3 bod 3 k vyhiascec. 275/1998 Sb., 0 agrochemickem zkousenf zemedelskych pud a zjisiovanf pudnfch vlastnosrl lesnfch pozemku. 8) PHloha c. 1 k vyhlasce c. 13/1994 Sb., kterou se upravujf nektere podrobnosti ochrany zemedelskeho pudnlbo fondu.

3 Strana 238 Sbfrka zakonu e. 17 / 2009 Castka 6 zicrn scenare speciticke pro znecistene misto. Fyzikalne-chemicke, biologicke nebo technicke parametry se zjistujf dalsimi dostupnyrni metodami a metodikami, zejmena hydrotechnickyrni nebo jinyrni vypocty, odvozenim nebo vypoctem od realnych expozicnich seenaru, odvozenfm z maternatickych modelu a v oduvodnenych prfpadech i odbornyrn odhadem. Zpusoby vypoctu, odvozeni nebo jejich odhadu musi byt odborne oduvodneny. (4) Cue napravnych opatreni se stanovujf s ohledem na soucasny a planovany zpusob vyuziti iizemi a na lokalni geologicke anornalie a nemohou byt pfisnejsf nez hodnoty prirozeneho pozadf v danem iizemi, Zpusob vyuzivani iizemi se zjistuje podle jinych pravnich predpisu") iicinnych v dobe, kdy doslo k zavedenf latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu na zernsky povrch nebo pod nej. Nelze-li zpusob vyuzivani iizemi takto zjistit, urci se podle charakteru oblasti, ve ktere k zavedenf techto latek doslo, pneemz se berou do iivahy predpokladane zrneny vyuzivani iizemi, (5) Cue napravnych opatreni lze v ruznych eastech uzerni zasazeneho znecistenim stanovit odlisne s ohledem na zpusob vyuziti jednotlivych eastf tohoto iizemi, (6) Pokud analyza rizik prokaze, ze menf znecistujfcich latek do povrchovych nebo podzemnfeh vod rnuze vest ke vzniku ekologicke iijmy na vodach I O ), postupuje prfslusny organ podle 6 odst. 4 zakona. Cilern preventivnich opatreni je snfzeni koncentrace 1.1 tek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu nebo zamezeni jejich menf tak, aby se predeslo vzniku ekologicke iijmy na vodach. Zpusob hodnoceni vhodnosti a proveditelnosti napravnych opatrenf 5 Navrh napravnych opatrenf (1) Navrh moznych napravnych opatrenf a jejich hodnocenfll) obsahuje a rozpracovava prehled primerenych sanaenfeh postupu nebo jinych opatrenf, kterymi lze dosahnout cuovych parametru napravnych opatrenf. (2) Navrh napravnych opatrenf zohlediiuje specificke podmfnky dane lokality a faktory nejistoty vyplyvajfef ze zavereene zpravy. (3) Jako napravne opatreni lze ulozit zejmena a) odstraneni latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu z pudy, pripadne z podzemnf vody, b) snizeni koncentrace latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu na takovou iiroveii, aby jejich pfitomnost v pude nepredstavovala zavazne riziko neprizniveho vlivu na lidske zdravi, c) zabraneni nebo ornezeni pifstupu latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu k ostatnim recipientum, d) rozlozeni latek nebo pripravku, e) odstraneni zneeistene pudy obsahujfef latky, pfipravky, organismy nebo mikroorganismy, nebo f) prirozenou atenuaci do nerizikoveho stavu v dobe kratsi nez 5 let. (4) Soucasti napravneho opatreni rmize byt sanacni a v prfpade potreby i postsanacni monitoring, vcetne zpusobu prokazani dosazeni cihi napravneho opatreni, Navrh monitoringu zahrnuje zejmena metodiku, rozsah, cetnost, navrh bodu nebo site monitorovacich objektu a sledovane parametry s ohledem na zpusob prukazu dosazeni cihi napravnych opatreni, (5) Navrh napravnych opatreni se zpracovava na zaklade veskerych dostupnych informaef 0 charakteru, rozsahu a zavaznosti znecisteni a 0 potencialnich rizicich vzniku ekologicke iijmy na chranenych druzich volne zijfefch zivocichu a plane rostoucich rostlin nebo na vodach. 6 Vyber napravnych opatreni (1) Vyber napravnych opatreni se provadi na zaklade hodnocenf a) vlivu na lidske zdravf a bezpeenosti provadenych napravnych opatrenf, b) technicke proveditelnosti a ueinnosti napravnych opatrenf, c) finanenfeh nakladu na provedenf napravnych opatrenf, d) pravdepodobnosti dosazenf navrhovanych cuu napravneho opatrenf, e) predchazenf vzniku dalsf ekologicke ujmy nebo skod na majetku nebo lidskem zdravf v dusledku provedenf napravnych opatrenf, 9) Zakon c. 183/2006 Sb., 0 ltzemnfm planovanf a stavebnfm radu (stavebnf zakon), ve znenf pozdejsfch predpisu. 10) 2 pfsm. a) bod 2 zakona c. 167/2008 Sb. 11) 11 odst. 3 zakona c. 167/2008 Sb.

4 Castka 6 Sbfrka zakonu c. 17 / 2009 Strana 239 f) doby nezbytne k dosazeni cihi napravnych opatreni, g) dostupnosti navrhovanych technologif, h) miry prospechu pro kazdou slozku zivotniho prostredi nebo jejich funkce, i) socialnfch, ekonornickych nebo kulturnich hledisek a dalsich relevantnich [aktorii specitickych pro dane iizemi, (2) Kriteria uvedena v odstavci 1 se hodnoti v navrhu napravnych opatreni samostatne pro kazdou navrzenou alternativu. (3) Soucasti hodnoceni napravnych opatreni Je urceni optimalniho zpusobu prokazani dosazeni stanovenych cihi napravnych opatreni vcetne specifikace postsanacniho monitoringu. 7 Ucinnost Tato vyhlaska nabyva ucinnosti dnem 1. unora Ministr: RNDr. Bursik v. r.

5 Strana 240 Sbirka zakonu c. 17 I 2009 Castka 6 Pifloha k vyhlasce c Sb. OSNOVA zaverecne zpravy 0 PRUZKUMU EKOLOGICKE UJMY NA PUDE TEXTOVA CAST 1. Geologicky ukol a udaje 0 uzemi 1.1. Geograficke vymezeni uzemi 1.2. Stavajici a planovane vyuziti uzemi (vcetne aspektu ochrany prirody a krajiny a reseni pripadnych stretu zajmu) 1.3. Zakladni charakteristika obydlenosti lokality (pfijemci znecisteni) 1.4. Maj etkopravni vztahy 1.5. Geomorfologicke a klimaticke pornery 1.6. Pedologicke pomery 1.7. Geologicke pomery 1.8. Hydrogeologicke pomery 1.9. Hydrologicke pomery Geochemicke a hydrochemicke udaje 0 lokalite Zakladni vysledky dfive] sich pruzkumnych a sanacnich praci na lokalite 2. Provedene geologicke prace 3. Vysledky provedenych praci 3.1. Metodika a rozsah pnizkumnych a analytickych praci 3.2. Vysledky pnizkumnych praci 3.3. Shrnuti plosneho a prostoroveho rozsahu a miry znecisteni 3.4. Bilance znecisteni 3.5. Sireni znecisteni v nesaturovane zone 3.6. Sireni znecisteni v saturovane zone 3.7. Charakteristika vyvoje znecisteni z hlediska procesu prirozene atenuace 3.8. Shrnuti sirenf a vyvoje znecisteni 3.9. Podklady pro posouzeni rizik pro lidske zdravi (vyhodnoceni vysledku pruzkumu, vyhodnoceni realnych expozicnich scenaru a navrh cilu napravnych opatfeni vcetne faktoru nejistoty) 4. Hodnoceni rizik vzniku ekologicke ujmy na chranenych druzich volne zijicich zivocichu a plane rostoucich rostlin, pfirodnich stanovistich a na podzemnich nebo povrchovych vodach 5. Zavery a doporuceni 6. Misto a zpusob ulozeni hmotne dokumentace, pokud nebyla v pnibehu feseni geologickeho ukolu vyfazena z dalsiho uchovavani 7. Seznam pouzite literatury, mapovych podkladu a ostatnich pramenu 8. Rozpoctovane a skutecne vynalozene naklady a zdroje financovani u pnizkumu hrazeneho z prostredku ze statniho rozpoctu. POVINNE PIDLOHY zaverecne zpravy 1. prehledna mapa zajmoveho uzemi v meritku 1 : nebo podrobnejsim 2. vypis z katastru nemovitosti vcetne kopie katastralni mapy s orientacnim zakresem zajmoveho uzemi 12) 12) Zakon C. 344/1992 Sb., 0 katastm nemovitosti Ceske republiky (katastralni zakon), ve zneni pozdejsich predpisu. Vyhlaska C. 162/2001 Sb., 0 poskytovaniudaju z katastm nemovitosti Ceske republiky, ve zneni pozdejsich predpisu.

6 Castka 6 Sbfrka zakonu c. 17 / 2009 Strana mapy, ve kterych jsou zakresleny provedene prace vcetne specifikace a lokalizace dokumentacnich bodu, primych mereni, odberu vzorku a technickych praci (vcetne relevantnich archivnich dat) 4. tabulkovy prehled vysledku mereni, zkousek a rozboru 5. geologicka dokumentace pruzkumnych del 13) 6. ucelova hydrogeologicka mapa a dalsi mapy dokumentujici vysledky praci 7. mapy a schemata stretu zajmu chranenych zvlastnirni pravnimi predpisy podmiiiujicich vyuziti vysledku praci, pfipadne doklady 0 vysledcich projednani stfetu zajmu 8. svodne interpretacni schema dokumentujici hlavni dosazene vysledky a navrzena doporuceni 9. vysledky geodetickeho zamereni lokality a pnizkumnych del (geodeticka zprava vcetne pfehledu souradnic a grafickych schemat merickych bodu) 10. technicke zpravy nebo posudky zpracovane k reseni dilcich problemu specializovanymi pracovisti 11. protokoly pozorovani, mereni, zkousek a rozboru pro jednotlive druhy specialnich praci s uvedenim podminekjejich porizeni (zejmena laboratomi protokoly) 12. doklady 0 pteprave a odstraneni odpadu vzniklych pruzkumnymi pracemi 13. prehled fyzikalne-chemickych a toxikologickych charakteristik prioritnich znecistujicich latek nebo pfipravku 14. potvrzeni Ministerstva zivotniho prostredi 0 zaznamu lokality do databaze "System evidence kontaminovanych mist". DOPORUCENEPRILOHyzAVERECNEZpRAvy 1. kopie evidencniho listu geologickych praci 2. geologicke a dalsi specialni mapy, fezy, tabulky, schemata a diagramy 3. mode1y, statisticke vypocty 4. kopie souvisejicich spravnich rozhodnuti, stanovisek Ci vyjadreni 5. kopie protokolu 0 likvidaci technickych praci s podpisem vlastnika piipadne najernce pozemku 6. fotodokumentace 7. dalsi podklady, ktere napomahaji rozvedeni, vysvetleni a doplneni informaci v textove casti zpravy 8. kopie souhrnne dokumentace v digitalni podobe. 13) Vyhlaska C. 368/2004 Sb., 0 geologicke dokumentaci.

Zpravodaj Unie geologických asociací č.7/březen 2009. Redaktoři zpravodaje: A.Abramčuková, J.Čížek, M.Horáček. Vydání: 1. Březen 2009.

Zpravodaj Unie geologických asociací č.7/březen 2009. Redaktoři zpravodaje: A.Abramčuková, J.Čížek, M.Horáček. Vydání: 1. Březen 2009. Zpravodaj Unie geologických asociací č.7/březen 2009 Redaktoři zpravodaje: A.Abramčuková, J.Čížek, M.Horáček Vydání: 1. Březen 2009 Cena: 59,50 Kč Zpravodaj neprošel odbornou recenzí. Za obsah příspěvků

Více

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH Září 2005 Ročník XV částka 9 METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 12. Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území...1 13. Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území...42 OBSAH SDĚLENÍ 26.

Více

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH Září 2005 Ročník XV částka 9 METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 12. Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území...1 13. Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území...42 OBSAH SDĚLENÍ 26.

Více

Částka 53. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

Částka 53. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Strana 2210 Sbírka zákonů č. 167 / 2008 167 ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

c. 2 a jinem pravnim predpisu 1 ).

c. 2 a jinem pravnim predpisu 1 ). Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5251 341 VYHLASKA ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady a 0 zrnene vyhlasky c. 29412005 Sb., o podminkach ukladanf

Více

13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území

13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území 13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území OBSAH: 1 ÚČEL METODICKÉHO POKYNU 2. OBSAH METODICKÉHO POKYNU 3. KATEGORIE PROZKOUMANOSTI 4. OBECNÁ NÁPLŇ ZPRÁVY O PRŮZKUMU 5. KATEGORIE PROZKOUMANOSTI

Více

ZAKON. Cl. I. Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009. Castka 109

ZAKON. Cl. I. Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009. Castka 109 Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Castka 109 349 ZAKON ze dne 11. zan 2009, kteryrn se rneni zakon c. 114/1992 Sb., ochrane pfirody a krajiny, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a zakon c. 161/1999 Sb.,

Více

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 167/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. 167/2008 Sb. ZÁKON ze

Více

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 167/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne

Více

167/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

167/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto

Více

ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů č. 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 227/2009 Sb. (k 1.7.2010) vkládá nový 16a 281/2009

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 644 Sbírka zákonů č. 69 / 2013 69 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon,

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, Vyhl. č. 428/2001 Sb., stránka 1 z 139 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Více

ČÁST PRVNÍ Vymezení pojmů

ČÁST PRVNÍ Vymezení pojmů 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby.

499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA. ze dne 10. listopadu 2006. g) dokumentace skutečného provedení stavby. 499/2006 Sb. f) dokumentace pro provádění stavby a VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 g) dokumentace skutečného provedení stavby. o dokumentaci staveb Změna: 62/2013 Sb. (2) Tato vyhláška dále stanoví

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Část G Ekologická újma

Část G Ekologická újma Část G Ekologická újma podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod 1 2. Základní pojmy...3 3. Obecné povinnosti...7

Více

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY

METODICKÉ POKYNY A NÁVODY ROČNÍK XXII KVĚTEN 2012 ČÁSTKA 5 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění podrobného hodnocení

Více

13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí

13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí Systém ASPI - stav k 2.5.2007 do částky 38/2007 Sb. a 18/2007 Sb.m.s. Obsah a text 13/1994 Sb. - poslední stav textu 13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 29. prosince 1993, kterou

Více

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech

428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech 428 VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16.listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.101 HLADINA HLUKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.101 HLADINA HLUKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.101 HLADINA HLUKU

Více

Radiační ochrana listopad 2003 POSTUP ZPRACOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY PRO POVOLENÍ VÝSTAVBY ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ

Radiační ochrana listopad 2003 POSTUP ZPRACOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY PRO POVOLENÍ VÝSTAVBY ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ Radiační ochrana listopad 2003 POSTUP ZPRACOVÁNÍ PŘEDBĚŽNÉ BEZPEČNOSTNÍ ZPRÁVY PRO POVOLENÍ VÝSTAVBY ÚLOŽIŠTĚ RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ METODICKÝ NÁVOD K PROVEDENÍ POŽADAVKŮ USTANOVENÍ 13 ODST. 3 PÍSM. d)

Více

PREDSEDA VLADY vyhlasuje. uplne zneni zakona c. 10012004 Sb.,

PREDSEDA VLADY vyhlasuje. uplne zneni zakona c. 10012004 Sb., Strana 7108 Sbfrka zakonu c. 441 / 2009 Castka 139 441 PREDSEDA VLADY vyhlasuje uplne zneni zakona c. 10012004 Sb., o ochrane druhu volne zijfdch zivocichu a plane rostoucich rostlin regulovanim obchodu

Více

Ve znění: 146/2004 Sb. 146/2004 Sb. 515/2006 Sb.

Ve znění: 146/2004 Sb. 146/2004 Sb. 515/2006 Sb. 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

nečištěných odpadních vod do vodního recipientu,

nečištěných odpadních vod do vodního recipientu, Vyhláška MZe č. 428/2001 Sb., ze dne 16. listopadu 2001 kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Více

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001,

428/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zemědělství. ze dne 16. listopadu 2001, 428/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech

Více

Září 2003 Ročník XIII Částka 9 OBSAH

Září 2003 Ročník XIII Částka 9 OBSAH Září 2003 Ročník XIII Částka 9 OBSAH RESORTNÍ PŘEDPISY 5. Dodatek č. 1 k Přílohám I Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR

Více

Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU)

Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU) Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU) Hodnocení rizik a finanční zajištění Zákon o ekologické újmě č. 167/2008 Sb. RNDr. Jindra Oberhelová, Mělník, září 2012 Povinnost mít zpracované hodnocení rizik a

Více