VYHLASKA ze dne 5. ledna 2009 o zjist'ovanf a naprave ekologicke ujmy na pude

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLASKA ze dne 5. ledna 2009 o zjist'ovanf a naprave ekologicke ujmy na pude"

Transkript

1 Strana 236 Sbfrka zakonu c Castka 6 17 VYHLASKA ze dne 5. ledna 2009 o zjist'ovanf a naprave ekologicke ujmy na pude Ministerstvo zivotniho prostredi stanovi v dohode s Ministerstvem zdravotnictvi podle 11 odst. 5 zakona c Sb., 0 predchazeni ekologicke iijme a 0 jejf naprave a 0 zmene nekterych zakonu, (dale jen "zakon"): 1 Predmet a uce! tipravy T ato vyhlaska stanovi metody a zpusob zpracovani analyzy rizik, zpusob hodnoceni vhodnosti a proveditelnosti napravnych opatreni, stanovovani cihi napravnych opatreni a zpusobu prokazovani jejich dosazeni, vcetne zpusobu srovnani alternativnich postupu ornezovani nebo eliminace rizik pro lidske zdravi, a dale zpusob posouzenf techto rizik plynouefch z primeho nebo neprimeho zavedenf latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu na zernsky povrch nebo pod nej. 2 Metody a zpusob zpracovani analyzy rizik (1) Analyza rizik") zahrnuje zejmena a) pruzkum stavu znecistenf pudy nebo hornin, vcetne prfrodnfch lecivych zdroju peloidu nebo navazek (dale jen "puda"), charakteru znecisteneho prostredi a moznosti migrace znecisteni (dale jen "pruzkum"), b) vyhodnocenf vysledku pruzkumu, ktere je obsazeno v zaverecne zprave, jejfz osnova je stanovena v priloze k teto vyhlasce, c) hodnoceni zdravotnich rizik''). (2) Cilem pruzkumu je shrornazdit informace tak, aby bylo rnozne zhodnotit a posoudit zdravotnf rizika v dusledku pifrneho nebo neprimeho zavedenf a) latek nebo pripravkii na zernsky povrch nebo pod nej, a to stanovenim podrobnostf 0 jejich koncentraci, rozsahu tohoto znecistenf, schopnosti jejich migrace a schopnosti prirozeneho rozkladu techto latek, b) organismu nebo mikroorganismu na zernsky povrch nebo pod nej. (3) Pfi zpracovani analyzy rizik se a) vychazi z dosavadnfeh informaef 0 puvodu, typu a iirovni znecistenf souvisejicfho s provozni cinnosti uvedenou v prfloze c. 1 k zakonu a znalosti o pedologickych, geologickych, hydrogeologickych, hydrologickych, geomorfologickych a klimatickych pornerech daneho iizemi, s prihlednutfm ke stavajicimu a planovanemu vyuziti iizemi, b) vyhodnocujf vstupni informace tak, aby stanovily soucasny stay znecistenf, jeho zrneny v budoucnosti a rizika prechodu larek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu do dalsich slozek zivotniho prostredi, vcetne realnych expozicnich scenaru, c) rozsah vstupnich informaef voli tak, aby mohly byt zjisteny skutecnosti tykajici se predchazeni vzniku ekologicke iijmy na chranenych druzich volne zijfefch zivocichii nebo plane rostoucich rostlin, prfrodnfch stanovistich a na vodach''), d) pruzkum provadi tak, aby bylo zjisteno riziko vzniku ekologicke ujmy na pude prenosem latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu z povrchovych a podzemnfeh vod znecistenych v souvislosti s provozni cinnosti uvedenou v prfloze c. 1 k zakonu, e) vzorky urcene k mikrobiologickyrn analyzam odebfraji podle planu odberu vzorku tak, aby nedoslo k druhotnernu znecistenf a nezadoucimu pomnozenf mikrobiologickych cinitelu podle pozadavku prfslusne technicke norrny"), f) rozbory vzorku odebranych v ramci pruzkumu provadi prostrednictvim laboratofi akreditovanych vnitrostatnfm akreditacnfm organem na zaklade ji- 1) 11 odst. 1 zakona c. 167/2008 Sb. 2) 2 odst. 3 a 83a zakona c. 258/2000 Sb., 0 ochrane verejneho zdravf a 0 zmene nekterych souvisejfc1ch zakonu, ve znenf pozdejsfch predpisu. 3) 3 a 6 zakona c. 167/2008 Sb. 4) CSN ISO : Kvalita pudy - Odber vzorku, cast 6.

2 Castka 6 Sbfrka zakonu c. 17 / 2009 Strana 237 neho pravniho predpisu") nebo jinych odbornych pracovist, ktere maji posouzeny system kvality podie pozadavku prislusne technicke norrny"), g) stanoveni organismu nebo mikroorganisrnu, vyhodnoceni jejich pritomnosti, rnnozstvi, patogenity a rnoznosti jejich menf provadi prostrednictvim laboratofi akreditovanych vnitrostatnim akreditacnfrn organem na zaklade jineho pravniho predpisu") nebo jinych odbornych pracovist, ktera maji posouzeny system kvality podle pozadavku pifslusne technicke norrny"), h) stanoveni obsahu rizikovych prvku v pude nalezejici do zernedelskeho pudniho fondu provadi prostrednictvim laboratofi akreditovanych vnitrostatnim akreditacnfrn organem na zaklade jineho pravniho predpisu") nebo jinych odbornych pracovist, ktera maji posouzeny system kvality podle pozadavku pifslusne technicke norrny"); stanoveni rizikovych prvku v pude nalezejici do zernedelskeho pudniho fondu se provadi podle jineho pravniho predpisu 7 ). 3 Posouzeni rizik pro lidske zdravf (1) Podkladem pro stanovisko krajske hygienicke stanice podle 11 odst. 2 zakona je vyhodnocenf vysledku pruzkumu. Podkladem je take hodnoceni zdravotnich rizik zpracovane autorizovanou osobou podle zakona 0 ochrane verejneho zdravi"), pokud bylo takove hodnoceni z podnetu pifslusneho organu zpracovano. (2) Zavaznost rizika pro lidske zdravi se hodnoti a posuzuje s ohledem na soucasny a planovany zpusob vyuziti znecisteneho iizemi a rnozne vystavenf lidi pusobenfm znecistujfcfch Iatek, organismu nebo mikroorganismu. (3) Pokud se znecistujfef Iatky, organismy nebo mikroorganismy vyskytujf v dusledku jedne nebo opakovane udalosti nebo v dusledku migrace v uzemfeh s ruznym zpusobem vyuzitf, mfra zdravotnmo rizika se hodnotf pro kazde takove uzemf samostatne. (4) Prekrocenf maximalne prfpustnych hodnot obsahu rizikovych prvku v pudach 8 ), ktere je dusledkern antropogennmo znecistenf, je v oduvodnenych prfpadech duvodem pro vypracovani hodnoceni zdravotnich rizik. (5) V prfpade zavedenf organismu nebo mikroorganismu na nebo pod zernsky povrch je jednim z kriterii pro hodnoceni zdravotnich rizik z mikrobiologickeho znecistenf pudy vyskyt zivotaschopnych, dostatecne virulentnfch parazitu, patogennfeh mikroorganismu a daisfeh puvodcu infekci nebo jejich toxinu v pude v koncentraci nebo rnnozstvi, 0 nichz je znarno nebo spolehlive predpokladano, ze zpusobuji onernocneni cloveka. 4 Stanovovani cilu napravnych opatreni (1) Cue napravnych opatreni se stanovujf jako kvantitativni nebo kvalitativni cilove parametry na zaklade analyzy rizik a stanoviska krajske hygienicke stanice tak, aby byla vyloucena zavazna rizika nepifzniveho vlivu na lidske zdravf souvisejici s pfitomnosti Iatek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu zavedenych na zernsky povrch nebo pod nej. (2) Cilove parametry napravnych opatreni stanovuji stay pudy nebo vody v konkretne definovanem miste a ve specitikovanern case a vyjadruji se jako a) koncentrace Iatek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu v pude, vodach nebo pudnim vzduchu, b) jine tyzikalne-chemicke parametry nebo kriteria, nebo c) technicke iidaje a parametry, zejmena technicke parametry pasivnfeh nebo reaktivnich sanacnich metod. (3) Pokud nelze pro stanoveni cilovych parametru pouzit zavazne Iimity, stanovujf se kvantitativnf cuove parametry napravnych opatrenf postupem uzitym pri zjistovanf mfry zdravotnfeh rizik, a to zpetnym vypoctern s pouzitfm nejvyssfeh hodnot zdravotnfeh rizik, ktere jeste nepredstavujf zavazne riziko neprfzniveho vlivu na Iidske zdravl. Pri soubehu vfee typu zdravotnfeh rizik, zejmena karcinogennfeh, mutagennfeh nebo toxickych, se cuove parametry napravnych opatrenf stanovf tak, aby zadne z techto rizik nepredstavovalo zavazne riziko neprfzniveho vlivu na Iidske zdravl. Pro vypocet eflovych parametru se pouzijf puvodnf expo- 5) 15 zakona c. 22/1997 Sb., 0 technickych pozadavdch na vyrobky a 0 zmene a doplnenf nekterych zakonu, ve znenf pozdejsfch predpisu. 6) CSN EN ISO/lEe ) PHloha C. 3 bod 3 k vyhiascec. 275/1998 Sb., 0 agrochemickem zkousenf zemedelskych pud a zjisiovanf pudnfch vlastnosrl lesnfch pozemku. 8) PHloha c. 1 k vyhlasce c. 13/1994 Sb., kterou se upravujf nektere podrobnosti ochrany zemedelskeho pudnlbo fondu.

3 Strana 238 Sbfrka zakonu e. 17 / 2009 Castka 6 zicrn scenare speciticke pro znecistene misto. Fyzikalne-chemicke, biologicke nebo technicke parametry se zjistujf dalsimi dostupnyrni metodami a metodikami, zejmena hydrotechnickyrni nebo jinyrni vypocty, odvozenim nebo vypoctem od realnych expozicnich seenaru, odvozenfm z maternatickych modelu a v oduvodnenych prfpadech i odbornyrn odhadem. Zpusoby vypoctu, odvozeni nebo jejich odhadu musi byt odborne oduvodneny. (4) Cue napravnych opatreni se stanovujf s ohledem na soucasny a planovany zpusob vyuziti iizemi a na lokalni geologicke anornalie a nemohou byt pfisnejsf nez hodnoty prirozeneho pozadf v danem iizemi, Zpusob vyuzivani iizemi se zjistuje podle jinych pravnich predpisu") iicinnych v dobe, kdy doslo k zavedenf latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu na zernsky povrch nebo pod nej. Nelze-li zpusob vyuzivani iizemi takto zjistit, urci se podle charakteru oblasti, ve ktere k zavedenf techto latek doslo, pneemz se berou do iivahy predpokladane zrneny vyuzivani iizemi, (5) Cue napravnych opatreni lze v ruznych eastech uzerni zasazeneho znecistenim stanovit odlisne s ohledem na zpusob vyuziti jednotlivych eastf tohoto iizemi, (6) Pokud analyza rizik prokaze, ze menf znecistujfcich latek do povrchovych nebo podzemnfeh vod rnuze vest ke vzniku ekologicke iijmy na vodach I O ), postupuje prfslusny organ podle 6 odst. 4 zakona. Cilern preventivnich opatreni je snfzeni koncentrace 1.1 tek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu nebo zamezeni jejich menf tak, aby se predeslo vzniku ekologicke iijmy na vodach. Zpusob hodnoceni vhodnosti a proveditelnosti napravnych opatrenf 5 Navrh napravnych opatrenf (1) Navrh moznych napravnych opatrenf a jejich hodnocenfll) obsahuje a rozpracovava prehled primerenych sanaenfeh postupu nebo jinych opatrenf, kterymi lze dosahnout cuovych parametru napravnych opatrenf. (2) Navrh napravnych opatrenf zohlediiuje specificke podmfnky dane lokality a faktory nejistoty vyplyvajfef ze zavereene zpravy. (3) Jako napravne opatreni lze ulozit zejmena a) odstraneni latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu z pudy, pripadne z podzemnf vody, b) snizeni koncentrace latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu na takovou iiroveii, aby jejich pfitomnost v pude nepredstavovala zavazne riziko neprizniveho vlivu na lidske zdravi, c) zabraneni nebo ornezeni pifstupu latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu k ostatnim recipientum, d) rozlozeni latek nebo pripravku, e) odstraneni zneeistene pudy obsahujfef latky, pfipravky, organismy nebo mikroorganismy, nebo f) prirozenou atenuaci do nerizikoveho stavu v dobe kratsi nez 5 let. (4) Soucasti napravneho opatreni rmize byt sanacni a v prfpade potreby i postsanacni monitoring, vcetne zpusobu prokazani dosazeni cihi napravneho opatreni, Navrh monitoringu zahrnuje zejmena metodiku, rozsah, cetnost, navrh bodu nebo site monitorovacich objektu a sledovane parametry s ohledem na zpusob prukazu dosazeni cihi napravnych opatreni, (5) Navrh napravnych opatreni se zpracovava na zaklade veskerych dostupnych informaef 0 charakteru, rozsahu a zavaznosti znecisteni a 0 potencialnich rizicich vzniku ekologicke iijmy na chranenych druzich volne zijfefch zivocichu a plane rostoucich rostlin nebo na vodach. 6 Vyber napravnych opatreni (1) Vyber napravnych opatreni se provadi na zaklade hodnocenf a) vlivu na lidske zdravf a bezpeenosti provadenych napravnych opatrenf, b) technicke proveditelnosti a ueinnosti napravnych opatrenf, c) finanenfeh nakladu na provedenf napravnych opatrenf, d) pravdepodobnosti dosazenf navrhovanych cuu napravneho opatrenf, e) predchazenf vzniku dalsf ekologicke ujmy nebo skod na majetku nebo lidskem zdravf v dusledku provedenf napravnych opatrenf, 9) Zakon c. 183/2006 Sb., 0 ltzemnfm planovanf a stavebnfm radu (stavebnf zakon), ve znenf pozdejsfch predpisu. 10) 2 pfsm. a) bod 2 zakona c. 167/2008 Sb. 11) 11 odst. 3 zakona c. 167/2008 Sb.

4 Castka 6 Sbfrka zakonu c. 17 / 2009 Strana 239 f) doby nezbytne k dosazeni cihi napravnych opatreni, g) dostupnosti navrhovanych technologif, h) miry prospechu pro kazdou slozku zivotniho prostredi nebo jejich funkce, i) socialnfch, ekonornickych nebo kulturnich hledisek a dalsich relevantnich [aktorii specitickych pro dane iizemi, (2) Kriteria uvedena v odstavci 1 se hodnoti v navrhu napravnych opatreni samostatne pro kazdou navrzenou alternativu. (3) Soucasti hodnoceni napravnych opatreni Je urceni optimalniho zpusobu prokazani dosazeni stanovenych cihi napravnych opatreni vcetne specifikace postsanacniho monitoringu. 7 Ucinnost Tato vyhlaska nabyva ucinnosti dnem 1. unora Ministr: RNDr. Bursik v. r.

5 Strana 240 Sbirka zakonu c. 17 I 2009 Castka 6 Pifloha k vyhlasce c Sb. OSNOVA zaverecne zpravy 0 PRUZKUMU EKOLOGICKE UJMY NA PUDE TEXTOVA CAST 1. Geologicky ukol a udaje 0 uzemi 1.1. Geograficke vymezeni uzemi 1.2. Stavajici a planovane vyuziti uzemi (vcetne aspektu ochrany prirody a krajiny a reseni pripadnych stretu zajmu) 1.3. Zakladni charakteristika obydlenosti lokality (pfijemci znecisteni) 1.4. Maj etkopravni vztahy 1.5. Geomorfologicke a klimaticke pornery 1.6. Pedologicke pomery 1.7. Geologicke pomery 1.8. Hydrogeologicke pomery 1.9. Hydrologicke pomery Geochemicke a hydrochemicke udaje 0 lokalite Zakladni vysledky dfive] sich pruzkumnych a sanacnich praci na lokalite 2. Provedene geologicke prace 3. Vysledky provedenych praci 3.1. Metodika a rozsah pnizkumnych a analytickych praci 3.2. Vysledky pnizkumnych praci 3.3. Shrnuti plosneho a prostoroveho rozsahu a miry znecisteni 3.4. Bilance znecisteni 3.5. Sireni znecisteni v nesaturovane zone 3.6. Sireni znecisteni v saturovane zone 3.7. Charakteristika vyvoje znecisteni z hlediska procesu prirozene atenuace 3.8. Shrnuti sirenf a vyvoje znecisteni 3.9. Podklady pro posouzeni rizik pro lidske zdravi (vyhodnoceni vysledku pruzkumu, vyhodnoceni realnych expozicnich scenaru a navrh cilu napravnych opatfeni vcetne faktoru nejistoty) 4. Hodnoceni rizik vzniku ekologicke ujmy na chranenych druzich volne zijicich zivocichu a plane rostoucich rostlin, pfirodnich stanovistich a na podzemnich nebo povrchovych vodach 5. Zavery a doporuceni 6. Misto a zpusob ulozeni hmotne dokumentace, pokud nebyla v pnibehu feseni geologickeho ukolu vyfazena z dalsiho uchovavani 7. Seznam pouzite literatury, mapovych podkladu a ostatnich pramenu 8. Rozpoctovane a skutecne vynalozene naklady a zdroje financovani u pnizkumu hrazeneho z prostredku ze statniho rozpoctu. POVINNE PIDLOHY zaverecne zpravy 1. prehledna mapa zajmoveho uzemi v meritku 1 : nebo podrobnejsim 2. vypis z katastru nemovitosti vcetne kopie katastralni mapy s orientacnim zakresem zajmoveho uzemi 12) 12) Zakon C. 344/1992 Sb., 0 katastm nemovitosti Ceske republiky (katastralni zakon), ve zneni pozdejsich predpisu. Vyhlaska C. 162/2001 Sb., 0 poskytovaniudaju z katastm nemovitosti Ceske republiky, ve zneni pozdejsich predpisu.

6 Castka 6 Sbfrka zakonu c. 17 / 2009 Strana mapy, ve kterych jsou zakresleny provedene prace vcetne specifikace a lokalizace dokumentacnich bodu, primych mereni, odberu vzorku a technickych praci (vcetne relevantnich archivnich dat) 4. tabulkovy prehled vysledku mereni, zkousek a rozboru 5. geologicka dokumentace pruzkumnych del 13) 6. ucelova hydrogeologicka mapa a dalsi mapy dokumentujici vysledky praci 7. mapy a schemata stretu zajmu chranenych zvlastnirni pravnimi predpisy podmiiiujicich vyuziti vysledku praci, pfipadne doklady 0 vysledcich projednani stfetu zajmu 8. svodne interpretacni schema dokumentujici hlavni dosazene vysledky a navrzena doporuceni 9. vysledky geodetickeho zamereni lokality a pnizkumnych del (geodeticka zprava vcetne pfehledu souradnic a grafickych schemat merickych bodu) 10. technicke zpravy nebo posudky zpracovane k reseni dilcich problemu specializovanymi pracovisti 11. protokoly pozorovani, mereni, zkousek a rozboru pro jednotlive druhy specialnich praci s uvedenim podminekjejich porizeni (zejmena laboratomi protokoly) 12. doklady 0 pteprave a odstraneni odpadu vzniklych pruzkumnymi pracemi 13. prehled fyzikalne-chemickych a toxikologickych charakteristik prioritnich znecistujicich latek nebo pfipravku 14. potvrzeni Ministerstva zivotniho prostredi 0 zaznamu lokality do databaze "System evidence kontaminovanych mist". DOPORUCENEPRILOHyzAVERECNEZpRAvy 1. kopie evidencniho listu geologickych praci 2. geologicke a dalsi specialni mapy, fezy, tabulky, schemata a diagramy 3. mode1y, statisticke vypocty 4. kopie souvisejicich spravnich rozhodnuti, stanovisek Ci vyjadreni 5. kopie protokolu 0 likvidaci technickych praci s podpisem vlastnika piipadne najernce pozemku 6. fotodokumentace 7. dalsi podklady, ktere napomahaji rozvedeni, vysvetleni a doplneni informaci v textove casti zpravy 8. kopie souhrnne dokumentace v digitalni podobe. 13) Vyhlaska C. 368/2004 Sb., 0 geologicke dokumentaci.

ZAKON. Cl. I. Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009. Castka 109

ZAKON. Cl. I. Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009. Castka 109 Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Castka 109 349 ZAKON ze dne 11. zan 2009, kteryrn se rneni zakon c. 114/1992 Sb., ochrane pfirody a krajiny, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a zakon c. 161/1999 Sb.,

Více

ZAKON ze dne 8. rfjna 2009,

ZAKON ze dne 8. rfjna 2009, Strana 6218 Sbfrka zakonu c. 380 / 2009 Castka 123 380 ZAKON ze dne 8. rfjna 2009, kteryrn se meni zakon c. 123/1998 Sb., 0 pravu na informace 0 zivotnfm prostredi, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a zakon

Více

PREDSEDA VLADY vyhlasuje. uplne zneni zakona c. 10012004 Sb.,

PREDSEDA VLADY vyhlasuje. uplne zneni zakona c. 10012004 Sb., Strana 7108 Sbfrka zakonu c. 441 / 2009 Castka 139 441 PREDSEDA VLADY vyhlasuje uplne zneni zakona c. 10012004 Sb., o ochrane druhu volne zijfdch zivocichu a plane rostoucich rostlin regulovanim obchodu

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

c. 2 a jinem pravnim predpisu 1 ).

c. 2 a jinem pravnim predpisu 1 ). Castka 110 Sbfrka zakonu c. 341 / 2008 Strana 5251 341 VYHLASKA ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady a 0 zrnene vyhlasky c. 29412005 Sb., o podminkach ukladanf

Více

103/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. března 2006

103/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. března 2006 103/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. března 2006 o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu Ministerstvo vnitra stanoví podle 19

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

Navrh ZADANI. Zmeny c. 7 lizemniho planu sidelniho iitvaru Chabarovice

Navrh ZADANI. Zmeny c. 7 lizemniho planu sidelniho iitvaru Chabarovice Navrh ZADANI Zmeny c. 7 lizemniho planu sidelniho iitvaru Chabarovice 02/2011 podle 47 zakona 183/2006 Sb. (Stavebnf zakon) a pfilohy c.6 vyhlasky o uzemne analytickych podkladech, uzemne planovaci dokumentaci

Více

DANOVE PRIJMY VEREJNYCH ROZPOCTÜ. v Ceske republice. Rad im Bohäc. t Wolters Kluwer Ceskä republika

DANOVE PRIJMY VEREJNYCH ROZPOCTÜ. v Ceske republice. Rad im Bohäc. t Wolters Kluwer Ceskä republika DANOVE PRIJMY VEREJNYCH ROZPOCTÜ v Ceske republice Rad im Bohäc t Wolters Kluwer Ceskä republika Obsah 0 autorovi 10 Seznam zkratek nekterych prävm'ch predpisü 11 Üvod 14 1 PRUMY VEREJNYCH ROZPOCTÜ 17

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Cl. I. kteryrn se rneni zakon c. 18512001 Sb., 0 odpadech a 0 zrnene nekterych dalsfch zakonu, ,, 30. Strana 4314 Sbfrka zakonu c.

Cl. I. kteryrn se rneni zakon c. 18512001 Sb., 0 odpadech a 0 zrnene nekterych dalsfch zakonu, ,, 30. Strana 4314 Sbfrka zakonu c. Strana 4314 Sbfrka zakonu c. 297 / 2009 Castka 90 297 ZAKON ze dne 22. cervence 2009, kteryrn se rneni zakon c. 18512001 Sb., 0 odpadech a 0 zrnene nekterych dalsfch zakonu, ve zneni pozdejsich predpisu,

Více

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013

Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 Vyhhiseni a podminky pro poskytnuti dotace mestskou casti Praha 12 v socialni oblasti pro rok 2013 v nimci programu J 5 - Podpora mestskych cash v social". oblasti Mestska cast Praha 12 vyhlasuje vyberove

Více

167/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

167/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. Parlament se usnesl na tomto

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území

13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území 13. METODICKÝ POKYN MŽP pro průzkum kontaminovaného území OBSAH: 1 ÚČEL METODICKÉHO POKYNU 2. OBSAH METODICKÉHO POKYNU 3. KATEGORIE PROZKOUMANOSTI 4. OBECNÁ NÁPLŇ ZPRÁVY O PRŮZKUMU 5. KATEGORIE PROZKOUMANOSTI

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

vodních zdrojů podzemních a povrchových vod

vodních zdrojů podzemních a povrchových vod vodních zdrojů podzemních a povrchových vod Ochranná pásma vodních zdrojů patří do institutu speciální ochrany vod uplatňovaných na určitém území a slouží výhradně pro ochranu vod určených k pitným účelům.

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

PREDSEDA VLADY. vyhlasuje. uplne zneni zakona e. 246/1992 Sb., ZAKON. na ochranu zvifat proti tyranf. (1) Zakazuje se tyrani zvirat.

PREDSEDA VLADY. vyhlasuje. uplne zneni zakona e. 246/1992 Sb., ZAKON. na ochranu zvifat proti tyranf. (1) Zakazuje se tyrani zvirat. Castka 133 Sbfrka zakonu c. 409 / 2008 Strana 6611 409 PREDSEDA VLADY vyhlasuje uplne zneni zakona e. 246/1992 Sb., na ochranu zvirat proti tyrani, jak vyplyva ze zrnen provedenych zakonem e. 162/1993

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 10000 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 9. 2. 2010 Č.j.: 13237/ENV/1O ZÁ VĚR ZJIŠŤOV ACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Staré ekologické zátěže

Staré ekologické zátěže KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 8 NÁZEV OPATŘENÍ Staré ekologické zátěže DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Stará ekologická zátěž (environmentální, ekologická závada, kontaminované místo),

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

b. Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 3.NP BUDOVY A4 AMBULANCE A LABORATOŘ CKTCH JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje

Více

ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

ZÁKON. ze dne 22. dubna 2008. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů č. 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 227/2009 Sb. (k 1.7.2010) vkládá nový 16a 281/2009

Více

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY Systém ASPI - stav k 1.7.2012 do částky 80/2012 Sb. a 34/2012 Sb.m.s. Obsah a text 167/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. 167/2008 Sb. ZÁKON ze dne

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

ž Ř š á Š Í č á č á Ů Ž ř á ů á ů Ž ř Í é š ř ů á á č ú ú ú ý á á á č ž š á ý é ž ý á ž ž ý á ů ý ž á č éž á ý éž ý ý ž é š á é á é č ž š ů ž éčá é ú ý é á ý ů č š ý š ž ž ž é á á é á é ř á éž č á á é

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Základy investování. Předinvestiční fáze

Základy investování. Předinvestiční fáze Základy investování Předinvestiční fáze Předinvestiční fáze Souhrnně je tedy smyslem předinvestiční fáze definovat účel a cíle projektu včetně zpracování potřebné dokumentace v takové míře podrobnosti,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03375-0017 / 2015. o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. ZNALECKÝ POSUDEK č. 03375-0017 / 2015 o ceně nemovitosti - pozemkové parcely č.385/5 v k.ú. Pilínkov, obec Liberec, kraj Liberecký. Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: JUDr. Mgr.

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti.

Udaje o vymerach jsou informativni. Pozemkovy fond CR neposkytuje mapy katastm nemovitosti. VEREJNA NABIDKA POZEMKTJ URCENYCH K PRODEJI PODLE 7 ZAKONA c\9 Sb., O PODMTNKACH PREVODU ZEMEDELSKYCH A LESNICH POZEMKTJ Z VLASTNICTVI STATU NA JfNE OSOBY, VE ZNENI POZDE JSICH PREDPIStJ (DALE JEN ZAKON

Více

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Skládky ID_OPATŘENÍ 7 NÁZEV OPATŘENÍ. DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005

KATALOG OPATŘENÍ 1. POPIS PROBLÉMU 2. PRÁVNÍ ZÁKLAD 3. POPIS OPATŘENÍ. Skládky ID_OPATŘENÍ 7 NÁZEV OPATŘENÍ. DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 KATALOG OPATŘENÍ ID_OPATŘENÍ 7 NÁZEV OPATŘENÍ Skládky DATUM ZPRACOVÁNÍ Prosinec 2005 1. POPIS PROBLÉMU Z vodohospodářského hlediska je hlavním rizikem vyplývajícím z existence skládek průsak znečištěných

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY

167/2008 Sb. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 ČÁST PRVNÍ PŘEDCHÁZENÍ A NÁPRAVA EKOLOGICKÉ ÚJMY Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 167/2008 Sb. - poslední stav textu Změna: 227/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 85/2012 Sb. 167/2008 Sb. ZÁKON ze

Více

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond

REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR. Vít Štrupl. útvar 600 Geofond REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR Vít Štrupl útvar 600 Geofond 1 Obsah prezentace Vývoj problematiky těžebních odpadů Projekt OPŽP Základní členění projektu Obsah a rozsah jednotlivých

Více

6. Lineární regresní modely

6. Lineární regresní modely 6. Lineární regresní modely 6.1 Jednoduchá regrese a validace 6.2 Testy hypotéz v lineární regresi 6.3 Kritika dat v regresním tripletu 6.4 Multikolinearita a polynomy 6.5 Kritika modelu v regresním tripletu

Více

Obecni urad Dolni Trebonin Dolni Trebonin 6,38201 Dolni Trebonin. OZNAMENi. o projednavani navrhu zadani zmeny c. 1 uzemniho planu Dolni Tfebonin

Obecni urad Dolni Trebonin Dolni Trebonin 6,38201 Dolni Trebonin. OZNAMENi. o projednavani navrhu zadani zmeny c. 1 uzemniho planu Dolni Tfebonin Obecni urad Dolni Trebonin Dolni Trebonin 6,38201 Dolni Trebonin Cj. : OUDT 660/2011 Telefon: 380743 837 V Dolnim Trebonine, dne: 22. 11. 2011 DIe rozdelovniku OZNAMENi o projednavani navrhu zadani zmeny

Více

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP

Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1. Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří 1 Ing. Věra Kreníková Fakulta životního prostředí UJEP Skládkování odpadů v Podkrušnohoří, Produkce odpadů Průmyslové odpady: z vlastní průmyslové výroby odpady z energetiky

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP - odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) Zpracovali odborní

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 ČÚS č. 701 Cíl a obsah Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Více

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701. ČÚS č. 701 Cíl a obsah. Účtový rozvrh

Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701. ČÚS č. 701 Cíl a obsah. Účtový rozvrh Účty a zásady účtování dle ČÚS č. 701 ČÚS č. 701 Cíl a obsah Cílem standardu je stanovit základní postupy účtování na účtech za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.

Více

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi

Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské praxi Matematické modelování proudění podzemních vod a jeho využití ve vodárenské prai Naďa Rapantová VŠB-Technická univerzita Ostrava APLIKACE MATEMATICKÉHO MODELOVÁNÍ V HYDROGEOLOGII řešení environmentálních

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

Vyhláška 62/2011 Sb.

Vyhláška 62/2011 Sb. Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních

Více

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10 - VRSOVICE, Vrgovicka 65

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10 - VRSOVICE, Vrgovicka 65 MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI 100 10 PRAHA 10 - VRSOVICE, Vrgovicka 65 dle rozdelovniku Vas dopis znacky / ze dne : Nage znacka: Vyfizuje: PRAHA 72514/ENV/12 Ing. Polacek/l. 2321 28. 8.2012 Vec: Posuzovani

Více

Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU)

Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU) Hodnocení rizik ekologické újmy (HREU) Hodnocení rizik a finanční zajištění Zákon o ekologické újmě č. 167/2008 Sb. RNDr. Jindra Oberhelová, Mělník, září 2012 Povinnost mít zpracované hodnocení rizik a

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

Krajsky urad Usteckeho kraje

Krajsky urad Usteckeho kraje Krajsky urad Usteckeho kraje Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem odbor kontroly JID: Jednaci Cislo.: 2006/2014/KUUK 471/KON/2013 Stejnopis c. 1 ZPRAVA o vysledku prezkoumani hospodafeni obec

Více

Z K U Š E B N Í Ř Á D

Z K U Š E B N Í Ř Á D Příloha Opatření č. 48/2007 ministra průmyslu a obchodu 1 Z K U Š E B N Í Ř Á D MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU pro přezkoušení osob oprávněných k činnostem v oblasti energetické účinnosti podle 6 odst.

Více

Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2005 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích Citace: 426/2005 Sb. Částka: 146/2005 Sb.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10.

VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., Hlava II Žádost o vydání územního rozhodnutí (K 86 odst. 6 stavebního zákona) ze dne 10. VYHLÁŠKA MMR Č. 503/2006 SB., ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006

Více

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002

147/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 20. března 2002 147/2002 Sb. ZÁKON ze dne 20. března 2002 o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském) Změna:

Více

Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009

Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009 OBEC BLUDOV Stránka 1 Záverecný úcet r. 2009 Návrh záverecného úctu obce Bludov za rok 2009 Príjmy 115 159 8785865 1218601 34155173 1 215000 16536045 271 111 uprav. 34051 60175935 8373700 skutecnost 994

Více

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků

Žádost o souhlas stavebního úřadu s návrhem na rozdělení, scelování pozemků Městský úřad Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 39101 Sezimovo Ústí 1 Tel.381 201 111, fax.381 263 179 Odbor stavebního úřadu, územního plánování, životního prostředí a dopravy V... dne Žádost o souhlas stavebního

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

POSTUP PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ. Od záměru investora na konkrétní vodohospodářskou stavbu, až po její realizaci a uvedení do provozu.

POSTUP PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ. Od záměru investora na konkrétní vodohospodářskou stavbu, až po její realizaci a uvedení do provozu. POSTUP PROJEKTOVÝCH A INŽENÝRSKÝCH PRACÍ Od záměru investora na konkrétní vodohospodářskou stavbu, až po její realizaci a uvedení do provozu. 1) Oslovení projektové firmy, která by měla zajistit veškerou

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. 4. 2013 Č. j.: 25101/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 18909/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006,

NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, NAŘÍZENÍ Libereckého kraje č. 1/2006 ze dne 31.1. 2006, o zřízení Přírodní rezervace Hamrštejn a jejího ochranného pásma. Rada Libereckého kraje v souladu s 7 a 59 odst. 1 písm. k) zák.č.129/2000 Sb.,

Více

26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb.

26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb. LPf' Magistrat mesta Ostravy Prokesovo namesti 8 729 30 Ostrava V Praze dne 27. beezna 2013 26dost o poskytnuti informaci podle zakona 6.106/ 1999 Sb. Va2en1, na zaklade zakona 6.106/1999 Sb., o svobodnem

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH

Září 2005 Ročník XV částka 9 OBSAH Září 2005 Ročník XV částka 9 METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 12. Metodický pokyn MŽP pro analýzu rizik kontaminovaného území...1 13. Metodický pokyn MŽP pro průzkum kontaminovaného území...42 OBSAH SDĚLENÍ 26.

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

SMLOUV A 0 DiLO. c.048/s933/20 12/114

SMLOUV A 0 DiLO. c.048/s933/20 12/114 SMLOUV A 0 DiLO c.048/s933/20 12/114 ()fl3 09 ';I: - 00:42.0, Dotace - RN Maly Jedlovsky rybnik - rekonstrukce - LS Rumburk (Opatreni ve verejnern zajrnu podle 35 ods.1 zakona c. 289/1995 Sb. 0 lesich)

Více

Ie 00 283134 Kontaktni osoba: RNDr. Jan Votava, CSc., mistostarosta Tel.: 519517630,725540788 e-mail: ou.dolnivestonice@iol.cz

Ie 00 283134 Kontaktni osoba: RNDr. Jan Votava, CSc., mistostarosta Tel.: 519517630,725540788 e-mail: ou.dolnivestonice@iol.cz OSEC DOLNi VESTONICE 691 29 Dolni Vestonice c. p. 67 Ie 00 283134 Kontaktni osoba: RNDr. Jan Votava, CSc., mistostarosta Tel.: 519517630,725540788 e-mail: ou.dolnivestonice@iol.cz obce V Dolnich Vestonicich

Více

Část G Ekologická újma

Část G Ekologická újma Část G Ekologická újma podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Obsah Povinnosti firem v podnikové ekologii 1. Úvod 1 2. Základní pojmy...3 3. Obecné povinnosti...7

Více

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod

Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod Syntetická mapa zranitelnosti podzemních vod projekt NAZV QH82096 DOBA ŘEŠENÍ 2008 2012 RNDr. Pavel Novák Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. 5.6. 2014 Brno Projektový tým Výzkumný ústav meliorací

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

ŘEŠENÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD PODLE VODNÍHO ZÁKONA Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D. Právní úprava Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ).

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 19. května 2008 Cena Kč 29, O B S A H : 167. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů 168. Zákon,

Více

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ. Pavla Kačabová, Ivana Vávrová ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 140 144 ISSN 1335-0285 FINANČNÍ ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVATELŮ VE VZTAHU K EKOLOGICKÉ ÚJMĚ Pavla Kačabová, Ivana Vávrová

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO)

PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) PROGRAMY KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓN A AGLOMERACÍ (PZKO) Programy ke zlepšení kvality ovzduší 2014 Součást Střednědobé strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR Pro všechny zóny a aglomerace

Více

Územní studie sídelní zeleně

Územní studie sídelní zeleně Územní studie sídelní zeleně Osnova a metodický rámec pro zpracování studií systému sídelní zeleně (dále jen studie ) v rámci OPŽP 2014-2020, prioritní osa 4, specifický cíl 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí

Více

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ

OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ UNIPETROL RPA, s.r.o. Strana 1/9 OHLAŠOVÁNÍ A EVIDENCE HAVARIJNÍCH ÚNIKŮ DO VOD A HORNINOVÉHO PROSTŘEDÍ Schválil: Jednatel UNIPETROL RPA, s.r.o Platnost od: 15.8.2009 Správce dokumentu: UNIPETROL SERVICES,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona)

ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) Městský úřad ve Šluknově ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) ( 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona) 1. Žadatel Jméno, popřípadě jména, příjmení Adresa

Více