VYHLASKA ze dne 5. ledna 2009 o zjist'ovanf a naprave ekologicke ujmy na pude

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYHLASKA ze dne 5. ledna 2009 o zjist'ovanf a naprave ekologicke ujmy na pude"

Transkript

1 Strana 236 Sbfrka zakonu c Castka 6 17 VYHLASKA ze dne 5. ledna 2009 o zjist'ovanf a naprave ekologicke ujmy na pude Ministerstvo zivotniho prostredi stanovi v dohode s Ministerstvem zdravotnictvi podle 11 odst. 5 zakona c Sb., 0 predchazeni ekologicke iijme a 0 jejf naprave a 0 zmene nekterych zakonu, (dale jen "zakon"): 1 Predmet a uce! tipravy T ato vyhlaska stanovi metody a zpusob zpracovani analyzy rizik, zpusob hodnoceni vhodnosti a proveditelnosti napravnych opatreni, stanovovani cihi napravnych opatreni a zpusobu prokazovani jejich dosazeni, vcetne zpusobu srovnani alternativnich postupu ornezovani nebo eliminace rizik pro lidske zdravi, a dale zpusob posouzenf techto rizik plynouefch z primeho nebo neprimeho zavedenf latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu na zernsky povrch nebo pod nej. 2 Metody a zpusob zpracovani analyzy rizik (1) Analyza rizik") zahrnuje zejmena a) pruzkum stavu znecistenf pudy nebo hornin, vcetne prfrodnfch lecivych zdroju peloidu nebo navazek (dale jen "puda"), charakteru znecisteneho prostredi a moznosti migrace znecisteni (dale jen "pruzkum"), b) vyhodnocenf vysledku pruzkumu, ktere je obsazeno v zaverecne zprave, jejfz osnova je stanovena v priloze k teto vyhlasce, c) hodnoceni zdravotnich rizik''). (2) Cilem pruzkumu je shrornazdit informace tak, aby bylo rnozne zhodnotit a posoudit zdravotnf rizika v dusledku pifrneho nebo neprimeho zavedenf a) latek nebo pripravkii na zernsky povrch nebo pod nej, a to stanovenim podrobnostf 0 jejich koncentraci, rozsahu tohoto znecistenf, schopnosti jejich migrace a schopnosti prirozeneho rozkladu techto latek, b) organismu nebo mikroorganismu na zernsky povrch nebo pod nej. (3) Pfi zpracovani analyzy rizik se a) vychazi z dosavadnfeh informaef 0 puvodu, typu a iirovni znecistenf souvisejicfho s provozni cinnosti uvedenou v prfloze c. 1 k zakonu a znalosti o pedologickych, geologickych, hydrogeologickych, hydrologickych, geomorfologickych a klimatickych pornerech daneho iizemi, s prihlednutfm ke stavajicimu a planovanemu vyuziti iizemi, b) vyhodnocujf vstupni informace tak, aby stanovily soucasny stay znecistenf, jeho zrneny v budoucnosti a rizika prechodu larek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu do dalsich slozek zivotniho prostredi, vcetne realnych expozicnich scenaru, c) rozsah vstupnich informaef voli tak, aby mohly byt zjisteny skutecnosti tykajici se predchazeni vzniku ekologicke iijmy na chranenych druzich volne zijfefch zivocichii nebo plane rostoucich rostlin, prfrodnfch stanovistich a na vodach''), d) pruzkum provadi tak, aby bylo zjisteno riziko vzniku ekologicke ujmy na pude prenosem latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu z povrchovych a podzemnfeh vod znecistenych v souvislosti s provozni cinnosti uvedenou v prfloze c. 1 k zakonu, e) vzorky urcene k mikrobiologickyrn analyzam odebfraji podle planu odberu vzorku tak, aby nedoslo k druhotnernu znecistenf a nezadoucimu pomnozenf mikrobiologickych cinitelu podle pozadavku prfslusne technicke norrny"), f) rozbory vzorku odebranych v ramci pruzkumu provadi prostrednictvim laboratofi akreditovanych vnitrostatnfm akreditacnfm organem na zaklade ji- 1) 11 odst. 1 zakona c. 167/2008 Sb. 2) 2 odst. 3 a 83a zakona c. 258/2000 Sb., 0 ochrane verejneho zdravf a 0 zmene nekterych souvisejfc1ch zakonu, ve znenf pozdejsfch predpisu. 3) 3 a 6 zakona c. 167/2008 Sb. 4) CSN ISO : Kvalita pudy - Odber vzorku, cast 6.

2 Castka 6 Sbfrka zakonu c. 17 / 2009 Strana 237 neho pravniho predpisu") nebo jinych odbornych pracovist, ktere maji posouzeny system kvality podie pozadavku prislusne technicke norrny"), g) stanoveni organismu nebo mikroorganisrnu, vyhodnoceni jejich pritomnosti, rnnozstvi, patogenity a rnoznosti jejich menf provadi prostrednictvim laboratofi akreditovanych vnitrostatnim akreditacnfrn organem na zaklade jineho pravniho predpisu") nebo jinych odbornych pracovist, ktera maji posouzeny system kvality podle pozadavku pifslusne technicke norrny"), h) stanoveni obsahu rizikovych prvku v pude nalezejici do zernedelskeho pudniho fondu provadi prostrednictvim laboratofi akreditovanych vnitrostatnim akreditacnfrn organem na zaklade jineho pravniho predpisu") nebo jinych odbornych pracovist, ktera maji posouzeny system kvality podle pozadavku pifslusne technicke norrny"); stanoveni rizikovych prvku v pude nalezejici do zernedelskeho pudniho fondu se provadi podle jineho pravniho predpisu 7 ). 3 Posouzeni rizik pro lidske zdravf (1) Podkladem pro stanovisko krajske hygienicke stanice podle 11 odst. 2 zakona je vyhodnocenf vysledku pruzkumu. Podkladem je take hodnoceni zdravotnich rizik zpracovane autorizovanou osobou podle zakona 0 ochrane verejneho zdravi"), pokud bylo takove hodnoceni z podnetu pifslusneho organu zpracovano. (2) Zavaznost rizika pro lidske zdravi se hodnoti a posuzuje s ohledem na soucasny a planovany zpusob vyuziti znecisteneho iizemi a rnozne vystavenf lidi pusobenfm znecistujfcfch Iatek, organismu nebo mikroorganismu. (3) Pokud se znecistujfef Iatky, organismy nebo mikroorganismy vyskytujf v dusledku jedne nebo opakovane udalosti nebo v dusledku migrace v uzemfeh s ruznym zpusobem vyuzitf, mfra zdravotnmo rizika se hodnotf pro kazde takove uzemf samostatne. (4) Prekrocenf maximalne prfpustnych hodnot obsahu rizikovych prvku v pudach 8 ), ktere je dusledkern antropogennmo znecistenf, je v oduvodnenych prfpadech duvodem pro vypracovani hodnoceni zdravotnich rizik. (5) V prfpade zavedenf organismu nebo mikroorganismu na nebo pod zernsky povrch je jednim z kriterii pro hodnoceni zdravotnich rizik z mikrobiologickeho znecistenf pudy vyskyt zivotaschopnych, dostatecne virulentnfch parazitu, patogennfeh mikroorganismu a daisfeh puvodcu infekci nebo jejich toxinu v pude v koncentraci nebo rnnozstvi, 0 nichz je znarno nebo spolehlive predpokladano, ze zpusobuji onernocneni cloveka. 4 Stanovovani cilu napravnych opatreni (1) Cue napravnych opatreni se stanovujf jako kvantitativni nebo kvalitativni cilove parametry na zaklade analyzy rizik a stanoviska krajske hygienicke stanice tak, aby byla vyloucena zavazna rizika nepifzniveho vlivu na lidske zdravf souvisejici s pfitomnosti Iatek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu zavedenych na zernsky povrch nebo pod nej. (2) Cilove parametry napravnych opatreni stanovuji stay pudy nebo vody v konkretne definovanem miste a ve specitikovanern case a vyjadruji se jako a) koncentrace Iatek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu v pude, vodach nebo pudnim vzduchu, b) jine tyzikalne-chemicke parametry nebo kriteria, nebo c) technicke iidaje a parametry, zejmena technicke parametry pasivnfeh nebo reaktivnich sanacnich metod. (3) Pokud nelze pro stanoveni cilovych parametru pouzit zavazne Iimity, stanovujf se kvantitativnf cuove parametry napravnych opatrenf postupem uzitym pri zjistovanf mfry zdravotnfeh rizik, a to zpetnym vypoctern s pouzitfm nejvyssfeh hodnot zdravotnfeh rizik, ktere jeste nepredstavujf zavazne riziko neprfzniveho vlivu na Iidske zdravl. Pri soubehu vfee typu zdravotnfeh rizik, zejmena karcinogennfeh, mutagennfeh nebo toxickych, se cuove parametry napravnych opatrenf stanovf tak, aby zadne z techto rizik nepredstavovalo zavazne riziko neprfzniveho vlivu na Iidske zdravl. Pro vypocet eflovych parametru se pouzijf puvodnf expo- 5) 15 zakona c. 22/1997 Sb., 0 technickych pozadavdch na vyrobky a 0 zmene a doplnenf nekterych zakonu, ve znenf pozdejsfch predpisu. 6) CSN EN ISO/lEe ) PHloha C. 3 bod 3 k vyhiascec. 275/1998 Sb., 0 agrochemickem zkousenf zemedelskych pud a zjisiovanf pudnfch vlastnosrl lesnfch pozemku. 8) PHloha c. 1 k vyhlasce c. 13/1994 Sb., kterou se upravujf nektere podrobnosti ochrany zemedelskeho pudnlbo fondu.

3 Strana 238 Sbfrka zakonu e. 17 / 2009 Castka 6 zicrn scenare speciticke pro znecistene misto. Fyzikalne-chemicke, biologicke nebo technicke parametry se zjistujf dalsimi dostupnyrni metodami a metodikami, zejmena hydrotechnickyrni nebo jinyrni vypocty, odvozenim nebo vypoctem od realnych expozicnich seenaru, odvozenfm z maternatickych modelu a v oduvodnenych prfpadech i odbornyrn odhadem. Zpusoby vypoctu, odvozeni nebo jejich odhadu musi byt odborne oduvodneny. (4) Cue napravnych opatreni se stanovujf s ohledem na soucasny a planovany zpusob vyuziti iizemi a na lokalni geologicke anornalie a nemohou byt pfisnejsf nez hodnoty prirozeneho pozadf v danem iizemi, Zpusob vyuzivani iizemi se zjistuje podle jinych pravnich predpisu") iicinnych v dobe, kdy doslo k zavedenf latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu na zernsky povrch nebo pod nej. Nelze-li zpusob vyuzivani iizemi takto zjistit, urci se podle charakteru oblasti, ve ktere k zavedenf techto latek doslo, pneemz se berou do iivahy predpokladane zrneny vyuzivani iizemi, (5) Cue napravnych opatreni lze v ruznych eastech uzerni zasazeneho znecistenim stanovit odlisne s ohledem na zpusob vyuziti jednotlivych eastf tohoto iizemi, (6) Pokud analyza rizik prokaze, ze menf znecistujfcich latek do povrchovych nebo podzemnfeh vod rnuze vest ke vzniku ekologicke iijmy na vodach I O ), postupuje prfslusny organ podle 6 odst. 4 zakona. Cilern preventivnich opatreni je snfzeni koncentrace 1.1 tek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu nebo zamezeni jejich menf tak, aby se predeslo vzniku ekologicke iijmy na vodach. Zpusob hodnoceni vhodnosti a proveditelnosti napravnych opatrenf 5 Navrh napravnych opatrenf (1) Navrh moznych napravnych opatrenf a jejich hodnocenfll) obsahuje a rozpracovava prehled primerenych sanaenfeh postupu nebo jinych opatrenf, kterymi lze dosahnout cuovych parametru napravnych opatrenf. (2) Navrh napravnych opatrenf zohlediiuje specificke podmfnky dane lokality a faktory nejistoty vyplyvajfef ze zavereene zpravy. (3) Jako napravne opatreni lze ulozit zejmena a) odstraneni latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu z pudy, pripadne z podzemnf vody, b) snizeni koncentrace latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu na takovou iiroveii, aby jejich pfitomnost v pude nepredstavovala zavazne riziko neprizniveho vlivu na lidske zdravi, c) zabraneni nebo ornezeni pifstupu latek, pripravku, organismu nebo mikroorganismu k ostatnim recipientum, d) rozlozeni latek nebo pripravku, e) odstraneni zneeistene pudy obsahujfef latky, pfipravky, organismy nebo mikroorganismy, nebo f) prirozenou atenuaci do nerizikoveho stavu v dobe kratsi nez 5 let. (4) Soucasti napravneho opatreni rmize byt sanacni a v prfpade potreby i postsanacni monitoring, vcetne zpusobu prokazani dosazeni cihi napravneho opatreni, Navrh monitoringu zahrnuje zejmena metodiku, rozsah, cetnost, navrh bodu nebo site monitorovacich objektu a sledovane parametry s ohledem na zpusob prukazu dosazeni cihi napravnych opatreni, (5) Navrh napravnych opatreni se zpracovava na zaklade veskerych dostupnych informaef 0 charakteru, rozsahu a zavaznosti znecisteni a 0 potencialnich rizicich vzniku ekologicke iijmy na chranenych druzich volne zijfefch zivocichu a plane rostoucich rostlin nebo na vodach. 6 Vyber napravnych opatreni (1) Vyber napravnych opatreni se provadi na zaklade hodnocenf a) vlivu na lidske zdravf a bezpeenosti provadenych napravnych opatrenf, b) technicke proveditelnosti a ueinnosti napravnych opatrenf, c) finanenfeh nakladu na provedenf napravnych opatrenf, d) pravdepodobnosti dosazenf navrhovanych cuu napravneho opatrenf, e) predchazenf vzniku dalsf ekologicke ujmy nebo skod na majetku nebo lidskem zdravf v dusledku provedenf napravnych opatrenf, 9) Zakon c. 183/2006 Sb., 0 ltzemnfm planovanf a stavebnfm radu (stavebnf zakon), ve znenf pozdejsfch predpisu. 10) 2 pfsm. a) bod 2 zakona c. 167/2008 Sb. 11) 11 odst. 3 zakona c. 167/2008 Sb.

4 Castka 6 Sbfrka zakonu c. 17 / 2009 Strana 239 f) doby nezbytne k dosazeni cihi napravnych opatreni, g) dostupnosti navrhovanych technologif, h) miry prospechu pro kazdou slozku zivotniho prostredi nebo jejich funkce, i) socialnfch, ekonornickych nebo kulturnich hledisek a dalsich relevantnich [aktorii specitickych pro dane iizemi, (2) Kriteria uvedena v odstavci 1 se hodnoti v navrhu napravnych opatreni samostatne pro kazdou navrzenou alternativu. (3) Soucasti hodnoceni napravnych opatreni Je urceni optimalniho zpusobu prokazani dosazeni stanovenych cihi napravnych opatreni vcetne specifikace postsanacniho monitoringu. 7 Ucinnost Tato vyhlaska nabyva ucinnosti dnem 1. unora Ministr: RNDr. Bursik v. r.

5 Strana 240 Sbirka zakonu c. 17 I 2009 Castka 6 Pifloha k vyhlasce c Sb. OSNOVA zaverecne zpravy 0 PRUZKUMU EKOLOGICKE UJMY NA PUDE TEXTOVA CAST 1. Geologicky ukol a udaje 0 uzemi 1.1. Geograficke vymezeni uzemi 1.2. Stavajici a planovane vyuziti uzemi (vcetne aspektu ochrany prirody a krajiny a reseni pripadnych stretu zajmu) 1.3. Zakladni charakteristika obydlenosti lokality (pfijemci znecisteni) 1.4. Maj etkopravni vztahy 1.5. Geomorfologicke a klimaticke pornery 1.6. Pedologicke pomery 1.7. Geologicke pomery 1.8. Hydrogeologicke pomery 1.9. Hydrologicke pomery Geochemicke a hydrochemicke udaje 0 lokalite Zakladni vysledky dfive] sich pruzkumnych a sanacnich praci na lokalite 2. Provedene geologicke prace 3. Vysledky provedenych praci 3.1. Metodika a rozsah pnizkumnych a analytickych praci 3.2. Vysledky pnizkumnych praci 3.3. Shrnuti plosneho a prostoroveho rozsahu a miry znecisteni 3.4. Bilance znecisteni 3.5. Sireni znecisteni v nesaturovane zone 3.6. Sireni znecisteni v saturovane zone 3.7. Charakteristika vyvoje znecisteni z hlediska procesu prirozene atenuace 3.8. Shrnuti sirenf a vyvoje znecisteni 3.9. Podklady pro posouzeni rizik pro lidske zdravi (vyhodnoceni vysledku pruzkumu, vyhodnoceni realnych expozicnich scenaru a navrh cilu napravnych opatfeni vcetne faktoru nejistoty) 4. Hodnoceni rizik vzniku ekologicke ujmy na chranenych druzich volne zijicich zivocichu a plane rostoucich rostlin, pfirodnich stanovistich a na podzemnich nebo povrchovych vodach 5. Zavery a doporuceni 6. Misto a zpusob ulozeni hmotne dokumentace, pokud nebyla v pnibehu feseni geologickeho ukolu vyfazena z dalsiho uchovavani 7. Seznam pouzite literatury, mapovych podkladu a ostatnich pramenu 8. Rozpoctovane a skutecne vynalozene naklady a zdroje financovani u pnizkumu hrazeneho z prostredku ze statniho rozpoctu. POVINNE PIDLOHY zaverecne zpravy 1. prehledna mapa zajmoveho uzemi v meritku 1 : nebo podrobnejsim 2. vypis z katastru nemovitosti vcetne kopie katastralni mapy s orientacnim zakresem zajmoveho uzemi 12) 12) Zakon C. 344/1992 Sb., 0 katastm nemovitosti Ceske republiky (katastralni zakon), ve zneni pozdejsich predpisu. Vyhlaska C. 162/2001 Sb., 0 poskytovaniudaju z katastm nemovitosti Ceske republiky, ve zneni pozdejsich predpisu.

6 Castka 6 Sbfrka zakonu c. 17 / 2009 Strana mapy, ve kterych jsou zakresleny provedene prace vcetne specifikace a lokalizace dokumentacnich bodu, primych mereni, odberu vzorku a technickych praci (vcetne relevantnich archivnich dat) 4. tabulkovy prehled vysledku mereni, zkousek a rozboru 5. geologicka dokumentace pruzkumnych del 13) 6. ucelova hydrogeologicka mapa a dalsi mapy dokumentujici vysledky praci 7. mapy a schemata stretu zajmu chranenych zvlastnirni pravnimi predpisy podmiiiujicich vyuziti vysledku praci, pfipadne doklady 0 vysledcich projednani stfetu zajmu 8. svodne interpretacni schema dokumentujici hlavni dosazene vysledky a navrzena doporuceni 9. vysledky geodetickeho zamereni lokality a pnizkumnych del (geodeticka zprava vcetne pfehledu souradnic a grafickych schemat merickych bodu) 10. technicke zpravy nebo posudky zpracovane k reseni dilcich problemu specializovanymi pracovisti 11. protokoly pozorovani, mereni, zkousek a rozboru pro jednotlive druhy specialnich praci s uvedenim podminekjejich porizeni (zejmena laboratomi protokoly) 12. doklady 0 pteprave a odstraneni odpadu vzniklych pruzkumnymi pracemi 13. prehled fyzikalne-chemickych a toxikologickych charakteristik prioritnich znecistujicich latek nebo pfipravku 14. potvrzeni Ministerstva zivotniho prostredi 0 zaznamu lokality do databaze "System evidence kontaminovanych mist". DOPORUCENEPRILOHyzAVERECNEZpRAvy 1. kopie evidencniho listu geologickych praci 2. geologicke a dalsi specialni mapy, fezy, tabulky, schemata a diagramy 3. mode1y, statisticke vypocty 4. kopie souvisejicich spravnich rozhodnuti, stanovisek Ci vyjadreni 5. kopie protokolu 0 likvidaci technickych praci s podpisem vlastnika piipadne najernce pozemku 6. fotodokumentace 7. dalsi podklady, ktere napomahaji rozvedeni, vysvetleni a doplneni informaci v textove casti zpravy 8. kopie souhrnne dokumentace v digitalni podobe. 13) Vyhlaska C. 368/2004 Sb., 0 geologicke dokumentaci.

VYHLÁŠKA č. 17/2009 Sb. ze dne 5. ledna 2009, o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě. 1 Předmět a účel úpravy

VYHLÁŠKA č. 17/2009 Sb. ze dne 5. ledna 2009, o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě. 1 Předmět a účel úpravy VYHLÁŠKA č. 17/2009 Sb. ze dne 5. ledna 2009, o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě Ministerstvo životního prostředí stanoví v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle 11 odst. 5 zákona č. 167/2008

Více

c. 371/2006 Sb., se rneni takto:

c. 371/2006 Sb., se rneni takto: Castka 44 Sbfrka zakonu c. 146 / 2009 Strana 1879 146 VYHLASKA ze dne 18. kvetna 2009, kterou se rneni vyhlaska c. 32912004 Sb., 0 pffpravcich a dalsfch prostfedcich na ochranu rostlin, ve zneni vyhlasky

Více

EKOLOGICKÁ ÚJMA NA PŮDĚ A JEJÍ NÁPRAVA

EKOLOGICKÁ ÚJMA NA PŮDĚ A JEJÍ NÁPRAVA EKOLOGICKÁ ÚJMA NA PŮDĚ A JEJÍ NÁPRAVA Odbor ochrany horninového a půdního prostředí RNDr. Jan KRHOVSKÝ, CSc. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Telefon: 267 12 27 29 Email:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 6 Rozeslána dne 16. ledna 2009 Cena Kč 24, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 6 Rozeslána dne 16. ledna 2009 Cena Kč 24, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 6 Rozeslána dne 16. ledna 2009 Cena Kč 24, O B S A H : 16. Vyhláška o obsahu a rozsahu kvalifikace pro výkon fyzické ostrahy a služby soukromého detektiva

Více

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku

VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Strana 6450 Sbírka zákonů č. 480 / 2012 480 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb.,

Více

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku

480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012. o energetickém auditu a energetickém posudku 480/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2012 o energetickém auditu a energetickém posudku Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA dle ust. 37 zák. č. 164/2001 Sb. 1) ŽADATEL: a) Fyzická osoba Jméno:. Bydliště:... Příjmení:.. PSČ: Titul:. Podpis:... b) Fyzická osoba podnikající: Jméno:. Místo podnikání:

Více

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP

Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti, podrobnosti a postupy vztahující se k EA a EP Povinnosti k EA, EP a PEN řeší právní předpis č. 318/2012 Sb. (zákon č. 406/2000 Sb.). 7a průkaz energetické náročnosti 9 energetický audit 9a

Více

103/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. března 2006

103/2006 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. března 2006 103/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. března 2006 o stanovení zásad pro vymezení zóny havarijního plánování a o rozsahu a způsobu vypracování vnějšího havarijního plánu Ministerstvo vnitra stanoví podle 19

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost, předpoklad k 1. 4. 2013 Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 24 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH

Více

VYHLASKA ze dne 5. srpna 2009 o pouzfvani sedimentu na zernedelske pude

VYHLASKA ze dne 5. srpna 2009 o pouzfvani sedimentu na zernedelske pude Castka 77 Sbfrka zakonu c. 257 / 2009 Strana 3551 257 VYHLASKA ze dne 5. srpna 2009 o pouzfvani sedimentu na zernedelske pude Ministerstvo zernedelstvi a Ministerstvo zivotniho prostredi stanovi podle

Více

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013.

Jednotlivé paragrafy zákona jsou rozpracovány v příslušných vyhláškách, které vstupují v platnost - předpoklad v měsíci dubnu 2013. Zákon 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických

Více

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území okumentace obsahuje části: okumentace musí vždy obsahovat části až s tím, že rozsah jednotlivých

Více

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami [K 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona] 432/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zemědělství ze dne 3. prosince 2001 o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu Změna: 195/2003

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ZAKON. Cl. I. Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009. Castka 109

ZAKON. Cl. I. Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009. Castka 109 Strana 4886 Sbfrka zakonu c. 349 / 2009 Castka 109 349 ZAKON ze dne 11. zan 2009, kteryrn se rneni zakon c. 114/1992 Sb., ochrane pfirody a krajiny, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a zakon c. 161/1999 Sb.,

Více

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA

523/2006 Sb. VYHLÁŠKA 523/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. listopadu 2006, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky

Více

PREDSEDA VLADY vyhlasuje ZAKON. o veterinarni peci

PREDSEDA VLADY vyhlasuje ZAKON. o veterinarni peci Strana 5090 Sbfrka zakonu c. 332 / 2008 Castka 108 332 PREDSEDA VLADY vyhlasuje uplne zneni zakona c. 166/1999 Sb., 0 veterinarnf peci a 0 zrnene nekterych souvisejicfch zakonu (veterinarni zakon), jak

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby Citace pův. předpisu: 148/1998 Sb. Částka: 51/1998

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev

Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních vrstev Seminář na aktuální téma v oboru hydrogeologie - Ostrava, 11112010 Geologické průzkumy v praxi ověřování hydrogeologických poměrů a provádění polních testů pro posouzení možností vsakování vod do půdních

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

ZAKON ze dne 8. rfjna 2009,

ZAKON ze dne 8. rfjna 2009, Strana 6218 Sbfrka zakonu c. 380 / 2009 Castka 123 380 ZAKON ze dne 8. rfjna 2009, kteryrn se meni zakon c. 123/1998 Sb., 0 pravu na informace 0 zivotnfm prostredi, ve zneni pozdejsich pfedpisu, a zakon

Více

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY

CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY CHEMISMUS PODZEMNÍ VODY Posudek číslo: 37 Datum: 23. květen 2008 Lokalizace: souřadnice středu vybraného území (S-JTSK): X = 974986, Y = 756542 katastrální území: Neštěmice obec: Ústí nad Labem Ústecký

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č.1 Urbanistické, architektonické, kulturní a krajinářské hodnoty území pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Zhotovitel: Mgr.

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Žadatel. fyzická osoba. fyzická osoba oprávněná k podnikání. právnická osoba

Žadatel. fyzická osoba. fyzická osoba oprávněná k podnikání. právnická osoba MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ poznámka: v kompetenci ÚMČ Praha 16 Radotín je udělování souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského

Více

~ l.i ~ HRADEC KRALOVE MAGISTAAT MESTA HRADEC KAALOVE, CESKOSLOVENSKE ARMADY 408, 502 00 HRADEC KAALOVE ODBOR HLAVNIHO ARCHITEKTA

~ l.i ~ HRADEC KRALOVE MAGISTAAT MESTA HRADEC KAALOVE, CESKOSLOVENSKE ARMADY 408, 502 00 HRADEC KAALOVE ODBOR HLAVNIHO ARCHITEKTA ~ l.i ~ HRADEC KRALOVE MAGISTAAT MESTA HRADEC KAALOVE, CESKOSLOVENSKE ARMADY 408, 502 00 HRADEC KAALOVE ODBOR HLAVNIHO ARCHITEKTA Uzemni studie Olesnice -lokalita Z 1 b ZADANi brezen 2014 '. Pofizovatel:

Více

Částka 53. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

Částka 53. ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Strana 2210 Sbírka zákonů č. 167 / 2008 167 ZÁKON ze dne 22. dubna 2008 o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011

62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 62/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. března 2011 o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní

Více

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

PŘÍLOHA D POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro zjištění obvyklé ceny nemovitostí (dále jen Postup) pro účely realizace

Více

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006

NAŘÍZENÍ Č. 3/2006 SPRÁVY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI BROUMOVSKO. ze dne 4.7.2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují Tel.: 491 549 020-33 fax: 491 549 034 e-mail: broumov @schkocr.cz http://broumovsko.schkocr.cz

Více

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje

Krajsky ufad Stredoceskeho kraje Krajsky ufad Stredoceskeho kraje 0080R? I V 0 1 N 1 H 0 P R O S T R t D I A ^tmfcdtlstvi Praha: 24.04.2014 Die ro/dclovniku Cislojednaci: 047711/2014/KUSK Spisova znacka: SZ_ 047711/2014/KUSK Vyfizuje:

Více

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY

POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY PŘÍLOHA Č.9 POSTUP PŘI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A STANOVENÍ NÁKLADOVÉ MEZERY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Účel postupu při oceňování nemovitostí V této příloze je definován postup při oceňování nemovitostí pro

Více

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY

POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU PSÁRY Odbor územního plání, MěÚ Černošice vedoucí: Ing. Helena Ušiaková referent: Ing. arch. Kristýna Jirsová ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ vytváří předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU PODPORY ZAJIŠTĚNÍ MONITORINGU VOD Státní fond životního prostředí ČR vyhlašuje výzvu pro předkládání žádostí podle Příloh V Směrnice Ministerstva životního

Více

329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin 329/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. dubna 2004 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Změna: 371/2006 Sb. (část) Změna: 371/2006 Sb. Změna: 146/2009 Sb. Ministerstvo zemědělství stanoví ve

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

Odborný seminář. EKOLOGICKÁ ÚJMA: Hodnocení rizik a finanční zajištění

Odborný seminář. EKOLOGICKÁ ÚJMA: Hodnocení rizik a finanční zajištění Odborný seminář EKOLOGICKÁ ÚJMA: Hodnocení rizik a finanční zajištění JUDr. Ondřej Vícha, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí ČR legislativní odbor ENVI GROUP s.r.o. Praha, 15.5.2012 Obsah prezentace

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Energetický audit postup a součásti

Energetický audit postup a součásti Energetický audit postup a součásti VYHLÁŠKA č. 480/2012 Sb. Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 20. prosince 2012, o energetickém auditu a energetickém posudku 148 Co je to energetický audit? Komplexní

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 19. 12. 2013 Č. j.: 91804/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.101 HLADINA HLUKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 4.101 HLADINA HLUKU. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Ukazatele a číselné hodnoty Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.101 HLADINA HLUKU

Více

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně

č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně č. 98/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. března 2011 o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Mapové podklady pro přípravu, projektování a povolování staveb. Geodetická část projektové dokumentace.

Mapové podklady pro přípravu, projektování a povolování staveb. Geodetická část projektové dokumentace. Mapové podklady pro přípravu, projektování a povolování staveb. Geodetická část projektové dokumentace. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Ing. Martina Vichrová, Ph.D. Fakulta aplikovaných věd - KMA oddělení

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu.

Doklad nesmí být starší než 3 měsíce, počítáno od data podání na Fondu. Doklad musí odpovídat skutečnému stavu. Připravovaná výzva z OPŽP PO 3, oblast podpory 3.2 - zateplení veřejných budov Manuál k původním žádostem veřejných budov z Programu Zelená úsporám podávaným do Operačního programu životní prostředí Doklady

Více

ZAKON. o Statni zernedelske a potravinarske inspekci

ZAKON. o Statni zernedelske a potravinarske inspekci Castka 70 Sbfrka zakonu c. 223 / 2008 Strana 3193 223 PREDSEDA VLADY vyhlasuje uplne zneni zakona c. 14612002 Sb., o Statni zernedelske a potravinarske inspekci a 0 zrnene nekterych souvisejicich zakonu,

Více

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda

č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda č. 295/2011 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 14. září 2011 o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění Vláda nařizuje podle 14 odst. 5 zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 38 544 17 Dvůr Králové nad Labem ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [ 58

Více

Předmět: Praktikum ze zeměpisu

Předmět: Praktikum ze zeměpisu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Praktikum ze zeměpisu Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy

Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Popis nástroje - Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Název nástroje: o Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) Zákonné regulace nástroje: o zaveden od 1.

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ podle ustanovení 86 ve spojení s 80 zákona

Více

DANOVE PRIJMY VEREJNYCH ROZPOCTÜ. v Ceske republice. Rad im Bohäc. t Wolters Kluwer Ceskä republika

DANOVE PRIJMY VEREJNYCH ROZPOCTÜ. v Ceske republice. Rad im Bohäc. t Wolters Kluwer Ceskä republika DANOVE PRIJMY VEREJNYCH ROZPOCTÜ v Ceske republice Rad im Bohäc t Wolters Kluwer Ceskä republika Obsah 0 autorovi 10 Seznam zkratek nekterych prävm'ch predpisü 11 Üvod 14 1 PRUMY VEREJNYCH ROZPOCTÜ 17

Více

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI

POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI projektů podpořených z podoblasti podpory 1.3.1 OPŽP pro vydání stanoviska MŽP - odborného garanta OP 1.3.1 k závěrečnému vyhodnocení akce (ZVA) Zpracovali odborní

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Předmět a náplň vyjádření osoby s odbornou způsobilostí hydrogeologa Vymezení legislativního rámce geologického práva, metodika průzkumu Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz

Více

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti

ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti ČLÁNEK 7 Průkaz energetické náročnosti Jan Pejter expert ENVIROS, s.r.o. 6. ledna 2006 Obsah přednášky Směrnice Evropského parlamentu a Rady č.2002/91/ec Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb. Návrh vyhlášky,

Více

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

PREDSEDA VLADY vyhlasuje. uplne zneni zakona c. 10012004 Sb.,

PREDSEDA VLADY vyhlasuje. uplne zneni zakona c. 10012004 Sb., Strana 7108 Sbfrka zakonu c. 441 / 2009 Castka 139 441 PREDSEDA VLADY vyhlasuje uplne zneni zakona c. 10012004 Sb., o ochrane druhu volne zijfdch zivocichu a plane rostoucich rostlin regulovanim obchodu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001

Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy ke zlepšení kvality ovzduší BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Autor Ing. Vladislav Bízek Organizace DHV CR, spol. s r. o. Název textu Programy snižování emisí Programy ke zlepšení kvality ovzduší Blok BK10 - Legislativa a právo Datum Prosinec 2001 Poznámka Text neprošel

Více

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R

CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R CENTRUM KARDIOVASKULÁRNÍ A TRANSPLANTAČNÍ CHIRURGIE BRNO STAVEBNÍ ÚPRAVY ČÁSTI 1.NP BUDOVY R JEDNOSTUPŇOVÁ DOKUMENTACE STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: a. Identifikační údaje stavby a investora, základní

Více

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ ZÁKON V PRAXI Část 4, Díl 2, Kapitola 1, str. 1 4/2.1 VÝPISY, OPISY, KOPIE A INFORMACE Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pro poskytování výpisů, opisů, kopií a informací z katastru nemovitostí platí tyto

Více

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Strana 6772 Sbírka zákonů č. 391 / 2013 Částka 152 391 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 95 odst. 1 zákona

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Zábřeh Ulice: Masarykovo náměstí 510/6 PSČ,obec: 789 01 Zábřeh V Olomouci dne 1. 11. 2011 Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava DOKUMENTACE PRO DOPRACOVÁNÍ KONCEPTŮ A INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava DOKUMENTACE PRO DOPRACOVÁNÍ KONCEPTŮ A INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava DOKUMENTACE PRO DOPRACOVÁNÍ KONCEPTŮ A INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ Bc. Hana Mikulová vedoucí odboru řízení projektů OSNOVA PREZENTACE 1. Přehled

Více

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU

AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU AKTUALIZACE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ZMĚNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU Metodický pokyn Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje únor 2014 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Komu je metodika určena... 1 1.2 Důvod a účel

Více

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU

ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [ 17 vodního zákona] 1. Žadatel 1) Obchodní firma nebo název / Jméno, popřípadě jména, příjmení Sídlo / Místo podnikání

Více

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních

1 ) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované. Směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních Strana 186 Sbírka zákonů č.23 / 2011 23 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. prosince 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 10-2750 / 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 10-2750 / 10 o obvyklé ceně pozemků ve zjednodušené evidenci parcely původního Pozemkového katastru (PK) parc.č. 287, 317, 2814, 2815, 2831, 2860, 2929 a 3346 v k.ú. Police u Valašského

Více

Vsakování srážkových vod do půdních vrstev. Nejdůležitější přehled právních a jiných předpisů

Vsakování srážkových vod do půdních vrstev. Nejdůležitější přehled právních a jiných předpisů Vsakování srážkových vod do půdních vrstev 1 Nejdůležitější přehled právních a jiných předpisů 2 Zákon č. 254/2001 Sb., 5, odstavec 3. - zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých

Více

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Základní přístupy k podrobnému hodnocení rizika

Čl. 1 Úvod. Čl. 2 Základní přístupy k podrobnému hodnocení rizika Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí pro provádění podrobného hodnocení rizika ekologické újmy Postup při provádění podrobného hodnocení rizika

Více

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013

PŘÍLOHA č. 3: http://www.sbirka.cz/posl4tyd/nove/13-391.htm VYHLÁŠKA. ze dne 25. listopadu 2013 Směrnice k provádění preventivních lékařských prohlídek u výkonnostních sportovců startujících na akcích pořádaných ČVS PŘÍLOHA č. 3: Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu č. 391/2013

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Legislativa Základní pojmy ČIŽP x Provozovatel Finanční zajištění EÚ a složková legislativa Případová studie

Legislativa Základní pojmy ČIŽP x Provozovatel Finanční zajištění EÚ a složková legislativa Případová studie Uplatňování zákona č. 167/2008 Sb., o ekologické újmě z pohledu ČIŽP Milena Drašťáková 10.2.2009 EKOMONITOR Vyhláška o zjišťování a nápravě ekologické újmy na půdě 1 Osnova Legislativa Základní pojmy ČIŽP

Více

A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 1 vyhlášky

A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 1 vyhlášky A. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele podle 1 vyhlášky a) popis potřeb, které mají být Předmětem plnění této zakázky je odstranění staré ekologické

Více

Projekt monitoringu. investor :

Projekt monitoringu. investor : Výtisk 6 Zakázka : DS BENZINA Červené Pěčky - PD monitoringu Číslo zakázky : SAN-15-0192 Interní číslo dokumentu : PRO-SAN-15-0004 Projekt monitoringu Monitoring a sběr fáze v rámci opatření vedoucích

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-11 CHARAKTERISTIKY A DOKUMENTACE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-11 CHARAKTERISTIKY A DOKUMENTACE. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_PEL-3.EI-11 CHARAKTERISTIKY A DOKUMENTACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více