Plánování v oblasti vod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánování v oblasti vod"

Transkript

1 Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe PROSINEC 2009 VII. jednání komise Mgr. Petr Ferbar Povodí Labe, státní podnik

2 Program jednání komise 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování 3) Stav a průběh prací na PDP (hodnocení stavu) 4) Plnění požadavků Povodňové směrnice 5) Různé 6) Závěr

3 Složení komise (KPOV) Poslední komise proběhla dne Předseda komise pro PDP: Ing. Petr Martínek (investiční ředitel) Nové členství: Povodí Ohře, státní podnik (Ing. Vlastimil Zahrádka) Ministerstvo dopravy (Ing. Martin Vavřička) Další návrhy:?

4 Plán oblasti povodí I. cyklus Současný stav: V současné době platí Plán oblasti povodí Horního a středního Labe schválený zastupitelstvy krajů k Platnost I. Plánu je do konce roku 2015, následovat bude druhé období Do by měli být schváleny II. Plány Probíhá realizace Programu opatření a monitoring stavu vod (vliv opatření)

5 Plány dílčích povodí II. cyklus Hotovo Zřízení komisí pro plánování (KPOV) - jednání Časový plán a program prací pro zpracování plánů Maketa pro Plány dílčích povodí a Národní plány povodí Aktualizace vodních útvarů povrchových vod Předběžné vymezení HMWB a AWB Ukončení přípravných prací (Významné VH problémy) Zpráva EK o pokroku při plnění Programu opatření

6 Plány dílčích povodí II. cyklus Probíhá a bude pokračovat Vyhodnocení stavu vodních útvarů Tvorba návrhu programu opatření Kompletace návrhů Plánů dílčích povodí (do ) Předložení návrhů Plánů veřejnosti k připomínkám Schválení vlastních Plánů povodí Platnost II. Plánů povodí ( )

7 Aktuální informace z procesu plánování Pravidelná i mimořádná jednání PV KPOV ( , , ) projednávání podkladů pro NPP, hodnocení stavu vodních útvarů, proces SEA ) Dne proběhlo v Bruselu bilaterální jednání (EK/ČR) k prvním Plánům povodí (85 otázek na ČR). Probíhá vypořádání připomínek k Významným problémům nakládání s vodami (termín zveřejnění ) přip. AOPK, MD, NP Podyjí... Předsednictví v PV KPOV předalo Ministerstvo zemědělství (Ing. Král) od letošního roku (2014) na Ministerstvo životního prostředí (Ing. Vlasák) bude jednání PV KPOV na MŽP.

8 Plány dílčích povodí SEA Na pravidelných jednání PV KPOV byla diskutována otázka posuzování vlivů na životní prostředí (SEA) ve vztahu k jednotlivým úrovním plánů povodí (3 úrovně). Plány dílčích povodí jsou chápány jako podklad pro sestavení Národních plánů povodí (vč. závazného Programu opatření výběr z PDP). Kraje budou PDP schvalovat jako podklad NPP. Plány dílčích povodí nebudou posuzovány procesem SEA (dopis Ing. Honové, ředitelce odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence) Procesem SEA musí projít Národní plány povodí

9 Stav a průběh prací na PDP Obsah PDP: Úvod I. Charakteristiky dílčího povodí II. Užívání vod a dopady lidské činnosti na stav vod III. Monitoring hodnocení stavu IV. Cíle pro povrchové vody, podzemní vody a chráněné oblasti vázané na vodní prostředí V. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny VI. Opatření k dosažení cílů VII.Ekonomické údaje VIII.Ostatní údaje

10 Stav a průběh prací na PDP Stav: Přípravné práce na úrovni PDP byly ukončeny ke konci roku 2013 Rozpracované jsou v podstatě všechny kapitoly obou Plánů dílčích povodí, tj. I až VIII. (s různým stupněm rozpracovanosti) Kapitola Úvod a kapitola I. je před dokončením, nyní na PLa připomínkujeme Nejzásadnější kapitoly jsou vázané na vyhodnocení stavu vodních útvarů, které bylo dokončeno teprve k (původně dle ČPPP mělo být již k ) zatím povrchové vody ( řeka ) následovat budou jezera a k budou teprve podzemní vody.

11 Stav a průběh prací na PDP Problémy: Podkladová data v ČR existuje velké množství kvalitních podkladů. Jedná se o různé databáze, výstupy z projektů financovaných z veřejných peněz atd. Pro správce povodí a zpracovatele podkladů PDP i NPP je obtížné se k nim dostat. Toto by bylo potřeba zabezpečit z centrální úrovně (MZe, MŽP) spíše již apel na III. cyklus plánování Nedostatečně včas zajištěné metodiky a postupy prací a nedokonalá koordinace prací na všech úrovních Plánů

12 Stav a průběh prací na PDP Ambice: Navrhnout rozumnou sadu opatření, která bude reagovat na stav vodních útvarů (resp. na vlivy) a povede efektivně k dosažení dobrého stavu vod, což je jedním z hlavních cílů Rámcové směrnice o vodě Konzultace prací na PDP s Ministerstvem dopravy za účelem správného pojetí problematiky plavby (zapracování řady strategických dokumentů atd.) Zapracovat lépe stále aktuálnější otázky sucha a klimatické změny (povodňová problematika je řešena s větším zřetelem a to jak v PDP, tak v PpZPR)

13 Hodnocení stavu vodních útvarů Aktualizace vymezení vodních útvarů povrchových vod

14 Hodnocení stavu vodních útvarů Aktualizace vymezení HMWB a AWB

15 Hodnocení stavu vodních útvarů Vymezení útvarů podzemních vod se zatím nemění

16 Hodnocení stavu vodních útvarů Vyhodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod kategorie řeka (provedlo VÚV T.G.M., v.v.i., pobočka Ostrava, zakázka od MŽP) Vyhodnocení stavu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů kategorie řeka (provedlo VÚV T.G.M., v.v.i., pobočka Ostrava, mimo zakázku MŽP) Vyhodnocení stavu vodních útvarů povrchových vod kategorie jezero cca (provádí VÚV T.G.M., v.v.i., pobočka Ostrava, mimo zakázku MŽP) Vyhodnocení stavu útvarů podzemních vod přislíbeno od MŽP k (provede RNDr. Prchalová z VÚV T.G.M., v.v.i.)

17 Hodnocení stavu vodních útvarů Dílčí povodí Horního a středního Labe Hodnocení chemického stavu

18 Hodnocení stavu vodních útvarů Dílčí povodí Horního a středního Labe Hodnocení ekologického stavu

19 Hodnocení stavu vodních útvarů Dílčí povodí Horního a středního Labe Hodnocení celkového stavu

20 Hodnocení stavu vodních útvarů Dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přít. Odry Hodnocení chemického stavu

21 Hodnocení stavu vodních útvarů Dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přít. Odry Hodnocení ekologického stavu

22 Hodnocení stavu vodních útvarů Dílčí povodí Lužické Nisy a ostatních přít. Odry Hodnocení celkového stavu

23 Hodnocení stavu vodních útvarů Porovnání celkového stavu VÚ POP vs. PDP Hodnocení celkového stavu porovnání POP a PDP

24 Návrhy opatření Plány dílčích povodí budou obsahovat návrhy opatření ( zásobník opatření, ze kterého se vyberou opatření do Národních plánů povodí, kde se stanou závaznými) Vypořádání opatření z prvního plánu (POP HSL) realizovaná nebudou zařazena, probíhající budou zařazena a nezahájena budou znovu posouzena a bude rozhodnuto o jejich zařazení do návrhu opatření v PDP Reakce na vyhodnocení stavu vodních útvarů navržení nových opatření ve vazbě na problematické ukazatele Reakce na v současné době realizované a připravované akce různých typů opatření (ČOV, PPO, SEZ atd.)

25 Návrhy opatření Studie proveditelnosti revitalizačních opatření z POP HSL celkem 38 akcí (HSL) z toho 11 realizovatelných, 7 akcí realizovatelných s podmínkami a 20 obtížně realizovatelných

26 Plnění požadavků Povodňové směrnice Směrnice Evropského parlamentu 2007/60/ES, o zvládání povodňových nebezpečí a povodňových rizik ( Povodňová směrnice ) Předběžné vyhodnocení povodňových rizik a vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem hotovo k Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik hotovo k Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem zpracovává se a bude hotovo k Plán pro zvládání povodňových rizik zajistí MŽP prostřednictvím ČHMÚ

27 Plnění požadavků Povodňové směrnice Mapy rizik: zveřejněno na Nyní probíhají semináře na KÚ

28 Plnění požadavků Povodňové směrnice Aktualizace záplavových území a aktivních zón: Stanovení Aktivní zóny záplavového území pro úseky s VPR, které byly dělány 1D modelem jsou již podklady k dispozici a připravuje se postupná distribuce na jednotlivé krajské úřady Stanovení Aktivní zóny záplavového území pro úseky s VPR, které byly dělány 2D modelem nyní je vypsána zakázka, předpoklad dokončení je říjen 2014 a poté bude následovat distribuce na jednotlivé krajské úřady Složité případy (soutoky?), nejednotná metodika

29 Plnění požadavků Povodňové směrnice Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem (DOsVPR) zpracovatel VRV a.s., termín odevzdání (termín dle ČPPP k ) DOsVPR nahrazují v podstatě plány pro zvládání povodňových rizik na úrovni dílčích povodí DOsVPR budou jako příloha součástí PDP DOsVPR budou pro každý úsek resp. tok s VPR DOsVPR budou pouze sumarizací opatření

30 Plnění požadavků Povodňové směrnice Podána žádost do OPŽP (podoblast podpory ) Zpracování studií odtokových poměrů na vybraných úsecích toků s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe celkem pro 32 lokalit na 19 tocích celkem dotčeno 42 obcí, délka řešených úseků 92,2 km Předpokládaný termín realizace (červen 2014 říjen 2015) Předpokládaný finanční objem - 5,151 mil. Kč Původní projekt NEOSPOR Návrh efektivních opatření ke snížení povodňových rizik v ČR nakonec vypsán nebyl.

31 Spolupráce realizace opatření Úvod kap PDP důvod nerealizace opatření Opatření realizována (v realizaci ) Opatření nerealizována (důvody) 1) Majetkoprávní důvody 2) Finanční a ekonomické důvody 3) Technická neproveditelnost 4) Pominul důvod realizace 5) Legislativní a právní důvody

32 Spolupráce realizace opatření Kraje - doplnit důvody u jasných akcí (opatření), ke kterým na KÚ existují informace PLa připraví tabulku opatření rozdělenou dle jednotlivých krajů a typů opatření a rozešle do konce týdne.

33 Různé Pozvánka na Magdeburský seminář o ochraně vod 2014 Termín konání: Místo konání: Špindlerův Mlýn (Hotel Harmony Club)

34 Závěr Úkoly: PLa: Zajistit do Návrhy Plánů dílčích povodí, informovat kraje a dotčené subjekty Kraje: Zajistit součinnost se zpracovatelem při získávání podkladů pro sestavení Návrhů Plánů dílčích povodí, tabulka opatření k revizi Termín příštího jednání: dle potřeby (červen?, září?) Kontaktní osoby za PLa: Ing. Petr Martínek investiční ředitel Mgr. Petr Ferbar vedoucí odboru PVZ Ing. Michal Krejčí referát VH plánování Ing. Jiří Skořepa referát hydrotechniky Zápis z jednání : do 14-ti dnů

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Komise pro plánování při státním podniku Povodí Labe II. jednání komise 12.6.2012 Povodí Labe, státní podnik Program jednání 1) Zahájení 2) Aktuální informace z procesu plánování

Více

Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl

Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl Plánování v oblasti vod příprava národních plánů povodí Mgr. Ladislav Faigl Oddělení vodohospodářské politiky Obsah prezentace Vývoj plánování v oblasti vod (od SVP po WFD) Legislativa I. plánovací cyklus

Více

Plánování v oblasti vod

Plánování v oblasti vod Plánování v oblasti vod Mgr. Michaela Vojtěchovská Šrámková Odbor ochrany vod michaela.vojtechovska@mzp.cz Vodoprávní úřady Nové Město, 29. 30. 4. 2015 Obsah prezentace Legislativa Co je plánování? Jaké

Více

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA IV. SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘÍPRAVNÝCH PRACÍ - ZÁKLADNÍ INFORMACE Přípravné práce pro Plán oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech členských zemích Evropské

Více

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE PŘÍPRAVNÉ PRÁCE PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ DYJE 1.5 Shromáždění závazných podkladů, zejména o stavu povrchových a podzemních vod, o užívání vod a nakládání s nimi a o vlivech na stav povrchových a podzemních

Více

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice

Informační podpora procesu plánování v oblasti vod a naplnění požadavků Rámcové směrnice a naplnění požadavků Rámcové směrnice prosinec 2005 DHI Hydroinform a.s. Základní identifikační údaje Objednatel Ministerstvo zemědělství ČR Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Ing. Libor Ansorge Zpracovatel DHI

Více

Příloha kapitoly 2.3: Hodnocení naplňování předběžných podmínek

Příloha kapitoly 2.3: Hodnocení naplňování předběžných podmínek Příloha kapitoly 2.3: Hodnocení naplňování předběžných podmínek IA/ Vymezení aplikovatelných TEMATICKÝCH (EFRR, ESF, FS, EZFRV) předběžných podmínek a jejich plnění na národní úrovni Předběžná ne 1.1.

Více

Obsah: Úvod... 3 A. Popis oblasti povodí... 5 B. Užívání vod a jeho vliv na stav vod... 11 C. Stav a ochrana vodních útvarů... 16 D. Ochrana před povodněmi a vodní režim krajiny... 33 E. Odhad dopadů opatření

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ZÁKLADNÍ INFORMACE O PLÁNECH OBLASTÍ POVODÍ A PROGRAMECH OPATŘENÍ PRO SPRÁVNÍ OBVOD HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY PLÁN OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY PLÁN OBLASTI POVODÍ HORNÍHO A STŘEDNÍHO LABE PLÁN OBLASTI POVODÍ

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

Obsah. Zpráva o plnění hlavního předmětu činnosti 2. Plánování v oblasti vod 10. Břehové porosty v intravilánu města Hradec Králové 12

Obsah. Zpráva o plnění hlavního předmětu činnosti 2. Plánování v oblasti vod 10. Břehové porosty v intravilánu města Hradec Králové 12 Obsah Zpráva o plnění hlavního předmětu činnosti 2 Plánování v oblasti vod 10 Břehové porosty v intravilánu města Hradec Králové 12 Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 13 Rozvaha (aktiva

Více

ZPRÁVA III. VÝZNAMNÉ PROBLÉMY NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZPRÁVA III. VÝZNAMNÉ PROBLÉMY NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZÁKLADNÍ INFORMACE ZPRÁVA III. VÝZNAMNÉ PROBLÉMY NAKLÁDÁNÍ S VODAMI ZÁKLADNÍ INFORMACE Významné problémy nakládání s vodami (VH problémy) zjištěné v oblasti povodí Horního a středního Labe V současné době probíhají ve všech

Více

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PODANÝCH K NÁVRHU NÁRODNÍHO PLÁNU POVODÍ LABE

VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PODANÝCH K NÁVRHU NÁRODNÍHO PLÁNU POVODÍ LABE VYHODNOCENÍ PŘIPOMÍNEK PODANÝCH K NÁVRHU NÁRODNÍHO PLÁNU POVODÍ LABE srpen 2015 Podle ustanovení 24 odst. 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších

Více

Pracovní návrh určený k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Pracovní návrh určený k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Pracovní návrh určený k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 2 1. ČERVENCE 2006 Předkladatel Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, dotčenými ústředními správními

Více

Vodohospodářské. Seminář pro vodoprávní úřady Medlov 2013 Král Miroslav

Vodohospodářské. Seminář pro vodoprávní úřady Medlov 2013 Král Miroslav Vodohospodářské a vodoprávní aktuality Seminář pro vodoprávní úřady Medlov 2013 Král Miroslav Obsah Povodeň v červnu 2013 Preventivní protipovodňová opatření Vodní zákon a prováděcí předpisy Plánování

Více

RESORTNÍ PŘEDPISY OBSAH 4. JEDNACÍ ŘÁD ROČNÍK XXII DUBEN 2012 ČÁSTKA 4. Rady Státního fondu životního prostředí České republiky REZORTNÍ PŘEDPISY

RESORTNÍ PŘEDPISY OBSAH 4. JEDNACÍ ŘÁD ROČNÍK XXII DUBEN 2012 ČÁSTKA 4. Rady Státního fondu životního prostředí České republiky REZORTNÍ PŘEDPISY ROČNÍK XXII DUBEN 2012 ČÁSTKA 4 OBSAH REZORTNÍ PŘEDPISY 4. Jednací řád Rady Státního fondu životního prostředí České republiky...1 5. Dodatek č. 7 ke směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování finančních prostředků

Více

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury

Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Vodní nádrže a rizika vodohospodářské infrastruktury Petr Kubala Povodí Vltavy, státní podnik www.pvl.cz Voda jako strategický faktor konkurenceschopnosti ČR příležitosti a rizika 8/9/12 Praha, 3. prosince

Více

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE PLÁN DÍLČÍHO POVODÍ BEROUNKY ZVEŘEJNĚNÝ NÁVRH PLÁNU K PŘIPOMÍNKÁM VIII. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE TEXT Povodí Vltavy, státní podnik Prosinec 2014 Obsah VIII. Doplňující údaje... 1 VIII.1. Seznam dalších podrobnějších

Více

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství III. Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství pro období 2011 2015 1. Úvod Od vyvrcholení přístupových jednání České republiky do Evropské unie byly zpracovány

Více

Implementace povodňové směrnice v ČR

Implementace povodňové směrnice v ČR Implementace povodňové směrnice v ČR základní informace o postupu, informování a zapojení veřejnosti Ing. Josef Reidinger vedoucí oddělení ochrany před povodněmi OOV MŽP reidinger@mzp.cz +420 267 122 998

Více

II. Výdaje státního rozpočtu kapitola Ministerstvo životního prostředí

II. Výdaje státního rozpočtu kapitola Ministerstvo životního prostředí Částka 4 Věstník Nejvyššího kontrolního úřadu 2004 Strana 353 03/34 Ekologické projekty a opatření v povodí řeky Dyje financované z prostředků státu a prostředků poskytnutých ČR ze zahraničí Kontrolní

Více

Protipovodňová ochrana 2013

Protipovodňová ochrana 2013 MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Protipovodňová ochrana 2013 Sborník z konference Protipovodňového vzdělávacího a výzkumného centra konané dne 4. 11. 2013 v Hotelu Continental, Brno Masarykova

Více

IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 ZMĚNOVÝ LIST

IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 2013 ZMĚNOVÝ LIST OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na 17. zasedání MV OPŽP dne 18. 6. 2015, zveřejněno dne 19. 6. 2015 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem

Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY ZPRÁVA ZUBŘINA 10100148_1 - Ř. KM 20,000 26,000 červen 2014 Dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem DÍLČÍ POVODÍ BEROUNKY

Více

PLÁN OBLASTI POVODÍ OHŘE A DOLNÍHO LABE

PLÁN OBLASTI POVODÍ OHŘE A DOLNÍHO LABE PLÁN OBLASTI POVODÍ OHŘE A DOLNÍHO LABE ÚVODNÍ ČÁST prosinec 2009 1 Obsah: 1. Identifikační list... 1 2. Úvod... 2 3. Plány v oblasti vod... 2 4. Struktura Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe... 4

Více

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně

V Praze dne 30. dubna 2010. Rut Bízková ministryně Přílohy V Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory zajištění monitoringu vod účinné od 1. května 2010

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI REVITALIZAČNÍCH OPATŘENÍ A ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK NA VODNÍCH TOCÍCH

STUDIE PROVEDITELNOSTI REVITALIZAČNÍCH OPATŘENÍ A ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK NA VODNÍCH TOCÍCH STUDIE PROVEDITELNOSTI REVITALIZAČNÍCH OPATŘENÍ A ZPRŮCHODNĚNÍ MIGRAČNÍCH PŘEKÁŽEK NA VODNÍCH TOCÍCH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA březen 2014 Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s. / Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Více

Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020

Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 III. Akční plán Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové informace v České republice do roku 2020 GeoInfoStrategie Ministerstvo vnitra, Český úřad zeměměřický a katastrální, Ministerstvo obrany,

Více

Vyhodnocení povodní v červnu 2013

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 seminář k výsledkům projektu Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Praha 16. října 2014 Významné povodně v České republice Povodeň Typ povodně Zasažená oblast Nejvyšší N-letost Důsledky povodní Dokumentace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. května 2006 č. 496 k financování protipovodňových opatření zajišťovaných Ministerstvem zemědělství V l á d a I. s c h v a l u j e financování

Více