Vztahy mezi klíčovými finančními ukazateli. Ing. Štěpán Onder, PhD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vztahy mezi klíčovými finančními ukazateli. Ing. Štěpán Onder, PhD"

Transkript

1 Vztahy mezi klíčovými finančními ukazateli Ing. Štěpán Onder, PhD

2 Rozvaha Poskytuje informaci o firemních zdrojích (aktivech) a způsobu jejich financování. Poskytuje informaci o krátkodobých a stálých aktivech k určitému datu. Financování je směsí krátkodobých závazků, dlouhodobých závazků a vlastního kapitálu.

3 Výsledovka Obsahuje informace ohledně ziskovosti v průběhu určitého časového období. Poskytuje informaci o finančních tocích nákladů a výnosů v průběhu určitého časového období.

4 Cash flow Integruje informace z rozvahy a výsledovky. Ukazuje efekty pohybů výsledkových a rozvahových položek na cash flow. Ukazuje tři oblasti tvorby cash flow: a) provozní b) investiční c) finanční

5 Aktiva, pasiva a vlastní jmění: definice aktiva pasiva zdroje řízené podnikem existence je výsledkem minulých skutečností nositel budoucího ekonomického prospěchu současné povinnost podniku výsledek minulých skutečností vypořádání se očekává, že způsobí odtok zdrojů vlastní jmění přebytek aktiv nad pasivy

6 Aktiva a pasiva: kritéria pro rozpoznání aktiva pasiva pokud je pravděpodobné, že budoucí ekonomický prospěch bude plynout do firmy, a pokud náklady nebo hodnota aktiv může být spolehlivě změřená pokud je pravděpodobné, že dojde k odtoku zdrojů z důvodu vypořádání současných závazků pokud odtok zdrojů může být spolehlivě změřen

7 Výnosy, náklady: definice Výnosy zvyšují ekonomický prospěch během účetního období : a) zvýšením hodnoty aktiv b) snížením hodnoty závazků Náklady snižují ekonomický prospěch během účetního období : a) čerpání aktiv b) vznik závazků

8 Vztahy mezi účetními výkazy: Cash flow Rozvaha Výsledovka P.S. peněžních vlastní kapitál prostředků rezervy výnosy příjmy majetek náklady výdaje (opravné položky) cizí kapitál K.S. peněžních peněžní zisk zisk prostředků prostředky (ztráta) Vztahy mezi účetními výkazy Osou tohoto tří bilančního systému je rozvaha. Ostatní bilance jsou bilancemi odvozenými. Analýzou těchto výkazů získáme většinu podstatných informací pro řízení likvidity a rizik. Řízení rizik bývá v odborné literatuře někdy nazýváno řízení aktiv a pasív, jelikož zkoumáme strukturu a podstatné vztahy aktiv a pasiv. Rovněž analýzu likvidity lze odvodit z bilance, detailní analýzou oběžných aktiv a oběžných pasív. Hodnocení úvěrového rizika je de - facto hodnocením úvěrových aktiv, atd.

9 Účel finančních výkazů Zhodnocení výkonnosti managementu v : a) likviditě b) ziskovosti c) efektivnosti d) riziku Ačkoliv informace z finančních výkazů poskytují historickou informaci; jsou používány pro projekce ohledně budoucí výkonnosti společností.

10 Ukazatele likvidity Běžná likvidita Pohotová likvidita Délka inkasa pohledávek

11 Běžná likvidita rok hotovost 4 20 pohledávky zásoby krátkodobá aktiva stálá aktiva brutto odpisy stálá aktiva netto aktiva celkem závazky z obchodního styku část dlouhodobého dluhu 5 ostatní krátkodobé závazky krátkodobé závazky dlouhodobé závazky vlastní kapitál nerozdělený zisk 9 44 pasiva celkem likvidita (bezna) = 76/52= /75=1.59 zlepšení krátkodobá aktiva krátkodobá pasiva

12 Pohotová likvidita pohotová likvidita = hotovost + cenné papíry + pohledávky krátkodobá pasiva rok hotovost 4 20 pohledávky zásoby krátkodobá aktiva stálá aktiva brutto odpisy stálá aktiva netto aktiva celkem závazky z obchodního styku část dlouhodobého dluhu 5 ostatní krátkodobé závazky krátkodobé závazky dlouhodobé závazky vlastní kapitál nerozdělený zisk 9 44 pasiva celkem (76-40)/52=0.69 (119-55)/75=0.85 zlepšení

13 Délka inkasa pohledávek délka inkasa pohledávek = pohledávky/denní tržby rok hotovost 4 20 pohledávky zásoby krátkodobá aktiva stálá aktiva brutto odpisy stálá aktiva netto aktiva celkem závazky z obchodního styku část dlouhodobého dluhu 5 ostatní krátkodobé závazky krátkodobé závazky dlouhodobé závazky vlastní kapitál nerozdělený zisk 9 44 pasiva celkem dny za rok rok tržby náklady na prodané zboží čistý zisk služby odpisy 2 3 režijní náklady 6 7 čistý provozní zisk úrokové náklady 6 7 EBIT daň z příjmu čistý zisk dividendy 18 2 nerozdělený zisk /(350/365)= /(505/365)=31.80 zlepšení

14 Ukazatele ziskovosti Čistá marže Rentabilita vl.jmění Ukazatele provozní efektivnosti Obrátka aktiv

15 Čistá marže rok tržby náklady na prodané zboží čistý zisk služby odpisy 2 3 režijní náklady 6 7 čistý provozní zisk úrokové náklady 6 7 EBIT daň z příjmu čistý zisk dividendy 18 2 nerozdělený zisk 9 44 Čistá marže = 27/350=7.71% 46/505=9.11% zlepšení Čistý zisk Tržby

16 Rentabilita vlastního jmění ROE = Čistý Vlastní zisk kapitál rok hotovost 4 20 pohledávky zásoby krátkodobá aktiva stálá aktiva brutto odpisy stálá aktiva netto aktiva celkem závazky z obchodního st část dlouhodobého dluhu 5 ostatní krátkodobé závaz krátkodobé závazky dlouhodobé závazky vlastní kapitál nerozdělený zisk 9 44 pasiva celkem rok tržby náklady na prodané zboží čistý zisk služby odpisy 2 3 režijní náklady 6 7 čistý provozní zisk úrokové náklady 6 7 EBIT daň z příjmu čistý zisk dividendy 18 2 nerozdělený zisk /(85+9)=28.72% 46/(85+44)=35.66% zlepšení

17 Ukazatele provozní efektivnosti DuPont systém rozděluje ROE na dílčí ukazatele a tím dává možnost poskytnutí většího porozumění dění ve firmě. ROE Čistý zisk Čistý zisk = = Vlastní kapitál Tržby Tržby Vlatní kapitál Tržby Kapitál = Tržby Celková aktiva Celková aktiva Kapitál

18 Ukazatele provozní efektivnosti Čistý zisk Vlastní kapitál = = Čistý zisk Tržby Tržby Celková aktiva Celková aktiva Vlastní kapitál zisková obrátka finanční marže aktiv páka = x x

19 Obrátka aktiv rok hotovost 4 20 pohledávky zásoby krátkodobá aktiva stálá aktiva brutto odpisy stálá aktiva netto aktiva celkem závazky z obchodního styku část dlouhodobého dluhu 5 ostatní krátkodobé závazky krátkodobé závazky dlouhodobé závazky vlastní kapitál nerozdělený zisk 9 44 pasiva celkem /191=1.83 Obrátka aktiv = Celkové tržby Čistá aktiva rok tržby náklady na prodané zboží čistý zisk služby odpisy 2 3 režijní náklady 6 7 čistý provozní zisk úrokové náklady 6 7 EBIT daň z příjmu čistý zisk dividendy 18 2 nerozdělený zisk /244=2.07 zlepšení

20 Ukazatele provozní efektivnosti Na výpočtu ROE se podílí : Čistá marže Obrátka aktiv Úrokové náklady Finanční páka Daňová sazba

21 Ukazatele cash flow DCF NPV Doba návratnosti IRR

22 NPV čistá současná hodnota Rozhodovací kritérium: Investovat do projektu s kladnou čistou současnou hodnotou, tj. NPV>0. NPV ( investice) = CFi (1 + i 1 r) i r.. je úroková sazba, diskontní sazba nebo náklad kapitálu (nezaměňovat s cenou financování). r.. odráží časovou hodnotu peněz a rizikovost projektu.

23 NPV příklad: $350 $350 $350 $350 -$1, roky NPV ( investice) = 1, = 1, = 63 Charakteristiky NPV: NPV zahrnuje časovou hodnotu peněz NPV závisí na budoucích cash flow a nákladům kapitálu NPV je aditivní, tj. NPV(A) + NPV(B) = NPV(A + B)

24 Doba návratnosti Definice: Počet let za běž se kumulované cash flow rovná původní investici. příklad: $350 $350 $350 $350 -$1, Doba návratnosti = 3 roky roky Nevýhody metody: ignoruje časovou hodnotu peněz ignoruje cash flow po době návratnosti

25 Doba návratnosti versus NPV Doba návratnosti = 3 roky příklad: $350 $350 $350 -$1, NPV = 160 ( investice) = + + 1, = ,000 roky

26 Vnitřní výnosová míra Definice: Míra výnosu při níž NPV je rovna nule. příklad: $350 $350 $350 $350 -$1, roky IRR ,000 = 0 IRR = (1 + IRR) (1 + IRR) (1 + IRR) 0.15 Rozhodovací investiční kritérium: Investovat do projektu, pokud je IRR vyšší než náklady příležitosti kapitálu, tj. IRR>r.

27 Kriteriální ukazatele Čistá současná hodnota (NPV) součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů) NPV = PV- I je-li NPV 0, projekt je přijatelný je-li NPV < 0, projekt je nepřijatelný Vnitřní výnosová míra (IRR) je taková diskontní sazba, při které bude čistá současná hodnota rovna nule. Investiční projekt je přijatelný, pokud je ukazatel větší, než předpokládaná diskontní sazba.

28 Ukazatele rizik Tržní riziko - VaR (Value at Risk) Obchodní riziko - EaR (Earning at Risk) Finanční riziko - ukazatele zadluženosti

29 Rizika firmy Tržní rizika včetně splatnostního, časového a objemového nesoulad aktiv a pasiv. Nejistota spojená s vývojem kursů, cen, úrokových měr; Úvěrové riziko úpadek dlužníka, resp. emitenta cenného papíru nebo pokles jeho ratingu. Nejistota spojená s úpadkem dlužníka, snížením ratingu či rozšířením úvěrového spreadu; Operační riziko chyby procesů, lidí, IT nebo externí vlivy. Nejistota spojená s procesy, chováním lidí a chybovostí, technologií a externími vlivy; Likviditní riziko riziko vysokých nákladů likvidity v daném čase.

30 Definice VaR a CVaR Funkci ztrát lze vyjádřit jako z = f(x,y), kde x je kontrolní vektor (např. hodnota portfolia na počátku období) a y je náhodný vektor (např. hodnota portfolia na konci období) Distribuční funkci ztrát má následující podobu : Ψ(x,ς) = P {y f(x,y) ς} Definice VaR α-var je ztráta spojená s rozhodnutím x následovně : ς α (x) = min. {ς Ψ(x,ς) α} Definice CVaR α-cvar je ztráta spojená s rozhodnutím x následovně : Φ α (x) = průměr α - distribuce z = f(x,y)

31 Interpretace VaR a CVaR VaR je maximální potenciální ztráta, jenž lze realizovat na daném portfoliu na hladině spolehlivosti např. 95% a v daném časovém horizontu (např.1 rok).adekvátnější vyjádření VaR je následující : VaR je minimální potenciální ztráta, jenž lze realizovat u 5% nejhorších případů daného portfolia v daném časovém horizontu. CVaR je očekávanou hodnotou ze ztrát jenž lze realizovat u 5% nejhorších případů daného portfolia v daném časovém horizontu.

32 VaR a CVaR grafické znázornění

33 Rizikový kapitál RC = Q x EX Q x. kvantil EX střední hodnota VaR.. je definován pouze jako kvantil CVaR řeší i plochu za tímto kvantilem

34 Kapitálová alokace ekonomický kapitál Co je ekonomický kapitál? Výše kapitálu jež musí daná banka držet ve vztahu ke svému rizikovému profilu, aby si udržela úroveň požadovaného ratingu. (např. úvěrový rating pro společnost AAA), Banka je vystavena tržnímu, úvěrovému, a operačnímu riziku Je vyžadována výše kapitálu, jež umožní absorbovat extrémní ztráty na hladině spolehlivosti odpovídající finanční síle banky (AAA Rating)

35 Co znamená kapitál na úrovni AAA ratingu? 20 Histogram portfolia celkových ztrát Neočekávaná ztráta (loss volatility) Očekávaná ztráta (mean loss) Ekonomický kapitál Roky / Scénáře Interval spolehlivosti pro AAA Rating: 99.99% neboli 1 za 10,000 let/scénářů

36 Ekonomický kapitál Pravděpodobnostní rozdělení finančních výsledků Práh insolvence (AA) (A) Očekávaný zisk interval spolehlivosti 99,93 % pravd. nesolventnosti 0,07 % Neočekávaná ztráta ekon. kapitál zisk

37 Modelování rizika vzhledem k ratingu Volatilita zisku nebo hodnoty Požadavky AAA pravděpodobnost těžkého konce AA A BBB 0,01% 0,03% 0,07% 0,30% Pravděpodobnostní výstup Akcionáři stanová rizikový profil (např. interval spolehlivosti) prav. úpadku Veškerá rizika musí být vztažena ke stejnému časovému horizontu K BBB 0 průměr Zisky nebo hodnota K A K AA K AAA kapitál vzhledem k ratingu = ekonomická kapitál

38 Rizikové tranše ve vazbě ke kapitálu Očekávaný výnos Pravděpodobnost Zajištění věřitelé Nezajištění věřitelé Pojištění Akcionáři Výnosy Očekávané ztráty Ztráty 0 Zisky Rizikový kapitál

39 Analýza rizik Analýza rizik zkoumá nejistotu ohledně čistého zisku z pohledu investora. Celkové riziko lze rozdělit na dvě části : Obchodní riziko: nejistota ohledně provozního zisku, jež je silně ovlivněna faktory odvětví. Finanční riziko: Dodatečná nejistota spojená s čistým ziskem, jež plyne z rozhodnutí v oblasti financování (spojená zejména s finanční pákou).

40 Obchodní riziko Variabilita čistého zisku v průběhu času. Může být měřeno jako směrodatná odchylka čistého zisku. Dále se zajímáme o faktoru, jež tuto variabilitu způsobují (např. proměnlivost tržeb,proměnlivost provozních nákladů,proporce fixních a variabilních nákladů,apod.). Měřit riziko lze též prostřednictvím volatility zisku, tzv. (EaR) Earning at Risk. Při vydělení EAR/r dostáváme indikátor Capital at Risk (CaR), jenž má obdobnou informační hodnotu jako VaR

41 Finanční riziko Dvě sady finančních ukazatelů pomáhají změřit finanční riziko: Rozvahové ukazatele Zisky nebo cash flow dostupné pro splátky fixních závazků Akceptovatelná úroveň finančního rizika závisí na obchodním riziku. Firma se značným obchodním rizikem se musí financovat zejména z vnitřních zdrojů (bez zapojení cizích zdrojů).

42 Finanční riziko Dlouhodobá zadluženost se vztahuje k: Vlastnímu kapitálu (dlouhodobý dluh/kapitál) Jak velkou výši dluhu může firma držet ve vztahu ke kapitálu? Celkový kapitál [dlouhodobý dluh/(dlouhodobý dluh + kapitál)] Ukazatele založené na Cash Flow -vyšší hodnota ukazatele znamená nižší riziko Úrokové krytí = EBIT/úrokové náklady Dluhová služba = EBITDA/úrokové náklady + splátky jistiny EBIT = zisk před úrokovými náklady a daněmi EBITDA = zisk před úrokovým náklady, daněmi, odpisy a amortizací

43 Ukazatele výkonnosti Měření výkonnosti EVA RAROC

44 Vývoj ukazatelů výkonnosti Zisky Výnosnost aktiv (ROA) Výnosnost vlastního jmění (ROE) RAROC Pokroková metodika

45 Měření výkonnosti ROA = Čistý výnos (NI) Celková aktiva (A) Vzhledem k tomu, že výsledek je ve finanční instituci, resp. velké korporaci je ovlivněn rozdílem nákladů na pasiva a výnosů z aktiv, je nutné vztahovat měření výkonu na stranu aktiv i pasiv.

46 Měření výkonnosti ROE = Čistý výnos (NI) Kapitál (E) ROE je adekvátnější mírou výkonnosti. Je dobré tento účetně založený ukazatel upravit následovně: 1. náklady alternativních investičních příležitostí (WACC) 2. rizika zahrnutá v ekonomické aktivitě (EL) 3. jmenovatel upravíme na ekonomický kapitál (dle VaR)

47 EVA Ekonomická přidaná hodnota (EVA) = NOPAT - Capital*WACC NOPAT( Net Operating Profit After Taxes) je zisk z hlavní činnosti po zdanění; z kapitálu vstupuje ta část kapitálu, který je vázán v aktivech (NOA Net Operating Assets), WACC (Weghted Average Costs of Capital) jsou průměrné vážené náklady kapitálu. Shareholder Value Added (SVA) = SV t - SV t-1 SV = současná hodnota cash flow z operativní činnosti po plánované období (většinou kolem 5 let) + zbytková hodnota firmy ke konci plánovaného období (diskontovaná) + tržní cena neoperativních (ostatních) aktiv - závazky podniku

48 Ekonomický kapitál a RAROC je mnohem náročnější porozumět výši ekonomického kapitálu používaného bankou než průmyslovým podnikem, jelikož ekonomický kapitál požadovaný pro krytí rizikových aktivit se v čase mění, tak jak se mění tržní podmínky, chování zákazníků a obchodní dynamika firmy. potenciální ztráty z tržního rizika jsou většinou měřeny prostřednictvím VaR, potenciální ztráty z úvěrového rizika mohou být měřeny Credit VaR a potenciální ztráty z operačního rizika mohou být měřeny Operational VaR.

49 Výpočet RAROC RAROC = Rizikem upravený výnos Rizikem upravený kapitál = Příjmy - Výdaje + Návratnost ekonomického kapitálu +/- Transferové ceny -Očekávané ztráty Kapitál Úvěrové riziko Tržní riziko Operační riziko

50 RAROC výpočet RAROC = EP(ekonomický zisk)/ec(ekonomický kapitál) EP = NI k*ec(p) NI = výnosy náklady daně očekávaná ztráty E(Xp) k = r f + β[e(r m ) - r f ] (k náklady kapitálu) E(Xp) = PD*LGD*EAD = d el EC(P) = VARα(X P ) E(Xp) = d ul

51 Aplikace portfoliových modelů oč. ztráta (1+r f + d el ) [(1 - PD)+(1 - LGD) PD] = (1 + r f ) (1+ r f + d el ) = (r f + d el ) = d el = (1 + r f ) 1 - PD LGD r f + PD LGD 1 - PD LGD PD LGD (1 + r f ) 1 - PD LGD

52 Aplikace portfoliových modelů neoč. ztráta (1+ r f + d el + d ul ) [(1-PD)+(1-LGD) PD] = (1 + r f ) + VaR(r e -r f ) (1 + r f + d el + d ul ) = (r f + d el + d ul ) = d ul = (1 + r f ) + VaR(r e -r f ) 1 - PD LGD r f + PD LGD + VaR(r e -r f ) 1 - PD LGD VaR(r e -r f ) 1 - PD LGD

53 Cena úvěru - příklad Mějme PD = 1%, LGD = 50% a r f = 4%, dále předpokládejme, že kapitál alokovaný na úvěr (VaR) je ve výši 8% a náklady kapitálu r e = 12%. Cenu úvěru stanovíme dle vzorce : r f + PD LGD + VaR(r e -r f ) (r f + d el + d ul ) = = 1 - PD LGD 4% + 1% 50% + 8%(12% - 4%) = = 5,166% 1 1% 50%

54 Marže na neočekávanou ztrátu - příklad Mějme PD = 1%, LGD = 50% a r f = 4%, dále předpokládejme, že kapitál alokovaný na úvěr (VaR) je ve výši 8% a náklady kapitálu r e = 12%. Marži na neočekávanou ztrátu stanovíme dle vzorce : VaR(r e -r f ) d ul = = 1 - PD LGD 8%(12% - 4%) = = 0,643% 0,995

55 Srovnání sazeb úvěrů Mějme dvě banky : banka A má menší diversifikační efekty s VaR ve výši 8%; banka B má nižší diversifikační efekty s VaR ve výši 6%. Ostatní parametry úvěrů jsou jako v příkladě výše. Banka A Banka B (a) VaR 8% 6% (b) r f 4% 4% (c) d el 0,523% 0,523% (d) d ul 0,643% 0,482% (e) Sazba 5,166% 5,005% (b+c+d)

56 Aplikace portfoliových modelů - RAROC R = (r f + d el + d ul ) (r e -r f ) = RAROC RAROC = R (1 - PD LGD) - r f VaR -PD LGD

57 Enterprise Risk Management (ERM) Štěpán Onder, PhD

58 ERM je užitečné, jelikož rizika, kterým společnosti čelí, jsou vzájemně závislá Rizika podniku Finanční rizika FX riziko na novém zahraničním trhu Úvěrové riziko související s investicemi Finanční rizika Tržní riziko Likvidita aktiv Obchodní rizika Operační rizika Riziko likvidity Úvěrové riziko Outsourcing IT a obchodních procesů Deriváty a riziko protistrany Provozní likvidita Úvěrové riziko související s dlužníky a protistranami

59 Řízení rizik a kapitálová alokace Obchodní rizika Úvěrová rizika Tržní rizika Operační rizika strategický plán reputační rizika rating protistrany limity protistran limity úrokového rizika FX limity Identifikace rizik KRI (indikátory) etický kodex limity koncentrací equity limity Limity citlivostní compliance Interní kontrola transparentnost limity expozic úverové modely potřebný kapitál limity zemí limity tržmího rizika potřebný kapitál rizkové výkonnostní ukazatele modely operačního rizika potřebný kapitál Kapitálová alokace

60 Proces rizikově orientovaného řízení porovnání zisk/výnos analýzy tvorby hodnoty optimalizace výnosu z kapitálu Řízení firmy prostřednictvím řízení rizik Určení strategie řízení rizik riziková averze organizace procesy zásady dokumentace pro řízení rizik Doporučení analýzy Rizikově orientovaná kontrola zisku Identifikace rizik Mapa rizik (definice) Systém včasného varování limity vyhýbání transfer Kontrola rizik Ohodnocení rizik Vývoj metod Definice scénářů ITpožadavky

61 Klíčové rizikové indikátory leden únor atd. Finanční CÍL OBCHODNÍ LINIE ZMĚNA STATUT Zákazníci CÍL OBCHODNÍ LINIE ZMĚNA STATUT Celkové náklady rizik Náklady/ztráty ZMĚNA Úroveň služeb Spokojenost zákazníků Expozice v riziku Zaměstnanci CÍL OBCHODNÍ LINIE ZMĚNA STATUT Procesy CÍL OBCHODNÍ LINIE ZMĚNA STATUT Výkonnost řízení rizik Obrátka zaměstnanců Celkové povědomí o řízení rizik Nálezy auditu (obecné) Nálezy auditu v oblasti řízení rizik Sdílení nejlepší praxe Podvody zahrnující zaměstnance Spokojenost s řízením rizik Plnění akčních plánů Kontrolní opatření Okamžitá akce je nutná Monitoring je nutný Nevyžaduje žádnou akci

62 Procesy řízení rizik Řízení rizik se skládá z několika procesů Každý z těchto procesů je stejně důležitý a nelze jej opominout Procesy řízení rizik jsou následující: Strategie řízení rizik Identifikace rizik Ohodnocení rizik (RCSA) Monitoring rizik Kontrola rizik Měření rizik (VaR) Řízení rizik Plánování rizik (akční plány, krizové plány) Organizování rizik Řízení rizik a kapitálu

63 Společnosti by měly ERM zahrnout do obchodních procesů a hodnot Hodnota investorů ROE Výnosy - Výdaje - Ztráty Hodnota majetku 1. Cenotvorba založená na rizicích 2. Výběr cílových zákazníků 3. Řízení vztahů 4. Náklady na dohled nad riziky 5. Výdaje na pojištění/hedging Dopad na řízení rizik 6. Úvěrové, operační, tržní odpisy 7. Řízení kapitálu 8. Transparentnost rizik Růst Nový obchod M&A 9. Rozvoj nového obchodu 10. M&A/diverzifikační strategie Řízení rizik podle silo (5, 6) Integrované řízení rizik (4 7) Podnikové řízení rizik (1-10)

64 ERM a zdroje hodnoty instituce Budovy Pozemky Technologie Zásoby Fyzická aktiva Zákazníci Zákazníci Distribuční kanály Zprostředkovatelé Organizační aktiva Hotovost Pohledávky Investice Kapitál Finanční aktiva Zaměstnanci/ dodavatelé Zaměstnanci Dodavatelé Partneři Vedení Strategie Znalosti Hodnoty Reputace Inovace Systémy Procesy

65 Pilíř II: Řízení rizik Riziko likvidity Riziko koncentrace Riziko nesouladu aktiv a pasiv Riziko plynoucí ze zajistných programů Reputační a strategická rizika Obchodní rizika

66 Běžné měřící techniky likvidity Hlavní ukazatele Ukazatelé likvidity Cash Flow gapy Ukazatelé likvidity finančního majetku Zpracování Testy zátěže (stresové testy) Hrubé detaily Sloučené výsledky

67 Ukazatelé likvidity Hrubý pracovní kapitál = Oběžná aktiva + Krátkodobé závazky Čistý pracovní kapitál = Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Oběžná aktiva = Hotovost + Obchodovatelné CP + Pohledávky + Zásoby Krátkodobé závazky = Krátkodobé obligace + Běžný podíl dlouhodobých závazků + Splatné pohledávky Obrat vlastního kapitálu = Čistý pracovní kapitál/celková aktiva Běžná likvidita = Oběžná aktiva/krátkodobé závazky Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva + Obchodovatelné CP)/Krátkodobé závazky Okamžitá likvidita = (Hotovost + Obchodovatelné CP)/Krátkodobé dluhy Koeficient krytí likvidity = (Oběžná aktiva - Zásoby)/Průměrné denní provozní náklady Ukazatel krátkodobého zadlužení 1 = Krátkodobé závazky/vlastní kapitál Ukazatel krátkodobého zadlužení 2 = Krátkodobé závazky/celková aktiva Ukazatel krátkodobého zadlužení 3 = Krátkodobé závazky/celkové dluhy Průměrná doba do splatnosti (dny) = (365*průměrná doba splatnosti pohledávek)/nákupy Obrat splatných pohledávek = Nákupy/Průměrná roční splatnost pohledávek Průměrná doba splatnosti pohledávek (dny) = (365* Průměrná pohledávka)/prodeje Obrat pohledávek = Prodeje/ Průměrné roční pohledávky Kapitálové krytí růstu = Operační Cash-flow/ Růstový kapitál

68 Limity fixní/likvidních aktiv Aktiva Závazky Celková likvidní aktiva Minimum z x% nebo x$ z celkových aktiv Hotovost a obchodovatelné CP Minimum z x% nebo x$ z celkových aktiv Pohledávky Minimum z x% nebo x$ z celkových aktiv Majetek Maximum z x% nebo x$ z celkových aktiv Vlastní kapitál Celková fixní aktiva Maximum z x% nebo x$ z celkových aktiv

69 Limity likvidity majetku Aktiva Závazky Celková likvidní aktiva Minimum z x% nebo x$ z celkových aktiv Subporfolio 1 Subporfolio 2 Subporfolio 3 Vlastní kapitál Koncentrace Maximum z x% nebo x$ z celkových aktiv Splatnost Minimum z x% nebo x$ celkových aktiv s krátkou dobou splatnosti/trvání (durací), za sektor Maximum z x% nebo x$ z celkových aktiv se střední/dlouhou dobou splatnosti/trvání, za sektor Kvalita Maximum z x% nebo x$ celkových aktiv oceněných jako celek Komplexnost Maximum z x% nebo x$ celkových aktiv oceněných jako celek Zrání Maximum z x% nebo x$ celkových aktiv klasifikovaných jako velmi stará (např. přes 60, 90, 180 dní)

70 Limity pro zajištění Aktiva Závazky Celková likvidní aktiva Maximum z x% nebo x$ z celkových aktiv zajištěných jako kolaterál Hotovost a obchodovatelné CP Maximum z x% nebo x$ z celkové hotovosti/ obligací zajištěných kolaterálem Vlastí kapitál Pohledávky Maximum z x% nebo x$ z celkových pohledávek zaručených kolaterálem Majetek Maximum z x% nebo x$ celkového majetku zajištěného kolaterálem Celková fixní aktiva Maximum z x% nebo x$ z celkových aktiv zajištěných kolaterálem

71 Limity zdrojů Aktiva Závazky Celkové finanční zdroje Vlastní kapitál Trhy Maximum z x% nebo x$ celkových zdrojů z jednotlivého trhu Produkty Maximum z x% nebo x$ celkových zdrojů z jednotlivého produktu Splatnost Maximum z x% nebo x$ celkových zdrojů s krátkou dobou splatnosti, za sektor Minimum z x% nebo x$ celkových zdrojů se střední/dlouhou dobou splatností/trvání, za sektor Věřitelé/investoři Maximum z x% nebo x$ celkových zdrojů od jednoho věřitele a pro ratingovou třídu

72 Závazné limity úvěrových fasilit Aktiva Závazky Celkové bankovní finanční zdroje Vlastní kapitál Mimorozvahové finanční závazky Doporučené fasility Maximum z x% nebo x$ celkových zdrojů z doporučených fasilit Závazné fasility Maximum z x% nebo x$ celkových zdrojů ze závazných fasilit

73 Kontroly rizik likvidity Kontroly rizik likvidity Politika Procesy Kontroly likvidity majetku Kontroly finanční likvidity Spojená kontrola likvidity Další garance Rezervy Mark/model prověření Sankce Mimorozvahový dohled nad likviditou Vazby v managementu

74 Děkuji za pozornost

MANAŽERSKÁ EKONOMIKA. 3. konzultace. Praha, 2011 Katedra podnikové ekonomiky doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Ing Jarmila Ircingová, Ph.D.

MANAŽERSKÁ EKONOMIKA. 3. konzultace. Praha, 2011 Katedra podnikové ekonomiky doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Ing Jarmila Ircingová, Ph.D. MANAŽERSKÁ EKONOMIKA 3. konzultace Praha, 2011 Katedra podnikové ekonomiky doc. Ing. Emil Vacík, Ph.D. Ing Jarmila Ircingová, Ph.D. 2 VII. Manažerské finančnířízení Moderní přístupy k měřm ěření finanční

Více

Studijní obor: Podniková ekonomika a management

Studijní obor: Podniková ekonomika a management Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podniková ekonomika a management OCEŇOVÁNÍ PODNIKU Business valuation Diplomová práce Vedoucí práce: Ing. Petra ŠTAMFESTOVÁ Autor: Bc. Eliška

Více

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU

FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU Pomocný učební text pro bakalářské studium Ing. Miroslav Tomášek 2005 Literatura...4 Definice a účel finanční analýzy...4 Finanční zdraví podniku (financial health)...4 Uživatelé

Více

3. tutoriál 5.Financování podniku klasická finanční analýza, pyramidové rozklady ukazatelů a souhrnné ukazatele.

3. tutoriál 5.Financování podniku klasická finanční analýza, pyramidové rozklady ukazatelů a souhrnné ukazatele. N_MaEk Manažerská ekonomika 3. tutoriál 5.Financování podniku klasická finanční analýza, pyramidové rozklady ukazatelů a souhrnné ukazatele. 6. Řízení provozního kapitálu, řízení cash flow. 7. ValueBasedManagement,

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku

Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Moderní koncepty měření a řízení výkonnosti podniku Změny v podnikatelském prostředí: - Globalizace - Volný pohyb kapitálu - Rozšiřování informačních technologií - Posílení vlivu finančního trhu vede k

Více

Analýza finanční situace hotelu

Analýza finanční situace hotelu Analýza finanční situace hotelu Bakalářská práce Yanina Malgač Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra :Hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Beránek

Více

Manažerský controlling

Manažerský controlling Manažerský controlling Ing. Pavel Kovařík pavel.kovarik@vsem.cz Ing. Pavel Kovařík trimestr září 2013 skupina (PPE/PKLZ/PMAR) 1 Manažerský controlling Představení předmětu Literatura + materiály na SISu

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Ekonomika podniku II. Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II

Ekonomika podniku II. Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II Ekonomika podniku II Pavel Mikan EKONOMIKA PODNIKU II 2009 Podniková ekonomika II (2) KLZ Ing. Pavel Mikan červen 2009 Osnova # Zisk a vztahy mezi základními ekonomickými veličinami podniku (dokončení

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Kreditní riziko - metody jeho vyhodnocování a použití u vybrané české banky Credit risk - methods of scoring and application in selected

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Projekt hodnocení finanční výkonnosti skupiny propojených obchodních společností. Bc. Alena Dujková

Projekt hodnocení finanční výkonnosti skupiny propojených obchodních společností. Bc. Alena Dujková Projekt hodnocení finanční výkonnosti skupiny propojených obchodních společností Bc. Alena Dujková Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Hlavním cílem této diplomové práce je vyhodnotit finanční výkonnost

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU DIPLOMOVÁ PRÁCE ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU EVALUATION OF COMPANY PERFORMANCE DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S

Více

Finanční analýza vybraného podnikatelského subjektu

Finanční analýza vybraného podnikatelského subjektu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Finanční analýza vybraného podnikatelského subjektu Diplomová práce Autor: Bc. Jana Vokračková Finance Vedoucí práce:

Více

Návratnost investic do informačního systému

Návratnost investic do informačního systému Univerzita Pardubice Fakulta Ekonomicko-správní Návratnost investic do informačního systému Nikola Marková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Technická univerzita Liberec Kapitola 1 Finanční plánování

Technická univerzita Liberec Kapitola 1 Finanční plánování 1 FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 1.1 Podnikové cíle a podnikové plánování Podstatou řízení je rozhodování, které se zaznamenávána do plánové dokumentace. Finanční plánování je rozhodování o způsobu pořízení (získání)

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza konkrétního podniku Financial analysis of concrete company Jakub Langmeier Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že

Více

FINANČNÍ ANALÝZA Ing R. adka Radka Pešková Pešková Ph.D. 1

FINANČNÍ ANALÝZA Ing R. adka Radka Pešková Pešková Ph.D. 1 FINANČNÍ ANALÝZA Ing. Radka Pešková Ph.D. 1 Motto Tržní ekonomika dnes zasahuje mnohem dále, než si mnozí z nás uvědomují. Každý z nás musí nové podmínky akceptovat, aby mohl svůj život lépe naplňovat.

Více

Projekt stanovení hodnoty podniku XY využitím výnosových metod oceňování. Bc. Jana Maňáková

Projekt stanovení hodnoty podniku XY využitím výnosových metod oceňování. Bc. Jana Maňáková Projekt stanovení hodnoty podniku XY využitím výnosových metod oceňování Bc. Jana Maňáková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomový projekt se zabývá určením tržní hodnoty podniku využitím výnosových

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Projekt hodnocení efektivnosti investičního záměru firmy DOLS, a. s. s posouzením možnosti využití reálných opcí. Bc.

Projekt hodnocení efektivnosti investičního záměru firmy DOLS, a. s. s posouzením možnosti využití reálných opcí. Bc. Projekt hodnocení efektivnosti investičního záměru firmy DOLS, a. s. s posouzením možnosti využití reálných opcí Bc. Lucie Voglová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá problematikou

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Finanční analýza společnosti Grandhotel Pupp Karlovy Vary a.s. Financial analysis of company Grandhotel Pupp Karlovy Vary a.s. Pavel Pěkný

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více