Vztahy mezi klíčovými finančními ukazateli. Ing. Štěpán Onder, PhD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vztahy mezi klíčovými finančními ukazateli. Ing. Štěpán Onder, PhD"

Transkript

1 Vztahy mezi klíčovými finančními ukazateli Ing. Štěpán Onder, PhD

2 Rozvaha Poskytuje informaci o firemních zdrojích (aktivech) a způsobu jejich financování. Poskytuje informaci o krátkodobých a stálých aktivech k určitému datu. Financování je směsí krátkodobých závazků, dlouhodobých závazků a vlastního kapitálu.

3 Výsledovka Obsahuje informace ohledně ziskovosti v průběhu určitého časového období. Poskytuje informaci o finančních tocích nákladů a výnosů v průběhu určitého časového období.

4 Cash flow Integruje informace z rozvahy a výsledovky. Ukazuje efekty pohybů výsledkových a rozvahových položek na cash flow. Ukazuje tři oblasti tvorby cash flow: a) provozní b) investiční c) finanční

5 Aktiva, pasiva a vlastní jmění: definice aktiva pasiva zdroje řízené podnikem existence je výsledkem minulých skutečností nositel budoucího ekonomického prospěchu současné povinnost podniku výsledek minulých skutečností vypořádání se očekává, že způsobí odtok zdrojů vlastní jmění přebytek aktiv nad pasivy

6 Aktiva a pasiva: kritéria pro rozpoznání aktiva pasiva pokud je pravděpodobné, že budoucí ekonomický prospěch bude plynout do firmy, a pokud náklady nebo hodnota aktiv může být spolehlivě změřená pokud je pravděpodobné, že dojde k odtoku zdrojů z důvodu vypořádání současných závazků pokud odtok zdrojů může být spolehlivě změřen

7 Výnosy, náklady: definice Výnosy zvyšují ekonomický prospěch během účetního období : a) zvýšením hodnoty aktiv b) snížením hodnoty závazků Náklady snižují ekonomický prospěch během účetního období : a) čerpání aktiv b) vznik závazků

8 Vztahy mezi účetními výkazy: Cash flow Rozvaha Výsledovka P.S. peněžních vlastní kapitál prostředků rezervy výnosy příjmy majetek náklady výdaje (opravné položky) cizí kapitál K.S. peněžních peněžní zisk zisk prostředků prostředky (ztráta) Vztahy mezi účetními výkazy Osou tohoto tří bilančního systému je rozvaha. Ostatní bilance jsou bilancemi odvozenými. Analýzou těchto výkazů získáme většinu podstatných informací pro řízení likvidity a rizik. Řízení rizik bývá v odborné literatuře někdy nazýváno řízení aktiv a pasív, jelikož zkoumáme strukturu a podstatné vztahy aktiv a pasiv. Rovněž analýzu likvidity lze odvodit z bilance, detailní analýzou oběžných aktiv a oběžných pasív. Hodnocení úvěrového rizika je de - facto hodnocením úvěrových aktiv, atd.

9 Účel finančních výkazů Zhodnocení výkonnosti managementu v : a) likviditě b) ziskovosti c) efektivnosti d) riziku Ačkoliv informace z finančních výkazů poskytují historickou informaci; jsou používány pro projekce ohledně budoucí výkonnosti společností.

10 Ukazatele likvidity Běžná likvidita Pohotová likvidita Délka inkasa pohledávek

11 Běžná likvidita rok hotovost 4 20 pohledávky zásoby krátkodobá aktiva stálá aktiva brutto odpisy stálá aktiva netto aktiva celkem závazky z obchodního styku část dlouhodobého dluhu 5 ostatní krátkodobé závazky krátkodobé závazky dlouhodobé závazky vlastní kapitál nerozdělený zisk 9 44 pasiva celkem likvidita (bezna) = 76/52= /75=1.59 zlepšení krátkodobá aktiva krátkodobá pasiva

12 Pohotová likvidita pohotová likvidita = hotovost + cenné papíry + pohledávky krátkodobá pasiva rok hotovost 4 20 pohledávky zásoby krátkodobá aktiva stálá aktiva brutto odpisy stálá aktiva netto aktiva celkem závazky z obchodního styku část dlouhodobého dluhu 5 ostatní krátkodobé závazky krátkodobé závazky dlouhodobé závazky vlastní kapitál nerozdělený zisk 9 44 pasiva celkem (76-40)/52=0.69 (119-55)/75=0.85 zlepšení

13 Délka inkasa pohledávek délka inkasa pohledávek = pohledávky/denní tržby rok hotovost 4 20 pohledávky zásoby krátkodobá aktiva stálá aktiva brutto odpisy stálá aktiva netto aktiva celkem závazky z obchodního styku část dlouhodobého dluhu 5 ostatní krátkodobé závazky krátkodobé závazky dlouhodobé závazky vlastní kapitál nerozdělený zisk 9 44 pasiva celkem dny za rok rok tržby náklady na prodané zboží čistý zisk služby odpisy 2 3 režijní náklady 6 7 čistý provozní zisk úrokové náklady 6 7 EBIT daň z příjmu čistý zisk dividendy 18 2 nerozdělený zisk /(350/365)= /(505/365)=31.80 zlepšení

14 Ukazatele ziskovosti Čistá marže Rentabilita vl.jmění Ukazatele provozní efektivnosti Obrátka aktiv

15 Čistá marže rok tržby náklady na prodané zboží čistý zisk služby odpisy 2 3 režijní náklady 6 7 čistý provozní zisk úrokové náklady 6 7 EBIT daň z příjmu čistý zisk dividendy 18 2 nerozdělený zisk 9 44 Čistá marže = 27/350=7.71% 46/505=9.11% zlepšení Čistý zisk Tržby

16 Rentabilita vlastního jmění ROE = Čistý Vlastní zisk kapitál rok hotovost 4 20 pohledávky zásoby krátkodobá aktiva stálá aktiva brutto odpisy stálá aktiva netto aktiva celkem závazky z obchodního st část dlouhodobého dluhu 5 ostatní krátkodobé závaz krátkodobé závazky dlouhodobé závazky vlastní kapitál nerozdělený zisk 9 44 pasiva celkem rok tržby náklady na prodané zboží čistý zisk služby odpisy 2 3 režijní náklady 6 7 čistý provozní zisk úrokové náklady 6 7 EBIT daň z příjmu čistý zisk dividendy 18 2 nerozdělený zisk /(85+9)=28.72% 46/(85+44)=35.66% zlepšení

17 Ukazatele provozní efektivnosti DuPont systém rozděluje ROE na dílčí ukazatele a tím dává možnost poskytnutí většího porozumění dění ve firmě. ROE Čistý zisk Čistý zisk = = Vlastní kapitál Tržby Tržby Vlatní kapitál Tržby Kapitál = Tržby Celková aktiva Celková aktiva Kapitál

18 Ukazatele provozní efektivnosti Čistý zisk Vlastní kapitál = = Čistý zisk Tržby Tržby Celková aktiva Celková aktiva Vlastní kapitál zisková obrátka finanční marže aktiv páka = x x

19 Obrátka aktiv rok hotovost 4 20 pohledávky zásoby krátkodobá aktiva stálá aktiva brutto odpisy stálá aktiva netto aktiva celkem závazky z obchodního styku část dlouhodobého dluhu 5 ostatní krátkodobé závazky krátkodobé závazky dlouhodobé závazky vlastní kapitál nerozdělený zisk 9 44 pasiva celkem /191=1.83 Obrátka aktiv = Celkové tržby Čistá aktiva rok tržby náklady na prodané zboží čistý zisk služby odpisy 2 3 režijní náklady 6 7 čistý provozní zisk úrokové náklady 6 7 EBIT daň z příjmu čistý zisk dividendy 18 2 nerozdělený zisk /244=2.07 zlepšení

20 Ukazatele provozní efektivnosti Na výpočtu ROE se podílí : Čistá marže Obrátka aktiv Úrokové náklady Finanční páka Daňová sazba

21 Ukazatele cash flow DCF NPV Doba návratnosti IRR

22 NPV čistá současná hodnota Rozhodovací kritérium: Investovat do projektu s kladnou čistou současnou hodnotou, tj. NPV>0. NPV ( investice) = CFi (1 + i 1 r) i r.. je úroková sazba, diskontní sazba nebo náklad kapitálu (nezaměňovat s cenou financování). r.. odráží časovou hodnotu peněz a rizikovost projektu.

23 NPV příklad: $350 $350 $350 $350 -$1, roky NPV ( investice) = 1, = 1, = 63 Charakteristiky NPV: NPV zahrnuje časovou hodnotu peněz NPV závisí na budoucích cash flow a nákladům kapitálu NPV je aditivní, tj. NPV(A) + NPV(B) = NPV(A + B)

24 Doba návratnosti Definice: Počet let za běž se kumulované cash flow rovná původní investici. příklad: $350 $350 $350 $350 -$1, Doba návratnosti = 3 roky roky Nevýhody metody: ignoruje časovou hodnotu peněz ignoruje cash flow po době návratnosti

25 Doba návratnosti versus NPV Doba návratnosti = 3 roky příklad: $350 $350 $350 -$1, NPV = 160 ( investice) = + + 1, = ,000 roky

26 Vnitřní výnosová míra Definice: Míra výnosu při níž NPV je rovna nule. příklad: $350 $350 $350 $350 -$1, roky IRR ,000 = 0 IRR = (1 + IRR) (1 + IRR) (1 + IRR) 0.15 Rozhodovací investiční kritérium: Investovat do projektu, pokud je IRR vyšší než náklady příležitosti kapitálu, tj. IRR>r.

27 Kriteriální ukazatele Čistá současná hodnota (NPV) součet současné hodnoty budoucích hotovostních toků plynoucích z investice a hotovostního toku v nultém roce (investičních výdajů) NPV = PV- I je-li NPV 0, projekt je přijatelný je-li NPV < 0, projekt je nepřijatelný Vnitřní výnosová míra (IRR) je taková diskontní sazba, při které bude čistá současná hodnota rovna nule. Investiční projekt je přijatelný, pokud je ukazatel větší, než předpokládaná diskontní sazba.

28 Ukazatele rizik Tržní riziko - VaR (Value at Risk) Obchodní riziko - EaR (Earning at Risk) Finanční riziko - ukazatele zadluženosti

29 Rizika firmy Tržní rizika včetně splatnostního, časového a objemového nesoulad aktiv a pasiv. Nejistota spojená s vývojem kursů, cen, úrokových měr; Úvěrové riziko úpadek dlužníka, resp. emitenta cenného papíru nebo pokles jeho ratingu. Nejistota spojená s úpadkem dlužníka, snížením ratingu či rozšířením úvěrového spreadu; Operační riziko chyby procesů, lidí, IT nebo externí vlivy. Nejistota spojená s procesy, chováním lidí a chybovostí, technologií a externími vlivy; Likviditní riziko riziko vysokých nákladů likvidity v daném čase.

30 Definice VaR a CVaR Funkci ztrát lze vyjádřit jako z = f(x,y), kde x je kontrolní vektor (např. hodnota portfolia na počátku období) a y je náhodný vektor (např. hodnota portfolia na konci období) Distribuční funkci ztrát má následující podobu : Ψ(x,ς) = P {y f(x,y) ς} Definice VaR α-var je ztráta spojená s rozhodnutím x následovně : ς α (x) = min. {ς Ψ(x,ς) α} Definice CVaR α-cvar je ztráta spojená s rozhodnutím x následovně : Φ α (x) = průměr α - distribuce z = f(x,y)

31 Interpretace VaR a CVaR VaR je maximální potenciální ztráta, jenž lze realizovat na daném portfoliu na hladině spolehlivosti např. 95% a v daném časovém horizontu (např.1 rok).adekvátnější vyjádření VaR je následující : VaR je minimální potenciální ztráta, jenž lze realizovat u 5% nejhorších případů daného portfolia v daném časovém horizontu. CVaR je očekávanou hodnotou ze ztrát jenž lze realizovat u 5% nejhorších případů daného portfolia v daném časovém horizontu.

32 VaR a CVaR grafické znázornění

33 Rizikový kapitál RC = Q x EX Q x. kvantil EX střední hodnota VaR.. je definován pouze jako kvantil CVaR řeší i plochu za tímto kvantilem

34 Kapitálová alokace ekonomický kapitál Co je ekonomický kapitál? Výše kapitálu jež musí daná banka držet ve vztahu ke svému rizikovému profilu, aby si udržela úroveň požadovaného ratingu. (např. úvěrový rating pro společnost AAA), Banka je vystavena tržnímu, úvěrovému, a operačnímu riziku Je vyžadována výše kapitálu, jež umožní absorbovat extrémní ztráty na hladině spolehlivosti odpovídající finanční síle banky (AAA Rating)

35 Co znamená kapitál na úrovni AAA ratingu? 20 Histogram portfolia celkových ztrát Neočekávaná ztráta (loss volatility) Očekávaná ztráta (mean loss) Ekonomický kapitál Roky / Scénáře Interval spolehlivosti pro AAA Rating: 99.99% neboli 1 za 10,000 let/scénářů

36 Ekonomický kapitál Pravděpodobnostní rozdělení finančních výsledků Práh insolvence (AA) (A) Očekávaný zisk interval spolehlivosti 99,93 % pravd. nesolventnosti 0,07 % Neočekávaná ztráta ekon. kapitál zisk

37 Modelování rizika vzhledem k ratingu Volatilita zisku nebo hodnoty Požadavky AAA pravděpodobnost těžkého konce AA A BBB 0,01% 0,03% 0,07% 0,30% Pravděpodobnostní výstup Akcionáři stanová rizikový profil (např. interval spolehlivosti) prav. úpadku Veškerá rizika musí být vztažena ke stejnému časovému horizontu K BBB 0 průměr Zisky nebo hodnota K A K AA K AAA kapitál vzhledem k ratingu = ekonomická kapitál

38 Rizikové tranše ve vazbě ke kapitálu Očekávaný výnos Pravděpodobnost Zajištění věřitelé Nezajištění věřitelé Pojištění Akcionáři Výnosy Očekávané ztráty Ztráty 0 Zisky Rizikový kapitál

39 Analýza rizik Analýza rizik zkoumá nejistotu ohledně čistého zisku z pohledu investora. Celkové riziko lze rozdělit na dvě části : Obchodní riziko: nejistota ohledně provozního zisku, jež je silně ovlivněna faktory odvětví. Finanční riziko: Dodatečná nejistota spojená s čistým ziskem, jež plyne z rozhodnutí v oblasti financování (spojená zejména s finanční pákou).

40 Obchodní riziko Variabilita čistého zisku v průběhu času. Může být měřeno jako směrodatná odchylka čistého zisku. Dále se zajímáme o faktoru, jež tuto variabilitu způsobují (např. proměnlivost tržeb,proměnlivost provozních nákladů,proporce fixních a variabilních nákladů,apod.). Měřit riziko lze též prostřednictvím volatility zisku, tzv. (EaR) Earning at Risk. Při vydělení EAR/r dostáváme indikátor Capital at Risk (CaR), jenž má obdobnou informační hodnotu jako VaR

41 Finanční riziko Dvě sady finančních ukazatelů pomáhají změřit finanční riziko: Rozvahové ukazatele Zisky nebo cash flow dostupné pro splátky fixních závazků Akceptovatelná úroveň finančního rizika závisí na obchodním riziku. Firma se značným obchodním rizikem se musí financovat zejména z vnitřních zdrojů (bez zapojení cizích zdrojů).

42 Finanční riziko Dlouhodobá zadluženost se vztahuje k: Vlastnímu kapitálu (dlouhodobý dluh/kapitál) Jak velkou výši dluhu může firma držet ve vztahu ke kapitálu? Celkový kapitál [dlouhodobý dluh/(dlouhodobý dluh + kapitál)] Ukazatele založené na Cash Flow -vyšší hodnota ukazatele znamená nižší riziko Úrokové krytí = EBIT/úrokové náklady Dluhová služba = EBITDA/úrokové náklady + splátky jistiny EBIT = zisk před úrokovými náklady a daněmi EBITDA = zisk před úrokovým náklady, daněmi, odpisy a amortizací

43 Ukazatele výkonnosti Měření výkonnosti EVA RAROC

44 Vývoj ukazatelů výkonnosti Zisky Výnosnost aktiv (ROA) Výnosnost vlastního jmění (ROE) RAROC Pokroková metodika

45 Měření výkonnosti ROA = Čistý výnos (NI) Celková aktiva (A) Vzhledem k tomu, že výsledek je ve finanční instituci, resp. velké korporaci je ovlivněn rozdílem nákladů na pasiva a výnosů z aktiv, je nutné vztahovat měření výkonu na stranu aktiv i pasiv.

46 Měření výkonnosti ROE = Čistý výnos (NI) Kapitál (E) ROE je adekvátnější mírou výkonnosti. Je dobré tento účetně založený ukazatel upravit následovně: 1. náklady alternativních investičních příležitostí (WACC) 2. rizika zahrnutá v ekonomické aktivitě (EL) 3. jmenovatel upravíme na ekonomický kapitál (dle VaR)

47 EVA Ekonomická přidaná hodnota (EVA) = NOPAT - Capital*WACC NOPAT( Net Operating Profit After Taxes) je zisk z hlavní činnosti po zdanění; z kapitálu vstupuje ta část kapitálu, který je vázán v aktivech (NOA Net Operating Assets), WACC (Weghted Average Costs of Capital) jsou průměrné vážené náklady kapitálu. Shareholder Value Added (SVA) = SV t - SV t-1 SV = současná hodnota cash flow z operativní činnosti po plánované období (většinou kolem 5 let) + zbytková hodnota firmy ke konci plánovaného období (diskontovaná) + tržní cena neoperativních (ostatních) aktiv - závazky podniku

48 Ekonomický kapitál a RAROC je mnohem náročnější porozumět výši ekonomického kapitálu používaného bankou než průmyslovým podnikem, jelikož ekonomický kapitál požadovaný pro krytí rizikových aktivit se v čase mění, tak jak se mění tržní podmínky, chování zákazníků a obchodní dynamika firmy. potenciální ztráty z tržního rizika jsou většinou měřeny prostřednictvím VaR, potenciální ztráty z úvěrového rizika mohou být měřeny Credit VaR a potenciální ztráty z operačního rizika mohou být měřeny Operational VaR.

49 Výpočet RAROC RAROC = Rizikem upravený výnos Rizikem upravený kapitál = Příjmy - Výdaje + Návratnost ekonomického kapitálu +/- Transferové ceny -Očekávané ztráty Kapitál Úvěrové riziko Tržní riziko Operační riziko

50 RAROC výpočet RAROC = EP(ekonomický zisk)/ec(ekonomický kapitál) EP = NI k*ec(p) NI = výnosy náklady daně očekávaná ztráty E(Xp) k = r f + β[e(r m ) - r f ] (k náklady kapitálu) E(Xp) = PD*LGD*EAD = d el EC(P) = VARα(X P ) E(Xp) = d ul

51 Aplikace portfoliových modelů oč. ztráta (1+r f + d el ) [(1 - PD)+(1 - LGD) PD] = (1 + r f ) (1+ r f + d el ) = (r f + d el ) = d el = (1 + r f ) 1 - PD LGD r f + PD LGD 1 - PD LGD PD LGD (1 + r f ) 1 - PD LGD

52 Aplikace portfoliových modelů neoč. ztráta (1+ r f + d el + d ul ) [(1-PD)+(1-LGD) PD] = (1 + r f ) + VaR(r e -r f ) (1 + r f + d el + d ul ) = (r f + d el + d ul ) = d ul = (1 + r f ) + VaR(r e -r f ) 1 - PD LGD r f + PD LGD + VaR(r e -r f ) 1 - PD LGD VaR(r e -r f ) 1 - PD LGD

53 Cena úvěru - příklad Mějme PD = 1%, LGD = 50% a r f = 4%, dále předpokládejme, že kapitál alokovaný na úvěr (VaR) je ve výši 8% a náklady kapitálu r e = 12%. Cenu úvěru stanovíme dle vzorce : r f + PD LGD + VaR(r e -r f ) (r f + d el + d ul ) = = 1 - PD LGD 4% + 1% 50% + 8%(12% - 4%) = = 5,166% 1 1% 50%

54 Marže na neočekávanou ztrátu - příklad Mějme PD = 1%, LGD = 50% a r f = 4%, dále předpokládejme, že kapitál alokovaný na úvěr (VaR) je ve výši 8% a náklady kapitálu r e = 12%. Marži na neočekávanou ztrátu stanovíme dle vzorce : VaR(r e -r f ) d ul = = 1 - PD LGD 8%(12% - 4%) = = 0,643% 0,995

55 Srovnání sazeb úvěrů Mějme dvě banky : banka A má menší diversifikační efekty s VaR ve výši 8%; banka B má nižší diversifikační efekty s VaR ve výši 6%. Ostatní parametry úvěrů jsou jako v příkladě výše. Banka A Banka B (a) VaR 8% 6% (b) r f 4% 4% (c) d el 0,523% 0,523% (d) d ul 0,643% 0,482% (e) Sazba 5,166% 5,005% (b+c+d)

56 Aplikace portfoliových modelů - RAROC R = (r f + d el + d ul ) (r e -r f ) = RAROC RAROC = R (1 - PD LGD) - r f VaR -PD LGD

57 Enterprise Risk Management (ERM) Štěpán Onder, PhD

58 ERM je užitečné, jelikož rizika, kterým společnosti čelí, jsou vzájemně závislá Rizika podniku Finanční rizika FX riziko na novém zahraničním trhu Úvěrové riziko související s investicemi Finanční rizika Tržní riziko Likvidita aktiv Obchodní rizika Operační rizika Riziko likvidity Úvěrové riziko Outsourcing IT a obchodních procesů Deriváty a riziko protistrany Provozní likvidita Úvěrové riziko související s dlužníky a protistranami

59 Řízení rizik a kapitálová alokace Obchodní rizika Úvěrová rizika Tržní rizika Operační rizika strategický plán reputační rizika rating protistrany limity protistran limity úrokového rizika FX limity Identifikace rizik KRI (indikátory) etický kodex limity koncentrací equity limity Limity citlivostní compliance Interní kontrola transparentnost limity expozic úverové modely potřebný kapitál limity zemí limity tržmího rizika potřebný kapitál rizkové výkonnostní ukazatele modely operačního rizika potřebný kapitál Kapitálová alokace

60 Proces rizikově orientovaného řízení porovnání zisk/výnos analýzy tvorby hodnoty optimalizace výnosu z kapitálu Řízení firmy prostřednictvím řízení rizik Určení strategie řízení rizik riziková averze organizace procesy zásady dokumentace pro řízení rizik Doporučení analýzy Rizikově orientovaná kontrola zisku Identifikace rizik Mapa rizik (definice) Systém včasného varování limity vyhýbání transfer Kontrola rizik Ohodnocení rizik Vývoj metod Definice scénářů ITpožadavky

61 Klíčové rizikové indikátory leden únor atd. Finanční CÍL OBCHODNÍ LINIE ZMĚNA STATUT Zákazníci CÍL OBCHODNÍ LINIE ZMĚNA STATUT Celkové náklady rizik Náklady/ztráty ZMĚNA Úroveň služeb Spokojenost zákazníků Expozice v riziku Zaměstnanci CÍL OBCHODNÍ LINIE ZMĚNA STATUT Procesy CÍL OBCHODNÍ LINIE ZMĚNA STATUT Výkonnost řízení rizik Obrátka zaměstnanců Celkové povědomí o řízení rizik Nálezy auditu (obecné) Nálezy auditu v oblasti řízení rizik Sdílení nejlepší praxe Podvody zahrnující zaměstnance Spokojenost s řízením rizik Plnění akčních plánů Kontrolní opatření Okamžitá akce je nutná Monitoring je nutný Nevyžaduje žádnou akci

62 Procesy řízení rizik Řízení rizik se skládá z několika procesů Každý z těchto procesů je stejně důležitý a nelze jej opominout Procesy řízení rizik jsou následující: Strategie řízení rizik Identifikace rizik Ohodnocení rizik (RCSA) Monitoring rizik Kontrola rizik Měření rizik (VaR) Řízení rizik Plánování rizik (akční plány, krizové plány) Organizování rizik Řízení rizik a kapitálu

63 Společnosti by měly ERM zahrnout do obchodních procesů a hodnot Hodnota investorů ROE Výnosy - Výdaje - Ztráty Hodnota majetku 1. Cenotvorba založená na rizicích 2. Výběr cílových zákazníků 3. Řízení vztahů 4. Náklady na dohled nad riziky 5. Výdaje na pojištění/hedging Dopad na řízení rizik 6. Úvěrové, operační, tržní odpisy 7. Řízení kapitálu 8. Transparentnost rizik Růst Nový obchod M&A 9. Rozvoj nového obchodu 10. M&A/diverzifikační strategie Řízení rizik podle silo (5, 6) Integrované řízení rizik (4 7) Podnikové řízení rizik (1-10)

64 ERM a zdroje hodnoty instituce Budovy Pozemky Technologie Zásoby Fyzická aktiva Zákazníci Zákazníci Distribuční kanály Zprostředkovatelé Organizační aktiva Hotovost Pohledávky Investice Kapitál Finanční aktiva Zaměstnanci/ dodavatelé Zaměstnanci Dodavatelé Partneři Vedení Strategie Znalosti Hodnoty Reputace Inovace Systémy Procesy

65 Pilíř II: Řízení rizik Riziko likvidity Riziko koncentrace Riziko nesouladu aktiv a pasiv Riziko plynoucí ze zajistných programů Reputační a strategická rizika Obchodní rizika

66 Běžné měřící techniky likvidity Hlavní ukazatele Ukazatelé likvidity Cash Flow gapy Ukazatelé likvidity finančního majetku Zpracování Testy zátěže (stresové testy) Hrubé detaily Sloučené výsledky

67 Ukazatelé likvidity Hrubý pracovní kapitál = Oběžná aktiva + Krátkodobé závazky Čistý pracovní kapitál = Oběžná aktiva Krátkodobé závazky Oběžná aktiva = Hotovost + Obchodovatelné CP + Pohledávky + Zásoby Krátkodobé závazky = Krátkodobé obligace + Běžný podíl dlouhodobých závazků + Splatné pohledávky Obrat vlastního kapitálu = Čistý pracovní kapitál/celková aktiva Běžná likvidita = Oběžná aktiva/krátkodobé závazky Pohotová likvidita = (Oběžná aktiva + Obchodovatelné CP)/Krátkodobé závazky Okamžitá likvidita = (Hotovost + Obchodovatelné CP)/Krátkodobé dluhy Koeficient krytí likvidity = (Oběžná aktiva - Zásoby)/Průměrné denní provozní náklady Ukazatel krátkodobého zadlužení 1 = Krátkodobé závazky/vlastní kapitál Ukazatel krátkodobého zadlužení 2 = Krátkodobé závazky/celková aktiva Ukazatel krátkodobého zadlužení 3 = Krátkodobé závazky/celkové dluhy Průměrná doba do splatnosti (dny) = (365*průměrná doba splatnosti pohledávek)/nákupy Obrat splatných pohledávek = Nákupy/Průměrná roční splatnost pohledávek Průměrná doba splatnosti pohledávek (dny) = (365* Průměrná pohledávka)/prodeje Obrat pohledávek = Prodeje/ Průměrné roční pohledávky Kapitálové krytí růstu = Operační Cash-flow/ Růstový kapitál

68 Limity fixní/likvidních aktiv Aktiva Závazky Celková likvidní aktiva Minimum z x% nebo x$ z celkových aktiv Hotovost a obchodovatelné CP Minimum z x% nebo x$ z celkových aktiv Pohledávky Minimum z x% nebo x$ z celkových aktiv Majetek Maximum z x% nebo x$ z celkových aktiv Vlastní kapitál Celková fixní aktiva Maximum z x% nebo x$ z celkových aktiv

69 Limity likvidity majetku Aktiva Závazky Celková likvidní aktiva Minimum z x% nebo x$ z celkových aktiv Subporfolio 1 Subporfolio 2 Subporfolio 3 Vlastní kapitál Koncentrace Maximum z x% nebo x$ z celkových aktiv Splatnost Minimum z x% nebo x$ celkových aktiv s krátkou dobou splatnosti/trvání (durací), za sektor Maximum z x% nebo x$ z celkových aktiv se střední/dlouhou dobou splatnosti/trvání, za sektor Kvalita Maximum z x% nebo x$ celkových aktiv oceněných jako celek Komplexnost Maximum z x% nebo x$ celkových aktiv oceněných jako celek Zrání Maximum z x% nebo x$ celkových aktiv klasifikovaných jako velmi stará (např. přes 60, 90, 180 dní)

70 Limity pro zajištění Aktiva Závazky Celková likvidní aktiva Maximum z x% nebo x$ z celkových aktiv zajištěných jako kolaterál Hotovost a obchodovatelné CP Maximum z x% nebo x$ z celkové hotovosti/ obligací zajištěných kolaterálem Vlastí kapitál Pohledávky Maximum z x% nebo x$ z celkových pohledávek zaručených kolaterálem Majetek Maximum z x% nebo x$ celkového majetku zajištěného kolaterálem Celková fixní aktiva Maximum z x% nebo x$ z celkových aktiv zajištěných kolaterálem

71 Limity zdrojů Aktiva Závazky Celkové finanční zdroje Vlastní kapitál Trhy Maximum z x% nebo x$ celkových zdrojů z jednotlivého trhu Produkty Maximum z x% nebo x$ celkových zdrojů z jednotlivého produktu Splatnost Maximum z x% nebo x$ celkových zdrojů s krátkou dobou splatnosti, za sektor Minimum z x% nebo x$ celkových zdrojů se střední/dlouhou dobou splatností/trvání, za sektor Věřitelé/investoři Maximum z x% nebo x$ celkových zdrojů od jednoho věřitele a pro ratingovou třídu

72 Závazné limity úvěrových fasilit Aktiva Závazky Celkové bankovní finanční zdroje Vlastní kapitál Mimorozvahové finanční závazky Doporučené fasility Maximum z x% nebo x$ celkových zdrojů z doporučených fasilit Závazné fasility Maximum z x% nebo x$ celkových zdrojů ze závazných fasilit

73 Kontroly rizik likvidity Kontroly rizik likvidity Politika Procesy Kontroly likvidity majetku Kontroly finanční likvidity Spojená kontrola likvidity Další garance Rezervy Mark/model prověření Sankce Mimorozvahový dohled nad likviditou Vazby v managementu

74 Děkuji za pozornost

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

obchodních společností

obchodních společností Finanční výkazy obchodních společností Ladislav Šiška Obchodní společnosti založení vznik zápisem do obchodního rejstříku veřejný seznam podnikatelů + sbírka listin ochrana třetích osob členění českých:

Více

Hodnocení pomocí metody EVA - základ

Hodnocení pomocí metody EVA - základ Hodnocení pomocí metody EVA - základ 13. Metoda EVA Základní koncept, vysvětlení pojmů, zkratky Řízení hodnoty pomocí EVA Úpravy účetních hodnot pro EVA Náklady kapitálu pro EVA jsou WACC Způsob výpočtu

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Pojem investování a druhy investic

Pojem investování a druhy investic Investiční činnost Pojem investování a druhy investic Rozhodování o investicích Zdroje financování investic Hodnocení efektivnosti investic Metody hodnocení investic Ukazatele hodnocení efektivnosti investic

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy:

HODNOCENÍ INVESTIC. Postup hodnocení investic (investičních projektů) obvykle zahrnuje následující etapy: HODNOCENÍ INVESTIC Podstatou hodnocení investic je porovnání vynaloženého kapitálu (nákladů na investici) s výnosy, které investice přinese. Jde o rozpočtování jednorázových (investičních) nákladů a ročních

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015

Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Analýza návratnosti investic/akvizic JAN POJAR ČVUT V PRAZE STAVEBNÍ MANAGEMENT 2014/2015 Obsah prezentace: definice Investice akvizice dělení investic rozdělení metod klady a zápory metod definice Investice:

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY

6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY 6. ÚPRAVY ÚČETNÍCH VÝKAZŮ PRO POTŘEBY ANALÝZY 6.1 Rozvaha 6.1.1 Úvodní poznámky A) Položky aktiv: Řadí se podle jejich likvidnosti. Seřazení probíhá sestupně, tedy: a) od nejlikvidnějších (hotovost), až

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Ministerstvo financí České republiky

Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo financí České republiky ODBOR ŘÍZENÍ STÁTNÍHO DLUHU A FINANČNÍHO MAJETKU Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia PROSINEC 2008 Ministerstvo financí předkládá šestnáctou Čtvrtletní

Více

Investiční činnost v podniku

Investiční činnost v podniku Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Investiční činnost v podniku Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Téma 13: Oceňování podniku

Téma 13: Oceňování podniku Téma 13: Oceňování podniku 1. Důvody zjišťování tržní hodnoty podniku 2. Postup při oceňování 3. Metody oceňování podniku: A) Výnosové metody B) Metody tržního srovnání C) Majetkové ocenění (substanční

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory

Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Valuační modely a hodnota firmy coby nástroj diskuze s investory Jakub Křížek, CFA, ACCA V E N T U R E I N V E S T O R S C O R P O R A T E F I N A N C E Agenda 1. Filozofie přístupu k oceňování 2. Enterprise

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení

Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Souhrn z předmětu X16EPD, ZS 2007 z přednášek a cvičení Podnikání - soustavná, cílevědomá a opakovaná činnost provozovaná za účelem dosažení zisku - malý a střední podnik do 250 zaměstnanců Podnik - základní

Více

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.

Cvičení ZS 2013 Skupina cr1ph Ing. Arnošt Klesla, Ph.D. N_FRP Finanční řízení podniku 4)Kapitálová struktura podniku a pravidla pro tvorbu kapitálové struktury, daňový a leasingový štít, efekt finanční páky 5) Ukazatele EVA a MVA v souvislosti s podnikovým

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

IAS 1 Presentace účetní závěrky

IAS 1 Presentace účetní závěrky IAS 1 Presentace účetní závěrky Úplná sada účetní závěrky obsahuje tyto součásti: (a) výkaz o finanční situaci ke konci období (b) výkaz o úplném výsledku za období (c) výkaz změn vlastního kapitálu za

Více

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus

Výnosové metody oceňování podniku. Tomáš Buus Výnosové metody oceňování podniku Tomáš Buus Jsou schopny zachytit dynamiku vývoje podniku hodnotu nehmotných aktiv (know-how, fungující organizační struktura, schopnosti manažerů, dobré jméno) V současnosti

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou

Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Rizika na liberalizovaném trhu s elektřinou Fórum užívateľov prenosovej sústavy, Košice 27. a 28.3.2003 Tento dokument je určen výhradně pro potřebu klienta. Žádná jeho část nesmí být zveřejněna, citována

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Téma Finanční plánování

Téma Finanční plánování PE 301 Podniková ekonomika 2 Garant: Eva KISLINGEROVÁ Téma Finanční plánování Eva Kislingerová Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Finanční plán Rozvaha, výkaz zisků a ztrát, CF,

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Metodický list č. 1 PODNIK, MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Úvod do předmětu, podnik, cíle podniku, okolí podniku, podstata podniku a podnikání, založení podniku, zakladatelský rozpočet, majetková

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o.

Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. Seminář ENVI A Energetický audit Doc.Ing.Roman Povýšil,CSc. Tebodin Czech Republic s.r.o. CÍL: vysvětlit principy systémového přístupu při zpracování energetického auditu Východiska (legislativní) Zákon

Více

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu

Otázka 24 Výkaz o finančních tocích označujeme: a cash flow b rozvaha c výsledovka d provozní hospodářský výsledek e výkaz o pracovním kapitálu TEORETICKÉ OTÁZKY Otázka 1 Pokud firma dosahuje objemu výroby, který je označován jako tzv. bod zvratu, potom: a vyrábí objem produkce, kdy se celkové příjmy (výnosy, tržby) rovnají mezním nákladům b vyrábí

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Finanční controlling PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více