Akce: Morašice, Na zelenou (BCŠ) Dopravní studie dopravní inženýr Investor: --- projektant dopravních staveb 1/11 Objednatel: Základní škola Morašice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Akce: Morašice, Na zelenou (BCŠ) Dopravní studie dopravní inženýr Investor: --- projektant dopravních staveb 1/11 Objednatel: Základní škola Morašice"

Transkript

1

2 Ing. Jiří Cihlář dopravní inženýr Investor: --- projektant dopravních staveb 1/11 Objednatel: Základní škola Morašice OBSAH Obsah Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Identifikační údaje projektu Základní údaje o stavbě Předmět dokumentace Podklady použité pro zpracování dokumentace Charakteristika obce Základní silniční síť Dopravní průzkum Charakteristika provozu Přehled lokalit Lokalita Lokalita Lokalita Zhodnocení vybraných lokalit Návrh opatření Lokalita Lokalita Lokalita Investor a odhad nákladů Závěr... 7 Příloha: B.1 Přehledná mapa... 8 Příloha: B.2 Situace lokality 1 a Příloha: B.3 Situace lokalita Příloha: Pracovní mapa s rizikovými místy... 11

3 Ing. Jiří Cihlář dopravní inženýr Investor: --- projektant dopravních staveb 2/11 Objednatel: Základní škola Morašice 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název stavby Morašice, Na zelenou (BCŠ) Dopravní studie Místo stavby: obec Morašice, okres Litomyšl Pardubický kraj Příslušný stavební úřad Pozemky stavby města Litomyšl není předmětem INVESTOR STAVBY Město --- Sídlo --- Kontaktní osoba --- IČ/DIČ IČ: --- DIČ: --- Bankovní spojení IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU Stupeň dokumentace Studie OBJEDNATEL DOKUMENTACE Město Sídlo Kontaktní osoba Základní škola Morašice Morašice 27, Morašice Mgr. Vlasta Macková (koordinátorka projektu), tel.: , IČ/DIČ IČ: xxx DIČ: xxx Bankovní spojení číslo (název banky) ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Firma Vypracoval Ing. Jiří Cihlář, dopravní inženýr, projektant dopravních staveb Ing. Jiří Cihlář Autorizace v oboru Dopravní stavby, Vysokoškolské vzdělání Kontaktní údaje Webová prezentace Sídlo kanceláře ČVUT Fakulta dopravní, program dopravní inženýrství a spoje tel.: , datová schránka: t4kauhs Orlické nábřeží 1029, Choceň IČ/DIČ IČ: DIČ: Bankovní spojení BRE Bank S.A. (mbank), č. účtu: /6210

4 Ing. Jiří Cihlář dopravní inženýr Investor: --- projektant dopravních staveb 3/11 Objednatel: Základní škola Morašice 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ 2.1 PŘEDMĚT DOKUMENTACE Předmětem této studie je posouzení vybraných lokalit v obci Morašice u Litomyšle. Studie je součástí programu Na zelenou, jehož se škola účastní. Cílem jsou doporučení, která povedou k eliminaci, nebo alespoň snížení rizik či jejich množství. Snahou je navrhnout taková opatření, která budou efektivní, ale zároveň časově a investičně nenáročná. Riziková místa byla vytipována studenty základní školy přehled míst i specifikace rizik byla výstupem jejich mimoškolních aktivit, do kterých byli zapojeni i jejich rodiče. Zpracovatel dokumentace obdržel mapu s vyznačenými místy a vyčerpávající popis identifikovaných nedostatků. Tato mapa je součástí studie. GPS souřadnice školy jsou 49 52'4.814"N, 16 14'5.160"E. 2.2 PODKLADY POUŽITÉ PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pro zpracování dokumentace byly využity následující podklady a literatura: 1) Podklady ve formě výřezů technické mapy zajištěné zpracovatelem dokumentace 2) Pokyny objednatele 3) Mapa rizik vypracovaná studenty základní školy 4) Místní šetření 06/2013 5) Fotodokumentace 6) ČSN Projektování silnic a dálnic 7) ČSN Projektování křižovatek na pozemních komunikacích 8) ČSN /Z1 Projektování místních komunikací (změna Z1, únor 2010) 9) 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 10) 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích 11) 30/2001 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 12) 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 13) TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 14) TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích 3 CHARAKTERISTIKA OBCE 3.1 ZÁKLADNÍ SILNIČNÍ SÍŤ Obec Morašice se nachází západně od města Litomyšl, zhruba 6 km. Dopravně významnou komunikací, jež prochází středem obce je silnice II. třídy číslo 358, jež tvoří spojnici měst Litomyšl a Skuteč. Dále jsou do obce zaústěny silnice III. tříd, konkrétně (směr Vidlatá Seč), (Újezdec), (Lažany) a (Sedlíšťka). Kromě těchto silnic jsou to pak dále polní cesty, které však lze považovat za dopravně nevýznamné. 3.2 DOPRAVNÍ PRŮZKUM Silnice II/358 je zahrnuta do seznamu komunikací, na nichž se provádí celostátní sčítání dopravy (sčítací úsek , resp ). V roce 2005 bylo zjištěno celkem 861 vozidel/den, z toho 168 nákladních (na obou sčítacích úsecích). V roce 2010 bylo zjištěno celkem 808 vozidel/den, z toho 110 nákladních (na obou sčítacích úsecích). Z uvedeného plyne, že intenzita této komunikace se v průběhu času výrazně nemění. Snižující tendenci nelze vnímat jako útlum dopravy, ale je vhodné rozdíl považovat za rozptyl měřených hodnot (které vlivem přepočítávání a volbou koeficientů nabírají chybovost; více TP 189 Stanovení intenzit dopravy na PK). Přesto lze odvodit, že v době špičkové hodiny projede po této komunikaci zhruba vozidel, což zjednodušeně představuje jedno vozidlo za minutu. Jiné komunikace nejsou v rámci celostátního sčítání dopravy zkoumány. V rámci přípravy projektu byl při místním šetření zhotovitelem dokumentace sledován stav dopravy na silnici II. třídy. Závěrem je potvrzení výše uvedených hodnost. Tedy i roce 2013 nedošlo k dramatickému nárůstu intenzit silniční motorové dopravy.

5 Ing. Jiří Cihlář dopravní inženýr Investor: --- projektant dopravních staveb 4/11 Objednatel: Základní škola Morašice 3.3 CHARAKTERISTIKA PROVOZU Silniční motorová doprava Jak je uvedeno výše, silniční doprava odpovídá zatřídění komunikace. Přesto je nutné zmínit skutečnost, že nákladní doprava se na celkových intenzitách podílí více jak 10 %, v průměru obou hodnot pak téměř 15 %. Tento poměr je na první pohled dosti výrazný, je však nutné si uvědomit, že obec se nachází v území, kde je čilý zemědělský ruch Cyklistická doprava Cyklisté nemají žádnou vlastní infrastrukturu. Jejich pohyb je tak vždy v hlavním dopravním prostoru. Výjimku tvoří komunikace, do kterých je dopravním značením zakázán vjezd pro motorovou silniční dopravu. S ohledem na výše uvedené je nutné konstatovat, že toto řešení je poplatné obci a zejména pak intenzitám silniční dopravy. Z celkové studie, která se v rámci projektu Na zelenou vypracovává, je patrné, že však právě cyklistická doprava hraje významnou roli v mobilitě studentů. Výrazná většina studentů za příznivého počasí využívá jízdní kolo pro svoji dopravu Pěší doprava Chodníkové plochy jsou vybudovány zejména podél vyjmenovaných silnic. Některé komunikace jsou však bez chodníků a pohyb chodců tak probíhá dle pravidel silničního provozu ve vozovce Ostatní druhy dopravy Ostatní druhy dopravy nejsou v obci možné. 4 PŘEHLED LOKALIT Studenti základní školy v rámci svého průzkumu identifikovali 3 místa, jež považují z různých důvodů na nebezpečné. Na první pohled je pozoruhodné, že pouze jedno místo je na dopravně významnější komunikaci II. třídy a zbylá dvě jsou v blízkosti školy. Ale právě závěr předchozí věty hned vysvětluje, proč jsou v obdobných obcích nejrizikovější místa kolem škol studenti se nejčastěji vyskytují právě tam, a proto vnímají dopravu kolem škol nejvíce. 4.1 LOKALITA 1 První lokalita se nachází přímo před budovou školy a to na silnici III/ Z uvedených rizik je jasné, že největším problémem jsou rozhledové poměry. Skutečnost je dokumentována následujícím obrázkem. Obrázek 1 Lokalita 1 Rozhled vpravo z hlavní silnice Zpracovatel při místním šetření skutečně identifikoval problém nevyhovujících rozhledů, který se však týká bezpečnosti dopravy jako takové. Na obrázku 1 je patrná zeleň, která dokonce zakrývá i svislé dopravní značení. Problém však je i ten, že výrazných způsobem omezuje rozhled do zatáčky. Studenti cyklisté provádějí manévr odbočení vpravo a následně pak vlevo k místu, kde se parkují jízdní kola (není na obrázku, ale je to vpravo od budovy), a proto je zejména odbočení vlevo potenciálně nebezpečné.

6 Ing. Jiří Cihlář dopravní inženýr projektant dopravních staveb 5/11 Investor: - - Objednatel: Základní škola Morašice Po konzultaci se zástupci školy v této lokalitě je i ten, že pěší studenti, kteří jdou po chodníku (na obrázku 1 vlevo) a směřují ke vstupu do školy, si zkracují logicky trasu a často tak při přecházení jdou prostorem křižovatky. 4.2 LOKALITA 2 Druhá lokalita je v těsném sousedství té první a opět jako hlavní nedostatek je identifikován špatný rozhled, zejména vlevo. To je dáno skutečností, že cyklisté (ale i pěší) při přejezdu silnice III. třídy nevidí vlevo dostatečně daleko. To je zapříčiněno zejména opěrnou zdí, která chrání terén sousedního pozemku před sesunutím. Napojení vedlejší komunikace je ošetřeno svislou dopravní značkou P4 Dej přednost v jízdě. Po provedeném posouzení dle platné ČSN je nutné konstatovat, že rozhledové poměry pro dání přednosti bez zastavení skutečně nevyhoví. Bohužel je nutné konstatovat, že nevyhoví ani rozhledové poměry v případě, kdy bude nutné vozidlo (jízdní kolo) zastavit (je komentováno dále). Obrázek 2 Lokalita 2 Řešená křižovatka je schována vpravo za opěrnou zdí 4.3 LOKALITA 3 Třetí lokalita je průsečná křižovatka místních komunikací se silnicí II/358 ve směru od Litomyšle, která se nachází těsně za vjezdem do obce. I zde je hlavní problém s rozhledy, do kterých zasahuje vzrostlá zeleň. Obrázek 3 Lokalita 3 Rozhled vlevo 4.4 Obrázek 4 Lokalita 3 Rozhledové poměry jsou obecným problémem ZHODNOCENÍ VYBRANÝCH LOKALIT Ve výběru lokalita a hodnocení jejich rizik lze spatřovat zřejmou podobnost nedostatečné rozhledové poměry. Studenti ani v jednom bodě nepřipomínkovali např. rychle jedoucí vozidla nebo chybějící přechod pro chodce. V tomto směru se potřeby zlepšení infrastruktury v dané obci liší od potřeb jiných obcí. Nelze ale konstatovat, že na základě tohoto jsou potřeby méněcenné. Dané skutečnosti jsou dány tím, že obec leží na komunikacích s nízkou intenzitou dopravy a na komunikacích s nižším dopravním významem. Avšak i na podobných komunikacích je nutné neustále infrastrukturu vylepšovat. Dále jsou tedy navrženy úpravy, které svým charakterem nebudou vyžadovat neúměrné náklady, ale zároveň se praxí ukážou jako velmi efektivní.

7 Ing. Jiří Cihlář dopravní inženýr Investor: --- projektant dopravních staveb 6/11 Objednatel: Základní škola Morašice 5 NÁVRH OPATŘENÍ 5.1 LOKALITA Zlepšení rozhledů Problém rozhledů je dán obloukem o velmi malém poloměru, v jehož blízkosti je navíc opěrná zeď se vzrostlou zelení. Tento stav je dán bez možnosti relativně snadné změny. Hlavním úkolem je tedy minimalizování dopadů. Jak je patrné z fotodokumentace vzrostlá zeleň dokonce již zakrývá dopravní značení stav sám o sobě velmi nebezpečný. Jak je v situaci naznačeno prořezáním či odstraněním zeleně v rozsahu, kdy překážku bude tvořit již samotná stavba opěrné zdi (na danou lokalitu) podstatně zlepší rozhledové poměry. Rozhled se prodlouží o 5 m, což při rychlostech, které je reálně možné v tomto oblouku dosáhnout představuje prodloužení reakční doby, nikoliv zvýšení rychlosti (reálně se oblouk při uvažované komfortní jízdě nedá projekt rychlostí větší jak km/h). Prodloužení rozhledů tedy zajistí další 1 sekundu navíc na identifikování překážky, reakční dobu a provedení úkonu. Je tedy zřejmé, že při dodržování zákonných ustanovení, které říkají, že stavba (potažmo i zeleň) nesmí zasahovat do rozhledových poměrů, se zajistí odpovídající rozhledy (ve vztahu k dané lokalitě). Tato zeleň leží, dle vyjádření zástupců města na soukromém pozemku. Za zeleň tedy odpovídá její vlastník. Není-li vlastní ochoten o svoji zeleň ve smyslu předchozí věty pečovat, je možné tuto studii použít jako podklad pro jednání s Policií ČR, případně pověřeným odborem dopravy jako s institucemi, které mají tu pravomoc a vlastníkovi prořezání přikázat (včetně následné péče o udržení nového stavu) Vyznačení křižovatky Zástupci školního zařízení při místním šetření doplnili vlastní požadavek na zlepšení současného stavu. Studenti, kteří jdou od autobusové zastávky na silnici II. třídy po chodníku k budově školy si krátí cestu a směřují částečně přes jízdní pruhy silnice III. třídy. To je zapříčiněno tím, že přirozeně využívají kratší trasu, ovšem na úkor své bezpečnosti. To bude pravděpodobně podpořeno stavem, kdy od autobusu jde početná skupina a spoléhají se tak na hromadný efekt chodců a postřeh řidičů (skupina je více vidět než jednotlivec). Toto krácení také podporuje skutečnost, že silnice nemá vyznačené jízdní pruhy ani hranici křižovatky. Vyznačování hranice křižovatky není zcela účelné vzhledem k poloměru oblouku, šířkovým poměrům a návrhovému vozidlu (autobusu) není možné vyznačit jízdní pruhy tak, aby byly při průjezdu vždy dodrženy a nedocházelo k přesahům vozidel (zejména právě autobusů) do protisměrného jízdního pruhu. Toto by naopak mohlo být kontraproduktivní. Vhodným řešením se tak jeví vyznačení hranice křižovatky ve formě vodící čáry, která zřetelně určí prostor, kde dochází k provozu motorové a kam není radno vstupovat. Vyznačený oblouk tak může tvořit hranici, za kterou si již studenti mohou krátit svoji trasu aniž by mohli být ovlivněni provozem motorové dopravy. TOTO NELZE BRÁT JAKO LEGALIZACI JEJICH POHYBU. Nicméně autor i zástupci školy si však uvědomují, že studenti nebudou využívat delší trasu (byť s kratší trasou přes silnici) dobrovolně zejména, jeli to komunikace s nízkou intenzitou (dlouhodobá snaha zástupců školy tento předpoklad potvrzuje). Snahou opatření je zmírnit riziko při krácení a přecházení silnice. 5.2 LOKALITA 2 Lokalita 2 opět trpí nedostatečnými rozhledy, konkrétně vpravo. Překážku tvoří opěrná zeď. Jediným vhodným řešením je zapůsobení na řidiče (studenty cyklisty) psychologicky. Proto je navrženo doplnění vodící čáry na hranici křižovatky, která bude působit jako příčný prvek. Zároveň, aby bylo dáno do souladu rozhledové poměry a režim přednosti, je navržena změna režimu přednosti. Dej přednost v jízdě je vhodné změnit za přísnější Stůj, dej přednost v jízdě. Spolupůsobení příčného prvku a nutnosti zastavit by mělo přispět ke stavu, kdy řidiči do křižovatky nevjedou nepřiměřenou rychlostí, ale budou více dbát na svoji bezpečnost. Pro dodržování tohoto příkazu však bude nutné zajistit kontrolu. Těžko lze předpokládat účast Policie ČR (i když postih od strážců zákona by mělo na studenty přestupkáře výrazný vliv), a proto by bylo dobré zajistit dohled zástupci školy a případné postihy řešit v rámci dopravní výuky. 5.3 LOKALITA 3 Určená křižovatka se opět chlubí nevyhovujícími rozhledy. Překážkou je opět vzrostlá zeleň. Ta je tvořena dvojími druhy odstranitelná a těžko odstranitelná.

8 Ing. Jiří Cihlář dopravní inženýr Investor: --- projektant dopravních staveb 7/11 Objednatel: Základní škola Morašice Mezi odstranitelnou zeleň lze zařadit veškeré křoviny nebo stromy s rozrostlou korunou. Snížením výšky křovin nebo prořezáním koruny stromů lze rozhledy zlepšit. Je nutné zajistit, aby zeleň byla do maximální výšky 0,70 m nad úroveň asfaltové vozovky nebo aby koruny stromů nebyly níže než 3,00 m nad vozovku. Těžko odstranitelná zeleň jsou tvořeny stromořadím podél silnice II. třídy. Tyto již letité stromy mají mohutné kmeny, které nesplňují podmínky výjimky o překážce, která může být v rozhledech. Tyto stromy bude možné odstranit až po vyčerpání jejich životnosti. Eliminovat nedostatek rozhled vlevo (z vedlejší komunikace, kterou studenti využívají jako přístupovou trasu ke škole) je tak možné pouze doplněním dopravního zrcadla a změnou režimu přednosti (obdobně jako v lokalitě 2). Dotčená zeleň by měla být ve správě obce, proto je vhodné apelovat na zástupně obce, aby vyznačenou zeleň v maximální možné míře omezili a zejména pak nový stav řádně udržovali. 6 INVESTOR A ODHAD NÁKLADŮ Zmíněné investiční břemeno bude rozděleno mezi dva subjekty obec Morašice a Správu a údržbu silnic Pardubického kraje. Obec Morašice bude odpovědná za změny svislého dopravního značení a úpravu zeleně (není-li na soukromém pozemku, kde za ni odpovídá majitel). Na SUSPk by pak bylo provedení vodorovného dopravního značení, případně zeleň, která se nachází na jejich pozemku. Z podstaty uvedených úprav je zřejmé, že se jedná o práce, které nebudou finančně náročné. V případě údržby zeleně se pak jedná o činnosti, které by měly být součástí rozpočtů, a proto neponesou žádnou finanční zátěž, se kterou by již nebylo počítáno. Celkové náklady (pro oba investory dohromady) jsou odhadovány do max. výše Kč, přičemž autor věří, že by byla možná dohoda mezi oběma subjekty ohledně rozložení této zátěže. Ze zkušenosti plyne, že SUS mají zásobu nepoužívaných svislých dopravních značení a tak by byla možná záměna značení např. formou daru, případě směny za jinou činnost (konkrétní řešení je však na jednání obou subjektů). 7 ZÁVĚR Tato studie nesmí být použita k jako podklad pro územní rozhodnutí ani stavební řízení. Slouží pouze jako podklad pro obecnou diskuzi a jako součást projektu Na zelenou, jehož se základní škola v Morašicích účastní. Konzultace k projektu jsou možné v rámci autorského dozoru na telefonních číslech uvedených v zápatí. V Chocni 05. září 2013 Vypracoval: Ing. Jiří Cihlář

9

10

11

12

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou

ČESKÉ MEZIŘÍČÍ NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY. Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou NA ZELENOU!! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY Objednatel Základní škola, České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou Jana Výravy 219, 517 71 České Meziříčí Zpracovatel VIAPROJEKT s.r.o. Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

HOŘEPNÍK ZŠ A MŠ NA ZELENOU A ZDRAVĚ DO ŠKOLY V HOŘEPNÍKU HRAVĚ

HOŘEPNÍK ZŠ A MŠ NA ZELENOU A ZDRAVĚ DO ŠKOLY V HOŘEPNÍKU HRAVĚ Ing. Josef Slabý Arnolec 30 588 27 Jamné u Jihlavy HOŘEPNÍK ZŠ A MŠ NA ZELENOU A ZDRAVĚ DO ŠKOLY V HOŘEPNÍKU HRAVĚ NÁZEV PŘEDKLADATELE: ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA HOŘEPNÍK OBSAH OBSAH... 2 ANOTACE... 3

Více

08-19 PECKA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

08-19 PECKA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 08-19 PECKA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE ŘÍJEN 2008 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

Ing. Lenka Hrubá - 1 - Textová část

Ing. Lenka Hrubá - 1 - Textová část Obsah Identifikační údaje... 1 1. Zadání, podklady, účel dopravní studie... 2 1.1 Všeobecně... 2 1.2 Podklady... 2 2. Stávající stav analýza... 3 2.1. Popis stávajícího stavu... 3 2.2 Analýza možných bezpečnostních

Více

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských studijních programů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292 Název kurzu: Městské komunikace PŘEDNÁŠKA ČÍSLO 11 Návrh stezek pro cyklisty

Více

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY

NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY TP 179 NAVRHOVÁNÍ KOMUNIKACÍ PRO CYKLISTY Schváleno MD OPK č.j. 158/06-120-RS/1 ze dne 17. března 2006, s účinností od 1. května 2006 OBSAH 1. ÚVODNÍ ČÁST...5 2 NÁZVOSLOVÍ...6 3 CYKLISTICKÁ DOPRAVA...7

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

Monosti aplikace uspołædæn 2+1 na silnice I. tł dy v R 05/2013 13-120.240 STUDIE. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: - - Objednatel:

Monosti aplikace uspołædæn 2+1 na silnice I. tł dy v R 05/2013 13-120.240 STUDIE. slo zm ny: Obsah zm ny: Datum zm ny: - - Objednatel: DOKUMENT LZE U VAT POUZE VE SMYSLU P SLUN SMLOUVY O D LO. `DN` JEHO `ST NEM E B T DLE Z`KONA Ł.121/2000 Sb. KOP ROV`NA NEBO JIN M ZP SOBEM ROZI OV`NA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s. slo zm ny: Obsah zm ny:

Více

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY

BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DOPRAVNÍ STUDIE ZŠ CHVALY Praha Horní Počernice OBJEDNATEL:

Více

Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do roku 2020

Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do roku 2020 Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do roku 2020 1 Úvod...3 1.1 Předmět řešení... 3 1.2 Výchozí podklady... 3 1.3 Základní charakteristika stávající silniční

Více

Bezpečné cesty do školy ZŠ Švehlova, Praha 10

Bezpečné cesty do školy ZŠ Švehlova, Praha 10 Bezpečné cesty do školy ZŠ Švehlova, Praha 10 DOPRAVNÍ STUDIE Ing. arch. Tomáš Cach, 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST Identifikační údaje:...3 Vysvětlivky:...4 Podklady a jednání:...5 ÚVOD...6 Cíl projektu...6

Více

PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ PROJEKTOVÁNÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ TÉMA I (3.SEMINÁŘ) TÉMATICKÁ OBLAST: PLÁNOVÁNÍ A PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2010-2012 STUDIJNÍ

Více

STAVBA: MOŽNOSTI PROVĚŘENÍ UMÍSTĚNÍ PŘECHODU PRO CHODCE U ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

STAVBA: MOŽNOSTI PROVĚŘENÍ UMÍSTĚNÍ PŘECHODU PRO CHODCE U ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVBA: MOŽNOSTI PROVĚŘENÍ UMÍSTĚNÍ PŘECHODU PRO CHODCE U ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘÍLOHA ČÍSLO: ST A PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA STUDIE DUBEN 2015 Zodpovědný projektant: Ing. Martin Smělý Vysoké učení technické

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI BEZPEČNOST CHODCŮ BEZPEČNOST CYKLISTŮ HROMADNÁ DOPRAVA MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ 70% LEGENDA A POUŽITÉ ZKRATKY Jednotlivé typy opatření

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Generel dopravy Návrhová část Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu:

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN ŠUMICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY

NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY TECHNICKÉ PODMÍNKY TP 218 MINISTERSTVO DOPRAVY NAVRHOVÁNÍ ZÓN 30 TECHNICKÉ PODMÍNKY SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č.J. 42/2010-120-STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 1. 2010. OBSAH OBECNÁ ČÁST 1 Klidňování dopravy... 7 1.1

Více

Sborník přednášek. ze semináře CESTY SVĚTLA. Brno Výstaviště, pavilon P. v rámci veletrhu AMPER 21.3.2013

Sborník přednášek. ze semináře CESTY SVĚTLA. Brno Výstaviště, pavilon P. v rámci veletrhu AMPER 21.3.2013 WWW.SRVO.CZ SRVO@SRVO.CZ Sborník přednášek ze semináře CESTY SVĚTLA Brno Výstaviště, pavilon P v rámci veletrhu AMPER 2013 21.3.2013 OBSAH Porovnání svítidel s LED a s vysokotlakými sodíkovými výbojkami

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DOKUMENTACE HODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Praha 6 - Ruzyně, Liboc, Veleslavín, Vokovice (Dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 08-18 PRAHA NA ZELENOU! BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2008 ANOTACE Projekt Na Zelenou! Bezpečné cesty do škol je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy a zhodnocení

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

STUDIE CYKLISTICKÉ DOPRAVY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

STUDIE CYKLISTICKÉ DOPRAVY VELKÉ MEZIŘÍČÍ STUDIE CYKLISTICKÉ DOPRAVY VELKÉ MEZIŘÍČÍ ADOS 2008 ING. ADOLF JEBAVÝ část textové části: ROSTISLAV KOŠŤÁL, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR PRO DOPRAVNÍ STAVBY leden 2008 STUDIE ŘEŠENÍ CYKLISTICKÉ DOPRAVY V SUBREGIONU

Více

CYKLOGENEREL pro území městské části PRAHA 3 TEXTOVÁ ČÁST. úvodní fáze ~ listopad 2012

CYKLOGENEREL pro území městské části PRAHA 3 TEXTOVÁ ČÁST. úvodní fáze ~ listopad 2012 CYKLOGENEREL pro území městské části PRAHA 3 úvodní fáze ~ listopad 2012 TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL: Městská část Praha 3 Odbor územního rozvoje Havlíčkovo náměstí 700/9, 130 85 Praha 3 ZHOTOVITEL: Ing. arch.

Více

Bezpečnost okolí škol Libereckého kraje z pohledu bezpečnostního auditora Odborný posudek I.etapa OBSAH

Bezpečnost okolí škol Libereckého kraje z pohledu bezpečnostního auditora Odborný posudek I.etapa OBSAH OBSAH 1. Úvod...1 2. Seznam posuzovaných škol...1 3. Metoda analýzy...3 4. Rozdělení škol dle kategorií komunikací a jednotlivých zjištěných rizik...5 4.1. Školy u silnic I. třídy...5 4.2. Školy u silnic

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ BESIP V OBCÍCH DODRŽOVÁNÍ RYCHLOSTI BEZPEČNOST CHODCŮ BEZPEČNOST CYKLISTŮ HROMADNÁ DOPRAVA MÍSTA STYKU DVOU KOMUNIKACÍ 70% LEGENDA A POUŽITÉ ZKRATKY Jednotlivé typy opatření jsou řazeny a barevně zvýrazněny podle vlivu

Více

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu

Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA. uplatn ní výsledk výzkumu Jednotná GIS databáze cyklistické infrastruktury R METODIKA uplatn ní výsledk výzkumu Univerzita Palackého v Olomouci Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Oblast nemotorové dopravy Jednotná GIS databáze

Více

ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ PRAHA 11 DOPRAVNÍ STUDIE. Lublaňská 18, 120 00 Praha 2. Saveljevova 1630/20, 147 00 Praha 4

ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ PRAHA 11 DOPRAVNÍ STUDIE. Lublaňská 18, 120 00 Praha 2. Saveljevova 1630/20, 147 00 Praha 4 BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ POŠEPNÉHO NÁMĚSTÍ PRAHA 11 DOPRAVNÍ STUDIE POŘIZOVATEL: OBJEDNATEL: Pražské matky, o.s. Lublaňská 18, 120 00 Praha 2 ZHOTOVITEL: Ing. Květoslav Syrový Saveljevova 1630/20, 147

Více