Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 19. března 2014 v hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 19. března 2014 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích"

Transkript

1 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 19. března 2014 v hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích Přítomni: Ing. Ivo Bednár, Ph.D. Ing. Miroslav Kozel Vladislav Kubátko Ing. Lumír Mžik Ing. Martin Pasz Ing. Bc. Ivana Podušková Ing. Ladislav Rosman Mgr. Libor Stáňa Dagmar Šnapková Josef Tomčík Miroslav Wowra Ing. Pavel Zelek Omluveni: Mgr. Anna Kiková Ing. Leonard Mynář Ing. Roman Sikora MBA Program: 1. Zahájení 2. Zpráva Policie ČR o stavu bezpečnosti za rok Vystoupení zástupců OKD a.s. o aktuálním stavu hornické činnosti 4. Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok Účetní závěrka obce se stavem k rozvahovému dni Služba Seniortaxi v obci 7. Rozpočtová opatření 8. Žádost TJ Sokol o dotaci 9. Informace o možnosti zhodnocení finančních prostředků obce 10. Informace o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 11. Informace kontrolního výboru o kontrole vedení zápisů z jednání rady obce 12. Informace kontrolního výboru o kontrole vybrané neinvestiční akce Oprava podlahy v sále motorestu v Dětmarovicích, část Koukolná 13. Stav v oblasti kanalizace 14. Majetkové převody 15. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok Informace o nabídce daru určeného pro výstavbu domu v obci pro seniory 17. Rozšíření ubytovací kapacity domů s pečovatelskou službou 18. Usnesení a závěr 1. Zahájení Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. Ladislav Rosman, který úvodem přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva obce, takže jednání je usnášeníschopné. Nepřítomní členové zastupitelstva se z jednání řádně omluvili. 1

2 V úvodu jednání zastupitelstva obce vyslovil starosta obce poděkování dárcům krve, a to panu Miroslavu Strončkovi, který byl za dárcovství krve oceněn zlatým křížem a panu Václavu Figurovi, Josefu Urbánkovi a Karlu Vichrovi, kteří byli ocenění za dárcovství krve zlatou plaketou. Zároveň předal přítomnému panu Karlu Vichrovi, jako výraz uznání, dárkový balíček. Starosta obce navrhl, aby členy návrhové komise pro přípravu usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce byli zvoleni: předseda Ing. Martin Pasz, členové - Ing. Lumír Mžik a Dagmar Šnapková. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek tento návrh schválili. Ověřovateli zápisu byli určeni Josef Tomčík a Ing. Ivana Podušková, zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu paní Jarmila Popiolková. Starosta obce dále navrhl, aby se jednání zastupitelstva obce řídilo programem, který byl uveden v pozvánce s tím, že nejdříve bude projednán bod 3. programu, následně pak bod 2. programu. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek schválili program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky s navrženou úpravou pořadí projednávaných bodů programu. 2. Vystoupení zástupce OKD a.s. o aktuálním stavu hornické činnosti Starosta obce přivítal na jednání zastupitelstva obce zástupce OKD a.s. Ing. Pavla Hadravu, provozního ředitele. Ing. Pavel Hadrava uvedl, že OKD řešilo malý odbyt a nízké ceny uhlí. Situace v roce 2013 byla taková, že ceny uhlí šly dolů, v závěru roku došlo k dalšímu snížení cen o 5 %. Problém řešili tak, že v první fázi došlo k přestěhování vedení OKD na Důl Darkov, k byla provedena změna generálního ředitele nyní je výkonný ředitel, nové vedení OKD, řešili kolektivní smlouvu apod. Situace se z tohoto pohledu zklidňuje. Daří se jim snižovat náklady, daří se jim plnit plán těžby, situace je však složitá. V dalším výhledu mají snižování zásob. Zásoby uhlí tu jsou, musí se řešit ekonomicky. Pokud se jedná o Důl Paskov, je tu boj o přežití. Byla utvořena pracovní komise. Navrženy 3 roky fungování dolu pod OKD, koncem roku 2016 by důl přešel pod stát, navrženo utlumení těžby a ukončení provozu. Příští týden proběhne v této záležitosti jednání s ministrem průmyslu a obchodu. Jestli se návrh odsouhlasí, musí jej schválit ještě další orgány vláda, ministerstvo financí a další. Co se týká uhlí, pokud se zvednou jeho ceny, budou zásoby ekonomicky vytěžitelné. Probíhá příprava EIA, která by měla být ukončena v březnu nebo dubnu letošního roku. Počítá se s těžbou pod malou částí Starého Města a malou částí Výhody. Nechtějí těžit na území zahrnutém do Natury. Mají v úmyslu vytěžit asi % toho, co je plánováno vytěžit do roku Mají zájem o spolupráci s obcemi a městy. Ing. Zelek se dotazoval k novému záměru těžby, zda hornický výbor již nyní obdrží materiály, nebo až při projednávání EIA. Ing. Hadrava uvedl, že minulý týden proběhlo jednání v Karviné. Řeší se, co bude dál. V OKD je zaměstnáno 14 tis. lidí s průměrným výdělkem 34 tis. Kč. Karvinská průmyslová zóna nabízí 1500 pracovních míst s nižšími platy. Pokud stát těžbu nepodpoří, bude zde špatná situace nejen u současných zaměstnanců dolů, ale i u navazujících firem. V kraji převládal těžební průmysl. Pokud vláda nezasáhne, bude problém. Neví, co bude dál, bojují s legislativou, jsou jim kladeny podmínky. 2

3 30 % varianta těžby bude složitá. V této chvíli je zpracovávána EIA, když bude hotová, doručí podklady. V Dětmarovicích bude omezení poklesů. S poklesy se počítá jen v prostřední části a velmi málo, ovlivnění bude na cca 40 % oproti původnímu záměru. V dubnu je plánováno doručení EIA na ministerstvo ŽP. První těžba může být někdy v roce až bude povolení. Ptali se jej, proč byla v předstihu připravována těžba pod Starým Městem. Nebyla v předstihu, protože všechno dlouho trvá. Hornictví musí uvažovat dopředu Člen hornického výboru pan Szwarc se dotazoval, zda se bude těžit plánovaných 6 porubů, které měly ovlivnit území u řeky Olše v Koukolné. Ing. Hadrava sdělil, že na tuto otázku neumí v současné době odpovědět. Jestli ano, to ukáže současná EIA. Pan Szwarc uvedl, že v roce 2003 uváděli těžbu dvanácté kry. Ing. Hadrava sdělil, že nejlevnější uhlí je tam, kde je pro těžbu připraveno. Proto vytěží to, co je připraveno. Nebude prováděna selektivní těžba. Těžit se bude jen to, co je povoleno a připraveno, kde jsou uzavřeny dohody a kde je povolení hornické činnosti. Po zpracování EIA se podívají na ovlivnění. Pan Szwarc uvedl, že minule bylo s panem Macháčkem předjednáno, co se bude těžit. Bylo by vhodné i nyní dopředu projednat těžbu. Ing. Hadrava znovu uvedl, že nyní neví, kolik porubů se bude těžit. Až bude EIA hotová, podívají se na to. Pan Szwarc dále uvedl, že znalec, který pro šachtu vypracovával znalecké posudky nemovitostí, uváděl v posudcích nepravdivé údaje, které poškozují vlastníky poškozených nemovitostí, a to nejen v naší obci, ale i v okolí. Ing. Hadrava sdělil, ať připraví podklady a společně je projednají. V současné době pod něj spadají důlní škody, kdysi to bylo jinak. Nyní pod něj spadají i ředitelé. Ať si připraví podklady a domluví se na jednání. Znalec, který zpracovával posudky, je jako každý jiný znalec. Pan Dzialo uvedl, že izolinie byla zpracována podle EIA pro těžbu do roku Teď nivelačním měřením zjištěny pohyby 10 cm. Zástupce dolů, který se zúčastnil jednání hornického výboru, uvedl, že při měření je tolerance 15 cm. Proč nebyla upravena izolinie, nejsou upraveny mapy, i když proběhla těžba. Když naměříme pokles, nechtějí jej uznat. I když je dohoda, nechtějí pokles uznat. Co je tolerance 15 cm? Charakter měření - dá se předložit úchylka. Nesouhlasí s tolerancí měření. Ing. Hadrava uvedl, že není schopen se k tomuto vyjádřit. Linie měření jsou dle dohody. S tolerancemi měření se nesetkal, setkal se s tím, že byly jiné plochy. Navrhuje tento problém připravit na společné jednání. Starosta obce souhlasil s názorem svolat společné jednání a přednesené problémy řešit. Ing. Hadrava znovu zopakoval, že pokud jsou k hornické činnosti na území obce nějaké požadavky a připomínky, je třeba je připravit pro společné jednání, na dalším zasedání zastupitelstva obce pak bude přednesena informace o výsledku jednání. Ing. Bednár se dotazoval, jak je to s ochranným valem řeky Olše, který je stavěn na stoletou vodu a při povodních se voda přes něj přelévá. Jak OKD spolupracuje s Povodím Odry, aby nedošlo při povodních k přelití vody přes ochranný val. Ing. Hadrava odpověděl, že se řešily ochranné valy řeky Olše v Karviné i Starém Městě, teď probíhá úprava řeky Olše. Povodí Odry s nimi jedná a reaguje na jejich požadavky. Starosta obce uvedl, že rovněž spolupráce Povodí Odry a obce je dobrá, na základě připomínek obce Povodí Odry zvýšilo ochranný val řeky poblíž rodinného domku pana Dziala. Ing. Hadrava ještě dodal, že Povodí Odry je účastníkem řízení při povolování hornické činnosti, dávají svá vyjádření, spolupracují s nimi. Starosta obce poděkoval Ing. Hadravovi za přednesené informace a konstatoval, že bude svoláno společné jednání. 3

4 Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek vzali na vědomí informaci o aktuálním stavu hornické činnosti. 3. Zpráva Policie ČR o stavu bezpečnosti za rok 2013 Starosta obce Ing. Rosman k tomuto bodu programu uvedl, že členové zastupitelstva obce obdrželi k tomuto bodu jednání písemnou zprávu. Omluvil neúčast vedoucího obvodního oddělení policie i jeho zástupkyně, kteří jsou služebně mimo Dětmarovice. Z předložené zprávy vyplývá, že došlo ke zlepšení objasněnosti trestné činnosti. Dále uvedl, že spolupráce policie s obcí je dobrá, policie provádí preventivní akce k dodržování povolené rychlosti jízdy vozidel v obci. Ke zlepšení situace na silnici I/67 v obci přispějí i inteligentní semafory, které obec na této silnici má v plánu umístit. Pan Tomčík poukazoval na skutečnost, že měření rychlosti se provádí na silnici I/67 v Koukolné nebo u samoobsluhy, neměří se u nového zdravotního střediska, přitom zde vozidla jezdí rychlostí až 140 km/hod. Starosta obce se k tomu vyjádřil, že v daném úseku není místo pro měření ani pro odstavení vozidel. Slibuje si zlepšení situace po instalaci semaforů. Je požádáno o dotaci na stavbu semaforů, které budou umístěny jeden u nového zdravotního střediska, druhý na přechodu v Koukolné. Semafor bude s tlačítkem pro přechod chodců a rovněž bude fungovat tak, že bude na něm nastavena povolená rychlost jízdy, při jejímž překročení naskočí na semaforu červená a vozidlo zastaví. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek vzali na vědomí Výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2013 předloženou vedoucím obvodního oddělení Policie ČR v Dětmarovicích. 4. Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013 Zprávu k tomuto bodu jednání přednesl předseda finančního výboru Ing. Kozel. Uvedl, že členové zastupitelstva obce obdrželi k tomuto bodu jednání písemné materiály. Přítomné seznámil se základními ukazateli plnění rozpočtu, to je s příjmy i výdaji. V oblasti příjmů seznámil zejména s daňovými příjmy, jejichž výše v loňském roce dosáhla tis. Kč. Největší objem představovaly zejména daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši tis. Kč, daň z příjmů právnických osob ve výši tis. Kč, DPH ve výši tis. Kč. Daň z nemovitostí, kde byl navýšen koeficient na 3, dosáhla tis. Kč. Plnění oproti schválenému rozpočtu bylo vyšší, výkyvy v plnění se nepředpokládají ani v letošním roce. V dalších příjmech pak největší částky představují prodej nemovitostí, tj. objekt bývalého kamenosochařství, dar nadace OKD a dále pak přijaté dotace. Příjmy v loňském roce představovaly celkovou částku tis. Kč. Výdajová část rozpočtu dosáhla celkem částky tis. Kč, z čehož na kapitolu doprava byla vynaložena částka ve výši tis. Kč. Největší část těchto výdajů připadla na dopravní obslužnost 947 tis. Kč, zimní údržbu komunikací ve výši 772 tis. Kč, běžnou údržbu komunikací ve výši tis. Kč a údržbu chodníků 218 tis. Kč. Na vodní hospodářství byla vynaložena částka 633 tis. Kč, na kulturu tis. Kč, z čehož provoz knihovny představuje náklad 628 tis. Kč, Dělnický dům 223 tis. Kč, bytové hospodářství 23 tis. Kč, nebytové prostory tis. Kč, veřejné osvětlení, kde náklad na el. energii představuje 926 tis. Kč, hřbitov 78 tis. Kč, komunální služby tis. Kč, životní prostředí komunální odpad tis. Kč, monitoring půdy tis. Kč, veřejná zeleň 784 tis. Kč, kde na veřejně prospěšné práce jsou dotace úřadu práce. Bylo dosaženo snížení nákladů na odchyt psů na 4

5 částku 248 tis. Kč, což oproti minulosti představuje razantní snížení. Náklady na DPS tis. Kč, dar obci Hřensko postižené povodní ve výši 100 tis. Kč, požární ochrana 479 tis. Kč, zastupitelstva obcí tis. Kč, volby 249 tis. Kč, místní správa, kde největší výdaje tvoří mzdy včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, ve výši tis. Kč, příspěvek ZŠ ve výši tis. Kč. V rámci investičních výdajů byl zakoupen malotraktor s příslušenstvím, elektrocentrála, byly provedeny stavby v celkovém objemu tis. Kč z čehož největší částka připadá na výstavbu sběrného dvora s přístupovou komunikací ve výši tis. Kč. Sběrný dvůr je od dnešního dne v provozu. Dále bylo provedeno zateplení obou mateřských škol. Na zpracování projektových dokumentací byla vynaložena částka 278 tis. Kč. Ing. Kozel konstatoval, že co bylo naplánováno, bylo zhruba splněno. Dotace organizacím byly řádně vyúčtovány. Byl proveden přezkum hospodaření, z jehož závěrů vyplývá, že nebyly zjištění chyby a nedostatky ani rizika. Zpráva je zveřejněna na internetu. Ing. Kozel poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci plnění rozpočtu a paní účetní za řádné zpracování účetních dokladů. Starosta obce Ing. Rosman konstatoval, že obec má nyní k dispozici více peněz, proto loni bylo možno investovat. Obec nemá dluhy. Poslední dlužnou částku obec zaplatila v roce Obec je na tom finančně lépe, letos má k dispozici spolu s dotací na sběrný dvůr cca 20 mil. Kč a je bez dluhu. Obec má větší možnosti pro svůj rozvoj. Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra schválili celoroční hospodaření obce Dětmarovice a závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2013, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Dětmarovice za rok 2013, a to bez výhrad. Hlasování se zdržel Ing. Pavel Zelek. 5. Účetní závěrka obce se stavem k rozvahovému dni Členové zastupitelstva obce obdrželi k tomuto bodu programu písemné materiály. Předseda finančního výboru Ing. Kozel uvedl, že účetní závěrka odráží to, co zde bylo prezentováno. Seznámil přítomné s důvodovou zprávou k tomuto bodu jednání. Konstatoval, že členové zastupitelstva obce obdrželi předepsané přílohy, účetní závěrka je k dispozici k nahlédnutí. Účetní závěrku i závěrečný účet obce projednal finanční výbor a doporučil je ke schválení. Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek schválili v souladu s ust. 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku obce Dětmarovice sestavenou k rozvahovému dni Služba Seniortaxi v obci K tomuto bodu programu starosta obce uvedl, že tato služba je již zavedena v některých okolních obcích a funguje, občané obce si ji přejí, je pro občany ve věku nad 65 let, finanční prostředky obce jsou lepší, proto obec může na tuto službu peníze použít. Služba je zavedená v Rychvaldě. Tato služba by byla pro čtyři základní trasy, cena jízdy 15,- až 30,- Kč v jednom směru, roční náklad pro obec by 5

6 představoval 180 tis. Kč. Zadání této služby bylo zveřejněno, nejlevnější nabídka je ve výši, jak je uvedeno v podkladech. Náklad letošního roku se předpokládá ve výši 130 tis. Kč, měsíčně bude dopravce obci předkládat přehled. Zatím vše projednáno ústně, text smlouvy bude koncepčně zpracován ve znění, jak má Rychvald. Smlouva se může uzavřít na půl roku, pak je možno provést případné korekce. Záleží na zastupitelstvu, jestli tuto službu podpoří. On za sebe je pro zavedení seniortaxi. Pan Kubátko se dotazoval, zda i zpáteční jízda bude za stejnou cenu. Pan starosta uvedl, že ano, musí být domluvena hodina návratu. Poskytovatel služby má k dispozici více vozidel, zajištění zpětného odvozu by nebyl problém. Ing. Kozel se vyjádřil, že myšlenku seniortaxi podporuje, chybí mu však v návrhu některé věci, a to: v návrhu jsou uvedeni občané starší 65 let, nejsou zde uvedeni občané s průkazem ZTTP, kteří jsou mladší 65 let a nemají možnost si dopravu sami zajišťovat. Dále mu zde chybí způsob objednávání služby. Zastupitelstvo obce se dnes má rozhodnout, zda službu zavést nebo ne. Peníze na tuto službu jsou. Ve smlouvě je třeba vše ošetřit. Neví, kdo na tom vydělá. Informace z okolních obcí jsou. Ing. Pasz se dotazuje, zda navrhovaná částka je správně. Upozorňuje, že provozovatel této služby musí mít na ni licenci. Ing. Bednár uvedl, že částka v návrhu je za 9 měsíců. Ing. Zelek oponoval, že to nepředstavuje 130 tis. Kč. Ing. Rosman vysvětloval, že náklad představuje 15 tis. Kč měsíčně, původní verze návrhu byla službu sjednat na půl roku. Ing. Bednár uvedl, že kdysi řešil návrh na zavedení školního autobusu. Tenkrát bylo vše jinak, na trase by se musely budovat ostrůvky pro autobus, zájem o autobus nebyl, proto se dál toto neřešilo. Dnes je situace opačná, záměr kopíruje služby poskytované okolními obcemi jako je Rychvald, Bohumín, které provozují tuto službu na území města. U nás je to jinak, za 15 tis. Kč svážet občany nejen po obci. Ostatní obce tak daleko občany nevozí. Jsou tu dvě nabídky, druhá nabídka je cenově jiná. Ing. Rosman uvedl, že takto nám byla nabídka učiněna. Pro obec je to výhodné, chceme zajišťovat 4 základní trasy, a to na území obce Dětmarovice kdekoli po obci, sazba 15,- Kč tam, 15,- Kč zpět. Druhá navrhovaná trasa je z Dětmarovic do Orlové do zdravotnických zařízení, sazba 15,- Kč. Třetí trasa je navržena Dětmarovice Karviná, zdravotnická zařízení, sazba 30,- Kč tam, 30,- Kč zpět. Za stejnou sazbu je navržena trasa Dětmarovice Bohumín do zdravotnických zařízení. Občanů, kteří by tuto službu mohli využívat, je asi 350. Je zde předložen tento podnikatelský záměr. Provozovatel asi na něm nezbohatne, je to však na něm. Paní Klozová se dotazovala, jakou cenu bude platit doprovod. Starosta obce odpověděl, že doprovod imobilního občana bude zdarma. Ing. Zelek uvedl, že myšlenka je to dobrá, je však potřeba celou záležitost dopracovat doplnit, jak budou jízdy vykazovány, kdo bude podpisovat, účel apod. Doporučuje, aby zatím na tento záměr byla vyčleněna částka 90 tis. Kč, v září pak vyhodnotit a potřebnou částku dochválit. Starosta obce uvedl, že zavedení této služby by bylo asi od 1. května. Mgr. Stáňa se vyjádřil, že nejde o peníze, ty k dispozici jsou. Ing. Kozel uvedl, že placení bude probíhat postupně, je třeba ujednat i sankce. Ing. Zelek navrhuje částku na tuto službu ve výši 90 tis. Kč, což je 6 měsíců x 15 tis. Kč. Půl roku fungování služby ověřovat. Pan tajemník uvedl, že v této chvíli je potřebné hlasovat o myšlence, zda službu zavést či ne. Ing. Mžik uvedl, že je nutno o této službě informovat občany. Pan starosta sdělil, že propagace zavedení této služby není problém, bude uvedeno v okénku, informace místním rozhlasem, letáčky do prodejen. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek schválili přípravu využití služby SENIORTAXI v obci Dětmarovice za podmínek uvedených v předloženém návrhu. 6

7 7. Rozpočtová opatření K tomuto bodu programu starosta obce uvedl, že se jedná o rozpočtové opatření jednak k navýšení příjmů, další rozpočtové opatření se týká výdajů, a to navýšení částky pro záměr provedení opravy místní komunikace na Zálesí, a to nejen části od okresní silnice, ale navrhuje se zde opravit komunikaci až po hranici obce s Orlovou. Rada obce doporučuje provedení této opravy, která si vyžádá celkový náklad z letošního rozpočtu přes 5 mil Kč. Dále se jedná o neinvestiční příspěvek základní škole na ozdravné pobyty dětí, a to nejen dětí ze základní, ale i z mateřských škol. S panem ředitelem školy je to projednáno. Další úprava se týká navýšení finančních prostředků na pokrytí ztráty z provozu MHD Orlová, kdy ve smlouvě, která je součástí předloženého návrhu, došlo k navýšení částky oproti smlouvě na loňský rok, a to z důvodu zavedení dvou autobusových spojů. Je zde také rozpočtové opatření na zavedení Seniortaxi. Další rozpočtová opatření se týkají investičních výdajů, a to navýšení částky na dopracování návrhu územního plánu, sjezd a parkoviště v Koukolné, pro které se nyní vyřizuje stavební povolení. Parkoviště bude umístěno u stávající odpočinkové plochy. Současné parkoviště je na soukromém pozemku, v případě akcí pořádaných v sále je obtížné parkování. Sál své parkoviště nemá, což by mohlo být do budoucna problematické. Vlastník objektu hospody přislíbil v letošním roce provedení opravy svých toalet. Další rozpočtová úprava se týká zateplení domu s pečovatelskou službou čp Je zpracován projekt, jsou zpracovány podklady pro přihlášení projektu na dotaci. Termín pro přihlášení k dotaci končí V budově tohoto DPS jsou vyměněná okna, což pro žádost o dotaci není dobré, přesto žádost o dotaci bude podána. Můžeme obdržet dotaci snad ve výši % uznatelných nákladů. Vysoutěžená částka na provedení zateplení této budovy je 2,8 mil Kč. Přihlášením akce pro dotaci stavbu opozdí, zateplení se bude provádět asi v podzimních měsících. Ing. Kozel k tomuto bodu programu uvedl, že pokud se jedná o DPS posun termínu realizace je nutný kvůli možnému finančnímu krytí z dotace. Pokud se jedná o komunikaci na Zálesí, do budoucna je zde vize, že se budou postupně komunikace v obci opravovat. Komunikace na Zálesí je jednou z páteřních komunikací v obci, v současnosti je asi v nejhorším stavu. Jsou to dlouhé komunikace. V rozpočtu finanční prostředky na opravu jsou. Je zde plán každý rok opravit některou z delších komunikací. Jednání zastupitelstva obce s omluvou opustil Mgr. Libor Stáňa. Pan Kubátko upozornil na skutečnost, že tzv. obecní cesta je v úseku od hranice s Orlovou ve velmi špatném stavu, jsou vyježděny koleje a je potřeba s tím něco udělat. Starosta obce uvedl, že připomínka je na místě, je zpracován seznam komunikací s hodnocením jejich stavu a potřeby k opravě. Každý rok se bude některá z komunikací opravovat. Ing. Zelek uvedl, že se mu nelíbí postup obecní rady. Myslí se na komunikaci na Zálesí, jsou tu i jiné názory. Bylo přislíbeno, že členům zastupitelstva bude předložen návrh oprav komunikací. Zastupitelé se nemají možnost vyjádřit. Je zde jen návrh rozpočtových úprav. Ing. Kozel se vyjádřil, že pan Ing. Zelek měl možnost se předem na toto informovat. Informace o návrhu opravy komunikace na Zálesí je i v usnesení rady. Ing. Zelek uvedl, že nečetl usnesení rady ohledně cesty. Nenamítá, že oprava komunikace na Zálesí není potřeba. Pan starosta uvedl, že pokud se nyní zastupitelé domluví na něčem jiném, tak to tak bude. Víme o stavu cest, je zpracován seznam cest k opravě. Byla navržena tato oprava hlavního tahu komunikace obcí. Ing. Zelek zpochybnil a kritizoval postup rady. Pan starosta a Ing. Kozel uvedli, že situace nyní byla vysvětlena a návrh byl podán dle projednání v radě obce. Paní Menšíková uvedla, že odpočinková plocha v Koukolné je pěkná, jsou zde však nevhodně vysázeny listnaté stromy, které v budoucnu budou působit potíže z důvodu padání listí na odpočinkovou plochu, problémy s následným úklidem tohoto listí, nebezpečí prorůstání kořenů stromů do odpočinkové plochy. Myslí si, že by se některé z těchto stromů měly přesadit jinam. 7

8 Paní Čempelová oponovala, že stromy zde byly vysázeny na základě projektu zpracovaného zahradníkem. Listnaté stromy oproti jehličnanům zachytí 10 x více prachu, hluku, listnaté stromy mají větší stín. Jehličnany se zde mohou ještě dosadit. Paní Menšíková je názoru, že rozvržení výsadby stromů je špatně, s čímž paní Čempelová nesouhlasí. Starosta obce proto navrhl uskutečnit na obecním úřadu v této záležitosti schůzku a celý problém znovu prodiskutovat. Při výsadbě stromů bylo postupováno podle projektu. Ing. Zelek upozornil, že v návrhu není opravena rozpočtová úprava u Seniortaxi z navrhovaných 130 tis. Kč na 90 tis. Kč. Výsledek hlasování o pozměňovacím návrhu rozpočtové úpravy: finanční prostředky na provoz SENIORTAXI snížit z původně navrhované částky 130 tis. Kč na částku 90 tis. Kč. Pro přijetí tohoto návrhu hlasovali členové zastupitelstva obce Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Ing. Miroslav Kozel, Vladislav Kubátko, Ing. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra schválili rozpočtová opatření č. 2 a 4 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k a rozpočtové opatření č. 3 dle upraveného návrhu (finanční prostředky na provoz SEINIORTAXI 4351 pol sníženy z původně navrhované částky ,- Kč na částku ,- Kč) upraveného rozpočtu k a upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k takto: - příjmy celkem po konsolidaci ve výši tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) - výdaje celkem po konsolidaci ve výši tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) - rozdíl příjmů a výdajů ve výši tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2013 ve výši tis.kč a podání žádosti o dotaci na zateplení budovy čp Ing. Pavel Zelek se hlasování zdržel. 8. Žádost TJ Sokol o dotaci Starosta obce k tomuto bodu programu uvedl, že venkovní sociální zařízení u objektu sokolovny je ve velmi špatném stavu, taktéž ve špatném stavu je podlaha v tělocvičně sokolovny, takže zde hrozí úraz. Rada obce žádost projednala a doporučuje přiznat dotaci ve výši 280 tis. Kč. Z celkové částky určené v rozpočtu na dotace po jejím rozdělení mezi jednotlivé žadatele zbývá ,- Kč. Rada obce doporučuje přiznat TJ Sokol Dětmarovice dotaci ve výši 280 tis. Kč na opravu podlahy v tělocvičně. Ing. Pasz podpořil návrh poskytnutí dotace na novou podlahu a dotazoval se, zda se oprava uskuteční ještě v letošním roce. Paní Čempelová sdělila, že oprava podlahy je plánována o prázdninách. Měli tam podlaháře, nejlevnější nabídka byla 260 tis. Kč na parkety, pokládku a jejich trojitý nátěr lakem. Pan Tomčík uvedl, že oprava parket v sále Koukoná stála 50 tis. Kč. Nyní jde investice do soukromé budovy. Před pěti lety dostávali dotaci ve výši 40 nebo 50 tis. Kč. Nároky se stupňují, nakonec budou dostávat více než Sportovní klub. Paní Čempelová jménem TJ Sokol uvedla, že tělocvična je využívána z 99 % občany obce, je využívána denně, a to během týdne a stejně tak o víkendech. Konají se zde různé akce organizací, využití je celou obcí. TJ Sokol neměl nikdy přehnané nároky, dotace byly nízké. Z nadřízené složky obdrží 30 tis. Kč, ostatní si financují z vlastních prostředků. Myslí si, že požadavek na dotaci není přehnaný. 8

9 Pan Tomčík vyslovil názor, že se hádali o 50 tis. na opravu parket v Koukolné, přitom to byla investice do obecního majetku. Nyní se investuje do soukromého majetku. Je třeba více hledět na obecní majetek než na soukromý. Pan starosta se vyjádřil, že z 99 % je sokolovna využívána občany z obce. Lidé sem chodí cvičit, chtějí se sportovně vyžívat. Nesouhlasí s názorem pana Tomčíka. Ing. Bednár se vyslovil, že diskuse o Koukolné byla o něčem jiném, o lakování parket. Ing. Zelek navrhl poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč, aby tak byla vynulována celá rozpočtovaná částka na příspěvky organizacím. Paní Gruščíková vyslovila názor, že je možné v rozpočtu ponechat nevyčerpanou částku 7.500,- Kč, jelikož během roku může ještě někdo o příspěvek požádat. Výsledek hlasování o návrhu, aby byl příspěvek poskytnut ve výši Kč: pro tento návrh hlasovali členové zastupitelstva obce Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Ing. Martin Pasz a Ing. Pavel Zelek, proti tomuto návrhu hlasovali Ing. Miroslav Kozel, Vladislav Kubátko, Ing. Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra. Návrh nebyl přijat. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek schválili poskytnutí dotace TJ Sokol Dětmarovice na činnost v roce 2014 ve výši Kč. Paní Čempelová jménem TJ Sokol poděkovala za poskytnutou dotaci. 9. Informace o možnosti zhodnocení finančních prostředků obce Starosta obce uvedl, že obec má na účtech dostatek finančních prostředků. Problematikou jejich zhodnocení se zabývali. Jsou zde dvě nabídky zhodnocení volných finančních zdrojů obce. Na úrocích není velký výnos, u vložení finančních prostředků do fondů je vyšší úročení, avšak i rizika ztráty. Je třeba zvážit, on se kloní ponechat finanční prostředky na účtu. Paní Gruščíková k tomu uvedla, že pokud jsou peníze na základním běžném účtu, úrok je u obou peněžních ústavů stejný, neplatí se daň z úroků, které mají obce na základních běžných účtech, pokud jsou úroky na spořicím účtu, daň se odvádí. Je to informace finančního poradce Komerční banky. Ing. Zelek uvedl, že jejich organizace má menší finanční prostředky k dispozici, přesto si vydělají 60 tis. Kč ročně na tříměsíčních účtech. Jezdí k nim také finanční poradce. Mělo by to být jinak, řekla jim to poradkyně Komerční banky. Paní Gruščíková sdělila, že vycházela z informací naší finanční poradkyně Komerční banky. Ing. Kozel uvedl, že ČSOB nabízí úrokové zvýhodnění v případě úložky nad 5 mil. Kč k vyhlašované úrokové sazbě, tj. 0,5% + 0,3 % p.a. Ing. Rosman sdělil, že zatím u ČSOB má obec uloženu částku 1 mil. Kč Ing. Bednár uvedl, že slyšel informaci, že ministerstvo financí převedlo státní peníze na jinou banku, možná by obec měla udělat totéž. Starosta obce vyslovil svůj názor, tj. převést do ČSOB finanční prostředky, jelikož se zde nabízí větší úročení. Ing. Kozel vyslovil názor, že by s finančními prostředky obce nešel do investičních fondů. Ing. Rosman je pro uložení více peněžních prostředků na spořicí účet u ČSOB. Paní Šnapková vznesla dotaz, kolik na tom obec vydělá a kolik z toho zaplatí na dani. Ing. Kozel uvedl, že 15 tis. z mil. Kč. Ing. Bednár doplnil, že bude zde ještě platba za vedení účtu. 9

10 Starosta obce doporučil vzít informace o možnosti uložení finančních prostředků obce na vědomí a uložit mu prověřit optimální podmínky uložení finančních prostředků u ČSOB dle předložených návrhů. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra vzali na vědomí informaci o možnosti zhodnocení finančních prostředků obce a uložili starostovi obce v termínu do prověřit optimální podmínky zhodnocení finančních prostředků obce u ČSOB, a.s. dle přeložených podkladů. Proti tomuto návrhu hlasoval Ing. Pavel Zelek. 10. Informace o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů Tajemník obecního úřadu JUDr. Pochylý k tomuto bodu programu uvedl, že bylo vydáno nařízení vlády 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Tímto došlo k navrácení rozpětí odměn do stavu roku Z hlediska zastupitelů naší obce se prakticky nejedná o žádnou změnu, jelikož výše odměn odpovídá, s výjimkou členů rady, nařízením vlády z roku 2010, na jejichž úroveň se nařízení vlády 459/2013 Sb. vrací. Je proto navrhováno současnou úpravu ponechat na dosavadní úrovni. Diskuse k tomuto bodu jednání nebyla vedena. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek vzali na vědomí informaci o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. V jednání zastupitelstva obce byla vyhlášena od hod. do hod. přestávka. 11. Informace kontrolního výboru o kontrole vedení zápisů z jednání rady obce Zprávu k tomuto bodu jednání zastupitelstva obce přednesl předseda kontrolního výboru pan Kubátko. Uvedl, že kontrolu provedl kontrolní výboru za účasti tajemníka obecního úřadu. Kontrolou bylo zjištěno, že zápisy jsou vedeny písemně, jsou opatřeny dvěma podpisy. Závěrem provedené kontroly je, že jednací řád rady obce neodpovídá platné legislativě. Ing. Bednár se obrátil s dotazem na předsedu kontrolního výboru, jaký má názor na přílohy k zápisu vedené formou ručně psaných poznámek. Pan Kubátko odpověděl, že kontrolní výboru doporučil, aby poznámky byly vedeny v sešitě. Ing. Bednár to tedy chápe tak, že by měly být vedeny formou jako zápisy ze zastupitelstva? Pan Kubátko sdělil, že kontrolovali zápisy a ne formu vedení příloh. Zápisy ve dvou případech byly podepsány osobou, která byla z jednání rady omluvena. Ing. Zelek konstatoval, že nerozumí tomu, v čem je problém, když kontrolní výbor konstatoval, že je v pořádku. K čemu je záznam? Pan tajemník sdělil, že v jednacím řádu rady je uvedeno, že tajemnice vede záznam z jednání. Ing. Bednár uvedl, že v zápise ze zastupitelstva obce je stručně uvedeno o čem se jednalo, diskuse, kdo jak hlasoval. Tak to u zápisu z rady není. Ing. Zelek nechápe, proč je veden záznam, když jsou v zápise vedeny výsledky hlasování. Ing. Bednár odpověděl, že nyní se již zápis vyhotovuje, dříve zápis vyhotoven nebyl. Ing. Zelek nadále nechápe smysl vedení záznamu, když bylo konstatováno, že zápis je v pořádku. 10

11 JUDr. Pochylý uvedl, že toto ustanovení je v jednacím řádu rady obce, proto se to tak dělá. Ing. Bednár uvedl, že v zápise ze zastupitelstva obce je o čem jednali a jak hlasovali, v zápise z rady je jen, jak hlasovali. Pan tajemník oponoval, že v minulosti se zápisy nedělaly. Pan Kubátko uvedl, že jsou to poznámky pana tajemníka, podle kterých je vyhotoven zápis a usnesení. Co si dala rada do jednacího řádu u zápisu je přiloženo. Pan tajemník uvedl, že ne vše, co je v jednacím řadu, tak funguje. Například v jednacím řádu je uvedeno zasílání písemných materiálů, které se v minulosti zasílaly papírovou formou, nyní se toto děje vše elektronicky. Pan Kubátko konstatoval, že z provedené kontroly vyplývá návrh na upravení jednacího řádu, zejména ustanovení čl. 7 jednacího řádu je třeba uvést do souladu s novelou zákona o obcích. Jednací řád rady obce však nebyl předmětem kontroly. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek vzali na vědomí zápis o provedené kontrole vedení zápisů z jednání rady obce Dětmarovice v návaznosti na Jednací řád rady obce Dětmarovice a uložili starostovi obce v termínu do aktualizovat Jednací řád rady obce Dětmarovice dle platné legislativy. 12. Informace kontrolního výboru o kontrole vybrané neinvestiční akce Oprava podlahy v sále motorestu v Dětmarovicích, část Koukolná K tomuto bodu programu předseda kontrolního výboru p. Kubátko uvedl, že v zápise z kontroly je uvedeno, co bylo kontrolováno, co bylo zjištěno, kdo získal zakázku, za jakou cenu, cena byla v souladu se schváleným rozpočtem přijatým zastupitelstvem obce k dané opravě. Není však doloženo zdůvodnění, proč nebyla vybrána nejnižší cenová nabídka, ale druhá nejnižší. Proto je v návrhu usnesení uvedeno, aby byla uložena povinnost dokládat zdůvodnění nevybrání firmy s nejnižší cenovou nabídkou. Může přijít nějaká kontrola a pak se nedá doložit, proč nebyla vybrána nejnižší cenová nabídka. Ing. Zelek si myslí, že to musí být zdůvodněno v zápise z jednání rady, která o výběru rozhodovala. Pan Kubátko uvedl, že kontrolní výbor požadoval, aby zdůvodnění bylo dokládáno ke konkrétní zakázce. Ing. Bednár sdělil, že toto je jen v tak zvaném písemném záznamu a ne v zápise z rady. Takže pan Zelek to chápe tak, že co pan tajemník řekl v Koukolné je tedy asi pravda, že byla vybrána daná firma. Ing. Bednár uvedl, že tato firma nebyla vybrána, byla nejlevnější. Pak Kubátko konstatoval, že bylo kontrolováno jen to, co bylo předloženo. Jelikož nebyla vybrána nejlevnější firma, požaduje kontrolní výbor dokládat zdůvodnění. Pan starosta uvedl, že vybrání realizační firmy bylo kolektivním rozhodnutím rady obce. Ing. Bednár se dotazoval, zda byla provedena kontrola předávacího protokolu i faktury u provedené kontroly rekonstrukce budovy na zdravotní středisko. Pak Kubátko sdělil, že toto si již nepamatuje. Dle názoru Ing. Zelka předkládání zdůvodnění výběru by mělo být v pravidlech pro zadávání veřejných zakázek a ne tuto povinnost ukládat radě. V tomto smyslu by se měly přepracovat zásady. Pan tajemník odpověděl, že v nových pravidlech pro zadávání veřejných zakázek, které byly schváleny radou obce v březnu, už je zakotveno uvádění důvodu nevybrání nejnižší cenové nabídky. Ing. Bednár konstatoval, že nová pravidla zvyšují pravomoc zaměstnanců obce. Pan tajemník uvedl, že podle těchto pravidel bude rada pravidelně o prováděných výběrech veřejných zakázek informována. 11

12 Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra vzali na vědomí zápis o provedené kontrole neinvestiční akce Oprava podlahy v sále motorestu v Dětmarovicích, část Koukolná. Proti tomuto návrhu usnesení hlasoval Ing. Pavel Zelek. Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra uložili radě obce v rámci výběrového řízení v případě nevybrání firmy s nejnižší cenovou nabídkou založit ke spisu písemné zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Proti tomuto návrhu hlasoval Ing. Pavel Zelek, hlasování se zdržel Ing. Martin Pasz. 13. stav v oblasti kanalizace Starosta obce Ing. Rosman k tomuto bodu jednání uvedl, že se snažili řešit kanalizaci v aglomeraci obce. Také dotace byly vypsány pro kanalizace v aglomeracích obcí. Z minulého období byl připraven jen jeden projekt, a to v Koukolné. Žádost o dotaci na tuto kanalizaci nevyšla, jelikož kanalizace byla nákladově příliš drahá, byly nepřijatelné náklady na jednoho ekvivalentního obyvatele a kanalizace se nacházela mimo vyznačené území aglomerace obce. Byl připraven projet kanalizace v části aglomerace obce, nebyl však úspěšný pro dotaci pro přiznání dotace byl nezajímavý, rovněž na dotace již nebyly peníze. I přes jednání prostřednictvím poslance pana Šincla i jednání na ministerstvu životního prostředí nebyla na tuto kanalizaci dotace přiznána. V závěru roku 2013 bylo signalizováno, že dotace budou v roce V současné době je situace taková, že pokud dotace budou, bude to až na podzim letošního roku, spíše však až v roce Za této situace má obec více finančních prostředků, stavba kanalizace Šlog a ZŠ by se dala zahájit z vlastních prostředků. Nyní, když krajský úřad se snažil nám pomoci při získání dotace, nejsme tolik kritizováni, že se stavbou kanalizace jsme dosud nezačali. Problém s dotacemi je na straně ministerstva životního prostředí. Z obecních peněz nikdo z obcí kanalizaci nestaví. Původně byl záměr stavět alespoň čistírnu odpadních vod, což bychom pro první etapu mohli dělat ze svých peněz. Doporučuje tedy zvážit, zda kanalizaci stavět z vlastních peněz, nebo počkat na dotaci na konci roku. Na dotaci budou přihlášeny oba projekty, to je kanalizace Šlog a ZŠ a kanalizace Koukolná. Zatím letos žádná dotace nebyla. Pokud letos stavbu kanalizace nezahájíme, navrhuje zpracovat projekt pro druhou etapu v aglomeraci, to znamená další větve kanalizace. Tím by byla kanalizací pokryta celá oblast od hasičské zbrojnice až k železniční trati. Kanalizace by byla tlaková, v první etapě převažuje kanalizace gravitační. Je na zvážení zda stavět bez dotace nebo ne. Připravuje se vše pro možnost přihlášení projektu na dotaci. Cena kanalizace Koukolná je z projektu vysoká, z výběrového řízení je však ve výši 37,5 mil. Kč. Není však jisté, zda tato vysoutěžená cena bude při poskytování dotace akceptována. Ing. Mžik se vyjádřil, že projekt v Koukolné byl připravován tak, aby náklad na ekvivalentního obyvatele dosáhl 80 tis. Kč při ceně z výběrového řízení. Nejsložitější bylo vyřídit územní řízení. Byly peníze připraveny na ministerstvu zemědělství, změna aglomerace na kraji. Zpracovaný projekt je proveditelný. Mohla být realizována I. etapa a uvažovalo se o dalších. Pozemek pro ČOV v Koukolné je vykoupen, byl problém s vodnatelností toku, což je řešitelné. Projekt ze znalosti věcí je problém, zda se podaří, není jasné. Současný projekt kanalizace Šlog a ZŠ pomůže v tom, že bude odkanalizována základní škola, zbytek kanalizace představuje připojení jen několika domů. Když se provede přepočet nákladu na jednoho ekvivalentního obyvatele, je částka bez základní školy vyšší. Částka 80 tis. Kč na jednoho ekvivalentního obyvatele je stanovena hodnota pro financování z fondů. Ing. Rosman se vyjádřil, že toto jsou polopravdy. V listopadu 2010 nastoupil do funkce starosty, projekt na Koukolnou byl zpracován na objem 85 mil. Kč. Po jednáních s projektantem se náklad podařilo snížit na 75 mil. Kč. Časově se nic nedalo dělat. Nechce se hádat. Do následujícího 12

13 roku byl projekt přihlášen na dotaci. Předem jim bylo řečeno, že je drahé a proto s dotací neuspěli. Náklad z projektu je 180 tis. Kč na jednoho ekvivalentního obyvatele. Je to odsouzeno k neúspěchu. Snažili se změnit hranice aglomerace. Ani tam jsme neuspěli. Na kanalizaci mimo aglomeraci nebyl žádný dotační titul. Proto se přistoupilo k záměru realizace části kanalizace v aglomeraci, která řeší 300 ekvivalentních obyvatel. Je to správná cesta, jelikož ministerstvo ŽP podporuje pouze kanalizace v aglomeraci. Jednání zastupitelstva obce s omluvou opustil Ing. Martin Pasz. Ing. Bednár se vyjádřil, že s Koukolnou jsou problémy. Ing. Mžik je názoru, že krajský plán rozvoje vodovodů a kanalizací se mění. Ing. Rosman opět zopakoval, že hranice aglomerace je vyznačena a nemění se. Při přiznávání dotace prosazují realizaci kanalizace v aglomeraci a Koukolná je nezajímá. Dle názoru Ing. Bednára je špatně nazvaný projekt Kanalizace Koukolná. Cizí si pod tímto označením představují úplně jiné území, než o které se jedná. Ing. Mžik oponoval, že aglomerace není o katastru. Definice aglomerace znamenala, že domy nejsou od sebe vzdáleny více než 200 m. Tomuto kritériu v obci nevyhovoval pouze jeden dům. Ing. Rosman uvedl, že na krajském úřadě je veden jako aglomerace jen střed obce. Paní Čempelová uvedla, že volala kvůli dotacím na ministerstvo životního prostředí. Sdělili ji, že kdysi byly dotace pro velké aglomerace. V letech by měly být vyhlášeny další dotační tituly vhodné i pro naši obec. Dotace budou vyhlášeny na podzim r nebo spíše v r Starosta obce se vyjádřil, že v případě vyhlášení dotačního titulu budou přihlášeny k dotaci oba projekty. Zatím bylo uděláno, co bylo v jejich moci. Projekty jsou připravené. Nyní je třeba se rozhodnout, zda stavět kanalizaci ze svých peněz. Ing. Kozel je pro řešení počkat na dotaci. Pan Tomčík se dotazoval, jaké máme záruky, že nebudeme pokutováni z důvodu, že nemáme kanalizaci. Pan starosta uvedl, že na krajském úřadě vědí, že jsme se snažili na kanalizaci získat dotaci, zatím nám pokutu neudělili, čímž na začátku hrozili. Současný stav berou s rezervou. Rovněž předtím ohledně kanalizace volali z ministerstva, proč se nic neděje, nyní to utichlo. Výsledek hlasování Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek uložili starostovi obce v termínu do zahájit přípravu obou projektů kanalizace k opětovnému přihlášení na dotační titul a v případě vyhlášení dotace podat žádost o její poskytnutí. Do doby příslibu dotace stavba nebude zahájena. Hlasování se zdržel Ing. Lumír Mžik. Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek uložili starostovi obce v termínu do zahájit projekční přípravu 2. etapy kanalizace ZŠ + Šlog. 14. Majetkové převody Starosta obce k tomuto bodu programu uvedl, že se jedná: a) o odprodej části pozemku parc.č ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Dětmarovice ve výměře cca 5,5 m 2 panu Marku Mencnerovi a paní Evě Mencnerové za cenu obvyklou, tj. 20,- Kč/m 2. 13

14 b) o nabídku Českých energetických závodů, státního podniku v likvidaci, o odprodej tří pozemků parc. č o výměře 691 m 2, parc. č o výměře 650 m 2 a parc. č o výměře 138 m 2, vše v kat. území Dětmarovice, a to formou dobrovolné dražby c) prodej pozemku parc. č. 73/2 ostatní plocha v k.ú. Koukolná o výměře 297 m 2 společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, a to jako právnímu nástupci společnosti SMP Net, s.r.o. Hornopolní 3314/38, Ostrava Moravská Ostrava. Této původní společnosti obec odprodej předmětného pozemku schválila na svém zasedání za cenu dle znaleckého posudku předloženého obcí, tj. za cenu ,- Kč (znalecký posudek předložený společností SMP Net, s.r.o. byl víc než o polovinu nižší). Nyní právní nástupce žádá o koupi tohoto pozemku za cenu 250,- Kč za 1 m 2, která byla navržena nezávislým znaleckým ústavem jako cena obvyklá. Ing. Bednár se dotazoval, kým byla cena 20,- Kč/m 2 stanovena. Paní Popiolková sdělila, že za tuto cenu byly v minulosti prodávány obcí obdobné pozemky. Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra schválili prodej části pozemku parc. č ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k.ú. Dětmarovice, o výměře cca 5,5 m 2 panu Marku Mencnerovi a paní Evě Mencnerové za cenu obvyklou, to je 20,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující. Proti tomuto návrhu hlasoval Ing. Pavel Zelek. Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek neschválili výkup pozemků parc. č o výměře 691 m 2, parc. č o výměře 650 m 2 a parc. č. 4723/4 o výměře 138 m 2, prodávaných formou veřejné dobrovolné dražby, z vlastnictví České energetické závody, státní podnik v likvidaci se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, do vlastnictví obce Dětmarovice. Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek schválili prodej pozemku parc. č. 73/2 ostatní plocha, v k.ú. Koukolná, o výměře 297 m 2, společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, jako právnímu nástupci společnosti SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, Ostrava Moravská Ostrava (usnesení zastupitelstva obce č. 397/23 ze dne ) za cenu dle znaleckého posudku ,- Kč. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující. 15. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok 2014 Zastupitelstvu obce byl předložen Dodatek č. 6 Smlouvy obce a ČSAD Karviná a.s. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Dětmarovice. Prokazatelná ztráta na rok 2014 se stanovuje ve výši ,- Kč, což je cca o 6 tis. Kč více než v loňském roce. Diskuse nebyla k tomuto bodu programu vedena. 14

15 Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek schválili dodatek č. 6 Smlouvy obce a ČSAD Karviná a.s. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Dětmarovice dle předloženého návrhu. 16. Informace o nabídce daru určeného pro výstavbu domu v obci pro seniory Starosta obce k tomuto bodu programu uvedl, že se jedná o nečekanou záležitost, kdy občan pan Ing. Sýkora, rodák z Dětmarovic, chce dát obci 10 mil. Kč pro stavbu domu pro seniory s podmínkou jeho umístění v tomto domě. Dle sdělení tohoto občana vlastní majetek, má dva syny, s nimiž se majetkově rovněž vyrovná. Dar 10 mil. Kč obci bylo přáním jeho zesnulé manželky, a to na dům pro seniory. Odjel nyní do Kanady prodat majetek, až tento prodá, podělí děti a pak dá dar obci. Pan Ing. Sýkora vypadá seriozní, v roce 1968 emigroval. Byl projektantem důlních děl a zřejmě peníze má. Vypadá to, že to s darem obci myslí vážně. Ing. Mžik vyslovil otázku, zda staří lidé mají problém s bydlením nebo s vyžitím. Jestli je řešením stavět další DPS. Lidé nejsou schopni toto bydlení zaplatit. Již dnes máme dva domy s pečovatelskou službou, které stojí určité finanční náklady. Jestli se postaví další DPS bude pro občany, kteří nemají kde bydlet nebo pro ty, kteří potřebují pomoc v sociálním zajištění? Nebude lepší jim dát něco jiného, co jim pomůže třeba dotovaná strava? Druhá věc je, že je zde nabídka, že nám občan dá 10 mil. Kč a chce, aby se postavilo 16 bytových jednotek, to je 15 byt. jednotek + 1 dvoupokojový byt pro něj. Za ty peníze se to nepostaví. Pokud občan ty peníze má, může si za ně pro sebe koupit dům a zaplatit si celodenní péči do konce života. Pan tajemník vyslovil názor, že je to velmi složitá záležitost, jelikož tento občan vlastní dům v Karviné, který nám chce věnovat, ten bychom si prodali, další částka má být z jeho pojistky, kterou má někde v Kanadě. Jeho představa je jasná, dar chce věnovat jen pro zmiňované účely. Proto je tato nabídka presentována zastupitelstvu jen v této obecné podobě. Je to však velmi složitá záležitost. Pan starosta uvedl, že obec má v současnosti domy s pečovatelskou službou, jsou naplněné. Máme seznam 20 lidí, kteří v současnosti mají kde bydlet, ale v případě, že již nemohou být v domku sami, chtějí někde dožít. Je zde prognóza, že do r bude v ČR asi 30 % šedesátipětiletých občanů. Problém se zintenzivní, dnes sice ještě taková situace není, ale naše DPS máme plně obsazené. Za 10 mil Kč se DPS nepostaví. Mluví se však o příslibech dotací na tyto stavby. Myslí si, že by se mělo řešit. Ing. Mžik uvedl, že byl 16 let členem rady, rada přidělovala byty v domech s pečovatelskou službou. DPS aby fungovala, musí se na počátku naplnit, pak se obsazuje až v okamžiku, kdy někdo z nájemníků musí DPS opustit kvůli špatnému zdravotnímu stavu nebo zemře. U DPS si nemůžeme dovolit nechat x bytů po neurčitou dobu volných. DPS je dobrá v případě, kdy obec vlastní jiné byty a v případě potřeby pak nájemníky z bytů přesune do DPS. Naše obec je z 99 % obcí domkařů, občané bydlí ve svých domech. Když takovýto občan nemůže vyžít, nepotřebuje ubytovat, ale potřebuje pomoc jídlo, úklid apod. Tímto směrem jsme zatím nešli. DPS fungují jako domy, platby nájemníků nezaplatí všechny náklady. Většinou to mají jako bydlení a ne proto, že musí mít péči. Stavět další DPS by v případě, že by obec měla další své byty, mělo smysl. Ale stavět jen DPS pro důchodce, kteří ke všemu dnes mají kde bydlet, si myslí, že ne. Dvě DPS jsou zcela dostačující. Ing. Rosman oponoval, že v současné době když v domku bydlí jeden člověk a už to nezvládne tam dál sám bydlet, pak tito lidé jsou v potenciálním seznamu na ubytování v DPS. Obává se, že když v budoucnu nastane potřeba více lidí ubytovat v DPS, pak se za rok nezvládne DPS postavit. Je názoru 15

16 zatím nestavět, ale mít připravený projekt a mít na účtu peníze z daru, které by byly použitelné pro případ stavby nebo pro využití v případě dotace. Názorem Ing. Mžika je, že pokud je starý občan v rodině, stará se o něj tato rodina. V DPS nemáme občanům, kteří v DPS zestárnou, dál co nabídnout, to znamená zajistit mu další péči, kterou občan potřebuje. Ing. Bednár je názoru, že to, co zde Ing. Mžik řekl, je pravda. V DPS jsou i občané, kteří potřebovali uvolnit byt dětem. Je to dar občanovi. Ing. Mžik uvedl, že při přidělování bytů v DPS vždy vybírali jen z malého okruhu zájemců, protože ostatní ještě do DPS jít nechtěli. Názorem pana starosty je, že v budoucnu lidí, kteří budou chtít jít do DPS, přibude. Ing. Bednár uvedl, že v období, o kterém pan starosta mluví, budou občané ještě v pracovním poměru. Výsledek hlasování Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek vzali na vědomí informaci o nabídce daru dle předloženého materiálu. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek uložili starostovi obce pokračovat v jednání o bližších smluvních podmínkách daru. Proti tomuto návrhu hlasovali Ing. Lumír Mžik a Josef Tomčík. 17. Rozšíření ubytovací kapacit domů s pečovatelskou službou K tomuto bodu programu starosta obce navrhl, aby se připravil jen projekt k dalšímu možnému využití. Projekt samozřejmě nebude zadarmo, ale bez něj se dál nic nedá rozhodovat. Ing. Zelek vyslovil názor, že na základě argumentů, které byly zde k předchozímu bodu předneseny, názor starosty nebude podporován. On třeba by tu myšlenku podporoval, ale je to třeba připravit. Když zastupitelstvo obce starostovi uloží zpracování projektu, už tu bude projekt, už tu budou nějaká kritéria kapacita, umístění na konkrétním pozemku. Jeho zajímají informace, jaká jsou kritéria pro přijetí do DPS, pořadník, jaké jsou náklady, kolik platí uživatel. Chce komplexní informaci o DPS. Bez těchto informací nebude hlasovat pro zpracování projektu. Ing. Kozel se vyjádřil, že zastupitelé, kteří se zde k problému vyjadřovali, mají pravdu. Teď je třeba se rozhodnout, zda zpracovat projekt. Možná než se rozhodne, zda projekt zpracovat, bylo by třeba vypracovat nějakou podrobnější analýzu. Z hlediska financování - kdyby se rozhodlo, že se postaví DPS nebo něco podobného, pak z hlediska nákladů by bylo vhodné postavit u toho, co už tu je, je to na obecním pozemku, využít stávajících služeb, snížily by se mandatorní výdaje. Paní Čempelová vyslovila názor, že jsou tu občané, o které se rodina může postarat a pak další, které je třeba umístit jinam. Myslí si, že péče v domácím prostředí je pro staré lidi vhodnější a trendem evropským je podpora domácí péče. Pan starosta vyslovil názor, že i když je domácí péče optimální, v Evropě tento model nepřevládá, ale právě naopak. Jsou to domy, kde lidé mají možnost dalšího vyžití. Pan Tomčík vyslovil názor, že jestli občan chce svůj dům prodat, má peníze na vlastní byt i na potřebnou péči. DPS není sociální ústav. Jsou tam lidé, kteří zestárnou a chtějí zůstat v obci. Nemohoucí občan potřebuje zajistit péči, kterou DPS mu nemůže poskytnout. Ing. Rosman uvádí, že současné DPS mají určitou kapacitu. Za několik let může být stav tak akutní, že nebudeme moci žadatele umístit. Ing. Mžik se vyjádřil, že dnes jsou DPS po porovnání příjmů a výdajů dotovány částkou zhruba 1 až 1,5 mil. Kč ročně. Jestli se postaví další DPS, bude to další milión navíc. Je zde na zvážení, zda 16

17 chceme podporovat omezenou skupinu lidí v DPS nebo kolik se za tuto částku dá zajistit třeba stravy pro potřebné občany. Ing. Rosman konstatoval, že z diskuse vyplývá spíše potřeba zajišťovat terénní službu potřebným občanům. Ať tedy je podán návrh, jak terénní službu zajistit na potřebné úrovni, napsat, jak si to někdo představuje. Ing. Bednár uvedl, že dnes schválili seniortaxi, jsou po obci rozváženy obědy, po obci jezdí Cura Medica. Těm co nemají na zaplacení takovýchto služeb, těm by obec mohla přispět, toto by mělo logiku. Pan Tomčík uvedl, že se nedávno dělala anketa ohledně domů s pečovatelskou službou. Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek uložili starostovi obce v termínu do zajistit zpracování studie potřebnosti rozšíření sociálních služeb v obci. Ing. Zelek požádal radu obce, aby provedla aktualizaci platnosti obecně závazných předpisů zveřejněných na internetových stránkách obce. 18. Usnesení a závěr Starosta obce poděkoval všem za účast a ukončil zasedání zastupitelstva obce ve hodin.. Ing. Ladislav Rosman starosta obce... Josef Tomčík ověřovatel zápisu. Ing. Ivana Podušková ověřovatel zápisu. Jarmila Popiolková zapisovatelka Přílohy: - usnesení - pozvánka - Zpráva Policie ČR Dětmarovice o stavu bezpečnosti za rok Závěrečný účet obce za rok 2013 plnění rozpočtu obce k , přehled čerpání rozpočtu neinvestičních výdajů k , přehled čerpání rozpočtu investičních výdajů k , závěrečný účet obce za rok

18 - Účetní závěrka obce k rozvaha za období 12/2013, výkaz zisku a ztráty za období 12/2013, příloha za období 12/2013, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN2-12M - Služba SENIORTAXI v obci - Rozpočtová opatření seznam rozpočtových opatření, smlouva o poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty z provozu MHD, tabulka upraveného rozpočtu ke dni Žádost TJ Sokol o dotaci - Informace o možnosti zhodnocení finančních prostředků obce - Informace o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů - Zápis z kontroly vedení zápisů z jednání rady obce Dětmarovice - Zápis z kontroly neinvestiční akce Oprava podlahy v sále motorestu v Dětmarovicích část Koukolná - Stav v oblasti kanalizace - Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č v k. ú. Dětmarovice - Nabídka ČEZ, státní podnik v likvidaci k odprodeji tří pozemků parc. č. 4402, 4720 a 4723/4 v k. ú. Dětmarovice - Žádost RWE GasNet, s.r.o. o revokaci usnesení ZO č. 397/23 z a o nové projednání kupní ceny - Dodatek č. 6 Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok Informace o nabídce daru určeného pro výstavbu domu v obci pro seniory - Rozšíření ubytovací kapacity domů s pečovatelskou službou - Presenční listina 18

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 22. července 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu

Z á p i s. ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 22. července 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Z á p i s ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 22. července 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Přítomni: Ing. Karel Dobrovolný Ing. Lumír Jendryščík, MBA Bc. Šárka Kepenyesová

Více

Z á p i s. z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 25. listopadu 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu

Z á p i s. z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 25. listopadu 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Z á p i s z 9. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 25. listopadu 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Jana Formandlová Ing. Lumír Jendryščík,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 27. 1. 2016 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu.

- Návrh usnesení č.2/17/20 13 ZO schvaluje kontrolu usnesení z minulého zápisu. Zápis č.17/2010-2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lahošť, pro volební období 2010-2014, konaného dne 30.1. 2013 v zasedací místnosti obecního úřadu Lahošť. Přítomní: Jan Halko, Ing. Milan Fábera,

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 4. června 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo k navrženému programu další bod k doplnění. Nikdo se nepřihlásil.

Předsedající vznesla dotaz, zda má někdo k navrženému programu další bod k doplnění. Nikdo se nepřihlásil. Z Á P I S 9. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 13. 4. 2016 Přítomno : 13 (omluvili se Petr Skalka a Antonín Kudělka) Občanů : 3 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas zahájení : 18:05

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne

Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne Zápis z Veřejné schůze zastupitelstva obce Předslavice ze dne 19.12.2014 1. Zahájení Schůze zahájena v 18:05 Přítomni: 8 zastupitelů omluven Pavel Maroušek. Doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Více

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava

Zápis. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Doubrava, které se konalo dne 15. 02. 2016 v 16:30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Doubrava Zahájení v 16:30 hod. Zasedání zahájil a řídil pan starosta

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Němec, Johánková

Přítomni: Sýkora, Peroutka, Mošna, RNDr. Lang, Forst, Mgr. Judl, Vašák, Matějka, Němec, Johánková Z Á P I S z 2. zasedání zastupitelstva města Mirošov, které se konalo v pondělí dne 5. května 2008 od 18.00 hodin na Městském úřadě Mirošov -------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 2/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6. 5. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin.

Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Zápis z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Benecko, které se konalo dne 29.6.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Benecko od 17:00 hodin. Přítomní: Mejsnar Jaroslav Ing. Jebavý Zdeněk Bc. Klimenta

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích.

ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. zá P I S ze zasedání Zastupitelstva obce Dolní Heřmanice konaného dne 20.3.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního domu v Dolních Heřman icích. Přítomni: Josef Prudík, Marie Procházková, Ivana

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 18. června 2014 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 18. června 2014 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 18. června 2014 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích Přítomni: Ing. Ivo Bednár, Ph.D. Mgr. Anna Kiková Ing. Miroslav

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy

Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne na Obecním úřadě Přišimasy Zápis č. 16 z jednání zastupitelstva obce, konaného dne 13. 6. 2016 na Obecním úřadě Přišimasy Přítomní zastupitelé: Šárka Rumanová, Martin Teichner, Jiří Pšenčík, Michal Strnad, Veronika Kuchařová, Radek

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál

Z á p i s. ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 22.1.2003 od 17.00 hodin v Penzionu Anna - kazetový sál Přítomni: p. Fischer, MUDr. Forstová, pí. Houžvičková, MUDr. Chaloupka, Mgr.

Více

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00

Těchobuz 60, Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016. konaného dne v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00637/16 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2016 konaného

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.16/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 15.6.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 05/15 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 20.04.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,15 hod. Přítomni členové

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, 251 68 dne 2.11.2009 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní občané:

Více

Předsedající následně předložil návrh programu zasedání:

Předsedající následně předložil návrh programu zasedání: Z Á P I S 20. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 5. 3. 2014 Přítomno : 9 (omluvili se: Pavel Lichnovský, Libor Sopuch, Petr Skalka, Jaromír Marek, Petr Purmenský, Martin Pospěch) Občanů : 2

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne

USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/ konaném dne USNESENÍ, přijatá na jednání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svit. č.17/2006-2010 konaném dne 16.12.2009 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce v 18,00 hod. Přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 19. 12. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 21. 9. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 23. 4. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010

Z Á P I S Ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6. 1. 2010 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,00 hod. Zasedání řídil : Pavel Rataj starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva Omluveni : 0 Neomluveni : 0 Zapisovatel : Renata Hladíková

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 30. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 29.4. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin

Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne od 18,00 hodin Zápis č. 3 ze zasedání Zastupitelstva obce Chleby konaného dne 4. 2. 2016 od 18,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Chleby bylo zahájeno v 18,00 hodin starostkou Ing. Lucií Šafránkovou (dále jako předsedající).

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 4/2009 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 4.10. 2009 v 16.00 hod. Myslivecká klubovna Korolupy Přítomni

Více

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně.

Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od 18:00 hodin v místní knihovně. Obecní úřad Těchlovice Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 412 558 925 fax: 412 558 925 e-mail: ou.techlovice@volny.cz Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, konaného dne 11. srpna 2016 od

Více

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období

Z á p i s. o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne v budově OÚ v Neplachově v období Z á p i s o průběhu 4. zasedání zastupitelstva obce Neplachov konaného dne 02. 03. 2015 v budově OÚ v Neplachově v období 2014-2018 Přítomní členové zastupitelstva: 6 (Machová, Mizera, Suková, Švec, Vaněčková,

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne

Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne Zápis z 35. jednání Zastupitelstva Města Kryry konaného dne 27.11. 2013 Místo konání: zasedací místnost MěÚ Kryry Termín konání: 27.11. 2013 Přítomni: Omluven: Přítomno: p. Brda Miroslav, p. Michálek Vojtěch,

Více

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod.

Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Z á p i s ze 47. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 9.6. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 19.40 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. J. Bednář, V. Černý, Ing. E. Klašková, V. Mátl,

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 23. 2. 205 od 8:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová, Petra

Více

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 16. 4. 2012 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice

ZÁPIS. o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice ZÁPIS o prubehu 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konaného dne 26.2. 2007 ve Švábenících Starosta (predsedající) Josef Kubík zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábeníce (dále jen "zastupitelstvo

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program:

9 členů (dle přiložené prezenční listiny) 4 hosté (dle přiložené prezenční listiny) Program: Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rokytnice, konaného dne 21.listopadu 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Rokytnici se zahájením v 17.00 hodin Přítomno: 9 členů (dle přiložené prezenční

Více

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak

Zdeněk Leitner, František Kolář, Jaroslav Holický, Josef Janů, Andrea Šívrová, Romana Šváchová, Martin Rak OBEC OKROUHLÁ RADOUŇ ZÁPIS Č. 3.2015 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň, dne 22. 5. 2015 Zasedání zastupitelstva obce se konalo na obecním úřadu od 19:00 hod. Zasedání vedl starosta obce p.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov

Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov Obec Jankovice Jankovice 101, 769 01 Holešov www.jankovice.net Tel: 573 393 041 IČ: 00287288, ČS Holešov, účet č.: 1483102339/0800 obec@jankovice.net Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Jankovice konaného

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne

Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Herink, konané dne 28.4.2015 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Herink Čas konání: od 19:35 hod. do: 22:30 hod. Přítomni:, Miroslav Masopust,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více