Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 19. března 2014 v hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 19. března 2014 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích"

Transkript

1 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 19. března 2014 v hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích Přítomni: Ing. Ivo Bednár, Ph.D. Ing. Miroslav Kozel Vladislav Kubátko Ing. Lumír Mžik Ing. Martin Pasz Ing. Bc. Ivana Podušková Ing. Ladislav Rosman Mgr. Libor Stáňa Dagmar Šnapková Josef Tomčík Miroslav Wowra Ing. Pavel Zelek Omluveni: Mgr. Anna Kiková Ing. Leonard Mynář Ing. Roman Sikora MBA Program: 1. Zahájení 2. Zpráva Policie ČR o stavu bezpečnosti za rok Vystoupení zástupců OKD a.s. o aktuálním stavu hornické činnosti 4. Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok Účetní závěrka obce se stavem k rozvahovému dni Služba Seniortaxi v obci 7. Rozpočtová opatření 8. Žádost TJ Sokol o dotaci 9. Informace o možnosti zhodnocení finančních prostředků obce 10. Informace o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů 11. Informace kontrolního výboru o kontrole vedení zápisů z jednání rady obce 12. Informace kontrolního výboru o kontrole vybrané neinvestiční akce Oprava podlahy v sále motorestu v Dětmarovicích, část Koukolná 13. Stav v oblasti kanalizace 14. Majetkové převody 15. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok Informace o nabídce daru určeného pro výstavbu domu v obci pro seniory 17. Rozšíření ubytovací kapacity domů s pečovatelskou službou 18. Usnesení a závěr 1. Zahájení Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce Ing. Ladislav Rosman, který úvodem přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je přítomno 12 členů zastupitelstva obce, takže jednání je usnášeníschopné. Nepřítomní členové zastupitelstva se z jednání řádně omluvili. 1

2 V úvodu jednání zastupitelstva obce vyslovil starosta obce poděkování dárcům krve, a to panu Miroslavu Strončkovi, který byl za dárcovství krve oceněn zlatým křížem a panu Václavu Figurovi, Josefu Urbánkovi a Karlu Vichrovi, kteří byli ocenění za dárcovství krve zlatou plaketou. Zároveň předal přítomnému panu Karlu Vichrovi, jako výraz uznání, dárkový balíček. Starosta obce navrhl, aby členy návrhové komise pro přípravu usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva obce byli zvoleni: předseda Ing. Martin Pasz, členové - Ing. Lumír Mžik a Dagmar Šnapková. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek tento návrh schválili. Ověřovateli zápisu byli určeni Josef Tomčík a Ing. Ivana Podušková, zapisovatelkou byla určena pracovnice obecního úřadu paní Jarmila Popiolková. Starosta obce dále navrhl, aby se jednání zastupitelstva obce řídilo programem, který byl uveden v pozvánce s tím, že nejdříve bude projednán bod 3. programu, následně pak bod 2. programu. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek schválili program zasedání zastupitelstva obce dle pozvánky s navrženou úpravou pořadí projednávaných bodů programu. 2. Vystoupení zástupce OKD a.s. o aktuálním stavu hornické činnosti Starosta obce přivítal na jednání zastupitelstva obce zástupce OKD a.s. Ing. Pavla Hadravu, provozního ředitele. Ing. Pavel Hadrava uvedl, že OKD řešilo malý odbyt a nízké ceny uhlí. Situace v roce 2013 byla taková, že ceny uhlí šly dolů, v závěru roku došlo k dalšímu snížení cen o 5 %. Problém řešili tak, že v první fázi došlo k přestěhování vedení OKD na Důl Darkov, k byla provedena změna generálního ředitele nyní je výkonný ředitel, nové vedení OKD, řešili kolektivní smlouvu apod. Situace se z tohoto pohledu zklidňuje. Daří se jim snižovat náklady, daří se jim plnit plán těžby, situace je však složitá. V dalším výhledu mají snižování zásob. Zásoby uhlí tu jsou, musí se řešit ekonomicky. Pokud se jedná o Důl Paskov, je tu boj o přežití. Byla utvořena pracovní komise. Navrženy 3 roky fungování dolu pod OKD, koncem roku 2016 by důl přešel pod stát, navrženo utlumení těžby a ukončení provozu. Příští týden proběhne v této záležitosti jednání s ministrem průmyslu a obchodu. Jestli se návrh odsouhlasí, musí jej schválit ještě další orgány vláda, ministerstvo financí a další. Co se týká uhlí, pokud se zvednou jeho ceny, budou zásoby ekonomicky vytěžitelné. Probíhá příprava EIA, která by měla být ukončena v březnu nebo dubnu letošního roku. Počítá se s těžbou pod malou částí Starého Města a malou částí Výhody. Nechtějí těžit na území zahrnutém do Natury. Mají v úmyslu vytěžit asi % toho, co je plánováno vytěžit do roku Mají zájem o spolupráci s obcemi a městy. Ing. Zelek se dotazoval k novému záměru těžby, zda hornický výbor již nyní obdrží materiály, nebo až při projednávání EIA. Ing. Hadrava uvedl, že minulý týden proběhlo jednání v Karviné. Řeší se, co bude dál. V OKD je zaměstnáno 14 tis. lidí s průměrným výdělkem 34 tis. Kč. Karvinská průmyslová zóna nabízí 1500 pracovních míst s nižšími platy. Pokud stát těžbu nepodpoří, bude zde špatná situace nejen u současných zaměstnanců dolů, ale i u navazujících firem. V kraji převládal těžební průmysl. Pokud vláda nezasáhne, bude problém. Neví, co bude dál, bojují s legislativou, jsou jim kladeny podmínky. 2

3 30 % varianta těžby bude složitá. V této chvíli je zpracovávána EIA, když bude hotová, doručí podklady. V Dětmarovicích bude omezení poklesů. S poklesy se počítá jen v prostřední části a velmi málo, ovlivnění bude na cca 40 % oproti původnímu záměru. V dubnu je plánováno doručení EIA na ministerstvo ŽP. První těžba může být někdy v roce až bude povolení. Ptali se jej, proč byla v předstihu připravována těžba pod Starým Městem. Nebyla v předstihu, protože všechno dlouho trvá. Hornictví musí uvažovat dopředu Člen hornického výboru pan Szwarc se dotazoval, zda se bude těžit plánovaných 6 porubů, které měly ovlivnit území u řeky Olše v Koukolné. Ing. Hadrava sdělil, že na tuto otázku neumí v současné době odpovědět. Jestli ano, to ukáže současná EIA. Pan Szwarc uvedl, že v roce 2003 uváděli těžbu dvanácté kry. Ing. Hadrava sdělil, že nejlevnější uhlí je tam, kde je pro těžbu připraveno. Proto vytěží to, co je připraveno. Nebude prováděna selektivní těžba. Těžit se bude jen to, co je povoleno a připraveno, kde jsou uzavřeny dohody a kde je povolení hornické činnosti. Po zpracování EIA se podívají na ovlivnění. Pan Szwarc uvedl, že minule bylo s panem Macháčkem předjednáno, co se bude těžit. Bylo by vhodné i nyní dopředu projednat těžbu. Ing. Hadrava znovu uvedl, že nyní neví, kolik porubů se bude těžit. Až bude EIA hotová, podívají se na to. Pan Szwarc dále uvedl, že znalec, který pro šachtu vypracovával znalecké posudky nemovitostí, uváděl v posudcích nepravdivé údaje, které poškozují vlastníky poškozených nemovitostí, a to nejen v naší obci, ale i v okolí. Ing. Hadrava sdělil, ať připraví podklady a společně je projednají. V současné době pod něj spadají důlní škody, kdysi to bylo jinak. Nyní pod něj spadají i ředitelé. Ať si připraví podklady a domluví se na jednání. Znalec, který zpracovával posudky, je jako každý jiný znalec. Pan Dzialo uvedl, že izolinie byla zpracována podle EIA pro těžbu do roku Teď nivelačním měřením zjištěny pohyby 10 cm. Zástupce dolů, který se zúčastnil jednání hornického výboru, uvedl, že při měření je tolerance 15 cm. Proč nebyla upravena izolinie, nejsou upraveny mapy, i když proběhla těžba. Když naměříme pokles, nechtějí jej uznat. I když je dohoda, nechtějí pokles uznat. Co je tolerance 15 cm? Charakter měření - dá se předložit úchylka. Nesouhlasí s tolerancí měření. Ing. Hadrava uvedl, že není schopen se k tomuto vyjádřit. Linie měření jsou dle dohody. S tolerancemi měření se nesetkal, setkal se s tím, že byly jiné plochy. Navrhuje tento problém připravit na společné jednání. Starosta obce souhlasil s názorem svolat společné jednání a přednesené problémy řešit. Ing. Hadrava znovu zopakoval, že pokud jsou k hornické činnosti na území obce nějaké požadavky a připomínky, je třeba je připravit pro společné jednání, na dalším zasedání zastupitelstva obce pak bude přednesena informace o výsledku jednání. Ing. Bednár se dotazoval, jak je to s ochranným valem řeky Olše, který je stavěn na stoletou vodu a při povodních se voda přes něj přelévá. Jak OKD spolupracuje s Povodím Odry, aby nedošlo při povodních k přelití vody přes ochranný val. Ing. Hadrava odpověděl, že se řešily ochranné valy řeky Olše v Karviné i Starém Městě, teď probíhá úprava řeky Olše. Povodí Odry s nimi jedná a reaguje na jejich požadavky. Starosta obce uvedl, že rovněž spolupráce Povodí Odry a obce je dobrá, na základě připomínek obce Povodí Odry zvýšilo ochranný val řeky poblíž rodinného domku pana Dziala. Ing. Hadrava ještě dodal, že Povodí Odry je účastníkem řízení při povolování hornické činnosti, dávají svá vyjádření, spolupracují s nimi. Starosta obce poděkoval Ing. Hadravovi za přednesené informace a konstatoval, že bude svoláno společné jednání. 3

4 Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek vzali na vědomí informaci o aktuálním stavu hornické činnosti. 3. Zpráva Policie ČR o stavu bezpečnosti za rok 2013 Starosta obce Ing. Rosman k tomuto bodu programu uvedl, že členové zastupitelstva obce obdrželi k tomuto bodu jednání písemnou zprávu. Omluvil neúčast vedoucího obvodního oddělení policie i jeho zástupkyně, kteří jsou služebně mimo Dětmarovice. Z předložené zprávy vyplývá, že došlo ke zlepšení objasněnosti trestné činnosti. Dále uvedl, že spolupráce policie s obcí je dobrá, policie provádí preventivní akce k dodržování povolené rychlosti jízdy vozidel v obci. Ke zlepšení situace na silnici I/67 v obci přispějí i inteligentní semafory, které obec na této silnici má v plánu umístit. Pan Tomčík poukazoval na skutečnost, že měření rychlosti se provádí na silnici I/67 v Koukolné nebo u samoobsluhy, neměří se u nového zdravotního střediska, přitom zde vozidla jezdí rychlostí až 140 km/hod. Starosta obce se k tomu vyjádřil, že v daném úseku není místo pro měření ani pro odstavení vozidel. Slibuje si zlepšení situace po instalaci semaforů. Je požádáno o dotaci na stavbu semaforů, které budou umístěny jeden u nového zdravotního střediska, druhý na přechodu v Koukolné. Semafor bude s tlačítkem pro přechod chodců a rovněž bude fungovat tak, že bude na něm nastavena povolená rychlost jízdy, při jejímž překročení naskočí na semaforu červená a vozidlo zastaví. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek vzali na vědomí Výroční zprávu o stavu bezpečnosti za rok 2013 předloženou vedoucím obvodního oddělení Policie ČR v Dětmarovicích. 4. Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013 Zprávu k tomuto bodu jednání přednesl předseda finančního výboru Ing. Kozel. Uvedl, že členové zastupitelstva obce obdrželi k tomuto bodu jednání písemné materiály. Přítomné seznámil se základními ukazateli plnění rozpočtu, to je s příjmy i výdaji. V oblasti příjmů seznámil zejména s daňovými příjmy, jejichž výše v loňském roce dosáhla tis. Kč. Největší objem představovaly zejména daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši tis. Kč, daň z příjmů právnických osob ve výši tis. Kč, DPH ve výši tis. Kč. Daň z nemovitostí, kde byl navýšen koeficient na 3, dosáhla tis. Kč. Plnění oproti schválenému rozpočtu bylo vyšší, výkyvy v plnění se nepředpokládají ani v letošním roce. V dalších příjmech pak největší částky představují prodej nemovitostí, tj. objekt bývalého kamenosochařství, dar nadace OKD a dále pak přijaté dotace. Příjmy v loňském roce představovaly celkovou částku tis. Kč. Výdajová část rozpočtu dosáhla celkem částky tis. Kč, z čehož na kapitolu doprava byla vynaložena částka ve výši tis. Kč. Největší část těchto výdajů připadla na dopravní obslužnost 947 tis. Kč, zimní údržbu komunikací ve výši 772 tis. Kč, běžnou údržbu komunikací ve výši tis. Kč a údržbu chodníků 218 tis. Kč. Na vodní hospodářství byla vynaložena částka 633 tis. Kč, na kulturu tis. Kč, z čehož provoz knihovny představuje náklad 628 tis. Kč, Dělnický dům 223 tis. Kč, bytové hospodářství 23 tis. Kč, nebytové prostory tis. Kč, veřejné osvětlení, kde náklad na el. energii představuje 926 tis. Kč, hřbitov 78 tis. Kč, komunální služby tis. Kč, životní prostředí komunální odpad tis. Kč, monitoring půdy tis. Kč, veřejná zeleň 784 tis. Kč, kde na veřejně prospěšné práce jsou dotace úřadu práce. Bylo dosaženo snížení nákladů na odchyt psů na 4

5 částku 248 tis. Kč, což oproti minulosti představuje razantní snížení. Náklady na DPS tis. Kč, dar obci Hřensko postižené povodní ve výši 100 tis. Kč, požární ochrana 479 tis. Kč, zastupitelstva obcí tis. Kč, volby 249 tis. Kč, místní správa, kde největší výdaje tvoří mzdy včetně povinných odvodů na sociální a zdravotní pojištění, ve výši tis. Kč, příspěvek ZŠ ve výši tis. Kč. V rámci investičních výdajů byl zakoupen malotraktor s příslušenstvím, elektrocentrála, byly provedeny stavby v celkovém objemu tis. Kč z čehož největší částka připadá na výstavbu sběrného dvora s přístupovou komunikací ve výši tis. Kč. Sběrný dvůr je od dnešního dne v provozu. Dále bylo provedeno zateplení obou mateřských škol. Na zpracování projektových dokumentací byla vynaložena částka 278 tis. Kč. Ing. Kozel konstatoval, že co bylo naplánováno, bylo zhruba splněno. Dotace organizacím byly řádně vyúčtovány. Byl proveden přezkum hospodaření, z jehož závěrů vyplývá, že nebyly zjištění chyby a nedostatky ani rizika. Zpráva je zveřejněna na internetu. Ing. Kozel poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci plnění rozpočtu a paní účetní za řádné zpracování účetních dokladů. Starosta obce Ing. Rosman konstatoval, že obec má nyní k dispozici více peněz, proto loni bylo možno investovat. Obec nemá dluhy. Poslední dlužnou částku obec zaplatila v roce Obec je na tom finančně lépe, letos má k dispozici spolu s dotací na sběrný dvůr cca 20 mil. Kč a je bez dluhu. Obec má větší možnosti pro svůj rozvoj. Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra schválili celoroční hospodaření obce Dětmarovice a závěrečný účet obce Dětmarovice za rok 2013, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Dětmarovice za rok 2013, a to bez výhrad. Hlasování se zdržel Ing. Pavel Zelek. 5. Účetní závěrka obce se stavem k rozvahovému dni Členové zastupitelstva obce obdrželi k tomuto bodu programu písemné materiály. Předseda finančního výboru Ing. Kozel uvedl, že účetní závěrka odráží to, co zde bylo prezentováno. Seznámil přítomné s důvodovou zprávou k tomuto bodu jednání. Konstatoval, že členové zastupitelstva obce obdrželi předepsané přílohy, účetní závěrka je k dispozici k nahlédnutí. Účetní závěrku i závěrečný účet obce projednal finanční výbor a doporučil je ke schválení. Diskuse k tomuto bodu programu nebyla vedena. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek schválili v souladu s ust. 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní závěrku obce Dětmarovice sestavenou k rozvahovému dni Služba Seniortaxi v obci K tomuto bodu programu starosta obce uvedl, že tato služba je již zavedena v některých okolních obcích a funguje, občané obce si ji přejí, je pro občany ve věku nad 65 let, finanční prostředky obce jsou lepší, proto obec může na tuto službu peníze použít. Služba je zavedená v Rychvaldě. Tato služba by byla pro čtyři základní trasy, cena jízdy 15,- až 30,- Kč v jednom směru, roční náklad pro obec by 5

6 představoval 180 tis. Kč. Zadání této služby bylo zveřejněno, nejlevnější nabídka je ve výši, jak je uvedeno v podkladech. Náklad letošního roku se předpokládá ve výši 130 tis. Kč, měsíčně bude dopravce obci předkládat přehled. Zatím vše projednáno ústně, text smlouvy bude koncepčně zpracován ve znění, jak má Rychvald. Smlouva se může uzavřít na půl roku, pak je možno provést případné korekce. Záleží na zastupitelstvu, jestli tuto službu podpoří. On za sebe je pro zavedení seniortaxi. Pan Kubátko se dotazoval, zda i zpáteční jízda bude za stejnou cenu. Pan starosta uvedl, že ano, musí být domluvena hodina návratu. Poskytovatel služby má k dispozici více vozidel, zajištění zpětného odvozu by nebyl problém. Ing. Kozel se vyjádřil, že myšlenku seniortaxi podporuje, chybí mu však v návrhu některé věci, a to: v návrhu jsou uvedeni občané starší 65 let, nejsou zde uvedeni občané s průkazem ZTTP, kteří jsou mladší 65 let a nemají možnost si dopravu sami zajišťovat. Dále mu zde chybí způsob objednávání služby. Zastupitelstvo obce se dnes má rozhodnout, zda službu zavést nebo ne. Peníze na tuto službu jsou. Ve smlouvě je třeba vše ošetřit. Neví, kdo na tom vydělá. Informace z okolních obcí jsou. Ing. Pasz se dotazuje, zda navrhovaná částka je správně. Upozorňuje, že provozovatel této služby musí mít na ni licenci. Ing. Bednár uvedl, že částka v návrhu je za 9 měsíců. Ing. Zelek oponoval, že to nepředstavuje 130 tis. Kč. Ing. Rosman vysvětloval, že náklad představuje 15 tis. Kč měsíčně, původní verze návrhu byla službu sjednat na půl roku. Ing. Bednár uvedl, že kdysi řešil návrh na zavedení školního autobusu. Tenkrát bylo vše jinak, na trase by se musely budovat ostrůvky pro autobus, zájem o autobus nebyl, proto se dál toto neřešilo. Dnes je situace opačná, záměr kopíruje služby poskytované okolními obcemi jako je Rychvald, Bohumín, které provozují tuto službu na území města. U nás je to jinak, za 15 tis. Kč svážet občany nejen po obci. Ostatní obce tak daleko občany nevozí. Jsou tu dvě nabídky, druhá nabídka je cenově jiná. Ing. Rosman uvedl, že takto nám byla nabídka učiněna. Pro obec je to výhodné, chceme zajišťovat 4 základní trasy, a to na území obce Dětmarovice kdekoli po obci, sazba 15,- Kč tam, 15,- Kč zpět. Druhá navrhovaná trasa je z Dětmarovic do Orlové do zdravotnických zařízení, sazba 15,- Kč. Třetí trasa je navržena Dětmarovice Karviná, zdravotnická zařízení, sazba 30,- Kč tam, 30,- Kč zpět. Za stejnou sazbu je navržena trasa Dětmarovice Bohumín do zdravotnických zařízení. Občanů, kteří by tuto službu mohli využívat, je asi 350. Je zde předložen tento podnikatelský záměr. Provozovatel asi na něm nezbohatne, je to však na něm. Paní Klozová se dotazovala, jakou cenu bude platit doprovod. Starosta obce odpověděl, že doprovod imobilního občana bude zdarma. Ing. Zelek uvedl, že myšlenka je to dobrá, je však potřeba celou záležitost dopracovat doplnit, jak budou jízdy vykazovány, kdo bude podpisovat, účel apod. Doporučuje, aby zatím na tento záměr byla vyčleněna částka 90 tis. Kč, v září pak vyhodnotit a potřebnou částku dochválit. Starosta obce uvedl, že zavedení této služby by bylo asi od 1. května. Mgr. Stáňa se vyjádřil, že nejde o peníze, ty k dispozici jsou. Ing. Kozel uvedl, že placení bude probíhat postupně, je třeba ujednat i sankce. Ing. Zelek navrhuje částku na tuto službu ve výši 90 tis. Kč, což je 6 měsíců x 15 tis. Kč. Půl roku fungování služby ověřovat. Pan tajemník uvedl, že v této chvíli je potřebné hlasovat o myšlence, zda službu zavést či ne. Ing. Mžik uvedl, že je nutno o této službě informovat občany. Pan starosta sdělil, že propagace zavedení této služby není problém, bude uvedeno v okénku, informace místním rozhlasem, letáčky do prodejen. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Mgr. Libor Stáňa, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek schválili přípravu využití služby SENIORTAXI v obci Dětmarovice za podmínek uvedených v předloženém návrhu. 6

7 7. Rozpočtová opatření K tomuto bodu programu starosta obce uvedl, že se jedná o rozpočtové opatření jednak k navýšení příjmů, další rozpočtové opatření se týká výdajů, a to navýšení částky pro záměr provedení opravy místní komunikace na Zálesí, a to nejen části od okresní silnice, ale navrhuje se zde opravit komunikaci až po hranici obce s Orlovou. Rada obce doporučuje provedení této opravy, která si vyžádá celkový náklad z letošního rozpočtu přes 5 mil Kč. Dále se jedná o neinvestiční příspěvek základní škole na ozdravné pobyty dětí, a to nejen dětí ze základní, ale i z mateřských škol. S panem ředitelem školy je to projednáno. Další úprava se týká navýšení finančních prostředků na pokrytí ztráty z provozu MHD Orlová, kdy ve smlouvě, která je součástí předloženého návrhu, došlo k navýšení částky oproti smlouvě na loňský rok, a to z důvodu zavedení dvou autobusových spojů. Je zde také rozpočtové opatření na zavedení Seniortaxi. Další rozpočtová opatření se týkají investičních výdajů, a to navýšení částky na dopracování návrhu územního plánu, sjezd a parkoviště v Koukolné, pro které se nyní vyřizuje stavební povolení. Parkoviště bude umístěno u stávající odpočinkové plochy. Současné parkoviště je na soukromém pozemku, v případě akcí pořádaných v sále je obtížné parkování. Sál své parkoviště nemá, což by mohlo být do budoucna problematické. Vlastník objektu hospody přislíbil v letošním roce provedení opravy svých toalet. Další rozpočtová úprava se týká zateplení domu s pečovatelskou službou čp Je zpracován projekt, jsou zpracovány podklady pro přihlášení projektu na dotaci. Termín pro přihlášení k dotaci končí V budově tohoto DPS jsou vyměněná okna, což pro žádost o dotaci není dobré, přesto žádost o dotaci bude podána. Můžeme obdržet dotaci snad ve výši % uznatelných nákladů. Vysoutěžená částka na provedení zateplení této budovy je 2,8 mil Kč. Přihlášením akce pro dotaci stavbu opozdí, zateplení se bude provádět asi v podzimních měsících. Ing. Kozel k tomuto bodu programu uvedl, že pokud se jedná o DPS posun termínu realizace je nutný kvůli možnému finančnímu krytí z dotace. Pokud se jedná o komunikaci na Zálesí, do budoucna je zde vize, že se budou postupně komunikace v obci opravovat. Komunikace na Zálesí je jednou z páteřních komunikací v obci, v současnosti je asi v nejhorším stavu. Jsou to dlouhé komunikace. V rozpočtu finanční prostředky na opravu jsou. Je zde plán každý rok opravit některou z delších komunikací. Jednání zastupitelstva obce s omluvou opustil Mgr. Libor Stáňa. Pan Kubátko upozornil na skutečnost, že tzv. obecní cesta je v úseku od hranice s Orlovou ve velmi špatném stavu, jsou vyježděny koleje a je potřeba s tím něco udělat. Starosta obce uvedl, že připomínka je na místě, je zpracován seznam komunikací s hodnocením jejich stavu a potřeby k opravě. Každý rok se bude některá z komunikací opravovat. Ing. Zelek uvedl, že se mu nelíbí postup obecní rady. Myslí se na komunikaci na Zálesí, jsou tu i jiné názory. Bylo přislíbeno, že členům zastupitelstva bude předložen návrh oprav komunikací. Zastupitelé se nemají možnost vyjádřit. Je zde jen návrh rozpočtových úprav. Ing. Kozel se vyjádřil, že pan Ing. Zelek měl možnost se předem na toto informovat. Informace o návrhu opravy komunikace na Zálesí je i v usnesení rady. Ing. Zelek uvedl, že nečetl usnesení rady ohledně cesty. Nenamítá, že oprava komunikace na Zálesí není potřeba. Pan starosta uvedl, že pokud se nyní zastupitelé domluví na něčem jiném, tak to tak bude. Víme o stavu cest, je zpracován seznam cest k opravě. Byla navržena tato oprava hlavního tahu komunikace obcí. Ing. Zelek zpochybnil a kritizoval postup rady. Pan starosta a Ing. Kozel uvedli, že situace nyní byla vysvětlena a návrh byl podán dle projednání v radě obce. Paní Menšíková uvedla, že odpočinková plocha v Koukolné je pěkná, jsou zde však nevhodně vysázeny listnaté stromy, které v budoucnu budou působit potíže z důvodu padání listí na odpočinkovou plochu, problémy s následným úklidem tohoto listí, nebezpečí prorůstání kořenů stromů do odpočinkové plochy. Myslí si, že by se některé z těchto stromů měly přesadit jinam. 7

8 Paní Čempelová oponovala, že stromy zde byly vysázeny na základě projektu zpracovaného zahradníkem. Listnaté stromy oproti jehličnanům zachytí 10 x více prachu, hluku, listnaté stromy mají větší stín. Jehličnany se zde mohou ještě dosadit. Paní Menšíková je názoru, že rozvržení výsadby stromů je špatně, s čímž paní Čempelová nesouhlasí. Starosta obce proto navrhl uskutečnit na obecním úřadu v této záležitosti schůzku a celý problém znovu prodiskutovat. Při výsadbě stromů bylo postupováno podle projektu. Ing. Zelek upozornil, že v návrhu není opravena rozpočtová úprava u Seniortaxi z navrhovaných 130 tis. Kč na 90 tis. Kč. Výsledek hlasování o pozměňovacím návrhu rozpočtové úpravy: finanční prostředky na provoz SENIORTAXI snížit z původně navrhované částky 130 tis. Kč na částku 90 tis. Kč. Pro přijetí tohoto návrhu hlasovali členové zastupitelstva obce Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Ing. Miroslav Kozel, Vladislav Kubátko, Ing. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra schválili rozpočtová opatření č. 2 a 4 dle předloženého návrhu upraveného rozpočtu k a rozpočtové opatření č. 3 dle upraveného návrhu (finanční prostředky na provoz SEINIORTAXI 4351 pol sníženy z původně navrhované částky ,- Kč na částku ,- Kč) upraveného rozpočtu k a upravený schodkový rozpočet obce Dětmarovice k takto: - příjmy celkem po konsolidaci ve výši tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) - výdaje celkem po konsolidaci ve výši tis. Kč (v členění dle předloženého návrhu) - rozdíl příjmů a výdajů ve výši tis. Kč je pokryt přebytkem hospodaření z roku 2013 ve výši tis.kč a podání žádosti o dotaci na zateplení budovy čp Ing. Pavel Zelek se hlasování zdržel. 8. Žádost TJ Sokol o dotaci Starosta obce k tomuto bodu programu uvedl, že venkovní sociální zařízení u objektu sokolovny je ve velmi špatném stavu, taktéž ve špatném stavu je podlaha v tělocvičně sokolovny, takže zde hrozí úraz. Rada obce žádost projednala a doporučuje přiznat dotaci ve výši 280 tis. Kč. Z celkové částky určené v rozpočtu na dotace po jejím rozdělení mezi jednotlivé žadatele zbývá ,- Kč. Rada obce doporučuje přiznat TJ Sokol Dětmarovice dotaci ve výši 280 tis. Kč na opravu podlahy v tělocvičně. Ing. Pasz podpořil návrh poskytnutí dotace na novou podlahu a dotazoval se, zda se oprava uskuteční ještě v letošním roce. Paní Čempelová sdělila, že oprava podlahy je plánována o prázdninách. Měli tam podlaháře, nejlevnější nabídka byla 260 tis. Kč na parkety, pokládku a jejich trojitý nátěr lakem. Pan Tomčík uvedl, že oprava parket v sále Koukoná stála 50 tis. Kč. Nyní jde investice do soukromé budovy. Před pěti lety dostávali dotaci ve výši 40 nebo 50 tis. Kč. Nároky se stupňují, nakonec budou dostávat více než Sportovní klub. Paní Čempelová jménem TJ Sokol uvedla, že tělocvična je využívána z 99 % občany obce, je využívána denně, a to během týdne a stejně tak o víkendech. Konají se zde různé akce organizací, využití je celou obcí. TJ Sokol neměl nikdy přehnané nároky, dotace byly nízké. Z nadřízené složky obdrží 30 tis. Kč, ostatní si financují z vlastních prostředků. Myslí si, že požadavek na dotaci není přehnaný. 8

9 Pan Tomčík vyslovil názor, že se hádali o 50 tis. na opravu parket v Koukolné, přitom to byla investice do obecního majetku. Nyní se investuje do soukromého majetku. Je třeba více hledět na obecní majetek než na soukromý. Pan starosta se vyjádřil, že z 99 % je sokolovna využívána občany z obce. Lidé sem chodí cvičit, chtějí se sportovně vyžívat. Nesouhlasí s názorem pana Tomčíka. Ing. Bednár se vyslovil, že diskuse o Koukolné byla o něčem jiném, o lakování parket. Ing. Zelek navrhl poskytnout příspěvek ve výši ,- Kč, aby tak byla vynulována celá rozpočtovaná částka na příspěvky organizacím. Paní Gruščíková vyslovila názor, že je možné v rozpočtu ponechat nevyčerpanou částku 7.500,- Kč, jelikož během roku může ještě někdo o příspěvek požádat. Výsledek hlasování o návrhu, aby byl příspěvek poskytnut ve výši Kč: pro tento návrh hlasovali členové zastupitelstva obce Ing. Ivo Bednár, Ph.D., Ing. Martin Pasz a Ing. Pavel Zelek, proti tomuto návrhu hlasovali Ing. Miroslav Kozel, Vladislav Kubátko, Ing. Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra. Návrh nebyl přijat. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek schválili poskytnutí dotace TJ Sokol Dětmarovice na činnost v roce 2014 ve výši Kč. Paní Čempelová jménem TJ Sokol poděkovala za poskytnutou dotaci. 9. Informace o možnosti zhodnocení finančních prostředků obce Starosta obce uvedl, že obec má na účtech dostatek finančních prostředků. Problematikou jejich zhodnocení se zabývali. Jsou zde dvě nabídky zhodnocení volných finančních zdrojů obce. Na úrocích není velký výnos, u vložení finančních prostředků do fondů je vyšší úročení, avšak i rizika ztráty. Je třeba zvážit, on se kloní ponechat finanční prostředky na účtu. Paní Gruščíková k tomu uvedla, že pokud jsou peníze na základním běžném účtu, úrok je u obou peněžních ústavů stejný, neplatí se daň z úroků, které mají obce na základních běžných účtech, pokud jsou úroky na spořicím účtu, daň se odvádí. Je to informace finančního poradce Komerční banky. Ing. Zelek uvedl, že jejich organizace má menší finanční prostředky k dispozici, přesto si vydělají 60 tis. Kč ročně na tříměsíčních účtech. Jezdí k nim také finanční poradce. Mělo by to být jinak, řekla jim to poradkyně Komerční banky. Paní Gruščíková sdělila, že vycházela z informací naší finanční poradkyně Komerční banky. Ing. Kozel uvedl, že ČSOB nabízí úrokové zvýhodnění v případě úložky nad 5 mil. Kč k vyhlašované úrokové sazbě, tj. 0,5% + 0,3 % p.a. Ing. Rosman sdělil, že zatím u ČSOB má obec uloženu částku 1 mil. Kč Ing. Bednár uvedl, že slyšel informaci, že ministerstvo financí převedlo státní peníze na jinou banku, možná by obec měla udělat totéž. Starosta obce vyslovil svůj názor, tj. převést do ČSOB finanční prostředky, jelikož se zde nabízí větší úročení. Ing. Kozel vyslovil názor, že by s finančními prostředky obce nešel do investičních fondů. Ing. Rosman je pro uložení více peněžních prostředků na spořicí účet u ČSOB. Paní Šnapková vznesla dotaz, kolik na tom obec vydělá a kolik z toho zaplatí na dani. Ing. Kozel uvedl, že 15 tis. z mil. Kč. Ing. Bednár doplnil, že bude zde ještě platba za vedení účtu. 9

10 Starosta obce doporučil vzít informace o možnosti uložení finančních prostředků obce na vědomí a uložit mu prověřit optimální podmínky uložení finančních prostředků u ČSOB dle předložených návrhů. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra vzali na vědomí informaci o možnosti zhodnocení finančních prostředků obce a uložili starostovi obce v termínu do prověřit optimální podmínky zhodnocení finančních prostředků obce u ČSOB, a.s. dle přeložených podkladů. Proti tomuto návrhu hlasoval Ing. Pavel Zelek. 10. Informace o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů Tajemník obecního úřadu JUDr. Pochylý k tomuto bodu programu uvedl, že bylo vydáno nařízení vlády 459/2013 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev. Tímto došlo k navrácení rozpětí odměn do stavu roku Z hlediska zastupitelů naší obce se prakticky nejedná o žádnou změnu, jelikož výše odměn odpovídá, s výjimkou členů rady, nařízením vlády z roku 2010, na jejichž úroveň se nařízení vlády 459/2013 Sb. vrací. Je proto navrhováno současnou úpravu ponechat na dosavadní úrovni. Diskuse k tomuto bodu jednání nebyla vedena. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek vzali na vědomí informaci o novele nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů. V jednání zastupitelstva obce byla vyhlášena od hod. do hod. přestávka. 11. Informace kontrolního výboru o kontrole vedení zápisů z jednání rady obce Zprávu k tomuto bodu jednání zastupitelstva obce přednesl předseda kontrolního výboru pan Kubátko. Uvedl, že kontrolu provedl kontrolní výboru za účasti tajemníka obecního úřadu. Kontrolou bylo zjištěno, že zápisy jsou vedeny písemně, jsou opatřeny dvěma podpisy. Závěrem provedené kontroly je, že jednací řád rady obce neodpovídá platné legislativě. Ing. Bednár se obrátil s dotazem na předsedu kontrolního výboru, jaký má názor na přílohy k zápisu vedené formou ručně psaných poznámek. Pan Kubátko odpověděl, že kontrolní výboru doporučil, aby poznámky byly vedeny v sešitě. Ing. Bednár to tedy chápe tak, že by měly být vedeny formou jako zápisy ze zastupitelstva? Pan Kubátko sdělil, že kontrolovali zápisy a ne formu vedení příloh. Zápisy ve dvou případech byly podepsány osobou, která byla z jednání rady omluvena. Ing. Zelek konstatoval, že nerozumí tomu, v čem je problém, když kontrolní výbor konstatoval, že je v pořádku. K čemu je záznam? Pan tajemník sdělil, že v jednacím řádu rady je uvedeno, že tajemnice vede záznam z jednání. Ing. Bednár uvedl, že v zápise ze zastupitelstva obce je stručně uvedeno o čem se jednalo, diskuse, kdo jak hlasoval. Tak to u zápisu z rady není. Ing. Zelek nechápe, proč je veden záznam, když jsou v zápise vedeny výsledky hlasování. Ing. Bednár odpověděl, že nyní se již zápis vyhotovuje, dříve zápis vyhotoven nebyl. Ing. Zelek nadále nechápe smysl vedení záznamu, když bylo konstatováno, že zápis je v pořádku. 10

11 JUDr. Pochylý uvedl, že toto ustanovení je v jednacím řádu rady obce, proto se to tak dělá. Ing. Bednár uvedl, že v zápise ze zastupitelstva obce je o čem jednali a jak hlasovali, v zápise z rady je jen, jak hlasovali. Pan tajemník oponoval, že v minulosti se zápisy nedělaly. Pan Kubátko uvedl, že jsou to poznámky pana tajemníka, podle kterých je vyhotoven zápis a usnesení. Co si dala rada do jednacího řádu u zápisu je přiloženo. Pan tajemník uvedl, že ne vše, co je v jednacím řadu, tak funguje. Například v jednacím řádu je uvedeno zasílání písemných materiálů, které se v minulosti zasílaly papírovou formou, nyní se toto děje vše elektronicky. Pan Kubátko konstatoval, že z provedené kontroly vyplývá návrh na upravení jednacího řádu, zejména ustanovení čl. 7 jednacího řádu je třeba uvést do souladu s novelou zákona o obcích. Jednací řád rady obce však nebyl předmětem kontroly. Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek vzali na vědomí zápis o provedené kontrole vedení zápisů z jednání rady obce Dětmarovice v návaznosti na Jednací řád rady obce Dětmarovice a uložili starostovi obce v termínu do aktualizovat Jednací řád rady obce Dětmarovice dle platné legislativy. 12. Informace kontrolního výboru o kontrole vybrané neinvestiční akce Oprava podlahy v sále motorestu v Dětmarovicích, část Koukolná K tomuto bodu programu předseda kontrolního výboru p. Kubátko uvedl, že v zápise z kontroly je uvedeno, co bylo kontrolováno, co bylo zjištěno, kdo získal zakázku, za jakou cenu, cena byla v souladu se schváleným rozpočtem přijatým zastupitelstvem obce k dané opravě. Není však doloženo zdůvodnění, proč nebyla vybrána nejnižší cenová nabídka, ale druhá nejnižší. Proto je v návrhu usnesení uvedeno, aby byla uložena povinnost dokládat zdůvodnění nevybrání firmy s nejnižší cenovou nabídkou. Může přijít nějaká kontrola a pak se nedá doložit, proč nebyla vybrána nejnižší cenová nabídka. Ing. Zelek si myslí, že to musí být zdůvodněno v zápise z jednání rady, která o výběru rozhodovala. Pan Kubátko uvedl, že kontrolní výbor požadoval, aby zdůvodnění bylo dokládáno ke konkrétní zakázce. Ing. Bednár sdělil, že toto je jen v tak zvaném písemném záznamu a ne v zápise z rady. Takže pan Zelek to chápe tak, že co pan tajemník řekl v Koukolné je tedy asi pravda, že byla vybrána daná firma. Ing. Bednár uvedl, že tato firma nebyla vybrána, byla nejlevnější. Pak Kubátko konstatoval, že bylo kontrolováno jen to, co bylo předloženo. Jelikož nebyla vybrána nejlevnější firma, požaduje kontrolní výbor dokládat zdůvodnění. Pan starosta uvedl, že vybrání realizační firmy bylo kolektivním rozhodnutím rady obce. Ing. Bednár se dotazoval, zda byla provedena kontrola předávacího protokolu i faktury u provedené kontroly rekonstrukce budovy na zdravotní středisko. Pak Kubátko sdělil, že toto si již nepamatuje. Dle názoru Ing. Zelka předkládání zdůvodnění výběru by mělo být v pravidlech pro zadávání veřejných zakázek a ne tuto povinnost ukládat radě. V tomto smyslu by se měly přepracovat zásady. Pan tajemník odpověděl, že v nových pravidlech pro zadávání veřejných zakázek, které byly schváleny radou obce v březnu, už je zakotveno uvádění důvodu nevybrání nejnižší cenové nabídky. Ing. Bednár konstatoval, že nová pravidla zvyšují pravomoc zaměstnanců obce. Pan tajemník uvedl, že podle těchto pravidel bude rada pravidelně o prováděných výběrech veřejných zakázek informována. 11

12 Lumír Mžik, Ing. Martin Pasz, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra vzali na vědomí zápis o provedené kontrole neinvestiční akce Oprava podlahy v sále motorestu v Dětmarovicích, část Koukolná. Proti tomuto návrhu usnesení hlasoval Ing. Pavel Zelek. Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra uložili radě obce v rámci výběrového řízení v případě nevybrání firmy s nejnižší cenovou nabídkou založit ke spisu písemné zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Proti tomuto návrhu hlasoval Ing. Pavel Zelek, hlasování se zdržel Ing. Martin Pasz. 13. stav v oblasti kanalizace Starosta obce Ing. Rosman k tomuto bodu jednání uvedl, že se snažili řešit kanalizaci v aglomeraci obce. Také dotace byly vypsány pro kanalizace v aglomeracích obcí. Z minulého období byl připraven jen jeden projekt, a to v Koukolné. Žádost o dotaci na tuto kanalizaci nevyšla, jelikož kanalizace byla nákladově příliš drahá, byly nepřijatelné náklady na jednoho ekvivalentního obyvatele a kanalizace se nacházela mimo vyznačené území aglomerace obce. Byl připraven projet kanalizace v části aglomerace obce, nebyl však úspěšný pro dotaci pro přiznání dotace byl nezajímavý, rovněž na dotace již nebyly peníze. I přes jednání prostřednictvím poslance pana Šincla i jednání na ministerstvu životního prostředí nebyla na tuto kanalizaci dotace přiznána. V závěru roku 2013 bylo signalizováno, že dotace budou v roce V současné době je situace taková, že pokud dotace budou, bude to až na podzim letošního roku, spíše však až v roce Za této situace má obec více finančních prostředků, stavba kanalizace Šlog a ZŠ by se dala zahájit z vlastních prostředků. Nyní, když krajský úřad se snažil nám pomoci při získání dotace, nejsme tolik kritizováni, že se stavbou kanalizace jsme dosud nezačali. Problém s dotacemi je na straně ministerstva životního prostředí. Z obecních peněz nikdo z obcí kanalizaci nestaví. Původně byl záměr stavět alespoň čistírnu odpadních vod, což bychom pro první etapu mohli dělat ze svých peněz. Doporučuje tedy zvážit, zda kanalizaci stavět z vlastních peněz, nebo počkat na dotaci na konci roku. Na dotaci budou přihlášeny oba projekty, to je kanalizace Šlog a ZŠ a kanalizace Koukolná. Zatím letos žádná dotace nebyla. Pokud letos stavbu kanalizace nezahájíme, navrhuje zpracovat projekt pro druhou etapu v aglomeraci, to znamená další větve kanalizace. Tím by byla kanalizací pokryta celá oblast od hasičské zbrojnice až k železniční trati. Kanalizace by byla tlaková, v první etapě převažuje kanalizace gravitační. Je na zvážení zda stavět bez dotace nebo ne. Připravuje se vše pro možnost přihlášení projektu na dotaci. Cena kanalizace Koukolná je z projektu vysoká, z výběrového řízení je však ve výši 37,5 mil. Kč. Není však jisté, zda tato vysoutěžená cena bude při poskytování dotace akceptována. Ing. Mžik se vyjádřil, že projekt v Koukolné byl připravován tak, aby náklad na ekvivalentního obyvatele dosáhl 80 tis. Kč při ceně z výběrového řízení. Nejsložitější bylo vyřídit územní řízení. Byly peníze připraveny na ministerstvu zemědělství, změna aglomerace na kraji. Zpracovaný projekt je proveditelný. Mohla být realizována I. etapa a uvažovalo se o dalších. Pozemek pro ČOV v Koukolné je vykoupen, byl problém s vodnatelností toku, což je řešitelné. Projekt ze znalosti věcí je problém, zda se podaří, není jasné. Současný projekt kanalizace Šlog a ZŠ pomůže v tom, že bude odkanalizována základní škola, zbytek kanalizace představuje připojení jen několika domů. Když se provede přepočet nákladu na jednoho ekvivalentního obyvatele, je částka bez základní školy vyšší. Částka 80 tis. Kč na jednoho ekvivalentního obyvatele je stanovena hodnota pro financování z fondů. Ing. Rosman se vyjádřil, že toto jsou polopravdy. V listopadu 2010 nastoupil do funkce starosty, projekt na Koukolnou byl zpracován na objem 85 mil. Kč. Po jednáních s projektantem se náklad podařilo snížit na 75 mil. Kč. Časově se nic nedalo dělat. Nechce se hádat. Do následujícího 12

13 roku byl projekt přihlášen na dotaci. Předem jim bylo řečeno, že je drahé a proto s dotací neuspěli. Náklad z projektu je 180 tis. Kč na jednoho ekvivalentního obyvatele. Je to odsouzeno k neúspěchu. Snažili se změnit hranice aglomerace. Ani tam jsme neuspěli. Na kanalizaci mimo aglomeraci nebyl žádný dotační titul. Proto se přistoupilo k záměru realizace části kanalizace v aglomeraci, která řeší 300 ekvivalentních obyvatel. Je to správná cesta, jelikož ministerstvo ŽP podporuje pouze kanalizace v aglomeraci. Jednání zastupitelstva obce s omluvou opustil Ing. Martin Pasz. Ing. Bednár se vyjádřil, že s Koukolnou jsou problémy. Ing. Mžik je názoru, že krajský plán rozvoje vodovodů a kanalizací se mění. Ing. Rosman opět zopakoval, že hranice aglomerace je vyznačena a nemění se. Při přiznávání dotace prosazují realizaci kanalizace v aglomeraci a Koukolná je nezajímá. Dle názoru Ing. Bednára je špatně nazvaný projekt Kanalizace Koukolná. Cizí si pod tímto označením představují úplně jiné území, než o které se jedná. Ing. Mžik oponoval, že aglomerace není o katastru. Definice aglomerace znamenala, že domy nejsou od sebe vzdáleny více než 200 m. Tomuto kritériu v obci nevyhovoval pouze jeden dům. Ing. Rosman uvedl, že na krajském úřadě je veden jako aglomerace jen střed obce. Paní Čempelová uvedla, že volala kvůli dotacím na ministerstvo životního prostředí. Sdělili ji, že kdysi byly dotace pro velké aglomerace. V letech by měly být vyhlášeny další dotační tituly vhodné i pro naši obec. Dotace budou vyhlášeny na podzim r nebo spíše v r Starosta obce se vyjádřil, že v případě vyhlášení dotačního titulu budou přihlášeny k dotaci oba projekty. Zatím bylo uděláno, co bylo v jejich moci. Projekty jsou připravené. Nyní je třeba se rozhodnout, zda stavět kanalizaci ze svých peněz. Ing. Kozel je pro řešení počkat na dotaci. Pan Tomčík se dotazoval, jaké máme záruky, že nebudeme pokutováni z důvodu, že nemáme kanalizaci. Pan starosta uvedl, že na krajském úřadě vědí, že jsme se snažili na kanalizaci získat dotaci, zatím nám pokutu neudělili, čímž na začátku hrozili. Současný stav berou s rezervou. Rovněž předtím ohledně kanalizace volali z ministerstva, proč se nic neděje, nyní to utichlo. Výsledek hlasování Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek uložili starostovi obce v termínu do zahájit přípravu obou projektů kanalizace k opětovnému přihlášení na dotační titul a v případě vyhlášení dotace podat žádost o její poskytnutí. Do doby příslibu dotace stavba nebude zahájena. Hlasování se zdržel Ing. Lumír Mžik. Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek uložili starostovi obce v termínu do zahájit projekční přípravu 2. etapy kanalizace ZŠ + Šlog. 14. Majetkové převody Starosta obce k tomuto bodu programu uvedl, že se jedná: a) o odprodej části pozemku parc.č ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Dětmarovice ve výměře cca 5,5 m 2 panu Marku Mencnerovi a paní Evě Mencnerové za cenu obvyklou, tj. 20,- Kč/m 2. 13

14 b) o nabídku Českých energetických závodů, státního podniku v likvidaci, o odprodej tří pozemků parc. č o výměře 691 m 2, parc. č o výměře 650 m 2 a parc. č o výměře 138 m 2, vše v kat. území Dětmarovice, a to formou dobrovolné dražby c) prodej pozemku parc. č. 73/2 ostatní plocha v k.ú. Koukolná o výměře 297 m 2 společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, a to jako právnímu nástupci společnosti SMP Net, s.r.o. Hornopolní 3314/38, Ostrava Moravská Ostrava. Této původní společnosti obec odprodej předmětného pozemku schválila na svém zasedání za cenu dle znaleckého posudku předloženého obcí, tj. za cenu ,- Kč (znalecký posudek předložený společností SMP Net, s.r.o. byl víc než o polovinu nižší). Nyní právní nástupce žádá o koupi tohoto pozemku za cenu 250,- Kč za 1 m 2, která byla navržena nezávislým znaleckým ústavem jako cena obvyklá. Ing. Bednár se dotazoval, kým byla cena 20,- Kč/m 2 stanovena. Paní Popiolková sdělila, že za tuto cenu byly v minulosti prodávány obcí obdobné pozemky. Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra schválili prodej části pozemku parc. č ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace v k.ú. Dětmarovice, o výměře cca 5,5 m 2 panu Marku Mencnerovi a paní Evě Mencnerové za cenu obvyklou, to je 20,- Kč/m 2. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující. Proti tomuto návrhu hlasoval Ing. Pavel Zelek. Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek neschválili výkup pozemků parc. č o výměře 691 m 2, parc. č o výměře 650 m 2 a parc. č. 4723/4 o výměře 138 m 2, prodávaných formou veřejné dobrovolné dražby, z vlastnictví České energetické závody, státní podnik v likvidaci se sídlem Praha 10, Kodaňská 46, do vlastnictví obce Dětmarovice. Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek schválili prodej pozemku parc. č. 73/2 ostatní plocha, v k.ú. Koukolná, o výměře 297 m 2, společnosti RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, jako právnímu nástupci společnosti SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, Ostrava Moravská Ostrava (usnesení zastupitelstva obce č. 397/23 ze dne ) za cenu dle znaleckého posudku ,- Kč. Náklady spojené s převodem pozemku uhradí kupující. 15. Dodatek č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě na rok 2014 Zastupitelstvu obce byl předložen Dodatek č. 6 Smlouvy obce a ČSAD Karviná a.s. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Dětmarovice. Prokazatelná ztráta na rok 2014 se stanovuje ve výši ,- Kč, což je cca o 6 tis. Kč více než v loňském roce. Diskuse nebyla k tomuto bodu programu vedena. 14

15 Lumír Mžik, Ing. Ivana Podušková, Ing. Ladislav Rosman, Dagmar Šnapková, Josef Tomčík, Miroslav Wowra a Ing. Pavel Zelek schválili dodatek č. 6 Smlouvy obce a ČSAD Karviná a.s. o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Dětmarovice dle předloženého návrhu. 16. Informace o nabídce daru určeného pro výstavbu domu v obci pro seniory Starosta obce k tomuto bodu programu uvedl, že se jedná o nečekanou záležitost, kdy občan pan Ing. Sýkora, rodák z Dětmarovic, chce dát obci 10 mil. Kč pro stavbu domu pro seniory s podmínkou jeho umístění v tomto domě. Dle sdělení tohoto občana vlastní majetek, má dva syny, s nimiž se majetkově rovněž vyrovná. Dar 10 mil. Kč obci bylo přáním jeho zesnulé manželky, a to na dům pro seniory. Odjel nyní do Kanady prodat majetek, až tento prodá, podělí děti a pak dá dar obci. Pan Ing. Sýkora vypadá seriozní, v roce 1968 emigroval. Byl projektantem důlních děl a zřejmě peníze má. Vypadá to, že to s darem obci myslí vážně. Ing. Mžik vyslovil otázku, zda staří lidé mají problém s bydlením nebo s vyžitím. Jestli je řešením stavět další DPS. Lidé nejsou schopni toto bydlení zaplatit. Již dnes máme dva domy s pečovatelskou službou, které stojí určité finanční náklady. Jestli se postaví další DPS bude pro občany, kteří nemají kde bydlet nebo pro ty, kteří potřebují pomoc v sociálním zajištění? Nebude lepší jim dát něco jiného, co jim pomůže třeba dotovaná strava? Druhá věc je, že je zde nabídka, že nám občan dá 10 mil. Kč a chce, aby se postavilo 16 bytových jednotek, to je 15 byt. jednotek + 1 dvoupokojový byt pro něj. Za ty peníze se to nepostaví. Pokud občan ty peníze má, může si za ně pro sebe koupit dům a zaplatit si celodenní péči do konce života. Pan tajemník vyslovil názor, že je to velmi složitá záležitost, jelikož tento občan vlastní dům v Karviné, který nám chce věnovat, ten bychom si prodali, další částka má být z jeho pojistky, kterou má někde v Kanadě. Jeho představa je jasná, dar chce věnovat jen pro zmiňované účely. Proto je tato nabídka presentována zastupitelstvu jen v této obecné podobě. Je to však velmi složitá záležitost. Pan starosta uvedl, že obec má v současnosti domy s pečovatelskou službou, jsou naplněné. Máme seznam 20 lidí, kteří v současnosti mají kde bydlet, ale v případě, že již nemohou být v domku sami, chtějí někde dožít. Je zde prognóza, že do r bude v ČR asi 30 % šedesátipětiletých občanů. Problém se zintenzivní, dnes sice ještě taková situace není, ale naše DPS máme plně obsazené. Za 10 mil Kč se DPS nepostaví. Mluví se však o příslibech dotací na tyto stavby. Myslí si, že by se mělo řešit. Ing. Mžik uvedl, že byl 16 let členem rady, rada přidělovala byty v domech s pečovatelskou službou. DPS aby fungovala, musí se na počátku naplnit, pak se obsazuje až v okamžiku, kdy někdo z nájemníků musí DPS opustit kvůli špatnému zdravotnímu stavu nebo zemře. U DPS si nemůžeme dovolit nechat x bytů po neurčitou dobu volných. DPS je dobrá v případě, kdy obec vlastní jiné byty a v případě potřeby pak nájemníky z bytů přesune do DPS. Naše obec je z 99 % obcí domkařů, občané bydlí ve svých domech. Když takovýto občan nemůže vyžít, nepotřebuje ubytovat, ale potřebuje pomoc jídlo, úklid apod. Tímto směrem jsme zatím nešli. DPS fungují jako domy, platby nájemníků nezaplatí všechny náklady. Většinou to mají jako bydlení a ne proto, že musí mít péči. Stavět další DPS by v případě, že by obec měla další své byty, mělo smysl. Ale stavět jen DPS pro důchodce, kteří ke všemu dnes mají kde bydlet, si myslí, že ne. Dvě DPS jsou zcela dostačující. Ing. Rosman oponoval, že v současné době když v domku bydlí jeden člověk a už to nezvládne tam dál sám bydlet, pak tito lidé jsou v potenciálním seznamu na ubytování v DPS. Obává se, že když v budoucnu nastane potřeba více lidí ubytovat v DPS, pak se za rok nezvládne DPS postavit. Je názoru 15

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 18. prosince 2013 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 18. prosince 2013 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 18. prosince 2013 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu v Dětmarovicích Přítomni: Ing. Ivo Bednár, Ph.D. Mgr. Anna Kiková Ing. Miroslav

Více

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 17. června 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 17. června 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 17. června 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Jana Formandlová Ing. Lumír Jendryščík, MBA

Více

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 18. března 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu

ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 18. března 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Z á p i s ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 18. března 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová Ing.

Více

Z á p i s. z 8. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 21. října 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu

Z á p i s. z 8. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 21. října 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Z á p i s z 8. zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 21. října 2015 v 17.00 hodin v banketce Dělnického domu Přítomni: Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová Ing. Lumír Jendryščík, MBA

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. prosince 2007

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. prosince 2007 statutární město Karviná č.j. KP/4062/2007 viz program viz usnesení Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 4. prosince 2007 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluven o členové

Více

Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici

Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Zápis z 12. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 9. 5. 2012 v 17.00 hod. v hale městského úřadu v České Skalici Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Ing. Hladík, Bc. Bašová, Ing. Švorčík Neomluveni:

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 9, konaného dne 27. 11. 2012 v zasedací místnosti nové budovy radnice, Sokolovská 324/14, Praha 9 12. zasedání ZMČ se zúčastnilo : 28 členů Zastupitelstva

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka

Více

Zápis z 6. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 20. 6. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 6. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 20. 6. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 6. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 20. 6. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : p. Špelda, pí Bašová Neomluveni : ---

Více

Z á p i s ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 25. června 2012

Z á p i s ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 25. června 2012 Z á p i s ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 25. června 2012 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka odešel

Více

Návrh předsedajícího na ověřovatele zápisu a zapisovatelku: zastupitelka Kamila Šulová a zastupitel Jan Skalník Zapisovatelka: Dagmar Hošková, DiS

Návrh předsedajícího na ověřovatele zápisu a zapisovatelku: zastupitelka Kamila Šulová a zastupitel Jan Skalník Zapisovatelka: Dagmar Hošková, DiS Zápis č. 5/2015 ze zasedání ZMM Strana 1 (celkem 21) ZÁPIS Č. 5/2015 z 5. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného 7. září 2015 v 18 hodin v zasedací síni modřické

Více

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

Zápis z 11. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 26. 3. 2012 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 11. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 26. 3. 2012 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 11. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 26. 3. 2012 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Ing. Hladík, MUDr. Halada, Ing. Šrůtek

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. června 2015 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Pavel Michek Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.4.2015 v 17.00 hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Chladová Hana, Kořínek Jaroslav, Ing. Michek Pavel, Neumann Viktor, Novák Vratislav,

Více

Zápis č. 4/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 19. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 4/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 19. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 4/2014 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany konaného dne 19. června 2014 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:17 hod. Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 15:05 18:30 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční

Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání: 15:05 18:30 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě ZÁPIS ze zasedání č. 14 konaného dne 17. prosince 2012 Místo zasedání: Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10 Začátek a konec jednání:

Více

ZÁPIS Č. 12/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 24. 11. 2003 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ

ZÁPIS Č. 12/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 24. 11. 2003 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ MĚSTO TŘEBOŇ ZÁPIS Č. 12/2003 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 24. 11. 2003 V MĚSTSKÉ HALE ROHÁČ Přítomni: přítomno 23 členů ZM (viz prezenční listina) Omluveni: mgr. Tlačil, dr. Doležal Dvanácté

Více

Zápis č. 13-06 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 23.9.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 13-06 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 23.9.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 13-06 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 23.9.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z III. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.2.2015

Zápis z III. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.2.2015 Město Pohořelice Zápis z III. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 25.2.2015 Účast zastupitelů: při 18 zahájení, 18 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Z Á P I S č. 4 / 2010

Z Á P I S č. 4 / 2010 Z Á P I S č. 4 / 2010 ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 6. 2010 v klubovně Kulturního domu Koclířov K bodu 4/1: Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil p. Jaromír Lenoch, starosta obce,

Více

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí konané dne 17. 6. 2015 v 16:30 hod. společenský sál, Obecní dům, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni:

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Z á p i s ze 2. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. dubna 2011

Z á p i s ze 2. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. dubna 2011 Z á p i s ze 2. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 26. dubna 2011 P ř í t o m n i : Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena Kahúnová, MUDr. Mikuláš

Více

Zápis z 25. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 16. 6. 2014 v 17.00 hod. ve školní restauraci Scolarest

Zápis z 25. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 16. 6. 2014 v 17.00 hod. ve školní restauraci Scolarest Zápis z 25. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 16. 6. 2014 v 17.00 hod. ve školní restauraci Scolarest Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: Bc. Bašová, MUDr. Halada Neomluveni: --- Na začátku

Více

Město Klecany. Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 1. října 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Město Klecany. Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 1. října 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 5/2015 ze zasedání Zastupitelstva města Klecany, které se konalo dne 1. října 2015 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání bylo zahájeno v 18:24 hod. Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné

Více

Z á p i s z 4. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 21. 3. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Z á p i s z 4. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 21. 3. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Z á p i s z 4. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 21. 3. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více