VÝROÈNÍ ZPRÁVA AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2010. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo"

Transkript

1 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 21 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

2

3 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva Základní údaje Údaje o odborné zpùsobilosti a podnikatelské èinnosti èlenù volených orgánù a vedoucích pracovníkù Zpráva pøedstavenstva za rok 21 Zpráva kontrolní komise za rok 21 Zpráva úvìrové komise za rok 21 Upozornìní a rozhodnutí Èeské národní banky vùèi spoøitelnímu a úvìrnímu družstvu Pomìrové ukazatele, kapitál a kapitálové požadavky Ostatní Zpráva o vztazích Úèetní závìrka Pøíloha k úèetní závìrce Výrok auditora o ovìøení úèetní závìrky Organizaèní složka Slovensko - poboèka Košice Úèetní závìrka Pøíloha k úèetní závìrce Výrok auditora - organizaèní složka Slovensko Výrok auditora k výroèní zprávì 1

4 Slovo pøedsedy pøedstavenstva Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych se na tomto místì ohlédl za uplynulým rokem 21, rokem, který byl pro naši družstevní záložnu dùležitý, nebo se musela, stejnì jako ostatní finanèní instituce vyrovnat s ekonomickou, respektive finanèní krizí. Nejmladší èlen skupiny AKCENTA, kterým spoøitelní a úvìrní družstvo je, dokázal svoji stabilitu na trhu družstevních záložen. Ve druhém roce svého pùsobení nabídl svým èlenùm kvalitní finanèní produkty v oblasti vysoko úroèených vkladù a dostupných úvìrù. Museli jsme však na druhé stranì pøehodnotit poskytování nìkterých služeb, které byly pro naši spoleènost v dané dobì neefektivní. Proto jsme ukonèili vydávání debetních platebních karet k platebním úètùm. Že jdeme správnou cestou, však dokazuje naše neustále rostoucí èlenská základna. Ta za rok 21 zaznamenala více než dvojnásobný nárùst a v prosinci sledovaného roku jsme tak mohli pøivítat již 159. èlena. Tento výsledek je více než pozitivní, nebo byl dosažen v dobì, kdy se finanèní trh stále potýkal s dopady finanèní krize. Této dùvìry si nesmírnì vážím a je nejenom pro mne, ale pro celý náš tým zkušených spolupracovníkù hnacím motorem pro další zkvalitòování našich služeb a jejich vyšší zatraktivnìní. I proto budou moci klienti AKCENTY, spoøitelního a úvìrního družstva ve stále ekonomicky turbulentní dobì nadále využívat naše dostupné spoøicí produkty, které jejich finance bezpeènì zhodnotí. AKCENTA také i pøes svoji krátkou dobu pùsobení na poli družstevních záložen vykazovala stále se zlepšující výsledky v oblasti úvìrových produktù. Díky kvalitnì proškoleným obchodním partnerùm pùsobících po celé republice, kteøí jsou dennodennì v kontaktu s našimi i potencionálními klienty, vzrostl bìhem roku 211 opìt objem poskytnutých úvìrù. Tìší mì, že i díky námi poskytnutým penìžním prostøedkùm tak mìla øada podnikatelských subjektù šanci dál rozvíjet své podnikání a realizovat vytyèené podnikatelské zámìry. Nadále však pro nás zùstává vedle spokojeného klienta dùležitou také zodpovìdná a obezøetná úvìrová politika. Pøekroèení stanoveného plánu jak v oblasti vkladových, tak úvìrových produktù v uplynulém roce je urèitì dùkazem, že družstvo AKCENTA poskytuje bankovní služby na vysoké úrovni s individuálním a vstøícným pøístupem ke klientùm - èlenùm družstva. Mohu Vám slíbit, že v tomto trendu rozhodnì chceme pokraèovat i v roce 211. S pøáním všeho dobrého, Otakar Schlossberger pøedseda pøedstavenstva 2

5 Základní údaje Obchodní firma: AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo IÈO: Sídlo družstva: Goèárova tøída 312/52 Základní údaje o družstvu 5 2 Hradec Králové Èeská republika Ustavující èlenská schùze družstva: 6. února 1996 Poèet zakládajících èlenù družstva: 35 Èlenský vklad (podíl): 1,- Kè Datum zápisu družstva do obchodního rejstøíku: 2. února 1996 Datum zmìnového zápisu do obchodního rejstøíku: 11. srpna 28 Zapsaný (zapisovaný) základní kapitál: Poèet èlenù Výše èlenského podílu Základní kapitál Zapisovaný základní kapitál Nesplacené èlenské podíly 5 tis. Kè Údaje o Družstevní záložnì k Datum k 31. prosinci 21 Vlastní kapitál základní kapitál fondy ze zisku kapitálové fondy hospodáøský výsledek minulých let hospodáøský výsledek bìžného roku Celkový objem vkladù vklady èlenù vklady bank a družstevních záložen vklady jiných právnických osob závazky záložny ze zrušených vkladù a nepøipsaných úrokù Kè tis. Kè 5 tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè Kapitálová pøimìøenost 13,16 % Majetková struktura záložny Družstevní záložna v roce 21 nemìla žádnou dceøinou spoleènost. V roce 21 byla založena organizaèní složka družstevní záložny na Slovensku, která však bìhem roku nevykazovala výraznìjší aktivitu. Nárùst èinnost této organizaèní složky je oèekáván až v roce

6 Organizaèní struktura Organizaèní struktura k AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Èlenská schùze Úvìrová komise Kontrolní komise Pøedstavenstvo spoleènosti Jiøí Macek Místopøedseda pøedstavenstva Otakar Schlossberger Pøedseda pøedstavenstva Radovan Martínek Èlen pøedstavenstva Poboèka SR Obchod Front office Depozita PR komunikace Operation IT Strategie Øízení obchodních vztahù Úvìry Finance a Reporting BCP Interní audit Marketing Externí sítì Risk managment Back office Compliance HR ALCO Výkonný výbor Nejvyšším orgánem AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo je èlenská schùze. Družstvo vytvoøilo další zákonem stanovené orgány, kterými jsou pøedstavenstvo, úvìrová komise a kontrolní komise. Uvedená struktura plnì dodržuje nezávislost útvaru vnitøního auditu a nezávislost obchodu od tzv. back office èinnosti. Pøedstavenstvo jako statutární orgán družstva pracovalo v roce 21 v následujícím složení: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. - pøedseda pøedstavenstva Bc. Jiøí Macek - místopøedseda pøedstavenstva Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA - èlen pøedstavenstva V první polovinì roku 21 byla èlenem pøedstavenstva také paní Petra Nová, která odstoupila z pøedstavenstva dne 29. èervna 21. 4

7 Organizaèní struktura Kontrolní komise pracovala k ve složení: Milan Lacina sr. Ing. Milan Lacina jr. - pøedseda komise - èlen komise Úvìrová komise pracovala k ve složení: Ing. Martin Kušmirek, MBA Ing. Marek Macháèek Ing. Zdenìk Pustìjovský - pøedseda komise - èlen komise - èlen komise V prùbìhu roku 21 pracovali také jako èlenové úvìrové komise Ing. Marie Kupková, která odstoupila dne 23. bøezna 21 a Ing. Radovan Kopecký, který odstoupil dne 29. záøí 21. Roèní úèetní závìrka Údaje o hospodaøení spoleènosti jsou uvedeny v úèetní závìrce, která je pøílohou této výroèní zprávy. Úvìry K èinil zùstatek úvìrù tis. Kè. 5

8 Údaje o odborné zpùsobilosti a podnikatelské èinnosti èlenù volených orgánù a vedoucích pracovníkù S ohledem na zmìny osob ve volených orgánech tato èást uvádí pouze údaje o aktuální odborné zpùsobilosti èlenù volených orgánù. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Funkci pøedsedy pøedstavenstva vykonává od 25. èervna 28. Absolvoval studia financí a bankovnictví na VŠE Praha (1981), práva na PF UK Praha (1991) a doktorské studium hospodáøské politiky a správy na VŠE (27). Od roku 1981 pracuje v bankovnictví (SBÈS, HÚ pro ÈR, Komerèní banka, Èeská spoøitelna, Raiffeisenbank) v rùzných odborných nebo manažerských pozicích. V roce 22 byl zvolen Poslaneckou snìmovnou Parlamentu ÈR do funkce prvního finanèního arbitra ÈR. Zároveò pùsobí jako vysokoškolský uèitel na Katedøe bankovnictví a pojiš ovnictví VŠE Praha a po dva a pùl roku zastával funkci prorektora pro magisterské studium na BIVŠ, a. s. Praha (26 28). Publikuje zejména odborné èlánky z oblasti platebního styku a zúètování, je autorem nìkolika vysokoškolských skript na toto téma. Bc. Jiøí Macek Je absolventem Univerzity Pardubice, Ekonomicko - správní fakulty a funkci místopøedsedy pøedstavenstva vykonává s úèinností od 25. èervna 28. Má zkušenosti z oblasti financí a bankovnictví, nebo pùsobil jako senior dealer v soukromém bankovním sektoru, dále pùsobil v pozici Vedoucího útvaru Finance ve spoleènosti Škoda Praha, a. s. Ve skupinì AKCENTA vykonával do kvìtna 28 funkci øeditele spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. - držitele devizové licence ÈNB. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA Radovan Martínek je absolventem Univerzity Pardubice. Získal též doktorát v oboru financí a ekonomie na Vysoké škole chemicko - technologické v Praze. Od roku 1997 pracuje v bankovním sektoru v oblasti risk managementu a finanèního øízení v ÈR i zahranièí. Od prosince roku 29 je èlenem pøedstavenstva spoleènosti AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo. Milan Lacina sr. Je jediným akcionáøem spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. Od roku 1997 do roku 21 pùsobil v této spoleènosti jako pøedseda pøedstavenstva a od roku 21 je pøedsedou dozorèí rady. Od 25. èervna 28 je pøedsedou kontrolní komise spoøitelního a úvìrního družstva. Mimo jiné pùsobí jako pøedseda pøedstavenstva spoleènosti AKCENTA ENERGIE a. s. Vystudoval støední ekonomickou školu v Táboøe, poté studoval na Pedagogické fakultì v Èeských Budìjovicích. 6

9 Údaje o odborné zpùsobilosti a podnikatelské èinnosti èlenù volených orgánù a vedoucích pracovníkù Ing. Milan Lacina jr. Vykonává funkci èlena kontrolní komise spoøitelního a úvìrního družstva od 25. èervna 28, rovnìž je pøedsedou spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. a místopøedsedou spoleènosti AKCENTA ENERGIE a. s. Ve spoleènosti AKCENTA CZ, a. s. pùsobí od roku Získal zde bohaté zkušenosti, nebo zastával øadu rùzných funkcí devizový obchodník, vedoucí oddìlení marketing èi interní audit. Titulu inženýr dosáhl na Obchodnì podnikatelské fakultì Slezské univerzity v oboru Ekonomika a management. Ing. Martin Kušmirek, MBA Absolvent Èeského vysokého uèení technického v Praze, oboru matematické inženýrství. V roce 1995 nastoupil do Pragobanky. Odtud pøešel v roce 1996 do spoleènosti ING Bank N.V., kde pùsobil v øadì pozic 7 let. V roce 23 získal titul MBA ve financích na University of New York a stal se èlenem transformaèního týmu ebanky. Výraznì se podílel na promìnì elektronické banky na standardní bankovní dùm. V letech byl obchodním øeditelem spoøitelního družstva WPB Capital, kde bylo jeho úkolem vybudovat finanèní instituci specializovanou na financování podnikatelských aktivit. Od roku 29 pùsobí ve funkci pøedsedy úvìrové komise AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo. Ing. Marek Macháèek Marek Macháèek je absolventem VŠE Praha. Od roku 199 pracuje v bankovním sektoru na rùzných pozicích, zejména v oblasti øízení rizik nejen v Èeské republice, ale i na Slovensku. Od bøezna roku 21 je èlenem úvìrové komise spoleènosti AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo. Ing. Zdenìk Pustìjovský Zdenìk Pustìjovský je absolventem Univerzity Ostrava. Od roku 1994 pracuje v bankovním sektoru na rùzných odborných èi manažerských pozicích. Získané zkušenosti jsou zejména z oblasti úvìrování, finanèní analýzy podniku a vymáhání pohledávek. Pùsobil napøíklad na pozicích senior analytika v Komerèní bance, úvìrového specialisty v GECB, èi collection manažera v soukromém nebankovním sektoru. Od dubna 21 je zamìstnancem spoleènosti AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo a od záøí 21 je èlenem Úvìrové komise. 7

10 Zpráva pøedstavenstva za rok 21 Vážené dámy, vážení pánové, pøedkládáme Vám komplexní informaci o aktivitách pøedstavenstva a družstevní záložny za rok 21. Zpráva výstižnì shrnuje hlavní oblasti, které pøedstavenstvo a celé družstvo v uplynulém roce øešilo. ÈINNOST PØEDSTAVENSTVA Pøedstavenstvo se scházelo po zhruba 14-ti denních intervalech na zasedáních pøedstavenstva v souladu se Stanovami družstva. Øádných zasedání pøedstavenstva bylo v roce 21 celkem 22. Na svých zasedáních se pøedstavenstvo zabývalo základními otázkami chodu družstva, jakými byly napø. èinnost družstva vùèi veøejnosti, èinnost družstva vùèi regulaci ÈNB, nabídka depozitních a úvìrových produktù družstva, rozšíøení aktivit družstva ve Slovenské republice, implementace zmìn SW pro podporu èinnosti družstva atd. Z každého zasedání pøedstavenstva byl poøízen zápis. Stanovená usnesení byla pravidelnì na zasedáních pøedstavenstva kontrolována. Pøedstavenstvo nemalou mìrou dbalo na tvorbu vnitøní pøedpisové základny ve formì Smìrnic a Procesních knih. V roce 21 bylo vydáno celkem 2 interních pøedpisù. Dále pøedstavenstvo pravidelnì vyhodnocovalo vnitøní øídicí a kontrolní systém družstva, spolupracovalo s Interním auditem a se èleny Kontrolní komise pøi øešení pøípadných problémových záležitostí. AKTIVITY A HOSPODAØENÍ DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNY Aktivity družstevní záložny Dne 29. èervna 21 se konalo shromáždìní delegátù družstva, které na svém jednání schválilo zprávu pøedstavenstva o roèní úèetní závìrce a výsledcích hospodaøení družstva za rok 29, úpravu stanov, jednací øád pøedstavenstva a úvìrové komise, zprávu Kontrolní a Úvìrové komise. Dále èlenská schùze schválila roèní úèetní závìrku a návrh Výroèní zprávy za rok 29 a projednala rezignaci èlena pøedstavenstva. Pøedstavenstvo svolalo celkem 7x shromáždìní delegátù, a to ve dnech: , , , , , , Na jednotlivých shromáždìních delegátù bylo povìtšinou odsouhlaseno navýšení dalších èlenských vkladù vybranými èleny družstva s cílem dodržet výši kapitálu požadovanou zákonem. Dále volba nového èlena úvìrové komise ( ), jednací øád Kontrolní komise, zmìna stanov a odmìòování èlenù pøedstavenstva spojené se smlouvou o výkonu funkce èlena pøedstavenstv. Dalšími body byla rezignace èlena úvìrové komise ( ) a zmìna úvìrové komise ( ). Hospodaøení s majetkem družstevní záložny V souladu s dlouhodobým zámìrem a strategií spoleènosti AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo, bylo v roce 21 investováno 318 tis. Kè do budovy a tis. Kè do softwaru. 8

11 Zpráva pøedstavenstva za rok 21 VÝVOJ V OBJEMU VKLADÙ Z úèetních výkazù vyplývá, že spoøitelní a úvìrní družstvo vykazovalo k závìru roku vklady od svých èlenù ve výši tis. Kè. HOSPODAØENÍ A STAV MAJETKU DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNY Hospodaøení spoøitelního a úvìrního družstva bylo v roce 21 v souladu s dlouhodobou strategií spoleènosti s vykázanou ztrátou ve výši tis. Kè. Podrobnosti o hospodaøení a majetku družstva jsou obsaženy v pøiložených úèetních výkazech nebo rámcovì uvedených ekonomických ukazatelích. DÙLEŽITÉ SKUTEÈNOSTI NASTALÉ V ROCE 21 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo, v roce 21 intenzivnì pokraèovala v pøípravách, jejichž cílem bylo založení organizaèní složky této spoleènosti na Slovensku byla organizaèní složka AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo, poboèka Košice, zapsána do Obchodného registra. Vedoucím organizaèní složky byl jmenován Ing. Miroslav Ondrejèo. Následnì pokraèovaly pøípravné aktivity tak, aby tato organizaèní složka mohla zahájit poskytování kvalitních a pro klienty zajímavých finanèních produktù bìhem roku 211. NÁVRH PØEDSTAVENSTVA NA KRYTÍ ZTRÁTY ZA ROK 21 AKCENTA vykázala za úèetní období ztrátu ve výši tis. Kè. Je navrženo, aby byla ztráta pøevedena do položky nerozdìlený zisk nebo neuhrazená ztráta z pøedchozích let. V Hradci Králové dne 18. dubna 211 Bc. Jiøí Macek v. r. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA v. r. místopøedseda pøedstavenstva èlen pøedstavenstva 9

12 Zpráva kontrolní komise za rok 21 Vážené dámy, vážení pánové, stanovy AKCENTY, spoøitelního a úvìrového družstva ukládají kontrolní komisi, aby pøedložila souhrnnou kontrolní zprávu za období od minulého období. Dovolte mi, abych tak uèinil, a seznámil Vás s tím, jak družstvo hospodaøilo v pøedchozím roce, jak byly dodržovány stanovy družstva, usnesení orgánù družstva a jak pracovala naše komise. Složení kontrolní komise Kontrolní komise pracovala v tomto složení: Milan Lacina pøedseda kontrolní komise a Ing. Milan Lacina - èlen. Scházela se pravidelnì jednou za ètvrt roku, v souladu se stanovami družstva. Na svých pravidelných zasedáních projednávala èinnost pøedstavenstva a jeho jednotlivých krokù. Taktéž se úèastnila zasedání pøedstavenstev, úvìrových a jiných komisí. Úèetní závìrka, hospodaøení a návrh na rozdìlení zisku Kontrolní komise byla pøedstavenstvem pravidelnì seznamována s hospodaøením spoøitelního a úvìrního družstva. Taktéž byly každé ètvrtletí provìøeny informace o plnìní ukazatelù stanovených platnými pøedpisy. Na programu jednání poèátkem kalendáøního roku byly zejména kontroly hospodaøení družstva a pøíprava rozpoètu na daný rok. Jednání v druhé polovinì roku se pøedevším zamìøovala na kontroly plnìní usnesení orgánù družstva, dodržování stanov družstva a prùbìžné hospodaøení. Byly taktéž provedeny kontroly souladu ukazatelù se stanovenými právními pøedpisy na základì podkladù oddìlení Compliance. KK projednala úèetní závìrku za rok 21 a seznámila se se zprávou a výrokem auditora, spoleènosti BDO, k této závìrce. Na základì tìchto podkladù KK konstatuje, že nemá k pøedložené úèetní závìrce námitky a doporuèuje její schválení èlenskou schùzí. Taktéž byla komise seznámena se zprávou pøedstavenstva za rok 21. V uvedené zprávì neshledala kontrolní komise žádné závažné nedostatky ani pochybení. Stížnosti èlenù družstva Ve sledovaném období kontrolní komise eviduje nìkolik stížností jednoho èlena družstva. Z tìchto stížností byla jedna vyhodnocena jako neoprávnìná a dvì byly vyhodnoceny jako oprávnìné a vyhodnoceny jako ménì závažné. Všechny stížnosti byly aktivnì øešeny ke spokojenosti družstevníka. Zjištìné nedostatky a jejich odstraòování Komise taktéž nezjistila skuteènosti, které by byly v rozporu se schválenými stanovami družstva nebo platnými legislativními normami. V Hradci Králové dne 2. kvìtna 211 Milan Lacina pøedseda kontrolní komise 1

13 Zpráva úvìrové komise za rok 21 Úvìrová komise se scházela k jednání v prùbìhu roku 21 operativnì podle potøeby a plnila úkoly v souladu s ustanovením 6 zákona è. 87/1995 Sb., Opatøením Èeské národní banky è. 6/26 a èl. IX stanov AKCENTY, spoøitelního a úvìrního družstva. Na svých zasedáních se zabývala zejména posuzováním žádostí o úvìr, jejich schvalováním a nastavováním úvìrových pravidel. V prùbìhu roku 21 došlo ke zmìnì èlenù úvìrové komise, novými èleny se stali Ing. Marek Macháèek a Ing. Zdenìk Pustìjovský. Spoleènost také posílili další zkušení odborníci v oblasti úvìrových obchodù jak v oblasti obchodu, tak v oblasti øízení rizik. Rok 21 mùžeme charakterizovat vysokým nárùstem úvìrování, avšak za dodržování všech pravidel bezpeènosti, což dokazuje i kvalita úvìrového portfolia. Rizikovost jednotlivých úvìrových obchodù je vyhodnocovaná a posuzovaná na základì bonity klienta a hodnoty zajištìní. Nejèastìjším zajiš ovacím prostøedkem byly nemovitosti bez právních vad, pøièemž jejich tržní hodnota vždy pøesahovala výši poskytnutého úvìru tak, aby kreditní riziko bylo minimální. Kvalita úvìrového portfolia k byla uspokojivá. Pouze,89 % poskytnutých úvìrù je ohrožených a 13,69 % sledovaných. Pøehled úvìrového portfolia k (v tis.kè): Standardní Sledované Nestandardní Pochybné Ztrátové ,53 % 13,69 %,67 % %,11% V Hradci Králové dne 18. kvìtna 211 Ing. Martin Kušmirek, MBA pøedseda Úvìrové komise 11

14 Upozornìní a rozhodnutí Èeské národní banky vùèi spoøitelnímu a úvìrnímu družstvu Ve sledovaném období nebylo uloženo družstvu žádné opatøení a dále nebylo zahájeno žádné správní øízení èi jiné konání vedoucí k odstranìní nedostatkù nebo zjednání nápravy. 12

15 Pomìrové ukazatele, kapitál a kapitálové požadavky Pomìrové ukazatele k 31. prosinci 21 POMÌROVÉ UKAZATELE Ukazatel kapitálové pøimìøenosti Rentabilita prùmìrných aktiv Rentabilita prùmìrného vlastního kapitálu (tier 1) Aktiva na jednoho zamìstnance Správní náklady na jednoho zamìstnance Zisk po zdanìní na jednoho zamìstnance Hodnoty 13,16 % -,3 % - 44,51 % tis. Kè 1 75 tis. Kè tis. Kè Údaje o kapitálu Kapitál spoøitelního a úvìrního družstva je stanoven na individuálním základì. Kapitál družstva tvoøí zejména splacené èlenské vklady ve výši tis. Kè. ÚDAJE O KAPITÁLU Souhrnná výše pùvodního kapitálu (tier 1) z toho splacené èlenské vklady nerozdìlený zisk z pøedchozího období ztráta za bìžné úèetní období nehmotný majetek jiný než goodwill Hodnoty tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè tis. Kè Souhrnná výše dodatkového kapitálu (složka tier 2), souhrnná výše kapitálu na krytí tržního rizika (složka tier 3) a souhrnná výše všech odèitatelných položek jsou nulové. Souhrnná výše kapitálu po zohlednìní odèitatelných položek a stanovených limitù pro dodatkový kapitál èiní: tis. Kè 13

16 Pomìrové ukazatele, kapitál a kapitálové požadavky Údaje o kapitálových požadavcích: Kapitálové požadavky k vypoøádacímu riziku, k poziènímu, mìnovému, komoditnímu, dále k riziku angažovanosti obchodního portfolia a k ostatním nástrojùm obchodního portfolia jsou nulové. ÚDAJE O KAPITÁLOVÝCH POŽADAVCÍCH Kapitálové požadavky celkem kapitálový požadavek k expozicím vùèi instituci pøi STA kapitálový požadavek k operaènímu riziku pøi BIA Hodnoty tis. Kè tis. Kè 91 tis. Kè Informace o událostech za období poèínající koncem rozvahového dne a konèící okamžikem sestavení roèní úèetní závìrky V roce 21 nenastaly žádné dùležité události v životì družstva. Informace o pøípadných opravách zásadních chyb minulých let a vlivu tìchto zmìn na vlastní kapitál k rozvahovému dni V roce 21 nedošlo ve sledovaném úèetním období k žádné podstatné opravì chyb z minulých let, které by mìly vliv na zmìnu vlastního kapitálu vykazovanému k rozvahovému dni. Informace o dalších okolnostech ovlivòující výsledek hospodaøení a finanèní situaci úèetní jednotky, které jsou významné pro uživatele úèetní závìrky Všechny podstatné informace o skuteènostech èi okolnostech ovlivòující výsledek hospodaøení a finanèní situaci družstva za úèetní období roku 21 a které jsou významné pro všechny uživatele úèetní závìrky, jsou uvedeny v jednotlivých èástech této výroèní zprávy. V Hradci Králové dne 23. kvìtna 211 Bc. Jiøí Macek v. r. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA v. r. místopøedseda pøedstavenstva èlen pøedstavenstva 14

17 Ostatní Èinnost spoleènosti AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo nemá vliv na životní prostøedí. Spoleènost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti životního prostøedí ani v oblasti výzkumu a vývoje. V rámci pracovnì-právních vztahù spoleènost dodržuje všechny zákonné normy v souladu s Èeským právním øádem Èeské republiky. Spoleènost A KCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo se nezabývá výzkum ani vývojem. 15

18 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za úèetní období 21 Pøedstavenstvo spoleènosti AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo vyhotovuje v souladu s požadavkem 66a odst. 9 zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znìní (dále jen ObZ ), tuto Zprávu o vztazích mezi ovládající osobou, panem Milanem Lacinou, RÈ 5663/617, bydlištìm Tábor, Èekanická 325 (dále též ovládající osoba ) a ovládanou osobou, spoleèností AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo, se sídlem Hradec Králové, Goèárova tøída 312, PSÈ 5 2, IÈ , zapsanou v obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 1358 (dále též ovládaná osoba ), za úèetní období roku 21. Zpráva také obsahuje informaci o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami. Propojenými osobami k jsou: - spoleènost AKCENTA CZ, a.s., se sídlem Praha 1, U Vršovického høbitova 554, PSÈ 11 (dále též ACZ ) - spoleènost AKCENTA ENERGIE a.s., se sídlem Praha 1, Michle, U Vršovického høbitova 554/1, PSÈ 11 (dále též AE ) - spoleènost AKCENTA GROUP SE, se sídlem Praha 1, Michle, U Vršovického høbitova 554/1, PSÈ 11 (dále též AG ) - spoleènost AVAIN a.s., se sídlem Praha 1, Michle, U Vršovického høbitova 554/1, PSÈ 11 (dále též AV ), do 2. záøí 21, kdy došlo k prodeji 1 % akcií tøetí osobì - spoleènost FPSROK, spol. s r.o., se sídlem Hradec Králové, Pražské Pøedmìstí, Goèárova tøída 312/52, PSÈ 5 2 (dále též F ) - spoleènost PRUM INVEST s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Pražské Pøedmìstí, Goèárova tøída 312/52, PSÈ 5 2 (dále též PI ), do 15.listopadu 21, kdy došlo k prodeji 1 % podílu tøetí osobì - spoleènost TESTAMADO, a.s., se sídlem Tábor, Tø.9.kvìtna 693, PSÈ 39 2 (dále též T ) - spoleènost PROAKCENT a.s., se sídlem Hradec Králové, Goèárova tøída 312, PSÈ 5 2 (dále též PA ) - spoleènost AKCENTA LOGISTIC, a.s., se sídlem Hradec Králové, Goèárova tøída 312, PSÈ 5 2 (dále též AL ) Výše obchodního podílu ovládající osoby k 31. prosinci 21 v uvedených spoleènostech je následující: ACZ 1 %, AE 1 %, AG 1 %, AV %, F 1 %, PI %, T 1 %. PA 9 %, AL 9 % Zpráva obsahuje informace o tom, jaké smlouvy byly uzavøeny mezi tìmito osobami v úèetním období roku 21, jaké jiné právní úkony byly uèinìny mezi propojenými osobami v jejich zájmu, a informace o všech ostatních opatøeních, která byla v zájmu nebo na popud tìchto osob pøijata nebo uskuteènìna ovládanou osobou. Zpráva se vyhotovuje písemnì a je souèástí výroèní zprávy podle zvláštního právního pøedpisu. 16

19 Uzavøené smlouvy a dohody Obchodní vztahy mezi ovládanou osobou a osobami propojenými byly v úèetním období roku 21 urèeny následujícími smlouvami a na základì smluv byla poskytnuta následující plnìní: Datum uzavøení Smlouvy Název Smlouvy Popis pøedmìtu plnìní Poskytnuté plnìní (v Kè vèetnì DPH) Smlouva o poskytování vybraných služeb Mezi spoleèností ASUD jako dodavatelem a spoleèností AKCENTA CZ, a.s. jako odbìratelem pøedmìtem smlouvy je vedení bìžného úètu 12 Kè Nájemní smlouva Mezi spoleèností ASUD jako pronajímatelem a spoleèností AKCENTA CZ, a.s. jako nájemcem pøedmìtem smlouvy je pronájem prostor v budovì èp Kè Bez smlouvy Mezi spoleèností AKCENTA CZ a.s. jako prodávající a ASUD jako kupující pøedmìtem je prodej kanceláøského a reklamního materiálu a služeb, stravenek Kè Smlouvy o nájmu osobního automobilu Mezi spoleèností AKCENTA CZ a.s. jako pronajímatelem a ASUD jako nájemcem pøedmìtem smlouvy je pronájem vozidel a pøefakturace nákladù Kè Rámcová smlouva Mezi spoleèností AKCENTA CZ a.s. jako dodavatelem a ASUD jako odbìratelem - pøedmìtem smlouvy je smìna deviz 11 6 Kè Smlouva o pøefakturaci služeb Podlicenèní smlouva vè. dodatkù Mezi spoleèností ASUD jako pronajímatel a ACZ jako nájemce pøedmìtem smlouvy bylo pøefakturování vodného, stoèného, tepla a svozu komunálního odpadu Mezi spoleèností ACZ a ASUD, pøedmìtem smlouvy je poskytnutí práv k užití díla 8 Kè 15 Kè a DPH 5 Kè za každý úvìr Smlouva o nájmu nebytových prostor ASUD jako pronajímatel a AE jako nájemce nájem nebytových prostor Kè Smlouva o nájmu nebytových prostor ASUD jako pronajímatel a ACZ jako nájemce nájem nebytových prostor Kè Smlouva o nájmu AV jako pronajímatel a AV jako nájemce, nájem 8 6 Kè Smlouva o nájmu nebytových prostor ASUD jako pronajímatel a AE jako nájemce 3 52 Kè Smlouva o poskytování služeb AL jako poskytovatel a ASUD jako odbìratel, outsourcované èinnosti 1 8 Kè Právní úkony a ostatní opatøení Jiné právní úkony, než výše uvedené smlouvy nebyly v zájmu ovládající osoby uèinìny, stejnì tak nebyla ovládanou osobou na popud ovládající osoby uèinìna žádná významná opatøení. Pøedstavenstvo ovládané osoby prohlašuje, že ovládané osobì nevznikla z výše uvedených smluv, ostatních opatøení a úkonù nebo z jiných pøijatých nebo poskytnutých plnìní žádná újma. V Hradci Králové dne Bc. Jiøí Macek v. r. Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA v. r. místopøedseda pøedstavenstva èlen pøedstavenstva 17

20 18 Úèetní závìrka

21 Úèetní závìrka 19

22 2 Úèetní závìrka

23 Úèetní závìrka 21

24 22 Úèetní závìrka

25 Pøíloha k úèetní závìrce sestavené k AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Goèárova tøída 312/52 PSÈ 5 2, Hradec Králové IÈO: Pøíloha k úèetní závìrce sestavené k (dle 18 odst. 1 písm. c zák. 563/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù a vyhlášky è.51/22 sb.) 23

26 Pøíloha k úèetní závìrce Obsah 1. Informace o uplatnìných úèetních metodách Informace o použitých nových úèetních metodách Informace o zpùsobech oceòování majetku a závazkù Informace o okamžiku uskuteènìní úèetního pøípadu Postupy odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Informace o postupech úètování obchodù s cennými papíry, deriváty Informace o postupech úètování úrokových výnosù a nákladù, zpùsobech vykazování pøíjmù z ohrožených pohledávek vèetnì úrokù, prémií a diskontù vzniklých pøi poøízení pohledávek od tøetích stran Informace o metodách a postupech identifikace klasifikovaného majetku, zejména pohledávek, zpùsobech odpisování majetkù, zejména pohledávek Informace o zásadách a postupech výpoètu výše opravných položek a rezerv vèetnì vysvìtlení základních pøedpokladù pro jejich použití 2. Informace o použitých finanèních nástrojích Kvalitativní informace o úvìrovém riziku Kvantitativní informace o úvìrovém riziku Kvalitativní informace o tržním riziku Kvantitativní informace o tržním riziku Ostatní druhy a kategorie rizik 3. Informace o úèastech s rozhodujícím a podstatným vlivem 4. Informace o oborech èinnosti a zemìpisných oblastech, ve kterých úèetní jednotka provozuje svou èinnost 5. Informace o významných položkách uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztrát a pøehledu o zmìnách ve vlastním kapitálu, návrhu na rozdìlení zisku nebo vypoøádání ztráty Významné položky uvedené v rozvaze a návrh na rozdìlení zisku nebo vypoøádání ztráty Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a pøehledu o zmìnách ve vlastním kapitálu Další významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty a pøehledu o zmìnách ve vlastním kapitálu 6. Informace o vztazích s propojenými osobami nebo osobami se zvláštním vztahem k finanèním institucím (dále jen spøíznìné osoby ) Souhrnná výše úvìrù poskytovaných úèetní jednotkou èlenùm statutárních orgánù, dozorèí rady nebo odborných orgánù a dále zamìstnancùm podílejících se na øízení úèetní jednotky Souhrnná výše záruk vydaných úèetní jednotkou za èleny statutárních orgánù, dozorèí rady nebo odborných orgánù a dále zamìstnanci podílejícími se na øízení úèetní jednotky Název a sídlo fyzických nebo právnických osob, jestliže výše jejich podílu na základním kapitálu nebo hlasovacích právech úèetní jednotky pøesáhla 1 % 7. Informace o událostech za období poèínající koncem rozvahového dne a konèící okamžikem sestavení úèetní závìrky 8. Informace o pøípadných opravách zásadních chyb minulých let a vliv tìchto zmìn na vlastní kapitál k rozvahovému dni 9. Informace o dalších okolnostech ovlivòující výsledek hospodaøení a finanèní situaci úèetní jednotky, které jsou významné pro uživatele úèetní závìrky 1 24

27 Pøíloha k úèetní závìrce POPIS ÚÈETNÍ JEDNOTKY AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo zapsané v obchodním rejstøíku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Dr, vložka Datum zápisu: Oznaèení úèetní jednotky: AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Sídlo: Goèárova tøída 312/52, PSÈ 5 2, Hradec Králové Identifikaèní èíslo: (Dále jen AKCENTA ) a) poèet èlenù družstevní záložny k èlenù (zvýšení od o 929 èlenù) b) výše zapisovaného a nezapisovaného základního kapitálu k tis. Kè z toho zapisovaného 5 tis. Kè a nezapisovaného tis. Kè (došlo k navýšení nezapisovaného základního kapitálu o 38 2 tis. Kè. Jedná se o èlenské vklady èlenù družstva) c) výše èlenského podílu k , Kè (došlo k navýšení èlenských podílù ve výši 1 59 Kè) d) výše nesplacených èlenských podílù k Kè 1 e) výše poskytnutých úvìrù osobám dle zvláštního právního pøedpisu k Kè f) jmenovitá hodnota záruk vydaných družstevní záložnou jeho ruèení za úvìry èlenùm poskytnuté jinými osobami k Kè g) celková výše závazkù družstevní záložny po lhùtì splatnosti k rozvahovému dni úèetního období Kè h) celková výše pohledávek družstevní záložny po lhùtì splatnosti k rozvahovému dni úèetního období Kè i) další skuteènosti požadované dalšími pøedpisy vydanými dozorovými a regulatorními orgány k Kè 1 Úvìry poskytnuté podle 7 odst. 1 zák. è. 87/1995 Sb. 25

28 Pøíloha k úèetní závìrce PØEDMÌT PODNIKÁNÍ Družstevní záložna je oprávnìna v rámci svého podnikání vykonávat níže uvedené èinnosti dle 3 odst. 1 zákona è. 87/1995 Sb., o spoøitelních a úvìrních družstvech, ve znìní pozdìjších pøedpisù: a) pøijímání vkladù od èlenù b) poskytování úvìrù èlenùm c) finanèní leasing pro èleny d) platební styk, zúètování a vydávání a správa platebních prostøedkù pro èleny e) poskytování ruèení za úvìry a pùjèky èlenù f) otvírání akreditivù pro èleny g) obstarání inkasa pro èleny h) pronájem bezpeènostních schránek èlenù i) nákup a prodej cizí mìny pro èleny Družstevní záložna je výluènì za úèelem zajištìní povolených èinností podle 3 odst. 2 zákona è. 87/1995 Sb., o spoøitelních a úvìrních družstvech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, podle odst. 1, oprávnìna: a)ukládat vklady v družstevních záložnách a bankách a u poboèek zahranièních bank b)pøijímat úvìry od družstevních záložen a bank c) nabývat majetek a disponovat s ním d)obchodovat na vlastní úèet s devizami a nástroji smìnných kurzù a úrokových sazeb za úèelem zajištìní povolených èinností dle 3 odst. 1 zákona è. 87/1995 Sb., o spoøitelních a úvìrních družstvech, ve znìní pozdìjších pøedpisù uvedených v odst. 1 e) obchodovat na vlastní úèet s registrovanými cennými papíry, nestanoví-li zákon è. 87/1995 Sb., o spoøitelních a úvìrních družstvech, ve znìní pozdìjších pøedpisù, jinak 26

29 Pøíloha k úèetní závìrce STATUTÁRNÍ ORGÁN PØEDSTAVENSTVO: Pøedseda pøedstavenstva: JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. od 25. èervna 28 Místopøedseda pøedstavenstva: Bc. Jiøí Macek od 25. èervna 28 Èlen pøedstavenstva: Dr. Ing. Radovan Martínek, MBA od 29. prosince 29 Zmìna ve statutárním orgánu Dne projednalo shromáždìní delegátù rezignaci èlena pøedstavenstva Petry Nové, její mandát zanikl ke dni a dne došlo k výmazu èlenství z obchodního rejstøíku. 27

30 Pøíloha k úèetní závìrce 1. Informace o uplatnìných úèetních metodách 1.1. INFORMACE O POUŽITÝCH NOVÝCH ÚÈETNÍCH METODÁCH Vedení úèetnictví AKCENTY se øídí interními smìrnicemi vypracovanými v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìjších pøedpisù, vyhláškou è. 51/22 Sb. a zákonem è. 87/1995 Sb. o spoøitelních a úvìrních družstvech a nìkterých opatøeních s tím souvisejících INFORMACE O ZPÙSOBECH OCEÒOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKÙ Pro oceòování majetku a závazkù používá úèetní jednotka: poøizovací cenu tj. cenu, za kterou byl majetek poøízen a náklady s jeho poøízením související - pro ocenìní dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku poøízeného nákupem, jmenovitou hodnotu pro ocenìní penìžních prostøedkù a cenin, pohledávek a závazkù pøi jejich vzniku. Pro pøepoèet cizích mìn na Kè byly používány kurzy dle kurzovního lístku ÈNB k datu úèetní závìrky INFORMACE O OKAMŽIKU USKUTEÈNÌNÍ ÚÈETNÍHO PØÍPADU Pro potøeby oceòování cizomìnových pohledávek a závazkù ke dni jejich vzniku považuje úèetní jednotka za den uskuteènìní úèetního pøípadu u dodavatelské faktury den obdržení faktury a u odbìratelské den vystavení faktury (nebo obdobného dokladu). Majetek a závazky vyjádøené v cizí mìnì se pøepoèítávají na èeskou mìnu vždy denním kurzem ÈNB ke dni uskuteènìní úèetního pøípadu, v úèetní závìrce k rozvahovému dni POSTUPY ODPISOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Pøi odpisování hmotného a nehmotného majetku se postupuje dle 28 zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, 3, 31, 32 a zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, Interní smìrnice AKCENTY. U hmotného majetku s poøizovací cenou do 4 tis. Kè a dobou použitelnosti delší než jeden rok úèetní jednotka úètuje pøímo do spotøeby. Hmotný dlouhodobý majetek (poøizovací cena nad 4 tis. Kè) se úèetnì odepisuje. Nehmotný majetek s poøizovací cenou do 6 tis. Kè se úètuje do spotøeby v období, kdy byl poøízen. Nehmotný majetek s poøizovací cenou nad 6 tis. Kè se úèetnì odepisuje INFORMACE O POSTUPECH ÚÈTOVÁNÍ OBCHODÙ S CENNÝMI PAPÍRY, DERIVÁTY AKCENTA žádné cenné papíry ani deriváty nemìla INFORMACE O POSTUPECH ÚROKOVÝCH VÝNOSÙ A NÁKLADÙ, ZPÙSOBECH VYKAZOVÁNÍ PØÍJMÙ Z OHROŽENÝCH POHLE- DÁVEK VÈETNÌ ÚROKÙ, PRÉMIÍ A DISKONTÙ VZNIKLÝCH PØI POØÍZENÍ POHLEDÁVEK OD TØETÍCH STRAN AKCENTA nepoøizovala pohledávky od tøetích stran INFORMACE O METODÁCH A POSTUPECH IDENTIFIKACE KLASIFIKOVANÉHO MAJETKU, ZEJMÉNA POHLEDÁVEK, ZPÙSOBECH ODPISOVÁNÍ MAJETKU, ZEJMÉNA POHLEDÁVEK Pøi odpisování hmotného a nehmotného majetku se postupuje dle 28 zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví a 3, 31, 32 a zákona è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù. Spoleènost provádí rovnomìrné úèetní odpisy, zpùsob odepisování je stanoven spoleèností pro každý novì poøízený majetek na základì pøedpokládané doby použitelnosti majetku. AKCENTA ve sledovaném období neodepisovala pohledávky INFORMACE O ZÁSADÁCH A POSTUPECH VÝPOÈTU VÝŠE OPRAVNÝCH POLOŽEK A REZERV VÈETNÌ VYSVÌTLENÍ ZÁKLADNÍCH PØEDPOKLADÙ PRO JEJICH POUŽITÍ Zásady pro tvorbu a èerpání rezerv jsou urèené vnitøní smìrnicí AKCENTY. Problematika klasifikace pohledávek a opravné položky je øešena procesní knihou AKCENTY. 28

31 Pøíloha k úèetní závìrce 2. Informace o použitých finanèních nástrojích 2.1. KVALITATIVNÍ INFORMACE O ÚVÌROVÉM RIZIKU Zpùsoby používání úvìrového hodnocení dlužníka vèetnì vysvìtlení obsahu jednotlivých hodnotících stupòù, definice pohledávky po splatnosti, sledované a ohrožené pohledávky Hodnocení dlužníkù probíhá individuálnì s tím, že jsou vyhodnocována finanèní rizika schopnost klienta splácet, nefinanèní rizika (obor èinnosti, historie, zkušenosti, atd.) a zajištìní úvìrových obchodù bez zajištìní nemovitostí nebo jiným ocenitelným aktivem AKCENTA úvìry v roce 21 neposkytovala. Pohledávkami po splatnosti se myslí pohledávky, kde je klient s prodlením se splátkou delší, jak 3 dnù (sledovaná pohledávka). Ohroženými pohledávkami jsou ty, kde je klient s prodlením se splátkou delší, jak 9 dnù Charakteristika pohledávek, u nichž se pøi hodnocení uplatòuje portfoliový pøístup a zpùsob tvorby opravných položek k tìmto pohledávkám AKCENTA portfoliový pøístup neuplatòuje Strategie a postupy zajištìní uznávaného pro úèely tvorby opravných položek; sledování hodnoty zajištìní v prùbìhu èasu AKCENTA má v úvìrovém portfoliu všechny úvìry zajištìny kvalitními nemovitostmi a to v míøe pøevyšující 1 % výše poskytnutého každého jednotlivého úvìru (s výjimkou jednoho úvìru, který je ze 1 % zajištìn spoøicím úètem vedeným u AKCENTY). Sledování hodnoty jednotlivých zajištìných nemovitostí probíhalo v roce 21 pouze u vybraných pøípadù, protože vìtšina úvìrového portfolia je tvoøena úvìry poskytnutými v roce Kvalita souèasného úvìrového portfolia vèetnì uvedení používaných typù zajištìní Klasifikaèní kategorie Podíl na celkovém objemu poskytnutých úvìrù k Standardní Sledované Nestandardní Pochybné Ztrátové Všechny úvìry, které má AKCENTA v portfoliu jsou zajištìny nemovitostmi (s jednou výjimkou, kde jako zajištìní je použit spoøicí úèet vedený u AKCENTY). Dále u více jak 75 % úvìrù je použito osobní ruèení a to formou spoludlužnictví nebo ruèitelství Úvìrové pøísliby 85,53 % 13,69 %,67 %,11 % Úvìrový pøíslib Fyzické osoby podnikatelé Fyzické osoby Výše (v tis. Kè)

32 Pøíloha k úèetní závìrce Zajištìní Zajištìní Fyzické osoby podnikatelé - nemovitost Fyzické osoby - nemovitost Právnické osoby - nemovitost Právnické osoby - vklad AKCENTA Výše (v tis. Kè) Použití hodnocení zveøejòované hodnotícími agenturami pøi posuzování pohledávek Úvìrové pohledávky nejsou ohodnocovány za pomocí ratingových agentur Interní hodnocení, pokud jej úèetní jednotka používá a vztah mezi interním a externím hodnocením AKCENTA používá pouze interní hodnocení a to formou individuálního hodnocení jednotlivých úvìrových pøípadù Modely mìøení úvìrového rizika portfolia, pokud je úèetní jednotka používá AKCENTA nepoužívá Zásady a postupy, jimiž se øídí vymáhání pohledávek za dlužníky AKCENTA se øídí v oblasti vymáhání pohledávek interními postupy, které jsou rozdìleny do dvou fází Early collection a Hard collection. Fáze Early collection zahrnuje komunikaci s dlužníkem a to jak telefonicky, tak po u a následnì formou strukturovaných písemných upomínek. V pøípadì, že klient nemá dostateèné finanèní prostøedky a vstøícnì komunikuje, snaží se AKCENTA dohodnout s klientem získání finanèních zdrojù formou dobrovolného prodeje majetku a to dle nabídky dlužníka popøípadì prostøednictvím námi doporuèené provìøené realitní kanceláøe. Tento postup je možný výhradnì u klientù, kde není riziko exekuèního zatížení nemovitosti z titulu závazkù klienta vùèi tøetím osobám. Vyplacení bývá realizována prostøednictvím notáøských/advokátních úložek, respektive složením hodnoty zastavené vìci. Souèásti pravidelného monitorování klienta dochází i k monitoringu insolvenèních øízení a likvidací z dùvodu nutnosti ošetøit práva ASUD a provést pøihlášku pohledávky v termínu. Hard collection je využíván v pøípadì, že dobrovolný zpùsob uhrazení závazkù není možný èi úspìšný. V tomto pøípadì dochází k zesplatnìní úvìru a následné podání návrhu na exekuci, resp. zpenìžení zajištìní formou nedobrovolné dražby. V individuálních pøípadech je využito øešení formou cese pohledávky za principu nulové ztrátovosti pro AKCENTU Závìry týkající se složení úvìrového portfolia, které uèinila úèetní jednotka na základì dosavadních zkušeností z neplnìní závazkù dlužníkù Vzhledem k malému objemu úvìrových pohledávek v ohrožení, nebyly žádné závìry ze složení úvìrového portfolia v roce 21 provedeny Charakteristika významných koncentrací úvìrového rizika s uvedením postupù a metod používaných pro zjištìní koncentrace úvìrového rizika a vysvìtlením pojmu významná koncentrace Vzhledem k tomu, že úvìrové portfolio se zaèalo budovat až v závìru roku 29, nedochází prozatím k žádným významným koncentracím úvìrového rizika Charakteristika použitých nových nebo inovovaných nástrojù realokace úvìrového rizika, jako jsou úvìrové deriváty, sekuritizace, dùvod využívání tìchto nástrojù úèetní jednotkou, role úèetní jednotky v tìchto transakcích, zejména pùvodce, obsluhovatel, úvìrový posilovatel Tyto nástroje nebyly použity Charakteristika smluvních závazkù z rekurzních dohod vèetnì uvedení pøípadných ztrát z tìchto dohod AKCENTA nepoužívá. 3

33 Pøíloha k úèetní závìrce 2.2. KVANTITATIVNÍ INFORMACE O ÚVÌROVÉM RIZIKU Èlenìní úvìrù podle jednotlivých hlavních odvìtví (partnerù) v tis. Kè Veškeré úvìry byly poskytnuty nefinanèním organizacím. Žádné úvìry nebyly poskytnuty nerezidentùm Èlenìní úvìrù podle hlavních zemìpisných oblastí (v tis. Kè) Zemì ÈR Celkem Èlenìní majetku podle zbytkové doby splatnosti v èlenìní na splatnost do 3 mìsícù, od 3 mìsícù do 1 roku, od 1 roku do 5 let, nad 5 let (v tis. Kè) Pohledávky u bank celkem se splatností do tøí mìsícù se splatností do jednoho roku se splatností do pìti let se splatností nad pìt let Èlenìní pohledávek z úvìrù za èleny družstevní záložny na standardní, sledované, nestandardní, pochybné, ztrátové (v tis. Kè) Pohledávky z úvìrù Standardní Sledované Nestandardní Pochybné Ztrátové Výše pohledávek, které byly bìhem úèetního období restrukturalizovány AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo neevidovalo v roce 21 žádné restrukturalizované pohledávky Výše opravných položek k majetku AKCENTA vytvoøila opravné položky k majetku ve výši 32 9 Kè Výše sekuritizovaného majetku podle druhù AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí. 31

34 Pøíloha k úèetní závìrce 2.3. KVALITATIVNÍ INFORMACE O TRŽNÍM RIZIKU Charakteristika operací spojených s tržním rizikem AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Úèel použití derivátù, zejména použití pro tvorbu trhu, spekulace, zajiš ování AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Používání inovovaných nebo komplexních nástrojù AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Zpùsoby sjednávání derivátù, zejména na mimoburzovním trhu (OTC) nebo na burze AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Metody používané k mìøení, sledování a øízení tržního rizika, typy modelù, hlavní pøedpoklady a parametry modelù, jako jsou doba držení, hladina spolehlivosti; zásady a postupy validace vlastních modelù AKCENTA v roce 21 nepodstupovala mìnové riziko. Co se týká úrokového rizika, základním nástrojem je gapová analýza a BPV (basis point value). Úrokový GAP pøedstavuje rozdíl fixnì úroèených aktiv a pasiv v jednotlivých èasových pásmech. Tento rozdíl vyjadøuje míru expozice vùèi úrokovému riziku v jednotlivých èasových koších. Úrokový GAP je v jednotlivých èasových pásmech diskontován pomocí sazby 1 roèní PRIBOR, kterou vyhlašuje ÈNB. Souèet diskontovaného úrokového GAP všech èasových pásem je základem pro øízení úrokového rizika. BPV vychází z úrokového GAPu. Hodnota BPV je velikostí potenciálního zisku nebo ztráty, který by byl zpùsoben zmìnou úrokových sazeb o jeden bazický bod, tj.,1% Používání stresového testování zejména zásady a postupy stresového testování; frekvence stresového testování Stresové testování úrokového rizika vychází z metody paralelního posunu výnosové køivky o +-2 bps. Je provádìno mìsíènì Metody používané k zajištìní se proti vlivu zmìn tržních úrokových mìr Náklady AKCENTY z depozit jsou založeny na fixních úrokových sazbách nebo na sazbách AKCENTOU vyhlašovaných. Úrokové výnosy z aktiv jsou fixní s možností zmìny ze strany AKCENTY pøi zmìnách tržních sazeb. AKCENTA nepoužívá žádné externí nástroje proti vlivu zmìn tržních úrokových mìr Úroková citlivost majetku, závazkù a podrozvahových položek na zmìny úrokových mìr AKCENTA neprovádí (VaR), a další související informace, jako je zejména použití intervalu spolehlivosti AKCENTA VaR nepoužívá. 32

35 Pøíloha k úèetní závìrce 2.4. KVANTITATIVNÍ INFORMACE O TRŽNÍM RIZIKU Jmenovitá a reálná hodnota derivátù v èlenìní na deriváty sjednané za úèelem zajiš ování, tvorby trhu nebo spekulace, a dále èlenìní podle rùzných typù derivátù, jakou jsou forwardy, futures, opce, swapy, a v rozdìlení na burzovní a mimoburzovní (OTC) AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Zbytková splatnost derivátù v èlenìní na deriváty sjednané za úèelem zajiš ování, tvorby trhu nebo spekulace AKCENTA nevstupuje do tohoto druhu transakcí Pøehled majetku a závazkù podle položek rozvahy (bilance) v netto hodnotách uspoøádaných do skupin podle data smluvní zmìny úrokové míry nebo data splatnosti podle toho co nastane døíve, a to v èlenìní do tøí mìsícù, do jednoho roku, od jednoho roku do pìti let, nad pìt let. (v tis. Kè) Pohledávky u bank celkem splatné na požádání ostatní Pohledávky za klienty celkem se splatností do tøí mìsícù se splatností do jednoho roku se splatností do pìti let se splatností nad pìt let Závazky vùèi klientùm celkem se splatností do tøí mìsícù se splatností do jednoho roku se splatností do pìti let se splatností nad pìt let a) Klasifikace pohledávek za bankami (v tis. Kè) tis. Kè Standardní Opravné položky k možným ztrátám z pohledávek Èisté pohledávky za bankami AKCENTA ke konci roku 21 nerestrukturalizovala pohledávky za bankami. b) Analýza pohledávek za bankami podle druhu zajištìní (v tis. Kè) Cenné papíry Záruky spoleèností Zajištìní v držení banky Nezajištìno Celkem tis. Kè

36 Pøíloha k úèetní závìrce Pøehled majetku a závazkù podle položek rozvahy (bilance) uspoøádaných do skupin podle cizích mìn (v tis. Kè) Naprostá vìtšina bilanèních položek je denominována v èeských korunách. Jedinými položkami majetku a závazkù denominovaných v cizích mìnách jsou položky v EUR: ostatní pohledávky ostatní závazky tis. Kè 4 72 tis. Kè 2.5. OSTATNÍ DRUHY A KATEGORIE RIZIK Øízení operaèních rizik AKCENTA užívá metodu BIA k øízení operaèního rizika. Hodnota BIA pro rok 21 byla 91 tis. Kè Øízení mìnového rizika AKCENTA v roce 21 nepodstupovala mìnové riziko. 3. Informace o úèastech s rozhodujícím a podstatným vlivem AKCENTA nemá žádné úèasti s rozhodujícím a podstatným vlivem. 4. Informace o zemìpisných oblastech, ve kterých úèetní jednotka provozuje svou èinnost AKCENTA podnikala výluènì v Èeské republice. Byla otevøena organizaèní složka na Slovensku. 5. Informace o významných položkách uvedených v rozvaze, výkazu zisku a ztráty a pøehledu o zmìnách ve vlastním kapitálu, návrhu na rozdìlení zisku nebo vypoøádání ztráty 5.1. VÝZNAMNÉ POLOŽKY UVEDENÉ V ROZVAZE A NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU NEBO VYPOØÁDÁNÍ ZTRÁTY Daò z pøíjmù, odložený daòový závazek nebo pohledávka (v tis. Kè) tis. Kè Odložený daòový závazek Podøízená aktiva a závazky s uvedením èástky, mìny, úrokové míry, pùvodní a zbytkové doby splatnosti, podmínek podøízenosti, popøípadì dùvody požadovaného døívìjšího zaplacení tìchto aktivit a závazkù AKCENTA nevykazuje podøízená aktiva ani podøízené závazky Konsorciální úvìry AKCENTA nemá žádné konsorciální úvìry

37 Pøíloha k úèetní závìrce Ostatní pohledávky a závazky, pohledávky a závazky z repo obchodù a dále termínové se splatností, s výpovìdní lhùtou, úsporné vklady se splatností, s výpovìdní lhùtou a na požádání Pohledávky z úsporných vkladù v bankách a družstevních záložnách (v tis. Kè): se splatností: 5 Kè s výpovìdní lhùtou: Kè AKCENTA má závazky z úsporných vkladù vùèi klientùm (v tis. Kè): se splatností: Kè s výpovìdní lhùtou: Kè AKCENTA v roce 21 nevstupovala do REPO operací ani derivátových obchodù Cenné papíry v èlenìní na urèené k obchodování, prodeji a držené do splatnosti podle tìchto kategorií; cenné papíry v èlenìní na kótované a nekótované na burze Cenné papíry AKCENTA nevlastní Dluhové cenné papíry v èlenìní držené do splatnosti a urèené k obchodování a k prodeji a emitované dluhové cenné papíry se splatností do jednoho roku. Cenné papíry AKCENTA nevlastní Dùvody tvorby a použití rezerv a opravných položek, postup jejich výpoètu s uvedením stavu rezerv a opravných položek na zaèátku úèetního období, jejich zvýšení a snížení v prùbìhu období a stav na konci úèetního období AKCENTA v daném úèetním období vytvoøila rezervy (v tis. Kè): tis. Název Kè rezervy Stav k Zmìna 21 Stav k Rezerva na nevyèerpanou dovolenou Rezerva na bonusy za rok 21 AKCENTA v daném úèetním období vytvoøila opravné položky k úvìrùm (v tis. Kè) OP ke klasifik.úvìrùm a ost.pohl za kl Zøizovací výdaje AKCENTA nemá žádné zøizovací výdaje Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Zmìny dlouhodobého hmotného majetku (v tis. Kè) tis. Název Kè rezervy Stav k Zmìna 21 Stav k tis. Kè Pøírùstky 29 Úbytky 29 K Pøírùstky 21 Budovy Poøizovací cena Pozemky Celkem

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám. E. Beneše 420 - obec Milevsko Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky - ulice,èp nám.

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70809721 Název: Mikroregion Podralsko Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2011 IÈO: 00576905 Název: Obec Smilovice Sestavená k

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00600598 Název: Obec Holštejn Sestavená k

Více

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE

oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 - obec - obec I È O 00249831 Pøedmìt podnikání - hlavní èinnost - vedlejší èinnosti CZ-NACE Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Mìsto Milevsko Sídlo úèetní jednotky Místo podnikání

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 00252671 Název: Obec Pohnání Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D0NG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302970 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Mala Morava

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009

List1. sestavena k : 31.12.2009. Název položky úèet položka Stav k 1.1. Stav k 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celkù sestavena k : 31.12.2009 v Kè Název, sídlo a právní forma rok mìsíc IÈO úèetní jednotky Blanský les - podhùøí 2009 13 70819963 Husova 212 37382

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00292907 Název: Obec Jamolice Sestavená k

Více

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925)

Licence: S00J XCRGUA60 / A60 (13102008 15:49 / 200801220925) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00283924 Název: Statutární mìsto Zlín A. STÁLÁ 01 9

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè) : 13 / 2010 IÈO: 70238880 Název: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko AKTIVA CELKEM 1 295 821 251,20

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31.

ROZVAHA - BILANCE. (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455. Sestavená k rozvahovému dni 31. ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2013 IÈO: 72064455 Název: Dobrovolný svazek obcí Èistší

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 13 / 2011 IÈO: 00542300 Název: obec Oøechov AKTIVA CELKEM 66

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXC (07042011 / 15042011) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 00580775 Název: Obec Suchovršice AKTIVA CELKEM

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè - formát CSÚIS) : 13 / 2011 IÈO: 72040971 Název: Svazek obcí Hluboké - Krokoèín - Újezd u Rosic AKTIVA

Více

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Licence: D53C XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010) A.1. ------------- A.2. -------------- A.3. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè) Období: 12 / 2010 IÈO: 00532177 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Informace podle

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Hradec Králové, květen 2011 1 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Základní údaje... 5 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské

Více

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DA10 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00190900 Název: Obec Spojil AKTIVA CELKEM 48 538

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00578282 Název: Obec Butoves AKTIVA CELKEM 30 606

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) položky Název položky úèet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 37

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 45671745 Název: Vod.a kan. Znojemsko ZSO AKTIVA

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IÈO: 70983071 Název: ZS Podhorni Ujezd AKTIVA CELKEM 520 603,52 193 573,80 327 029,72 463 000,00 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2012 IÈO: 71002651 Název: Základní škola Dolní Cerekev AKTIVA CELKEM 1 978 056,07 1 124 937,31 853 118,76 192

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000

OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST. Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2000 OSTROVSKÁ TEPLÁRENSKÁ, AKCIOVÁ SPOLEČNOST Pøíloha k úèetní uzávìrce k 31. 12. 2 I. OBECNÉ ÚDAJE SPOLEÈNOSTI 5. Èlenové správních orgánù spoleènosti k 31.12.2 1. 2. Název a sídlo spoleènosti Ostrovská teplárenská,

Více

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008)

Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (06052008 / 01012008) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2008 IÈO: 00303101 Název: Obec Oskava A. Stálá aktiva 01 141

Více

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007)

Licence: D0NG XCRGUA60 / A60 (01012007 / 16032007) ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 13 / 2007 IÈO: 00302970 Název: Obec Mala Morava A. Stálá aktiva 01

Více

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto

Licence: DJ5P XCRGURXA / RYC (07042011 / 27012011) Název položky úèet Brutto Korekce Netto Licence: DJP XCRGURXA / RYC (0700 / 700) ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace (v Kè - formát CSÚIS) : / 0 IÈO: 777 Název: Domov penzion pro dùchodce v Lázních Knžvart Sestavená k rozvahovému dni prosinci

Více

Obec Hrušovany u Brna

Obec Hrušovany u Brna A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00281824 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Hrušovany u Brna

Více

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008)

Licence: DIOC XCRGUA6D / A6A (20022008 / 20022008) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2008 IÈO: 70645973 Název: Základní škola a Mateøská škola Smilovice,

Více

oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor

oznaète X sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 - vedlejší èinnosti Pronájem bytových a nebytových prostor Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Mateøská škola Chomutov, pøíspìvková organizace øádná mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète "X" sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2009 Identifikaèní

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D90D XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00302538 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Dubicko *Úèetní

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2012 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 30. 4. 2013 Datum změny: 17. 5. 2013 Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009)

Licence: D756 XCRGUA6B / A6A (01012009 / 18032009) ÚÈETNÍ ZÁVÌRKA organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù, pøíspìvkových organizací a regionálních rad (v Kè) Období: 12 / 2009 IÈO: 00260967 Název: Mìsto Stráž pod Ralskem øádná mimoøádná

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010

Obsah. 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva. 04 Základní údaje o spoleènosti. 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah 02 Slovo pøedsedy pøedstavenstva 04 Základní údaje o spoleènosti 06 Organizaèní schéma spoleènosti ke dni 31. 12. 2010 08 Zpráva o podnikatelské èinnosti spoleènosti 11 Zpráva

Více

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013

Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Povinně zveřejňované informace k 31. 12. 2013 Údaje o společnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Datum zveřejnění údajů: 11. 4. 2014 Datum změny: Obsah 1. Základní údaje 2. Údaje o složení akcionářů

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 212 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 7 Rozvaha 8 Pøíloha k úèetní závìrce 11 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S.

PØfLOHA È. 1. VÝPIS Z OBCHODNíHO REJSTØíKU SPOLEONOSTI PSG, 8.S. ~ 8. SEZNAM PØiLOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PSG, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2003 4. Rozvah a výkaz zisku

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009

AKCENTA CZ, a.s. Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Výroèní zpráva 2009 Motto: Neexistuje nic skuteènì cenného, èeho mùže být dosaženo bez práce a bez námahy. Joseph Addison 1 Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové ukazatele

Více

Obsah. VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

Obsah. VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo 211 Obsah 2 3 4 6 8 1 11 12 13 15 16 17 19 24 42 Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA K 30.6.2009 Datum uveřejnění: 31. července 2009 Obsah Úvod... 3 Základní údaje... 3 Předmět podnikání... 3 Činnosti skutečně vykonávané... 4 Činnosti omezené nebo vyloučené...

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011

Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Údaje o družstevní záložně k 31.3.2011 Datum zveřejnění údajů: 13.5.2011 Základní údaje Obchodní firma Právní forma Adresa sídla družstevní záložny IČ družstevní záložny Datum zápisu do OR Datum zápisu

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013

AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Výroční zpráva 2013 1 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní údaje 4 Majetková struktura 5 Organizační struktura 6 Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A

VÝROÈNÍ ZPRÁVA V Ý R O È N Í Z P R Á V A VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2 0 0 5 Obsah Slova øeditelù - slovo generálního øeditele - slovo obchodního øeditele - slovo finanèního øeditele - slovo projekèního øeditele - slovo technického øeditele - slovo øeditele

Více

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu

Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 213 Úvodní slovo 2 Výkaz ziskù a ztrát 8 Rozvaha 9 Pøíloha k úèetní závìrce 12 Pøehled o penìžních tocích 18 Pøehled o zmìnách vlastního kapitálu 2 Vztahy mezi propojenými osobami 21 Ostatní informace

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1

VÝROÈNÍ ZPRÁV 1 A 2011 1 11 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2011 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. VÝSLEDKY ROKU 2011 3. INVESTICE A TECHNOLOGIE 4. ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJÙ 5. ØÍZENÍ JAKOSTI 6. STRATEGIE PRO ROK 2012 7. ZPRÁVA

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Obec Myslív, Myslív 52 34101 Myslív,, IÈ:00255840 sestaven k : 31.12.2010 za období: 12/2010 v Kè A.1. Informace

Více

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3.

SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. ~ SEZNAM PØílOH 1. Výpis z obchodního rejstøíku spoleènosti PRVNí STAVEBNí CHRUDIM, a.s. 2. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 30. záøí 2005. 3. Rozvah a výkaz zisku a ztráty k 31. prosinci 2004 4. Rozvah

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002. podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 2002 podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù 2 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. 1. 2. 3. OBSAH Základní

Více

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6

1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních opatøení Èeské národní banky 6 BANKOVNÍ DOHLED V ÈESKÉ REPUBLICE VROCE 1997 OBSAH: A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 1997 1 1. Pravidla obezøetného podnikání 2 1. 1 Pøehled pravidel platných v roce 1997 3 1. 2 Pøíprava nových regulatorních

Více

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS

Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka za rok 2005 podle IFRS Úèetní závìrka spoleènosti T-Mobile za rok 2005 podle IFRS Obsah 4 5 6 6 7 8 Zpráva nezávislých auditorù Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Výkaz zmìn vlastního kapitálu

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012010) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2010 (v Kè) sestavený ke dni 31.07.2011 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec. Výroèní zpráva. k úèetní závìrce za období od 1. 1.2006 do 31. 12.2006

Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec. Výroèní zpráva. k úèetní závìrce za období od 1. 1.2006 do 31. 12.2006 ~ KANALIZACE A VODOVODY Starý Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec Plzenec,a.s. Výroèní zpráva k úèetní závìrce za období od 1. 1.2006 do 31. 12.2006 Obsah: 1. t:harakteristika 4 spoleènosti - identifikaèní

Více

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010

Licence: D00B XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Moèovice 38. (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Obec Moèovice 38 ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2009 (v Kè) sestavený ke dni 22.03.2010 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 640077 název Obec Moèovice 38 ulice, è.p. obec PSÈ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012

Licence: D64A XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Petrovice. (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Obec Petrovice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 27.02.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378470 název Obec Petrovice ulice, è.p. Petrovice 68 obec Petrovice PSÈ, pošta 67521

Více

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012

Licence: DH3O XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Vrbice. (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Obec Vrbice ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 25.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00578649 název Obec Vrbice ulice, è.p. èp. 25 obec Vrbice PSÈ, pošta 50703 Kontaktní údaje

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

sestavený ke dni 08.02.2013

sestavený ke dni 08.02.2013 Obec Sopøeè ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 08.02.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00274267 název Obec Sopøeè ulice, è.p. obec Sopøeè 100 PSÈ, pošta 533 16 Kontaktní údaje

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI

INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI INFORMAÈNÍ BROŽURA SPOLEÈNOSTI Verze 3/2011 platnost od: 1. 10. 2011 PØÍLOHA è. 4 Obsah 1 SLOVNÍÈEK POJMÙ: 1 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI 4 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH

Více

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona

P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti. A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona P Ø Í L O H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionù soudržnosti Svazek obcí regionu Ruda, 9. kvìtna 40 78963 Ruda nad Moravou, Obec, IÈ:69601488 sestaven k : 31.12.2010 za období:

Více

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE

Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE Výroční zpráva účetního období 1.10.2012 30.9.2013 AKCENTA GROUP SE 1 Obsah Profil společnosti:... 3 Orgány společnosti, organizační struktura... 4 Zpráva z představenstva... 5 Zpráva z dozorčí rady...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo

VÝROČNÍ ZPRÁVA - AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo Obsah 2 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 19 24 44 Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje Majetková struktura Organizační struktura Údaje o odborné způsobilosti a podnikatelské činnost členů volených

Více

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013

Licence: D8ZD XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012) Obec Nimpšov. (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Obec Nimpšov ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2012 (v Kè) sestavený ke dni 20.05.2013 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00378232 název Obec Nimpšov ulice, è.p. obec Nimpšov PSÈ, pošta 67541 Kontaktní údaje telefon

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI 1.1.1 Historie 1.1.2 Základní fakta 1.1.3 Vlastnická struktura 1.1.4 Organizaèní struktura 1.1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2

Více

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví

Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví Svazek obcí mikroregionu Uhlíøskojanovicko a støedního Posázaví ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2008 (v Kè) sestavený ke dni 30.03.2009 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 70829462 název Svazek obcí mikroregionu

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEÈNOSTI AKCENTA CZ, a.s. infolinka: +420 498 777 770, www.akcenta.eu PØÍLOHA è. 3 Všeobecné obchodní podmínky spoleènosti AKCENTA CZ, a.s. pro bezhotovostní obchodování s cizími mìnami a poskytování investièních a platebních služeb

Více