VOLANOVSKÁ 243, TRUTNOV LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY M / 01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOLANOVSKÁ 243, 541 01 TRUTNOV LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY 37 42 M / 01"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VOLANOVSKÁ 243, TRUTNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LOGISTICKÉ A FINANČNÍ SLUŽBY M /

2 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: NÁZEV A ADRESA ŠKOLY: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Volanovská 242, Trutnov ZŘIZOVATEL: Královéhradecký kraj se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Logistické a finanční služby KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: M/01 Logistické a finanční služby STUPEŇ POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ: Střední vzdělání s maturitou DÉLKA A FORMA VZDĚLÁVÁNÍ: 4 roky, denní studium PLATNOST ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Od KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO KOMUNIKACI SE ŠKOLOU: Telefon: Fax: Školní vzdělávací program pro obor Logistické a finanční služby byl zpracován podle rámcového vzdělávacího programu č M/01 Logistické a finanční služby vydaného MŠMT dne č. j / Školní vzdělávací program sestavil kolektiv pedagogických pracovníků Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Volanovská 243, Trutnov. Podpis a razítko ředitele školy: Ing. Jan Coufal - 2 -

3 OBSAH: Strana Profil absolventa... 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 6 Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Učební osnova Český jazyk a literatura Anglický jazyk hlavní Anglický jazyk vedlejší Konverzace v anglickém jazyce Německý jazyk hlavní Německý jazyk vedlejší Konverzace v německém jazyce Dějepis Občanská nauka Právní nauka Základy přírodních věd Zeměpis Matematika Literární výchova Tělesná výchova Informační technologie Logistické a poštovní služby Praxe Bankovnictví Psychologie Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Společenskovědní seminář Matematický seminář Poštovní služby a APOST Finanční služby a logistika v praxi Personální a materiální zabezpečení vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery při realizaci ŠVP Autorský kolektiv

4 PROFIL ABSOLVENTA Název a adresa školy: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělání: Platnost ŠVP: SOŠ a SOU Volanovská 243, Trutnov Logistické a finanční služby M / 01 Logistické a finanční služby 4 roky, denní od počínaje 1. ročníkem Absolventi oboru se uplatní zejména na poštách, v bankách, pojišťovnách a v přepravních společnostech. Mohou vykonávat například následující povolání: Přepážkový pracovník na poštách, bankách, pojišťovnách Pracovník v logistických službách Pracovník v nižších a středních článcích struktury managementu podniku (vedoucí poštovních provozoven, asistent vedoucího ) Administrativní pracovník ve státní a podnikatelské sféře (účetní, personalista ) Operátor firem Absolventi jsou po složení maturitní zkoušky připraveni pokračovat v některých z forem dalšího vzdělávání. Absolvent je vybaven těmito kompetencemi: ovládá poštovní, bankovní a účetní operace vybere nejvhodnější formu podnikání podle platných právních norem zajistí základní logistické operace uplatňuje marketingový přístup při nákupu a prodeji orientuje se v daňové soustavě, popíše rozdíl přímých a nepřímých daní a zaúčtuje je vyhotovuje písemnosti v předepsané formě vhodně komunikuje s potencionálními zaměstnavateli nabízí portfolio služeb v odvětví a prezentuje je klientům pravidelně zjišťuje aktuální změny v informačních systémech podniků pošta, logistické firmy, banky úsporně hospodaří s materiály, energií, vodou, odpady a jinými látkami s ohledem na životní prostředí uplatňuje svá práva jako zaměstnanec, zaměstnavatel, spotřebitel, občan orientuje se v nabídce podnikatelských příležitostí jedná v souladu s etickými normami a pravidly společenského chování, jedná dle bezpečnostních pravidel vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu vybere a třídí informace a na základě jejich pochopení jich využívá v procesu učení zhodnotí výsledky svého učení vybere pro své efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie získané poznatky aplikuje samostatně v praxi komunikuje plynule nejméně v jednom cizím jazyce aktivně spolupracuje v týmu při řešení problémů respektuje názory ostatních, ovládá a řídí svoje jednání a chování provede analýzu problému a navrhne jeho řešení matematickými metodami aplikuje matematické postupy při řešení konkrétních situací ve svém oboru prezentuje výsledky své práce moderními metodami ovládá práci s PC, zejména s kancelářskými aplikacemi, elektronickou komunikaci vyhledá a třídí informace z různých médií a vyhodnotí jejich věrohodnost a použitelnost - 4 -

5 vystupuje proti nesnášenlivosti, xenofobii a diskriminaci chrání životní prostředí a zdraví své i ostatních respektuje naše tradice i kulturní a historické dědictví dodržuje zákony, respektuje práva a osobnost druhých lidí přizpůsobí se měnícím se pracovním podmínkám, celoživotně se vzdělává Způsob ukončení vzdělávání: Maturitní zkouška; dokladem o získání středního vzdělávání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem

6 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název a adresa školy: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělání: Platnost ŠVP: SOŠ a SOU Volanovská 243, Trutnov Logistické a finanční služby M / 01 Logistické a finanční služby 4 roky, denní od počínaje 1. ročníkem Celkové pojetí vzdělávání: Cílem vzdělávání v oboru finančních a logistických služeb je připravit žáky na po všech stránkách úspěšný profesní, občanský a osobní život. K naplnění tohoto cíle používáme především aktivizující metody, které jsou založeny na vlastním úsilí žáků vyhledávat informace, zpracovávat je a interpretovat a dále aplikovat získané poznatky v dalších činnostech a předmětech (především praktických) a při realizaci průřezových témat. Pasivní metody metody aktivizující pouze doplňují. Výuka je zaměřena především a odbornou přípravu k budoucímu povolání a na zvládnutí státní maturitní zkoušky. Posíleny jsou tedy hodinové dotace předmětů, které připraví žáka k oběma částem maturitní zkoušky. Žáci si mohou vybrat dva volitelné předměty, v obou případech ze tří nabízených. První volitelný předmět žáky připravuje k volitelné státní zkoušce, druhý pak k volitelné profilové maturitní zkoušce. Předměty pro profilovou maturitní zkoušku jsme vybrali vzhledem k co nejširšímu uplatnění absolventů na regionálním trhu práce a k požadavkům sociálních partnerů, které jsme získali na základě jednání s nimi i s místním úřadem práce. Součástí vzdělávacího programu vedle pravidelné praktické výuky na specializovaném softwaru je i souvislá praxe žáků na vybraných reálných logistických a ekonomických pracovištích, a to dvakrát za studium (ve 2. a 3. ročníku) vždy v rozmezí dvou týdnů. V závěru 3. ročníku je pro žáky pořádán týdenní sportovně turistický kurs, jehož obsah a místo konání přizpůsobíme specifikům dané třídy a počasí. Rozvíjení klíčových kompetencí: V průběhu vzdělávání bude žák veden tak, aby si byl vědom svých osobních možností a kvalit, naučil se pracovat samostatně i v týmu. Vzdělávání pomáhá rozvíjet osobnost žáka a vytváří předpoklady k tomu, aby se žák aktivně zapojil do společnosti a mohl se dále rozvíjet. Jednotný postup pedagogických pracovníků se promítá v jednotných požadavcích na chování žáka ve škole i na akcích pořádaných školou a na vytváření příznivého klimatu ve škole. Upevňováním a rozvíjením sociálních kompetencí jsou žáci vedeni k vhodnému zapojení do kolektivu, naučí se respektovat ostatní a spolupracovat. Komunikační dovednosti budou rozvíjeny na následujících úrovních: verbální, písemné a s využitím informačních a komunikačních technologií. Výchovně vzdělávací proces bude veden tak, aby se žák choval zodpovědně při plnění zadaných úkolů, plně zodpovídal za své jednání v občanských i pracovních situacích. Rozvíjení klíčových kompetencí je vhodně zařazeno do všech vyučovacích předmětů. Proces uplatňování klíčových kompetencí bude veden tak, aby byl soustavný a vykazoval během vzdělávání vývojový posun. Začlenění průřezových témat: Průřezová témata jsou zařazena do vzdělávání tak, aby si žáci uvědomovali vzájemnou použitelnost a souvislost znalostí a dovedností různých vzdělávacích oblastí. Průřezová témata výrazně formují charakter žáků a jejich postoje a jsou vhodně zařazena do všech ročníků a všech vyučovacích předmětů v závislosti na probíraném učivu. Občan v demokratické společnosti: Výchova k demokratickému občanství prostupuje celým vzděláváním, nezbytnou podmínkou její realizace je demokratické klima školy otevřené k rodičům a širší veřejnosti

7 V rámci tématu budou žáci vedeni k pochopení postavení člověka ve společnosti, formování dobrého pracovního kolektivu a orientaci ke správným životním hodnotám. Žáci budou vedeni k odmítání všech negativních forem jednání a životního stylu. Průřezové téma napomáhá především rozvoji sociálních kompetencí žáků. Vědomosti a dovednosti tohoto průřezového tématu jsou zařazeny do všech vyučovacích předmětů (viz jednotlivé učební plány), především pak v předmětech Občanská nauka, Psychologie, Právní nauka, Zeměpis. Téma je navíc součástí projektového týdne 3. ročníku Rozumíte médiím? Člověk a životní prostředí: Mezi priority Evropské unie i České republiky patří udržitelný rozvoj. Proto budeme žáky vést k myšlení a jednání v souladu se základními principy takového rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Cílem průřezového tématu je vést žáky k tomu, aby: pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji respektovali principy udržitelného rozvoje samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí osvojili si základy zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví Vědomosti a dovednosti tohoto průřezového tématu jsou zařazeny do všech vyučovacích předmětů (viz jednotlivé učební plány), především pak v předmětech Základy přírodních věd, Ekonomika, Zeměpis. Téma je navíc součástí projektového týdne 1. ročníku Zhodnocení prostředí v místě bydliště. Člověk a svět práce: Jedním ze základních cílů vymezených ŠVP je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže úspěšně prosadit na trhu práce. Průřezové téma tedy doplňuje znalosti a dovednosti žáka získané v odborné složce vzdělávání o nejdůležitější poznatky a dovednosti související s jeho uplatněním na trhu práce a v životě. Vědomosti a dovednosti tohoto průřezového tématu jsou zařazeny do všech vyučovacích předmětů (viz jednotlivé učební plány), především pak v předmětech Praxe, Ekonomika,Občanská nauka, Písemná a elektronická komunikace, Právní nauka. Téma je navíc součástí projektového týdne 4. ročníku Podnikatelský záměr. Informační a komunikační technologie: Cílem je naučit žáky používat základní i aplikační programové vybavení počítače ve vazbě k uplatnění se v odborné praxi, ale i pro potřeby dalšího vzdělávání. Vedle výuky předmětu Informační technologie, kde žáci získávají ucelenou soustavu vědomostí a dovedností v oblasti práce s prostředky IKT, se žáci budou učit pracovat i s odbornými SW. Vědomosti a dovednosti tohoto průřezového tématu jsou zařazeny do všech vyučovacích předmětů (viz jednotlivé učební plány), především pak v předmětech Informační technologie, Písemná a elektronická komunikace a Praxe. Téma je navíc součástí projektového týdne 2. ročníku Průzkum trhu a srovnání bankovních produktů. Organizace výuky: Převážná část výuky se bude odehrávat v prostorách odloučeného pracoviště naší školy (Pražská 131) v teoretických učebnách. Pro předmět Praxe zde máme plně vybavenou specializovanou učebnu, kde žáci simulují práci na přepážkách a pracují se specializovaným programem APOST. Odborná praxe je doplněna dvěma čtrnáctidenními pobyty žáků na reálných pracovištích pošt, bank, pojišťoven, logistických a jiných firem, které z části škola nabízí, ale žáci si takové pracoviště mohou vyhledat i sami po dohodě se školou. Tato praxe probíhá ve 2. a 3. ročníku

8 Na závěr souvislé praxe v obou ročnících vypracují žáci zprávu, kdy nároky na její obsah i rozsah jsou žákům předány před nástupem na ni. Žákovská zpráva je součástí klasifikace odborných předmětů a předmětu Praxe. Za vše, co souvisí se souvislou praxí, zodpovídají učitelé odborných předmětů. V průběhu souvislé praxe žáky kontrolujeme na pracovištích, z této kontroly pořizujeme zápis. Průběh praxe žáci dokumentují (výčet vlastních činností, výstupy ). Na základě těchto záznamů žáci vypracují zprávu, kterou vyučujícímu odevzdají v písemné či elektronické podobě do sedmi dnů po ukončení praxe. Hodiny tělesné výchovy jsou doplněny o týdenní sportovně turistický kurs ve 3. ročníku. Během studia na naší škole jsou organizovány exkurze tradiční (Praha, centrální pošta pro SPU Pardubice), ale i nárazové dle aktuální nabídky a aktuálních událostí. Žákům pravidelně nabízíme divadelní a filmová představení, která doplňují výuku především estetické výchovy. Každoročně vybíráme i z nabídky besed ty, které se nám jeví pro žáky přínosnými. Třídy dělíme vždy na výuku jazyků (dle výběru jazyka), informačních technologií, písemné a elektronické komunikace a praxe, a to vždy na dvě početně vyvážené skupiny. Do každého ročníku jsme zařadili jeden projektový týden, a to následovně: 1. ročník Zhodnocení prostředí v místě bydliště (Člověk a životní prostředí) z hlediska vlivu na zdraví z hlediska vlivu na způsob života vlastní návrh na zlepšení podmínek pro zdravý způsob života 2. ročník Průzkum trhu a srovnání bankovních produktů (Informační a komunikační technologie) příprava a stanovení cílů sběr dat v terénu digitalizace dat vyhodnocení dat z různých hledisek a závěr 3. ročník Rozumíte médiím? (Občan v demokratické společnosti) etika v médiích práce s médii reklama u nás i v zahraničí jak prodat myšlenku prezentace 4. ročník Podnikatelský záměr (Člověk a svět práce) přednáška odborníka příprava na PC a internetu informace z terénu zpracování informací a překlad do cizího jazyka vyhodnocení a diskuse V každém projektovém týdnu žáci budou aktivně využívat i cizího jazyka, některé úkoly budou vyhledávat a zpracovávat právě v cizím jazyce. Hodnocení žáků: Žáky hodnotíme podle následujícího klasifikačního řádu. Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech bude klasifikován těmito stupni: 1 - výborný 2 - chvalitebný 3 - dobrý 4 - dostatečný 5 - nehostečný. Chování žáka bude klasifikováno těmito stupni: 1 - velmi dobré 2 - uspokojivé 3 - neuspokojivé

9 Celkové hodnocení žáka bude vyjadřováno těmito stupni: - prospěl(a) s vyznamenáním není-li z žádného předmětu hodnocen horším stupněm než chvalitebným a zároveň jednotlivé známky dosahují průměru do 1,5, - prospěl(a) není-li z žádného předmětu hodnocen stupněm nedostatečným, - neprospěl(a) je-li v některém z předmětů hodnocen stupněm nedostatečným. Podklady pro hodnocení a klasifikaci získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky: - soustavným diagnostickým pozorováním žáka - soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování - různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové ) - analýzou výsledků činnosti žáka - konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb - rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka. Žák musí být z příslušného vyučovacího předmětu vyzkoušen alespoň 2x za každé pololetí (závisí na počtu týdenních hodin daného předmětu). Učitel oznámí žákovi výsledek každé klasifikace a poukáže na klady a nedostatky hodnocených projevů či výtvorů. Při ústním zkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí v nejbližším možném termínu. Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o klasifikaci žáka v papírové i elektronické podobě (dovolujíli to technické podmínky školy). Žáci jsou klasifikováni ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušný předmět. Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období bude hodnocena kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období (může být jedním z vodítek). Při klasifikaci se zohlední také přístup žáka, inteligenční schopnosti, schopnost samostatné práce, píle a snaha. Při určování klasifikačního stupně posoudí učitel výsledky práce objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu. Budeme hodnotit to, co žák zná. Smyslem hodnocení není žáka nachytat na tom, co neumí. Vedle tradičního ověřování získaných vědomostí hodnotíme především schopnosti žáka aplikovat poznatky do další látky, v jiných předmětech a do praktických dovedností. Dále pak hodnotíme schopnosti žáků samostatně získávat informace z různých zdrojů, třídit je a analyzovat a prezentovat je ústně před publikem, písemně formou článků, referátů, seminárních prací a elektronicky za použití informačních technologií. V celkovém hodnocení za dané pololetí budeme u žáků zohledňovat i přístup žáka k práci v daném předmětu, míru samostatnosti žáka a schopnosti aktivní spolupráce v týmu (především v projektové činnosti), schopnosti komunikace. Hodnotíme tedy nejen kompetence k učení, ale i komunikativní, kompetence k práci, řešení problémů i ostatní klíčové a u odborných předmětů odborné kompetence. Při hodnocení uplatníme individuální přístup k žákům s diagnostikovanými specifickými poruchami učení, dlouhodobě nemocným, ale i nadaným. Další specifika hodnocení v jednotlivých předmětech jsou popsány v učební osnově každého předmětu. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných: Školní vzdělávací program je tvořen i pro žáky s různými učebními dysfunkcemi. Pedagogové tuto skutečnost zohlední při práci i klasifikaci. Žákům bude poskytnut delší čas pro zpracování daného úkolu, žák bude moci využívat častěji informační technologie (například dysgrafici), hodnocení bude založeno více na ústním projevu. V rámci individuálního přístupu ke konkrétnímu žákovi bude pedagog využívat metody doporučené pedagogicko-psychologickou poradnou

10 Mimořádně nadanému (například ve sportu) žákovi bude umožněn a zpracován individuální plán, aby mohl dál aktivně rozvíjet své nadání. Žákovům s takovým tělesným postižením, které vyžaduje bezbariérový přístup do školy zabezpečit denní studium zajistíme a umožníme individuální plán, jedině však s pomocí rodiny (popřípadě asistenta) pro dobu nezbytného pobytu ve škole. Žákovi, který bude dlouhodobě nemocen nebo jinak zdravotně znevýhodněn, může být též určen individuální plán. Učitelé budou v takovém případě žáka hodnotit s přihlédnutím k danému znevýhodnění. Žákům ze sociálně slabých poměrů škola přiloží potvrzení o hodnotě pro studium nezbytných pomůcek a dalších finančně náročných akcích pro úřad sociálních věcí. Některé pomůcky škola žákovi zapůjčí. K takovým žákům bude škola přistupovat individuálně podle jejich potřeb. Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence: Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při vzdělávání a činnostech, které souvisejí se vzděláváním je zajištěna dle platných právních předpisů. Žáci jsou podrobně instruováni o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, jichž se účastní při vyučování i mimo něj. Jsou seznámeni se školním řádem, zásadami bezpečného chování, případně s ustanoveními konkrétních právních norem k zajištění BOZP a požární ochrany. V době řádných přestávek je zajišťována bezpečnost žáků formou dozorů ze stran vyučujících. Případné porušování BOZP v době teoretického vyučování je řešeno prostřednictvím třídních učitelů. Na odborných pracovištích jsou žáci proškolováni o BOZP se zápisem do deníku BOZP. Kontrola dodržování těchto závad je prokazatelně prováděna ze strany učitelů praxe nebo pracovníků tím pověřených. Při hodinách tělesné výchovy jsou žáci pod trvalým dohledem odborných učitelů, jsou také prokazatelně proškolováni o možných rizikách, která sebou přinášejí činnosti na hodinách tělesné výchovy. Na exkurzích a výletech pořádaných školou je zajištěn dohled pedagogickými pracovníky, jejichž počet se řídí platnými právními předpisy. Rodiče nezletilých žáků jsou prokazatelně upozorňováni na možná rizika bezpečnosti, jsou vždy seznámeny s plánem celé akce. Pracovní prostředí odpovídá požadavkům hygienických předpisů a označení předmětů a částí využívaných prostor v souladu s příslušnými normami. Ochrana žáků před násilím, šikanou a jinými společensky negativními jevy je zajišťována důslednou kontrolou chování žáků, besedami na třídnických hodinách a individuálním přístupem. Podmínky pro přijímání ke vzdělávání: 1. Prospěch ze ZŠ 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku vyznamenání přijat 1,00 1,5 (bez 4 ) 30 bodů 1,5 1,75 25 bodů 1,75 2,00 20 bodů nad 2,00 (bez 4 ) 15 bodů do 2,00 (s 4 ) 10 bodů nad 2,00 (s 4 ne Č,CJ,M) 5 bodů nad 2,00 (s 4 ) 0 bodů 2. Olympiády každá úspěšná okresní olympiáda 10 bodů každá úspěšná krajská olympiáda 20 bodů 1. místo všichni vyznamenaní další pořadí podle součtu prospěchu a olympiád Pro přijetí do studia není nutné žádné potvrzení o zdravotní způsobilosti

11 Způsob ukončení vzdělávání: Žáci ukončí studium maturitní zkouškou, která se skládá ze státní a profilové části. Státní část je dána zákonem. Profilové zkoušky budou žáci vykonávat tři. Dvě jsou pro každého žáka stejné a třetí si každý jedinec povinně zvolí z nabízených. Státní zkouška povinná - Český jazyk a literatura - ústní, didaktický test, písemná práce - Cizí jazyk - ústní, didaktický test, písemná práce volitelná - Společensko-vědní základ - didaktický test - Matematika - didaktický test - Informačně-technologický základ didaktický test. Profilová zkouška povinná - Ekonomika - ústní volitelná - Poštovní služby a APOST - praktická - Finanční služby a logistika v praxi - praktická. Žák může v souladu se zákonem zvolit i dobrovolné zkoušky ve státní i profilové části maturitní zkoušky. Odborné a personální zajištění výuky: Viz oddíl Personální a materiální zabezpečení vzdělávání v závěru ŠVP

12 UČEBNÍ PLÁN Název a adresa školy: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělání: Platnost ŠVP: SOŠ a SOU Volanovská 243, Trutnov Logistické a finanční služby M / 01 Logistické a finanční služby 4 roky, denní od počínaje 1. ročníkem Vyučovací předmět Počet hodin v ročnících I. II. III. IV. Celkem Povinný Český jazyk a literatura Cizí jazyk - hlavní 3(3) 3(3) 3(3) 4(4) 13 Cizí jazyk - vedlejší 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8 Konverzace v ANJ NEJ 0 0 2(2) 2(2) 4 Dějepis Občanská nauka Právní nauka Základy přírodních věd Zeměpis Matematika Literární výchova Tělesná výchova Informační technologie 2(2) 2(2) Logistika a poštovní služby Praxe 2(2) 3(3) 2(2) 2(2) 9 Bankovnictví Psychologie Písemná a elektronická komunikace 2(2) 1(1) Ekonomika Účetnictví volitelný Společenskovědní seminář Matematický seminář Informační technologie volitelný Poštovní služby a APOST Finanční služby a logistika v praxi Celkem Poznámky k učebnímu plánu: Vyučovacími předměty cizích jazyků bude anglický jazyk a německý jazyk. Odborná praxe proběhne v rozsahu 4 týdnů za studium na pracovištích ve smluvním vztahu se školou. Předmět Praxe je realizován ve specializované učebně APOST. Každý žák si zvolí ve 3. ročníku 2 volitelné předměty vždy 1 z každé skupiny. Předměty k profilové maturitní zkoušce jsou Ekonomika a 1 volitelný ze druhé skupiny volitelných předmětů. Pro státní část maturitní zkoušky je volitelným předmětem 1 z první skupiny volitelných předmětů

13 Přehled využití týdnů v období září červen školního roku: Činnost 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovně-turistický kurz Projektový týden Odborná praxe Maturitní zkouška Časová rezerva (včetně prázdnin) Celkem týdnů

14 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ V RVP DO ŠVP Název a adresa školy: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělání: Platnost ŠVP: SOŠ a SOU Volanovská 243, Trutnov Logistické a finanční služby M / 01 Logistické a finanční služby 4 roky, denní od počínaje 1. ročníkem RVP Vzdělávací oblasti a okruhy Minimální počet týdenních vyučovacích hodin celkem Vyučovací předmět ŠVP Počet týdenních vyučovacích hodin celkem Z toho disponibilních hodin Český jazyk a literatura 7 Jazykové vzdělávání 21 Hlavní cizí jazyk 13 Vedlejší cizí jazyk 8 11 Konverzace v ANJ NEJ 4 Dějepis 3 Společenskovědní Občanská nauka 3 5 vzdělávání Právní nauka 1 2 (+4*) Společenskovědní seminář 4 Přírodovědné vzdělávání 4 Základy přírodních věd 3 Zeměpis 6 5 Matematické vzdělávání 8 Matematika 10 Matematický seminář 4 2 (+4*) Estetické vzdělávání 5 Český jazyk a literatura 6 Literární výchova 4 5 Vzdělávání pro zdraví 8 Tělesná výchova 8 0 Vzdělávání v informačních a komunikačních 4 Informační technologie 8 0 (+4*) technologiích Logistické a poštovní služby 10 Logistika a finančnictví 24 Praxe 9 Bankovnictví 5 0 (+6**) APOST 6 Psychologie 3 Komunikace 6 Písemná a elektronická 0 3 komunikace Ekonomika 7 Ekonomika a podnikání 8 Účetnictví 2 1 (+6**) Finanční služby a logistika 6 v praxi Celkem Odborná praxe 0 týdnů Souvislá odborná praxe 4 týdny Kurzy 0 týdnů Sportovně-turistický kurz 1 týden Poznámky: * a ** jsou hodiny volitelných předmětů, ze kterých si žák volí vždy pouze 1.

15 UČEBNÍ OSNOVA Název a adresa školy: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělání: Platnost ŠVP: SOŠ a SOU Volanovská 243, Trutnov Logistické a finanční služby M / 01 Logistické a finanční služby 4 roky, denní od počínaje 1. ročníkem

16 Název vyučovacího předmětu: Český jazyk a literatura Celkový počet hodin za studium: 346 Datum platnosti od: Obecné cíle: Předmět český jazyk a literatura je základem rozvoje většiny klíčových dovedností a schopností, kterými by měl být žák vybaven pro zvládnutí všech ostatních předmětů. Výuka navazuje na vědomosti a dovednosti žáků ze základní školy a rozvíjí je vzhledem ke společenskému a profesnímu zaměření žáků. Základním cílem je naučit žáky užívat jazyka jako prostředku dorozumívání a myšlení, vychovat žáky ke kultivovanému jazykovému projevu mluvenému i písemnému a vybavit je komunikačními dovednostmi a schopnostmi pro praktický život. Podstatou vyučování je aktivní rozvoj vyjadřování žáků, které se opírá o zvládnutí gramatiky a stylistických poznatků a systému jazyka. Žák je vychováván k užívání spisovné formy jazyka, k pochopení a ke správné analýze textů, ke kultivovanému jazykovému projevu. Předmět literatura má především esteticko-výchovnou funkci, přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Literární výchova prostřednictvím vybraných uměleckých děl, literárních poznatků a literárně výchovných činností uvádí žáky do světa literatury a podílí se na utváření jejich názorů, postojů, hodnotové orientace, zájmů a vkusu, utváří jejich mravní profil, celkově rozvíjí a kultivuje jejich duchovní život, vychovává k humanitě a demokracii. Vede i k celkovému přehledu o vývoji evropské a české kultury. Literární výchova prostřednictvím vybraných děl směřuje žáky k aktivnímu celoživotnímu čtenářství a dalšímu vzdělávání. Je zaměřena na pochopení významu textu a porozumění jeho smyslu. Poznání textu slouží rovněž k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků s texty a učitelem i mezi žáky navzájem. Charakteristika učiva: Obsah předmětu vychází z jazykové oblasti vzdělávání v RVP, které jsme doplnili o vybrané kapitoly z Katalogu požadavků zkoušek společné části maturitní zkoušky. Učivo je rozděleno do čtyř základních tematických celků: 1. Zdokonalování jazykových dovedností a vědomostí 2. Komunikační a slohová výchova 3. Práce s textem a získávání informací 4. Literatura a ostatní druhy umění Směřování výuky v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí: Výuka směřuje k tomu, aby žáci: aplikovali své poznatky v běžném životě jednali čestně a odpovědně, samostatně a aktivně řešili problémy v souladu s morálními principy vystupovali proti nesnášenlivosti, xenofobii, diskriminaci, aby se oprostili od předsudků ve vztahu k lidem jiné rasy, kultury a víry, byli tolerantní k minoritám jednali v souladu s humanitou, byli ochotni pomáhat ostatním, zvláště pak handicapovaným lidem, angažovat se i pro veřejný zájem utvořili si kladný vztah ke kulturnímu dědictví, materiálním i duchovním hodnotám a ochraňovali je byli hrdí na tradice, kulturu a hodnoty českého národa a chápali jeho minulost i současné problémy v evropském a světovém kontextu byli aktivními obyvateli Evropské unie (například při studiu či práci v zahraničí ) Výukové strategie: Výuka probíhá vzhledem k maturitní zkoušce po celé čtyři roky a rozdělení počtu týdenních vyučovacích hodin za studium v předmětu je následující: 1. ročník 4 hodiny/týden 2. ročník 2 hodiny/týden 3. ročník 2 hodiny/týden 4. ročník 3 hodiny/týden Základní metody výuky: výklad

17 gramatická a stylistická cvičení, diktáty a doplňovací cvičení, korekční cvičení práce žáků s textem referáty řečnická cvičení tvořivé aktivity práce na PC vyhledávání informací, opakování a procvičování gramatiky, prezentace samostatné i skupinové práce Ve výuce jsou využívány všechny tradiční metodické postupy (metody expoziční, fixační a motivační) a formy výuky (frontální, skupinová, individuální). Hodnocení výsledků žáků: Hodnocení je v souladu s klasifikačním řádem. Doporučujeme minimálně pět známek za pololetí (1 známky z ústního a 4 známky z písemného zkoušení) včetně 1 známky ze slohové práce. V každém ročníku jsou stanoveny dvě slohové práce za rok, podle výběru učitele buď obě školní, nebo jedna školní a jedna domácí. V předmětu český jazyk se hodnotí obsahová správnost, vhodnost použití stylistických prostředků, a to v projevu ústním i písemném. V projevu písemném je hodnocena i pravopisná správnost. V literatuře se zaměříme na schopnost žáka interpretovat umělecký text a zařadit ho do kontextu doby i tvorby autora. Hodnocení žáků se bude provádět na základě kombinace ústního zkoušení a různých forem písemného testování. Nejčastěji používanými formami zkoušení znalostí, ze kterých vyjdou podklady pro klasifikaci, budou: individuální i frontální ústní zkoušení písemné testy diktáty, doplňovací a korekční cvičení slohové práce a tvořivé aktivity řečnické cvičení a přednes referátů prezentace individuálních i skupinových prací aktivní přístup žáků Hodnocení žáka učitelem bude doplňováno sebehodnocením zkoušeného žáka i hodnocením ze strany jeho spolužáků. Konečnou klasifikaci určí učitel. Kritéria hodnocení jsou dána klíčovými kompetencemi a vnitřním řádem školy. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí: Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji těchto kompetencí: k učení uplatňovat různé způsoby práce s textem, využívat ke svému učení různé informační zdroje k řešení problémů porozumět zadání úkolu, získat potřebné informace k řešení, zdůvodnit, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu, volit vhodné prostředky a způsoby pro splnění jednotlivých aktivit, spolupracovat v týmu komunikativní účastnit se aktivně diskuzí, formulovat a obhajovat své názory a postoje, vyjadřovat se srozumitelně a souvisle v závislosti na komunikační situaci, v písemném projevu dodržovat gramatické a stylistické normy, zpracovávat souvislé texty, rozebrat a interpretovat text, písemně zaznamenávat podstatné myšlenky ústního i písemného projevu jiných lidí, vystupovat v souladu se zásadami kultury projevu a chování sociální odpovědně plnit zadané úkoly, efektivně se učit a pracovat, reagovat adekvátně na hodnocení svých výsledků, přijímat rady i kritiku, pracovat v týmu a přispívat ke zdravému ovzduší v kolektivu občanské uznávat hodnotu života, tradice svého národa, podporovat hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury k pracovnímu uplatnění uvědomovat si význam celoživotního vzdělávání a aktivního přístupu k práci matematické interpretovat tabulky, diagramy, schémata, grafy komunikační technologie a práce s informacemi - využívat prostředky informačních a komunikačních technologií pracovat s informacemi z různých zdrojů nesenými na různých médiích (tištěných, elektronických, audiovizuálních) a ověřovat si jejich správnost a věrohodnost, komunikovat elektronickou poštou

18 Uplatnění průřezových témat: Občan v demokratické společnosti žáci jsou vychováváni k úctě k materiálním i duchovním hodnotám, k dovednosti jednat s lidmi, odpovědnosti za sebe i za druhé, orientaci v masových médiích a kritickému přístupu k informacím (viz mediální týden), ke schopnosti morálního úsudku, rozvoji komunikativních dovedností (schopnost diskutovat o citlivých nebo kontroverzních otázkách), k hrdosti na tradice a hodnoty svého národa a evropské civilizace Člověk a životní prostředí žáci jsou vedeni k tomu, aby poznávali svět a lépe mu rozuměli, chápali nutnost souladu vývoje ekonomiky a ochrany životního prostředí, chápali význam životního prostředí pro člověka a jednali v duchu udržitelného rozvoje Člověk a svět práce žáci jsou vedeni k tomu, aby si uvědomovali zodpovědnost za sebe i za druhé, chápali význam celoživotního vzdělávání a týmové práce, aby aktivně přistupovali k práci, aby zvládli písemnou i verbální komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, aby formulovali svá očekávání a priority, adekvátně reagovali na hodnocení svých výsledků, dokázali přijímat rady i kritiku a snažili se přispívat ke zdravému ovzduší v kolektivu Informační a komunikační technologie žáci zvládají použití počítačových programů pro potřeby praxe i dalšího svého vzdělávání, vyhledávají, zpracovávají i prezentují informace týkající se zadaných úkolů a probíraných témat Ročník: 1. Počet hodin v ročníku: 128 (4 hodiny týdně) Výsledky vzdělávání a kompetence 1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností - rozliší pojmy komunikace, jazyk, řeč, jazykověda, jazykové disciplíny - orientuje se v soustavě jazyků - popíše zařazení českého jazyka k indoevropskému jazyku a do slovanských jazyků, pochopí jejich příbuznost - rozliší spisovný jazyk a útvary nespisovného jazyka a rozpozná nejvýznamnější česká nářečí - vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny a její vývojové tendence - řídí se zásadami spisovné výslovnosti (základy ortoepie) - vysvětlí systém českých hlásek - pochopí rozdíl mezi mluvenou a písemnou formou jazyka - zvládne hlavní principy českého pravopisu - pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka - odhalí a napraví jazykové nedostatky a chyby 2. Komunikační a slohová výchova - rozlišuje pojmy styl (obecně), jazykový styl, autorský styl, stylistika - chápe rozdíly stylu mluveného a psaného Tematický celek Obsah vzdělávání Dotace Hod. Český jazyk jazyk, řeč, komunikace postavení českého jazyka mezi ostatními evropskými jazyky útvary českého jazyka vývoj českého jazyka 12 Jednotlivé stránky jazyka zvuková stránka jazyka grafická stránka jazyka pravopis českého jazyka pravidla českého pravopisu Styl a jazykový styl - mluvený a jazykový projev - komunikát jako nezbytná složka každé komunikace 27 7

19 - vysvětlí pojmy komunikace, komunikát, mluvčí, adresát - rozlišuje subjektivní a objektivní slohotvorní činitele - charakterizuje a pozná funkční styly, slohové postupy a útvary zná základní charakteristiky prostě sdělovacího stylu mluvených jazykových útvarů zná základní charakteristiky prostě sdělovacího stylu psaných jazykových útvarů napíše vypravování na dané téma - slohotvorní činitelé Prostě sdělovací styl mluvené jazykové útvary (blahopřání, kondolence, telefonní hovor, přípitek, polemika, diskuse, referát, prosté vyprávění a popis aj.) psané jazykové útvary (oznámení, zpráva, pozvánka, dopis aj.) Vypravování Práce s textem a získávání informací rozlišuje pojmy anotace, obsah, předmluva a doslov, rejstřík, resumé porozumí obsahu textu i jeho částí umí pořídit z textu osnovu, výtah (konspekt), výpisky zvládá techniku citování a zápis bibliografických údajů disponuje přehledem o knihovnách a jejich službách rozliší přímou a technickými prostředky zprostředkovanou výpověď, monolog, dialog 4. Literatura a ostatní druhy umění - vnímá umění jako specifickou výpověď o skutečnosti - charakterizuje literaturu, její funkci a druhy - rozezná základní literární druhy a jejich hlavní charakteristiky uvede složky literární vědy charakterizuje základní literární žánry přesně ví, co patří k tematickému plánu zná kompoziční postupy zvládá pojmosloví jazykového plánu a vyhledá obrazná pojmenování rozezná umělecký text od neuměleckého konkrétní literární díla klasifikuje podle základních druhů a žánrů - při rozboru textu uplatní znalosti z literární teorie - text interpretuje, debatuje o něm a vyjádří Získávání informací způsob výběru informací metoda trojího čtení návštěva knihovny přímá a zprosředkovaná výpověď, monolog, dialog Literatura jako součást umění a kultury - umění, estetika - literatura Literární věda literární teorie, historie a kritika literární druhy tematický plán (děj, prostředí, postavy, idea ) kompoziční plán jazykový plán literární druhy a žánry Interpretace textu - metody interpretace textu - vlastní interpretace

20 vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl charakterizuje ústní lidovou slovesnost v období pravěku, její význam i v jiných historických obdobích charakterizuje starověkou literaturu v Evropě (antická kultura) i mimo Evropu a zná nejvýznamnější díla a autory tohoto období postihne typická literární díla pro středověk (legendy, rytířské eposy a dvorská lyrika, vliv náboženské literatury) charakterizuje nový pohled na člověka v renesanční literatuře podá přehled hlavních autorů a děl této doby zdůvodní význam Williama Shakespeara jako nadčasového autora, zná jeho nejvýznamnější díla zdůvodní pestrost žánrů a dvojjazyčnost v české renesanční literatuře charakterizuje baroko a literaturu této doby s důrazem na barokní dualismus a monumentalitu především v náboženské literatuře zdůvodní rozdělení české literatury po bitvě na Bílé hoře na exilovou a domácí zdůrazní význam Komenského jako představitele exilové literatury, zdůvodní rozdělení jeho díla na umělecká a odborná, vyjmenuje jeho hlavní díla a podá jejich stručnou charakteristiku vyjmenuje základní rysy klasicistní literatury zdůrazní význam Molièra pro komedii charakterizuje dobu osvícenství a preromantismu a dokáže vyjmenovat typické znaky literatury této doby Ročník: 2. Počet hodin v ročníku: 64 (2 hodiny týdně) Výsledky vzdělávání a kompetence 1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností - pochopí význam pojmenování, změny významu slov, odliší jednoznačná a mnohoznačná pojmenování - zná způsoby obohacování slovní zásoby českého jazyka Literární historie pravěk a ústní lidová společnost starověká literatura středověká literatura renesanční literatura česká renesanční literatura česká literatura v době pobělohorské význam Komenského klasicismus v literatuře Molièrovy komedie osvícenství a preromantismus Tematický celek Obsah vzdělávání Nauka o slovní zásobě - obohacování slovní zásoby českého jazyka - slovní zásoba českého jazyka 15 Dotace Hod. 6

21 - charakterizuje slovní zásobu z hlediska stylistického a uplatňuje své poznatky ve své komunikaci - přiřadí k pojmenování v daném kontextu synonyma a antonyma; rozezná obrazné a neobrazné pojmenování - posoudí vhodnost užití pojmenování v daném kontextu - odhadne význam pojmenování v daném kontextu i mimo něj, nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak - používá adekvátní slovní zásoby vzhledem ke svému oboru vzdělávání 2. Komunikační a slohová výchova - zná základní charakteristiky administrativního stylu - vyplní formulář, dotazník, potvrzení apod. - napíše životopis, žádost, stížnost, posudek, úřední dopis aj. napíše líčení a charakteristiku Pojmenování synonyma, antonyma; přímá a obrazná pojmenování Přejímání slov - přejímání slov mezinárodních a z cizích jazyků - terminologie Administrativní styl - využití znalostí z administrativního stylu v praxi Líčení a charakteristika Práce s textem a získávání informací rozezná základní charakter textu (odborný, umělecký, publicistický ) a posoudí funkčnost užitých jazykových prostředků nalezne v textu požadované informace a vystihne hlavní myšlenku textu, oddělí informace podstatné od nepodstatných odhadne autorský záměr přiřadí k uměleckému textu příslušný literární druh a žánr posoudí textovou návaznost 4. Literatura a ostatní druhy umění - charakterizuje romantismus jako jeden ze základních uměleckých směrů 19. století - postihne základní znaky romantismu a romantické literatury - podá přehled nejvýznamnějších autorů světové literatury a jejich hlavních děl této doby - prokáže podrobnou znalost alespoň jednoho díla světové romantické literatury charakterizuje pojem národní obrození, Práce s textem charakter textu a funkčnost využitých jazykových prostředků hlavní myšlenka a základní informace textu autorský záměr zařazení textu kompozice textu Romantismus - romantismus jako metoda a umělecký směr - romantismus ve světové literatuře Národní obrození národní obrození v Čechách

22 podmínky, cíle a etapy jeho vzniku vymezí odlišnosti 1. a 2. etapy národního obrození, zná hlavní představitele jazykovědy, historie, novinářství, divadla, poezie vyzdvihne význam tzv. klasiků české literatury a zná jejich významná díla - postihne základní znaky realistické literatury - podá přehled nejvýznamnějších autorů světové realistické literatury a jejich hlavních děl - prokáže podrobnou znalost alespoň jednoho díla světové realistické literatury - postihne základní znaky naturalistické literatury - podá přehled nejvýznamnějších světových autorů naturalistické literatury a jejich hlavních děl - charakterizuje českou realistickou literaturu májovců, především Jana Nerudy - podá přehled nejvýznamnějších autorů májovců a jejich hlavních děl - prokáže podrobnou znalost alespoň jednoho díla májovců - postihne základní rozdíly mezi tvorbou ruchovců a lumírovců podá přehled nejvýznamnějších autorů a děl ruchovců a lumírovců charakterizuje českou realistickonaturalistickou literaturu podá přehled nejvýznamnějších autorů a děl české realistické a naturalistické literatury prokáže podrobnou znalost alespoň jednoho díla českých realistů prokáže znalost základních děl českého realistického dramatu 1. a 2. etapa 3. etapa Světový realismus a naturalismus - realismus v literatuře - světová realistická literatura - naturalismus Česká realistická literatura májovci (60. léta 19. století) česká literatura 70. a 80. let 19. století (ruchovci a lumírovci) realisticko-naturalistická literatura v Čechách 6 15 Ročník: 3. Počet hodin v ročníku: 64 (2 hodiny týdně) Výsledky vzdělávání a kompetence 1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností - vyjmenuje slovní druhy a určí slovnědruhovou platnost slova - charakterizuje jednotlivé slovní druhy - identifikuje v daném kontextu morfologicky chybný tvar a opraví ho Tematický celek Obsah vzdělávání Slovní druhy třídění charakteristika jednotlivých slovních druhů korekční morfologická cvičení jednotlivých slovních druhů Dotace Hod. 12

23 - zvládne pravopis jednotlivých slovních druhů 2. Komunikační a slohová výchova - zná základní charakteristiky publicistického stylu mluvené publicistiky - zná základní charakteristiky publicistického stylu psaných publicistických útvarů - pozná jednotlivé publicistické útvary - rozezná bulvární a solidní periodika - charakterizuje s porozuměním možnosti publicistiky na vytváření názorů a postojů člověka - napíše referát, inzerát, reportáž eventuelně fejeton, úvahu 3. Práce s textem a získávání informací rozezná autora, vypravěče, postavy a postihne vztahy mezi nimi identifikuje na základě textu charakteristické rysy literárních druhů a žánrů rozpozná útvarové a funkční prostředky užité v textu (spisovná a nespisovná čeština) porovná informace z různých textů 4. Literatura a ostatní druhy umění - charakterizuje světovou literaturu na přelomu 19. a 20. století - postihne základní znaky symbolismu, impresionismu a dekadence - podá přehled nejvýznamnějších autorů světové literatury a jejich hlavních děl této doby charakterizuje českou literaturu na přelomu 19. a 20. století na ukázkách českých autorů pozná symbolismus, impresionismus a dekadenci charakterizuje pojem Česká moderna podá přehled nejvýznamnějších autorů tzv. generace buřičů, přiřadí k nim jejich hlavní děla prokáže podrobnou znalost alespoň jednoho díla této doby - charakterizuje meziválečnou světovou poezii - podá přehled moderních uměleckých pravopis Publicistický styl - mluvená publicistika (rozhlas, televize) - psaná publicistika (periodický tisk noviny, časopisy; internetové zpravodajství, teletext aj.) - publicistické útvary (úvodník, komentář, recenze, článek, sloupek, fejeton, reportáž, rozhovor) - reklama Porovnávání informací pásmo vypravěče a postav literární druhy a žánry funkčnost jazykových prostředků porovnávání informací Světová literární moderna - umělecké směry - jednotliví autoři a jejich díla Česká literární moderna česká literatura přelomu 19. a 20. století Česká moderna buřiči v české literatuře Světová meziválečná poezie a próza - meziválečná poezie - francouzská meziválečná próza - německá meziválečná próza

24 směrů, autorů a děl světové literatury této doby - charakterizuje meziválečnou světovou prózu - podá přehled nejvýznamnějších autorů a děl světové literatury této doby - prokáže podrobnou znalost alespoň jednoho díla světového autora této doby - charakterizuje českou poezii od konce 1. světové války do konce 2. světové války - vymezí hlavní znaky proletářské poezie, surrealismu, poetismu a poezie 30. a 40. let 20. století - podá přehled nejvýznamnějších autorů těchto směrů a jejich hlavních děl prokáže podrobnou znalost alespoň jednoho díla této české básnické generace charakterizuje českou prózu a drama od konce 1. světové války do konce 2. světové války rozdělí českou literaturu této doby na jednotlivé typy prózy podá základní charakteristiku jednotlivých proudů české literatury této doby, vymezí hlavní díla a nejvýznamnější autory každého typy prózy - charakterizuje vývoj českého dramatu od realismu po meziválečné drama - podá přehled nejvýznamnějších českých dramat a dramatiků této doby - prokáže znalost alespoň jednoho českého dramatu této doby - anglická meziválečná próza - americká meziválečná próza (ztracená generace) - ruská meziválečná próza Česká poezie a próza od konce 1. světové války po konec 2. světové války proletářská poezie poetismus surrealismus reflexivní a meditativní poezie 30. let poezie ohroženého domova próza jednotlivé proudy české meziválečné prózy Vývoj českého dramatu od realismu po meziválečné drama - realistické drama - čeští dramatici počátku 20. století - Karel Čapek 9 4 Ročník: 4. Počet hodin v ročníku: 90 (3 hodiny týdně) Výsledky vzdělávání a kompetence 1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností - zvládne větně-členský rozbor věty a souvětí - posoudí jazykovou a stylovou vhodnost syntaktické výstavby textu a jeho částí - nalezne nedostatky a chyby ve výstavbě věty (souvětí) a vybere nejvhodnější oprava (předložky, spojovací výrazy, slovosled aj.) - uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování - orientuje se ve výstavbě textu Tematický celek Obsah vzdělávání Dotace Hod. Jazykové rozbory rozbor věty jednoduché a souvětí vhodnost výstavby textu korekční cvičení ze skladby 30 Skladba - výstavba textu 4

25 2. Komunikační a slohová výchova - zná základní charakteristiky uměleckého stylu zná základní charakteristiky odborného stylu správně užívá odborných termínů svého oboru napíše odborný referát nebo výklad 3. Práce s textem a získávání informací identifikuje různé možné způsoby a interpretace textu rozpozná v textu prvky manipulace, podbízivosti, laciného efektu posoudí celkovou výstavbu textu a identifikuje její případné nedostatky doplní podle smyslu vynechané části textu, odhadne pokračování textu nebo doplní předcházející část; odhadne název textu uspořádá části textu v souladu s textovou návazností využije informací získaných v odborném textu k práci s jinými druhy textu využije při práci s různými druhy textu poznatků z jiných disciplín podstatných pro porozumění danému textu disponuje přehledem o slohových postupech uměleckého stylu 4. Literatura a ostatní druhy umění - podá přehled nejvýznamnějších světových autorů, kteří zpracovali téma 2. světové války - charakterizuje hlavní autory a díla vybraná z jednotlivých světových národních literatur 2. poloviny 20. století - prokáže podrobnou znalost alespoň jednoho díla světového autora této doby charakterizuje vývojové mezníky české literatury 2. poloviny 20. století a rozdělí literaturu na oficiální, samizdatovou a exilovou stručně vymezí proudy české poezie po 2. světové válce, podá přehled nejvýznamnějších básnických skupin a autorů české poezie po 2. světové válce v jednotlivých obdobích Umělecký styl Odborný styl referát výklad Korekce textu interpretace textu autorský záměr nedostatky a korekce v textu práce s textem kompozice textu práce s různými texty a jejich porovnávání mezipředmětové vztahy Světová literatura po 2. světové válce - obraz 2. světové války v dílech světových autorů - nejvýznamnější autoři této literatury Složitý vývoj české literatury po 2. světové válce mezníky české literatury po 2. světové válce rozdělení na oficiální, exilovou a samizdatovou literaturu česká poezie po 2. světové válce reakce na válku v poezii budovatelská poezie

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA

Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA Český jazyk a literatura komunikační a slohová výchova ročník TÉMA 1 Nauka o slohu - objasní základní pojmy stylistiky Styl prostě sdělovací - rozpozná funkční styl, dominantní slohový Popis a jeho postup

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 37 42 M / 01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 37 42 M / 01 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FINANČNÍ A LOGISTICKÉ SLUŽBY 37 42 M / 01 Školní vzdělávací program pro obor Logistické a finanční služby byl zpracován podle rámcového vzdělávacího programu č. 37-42-M/01 Logistické

Více

VOLANOVSKÁ 243, 541 01 TRUTNOV SLUŽBY V GASTRONOMII 65 41 L / 51

VOLANOVSKÁ 243, 541 01 TRUTNOV SLUŽBY V GASTRONOMII 65 41 L / 51 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VOLANOVSKÁ 243, 541 01 TRUTNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLUŽBY V GASTRONOMII 65 41 L / 51-1 - ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: NÁZEV A ADRESA ŠKOLY: Střední

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K. Školní vzdělávací program OBCHODNÍK Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 O B C H O D N Í K Školní vzdělávací program OBCHODNÍK 1 O B C H O D N Í K... 1 Školní vzdělávací program OBCHODNÍK... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL

Více

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin

NÁVRHY TEMATICKÝCH PLÁNŮ. 1. ročník Počet hodin Návrhy tematických plánů Střední odborná škola 1. Návrh tematického plánu mluvnice 1. ročník Počet hodin Racionální studium textu 1 Základy informatiky získávání a zpracování informací 1 Jazykověda a její

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 9. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova samostatně pracuje s Pravidly českého

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V NĚMECKÉM JAZYCE (OKN) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj-M-2/1-3 Délka modulu 99 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu povinný

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): Datum platnosti ŠVP od: 1. 9. 2009 ZEDNÍK

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ platný od 1. 9. 2012 Obsah 1.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2. P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P R O D A V AČ Školní vzdělávací program PRODAVAČ SPECIALISTA PRODEJE 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi...

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

1. Pojetí vyučovacího předmětu

1. Pojetí vyučovacího předmětu 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing je seznámit žáky s marketingovými postupy především v oblasti cestovního ruchu založenými na odhadování,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ Školní vzdělávací program OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 Uplatnění absolventa v praxi... 4 Výsledky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (CJL) Obor vzdělání: 3-1-M/0 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 1 (13 hodin týdně) Platnost: od 1.

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: POČÍTAČOVÉ SÍTÉ (PCS) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Český jazyk a jazyková komunikace Letohradské soukromé gymnázium (kvinta osmiletého gymnázia, vyšší stupeň gymnázia) Český jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 1 Platnost: od 1. 9. 2012 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Asistent zubního technika Asistent zubního technika Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: OBCHODNÍ KORESPONDENCE V ANGLICKÉM JAZYCE (OKA) Obor vzdělání : 63 41 M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání : denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium : 30 (1 hodina

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ ČINNOST Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1. ročník

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 13 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Rozlišuje jazykové útvary. jazyk a jeho útvary Chápe vhodnost volby jazykových prostředků obecné poučení o jazyce spisovný jazyk 6. září MV- chování podporující dobré K- komunikace v různých situacích

Více

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád

Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Klasifikační řád projednán na pedagogické radě 21.6.2013 Platnost od 1.9.2013 Základní umělecká škola při Základní škole Rtyně v Podkrkonoší Klasifikační řád Článek 1 Zásady hodnocení a klasifikace 1)

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků

Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Klasifikační řád pravidla pro hodnocení žáků I. Získání podkladů pro klasifikaci 1. Metody získávání podkladů soustavná diagnostická pozorování

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Odborná praxe má odborný charakter, proto je zařazen mezi odborné předměty. Doplňuje nabyté teoretické poznatky žáků (především

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Biologie je zprostředkovat základní biologické principy a biologické pojmy a pomocí příkladů z praxe demonstrovat

Více

1.6. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, odborných kompetencí a k aplikaci průřezových témat

1.6. Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí, odborných kompetencí a k aplikaci průřezových témat 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Manažerské praktikum je doplnit výuku předmětů ekonomická cvičení, ekonomika, základy práva, účetnictví, manažering

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ

Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář. Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Kód a název oboru vzdělání: 2954H/01 Cukrář Název školního vzdělávacího programu: CUKRÁŘ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Tříleté denní střední vzdělání s výučním

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): POKRÝVAČSKÉ PRÁCE Obor vzdělání (kód a název): 36-69-E/01 POKRÝVAČSKÉ

Více

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Profil absolventa. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Zdravotnické lyceum Zdravotnické lyceum Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Zřizovatel: Krajský úřad Karlovarského kraje, Závodní 353/88,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Český jazyk a literatura Kód modulu Čj E 3/1-3 Délka modulu 30 vyučovacích hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

9.3.1. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Hlavní kompetence Učivo Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník 1.JAZYKOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ IX. TVAROSLOVÍ

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno

PROFIL ABSOLVENTA. SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno PROFIL ABSOLVENTA Škola: SZŠ a VOŠZ, Merhautova 15, 613 00 Brno Pracoviště: Lipová 18, 602 00 Brno Zřizovatel: Jihomoravský kraj Obor vzdělávání: Laboratorní asistent Kód vzdělávání: 53-43 - M/01 Platnost

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD

CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD CHARAKTERISTIKA MATURITNÍCH PROJEKTŮ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Zpracování samostatného projektu ze společenských věd na zvolené téma vychází z vědních oborů psychologie,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ

Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač. Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač Název školního vzdělávacího programu: PRODAVAČ Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Tříleté

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika

UČEBNÍ OSNOVA. předmětu. Ekonomika UČEBNÍ OSNOVA předmětu Ekonomika střední vzdělání s maturitní zkouškou 18-20-0/ 01 Informační technologie - Elektronické počítačové systémy Téma: Finanční gramotnost Počet hodin v UP celkem: 96 Počet hodin

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více