learning to design with precedents in mind... while communicating their essential character

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "learning to design with precedents in mind... while communicating their essential character"

Transkript

1 learning to design with precedents in mind... while communicating their essential character NÁVRHY pro BABU jak se poučit od vzorů a interpretovat je v návrhu CVUT, Faculty of Architecture, PRAGUE, 2 nd semester, 1 st year, February June 2015 Pierre von Meiss, visiting professor from EPFL with/ hostující profesor z EPFL a společně s ním pedagogové FA ČVUT:

2 learning to design with precedents in mind while communicating their essential character INTRODUCTION Legitimate questions asked by students could be: why is this teacher asking us to do all that work? What will I be able to do better at the end of the semester? To what extent is this going to help me later on? A further question most students ask themselves is how to find out what his teachers want to see as a result (to get good marks). Architectural design involves a very complex process of understanding the task and program, the site, searching for data, questioning data, ordering them with hierarchy, searching for pertinent precedents, dealing with space and place, structure, light, materials, image and introducing a hierarchy, to develop and sustain a pertinent concept including the students personal personal interpretation. The pedagogical strategy, based on our experience, is that during the beginning years of learning architectural design, it is to a certain extent preferable to isolate temporarily some of these often rather complex and occasionally contradictory design ingredients. Our approach will be based on getting design cues from pertinent precedents for two reasons: - Our architectural knowledge and know-how may be motivated by our hic et nunc. Its most fruitful foundation is nevertheless the result of a tremendous amount of previous research, thought, experimentation, failures and successes, (not too different from a biologist basing his forthcoming research on the present state of the art in his field of science). - Do we know of any world-famous architect from Vitruvius to Alberti, Palladio, Schinkel, Wright, Mies, Le Corbusier, Kahn, Van Eyck, Siza, Zumthor and many others, who were not referring to their relation and interpretation of the past?. We are not able to teach you how to become a genius; all we may achieve with patience and your personal contribution is to have you become a responsible and skillful architect. Everything beyond is a matter of your personality and commitment. 1 First year, 2nd semester Architectural Design Program, CVUT Faculty of Architecture, Prague, February June 2015 Pierre von Meiss, visiting professor from EPFL with Daria Balejová, Radka Kurčíková, Kateřina Rottová, Šárka Sodomková, Miroslav Ščudla and Hana Špalková from CVUT

3 NÁVRHY PRO BABU jak se poučit od vzorů a interpretovat je v návrhu ÚVOD Studenti se někdy oprávněně ptají: Proč po nás učitel chce všechnu tu práci? Co budu umět nového na konci semestru? A k čemu mi to bude později? Další otázka, kterou si student často kladou, je: co ode mne učitel očekává a jak to splnit (abych dostal dobrou známku)? Navrhování architektury je velmi složitý proces: Je třeba porozumět zadání, náplni a místu, shánět a vyhodnotit podklady, správně je utřídit, hledat vhodné vzory, vypořádat se s prostorem, s místem, s konstrukcí, s osvětlením, s materiály, se vzhledem, to vše ve správném poměru. A v neposlední řadě: mít nápad a udržet jej a vložit do všeho kus sebe sama. Při výuce navrhování v prvních ročnících se nám osvědčila pedagogická metoda, která záměrně separuje jednotlivé (a občas protichůdné) úseky této velmi složité cesty. Náš přístup stojí na poučení se ze vhodných vzorů a precedentů, a to ze dvou důvodů: - Co víme o architektuře a jak ji děláme je samozřejmě podmíněno naším hic et nunc tady a teď. Nejlepší plody však nese ta práce, která staví na bezpočtu předchozích hledání, promýšlení, experimentech, úspěších či neúspěších (podobně jako práce biologa, který svůj současný výzkum staví na všem, co dosud bylo v jeho oboru prozkoumáno). - Který ze světově proslulých architektů od Vitruvia po Albertiho, Palladia, Schinkela, Wrighta, Miese, Le Corbusiera, Kahna, Van Eycka, Sizu či Zumthora a mnoha dalších který z nich se neodkazuje a nevztahuje k minulosti?. Nedokážeme Vás naučit, jak se stat géniem. My můžeme jen trpělivě a s Vaším osobním přispěním usilovat, aby se z Vás stali odpovědní a zdatní architekti. To další pak už závisí na Vás a Vašem vkladu. 1 Pierre von Meiss, hostující profesor z EFPL a společně s ním pedagogové FA ČVUT:

4 learning to design with precedents in mind while communicating their essential character LEARNING OUTCOMES? Students want and have to know what they are supposed to be able to do by the end of the day, the week or in this case, the semester.1) 1) Ability to apply schematic diagrams for investigating spatial form and relationships: figureground, radiance 2), size, measure and proportion, tension versus compression, continuity versus discontinuity, regularity versus exception to a rule, etc. [pp 20-26, 33-64, , ] 3) 2) Ability to identify the basic concepts and rules, which govern a specific architectural object or setting in terms geometrical and spatial organization (vertical & horizontal). [pp 23-25, ] 3) 3) Ability to identify three and apply one of the following basic concepts of spatial organization: [pp ] 3) - Situcture-space (i.e. Louis Kahn) - Raumplan (i.e. Adolf Loos) - Plan-libre (i.e. Le Corbusier) 4) Ability to search for means to recognize a buildings relation to earth and to sky. [pp , 269] 3) 5) Ability to represent and evaluate the relative light & shade distribution of an interior space, taking into account its primary and secondary (reflective) sources. [pp ] 3) 6) Ability to structure a quick, project-oriented site analysis, taking into account its larger and closer contexts topography, morphology, history, spatial organization and use patterns, grouping principles, capable of informing the design process of its transformation. [pp 93-99, ] 3) 7) Ability to compose a coherent grouping from differing elements and adapt them to an existing topography and urbanized site. [pp , etc.] 3) 1) Nilson, Linda B.,Teaching at its best, Chapter 2, Jossey-Bass, a Wiley imprint,3rd ed ) Arnheim, Rudolf, Art and visual perception, A psychology of the creative eye (1954) ) all page numbers refer to: von Meiss, Pierre, Elements of Architecture, EPFL Press- Routledge 2nd edition 2013 (and its forthcoming Czech translation). 2 First year, 2nd semester Architectural Design Program, CVUT Faculty of Architecture, Prague, February June 2015 Pierre von Meiss, visiting professor from EPFL with Daria Balejová, Radka Kurčíková, Kateřina Rottová, Šárka Sodomková, Miroslav Ščudla and Hana Špalková from CVUT

5 NÁVRHY PRO BABU jak se poučit od vzorů a interpretovat je v návrhu CO SE NAUČÍM? Studenti chtějí a také potřebují vědět, co se mají naučit: dnes, tento týden, či v našem případě: v tomto semestru. 1) 1) Umět používat schematické diagramy prostorů a vztahů: figura-pozadí, vyzařování, velikost, míra a proporce, tlak versus stlačení, spojitost versus nesouvislost, pravidelnost versus vyjímka z pravidla atd. [pp 20-26, 33-64, , ] 3) 2) Umět chápat základní architektonická pravidla a koncepty v konkrétní stavbě či prostředí: půdorysné a prostorové uspořádání (vertikální a horizontální). [pp 23-25, ] 3) 3) Umět rozpoznat tři základní principy prostorového uspořádání a alespoň jeden z nich umět použít: [pp ] 3) - Structure space Uspořádaný prostor (viz Louis Kahn) - Raumplan (viz Adolf Loos) - Plan-libre Volný půdorys (viz Le Corbusier) 4) Umět komplexně pochopit, jak se stavba vztahuje k zemi a k nebi. [pp , 269] 3) 5) Umět si představit a vyhodnotit světelné poměry ve vnitřním prostoru: světlo a stín, jejich zdroje, odrazy, odrazy odrazů. [pp ] 3) 6) Umět provést rychlou analýzu místa-pozemku a jeho blízkého či vzdálenějšího okolí: topografie (terén), morfologie (tvary), historie, prostorové uspořádání a schemata, urbanistické principy a vše, co má vliv na návrh a jeho průběh. [pp 93-99, ] 3) 7) Umět smysluplně seskupit různorodé prvky-objekty do jednoduchého urbanismu v reálném terénu a prostředí. [pp , etc.] 3) 1) Nilson, Linda B.,Teaching at its best, Chapter 2, Jossey-Bass, a Wiley imprint,3 rd ed ) Arnheim, Rudolf, Art and visual perception, A psychology of the creative eye (1954) ) všechny čísla stránek viz: von Meiss, Pierre, Elements of Architecture, EPFL Press- Routledge 2 nd edition 2013 (brzy vyjde česky). 2 Pierre von Meiss, hostující profesor z EFPL a společně s ním pedagogové FA ČVUT:

6 learning to design with precedents in mind while communicating their essential character PROGRAM Our pretext is the «Baba Siedlung», a Czech historical witness of the Modern Movement. Initiated by the Czech Werkbund, 33 one-family houses were built on a private housing estate in the (then) outskirts of Prague in to demonstrate main issues of Modernity. With the private housing estate, Baba never really got the international aura in terms of a laboratory for the future such as Weissenhof in Stuttgart. Nevertheless its architects were invited to build a house demonstrating THE new ways of building and living. Today, architectural and other tourists are frustrated, because these historical witnesses are (fortunately) still inhabited by families. Therefore visitors can only steel a superficial glimpse of the houses from the street. Suppose the Czech Ministry of Culture (or some other institution) decided to value this heritage, making it somehow accessible without intruding the inhabitants privacy. Our hypothesis is to accompany the estate by a modest visitors centre plus six pavilions to visit. Each pavilion is to represent one or several of the prevailing characteristics of one selected original house it is referring to. The pavilion will be contemporary, but it is also to communicate something important about that particular house. This may line up with spatial arrangements, a window and the place next to it, the threshold and entry, the stair, or perhaps only some constructive details from windows to faucets of that time, or exhibiting pertinent elements as found objects confronted with the present, etc. It is up to the student to decide on what his pavilion will present and represent. This is part of the design problem and evaluation. We pre-selected six houses of particular interest: - House 4: Ladislav Zak - House 13: Hana Kucerova-Zaveska - House 25: Mart Stamm - House 29: Oldrich Stary - House 31: Josef Gocar - House 33: Pavel Janek In each of our six ateliers 2 students choose or will be allocated one of the houses. Work is conducted individually. The pavilion dimensions will be 8x8 m or 6x12m or circular with a diameter of ca. 8 m. The height is 5-8 m above ground. A basement for video projection is conceivable (optional). 3 First year, 2nd semester Architectural Design Program, CVUT Faculty of Architecture, Prague, February June 2015 Pierre von Meiss, visiting professor from EPFL with Daria Balejová, Radka Kurčíková, Kateřina Rottová, Šárka Sodomková, Miroslav Ščudla and Hana Špalková from CVUT

7 NÁVRHY PRO BABU jak se poučit od vzorů a interpretovat je v návrhu PROGRAM Naše téma je osada Baba, výkladní skříň české Moderny. V letech koupil Svaz československého díla (tehdy) na okraji Prahy pozemek, kde postavil 33 rodinných domů, které měly být ukázkou architektury Moderny. Na rozdíl od soudobých projektů ve Weissenhofu či Stuttgartu se Baba (kvůli soukromému charakteru bydlení) nikdy nestala světově proslulou. Nicméně I zde byli architekti vyzváni postavit dům jako ukázku těch pravých, nových způsobů stavění a bydlení. Dnes je většina těchto památek k velké lítosti architektů a návštěvníků nepřístupná a mnohé z nich můžeme obdivovat pouze přes plot, jelikož jsou (bohudík) dodnes obývané. Předpokládejme, že se české Ministerstvo kultury (či jiná podobná instituce) rozhodlo vyzdvihnout hodnotu tohoto architektonického dědictví a zpřístupnit je veřejnosti, aniž by bylo narušeno soukromí obyvatel. V tomto duchu tedy doplníme ke stávající Babě ještě menší návštěvnické centrum a šest pavilonů: každý z nich bude představovat jeden nebo několik charakteristických prvků jednoho z (vybraných šesti) původních domů. Pavilon bude současný a zároveň bude sdělovat něco zásadního o onom konkrétním domě. Může jít o prostorové uspořádání, okno či místo u okna, práh či vstup, schodiště nebo možná jen konstrukční detail okna či vodovodního kohoutku té doby. Nebo kontrast dobového artefaktu ready-made a moderního prostředí atd. Záleží na každém studentovi, jak a co bude jeho pavilon sdělovat. I to je součástí návrhu a tím i hodnocení. Připravili jsme vám výběr šesti zvláště významných domů Baby: - DŮM 4 od architekta Ladislava Žáka - DŮM 13 od Hany Kučerové-Záveské - DŮM 25 od Marta Stama - DŮM 29 od Oldřicha Starého - DŮM 31 od Josefa Gočára - DŮM 33 od Pavla Janáka V každém z našich šesti atelierů si 2 studenti vyberou (případně jim bude přidělen) jeden z domů na seznamu. Pracovat budou samostatně. Rozměry pavilonu budou 8x8m nebo 6x12m nebo kruhový s průměrem cca 8m. Výška bude 5-8m nad terénem, případně se suterénem pro videoprojekce (dobrovolné). 3 Pierre von Meiss, hostující profesor z EFPL a společně s ním pedagogové FA ČVUT:

8 learning to design with precedents in mind while communicating their essential character PROCEEDING IN 4 STEPS Phase 1: «Learning from precedents + Concept design» 16.02: Introduction PvM + Lecture on «Baba» by a historian, selection of house by the students in discussion with your teacher., Visit, register, sketch and measure anything likely to help you analyse and understand your building to present. (annotated hand-drawn sketches, selected photographs, etc.). b) Interpret some of these design-characteristics, coming up with a strong design concept for a small exhibition pavilion for visitors in a flat park, expressing the spirit of the building it refers to.( > annotated hand-drawn sketches and schematic model). Phase 2: «Design Development» By this time you will have discovered and understood some of the issues your design project is to address. You have thought and sketched out some strong concepts you intend to develop. You know more about the problem and available resources to solve it, than if you were «doodling», making errors and trying to understand what your teachers mean. You develop your design with no site considerations other than that it is flat and that it will be part of a visitor s parcours. Give a name to your design and comment this decision. (plans, sections and elevations drawn in pencil or CAD 1:50 and neat white model 1:50 inserted in a black circular Φ 60 cm, chipboard base plate, 10 mm thick) Phase 3 «Learning from the site» (groups of 6, each member contributing with his/her own pavilion) No site is innocent! - Each has its particular morphology, topography, history, environmental opportunities, etc. In our case, students are encouraged to take all public spaces including roads and forest. Up to you to investigate and adopt its intrinsic constraints and values in view of your oncoming coherent grouping design. (mapping, sketches, sections, vegetation, access, etc.) Phase 4 «Grouping and Site Adaption» (same groups of 6) Each of the studios (ateliers) will constitute two groups of 5-6 students with their 5-6 pavillons referring to the different houses. Their task is approaching urban design issues. You are asked to invest your research in recognizing the particular formal predispositions of each Group Insert and adapt the pavilions as well as the reconstruction of the modest welcome centre designed by F.Kavalír or one of your group to create a coherent whole in its neighbourhood-scape. Give a name to your grouping design and comment this decision. (grouping plan, section and at least one pertinent elevation + model1;50) 4 First year, 2nd semester Architectural Design Program, CVUT Faculty of Architecture, Prague, February June 2015 Pierre von Meiss, visiting professor from EPFL with Daria Balejová, Radka Kurčíková, Kateřina Rottová, Šárka Sodomková, Miroslav Ščudla and Hana Špalková from CVUT

9 NÁVRHY PRO BABU jak se poučit od vzorů a interpretovat je v návrhu POSTUP VE 4 KROCÍCH 1. FÁZE: Poučení od předchůdců + koncept návrhu 16.února : Úvod PvM a přednáška historika architektury o Babě, studenti si v diskusi s pedagogem vyberou vzorový dům. 18. února (či jiný termín po dohodě s majiteli a pedagogem): návstěva domu zaznamenejte, popisujte, skicujte, foťte, měřte vše, co Vám pomůže analyzovat a rozumět domu. (skicy s poznámkami a komentáři, fotografie atd) Pokuste se vystihnout některé z charakteristických prvků domu a na jejich základě vymyslete nosný koncept pro malý výstavní pavilon na rovný terén v parku. Nápad, který vyjádří ducha vzorové stavby. (skicy s poznámkami a pracovní schematický model) 2. FÁZE: Práce na návrhu Nyní již víte, z čeho bude Váš návrh vycházet. Máte několik slibných nápadů a rozvíjíte je. Nemusíte přitom tvořit naslepo, metodou pokus-omyl, protože víte, kam se obrátit pro inspiraci a poučení: ke vzorovému domu. V této fázi navrhujte pavilon na zelenou louku blíže neurčený rovinný pozemek. S vědomím, že bude součástí většího celku. Dejte svému návrhu jméno a vysvětlete proč. (půdorysy, řezy a pohledy kreslené rukou nebo na počítači, v měřítku 1:50, ručně kreslená perspektiva interieru včetně stínování, dále precizní bílý model na kruhovém černém podstavci průměru 60cm (lepenka tl.10mm) 3. FÁZE: Poučení na místě samém (ve skupinách po 6 studentech, každý se svým vlastním pavilonem) Každé místo má svoje! Svoji vlastní historii, terén, tvar, okolí atd. V našem případě se zaměřte na veškerá okolní veřejná prostranství, včetně cest a lesíka. Prozkoumejte, co je zde hodnotné a co není a jak to v další fázi ovlivní Váš společný urbanistický plán. (mapy, skicy, řezy, zeleň, přístup atd.) 4. FÁZE: Zastavovací plán na konkrétní místo (stejné skupiny po 6 studentech) V každém atelieru vzniknou dvě skupiny po 5-6 studentech tak, aby byly ve skupině zastoupeny všechny druhy zadání (vzorových domů). Budou zpracovávat drobný urbanismus. Osaďte pavilony na konkrétní místo a přizpůsobte mu je. Vytvořte z nich smysluplný a logický celek. Součástí areálu bude též drobné návštěvnické centrum podle původního návrhu Františka Kavalíra (1936) případně podle návrhu jedné ze skupin. Pojmenujte svůj společný návrh a vysvětlete proč.. (drobný urbanismus - zastavovací plán, řez a alespoň jeden relevantní pohled, model, 1:50) 4 Pierre von Meiss, hostující profesor z EFPL a společně s ním pedagogové FA ČVUT:

10 learning to design with precedents in mind while communicating their essential character PRACTICALITIES We have to take into account the large number of students. Therefore the critiques of phases 1 and 2 cannot take into account 70 single contributions to a small exercise or sketch. Thus, each teacher will select the 1-2 he/she considers of the highest pedagogical potential (not necessarily the «best») out of those in his/her group of approximately twelve students. They will be discussed in an open critique session with power-point projection. Renderings will be communicated in web format (yet to be defined), accessible to all fellow students and faculty 36 hours before the critique session (see addresses on separate listing). The students are asked to accept this as their contribution to the learning process of the whole studio. Ideally you share your thinking, design-research and findings. We may call this «crossfertilization» as opposed to «secret personal creativity». Students are free to contact Pierre von Meiss by anytime or day to ask questions or discuss issues related to the program and their own project development: I will try to respond within 24 hours. Brief questions and answers will be posted to everybody. The six close-up teachers are free to establish their own system of communication. Unless otherwise announced during the semester, the final public Jury takes place from June Monday afternoon June 1: mounting the complete exhibition with the pavilion design drawings and models 1:50 as well as the grouping design drawings completed! The collective grouping model to be inserted in the 1:100 master-model is due for June 6. Monday-Wednesday June 8-10, «Pavilion Jury» Each project 5 min. of student s presentation and 10 min critique/discussion (average). Thursday June 11, Jury for the twelve grouping design projects. Each project 5 min. of one delegate s presentation and 20 min critique/discussion (average).... PvM, Porto Heli, Greece, January 1 st 2015 Minor changes in this calendar and program are still possible. 5 First year, 2nd semester Architectural Design Program, CVUT Faculty of Architecture, Prague, February June 2015 Pierre von Meiss, visiting professor from EPFL with Daria Balejová, Radka Kurčíková, Kateřina Rottová, Šárka Sodomková, Miroslav Ščudla and Hana Špalková from CVUT

11 NÁVRHY PRO BABU jak se poučit od vzorů a interpretovat je v návrhu PRAKTICKÉ Je třeba vzít v potaz velký počet studentů. Není samozřejmě možné uspořádat v 1. a 2. fázi prezentaci 70 verzí stejného drobného úkolu. Proto každý z pedagogů vybere ve své zhruba dvanáčtičlenné skupině jednoho až dva studenty, kteří mají podle něj největší pedagogický potenciál (tedy ne nutně těch nejlepších ). Jejich práce (v powerpointu) pak bude součástí promítání na veřejné konzultaci. Podklady pro veřejnou konzultaci budou vždy zveřejněny na webu (formát bude dohodnut) 36h před prezentací, aby k nim spolužáci i škola měli přístup. (webový odkaz viz zvláštní list) Proto prosíme vybrané studenty o spolupráci: významnou jak pro jejich spolužáky a atelier, tak i pro výuku jako celek: sdílet své myšlenky, návrhy, hledání a nalézání znamená (na rozdíl od osobní, soukromé a intimní tvorby) pomáhat v tomtéž i ostatním. Studenti mohou kdykoliv kontaktovat Pierra von Meisse em s dotazy ohledně programu, jejich návrhu atd. Budu se snažit odpovědět do 24h. Krátké otázky a odpovědi možno řešit s kýmkoliv. Komunikace mezi jednotlivými pedagogy a jejich ateliery bude probíhat dle jejich vlastních zvyklostí. Pokud nebude během semestru určeno jinak, závěrečná obhajoba proběhne června. Pondělí 1. června odpoledne: vyvěšení a) projektů pavilonů: výkresy a modely 1:50. b) výkresy skupinových návrhů. Sobota 6. června: model skupinových návrhů v měřítku 1:100 doplnit do profi modelu Baby. Pondělí 8. června středa 10. června: OBHAJOBA PAVILONŮ Každý projekt cca: 5min prezentace a 10min diskuse/porota. Čtvrtek 11. června: OBHAJOBA VŠECH 12 SKUPINOVÝCH PROJEKTŮ Každý projekt cca: 5 min prezentace (vybraným zástupcem skupiny) a 20min diskuse/porota.... PvM, Porto Heli, Řecko, 1. ledna 2015 Drobné změny v termínech a programu jsou možné. 5 Pierre von Meiss, hostující profesor z EFPL a společně s ním pedagogové FA ČVUT:

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Annex 1: Plans of the Lab

Annex 1: Plans of the Lab Annex 1: Plans of the Lab General layout of the Lab Data network layout Laboratory 1: 24 workstations (6x4) Separated workstations (4) Laboratory 2: 12 workstations (3x4) Projection screen+ blackboard

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ STANDARDNÍCH ELEKTRONICKÝCH ZAHRANIČNÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ STANDARD ELECTRONIC FOREIGN PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Elektronický platební příkaz Účetní

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee

půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee půjčky do 3 tisic jedna noc. Do hlavního vysílacího času se pak mají vrátit některé programy, jako třeba Ozák. Incident 1:Since I started the Qubee service on 2nd week of January with 512kbs it was satisfactory

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities.

POSLECH. Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking about their free time activities. POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Markéta Zakouřilová aj5-jen-zak-pos-03 Z á k l a d o v ý t e x t : Kate and Jim are friends. It's Thursday afternoon and they are talking

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

architektura RD SVATBÍN

architektura RD SVATBÍN blok_02_15_8_sestava 1 6/10/15 1:45 AM Stránka 38 architektura RD SVATBÍN Osada Svatbín krásné klidné místo, domy ukryté v zeleni starých zahrad. Dnes tady žije pár desítek obyvatel, je tu blízko do přírody

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN

PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA CAN PRIMÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA Jak již bylo řečeno, primární modální slovesa vyjadřují míru svobody/nesvobody provádět nějakou činnost. Podíváme se na jednotlivá modální slovesa a vysvětlíme si jejich význam.

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION

CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION UHLÍKATÉ ČÁSTICE V OVZDUŠÍ MORAVSKO- SLEZSKÉHO KRAJE CARBONACEOUS PARTICLES IN THE AIR MORAVIAN-SILESIAN REGION Ing. MAREK KUCBEL Ing. Barbora SÝKOROVÁ, prof. Ing. Helena RACLAVSKÁ, CSc. Aim of this work

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016

VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ A KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 2. ročník ČESKÝ POHÁR V PLAVÁNÍ 1. kolo: 12. 3. 2016 13. 3. 2016 Pořadatel: Plavecký klub Hradec Králové, Eliščino nábřeží 842, 500 03 Hradec

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

Slavic 218/452 (M/T/W/R 12:05; Van Hise 382) FOURTH-SEMESTER (INTENSIVE) CZECH

Slavic 218/452 (M/T/W/R 12:05; Van Hise 382) FOURTH-SEMESTER (INTENSIVE) CZECH Slavic 218/452 (M/T/W/R 12:05; Van Hise 382) FOURTH-SEMESTER (INTENSIVE) CZECH Dr. David Danaher Van Hise 1444, 2-9765 dsdanaher@wisc.edu pes@mac.com 617-803-1052 (cell) Office hours: by appointment, T

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT Fodpola. ~ MINIST'RSlVO l-c-trwr. ::-:..:.::::l I ~Jpport '''~ ~ ~ KULTURY rar'nel U!JJI(A 4AM/(Ogo ~,fib ti- F '.,(\,. hlt k. d' "edl3lnl~.nnei orum

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2

Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Věty k překladu From Unit 2 part B, Project 2 Unit 2 part B - translation practice 1. Proč jsou Mickey a Millie doma odpoledne? Why are Mickey and Millie at home in the afternoon? 2. Proč nejde Mut do

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh22 Vypracovala,

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013

18.VY_32_INOVACE_AJ_UMB18, Frázová slovesa.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Worksheet Methodology Sources 2 Decide which words are considered prepositions (předložky) and which are particles (částice) Source: SWAN, Michael a Catharine

Více

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis

Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis Zásadní gramatické struktury (pro SOU) Michal Kadlec, Dis PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ VY_32_INOVACE_AK_2_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Business correspondence Business English Ročník: Identifikace materiálu:

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Embassy of the United States of America

Embassy of the United States of America Program Malých grantů Přihláška of the United States of America Děkujeme vám za zájem o program Malých grantů Velvyslanectví USA v Praze. Jelikož v každém grantovém kole obvykle dostáváme 100 až 170 přihlášek,

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět

Chit Chat 2 - Unit 7. Lekce: STRANA 34. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: SLOVÍČKA naučit. Cvičení: SLOVÍČKA rozumět www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Chit Chat - Unit 7 (ch_unit7.jbb) Chit Chat - Unit 7 Lekce: STRANA Cvičení: SLOVÍČKA naučit English angličtina Maths matematika It s nine o clock.

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

EUPŠ Clothes and fashion I

EUPŠ Clothes and fashion I Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh24 Vypracovala,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0456 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_198 Jméno autora: Třída/ročník: Mgr. Eva Lopatová

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více