learning to design with precedents in mind... while communicating their essential character

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "learning to design with precedents in mind... while communicating their essential character"

Transkript

1 learning to design with precedents in mind... while communicating their essential character NÁVRHY pro BABU jak se poučit od vzorů a interpretovat je v návrhu CVUT, Faculty of Architecture, PRAGUE, 2 nd semester, 1 st year, February June 2015 Pierre von Meiss, visiting professor from EPFL with/ hostující profesor z EPFL a společně s ním pedagogové FA ČVUT:

2 learning to design with precedents in mind while communicating their essential character INTRODUCTION Legitimate questions asked by students could be: why is this teacher asking us to do all that work? What will I be able to do better at the end of the semester? To what extent is this going to help me later on? A further question most students ask themselves is how to find out what his teachers want to see as a result (to get good marks). Architectural design involves a very complex process of understanding the task and program, the site, searching for data, questioning data, ordering them with hierarchy, searching for pertinent precedents, dealing with space and place, structure, light, materials, image and introducing a hierarchy, to develop and sustain a pertinent concept including the students personal personal interpretation. The pedagogical strategy, based on our experience, is that during the beginning years of learning architectural design, it is to a certain extent preferable to isolate temporarily some of these often rather complex and occasionally contradictory design ingredients. Our approach will be based on getting design cues from pertinent precedents for two reasons: - Our architectural knowledge and know-how may be motivated by our hic et nunc. Its most fruitful foundation is nevertheless the result of a tremendous amount of previous research, thought, experimentation, failures and successes, (not too different from a biologist basing his forthcoming research on the present state of the art in his field of science). - Do we know of any world-famous architect from Vitruvius to Alberti, Palladio, Schinkel, Wright, Mies, Le Corbusier, Kahn, Van Eyck, Siza, Zumthor and many others, who were not referring to their relation and interpretation of the past?. We are not able to teach you how to become a genius; all we may achieve with patience and your personal contribution is to have you become a responsible and skillful architect. Everything beyond is a matter of your personality and commitment. 1 First year, 2nd semester Architectural Design Program, CVUT Faculty of Architecture, Prague, February June 2015 Pierre von Meiss, visiting professor from EPFL with Daria Balejová, Radka Kurčíková, Kateřina Rottová, Šárka Sodomková, Miroslav Ščudla and Hana Špalková from CVUT

3 NÁVRHY PRO BABU jak se poučit od vzorů a interpretovat je v návrhu ÚVOD Studenti se někdy oprávněně ptají: Proč po nás učitel chce všechnu tu práci? Co budu umět nového na konci semestru? A k čemu mi to bude později? Další otázka, kterou si student často kladou, je: co ode mne učitel očekává a jak to splnit (abych dostal dobrou známku)? Navrhování architektury je velmi složitý proces: Je třeba porozumět zadání, náplni a místu, shánět a vyhodnotit podklady, správně je utřídit, hledat vhodné vzory, vypořádat se s prostorem, s místem, s konstrukcí, s osvětlením, s materiály, se vzhledem, to vše ve správném poměru. A v neposlední řadě: mít nápad a udržet jej a vložit do všeho kus sebe sama. Při výuce navrhování v prvních ročnících se nám osvědčila pedagogická metoda, která záměrně separuje jednotlivé (a občas protichůdné) úseky této velmi složité cesty. Náš přístup stojí na poučení se ze vhodných vzorů a precedentů, a to ze dvou důvodů: - Co víme o architektuře a jak ji děláme je samozřejmě podmíněno naším hic et nunc tady a teď. Nejlepší plody však nese ta práce, která staví na bezpočtu předchozích hledání, promýšlení, experimentech, úspěších či neúspěších (podobně jako práce biologa, který svůj současný výzkum staví na všem, co dosud bylo v jeho oboru prozkoumáno). - Který ze světově proslulých architektů od Vitruvia po Albertiho, Palladia, Schinkela, Wrighta, Miese, Le Corbusiera, Kahna, Van Eycka, Sizu či Zumthora a mnoha dalších který z nich se neodkazuje a nevztahuje k minulosti?. Nedokážeme Vás naučit, jak se stat géniem. My můžeme jen trpělivě a s Vaším osobním přispěním usilovat, aby se z Vás stali odpovědní a zdatní architekti. To další pak už závisí na Vás a Vašem vkladu. 1 Pierre von Meiss, hostující profesor z EFPL a společně s ním pedagogové FA ČVUT:

4 learning to design with precedents in mind while communicating their essential character LEARNING OUTCOMES? Students want and have to know what they are supposed to be able to do by the end of the day, the week or in this case, the semester.1) 1) Ability to apply schematic diagrams for investigating spatial form and relationships: figureground, radiance 2), size, measure and proportion, tension versus compression, continuity versus discontinuity, regularity versus exception to a rule, etc. [pp 20-26, 33-64, , ] 3) 2) Ability to identify the basic concepts and rules, which govern a specific architectural object or setting in terms geometrical and spatial organization (vertical & horizontal). [pp 23-25, ] 3) 3) Ability to identify three and apply one of the following basic concepts of spatial organization: [pp ] 3) - Situcture-space (i.e. Louis Kahn) - Raumplan (i.e. Adolf Loos) - Plan-libre (i.e. Le Corbusier) 4) Ability to search for means to recognize a buildings relation to earth and to sky. [pp , 269] 3) 5) Ability to represent and evaluate the relative light & shade distribution of an interior space, taking into account its primary and secondary (reflective) sources. [pp ] 3) 6) Ability to structure a quick, project-oriented site analysis, taking into account its larger and closer contexts topography, morphology, history, spatial organization and use patterns, grouping principles, capable of informing the design process of its transformation. [pp 93-99, ] 3) 7) Ability to compose a coherent grouping from differing elements and adapt them to an existing topography and urbanized site. [pp , etc.] 3) 1) Nilson, Linda B.,Teaching at its best, Chapter 2, Jossey-Bass, a Wiley imprint,3rd ed ) Arnheim, Rudolf, Art and visual perception, A psychology of the creative eye (1954) ) all page numbers refer to: von Meiss, Pierre, Elements of Architecture, EPFL Press- Routledge 2nd edition 2013 (and its forthcoming Czech translation). 2 First year, 2nd semester Architectural Design Program, CVUT Faculty of Architecture, Prague, February June 2015 Pierre von Meiss, visiting professor from EPFL with Daria Balejová, Radka Kurčíková, Kateřina Rottová, Šárka Sodomková, Miroslav Ščudla and Hana Špalková from CVUT

5 NÁVRHY PRO BABU jak se poučit od vzorů a interpretovat je v návrhu CO SE NAUČÍM? Studenti chtějí a také potřebují vědět, co se mají naučit: dnes, tento týden, či v našem případě: v tomto semestru. 1) 1) Umět používat schematické diagramy prostorů a vztahů: figura-pozadí, vyzařování, velikost, míra a proporce, tlak versus stlačení, spojitost versus nesouvislost, pravidelnost versus vyjímka z pravidla atd. [pp 20-26, 33-64, , ] 3) 2) Umět chápat základní architektonická pravidla a koncepty v konkrétní stavbě či prostředí: půdorysné a prostorové uspořádání (vertikální a horizontální). [pp 23-25, ] 3) 3) Umět rozpoznat tři základní principy prostorového uspořádání a alespoň jeden z nich umět použít: [pp ] 3) - Structure space Uspořádaný prostor (viz Louis Kahn) - Raumplan (viz Adolf Loos) - Plan-libre Volný půdorys (viz Le Corbusier) 4) Umět komplexně pochopit, jak se stavba vztahuje k zemi a k nebi. [pp , 269] 3) 5) Umět si představit a vyhodnotit světelné poměry ve vnitřním prostoru: světlo a stín, jejich zdroje, odrazy, odrazy odrazů. [pp ] 3) 6) Umět provést rychlou analýzu místa-pozemku a jeho blízkého či vzdálenějšího okolí: topografie (terén), morfologie (tvary), historie, prostorové uspořádání a schemata, urbanistické principy a vše, co má vliv na návrh a jeho průběh. [pp 93-99, ] 3) 7) Umět smysluplně seskupit různorodé prvky-objekty do jednoduchého urbanismu v reálném terénu a prostředí. [pp , etc.] 3) 1) Nilson, Linda B.,Teaching at its best, Chapter 2, Jossey-Bass, a Wiley imprint,3 rd ed ) Arnheim, Rudolf, Art and visual perception, A psychology of the creative eye (1954) ) všechny čísla stránek viz: von Meiss, Pierre, Elements of Architecture, EPFL Press- Routledge 2 nd edition 2013 (brzy vyjde česky). 2 Pierre von Meiss, hostující profesor z EFPL a společně s ním pedagogové FA ČVUT:

6 learning to design with precedents in mind while communicating their essential character PROGRAM Our pretext is the «Baba Siedlung», a Czech historical witness of the Modern Movement. Initiated by the Czech Werkbund, 33 one-family houses were built on a private housing estate in the (then) outskirts of Prague in to demonstrate main issues of Modernity. With the private housing estate, Baba never really got the international aura in terms of a laboratory for the future such as Weissenhof in Stuttgart. Nevertheless its architects were invited to build a house demonstrating THE new ways of building and living. Today, architectural and other tourists are frustrated, because these historical witnesses are (fortunately) still inhabited by families. Therefore visitors can only steel a superficial glimpse of the houses from the street. Suppose the Czech Ministry of Culture (or some other institution) decided to value this heritage, making it somehow accessible without intruding the inhabitants privacy. Our hypothesis is to accompany the estate by a modest visitors centre plus six pavilions to visit. Each pavilion is to represent one or several of the prevailing characteristics of one selected original house it is referring to. The pavilion will be contemporary, but it is also to communicate something important about that particular house. This may line up with spatial arrangements, a window and the place next to it, the threshold and entry, the stair, or perhaps only some constructive details from windows to faucets of that time, or exhibiting pertinent elements as found objects confronted with the present, etc. It is up to the student to decide on what his pavilion will present and represent. This is part of the design problem and evaluation. We pre-selected six houses of particular interest: - House 4: Ladislav Zak - House 13: Hana Kucerova-Zaveska - House 25: Mart Stamm - House 29: Oldrich Stary - House 31: Josef Gocar - House 33: Pavel Janek In each of our six ateliers 2 students choose or will be allocated one of the houses. Work is conducted individually. The pavilion dimensions will be 8x8 m or 6x12m or circular with a diameter of ca. 8 m. The height is 5-8 m above ground. A basement for video projection is conceivable (optional). 3 First year, 2nd semester Architectural Design Program, CVUT Faculty of Architecture, Prague, February June 2015 Pierre von Meiss, visiting professor from EPFL with Daria Balejová, Radka Kurčíková, Kateřina Rottová, Šárka Sodomková, Miroslav Ščudla and Hana Špalková from CVUT

7 NÁVRHY PRO BABU jak se poučit od vzorů a interpretovat je v návrhu PROGRAM Naše téma je osada Baba, výkladní skříň české Moderny. V letech koupil Svaz československého díla (tehdy) na okraji Prahy pozemek, kde postavil 33 rodinných domů, které měly být ukázkou architektury Moderny. Na rozdíl od soudobých projektů ve Weissenhofu či Stuttgartu se Baba (kvůli soukromému charakteru bydlení) nikdy nestala světově proslulou. Nicméně I zde byli architekti vyzváni postavit dům jako ukázku těch pravých, nových způsobů stavění a bydlení. Dnes je většina těchto památek k velké lítosti architektů a návštěvníků nepřístupná a mnohé z nich můžeme obdivovat pouze přes plot, jelikož jsou (bohudík) dodnes obývané. Předpokládejme, že se české Ministerstvo kultury (či jiná podobná instituce) rozhodlo vyzdvihnout hodnotu tohoto architektonického dědictví a zpřístupnit je veřejnosti, aniž by bylo narušeno soukromí obyvatel. V tomto duchu tedy doplníme ke stávající Babě ještě menší návštěvnické centrum a šest pavilonů: každý z nich bude představovat jeden nebo několik charakteristických prvků jednoho z (vybraných šesti) původních domů. Pavilon bude současný a zároveň bude sdělovat něco zásadního o onom konkrétním domě. Může jít o prostorové uspořádání, okno či místo u okna, práh či vstup, schodiště nebo možná jen konstrukční detail okna či vodovodního kohoutku té doby. Nebo kontrast dobového artefaktu ready-made a moderního prostředí atd. Záleží na každém studentovi, jak a co bude jeho pavilon sdělovat. I to je součástí návrhu a tím i hodnocení. Připravili jsme vám výběr šesti zvláště významných domů Baby: - DŮM 4 od architekta Ladislava Žáka - DŮM 13 od Hany Kučerové-Záveské - DŮM 25 od Marta Stama - DŮM 29 od Oldřicha Starého - DŮM 31 od Josefa Gočára - DŮM 33 od Pavla Janáka V každém z našich šesti atelierů si 2 studenti vyberou (případně jim bude přidělen) jeden z domů na seznamu. Pracovat budou samostatně. Rozměry pavilonu budou 8x8m nebo 6x12m nebo kruhový s průměrem cca 8m. Výška bude 5-8m nad terénem, případně se suterénem pro videoprojekce (dobrovolné). 3 Pierre von Meiss, hostující profesor z EFPL a společně s ním pedagogové FA ČVUT:

8 learning to design with precedents in mind while communicating their essential character PROCEEDING IN 4 STEPS Phase 1: «Learning from precedents + Concept design» 16.02: Introduction PvM + Lecture on «Baba» by a historian, selection of house by the students in discussion with your teacher., Visit, register, sketch and measure anything likely to help you analyse and understand your building to present. (annotated hand-drawn sketches, selected photographs, etc.). b) Interpret some of these design-characteristics, coming up with a strong design concept for a small exhibition pavilion for visitors in a flat park, expressing the spirit of the building it refers to.( > annotated hand-drawn sketches and schematic model). Phase 2: «Design Development» By this time you will have discovered and understood some of the issues your design project is to address. You have thought and sketched out some strong concepts you intend to develop. You know more about the problem and available resources to solve it, than if you were «doodling», making errors and trying to understand what your teachers mean. You develop your design with no site considerations other than that it is flat and that it will be part of a visitor s parcours. Give a name to your design and comment this decision. (plans, sections and elevations drawn in pencil or CAD 1:50 and neat white model 1:50 inserted in a black circular Φ 60 cm, chipboard base plate, 10 mm thick) Phase 3 «Learning from the site» (groups of 6, each member contributing with his/her own pavilion) No site is innocent! - Each has its particular morphology, topography, history, environmental opportunities, etc. In our case, students are encouraged to take all public spaces including roads and forest. Up to you to investigate and adopt its intrinsic constraints and values in view of your oncoming coherent grouping design. (mapping, sketches, sections, vegetation, access, etc.) Phase 4 «Grouping and Site Adaption» (same groups of 6) Each of the studios (ateliers) will constitute two groups of 5-6 students with their 5-6 pavillons referring to the different houses. Their task is approaching urban design issues. You are asked to invest your research in recognizing the particular formal predispositions of each Group Insert and adapt the pavilions as well as the reconstruction of the modest welcome centre designed by F.Kavalír or one of your group to create a coherent whole in its neighbourhood-scape. Give a name to your grouping design and comment this decision. (grouping plan, section and at least one pertinent elevation + model1;50) 4 First year, 2nd semester Architectural Design Program, CVUT Faculty of Architecture, Prague, February June 2015 Pierre von Meiss, visiting professor from EPFL with Daria Balejová, Radka Kurčíková, Kateřina Rottová, Šárka Sodomková, Miroslav Ščudla and Hana Špalková from CVUT

9 NÁVRHY PRO BABU jak se poučit od vzorů a interpretovat je v návrhu POSTUP VE 4 KROCÍCH 1. FÁZE: Poučení od předchůdců + koncept návrhu 16.února : Úvod PvM a přednáška historika architektury o Babě, studenti si v diskusi s pedagogem vyberou vzorový dům. 18. února (či jiný termín po dohodě s majiteli a pedagogem): návstěva domu zaznamenejte, popisujte, skicujte, foťte, měřte vše, co Vám pomůže analyzovat a rozumět domu. (skicy s poznámkami a komentáři, fotografie atd) Pokuste se vystihnout některé z charakteristických prvků domu a na jejich základě vymyslete nosný koncept pro malý výstavní pavilon na rovný terén v parku. Nápad, který vyjádří ducha vzorové stavby. (skicy s poznámkami a pracovní schematický model) 2. FÁZE: Práce na návrhu Nyní již víte, z čeho bude Váš návrh vycházet. Máte několik slibných nápadů a rozvíjíte je. Nemusíte přitom tvořit naslepo, metodou pokus-omyl, protože víte, kam se obrátit pro inspiraci a poučení: ke vzorovému domu. V této fázi navrhujte pavilon na zelenou louku blíže neurčený rovinný pozemek. S vědomím, že bude součástí většího celku. Dejte svému návrhu jméno a vysvětlete proč. (půdorysy, řezy a pohledy kreslené rukou nebo na počítači, v měřítku 1:50, ručně kreslená perspektiva interieru včetně stínování, dále precizní bílý model na kruhovém černém podstavci průměru 60cm (lepenka tl.10mm) 3. FÁZE: Poučení na místě samém (ve skupinách po 6 studentech, každý se svým vlastním pavilonem) Každé místo má svoje! Svoji vlastní historii, terén, tvar, okolí atd. V našem případě se zaměřte na veškerá okolní veřejná prostranství, včetně cest a lesíka. Prozkoumejte, co je zde hodnotné a co není a jak to v další fázi ovlivní Váš společný urbanistický plán. (mapy, skicy, řezy, zeleň, přístup atd.) 4. FÁZE: Zastavovací plán na konkrétní místo (stejné skupiny po 6 studentech) V každém atelieru vzniknou dvě skupiny po 5-6 studentech tak, aby byly ve skupině zastoupeny všechny druhy zadání (vzorových domů). Budou zpracovávat drobný urbanismus. Osaďte pavilony na konkrétní místo a přizpůsobte mu je. Vytvořte z nich smysluplný a logický celek. Součástí areálu bude též drobné návštěvnické centrum podle původního návrhu Františka Kavalíra (1936) případně podle návrhu jedné ze skupin. Pojmenujte svůj společný návrh a vysvětlete proč.. (drobný urbanismus - zastavovací plán, řez a alespoň jeden relevantní pohled, model, 1:50) 4 Pierre von Meiss, hostující profesor z EFPL a společně s ním pedagogové FA ČVUT:

10 learning to design with precedents in mind while communicating their essential character PRACTICALITIES We have to take into account the large number of students. Therefore the critiques of phases 1 and 2 cannot take into account 70 single contributions to a small exercise or sketch. Thus, each teacher will select the 1-2 he/she considers of the highest pedagogical potential (not necessarily the «best») out of those in his/her group of approximately twelve students. They will be discussed in an open critique session with power-point projection. Renderings will be communicated in web format (yet to be defined), accessible to all fellow students and faculty 36 hours before the critique session (see addresses on separate listing). The students are asked to accept this as their contribution to the learning process of the whole studio. Ideally you share your thinking, design-research and findings. We may call this «crossfertilization» as opposed to «secret personal creativity». Students are free to contact Pierre von Meiss by anytime or day to ask questions or discuss issues related to the program and their own project development: I will try to respond within 24 hours. Brief questions and answers will be posted to everybody. The six close-up teachers are free to establish their own system of communication. Unless otherwise announced during the semester, the final public Jury takes place from June Monday afternoon June 1: mounting the complete exhibition with the pavilion design drawings and models 1:50 as well as the grouping design drawings completed! The collective grouping model to be inserted in the 1:100 master-model is due for June 6. Monday-Wednesday June 8-10, «Pavilion Jury» Each project 5 min. of student s presentation and 10 min critique/discussion (average). Thursday June 11, Jury for the twelve grouping design projects. Each project 5 min. of one delegate s presentation and 20 min critique/discussion (average).... PvM, Porto Heli, Greece, January 1 st 2015 Minor changes in this calendar and program are still possible. 5 First year, 2nd semester Architectural Design Program, CVUT Faculty of Architecture, Prague, February June 2015 Pierre von Meiss, visiting professor from EPFL with Daria Balejová, Radka Kurčíková, Kateřina Rottová, Šárka Sodomková, Miroslav Ščudla and Hana Špalková from CVUT

11 NÁVRHY PRO BABU jak se poučit od vzorů a interpretovat je v návrhu PRAKTICKÉ Je třeba vzít v potaz velký počet studentů. Není samozřejmě možné uspořádat v 1. a 2. fázi prezentaci 70 verzí stejného drobného úkolu. Proto každý z pedagogů vybere ve své zhruba dvanáčtičlenné skupině jednoho až dva studenty, kteří mají podle něj největší pedagogický potenciál (tedy ne nutně těch nejlepších ). Jejich práce (v powerpointu) pak bude součástí promítání na veřejné konzultaci. Podklady pro veřejnou konzultaci budou vždy zveřejněny na webu (formát bude dohodnut) 36h před prezentací, aby k nim spolužáci i škola měli přístup. (webový odkaz viz zvláštní list) Proto prosíme vybrané studenty o spolupráci: významnou jak pro jejich spolužáky a atelier, tak i pro výuku jako celek: sdílet své myšlenky, návrhy, hledání a nalézání znamená (na rozdíl od osobní, soukromé a intimní tvorby) pomáhat v tomtéž i ostatním. Studenti mohou kdykoliv kontaktovat Pierra von Meisse em s dotazy ohledně programu, jejich návrhu atd. Budu se snažit odpovědět do 24h. Krátké otázky a odpovědi možno řešit s kýmkoliv. Komunikace mezi jednotlivými pedagogy a jejich ateliery bude probíhat dle jejich vlastních zvyklostí. Pokud nebude během semestru určeno jinak, závěrečná obhajoba proběhne června. Pondělí 1. června odpoledne: vyvěšení a) projektů pavilonů: výkresy a modely 1:50. b) výkresy skupinových návrhů. Sobota 6. června: model skupinových návrhů v měřítku 1:100 doplnit do profi modelu Baby. Pondělí 8. června středa 10. června: OBHAJOBA PAVILONŮ Každý projekt cca: 5min prezentace a 10min diskuse/porota. Čtvrtek 11. června: OBHAJOBA VŠECH 12 SKUPINOVÝCH PROJEKTŮ Každý projekt cca: 5 min prezentace (vybraným zástupcem skupiny) a 20min diskuse/porota.... PvM, Porto Heli, Řecko, 1. ledna 2015 Drobné změny v termínech a programu jsou možné. 5 Pierre von Meiss, hostující profesor z EFPL a společně s ním pedagogové FA ČVUT:

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

PRAGUE URBAN CAMPUS I FA CVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVA I ROMAN CHVILICEK I

PRAGUE URBAN CAMPUS I FA CVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVA I ROMAN CHVILICEK I PRAGUE URBAN CAMPUS I FA CVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVA I ROMAN CHVILICEK I PRAGUE URBAN CAMPUS RAIL FREIGHT STATION ZIZKOV Architecture and urbanism Faculty of architecture CTU in Prague Diploma

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2005 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org Miloš Šifalda Head of Educational Department of Regional Office of Southern Moravia School Act and Innovative Trends in Brno Second volume of international

Více

work[shop] under construction MATOSINHOS 10/2013 FUA TUL UNIVERSIDADE LUSOFONA DO PORTO

work[shop] under construction MATOSINHOS 10/2013 FUA TUL UNIVERSIDADE LUSOFONA DO PORTO work[shop] under construction MATOSINHOS 10/2013 FUA TUL UNIVERSIDADE LUSOFONA DO PORTO Recenzent: Zdeňka Němcová Zedníčková Technická univerzita v Liberci, 2014 ISBN 978-80-7494-047-7 The Faculty of

Více

Už nebudu chodit bosko více!

Už nebudu chodit bosko více! Technická univerzita v Liberci Fakulta umění a architektury Bakalářské práce Ateliéru Zdeňka Fránka a Radka Suchánka Semestrální projekt Ateliéru Petra Janoše a Petra Šmídka/ Technical University of Liberec

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

DALTON INTERNATIONAL. magazine

DALTON INTERNATIONAL. magazine DALTON INTERNATIONAL magazine 10 th INTERNATIONAL DALTON CONFERENCE 3/5/ BRNO HALL OF OMBUDSMAN BUDOVA VEREJNEHO OCHRANCE PRAV UDOLNI 39, BRNO POD ZÁŠTITOU VEDOUCÍHO ODBORU ŠKOLSTVÍ (OŠMT) ODBORU ZAHRANIČNÍCH

Více

CLIL Management III. ročník

CLIL Management III. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management III. ročník III. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

Překlad textu byl Translation financován funded prostřednictvím by

Překlad textu byl Translation financován funded prostřednictvím by Jorma Enkenberg, profesor Professor (vzdělávání) (Education) Anu Liljeström, Anu Liljeström, výzkumný Researcher pracovník (Education) (vzdělávání Henrikka Henriikka Vartiainen, Vartiainen, výzkumný Researcher

Více

UKÁZKY DVOJSTRAN Z KAPITOLY ARCHITEKTURA VYBRANÉ UKÁZKY DVOJSTRAN NEJSOU PREZENTOVÁNY V POŘADÍ SHODNÉM S KNIHOU. ill. 279 veslařský klub Neratovice ill. 322 ill. 324 ill. 322,323,324 FONTÁNA / 1995 96

Více

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje?

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje? Tak zní krédo úspěšného architektonického Ateliéru Kunc. Jeho majitel a hlavní architekt MgA. Michal Kunc, který Royal Reportu poskytl rozhovor, k tomu dodává: Snažím se, aby moje domy byly pohodlné, aby

Více

SAMPLE TWOPAGE SPREADS FROM CHAPTER ARCHITECTURE SAMPLE TWOPAGE SPREADS ARE NOT PRESENTED IN THE ORDER OF THE BOOK. ill. 279 veslařský klub Neratovice ill. 322 ill. 324 ill. 322,323,324 FONTÁNA / 1995

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

V. Zlínský salon mladých 5 th Zlín Youth Salon 2009

V. Zlínský salon mladých 5 th Zlín Youth Salon 2009 5 th Zlín Youth Salon 2009 V. Zlínský salon mladých 5 th Zlín Youth Salon 2009 V. Zlínský salon mladých je oficiální doprovodnou akcí českého předsednictví EU. Záštitu nad V. Zlínským salonem mladých převzali:

Více

MUSTERDOPPELSEITEN AUS DEM KAPITEL ARCHITEKTUR AUSGESUCHTE DOPPELSE TENMUSTER S ND N CHT W E M BUCH N DER GLE CHEN RE HENFOLGE PRESENT ERT ill. 279 veslařský klub Neratovice ill. 322 ill. 324 ill. 322,323,324

Více

FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURKISH BELEK

FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURKISH BELEK www.wellnessbook.eu 01/2010 69 Kč 3,19 www.wellnessbook.eu FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURECKÝ BELEK golf, moře, bazén, lázně, výřivky,

Více

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE

THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE 4 2011 THE JEWISH MUSEUM IN PRAGUE Vážení čtenáři, S končícím rokem 2011 uzavíráme jednu dlouhou kapitolu vydávání Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v roce 1996. Další, už 15. ročník začne vycházet jednak

Více

IAESTE. Nabídka projektů Events IAESTE CZ 2011/2012. The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

IAESTE. Nabídka projektů Events IAESTE CZ 2011/2012. The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience IAESTE Nabídka projektů Events IAESTE CZ 2011/2012 The International Association for the Exchange IAESTE Česká republika. An independent non-governmental Organisation (NGO), with 85 Members and Co-operating

Více

Chem. Listy 99, 531 544 (2005)

Chem. Listy 99, 531 544 (2005) THE CHEMISTRY "EUROBACHELOR" Version 2005.1 CHEMICKÝ EUROBAKALÁŘ Verze 2005.1 Dvojjazyčná verze je publikována záměrně, neboť anglická je závazná pro terminologii a obsah při akreditaci přihlášených kurzů

Více

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information

Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze / Informace o studiu Academy of Fine Arts in Prague / Study Information Akademie výtvarných umění v Praze od historie po současnost Akademie výtvarných umění v Praze byla

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více

budoucnost centra brna the future of brno centre projektová urbanistická SOUTĚŽ CCEA moba statutární město brno

budoucnost centra brna the future of brno centre projektová urbanistická SOUTĚŽ CCEA moba statutární město brno otázky a odpovědi / questions and answers I. kolo / 1 st round formality + zadání soutěže a podklady / formalities + competition brief and documentation projektová urbanistická SOUTĚŽ / URBAN DESIGN project

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

Cena Stanislava Libenského 2009

Cena Stanislava Libenského 2009 1 Cena Stanislava Libenského 2009 Cena Stanislava Libenského 2009 Stanislav Libenský Award 2009 Záštitu poskytli manželka prezidenta ČR Livia Klausová a primátor hlavního města Prahy Pavel Bém The project

Více