OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Základy e-didaktiky pro e-tutory

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Základy e-didaktiky pro e-tutory"

Transkript

1 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Základy e-didaktiky pro e-tutory Jiří Pavlíček Ostrava 2003

2 3. DIDAKTIKA V E-LEARNINGU Cíle Po prostudování lekce se budete umět orientovat v oblasti obsahu výuky pro e-learning. Vyjmenujete a stručně popíšete Gagného 9 bodů výuky. Budete schopni vyjmenovat teorie učení, které jsou úzce spojeny s e- learningem a popsat jejich principy. Porozumíte stylům učení a úloze multimedií v e-learningu. Budete umět vysvětlit úlohu a principy projektování výuky. Vysvětlíte zásady strukturovaného přístupu a modularizace ve výuce. Tyto postupy znázorníte použitím diagramů. Budete umět vyjmenovat různé formy hodnocení. Školní hodnocení zařadíte do Kirkpatrickova systému hodnocení. Čas K prostudování lekce budete potřebovat asi 6 hodin. Průvodce textem V lekci se budeme zabývat problematikou výukového procesu. Lekce je poměrně náročná, na malém prostoru shrnujeme mnoho informací. Její struktura je standardní, lekce probíhá tak, jak jste si již určitě zvykli. Po absolvování lekce budete dostatečně vybaveni, abyste mohli žákům radit v oblasti procesu výuky. Podrobněji se s látkou můžete seznámit ve zdrojích, na něž odkazuji. Konkrétní postupy a příklady budeme ukazovat i procvičovat v živém kursu. Nicméně pro jeho zdárné absolvování je důležitá teoretická výbava, které se začnete právě teď věnovat. K tomu Vám přeji hodně zdaru a užitku Obsah lekce 1. Gagného devět bodů výuky 2. Teorie učení 3. Styly učení 4. Projektování výuky 5. Strukturovaný a modulární přístup 6. Hodnocení Klíčová slova Proces výuky, navrhování výuky, projektování, teorie učení, programované učení, strategie výuky, styly učení, multimedia, projektování výuky, instructional design, navrhování, analýza, design, cíle učení, struktura kursu, model kursu, vývoj, algoritmus učení, hierarchie, moduly, výukové objekty, implementace, hodnocení, úrovně hodnocení, scénář kursu, diagramy. 3.1 Gagného 9 bodů (událostí) výuky Určitě si dovedete představit výukový proces v jeho rozmanitosti. Současně však alespoň intuitivně cítíte, že ve v procesu výuky existuje jistý řád, někdy až rigorozní ve smyslu postupu: začátek výuky, výklad, cvičení, 2

3 zkoušení, konec. Abychom uvedené povýšili na žádoucí úroveň, popíšeme výukový proces podle R. Gagné, který vyjmenovává události, jež by měly být přítomny v každém výukovém celku (kursu, lekci, hodině). Ukážeme si je pomocí tabulky, jež ukazuje návod, postup výuky. Událost 1. Získej pozornost Představ problém či novou situaci. 2. Informuj žáky o cílech To umožní žákům zorganizovat mysl a přichystat se k naslouchání, pozorování, provádění. 3. Vyvolej předchozí naučení To umožní žákům stavět na předchozích znalostech a dovednostech, vytvářet vztahy. Procedura-činnost Vyprávěj příběh.demonstruj situaci. Presentuj problém, který budete řešit. Ukaž něco chybným způsobem (výuka pak ukáže, jak to má být správně). Zdůrazni důležitost, závažnost. Existuje přísloví: řekni, co se chystáš říci, vyprávěj, řekni, cos povídal. To je klíč k efektivitě:! popiš cíle lekce! stanov čeho žáci dosáhnou! ukaž jim, jak to budou moci použít. Připomeň žákům jejich dosavadní znalosti relevantní k této lekci. Zasaď věci do souvislostí, napomůže to učení a zapamatování. 4. Presentuj materiál Rozděl informace na malé části, vyhni se tak přetěžování paměti. Uplatni výukové strategie a úlohy. Specifikuj úrovně obtížnosti. 5. Prováděj učením To neznamená obsah učiva, ale pokyny, jak se naučit. 6. Iniciuj a povzbuzuj k výkonu 7. Poskytni zpětnou vazbu Ukaž žákovi správnou odpověď, analyzuj jeho reakce. Používej rozličné kanály a media, vysvětluj žákům jak na to. Stupeň naučení se tak zvyšuje, protože žáci neztrácí čas hledáním cesty. Procvičuj tím, že necháš žáky úlohy samostatně vykonávat s nově osvojeným chováním, dovednostmi, znalostmi. Formou je test, kvíz, či slovní komentář. Zpětná vazba musí být určitá, ne typu "zapracoval jsi dobře". Řekni žákům, proč udělali dobrou práci, poskytni vedení jejich odpověďmi. 8. Ohodnoť výkon Testuj, abys zjistil, zda došlo k naučení. Ukáže to rovněž informaci o postupu. 3

4 9. Zlepši uchování v paměti a umožni transfer Informuj žáky o podobných situacích, nastav možnosti dalšího procvičení, navoď situace k transferu, zopakuj lekci. 4 Tab 1: Gagného 9 bodů výuky Uvedené body či události by měly být součástí každého dobře zkonstruovaného výukového programu. Z pozice e-tutora Vás bude uvedený postup zajímat, protože! jim prochází žák! podle jeho použití poznáte dobrý výukový program! některé jeho body budete realizovat v online výuce. Cvičení 1. Sestavte odpovídající vývojový diagram, který Vám bude sloužit jako názorná pomůcka při konstruování výukové hodiny. 3.2 Teorie učení Stručně se zastavíme u dvou oblastí, které jsou pro výuku a učení určující. Popíšeme proces učení, jeho jednotlivé aspekty a cesty, jimiž k naučení dochází. Učení je psychická činnost. Existuje celá řada teorií, které učení popisují a vysvětlují. Jsou založeny na psychologických zákonitostech a jevech. Většinou mají experimentální charakter, vychází z pozorování, popisu a zobecnění. Pro naše účely jsou podstatné následující tři, mají největší vliv na konstrukci výuky v počítačové podobě. Opět si pomůžeme tabulkou. Filosofický Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus směr Teorie učení Princip procesu učení Výsledek učení Postup učení Programované učení Podnět (Sstimulus)-Reakce (R-reaction)- Zpevnění (Rfreinforcement). Změna chování automatizací. Učení nastává, jeli vyvoláno otázkou vedoucí k aktivní odpovědi, je-li uskutečňováno vlastním tempem v malých krocích, je-li zpevňováno Kognitivní teorie Strukturování a organizování informací. Domény kognitivní, psychomotorická a postojová. Změna chování myšlenkovým procesem. Učení nastává zpracováním informací prostřednictvím procesorů a uložením, strukturováním a organizováním v paměti. 9 událostí Konstruktivní učení Učení vytvářením a aktualizací vzorců (asimilací a akomodací). Změna zkušeností a schemat. Učení nastává osobní zkušeností žáka, zařazováním znalostí do kontextu, jejich asimilací do existujících schemat, resp. vytvářením nových

5 znalostí správné odpovědi a zpevnění je řízeno. Učení je řízeno programem. učení. Rozdělení učiva do malých kroků. souvislostí a vzorců. Žák učení kontroluje a řídí. Metody Stanovení cílů, otázka, problém, aktivní odpověď, postupná progrese, iterace ke správné odpovědi, drilování, procvičování, asociace, zřetězení, zobecňování, měření výkonu podle cílů. Stanovení cílů, vysvětlování, demonstrace, ilustrování, klasifikace, strukturování, organizování, příklady, algoritmické řešení problémů, analogie, porozumění, analýza, syntéza, aplikace, hodnocení, měření výkonu podle cílů. Modelování, simulace, heuristické řešení problémů, objektové učení, situační učení, autentické učení, kontextualizace, hypertexty, větvení, sociální přístupy, objevování, zkoumání, vedení, kolaborativní konstrukce. Tvůrci Thorndike, Skinner, Watson Piaget, Gagné, Doctorow Piaget, Gagné, Vygotsky, Spiro, Merrill Tab. 2: Teorie učení Jestliže postup výuky podle Gagného definuje makrostrategii výuky, teorie procesu učení specifikují mikrostrategii, kterou uplatníme v bodech 5-9 zmíněného postupu. Zde dochází ke konkrétním procesům učení. Jako příklad k tomu uvedu vývojový diagram, který znázorní postup podle zásad programovaného učení. 5

6 Cíle učební jednotky Text Grafika Zvuk Video Jednotky učiva Pravidla, příklady Manipulace s učivem Procvičování Kontrolní otázky Úkoly Odpovědi OK? ne ano Konec jednotky Obr. 1:Učební jednotka podle modelu programovaného učení Příklad Vývojový diagram současně representuje možnou strukturu učební jednotky výukového programu. Z diagramu plyne, že základní sekvence procesu programované výuky je! presentace učiva! procvičení! kontrolní otázka! řízení dalšího postupu (zpět či dál) v závislosti na vyhodnocení správnosti odpovědi. Příklad Konstruktivistický přístup ukážeme následujícím schematem: 6

7 Manipulace Procvičování Informační zdroje Hodnocení Obr. 2: Konstruktivistický přístup k učení Žák má při svém zkoumání a objevování neustály přístup k informační základně. Postup výuky bude analogický postupu při programovaném učení s touto modifikací. Navíc, pro konstruktivistický přístup je podstatné začít učební jednotku tzv. pretestem, tedy diagnostikou znalostí žáka. Cvičení 2. Označení pretest navozuje podobné označení pro testování na konci výukového procesu. Pokuste se na ně přijít a současně uveďte k jakému hodnocení se používá. Odpověď naleznete na konci lekce. 3.3 Styly učení Počítačová výuka nám přináší možnost nastavení individuálních cest. Intuitivně cítíme a z vlastních zkušeností víme, že každému vyhovuje jiný způsob či lépe styl učení. Užívá se i termín architektura učení. Začnu nejdříve známými styly, jak je vzpomenul již Konfucius ve svém slavném výroku. Tyto styly označíme senzorickými (Mareš). Ukáži je v tabulce, která bude současně popisovat jejich možnou realizaci ve výukovém programu prostřednictvím multimedií. Multimedia Styly učení Text Grafika Zvuk Video Vizuální x x x Auditivní Kinestetický x x x Tab. 3: Styly učení a multimedia Vizuálně orientováni žáci preferují grafiku statickou i animace, videosekvence, práci s hypertextem. Auditivní žáci se lépe učí, je-li obraz či text doprovázen zvukem. Zvukový doprovod je možný v různých variantách, od krátkého shrnutí po simultánní čtení textové informace. Žáci kinestetičtí, psychomotoricky orientovaní, preferují manipulaci, řešení konkrétních problémů. Možnosti práce s objekty jim v tomto vychází vstříc různými technikami, jako je uchop a přenes (Drag and Drop) apod. Takoví žáci mají rádi proces učení vlastní činností (Learning by Doing). x 7

8 Ve všech případech je podstatnou vysoký stupeň interaktivity žáka při práci s programem (viz opět Konfucius). Cvičení 3. Rozpomenete se na Konfuciuv výrok? Naleznete jej na konci lekce. Příklad Dobrým příkladem použití multimedií ve výuce jsou programy fy ElementK. V české verzi je naleznete na Programy mají vysoký stupeň interakce, používaji strukturovaný text v malých krocích, grafiku, zvuk. Určitě zjistíte jak je účinné i pohodlné vykonávat akce podle pokynů slovního doprovodu. Jiné rozdělení stylů učení (modelů či architektur) uvádí Merrill. Uvedu je opět v tabulce, tentokrát styly učení přiřadíme k výukovým strategiím. receptivní Strategie výuky Styly učení Behaviorismus Kognitivismus Konstruktivismus direktivní x x x vedené objevování x x zkoumání Tab. 4: Matice strategií učení a stylů Cvičení 4. Z tabulky 4 je patrná souvislost stylů učení a postupů výuky. Formulujte ji svými slovy. Kontrolu si proveďte podle našeho vysvětlení na konci lekce. 3.4 Projektování výuky Budeme používat české termíny projektování nebo navrhování výuky, které podle mého názoru nejlépe odpovídají termínu a oblasti, označované Instructional Design (ID). Tato vědní oblast pedagogiky vznikla v období druhé světové války s cílem najít postupy efektivní výuky, rychlého a spolehlivého naučení. ID tedy znamená systém procedur pro navrhování efektivní výuky. Nejznámějším modelem a postupem ID je tak zvané systémové navrhování, Instructional System Design (ISD). Ten přináší do procesu navrhování následující fáze: Analýza (ANALYSIS). Je místem, kde identifikujeme hlavní problém. Zde dochází ke spolupráci návrháře s odborným expertem. Seznamujeme se s problémem, provádíme analýzu potřeb, vybíráme úlohy, jež budeme školit, ale kupodivu i stanovujeme měřítka výkonu či provádíme odhad nákladů. Fáze analýzy je základním stavebním blokem výukového programu. x 8

9 Návrh (DESIGN). Specifikuje cíle programu, jako trojici {činnost, měřítko výkonu a podmínky výkonu}. Cíle, obvykle hierarchie hlavního cíle a cílů dílčích, representují požadovaný výstup učení. K jeho dosažení projektujeme v této fázi jednotlivé kroky učení. K tomu navrhujeme nástroje hodnocení, chcete-li testy, a výukový materiál, nástroje učení. Podstatnou se zde jeví zvolená teorie učení chceme přece, aby zkonstruovaný program učil. Ta nás vede ke specifikaci strategií výuky. V této fázi navrhujeme i strukturu kursu. Výstupem fáze návrhu je tzv. model kursu, což je soustava diagramů hierarchických a vývojových a tabulek. Vývoj (DEVELOPMENT). Vývoj rozpracovává záležitosti z fáze návrhu, tedy jednotlivé aktivity, vedoucí k naučení. Víme, že učení znamená změnu chování. Učení, to je akvizice nové informace, manipulace s ní a vyhodnocení, zda ke změně došlo. Vždy podle příslušných domén učení a vstříc jednotlivým stylům učení. A to nám dnešní ICT s multimedií umožňují. Podle přijaté teorie učení konstruujeme výukové moduly, dílce učení či výukové objekty, třeba, či pokud možno sdílení schopné nebo opakovaně použitelné. Rovněž nesmíme zapomenout na rozdílnost čitelnosti tištěných informací a obrazovky, jakož i dalších zásad jak si ukážeme dále. Implementace (IMPLEMENTATION). Výstupem je plán řízení kursu se seznamem courseware, stanovením přípravy e-lektorů, popisem administrování kursu. Současně specifikujeme výstupní balík dle standardů, spustitelnost v prostředí LMS (Learning Management System). Hodnocení (EVALUATION). Hodnocení prochází celým procesem tvorby kursu. Hodnocení určuje hodnotu programu, stanovuje kritická místa, odhaluje eventuální chyby. To vše s cílem nápravy. Zde rovněž prokazujeme, že program skutečně učí, a že učí v souladu s očekávanými výstupy. Opět existuje celá řada přístupů, metodik a technik, které nám napomohou k završení našeho úsilí Fáze návrhu vytváří známý postup ADDIE. Abychom je odlišili od postupu krok za krokem, uvádím ještě jeho znázornění tímto schematem. Návrh Analýza Hodnocení Vývoj Implementace 9

10 Obr. 3:Postup ADDIE Z obrázku plyne centrální postavení hodnocení v celém procesu. Korekce a revizi provádíme v průběhu celého projektu. Převážná většina modelů ID zahrnuje ve svém postupu fáze ADDIE. Ukáži to na následujícím modelu. Proveď analýzu potřeb Stanov hlavní cíl Proveď analýzu úloh Urči dílčí cíle Vyviň strategie hodnocení Vyber media kursu Vyviň materiál Zařaď formativní hodnocení Zařaď sumativní hodnocení Průběžně prováděj revizi Obr. 4: Model Instructional System Design (Mergel) ISD má blízko k projektování obecně, můžeme jej vymezit jako projektový management pro navrhování výuky. K realizaci slouží řada technik. Uvedu zde! soubory otázek! tabulky! hierarchické diagramy! vývojové diagramy. Z jejich pomocí vytváříme již vzpomenutý model kursu. Model kursu je vstupem do fáze vývoje (development). V případě e-learningového pojetí výuky je dalším krokem tvorba scénáře kursu. Ten se sestává z detailního popisu obrazovek a je vstupem pro programátora. Scénář kursu je detailní analýzou kursu. Podrobněji viz např. Clark. Orientaci v popsaném procesu vám usnadní následující obrázek. 10

11 MODEL KURSU SCÉNÁŘ KURSU REALIZACE KURSU Kurs EL2 Modul1 Pretest Modul2 Specifikace Modul3Procvičení Type title here Obrázky úvod Obr. 5: Projektování a vývoj kursu Celé úsilí projektování a vývoje kursu je vlastně realizací trojůhelníku výuky. Cíle výuky Obsah a strategie výuky Hodnocení. Obr. 6: Trojúhelník výuky Cvičení 5. Součástí vývoje kursu je řada materiálů ke kursu. Určitě vám mnohé přijdou na mysl. Sepište je. Soustava materiálů ke kursu, včetně kursu samotného v případě e-learningu či distančního vzdělávání se někdy označuje termínem courseware. Naši odpověď naleznete na konci lekce. 3.5 Strukturovaný a modulární přístup Strukturovaný přístup jsme vzpomenuli jako jednu z metod učení v teoriích učení. Struktura zobrazuje rozklad problému či situace. Strukturovaný návrh znamená hledání struktury v procesu výuky, vede k algoritmizaci procesu výuky a vymezení obecných výukových struktur, které jsou účinným nástrojem při navrhování výuky. Vycházíme ze strukturování cílů ve smyslu komponent cíle! výkonu a jeho kvality (např. žák sepíše seznam všech pojmů, žák porovná tabulku se seznamem kriterií)! podmínky výkonu (např. provede to zpaměti, sepíše to s použitím slovníku) 11

12 ! míra výkonu, cíl popíšeme měřítkem pro dosažení cíle (např. zapamatuje si 80 % všech pojmů, vypíše jejich seznam do 15 minut). Příklad K popisu použijeme matici cílů: Cíle Výkon Kvalita Podmínky Měřítko Cíl 1 Tab. 5: Matice cílů učení Cíle transformujeme do výukových modulů v hierarchii kurs-lekce-modul-učební jednotka. Nalezení základních řídicích struktur výuky a jejich algoritmizace umožní rychlou transformaci obsahu do procesu výuky. Strukturu kursu znázorňuje diagram kursu. Kurs (1.0) Lekce (2.0) Lekce (3.0) Lekce () Lekce (n.0) Modul (2.1) Modul (2.2) Modul (2.m2) Obr. 7: Struktura kursu Je přirozenou cestou vývoje hledat obecnější struktury, je rovněž přirozenou cestou hledat obecnější výukové funkce, které realizují učební moduly. Příklad Výukový modul může být pro sekvenční postup uspořádání jednotlivých obrazovek, které pojmeme jako datové objekty. Další modul může realizovat rozhodovací funkci. Odpovědi v testech alternativní, s jednoznačným výběrem ze seznamu, přiřazením apod., mohou být rovněž pojaty jako výukové moduly, které realizují stále stejné sekvence výukových příkazů. Mění se pouze konkrétní vstupy, např. texty otázek a přirozeně konkrétní hodnoty výstupů, např. správně vs chybně. Modulární přístup vede ke konstruování výukových modulů, vícenásobně použitelných výukových objektů (RLO, Reusable Learning Objects) a příslušných knihoven. Modulární přístup je založen na dekompozici 12

13 problému, kdy vytváříme funkčně nezávislé moduly, které jsou propojeny daty ve výuce (vstupní a výstupní znalosti a dovednosti). O výukových modulech hovoříme jako o modularitě první úrovně. Modularitou druhé úrovně označíme vícenásobně použitelné výukové objekty (texty, grafiku, animace, zvuk či foto a video). Pomocí výukových objektů konstruujeme výukové moduly, ať obecné či jednorázové. Výukové moduly Kurs1 Výukové objekty Výukové objekty Modul Kurs2 Objekt Obr. 8: Modularita v navrhování výuky Cvičení 6. Navrhněte výukový modul pro větvení do dvou větví podle podmínky. Vysvětlete, co mohou být parametry takového modulu. 3.6 Hodnocení Hodnocení dosažení očekávaného výkonu, to je alfa a omega výuky. Podle hodnocení rozeznáme, zda došlo k naučení. Nejprve rozlišíme hodnocení ve výuce, v našem případě ve výukovém programu. Ve způsobech hodnocení se e-tutor musí spolehlivě orientovat. Didaktické hodnocení budeme používat jako označení pro proces, který vede k zjištění kvality a výkonu žáka při průchodu programem počítačem podporované výuky. Budeme na něj pohlížet v pojetí! diagnostickém, rozhodujeme zde o předpokladech či o dalším postupu v závislosti na výkonu! formativního hodnocení, které poskytuje informace ve chvíli, kdy lze výkon žáka zlepšit, hodnocení poskytuje žákovi zpětnovazební informaci 13

14 ! sumativního (finálního) hodnocení, jež slouží k posouzení výkonu žáka na závěr programu, neexistuje zde již možnost bezprostřední korekce, hodnocení slouží ke kvantifikaci výkonu. Hodnocení dává informaci žákovi, ale i jeho okolí (tutorovi, vedení školy či podniku). Příklad Příkladem formativního hodnocení jsou testy znalostí, různé jiné testy, kvízy, kontrolní otázky, úlohy na procvičování. Při finálním hodnocení používáme zkoušku, závěrečný test, písemnou práci. Podrobnosti viz Kapounová, Pavlíček. Jiný pohled na hodnocení přináší Donald Kirkpatrick (viz např. Winfrey). Ve svém díle z poloviny dvacátého století hovoří o 4 úrovních hodnocení! reakce na kurs, školení (positivní, negativní, měříme spokojenost se školením, k měření používáme dotazníkovou metodu)! naučení (měří se obvykle testy, nejlépe jako rozdíl mezi výsledky posttestu a pretestu, měříme úroveň naučení)! transfer do chování (měříme, zda se výsledky naučení projevují v každodenním chování)! pracovní výsledky (měří se zvýšenou produktivitou, zlepšením kvality atd.) Každá vyšší úroveň závisí na dosažení úrovně nižší. K zobrazení používá pyramidu na obrázku 9: 14 Obr. 9: Kirkpatrickův model hodnocení Současně platí, že změření efektivity na vyšší úrovni je mnohem náročnější než měření na úrovni nižší. Ve výuce měříme zejména druhou úroveň, výsledky učení. Transfer do chování či pracovního výkonu vyžaduje složitější měření a bývá záležitosti komplexní zkoušky. Příklady Příkladem měření vzdělávacích výsledků na třetí úrovni může být vstupní pohovor do zaměstnání. Ten měří výsledky absolventa z pozice požadavků kladených na určité pracovní místo. Změření čtvrté úrovně dosažení výsledků je možné provést obchodními měřítky zvýšila se produkce, bylo dosaženo větších zisků. Příklady napovídají, že problematika je složitá, ale z hlediska praxe má třeba úroveň 4 (označuje se někdy jako business metrika) ten zásadní

15 význam pro konstatování, že školení bylo užitečné. To, co se jedinec naučil, není podstatné. Cvičení 7. Vysvětlete, kde použijete v programu formativní hodnocení a kde sumativní. Jak se liší hodnocení sumativní a diagnostické. Odpověď naleznete na konci lekce. Shrnutí Lekce o didaktice poskytuje informační základnu a shrnuje dovednosti, které e-tutor musí mít při zajišťování hladkého procesu výuky a učení. Ukázali jsme si body, které musí každý výukový modul (učební jednotka) mít, aby se vyvolal a realizoval proces učení. Využili jsme přístupu R. Gagné, který vytváří model výuky od motivace a vyvolání potřeby, po přenos naučeného do jiných situací. Učení znamená určitý mentální proces. Faktem je, že existuje několik úrovní učení a několik přístupů k popisu procesu učení. Vzpomenuli jsme programované učení, kognitivistické pojetí učení prostřednictvím tří domén a konstruktivistické přístupy. Od učení na bázi podnět-reakce jsme prošli přes informačně procesní postupy až po učení autentické, učení řešení reálných situací. Nové poznatky jsme utřídili ve formě srovnávací tabulky uvedených konceptů učení. Na vývojových diagramech jsme si rovněž ukázali, jaké konkrétní postupy jednotlivé teorie znamenají. S teoriemi učení úzce souvisí otázka individuálních postupů, které převážně závisí na stylech učení. Ukázali jsme dva různé přístupy ke stylům učení. Stylům učení, representovaným lidskými smysly jsme přiřadili multimediální prostředky. Poukázali jsme na důležitost jejich využívání ve výuce. Navrhováním výuky ze zabývá disciplína Instructional Design. Český termín je projektování či navrhování výuky. ID jsme si popsali jejím systémovým pojetím. Akronymy ISD či ADDIE vyjadřují ekvivalenty přístupu k ID. Ukázali jsme si stručně jednotlivé etapy procesu navrhování výuky, zdůraznili jsme výjimečnou úlohu fáze hodnocení. Stručně jsme načrtli i některé techniky. Podrobněji se s nimi seznámíte v kursu samotném. Strukturování a modularita směřuje k tzv. rychlému vývoji výuky (prostředky rapid development). Co je důležitější, je možnost vícenásobného používání obecných struktur a výukových modulů. Tyto přispívají nejen k rychlosti navrhování, ale i kvalitě. Popsali jsme si, co rozumíme pod pojmem struktury kursu. Jedním ze tří vrcholů trojúhelníku výuky je hodnocení. Ukázali jsme si dva nejčastější přístupy k jeho používání. Příklady opět prodebatujeme v našem kursu. Pojmy k zapamatování postup výuky výukový program 15

16 programované učení kognitivní teorie učení informační základna senzorické styly učení klasifikace způsobů učení ISD, ADDIE projektování výuky plán řízení kursu courseware modulární přístup vícenásobně použitelný výukový objekt konstruktivistické postupy učení struktura učební jednotky pretest-diagnostika znalostí učení činností procedury navrhování výuky instructional design model kursu, výuky scénář kursu, výuky strukturovaný návrh algoritmus a datový objekt Kirkpatrickův model hodnocení Závěrečný úkol lekce Jako závěrečný úkol této lekce se jeví užitečné rozpracovat Gagného devět událostí výukového procesu do větších podrobností. Do vypracované tabulky jednotlivých událostí (tabulka 1) vepište podrobnější popisy metod a technik, které z pohledu procesu výuky vidíte jako podstatné. Příkladem může být získání pozornosti prostřednictvím brainstormingu či řešení úkolu na počátku učební jednotky. Zformulujte vše do písemné podoby, opět do stránky formátu A4 textu pořízeného textovým editorem Microsoft Word. a přineste je do kursu. Literatura CLARK, D. Instructional System Design Dostupné z: CROSS, J. A New Role: elearning Guide Dostupné z: DEMPSEY J.V.-Van ECK R.N. Instructional Design On-Line: Evolving Expectations. In: Issues in: Reiser R.A-Dempsey J.V. Instructional Design and Technology. Merrill Prentice Hall ISBN GAGNÉ R.M.: The conditions of Learning. NY, Holt Rinehart, and Winston, 1985 KAPOUNOVÁ, J.-PAVLÍČEK, J. Počítače ve výuce a učení. Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta. Ostrava, 2003 MERGEL, B. Instructional Design & Learning Theory. University of Saskatchewan, Dostupné z: MERRILL, M. D. Instructional Strategies and Learning Styles: Which Takes Precedence? In: Issues In Instructional Design and Technology. Merrill Prentice Hall, 2002 MAREŠ, J. Styly učení a e-learning. In: Information and Communication Technology in Education: proceedings of ICTE conference

17 September, 2001 Rožnov p. R. Editor: Erika Mechlová. University of Ostrava, Czech Republic. ISBN SHANK, P. Asynchronous Online Learning Instructor Competencies. Learning Peaks LLC, Dostupné z: WINFREY, E. C. Kirkpatrick s Four Levels of Evaluation. Dostupné z: Výsledky cvičení Cvičení 1: Diagram uvádět nebudeme, naleznete ho například v textu (Kapounová, Pavlíček), ale pokud jste si s ním dali práci určitě vám bude k užitku. Navíc ho můžete průběžně vylepšovat praktickými návody a příklady. Cvičení 2: Pretest navozuje posttest, což někdy používáme pro označení zavěrečného testu či zkoušky. Posttest nám slouží ke zjištění stavu znalostí, dovedností, nového chování na konci kursu. Znamená finální zhodnocení procesu učení. Cvičení 3: Konfucius: Co slyším - to zapomenu, když to vidím - tak se rozpomenu, co dělám - tomu porozumím. Cvičení 4: Styly učení uvedené v tabulce odpovídají i jiným klasifikacím, znázorňují učení od jednoduchých postupů po složité, od učení smyslového po vysoce intelektové. Vzpomeneme zde ještě Bloomovu klasifikaci způsobů učení! učení znalostem! porovnání! aplikování! analýza! syntéza! hodnocení. Ta rovněž odráží složitost procesů vedoucích k naučení. Naše tabulka pak říká, že programované učení lépe odpovídá nižšímu zapojení intelektuálních procesů, učení podle konstruktivistického přístupu pak nejvyšší úrovni učení. Kognitivistické postupy se pohybují uprostřed. Cvičení 5: Materiály ke kursu se někdy označují pojmem plán řízení kursu a ten obsahuje! osnova kursu spolu se systémem cílů! popis cílové skupiny! časová mapa kursu! pravidla pro administrování kursu! pravidla pro administrování a vyhodnocování testů! pravidla pro práci se studenty (jejich provádění kursem, asistování, hodnocení)! seznam všech úloh! mapu kursu! program výuky, jak kurs dodávat či vyučovat (pokyny pro e-tutora)! požadavky na e-tutora. Důležitou součástí jsou materiály pro žáky průvodce studenta, eventuálně studijní text. 17

18 Stejně tak je třeba vytvořit tzv. trenerský manuál, příručku učitele. Poslední součástí materiálů kursu je výukový program samotný. Všechny uvedené materiály ke kursu včetně kursu samotného se označují pojmem courseware. Cvičení 6: K realizaci modulu bude dostačovat řídicí struktura if then else. Co je však podstatné, to jsou parametry modulu. Modul nazveme třeba mdl (a,b,c, x), v závorce jsme uvedli formální parametry. Tělo modulu pak bude if a then b else c. Výstupním parametrem bude x = b nebo x = c. Skutečnými parametry mohou být třeba řetězce text1, text2, text3. Cvičení 7: Je to tak, jak jsme vysvětlili. Formativní hodnocení používáme v celém průběhu výuky ke zjištění, zda došlo k naučení. Frekvence použití záleží na autorovi, ale toto hodnocení by se mělo používat poměrně často. Zabrání učení s chybou, které může byt nežádoucí. Navíc ve větvených programech umožňuje i řízení postupu vpřed (viz známý rozhodovací blok). Sumativní hodnocení používáme ke změření výsledků učení. Slouží například ke srovnávání výsledků, klasifikacím či statistikám. Diagnostické hodnocení zjišťuje stav potřebných vstupních znalostí a dovedností. 18

19 4. VÝUKOVÝ PROGRAM Cíle Po prostudování lekce popíšete produkty počítačem podporované výuky. Vysvětlíte formy počítačové výuky. Sestavíte tabulku výukových objektů a popíšete jejich vlastnosti. Výukové objekty porovnáte s multimediemi. S ohledem na zákonitosti zobrazování na monitoru vysvětlíte principy zobrazování jednotlivých objektů ve výukovém programu. Popíšete detailně jednotlivé druhy obrazovek programu. Vysvětlíte jejich uspořádání. Čas K prostudování lekce budete potřebovat asi 4 hodiny. Průvodce textem Výukový program má v e-learningu výjimečné postavení. Proto jsem problematiku vyčlenil z lekce o didaktice a budeme se ji věnovat v lekci samostatné. V roli e-tutorů je pro vás důležité, abyste byli schopni posuzovat kvalitu výukových programů. Lze očekávat, že se budete účastnit jejich výběru či specifikaci a následnému schvalování přijatého řešení. Teoretické základy již máte, nyní se budeme věnovat praktičtější problematice. Ve vlastním kursu budeme problematiku diskutovat společně, nyní se rozpomeňte na lekci předchozí. Každopádně se jeví důležitou vlastní zkušenost, kterou získáte používáním počítačových programů. Podrobněji se s látkou můžete seznámit ve zdrojích, na něž odkazuji. Konkrétní postupy a příklady budeme ukazovat i procvičovat v živém kursu. Nicméně pro jeho zdárné absolvování je důležitá teoretická výbava. Obsah lekce 1. Výukový program 2. Výukové objekty 3. Struktura výukového programu Klíčová slova Struktura, TBT, WBT, CBT, program, obrazovka, struktura, modul, multimedia, text, grafika, video, zvuk, animace, soubor, výukový objekt, výukový modul, testy, kontrolní otázka, odpověď, zpětná vazba, transfer 4.1 Výukový program Již jsme uvedli, že výukový program má v e-learningu výjimečné postavení. Supluje totiž! obsah výuky (co učit, učitele)! proces výuky (jak naučit, učitele)! učitele (řízení). Počítačová výuka úzce souvisí s rozvojem počítačů (jak taky jinak). Nicméně v nejširším významu hovoříme o výuce na bázi technologií 19

20 (TBT, Technology Based Training nebo také MBT, Media Based Training) a to znamená, že k výuce se používá! film, výukové filmy s vrcholem v letech 20. a 30.! rozhlas, hnutí audiovizuální výuky v tomtéž období! televize, od let padesátých, kdy v USA vysílaly vzdělávací programy desítky televizních stanic! video, užívá se dodnes, videoprogramy, dnes jako prvek multimedií! interaktivní video, ve spojení s počítači! počítače, již od let padesátých (IBM), ale zejména s nástupem PC. Ty znamenaly rozvoj CBT koncem let 80. a přirozeně dodnes. Budování počítačových učeben.! Internet, opět počítače, ale v globální síti. PC má každý na stole v práci i doma. Hovoří se o e-learningu. Mezitím se objevovaly excesy jako počítačové stroje, děrné štítky, zmatené učebnice, které sice neměly žádný praktický dosah, ale znamenaly pokusy o dodávku (delivery) výuky jinými prostředky než učitelem. Takto vytvořily potřebný teoretický a praktický základ dnešnímu hnutí e- learningu. V e-learningu je výukový program nejčastěji označován termíny! CBT, Computer Based Training, počítačem podporovaná výuka. Jedná se o program samostatně stojící, či běžící v lokální počítačové síti, příkladem je počítačová učebna. Jako ekvivalent se často poněkud nesprávně používají termíny typu výuka na CD-ROM, ale programy CBT mohou být instalovány i jinými způsoby, např. prostřednictvím Internetu! WBT, Web Based Training, výuka prostřednictvím webu. Termín zdůrazňuje virtualitu v Internetu či intranetech a provoz prostřednictvím webovských prohlížečů. Dalších termínů je více, např. Internet Based Training apod. Zůstaneme u našich třech, plně vystihují potřebné diference. Příklad Výukový stroj (Pressey) s vícenásobnou volbou 1925, Gordon Pask a IBM, 1950 a dále. Vyučovací stroje realizovaly algoritmy ve výukovém procesu, odkazovaly na výukové cesty podle vyhodnocení výsledků testů. Postupovaly v sekvenčních krocích i větveným způsobem. Zmatená kniha znamenala nelineární strukturu učebnice. Příklady výukových programů na vysoké úrovni naleznete na již zmíněné adrese a vřele doporučuji Společnost NETg je světovým lídrem v počítačové výuce. Cvičení 1. Ukažte příklady TBT. Mám na mysli konkrétní pořady ve stylu televizní kurs angličtiny. Bude dobře, uvedete-li nejméně 10 titulů, můžete zabrousit i do historie či do vašeho podnikového či školního archivu. Výsledkem bude soubor vašich poznatků, který se stane cenným zdrojem pro všechny účastníku kursu. Výsledky cvičení na konci lekce nehledejte. 20

21 4.2 Výukové objekty Výstupním i komunikačním mediem počítačové výuky je monitor, obrazovka. Musíme si tak uvést některé zásady, které musí zobrazení výukových objektů na obrazovce splňovat. Hovořím-li o výukových objektech, mám na mysli! texty! grafiku! fotografie! videosekvence! zvuky. Objekty mohou být zobrazeny staticky nebo dynamicky, pak většinou hovoříme o animacích. Jsou to všechno prvky, které rovněž označujeme jako multimedia, termín výukový objekt však specifikuje i účel jejich použití. Při popisu výukových objektů budu vycházet většinou ze zásad programovaného učení, neboť jeho principy jsou v počítačové výuce nejjasněji aplikovatelné. Počítačová výuka na senzorické a direktivní úrovni je rovněž nejsnáze realizovatelná. Nicméně vše platí i pro pojetí kognitivistické a konstruktivistické. Současně musíme vzít do úvahy ergonomické zásady zobrazování na obrazovce. Zásady estetické již směřují na vytříbenost vkusu autorů, nicméně ty zásadní rovněž zmíníme. Text Textový objekt! má být dostatečně krátký (pravidlo 6x6 znamená 6 řádků po 6 slovech), aby byl srozumitelný! má obsahovat maximálně 6 nových pojmů! je třeba jej sestavit z krátkých vět! musí mít zřetelné oddělovače! pro tištěné materiály se doporučuje používat písmo patkové (serif, např. Times New Roman)! na webu používejte písmo bezpatkové (sans serif, příkladem je Arial). Takové písmo působí lépe. Střídmost zachovávejte při používání řezů, postupujte vždy v souladu se zobrazovacími konvencemi webovského prohlížeče! nadpisy mají zachycovat strukturu kursu, připomínám maximálně 4 úrovně! důležité je využívání seznamů, ty se nemají strukturovat do více než dvou úrovní. Seznamy jsou nástrojem zdůraznění a uspořádání! klíčová slova je dobré zdůraznit (nejlépe tučným písmem)! hyperlinky (odkazy na jiná místa programu či sítě) je třeba rovněž zvýraznit a současně zachytit změnu jejich stavu (nejlépe změnou barvy), a to všude stejně! opět zdůrazňuji konzistenci všech odchylek od standardního typu písma. 21

22 Pro práci s textem obvykle používáme specializované programy, textové editory. Nejznámějším v našich končinách je asi Microsoft Word, setkáme se i s produktem 602Text od české firmy Software602 (to zejména v orgánech státní správy, ). Příklad Textová informace bývá ve výukovém programu umístěna v takzvaném textovém poli. Textové pole pak spolu s obsahem (vlastním textem) vytváří výukový objekt, který můžeme formátovat a pro nějž lze definovat jeho chování. Etiketa komunikace v síti bývá označována termínem netiketa. Obrázky Obr. 1: Textové pole Grafika, fotografie, video, neboli obrázky, mají rovněž dimensi objemovou (kilo či mega Byty). Algoritmy pro konstrukci a uchování barev jsou složité, data je vhodné komprimovat. Pro naše účely, tedy pro obrázky na Webu jsou podstatné dva formáty, a to! GIF (Graphics Interchange Format). Je dobré vědět, že formát GIF komprimuje informace o obrázku, tzn. dále komprimovat obrázky je zbytečné. GIF je doporučován pro nápisy, loga, kresby, malé obrázky, obrázky s malým počtem barev (do 256). Umožňuje animace a průhledné obrázky. Není vhodný pro fotografie! JPEG (Joint Photographic Experts Group 1 ). Používá se pro fotografie. JPEG není formátem pro úpravu a další práci s obrázky, obrázek ukládáme pouze jednou. JPEG rovněž neumí animace a průhlednost. Jako vhodné obrázky pro výukové programy uvedu ikony, které využíváme k nahrazení mnohdy neohrabané textové informace. Ikony obvykle intuitivně vyjadřují nějaký příkaz (přechod na další obrazovku, zapnutí reproduktorů, konec programu). Nejčastěji se s ikonami setkáme jako s prvky navigace a prvky (tlačítka) pro ovládání multimedií. Obrázkové výukové objekty obvykle umísťujeme do tzv. jeviště, stabilně vymezeného místa v okně programu. A to ať už se jedná o kresbu, fotografii či video sekvenci. Obrázky, jejich části, kreslené objekty (obdélníky, kolečka, šipky apod.), schemata a jejich části zvyšují svůj informační obsah, když je rozhýbáme, přidáme jim dimensi pohybu. Hovoříme pak o animacích či animovaných obrázcích. Animace zvyšují výukovou hodnotu objektů, maximálně přispívají k názornosti reálného světa. Popis a vysvětlování dynamických jevů (a těch je v životě převážná většina) prostřednictvím 1 Zde není název odvozen od pojmenování formátu, nýbrž od názvu skupiny, která jej přivedla na svět. 22

23 animací grafických objektů je cílovým stavem výuky a přáním každého učitele. A to ať se jedná o parní stroj, látkovou výměnu či chování funkce. Příklad Zdůrazněním animací nemám na mysli animované gify, jak je z náme z webu, létající nápisy a kdo ví co všechno. Příkladem technických nástrojů animace jsou programy jako GIF Animator od Microsoftu nebo zejména Macromedia Flash. Příklady dynamických objektů naleznete na adrese (Vaníček) Příklad Příklad Obr. 2: Jednoduchá grafika st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr East West North Obr. 3: Složitější grafika Zvuk Zvuk jako hudba nás nezajímá, i když podbarvení výuky může působit efektně, ale s efektivitou učení to nemá nic společného (vyjímám rozmanité experimenty učení při hudbě). Přesto důležitost zvuku ve formě mluveného slova jsme již zmínili ve vztahu k senzorickým stylům učení. Se zvukem úzce souvisí formát zvuku a tedy velikost zvukových souborů. Rozlišíme, zda pracujeme s komprimovaným zvukem nebo s nekomprimovanými soubory. Představitelem prvního pojetí jsou zvuková CD se soubory formátu WAV. Představitelem komprimovaných souborů je formát MP3. Znáte jej z Internetu, podstatné je, že dochází ke zmenšení velikosti z řádu megabytů na stovky a desítky kilobytů. Průvodce textem Někteří autoři výukových programů preferují zdůrazňování technické náročnosti přenosu zvuku, problémy s průchodnosti sítě atp. Nicméně my 23

24 si vzpomeneme na povídání o stylech a taky na to, k čemu nám ty počítače vlastně jsou, nebo jinak, na rčení o sluhovi a pánu. Vraťme se k naší problematice. Určitě je dobrá vlastnost programu - volitelnost v používání zvuku, nejlépe ovladatelná kliknutím oblíbené ikony s amplionkem. To pro ty, které zvuk naopak ruší. Co se týče rozsahu zvukové informace, já preferuji ekvivalent informace textové. Smysl tohoto výroku vynikne s pravidlem malých kroků. Učivo je třeba předkládat v malých dávkách a v tempu, které si řídí uživatel, tedy žák. Dělat zvukové resumé či jiné transformace informací nemá z hlediska mechanismů učení smysl. Našim závěrem tedy je, zvuk ano a na úrovni textové informace s možnosti vypnutí. Příklad Pro přehrávání zvuku používáme specializované programy, tzv. přehrávače zvukových souborů. Příkladem je Windows Media Player. Pro vlastní práci se zvukem pak editory zvuku. Cvičení 2. Součástí operačního systému Microsoft Windows jsou i zvukové soubory. Najděte je a přehrajte si je. Náš příklad je na konci lekce. Obrazovka (okno) Objekty umísťujeme na obrazovku, resp do okna programu. Opět je třeba dodržovat některé zásady! okna i jiné objekty mají být označeny jedinečným názvem! obrazovka musí být stabilní, vše musí být na svém místě (navigace, titulky, obsah, číslování, přístup k dalším funkcím). Tyto prvky např. umísťujeme na tzv. pozadí stránky (background). Žák nesmí v okně hledat (např. ovládací prvky)! obrazovky musí být konzistentní stejné funkce, stejný styl stránky (můžeme si rozlišit stránky výkladové, procvičovací, s kontrolními otázkami, testovací). Dobrým vodítkem je tvorba na bázi šablon! nejdůležitější informace na obrazovce je třeba umístit do její horní poloviny! obrazovka by měla mít pevně vymezenou textovou část a část pro grafiku (viz příklad)! obrazovka musí být dobře strukturována, ale nejvýše do dvou úrovní! hyperlinky jsou vynikající vysvětlovací mechanismus, ale je dobré je využívat na téže obrazovce (třeba formou zobrazení textových polí nebo obrázků)! s barvami se doporučuje šetřit. Známé je pravidlo tří barev. Otázkou je i vzájemná kombinace barvy pozadí a barev objektů popředí. U textově orientovaných stránek se doporučuje tmavé písmo na světlém pozadí. 24

25 U výukových programů se často setkáte s tmavým pozadím a kontrastním textem. Protože však tato kombinace více unavuje, používejte ji tam, kde je málo textu. Uvedli jsme výukové objekty základní úrovně. Ty budeme určitě komponovat do složitějších objektů jako je např. objekty pro presentaci, presentacetg (text+grafika), presentacetgs (presentacetg+zvuk), objekty pro otázky atd.. Příklad Uvedené zásady a doporučení si budeme dokumentovat na obrázku 4. Ukazuje výukový program z dílny NETg (www.netg.cz). Obr. 4: Obrazovka výukového programu Cvičení 3. Na adrese spusťte ukázku programu Business Etiquette a procvičte si, co jsme výše uvedli. 4.3 Struktura výukového programu Kromě vlastní výuky je třeba výukový program vybavit řadou informací o kursu. Tyto informace slouží jak k rozhodování, zda program uspokojuje vzdělávací potřeby, tak k informování o souvisejících zdrojích či k zajištění informací nutných pro zpětnou vazbu s cílem neustálého vylepšování programu. Struktura výukového programu by měla zahrnovat následující moduly, resp. obrazovky. Viz např. Horton, Clark. 25

26 Je to kurs pro mne vhodný? Základní informace o kursu Stručný popis kursu Registrace do kursu viz struktura výukového modulu Vastní výuka (viz 4.4) Výukové zdroje Navigační mechanismy Poděkování a osvědčení Děkujeme za spolupráci a těšíme se nashledanou Data pro zpětnou vazbu Základní informace o programu Obr. 5: Struktura výukového programu Je dobré, když tato obrazovka bude dobře postavena ve smyslu dostatečných informací o kursu tak, aby umožnila klientovi rozhodnutí, zda kurs může uspokojit jeho potřeby. K podrobnější informacím budou směřovat linky s návratem. Obrazovka bude obsahovat! název se stručnou anotací! formát kursu (offline WBT/CBT, online)! délku kursu (asi v hodinách)! poplatky (cena a způsob platby)! autora a dodavatele (odborná garance, renomé) 26

27 ! odkazy (linky) na podrobnosti, cíle a vstupní předpoklady, technické požadavky a registraci. Popis kursu Obrazovka poskytne detailní informace o kursu. Je i cílem některých odkazů z předchozí obrazovky. Klient zde nalezne informace o! datu vzniku kursu a další identifikaci kursu (verze)! kontaktech na poskytovatele kursu (telefon, )! cílové skupině (pro koho je kurs určen)! podrobnostech o platbách, slevách apod.! vstupních předpokladech (úrovni vstupních znalostí a dovedností)! cílech kursu nejlépe v pojetí získaných znalostí a dovedností (výkonu žáka)! osnově kursu (témata a podtémata)! strategii vedení kursu a použitých výukových objektech (úroveň zapojení multimedií)! účasti tutora (online, offline, v kursu se nevyskytuje)! řízení výuky (přerušení a návrat, frekvence výuky, výsledky). Z obrazovky povedeme linky na potřebné podrobnosti (informace o e- tutorovi) a dále na registraci kursu. Registrace Je vstupní bránou do vlastní výuky. Údaje jsou zapisovány prostřednictvím formuláře na obrazovce. Formulář obvykle obsahuje data o! identifikaci a adrese klienta! kontaktech! zaměstnavateli! způsobech platby. Po úspěšné registraci musí příslušný systém dát klientovi informaci o provedené registraci se shrnutím všech zadaných údajů. Formální úprava nesmí opomenout zdvořilostní fráze a potřebná organizační sdělení. Výukové zdroje Obrazovka uvádí seznam! literatury (knihy, časopisy)! online zdrojů (webovské stránky)! dalších materiálů ke kursu (pracovní soubory, presentace, úkoly), které jsou obvykle ke stažení z Internetu. Najdeme zde i informace o případných seancích na Internetu, jako např. o! diskusních skupinách! otázkách a odpovědích (FAQ, viz výše). Zde žák nalézá potřebné odkazy. Očekává je ve standardní bibliografické úpravě. 27

28 Navigační mechanismy Zde žák nalezne podrobné informace o struktuře programu s odkazy na příslušné výukové jednotky (obsahové i řídicí a organizační). Obrazovka obsahuje! obsah kursu ukazující konceptuální řešení kursu, často bývá víceúrovňový s postupným zobrazováním jednotlivých úrovní! mapu kursu (hierarchický diagram)! index pojmů a termínů, abecedně uspořádaný s možností rychlého vyhledávání (podle prvního písmene)! vyhledávací sekci s linky do příslušných modulů. Poděkování a osvědčení Program by se měl s klientem formálně rozloučit, cílem je klienta si dále udržet. K získání osvědčení se doporučuje stále vyžívat klasické pošty, i když lze volit i řešení pomocí u. Klient však uvítá jak vlastnoruční podpis poskytovatele kursu, tak výpravnější zpracování osvědčení. Asi není povzbuzující, musí-li si osvědčení sám vytisknout. Údaje pro zpětnou vazbu Za ni jsme žákům vděčni. Nenecháváme ji až na konec kursu, jak by se z obrázku mohlo zdát, ale zkonstruujeme speciální obrazovku, která se bude hodnocením kursu zabývat a bude dostupná po celý kurs. Bude řešit zpětnou vazbu ve smyslu Naleznete-li v programu nesrovnalost či chybu, dejte nám vědět. Samozřejmě e-tutor či autoři nevyskočí při každém e- mailu, ale budou očekávat postupný zápis do příslušného souboru systému. Další hodnocení má své místo na konci kursu. Hodnotí kurs z celkového pohledu. Je obvykle řešeno formulářem dotazníku. Otázky směřují na! spokojenost celkovou i strukturovanou směrem k organizaci kursu! dosažení očekávání vzhledem k subjektivním i daným cílům! obtížnost kursu! výuku (metody i formy)! technické a materiální zajištění! hodnocení podpory. Je dobrým zvykem účastníka kursu požádat o laskavost a ocenit jeho informace i ochotu je poskytnout. Cvičení 4. Určitě vzpomínáte na Kirkpatrickův systém hodnocení. Rozpoznáte, o jakých úrovních hodnocení jsme v předchozí sekci hovořili? Naši odpověď naleznete na konci lekce. 4.4 Struktura výukového modulu Zde opět využijeme prací R. Gagné a jeho 9 událostí výuky. Nyní je popíšeme z pohledu výukového programu. E-tutor musí být se správnou strukturou programu dobře seznámen. Musí vědět, co může, ve kterém okamžiku, od žáka očekávat. 28

29 ???!!! Získej pozornost Informuj o cílech Na konci budete schopni Připomeň předchozí znalosti Presentuj obsah xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Nech žáky pracovat??? Poskytni zpětnou vazbu Vyhodnoť naučení Transfer Obr. 6: postup výukového programu Při popisu struktury výukového modulu (kursu, lekce) nebudu rozlišovat, které výukové objekty budou v jednotlivých výukových modulech použity. Jako standardní je kombinace textu a grafiky. Rovněž se zde nezabýváme obsahem. 29

30 Uspořádání modulu realizuje určitou strategii výuky, jak jsme ji diskutovali v předchozí lekci. Výuková část programu (výukové moduly) bude mít následující strukturu v pojetí obrazovek: Motivační obrazovka, pretest Rozšiřující informace Presentační obrazovka Procvičovací obrazovka Kontrolní otázky Poskytni zpevnění Příklady aplikací Shrnutí Testovací obrazovka Motivační obrazovka Obr.7: Obrazovky programu (scénář programu) Navozuje problém. Účelné se jeví motivovat žáka cílem a vymezením potřeby. Tu navodíme ukázkou problému, negativním příkladem či otázkou. Inspirující je uvedení protikladů, či porovnání dvou situací. V případě konstruktivistického přístupu program uvede i zdroje, s jejichž pomocí lze problém řešit 30

31 Presentační obrazovka Realizuje předkládání učiva. Využíváme tabulku pojmů podle cílů. Využíváme rozmanité techniky, příkladem postupu podle programovaného učení je presentace malých kroků informací rychlostí, kterou si žák řídí sám. Jako doporučení zdůrazňuji! vlastní řízení žákem, nejlépe technikou klikni a zobraz jak ukazuje obrázek 8: xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx kliknutí ovládacího tlačítko má za následek zobrazení informace (textu, grafiky, ) Obr. 8: Řízení předkládání informací! řízení činností, tzn. žák musí být fyzicky aktivní (kliknutí myškou), aby pokračoval v učení! nejefektivnějším způsobem předkládání informací je sekvence textových a grafických informací. Podobné zkušenosti nalezneme u Hortona, str Obrazovka doplňkových informací Tato obrazovka řeší rozvíjející informace. Vychází ze zásady je nutno vědět Je dobré vědět. Doplňkové informace doporučuji realizovat na téže obrazovce pomocí skrytých objektů. O obrazovce hovoříme z metodického hlediska. Lze ji však i realizovat jako techniku řešení. Procvičování Obrazovka realizuje různé techniky procvičování či manipulace s naučenými informacemi. V každém případě musí donutit žáka k aktivní odpovědi. Předkládá mu cvičení, které řeší interaktivní formou od! drilování! manipulace (sestavování, přesouvání, přiřazování), kdy využíváme jednoduchých technik pro procvičování základních myšlenkových operací, po! vyhledávání! rozklad a sestavování! porovnávání! hodnocení. 31

32 Zde využíváme větvení na paralelní větve programu a linkování na obvykle vzdálené zdroje. Zpevnění informace Je řešeno na principu kontrolní otázky. Podrobnosti o stavbě a druzích otázek naleznete např. u Kapounová, Pavlíček. Uvedu zde alespoň nejčastější typy otázek! s alternativní (dichotomickou) odpovědí (správně/chybně)! s vícenásobnou odpovědí (jeden výběr, více výběrů)! vzájemné přiřazení (většinou s použitím techniky přenes a upusť)! volby objektu (většinou kliknutím myškou)! doplnění textem (otázka doplňovací). Poslední typ otázky znamená poměrně komplikovaný algoritmus řešení správnosti. Zde nás zajímá tzv. formativní hodnocení, které má zpětnovazební charakter. Řeší situaci podle vývojového diagramu: učební jednotka, procvičení otázka (úkol) a odpověď je odpověď správná? ne ano zpevnění Obr. 9: Zpětná vazba u kontrolní otázky Existuje několik řešení zpětné vazby. V programu doporučují návrat na příslušnou pasáž, kterou žák neabsolvoval s požadovaným výsledkem a pak ihned zpět na otázku. Ostatní přístupy, jako informace, o stránkách, kde nalezneme správný postup jsou také akceptovatelné, ale pouze tehdy, zařídíme-li přímý link. Cílem výuky je žáka co nejefektivněji naučit. V případě kladné odpovědi žáka, je zapotřebí zpevnit správně osvojenou znalost či dovednost a to nejlépe pochvalou, uznáním, ale vždy ve formě připomenutí, zopakování správné odpovědi, ne obecným výrokem. 32

33 Příklady a shrnutí Můžeme řešit na více obrazovkách jako ostatně všechny předchozí obrazovky. Příklady ilustrují i přináší přenos znalostí do jiného prostředí, tzv. transfer. Uvádí se, že čím abstraktnější je problém, tím konkrétnější příklady jsou zapotřebí. Nejlépe je využívat rozmanitých linků na příklady libovolné formy. Je však zapotřebí příklady komentovat, ve smyslu sdělení (Horton)! co příklad ukazuje! proč je důležitý! jak je typický. Závěrečný test Vystupuje v sumativní úloze. testová obrazovka je zařazena obvykle na závěr několika učebních modulů, závěrečný test má komplexnější charakter. Závěrečný test nemá přímý zpětnovazební charakter, měří stupeň naučení, progres žáka. Měří úroveň dosažení stanovených cílů. Má výrazně hodnotící charakter. Jednotlivým otázkám je přiřazeno skore. Obrazovka musí poskytnout žákům potřebné informace a pravidla, které musí žák vědět před započetím testu! předmět testu, obsah testování, která lekce! počet otázek a vymezený čas testu! bodování a hodnocení (hodnoty, stupnice, kriteria úspěšnosti)! okolí testu (započítává se do celkového hodnocení, bude známa analýza odpovědí, postup v případě neúspěchu). Testy a kontrolní otázky bývají kritickým místem každého výukového programu. Hlavními kriterií dobrého testu je jasnost a jednoznačnost. Dosáhnout toho znamená jasný algoritmus. Příklady Určitě jste se setkali s nejasně postavenými otázkami. Často se dostáváme do problémů u slovíček při jazykové výuce, kdy požadavek jednoznačnosti mnohdy ani nelze realizovat. Je pak na autorovi, jakou si dá se správným řešením práci. 33

34 Ukažme si příklad otázky na přiřazení: 34 Obr. 10: Otázka na přiřazení Cílem řešení otázky je přiřadit položky menu, jež jsou v levé části obrazovky k funkcím, které řeší. Popis funkcí je v pravé části obrazovky. Žák musí pomocí myšky přenést příslušné místo k odpovídající funkci. Řešením je zobrazení množiny na množinu. Tento typ otázky je velmi efektivní i efektní, Cvičení 5. Sepište, co znamenají zkratky TBT, WBT a CBT, setkáte se s nimi v následující kapitolce, takže bude užitečné si je připomenout. Současně si vzpomeňte na rozdílnost těchto termínů. Výsledky naleznete v textu. Shrnutí V lekci jsme ukázali problematiku výukových programů. Počítačový výukový program (program WBT, CBT) je nositelem obsahu výuky i jejím dodavatelem. Realizuje proces učení elektronickými prostředky. V mnohém plní i řídicí roli učitele. Nejen předává informace, vytváří prostor k procvičování, ale i hodnotí. Výukový program je partnerem e-žáka. Spoluvytváří interakci obsah-žák. Historie výukových programů zasahuje do počátků minulého století. Na počátku sice nestála počítačová forma, ale naši předchůdci přicházeli s řešením, jež někdy označujeme TBT. Ve druhé polovině 20. století se objevují první počítačové programy pro výuku, k rozšíření začíná docházet, když se počítače dostanou na náš stůl

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Aplikační software pro vývoj courseware

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Aplikační software pro vývoj courseware OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Aplikační software pro vývoj courseware Jiří Pavlíček Ostrava 2004 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURSU... 3 POPIS KURSU... 4 1. KONCEPCE COURSEWARE... 6

Více

E-LEARNING V PODNIKOVÉM VZDĚ LÁVÁNÍ

E-LEARNING V PODNIKOVÉM VZDĚ LÁVÁNÍ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA E-LEARNING V PODNIKOVÉM VZDĚ LÁVÁNÍ JIŘ Í PAVLÍČ EK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: RNDr. Bohumil

Více

E-learning ve firemním vzdělávání a didaktické aspekty studijních opor

E-learning ve firemním vzdělávání a didaktické aspekty studijních opor Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky E-learning ve firemním vzdělávání a didaktické aspekty studijních opor E-learning in corporate training and educational

Více

Využití prvků e-learningu při výuce pedagogiky na UNI UTB. Bc. Lucie Kozlíková

Využití prvků e-learningu při výuce pedagogiky na UNI UTB. Bc. Lucie Kozlíková Využití prvků e-learningu při výuce pedagogiky na UNI UTB Bc. Lucie Kozlíková Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce je použití e-learningových prvků pro výuku pedagogiky na UNI

Více

ICT koordinátor + ICT metodik. Roman Úlovec Ludvík Eger Petr Chlebek Mikuláš Gangur Petr Brož Stanislav Pimek Jan Tlučhoř

ICT koordinátor + ICT metodik. Roman Úlovec Ludvík Eger Petr Chlebek Mikuláš Gangur Petr Brož Stanislav Pimek Jan Tlučhoř ICT koordinátor + ICT metodik Roman Úlovec Ludvík Eger Petr Chlebek Mikuláš Gangur Petr Brož Stanislav Pimek Jan Tlučhoř SRPGCH, Cheb 2008 1 Roman Úlovec Ludvík Eger Petr Chlebek Mikuláš Gangur Petr Brož

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra informačních technologií Obor Informatika Bakalářská práce na téma E-learning - nástroje pro tvorbu a řízení výuky Vedoucí bakalářské

Více

Metodická příručka pro autory on-line kurzů. Jana Vejvodová. Západočeská univerzita v Plzni Centrum počítačové podpory vzdělávání

Metodická příručka pro autory on-line kurzů. Jana Vejvodová. Západočeská univerzita v Plzni Centrum počítačové podpory vzdělávání Jana Vejvodová Západočeská univerzita v Plzni Centrum počítačové podpory vzdělávání Plzeň, 2004 Západočeská univerzita v Plzni, Centrum počítačové podpory vzdělávání, 2004 2 Obsah ÚVOD 4 1. DŘÍVE NEŽ ZAČNEME

Více

E-learning a jeho aplikace v kombinované formě studia

E-learning a jeho aplikace v kombinované formě studia Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií E-learning a jeho aplikace v kombinované formě studia Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Kazda, DiS. Informační

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Autor: Vedoucí

Více

- 1 (KIK/VTEC1) 2013 ISBN

- 1 (KIK/VTEC1) 2013 ISBN Průvodka dokumentem: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní popisky vložené

Více

Využití e-learningu při distančním vzdělávání. Ing. Jitka Halouzková

Využití e-learningu při distančním vzdělávání. Ing. Jitka Halouzková Využití e-learningu při distančním vzdělávání Ing. Jitka Halouzková Bakalářská práce 2007 ABSTRAKT Práce se zabývá problematikou využití e-learningu v distančním vzdělávání. Je rozdělena do dvou částí.

Více

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci

Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Manažerské vzdělávání ve vybrané organizaci DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut,

Více

Výukový software 2. Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006

Výukový software 2. Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Výukový software 2 Vladimíra Sehnalová CZ.1.07/2.2.00/29.0006 Ostrava, 2013 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy 7.2 Oblast podpory Příjemce Název projektu Registrační

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Bakalářská práce MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Textové editory a tabulkové procesory a jejich možnosti na ZŠ Bakalářská práce Brno 2007 Autor práce: Jana Stránská,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2014 Bc. Eva Dvořáková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2014 Bc. Eva Dvořáková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Diplomová práce 2014 Bc. Eva Dvořáková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Analýza a možnosti využití ICT ve

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů. Diplomová práce. E-learningový systém pro střední školy

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů. Diplomová práce. E-learningový systém pro střední školy České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce E-learningový systém pro střední školy Bc. Michal Bukovský Vedoucí práce: Ing. Tomáš Černý Studijní program:

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. E-learning v podnikovém vzdělávání. Bc. Vladimír Severa

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. E-learning v podnikovém vzdělávání. Bc. Vladimír Severa Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní E-learning v podnikovém vzdělávání Bc. Vladimír Severa Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Jak psát učební texty pro distanční studium

Jak psát učební texty pro distanční studium VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA REGIONÁLNÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Jak psát učební texty pro distanční studium Jiří Průcha Vysoká škola báňská Technická univerzita v Ostravě Národní centrum

Více

Multimediální učební pomůcka předmětů A5MAS, A4MAS

Multimediální učební pomůcka předmětů A5MAS, A4MAS Multimediální učební pomůcka předmětů A5MAS, A4MAS Multimedia teaching aid for subjects A5MAS and A4MAS Radim Michálek Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ

PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Učební text Roman Pavlas Ostrava 2007 Recenze: Ing. Jiří Kulhánek, Ph.D. Název: Projektování systémů Autor: Roman Pavlas Vydání: první,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY

INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Učební text Jana Šarmanová Ostrava 2007 Recenzoval: prof. RNDr. Alena Lukasová, CSc. Název: Informační systémy a datové

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

Fenomén e-learningu. v současném vzdělávání. sborník příspěvků z konference

Fenomén e-learningu. v současném vzdělávání. sborník příspěvků z konference Fenomén e-learningu v současném vzdělávání sborník příspěvků z konference Praha 18. 3. 2003 Obsah E-learning a management znalostí 3 Ing. Libor Friedel, MBA 3 Využití projektového řízení při zavádění e-learningu

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Synchronní elearningové řešení. Ondřej Kubias

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní. Synchronní elearningové řešení. Ondřej Kubias Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Synchronní elearningové řešení Ondřej Kubias Bakalářská práce 2011 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Příprava e-learningového kurzu Zadávání veřejných zakázek pro společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Příprava e-learningového kurzu Zadávání veřejných zakázek pro společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. Příprava e-learningového kurzu Zadávání veřejných zakázek pro společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. Jana Strejčková Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá e-learningem a jeho specifiky

Více

PODCASTY NA STŘEDNÍ ŠKOLE

PODCASTY NA STŘEDNÍ ŠKOLE PODCASTY NA STŘEDNÍ ŠKOLE Metodika využití multimediálních studijních materiálů ve výuce II. doplněné vydání Mgr. Tomáš Novotný OBSAH Slovo úvodem... 2 Několik pojmů pro začátek... 3 Zásady tvorby výukových

Více

Metodika on-line výuky

Metodika on-line výuky Metodika on-line výuky Jana Brcková, Imrich Rukovanský [1] Tato metodika vznikla v rámci projektu Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu s registračním

Více

Online vzdělávací prostředí jako nástroj komunikace ve škole

Online vzdělávací prostředí jako nástroj komunikace ve škole Univerzita Karlova v Praze Pedagogická fakulta Katedra informačních technologií a technické výchovy Online vzdělávací prostředí jako nástroj komunikace ve škole Autor: David Mudrák Vedoucí práce: PhDr.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STUDIE EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE STROJÍRENSKÉM PODNIKU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ STUDIE EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE STROJÍRENSKÉM PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT STUDIE EFEKTIVNOSTI PODNIKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Více