SMĚRNICE PRO ŘÍZENÍ BEZPORUCHOVOSTI A UDRŽOVATELNOSTI SOFTWARE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMĚRNICE PRO ŘÍZENÍ BEZPORUCHOVOSTI A UDRŽOVATELNOSTI SOFTWARE"

Transkript

1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SMĚRNICE PRO ŘÍZENÍ BEZPORUCHOVOSTI A UDRŽOVATELNOSTI SOFTWARE Praha

2 (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD SMĚRNICE PRO ŘÍZENÍ BEZPORUCHOVOSTI A UDRŽOVATELNOSTI SOFTWARE Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících dokumentů: ARMP-9, Ed.1 STANAG 4174, Ed.3 GUIDE TO THE MANAGEMENT OF SOFTWARE R&M Směrnice pro řízení bezporuchovosti a udržovatelnosti software ALLIED RELIABILITY AND MAINTAINABILITY PUBLICATIONS Spojenecké publikace pro bezporuchovost a udržovatelnost Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

4 OBSAH Table of Contents Předmět standardu... 6 Nahrazení standardů (norem)... 6 Související dokumenty... 6 Zpracovatel ČOS... 7 Použité zkratky, značky a definice... 7 PROVÁDĚCÍ SHRNUTÍ Kapitola 1 Úvod Obecně Smysl Účel Použitelnost Související dokumenty KAPITOLA 2 POVAHA SOFTWARU Zabezpečení při používání Management vad Upgrade Zabezpečovatelnost KAPITOLA 3 SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA R&S SOFTWARU Bezporuchovost Management vad Metriky Smluvní definice KAPITOLA 4 Vytvoření programu R&S softwaru Plán R&S softwaru Případ R&S softwaru KAPITOLA 5 DODÁVÁNÍ A ŘÍZENÍ R&S SOFTWARU Etapa koncepce Etapa vývoje Etapa produkce EXECUTIVE SUMMARY Chapter 1 Introduction General Aim Purpose Applicability Related Documents CHAPTER2 THE NATURE OF SOFTWARE Utilization Support Fault Management Upgrades Supportability CHAPTER 3 SPECIFYING SOFTWARE R&S REQUIREMENTS Reliability Fault Management Metric Contractual Definitions CHAPTER 4 Developing a Software R&S Programme The Software R&S Plan The Software R&S Case CHAPTER 5 DELIVERING & MANAGING SOFTWARE R&S Concept Stage Development Stage Production Stage

5 5.4 Etapa využívání Etapa zabezpečení Etapa vyřazení KAPITOLA 6 UZAVÍRÁNÍ SMLUV NA R&S SOFTWARU Software jako jedinečný prvek Software jako integrální součást systému Definice pojmů Progresivní zajištění Řízení změnových požadavků Přijetí softwaru Využívání zabezpečení Smlouvy na pořízení Smlouvy na zabezpečení KAPITOLA 7 ZÁVĚR PŘÍKLADY METRIK BEZPORUCHOVÉHO SOFTWARU ZÁKLADNÍ RÁMEC PRO ŽÁDOST O NÁVRH PŘI POŘÍZENÍ SOFTWARU ČOS Utilization Stage Support Stage Retirement Stage CHAPTER 6 CONTRACTING FOR SOFTWARE R&S Software as a Unique Element Software as an Integral System Component Definition of Terms Progressive Assurance Managing Changing Requirements Software Acceptance Utilization Support Procurement Contracts Support Contracts CHAPTER 7 CONCLUSION EXAMPLE SOFTWARE RELIABILITY METRICS SOFTWARE PROCUREMENT RFP FRAMEWORK

6 Předmět standardu ČOS ,, zavádí STANAG 4174, Ed.3, který přejímá ARMP-9, Ed.1 (GUIDE TO THE MANAGEMENT OF SOFTWARE R&M Pokyny k managementu bezporuchovosti a udržovatelnosti software) do prostředí České republiky. Standard poskytuje definice pro oblast bezporuchovosti a udržovatelnosti softwaru a dále se věnuje podstatě softwaru, jeho chybovosti, upgradům a zabezpečovatelnosti. V kapitole Specifikace požadavků na bezporuchovost a zabezpečovatelnost (R&S) je probrán management vad, metriky určené pro sledování R&S a smluvní definice potřebné k jejich ošetření. V další části je popsán jednoduchý a flexibilní rámec pro řízení programu R&S, plán a případ R&S. Největší pozornost je věnována vlastnímu životnímu cyklu R&S softwaru, od etapy koncepce až k etapě vyřazení. Poslední část standardu je věnována uzavírání smluv na R&S softwaru, progresivní zajištění požadavků řízení změn v průběhu životního cyklu, přijetí softwaru a smlouvám na dodání a zabezpečení pro softwarové aplikace. Standard je vydán jako česká verze ARMP-9, Ed. 1. Nahrazení standardů (norem) Tento standard nenahrazuje žádný dokument. Související dokumenty V tomto ČOS jsou normativní odkazy na následující citované dokumenty (celé nebo jejich části), které jsou nezbytné pro jeho použití. U odkazů na datované citované dokumenty platí tento dokument bez ohledu na to, zda existují novější vydání/edice tohoto dokumentu. U odkazů na nedatované dokumenty se používá pouze nejnovější vydání/edice dokumentu (včetně všech změn). AAP-48 ACMP-7 NATO SYSTEM LIFE CYCLE PROCESSES Procesy životního cyklu systémů v NATO (zavedeno ČOS ) 1 NATO CONFIGURATION MANAGEMENT GUIDANCE ON THE APPLICATION OF ACMPs 1 6 Management konfigurace uplatňovaný v NATO pokyny pro použití ACMP-l až ACMP-6 (zavedeno ČOS , 2. vydání) ČOS Terminologie NATO pro bezporuchovost a udržovatelnost používaná v ARMP ČOS ČOS ČOS Požadavky NATO na bezporuchovost a udržovatelnost Směrnice pro vytváření dokumentů NATO pro bezporuchovost a udržovatelnost Směrnice pro řízení bezporuchovosti a udržovatelnosti v provozu 1 V současné době existuje AAP-48 Edition B, Version 1 NATO SYSTEM LIFE CYCLE PROCESSES Procesy životního cyklu systému v NATO. Bude zavedena ČOS , 2. vydání, do

7 Def Stan Part 3 RELIABILITY AND MAINTAINABILITY ASSURANCE GUIDE Pokyny pro zajišťování bezporuchovosti a udržovatelnosti Def Stan Part 0 IEEE Standard IEEE Standard 829 IEEE Standard 1016 ISO ČSN ISO/IEC RTCA DO-178 SAE JA 1000:2012 SAE JA :2012 SAE JA 1002:2012 SAE JA 1003:2012 SAE JA 1004:2012 SAE JA 1005:2012 SAE JA 1006:2012 APPLICATION OF INTEGRATED LOGISTIC SUPPORT (ILS). Použití integrovaného logistického zabezpečení (ILS) STANDARD GLOSSARY OF SOFTWARE ENGINEERING TERMINOLOGY SOFTWARE AND SYSTEM TEST DOCUMENTATION RECOMMENDED PRACTICE FOR SOFTWARE DESIGN DESCRIPTIONS SOFTWARE LIFE CYCLE PROCESSES Informační technologie Procesy v životním cyklu softwaru SOFTWARE CONSIDERATIONS IN AIRBORNE SYSTEMS AND EQUIPMENT CERTIFICATION RELIABILITY PROGRAM STANDARD RELIABILITY PROGRAM STANDARD IMPLEMENTATION GUIDE SOFTWARE RELIABILITY PROGRAM STANDARD SOFTWARE RELIABILITY PROGRAM IMPLEMENTATION GUIDE SOFTWARE SUPPORTABILITY PROGRAM STANDARD SOFTWARE SUPPORTABILITY PROGRAM IMPLEMENTA- TION GUIDE SOFTWARE SUPPORT CONCEPT Zpracovatel ČOS Vojenský výzkumný ústav, s. p., RNDr. Milan Čepera, Ph.D. Použité zkratky, značky a definice Zkratky Zkratka Český význam Anglický význam AAP Spojenecká administrativní publikace Allied Administrative Publication ACMP Spojenecká publikace pro management konfigurace Allied Configuration Management Publication ACT Roční frekvence změn Annual Change Traffic 7

8 ARMP Spojenecká publikace pro bezporuchovost a udržovatelnost Allied Reliability and Maintainability Publication BIT Zabudovaný test Built-in test BITE Zabudované testovací zařízení Built-in test equipment BSI Britský institut pro standardizaci British Standards Institute CASE Softwarové inženýrství pomocí Computer Aided Software Engineering počítače CEIL Seznam smluvních koncových položek Contract End Items List CM Management konfigurace Configuration Management CMMI Integrovaný model vyzrálosti Capability Maturity Model Integrated způsobilosti COTS Komerčně nakoupený Commercial Off-The-Shelf ČOS Český obranný standard --- Def Stan Obranný standard Spojeného království UK Defence Standards DID Popisy datových položek Data Items Descriptions EEPROM Elektricky mazatelná programovatelná paměť pouze pro čtení Electrically Erasable Programmable Read Only Memory FRACAS Systém záznamů o poruchách a nápravná opatření Failure Reporting and Corrective Action System HITL Člověk v simulační smyčce Human in the loop IEC Mezinárodní komise pro International Electrotechnical elektrotechniku Commission IEEE IETM Institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství Interaktivní elektronický technický manuál Institute of Electrical and Electronic Engineers Interactive Electronic Technical Manual ILS Integrované logistické zabezpečení Integrated Logistic Support IPR Práva na duševní vlastnictví Intellectual Property Rights ISC Výbor pro vynášení výroků Incident Sentencing Committee o událostech ISO Mezinárodní organizace pro normalizaci International Organization for Standardization IV&V Nezávislé ověřování a validace Independent Verification and Validation JA Dvoupísmenný kód u standardů a pokynů SAE pro pozemní vozidla (J) a letectví (A) Two character code for SAE ground vehicle (J) and aerospace (A) standards and guidelines KSLOC Tisíce (K) zdrojových řádků kódu Thousands (K) of Source Lines of Code 8

9 MTBF Střední doba mezi poruchami Mean Time Between Failure MTTF Střední doba do poruchy Mean Time to Failure NATO Organizace severoatlantické smlouvy North Atlantic Treaty Organization POFOD Pravděpodobnost poruchy na povel Probability of failure on Demand PROM Programovatelná permanentní paměť Programmable Read Only Memory R&M Bezporuchovost a udržovatelnost Reliability and Maintainability R&S Bezporuchovost a zabezpečovatelnost Reliability and Supportability RTCA Radiotechnická komise pro letectví Radio Technical Commission for Aeronautics RFP Požadavek na návrh Request for Proposal ROCOF Intenzita výskytu poruch Rate of Occurrence of Failure SAE Společnost automobilového inženýrství Society of Automotive Engineers SAS Analýza zabezpečení softwaru Support Analysis for Software SDP Plán vývoje softwaru Software Development Plan SEI Institut softwarového inženýrství Software Engineering Institute SLOC Zdrojové řádky kódu Source Lines of Code SMP Plán managementu softwaru Software Management Plan SRS Specifikace softwarových požadavků Software Requirements Specification STANAG Standardizační dohoda Standardization Agreement SOW Specifikace činností Statement of Work UML Jednotný modelový jazyk Unified Modelling Language V&V Ověřování a validace Verification and Validation Definice Software Instrukce prováděné počítačem, jako protiklad fyzického zařízení, na kterém běží (hardware). Software můžeme rozdělit do dvou hlavních typů: systémový software a aplikační software, neboli aplikační programy. Firmware Kombinace hardwarového zařízení a počítačových instrukcí nebo počítačových dat, které jsou uloženy jako software pouze pro čtení v hardwarovém zařízení. Software nemůže být snadno modifikován programovým řízením (ISO 12207). Software The instructions executed by a computer, as opposed to the physical device on which they run (the "hardware"). Software can be split into two main types: system software and application software or application programs. Firmware The combination of a hardware device and computer instructions or computer data that reside as a read only software on the hardware device. The software cannot readily be modified under program control (ISO 12207). 9

10 Systémový software Systémový software (také je znám jako operační software) je jakýkoliv software, který je vyžadován k zabezpečení vytváření nebo provádění aplikačních programů, ale není specifický pro žádnou speciální aplikaci. Příkladem systémového softwaru jsou operační systémy. Bezporuchovost softwaru Pravděpodobnost bezporuchové operace softwarového programu během specifikovaného času za specifikovaných podmínek (SAE JA 1002). Udržovatelnost softwaru Snadnost, se kterou může být softwarový systém nebo komponenta modifikována, aby se opravily vady, zlepšil výkon nebo další atributy, nebo aby se adaptoval na měnící se prostředí. Také je to soubor atributů, které souvisejí s úsilím potřebným k provedení specifických modifikací (SAE JA 1004). Zabezpečovatelnost softwaru Soubor atributů návrhu softwaru, související vývojové nástroje a metody a infrastruktura prostředí zabezpečení, které umožňují uskutečnit zabezpečovací činnosti (SAE JA 1004). Podniková aplikace COTS softwarový produkt, který integruje veškeré funkce napříč organizací do jednoho počítačového systému, který může sloužit všem jednotlivým potřebám organizace. Příkladem podnikových aplikací jsou SAP R/3, Mincom a PeopleSoft (CAN MASIS, DAOD ). Chyba Rozdíl mezi počítanou, pozorovanou, měřenou hodnotou, podmínkou a skutečnou, specifikovanou teoreticky správnou hodnotou nebo podmínkou (IEEE standard ). Selhání (porucha) (softwaru) Neschopnost systému nebo komponenty provádět její požadované funkce v mezích specifikovaných požadavků na provedení. System Software System software (also known as Operating software) is any software that is required to support the production or execution of application programs but that is not specific to any particular application. Operating systems are examples of system software. Software Reliability The probability of failure free operation of a software program for a specified time under specified conditions (SAE JA 1002). Software Maintainability The ease with which a software system or component can be modified to correct faults, improve performance or other attributes, or adapt to a changing environment. Also a set of attributes that bear on the effort needed to make specified modifications (SAE JA 1004). Software Supportability A set of attributes of software design, the associated development tools and methods, and the support environment infrastructure that enables support activities to be accomplished (SAE JA 1004). Enterprise Application A COTS Software product that integrates all functions across an organization onto a single computer system that can serve all the particular needs of the organization. Examples of Enterprise Applications are SAP R/3, Mincom and PeopleSoft. (CAN MASIS, DAOD ). Error The difference between a computed, observed, measured value, condition and the true, specified, theoretically correct value or condition. (IEEE Standard ). Failure (software) The inability of a system or component to perform its required functions within specified performance requirements. (IEEE 10

11 (IEEE standard ). Standard ). Vada (softwaru) Fault (software) Nepředvídaný stav, který způsobuje, že funkční softwarová jednotka při provádění požadované funkce selže (SAE JA 1003 A.2.1). Bug Viz Vada (softwaru). Základní úroveň (Softwarová základní úroveň) Specifikace, dokument nebo produkt, který je formálně přezkoumán a smluven po daný čas a od té doby slouží jako základ pro další vývoj. Může být pouze změněn, je-li nastavován a schválen, pomocí oficiálního řídicího postupu. Model Fyzikální, matematická nebo jiná logická reprezentace systému, entity reálných slov, fenoménů nebo procesu. Simulace Zavedení modelu v průběhu času. Simulátor Člověk v simulační smyčce (HITL). Ověřování Potvrzení objektivního důkazu zkouškou, že jsou splněny specifikované požadavky (IEEE ). Ověřování a validace (V&V) Proces stanovení, zda jsou požadavky na systém nebo komponentu úplné a správné, produkty každé vývojové etapy splňují požadavky nebo podmínky na ně vložené v předchozí etapě a že konečný systém nebo komponenta jsou ve shodě se specifikovanými požadavky (IEEE ). Nezávislé ověřování a validace (IV&V) Ověření a validace prováděná organizací, která je technicky, manažersky a finančně nezávislá na organizaci provádějící vývoj ČOS An accidental condition that causes a software functional unit to fail to perform its required functions (SAE JA A.2.1). Bug See Fault (software). Baseline (Software Baseline) A specification, document or product that has been formally reviewed and agreed upon at a given time and thereafter serves as the basis for further development. It can only be changed if justified and approved through a formal control procedure. Model A physical, mathematical or otherwise logical representation of a system, real world entity, phenomenon or process. Simulation The implementation of a model over time. Simulator A human in the loop (HITL) simulation. Verification Confirmation by the examination of objective evidence that specified requirements have been fulfilled (IEEE ). Verification and Validation (V&V) The process of determining whether the requirements for a system or component are complete and correct, the products of each development stage fulfill the requirements or conditions imposed by the previous stage and the final system or component complies with specified requirements (IEEE ). Independent Verification and Validation (IV&V) Verification and validation performed by an organization that is technically, managerially, and financially independent of 11

12 (IEEE ). the development organization (IEEE ). Aktualizace Update Nová verze existujícího softwarového programu, která je modifikována k odstranění vad. Upgrade Nová verze existujícího softwarového programu, která je modifikována, aby poskytla novou schopnost. New version of an existing software program that has been modified to remove faults. Upgrade New version of an existing software program that has been modified to provide a new capability. 12

13 PROVÁDĚCÍ SHRNUTÍ Mnoho obranných systémů se spoléhá na počítače, že fungují správně, proto je nezbytné, aby byl podpůrný software řízen jako integrální součást celého systému. Ačkoliv je povaha hardwaru a softwaru odlišná, existuje mnoho podobností, které mají být využity pro to, aby byl software řízen efektivně. To je běžný pohled, který navzdory návrhu a testovacímu úsilí není schopen vyprodukovat software, který nemá vady. Proto má specifikace bezporuchovosti softwaru zahrnovat cíle, jako je vyvarování se vadám, odolnost vůči vadám, vyhledávání vad a oprava vad, navíc k celkovým kvantitativním požadavkům. Nejdůležitější mechanismy managementu založeného na provedení programu bezporuchovosti softwaru jsou označovány jako Plán bezporuchovosti a zabezpečovatelnosti softwaru a případ R&S softwaru 2. Plán a případ jsou manažerské nástroje obecného účelu, které jsou vhodné pro použití v nejedné sféře systémového inženýrství. Úspěch, nebo cokoli jiného v jakémkoliv projektu se opírá o kvalitní přípravu smluv na pořízení a zabezpečení. Jsou-li smlouvy v dobrém stavu, dobře napsané a úplné, existuje vysoká pravděpodobnost, že výsledný produkt bude splňovat jejich požadavky a bude dodávat zamýšlenou schopnost v průběhu životního cyklu vybavení, za optimálních nákladů. KAPITOLA 1 ÚVOD EXECUTIVE SUMMARY Many Defence systems rely on computers to function correctly; therefore it is essential that the supporting Software be managed as an integral part of the whole system. Although the nature of Hardware and Software is different, there are many similarities, which should be exploited to manage Software effectively. It is a common view that despite design and testing effort, it will not be possible to produce software that has no faults. Therefore, the specification of Software Reliability should include objectives such as fault avoidance, fault tolerance, fault detection and fault correction, in addition to the overall quantitative requirements. The principal mechanisms for the performancebased management of a Software Reliability program are termed the "Software Reliability & Supportability (R&S) Plan" and the Software R&S Case. 2 The Plan and Case are general-purpose management tools which are suitable for use in many fields of system engineering. The success or otherwise of any project rests to a large extent on the quality of its procurement and support contracts. If these are taut, well written and comprehensive, there is a high probability that the resulting product will meet its requirements and deliver the intended capability throughout the equipment life cycle, at optimum cost. CHAPTER 1 INTRODUCTION 1 Obecně 1 General S rostoucí sofistikací moderního vybavení, vzrůstající miniaturizací elektroniky a přesunu od analogového k digitálnímu zpracování, začleňuje stále více systémů With the growing sophistication of modern equipment, the increasing miniaturization of electronics and the move from analogue to digital processing, more and more systems 2 SAE JA 1002, paragraf 4.3 Základní rámec managementu. SAE JA 1002 para 4.3 Management Framework 13

14 nějakou formu počítačové technologie k monitorování nebo řízení jejich provedení. Zatímco se pro složité platformy, jako lodě nebo letadla, tyto systémy pouze očekávají, jsou stále více využívány u zařízení denního použití, jako mobilní telefony nebo pračky. Výsledkem tohoto procesu je, že nové systémy se při rozšíření provedení stávají stále více a více závislé na softwaru. U obranných zařízení tvoří software integrální část systému a musí být brán v úvahu ve shodě se všemi dalšími rysy během životního cyklu vybavení. Individuální charakteristiky jakéhokoliv softwaru budou přispívat k celkové úrovni bezporuchovosti a udržovatelnosti, dosažené systémem jako celkem. Ačkoli je u softwaru sdíleno mnoho atributů s mechanickými a elektronickými systémy, má také některé speciální vlastnosti: neopotřebovává se nebo nedegraduje v průběhu času 3. Mnoho problémů spojených s hybridními systémy vzniká na rozhraní mezi softwarem a fyzickými prvky systému. Software má být nicméně řízen podobným způsobem jako hardware, v rámci celkového programu systému. Jestliže mají být minimalizována rizika, musí být tento proces zahájen při co nejranější příležitosti. Zatímco bezporuchovost je právě tak významná u softwaru, jako u mechanických a elektronických systémů, koncepci udržovatelnosti není jednoduché použít. V čistě softwarovém kontextu je udržovatelnost vytlačena pojmem zabezpečovatelnost, která je širší koncepcí, zahrnující návrh, nástroje, metody a prostředí pro zabezpečení. Koncepce bezporuchovosti a zabezpečovatelnosti (R&S) byla vyvíjena softwarovou komunitou mnoho let tak, aby odrážela činnosti požadované pro vývoj incorporate some form of computer technology to monitor or control their performance. While this is only to be expected for complex platforms like ships or aircraft, it is equally true of domestic devices like mobile phones and washing machines. As a result, new systems are becoming more and more dependent on Software to enhance performance. For Defence equipment, Software forms an integral part of a system and must be considered in concert with all other features, throughout the equipment life cycle. The individual characteristics of any Software will contribute towards the overall levels of Reliability and Maintainability achieved by the system as a whole. Although Software shares many attributes with mechanical and electronic systems, it also possesses some special properties: in that it does not wear out or degrade over time 3. Many of the problems associated with hybrid systems arise from the interface between Software and the physical elements of a system. Nevertheless, Software should be managed in a similar manner to hardware, within an overall system programme. This process must be initiated at the earliest opportunity if project risks are to be minimized. While Reliability is just as relevant to Software as it is to mechanical or electronic systems, the concept of Maintainability is not so easy to apply. In a purely Software context, Maintainability has been superseded by the term Supportability, which is a broader concept embracing the design, tools, methods and support environment. The Reliability & Supportability (R&S) concept has been developed by the Software community over a number of years, to reflect the activities required to develop and sustain 3 Software se neopotřebovává v mechanickém smyslu, avšak změna provozního prostředí, způsobená zastaráváním softwaru, může dát vzniku podobným problémům. Software does not wear out in a mechanical sense; however the changing operating environment, causing software obsolescence, can give rise to similar issues. 14

15 a udržení softwaru v průběhu životního cyklu produktu (viz SAE JA 1002, ČOS ). Nehledě na rozšíření počítačů do všech kroků života a milionů řádků kódu napsaných každý rok, pouze malá část softwarově intenzivních systémů vstupuje úspěšně do užívání v rámci rozpočtu a harmonogramu. To představuje obrovskou ztrátu investic a riziko pro provozní provedení. Je proto nezbytné, aby byly požadavky na software pečlivě stanoveny, precizně specifikovány, odpovídajícně demonstrovány a pořizování bylo řízeno s velkou péčí. Management softwaru může být obvykle, a u R&S softwaru především, podnětný. Je proto nezbytné využívání dobrých nástrojů a technik softwarového inženýrství v rámci celkového rámce systémů. Metodologie však musí být přizpůsobena tomu, aby splnila potřeby projektů na individuálním základě. Pro minimalizaci rizika projektu se mají v průběhu etapy koncepce hledat rady a pomoc specialistů. U obranných systémů je často využíván komerčně nakupovaný (COTS) software. Existují však některé speciální ohledy, které se mohou použít pouze u COTS aplikací, jež mohou zahrnovat: nedostatek při řízení konfigurace, licencování, zastarávání a zabezpečovatelnost. Tyto problémy mají být aktivně určeny v plánu managementu životního cyklu, neboť mohou mít významný dopad na cenu zabezpečení v průběhu životního cyklu systému. Se zřetelem na rozmanitost a složitost softwaru neexistuje universální řešení pro efektivní dodání, neřku-li pro bezporuchové a zabezpečovatelné programy. ČOS Software over a producťs life cycle (see SAE JA 1002, AAP-48). Despite the spread of computers into all walks of life and the millions of lines of code written every year, only a small proportion of software intensive systems successfully enter Utilization within budget and on schedule. This represents an enormous loss of investment and risk to operational performance. It is therefore essential that Software requirements are carefully determined, precisely specified, adequately demonstrated and the procurement managed with great care. The management of Software in general and Software R&S in particular can be challenging. The application of good Software Engineering tools and techniques within an overall systems framework is therefore essential. However, methodologies must be tailored to meet the needs of projects on an individual basis. To minimize project risk, specialist advice and assistance should be sought during the Concept Stage. Commercial Off The Shelf (COTS) software is frequently employed within defence systems. However, there are some special considerations, which only apply to COTS applications, which may include: lack of configuration control, licensing, obsolescence and supportability. These issues should be actively addressed within the Life Cycle Management Plan, since they can have a significant impact on support costs over the life of the system. In view of the diversity and complexity of Software, there is no universal solution to delivering effective, let alone reliable and supportable programs. 1.1 Smysl 1.1 Aim Smyslem ČOS je poskytnout pokyny sponzorům 4, manažerům, zaměstnancům The aim of ARMP-9 is to provide guidance to Sponsors 4, Managers, Project Staff and 4 Sponzoři jsou představováni uživatelem, nastavují celkové požadavky na systém a poskytují financování programu. Sponsors represent the User, set the overall system requirements and provide programme funding. 15

16 projektu a dodavatelům pro pořizování a údržbu bezporuchového a zabezpečovatelného systémového softwaru během životního cyklu vybavení. Suppliers for the procurement and maintenance of Reliable and Supportable System Software, throughout the equipment life cycle. 1.2 Účel 1.2 Purpose Účelem těchto pokynů je: The purpose of this guide is to: a. popsat podstatu a důležitost softwaru, a. Describe the nature and importance of Software; b. popsat specifikace požadavků na R&S, b. Describe the specification of Software R&S requirements; c. Describe tools and techniques that can be used for assessing and demonstrating Software R&S; c. popsat nástroje a techniky, které se mohou použít pro posuzování a prokazování R&S softwaru, d. popsat principy a základní rámec požadovaný pro dodání a udržení bezporuchového a zabezpečovatelného softwaru, e. popsat role a odpovědnosti spojené s dodáním a udržením bezporuchového a zabezpečovatelného softwaru, f. popsat smluvní ujednání doporučovaná pro dodání a udržení bezporuchového a zabezpečovatelného softwaru. 1.3 Použitelnost 1.3 Applicability Tyto pokyny jsou použitelné pro národní projekty a projekty spolupráce pro pozemní, námořní, letecké a společné systémy, k využití všem sponzorům, manažerům a dodavatelům, kteří mají odpovědnost za vývoj, pořízení nebo zabezpečení softwaru. Standard se snaží poskytnout úplný základní rámec a řídicí principy pro efektivní management R&S softwaru během životního cyklu vybavení. Pokyny jsou především využitelné u softwaru používaného v rámci, nebo pro přímé zabezpečení obranného systému, včetně: d. Describe the principles and framework required for procuring and sustaining reliable and supportable Software; e. Describe the roles and responsibilities associated with procuring and sustaining reliable and supportable Software; f. Describe contractual arrangements recommended for procuring and sustaining reliable and supportable Software. This guide is applicable to national and collaborative projects for Land, Sea, Air or joint systems for the use of all sponsors, managers and suppliers who have responsibility for the development, procurement or support of Software. The document seeks to provide a comprehensive framework and guiding principles for the effective management of Software R&S throughout the equipment life cycle. The guide is mainly applicable to Software used within or in direct support of Defence systems, including: - aplikačního softwaru, - Application Software; - zákazníkem postaveného softwaru, - Custom-built mission critical Software; kritického vůči požadavkům úkolu, - komerčně nakupovaného softwaru - COTS Software adapted for specific adaptovaného pro specifické aplikace, applications; - operačního systému, - Operating system; 16

17 - softwaru kritického vůči bezpečnosti. - Safety critical Software. Principy by však také mohly být použity na obecnější software, včetně podnikových aplikací 5. ČOS However, the principles could also be applied to more general software including Enterprise Applications Související dokumenty 1.4 Related Documents STANAG 4174 Spojenecké publikace pro bezporuchovost a udržovatelnost ARMP-1 Požadavky NATO na bezporuchovost a udržovatelnost ARMP-4 Směrnice pro zpracování dokumentů s požadavky NATO na bezporuchovost a udržovatelnost ARMP-6 Směrnice pro řízení bezporuchovosti a udržovatelnosti v provozu ARMP-7 Terminologie NATO pro bezporuchovost a udržovatelnost použitá v ARMP STANAG 4174: Allied Reliability and Maintainability Publications ARMP-1 NATO Requirements for Reliability and Maintainability. ARMP-4 Guidance for Writing NATO R&M Requirement Documents. ARMP-6 Guidance for Managing In-Service R&M. ARMP-7 NATO R&M Terminology Applicable to ARMPs. KAPITOLA 2 POVAHA SOFTWARU 2 Pokud jde o pojmy, software je soubor instrukcí, které umožňují počítači provádět danou funkci. Soubor instrukcí se skládá z jednoduchých, po sobě následujících instrukcí nebo řádků kódu, které mohou obsahovat složky složitých algoritmů vyžadujících paralelní zpracování. Softwarové instrukce mohou být psané v mnoha počítačových jazycích, které jsou poté přeloženy nebo převedeny do strojových instrukcí. Tento proces se v průběhu času vyvíjí, aby umožnil programátorům psát počítačový kód mnohem pohodlněji. Softwarové programy se mohou lišit velikostí: od několika řádků kódu pro velmi jednoduché aplikace, k mnoha milionům řádků komplexních systémů nebo systému systémů. V sofistikovaných platformách, jako je bojový letoun, může být zapojeno mnoho počítačů, aby vytvořily polygonální síť a existuje zde významný počet CHAPTER2 THE NATURE OF SOFTWARE 2. In simple terms, Software is a set of instructions, which enables a computer to perform a given function. The instruction set consists of simple, sequential instructions or lines of code, which may contain the components of complex algorithms requiring parallel execution. Software instructions may be written in a variety of computer languages, which are then translated or converted to machine instructions. This process has evolved over time to enable programmers to write computer code more conveniently. Software programs can vary in size from a few lines of code for a very simple application to many million lines for complex systems or systems of systems. In sophisticated platforms such as fighter aircraft, many computers can be connected to form a distributed network and a significant number of Software programs executed concurrently, to operate the entire system 5 Viz definici: Jako v CAN MASIS poskytující úplný přehled o zdrojích. See definition: such as CAN MASIS - providing total asset visibility. 17

18 softwarových programů spuštěných současně, aby efektivně provozovaly celý systém. 2.1 Software se od hardware liší v mnoha zřetelech, které mohou být sumarizovány následovně: a. software není hmotný produkt, jako rádio nebo stroj, ale soubor kódovaných instrukcí, který je uchováván v paměťovém zařízení, jako je PROM, EEPROM, CD, paměťová karta, pružný disk nebo pevný disk. b. na rozdíl od hardwaru je přenos mezi vývojovým a produkčním softwarem relativně jednoduchý, ačkoli proces vyžaduje extenzivní testování a vhodnou dokumentaci. Jakmile je vývoj hotov, může být vytvořeno jakékoliv množství kopií z originálu softwaru. Inherentní charakteristiky, včetně R&S každé kopie, budou identické ve vztahu k originálu programu, za předpokladu externích faktorů, jako je prováděcí platforma, další aplikace běžící na platformě a síťová připojení, pokud nějaká jsou, které jsou také identické. Mnohonásobná reprodukce softwaru však bude také obsahovat vady, které mohou být přítomny v původní originální verzi. c. softwarové programy zpravidla mohou být použity nesčetněkrát, bez opotřebování. Ačkoli se software neopotřebovává, trpí vlivy zastarávání. To je důležitý problém, který je zapotřebí vzít v úvahu. Životní cyklus softwaru je často podobný hardwaru, na němž je provozován, který může být v rozsahu od desktop počítače až po komplexní zbraňový systém. Jak hardware stárne a mění se technologie, jsou prováděny modifikace a jsou zaváděna nová rozhraní. Tyto hardwarové změny mohou vyžadovat modifikace softwaru, které mají často za následek zavedení vady. Jestliže se na ně narazí, budou vyžadovat následnou opravu. Dokumentace pro zabezpečení, jestliže není udržována na původní úrovni přesnosti, může způsobit při pokusu udržet řízení konfigurace další efficiently. 2.1 Software differs from Hardware in a number of ways, which may be summarized as follows: a) Software is not a tangible product like a radio or an engine, but a set of coded instructions, which is stored on a memory device, such as a PROM, EEPROM, CD, memory stick, floppy disc or hard drive. b) Unlike hardware, the transition between development and production Software is relatively simple, although the process requires extensive testing and proper documentation. Once development is complete, any number of copies can be made from the master Software. The inherent characteristics, including R&S of every copy will be identical to the master program, providing external factors, such as executing platform, other applications running on the platform and network connections, if any, are also identical. Multiple reproduction of the Software, however, will also include any faults, which may be present in the original master version. c) In principle, Software programs can be used any number of times without wearing out. Although Software does not wear out, it suffers from the effects of obsolescence. This is an important issue that requires consideration. The life cycle of Software is often similar to that of the underlying hardware, which may range from a desktop computer to a complex weapon system. As the hardware ages and technology changes, modifications are made and new interfaces are introduced. These hardware changes may require modifications to the Software, which often result in faults being introduced. When encountered, these will require further correction. Supporting Documentation, if not maintained to the original level of accuracy, could cause further difficulties when attempting to 18

19 obtíže softwaru. Ke konci životnosti systému se může ukázat jako omezená dostupnost programátorů znalých původního softwarového jazyka nebo kódu. Vývoj softwaru a nástrojů pro údržbu, které se jeví jako specializované balíčky, mohou mít nakonec na novém hardwaru nedlouhou funkci, čímž se zavádí dodatečná rizika pro údržbu předmětu softwarové aplikace. d. software není ovlivněn fyzikálními podmínkami, ačkoli hardware pro zabezpečení může být ovlivněn hodně, e. software může být spouštěn po mnoho let bez speciálních úprav, ačkoli media, na kterých je držen, mohou být předmětem poškození nebo zastarávání, f. často se předpokládá, že software je bezporuchový, neboť není porušen v mechanickém smyslu. Může však selhat při provozování za některých okolností, jako výsledek chyb návrhu nebo neúplného testování. g. neodhalené vady budou v softwaru zůstávat a mohly by způsobit poruchu v závislosti na vstupních datech nebo vstupech z jiných systémů. Nápravná opatření musí zahrnovat orgán pro návrh nebo určenou organizaci pro zabezpečení a řízení konfigurace udržovaného softwaru. h. softwarové inženýrství vyvinulo specifický slovník, který je zapotřebí pochopit, aby byl software dobře řízen. Zatímco mnoho pojmů je podobných jako v tradičním inženýrství, velký počet je specifický pro software (viz ČOS & přílohu A). i. obecně je mnohem obtížnější provést vyčerpávající testování softwaru, než hardwaru. Konečné přijetí však zahrnuje celý test systému (za použití integrovaného softwaru i hardwaru) v reprezentativním provozním prostředí. 2.2 Protože se mnoho obranných systémů spoléhá na správnou funkci počítačů, je nezbytné, aby byl software pro zabezpečení ČOS maintain the configuration control of the Software. Towards the end of the service life of a system, the availability of programmers, knowledgeable in the original Software language or code, may also become scarce. Finally, Software development and maintenance tools, which are specialized packages, may no longer function on new hardware, thereby introducing additional risk to the maintenance of the subject Software application. d) Software is not affected by physical conditions, although the supporting hardware may well be. e) Software can be stared for many years, without special arrangements, although the media on which it is held may be subject to deterioration and obsolescence. f) It is frequently assumed that Software is reliable since it does not break in a mechanical sense. However, it can fail to operate correctly under certain circumstances as a result of design errors or incomplete testing. g) Undetected faults will remain in the Software and could cause failures, depending on the input data or input from other systems. Corrective action must involve the design authority or designated support organization and configuration control of the Software maintained. h) Software engineering has developed a specific vocabulary, which needs to be understood if Software is to be well managed. While many terms are similar to traditional engineering, a number are Software specific (see ARMP-7 & Annex A). i) In general, it is more difficult to conduct comprehensive tests on Software than Hardware. However, final acceptance should include a whole system test (using integrated Software and Hardware) in a representative operating environment. 2.2 Since many defence systems rely on computers to function correctly, it is essential that the supporting Software be managed as 19

20 řízen jako integrální součást celého systému. I když je podstata hardwaru a softwaru rozdílná, existuje mnoho podobností, které mají být pro efektivní řízení softwaru využívány. 6 Většina softwaru bude mít následující charakteristiky: an integral part of the whole system. Although the nature of Hardware and Software is different, there are many similarities, which should be exploited to manage Software effectively. 6 Most Software will possess the following characteristics: a. Jazyk softwarové programy jsou psány v jednom z mnoha počítačových jazyků. Ty jsou uspořádány od nízkoúrovňových generických jazyků, jako je strojový kód, k vysokoúrovňovým specializovaným jazykům, jako je C++ nebo JAVA. Pro aplikace s vysokou úrovní kritické bezpečnosti mohou být použity pouze velmi speciální jazyky, jako je ADA nebo Assembler. Volba jazyka bude záviset na pohotovosti programátorů, složitosti aplikace a požadované operační rychlosti systému. Je-li v systému používáno více jazyků, je zapotřebí pečlivě řídit rozhraní mezi rozdílnými moduly. b. Velikost - velikost softwarového programu může být měřena v řádcích kódu, funkčních bodech nebo bytech. Čím je větší program, tím je větší vývojový tým a tím je obtížnější jej vyvinout. c. Modularita na pomoc vývojářům softwaru mohou být větší programy rozděleny do modulů. Každý modul se stává podprogramem, který může být vyvíjen nezávisle a poté je spojen s ostatními moduly, aby vytvořil větší aplikaci. Je-li zapotřebí upgradovat složitý program kvůli rozšíření provedení nebo odstranění vad, je mnohem jednodušší vyvinout, zafixovat nebo podpořit modulární návrh. Pro vytváření nových aplikací může být také možné relativně jednoduše kombinovat moduly z různých zdrojů. a) Language Software programs are written in one of many computer languages. These range from low-level generic languages like Machine Code to high-level specialized languages like C++ or JAVA. For highly specialized safety critical applications, only very special languages such as ADA or Assembler should be used. The choice of language will depend on the availability of programmers, the complexity of the application and the required system operating speed. If multiple languages are used within a system, the interface between different modules will need to be managed carefully. b) Size: The size of a Software program can be measured in lines of code, function points or bytes. The larger a program, the bigger the development team and the more difficult it will be to develop. c) Modularity: To assist Software development, large programs can be partitioned into modules. Each module becomes a sub program, which can be developed independently, then combined with other modules to form a larger application. If a complex program needs to be upgraded to enhance performance or remove faults, it is much easier to develop, fix or sustain a modular design. It may also be possible to combine modules from different sources to create new applications relatively easily. d. Utajení mnoho aplikací včleňuje d) Security: Many applications incorporate 6 Viz SAE JA 1003 a 1005 See SAE JA and

21 některou formu utajovaného systému. To může obsahovat informační neporušenost, která začleňuje činnosti, jako je šifrování, omezení přístupu a firewall. Takové systémy jsou navrženy tak, aby skýtaly ochranu před počítačovými viry a neautorizovanými zásahy. ČOS some form of security system. This may include information integrity, which incorporates activities such as encryption, access restrictions and firewalls. These systems are designed to afford protection from computer viruses and unauthorized intervention. 2.3 Zabezpečení při používání 2.3 Utilization Support. Jakmile vybavení vstoupí do etapy využívání 7, má být software systému zabezpečován jedinou navrženou organizací 8, která bude odpovědná za: a. udržování originálu programu nebo zdrojového kódu aplikace (to nemusí být vždy možné, pokud nejsou dodržována práva na duševní vlastnictví (IPR)), Once equipment enters the Utilization Stage 7, the system Software should be supported by a single nominated organization 8 which will be responsible for: a) Maintaining the master program or application source code. (This may not always be possible if Intellectual Property Rights(IPR) are not held); b. prostředí softwarového inženýrství, b) Software engineering environment; c. technické dokumenty (jak je požadováno plánem vývoje softwaru (SDP)), c) Engineering documents (as required by Software Development Plan (SDP); d. analýzu zabezpečení softwaru (SAS), d) Support Analysis for Software (SAS); e. uvolnění softwaru, e) Software release; f. řízení konfigurace, standardizační dokumenty, f) Configuration management/standardization documentation; g. management upgrade a aktualizací, g) Upgrade and update management; h. výcvik. h) Training. 2.4 Management vad 2.4 Fault Management. Jestliže se při používání setkáme s vadami, má se to oznámit určené organizaci, s využitím záznamu o incidentech (viz ČOS FRACAS). Má proběhnout vyšetřování, aby se potvrdil problém a stanovilo se, zda může být incident připsán systémovému softwaru, hardwaru, uživateli nebo postupům. Byl-li incident způsoben softwarem, je zapotřebí identifikovat základní vadu, neboť může být přítomna ve všech zavedených systémech. Softwarové vady jsou normálně řešeny v dávkách a uvolňovány do míst zavedení If faults are encountered in the field, they should be reported to the identified organization using incident reports (see ARMP-6 FRACAS). These should be investigated to confirm the problem and determine whether the incident can be attributed to the system Software, Hardware, user or procedures. If the incident was caused by Software, the underlying fault will need to be identified, since it may be present in all fielded systems. Software faults are normally resolved in batches and released to the field as periodic 7 Viz ČOS , 2. vydání. See AAP Např. centrum softwarového inženýrství, agentura pro zabezpečení softwaru nebo orgán pro návrh. e.g. Software Engineering Centre, Software Support Agency or Design Authority. 21

22 jako periodické aktualizace, buď jako nové vydání, nebo softwarová záplata (patch). Vady kritické na bezpečnost však mají být fixovány s vyšší prioritou a uvolněny hned jako nouzové aktualizace ve formě softwarové záplaty. 2.5 Upgrade 2.5 Upgrades Funkcionalita obranného systému může být modifikována, aby se zlepšila bezporuchovost, zvětšila schopnost/provedení nebo rozšířilo použití o nové provozní prostředí. Konfigurace hardware a provozní prostředí mohou být ve výsledku měněny a to může vyžadovat upgrade softwaru. Aby se toho úspěšně dosáhlo, má být nejprve revidována specifikace softwarových požadavků (SRS), aby se zdokumentovala nová schopnost a aby se co nejúplněji specifikovaly požadavky na testování 9. Upgrady softwaru se mohou přidržovat stejného vývojového cyklu, jako původní aplikace (viz ISO 12207). Jakmile byl upgrade plně vyvinut, má se dokončit proces uvolnění softwaru, aby byla zajištěna zabezpečovatelnost a vhodnost vydání. Aby se udrželo řízení konfigurace napříč počítačovým parkem, má být distribuce a instalace upgradu softwaru přísně řízena. Upgrady a aktualizace se tam, kde je to možné, mají kombinovat, aby se minimalizoval počet vydání softwaru a tedy i potíže u uživatele. Může být také vhodné kombinovat hlavní vydání softwaru s příhodným bodem v harmonogramu preventivní údržby hardwaru. 2.6 Zabezpečovatelnost 2.6 Supportability Koncepce udržovatelnosti hardwaru se u softwaru nesnadno využívá, neboť se předpokládá jednoduchost, se kterou může updates, either as a new release or Software patch. However, safety critical faults should be fixed with a higher priority and released immediately as emergency updates in the form of a Software patch. The functionality of a defence system may be modified, to improve reliability, enhance capability/performance or extend use to new operational environments. As a result, the hardware configuration and operating procedures may be changed and this will require the Software to be upgraded. To achieve this successfully the Software Requirements Specification (SRS), should first be revised, to document the new capability and specify the test requirements as comprehensively as possible. 9 Software upgrades should follow the same development cycle as the original application (see ISO 12207). Once an upgrade has been fully developed it should complete the Software Release process to ensure supportability and suitability for issue. To maintain configuration control across the fleet, the distribution and installation of software upgrades should be strictly controlled. Upgrades and updates should be combined where possible, to minimize the number of Software releases and therefore inconvenience to the User. It may also be appropriate to combine a major Software release with a convenient point in the Hardware preventative maintenance schedule. The concept of Hardware Maintainability does not readily apply to Software since it is concerned with the ease with which a system 9 Testování softwaru je málokdy úplné díky těžkostem zátěžového testování (simulace reálných prostředí a extrémních podmínek) v rámci normálních omezení nákladů a času. Software testing is seldom exhaustive due to the difficulty of stress testing (simulating real environments and extreme conditions), within the normal constraints of cost and time. 22

23 být systém obsluhován nebo opravován. Proto se software pokrývá pojmem zabezpečovatelnost 10. Z předchozích diskusí je evidentní, že u softwaru nemůže uživatel nebo údržbář provádět údržbu softwarového kódu. Všechny opravy jsou prováděny v určené organizaci na originálu programu, kde je k dispozici nezbytná dokumentace, technické prostředí a podmínky. Co je pro určenou organizaci významné, je stabilita softwaru, spolu s jednoduchostí, se kterou může být aplikace doplněna, testována a duplikována, se zaměstnanci a zdroji dostupnými v průběhu života softwaru. Navíc, metoda a snadnost, se kterou může být software nahrán do systému, má vliv na zabezpečovatelnost systému. ČOS can be serviced or repaired. Therefore Software is covered by the term Supportability 10. From the previous discussion it is evident that for Software, the User or Maintainer cannot carry out maintenance on the Software code. All repairs are carried out by the nominated organization on the master program, where the necessary documentation, engineering environment and conditions are available. What is relevant to the nominated organization is the stability of the Software along with the ease with which an application can be amended, tested and duplicated, with the staff and resources available over the life of the Software. In addition the method and ease with which Software can be loaded into the system has an influence on system Supportability. KAPITOLA 3 SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA R&S SOFTWARU CHAPTER 3 SPECIFYING SOFTWARE R&S REQUIREMENTS 3.1 Bezporuchovost 3.1 Reliability Požadavky na bezporuchovost jsou obvykle souborem pro celý systém, který většinou sestává z hardwarových i softwarových komponent. Proto mohou být požadavky na bezporuchovost softwaru odvozeny od požadavků na bezporuchovost systému. Požadavky na bezporuchovost softwaru a jejich správná specifikace jsou nejkritičtějším prvkem při dosahování dobré R&S softwaru. Toho by mohlo být dosaženo buď přidělením bezporuchovosti systému, nebo, kde je to vhodné, jako specifický požadavek. Problémy, které mohou být brány v úvahu, uvažujeme-li separátní požadavky na bezporuchovost softwaru, zahrnují: Reliability requirements are usually set for an entire system, which mostly consists of hardware and software components. Hence Software reliability requirements should be derived from the system reliability requirements. Software reliability requirements, and their correct specification, are the most critical element in achieving sound Software R&S. This could either be achieved as a system reliability allocation or, where appropriate, as a specific requirement. Issues, which should be taken into account when considering separate software reliability requirements, include: a. kritičnost poruchy celého systému, a) Criticality of failure for whole system; b. dobu na zotavení z poruchy, b) Time to recover from a failure; c. vliv poruchy na software nebo datové c) Impact of a failure on software or data 10 Viz koncepci zabezpečení v SAE JA See support concept SAE JA

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300)

ISO 8402:1994 zavedena v ČSN ISO 8402 Management jakosti a zabezpečování jakosti - Slovník (01 0300) ČESKÁ NORMA ICS 03.120.10 Únor 1997 Management jakosti - Směrnice pro plány jakosti ČSN ISO 10005 01 0332 Quality management - Guidelines for quality plans Management de la qualité - Lignes directrices

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE Základem pro tvorbu

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

(Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu)

(Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu) L 37/74 Úřední věstník Evropské unie 10.2.2010 IV (Akty přijaté před 1. prosincem 2009 podle Smlouvy o ES, Smlouvy o EU a Smlouvy o Euratomu) ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. října 2009, kterým se mění rozhodnutí

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 03.120.30 2000 Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:1994 ČSN ISO/TR 10017 01 0336 Červenec Guidance on statistical techniques for ISO 9001:1994 Lignes directrices

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Plni víry a naděje míříme kupředu. S odhodláním zlepšujeme své dovednosti. Zapomeňte na zklamání, ale nikoli na svůj nevyužitý potenciál. Touha překonat sám sebe a dosáhnout hranice

Více

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011

Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Nová éra diskových polí IBM Enterprise diskové pole s nízkým TCO! Simon Podepřel, Storage Sales 2. 2. 2011 Klíčovéatributy Enterprise Information Infrastructure Spolehlivost Obchodní data jsou stále kritičtější,

Více

Technická komise ISO/JTC1/SC 27 Technická normalizační komise ÚNMZ TNK 20

Technická komise ISO/JTC1/SC 27 Technická normalizační komise ÚNMZ TNK 20 ČSN ISO/IEC 7064 Information technology -- Security techniques -- Check character systems Zpracování dat. Systémy kontrolních znaků ČSN BS 7799-2 Information Security Management Systems -- Specification

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

SPECIFICATION FOR ALDER LED

SPECIFICATION FOR ALDER LED SPECIFICATION FOR ALDER LED MODEL:AS-D75xxyy-C2LZ-H1-E 1 / 13 Absolute Maximum Ratings (Ta = 25 C) Parameter Symbol Absolute maximum Rating Unit Peak Forward Current I FP 500 ma Forward Current(DC) IF

Více

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) )

Obsah&/&Content& Všeobecné)podmínky)(v)češtině)) Terms)and)Conditions)(in)english)) ) Obsah/Content Všeobecnépodmínky(včeštině TermsandConditions(inenglish Všeobecnépodmínky používáníwebovýchstránekneighboursuniverseasouvisejícíchslužebazásadyochrany osobníchdat A.! PodmínkyužíváníwebovýchstránekNeighboursUniverseasouvisejícíchslužeb

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Stojan pro vrtačku plošných spojů

Stojan pro vrtačku plošných spojů Střední škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiště Kollárova 617, Uherské Hradiště Stojan pro vrtačku plošných spojů Závěrečný projekt Autor práce: Koutný Radim Lukáš Martin Janoštík Václav Vedoucí projektu:

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation

IBM Security. Trusteer Apex. Michal Martínek 23.9.2015. 2014 IBM Corporation. 2014 1 IBM Corporation Trusteer Apex Michal Martínek 23.9.2015 2014 1 IBM Corporation Proč útočit na koncová zařízení? Anti Virus Zaměstnanec Jednoduché Firewall IPS Antivirus Śifrování Jednoduché Malware Ukradené přihlašovací

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy:

ÚVODNÍ ČÁST L 8/A. 26.6.2014 vii Změna č. 9 DEFINICE. Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: ÚVODNÍ ČÁST L 8/A DEFINICE Pojmy použité v tomto předpisu mají tyto významy: Dodatečné instrukce pro zachování letové způsobilosti (Additional instructions for continued airworthiness) Jsou dodatečné informace

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU

Systém pro správu experimentálních dat a metadat. Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU Systém pro správu experimentálních dat a metadat Petr Císař, Antonín Bárta 2014 Ústav komplexních systémů, FROV, JU BioWes Systém pro správu experimentálních dat a meta Hlavní cíl Vytvoření systému usnadňujícího

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy.

Tato norma je přeložena z anglického znění bez redakčních změn. V případě, že by vznikl spor o výklad, použije se původní anglické znění normy. ČESKÁ NORMA MDT 621.039.587:681.3.06 Březen 1994 POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY DŮLEŽITÉ PRO BEZPEČNOST JADERNÝCH ELEKTRÁREN ČSN IEC 987 35 6615 Programmed digital computers important to safety for nuclear power stations

Více

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová

Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Víte, kdo pracuje s vašimi dokumenty? Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Agenda Proč elektronické originály? Kdo pracuje s elektronickými originály? Proč Novell? 2 Rok 2010

Více

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou

SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou SZIF - Evropské dotace s plnou elektronickou podporou a kontrolou Charakteristiky řešení IS SZIF SAP Realizace platební agentury SZIF je řešení: o A komplexní, o B integrované, o C podporující standardizaci

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.35; 35.040 Říjen 2014 Informační technologie Bezpečnostní techniky Systémy řízení bezpečnosti informací Přehled a slovník ČSN ISO/IEC 27000 36 9790 Information technology

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.040.75; 75.080 2003 Ropný průmysl - Terminologie - Část 6: Měření ČSN ISO 1998-6 65 6000 Srpen Petroleum industry - Terminology - Part 6: Measurement Industrie pétrolière -

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Produktové portfolio

Produktové portfolio Produktové portfolio Technický workshop Novell ZENworks, Brno, 3. dubna 2013 Bc. Jana Dvořáková Direct Account Manager JDvorakova@novell.com Novell-Praha, s.r.o. představení firmy - Attachmate group, Inc.

Více

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL

LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL LOGOMANUÁL / LOGOMANUAL OBSAH / CONTENTS 1 LOGOTYP 1.1 základní provedení logotypu s claimem 1.2 základní provedení logotypu bez claimu 1.3 zjednodušené provedení logotypu 1.4 jednobarevné a inverzní provedení

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin

Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin Úvod do datového a procesního modelování pomocí CASE Erwin a BPwin (nově AllFusion Data Modeller a Process Modeller ) Doc. Ing. B. Miniberger,CSc. BIVŠ Praha 2009 Tvorba datového modelu Identifikace entit

Více

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx

Standardní záruka. http://www.alliedtelesis.cz/support/warranty/signup.aspx Standardní záruka Standardní produkty (Enterprise)» Switches» Routers» Converters» NICs, SFPs Operátorské produkty (NSP)» imgs» imaps» 3rd party (Extricom) Bez registrace 2 roky od prodeje koncovému zákazníkovi

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝROBĚ

POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝROBĚ ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝROBĚ Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŽADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝROBĚ Základem pro tvorbu tohoto standardu byly

Více

System Center Operations Manager

System Center Operations Manager System Center Operations Manager Jan Vávra Solution Sales Professional Microsoft System Center Operations Manager End-to-End Service Management Proaktivní správa IT služeb Integrované monitorování distribuovaných

Více

IBM Maintenance and Technical Support Services (MTS) aneb Buď připraven, nebuď překvapen

IBM Maintenance and Technical Support Services (MTS) aneb Buď připraven, nebuď překvapen Nikola Krstev MTS Sales Specialist 09/02/2010 IBM Maintenance and Technical Support Services (MTS) aneb Buď připraven, nebuď překvapen Buď připraven, nebuď překvapen Co váš může potkat? Jak se můžete připravit?

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska

MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ. Martin Pavliska MEMOSPRAY INTELIGENTNÍ TRYSKOVÝ KOMPLET PRO TECHNOLOGIE POVRCHOVÝCH ÚPRAV MATERIÁLŮ Martin Pavliska Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o.,českolipská 9, 412 01 Litoměřice, ČR, pavliska@hennlich.cz Abstrakt

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Buderus System Logatherm Wps K

Buderus System Logatherm Wps K Buderus System Logatherm Wps K XV1100K(C)/XV1100SK(C) All rights reserverd. Any reprinting or unauthorized use wihout the written permission of Buderus System Logatherm Wps K Corporation, is expressly

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 Prosinec 2011 Informační technologie Bezpečnostní techniky Směrnice pro implementaci systému řízení bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27003 36 9790 Information technology

Více

Čipové karty Lekařská informatika

Čipové karty Lekařská informatika Čipové karty Lekařská informatika Následující kód je jednoduchou aplikací pro čipové karty, která po překladu vytváří prostor na kartě, nad kterým jsou prováděny jednotlivé operace a do kterého jsou ukládány

Více

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10

Supplier Web Uživatelská příručka. Supplier Web. Copyright Telefónica O2 Czech Republic, a.s. All rights reserved. 1/10 Supplier Web 1/10 OBSAH: Supplier Web 1 ÚVOD... 3 1.1 POUŽITÍ... 3 1.2 ZNAČENÍ... 3 2 VSTUP DO APLIKACE... 4 3 OBJEDNÁVKY... 7 4 LEGAL DISCLAIMER... 10 2/10 1 Úvod 1.1 Použití Dokument slouží jako uživatelská

Více

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal

Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu. Tomáš Doležal Odpovědnost za očkování problematika příčinné souvislosti, důkazního břemene a míry důkazu Tomáš Doležal Hledání vhodných kompenzačních schémat Jedná se o právně-politickou záležitost Hledání vhodného

Více

Co je to COBIT? metodika

Co je to COBIT? metodika COBIT Houška, Kunc Co je to COBIT? COBIT (Control OBjectives for Information and related Technology) soubor těch nejlepších praktik pro řízení informatiky (IT Governance) metodika určena především pro

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB

TECHSTA 2000 ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB ČVUT PRAHA FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNOLOGIE STAVEB 1 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Z KONFERENCE Vydalo ČVUT, Stavební fakulta, ČR ZÁŘÍ 2000 Tématické oblasti konference Příprava a modelování realizace staveb Moderní

Více

POŢADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI KONTROLE A ZKOUŠKÁCH

POŢADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI KONTROLE A ZKOUŠKÁCH ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŢADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI KONTROLE A ZKOUŠKÁCH Praha (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD POŢADAVKY NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI KONTROLE A ZKOUŠKÁCH Základem pro

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová

ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky. Jana Roithová ERC Starting Grant z pohledu úspěšné i neúspěšné uchazečky Jana Roithová Grantový návrh ERC StG: Individuální grant Hodnotící kritéria: Řešitel Projekt Instituce Řešitel 1. Nezávislost (publikace bez jiných

Více

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení

Bezpečnostní incidenty IS/ICT a jejich řešení Abstrakt: Petr Doucek Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze doucek@vse.cz, http://fis.vse.cz Problematika bezpečnosti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií

Více

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka

Laboratoř na čipu. Lab-on-a-chip. Pavel Matějka Laboratoř na čipu Lab-on-a-chip Pavel Matějka Typy analytických čipů 1. Chemické čipy 1. Princip chemického čipu 2. Příklady chemických čipů 3. Příklady analytického použití 2. Biočipy 1. Princip biočipu

Více

19. pracovní skupina zástupců univerzit a ústavů AV ČR. Praha, 23. března 2016

19. pracovní skupina zástupců univerzit a ústavů AV ČR. Praha, 23. března 2016 19. pracovní skupina zástupců univerzit a ústavů AV ČR Praha, 23. března 2016 Program Plánované akce finančních a právních NCP v 1. pololetí 2016 + publikace TC AV ČR Novinky: Participant Portal Finanční

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A

Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Úřad pro civilní letectví ČR PO/TI L8/A 1 - A Č.j.:13277/4287-TI/99 Vydáno dne: 23.11.1999 Zpracovatel: Ing.J.Kamarýt Odd. draků a mech. systémů PORADNÍ OBĚŽNÍK Věc: Způsoby prokazování jednotlivých požadavků

Více

Delphi podstata, koncepce a metody MDI aplikace

Delphi podstata, koncepce a metody MDI aplikace Delphi podstata, koncepce a metody MDI aplikace Bc. Tomáš Selucký, Ústav statistiky a operačního výzkumu, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, selucky@selucky.com

Více

VÝCHODISKA BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR

VÝCHODISKA BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR VÝCHODISKA BEZPEČNOSTNÍHO VÝZKUMU ČR Jarmil Valášek, Petr Linhart MV-GŘ HZS ČR, Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč Abstrakt: Security situation has been changing in the world and in the territory

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw

ATS01N232QN softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Characteristics softstartér pro asynchonní motor - ATS01-32 A - 380..415V - 15 kw Doplňky Provedení montáže Dostupné funkce Meze napájecího napětí Základní popis Obchodní status Komercializováno Řada výrobků

Více

Agilní metodiky vývoje softwaru

Agilní metodiky vývoje softwaru vývoje softwaru : důraz na průběžnou komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem důraz na tvorbu kvalitního kódu a funkcí, které mají přímou obchodní hodnotu pro zákazníka týmovou spolupráci a samoorganizaci

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED

ZB5AV013 bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Characteristics bílá signální hlavice Ø22 plná čočka pro integ. LED Doplňky CAD celková šířka CAD celková výška CAD celková hloubka Hmotnost přístroje Označení skříně Označení el. složení Prostředí Stupeň

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Flexibilní komunikační avionika SESAR 9.44 Honeywell Aerospace Advanced Technology

Flexibilní komunikační avionika SESAR 9.44 Honeywell Aerospace Advanced Technology Flexibilní komunikační avionika SESAR 9.44 Honeywell Aerospace Advanced Technology červen 2014 Obsah Proč potřebujeme nové rádiové systémy Navrhovaná flexibilní komunikační architektura Práce udělaná pod

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka

Jak připravit IBM System x server pro zákazníka Martin Chalupnik Advisory Product Specialist 10 May 2011 Jak připravit IBM System x server pro zákazníka IBM Presentation Template Full Version Agenda: IBM Support Portal IBM Bootable Media Creator IBM

Více

ISACA, Bezpečnost a audit 28. 12. 2015 strana 1. Vztah???

ISACA, Bezpečnost a audit 28. 12. 2015 strana 1. Vztah??? 28. 12. 2015 strana 1 Vztah??? ISACA organizace profesionálů Bezpečnost a audit 17.2.2010 Luboš Klečka lklecka@csas.cz Obsah ISACA ITGI, Cobit 4.1 Strategie ISACA Information Security Governance Rizika

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012

PAINTING SCHEMES CATALOGUE 2012 Evektor-Aerotechnik a.s., Letecká č.p. 84, 686 04 Kunovice, Czech Republic Phone: +40 57 57 Fax: +40 57 57 90 E-mail: sales@evektor.cz Web site: www.evektoraircraft.com PAINTING SCHEMES CATALOGUE 0 Painting

Více