POJISTNĚ TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. Zemědělské pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTNĚ TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. Zemědělské pojištění"

Transkript

1 POJISTNĚ TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zemědělské pojištění 1

2 OBSAH: Podklad pro pojištění plodin 3 Podklad pro pojištění zvířat 6 Podklad pro pojištěn Antilop Losích 8 Škodní průběh 13 Přílohy: Z01 cenová nabídka zemědělské pojištění 2

3 Podklad pro pojištění plodin 3

4 Pojištění plodin Údaje k výměře, plodinám a umístění pozemku Pol. Obec Skupina plodin 1 Amálie obiloviny 2 Doupno obiloviny Plodina Výnos Cena Plocha (ha) Číslo/jméno pozemku Typ pojištění* Spoluúčast* ozimá 6, ,11 9 pozemků A 10 ozimá 6, ,00 9 pozemků A 10 3 Červený Újezd obiloviny ozimá 7, ,82 10 pozemků A 10 4 Lány obiloviny ozimá 7, ,63 2 pozemky A 10 5 Nové Strašecí obiloviny ozimá 7, ,69 7 pozemků A 10 6 Ploskov obiloviny 7 Ruda obiloviny 8 Suchdol obiloviny ozimá 7, ,44 5 pozemků A 10 ozimá 7, ,94 5 pozemků A 10 ozimá 7, ,77 4 pozemky A 10 9 Nové Strašecí obiloviny ozimý 5, ,69 6 pozemků A Požáry obiloviny 11 Doupno obiloviny ozimý 5, ,09 11 pozemků A 10 jarní 5, ,25 4 pozemky A Červený Újezd obiloviny jarní 6, ,01 5 pozemků A Lány obiloviny jarní 6, ,22 6 pozemků A Nové Strašecí obiloviny jarní 6, ,83 6 pozemků A Ruda obiloviny jarní 6, ,18 8 pozemků A 10 4

5 16 Lány 17 Amálie krmné pícniny krmné pícniny kukuřice píce 50, ,34 11 pozemků A 10 vojtěška píce 40, ,98 11 pozemků A Nový Dům krmné pícniny vojtěška píce 40, ,62 7 pozemků A Požáry krmné pícniny vojtěška píce 40, ,51 2 pozemky A Červený Újezd olejniny řepka ozimá 4, ,31 4 pozemky A + B Lány olejniny řepka ozimá 4, ,30 15 pozemků A + B Nové Strašecí olejniny řepka ozimá 4, ,08 9 pozemků A + B Ruda olejniny řepka ozimá 4, ,83 6 pozemků A + B Mělník vinná réva vinná réva 7, ,59 1 pozemek A+B+C+D 10 Typ pojištění: 1. A - pro případ poškození nebo zničení krupobitím a požárem 2. A+B - pro případ poškození nebo zničení krupobitím, požárem, vichřicí, povodní, záplavou, sesuvem půdy a u vybraných plodin i vyzimováním - nelze sjednat pro ovoce 3. A+B+C - pro případ poškození nebo zničení riziky uvedenými v bodě 2. (A+B) a jarním mrazem - lze sjednat pouze pro na jaře setý mák, cukrovku, krmnou řepu, konzumní zeleninu, chmel, vinnou révu, jahody, přadné rostliny nebo semenné porosty okopanin a zeleniny V případě sjednání pojištění v rámci skupin plodin musí být všechny plodiny ze skupiny pojištěny buď typem A nebo typem A+B resp. A+B+C. 4. A+B+C+D - pojištění vinné révy pro případ poškození nebo zničení riziky uvedenými v bodě 3 a pro případ poškození nebo zničení mrazem Spoluúčast: 10% Doplňující informace k pojištění plodin Celková výměra obhospodařované zemědělské půdy 2861,14 ha z toho: orná půda 2674,85 ha chmelnice 0 ha vinice 11,59 ha intenzivní sady 5,77 ha Další informace Obhospodařované pozemky nebyly v posledních dvou letech zaplaveny. Porosty plodin (rostlin), pro něž je pojištění požadováno, k dnešnímu dni nebyly poškozeny. Pojišťované plodiny (rostliny) nejsou pojištěny proti stejnému pojistnému nebezpečí jiným pojištěním. 5

6 Podklad pro pojištění zvířat Chované druhy a kategorie hospodářských zvířat a požadavek na jejich pojištění Dru h Kategorie zvířat Chová m Požaduji pojistit (vyplnit ano/ne) Maximá lní počet zvířat Koeficie nt obratu Maximá lní hmotno st kg/ks Cena Kč/kg Cena Kč/ks N H P O Ž P J Skot krávy ano A A A A - A telata do 6 měs. ano A A A A jalovice od 6 m. do 3. m. březosti ano A A A A jalovice od 3 měs. březosti ano A A A A - A výkrm býků od 6 měs. ano A A A A Spoluúčast 0%. POŽADOVANÁ RIZIKA POJIŠTĚNÍ: N H Ž PO P J nákaza hromadná infekční onemocnění živel akutní otrava, výpadek proudu, zasažení el. proudem přehřátí jednotlivé škody U rostoucích kategorií je vyplněna maximální hmotnost a cenu za kg, u ostatních cenu za kus. Doplňující informace o chovech zvířat navrhovaných do pojištění Dotaz a) technologie chovu b) ustájení zvířat c) organizace chovu d) funkční oplocení hospodářských objektů e) protinákazová prevence f) funkční náhradní zdroj energie * tradiční turnusová vazné volné boxové klecové roštové jiné uzavřený obrat stáda otevřený obrat stáda ano ne dezinfekční smyčka hygienická smyčka ano ne 6 Hodící se označte

7 g) signalizace výpadku proudu * h) signalizace překročení max. teploty * i) zabezpečení zvířat * povinné při sjednání rizika Proud, otrava a rizika Přehřátí ano ne ano ne noční hlídač jiné Další informace Jsou pojišťována všechna chovaná zvířata podle všech chovaných kategorií daného druhu. V chovu se nevyskytují nebezpečné nákazy podle veterinárního zákona ani jiná hromadná onemocnění infekčního původu. Pojišťovaná zvířata v současné době nejsou dotčena ani není známa zvýšená míra ohrožení jiným pojistným nebezpečím. Pojišťovaná zvířata nejsou pojištěna proti stejnému pojistnému nebezpečí jiným pojištěním. 7

8 Podklad pro pojištěn Antilop Losích druh Antilopa losí Antilopa losí Antilopa losí Antilopa losí CELKEM kategorie krávy od 36 měs. věku březí jalovice telata do 6 měs. věku mladé samice a samci od 6 měs. do 36 měs. věku, včetně výkrmu býci od 36 měs. věku počet zvířat v ks pojistná částka v Kč/ks rizika N H O P T sazba (%) pojistné v Kč Pozn ,- x x x x ,- x x x x ,- x x x max. hm. 100 kg, 60 Kč/kg max hm. 350 kg, 42,- Kč/kg ,- x x x - Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5% z pojistného plnění. TYPY POJIŠTĚNÍ - POJISTNÁ NEBEZPEČÍ POJISTNÁ UDÁLOST 1. Typ pojištění N: a) zahrnuje nebezpečné nákazy dle veterinárního zákona v platném znění vztahující se k pojištěným zvířatům, b) není-li ujednáno jinak, pojistnou událostí z typu pojištění N se rozumí: uhynutí nebo utracení pojištěných zvířat z důvodu jejich onemocněním nákazou uvedenou v odstavci a) bodu 1 tohoto článku nebo utracení, poražení pojištěných zvířat nařízené mimořádnými veterinárními opatřeními vydanými orgánem veterinární správy podle platného zákona o veterinární péči z důvodu nákazy uvedené v odst. a) bodu 1 tohoto článku, c) pojistnou událostí z typu pojištění N, se v případě paratuberkulózy rozumí pouze uhynutí, utracení nebo nařízené poražení nemocného zvířete, u kterého byla tato nákaza prokázána bakteriologickým nebo histologickým vyšetřením, d) pojistnou událostí z typu pojištění N, se v případě bovinní virové diarrhoey (BVD) rozumí pouze uhynutí, utracení nebo nařízené poražení nemocného zvířete, u kterého byla tato nákaza prokázána virologickým vyšetřením, e) pojistnou událostí z typu pojištění N, se v případě infekční rinotracheitidy (IBR, IBR/IPV) rozumí pouze uhynutí, utracení nebo nařízené poražení nemocného zvířete, u kterého byly orgánem státní veterinární správy potvrzeny klinické příznaky onemocnění a v chovu, odkud zvíře pochází, byla vyhlášena mimořádná veterinární opatření. 8

9 2. Typ pojištění H: a) zahrnuje nakažlivé choroby přenosného charakteru, které nejsou uvedeny mezi nákazami podle bodu 1 článku 3, jsou způsobeny viry, bakteriemi, mykoplazmaty, plísněmi a cizopasníky a projevují se hromadným výskytem a specifickými klinickými příznaky (dále jen infekční nemoc ). Za infekční nemoc se nepovažují infekční onemocnění na končetinách a infekční onemocnění mléčné žlázy. b) není-li ujednáno jinak, pojistnou událostí z typu pojištění H se rozumí uhynutí nebo utracení pojištěného zvířete z důvodu jeho onemocnění infekční nemocí. Pojištění se vztahuje na události, které nastaly v době od počátku dané infekční nemoci do jejího utlumení, nejdéle však šest měsíců od počátku této infekční nemoci. Pojištění se nevztahuje na události, ke kterým došlo v chovu, ve kterém od utlumení posledního případu této infekční nemoci uplynulo méně než 12 měsíců. Za počátek infekční nemoci je považováno období zvýšených ztrát maximálně 35 dnů u pojištěných zvířat, před doručením vzorku, v němž byla daná infekční nemoc prokázána Státním veterinárním ústavem nebo autorizovaným pracovištěm, specializovaným na dané onemocnění (dále jen SVÚ ). 3. Typ pojištění O: a) zahrnuje pojistné nebezpečí akutní otravy zvířat exogenními jedovatými látkami, které byly do organismu přijaty z vnějšího prostředí, přičemž se za otravu nepovažuje intoxikace látkami s kumulativními účinky, autointoxikace organismu a chronické otravy, b) není-li ujednáno jinak, pojistnou událostí z typu pojištění O, se rozumí: uhynutí nebo utracení pojištěných zvířat z důvodu působení pojistného nebezpečí uvedeného v odstavci a) bodu 3 tohoto článku. 4. Typ pojištění P: a) zahrnuje pojistné nebezpečí porodní škody, b) není-li ujednáno jinak, pojistnou událostí z typu pojištění P se rozumí: uhynutí nebo utracení pojištěného zvířete z důvodu působení pojistného nebezpečí uvedeného v odstavci a) bodu 4 tohoto článku. 5. Typ pojištění T: a) zahrnuje pojistné akutní neinfekční chorobou b) není-li ujednáno jinak, pojistnou událostí z typu pojištění T se rozumí: uhynutí nebo utracení pojištěného zvířete z důvodu působení pojistného nebezpečí uvedeného v odstavci a) bodu 7 tohoto článku. SPECIÁLNÍ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ Pojištění kteréhokoli typu se nevztahuje na škody: a) vzniklé porušením předpisů o veterinární péči, b) jejichž příčina vznikla před počátkem pojištění, c) nastalé v souvislosti nebo jako následek nesprávného veterinárního úkonu, d) vzniklé jako běžné provozní ztráty. POJISTNÁ HODNOTA, POJISTNÁ ČÁSTKA 9

10 1. Pojistnou hodnotou se rozumí průměrná tržní cena zdravých zvířat téhož druhu a plemene, kategorie a kvality. Pojistnou částku stanovuje pro každou pojištěnou položku v pojistné smlouvě pojistník na vlastní odpovědnost tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného zvířete. 2. Pojistná částka je horní hranicí pojistného plnění pojišťovny, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY 1. Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění, vychází pojišťovna při výpočtu plnění za zvíře postižené pojistnou událostí z pojistné částky pojištěného zvířete daného druhu a kategorie, případně upravené podle pravidel stanovených pro toto pojištění v bodě 2 tohoto článku a to vždy dni pojistné události, a snížené o spoluúčast sjednanou v pojistné smlouvě. 2. Plnění pojišťovny stanovené pro účely tohoto pojištění a) Krávy: Věk krávy do 6 let do 7 až 8 let do 9 až 10 let do 11 a více let Plnění v % ze sjednané PČ 100 % 90 % 80 % 70 % b) Březí jalovice: - březí jalovice se hradí vždy 100% pojistné částky c) Plemenní býci: Věk plem. býka Do 6 let do 7 až 8 let do 9 až 10 let do 11 a více let Plnění v % ze sjednané PČ 100 % 90 % 80 % 70 % d) Telata do 6ti měsíců věku, jalovice a býčci, odchov a výkrm: - telata do 6-ti měsíců věku, mladé jalovice a býčci do 36-ti měsíců se hradí v čisté hmotnosti ke dni pojistné události a ceně za 1 kilogram hmotnosti sjednané pro danou kategorii v pojistné smlouvě min. však v 50% z pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě pro danou kategorii pojištěných zvířat. 3. Částka určená podle bodu 1 a 2 tohoto článku se snižuje o hodnotu zužitkovatelných částí těla zvířete postiženého pojistnou událostí. ZACHRAŇOVACÍ NÁKLADY Pojišťovna nahradí účelně vynaložené zachraňovací náklady minimálně do výše 20 % z pojistné částky bezprostředně ohrožených pojištěných zvířat. Zachraňovacími náklady nejsou náklady spojené s medikací, veterinární péčí, dezinfekcí, dezinsekcí, deratizací, výživou a ošetřováním, ustájením a dopravou s výjimkou evakuace pojištěných zvířat. 10

11 SPOLUÚČAST Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, podílí se na úhradě pojistného plnění z každé pojistné události pojištěný částkou vyjadřující spoluúčast na pojistném plnění, a to procentem uvedeným pro příslušnou položku v pojistné smlouvě. Tato spoluúčast je stanovena na 5 %. DALŠÍ INFORMACE A VYSVĚTLENÍ POJMŮ 1. V pojistné smlouvě musí být uvedeno: a) všechny chované kategorie zvířat náležející k druhu zvířat, pro něž se pojištění sjednává, b) počet zvířat. POJISTNÉ 1. Podkladem pro výpočet pojistného za pojistnou dobu je celkový počet zvířat příslušné kategorie, stanovený jako součin nejvyššího denního počtu zvířat v době trvání pojištění v daném kalendářním roce a koeficientu obratu uvedených v pojistné smlouvě, a dohodnutá pojistná částka za jedno zvíře této kategorie uvedená v pojistné smlouvě. 2. Sazba pojistného a pojistné za příslušnou kategorii zvířat jsou uvedeny u příslušné položky v pojistné smlouvě. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ 1. Není-li ujednáno jinak je chov zvířat definován jako všechna zvířata téhož druhu, která pojištěný chová. 2. Kategorie zvířat jsou zvířata téhož druhu chovaná zpravidla stejnou technologií nebo pro stejný účel v rámci věkových, případně hmotnostních rozmezí. 3. Předpisy o veterinární péči jsou zákon o veterinární péči (veterinární zákon) a předpisy na něj navazující v platném znění. 4. Orgán veterinární správy je krajská veterinární správa, popřípadě jiný orgán státní správy ve věcech veterinární péče, oprávněný nařídit mimořádná veterinární opatření podle zákona o veterinární péči. 5. Mimořádná veterinární opatření jsou opatření nařízená orgánem veterinární správy podle zákona o veterinární péči při výskytu nákazy směřující k jejímu zdolání a ochraně před jejím šířením. Zahrnují utracení nebo nařízené poražení určených zvířat z ohniska nákazy a v případě BSE i utracení všech rizikových zvířat z kohorty určené orgánem veterinární správy. 6. Utracení nebo nařízené poražení zvířete z důvodu nákazy je usmrcení zvířete nemocného některou z nákaz výše uvedených, v případě vyhlášení mimořádných veterinárních opatření i usmrcení zvířete podezřelého z nákazy nebo i z nakažení touto nákazou, o kterém tak rozhodl orgán veterinární správy. 11

12 7. Utracení zvířete z důvodu infekční nemoci je usmrcení zvířete se specifickými klinickými příznaky onemocnění a s infaustní prognózou jeho vyléčení provedené tehdy, jestliže podle předpisů o veterinární péči musí být celé tělo zvířete i v případě jeho poražení posouzeno jako nepoživatelné. 8. Utracení zvířete z důvodu akutní otravy je usmrcení nemocného nebo poraněného zvířete, které je v přímém ohrožení života, nebo je prognóza jeho vyléčení infaustní, provedené podle předpisů o veterinární péči. 9. Utracení zvířete z důvodu úrazu nebo porodní škody je usmrcení nemocného nebo poraněného zvířete v nebezpečí z prodlení, kterým se rozumí přímé ohrožení jeho života, provedené podle předpisů o veterinární péči. 10. Úrazem se rozumí náhlé poškození organismu pojištěného zvířete fyzikálními nebo chemickými vlivy způsobující závažné poruchy životně důležitých orgánů a jejich funkcí. 11. Porodní škodou se rozumí akutní porucha zdravotního stavu pojištěného zvířete vzniklá v souvislosti s porodem, k níž došlo v době fyziologického termínu porodu a vedoucí k přímému ohrožení jeho života nejdéle do 10 dnů po porodu; porodní škody jsou i těžká zranění související s porodem, nereponovatelné výhřezy dělohy a nevyléčitelné poporodní parézy. 12. Běžné provozní ztráty jsou škody, které vznikají v chovech zvířat nenahodile v průběhu výrobního cyklu vlivem chovatelských a technologických faktorů. Odečítají se při likvidaci škod hromadného charakteru. Jejich výši stanovuje pojišťovna na podkladě prokazatelných výsledků v daném chovu v období nejméně jednoho roku před vznikem pojistné události; nejsou-li tyto údaje k dispozici, určují se běžné ztráty podle jiných dostupných informací o chovu zvířat stejného druhu a kategorií. 13. Odcizením zvířete se rozumí přivlastnění si pojištěného zvířete způsobem, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky použitím nástroje nebo nářadí jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod. a následně se pojištěného zvířete zmocnil. Za odcizení pojištěného zvířete se nepovažuje jeho přivlastnění si v případech, kdy ke vniknutí do uzamčeného prostoru, v němž se pojištěné zvíře nacházelo, došlo nezjištěným způsobem (například beze stop násilí, použitím shodného klíče). 14. Akutní neinfekční nemocí se rozumí získaná choroba, která nemá přenosný charakter, projevuje se rychlým průběhem a přímo ohrožuje život pojištěného zvířete; za nemoc se nepovažují záněty tkání na končetinách a ani záněty mléčné žlázy. 12

13 Škodní průběh plodiny 34,60% 109,30% 44,10% 97,10% zvířata 0% 0% 0% 0% celkem 30,30% 98% 40,20% 90,70% 13

VPP ZEM ZV 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Zemědělské pojištění pojištění zvířat OBSAH. Předmět pojištění, rozsah pojištění

VPP ZEM ZV 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Zemědělské pojištění pojištění zvířat OBSAH. Předmět pojištění, rozsah pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Pojištění koní

FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ. Pojištění koní FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Pojištění koní Vypracoval: Jana Pospíšilová Studijní obor: IM2-K Emailová adresa: Jana.Pospisilova@uhk.cz Datum vypracování: 3.1.2013 1 Obsah

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 7 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOK Čísl o Obec / město Zdroj

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

číslo pojistky 2. nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem, živelní nebezpečí

číslo pojistky 2. nákazy, akutní otrava, zasažení zvířete elektrickým proudem, živelní nebezpečí NÁVRH NA POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 2011 pojistník číslo pojistky P C Z IČO oblast (okres) ulice a č. domu telefon/fax PSČ obec mobil bankovní spojení e-mail Žádám o pojištění chovaných hospodářských

Více

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald

PGRLF 2012. Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Odbor AZV Olomoucký kraj Vypracoval: Ing. Alois Tvrdý Místo konání: Šumvald Legislativní normy opatření Nařízení Komise (ES) č. 364/2004 kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

Žádám o pojištění chovaných hospodářských zvířat pojištěním typu:

Žádám o pojištění chovaných hospodářských zvířat pojištěním typu: NÁVRH NA POJIŠTĚNÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT 2017 Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, organizační složka Střešovická 748/48 162 00 Praha 6 tel: 233 312 836, fax: 233

Více

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014

MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 MVDr. Zbyněk Semerád 3.12.2014 Infekční bovinní rinotracheitida Infekční bovinní rinotracheitida (IBR) je vysoce infekční onemocnění respiračního traktu vyvolané bovinním herpesvirem a projevuje se u skotu

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

A. Identifikační údaje žadatele

A. Identifikační údaje žadatele Žádost o poskytnutí náhrady nákladů a ztrát vzniklých v souvislosti s nebezpečnou nákazou z prostředků státního rozpočtu podle 67 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 13 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ STŘÍBRO Obec / město Zdroj mimořádné

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE PŘÍLOHA 14 Počet listů : 5 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SUŠICE Obec / město Zdroj mimořádné

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu

VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Strana 30 Sbírka zákonů č. 5 / 2009 5 VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 o ochraně zvířat při veřejném vystoupení a při chovu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 odst. 1 k provedení 7a odst. 7 zákona

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 5 Počet listů: 8 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY PŘEHLED

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1985. Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1985 Vyhlásené: 27.09.1985 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 75 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl

Zemědělství a potravinářský průmysl Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 26 Zeme Sasko Údaje z vykazovaného roku 26 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ ZEMĚDĚLSKĚ PŮDY ROZLOHA Celková rozloha 1. ha 1.842 35.75 Zemědělská

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin

Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin Tab. : 9 Vývoj sklizňových ploch a produkce hlavních plodin 1 Pšenice ozimá 812944,0 793472,0 785491,0 805779,0 746002,0 788422,0 25,70 30,83 30,92 32,03 29,68 31,53 4,9600 5,3300 5,0800 5,7800 4,3400

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro

Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro PŘÍLOHA 3 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HORAŽĎOVICE Obec / město Zdroj

Více

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA pro Jihomoravský kraj P a l a c k é h o t ř í d a 1 7 4 6 1 2 0 0 BRNO Veletrhy Brno, a.s. Výstaviště 1 647 00 Brno Věc: Č.j. 1013/2009/BM Vyřizuje: MVDr. Ilja Resch Dne: 3.3.2009

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2013 Zemědělská společnost Vítějeves a.s. byla zapsána v Obchodním rejstříku vedeného krajským soudem v Hradci Králové dne 14. 6. 1996. Společnost má k 31. 12. 2013

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1975 Vyhlásené: 29.12.1975 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1976 do: 31.12.1982 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 161 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

Příloha č. 1. Operační manuál

Příloha č. 1. Operační manuál Operační manuál k postupu orgánů veterinární správy při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla

Více

B) ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK

B) ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Příloha k č.j. HSPM-5070-3/2014 ÚPP Počet listů: 8 B) ANALÝZA VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK 1 OBSAH strana 1. ÚVOD

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny.

Pojištění les.školek Podpora obcím Povodňové půjčky Provozní programy již byly vyčerpány uzavřeny. P G R L F PGRLF : 1) k žádosti se nemusí dokládat výpis z OR u PO či osvědčení u FO 2) 25% příjmů musí žadatel dosahovat až v 1.účetním období po příjmu žádosti a toto % příjmu musí držet po celé období

Více

III. Část A. Obecné podmínky. A.1.1. Žadatelem nebo Příjemcem podpory může být osoba, která splňuje podmínky uvedené v těchto Zásadách.

III. Část A. Obecné podmínky. A.1.1. Žadatelem nebo Příjemcem podpory může být osoba, která splňuje podmínky uvedené v těchto Zásadách. III. PGRLF, a.s. (č.j. 5133/07 ) Z Á S A D Y pro poskytování finanční podpory pojištění pro rok 2007 Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. (dále jen Zásady ) Část A Obecné podmínky A.1.

Více

Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu. Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar

Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu. Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar Jak se dívat na potenciální výskyt PAB (paratuberkulóza skotu) ve svém chovu masného skotu Cunkov 17.2.2017 MVDr. Břetislav Pojar Pohled na paratuberkulózu skotu je zdánlivě jednoduchý A. Onemocnění probíhá

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Obor: Agropodnikání M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ

Obor: Agropodnikání M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2016/2017 MATURITNÍ OKRUHY Obor: Agropodnikání 41-41-M/01 ŠVP: Chov koní a jezdectví CHOV KONÍ A JEZDECTVÍ 1) Význam chovu koní 2) Kostra koně 3) Morfologické vlastnosti

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní

Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní Ústav zemědělské ekonomiky a informací Metodika postupu při zjišťování výše škod na polních plodinách v územích určených k řízeným rozlivům povodní (certifikovaná metodika) Autoři: Ing. Martin Plášil Ing.

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

Prodej živých zvířat z vlastního chovu

Prodej živých zvířat z vlastního chovu Prodej živých zvířat z vlastního chovu Veterinární podmínky Vodní drůbež Vodní drůbež starší 18-ti týdnů musí být doprovázena potvrzením od soukromého veterinárního lékaře, že je klinicky zdravá. Skot

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: 112. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým

Více

dle tabulky hektarových výtěžků stanovených pojistitelem všechny výtěžky zvýšené o.. % výtěžky snížené o.. %

dle tabulky hektarových výtěžků stanovených pojistitelem všechny výtěžky zvýšené o.. % výtěžky snížené o.. % NÁVRH NA POJIŠTĚNÍ PLODIN 2017 Österreichische Hagelversicherung - Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, organizační složka Střešovická 748/48 162 00 Praha 6 tel: 233 312 836, fax: 233 312 839 e-mail:

Více

Domov pro seniory Zahradní Město

Domov pro seniory Zahradní Město Příloha č. 1 Údaje o pojišťovaném majetku a požadavcích na pojištění Místo pojištění: Domov pro seniory Zahradní Město Sněženková 2973/8, Praha 10, 106 00 Soubor budov sloužící jako domov pro seniory se

Více

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky)

2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) 2013 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (předběžné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Pšenice ozimá Tab. A1/02 Žito Tab. A1/03 Ječmen jarní Tab. A1/04 Oves Tab. A1/05 Tritikále

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění hospodářských zvířat

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění hospodářských zvířat Agra pojišťovna 162 00 Praha 6, Střešovická 48 tel. 233 312 836, fax: 233 312 839 agra@agrapojistovna.cz www.agrapojistovna.cz Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění hospodářských zvířat platné od 1.

Více

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu 192/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 13. dubna 2004 o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu Ministerstvo zemědělství stanoví podle 29 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Optimalizace pojistného krytí v zemědělství Optimization of insurance cover in agriculture Zdeňka Kováříková Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

Jméno:... Akademický rok:...

Jméno:... Akademický rok:... P R O J E K T H N O J E N Í Jméno:... Akademický rok:... I. Zadání projektu č.:... Hon Výměra Půdní podmínky AZP (ppm) N min na Výnos č. ha jaře v t/ha BPEJ půdní půdní druh ph KCl P K ornici typ 1 2 3

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI PO ÚRAZU ZPPSNP PNU 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 910 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) 1.1 Účinnost

Více

PŘEHLED A HODNOCENÍ MOŽNÝCH ZDROJŮ KRIZOVÝCH RIZIK

PŘEHLED A HODNOCENÍ MOŽNÝCH ZDROJŮ KRIZOVÝCH RIZIK PŘEHLED A HODNOCENÍ MOŽNÝCH ZDROJŮ KRIZOVÝCH RIZIK Povodně velkého Přehled možných zdrojů rizik na území A Dlouhodobá inverzní situace Část území - území města PLZNĚ působení konkrétních na území úmrtnost

Více

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3.

2.3. Ujednává se, že na toto pojištění se vztahují roční limity plnění uvedené v Úvodní části pojistné smlouvy v bodu 2.3. Pojistná smlouva č.: 50930674-17 Stav k datu 1. 12. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 Pojištění strojů Karel Řezáč Šárecká 1372/91 160 00 PRAHA 6 ČESKÁ REPUBLIKA 1. Smluvní strany Pojišťovna: Česká pojišťovna

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

Dotační programy. Str F) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic

Dotační programy. Str F) Podpora vybraných činností zaměřených na ozdravení chovů prasnic Čj.: 176749/2011-MZE-17242 Zpřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2011 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů zavedení

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Informace pro žadatele - SZP 2015 Dobrovolné podpory vázané na produkci (VCS) V rámci Jednotné žádosti pro rok 2015 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují citlivé sektory v České

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce

Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Pracovní list č. 1 téma: Úvod do rostlinné produkce Obsah tématu: 1) Hlavní cíl rostlinné výroby 2) Rozdělení kulturních rostlin dle vlastností sklízených produktů s přihlédnutím k postupům při jejich

Více

I. Zachraňovací a jiné náklady

I. Zachraňovací a jiné náklady I. Zachraňovací a jiné náklady Pro správný výklad rozsahu, chování a používání jednotlivých nákladů v majetkovém pojištění je nutno vycházet ze stavu, v jakém se nachází věc postižená pojistnou událostí

Více

ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NÝŘANY

ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NÝŘANY PŘÍLOHA 8 Počet listů : 4 Přehled zdrojů a pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NÝŘANY Obec / město Zdroj mimořádné

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VLASTNÍKA, DRŽITELE, NÁJEMCE NEBO SPRÁVCE NEMOVITOSTI DPPON1 O 1/01 O B S A H Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání

Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Příloha č. 3 - Doložky a zvláštní ujednání Dále uvedené doložky budou součástí pojistné smlouvy jako smluvní ujednání a mají vždy přednost před jakýmikoliv ujednáními pojistných podmínek, standardizovaných

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

79 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Upozornění: Tento text vytvořený Ministerstvem zemědělství je neoficiálním zněním nařízení vlády. Jedná se pouze o dokument informativního a pracovního charakteru a Ministerstvo zemědělství nepřebírá odpovědnost

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 16.01.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 16.01.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 20 N A Ř Í Z E N Í V L Á D Y České republiky

Více

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí

Pojištění staveb pro případ živelních a dalších sjednaných pojistných nebezpečí Pojistná smlouva číslo: 23431555-17 Stav k datu 6. 3. 2014 Pořadové číslo pojištění: 1 SVJ domu Římská 41, Praha 2 Římská 41/1287 120 00 PRAHA 2 ČESKÁ REPUBLIKA Pojištění staveb pro případ živelních a

Více

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: NAŘÍZENI Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 49

Více

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z předmětů Fyziologie a metodika tréninku a Chov koní pro obor Trenérství dostihových a sportovních koní pro školní rok 2014/15 1. Složení živého organismu buňka - stavba, funkce jednotlivých

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Dotazník pro účastníky soutěže

Dotazník pro účastníky soutěže Vážená paní, vážený pane, Dotazník pro účastníky soutěže vyplněním a zasláním tohoto dotazníku vstoupíte do prvního vyhodnocovacího kola soutěže Mléčná farma roku 2015. Na jeho základě odborná komise vybere

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Vyhlásené: 23.12.1969 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1970 do: 31.12.1975 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 166 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Více

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena

M e t o d i k a. kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena M e t o d i k a kontroly masné užitkovosti pro český strakatý skot a fylogeneticky příbuzná kombinovaná plemena Kontrola masné užitkovosti se provádí: 1) staniční metodou a) v odchovnách plemenných býků

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

KOMPLET Pojištění domácnosti

KOMPLET Pojištění domácnosti KOMPLET Pojištění domácnosti Pojistná nebezpečí kompletní živel (požár a jeho původní jevy, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení letadla, povodeň nebo záplava, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení

Více

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména: Město Stráž pod Ralskem, starostka Revoluční čp. 164, 471 27 Stráž pod Ralskem Obchodní podmínky Návrhy smluv musí dále obsahovat smluvní ujednání vztahující se k jednotlivým druhům pojištění, a to zejména:

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006,

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 141/2006 Sb. ze dne 5. dubna 2006, o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006, ve znění nařízení vlády č. 432/2006 Sb. Změna:

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce.

FarmProfit. Ekonomický software pro zemědělce. FarmProfit Ekonomický software pro zemědělce www.farmprofit.cz Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Přátelství 815 104 00 Praha Uhříněves Česká republika http://www.vuzv.cz Ing. Jan Syrůček tel.:

Více

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Ve znění: č. 79/2007 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. dubna 2007 o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření Předpis č. K datu Poznámka 114/2008 Sb. (k 15.4.2008) mění celkem 49 novelizačních bodů;

Více

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Seznam příloh Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Příloha 2. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro smíšený hospodářský systém... 5 Příloha 3. Dotazník...

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Strana 690 Sbírka zákonů č. 60 / 2012 60 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 15. února 2012 o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům Vláda nařizuje podle 2b odst. 2 zákona č. 252/ /1997

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o integrované zemědělské statistice a o zrušení nařízení (EU) č. 1166/2011 a (EU) č.

PŘÍLOHY. návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o integrované zemědělské statistice a o zrušení nařízení (EU) č. 1166/2011 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.12.2016 COM(2016) 786 final ANNEXES 1 to 5 PŘÍLOHY návrhu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o integrované zemědělské statistice a o zrušení nařízení (EU) č. 1166/2011

Více

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů

č. 56766493-28 o pojištění bytových domů Pojistná smlouva č. 56766493-28 STRANA: 1 Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 452 72 956 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 1464,

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Účetní závěrka ve vybraném podniku

Účetní závěrka ve vybraném podniku Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Obhajoba bakalářské práce s názvem Účetní závěrka ve vybraném podniku Autor: Renata Vyskočilová Vedoucí: Ing. Kristina Kabourková Oponent: Mgr.

Více

Systém prevence mimořádných událostí

Systém prevence mimořádných událostí Systém prevence mimořádných událostí plk. Ing. Jana Neškodná 29.-30.3.2011 Červený kohout 2011 Hluboká nad Vltavou Právní rámec Zákon č. 133/1985 S., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více