POJISTNĚ TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. Zemědělské pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJISTNĚ TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. Zemědělské pojištění"

Transkript

1 POJISTNĚ TECHNICKÉ PODKLADY K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Zemědělské pojištění 1

2 OBSAH: Podklad pro pojištění plodin 3 Podklad pro pojištění zvířat 6 Podklad pro pojištěn Antilop Losích 8 Škodní průběh 13 Přílohy: Z01 cenová nabídka zemědělské pojištění 2

3 Podklad pro pojištění plodin 3

4 Pojištění plodin Údaje k výměře, plodinám a umístění pozemku Pol. Obec Skupina plodin 1 Amálie obiloviny 2 Doupno obiloviny Plodina Výnos Cena Plocha (ha) Číslo/jméno pozemku Typ pojištění* Spoluúčast* ozimá 6, ,11 9 pozemků A 10 ozimá 6, ,00 9 pozemků A 10 3 Červený Újezd obiloviny ozimá 7, ,82 10 pozemků A 10 4 Lány obiloviny ozimá 7, ,63 2 pozemky A 10 5 Nové Strašecí obiloviny ozimá 7, ,69 7 pozemků A 10 6 Ploskov obiloviny 7 Ruda obiloviny 8 Suchdol obiloviny ozimá 7, ,44 5 pozemků A 10 ozimá 7, ,94 5 pozemků A 10 ozimá 7, ,77 4 pozemky A 10 9 Nové Strašecí obiloviny ozimý 5, ,69 6 pozemků A Požáry obiloviny 11 Doupno obiloviny ozimý 5, ,09 11 pozemků A 10 jarní 5, ,25 4 pozemky A Červený Újezd obiloviny jarní 6, ,01 5 pozemků A Lány obiloviny jarní 6, ,22 6 pozemků A Nové Strašecí obiloviny jarní 6, ,83 6 pozemků A Ruda obiloviny jarní 6, ,18 8 pozemků A 10 4

5 16 Lány 17 Amálie krmné pícniny krmné pícniny kukuřice píce 50, ,34 11 pozemků A 10 vojtěška píce 40, ,98 11 pozemků A Nový Dům krmné pícniny vojtěška píce 40, ,62 7 pozemků A Požáry krmné pícniny vojtěška píce 40, ,51 2 pozemky A Červený Újezd olejniny řepka ozimá 4, ,31 4 pozemky A + B Lány olejniny řepka ozimá 4, ,30 15 pozemků A + B Nové Strašecí olejniny řepka ozimá 4, ,08 9 pozemků A + B Ruda olejniny řepka ozimá 4, ,83 6 pozemků A + B Mělník vinná réva vinná réva 7, ,59 1 pozemek A+B+C+D 10 Typ pojištění: 1. A - pro případ poškození nebo zničení krupobitím a požárem 2. A+B - pro případ poškození nebo zničení krupobitím, požárem, vichřicí, povodní, záplavou, sesuvem půdy a u vybraných plodin i vyzimováním - nelze sjednat pro ovoce 3. A+B+C - pro případ poškození nebo zničení riziky uvedenými v bodě 2. (A+B) a jarním mrazem - lze sjednat pouze pro na jaře setý mák, cukrovku, krmnou řepu, konzumní zeleninu, chmel, vinnou révu, jahody, přadné rostliny nebo semenné porosty okopanin a zeleniny V případě sjednání pojištění v rámci skupin plodin musí být všechny plodiny ze skupiny pojištěny buď typem A nebo typem A+B resp. A+B+C. 4. A+B+C+D - pojištění vinné révy pro případ poškození nebo zničení riziky uvedenými v bodě 3 a pro případ poškození nebo zničení mrazem Spoluúčast: 10% Doplňující informace k pojištění plodin Celková výměra obhospodařované zemědělské půdy 2861,14 ha z toho: orná půda 2674,85 ha chmelnice 0 ha vinice 11,59 ha intenzivní sady 5,77 ha Další informace Obhospodařované pozemky nebyly v posledních dvou letech zaplaveny. Porosty plodin (rostlin), pro něž je pojištění požadováno, k dnešnímu dni nebyly poškozeny. Pojišťované plodiny (rostliny) nejsou pojištěny proti stejnému pojistnému nebezpečí jiným pojištěním. 5

6 Podklad pro pojištění zvířat Chované druhy a kategorie hospodářských zvířat a požadavek na jejich pojištění Dru h Kategorie zvířat Chová m Požaduji pojistit (vyplnit ano/ne) Maximá lní počet zvířat Koeficie nt obratu Maximá lní hmotno st kg/ks Cena Kč/kg Cena Kč/ks N H P O Ž P J Skot krávy ano A A A A - A telata do 6 měs. ano A A A A jalovice od 6 m. do 3. m. březosti ano A A A A jalovice od 3 měs. březosti ano A A A A - A výkrm býků od 6 měs. ano A A A A Spoluúčast 0%. POŽADOVANÁ RIZIKA POJIŠTĚNÍ: N H Ž PO P J nákaza hromadná infekční onemocnění živel akutní otrava, výpadek proudu, zasažení el. proudem přehřátí jednotlivé škody U rostoucích kategorií je vyplněna maximální hmotnost a cenu za kg, u ostatních cenu za kus. Doplňující informace o chovech zvířat navrhovaných do pojištění Dotaz a) technologie chovu b) ustájení zvířat c) organizace chovu d) funkční oplocení hospodářských objektů e) protinákazová prevence f) funkční náhradní zdroj energie * tradiční turnusová vazné volné boxové klecové roštové jiné uzavřený obrat stáda otevřený obrat stáda ano ne dezinfekční smyčka hygienická smyčka ano ne 6 Hodící se označte

7 g) signalizace výpadku proudu * h) signalizace překročení max. teploty * i) zabezpečení zvířat * povinné při sjednání rizika Proud, otrava a rizika Přehřátí ano ne ano ne noční hlídač jiné Další informace Jsou pojišťována všechna chovaná zvířata podle všech chovaných kategorií daného druhu. V chovu se nevyskytují nebezpečné nákazy podle veterinárního zákona ani jiná hromadná onemocnění infekčního původu. Pojišťovaná zvířata v současné době nejsou dotčena ani není známa zvýšená míra ohrožení jiným pojistným nebezpečím. Pojišťovaná zvířata nejsou pojištěna proti stejnému pojistnému nebezpečí jiným pojištěním. 7

8 Podklad pro pojištěn Antilop Losích druh Antilopa losí Antilopa losí Antilopa losí Antilopa losí CELKEM kategorie krávy od 36 měs. věku březí jalovice telata do 6 měs. věku mladé samice a samci od 6 měs. do 36 měs. věku, včetně výkrmu býci od 36 měs. věku počet zvířat v ks pojistná částka v Kč/ks rizika N H O P T sazba (%) pojistné v Kč Pozn ,- x x x x ,- x x x x ,- x x x max. hm. 100 kg, 60 Kč/kg max hm. 350 kg, 42,- Kč/kg ,- x x x - Pojištění se sjednává se spoluúčastí 5% z pojistného plnění. TYPY POJIŠTĚNÍ - POJISTNÁ NEBEZPEČÍ POJISTNÁ UDÁLOST 1. Typ pojištění N: a) zahrnuje nebezpečné nákazy dle veterinárního zákona v platném znění vztahující se k pojištěným zvířatům, b) není-li ujednáno jinak, pojistnou událostí z typu pojištění N se rozumí: uhynutí nebo utracení pojištěných zvířat z důvodu jejich onemocněním nákazou uvedenou v odstavci a) bodu 1 tohoto článku nebo utracení, poražení pojištěných zvířat nařízené mimořádnými veterinárními opatřeními vydanými orgánem veterinární správy podle platného zákona o veterinární péči z důvodu nákazy uvedené v odst. a) bodu 1 tohoto článku, c) pojistnou událostí z typu pojištění N, se v případě paratuberkulózy rozumí pouze uhynutí, utracení nebo nařízené poražení nemocného zvířete, u kterého byla tato nákaza prokázána bakteriologickým nebo histologickým vyšetřením, d) pojistnou událostí z typu pojištění N, se v případě bovinní virové diarrhoey (BVD) rozumí pouze uhynutí, utracení nebo nařízené poražení nemocného zvířete, u kterého byla tato nákaza prokázána virologickým vyšetřením, e) pojistnou událostí z typu pojištění N, se v případě infekční rinotracheitidy (IBR, IBR/IPV) rozumí pouze uhynutí, utracení nebo nařízené poražení nemocného zvířete, u kterého byly orgánem státní veterinární správy potvrzeny klinické příznaky onemocnění a v chovu, odkud zvíře pochází, byla vyhlášena mimořádná veterinární opatření. 8

9 2. Typ pojištění H: a) zahrnuje nakažlivé choroby přenosného charakteru, které nejsou uvedeny mezi nákazami podle bodu 1 článku 3, jsou způsobeny viry, bakteriemi, mykoplazmaty, plísněmi a cizopasníky a projevují se hromadným výskytem a specifickými klinickými příznaky (dále jen infekční nemoc ). Za infekční nemoc se nepovažují infekční onemocnění na končetinách a infekční onemocnění mléčné žlázy. b) není-li ujednáno jinak, pojistnou událostí z typu pojištění H se rozumí uhynutí nebo utracení pojištěného zvířete z důvodu jeho onemocnění infekční nemocí. Pojištění se vztahuje na události, které nastaly v době od počátku dané infekční nemoci do jejího utlumení, nejdéle však šest měsíců od počátku této infekční nemoci. Pojištění se nevztahuje na události, ke kterým došlo v chovu, ve kterém od utlumení posledního případu této infekční nemoci uplynulo méně než 12 měsíců. Za počátek infekční nemoci je považováno období zvýšených ztrát maximálně 35 dnů u pojištěných zvířat, před doručením vzorku, v němž byla daná infekční nemoc prokázána Státním veterinárním ústavem nebo autorizovaným pracovištěm, specializovaným na dané onemocnění (dále jen SVÚ ). 3. Typ pojištění O: a) zahrnuje pojistné nebezpečí akutní otravy zvířat exogenními jedovatými látkami, které byly do organismu přijaty z vnějšího prostředí, přičemž se za otravu nepovažuje intoxikace látkami s kumulativními účinky, autointoxikace organismu a chronické otravy, b) není-li ujednáno jinak, pojistnou událostí z typu pojištění O, se rozumí: uhynutí nebo utracení pojištěných zvířat z důvodu působení pojistného nebezpečí uvedeného v odstavci a) bodu 3 tohoto článku. 4. Typ pojištění P: a) zahrnuje pojistné nebezpečí porodní škody, b) není-li ujednáno jinak, pojistnou událostí z typu pojištění P se rozumí: uhynutí nebo utracení pojištěného zvířete z důvodu působení pojistného nebezpečí uvedeného v odstavci a) bodu 4 tohoto článku. 5. Typ pojištění T: a) zahrnuje pojistné akutní neinfekční chorobou b) není-li ujednáno jinak, pojistnou událostí z typu pojištění T se rozumí: uhynutí nebo utracení pojištěného zvířete z důvodu působení pojistného nebezpečí uvedeného v odstavci a) bodu 7 tohoto článku. SPECIÁLNÍ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ Pojištění kteréhokoli typu se nevztahuje na škody: a) vzniklé porušením předpisů o veterinární péči, b) jejichž příčina vznikla před počátkem pojištění, c) nastalé v souvislosti nebo jako následek nesprávného veterinárního úkonu, d) vzniklé jako běžné provozní ztráty. POJISTNÁ HODNOTA, POJISTNÁ ČÁSTKA 9

10 1. Pojistnou hodnotou se rozumí průměrná tržní cena zdravých zvířat téhož druhu a plemene, kategorie a kvality. Pojistnou částku stanovuje pro každou pojištěnou položku v pojistné smlouvě pojistník na vlastní odpovědnost tak, aby odpovídala pojistné hodnotě pojištěného zvířete. 2. Pojistná částka je horní hranicí pojistného plnění pojišťovny, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY 1. Vzniklo-li pojištěnému právo na plnění, vychází pojišťovna při výpočtu plnění za zvíře postižené pojistnou událostí z pojistné částky pojištěného zvířete daného druhu a kategorie, případně upravené podle pravidel stanovených pro toto pojištění v bodě 2 tohoto článku a to vždy dni pojistné události, a snížené o spoluúčast sjednanou v pojistné smlouvě. 2. Plnění pojišťovny stanovené pro účely tohoto pojištění a) Krávy: Věk krávy do 6 let do 7 až 8 let do 9 až 10 let do 11 a více let Plnění v % ze sjednané PČ 100 % 90 % 80 % 70 % b) Březí jalovice: - březí jalovice se hradí vždy 100% pojistné částky c) Plemenní býci: Věk plem. býka Do 6 let do 7 až 8 let do 9 až 10 let do 11 a více let Plnění v % ze sjednané PČ 100 % 90 % 80 % 70 % d) Telata do 6ti měsíců věku, jalovice a býčci, odchov a výkrm: - telata do 6-ti měsíců věku, mladé jalovice a býčci do 36-ti měsíců se hradí v čisté hmotnosti ke dni pojistné události a ceně za 1 kilogram hmotnosti sjednané pro danou kategorii v pojistné smlouvě min. však v 50% z pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě pro danou kategorii pojištěných zvířat. 3. Částka určená podle bodu 1 a 2 tohoto článku se snižuje o hodnotu zužitkovatelných částí těla zvířete postiženého pojistnou událostí. ZACHRAŇOVACÍ NÁKLADY Pojišťovna nahradí účelně vynaložené zachraňovací náklady minimálně do výše 20 % z pojistné částky bezprostředně ohrožených pojištěných zvířat. Zachraňovacími náklady nejsou náklady spojené s medikací, veterinární péčí, dezinfekcí, dezinsekcí, deratizací, výživou a ošetřováním, ustájením a dopravou s výjimkou evakuace pojištěných zvířat. 10

11 SPOLUÚČAST Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, podílí se na úhradě pojistného plnění z každé pojistné události pojištěný částkou vyjadřující spoluúčast na pojistném plnění, a to procentem uvedeným pro příslušnou položku v pojistné smlouvě. Tato spoluúčast je stanovena na 5 %. DALŠÍ INFORMACE A VYSVĚTLENÍ POJMŮ 1. V pojistné smlouvě musí být uvedeno: a) všechny chované kategorie zvířat náležející k druhu zvířat, pro něž se pojištění sjednává, b) počet zvířat. POJISTNÉ 1. Podkladem pro výpočet pojistného za pojistnou dobu je celkový počet zvířat příslušné kategorie, stanovený jako součin nejvyššího denního počtu zvířat v době trvání pojištění v daném kalendářním roce a koeficientu obratu uvedených v pojistné smlouvě, a dohodnutá pojistná částka za jedno zvíře této kategorie uvedená v pojistné smlouvě. 2. Sazba pojistného a pojistné za příslušnou kategorii zvířat jsou uvedeny u příslušné položky v pojistné smlouvě. VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ 1. Není-li ujednáno jinak je chov zvířat definován jako všechna zvířata téhož druhu, která pojištěný chová. 2. Kategorie zvířat jsou zvířata téhož druhu chovaná zpravidla stejnou technologií nebo pro stejný účel v rámci věkových, případně hmotnostních rozmezí. 3. Předpisy o veterinární péči jsou zákon o veterinární péči (veterinární zákon) a předpisy na něj navazující v platném znění. 4. Orgán veterinární správy je krajská veterinární správa, popřípadě jiný orgán státní správy ve věcech veterinární péče, oprávněný nařídit mimořádná veterinární opatření podle zákona o veterinární péči. 5. Mimořádná veterinární opatření jsou opatření nařízená orgánem veterinární správy podle zákona o veterinární péči při výskytu nákazy směřující k jejímu zdolání a ochraně před jejím šířením. Zahrnují utracení nebo nařízené poražení určených zvířat z ohniska nákazy a v případě BSE i utracení všech rizikových zvířat z kohorty určené orgánem veterinární správy. 6. Utracení nebo nařízené poražení zvířete z důvodu nákazy je usmrcení zvířete nemocného některou z nákaz výše uvedených, v případě vyhlášení mimořádných veterinárních opatření i usmrcení zvířete podezřelého z nákazy nebo i z nakažení touto nákazou, o kterém tak rozhodl orgán veterinární správy. 11

12 7. Utracení zvířete z důvodu infekční nemoci je usmrcení zvířete se specifickými klinickými příznaky onemocnění a s infaustní prognózou jeho vyléčení provedené tehdy, jestliže podle předpisů o veterinární péči musí být celé tělo zvířete i v případě jeho poražení posouzeno jako nepoživatelné. 8. Utracení zvířete z důvodu akutní otravy je usmrcení nemocného nebo poraněného zvířete, které je v přímém ohrožení života, nebo je prognóza jeho vyléčení infaustní, provedené podle předpisů o veterinární péči. 9. Utracení zvířete z důvodu úrazu nebo porodní škody je usmrcení nemocného nebo poraněného zvířete v nebezpečí z prodlení, kterým se rozumí přímé ohrožení jeho života, provedené podle předpisů o veterinární péči. 10. Úrazem se rozumí náhlé poškození organismu pojištěného zvířete fyzikálními nebo chemickými vlivy způsobující závažné poruchy životně důležitých orgánů a jejich funkcí. 11. Porodní škodou se rozumí akutní porucha zdravotního stavu pojištěného zvířete vzniklá v souvislosti s porodem, k níž došlo v době fyziologického termínu porodu a vedoucí k přímému ohrožení jeho života nejdéle do 10 dnů po porodu; porodní škody jsou i těžká zranění související s porodem, nereponovatelné výhřezy dělohy a nevyléčitelné poporodní parézy. 12. Běžné provozní ztráty jsou škody, které vznikají v chovech zvířat nenahodile v průběhu výrobního cyklu vlivem chovatelských a technologických faktorů. Odečítají se při likvidaci škod hromadného charakteru. Jejich výši stanovuje pojišťovna na podkladě prokazatelných výsledků v daném chovu v období nejméně jednoho roku před vznikem pojistné události; nejsou-li tyto údaje k dispozici, určují se běžné ztráty podle jiných dostupných informací o chovu zvířat stejného druhu a kategorií. 13. Odcizením zvířete se rozumí přivlastnění si pojištěného zvířete způsobem, při kterém pachatel prokazatelně překonal překážky použitím nástroje nebo nářadí jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod. a následně se pojištěného zvířete zmocnil. Za odcizení pojištěného zvířete se nepovažuje jeho přivlastnění si v případech, kdy ke vniknutí do uzamčeného prostoru, v němž se pojištěné zvíře nacházelo, došlo nezjištěným způsobem (například beze stop násilí, použitím shodného klíče). 14. Akutní neinfekční nemocí se rozumí získaná choroba, která nemá přenosný charakter, projevuje se rychlým průběhem a přímo ohrožuje život pojištěného zvířete; za nemoc se nepovažují záněty tkání na končetinách a ani záněty mléčné žlázy. 12

13 Škodní průběh plodiny 34,60% 109,30% 44,10% 97,10% zvířata 0% 0% 0% 0% celkem 30,30% 98% 40,20% 90,70% 13

VPP ZEM ZV 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Zemědělské pojištění pojištění zvířat OBSAH. Předmět pojištění, rozsah pojištění

VPP ZEM ZV 2014. Všeobecné pojistné podmínky zvláštní část Zemědělské pojištění pojištění zvířat OBSAH. Předmět pojištění, rozsah pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Optimalizace pojistného krytí v zemědělství Optimization of insurance cover in agriculture Zdeňka Kováříková Plzeň 2013 Čestné prohlášení

Více

Všeobecné pojistné podmínky Zemědělské pojištění pojištění hospodářských zvířat

Všeobecné pojistné podmínky Zemědělské pojištění pojištění hospodářských zvířat Allianz pojišťovna, a. s. Všeobecné pojistné podmínky Zemědělské pojištění pojištění hospodářských zvířat HZ-2014 T.Č. 244.02/01.01.2014 Článek 1 Úvodní ustanovení a rozsah pojištění 1. Soukromé pojištění

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel. ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění osob ve vozidle VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro úrazové pojištění ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro

Více

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777

MOBILITY. pojistné podmínky. www.csobpoj.cz. Infolinka 800 100 777 MOBILITY pojistné podmínky www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2006 (str. 2) Všeobecné pojistné podmínky

Více

NAŠE AUTO. pojistné podmínky. PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777

NAŠE AUTO. pojistné podmínky. PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 NAŠE AUTO pojistné podmínky PRO POJISTNÉ SMLOUVY SJEDNANÉ OD 1. 6. 2011 www.csobpoj.cz Infolinka 800 100 777 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Více

Závazný postup při ohlášení pojistné události

Závazný postup při ohlášení pojistné události Závazný postup při ohlášení pojistné události Vznik škodní události hlásí pojištěný bez zbytečného odkladu Policii České republiky, v případě škodní události v zahraničí příslušnému policejnímu orgánu

Více

INFORMACE ZÁJEMCI O GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ

INFORMACE ZÁJEMCI O GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ INFORMACE ZÁJEMCI O GOLFOVÉ POJIŠTĚNÍ Ve smyslu 66 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, Vám Allianz pojišťovna, a. s., sděluje jako zájemci o sjednání

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2008 (str. 4)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2008 (str. 4) Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP OPV 2008 (str. 4) Všeobecné pojistné podmínky obecná část VPP OC 2005 (str. 10) Všeobecné pojistné podmínky

Více

Speciální pojistné podmínky pro doplňková pojištění a asistenční služby

Speciální pojistné podmínky pro doplňková pojištění a asistenční služby Speciální pojistné podmínky pro doplňková pojištění a asistenční služby T013/ 13 Obsah ČÁST I. Doplňková pojištění Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Pojištění zavazadel 1 Článek 3: Pojištění úrazu

Více

Doplňkové pojistné podmínky Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO DPPKPV2011

Doplňkové pojistné podmínky Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO DPPKPV2011 Doplňkové pojistné podmínky Komplexní pojištění vozidla NAŠE AUTO DPPKPV2011 ČÁST A OBECNÁ ČÁST ČLÁNEK I Úvodní ustanovení 1. V pojistné smlouvě lze v rámci komplexního pojištění vozidla sjednat tato pojištění:

Více

Všeobecné pojistné podmínky (VPP)

Všeobecné pojistné podmínky (VPP) Všeobecné pojistné podmínky (VPP) 1. Úvodní ustanovení 2. Účastníci pojištění 3. Předmět pojištění 4. Rozsah pojištění 5. Obecné výluky z pojištění 6. Územní platnost pojištění 7. Pojistná částka, pojistná

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ M - 100 /05 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ OBSAH Část 1. Společná ustanovení Část 2. Pojištění majetku Část 3. Pojištění odpovědnosti za škodu obecná ustanovení

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/08 Článek I.

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ M - 100 / 05 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ OBSAH Část 1. Společná ustanovení Část 2. Pojištění majetku Část 3. Pojištění odpovědnosti za škodu obecná ustanovení

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů M-100/12 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů OBSAH Část 1. Část 2. Část 3. Část 3.1. Část 3.2. Část 4. Společná ustanovení Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za

Více

UCZ/Voz/14. Všeobecné pojistné podmínky pojištění vozidel - zvláštní část. Obsah

UCZ/Voz/14. Všeobecné pojistné podmínky pojištění vozidel - zvláštní část. Obsah Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pojištění vozidel - zvláštní

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2011/04)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2011/04) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2011/04) Obsah: A) Obecná společná

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Pro havarijní pojištění vozidel fyzických i právnických osob, které sjednává Allianz pojišťovna, a. s. (dále jen pojistitel

Více

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019

Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Rámcová pojistná smlouva č. 7720613510 platná od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2019 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, PSČ

Více

Sazebník pro CK1, CK2 pro skupinovou turistiku

Sazebník pro CK1, CK2 pro skupinovou turistiku Sazebník pro CK1, CK2 pro skupinovou turistiku Celkové pojistné se spočítá jako součet pojistného za základní krytí a sjednaná připojištění Typ cesty: turistická, pracovní PRODUKT CK1 CK2 Územní Evr Sbz

Více

UCZ/Voz/15. Všeobecné pojistné podmínky pojištění vozidel - zvláštní část. Obsah. Článek 2 Výklad pojmů

UCZ/Voz/15. Všeobecné pojistné podmínky pojištění vozidel - zvláštní část. Obsah. Článek 2 Výklad pojmů UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky pojištění vozidel - zvláštní

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Návrh pojistného krytí zemědělských rizik pro konkrétní subjekt. Bc. Dagmar Sedlářová

Návrh pojistného krytí zemědělských rizik pro konkrétní subjekt. Bc. Dagmar Sedlářová Návrh pojistného krytí zemědělských rizik pro konkrétní subjekt Bc. Dagmar Sedlářová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce je analýza zemědělských rizik souvisejících s podnikáním

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205. PRODUKT Evropa AUTEM POJISTNÉ PODMÍNKY PRO KRÁTKODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ NA CESTY DO ZAHRANIČÍ AGA INTERNATIONAL SA ORGANIZAČNÍ SLOŢKA PPCPEAKR1205 PRODUKT Evropa AUTEM PPCPEAKR 1205, produkt Evropa AUTEM 1 / 22 Platnost a

Více

Informace o pojištění ŠkoFIN GAP

Informace o pojištění ŠkoFIN GAP Informace o pojištění ŠkoFIN GAP Pojištění ŠkoFIN GAP je možné vnímat jako nadstavbu havarijního pojištění ve splátkách, chránící klienta před finanční ztrátou vzniklou v souvislosti s totální škodou na

Více

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440

Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 Dodatek č. 9 k Rámcové pojistné smlouvě č. 5200053440 (obsahující úplné znění Rámcové pojistné smlouvy) uzavřené mezi: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Informace pro klienta Domov

Informace pro klienta Domov Informace pro klienta Domov Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění domácnosti kryje škody na vybavení v domácnosti (trvale či rekreačně obývaná domácnost). Pojištění

Více

č.j.: 1710/2007-17000 Část A. Obecné podmínky

č.j.: 1710/2007-17000 Část A. Obecné podmínky Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě 2 a 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů č.j.: 1710/2007-17000 Část A. Obecné podmínky

Více

Informace pro klienta Auto

Informace pro klienta Auto Informace pro klienta Auto Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody

Více