Makroekonomická stabilita

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Makroekonomická stabilita"

Transkript

1 12 Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MF Spolugestor MPSV Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu Obsah, charakteristika projektu Vyšší konkurenceschopnost a zjednodušení daňového systému; minimalizace ekonomické a administrativní neefektivity. Odstranění maximálního počtu zbytečných distorzí, využití moderních trendů Tax by Design a specifik české ekonomiky. Popis stávající situace, důvody řešení Česká republika je malou otevřenou průmyslovou ekonomikou se zaměřením na export. Náš daňový systém by měl tomuto zaměření odpovídat a podporovat naše silné stránky. Ve většině ukazatelů, jakými jsou daňová kvóta či daňový mix, je Česká republika na úrovni průměru evropských zemí. Existuje však řada oblastí, které mají potenciál pro zlepšení. Hlavním tendenčním směrem českých daní je přesun daňové zátěže na spotřebu a současně snižování zdanění práce, harmonizace daní a jejich zjednodušení. Podíl jednotlivých typů daní na celkových daňových výnosech (OECD) DPFO DPPO Sociální pojištění (zaměstnanci) ( 9) ( 9) (zaměstnavatelé) (14) (14) Daň z objemu mezd 1 1 Majetkové daně 6 5 Všeobecné spotřební daně (DPH) Specifické spotřební daně Ostatní 3 3 Celkem Problematiku lze rozdělit na dvě podoblasti: 1. Administrativní náklady snaha o maximální snížení administrativní neefektivity systému, změna institucí, nastavení přívětivého prostředí. 2. Změna daňové politiky provedení nutné daňové reformy, která bude vycházet ze specifik stávajícího systému a zároveň využije v maximání míře moderní daňové nástroje. Více než celková výše zdanění omezuje ekonomický růst a zaměstnanost složitá struktura daní, jejich konstrukce a výběr, a proto je žádoucí celkový systém 1

2 12 zjednodušit a stabilizovat v dlouhodobém horizontu. Zároveň je touto reformou nutné minimalizovat negativní dopady na ekonomický růst a zaměstnanost. Moderní daňové teorie (Mirrlees report) staví kromě již zmíněných faktorů i na těchto aspektech, které jsou platné zejména pro Velkou Británii, ale některé lze aplikovat i v ČR: Nedoporučuje se příliš velké zdanění jedinců s nejnižším příjmem. Pokud bychom řešili problém motivace, jestli má nebo nemá smysl začít pracovat, pak je třeba nastavit velmi nízké (nebo dokonce negativní) marginální daňové sazby pro jedince s nízkými příjmy. Obecně se doporučuje progresivní daň z příjmů s transparentní a koherentní strukturou sazeb, protože nízkopříjmové skupiny čelí vysokým sazbám. Moderní teorie navrhuje harmonogram efektivních daňových sazeb, které odrážejí prokázané behaviorální reakce, tedy hledání efektivních sazeb dle věku poplatníka. 1 Doporučuje se spojit danění a sociální zabezpečení většinou existují dvě sazby a úplně rozdílné výjimky, které jsou nejen složité, ale i nelogické. Teorie tvrdí, že počet odpracovaných hodin a participace žen s dětmi na trhu práce je citlivá na strukturu daňového systému. U DPH se jako optimální jeví jednotná sazba pouze s minimem výjimek (také dáno směrnicemi EU). Doporučuje se zachovat spotřební daně na alkohol a tabákové výrobky. Je doporučováno zdanění finančních služeb. Neexistuje žádná daň z běžného výnosu úspor s další motivací pro spoření na důchod. Harmonogram standardní daně z příjmů aplikovat na příjem ze všech zdrojů po započtení běžné sazby výnosů z úspor s nižšími sazbami daně z dividendových příjmů jednotlivců reflektující již uhrazené daně. V oblasti DPPO se doporučuje jednotná daň z příjmu právnických osob (bez zdanění standardní návratnosti investic totéž jako platí pro drobné střadatele a spoření). Zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a malé firmy by měly být stejně daňově zatíženi. Český daňový systém má například i tyto nedostatky: Aktuální sazby v ČR redukují zaměstnanost více než je nutné. Některé osoby čelí výrazným mezním daňovým sazbám. Analýza daní a dávek vykazuje skokové vybrané mezní hodnoty. Systém generuje firmy typu low cost low revenues. Neumí omezit preferované financování dluhem, když kapitál je také náklad, stejně jako úrok u dluhového financování a mělo by se s ním podle toho nakládat. Nevyužívá dostatečně majetkové daně. Z akademických článků, empirických i teoretických studiích, které se zabývají problematikou daňových distorzí, vyplývají následující závěry a doporučení pro změny v daňové struktuře: Existuje negativní korelace mezi daněmi z příjmu a ekonomických růstem, naopak velmi nízké distorze u nepřímých daní (OECD, SSRN, Journal of Public Economics). Míra distorzních účinků lze kategorizovat podle následujícího pořadí (od 1 V ČR je tento přístup v současné době obtížně aplikovatelný. 2

3 12 Příklad ze zahraničí největší po nejmenší). DPPO (+ sociální pojištění na straně zaměstnavatele), DPFO (+ sociální pojištění na straně zaměstnance), daně na spotřebu, majetkové daně (OECD, Journal of Public Economics). Snížení sazby korporátní daně o 1 procentní bod vede k navýšení růstu o 0,1 0,2 procentního bodu (Journal of Public Economics). Vysoká míra daňové progresivity u DPFO má negativní vliv na ekonomický růst především v dlouhém období (OECD, Economic Inquiry). Snížení marginální daňové sazby o 5 procentních bodů a průměrné sazby o 2,5 procentního bodu vede k navýšení růstu o 0,2 0,3 procentního bodu (NBER). Zvýšení daňových příjmů o 1 procentní bod HDP by mělo za následek snížení ekonomického růstu o 0,36 procentního bodu (World Bank). Výše administrativní zátěže (nákladů vyvolaných daňovým systémem) byla změřena ve studii Analýza nákladů soukromého sektoru vyvolaných daňovým systémem (Leoš Vítek, Jan Pavel; prosinec 2008). Celková administrativní zátěž je za rok 2007 kvantifikována ve výši 40,7 mld. Kč. Úspěšné budou takové reformy, které přinesou snížení vyvolaných nákladů (vyjádřených ve stálých cenách). O mezinárodní srovnání administrativní zátěže se pokouší studie Doing Business Světové banky, podle níž je v roce 2011 Česká republika na 128. místě ze 183 hodnocených států, avšak tato studie se neopírá o precizní metodiku a její vypovídací hodnota je nízká. Obdobně WEF uvádí problematiku placení daní v ČR až na 91. místě z celkového množství 139 hodnocených států. V oblasti jednoduchosti a tedy i srozumitelnosti daňového systému je na tom z evropských zemí velmi dobře Irsko. Cíle a měřítka projektu Popis cíle Měřítko Hodnota Efektivní vybírání daní Fungování JIM Snížení nákladů Sjednocení procesních postupů při správě daní DPFO, SZ Efektivita výběru, jednoduchost Snížení výše vyvolaných nákladů Moderní tax design Výběr, distorzí omezení 3

4 12 Hlavní dotčené skupiny Podnikatelská veřejnost Populace Finanční dopady Popis realizace projektu Firmy pozitivní dopad, snížení administrativní zátěže, efektivnější výplata zisků formou dividend. Chybí razantní snížení vedlejších nákladů práce. U živnostníků veliké snížení přímých daní na úkor důchodového systému. Na vybrané skupiny obyvatel bude mít daňová reforma pozitivní dopad, u některých skupin s nižším příjmem může být krátkodobě negativní. Některé daňové reformy budou znamenat finanční přínosy, některé naopak náklady viz příloha projektu. Zavedení Jednoho inkasního místa (JIM), jako soustavy orgánů daňové správy vybírajících daně a pojistné, které systém zjednoduší finančně i administrativně. V souladu s tím harmonizovat vyměřovací základy DPFO a pojistného. Systém by měl vykazovat dlouhodobost, nikoliv každoroční změny sazby a metody výběru. Postupný posun od zdanění práce ke zdanění spotřeby ovšem v souladu se sledováním situace v okolních státech (viz situace ve zdanění minerálních olejů po zvýšení sazeb daní v ČR v roce 2010). V této oblasti se zaměřit na snížení vedlejších nákladů práce zejména snížením pojistného placeného zaměstnavatelem. Postupné sbližování sazeb DPH dle harmonogramu MF. Restrukturalizace (zvýšení) daně z nemovitostí. Rozšíření daňového základu daně z příjmů maximální snaha o efektivitu, provést posouzení oprávněnosti výjimek a úlev. Při té příležitosti je však třeba vzít v úvahu i to, že řada výjimek je součástí daňového systému z důvodu omezení administrativy při zdaňování nulových či velmi nízkých příjmů. Zmírnění rozdílů v daňové úpravě OSVČ a zaměstnanců případně promítnutí těchto rozdílů v průběžném důchodovém systému. Zajistit daňovou neutralitu financování dluhem a vlastním kapitálem. V některých oblastech je možné v dalších letech ( 2020) jít i nad rámec aktuálních opatření nyní předkládané daňové reformy: Doporučujeme sladit maximální a minimální limity všech druhů sociálního pojištění v souladu s požadavkem harmonizace daní a pojistného a konceptem Jednoho inkasního místa. Doporučujeme ekonomicky i fiskálně ospravedlnit výdajové paušály ve výši 40% 60% 80% aktuální výše paušálů není adekvátní průměrným nákladům ve vybraných oborech. Podpora vědy a výzkumu. Doporučujeme využít nejen možnosti odečíst si 100% nákladů na VaV (vstupy) i u VaV nakoupené, ale zavést úlevu i na meziroční nárůst výdajů na VaV. Dále se také zaměřit nejen na vstupy, ale na výstupy VaV. Jedním ze zajímavých konceptů je nizozemská metoda vyčlenění příjmů z patentů do samostatného základu daně s nižší sazbou. Doporučujeme využít koncept tzv. daňové podlahy (institutu dolního limitu). Na nastavení stropů na sociální/zdravotní pojištění si již populace zvykla a v rámci udržení pracovních míst i v oblasti nízkých platů lze uplatnit nezdanitelný minimální základ při výpočtu odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění. Doporučujeme zvýšit podíl majetkových daní na celkových daňových příjmech. Zvážit zvýšení ekologických daní v souladu se strategií Energy Výstupy projektu Nová legislativní úprava daňového systému přehledný a srozumitelný daňový systém, který nebrzdí ekonomický rozvoj. Cílem daňové reformy je systém zjednodušit, zprůhlednit a zajistit rovné podmínky. 4

5 Harmonogram projektu Název etapy Start Konec Gestor Popis Instituce vybírající daně a pojistné JIM MF Snížení administrativních nákladů na straně státu i poplatníků. Spolupráce poplatníka a správce při plnění daňových a odvodových povinností; elektronizace komunikace, podání a nahlížení do spisu; centralizace agend; Sjednocení DPH 17,5% MF Postupné zavedení jednotné sazby DPH. 12 Zjednodušení základu daně z příjmu a omezení distorzí MF I. fáze novely zákonů 586;589;592/1992 Sb MF Paragrafované znění do , předložení do vlády , účinnost II. fáze nový zákon o příjmových daních 2020 MF Propojení s občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích, integrace daně dědické a darovací do daně z příjmu Propočet ideálního minimálního nezdanitelného základu při výpočtu základu sociálního a zdravotního pojistného a jeho případná implementace do příslušných právních předpisů MF Je možné vytvořit informační podklady nákladnosti a přínosu systému, které budou předpokladem pro implementaci do veřejných rozpočtů. 5

6 12 Příloha projektu Podklady: MF Teze daňové reformy 2013 NERV Daňová reforma The Mirrlees Review Tax by Design, Institute for Fiscal studies. OECD Tax Policy Reform and Economic Growth. OECD Publishing. Gareth D. Myles Economic Growth and the Role of Taxation Theory. OECD, Economics Department Typ nákladu/přínosu Výše Doba trvání DPPO +7,7 mld DPFO 37,2 mld Kdo náklady/přínosy ponese Sociální pojištění 29,3 mld Zdravotní pojištění 6,8 mld Daň dědická a darovací 0 mld DPH +79,6 mld Zrušení daně z dividend 4,5 mld Nezdanitelný minimální základ při výpočtu odvodu pojistného na zdravotní a sociální pojištění. NÁKLAD: dle velikosti minima 2020 Efektivní nastavení modelu daní a dávek v ČR PŘÍNOS Každoročn ě 6

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce

Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Srovnávací analýza českého daňového systému s důrazem na trh práce Robert Jahoda VÚPSV Praha výzkumné centrum Brno prosinec 2003 Obsah: Úvod... 3 1. Práce zabývající se českým daňovým systémem... 6 2.

Více

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice

Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Cíle a úkoly daňové politiky v České republice Diplomová práce Autor: Bc. Martina Bočkajová Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner, MSc.,

Více

NÁVRH DAŇOVÉ REFORMY. CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii

NÁVRH DAŇOVÉ REFORMY. CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii NÁVRH DAŇOVÉ REFORMY CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii Zpracovali: Yvona Legierská, Michael Kroh, Jiří Šteg Redakce: Vít Klepárník CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku

Více

Závěrečná zpráva podskupin Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání

Závěrečná zpráva podskupin Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání Závěrečná zpráva podskupin Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání Kapitola 4: Trh práce a zboží daňová struktura Garant: Miroslav Zámečník Spolupracující studenti IES

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Obor: Mezinárodní obchod Srovnání daňové soustavy Česka a Slovenska (bakalářská práce) Autor: Barbora Kupková Vedoucí práce: Ing.Vladimíra Filipová

Více

Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací. Podklad pro přípravu nové NP VaVaI

Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací. Podklad pro přípravu nové NP VaVaI Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací Podklad pro přípravu nové NP VaVaI 2012 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a podklady pro realizaci a aktualizaci Národní

Více

Od reformy k reformě. Sylvie Dvořáková. Garant: Tomáš Sedláček

Od reformy k reformě. Sylvie Dvořáková. Garant: Tomáš Sedláček Od reformy k reformě Sylvie Dvořáková Garant: Tomáš Sedláček Září 2010 Obsah Úvod... 4 1. Nutnost reformy... 5 2. Institucionální prostředí... 5 2.1. Vymahatelnost práva... 5 2.2. Obchodní rejstřík a vstup

Více

Reforma veřejných financí 2007 2010. Reformní kroky realizované k dosažení stanovených deficitů veřejných rozpočtů

Reforma veřejných financí 2007 2010. Reformní kroky realizované k dosažení stanovených deficitů veřejných rozpočtů Reforma veřejných financí 2007 2010 Reformní kroky realizované k dosažení stanovených deficitů veřejných rozpočtů Obsah prezentace 1. Stav veřejných financí v roce 2007 a v dalších letech. 2. Návrhy změn

Více

NERV Veřejné finance Červen 2011

NERV Veřejné finance Červen 2011 NERV Veřejné finance Červen 2011 Obsah A B C D Úvod Navrhovaná opatření Daňové otázky Best practices 2 A Úvod V ČR i ve světě existuje jednotnost názorů na nutnost a formu reforem (přes české politické

Více

Vývoj osobní důchodové daně v ČR a její postavení v podmínkách současné krize

Vývoj osobní důchodové daně v ČR a její postavení v podmínkách současné krize Vývoj osobní důchodové daně v ČR a její postavení v podmínkách současné krize Jana Janoušková Klíčová slova Osobní důchodová daň, zdanění fyzických osob, sociální pojistné, distorze ve zdanění Abstrakt

Více

SROVNÁNÍ DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ

SROVNÁNÍ DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ SROVNÁNÍ DAŇOVÝCH SYSTÉMŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha ÚVOD Daňový systém jako součást fiskální politiky státu představuje jedno z nejdůležitějších

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání

Efektivnost trhu zboží a služeb a zkvalitňování charakteristik podnikání Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MPO Spolugestor MSp, MPSV, MF, MŽP, LRV, resorty Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2020 Obsah, charakteristika

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

Komparace daňových, pojistných a dávkových systémů ve vyspělých zemích (OECD) z hlediska jejich vlivu na odvodové zatížení nízkopříjmových domácností

Komparace daňových, pojistných a dávkových systémů ve vyspělých zemích (OECD) z hlediska jejich vlivu na odvodové zatížení nízkopříjmových domácností Komparace daňových, pojistných a dávkových systémů ve vyspělých zemích (OECD) z hlediska jejich vlivu na odvodové zatížení nízkopříjmových domácností Pracovní dokument č. 1 projektu HC185/10 Vliv interakce

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu - 149 - DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÝ MIX V ČESKÉ REPUBLICE Monika Pavlíková Klíčová slova: daňový mix, daňový systém, daňová reforma, daňová politika, osobní důchodová daň Key words: tax mix, tax system, tax reform,

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ

OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ OTÁZKY KE ZKOUŠCE Z VEŘEJNÝCH FINANCÍ A1 Veřejné finance jako ekonomické realita, pedagogická a vědní disciplína. Výzkumný okruh problémů veřejných financí. Veřejné finance jako teoretické zázemí veřejných

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Posouzení národního programu reforem na rok 2013 a konvergenčního programu ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Posouzení národního programu reforem na rok 2013 a konvergenčního programu ČESKÉ REPUBLIKY. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.5.2013 SWD(2013) 353 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Posouzení národního programu reforem na rok 2013 a konvergenčního programu ČESKÉ REPUBLIKY Průvodní dokument

Více

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 1/00 3 1/01 3 1/02 3 1/03 3 1/04 3 1/05-1 1/00 3 1/01 3 1/02 3 1/03 3 1/04 3 1/05

4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 1/00 3 1/01 3 1/02 3 1/03 3 1/04 3 1/05-1 1/00 3 1/01 3 1/02 3 1/03 3 1/04 3 1/05 NÁRODNÍ LISABONSKÝ PROGRAM 2005 2008 (Národní program reforem České republiky) Říjen 2005 OBSAH EVROPSKÝ KONTEXT A NÁRODNÍ REFLEXE 3 SOUČASNÝ STAV ČESKÉ EKONOMIKY 5 ČÁST MAKROEKONOMICKÁ 10 Makroekonomická

Více

Vliv daňového zatížení na ekonomický růst vybraných zemí OECD

Vliv daňového zatížení na ekonomický růst vybraných zemí OECD Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vliv daňového zatížení na ekonomický růst vybraných zemí OECD Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Petr David, Ph.D. Bc. Nikola Kolaříková Brno

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Interakce daňového a dávkového systému a její vliv na nabídkovou stranu trhu práce Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Interakce daňového a dávkového systému a její vliv na nabídkovou stranu trhu práce Bc. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Interakce daňového a dávkového systému a její vliv na nabídkovou stranu trhu práce Bc. Petra Sůrová Diplomová práce 29 2 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala

Více

Návrh hlavních principů pokračování reformy důchodového systému

Návrh hlavních principů pokračování reformy důchodového systému Návrh hlavních principů pokračování reformy důchodového systému (tento materiál byl dne 22.12.2003 předložen vládě, která ho projednala dne 7.1.2004) MPSV ČR PROSINEC 2003 OBSAH Ú V O D... 1 I. Rámec reformních

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Historie daňových reforem History of the tax reforms Bc. Andrej Abrešek Plzeň 2014 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci

Více

Příloha č. 2: Přehled dopadů a harmonogram implementace doporučení Rady pro rok 2013

Příloha č. 2: Přehled dopadů a harmonogram implementace doporučení Rady pro rok 2013 Příloha č. 2: Přehled dopadů a harmonogram implementace doporučení Rady pro rok 2013 CSR číslo Znění doporučení Gestor Název Typ Popis Cílový stav Očekávané dopady 1: Rozpočtová strategie a) Provést plánovaný

Více

Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1.

Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1. Cena práce Ing. Jana Janoušková, Ph.D 1. Abstrakt Srovnání podílu osobní důchodové daně ve srovnání s průměrem států EU i OECD je zajímavé, neboť podíl osobní důchodové daně je malý a má i poměrně malý

Více

Analýza osobních důchodových daní v ČR a ve vybraných zemích EU. Bc. Kateřina Trčalová

Analýza osobních důchodových daní v ČR a ve vybraných zemích EU. Bc. Kateřina Trčalová Analýza osobních důchodových daní v ČR a ve vybraných zemích EU Bc. Kateřina Trčalová Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je popsat a analyzovat aspekty a vlivy osobní důchodové daně v České

Více