Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola Paculova 1115, Praha 9 Černý Most Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název programu Datum zpracování : Platnost ŠVP : 3 roky Č.j. 2/2013 ŠD 1

2 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY.6 3. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Cíle a záměry Cesty k našim cílům PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ Věcné podmínky Životospráva Psychosociální podmínky Organizace chodu Řízení mateřské školy Personální a pedagogické zajištění Spoluúčast rodičů ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ OBSAH Charakteristika a cíle integrovaného bloku PODZIM Charakteristika a cíle integrovaného bloku ZIMA Charakteristika a cíle integrovaného bloku JARO Charakteristika a cíle integrovaného bloku LÉTO..28 2

3 6.5. Nadstandardní aktivity Prevence v mateřské škole EVALUAČNÍ ČINNOST Evaluace ŠVP Evaluace TVP Evaluace pedagogů Evaluace provozních zaměstnanců Poznámka..37 ZÁVĚR 38-3

4 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název: Mateřská škola Paculova 1115 Praha 9, Černý Most příspěvková organizace Adresa: Paculova 1115, , Praha 9 Kontakt: telefon se záznamníkem: , mobilní telefon: www : Zřizovatel: Městská část Praha 14 Ředitelka: Mgr. Andrea Benešová Zástupkyně ředitelky: Zdeňka Vindušková Právní forma: příspěvková organizace IČO: Bankovní spojení: /0100 Kapacita školy : 112 dětí Provozní doba: Počet pedagogických pracovníků: 10 Počet provozních zaměstnanců: 7 Osoba odpovědná za tvorbu ŠVP: ředitelka MŠ, Mgr. Andrea Benešová Datum zpracování ŠVP: Datum projednání a schválení na pedagogické radě:

5 Platnost ŠVP: 3 roky Číslo jednací : 2/2013 ŠD Aktualizace :

6 2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Mateřská škola byla otevřena jako účelová budova pro provoz mateřské školy. Mateřská škola má od právní subjektivitu a jakožto příspěvková organizace je financována zřizovatelem Městská část Praha 14, Úřad městské části (zabezpečení provozu mateřské školy) a Odborem školství MHPM, který financuje platy učitelek a správních zaměstnanců. Mateřská škola je typickou sídlištní mateřskou školou se čtyřmi věkově stejnorodými třídami, ve kterých je po dohodě se zřizovatelem zapsáno 28 dětí do jedné třídy. Celkem má škola kapacitu 112 dětí předškolního věku. Uspořádání mateřské školy jakožto účelového zařízení pro předškolní výchovu dětí, má čtyři třídy, z nichž každá je členěna: třída, herna, šatna, sociální zařízení se sprchou a přípravna jídla. Dětský nábytek ve třídách je postupně modernizován podle finančních podmínek školy. Hračky a pomůcky pro děti jsou pravidelně obnovované. V roce 2002 proběhla v mateřské škole rekonstrukce teplé a studené vody, rovněž odpadů. Umývárny a WC byly zrekonstruovány, osazeny novými WC mísami a umyvadly. Prostory školní kuchyně byly v souladu s požadavky HACCP osazeny bezdotykovými bateriemi. V roce 2007 byla vyměněna všechna okna mateřské školy za plastová. Okna byla osazena novými garnyžemi a záclonami. Byla zrekonstruována střecha a celá budova byla vymalována. Byly zakoupeny nové dětské židličky do jedné třídy a vyměněny kryty topení ve všech třídách. Jedna třída byla vybavena novým nábytkem. Všechny třídy a školní jídelna byly vymalovány a ve všech třídách byl vyměněn koberec v prostorách herny. 6

7 Z bývalé provozovny kosmetiky byla zrekonstruována a zřízena ředitelna mateřské školy. Třídy jsou postupně vybavovány novým nábytkem a ve spolupráci se zřizovatelem mateřské školy je výhledově plánováno zateplení budovy. V roce 2008 byl na školní zahradu instalován dřevěný dvojdomek a dřevěná kladina. Školní zahrada je postupně vybavována herními prvky. V roce 2009 byly herní prvky doplněny dřevěným domečkem. Ve školním roce 2010/2011 byla školní zahrada vybavena novými herními prvky. Ve školním roce 2012/13 byla na zahradu mateřské školy instalována dvě pítka k zabezpečení pitného režimu dětí při pobytu venku a ve školním roce 2013/2014 byly instalovány i aquabary ve všech třídách. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, který je informován o záměrech školy, které si průběžně kontroluje a hodnotí účelnost vynaložených prostředků. Dále probíhá spolupráce se ŠPZ pedagogicko- psychologickou poradnou pro Prahu 9, ZŠ Bří. Venclíků, zubní lékařkou -Mudr. Mitáčkovou a Městskou knihovnou, pobočkou Černý Most. Mateřská škola rovněž spolupracuje s externími pracovníky, kteří zajišťují: - ekonomiku školy - mzdy - bezpečnost - úpravu školní zahrady - mytí oken - praní a mandlování prádla - drobné opravy 7

8 Mateřská škola má rovněž dlouhodobé smlouvy s partnery, kteří zajišťují: - dodávku tepelné energie a teplé vody - dodávku elektrické energie - dodávku plynu - telefon, internet a GSM - obsluhu a bezpečnost výtahu - zabezpečení školy proti nezákonnému vniknutí 8

9 3. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Výchovně vzdělávací proces je zaměřen na všestranný harmonický rozvoj dítěte tak, aby se rozvíjelo po všech stránkách své osobnosti - v oblasti fyzické, psychické a sociální. Vzdělávací program, stanovený Školním vzdělávacím programem je závazný a směrodatný pro všechny třídy. Dále je rozpracován učitelkami do Třídního vzdělávacího programu. Tento se přizpůsobuje vývojovým, sociálním a emocionálním potřebám dané věkové skupiny dětí. Všechny činnosti v mateřské škole jsou založeny na prožitkovém a kooperativním učením hrou. Hra je základním prostředkem výchovně vzdělávací práce ve všech třídách. Dále vycházíme ze situačního a spontánního sociálního učení Cíle a záměry Cílem předškolního vzdělávání naší mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu tak, aby dítě mělo dostatek přiměřených a mnohostranných podnětů a bylo maximálně podporováno ve svém dalším aktivním rozvoji a učení dle svých individuálních možností. Naším záměrem je rozvíjet a podporovat zdravé sebevědomí dítěte, jeho sebedůvěru a sebejistotu. Učit dítě přijímat změny, žít s ostatními, komunikovat, být snášenlivé, tolerantní, schopné uplatit a prosadit se. Záměrem ŠVP je rozvíjet všechny individuální schopnosti a dovednosti tak, aby vznikly pevné základy osobnosti každého dítěte. Naším hlavním cílem je, aby dítě na konci předškolního období získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost pro svou další životní a vzdělávací cestu a mohlo se aktivně vyrovnávat s přirozenou životní realitou. Dle univerzálních záměrů, stanovených RVP PV, má učitelka má při každodenní práci s dětmi na zřeteli hlavní Rámcové cíle: 1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 9

10 2. Osvojení hodnot 3. Získání osobnostních postojů Tyto směřují k očekávaným výstupům (soubor předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, hodnot a postojů každého jedince). Klíčové kompetence (očekávané ): 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Kompetence komunikativní 4. Kompetence sociální a personální 5. Kompetence činnostní a občanské 3.2. Cesty k našim cílům Vzdělávací nabídka jako cesta k získávání kompetencí je přizpůsobena vývojovým, fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám dětí v jednotlivých třídách dle věku dětí. Pedagogické aktivity připravujeme na základě poznání aktuálního vývojového stavu a respektujeme individualitu každého dítěte. Vycházíme z přirozené dětské potřeby zvídavosti a poznávání nového. Využíváme metod prožitkového a kooperativního učení, experimentování a situačního učení. Dbáme, aby aktivity spontánní i řízené byly vyvážené. Hrovou formou nabízíme dítěti příležitost poznávat, přemýšlet, chápat, porozumět sobě i druhým okolo sebe. Naplnění cílů a vzdělávacích záměrů nám umožní pohybové aktivity, 10

11 poznávací činnosti, řečové a komunikativní činnosti, hudební, výtvarné a pracovní činnosti. 4. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. Věcné podmínky Mateřská škola má prostorové uspořádání všech tříd, které vyhovuje nejrůznějším dětským aktivitám a činnostem. Dětský nábytek, hygienické zařízení, lůžka a nářadí na cvičení jsou bezpečné, zdravotně nezávadné a estetické. Hračky, vzdělávací pomůcky a různorodé materiály odpovídají počtu dětí, jsou průběžně obnovovány a doplňovány. Umístění je přizpůsobeno potřebám dětí tak, aby se vyznaly v jejich uložení a aby si je mohly samostatně brát. Ve třídě i v herně mají děti dostatek možností vybrat si hračky, hry, knihy k prohlížení a různorodé stavebnice. Veškeré hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby na ně děti viděly a byly jim volně přístupné. V hrových koutcích mají možnost rozvíjet vlastní námětové hry. V každé třídě je kvalitní klavír a dostatečné množství hudebního materiálu, včetně dětských hudebních nástrojů. Děti se svými výtvory spolupodílejí na výzdobě interiéru budovy. Dětské práce mohou společně s dětmi shlédnout rodiče. Na budovu mateřské školy navazuje bezprostředně zahrada, která dětem umožňuje různé pohybové a jiné aktivity. Sborovna slouží jako spisovna, kde pracuje zástupkyně ředitelky a zároveň slouží jako zázemí pro pedagogické pracovnice. Mají zde k dispozici výpočetní techniku, metodické materiály a odbornou pedagogickou literaturu. Podmínky pro řízenou činnost učitelek jsou dostačující. Učitelky mají ve sborovně i na chodbách dostatečné množství didaktického, obrazového materiálu a různých didaktických pomůcek. Tyto jsou průběžně doplňovány (dle finančních možností školy). 11

12 Střecha, rekonstruovaná v roce 2007 opět vykazuje známky poškození, byla provizorně opravena ve školním roce 2012/13, výhledově je nutná další rekonstrukce. Je nutné vybavit další třídy novými dětskými židličkami, vyměnit dětské polštáře za nové, lépe pratelné. Na základě podnětů z hygienické kontroly byly ve školním roce instalovány skříňky na ručníky, eliminující jejich dotyk a pořízena nová lednice do kuchyně. Pro provozní zaměstnance bylo vybudováno kvalitnější zázemí, šatna, uzamykatelné skříňky, na chodbách bylo pořízeny stoly a židle pro kvalitnější stolování zaměstnanců. Záměry: vybavit další třídy novým nábytkem dětské židličky vyměnit lůžkoviny dětské polštáře s kuličkovou náplní, které jsou lépe pratelné zateplit budovu mateřské školy se záměrem zazdít nevyužívané terasy a získat tak čtyři další místnosti pro každou třídu, tyto místnosti vybavit koberci výhledově je v plánu zateplení a celková rekonstrukce objektu a zahrady 12

13 4.2. Životospráva Dětem je poskytována plnohodnotná strava. Stravování dětí je v souladu s požadavky vyvážené stravy a hygienické stanice, která provádí pravidelnou kontrolu minimálně jedenkrát ročně. Je dodržován pitný režim, děti pijí z vlastních hrníčků kdykoliv mají potřebu. Mladším dětem nalévají podle potřeby pití učitelky, starší děti se obsluhují podle své potřeby samy. Děti nejsou do jídla nikdy nuceny, pouze pobídnuty, aby alespoň ochutnaly. Příbory používají děti od druhé třídy. Ve všech třídách se děti spolupodílejí na přípravě stolování. Pravidelný rytmus a řád je flexibilní a umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám dětí a aktuálním situacím (příchody, odchody dětí dle domluvy s rodiči). Denní rytmus je podřízen psychosomatickému vývoji dětí, s pravidelným odpočinkem po obědě. V denním rytmu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku dětí Ve 4. třídě, která je převážně složena z nejstarších předškolních dětí a dětí s OŠD, se pouze krátce odpočívá a poté se děti společně s učitelkou věnují klidovým činnostem.. V ostatních třídách je respektována odlišná potřeba spánku u jednotlivých dětí, děti nejsou k spánku nuceny, pokud nemohou usnout, po krátké době odpočinku mohou vstát a věnovat se klidovým činnostem. Děti mají dostatek volného pohybu na zahradě i v interiéru mateřské školy. Děti denně pravidelně dopoledne tráví 1-2 hodiny venku na školní zahradě či na vycházce (podle počasí, ročních období a kvality ovzduší). V teplých měsících pobývají děti na školní zahradě i v odpoledních hodinách. Na zahradě jsou instalována pítka, děti jsou vybízeny k pití kdykoli mají potřebu. 13

14 Záměry: vést pedagogy k většímu respektu k individuálním potřebám, především k respektu k odlišné potřebě spánku a jídla, kontrolovat, zda děti nejsou k jídlu a spánku donucovány Psychosociální podmínky Mateřská škola zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Denní řád mateřské školy je pružný a umožňuje změny dle aktuálních potřeb dětí a momentální situace. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené. Každodenně jsou zařazovány pohybové aktivity. Děti mají dostatek prostoru k pohybu na zahradě i v budově mateřské školy. Plánování všech činností vychází z potřeb a zájmů dětí s ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti. Všechny aktivity podněcují dítě k samoobjevování, k experimentování a vlastní aktivitě. Děti se cítí v prostředí mateřské školy spokojeně, jistě a bezpečně. Pedagogové zpravidla postupují s dětmi od jejich vstupu do mateřské školy až do nástupu do základní školy. Vztahy mezi dospělými a dětmi jsou založeny na vzájemné důvěře. Učitelky reagují na potřeby dětí (obecně lidské, vývojové). Individuální potřeby dětí se snaží v rámci svých možností, i vzhledem k vysokému počtu dětí na třídě, uspokojovat. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytně nutnou mírou omezení, která vyplývá z nutnosti dodržovat v mateřské škole určitý řád v rámci pravidel společného soužití. Vzdělávací nabídka je v souladu s mentalitou předškolního věku a odpovídá potřebám dětí. 14

15 Je respektována individuální doba adaptačního období nově nastupujících dětí, v rámci možností je rodičům umožněno trávit adaptační dobu s dítětem v mateřské škole (omezení vzhledem k velkému počtu docházejících dětí) Záměry: zaměřit se více na adaptační dobu při nástupu dítěte do mateřské školy, v rámci možností, vzhledem k vysokému počtu docházejících dětí, umožnit rodičům určitou dobu adaptačního období trávit s dítětem 4.4. Organizace Mateřská škola zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Denní řád mateřské školy je pružný a umožňuje změny dle aktuálních potřeb dětí a momentální situace. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené. Každodenně jsou zařazovány pohybové aktivity. Děti mají dostatek prostoru k pohybu na zahradě i v budově mateřské školy. Plánování všech činností vychází z potřeb a zájmů dětí, s ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti. Všechny aktivity podněcují dítě k samoobjevování, k experimentování a vlastní aktivitě Řízení mateřské školy Povinnosti a kompetence všech zaměstnanců mateřské školy jsou jasně vymezeny pomocí organizačního řádu směrnic ředitele školy. Ředitelka mateřské školy vypracovává Školní vzdělávací program ve spolupráci se všemi pedagogy, vychází z podrobné analýzy a evaluačních nástrojů. 15

16 Ředitelka vytváří prostor pro spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomoci a respektuje jejich názor. Vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy se opírá o předchozí výsledky a zpětnou vazbu, z které jsou vyvozovány závěry pro další práci. Všichni zaměstnanci se podílejí na chodu mateřské školy na základě důvěry, otevřenosti a dlouholeté spolupráce. Ve škole je zaveden funkční informační systém. Pedagogické porady jsou minimálně 1x měsíčně, operativní a provozní porady dle potřeb školy (viz Vnitřní řád mateřské školy). Na spolupráci s rodiči se podílí všichni zaměstnanci podle záměru plánovaných akcí Záměry: vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku naplňování cílů RVP PV vést všechny pracovníky k uvědomění si myšlenky, že o tom, jak se bude každý jedinec ve škole cítit, rozhodují vztahy všech, kteří se na výchovně vzdělávacím procesu podílejí Personální a pedagogické zajištění Všechny pedagogické pracovnice, krom jedné, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Nekvalifikovaná pracovnice je přijata ke studiu předškolní pedagogiky a kvalifikaci si doplňuje Učitelky se dále sebevzdělávají a pedagogický tým pracuje na základě společně vytvořených pravidel. Učitelky si doplňují znalosti v různých oborech předškolního vzdělávání a individuálním studiem. Služby pedagogů zajišťují optimální pedagogickou péči dětí při všech činnostech. Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, z toho: 16

17 - 9 učitelek včetně ředitelky - pedagogického asistenta - 4 pracovnice včetně hospodářky školní jídelny - 3 pracovnice provozu 4.7. Spoluúčast rodičů Vztahy mezi pedagogy a rodiči jsou založeny na vzájemné důvěře, otevřenosti a vstřícnosti. Spolupráce vyplývá z porozumění a oboustranného respektování. Rodiče jsou dostatečně a pravidelně informováni o všem dění v mateřské škole formou informačních nástěnek v šatnách a webových stránek mateřské školy. Rodiče mají právo na informace o svém dítěti a na pomoc ze strany školy při řešení případných výchovných problémů s dítětem. Mají možnost poradit se v otázkách výchovy a vzdělávání svých dětí téměř každodenně při příležitostných neformálních setkáních nebo na individuální domluvené schůzce K setkání s rodiči dochází rovněž při slavnostních příležitostech (vánoční besídka, vystoupení dětí k svátku matek, závěrečná besídka a slavnostní rozloučení s předškoláky). Ve školním roce 2014/2015 bude založeno oficiální občanské sdružení s názvem Klub rodičů při mateřské škole Paculova s.r.o, který nahradí dosavadní Klub rodičů a bude nadále spravovat příspěvky členů, z kterých se hradí dětská divadla a doplňkové akce s rodiči. Klub rodičů se řídí stanovami, odhlasovanými na první členské schůzi. 17

18 5. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ Přijímání dětí do mateřské školy probíhá na základě dohody s Odborem školství Městské části Prahy 14. Řídí se platnou legislativou směrnicí ředitelky školy, která nastavuje kritéria pro přijímání dětí. Do mateřské školy jsou přijímány především děti smyslově, duševně a tělesně zdravé, které k dovršily 3 roky. Mateřská škola je připravena přijmout i děti s postižením, pro které je přínosná integrace. Zařazení dítěte probíhá formou zápisu zpravidla v březnu předcházejícího školního roku. O termínu zápisu bývá veřejnost informována prostřednictvím vývěsky na dveřích mateřské školy, webu, informačního systému Městské části Praha 14. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka školy podle zákona 34 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) podle kapacity školy a o svém rozhodnutí informuje zákonné zástupce. (Blíže je upřesněno ve školním řádu mateřské školy). Ředitelka sama určuje kritéria přijímání dětí, přičemž vychází z 34 zákona č. 561/2004 Sb., kdy jsou přednostně přijímány děti mající před sebou poslední rok před vstupem do základní školy. Dalšími kritérii uplatňovanými při přijímacím řízení je trvalý pobyt na území Prahy 14, sourozenec již docházející do mateřské školy a věk. Zápis do mateřské školy probíhá ve dvou dnech. V den otevřených dveří mateřské školy si rodiče se svými dětmi mohou celou školu prohlédnout, navštívit všechny třídy, seznámit se s učitelkami a prostředím, do kterého půjdou. Děti se mohou s rodiči zapojit do všech probíhajících činností ve třídách. Podmínky přijímání dětí včetně dětí cizinců jsou dané ve Školním řádu. Délka vzdělávání je zpravidla 3 roky. Po dohodě s rodiči, pedagogicko-psychologickou poradnou, případně s dětským lékařem lze tuto délku změnit (děti s odkladem školní docházky). Mateřská škola Paculova 1115 má přijaté děti zapsány do čtyř věkově homogenních tříd s počtem 28 zapsaných dětí na třídu. V první třídě jsou děti ve 18

19 věku 3-4 roky. Ve druhé třídě děti ve věku 4-5 let. Třetí a čtvrtá třída je tzv. předškolní. Ve třetí třídě jsou děti ve věku 5-6 let. Ve čtvrté třídě děti ve věku 5-7 let, tzv. podzimní děti a děti s OŠD, v roce 2014/2015 bylo zřízeno místo pedagogického asistenta pro holčičku s DMO, která se bude vzdělávat ve 4.třídě. Děti se setkávají na zahradě, kde mají možnost si pohrát s dětmi z jiných tříd. V jednotlivých třídách bývá kolem 22 průměrně docházejících dětí. Učitelky zpravidla postupují s dětmi od jejich vstupu do mateřské školy až do jejich odchodu do základní školy. Žádosti rodičů o případné zařazení dítěte do jiné třídy, než kam věkem patří, lze vyhovět (např. sourozenci), pokud to provozní podmínky školy dovolí. 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Školní vzdělávací program Kolo roku točí se je vypracován na základě ročních období, slavností a tradičních událostí v mateřské škole. ŠVP je koncipován tak, aby poznatky byly dítěti předškolního věku smysluplné, srozumitelné, užitečné a prakticky využitelné v běžném životě a jeho dalším učení a poznávání. ŠVP obsahuje integrované bloky podle ročních období JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA a jednotlivé tematické bloky z nabízených jsou dále v TVP zpracovány na základě věkového složení dětí ve třídě. Vzdělávací obsah je vzájemně propojen a provázán se základními vzdělávacími oblastmi, stanovenými RVP PV. Vzdělávací oblasti (cílové dovednosti, osobnostní charakteristika): 1. Dítě a jeho tělo (biologická oblast): 19

20 Pohyb a pohybová koordinace. Nápodoba pohybů (hrubá motorika). Koordinace ruky a oka, manipulace. Sebeobsluha. Sebepojetí. Orientace v tělním systému. Smyslové vnímání a používání všech smyslů. 2. Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) Jazyk a řeč: Slovní zásoba. Formální vyspělost řeči. Gramatická správnost řeči. Stavba vět. Úroveň verbální i neverbální komunikace. Poznávací schopnosti: Vnímání, kvalita slovního projevu. Pozornost, soustředěnost, paměť. Tvořivost, fantazie, představivost. Rozlišování obrazných symbolů a znaků. Grafické a výtvarné vyjadřování. Časoprostorová a pravolevá orientace. Základní matematické, číselné pojmy a operace. Číselné a matematické představy. Řešení problémů a myšlení. Sebepojetí, city a vůle: Sebeuvědomění a sebeuplatnění, sebeovládání a přizpůsobivost, vůle a vytrvalost, respektování pravidel, city a jejich projevy. 3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální): Komunikace s dětmi i dospělými. Sociabilita a spolupráce. 4. Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní): Společenská pravidla a návyky. Zařazení do skupiny dětí. Zapojení se do společných her, spolupráce. 5. Dítě a svět (oblast environmentální): 20

21 Adaptabilita ke změnám. Poznatky, sociální informovanost. Zdraví a bezpečí. Činnosti a aktivity k naplňování cílů a vzdělávacích záměrů : Pohybové aktivity: Činnosti a hry ve třídě a venku v rámci ročního období. Sebeobslužné a pracovní činnosti. Každodenní cvičení. Zdravotně zaměřené pohybové hry. Smyslové, pohybové a psychomotorické hry. Vycházky do přírody. Konstruktivní a grafické činnosti. Manipulační činnosti s různorodým materiálem a s přírodninami. Grafomotorické cviky. Hry a činnosti na rozvoj hrubé a jemné motoriky a všech pohybových dovedností. Poznávací činnosti: Pozorování věcí a jevů kolem nás, souvisejících s danou tematikou. Manipulace s předměty a přírodními produkty, jejich zkoumání. Pokusy a experimenty. Poznávání vlastností předmětů. Didaktické, spontánní a smyslové hry. Tvořivé a námětové hry. Hry a činnosti na rozvoj matematických představ. Třídění, přiřazování a uspořádání předmětů. Přípravy a realizace společných oslav a slavností. Aktivity podporující sbližování dětí, uvědomování si vztahů mezi lidmi. Aktivity přibližující dětem svět kultury, umění a techniky. Hry a činnosti na rozvoj poznávacích schopností. Řečové a komunikativní činnosti: Sluchové a rytmické hry. Společné rozhovory (zážitky, zkušenosti, vyprávění). Prohlížení knih a dětských encyklopedií. Poslech pohádek s příslušnou tematikou. Pojmenování předmětů a jevů. Přednes, dramatizace, zpěv. Rozlišování zvuků. Hry a činnosti na rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, 21

22 kultivovaného projevu, rozšiřování slovní zásoby, samostatného vyjadřování, sdělování pocitů, názorů a myšlenek. Hudební činnosti: Zpěv s oporou, ve skupině i samostatně. Rytmické doprovázení jednoduchých melodií. Doprovod písní na dětské hudební nástroje. Hudebně pohybové hry. Rozeznávání zvuků některých hudebních nástrojů podle zvuku. Poznávání a pojmenování písní a hudebních nástrojů. Poznávání písně podle melodie, rozpoznávání nálady a melodie v písni. Hry a činnosti na rozvoj hudebních dovedností. Výtvarné a pracovní činnosti: Tematické kreslení na základě prožitků a citových vztahů. Výtvarně se vyjádřit křídou, pastelem, tuší, křídou. Objevování základních dovedností při mačkání, hnětení a válení modelovací hmoty. Malování barvami a štětcem. Rozpouštění barev do vlhkého podkladu. Vytrhávání, stříhání nůžkami, lepení. Objevování a osvojování si různých výtvarných a pracovních technik. Objevování vlastností materiálů při manipulaci s nimi. Hry a činnosti na rozvoj výtvarných a pracovních dovedností 6.1. Charakteristika a cíle Integrovaného bloku PODZIM: V tomto období chceme děti seznámit s novým prostředím mateřské školy i okolím, všemi prostorami, také se všemi zaměstnanci. Naším cílem je, aby děti znaly své jméno, svou značku, jména svých nových kamarádů. Budeme podporovat a posilovat kamarádské vztahy mezi dětmi, učit se společně pravidlům soužití ve skupině, (ohleduplnosti, toleranci, spolupráci), uklízet hračky a věci na své místo. V tomto bloku chceme dětem přiblížit změny a jevy v podzimní přírodě. Budeme poznávat podzimní ovoce a zeleninu jako součást zdravé výživy. Poznávat 22

23 smysly (barva, tvar, chuť) a rozlišovat je podle místa růstu (pole, les, zahrada) Budeme pozorovat změny v přírodě (opadávání listů, barvy přírody, vítr a déšť), přírodniny a pracovat s nimi. Osvojíme si poznatky o těle a jeho zdraví (ochrana a bezpečí, rizika, zdraví prospěšný pohyb, mytí ovoce a zeleniny, vhodné oblékání).+ Tematické bloky (vzdělávací obsah): Moji noví kamarádi Moje školka Sklízíme plody podzimu Pole, les, zahrada Když padá listí Co umí vítr a déšť Moje tělo a zdraví Když kamarád stůně Dítě a jeho tělo: Sebepojetí, uvědomování si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, rozvoj pohybových dovedností, rozvoj a užívání všech smyslů. Rozvoj hrubé i jemné motoriky. Dítě a jeho psychika: Rozvíjení řečových schopností a kultivace projevu. Rozvoj slovní zásoby, paměti, pozornosti, fantazie, matematické a prostorové představivosti. Dítě a ten druhý: Rozvoj komunikativních dovedností a kooperativních dovedností spolupráce ve skupině. Rozvoj empatického cítění. Dítě a společnost: Rozvoj schopnosti přizpůsobit se novému prostředí. Osvojování si základních hodnot a postojů, společenských návyků. Dítě a svět: Získávat povědomí o světě kolem nás, o věcech a jevech v přírodě. 23

24 Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a změnám v nich. Očekávané : Usnadnit dětem adaptaci na nové prostředí. Získat pozitivní vztah k prostředí mateřské školy a novým kamarádům na základě atmosféry důvěry, pocitu jistoty a bezpečí. Posilovat osobnost dětí. Rozvíjet a podporovat u dětí prosociální vlastnosti. Rozvíjet vyjadřovací a poznávací schopnosti, výslovnost, hudební, výtvarné a pracovní dovednosti pomocí námětů z podzimní přírody. Získat základní poznatky o prostředí a členění mateřské školy i jejích zaměstnancích. Získat povědomí o typických znacích podzimu a změnách v přírodě. Poznat a pojmenovat jevy podzimní přírody a její produkty. Poznat a pojmenovat některé druhy ovoce a zeleniny. Osvojit si poznatky o lidském těle, o hodnotě lidského zdraví, jak o něj pečovat a jak ho chránit Charakteristika a cíle integrovaného bloku ZIMA: V tomto bloku chceme dětem přiblížit roční období zimy s jeho charakteristickými znaky. Společně prožijeme vánoční přípravy, tradice a zvyklosti Mikulášské nadílky a vánočních svátků. Připravíme s dětmi slavnostní vánoční vystoupení pro rodiče s vánoční nadílkou v mateřské škole. Budeme společně vytvářet přání a dárky pro rodinu. Posilovat vztahy dětí mezi sebou, k sobě samým a k rodině. Seznámíme se s některými zimními sporty, ochranou a bezpečí zdraví v souvislosti s riziky s nimi spojených. Naučíme se poznávat a pojmenovat některá volně žijící zvířata, jak a čím se živí v zimě. Budoucí prvňáčci navštíví základní školu a vyzkouší si činnosti a aktivity základního vzdělávání. Společně připravíme a oslavíme tradici Karnevalu v mateřské škole. 24

25 Tematické bloky (vzdělávací obsah): Těšíme se na Mikuláše Mikulášská nadílka Předvánoční těšení Vánoční zvoneček Zima kolem nás Zimní sporty Zápis Zvířátka v zimě Z pohádky do pohádky Ten dělá to a ten zas tohle Karneval Dítě a jeho tělo: Zdokonalovat pohybové schopnosti a dovednosti hrubé i jemné motoriky. Osvojování si zdravých životních návyků a postojů ve vztahu k vlastnímu tělu a jeho zdraví. Utvářet kladný vztah ke sportování. Rozvoj vnímání všemi smysly. Dítě a jeho psychika: Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit se skrze získané dojmy, pocity a prožitky. Rozvoj schopnosti poznat a pojmenovat jevy v zimní přírodě (vlastnosti sněhu a ledu). Rozvoj řečových schopností, matematických představ, pravolevé a časoprostorové orientace, schopností verbálního i neverbálního vyjadřování (výtvarné a pracovní činnosti). Rozvoj hudebních dovedností, přednesu a dramatizace Dítě a ten druhý: Posilování vztahu k rodině, sobě i druhým. Rozvoj schopnosti pracovat ve skupině i samostatně. Rozvoj dovednosti naslouchat sobě i druhým. Spoluprožívání a sdílení zážitků ostatními. 25

26 Dítě a společnost: Poznávání společenských akcí a oslav, sociokulturního prostředí. Schopnost individuálně se projevit i přizpůsobit se společenství vrstevníků. Rozvoj schopnosti spoluvytváření a dodržování určitých pravidel ve skupině. Dítě a svět: Získat povědomí o přírodním a kulturním prostředí kolem nás. Osvojit si základní poznatky o přírodním prostředí a změnách v přírodě. Vytvořit si pozitivní vztah k prostředí, jehož jsme součástí. Očekávané : Posilovat pocit sounáležitosti s druhými, se světem, vztahy mezi dětmi, vztahy k rodině. Získat poznatky o zimním období s jeho typickými znaky. Získat povědomí o zimních sportech a ochraně zdraví svého i druhých. Osvojit si zodpovědný přístup za své zdraví. Poznat a pojmenovat některá volně žijící zvířata a osvojit si zodpovědný přístup k ochraně přírody. Posilovat vztah dětí ke všem živým tvorům v zimním období jednoduchou péčí o ně (ptačí budky). Získat povědomí o lidských profesích, posilovat smysl pro povinnost a úctu k práci a úsilí druhých. Získat povědomí o tradicích a oslavách vánoc a karnevalu v mateřské škole, citové prožití společných oslav. Podporovat sebedůvěru a sebejistotu dětí ve vlastní schopnosti Charakteristika a cíle integrovaného bloku JARO: V tomto bloku chceme dětem přiblížit roční období jaro s jeho charakteristickými znaky, rozmanitostmi přírody a tradicí Velikonočních svátků. Naučíme se poznat a pojmenovat jarní květiny, domácí a hospodářská zvířata s jejich mláďaty a jejich užitek. Chceme v dětech posilovat pozitivní vztah 26

27 k přírodě, ke zvířatům, přiblížit jim význam čistoty prostředí pro zdraví člověka. Dále chceme posilovat citový vztah k rodině, k mamince. Přiblížit dětem důležitost rodiny, funkci a vztahy mezi členy rodiny. Naučíme se poznat a pojmenovat dopravní prostředky. Získat povědomí o důležitosti zdraví a bezpečnosti každého. Získat povědomí o přivolání záchrany a pomoci v případě nebezpečí a ohrožení života. Tematické bloky (vzdělávací oblasti): Jaro klepe na vrátka Jaro přišlo mezi nás Velikonoce Domácí a hospodářská zvířátka a jejich mláďátka Když všechno kvete Probudil se malý brouček Moje rodina Svátek matek Dopravní prostředky Dítě a jeho tělo: Osvojení si poznatků k zodpovědnému přístupu ke svému zdraví, ochraně a bezpečnosti Rozvoj smyslového vnímání a pohybových schopností. Dítě a jeho psychika: Rozvoj schopnosti poznat a pojmenovat, třídit, uspořádat. Rozvoj dovednosti vnímání, naslouchání, pozornosti, paměti a schopnost pracovat s informacemi. Dítě a ten druhý: Rozvoj schopnosti aktivně se podílet na společném soužití ve třídě. Rozvoj schopnosti chovat se autenticky a prosocionálně. 27

28 Dítě a společnost: Získat povědomí o kulturním a společenském dění, o mezilidských a morálních hodnot. Dítě a svět: Rozvoj zodpovědného přístupu k životnímu prostředí, živé i neživé přírodě. Získat povědomí o sounáležitosti se světem, s přírodou. Očekávané : Získat elementární poznatky o světě lidí a přírody. Osvojit si poznatky ročního období jara, jeho typické znaky. Schopnost vnímat úlohu barev v našem životě. Posilování ekologického postoje vůči živé i neživé přírodě. Osvojit si poznatky o domácích a hospodářských zvířatech, povědomí o významu zvířat pro citový život i obživu člověka. Získat povědomí o důležitosti rodiny, posilování vztahů k rodině. Osvojit si poznatky o dopravních prostředcích a základních pravidlech chování v silničním provozu, ochraně zdraví svého i druhých. Získat povědomí o záchranných systémech (hasiči, policie, záchranáři) a o přivolání pomoci v případě nebezpečí, ohrožení života svého i druhých Charakteristika a cíle integrovaného bloku LÉTO: V tomto bloku chceme dětem přiblížit roční období léto s jeho charakteristickými znaky. Naučíme se poznat a pojmenovat některé typické letní jevy (bouřka, hrom, blesky, duha, stín). Poznat a pojmenovat některé letní květiny. Dále chceme dětem přiblížit elementární poznatky o světě lidí, cizokrajných zvířat a planetě Zemi (hory, řeky, pohoří). V souvislosti s oslavami Dne dětí v mateřské škole získáme povědomí o existencí jiných národů a kultur, o významu pojmu rasová tolerance. Chceme dětem přiblížit rozdíl mezi městem a 28

29 vesnicí, naučíme se poznat typické znaky těchto pojmů. Získáme povědomí o významu slova domov a budeme posilovat pozitivní vztah k místu, kde děti žijí. Tematické bloky (vzdělávací oblasti): Léto nás volá Svátek dětí Planeta Země Zvířata v ZOO Svět lidí Dítě a jeho tělo: Rozvoj a zdokonalování pohybových schopností a dovedností. Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti. Dítě a jeho psychika: Posilování pozitivního vztahu k získávání nových poznatků, schopností a dovedností. Rozvoj sebedůvěry, zdravého sebevědomí i schopnosti sebeovládání. Dítě a ten druhý: Rozvoj prosociálních vlastností (empatie, ohleduplnost, tolerance, respektování sebe i druhých). Rozvoj schopnosti umět přijmout vítězství i prohru. Dítě a společnost: Získat povědomí o existenci ostatních národů a kultur. Dítě a svět: Získat povědomí o vlastní sounáležitosti se světem lidí a zvířat, s živou i neživou přírodou, s planetou Zemí. Očekávané : Uvědomění si vlastní identity. Získat základní poznatky o světě lidí, cizokrajných zvířat a planetě Zemi. Získat povědomí o ochraně přírody, o významu životního prostředí pro člověka. Rozvoj prosociálních vlastností, posilování sebedůvěry ve vlastní schopnosti a zdravého sebevědomí. Rozvoj 29

30 multikulturní výchovy - k dětem a lidem na celém světě, bez rozdílu barvy pleti a jiných odlišností. Rozvoj kooperativních dovedností a schopnosti sebeovládání. Schopnost využívat a zacházet s informacemi. Získat povědomí o sounáležitosti se světem, jehož jsem součástí. Vytvářet osobní předpoklady pro zdárný vstup do základní školy Nadstandardní aktivity ŠVP a TVP svým obsahem rozvíjí dostatečně děti ve všech potřebných oblastech. V dnešní době je ovšem nutné respektovat i zájmy a představy rodičů o nadstandardní nabídce volnočasových aktivit pro děti. Tyto aktivity nabízíme především v rámci externí spolupráce. Všechny kroužky probíhají odpoledne od 16 do 16.45, v době, kdy již jsou dvě třídy mateřské školy volné Externí pracovníci vedou tyto zájmové kroužky: Angličtina 2 týdně Taneční kroužek 1 týdně Keramika 1x týdně Mateřská škola vyjíždí (podle zájmu rodičů) 1x ročně na ozdravný pobyt v přírodě. Tento je pro cca 20 dětí. Jako doprovod vyjíždějí učitelky mateřské školy a provozní pracovnice. Dále mateřská škola vyjíždí 2x ročně (na podzim a na jaře) na výlety za poznáním. Každý měsíc se koná v mateřské škole divadelní představení pro děti. Mateřská škola se také každoročně účastní vystoupení 30

31 v rámci prezentace mateřských škol Prahy 14 Barevné korálky, pořádané pod záštitou Městské části Prahy 14. částí a Také se s vystoupením zúčasňujeme oslav Dne Země, pořádaným Městskou 6.6 Prevence v mateřské škole V naší MŠ se snažíme preventivně na děti působit po celou dobu jejich docházky do školy, informujeme je vhodnou formou (pohádky, příběhy, divadélka, hry ) o bezpečném chování, o významu zdravého životního stylu a o negativním dopadu návykových látek na organizmus a o významu hygienických návyků jako prevence chorob. Preventivní program probíhá v těchto oblastech: 1. Spolupráce s městskou policí, hasiči a záchrannou službou preventivní program formou zábavného dopoledne 2. BOZP - pravidelné poučování dětí o bezpečném chování v MŠ 3. Hygienické návyky neustálá každodenní motivace k osobní hygieně a jejímu významu, spolupráce s dentální hygienistkou, každodenní čištění zubů 7. EVALUAČNÍ ČINNOST Cílem evaluační činnosti je sledování, zaznamenávání a vyhodnocování veškeré činnosti školy. Evaluační činnost je nástrojem ověřování a zlepšování kvality veškeré činnosti školy, včetně podmínek předškolního vzdělávání. Evaluace přináší informace o naplňování cílů, obsahu, metodách a výsledcích práce. Tyto 31

32 ředitelka získá od učitelek, vlastní hospitační činností, orientačními vstupy, inspekční činností, reakcí rodičů, dotazníkovým šetřením o spokojenosti rodičů s činností školy, veřejnosti, atd. Dále ředitelka evaluuje materiálně technické a psychohygienické podmínky školy, spolupráci s partnery a akce školy. Kontrolní a hospitační činnost ředitelky je orientační a komplexní. Ředitelka hodnotí především plnění úkolů, stanovených v ŠVP, začlenění těchto úkolů do TVP, jejich realizaci, přiměřenost, zvolené metody a formy práce s dětmi, organizaci a obsah vzdělávacího procesu. Rovněž kontroluje individuální hodnocení dětí, jeho analýzu, návrhy a opatření pro další práci s dítětem. Nedílnou součástí evaluace je také celková atmosféra ve třídě, vztah mezi učitelkou a dětmi a opačně, dále pak vztahy mezi učitelkami na třídě a jejich jednotné působené na děti. V rámci vnějšího hodnocení školy je vypracován evaluační dotazník pro rodiče k získání objektivní zpětné vazby na činnost školy. Pro rodiče pořádáme každý měsíc tzv. Posezení u kávy, kterého se účastní vždy ředitelka a učitelka z jedné třídy. Rodiče tak mají možnost prohovořit vše co je zajímá, vznést návrhy, sdělit své připomínky či jakékoliv dotazy stran činnosti školy Evaluace ŠVP Na úrovni š koly se hodnotí předevš ím podmínky MŠ, plnění cílů a záměrů ŠVP a práce pedagogického sboru. Evaluace průběhu vzdělávání se zaměřuje na hodnocení vzdělávacího procesu, používání metod a forem práce, uplatňování nových poznatků a zkuš eností, naplňování cílů a záměrů ŠVP. Probíhá jedenkrát ročně a k evaluaci se využívá konzultací pedagogů, hospitací ředitelky, dotazníků a pedagogických porad. 32

33 Evaluace uplatňování nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního vzdělávacího procesu a ve vztahu k dalš ímu osobnostnímu růstu probíhá pomocí dotazníků, na pedagogických poradách, konzultacemi a sledováním během š kolního roku dle potřeb, dvakrát za rok. Evaluace personálních podmínek Cílem je zhodnocení personálních podmínek nutných při naplňování cílů RVP. Hodnotíme kvalifikovanost pedagogického týmu, využívání DVPP při naplňování stanovených cílů, počty dětí vzhledem k počtu provozních zaměstnanců. Probíhá jedenkrát ročně. Využívá se kontrolní činnost, hospitace, pedagogické a provozní porady, průběžné vzdělávání pedagogů. Kontroluje ředitelka š koly, zástupkyně, vedoucí ŠJ. Evaluace materiálních podmínek Zhodnocení materiálních podmínek školy vzhledem k záměrům ŠVP. Týká se vybavení tříd, zahrady, vybavení ŠJ, prádelny, technického stavu budovy. Využívá se záznamů z pedagogických a provozních porad, kontrolní činnosti. Provádí vš echny pracovnice dle místa svého působení. Probíhá 2x ročně. Evaluace ekonomických podmínek Hodnocení v oblasti ekonomiky školy, čerpání rozpočtu, mzdových nákladů, efektivnosti hospodaření. Provádí se dle směrnice ředitelky školy, pomocí tabulek, rozborů, konzultací na pedagogických a 33

34 provozních poradách. Provádí ředitelka, zástupkyně ředitelky a účetní dle kompetencí. Probíhá 2x ročně. Evaluace organizačních podmínek školy Zhodnocení vhodnosti a účelnosti organizace a režimového uspořádání vzhledem k záměrům ŠVP. Využívá se kontrolní činnosti, hospitací, záznamů z pedagogických a provozních porad. Provádí vš echny pracovnice. Probíhá 2x ročně. Evaluace spolupráce s rodinou Cílem je zhodnocení naplnění zvolených forem, metod spolupráce při plnění těchto záměrů v oblasti ŠVP. Využívá se rozhovorů s rodiči, dotazníků, pedagogických a provozních porad. Podílí se vš echny pedagogické pracovnice a vedoucí ŠJ. Probíhá dvakrát za rok. Evaluace ŠVP probíhá každoročně, aby bylo možné ze získaných poznatků ŠVP potvrdit či upravit. Předmětem hodnocení je zejména průběh a efektivita ŠVP vzhledem k RVP PV, soulad cílů, respektování hlavních zásad, podmínek a obsahu. Zda je ŠVP vyhovující, jasný a přehledný a vychází z konkrétních podmínek školy. Zda zvolené cíle, obsah a metody umožňují dosáhnout očekávaných výstupů dětí. Zda ŠVP ponechává dostatek prostoru pro flexibilitu a tvořivost učitelek Evaluace TVP Evaluace TVP probíhá po každém integrovaném bloku. Učitelky hodnotí soulad svého TVP se ŠVP, soulad vzdělávacích cílů, obsah a metody práce ve své třídě. Hodnotí, zda obsah TVP odpovídá cílům a umožňuje jejich naplňování, 34

35 průběh a výsledky vlastní práce s dětmi. Hodnotí jak byly naplněny vzdělávací cíle, co se děti naučily (vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty), co se podařilo a co ne. Zjišťují problémy, jejich důvody a hledají optimální řešení a východiska pro svou další plánovací činnost a vlastní práci s dětmi. Nedílnou součástí evaluace je portfolio každého dítěte, které zaznamenává 2x ročně výsledky pozorování jednotlivých dětí. Učitelky zaznamenávají rozvoj a vývojové pokroky dětí a dbají na to, aby hodnocení sloužilo k optimalizaci výchovy a vzdělávání každého dítěte, nikoliv ke srovnávání dětí. Součástí každého portfolia je výtvarná činnost (zobrazení figury), která slouží k zaznamenávání vývojového stadia kresby dítěte. Přehled o individuálním rozvoji a učení dítěte na konci předškolního vzdělávání zaznamenává tyto oblasti: 1.Praktická samostatnost (fyzický rozvoj a pohybová koordinace, sebeobsluha) 2. Sociální informovanost (orientace v prostředí, okolním světě a praktickém životě) 3. Citová samostatnost (emoční labilita,schopnost kontrolovat a řídit své chování) 4. Sociální samostatnost (soužití s vrstevníky, uplatnění ve skupině, komunikace, spolupráce, spolupodílení se) 5. Řečová oblast (výslovnost, správnost řeči, slovní zásoba, komunikace) 6. Lateralita ruky, koordinace ruky a oka, držení tužky 7. Diferencované vnímání (sluchová a zraková analýza a syntéza) 8. Logické a myšlenkové operace (porovnávání, třídění, řazení, číselné představy, řešení problémů) 35

36 9. Záměrná pozornost, úmyslná paměť pro učení 10. Pracovní chování, soustředěná pracovní činnost, záměrné učení 7.3. Evaluace pedagogů Ředitelka hodnotí: -naplňování cílů TVP v souladu se ŠVP - respektování potřeb a zájmů dětí -dodržování pravidelného rytmu a řádu MŠ - bezpečnost, spokojenost a respektování soukromí dětí -vyváženost spontánních činností s řízenými činnostmi (nepřetěžování dětí) -pěstování vzájemné důvěry, tolerance a ohleduplnosti v dětech (vzor učitelky) -vyhovující prostorové uspořádání skupinovým i individuálním činnostem - dostupnost hraček, pomůcek a knih dětem tak, aby si je mohly samy brát - vztah učitelky s rodiči (oboustranná důvěra, taktnost a ohleduplnost, otevřenost) 7.4. Evaluace provozních zaměstnanců Ředitelka hodnotí: -plnění všech úkolů dané pracovní smlouvou -dodržování organizačního řádu školy a pracovní doby 36

37 -udržování svěřených úseků (čistota, nezávadnost, bezpečnost a estetický vzhled) -poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy dětem, zachovávání skladby jídelníčku, poskytování dostatku tekutin dětem a vhodné intervaly mezi jídly -zda nejsou děti nuceny do jídla -spolupráci s ředitelkou a učitelkami, aktivní spolupodílení se při nadstandardních aktivitách školy -profesionální způsob jednání, chování a práce. 8. Poznámka Tento ŠVP je určen na školní roky Je zpracován v souladu s RVP PV a obecně platnými právními předpisy. Jako součást povinné dokumentace školy bude tento dokumentem veřejným. 37

38 ZÁVĚR Školní vzdělávací program Kolo roku točí se je přizpůsoben podmínkám naší mateřské školy a je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Pedagogům poskytuje široký rámec pro tvorbu Třídního vzdělávacího programu, který si přizpůsobují věkovému složení dětí ve třídě. Zajišťuje flexibilitu a možnosti vlastně zvoleného způsobu práce s dětmi. Nový vzdělávací program Kolo roku točí se je obohacen mnoha pedagogickými zkušenostmi všech pracovníků. Změny zaznamenává především oblast povinné dokumentace (třídní plánování, evaluace pedagogické práce, diagnostika dětí před ukončením předškolního vzdělávání). Dále pak oblast vlastního vzdělávání je obohacena širokou nabídkou tématických bloků, které jsou součástí integrovaných bloků. Tyto jsou pedagogy dále rozpracovány do vlastního programu příslušné třídy tak, aby záměry a očekávané kompetence bylo možno naplňovat. Tématické bloky jsou orientační a umožňují změnu v názvu, aniž by se změnil obsah vlastního vzdělávání. 38

39 SEZNAM LITERATURY BEČVÁŘOVÁ, Z. Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy. Praha: Portál, ISBN BÍLKOVÁ, P. Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání. Školní dokumentace. Praha, DOUCHOVÁ, E. Školní vzdělávací program Náš svět. Školní dokumentace. Praha, KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, ISBN SMOLÍKOVÁ, K. a kol. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. VÚP Praha, ISBN SMOLÍKOVÁ, K. a kol. Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu mateřské školy. VÚP Praha, ISBN SMOLÍKOVÁ, K. Systematické diagnostické postupy. Časopis Poradce ředitelky mateřské školy. Fórum, Praha, leden 2012, str.11, 12, 32, 33, 34 39

40 Příloha: KONKRETIZOVANÉ OČEKÁVANÉ VÝSTUPY RVP PV Materiál Konkretizované očekávané doplňuje dokument Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV). Konkretizované očekávané rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí. Konkretizované upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat. S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví pedagogové v rámci integrovaných bloků cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná a účelná. Ke snadnější orientaci jsou kódovány, uspořádány nejen do pěti vzdělávacích oblastí RVP PV, ale v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších podoblastí rozvoje a učení dítěte. Protože vzdělávací oblasti v RVP PV se vzájemně prolínají, jsou i některé očekávané uváděné v jednotlivých vzdělávacích oblastech provázané, popř. se do určité míry opakují. Dále jsou očekávané uvedeny ve zkrácené podobě a pojmy, které upřesňují očekávaný výstup, se posouvají do kategorie konkretizovaný výstup. Struktura: 5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) Fyzický rozvoj a pohybová koordinace 40

41 Jemná motorika, koordinace ruky a oka Sebeobsluha Zdraví, bezpečí 5.2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) Jazyk a řeč Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, vyjadřování Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace Vnímání Pozornost, soustředění, paměť Tvořivost, vynalézavost, fantazie Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování Časoprostorová orientace Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace Řešení problémů, učení Sebepojetí, city, vůle Sebevědomí, sebeuplatnění Sebeovládání, přizpůsobivost Sebepojetí, city, vůle 5.3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) Komunikace s dospělým Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech Sociabilita 5.4. Dítě a společnost (oblast sociokulturní) 41

42 Společenská pravidla a návyky Zařazení do společenství Kultura, umění 5.5. Dítě a svět (oblast environmentální) Poznatky, sociální informovanost Adaptabilita ke změnám Vztah k životnímu prostředí VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 1 DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ) Podoblast Fyzický rozvoj a pohybová koordinace Očekávané z RVP PV Zachovávat správné držení těla Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem Konkretizo vané - postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly - běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze - vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu - otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace 42

43 - zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení - házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí - užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla) - pohybovat se bezpečně ve skupině dětí - pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na sněhu, v písku) - přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů - pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více) - být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě - pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus - doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech) Podoblast Jemná motorika, koordinace ruky a oka Očekávané z RVP PV Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály Konkretizo vané - upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje - tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným 43

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Liberecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-77/11-L Název právnické osoby Mateřská škola Ohrazenice, okres Semily vykonávající činnost školy: Sídlo: Ohrazenice 92, 511 01 Turnov

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, Štramberk 742 66 1. Základní údaje o ŠD 2. Charakteristika ŠD 3. Personální podmínky 4. Podmínky vzdělávání ve ŠD 5. VP pro ŠD 6. Vnitřní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37. Manětínská 37, 323 00 Plzeň. Identifikátor školy: 600 069 036 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 Manětínská 37, 323 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 036 Termín konání inspekce: 8. a 9. března 2006

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as111 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 46. mateřská škola Ústí nad Labem, Vinařská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová

Jak inovovat ŠVP. Zora Syslová Jak inovovat ŠVP Zora Syslová OBSAH 1. Inovace ŠVP východiska, význam 2. Problémy spojené s tvorbou ŠVP 3. Obsah ŠVP a jeho inovace - podmínky - integrované bloky ŠVP - evaluace práce v MŠ 4. Revize RVP

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko.

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-428/14-M. Evaldova 25, 787 01 Šumperk ms.slunicko@sumperkmsslunicko. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-428/14-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60 801 085 Identifikátor 600 147 819 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309. Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny. Identifikátor školy: 600 082 598 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Louny, Kpt. Nálepky 2309 Kpt. Nálepky 2309, 440 01 Louny Identifikátor školy: 600 082 598 Termín konání inspekce: 30. listopadu,

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více