Za úředními budovami u Schulzových sadů před Skautským domovem postavena mateřská

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1941 1944 Za úředními budovami u Schulzových sadů před Skautským domovem postavena mateřská"

Transkript

1 Za úředními budovami u Schulzových sadů před Skautským domovem postavena mateřská školka pro německé děti, na ní obec musela přispívati měsíčně korun. Ve schůzi městské rady dne 6. ledna 1941 žádali ing. Rubant dodržování jazykových předpisů, a starosta města konstatoval, že nařídil přísně všem úředníkům, aby se řídili platnými jazykovými předpisy a dodal, že pro příště bude činiti vedoucího úředníka dotyčného oddělení osobně zodpovědným. Ve schůzi městské rady dne 14. ledna oznámena žádost německých členů obecního zastupitelstva: Františka Poura a spol., aby veškeré plakáty a návěstí městského biografu byly vydány výhradně jen ve znění německo-českém a to v jednotné úpravě a provedení a správě kina dány přesné pokyny. Židé a hřbitovy Roku 1940 zakázal byl židům vstup na hřbitov. Ve schůzi městské rady 20. ledna 1941 projednávána žádost náboženské obce židovské za zrušení zákazu vstupu židů na místní hřbitovy a to vzhledem k tomu, že v židovské náboženské obci jsou organizováni také židé jiného vyznání než mojžíšského. Městská rada se usnesla, že k věci zaujme stanovisko teprve po informacích, kterou si vyžádal v této věci I. náměstek Ing. Rubant a úřadu Oberlandrata v Hradci Králové. Ve schůzi rady dne 10. února 1941 konstatoval ing. Rubant, že není zásadních námitek proti tomu, aby židé, kteří byly později pokřtěni, byli pohřbívání na obecním hřbitově a aby pohřbu těchto osob se zúčastnili i jiní příslušníci židovského vyznání. Všeobecný zákaz návštěvy obecního hřbitova Židy není tím však nijak dotčen. Účelem tohoto zákazu bylo znemožniti židům, aby používali obecního hřbitova ke svým procházkám na místě Schulzových sadů. Pokud se týče žádosti náboženské obce židovské o zrušení tohoto zákazu, zejména pro Židy jiného vyznání než mojžíšského, prohlásil ing. Rubant, že židům bude dovolen přístup na komunální hřbitov po tři dny v roce. Tyto tři dny může náboženská obec židovská navrhnouti městské radě. Znovu se jednalo o věci ve schůzi rady 24. února. Dříve, než městská rady rozhodně o žádosti místní náboženské obce židovské, aby židům nemojžíšského vyznání bylo dovoleno po tři dny v roce navštíviti komunální hřbitov usneseno vyzvati žadatele, tj. náboženskou obec židovskou, aby udali jména v úvahu přicházejících židovských rodin nemojžíšského vyznání, označili přesně dny, ve kterých tyto rodiny zamýšlí hřbitov navštíviti. O Dušičkách nebylo vy však možno jim návštěvu hřbitova povoliti. Ve schůzi městské rady dne 10. března 1941 bylo pak oznámeno, že místní náboženská obec židovská oznámila, že na návštěvě komunálního hřbitova mají zájem tyto rodiny nemojžíšského vyznání: rodina po zemřelém Antonínu Banerovi, rodina po zemřelém Františku Kúhnelovi (zahynula v koncentračním táboře). Jmenované rodiny žádaly, aby jim byl povolen volný vstup na komunální hřbitov po 3 dny v roce a to 15. května, 16. srpna a 15. října. Vzhledem k tomu, že tento požadavek odpovídal již dříve schváleným směrnicím, bylo mu vyhověno. Další Koncem ledna zavedena ve městě podle příkazu okresního úřadu okamžitá pracovní povinnost pro všechny může od let na odklizení sněhu. Přednášku dr. Františka Lelka z Prahy (později po roce 1945 stihaného pro kolaboraci) Nový nápor na České dejiny uspořádala Národní kulturní asijská jednota v hotelu Central dne 10. února

2 Vlečná dráha Za protektorátu uvažováno také o možnosti postavení vlečné dráhy z nádraží do města. Společná dráha měla vésti od hlavní trati až k trase nové okresní silnice Dvůr Králové n. L. Hořice u letního cvičiště Sokola, včetně nádraží, projektovaného v bloku domů ulicemi Mánesovou a Poděbradovou. Délka této trati měla býti cca 4,15 km. Počítalo se pak se soukromými vlečkami pro jednotlivé průmyslové podniky, zatím se počítalo jen s fon. Josef Sochor, A. Klazar, ale soudilo se, že z technického hlediska bylo možno večkou prodloužiti k závodům firem M. B. Neumannu synové Unio, akciové společnosti pro průmysl textilní (Gustav Dentsch) a v budovanému i k továrnám na levém břehu Labe. Pro stavbu vlečné dráhy mělo se utvořiti družstvo, nebo společnost, ve které mělo býti zastoupeno město, průmyslové podniky, obchody uhlím, stavebními a pohonnými hmotami. Náklad na stavbu včetně nádraží a budov se odhadoval částkou K. Soukromé vlečky si měli postaviti a financovati příslušné závody. Celý stavební náklad měl tedy činiti: K náklad fy Sochor K náklad fy A. Kalazar K celkem K Byl zřízen studijní výbor pro stavbu této nákladové dráhy, a jeho jednatelem se stal ing. Meisner. K realizaci této myšlenky došlo však až po roce 1945 v jiné trase a ve spojení se stavbou teplárny. Ještě německá kolonie Ve schůzi městské rady dne 10. března 1941 konané bylo oznámeno, že byly učiněny potřebné kroky, aby tato kolonie byla hotova do konce června 1941, aby počínaje tímto termínem mohla býti obývána. Výstava nových hmot a textilií Tj. z umělých látek - pořádána byla v březnu 1941 v tělocvičně budovy chlapeckých škol od 8. března do 16. března a pořádal ji Říšský výbor pro národohospodářskou osvětu v Berlíně a výbor pro nové hmoty v Praze. Přestavba Hankova domu Poněvadž stav Hankova domu byl velmi špatný, zakázal okresní úřad jeho používání a obec přikročila pak k jeho opravě a úpravě. Byl vyměněn strop dvorany, stěna kolem jeviště vyzdobena kresbami a pořízena nová opona. Stará opono s výjevy z rukopisu Královédvorského nepoužívána. Konec obecní samosprávy příchod vládního komisaře Ve schůzi městské rady 5. května 1941 oznámil starosta města Antonín Frieda, že podle došlých zpráv má býti rozhodnutím zemského úřadu podle 106 obecního zřízení naše obecní zastupitelstvo rozpuštěno a jmenován vládní komisař. Poněvadž tato schůze rady konstatuje výslovně zápis je tedy nade vší pochybnost poslední, poděkoval starosta města všem členům městské rady za spolupráci ve prospěch obce a projevil přání, aby i nově jmenovanému komisaři dařilo se při jeho práci pro obec, tak jako dosavadní městské radě. Druhý náměstek starosty dr. František Koza poděkoval jménem členů městské rady starostovi města a rozloučil se i s ostatními členy. Také Petr Dvořák poděkoval podobným způsobem starostovi a projevil naději, že i vládní komise bude se říditi při svém jednání zájmem všeobecného prospěchu města. Podobně promluvil i František Malý a František Tikal, který mimo to poděkoval za spolupráci i obecním zaměstnancům. První náměstek ing. Erich Rubant zdůraznil, že jmenování vládního komisaře 71

3 nemůže býti nijak v rozporu s prospěchem obce, zvláště když tato je součástí velkoněmecké říše. Vládní komisař bude patrně spolupracovati s většinou dosavadních členů rady. Tím skončilo období, kdy ještě jakž takž fungovala ve svém celku volená městská rada. Až do konce války byla obec spravována komisařsky a poznámka Rubanta, že vládní komisař bude patrně spolupracovat s většinou dosavadních členů rady se neuskutečnila. Vládním komisař byl ustanoven sudetský Němec, dr. Max Górner, mladý člověk, jenž oproti jiným komisařům v jiných městech se choval celkem slušně. Ve městě zabrána pro něho vila Sternova na Příčce a majitelé (nearijci) vystěhováni. Druhá vila Sternova (bratři) byla později zabrána pro německého okresního hejtmana dr. Dobische, sudetského Němce, bývalého advokáta v Teplicích Šonově, tento stal se také druhým vládním komisařem našeho města, když po několikaletém působení dr. Górner v roce 1944 narukoval. Dr. Dobisch byl agresivní, tvrdý Němec. 5. května přestává fungovati obecní zastupitelstvo, jež bylo rozpuštěno a přirozeně i městská rada. Protokolů již není. Další zápisy čerpám ze spisů. Podací protokol obce byl veden i po příchodu Gornerově, česky až do 27. února 1942, kdy již musel býti veden německy. Dekret o rozpuštění obecního zastupitelstva do šel od okresního úřadu dne 8. května 1941, dekret vydal zemský úřad. Běžné Jako obvykle, i v roce 1941 pořádal Spolek pro trvalé uctívání památky Mistra Jana Husa 6. července 1941 vzpomínkovou slavnost. Ke konci školního roku byly premiantům zdejších škol rozdíleny Národním souručenstvím odměny. Dne 9. července vydal okresní úřad pokyny k provedení opětovného výcviku uniformované policejní stráže města ve věci vzdávání pocty symbolům a činitelům Říše. 8. srpna 1941 vydána vyhláška, aby se kuřáci vyvarovali obcházení prodejen tabáku a kupovali kuřivo jen ve svých trafikách. V srpnu dojednal vládní komisař s Klubem českých turistů v našem městě úpravu pěšiny v malebném Údolíčku. KČJ pak tuto úpravu svým nákladem provedl, zařídil v místech, kde to bylo třeba, trativody, zřídl lavičky. 19. srpna 1941 bylo již podáno hlášení o rozdělení domků německé obytné kolonie mezi zúčastněné firmy. Domy byly osídleny výhradně osobami německé národnosti. Hudební skladatel Martinovský Z Prahy zaslal 28. srpna 1941 na památku svůj pochod, našemu městu věnovaný. Úřadování na obci 23. září 1941 požádal vládní komisař města vedoucí všech oddělení městského úřadu o písemné hlášení, že v každém oddělení obecního úřadu jsou dva zaměstnanci nejméně jeden kteří mohou vyřizovati úřední záležitosti písemně i ústně bezvadně v německém jazyku, a 11. října vyřídil obecním zaměstnancům, aby při telefonických rozhovorech se hlásili nejprve německy a potom česky. Výstava České knihy Konala se v zasedací síni obecního zastupitelstva od 30. listopadu do 6. prosince a uspořádalo ji Národní Souručenství. 22. listopadu 1941 vyzval městský úřad majitele domů, aby při návštěvě Konráda Henleina dne 25. listopadu 1941 u nás vyzdobili své domy prapory. Nemohl jsem však zjistit, zda skuteč- 72

4 né Henlein přijel, ale přijel-li pak jeho návštěva platila jen a výhradně Němcům, s nimiž se měl sejíti v Německém domě (Přijel 25. listopadu 1941). Akce Viktoria V roce 1941 anglický rozhlas vyzíval občanstvo okupovaných zemí, aby na znamení odporu a víry ve vítězství demokracie nad nacismem a fašismem kreslilo všude, kde jen to je možné značku V, tj. vítězství (Victoria). Němci, ale tomu čelili, zahájili stejnou akci, akci Viktoria (Deutschlnad siegt fúr Europa) a všude kreslili a vylepovali velké červené V. (Bylo na továrnách, na průčelích veřejných budov atd.) Rozdávali i prodávali již hotové papírové V (příloha kroniky), jež občanstvo mělo připevňovat na okna. Češi to nedělali, Němci ano, ovšem i v Českých obchodech leckde toto V bylo. V rámci této akce bylo náměstí před gymnáziem pojmenováno na náměstí Viktoria (Viktoria platz) a sokolské kino přejmenováno na kino Viktoria. Na místě, kde stával pomník odboje před gymnáziem, byl postaven dřevěný vítězný sloup se symbolem V a nápisem: Deutschland siegt fúr Europa Německo vítězí za Evropu. 73

5 lednem 1942 počínaje byl ústní i písemný styk s okresním úřadem předepsán v jazyku německém. Výstava prací Královédvorských fotoamatérů konala se ve dnech 11. ledna 1942 až 25. ledna Okresní úřad vyzval městský úřad na začátku tohoto roku 1942, aby zorganizoval pro německé vojáky provedení sbírky gramofonů, gramofonových desek a tahacích harmonik, tato sbírka byla však úředně zastavena 28. ledna, takže k ní de facto nedošlo vůbec. Asi by špatně dopadla. Okresní úřad náš byl prohlášen za německy vedené úřadní služební místo a upozornil za zákaz výplaty vyživovacích příspěvků pozůstalým po odsouzených testu smrti a vydal zákaz vydávání rýže pro těhotné ženy, kojící matky a šestinedělky. A v únoru 1942 okresní úřad zakázal občanstvu i policejní stráži styk se Židy, zaměstnanými na veřejných pracech. Židé totiž byli povoláni k metení ulic, úpravě ulic k odklizení sněhu apod. Byl vydán dále zákaz dodávání paliva pro vytápění škol, vyučování bylo omezeno a uspořádána zimní sbírka teplých oděvů pro vojáky na frontě. Okresní úřad dále nařídil (v únoru 1942) aby okamžitě byl vždy telefonicky vyrozuměn o všech událostech většího významu zvláště politického rázu. Pro zastavení dodávky elektrického proudu musely některé zdejší podniky zastaviti rovněž na několik dní provoz. Pro velkou spoustu sněhu nařídil okresní úřad 6. března 1942 vyhlášení pracovní povinnosti na odstranění sněhu. 19. března 1942 požádal zdejší NS Turugeneide o povolení ke bourání židovské synagogy. Ke zbourání však nedošlo, v přítomné době, ježto náboženská obec židovská v městě v důsledku rasové persekuce za války se zmenšila na skutečné minimum je synagoga používána národním podnikem Juta k uschování podnikového archivu. V březnu 1942 byli jmenováni komisaři, pověření dohledem na provádění povinného postřiku ovocných stromů a keřů. 2. dubna 1942 oznámil okresní školní výbor našemu městu, že výnosem ministerstva školství bylo povoleno umístění německého školství v našem gymnáziu. Město Trutnov domáhalo se přidělení lesů naší obce, ležících v Sudetech. Proti tomu se bránil komisař města dr. M. Gúrner, a to protestem ze dne 29. dubna dubna 1942 nařízen přísev máku na všechny plochy, osazené cukrovkou, řepou, mrkví a cikorkou. 29. dubna 1942 zemřel dr. František Koza, profesor gymnázia, bývalý dlouholetý člen městské rady druhý náměstek starosty. V radě zastupoval sociální demokracii. 16. května 1942 žádá obec okresního hejtmana a vedoucí obecní a městské školy německé v městě o podání nových návrhů na použití místností v gymnáziu německému školnímu inspektoru. 22. května vyhlášena sbírka na třetí válečné dílo pomoci pro německý Červený kříž. Heydrichiáda 27. května 1942 proveden atentát na Reinharda Heydricha zastupujícího říšského protektora v Čechách a na Moravě. Jehož dne výnosem říšského protektora vyhlášen civilní vyjímečný stav s okamžitou platností nad celým protektorátem Čechy a Morava na podkladě 1 nařízení říšského protektora o vyhlášení civilního vyjímečného stavu z 27. září 1941 (VBJR Prost. S. 527) a podle II. článku tohoto výnosu bylo nařízeno toto: Kdo osoby, které měly účast na spáchání atentátu, přechovává anebo jim poskytuje pomoc, anebo maje vědomosti o jejich osobě anebo o jejich pobytu neučiní žádné oznámení, bude zastřelen se svou rodinou. Podle článku II 74

6 tento výnos nabývá platnosti oznámením v rozhlase. Podepsán Říšský protektor v Čechách a na Moravě v zastoupení K. H. Frank. Tento výnos byl uveden ve známost ve středu dne 27. května 1942 ve 21 hodin 32 minut rozhlasem. Vedením záležitosti zastupujícího říšského protektora byl pověřen SS oberstruppenfúhrer a generaloberst policie Kurs Dalnege. Dne 29. května 1942 přijal na pražském hrdě za přítomnosti K. H. Frankta dr. Háchu a členy vlády a ohlásil jim provedení rozkazů Hitlerových. 28. května 1942 byl vydán tento výnos zastupujícího protektora: Osoby, které se sdružují v Protektorátě, aniž se přihlásili k pobytu a které dokončily 15 rok věku, musí se ihned policejně přihlásit u ohlašovacího úřadu. Ohlašovacím úřadem je obecní úřad obce pobytu. V obcích, pro něž je zřízen vládní policejní úřad, je tento úřad úřadem ohlašovacím. Poslední lhůtou k přihlášení je pátek 29. května 1942, 24. hodina noční. Ohlašovací úřady jsou otevřeny denně od 7 do 24 hodiny. Kdo by se od soboty 30. května 1942 ještě bez přihlášení zdržoval v Protektorátě, bude zastřelen. Rovněž budou zastřeleny osoby, které nepřihlášené osoby od soboty 30. května 1942 u sebe přechovávají. Z přihlašovací povinnosti jsou vyňaty němečtí státní příslušníci. Vedením záležitosti pověřený:. Podspsán Dahnega, SS Oberstgrappenfúhrer a generaloberst policie. 10. června ráno zničeny barbarským způsobem Lidice, muži postříleni, ženy a děti odvezeny. Po atentátu byly vydány plakáty, na nichž byly fotografie pláště a aktovky, nalezené na místě atentátu a po městě chodili policisté dům od domu, ukazovali fotografie těchto podmětů a ptali se, zda předměty někdo zná. A současně začaly pracovati stanné soudy. Rozsudkem stranného soudu v Praze ze dne 5. června 1942 byli odsouzeni k smrti zastřelením tito Královédvoráci: 9) David Jaroslav, narození 21. září 1893, poštovní zřízenec, bytem ve Dvoře Králové n. Labem, 10) Bilina Jaroslav, bývalý starosta města, narozený 3. března 1896, bytem ve Dvoře Králové n. Labem rozsudkem ze dne 15. června 1942: 11) Šonka Josef, bankovní dirigent, narození 3. června 1899, bytem ve Dvoře Králové n. Labem (tento pro nedovolené držení zbraní, David a Bilina pro schvalování atentáru. Rozsudkem stanných soudů v Praze a v Brně byli odsouzeni k smrti zastřelením: -Frieda Adolf, úředník okresního jednatelství narození 7. června 1898, bytem ve Dvoře Králové n. L. První senát lidového soudu vynesl v době od 15. května do 12. června 1942 rozsudky, jimiž byli tito protektorátní příslušníci odsouzeni pro zemězrádné nadržování nepříteli k smrti: 45) Straka Norbert, narození 6. června 1913, ze Dvora Králové n. Labem, 46) Cejnar Bohumír, narození 13. září 1910, ze Dvora Králové n. Labem, 47) Petrlíček Alois, narození 19. dubna 1906, ze Dvora Králové n. Labem, 48) Flégr Josef, narození 18. března 1907, ze Dvora Králové n. Labem. Z nich nebyl popraven Norbert Straka, jenž tč. v roce 1952, je náměstkem ministra lehkého průmyslu. Agendou policejních přihlášek u nás byl pověřen popisný úřad, před nímž až do posledka lhůty stáli lidé ve frontě. Ukázka takovéto protektorátní policejní přihlášky je v přílohách kroniky. Byly to strašné dny, kdy každý den v rozhlase, v novinách a na rudých plakátech byly oznamovány hekatomby mrtvých, obětí nacistického řádění a vzteku. Původce atentátu nebylo možno zjistit. Ministr Moravec prohlásil 12. června 1942 v Brně na tzv. manifestaci toto: Běda Českému národu, nenajdou-li se zločinci, kteří zavraždili pana zastupujícího protektora generála Heidricha. Běda, běda, pravím třikrát. Zda nesmí býti těch 75

7 nejmenších pochyb. V Berlíně jsem poznal, jak je chvíle vážná a jak pro Český národ uzrála až do zoufalé osudovosti. Místo desítek tisíců dopisů oddanosti, vděčnosti a lásky potřebuji na záchranu Českého národa jen několik slov, která umožní dopadení pachatelů. Zaručuji se, že ten, kdo nás přivede na stopu oněch výstřelů, třeba by byl vinen, dostane milost. Ručím za něho i za jeho rodinu svým slovem i svým životem. 18. června padli v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Praze v hodinném boji parašutisté, kteří provedli tento atentát. 11. května rozpoutala se nad městem průtrž mračen s krupobitím, a 27. května konala se komise za účelem zjištění vzniklých škod. Od 27. května 1942 jsou v obecním protokole podacím, dosud vedeném Česky, již jen zápisy německé. V červenci 1942 přikročeno bylo k vyhotovení občanských legitimací (búrgerliche Legitimation) pro občanství v Protektorátě, pro mladší byly vydány tzv. Kennkarty. Tyto občanské legitimace pak platily až do roku 1950, kdy vláda nařídila vydání nových občanských průkazů. Tyto občanské legitimace vyhotovoval okresní úřad. 5. října 1942 nařídil okresní hejtman zajištění brožury, kterou po 1. světové válce vydala Knihtiskárna Fr. Trohoř a synové Dvůr Králové nad Labem v době světové války. 6. října 1942 zajistilo ministerstvo školství naše gymnázium pro německá školská zařízení. Bývalá Deutschova vila v ulici Spojených národů (Vorlech) byla zabrána pro německý učitelský ústav pro výchovu učitelů (Deutsche Lehrbildungsanstalt), který také skutečně tam byl umístěn a vyučoval. 24. října 1942 oznámil okresní úřad rozpuštění akademického spolku Krakonoš a zajištění spolkového jmění. V listopadu 1942 čítala uniformovaná obecní policie 16 můžu a 1 velitele. 76

8 V dubnu zažádal vládní komisař o svolení ke koupi dvou židovských domů na náměstí K. Kohna a J. Eisnera. V červnu téhož roku nařízeno, aby židovský nábytek a zařízení byl uskladněn v bývalé továrně fy Otto a Emil Schlein, kterou obec za okupace rovněž koupila od tzv. Treňhánbera. Josef Lhotský, bývalý dlouholetý člen městské rady bývalý jednatel a pak starosta Sokola Královédvorského, zemřel dne 27. července Na radnici zastupoval Národní Demokracii. Správou školní obce pověřen předseda školního výboru, bývalý ředitel poštovního úřadu Jaroslav Jankovec, který pak tuto funkci zastával až do zrušení této instituce po osvobození. 26. ledna 1943 podána byla žádost na Lentralstelle fúr die Regelung der Judenfrage in Prag o svolení ke koupi židovského hřbitova. 15. března 1944 konala se úřední oslava 5. výročí zřízení tzv. protektorátu. 28. dubna vydal okresní úřad vyhlášku, kterou se zakazovalo zdržování se v prostoru Tešnovské přehrady. 20. července rozpoutala se průtrž mračen, způsobila značné škody. 8. listopadu 1944 zemřel dr. Josef Nosek, okresní lékař, iniciátor výstavby mlékárny v našem městě, okresní vedoucí Národního Sonoučenství. Za okupace zakoupil vládní komisař dr. Max Górner ze židovského majetku pro obec Královédvorskou jednak velkou továrnu bývalé firmy Otto a Emil Schlein, (tiskárna látek), která i po osvobození zůstala v majetku obce a jejíž část byla v důsledku zřízení nového labského mostu po osvobození zbořena. Dále zakoupen byl dům čp. 39 obchodníka železem Karla Kohna, sousedící s radnicí, do něhož pak v 1. poschodí probourána zeď a spojen s ostatními kancelářemi obecními, železářský obchod v přízemí umístěný zavisován a převzal jej ing. Wúrtl. Dále zakoupen sousedící s Kohnem dům čp. 40 Q. Hajka, jenž i po osvobození zůstal v majetku obce a konečně i další dům obchodníka Eisnera na rohu náměstí, jenž pak vrácen jediné pozůstalé dceři, z koncentračního tábora se navrátivší, ale obcí znovu vykoupen a zbořen, aby se rozšířil vjezd do náměstí a rozšířila se i ulice Rudé armády. Židovské nebo tzv. míšenecké majetky továrny byly nuceně zavisovány. Tak firma Krammer a Effenberger převzala firmu Karl Brener a syn, firmu Weiss a synové Fritz Mayer, na jiné firmy byla uvalena národní správa (tzv. Trňhánderství). I židovské obchody byly zavisovány. Kupř. obchod Josefa Schútze (galanterství) vedle radnice zavisován a převzat H. Jeschke, obchod Pachnerův převzal Josef Pohl, Koňasův obchod obuví převzala Andersová. Junkersovy závody Velkou změnu v městě způsobilo, když umístěny byly u nás Junkersovy závody. Pro ně zabrána (tak zvaně pronajmuta) celá továrna firmy Josef Sochor, v bývalé továrně Kúhnelově, jako těsně sousedící, zřízena závodní jídelna fy Junkers, v bývalé továrny fy M. Mandla synové zřízen školní závod firmy Junkers a další provozní dílny, v bývalé továrně fy M. B. Neumana synové Union pak zřízena laboratoř a skladiště firmy Junkers, také továrna fy Karla Willy Hellmann v České Podharti zabrána pro účely této firmy pro kterou se u nás vyráběly součástky do letadel. Do města se přistěhovali říšsko němečtí zaměstnanci této firmy, pro něž zabrány některé vily a byty kupř. vila Guthova, Mantnerova apod. Pro osazenstvo České národnosti (mládež, do této práce nasazenou nařízením o pracovní povinnosti) byly zřízeny tzv. internáty ve školách (kupř. v budově obchodní akademie) a jinde. Také němečtí něňové u této firmy, kteří se učili ve školním závodě Mandl, měli svůj internát (v Mantnerově vile). Stroje z továrny Sochorovy byly vystěhovány rozmontovány, do továrny přivezeny brusy, lisy apod. stroje, nutné pro výrobu součástek do letadel Junkers. Po osvobození bylo nutno opět odvezené stroje přivést a smontovat, což si 77

9 vyžádalo značného pracovního úsilí a píle. Tímto přísunem pracovních sil se stalo, že za okupace (roku 1944 a počátkem roku 1945) počet obyvatel našeho města přesáhl V důsledku zabrání Sochorovy cihelny firmou Junker byl její provoz zastaven dnem 24. února Zaměstnanci obecní, stejně jako ostatní veřejní nebo státní zaměstnanci museli se podrobiti zkouškám z němčiny, také se pro ně pořádal kurzy. Za okupace byl náš okres velmi rozšířen: obsahoval soudní okres Dvůr Králové n. Labem, Jaroměř, Hořice v Podkrkonoší. Sokol Po rozpuštění Sokola bylo přikročeno k zajištění sokolského majetku. Sokolské kino Svět přejmenováno na kino Viktoria. Jeho správcem zůstal Český obchodník Emil Haselman. Správcem zabaveného sokolského majetku u nás byl August Pohl, označovaný jako Vollmachtstráger fú das beschlagnahmte Sokolvermógen. Také jmění orla bylo zabaveno. Obětí sokolské persekuce stal se u nás dr. František Pařez, advokát, starosta místní sokolské jednoty a místostarosta sokolské župy Podkrkonošské Jiráskovy. Při akci proti Sokolu na podzim roku 1941 byl zajištěn spolu s náčelním Sokola Královédvorského Ladislavem Měšťanem. Po několikatýdenní vazbě v Hradci Králové byl L. Měšťan, jenž byl přes 60 roku stár, z vězení propuštěn, dr. Pařej však (bylo mu přes 50 roků) odvezen do Terezína a pak do Osvětimi, odtud na Hromnice 1942 přišla zpráva o jeho úmrtí. Dr. Pařez byl veřejným pracovníkem, zúčastnil se horlivé práce v Sokole, i v pěvecké jednotě Záboj, jejíž byl agilním a horlivým předsedou, byl také předsedou místního odboru Národní jednoty Severočeské. Ve Dvoře Králové n. L. působil za Rakouska několik let jako advokátní koncipient u advokáta dr. Nedbala, po převratu se roku 1919 usadil jako advokát ve Dvoře Králové n. L. Na jeho památku byla první Česká pěvecká župa v Nové Pace po osvobození přejmenována na pěveckou župu dr. Františka Pařeza. Za osvobození vlasti bojovali a své životy položili mnozí Královédvorští občané, valná část jich byla z řad Komunistické strany Československa. Jména těchto bojovníků uvedena jsou v zápise za rok Němci také přejmenovávali České vesnice podle svých názorů. Tak kupř. Bílá Třemešná byla přejmenována na Ahlkirschen! Jaroměř se jmenovala Jermer atd. Knihovna za okupace Knihovníkem se stal, jak jsem se již zmínil, bývalý kapitán čs. armády Vladimír Hadinec. V knihovně se podařilo zajistiti řadu dobrých Českých knih, i když byly na indexu, pokud ovšem si pro nepřišli přímo četnicí. Po celou dobu okupace trvala v nezměněném složení knihovní rada, která se všemožně staral, aby čtenářstvo našlo naději a útěchu v České knize. V I. poschodí knihovny, jak již dříve uvedeno musela býti zřízena knihovna Německá. Židé Již po Mnichově vyskytly se u nás rasistické tendence, jak ze zápisu z předchozích roků také vysvítá. Královédvorští židé byli postupem doby ze svých obchodů, podniků, pak i bytů vystěhování a soustředěny pokud možno v jednom domě, zakázán jim postupně vstup do městských sadů, lesů i do Údolíčka, do hostinců, biografů a divadel. Nesměly se jim půjčovati knihy z knihovny, byli pak postupně zařazeni k různým pouličním pracím, zametání ulic, odklizení sněhu a podobně. Jejich děti byly vyloučeny ze škol. Majetek byl jim postupně odebírán, až celá akce skončila 78

10 odvezením do Terezína. Náboženskou obec židovskou vedl jako poslední představený majitel sylvárovské tkalcovny Pick, jenž se po osvobození vrátil z koncentračního tábora. Tak zahynul známý lékař dr. Breth, advokát dr. Eger, jeho sestra, zubní lékařka dr. Jahodová - Egrová, továrníci (tzv. míšenci) Josef S. Sochor, jehož druhý bratr Zdeněk byl v Anglii již před Mnichovem. Uprchnouti se včas podařilo továrníkům Bedřichu, Arnoštu a Pavlu Deutschovým. Zahynuli dále továrníci Brener a Kúhnel, kdežto Weissům se podařilo uprchnouti za hranice. Tam se i dostal včas podharťský továrník Hellmann. Zahynuli dále zdejší obchodníci Schútz s manželkou a dvěma dětmi, továrník Jan Stein s matkou, obchodník Koňas s manželkou, po osvobození zůstali zde se smíšených rodin bratři Sternové, vrátil se syn Kohnův a dcera Eisnerova, sylvárovský Pick, soudce dr. Vasil Neiderle, jehož manželka byla nearijkou, německý obchodník Hampel, jenž měl za manželku neárijku a jenž se k nám přistěhoval po Mnichovu z Trutnova, jehož tchán a tchýně však zahynuli v koncentračním táboře. Tam zahynula i Pavla Schleinová, majitelka bývalé továrny, obchodník Gustav Lederer zemřel před transportem, jeho syn však, novopacký advokát a důstojník, byl dopaden při pokusu odchodu za hranice a zahynul v koncentračním táboře, zůstal zde i ředitel firmy Neuman Union ing. Schónbauer, jehož manželka byla arijka. To je zachránilo před smrtí. Tak se náboženská obce židovská u nás zmenšila na minimum, takže její obnovení nebylo možné. To byla také jedna z příčin, proč ani synagoga nebyla obnovena a byla pak použita národním podnikem Juta pro archívní účely podniku. Letecké poplachy Průběhem války a zejména v jejich posledních letech 1943 a pak 1944, kdy fronty začaly se blížit středu Evropy, byly nálety letadel na území Říše čím dále tím častější. Často letecké srazy startovaly na letištích italských, později byly bombardovány cíle v Protektorátu. Několikráte jsem viděli letadla přeletět i Dvůr Králové n. L. Jekot sirén znamenal vždy rychlý únik lidí z továren za město a občanstva do polí. V několika domech ve městě byly zřízeny i tzv. letecké kryty, které by ovšem v případě opravdového útoku nebyly žádnou ochranou. Když byly napadeny letecky i Pardubice, byly výbuchy bomb slyšitelny i u nás. Při poplachu nastoupily na svá místa družstva civilní protiletecké ochrany, a když se fronta blížila k Vratislavi, byly za noci slyšitelny výbuchy bomb a dělostřelecké bombardování. Městem naším občas projely i oddíly ustupujícího německého vojska. Později přibyli i tzv. národní hosté civilisté z vyklizených území tj. z východních území Říše také oddíl Vlasovy armády jsme zde viděli. Těsně před kapitulací Německa byl ubytován jeden oddíl německé armády (byly to zámečnické pojízdné dílny apod.) v bývalé továrně fy M. B. Neumanna synové Union, zabrané, jak již bylo uvedeno, firmou Junkers. Při obsazení Srbska a Řecka německou armádou, před útokem Německa na SSSR, byli němečtí vojáci ubytováni v gymnáziu. Byli to Berlíňáci, kteří zde byli jaksi na rekreaci, Kuchyň měli ve dvoře gymnázia, ale dovolenou, kterou chtěli, nedostali. Bylo jim jen dovoleno, aby za nimi přijeli sem jejich rodiny a vídali jsme je pak na koupališti. Odtud vedla pak cesta do Ruska a velká většina z nich se již jistě nevrátila. Prodávali různé věci, které získali v Jugoslávii a v Řecku (kupř. i živé želvy). Stravováni byli zde, jak jsme pozorovali, velmi dobře, o takových jídlech se nám vůbec nezdálo. Těsně před koncem války roku 1945 byl ve škole u Schulzových sadů lazaret, jenž byl však včas vyklizen. Několikrát jsme také viděli projíždět po trati Pardubice Liberec lazaretní vlak z východní fronty, plný raněných německých vojáků a tak jsme se těšili, i když jsem viděli lidské utrpení, že nacistické Německo dokonává a že trest neúprosně přichází. Naši Královédvorští Němci, pokud nenarukovali nebo byli staří, musili pak konati pomocnou vojenskou službu v tzv. Volksstuvnu. (U nás byl Volkssturmubatillon 32/631). Mívali v neděli cvičení, ale žádné nadšení u nich viděti nebylo. Bývalá továrna Julia Löwenbacha se Strži byla za okupace zabrána pro Sicherheitsdienst a v ní se opravovaly a snad také vyráběli vysílací a přijímací radioaparáty. Řídili to vše příslušnici SD a měli s sebou německé učednice a sekretářky. Na továrním komínu byla napnuta velká 79

11 anténa. Při květnové revoluci Němci, než se stáhli z města, zničili tam drahocenné rozhlasové přístroje. Do lesů jsme nesměli tak, jak bychom chtěli, po 5. nebo po 6. hodině odpoledne nikdo nesměl v lesích být a kdo tam byl přistižen, byl ihned vykázán. Duchovním římsko-katolickým správcem u nás byl v posledku války německý farář Mokrisch, jenž ale nijak výborně nevystupoval. Místo děkana obsazeno nebylo. Před ním administrátorem děkanství byl Čech, Jan Kochlöffel. Československým farářem po celou obu okupace byl farář Bohuslav Hnízdo, katechetou Jaroslav Karpíšek. Evangelickým farářem byl B. Stanislav. Činnost vlajkařů nebo arijské jednoty u nás byla v celku velmi slabá a lidé se ji stranili. Jen několik málo lidí se k této činnosti hlásilo a byli pak potrestáni jednak retribučním dekretem, jednak tzv. malým dekretem o národní cti. Také činnost tzv. Svazu pro spolupráci s Němci se omezila na minimum. Svaz byl utvořen, jednou se sešel výbor, a tím celá věc končila. Do Svazu vstoupili jen ti, kteří neměli pro své úřední postavení vyhnutí, ale k celému hnutí se chovali pasivně a nenáviděli je. Jednou objevili se starého hřbitova na dlažbě ulice protiněmecké nápisy a byly také nalepeny letáky. Gestapem bylo zajištěno několik lidí, kupř. ředitel škol Josef Marek, soc. demokrat, učitel Otonba, listonoš Pitař, poštovní úředník Stránský a jiní pobyli si v Hradci několik týdnů. Na štěstí byli propuštěni z vazby, ačkoliv mnoho nechybělo, aby nebyli postaveni před soud. S dychtivostí poslouchali jsem zahraniční rozhlas, zejména Londýn, jenž u nás byl dosti slyšitelný. Moskva byla slyšet pro velkou vzdálenost poměrně slabě. Londýnské vysílání bylo však velmi rušeno. Na odstranění tohoto rušení vymyslili si lidé tzv. Čurčilky, které se nasadili na aparát a skutečně značně rušení zmírnily. Naslouchali jsme poselství presidenta dr. Beneše, řečem s. Kl. Gottwalda, zprávám našich představitelů z Moskvy, a projevům dr. Z Nejedlého. To vše sílilo, neboť byly to roky těžké, bezedná léta bolesti, smutku, ale pevné, pevné naděje. V okupaci byly nám také odebrány rozhlasové přístroje na několik měsíců. Uskladněny byly pak v městské tržnici. Na místo toho dal vládní komisař do Görner vysílati městským rozhlasem třikráte denně rozhlasové zprávy. Když nám, jak řečeno, po několika měsících byly aparáty vráceny (v okolních vesnicích tomu tak nebylo a chodili jsme proto do Lipnice, Verdeka nebo Bílé Třemešné poslouchat, když mluvil v zahraničním rozhlasu někdo významný a pak se tradovalo, co se vyslechlo, dostali jsme každý lístek, opatřený otvorem, jenž se připnul na rozhlasový knoflík: na něm bylo vytištěno: Pamatuj, že poslouchání zahraničního rozhlasu trestá se smrtí, ovšem, že se poslouchalo dál. Koncem roku 1944 bylo již jasno, že konec Německa je na dosah ruky. Rusové hnali před sebou německé armády, naši lidé, do Německa na práci nasazení, nasazení na zákopových pracích, kde mohli ponenáhlu se tajně vraceti domů. Konec strašné války se blížil, osvobození přicházelo. Pravidelná hlášení městského úřadu o hospodářské a politické situaci 23. srpna 1940 okresní úřad ve Dvoře Králové n. Labem zaslal našemu městskému úřadu toto upozornění: Okresní úřad podává úřadu pana Oberlandrata v Hradci Králové měsíční zprávu o všeobecné politické a hospodářské situaci v celém politickém okresu Královédvorském. Tuto zprávu podává na základě vlastních zkušeností a zpráv. Aby však tato zpráva správně vystihla skutečnou situaci, žádám pana starostu, aby zařídil, aby vždy dne 15. každého měsíce byla okresnímu úřadu bez vyzvání podána zpráva o všeobecné hospodářské situaci v obci a jejím okolí (nikoliv situaci obce) a sice jednak v průmyslu a obchodu, jednak v zemědělství. Ve zprávě nutno uvésti zaměstnanost, odbytové možnosti a opatřování surovin průmyslu, situace v zemědělství, dále poměry cenové a hlavně poměry zásobovací. Žádám, aby tato zpráva spočívala vždy na skutečných podkladech. Krom toho sdělte, zda v obci stala se během měsíce nějaká důležitější událost politického rázu. 80

12 Tyto zprávy podávány byly pak až do 22. února 1945, ale nikoliv pravidelně, nýbrž téměř vždy až po urgenci. Ani v jednom hlášení není zpráva o politické situaci, jak čeští starostové, tak i vládní komisař Görner píší stereotypně na konci hlášení: v ohledu politickém nemá městský úřad co k podotknouti. Hlášení politická podával asi Ostogrouppenleiter der NSDAP, na něhož rovněž výzvy k pravidelnému hlášení a situaci der Bepirkshanptrmann in Königinhof odesílal. Zprávy o hospodářské situaci jsou zajímavé a podávají dosti přehledný obraz o situaci za okupace v našem městě. 14. září 1940 hlásí městský úřad, že průmysl jutařský a lnářský má dostatek materiálu, z části náhražkového a přijal v roce 1940 asi 300 nových zaměstnanců. Toto oddělení topí nedostatkem zapracovaného personálu. Dále zpráva uvádí, že průmysl bavlnářský, umělého hedvábí a tkalcovny pracuje v rámci nařízených kontingentů, které mu nedovolí využíti kapacitu závodů. Z části zaměstnává se i vojenskými dodávkami. Tiskárenský průmysl je zaměstnán rovnoměrně a to asi 60% kapacity příslušných závodů. V zemědělství způsobilo značné škody ustavičné deštivé počasí, které ohrozilo i sklizeň brambor. V ohledu zásobovacím pociťuje se citelně nedostatek topiva to jak palivového dříví, tak uhlí. Veškeré dosavadní kroky k získání palivového dříví byly bezvýsledné. Příděly uhlí jsou naprosto nedostatečné a nebudou-li zvýšeny ani v nastávajícím zimním období může tento stav způsobili velmi vážné poruchy. Na trhu potravinovém jeví se citelný nedostatek v zásobování masem a zeleninou. Řeznici si stěžují, že nemohou nakoupiti dobytek za takových podmínek, aby mohli maso prodávati za směrné ceny. Při posledním týdenním trhu zakročili orgánové cenového úřadu i v místní tržnice a upravili ceny drůbeže, hus, kachen apod. Proslýchá se však, že tento zákrok bude míti za následek, že zemědělci raději drůbež zkonsumují sami, nežli by za stanovené ceny je donášeli na trh, podotýká hlášení. Hlášení z 14. listopadu 1940 uvádí, že situace průmyslu jutařského a lnářského se nezměnila, průmysl bavlnářský trpí nedostatkem surovin, v oboru stavebním, živnostech a řemeslech je nedostatek pracovních sil. V ohledu zásobovacím stěžuje si občanstvo na nedostatek topiva a to jak uhlí, tak i dříví a na nedostatek tuků, masa a drůbeže. Naše týdenní trhy pak nebyly v poslední době již téměř zásobeny ovocem a zeleninou. 13. prosince 1940 se hlásí, že některé druhy zeleniny, jako např. česnek a cibule, nejsou vůbec ke koupi. 13. ledna 1941 se hlásí, že průmysl jutařský a lnářský je plně zaměstnán, pracuje z části i přes čas, a přibývá ještě i nové zaměstnance. Ve vánočním týdnu se ve většině velkých továrních podniků nepracovalo, zkrácená takto pracovní doba bude nahrazena. Následkem dopravních poruch (pro nedostatek uhlí) omezila parní elektrárna v Poříčí u Trutnova městu dodávku proudu a pro některé průmyslové podniky s elektrickým pohonem byly nuceny po dobu několika dnů provoz buď zastaviti (fa Weiss a synové) anebo omeziti většina ostatních továrem. Obyvatelstvo trpí nedostatkem masa to jmenovitě vepřového, které po několik týdnů není zde vůbec k dispozici. Zelenina rovněž chybí. 14. března: průmysl jutařský a lnářství je stále ještě dobře zaměstnán, v průmyslu bavlnářském a umělého hedvábí je situace vytvořena snížením kontingentu a přídělem materiálu nejen nezlepšila, ale přechodnými obtížemi spíše ještě zhoršila. Za tohoto stavu práce v tomto oboru našeho průmyslu stále ubývá. Situace tiskárenského průmyslu se rovněž nezlepšila a toto odvětví stěžuje si na nedostatek surovin. Po stránce zásobovací městský úřad s politováním konstatoval, že náš trh, zejména při zásobování masem, není často zásoben tak, aby mohl plně vyhověti požadavkům občanstva, opřeným o zákonitou dotaci na potravinové lístky. Občanstvo si zejména stěžuje, že kupř. v Hradci Králové může si každý občan nakoupiti na potravinové lístky kdykoliv uzenářské výrobky. Kdežto u nás jsou velmi často tyto výrobky úplně vyprodány. 81

13 15. dubna 1941 se hlásí, že v průmyslu bavlnářském a umělého hedvábí pracuje se hodin v týdnu, stejně tak v tiskárenském průmyslu. Po stránce zásobování se situace nezlepšila 13. června Pokud se týče situace zásobovací, konstatuje (nyní již vládní komisař dr. Görner), že situace vykazuje spíše zhoršení, protože uzeniny z našeho trhu téměř vymizeli. 14. července hlásí: V situaci zásobovací nastalo zhoršení tím, že obyvatelstvo trpí naprostým nedostatkem brambor, i dodávky zeleniny, potraviny nyní tak důležité, jsou jen nepatrné a zdaleka neodpovídají potřebě obyvatelstva. Že pak naše město jest pokud se týče zásobování masem a masnými výrobky ve velké nevýhodě proti městům jiným, je známo všeobecně, veškerá dosavadní snaha, aby tyto poměry se ve prospěch našich konsumentů zlepšily, byla dosud marnou. Nejen z řad konsumentů, ale i řezníky samými jest poukazováno taky na to, že v letním období jest nezbytně nutno, aby maso bylo řezníkům přidělováno alespoň dvakrát v týdnu (nikoliv jako dosud, jen jednou), poněvadž v teplém počasí není možno zásobu masa uschovati, zejména v domácnostech. Aby se maso nezkazilo, musí býti ve většině domácností dodávka masa na týden spotřebována nyní najednou. Doporučuji proto naléhavě, aby okresní úřad přičinil se na příslušných místech, aby alespoň v letních měsících byl příděl masa řezníkům stanoven nejméně na dvakrát v týdnu. 11. září 1941 hlásí: V místních průmyslových závodech pracuje se v přítomné době podle nových předpisů 48 hodin týdně. Část přebytečných zaměstnanců textilního průmyslu byla přikázána jiným pracovním oborům. Průmysl lnářský očekává další zvýšení zaměstnanosti. Stavebního dělnictva je nedostatek. Po stránce zásobovací se situace nijak nezlepšila. 10. října 1941: Veškerá stavební činnost vlivem zákazu staveb ustala a stavební zaměstnanci byli ústavem práce přikázáni do jiných odvětví pracovních. Špatná situace zásobovací se dosud nezlepšila. Doporučuji, aby našemu městu na místě nedostatečného přídělu masa bylo přiděleno přiměřené množství ryb z přídělu ryb bylo totiž naše město vyňato. Po té zprávy nevykazují změn, 12. května 1942 se hlásí že jarní zemědělské práce značně opozdily v důsledku dlouhého chladného počasí. 15. června 1942 hlásí, že situace průmyslu se celkem nezměnila oproti dřívějším hlášením, že však lze očekávati, že v důsledku připravované koncentrace průmyslu také v našem městě některé závody zastaví provoz. Zemědělské práce jsou opožděny. 7. července: V důsledku koncentrace a racionalizace průmyslu zastavily některé závody provoz. Tak kupř. firma Josef Sochor, s zaměstnanci, firma M. B. Neumana synové Union s 250 zaměstnanci a některé menší podniky. Takto získané pracovní síly budou pracovním úřadem částečně do Říše, částečně do Sudetské župy, částečně do zdejších zbylých závodů přikázány. 3. září 1942 hlásí, že žně byly dobré, podzimní práce však v důsledku deštivého počasí se opozdí. 30. září 1942 hlásí, že další mladí dělnicí byli přiděleni do práce v Říši. V zásobování nejsou v celku stížnosti, občanstvo se jen pozastavuje nad špatnou jakostí chleba. Přes špatné počasí pokračují zemědělské práce. Obilí a brambory budou dodány v předepsaných množstvích. 29. října 1942, že v našem městě provedl pracovní úřad z Hradce Králové odvody ročníků 1920 a 1921 za účelem přidělení těchto pracovníků do Říše, větší počet takto uznaných lidí odjelo za prací do Říše. 30. listopadu 1942 hlásí, že v posílení dělníků do Říše se pokračuje. V zásobování není stížností. Podzimní práce byly skončeny. Dodávky obilí a zemědělských produktů probíhají bez stížností. Důležité hlášení podáno 24. prosince 1942: Textilní továrna by Josef Sochor převzata byla firmou Junkers a přebudována na válečný průmysl. Pracovní úřad přikázal v posledních dnech další značné množství dělníků do Říše, takže v našem městě jeví se nedostatek pracovních sil. Stížností zásobovacích není. Dodávky zemědělské byly splněny. Nově předepsané kontingenty zemědělské budou splněny, avšak nově předepsané dodávky brambor nebude možno pravděpodobně splnit. Dodávky dobytka však v předepsaném množství splněny budou. 82

14 26. února 1943: Nasazeni další pracovníci do Říše na práci. Dodávky obilovin byly nad očekávání dobré a množství dodaného obilí překročilo o 20% předepsaný kontingent, také v dodávce jatečního dobytka hovězí a vepřový dobytek dodáno o 20% více, než předepsáno. Sena a slámy bylo však dodáno méně, než předepsáno. 29. března 1943: Velmi příznivé počasí umožnilo dobrý průběh jarních prací. Stav ozimů lze označiti jako uspokojivý. Dodávky jatečního dobytka překročily k dnešnímu dni 35%. Dodávky sena a slámy byly splněny dle předpis. 30. dubna 1943: Jarní práce jsou skončeny, dodávky mléka jsou v pořádku. Probíhající kontrolou bylo zjištěno, že město Dvůr Králové n. Labem má z okresu nejlepší výsledky. 31. května 1943: Také v tomto období rolníci splnili své povinnosti. V mnoha případech byly dodávky mléka překročeny, takže mnoho rolníků v našem městě obdrželo prémie. Také dodávka jatečního dobytka je překročena. 22. září 1943: V posledních 3 měsících stoupl počet obyvatel našeho města o několik set v důsledku přísunu pracovních sil do válečného průmyslu. Pokud se týče zásobování oděvy, mohla býti pouze část občanstva uspokojena, poněvadž žádosti o příděly textilní apod. den ze dne stoupají. Přidělenými poukazy na obuv mohlo býti uspokojeno jen asi 30 až 40% uchazečů a to ještě náhražkovou letní obuví. Žňové práce proběhly nerušeně. K tomu přispělo také velmi příznivé počasí. Žně obilovin a krmiv byly dobré, naproti tomu sklizeň brambor nebyla uspokojivá. V důsledku deštivého počasí stav okopanin není dobrý. Dodávky mléka a jatečního dobytka jsou normální. 29. října Zásobování je plynulé, pouze dodávka brambor je opožděná. V důsledku špatné sklizně brambor jen malá část občanstva mohla si opatřiti přímo od rolníka brambory k uskladnění, a do obchodu brambory docházejí s opožděním. Občanstvo si stěžuje na špatnou kvalitu ložního prádla a šatstva, přiděleného jim na poukazy. 24. února 1944: V zásobování životními potřebami se nic nezměnilo. Dodávka chlebového obilí překročena o 10 vagónů, krmného o metr. centů. Královédvorský průmysl pracuje pro armádu a výzbroj. 29. března 1944: V zásobování není závad, poněvadž obchody jsou s obhospodařovanými produkty správně zásobeny. Provedení jarních prací bylo odsunuto v důsledku stavu sněhu a nutno počítati nyní s tím, že ve zbývající době budou práce se musit dokončit vzdor tomu, že je zemědělci nemají k tomu dostatek pracovních sil. 27. dubna 1944: Vzdor opožděnému příchodu jara, provedli zdejší zemědělci v neobyčejně krátkém čase jarní polní práce, až jsou zaměstnáni výsadbou brambor. Zelené krmení je opožděno. V poslední době zavedena v závodě Junkers dvanáctihodinová pracovní doba. 28. června 1944: Senoseč probíhala v důsledku velmi příznivého počasí velmi dobře. 27. července 1944: Průtrží mračen dne 20. července 1944 utrpěly brambory zejména v okolí nádraží značné škody, které byly pak zjištěny zemědělskou komisí seno bylo dobře dopraveno domů. V minulém týdnu započaly v okolí města žně. 18. října 1944: Sklizeň ovoce a brambor byla dobrá. Krmného obilí a žita je méně než obvykle bývá. Dodávka masa probíhá v normálním množství. 14. prosince 1944: Dodávka obilovin a krmného obilí byly splněny na 70% s ohledem na menší množství benzinu a s ohledem na probíhající podzimní práce. Brambory byly dodány nad předpis. Poslední zpráva je z 22. února 1945: Chlebové obilí dodáno nad kontingent, taktéž seno a sláma. Zásobování bramborami je zajištěno. V poslední době projevuje se nedostatek uhlí. 60tiletí veřejné obecní knihovny Slavoj Roku 1941 dovršila veřejná obecní knihovna Slavoj, založená původně čtenářským spolkem Slavoj, jenž při zákonném utvoření stálých obecních knihoven po převratu roku 1918 pak předal svůj knihovní poklad nově veřejné obecní knihovně zcela zdarma a vymínil si jenom ponechání jména Slavoj šedesát let svého trvání. Knihovní rada ve schůzi dne 6. března

15 projednala v tomto jubileu a navrhla, aby byla pořádaná slavnostní schůze knihovní rady dne 15. června 1941 dopoledne o 10 hodině v zasedací síni obecního zastupitelstva, na níž měl promluviti starosta města a na níž mělo býti uděleno čestné uznání významným pracovníkům a příznivcům knihovny a na níž měl provésti některý význačný literární historik přednášku. Dále usneseno, aby byl vydán vzpomínkový sborník. Ve schůzi knihovní rady 22. dubna 1941 bylo sděleno, že městská rada převzala záštitu nad touto slavností schůzí knihovní rady i nad vydáním vzpomínkového sborníků a že univerzitní profesor dr. Albert Pražák dopisem ze dne 31. března 1941 přijal pozvání k přednášce a svolil, aby jeho přednáška byla otištěna ve sborníků a knihovní rada se usnesla, požádati jej o provedením přednášky - Podoba Boženy Němcové. Ve schůzi dne 29. dubna 1941 usneseno, uděliti česné uznání těmto občanům: dr. Františku Pařezovi, profesoru v. v. Antonínu Doležalovi, Vlastimilu Kubátovi, řediteli spořitelny, Aloisu Zlatníkovi, předsedovi musea a milovníku knih, jenž měl jednu z největších soukromých knihoven ve městě, řediteli škol Aloisu Pavlíkovi, řediteli gymnázia Jonáši Halíkovi, říd. nč. v. v. Josefu Lhotskému, řediteli spořitelny v. v. Karlu Pušovi, hoteliéru Františku Tinsovi, řediteli gymnázia v. v. Janu Pánovi, Antonínu Novákovi, tiskaři Emilu Šidlichovskému. Ladislav Piazzovi, rytci Antonínu Strejčkovi, Jaroslavu Janouškovi, Františku Pušovi, profesoru v. v., dělníku Leopoldu Baierovi, továrímu mistru v. v. Jindřichu Marešovi, holiči Emilu Čehovi, krejčímu Aloisu Jandlovi a továrnímu mistru Františku Jiráskovi. Když knihovní rada zjistila, že by vedení schůze muselo býti české i německé, rozhodla se veřejnou schůzi nepořádati a zůstalo jen při vydání sborníků, jehož redakcí pověřen knihovní Vladimír Hadinec. S ním spolupracoval Jan Pán, ředitel gymnázia v. v., sborníku bylo vydáno 500 výtisků. Úpravu provedl profesor textilní školy Jv. Mervart a vytiskla knihtiskárna Trohoř a synové. Do sborníku přispěli: dr. Koza, předseda městského osvětového sboru (Městské knihovně Královédvorské k 60. výročí), předseda knihovní rady Jaroslav Jakoubek (Šedesát let kus také historie) uvedený již profesor dr. Pražák, pak Jan Pán (Jan J. Langner, první jednatel Slavoje), Jaroslav Janoušek, řídící učitel (Tomáš Halík), Tomáš Halík, ředitel gymnázia v. v. (Jubilejní vzpomínka), Ladislav Piazza, ředitel učitelského ústavu (Host vzpomínek a úvah o Slavoji z posledního čtvrtstoletí), Antonín Novák, správce továrny v. v. (Jak jsem přišel do knihovny Slavoj), Emerich Čech, spisovatel, rodák Královédvorský (Královédvorská knihovna Slavoj v mých vzpomínkách), spisovatel Karel Teichman (Vzpomínka), spisovatel Jan Hostáň (Kouzelný hrad v hasičské zbrojnici), ved. Jv. Trohoř (Knihovna tří generací), spisovatel Jan Weiss (zakázané touhy), redaktoři Jan Noban (Slavoji buď i příštím, čím jsi byl nám), E. St. Zich (Čtvrť století ve službách české knihovny), prof. Vlad. Knap (Studenti a Slavoj). Jaroslav Janoušek (Zdroj Královédvorského kulturního života), knihovník Vladislav Hadinec (Knihovna Slavoj 1941), úředník knihovny Svat. Tásler (Přehledy). Sborník byl se zájmem čten a je dnes zcela rozebrán. O tomto sborníku přinesl velmi příznivou kritiku časopis Česká Osvěta, v 3 čísle ročník XXXVIII z listopadu 1941, v oddílu Lidové knihovny, kterou zde doslovně pro její význam přepisuji: Jubilejní publikace městské veřejné knihovny ve Dvoře Králové nad Labem. Josef Poch. Veřejná obecní knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem oslavila letos vzácné jubileum, vzpomínala šedesátého výročí svého vzniku. Vydal k těmto dnům památník, který chtěl vylíčit její dějiny a přihlédnout přitom k tomu, jaké místo knihovna zaujala v kulturní historii města. Kniha se jmenuje Slavoj (redigoval Vladimír Hadinec za spolupráce Jana Pána, tiskl Trohoř a synové ve Dvoře Králové nad Labem, 1941, 112 stran, cena neudána) a obsahuje devatenáct příspěvků, které jednak líčí historii a činnost knihovny, jednak jsou vzpomínkami jejich funkcionářů nebo čtenářů, jednak nemají k vlastnímu obsahu knihy patrné vztahy (má poznámka: zde asi měl Poch na mysli studii prof. Pražáka, kterou jako přednášku měl prof. Pražák přednésti na chystané, ale pak neuskutečněné jak jsem již shora uvedl akademii). Publikace uvádí stručný projev dr. Františka Kozy v městské knihovně Královédvorské k 60. výročí, ale zá- 84

Prvá schůze městské rady v tomto roce konala se dne 2. ledna. Na ní bylo oznámeno, že

Prvá schůze městské rady v tomto roce konala se dne 2. ledna. Na ní bylo oznámeno, že 1940 Prvá schůze městské rady v tomto roce konala se dne 2. ledna. Na ní bylo oznámeno, že firma M. Mandla synové uvolnila pro Hitlerjugend dvě místnosti a že obec zařídila tyto místnosti obecním nábytkem.

Více

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 1938-1945

KRONIKA MĚSTA DVORA KRÁLOVÉ NAD LABEM 1938-1945 1939 M ěstská rada ve schůzi dne 2. ledna usnesla se, uspořádati sbírku pro pomoc uprchlíkům. V provolání, jímž se obrátila na Královédvorskou veřejnost se žádostí o pomoc, se praví toto: Královédvorské

Více

Kronika města Dvora Králové nad Labem

Kronika města Dvora Králové nad Labem Kronika města Dvora Králové nad Labem za léta 1938 1945 sepsal: Jaroslav Jakoubek, kronikář Úvodem Za okupace byla naše kronika v roce 1940 na příkaz protektorátních úřadů odevzdána do Prahy. Po osvobození

Více

1945 a)do revoluce V. b)květnová revoluce Každému bylo jasno, že události od 1. ledna 1945 jdou tak rychle kupředu, že otázka konečné,

1945 a)do revoluce V. b)květnová revoluce Každému bylo jasno, že události od 1. ledna 1945 jdou tak rychle kupředu, že otázka konečné, 1945 a)do revoluce V únoru 1945 byl otevřen v našem městě lazaret Todtovy pracovní organizace (Organisation Todt). Městem procházeli a přechodně byli ubytováni uprchlíci z východu, prchající před postupující

Více

KAŽDODENNÍ ŽIVOT V ROUSÍNOVĚ A JEHO OKOLÍ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA

KAŽDODENNÍ ŽIVOT V ROUSÍNOVĚ A JEHO OKOLÍ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra historie KAŽDODENNÍ ŽIVOT V ROUSÍNOVĚ A JEHO OKOLÍ V OBDOBÍ PROTEKTORÁTU ČECHY A MORAVA Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. František

Více

Historie školy očima školních kronik z let 1936-2011

Historie školy očima školních kronik z let 1936-2011 Historie školy očima školních kronik z let 1936-2011 Základní škola Bedřicha Hrozného Nám. B. Hrozného 12 289 22 Lysá nad Labem Obsah Strana I Stavba aneb co jí předcházelo... 3-7 Cesta k nové školní budově...

Více

Kronika obce Hvozdce

Kronika obce Hvozdce Kronika obce Hvozdce Tato pamětní kniha má 396 stran. Založena byla v roce 1925, kdy napsán byl úvod. Hlavní zápisy započaty v říjnu1927, kdy ustavena první letopisecká komise. Jan Zounek Josef Hamrla

Více

VÁLEČNÝ POSTILION VYSOKÉ MÝTO 1939 1945. 70 let od konce druhé světové války. Neprodejné OD MOBILIZACE K OKUPACI. Vydal spolek Memoriae armis

VÁLEČNÝ POSTILION VYSOKÉ MÝTO 1939 1945. 70 let od konce druhé světové války. Neprodejné OD MOBILIZACE K OKUPACI. Vydal spolek Memoriae armis VÁLEČNÝ POSTILION Vydal spolek Memoriae armis VYSOKÉ MÝTO 1939 1945 Neprodejné 70 let od konce druhé světové války Vážení spoluobčané, milovníci historie, letos si připomínáme 70 let od ukončení II. světové

Více

KRALUPSKÝ SOKOL 1935 1948

KRALUPSKÝ SOKOL 1935 1948 Kateřina Matesová, Vojtěch Pojar Dvořákovo gymnázium. Střední odborná škola ekonomická, Kralupy nad Vltavou KRALUPSKÝ SOKOL 1935 1948 Vítězná práce středoškolských studentů z Kralup nad Vltavou se zabývá

Více

KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951

KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951 KRONIKA města Dvora Králové nad Labem za rok 1951 Vstup do třetího roku pětiletky zahájen v úterý dne 2. ledna. V závodech vyhrávaly závodní rozhlasy a konaly se slavnostní schůze osazenstva s proslovy

Více

KRONIKA OBCE LUKOVÁ. Opis díl 1.

KRONIKA OBCE LUKOVÁ. Opis díl 1. KRONIKA OBCE LUKOVÁ Opis díl 1. 1 PŘEHLED DĚJIN OBCE Podle různých záznamů, ponejvíce v německých kronikách obecních, farních a školních je zřejmé, že Němci, kteří do našeho kraje přišli při kolonizaci

Více

AKTUALIZOVÁNO v dubnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v dubnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v dubnu 2014 - v části 03 upřesněny údaje o ždíreckých občanech, kteří za německé okupace zahynuli, nebo byli perzekvováni - v části 04 doplněny další podrobné údaje o náletu na Ždírec v

Více

Kroniky města Mikulova

Kroniky města Mikulova Svatopluk Vrbka, Eduard Červený Kroniky města Mikulova Počátkem roku 2007 se kronikář města Mikulova Svatopluk Vrbka rozhodl seznámit s oficiálními mikulovskými kronikami vedenými od roku 1920. Vzhledem

Více

Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732 1965

Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732 1965 Pamětní kniha obce Jeníkovice 1732 1965 strana 1 Česká republika Archiv: Státní okresní archiv Hradec Králové Fond: AO Jenkovice NAD: 656 Inventární číslo: 2 Druh ukládací jednotky: kn Ukládací jednotka:

Více

PROTEKTORÁTNÍ KROMĚŘÍŽ Magisterská diplomová práce

PROTEKTORÁTNÍ KROMĚŘÍŽ Magisterská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA HISTORIE 2009-2010 Bc. Viktor Chrást (česká filologie historie) PROTEKTORÁTNÍ KROMĚŘÍŽ Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr.

Více

AKTUALIZOVÁNO v dubnu 2014

AKTUALIZOVÁNO v dubnu 2014 AKTUALIZOVÁNO v dubnu 2014 - upřesněny údaje o ždíreckých občanech, kteří za německé okupace zahynuli, nebo byli perzekvováni. - provedeny menší úpravy textu a opravena drobná pochybení Část 03 Německá

Více

Půl roku po přijetí mnichovského diktátu završil 15. března

Půl roku po přijetí mnichovského diktátu završil 15. března HLUK dějiny města Hluk v dobách protektorátního temna 1939 1945 Jan Břečka Jiří Mitáček Půl roku po přijetí mnichovského diktátu završil 15. března 1939 vpád německých okupačních vojsk tragédii Československé

Více

Život v Olomouci za okupace v letech 1939-1945

Život v Olomouci za okupace v letech 1939-1945 Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra Historie Bc. Pavel Duda Život v Olomouci za okupace v letech 1939-1945 Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: prof. PhDr. Miloš Trapl, Csc.

Více

apsal-li jsem v závěru kronikářského zápisu za r. 1968, že vešel do minulosti jako rok převratných událostí a závažné osudovosti pro naši vlast,

apsal-li jsem v závěru kronikářského zápisu za r. 1968, že vešel do minulosti jako rok převratných událostí a závažné osudovosti pro naši vlast, 1969 K R O N I K A M Ě S TA D VO R A K R Á L O V É N A D L A B E M 1 9 6 0-1 9 8 2 N apsal-li jsem v závěru kronikářského zápisu za r. 1968, že vešel do minulosti jako rok převratných událostí a závažné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra historie. Diplomová práce. Brno 2008. Monika Faltýnková

MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra historie. Diplomová práce. Brno 2008. Monika Faltýnková MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra historie Diplomová práce Brno 2008 Monika Faltýnková MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra historie Protifašistický odboj na Konicku (na pozadí

Více

Gymnasium Františka Josefa v roce 1905

Gymnasium Františka Josefa v roce 1905 Historie školy Historie naší školy se začala psát r. 1888. V národnostně složité situaci se královédvorská obec v čele se starostou MUDr. Josefem Moravcem rozhodla podpořit český živel ve Dvoře Králové

Více

1945. Blížící se fronta Ústup Němců Něm. vojsko v obci Bombardování

1945. Blížící se fronta Ústup Němců Něm. vojsko v obci Bombardování 1945. Blížící se fronta Již v lednu počaly se u nás více a více jeviti příznaky blížící se fronty. Partyzánská činnost vzrůstala. Již koncem ledna slyšet blížící se frontu prudkou dělostřelbou od severu.

Více

OBRÁZKY Z MINULOSTI HRUŠOVAN

OBRÁZKY Z MINULOSTI HRUŠOVAN OBRÁZKY Z MINULOSTI HRUŠOVAN Sto let nové školní budovy 1892-1992 OBRÁZKY Z MINULOSTI HRUŠOVAN Sto let nové školní budovy 1892-1992 Tehdy bude všeobecný mír v celém světě, až se odevšad odstraní nenávist

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU-MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU-MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU-MÍSTKU 4 2003 1 ISBN 80-86388-07-7 2 OBSAH Úvodní slovo 4 Články: Tomáš Adamec: Z historie obecné školy na Gruni 5 Olga Mateášová: Jak vznikla škola v Horních

Více

LEDEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 154

LEDEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 154 www.zdirec.cz Cena 2, Kè LEDEN 2005 ROČNÍK XV. ČÍSLO 154 PF 2005 Je tu nový rok! Mnozí z nás jeho začátek oslavili na horských chalupách, další si možná chystají svá zavazadla a vyrážejí na zasněženou

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

Jaroslav Slezák Osud jedné rodiny ve třech odbojích 20. století

Jaroslav Slezák Osud jedné rodiny ve třech odbojích 20. století Jaroslav Slezák Osud jedné rodiny ve třech odbojích 20. století Různé jsou osudy jednotlivých rodin, různá jsou sociální postavení jejich členů, různě také na ně nahlíží jejich okolí. Některé rodiny proplouvaly

Více

Nacifikace města Prahy

Nacifikace města Prahy UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra dějin a didaktiky dějepisu Olga Kuthanová Nacifikace města Prahy Diplomová práce Praha 2007 2 1. ÚVOD... 5 2. MĚNÍCÍ SE TVÁŘ MĚSTA... 9 2.1 SPRÁVNÍ

Více

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M.

Almanach ZŠ Koryčany. ke 100. výročí školy. Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. 1 Almanach ZŠ Koryčany ke 100. výročí školy Podle dochovaných kronik a archivu školy sestavili O. Kalandrová, V. Vrbová a M. Zapletal 2 3 Obsah: Obsah:... 4 Slovo pana ředitele úvodem... 6 Sto let... 8

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více