Závěrečná práce. Vnitřní předpisy zaměřené na ekonomiku MŠ. Iva Křenková. Název práce: Autor:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Vnitřní předpisy zaměřené na ekonomiku MŠ. Iva Křenková. Název práce: Autor:"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2011/2012 Název práce: Vnitřní předpisy zaměřené na ekonomiku MŠ Autor: Iva Křenková Vzdělávací program je akreditovaný rozhodnutím č.j / ze dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb. v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento vzdělávací program byl inovován v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/02.002

2 Obsah 1. Úvod 5 2. Základní údaje o organizaci 5 3. Zřizovací listina 6 4. Zařazení do rejstříku škol 6 5. Přehled vnitřních předpisů 6 6. Organizační řád 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 7 1. Všeobecná ustanovení 7 2. Organizace školy 7 3. Závěrečná ustanovení 9 SMĚRNICE O FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Všeobecná ustanovení Předmět a rozsah směrnice Tvorba fondu Zásady používání fondu Hospodaření s fondem Platnost směrnice 12 SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní ustanovení 13 Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 2

3 2. Předmět úpravy Stanovení výše úplaty Snížení nebo prominutí úplaty Výše úplaty Splatnost úplaty Termíny k podávání žádostí, odevzdání potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku Závěrečná ustanovení Příloha 16 Příloha č. 1 Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání 17 SMĚRNICE O ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Úvodní ustanovení Kritéria pro přiznání nenárokových složek mzdy Cestovní náhrady Náhrady mzdy při studiu při zaměstnání Závěrečná ustanovení Příloha: Vzor kvalifikační dohody 20 SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Předmět úpravy Doplňková činnost Způsob zúčtování Použití prostředků z doplňkové činnosti Předmět činností Rozhodování o doplňkové činnosti a vymezení pravomocí Plat zaměstnanců z prostředků doplňkové činnosti Kontrola Účinnost 24 Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 3

4 10. Příloha 24 SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ Předmět úpravy Náležitosti účetního dokladu Fáze oběhu účetních dokladů Účetní doklady Přijaté faktury Doklady k účtování o majetku Zásoby Drobný dlouhodobý majetek Doklady k účtování o mzdách Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách Doklady k ostatním platbám Doklady k účtování o sociálním fondu Doklady k účtování jídelny (stravenky) Doklady k účtování cenin Odběratelské faktury Pokladní doklady Podpisové vzory Archivace Kontrola Závěrečná ustanovení 36 Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 4

5 1. Úvod Mateřská škola, zřizovaná obcí podle zákona o obcích a školského zákona, má v drtivé většině formu příspěvkové organizace. To má sice tu výhodu, že zdánlivě nenese rizika ostatních forem obchodních společností, neboť část zejména ekonomických rizik je přenesena na zřizovatele. Na druhou stranu ukládají zákony tohoto státu navíc řadu povinností zřizovateli obci i jí zřízené mateřské škole. Hlavní zdroje příjmů mateřské školy - příspěvkové organizace - pocházejí ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, a také z příspěvků rodičů. Proto je mateřská škola, ve specifickém prostředí malé obce dvojnásob, pod velmi přísnou a kritickou státní i veřejnou kontrolou. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila na vnitřní předpisy mateřské školy, zejména předpisy ekonomického charakteru. Cílem práce je zejména dopracovat chybějící předpisy v této oblasti a ostatní případně novelizovat tak, aby byly ve vzájemném souladu. 2. Základní údaje o organizaci Sídlo: 5.května 333, , Jirny Ředitelka školy: Iva Křenková IČO: Tel.: Typ: MŠ s celodenním provozem Kapacita: 108 dětí 3 7 let Provozní doba: Zřizovatel: Obec Jirny, Brandýská 9, PSČ , tel Starosta: Stanislav Skořepa Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 5

6 3. Zřizovací listina Zřizovací listina je jedním ze základních dokumentů školy. Je vydaná zřizovatelem - Obcí Jirny na základě ustanovení 35 odst. 2, 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 8 odst. 1 zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ustanovení 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 4. Zařazení do rejstříku škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy eviduje zřízené školy a školská zařízení v Rejstříku škol a školských zařízení. MŠ Jirny je zde evidovaná pod rezortním identifikátorem (RED-IZO) , s tím, že je evidována jednak mateřská škola (ID kapacita 108 dětí) a školní jídelna (ID kapacita 500 jídel). 5. Přehled vnitřních předpisů Vnitřní přepisy, které podrobněji rozvádějí pravidla stanovená obecně závaznými předpisy lze organizaci školského typu rozdělit do čtyř kategorií: vnitřní předpisy organizační, nad kterými stojí Zřizovací listina organizace a příslušný záznam zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení vedený MŠMT. Základním vnitřním předpisem je Organizační řád mateřské školy. Mezi výchovně-vzdělávací vnitřní předpisy patří zejména Školský vzdělávací program a Plán dalšího vzdělávání. Personální vnitřní předpisy řeší problematiku pracovních náplní, hodnocení pracovníků, vyhledání a výběru nových zaměstnanců a jejich odměňování. Vnitřní předpis o odměňování pracovníků však zasahuje významně do ekonomické oblasti, proto je zde zařazen mezi vnitřní předpisy ekonomické. 6. Organizační řád Je základním interním dokumentem organizace. Stanovuje základní organizační strukturu organizace a vymezuje odpovědnosti a pravomoci vedoucích zaměstnanců organizace. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 6

7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JIRNY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy. 2. Ustanovení organizačního řádu vychází především ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. b) Postavení a poslání mateřské školy 1. Škola byla zřízena obcí Jirny jako příspěvková organizace zřizovací listinou. 2. Škola je zařazena do sítě škol. 3. Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. 2. Organizace školy a) Zaměstnanci školy 1. V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy. Ředitelka - řídí práci ostatních zaměstnanců školy, - jedná ve všech záležitostech jménem školy, - odpovídá za výchovnou práci školy, Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 7

8 - rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích, svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce, - odpovídá za plnění úkolů hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a civilní obrany, - schvaluje vnitřní organizační a řídící směrnice, - plní další povinnosti vyplývající z postavení statutárního orgánu. V době nepřítomnosti zastupuje ředitelku mateřské školy v plném rozsahu jmenovaný statutární zástupce. 2. Škola zaměstnává pedagogické pracovníky a provozní zaměstnance. Kompetence a pracovní povinnosti jsou určeny pracovními náplněmi a dalšími předpisy. 3. Vedoucí zaměstnance jmenuje ředitelka mateřské školy. Vedoucími zaměstnanci školy jsou zástupce ředitelky, vedoucí školní jídelny a školnice. V době nepřítomnosti zastupuje ředitelku mateřské školy jmenovaný statutární zástupce v plném rozsahu. b) Organizační schéma školy Ředitelka školy Školnice Zástupkyně Vedoucí ŠJ Ukízečka Učitelky Kuchařky Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 8

9 c) Organizační a řídící normy Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními řády a směrnicemi, které schvaluje ředitelka školy. d) Zajištění dalších agend 1. Hospodaření školy, správu majetku a účetní agendu zajišťuje ředitelka školy. 2. Personální agendu vede ředitelka školy. 3. Mzdové a finanční účetnictví je zajištěno smluvně externími firmami. Podklady pro výpočet mezd zajišťují zástupce ředitelky a vedoucí školní jídelny. 3. Závěrečná ustanovení Tento řád vstupuje v účinnost dnem Nahrazuje Organizační řád Mateřské školy ze dne V Jirnech, dne Iva K ř e n k o v á ředitelka školy Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 9

10 SMĚRNICE O FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MATEŘSKÁ ŠKOLA JIRNY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1. Všeobecná ustanovení Ředitelka Mateřské školy Jirny vydává v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., ze dne 27. března 2002 ve znění novel (dále jen vyhláška) směrnici ředitelky školy o fondu kulturních a sociálních potřeb pro roky 2011 a Předmět a rozsah směrnice Fond je určen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb upravených touto směrnicí. Fond je určen zaměstnancům v pracovním poměru. Za zaměstnance se považují též důchodci, kteří při prvém odchodu do důchodu (starobního nebo plného invalidního) pracovali u zaměstnavatele. Fond lze využít i ve prospěch rodinných příslušníků (manžel, manželka, druh, družka, nezaopatřených dětí) ve zvlášť ustanovených případech. 3. Tvorba fondu Zaměstnavatel tvoří fond podle 2 vyhlášky 114/2002 Sb., tj. 1% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. 4. Zásady používání fondu Na poskytnutí příspěvku, nebo jiné plnění není podle odst. 5, 3 vyhlášky právní nárok. Vyplácet hotovost lze pouze podle 11 vyhlášky na sociální výpomoc a půjčky k překlenutí tíživé životní situace, nebo na peněžní dary podle 14 vyhlášky. Rozhodnutí o čerpání fondu přísluší zaměstnavateli. Z prostředků FKSP lze v souladu s vyhláškou hradit: Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 10

11 4 příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců příspěvek zaměstnancům na očkování proti chřipce a hepatitidě A, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění a je aplikováno lékařem závodní preventivní péče úhrada vitaminových přípravků k posílení imunity v ceně do 200,- Kč na zaměstnance a rok 5 pořízení hmotného majetku nebude z prostředků FKSP v r a v r hrazeno. 6 bytové účely nebude z prostředků FKSP v r a 2012 hrazeno. 7 stravování příspěvek bude hrazen ve výši 5,- Kč na jeden oběd ve dnech, kdy zaměstnanec čerpá nárok na závodní stravování. 8 rekreace nebude z prostředků FKSP v r. 2011a 2012 hrazeno. 9 kultura, tělovýchova a sport nebude z prostředků FKSP v r a2012 hrazeno. 10 výměnné akce nebude z prostředků FKSP v r a 2012 hrazeno. 11 sociální výpomoc a půjčky odst. 2: na základě žádosti a uzavřené písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnout k překlenutí tíživé situace bezúročnou půjčku až do výše Kč se splatností do pěti let od uzavření smlouvy o půjčce. Při skončení pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do 6ti měsíců ode dne jejího skončení, nedohodne-li se žadatel se zaměstnavatelem jinak. Minimální měsíční splátka činí 1000,- Kč. Bezúročná půjčka k překlenutí tíživé situace může být poskytnuta pouze pracovníkům, kteří mají pracovní poměr se zaměstnavatelem uzavřený na dobu neurčitou. Žádosti budou posuzovány individuálně a o poskytnutí bezúročné půjčky a její výši rozhoduje zaměstnavatel. 12 penzijní připojištění nebude z prostředků FKSP v r a 2012 hrazeno. 14 Dary peněžní i nepeněžní dary mohou být poskytnuty zaměstnancům: při životním jubileu 50 let a každých dalších 5 let věku při pracovních výročích 20 let nepřetržitého zaměstnání u současného zaměstnavatele a jeho právních předchůdců a každých dalších odpracovaných 5 let v tomto pracovním poměru při prvém odchodu do starobního, nebo plně invalidního důchodu cena jednoho peněžního i nepeněžního daru je maximálně 2000,- Kč peněžní dary podléhají dani z příjmů. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 11

12 5. Hospodaření s fondem O čerpání fondu rozhoduje ředitel školy. Sestavuje se rozpočet na kalendářní rok a stanoví se zásady pro používání fondu (viz Směrnice). Prostředky se ukládají na samostatný účet. Výdaje lez uskutečnit jenom do výše prostředků na účtu. Převod prostředků během roku se provádí zálohově, doplatek při vyúčtování roku. Prostředky z fondu jsou rozpočtovými prostředky tvoří se povinně. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Lze poskytnout podle schváleného rozpočtu podle Směrnice na daný kalendářní rok. Prostředky nevyčerpané v jednom roce nepropadají, ale převádějí se do roku následujícího. Jsou zůstatkem jednoho roku a počátečním stavem roku následujícího. Prostředky fondu nelze převádět do jiných fondů zaměstnavatele. 6. Platnost směrnice Tato směrnice platí od do V Jirnech, za zaměstnavatele Iva K ř e n k o v á ředitelka MŠ Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 12

13 SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA JIRNY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1. Základní ustanovení Tuto směrnici vydává ředitelka Mateřské školy Jirny podle 123 odst.4, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s ustanovením vyhlášky č. 43/2006 Sb., která upravuje vyhlášku č. 14/2005 Sb., ( 6 a 7 vyhlášky) o předškolním vzdělávání. Směrnice určuje úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Jirny, okres Praha-východ, 5.května 333, , (dále jen úplata ). 2. Předmět úpravy Tento vnitřní předpis stanovuje výši úplaty, podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty a splatnost úplaty. Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte, které je přijato k předškolnímu vzdělávání. Úplata je příjmem Mateřské školy Jirny, okres Praha-východ. 3. Stanovení výše úplaty Úplatu tvoří základní částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty. Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a k 1. září příslušného školního roku. Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce s výjimkou přímých nákladů na vzdělávání, poskytnutých mateřské škole ze státního rozpočtu. Základní částka se pro období Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 13

14 od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v mateřské škole stejně. 4. Snížení nebo prominutí úplaty Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek 1) nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče 2) a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. (Zákonný zástupce předloží ředitelce MŠ ve stanoveném termínu žádost o osvobození od úplaty s potvrzením o pobírání sociálního příplatku). Zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na základě dohody na dobu nejvýše 4 hodin denně v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte 3) nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem dítěte, je stanovena výše úplaty odpovídající 2/3 stanovené základní částky. (Zákonný zástupce předloží ředitelce MŠ ve stanoveném termínu doklad o pobírání rodičovského příspěvku). Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část stanovené výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitelka MŠ povinna zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky MŠ o přerušení nebo omezení provozu. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6 let věku, se poskytuje bezúplatně pouze posledních 12 měsíců před zahájením povinné školní docházky. Děti s OŠD úplatu hradí počínaje (dle novely školského zákona platné od ). 1) 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 2) 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 3) 30 odst.3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 14

15 5. Výše úplaty Základní částka úplaty se pro období od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 stanovuje ve výši: 750,- Kč za kalendářní měsíc. Základní částka úplaty se pro období od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 stanovuje ve výši: 660,- Kč za kalendářní měsíc. V případě dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na základě dohody na dobu nejvýše 4 hodin denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte 3), se částka úplaty stanovuje ve výši 2/3 základní částky. V kalendářním měsíci, ve kterém dítě dovrší 4 let věku, nelze výši úplaty kombinovat. Přesáhne-li tedy v některém vyučovacím dni v daném kalendářním měsíci docházka dítěte do MŠ 4 hodiny, použije se výše úplaty stanovená pro celodenní provoz. 6. Splatnost úplaty Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání 4). Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte společně se stravným na příslušný měsíc na základě vystavené složenky, případně bankovním převodem. 4) 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 7. Termíny k podávání žádostí, odevzdání potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku Ve školním roce 2012/2013 jsou stanoveny tyto termíny k podávání žádostí o prominutí úplaty: Na 3. kalendářní čtvrtletí nejpozději do 17. října 2012 Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 15

16 Na 4. kalendářní čtvrtletí nejpozději do 15. listopadu 2012 Na 1. kalendářní čtvrtletí nejpozději do 15. února 2013 Na 2. kalendářní čtvrtletí nejpozději do 15. května 2013 Na 3. kalendářní čtvrtletí nejpozději do 15.října 2013 (Na základě podané žádosti a potvrzení z odboru státní sociální podpory bude ředitelkou MŠ ve správním řízení vydáno rozhodnutí o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání). 8. Závěrečná ustanovení Tato směrnice vstupuje v účinnost dnem Příloha Kalkulace nákladů výpočet úplaty. V Jirnech, dne Iva Křenková ředitelka školy Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 16

17 Příloha č. 1 Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Kalkulace výše školného pro šk. rok 2012/2013 Vychází z celkových neinvestičních výdajů předchozího roku 2011: Dotace zřizovatele Vybrané školné Korekce závěrečným HV na konci úč. období Korekce o náklady na stravování dětí ZŠ Měsíční náklady na jedno dítě odpovídají: Roční korigované neinvestiční výdaje / počet měsíců provozu / kapacita MŠ Limit max. školného činí 50 % této částky, tj. Školné je stanoveno ve výši 660,- Kč měsíčně na jedno dítě. 676 Kč/měs.

18 SMĚRNICE O ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÁ ŠKOLA JIRNY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1. Úvodní ustanovení Tato směrnice podrobněji upravuje platové podmínky zaměstnanců mateřské školy, které nejsou stanoveny jinými všeobecně závaznými předpisy. Platové poměry zaměstnanců MŠ se řídí zejména: Zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sužbách a správě, v platném znění, Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, v platném znění, Vyhláškou č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. 2. Kritéria pro přiznání nenárokových složek mzdy 1. Vlastní nadprůměrný pracovní výkon v pracovní činnosti, kladný vztah k práci, přístup k dětem. 2. Dobrá spolupráce s rodiči. 3. Taktní, ohleduplné chování k dětem, rodičům, kolegům. 4. Ochota pomáhat, zastupovat za kolegy, dodržování zásad kolegiality, výkon práce nad rámec vlastní pracovní náplně. 5. Vysoká úroveň čistoty a pořádku na pracovišti. 6. Vkusná a estetická výzdoba svěřených prostor. 7. Vstřícnost, ochota a samostatnost při plnění úkolů nad rámec svých základních povinností. 8. Včasné příchody na pracoviště, stoprocentní nasazení a využití celé pracovní doby. 9. Včasné a kvalitní plnění úkolů daných vedením školy. 10. Snaha minimalizovat absence v zaměstnání. 11. Úroveň vedení potřebné dokumentace. 12. Reprezentace školy na veřejnosti, propagace dobrého jména školy. 13. Ochota vzdělávat se, doplňovat a rozšiřovat si kvalifikaci, účast na kurzech, seminářích, školeních a jiných vzdělávacích akcích. 14. Účast na soutěžích a jejich organizace. 15. Publikační činnost (místní, oblastní i ostatní).

19 16. Péče o svěřenou oblast knihovna + CD vybavení lékáren péče o zeleň pořizování fotodokumentace a její archivace provádění inventarizace majetku publikace do obecního měsíčníku. 17. Účast na akcích pořádaných mimo pracovní dobu besídky MŠ vystupování dětí na veřejnosti akce pro spolky zajišťování těchto a dalších kulturních akcí. 18. Kvalita plnění dalších úkolů vyplývajících z pracovního řádu, např. dozory v ŠJ, účast na poradách, pedagogických radách, schůzkách s rodiči, školení BOZP, PO aj. 19. Naplněnost tříd. 20. Šetrnost k majetku a vybavení školy. 21. Ztížené podmínky výkonu práce (např. práce na třídě s ředitelkou se sníženým podílem její přímé výchovné práce). 22. Ztížené podmínky provozu (malování, údržbářské práce, poruchy a havárie zařízení, apod.). 3. Cestovní náhrady Poskytování cestovních náhrad se řídí Zákoníkem práce a Vyhláškou č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Výše všech poskytovaných náhrad je poskytována v minimální výši předepsané vyhláškou v aktuálním znění. 4. Náhrady mzdy při studiu při zaměstnání Zaměstnanec, doplňující si studiem při zaměstnání předepsanou kvalifikaci pro danou pracovní pozici, čerpá studijní úlevy podle platné legislativy. Podmínky a další podrobnosti jsou stanoveny v kvalifikační dohodě, kterou zaměstnavatel se zaměstnancem v takovém případě uzavře. Vzor dohody je v příloze této směrnice. 5. Závěrečná ustanovení Tato směrnice vstupuje v účinnost dnem Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 19

20 6. Příloha: Vzor kvalifikační dohody V Jirnech, dne Iva Křenková ředitelka školy Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 20

21 Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 21

22 SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI MATEŘSKÁ ŠKOLA JIRNY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje doplňkovou činnost příspěvkové organizace Směrnice upravuje doplňkovou činnost příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ( 27, 28 příspěvková organizace zřízená územně samosprávným celkem), prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb, v platném znění, a rovněž zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ( 18, 20). 2. Doplňková činnost 2.1. Podle 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, je příspěvková organizace oprávněna vykonávat doplňkovou činnost Doplňkovou činností se rozumí veškeré činnosti, které příspěvková organizace vykonává mimo činnosti, za jejichž účelem byla zřízena Jednotlivé druhy živností, které příspěvková organizace provozuje, jsou zapsány ve zřizovací listině Z hlediska Zákona o daních z příjmů jsou v 18 uvedena kritéria pro to, co se u příspěvkových organizací posuzuje jako výnos zohledňovaný do hlavní činnosti a naopak, kdy je určitá činnost posuzována jako doplňková, tzn. podnikatelská aktivita se všemi daňovými důsledky z toho plynoucími. 3. Způsob zúčtování 3.1. Doplňková činnost se v účetnictví vykazuje odděleně od běžného hospodaření Na doplňkovou činnost nejsou poskytovány a tedy nemohou být použity prostředky ze státního rozpočtu a prostředky zřizovatele Doplňková činnost nemůže být v ročním zúčtování ztrátová. Ztráta může být vykázána v případě, že ji škola uhradí v rámci celkového výsledku hospodaření doplňkové činnosti Škola musí zřizovateli dokládat efektivnost doplňkové činnosti společně s výsledkem hospodaření za účetní období V případech, kdy nelze oddělit náklady doplňkové činnosti od nákladů hlavní činnosti (například teplo, elektřina, voda), propočítá se podíl nákladů na hlavní činnost a doplňkovou činnost včetně mezd a škola je vrátí do svého rozpočtu vždy do konce kalendářního roku. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 22

23 4. Použití prostředků z doplňkové činnosti 4.1. Škola podniká s majetkem zřizovatele, k němuž má právo hospodaření a udržuje jej z prostředků zřizovatele. Prostředky získané z doplňkové činnosti slouží k dokrytí potřeb v hlavní činnosti, které zřizovatel finančně nepokryl Výsledek hospodaření doplňkové činnosti se na konci účetního období spojí do jednoho zlepšeného hospodářského výsledku a následně rozdělí do fondů. 5. Předmět činností 5.1. Doplňková činnost zahrnuje aktivity vyplývající ze zřizovací listiny školy a dále podle živnostenského oprávnění K škola provozuje tyto okruhy činnosti: vaření pro cizí strávníky. 6. Rozhodování o doplňkové činnosti a vymezení pravomocí 6.1. Ředitel školy rozhoduje o provozování doplňkové činnost a použití prostředků z doplňkové činnosti. Dalšími pravomocemi ředitele školy je rozdělování kompetencí mezi jednotlivé pracovníky, kontroluje hospodářskou činnost Účetní zodpovídá za sledování nákladů a tržeb doplňkové činnosti Pověřený pracovník provádí fakturaci na základě objednávek a smluv, dohlíží na plnění podmínek dodavatelů a splatnosti faktur, rozesílá upomínky a vede evidenci smluv. 7. Plat zaměstnanců z prostředků doplňkové činnosti 7.1. Zaměstnanci vykonávají svoji práci na základě dohody o provedení práce. Výše mzdy je stanovena dohodou Pro vyplácení mzdy musí být splněny určité podmínky: zaměstnanci pracující na základě dohody, musí na konci období prokázat počet odpracovaných hodin, výpočet mzdy provádí mzdová účetní, daň se samostatně vypočítává ze mzdy za doplňkovou činnost Mzdy zaměstnanců školy, kteří pracují na dohody, jsou přeúčtovány do nákladů doplňkové činnosti. Daně jsou odváděny za školu a doplňkovou činnost jednou platbou a prostředky týkající se doplňkové činnosti jsou vráceny a zaúčtovány na běžný účet školy Odměňován pracovníků vyplývá z ujednání v dohodě. 8. Kontrola 8.1. Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitelka MŠ nebo jím pověření pracovníci. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 23

24 9. Účinnost 9.1. Účinnosti tato směrnice nabývá dnem Příloha Kalkulace ceny oběda V Jirnech, dne Iva K ř e n k o v á ředitelka MŠ Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 24

25 Kalkulace ceny oběda 2012 podle skut. nákladů 2011 Příloha č. 1 děti MŠ Še + Ji 3-6 let děti MŠ Še + Ji 7 let děti ZŠ 7-10 let děti ZŠ let dospělí strávníci za rok obědů obědů přesnídávek svačina pití Roční náklady suroviny (normativ) Náklady na suroviny - oběd 20,00 23,00 25,00 27,00 35,00 přesnídávka 7,00 7,00 svačina 7,00 8,00 pití 3,00 3,00 Roční osobní náklady Osobní náklady - oběd 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 přesnídávka 5,83 5,83 svačina 5,83 6,66 pití 2,50 2,50 Roční věcné náklady Věcné náklady - oběd 14,36 14,36 14,36 14,36 14,36 přesnídávka 4,17 4,17 svačina 4,17 4,77 pití 1,79 1,79 z toho obědy 81,66% Celkové náklady - oběd 54,41 57,41 59,41 61,41 69,41 přesnídávky 7,52% přesnídávka 17,00 17,00 svačiny malé 7,21% svačina 17,00 19,43 svačiny velké 0,35% pití 7,29 7,29 pití 3,25% celkem 95,70 101,13 59,41 61,41 69,41 100,00% marže (zisk) Kč 5,59 marže (zisk) % 8,05% účtováno 75,00

26 Náklady na suroviny - normativ Příloha č. 1a děti MŠ 3-6 let děti MŠ 7 let děti ZŠ 7-10 let děti ZŠ let dospělí strávníci CELKEM Jídlo přesnídávka pití oběd svačina malá přesnídávka pití oběd svačina velká oběd oběd oběd Jednotková cena (normativ) 7,00 3,00 20,00 7,00 7,00 3,00 23,00 8,00 25,00 27,00 35,00 Počty vydaných jídel v minulém období 64 leden 0 únor 0 březen 0 duben 0 květen 0 červen 0 září 0 říjen 0 listopad 0 prosinec 0 leden - prosinec celkem jídel za Cena celkem z toho obědy (Kč) = procent: 81,66% přesnídávky ,52% svačiny malé ,21% svačiny velké ,35% pití ,25% celkem Kč 100,00% Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 26

27 Osobní náklady Příloha č. 1b příplatek platový nároková skutečná nenároková složka platu nároková a funkce třída stupeň úvazek tarif za postup slož. platu vedení celkem osobní příplatek odměny měsíčně celkem nenároková celkem odvody % odvody Celkem vč odvodů = =15+16 ved. ŠJ % 0 0 kuchařka % 0 0 kuchařka % 0 0 uklízečka % 0 0 kuchařka % 0 0 ředitelka % 0 0 školnice % 0 0 x x 0, za celý rok : vč. odvodů 36,42% Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 27

28 Věcné náklady Příloha č. 1c Materiál Tisk, knihy, aktualizace Učební pomůcky Spotřeba energie Spotřeba plynu Vodné, stočné Opravy a udržování Cestovné Služby - poštovné Služby - telekomun. a radikomun Školení a semináře Repre 0 Ostatní služby Ostatní náklady z činností Mzdové náklady provoz Zákonné sociální pojištění pro 0 Zákonné sociální náklady 0 Odpisy DM 0 Ostatní fin. náklady Skutečnost MŠ 2011 Skutečnost ŠJ Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 28

29 SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ MATEŘSKÁ ŠKOLA JIRNY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. Směrnice upravuje oběh účetních dokladů v souladu se: zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznými předpisy (obchodním a občanským zákoníkem), vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2. Náležitosti účetního dokladu Podkladem pro zápisy v účetních knihách jsou účetní doklady. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které podle 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat: označení účetního dokladu, obsah účetního případu a jeho účastníky, peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), podpisový záznam podle 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Účetní jednotka je povinna vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle 8 odst. 5 zákona o účetnictví. V případě daňového dokladu musí dle 12 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, mít navíc tyto náležitosti: obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,

30 daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, pořadové číslo dokladu, rozsah a předmět zdanitelného plnění, datum vystavení dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, výše ceny bez daně celkem (v české měně), základní nebo snížená sazba daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené o povinnosti uplatnit daň na výstupu podle 46 nebo 47 zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, případně uvedenou i v haléřích (v české měně). 3. Fáze oběhu účetních dokladů 3.1 V účetní jednotce vznikají účetní doklady: externí při styku s okolím, interní vznikají v organizaci. 3.2 Kontrola účetních dokladů je: formální, která zahrnuje kontrolu náležitostí účetních dokladů podle zákona o účetnictví a provádí ji zaměstnanec odpovědný za jeho zaúčtování, věcná, která zahrnuje přezkoušení správnosti údajů, shody obsahu dokladu a skutečnosti včetně správnosti výpočtů uvedených v účetním dokladu, shody s vystavenou objednávkou, kupní smlouvou a za přezkoušení věcné správnosti zodpovídá pracovník odpovědný za účetní případ. 3.3 Příprava k zaúčtování doklad se označí číslem z číselné řady a pracovník pověřený za zaúčtování, předepíše na účetní doklad, popřípadě přílohu k účetnímu dokladu, účtovací předpis. 3.4 Opravy na účetních dokladech musí být provedeny tak, že nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví. 3.5 Zaúčtování dokladu znamená zajistit na dokladu poznámku o zaúčtování s podpisem odpovědné osoby a s uvedením data, kdy bylo účtováno. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 30

31 3.6 Archivace znamená stanovení lhůt a stanovení zodpovědných osob. Archivaci účetních dokladů upravuje 33 odst. 8 zákona o účetnictví. 3.7 Skartace je stanovení způsobu skartace dokladů a stanovení zodpovědných osob. 4. Účetní doklady 4.1 Doklady výdajové dodavatelské faktury, doklady k účtování o majetku, doklady k účtování o mzdách, odvodu pojistného sociálního a zdravotního pojištění, daně ze mzdy a srážek mezd, doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách, doklady k ostatním platbám, doklady k účtování o fondu kulturních a sociálních potřeb, doklady k účtování závodní jídelny doklady k účtování cenin. 4.2 Doklady příjmové: oběh pokladních dokladů, oběh bankovních dokladů, podpisové vzory. 5. Přijaté faktury Všechny doručené faktury budou předány na podatelnu, která je povinna je zavést do spisové služby a uložit je na vymezené místo k vyzvednutí. Pověřený pracovník zapíše došlé faktury do knihy došlých faktur nejpozději druhý den po vyzvednutí, fakturu zkontroluje, popřípadě ji vrátí. Zkontrolovanou fakturu označí pořadovým číslem faktury a přidá průvodku k likvidaci faktur. Takto označená faktura musí být pověřeným pracovníkem předána příslušnému odboru nejpozději do druhého pracovního dne oproti podpisu do knihy došlých faktur. Příslušný pracovník po obdržení faktury zajistí: kontrolu věcné a finanční správnosti faktury, Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 31

32 doplní na průvodku rozpočtovou skladbu a číslo organizace, účelový zdroj, v případě nákupu majetku zajistí registraci do majetku připojí přílohy k faktuře: objednávka, dodací list, kopie smlouvy V případě reklamace pověřený pracovník, který kontroluje věcnou správnost účetního dokladu, uvede do reklamačního zápisu důvod reklamace a účtovanou částku za nedodané zboží sníží. Následně předá kopii reklamačního zápisu finanční účtárně spolu s fakturou k proplacení. Před zaplacením a zaúčtováním provede účtárna nebo pověřený pracovník kontrolu náležitostí faktury, přípustnost operace, doplní účetní předpisy, po zaplacení zapíše v knize došlých faktur datum úhrady a fakturu založí. 6. Doklady k účtování o majetku Protokol o převzetí DHM vyhotovuje pověřený pracovník příslušného oddělení ve dvou vyhotoveních při převzetí DHM do evidenčního stavu organizace. Jedno vyhotovení pošle finančnímu oddělení k zaúčtování a druhé si zanechá pro evidenci majetku. Protokol schvaluje vedoucí oddělení nebo jím pověřený pracovník. Pracovník ověřený vedením evidence zajistí kontrolu správnosti dokladu a opatří jej podpisem. Na základě tohoto účetního dokladu se vyhotovuje inventární karta DHM v majetkovém oddělení. Tento postup se dodržuje u dlouhodobého nehmotného majetku, jehož cena pořízení překročí stanovený cenový limit podle právních předpisů. Inventární karty DHM a DNM vyhotovuje formou záznamu do počítače pověřený pracovník v jednom vyhotovení při převzetí DHM a DNM do evidence majetku. 7. Zásoby Evidence a pořízení zásob upravuje směrnice č. 3/2009. Evidence drobného hmotného majetku od 0 Kč do Kč a drobného nehmotného majetku od 0 Kč do Kč se vede v podrozvahové evidenci v kusech a pořizovacích cenách. Pořízení se účtuje přímo do spotřeby na účet nákladů. 8. Drobný dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od Kč do Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění Kč do Kč se účtuje na příslušných majetkových účtech 018 a 028. Evidence a účtování upravuje směrnice č. 2/2009. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 32

33 9. Doklady k účtování o mzdách Podkladem pro účtování mezd včetně příslušenství jsou podklady mzdové účetní: přehled vyplacených mezd celkem, vyúčtování za výplatní období, tj. měsíc, přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, přehled odvodu na zdravotní pojištění dle pojišťoven, přehled srážek, hromadné příkazy k úhradě, složenky a jejich seznamy. Dokumenty pro výplatu mezd vyhotovuje pověřený pracovník. Dokumenty pro výplatu mimořádných odměn předkládá vedoucí účetní jednotce mzdové účtárně ke zpracování. 10. Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách Podkladem pro poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách je Cestovní příkaz, který je současně účetním dokladem. Pracovní cestu schvaluje vedoucí účetní jednotky nebo jím svěřený pracovník. Před započetím pracovní cesty se může zaměstnanci na jeho požádání vyplatit záloha. Výše zálohy se zapíše na cestovní příkaz a vystaví se výdajový pokladní doklad. Po ukončení pracovní cesty je zaměstnance povinen do deseti dnů od skončení pracovní cesty předat účtárně veškeré doklady a vrátit nevyúčtovanou část zálohy do pokladny. Před koncem roku je zaměstnance povinen předložit vyúčtování a vrátit zálohou nejpozději 3 dny před posledním pracovním dnem v roce, aby mohly být výdaje z pracovní cesty zaúčtovány do období, ve kterém se pracovní cesta uskutečnila. Pověřený zaměstnanec účtárny provede věcnou a formální kontrolu všech dokladů předložených zaměstnancem po ukončení pracovní cesty. Vyúčtování předá pokladníkovi k zajištění výplaty cestovních náhrad nebo k inkasu nevyúčtované části zálohy. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 33

34 11. Doklady k ostatním platbám Pokyny k ostatní, platbám (např. zálohy, nájemné, splátky ) vystavují správci formou platebních příkazů. Pokyny dále předávají finančnímu odboru a ten následně účtárně, která vystavuje příkaz k úhradě pro peněžní ústav a zabezpečuje proúčtování platby. 12. Doklady k účtování o sociálním fondu Tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem upravuje směrnice ředitelky školy o FKSP. Oběh účetních dokladů je obdobný jako v bodě 11 této směrnice. 13. Doklady k účtování jídelny (stravenky) Hospodaření a účtování v oblasti stravování upravuje kolektivní smlouva. Oběh účetních dokladů je shodný s oběhem cenin. 14. Doklady k účtování cenin Nákup cenin zabezpečuje pověřený pracovník ze záloh poskytnutých pokladníkem podle potřeb při výkonu jednotlivých činností. Bezodkladně po nákupu cenin předkládá pracovník pokladníkovi doklad pro zaúčtování. Pracovník pověřený nákupem cenin zajišťuje jejich evidenci a inventarizaci. 15. Odběratelské faktury Odběratelské faktury vystavuje finanční účtárna na základě příkazu k vystavení faktury od příslušného oddělení. Odběratelské faktury se číslují postupně jednou číselnou řadou. Účtárna je zodpovědná za vedení evidence faktur v knize odeslaných faktur, sleduje splatnosti jednotlivých faktur, zajišťuje zaúčtování pohledávek, upomíná odběratele po uplynutí lhůty splatnosti, postoupení pohledávky k vymáhání, vystavuje faktury na smluvní pokutu, úrok z prodlení apod. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 34

35 Odběratelské faktury kontroluje po věcné a formální stránce, schvaluje a podepisuje vedoucí finančního oddělení. 16. Pokladní doklady Pokladní doklady jsou: pokladní kniha, příjmové pokladní doklady, výdajové pokladní doklady, přílohy příjmových a výdajových pokladních dokladů. Pokladní operace smí provádět pouze hmotně odpovědný pracovník pokladník. Povinnosti pokladníka: zabezpečuje, prověřuje a odpovídá za to, že pokladní doklady k výplatě mají stanovené náležitosti, chronologicky vede záznamy v pokladní knize, dodržuje stanovený pokladní limit Kč, dvakrát měsíčně předkládá doklady o pokladních operacích s pokladní knihou k ověření dokladů; po ověření jsou doklady předány tentýž den ke kontrole a zaúčtování do účtárny Příjmový pokladní doklad vystavuje jej pokladník ve dvou vyhotoveních, přičemž na základě originálu dojde k zaúčtování do pokladní knihy a přiloží se k vyúčtování pokladny, které se předá do účtárny; kopie zůstává uložena v pokladně a archivuje se společně s pokladními doklady Stvrzenka vystavuje ji a podepisuje pokladník ve třech vyhotoveních ihned při příjmu peněz do pokladny. Originál předává plátce, jedna kopie tvoří součást pokladního dokladu, který s originálem zápisu pokladní knihy předá odpovědnému pracovníkovi účtárny. Poslední kopie zůstane v bloku. Stvrzenku podepíše pověřený pracovník, který peníze přijal Výdajový pokladní doklad vystavuje jej pokladník jednou při výdeji peněz z pokladny a předkládá jej spolu s příslušným dokladem k zaúčtování a k archivaci. Doklad musí obsahovat podpis pokladníka a příjemce peněz Bankovní doklady Bankovní doklady: příkazy k úhradě a výpisy z bankovních účtů. Příkaz k úhradě vystavuje jej účtárna, je opatřen dvěma podpisy osob, které mají dispoziční právo k účtům u příslušné banky podle platných podpisových vzorů. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 35

36 Výpisy z bankovních účtů bankovní ústav zpravidla denně doručuje ke kontrole účtárně. 17. Podpisové vzory Podpisové vzory osob oprávněných vydávat a schvalovat dispozice s rozpočtovými prostředky u peněžních ústavů zajišťuje a aktualizuje účtárna. Originál seznamu podpisových vzorů je zasílán do příslušných peněžních ústavů, kopie je uložena v účtárně. V případě organizačních a personálních změn, v jejichž důsledku dojde ke změně správců finančních prostředků a z toho plynoucích kompetencí a odpovědností, oznámí ředitel příslušného odboru tuto změnu finančnímu odboru se současným předáním nových podpisových vzorů. 18. Archivace Archivace se provádí dle zákona o účetnictví a dle spisového a skartačního řádu. Účetní doklady, včetně příloh, uschovává finanční účtárna v archivu po dobu 5 let následující po roce, kterého se týkají. Originál objednávek a smluv se uchovávají rovněž po dobu 5 let. 19. Kontrola Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitel účetní jednotky nebo jím pověření pracovníci kontroly. 20. Závěrečná ustanovení Tato směrnice vstupuje v účinnost dnem V Jirnech, dne Iva Křenková ředitelka školy Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 36

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů { Obec: Záměl IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Datum zpracování: Směrnice nabývá platnosti: Směrnice nabývá účinnosti: Štěpánka Slezáková NOVOí;J~ Jr&:.J= 11 ;f -2.010 tf i 4.040 t1 4.

Více

Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obecního úřadu Psáry

Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obecního úřadu Psáry Směrnice č. W verze I O OBĚI-IU ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obecního úřadu Psáry. ČLI Zákonný rámec Hospodařeni obce a ztoho vyplývající hospodářské operace a účetnictví je upraveno následujícími základními předpisy:

Více

Oběh a zpracování účetních dokladů

Oběh a zpracování účetních dokladů B3-07/5-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-07/5-SR Oběh a zpracování účetních dokladů na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: I. Úvodní ustanovení II. Systém finanční

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, Praha 2 Opatření děkana č. 13/2008 o oběhu účetních dokladů Zpracovala: Magdalena Šťastná, Mgr. Katarína Skoupá, Ing. Roman Karaš Odpovídá:

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Studijní materiál - Manažer či pedagog?

Studijní materiál - Manažer či pedagog? Studijní materiál - Manažer či pedagog? Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/04.0008 MODUL III Financování školy PaedDr. Zdeněk Souček, 2012, 40 stran Materiál je publikován pod licencí Creative

Více

Oběh a zpracování účetních dokladů

Oběh a zpracování účetních dokladů B3-13/8-SR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI SMĚRNICE REKTORA UP (SR) B3-13/8-SR Oběh a zpracování účetních dokladů na Univerzitě Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Touto směrnicí rektora UP jsou stanovena

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 20/2012 Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví města Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Předmětem úpravy je stanovení závazných pravidel

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Účetnictví a daňové povinnosti příspěvkové organizace

Účetnictví a daňové povinnosti příspěvkové organizace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Olga Metelková 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Účetnictví a daňové povinnosti příspěvkové

Více

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Strana 1 / 36 VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval: ekonomka Anna Hnízdilová 2.3.2009 Kontroloval: Místostarostka, PVK Bc. Jana

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č. j.: 011/2015 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25. 08. 2015 Směrnice

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 KOLEKTIVNÍ SMLOUVA NA ROK 2011 Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu, organizační složka státu se sídlem Na Františku 32, 110 15 Praha 1, zastoupená ministrem průmyslu a obchodu Ing. Martinem

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od:

SMĚRNICE č. 1. Ekonomická směrnice. Tato směrnice nahrazuje: Ekonomický úsek směrnice ze dne 1.1.2014. Datum platnosti od: Název procesu/ Číslo Vlastník SMĚRNICE č. 1 Ekonomická Tato nahrazuje: Ekonomický úsek ze dne 1.1.2014 Datum platnosti od: 1.7. 2014 Základní právní předpisy: Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ve

Více

Vnitřní směrnice pro účetnictví

Vnitřní směrnice pro účetnictví Vnitřní směrnice pro účetnictví Firma: Sídlo: IČ: MAS.. Obsah předpisu: 1) Oběh účetních dokladů 2) Směrnice pro evidenci, účtování a odpisování majetku, operativní evidence 3) Zásady pro účtování nákladů

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace SRPEN 2011 Schválil: Ing. František Hricz, ředitel Obsah 1. Všeobecná část... 3 1.1. Úvodní ustanovení...

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV S M Ě R N I C E MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ZBRASLAV TAJEMNÍK ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI S M Ě R N I C E č. S /2009 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Garant: Rozsah působnosti: Jana Hovorková, finanční odbor Zaměstnanci MČ zařazení do ÚMČ Nabývá

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 č. j. 480/12 Praha, 1. 8. 2012 OPATŘENÍ ŘEDITELE č. 16/2012 stanovující podrobnosti oběhu účetních i neúčetních dokladů a podpisových vzorů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 000 75 345. vydání č. 4. V Plzni dne 20.6.2014 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace, zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 580 Klatovská třída 777/90, Plzeň 3 Jižní Předměstí,

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

Směrnice rektora č. 10R/2001 DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Směrnice rektora č. 10R/2001 DOPLŇKOVÁ ČINNOST rektor Plzeň 18. května 2001 R-268-01 Směrnice rektora č. 10R/2001 DOPLŇKOVÁ ČINNOST Tato směrnice upravuje způsob provádění doplňkové činnosti na Západočeské univerzitě v Plzni. (dále jen ZČU.) Článek

Více