Závěrečná práce. Vnitřní předpisy zaměřené na ekonomiku MŠ. Iva Křenková. Název práce: Autor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce. Vnitřní předpisy zaměřené na ekonomiku MŠ. Iva Křenková. Název práce: Autor:"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače Kurzu manažerských dovedností pro pracovníky škol a školských zařízení s důrazem na projektové řízení ročník 2011/2012 Název práce: Vnitřní předpisy zaměřené na ekonomiku MŠ Autor: Iva Křenková Vzdělávací program je akreditovaný rozhodnutím č.j / ze dne Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na základě 25 a 27 zákona č. 563/2004 Sb. v systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Tento vzdělávací program byl inovován v rámci projektu Cesta k modernizaci vzdělávání ve Středočeském kraji CZ.1.07/1.3.04/02.002

2 Obsah 1. Úvod 5 2. Základní údaje o organizaci 5 3. Zřizovací listina 6 4. Zařazení do rejstříku škol 6 5. Přehled vnitřních předpisů 6 6. Organizační řád 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 7 1. Všeobecná ustanovení 7 2. Organizace školy 7 3. Závěrečná ustanovení 9 SMĚRNICE O FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Všeobecná ustanovení Předmět a rozsah směrnice Tvorba fondu Zásady používání fondu Hospodaření s fondem Platnost směrnice 12 SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní ustanovení 13 Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 2

3 2. Předmět úpravy Stanovení výše úplaty Snížení nebo prominutí úplaty Výše úplaty Splatnost úplaty Termíny k podávání žádostí, odevzdání potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku Závěrečná ustanovení Příloha 16 Příloha č. 1 Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání 17 SMĚRNICE O ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Úvodní ustanovení Kritéria pro přiznání nenárokových složek mzdy Cestovní náhrady Náhrady mzdy při studiu při zaměstnání Závěrečná ustanovení Příloha: Vzor kvalifikační dohody 20 SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Předmět úpravy Doplňková činnost Způsob zúčtování Použití prostředků z doplňkové činnosti Předmět činností Rozhodování o doplňkové činnosti a vymezení pravomocí Plat zaměstnanců z prostředků doplňkové činnosti Kontrola Účinnost 24 Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 3

4 10. Příloha 24 SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ Předmět úpravy Náležitosti účetního dokladu Fáze oběhu účetních dokladů Účetní doklady Přijaté faktury Doklady k účtování o majetku Zásoby Drobný dlouhodobý majetek Doklady k účtování o mzdách Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách Doklady k ostatním platbám Doklady k účtování o sociálním fondu Doklady k účtování jídelny (stravenky) Doklady k účtování cenin Odběratelské faktury Pokladní doklady Podpisové vzory Archivace Kontrola Závěrečná ustanovení 36 Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 4

5 1. Úvod Mateřská škola, zřizovaná obcí podle zákona o obcích a školského zákona, má v drtivé většině formu příspěvkové organizace. To má sice tu výhodu, že zdánlivě nenese rizika ostatních forem obchodních společností, neboť část zejména ekonomických rizik je přenesena na zřizovatele. Na druhou stranu ukládají zákony tohoto státu navíc řadu povinností zřizovateli obci i jí zřízené mateřské škole. Hlavní zdroje příjmů mateřské školy - příspěvkové organizace - pocházejí ze státního rozpočtu, z rozpočtu obce, a také z příspěvků rodičů. Proto je mateřská škola, ve specifickém prostředí malé obce dvojnásob, pod velmi přísnou a kritickou státní i veřejnou kontrolou. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila na vnitřní předpisy mateřské školy, zejména předpisy ekonomického charakteru. Cílem práce je zejména dopracovat chybějící předpisy v této oblasti a ostatní případně novelizovat tak, aby byly ve vzájemném souladu. 2. Základní údaje o organizaci Sídlo: 5.května 333, , Jirny Ředitelka školy: Iva Křenková IČO: Tel.: Typ: MŠ s celodenním provozem Kapacita: 108 dětí 3 7 let Provozní doba: Zřizovatel: Obec Jirny, Brandýská 9, PSČ , tel Starosta: Stanislav Skořepa Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 5

6 3. Zřizovací listina Zřizovací listina je jedním ze základních dokumentů školy. Je vydaná zřizovatelem - Obcí Jirny na základě ustanovení 35 odst. 2, 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 8 odst. 1 zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a ustanovení 27 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 4. Zařazení do rejstříku škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy eviduje zřízené školy a školská zařízení v Rejstříku škol a školských zařízení. MŠ Jirny je zde evidovaná pod rezortním identifikátorem (RED-IZO) , s tím, že je evidována jednak mateřská škola (ID kapacita 108 dětí) a školní jídelna (ID kapacita 500 jídel). 5. Přehled vnitřních předpisů Vnitřní přepisy, které podrobněji rozvádějí pravidla stanovená obecně závaznými předpisy lze organizaci školského typu rozdělit do čtyř kategorií: vnitřní předpisy organizační, nad kterými stojí Zřizovací listina organizace a příslušný záznam zařazení v Rejstříku škol a školských zařízení vedený MŠMT. Základním vnitřním předpisem je Organizační řád mateřské školy. Mezi výchovně-vzdělávací vnitřní předpisy patří zejména Školský vzdělávací program a Plán dalšího vzdělávání. Personální vnitřní předpisy řeší problematiku pracovních náplní, hodnocení pracovníků, vyhledání a výběru nových zaměstnanců a jejich odměňování. Vnitřní předpis o odměňování pracovníků však zasahuje významně do ekonomické oblasti, proto je zde zařazen mezi vnitřní předpisy ekonomické. 6. Organizační řád Je základním interním dokumentem organizace. Stanovuje základní organizační strukturu organizace a vymezuje odpovědnosti a pravomoci vedoucích zaměstnanců organizace. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 6

7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY JIRNY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků školy. 2. Ustanovení organizačního řádu vychází především ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. b) Postavení a poslání mateřské školy 1. Škola byla zřízena obcí Jirny jako příspěvková organizace zřizovací listinou. 2. Škola je zařazena do sítě škol. 3. Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj. 2. Organizace školy a) Zaměstnanci školy 1. V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy. Ředitelka - řídí práci ostatních zaměstnanců školy, - jedná ve všech záležitostech jménem školy, - odpovídá za výchovnou práci školy, Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 7

8 - rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích, svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politiky a zajišťuje účinné využívání prostředků hmotné zainteresovanosti k diferencovanému odměňování pracovníků podle výsledků jejich práce, - odpovídá za plnění úkolů hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a civilní obrany, - schvaluje vnitřní organizační a řídící směrnice, - plní další povinnosti vyplývající z postavení statutárního orgánu. V době nepřítomnosti zastupuje ředitelku mateřské školy v plném rozsahu jmenovaný statutární zástupce. 2. Škola zaměstnává pedagogické pracovníky a provozní zaměstnance. Kompetence a pracovní povinnosti jsou určeny pracovními náplněmi a dalšími předpisy. 3. Vedoucí zaměstnance jmenuje ředitelka mateřské školy. Vedoucími zaměstnanci školy jsou zástupce ředitelky, vedoucí školní jídelny a školnice. V době nepřítomnosti zastupuje ředitelku mateřské školy jmenovaný statutární zástupce v plném rozsahu. b) Organizační schéma školy Ředitelka školy Školnice Zástupkyně Vedoucí ŠJ Ukízečka Učitelky Kuchařky Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 8

9 c) Organizační a řídící normy Škola se při své činnosti řídí zejména základními organizačními řády a směrnicemi, které schvaluje ředitelka školy. d) Zajištění dalších agend 1. Hospodaření školy, správu majetku a účetní agendu zajišťuje ředitelka školy. 2. Personální agendu vede ředitelka školy. 3. Mzdové a finanční účetnictví je zajištěno smluvně externími firmami. Podklady pro výpočet mezd zajišťují zástupce ředitelky a vedoucí školní jídelny. 3. Závěrečná ustanovení Tento řád vstupuje v účinnost dnem Nahrazuje Organizační řád Mateřské školy ze dne V Jirnech, dne Iva K ř e n k o v á ředitelka školy Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 9

10 SMĚRNICE O FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB MATEŘSKÁ ŠKOLA JIRNY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1. Všeobecná ustanovení Ředitelka Mateřské školy Jirny vydává v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., ze dne 27. března 2002 ve znění novel (dále jen vyhláška) směrnici ředitelky školy o fondu kulturních a sociálních potřeb pro roky 2011 a Předmět a rozsah směrnice Fond je určen k zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb upravených touto směrnicí. Fond je určen zaměstnancům v pracovním poměru. Za zaměstnance se považují též důchodci, kteří při prvém odchodu do důchodu (starobního nebo plného invalidního) pracovali u zaměstnavatele. Fond lze využít i ve prospěch rodinných příslušníků (manžel, manželka, druh, družka, nezaopatřených dětí) ve zvlášť ustanovených případech. 3. Tvorba fondu Zaměstnavatel tvoří fond podle 2 vyhlášky 114/2002 Sb., tj. 1% ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. 4. Zásady používání fondu Na poskytnutí příspěvku, nebo jiné plnění není podle odst. 5, 3 vyhlášky právní nárok. Vyplácet hotovost lze pouze podle 11 vyhlášky na sociální výpomoc a půjčky k překlenutí tíživé životní situace, nebo na peněžní dary podle 14 vyhlášky. Rozhodnutí o čerpání fondu přísluší zaměstnavateli. Z prostředků FKSP lze v souladu s vyhláškou hradit: Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 10

11 4 příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců příspěvek zaměstnancům na očkování proti chřipce a hepatitidě A, pokud není hrazeno ze zdravotního pojištění a je aplikováno lékařem závodní preventivní péče úhrada vitaminových přípravků k posílení imunity v ceně do 200,- Kč na zaměstnance a rok 5 pořízení hmotného majetku nebude z prostředků FKSP v r a v r hrazeno. 6 bytové účely nebude z prostředků FKSP v r a 2012 hrazeno. 7 stravování příspěvek bude hrazen ve výši 5,- Kč na jeden oběd ve dnech, kdy zaměstnanec čerpá nárok na závodní stravování. 8 rekreace nebude z prostředků FKSP v r. 2011a 2012 hrazeno. 9 kultura, tělovýchova a sport nebude z prostředků FKSP v r a2012 hrazeno. 10 výměnné akce nebude z prostředků FKSP v r a 2012 hrazeno. 11 sociální výpomoc a půjčky odst. 2: na základě žádosti a uzavřené písemné smlouvy lze zaměstnancům poskytnout k překlenutí tíživé situace bezúročnou půjčku až do výše Kč se splatností do pěti let od uzavření smlouvy o půjčce. Při skončení pracovního poměru je půjčka splatná nejpozději do 6ti měsíců ode dne jejího skončení, nedohodne-li se žadatel se zaměstnavatelem jinak. Minimální měsíční splátka činí 1000,- Kč. Bezúročná půjčka k překlenutí tíživé situace může být poskytnuta pouze pracovníkům, kteří mají pracovní poměr se zaměstnavatelem uzavřený na dobu neurčitou. Žádosti budou posuzovány individuálně a o poskytnutí bezúročné půjčky a její výši rozhoduje zaměstnavatel. 12 penzijní připojištění nebude z prostředků FKSP v r a 2012 hrazeno. 14 Dary peněžní i nepeněžní dary mohou být poskytnuty zaměstnancům: při životním jubileu 50 let a každých dalších 5 let věku při pracovních výročích 20 let nepřetržitého zaměstnání u současného zaměstnavatele a jeho právních předchůdců a každých dalších odpracovaných 5 let v tomto pracovním poměru při prvém odchodu do starobního, nebo plně invalidního důchodu cena jednoho peněžního i nepeněžního daru je maximálně 2000,- Kč peněžní dary podléhají dani z příjmů. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 11

12 5. Hospodaření s fondem O čerpání fondu rozhoduje ředitel školy. Sestavuje se rozpočet na kalendářní rok a stanoví se zásady pro používání fondu (viz Směrnice). Prostředky se ukládají na samostatný účet. Výdaje lez uskutečnit jenom do výše prostředků na účtu. Převod prostředků během roku se provádí zálohově, doplatek při vyúčtování roku. Prostředky z fondu jsou rozpočtovými prostředky tvoří se povinně. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Lze poskytnout podle schváleného rozpočtu podle Směrnice na daný kalendářní rok. Prostředky nevyčerpané v jednom roce nepropadají, ale převádějí se do roku následujícího. Jsou zůstatkem jednoho roku a počátečním stavem roku následujícího. Prostředky fondu nelze převádět do jiných fondů zaměstnavatele. 6. Platnost směrnice Tato směrnice platí od do V Jirnech, za zaměstnavatele Iva K ř e n k o v á ředitelka MŠ Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 12

13 SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA JIRNY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1. Základní ustanovení Tuto směrnici vydává ředitelka Mateřské školy Jirny podle 123 odst.4, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v souladu s ustanovením vyhlášky č. 43/2006 Sb., která upravuje vyhlášku č. 14/2005 Sb., ( 6 a 7 vyhlášky) o předškolním vzdělávání. Směrnice určuje úplatu za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Jirny, okres Praha-východ, 5.května 333, , (dále jen úplata ). 2. Předmět úpravy Tento vnitřní předpis stanovuje výši úplaty, podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty a splatnost úplaty. Úplatu hradí zákonný zástupce dítěte, které je přijato k předškolnímu vzdělávání. Úplata je příjmem Mateřské školy Jirny, okres Praha-východ. 3. Stanovení výše úplaty Úplatu tvoří základní částka upravená v příslušném kalendářním měsíci o případné snížení úplaty. Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do mateřské školy a k 1. září příslušného školního roku. Výše základní částky se stanoví tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce s výjimkou přímých nákladů na vzdělávání, poskytnutých mateřské škole ze státního rozpočtu. Základní částka se pro období Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 13

14 od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v mateřské škole stejně. 4. Snížení nebo prominutí úplaty Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek 1) nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče 2) a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. (Zákonný zástupce předloží ředitelce MŠ ve stanoveném termínu žádost o osvobození od úplaty s potvrzením o pobírání sociálního příplatku). Zákonnému zástupci dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na základě dohody na dobu nejvýše 4 hodin denně v kalendářním měsíci z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte 3) nebo příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu rodičem dítěte, je stanovena výše úplaty odpovídající 2/3 stanovené základní částky. (Zákonný zástupce předloží ředitelce MŠ ve stanoveném termínu doklad o pobírání rodičovského příspěvku). Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část stanovené výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitelka MŠ povinna zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před přerušením nebo omezením provozu mateřské školy, v ostatních případech neprodleně po rozhodnutí ředitelky MŠ o přerušení nebo omezení provozu. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (děti, které v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku dovrší nejvýše 6 let věku, se poskytuje bezúplatně pouze posledních 12 měsíců před zahájením povinné školní docházky. Děti s OŠD úplatu hradí počínaje (dle novely školského zákona platné od ). 1) 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 2) 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 3) 30 odst.3 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 14

15 5. Výše úplaty Základní částka úplaty se pro období od 1. září 2011 do 31. srpna 2012 stanovuje ve výši: 750,- Kč za kalendářní měsíc. Základní částka úplaty se pro období od 1. září 2012 do 31. srpna 2013 stanovuje ve výši: 660,- Kč za kalendářní měsíc. V případě dítěte, kterému je délka docházky do mateřské školy omezena na základě dohody na dobu nejvýše 4 hodin denně z důvodu pobírání rodičovského příspěvku rodičem dítěte 3), se částka úplaty stanovuje ve výši 2/3 základní částky. V kalendářním měsíci, ve kterém dítě dovrší 4 let věku, nelze výši úplaty kombinovat. Přesáhne-li tedy v některém vyučovacím dni v daném kalendářním měsíci docházka dítěte do MŠ 4 hodiny, použije se výše úplaty stanovená pro celodenní provoz. 6. Splatnost úplaty Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou mateřské školy jiný termín úhrady, může ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání 4). Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte společně se stravným na příslušný měsíc na základě vystavené složenky, případně bankovním převodem. 4) 35 odst. 1 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) 7. Termíny k podávání žádostí, odevzdání potvrzení o pobírání rodičovského příspěvku Ve školním roce 2012/2013 jsou stanoveny tyto termíny k podávání žádostí o prominutí úplaty: Na 3. kalendářní čtvrtletí nejpozději do 17. října 2012 Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 15

16 Na 4. kalendářní čtvrtletí nejpozději do 15. listopadu 2012 Na 1. kalendářní čtvrtletí nejpozději do 15. února 2013 Na 2. kalendářní čtvrtletí nejpozději do 15. května 2013 Na 3. kalendářní čtvrtletí nejpozději do 15.října 2013 (Na základě podané žádosti a potvrzení z odboru státní sociální podpory bude ředitelkou MŠ ve správním řízení vydáno rozhodnutí o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání). 8. Závěrečná ustanovení Tato směrnice vstupuje v účinnost dnem Příloha Kalkulace nákladů výpočet úplaty. V Jirnech, dne Iva Křenková ředitelka školy Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 16

17 Příloha č. 1 Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Kalkulace výše školného pro šk. rok 2012/2013 Vychází z celkových neinvestičních výdajů předchozího roku 2011: Dotace zřizovatele Vybrané školné Korekce závěrečným HV na konci úč. období Korekce o náklady na stravování dětí ZŠ Měsíční náklady na jedno dítě odpovídají: Roční korigované neinvestiční výdaje / počet měsíců provozu / kapacita MŠ Limit max. školného činí 50 % této částky, tj. Školné je stanoveno ve výši 660,- Kč měsíčně na jedno dítě. 676 Kč/měs.

18 SMĚRNICE O ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ MATEŘSKÁ ŠKOLA JIRNY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1. Úvodní ustanovení Tato směrnice podrobněji upravuje platové podmínky zaměstnanců mateřské školy, které nejsou stanoveny jinými všeobecně závaznými předpisy. Platové poměry zaměstnanců MŠ se řídí zejména: Zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění, Nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sužbách a správě, v platném znění, Zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, v platném znění, Vyhláškou č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. 2. Kritéria pro přiznání nenárokových složek mzdy 1. Vlastní nadprůměrný pracovní výkon v pracovní činnosti, kladný vztah k práci, přístup k dětem. 2. Dobrá spolupráce s rodiči. 3. Taktní, ohleduplné chování k dětem, rodičům, kolegům. 4. Ochota pomáhat, zastupovat za kolegy, dodržování zásad kolegiality, výkon práce nad rámec vlastní pracovní náplně. 5. Vysoká úroveň čistoty a pořádku na pracovišti. 6. Vkusná a estetická výzdoba svěřených prostor. 7. Vstřícnost, ochota a samostatnost při plnění úkolů nad rámec svých základních povinností. 8. Včasné příchody na pracoviště, stoprocentní nasazení a využití celé pracovní doby. 9. Včasné a kvalitní plnění úkolů daných vedením školy. 10. Snaha minimalizovat absence v zaměstnání. 11. Úroveň vedení potřebné dokumentace. 12. Reprezentace školy na veřejnosti, propagace dobrého jména školy. 13. Ochota vzdělávat se, doplňovat a rozšiřovat si kvalifikaci, účast na kurzech, seminářích, školeních a jiných vzdělávacích akcích. 14. Účast na soutěžích a jejich organizace. 15. Publikační činnost (místní, oblastní i ostatní).

19 16. Péče o svěřenou oblast knihovna + CD vybavení lékáren péče o zeleň pořizování fotodokumentace a její archivace provádění inventarizace majetku publikace do obecního měsíčníku. 17. Účast na akcích pořádaných mimo pracovní dobu besídky MŠ vystupování dětí na veřejnosti akce pro spolky zajišťování těchto a dalších kulturních akcí. 18. Kvalita plnění dalších úkolů vyplývajících z pracovního řádu, např. dozory v ŠJ, účast na poradách, pedagogických radách, schůzkách s rodiči, školení BOZP, PO aj. 19. Naplněnost tříd. 20. Šetrnost k majetku a vybavení školy. 21. Ztížené podmínky výkonu práce (např. práce na třídě s ředitelkou se sníženým podílem její přímé výchovné práce). 22. Ztížené podmínky provozu (malování, údržbářské práce, poruchy a havárie zařízení, apod.). 3. Cestovní náhrady Poskytování cestovních náhrad se řídí Zákoníkem práce a Vyhláškou č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Výše všech poskytovaných náhrad je poskytována v minimální výši předepsané vyhláškou v aktuálním znění. 4. Náhrady mzdy při studiu při zaměstnání Zaměstnanec, doplňující si studiem při zaměstnání předepsanou kvalifikaci pro danou pracovní pozici, čerpá studijní úlevy podle platné legislativy. Podmínky a další podrobnosti jsou stanoveny v kvalifikační dohodě, kterou zaměstnavatel se zaměstnancem v takovém případě uzavře. Vzor dohody je v příloze této směrnice. 5. Závěrečná ustanovení Tato směrnice vstupuje v účinnost dnem Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 19

20 6. Příloha: Vzor kvalifikační dohody V Jirnech, dne Iva Křenková ředitelka školy Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 20

21 Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 21

22 SMĚRNICE K DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI MATEŘSKÁ ŠKOLA JIRNY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice upravuje doplňkovou činnost příspěvkové organizace Směrnice upravuje doplňkovou činnost příspěvkové organizace podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ( 27, 28 příspěvková organizace zřízená územně samosprávným celkem), prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb, v platném znění, a rovněž zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů ( 18, 20). 2. Doplňková činnost 2.1. Podle 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, je příspěvková organizace oprávněna vykonávat doplňkovou činnost Doplňkovou činností se rozumí veškeré činnosti, které příspěvková organizace vykonává mimo činnosti, za jejichž účelem byla zřízena Jednotlivé druhy živností, které příspěvková organizace provozuje, jsou zapsány ve zřizovací listině Z hlediska Zákona o daních z příjmů jsou v 18 uvedena kritéria pro to, co se u příspěvkových organizací posuzuje jako výnos zohledňovaný do hlavní činnosti a naopak, kdy je určitá činnost posuzována jako doplňková, tzn. podnikatelská aktivita se všemi daňovými důsledky z toho plynoucími. 3. Způsob zúčtování 3.1. Doplňková činnost se v účetnictví vykazuje odděleně od běžného hospodaření Na doplňkovou činnost nejsou poskytovány a tedy nemohou být použity prostředky ze státního rozpočtu a prostředky zřizovatele Doplňková činnost nemůže být v ročním zúčtování ztrátová. Ztráta může být vykázána v případě, že ji škola uhradí v rámci celkového výsledku hospodaření doplňkové činnosti Škola musí zřizovateli dokládat efektivnost doplňkové činnosti společně s výsledkem hospodaření za účetní období V případech, kdy nelze oddělit náklady doplňkové činnosti od nákladů hlavní činnosti (například teplo, elektřina, voda), propočítá se podíl nákladů na hlavní činnost a doplňkovou činnost včetně mezd a škola je vrátí do svého rozpočtu vždy do konce kalendářního roku. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 22

23 4. Použití prostředků z doplňkové činnosti 4.1. Škola podniká s majetkem zřizovatele, k němuž má právo hospodaření a udržuje jej z prostředků zřizovatele. Prostředky získané z doplňkové činnosti slouží k dokrytí potřeb v hlavní činnosti, které zřizovatel finančně nepokryl Výsledek hospodaření doplňkové činnosti se na konci účetního období spojí do jednoho zlepšeného hospodářského výsledku a následně rozdělí do fondů. 5. Předmět činností 5.1. Doplňková činnost zahrnuje aktivity vyplývající ze zřizovací listiny školy a dále podle živnostenského oprávnění K škola provozuje tyto okruhy činnosti: vaření pro cizí strávníky. 6. Rozhodování o doplňkové činnosti a vymezení pravomocí 6.1. Ředitel školy rozhoduje o provozování doplňkové činnost a použití prostředků z doplňkové činnosti. Dalšími pravomocemi ředitele školy je rozdělování kompetencí mezi jednotlivé pracovníky, kontroluje hospodářskou činnost Účetní zodpovídá za sledování nákladů a tržeb doplňkové činnosti Pověřený pracovník provádí fakturaci na základě objednávek a smluv, dohlíží na plnění podmínek dodavatelů a splatnosti faktur, rozesílá upomínky a vede evidenci smluv. 7. Plat zaměstnanců z prostředků doplňkové činnosti 7.1. Zaměstnanci vykonávají svoji práci na základě dohody o provedení práce. Výše mzdy je stanovena dohodou Pro vyplácení mzdy musí být splněny určité podmínky: zaměstnanci pracující na základě dohody, musí na konci období prokázat počet odpracovaných hodin, výpočet mzdy provádí mzdová účetní, daň se samostatně vypočítává ze mzdy za doplňkovou činnost Mzdy zaměstnanců školy, kteří pracují na dohody, jsou přeúčtovány do nákladů doplňkové činnosti. Daně jsou odváděny za školu a doplňkovou činnost jednou platbou a prostředky týkající se doplňkové činnosti jsou vráceny a zaúčtovány na běžný účet školy Odměňován pracovníků vyplývá z ujednání v dohodě. 8. Kontrola 8.1. Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitelka MŠ nebo jím pověření pracovníci. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 23

24 9. Účinnost 9.1. Účinnosti tato směrnice nabývá dnem Příloha Kalkulace ceny oběda V Jirnech, dne Iva K ř e n k o v á ředitelka MŠ Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 24

25 Kalkulace ceny oběda 2012 podle skut. nákladů 2011 Příloha č. 1 děti MŠ Še + Ji 3-6 let děti MŠ Še + Ji 7 let děti ZŠ 7-10 let děti ZŠ let dospělí strávníci za rok obědů obědů přesnídávek svačina pití Roční náklady suroviny (normativ) Náklady na suroviny - oběd 20,00 23,00 25,00 27,00 35,00 přesnídávka 7,00 7,00 svačina 7,00 8,00 pití 3,00 3,00 Roční osobní náklady Osobní náklady - oběd 20,05 20,05 20,05 20,05 20,05 přesnídávka 5,83 5,83 svačina 5,83 6,66 pití 2,50 2,50 Roční věcné náklady Věcné náklady - oběd 14,36 14,36 14,36 14,36 14,36 přesnídávka 4,17 4,17 svačina 4,17 4,77 pití 1,79 1,79 z toho obědy 81,66% Celkové náklady - oběd 54,41 57,41 59,41 61,41 69,41 přesnídávky 7,52% přesnídávka 17,00 17,00 svačiny malé 7,21% svačina 17,00 19,43 svačiny velké 0,35% pití 7,29 7,29 pití 3,25% celkem 95,70 101,13 59,41 61,41 69,41 100,00% marže (zisk) Kč 5,59 marže (zisk) % 8,05% účtováno 75,00

26 Náklady na suroviny - normativ Příloha č. 1a děti MŠ 3-6 let děti MŠ 7 let děti ZŠ 7-10 let děti ZŠ let dospělí strávníci CELKEM Jídlo přesnídávka pití oběd svačina malá přesnídávka pití oběd svačina velká oběd oběd oběd Jednotková cena (normativ) 7,00 3,00 20,00 7,00 7,00 3,00 23,00 8,00 25,00 27,00 35,00 Počty vydaných jídel v minulém období 64 leden 0 únor 0 březen 0 duben 0 květen 0 červen 0 září 0 říjen 0 listopad 0 prosinec 0 leden - prosinec celkem jídel za Cena celkem z toho obědy (Kč) = procent: 81,66% přesnídávky ,52% svačiny malé ,21% svačiny velké ,35% pití ,25% celkem Kč 100,00% Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 26

27 Osobní náklady Příloha č. 1b příplatek platový nároková skutečná nenároková složka platu nároková a funkce třída stupeň úvazek tarif za postup slož. platu vedení celkem osobní příplatek odměny měsíčně celkem nenároková celkem odvody % odvody Celkem vč odvodů = =15+16 ved. ŠJ % 0 0 kuchařka % 0 0 kuchařka % 0 0 uklízečka % 0 0 kuchařka % 0 0 ředitelka % 0 0 školnice % 0 0 x x 0, za celý rok : vč. odvodů 36,42% Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 27

28 Věcné náklady Příloha č. 1c Materiál Tisk, knihy, aktualizace Učební pomůcky Spotřeba energie Spotřeba plynu Vodné, stočné Opravy a udržování Cestovné Služby - poštovné Služby - telekomun. a radikomun Školení a semináře Repre 0 Ostatní služby Ostatní náklady z činností Mzdové náklady provoz Zákonné sociální pojištění pro 0 Zákonné sociální náklady 0 Odpisy DM 0 Ostatní fin. náklady Skutečnost MŠ 2011 Skutečnost ŠJ Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 28

29 SMĚRNICE O OBĚHU ÚČETNÍCH DOKLADŮ MATEŘSKÁ ŠKOLA JIRNY, OKRES PRAHA-VÝCHOD 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. Směrnice upravuje oběh účetních dokladů v souladu se: zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznými předpisy (obchodním a občanským zákoníkem), vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 2. Náležitosti účetního dokladu Podkladem pro zápisy v účetních knihách jsou účetní doklady. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které podle 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, musí obsahovat: označení účetního dokladu, obsah účetního případu a jeho účastníky, peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, okamžik vyhotovení účetního dokladu, okamžik uskutečnění případu, není-li shodný s okamžikem podle písmene d), podpisový záznam podle 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Účetní jednotka je povinna vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu způsobem podle 8 odst. 5 zákona o účetnictví. V případě daňového dokladu musí dle 12 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, mít navíc tyto náležitosti: obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,

30 daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění, obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo místo podnikání plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, daňové identifikační číslo plátce, pro něhož se uskutečňuje zdanitelné plnění, pořadové číslo dokladu, rozsah a předmět zdanitelného plnění, datum vystavení dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění, výše ceny bez daně celkem (v české měně), základní nebo snížená sazba daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené o povinnosti uplatnit daň na výstupu podle 46 nebo 47 zákona o dani z přidané hodnoty, výši daně celkem zaokrouhlenou na desetihaléře nahoru, případně uvedenou i v haléřích (v české měně). 3. Fáze oběhu účetních dokladů 3.1 V účetní jednotce vznikají účetní doklady: externí při styku s okolím, interní vznikají v organizaci. 3.2 Kontrola účetních dokladů je: formální, která zahrnuje kontrolu náležitostí účetních dokladů podle zákona o účetnictví a provádí ji zaměstnanec odpovědný za jeho zaúčtování, věcná, která zahrnuje přezkoušení správnosti údajů, shody obsahu dokladu a skutečnosti včetně správnosti výpočtů uvedených v účetním dokladu, shody s vystavenou objednávkou, kupní smlouvou a za přezkoušení věcné správnosti zodpovídá pracovník odpovědný za účetní případ. 3.3 Příprava k zaúčtování doklad se označí číslem z číselné řady a pracovník pověřený za zaúčtování, předepíše na účetní doklad, popřípadě přílohu k účetnímu dokladu, účtovací předpis. 3.4 Opravy na účetních dokladech musí být provedeny tak, že nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví. 3.5 Zaúčtování dokladu znamená zajistit na dokladu poznámku o zaúčtování s podpisem odpovědné osoby a s uvedením data, kdy bylo účtováno. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 30

31 3.6 Archivace znamená stanovení lhůt a stanovení zodpovědných osob. Archivaci účetních dokladů upravuje 33 odst. 8 zákona o účetnictví. 3.7 Skartace je stanovení způsobu skartace dokladů a stanovení zodpovědných osob. 4. Účetní doklady 4.1 Doklady výdajové dodavatelské faktury, doklady k účtování o majetku, doklady k účtování o mzdách, odvodu pojistného sociálního a zdravotního pojištění, daně ze mzdy a srážek mezd, doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách, doklady k ostatním platbám, doklady k účtování o fondu kulturních a sociálních potřeb, doklady k účtování závodní jídelny doklady k účtování cenin. 4.2 Doklady příjmové: oběh pokladních dokladů, oběh bankovních dokladů, podpisové vzory. 5. Přijaté faktury Všechny doručené faktury budou předány na podatelnu, která je povinna je zavést do spisové služby a uložit je na vymezené místo k vyzvednutí. Pověřený pracovník zapíše došlé faktury do knihy došlých faktur nejpozději druhý den po vyzvednutí, fakturu zkontroluje, popřípadě ji vrátí. Zkontrolovanou fakturu označí pořadovým číslem faktury a přidá průvodku k likvidaci faktur. Takto označená faktura musí být pověřeným pracovníkem předána příslušnému odboru nejpozději do druhého pracovního dne oproti podpisu do knihy došlých faktur. Příslušný pracovník po obdržení faktury zajistí: kontrolu věcné a finanční správnosti faktury, Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 31

32 doplní na průvodku rozpočtovou skladbu a číslo organizace, účelový zdroj, v případě nákupu majetku zajistí registraci do majetku připojí přílohy k faktuře: objednávka, dodací list, kopie smlouvy V případě reklamace pověřený pracovník, který kontroluje věcnou správnost účetního dokladu, uvede do reklamačního zápisu důvod reklamace a účtovanou částku za nedodané zboží sníží. Následně předá kopii reklamačního zápisu finanční účtárně spolu s fakturou k proplacení. Před zaplacením a zaúčtováním provede účtárna nebo pověřený pracovník kontrolu náležitostí faktury, přípustnost operace, doplní účetní předpisy, po zaplacení zapíše v knize došlých faktur datum úhrady a fakturu založí. 6. Doklady k účtování o majetku Protokol o převzetí DHM vyhotovuje pověřený pracovník příslušného oddělení ve dvou vyhotoveních při převzetí DHM do evidenčního stavu organizace. Jedno vyhotovení pošle finančnímu oddělení k zaúčtování a druhé si zanechá pro evidenci majetku. Protokol schvaluje vedoucí oddělení nebo jím pověřený pracovník. Pracovník ověřený vedením evidence zajistí kontrolu správnosti dokladu a opatří jej podpisem. Na základě tohoto účetního dokladu se vyhotovuje inventární karta DHM v majetkovém oddělení. Tento postup se dodržuje u dlouhodobého nehmotného majetku, jehož cena pořízení překročí stanovený cenový limit podle právních předpisů. Inventární karty DHM a DNM vyhotovuje formou záznamu do počítače pověřený pracovník v jednom vyhotovení při převzetí DHM a DNM do evidence majetku. 7. Zásoby Evidence a pořízení zásob upravuje směrnice č. 3/2009. Evidence drobného hmotného majetku od 0 Kč do Kč a drobného nehmotného majetku od 0 Kč do Kč se vede v podrozvahové evidenci v kusech a pořizovacích cenách. Pořízení se účtuje přímo do spotřeby na účet nákladů. 8. Drobný dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od Kč do Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění Kč do Kč se účtuje na příslušných majetkových účtech 018 a 028. Evidence a účtování upravuje směrnice č. 2/2009. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 32

33 9. Doklady k účtování o mzdách Podkladem pro účtování mezd včetně příslušenství jsou podklady mzdové účetní: přehled vyplacených mezd celkem, vyúčtování za výplatní období, tj. měsíc, přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách, přehled odvodu na zdravotní pojištění dle pojišťoven, přehled srážek, hromadné příkazy k úhradě, složenky a jejich seznamy. Dokumenty pro výplatu mezd vyhotovuje pověřený pracovník. Dokumenty pro výplatu mimořádných odměn předkládá vedoucí účetní jednotce mzdové účtárně ke zpracování. 10. Doklady při poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách Podkladem pro poskytování náhrad výdajů při pracovních cestách je Cestovní příkaz, který je současně účetním dokladem. Pracovní cestu schvaluje vedoucí účetní jednotky nebo jím svěřený pracovník. Před započetím pracovní cesty se může zaměstnanci na jeho požádání vyplatit záloha. Výše zálohy se zapíše na cestovní příkaz a vystaví se výdajový pokladní doklad. Po ukončení pracovní cesty je zaměstnance povinen do deseti dnů od skončení pracovní cesty předat účtárně veškeré doklady a vrátit nevyúčtovanou část zálohy do pokladny. Před koncem roku je zaměstnance povinen předložit vyúčtování a vrátit zálohou nejpozději 3 dny před posledním pracovním dnem v roce, aby mohly být výdaje z pracovní cesty zaúčtovány do období, ve kterém se pracovní cesta uskutečnila. Pověřený zaměstnanec účtárny provede věcnou a formální kontrolu všech dokladů předložených zaměstnancem po ukončení pracovní cesty. Vyúčtování předá pokladníkovi k zajištění výplaty cestovních náhrad nebo k inkasu nevyúčtované části zálohy. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 33

34 11. Doklady k ostatním platbám Pokyny k ostatní, platbám (např. zálohy, nájemné, splátky ) vystavují správci formou platebních příkazů. Pokyny dále předávají finančnímu odboru a ten následně účtárně, která vystavuje příkaz k úhradě pro peněžní ústav a zabezpečuje proúčtování platby. 12. Doklady k účtování o sociálním fondu Tvorbu, používání a hospodaření se sociálním fondem upravuje směrnice ředitelky školy o FKSP. Oběh účetních dokladů je obdobný jako v bodě 11 této směrnice. 13. Doklady k účtování jídelny (stravenky) Hospodaření a účtování v oblasti stravování upravuje kolektivní smlouva. Oběh účetních dokladů je shodný s oběhem cenin. 14. Doklady k účtování cenin Nákup cenin zabezpečuje pověřený pracovník ze záloh poskytnutých pokladníkem podle potřeb při výkonu jednotlivých činností. Bezodkladně po nákupu cenin předkládá pracovník pokladníkovi doklad pro zaúčtování. Pracovník pověřený nákupem cenin zajišťuje jejich evidenci a inventarizaci. 15. Odběratelské faktury Odběratelské faktury vystavuje finanční účtárna na základě příkazu k vystavení faktury od příslušného oddělení. Odběratelské faktury se číslují postupně jednou číselnou řadou. Účtárna je zodpovědná za vedení evidence faktur v knize odeslaných faktur, sleduje splatnosti jednotlivých faktur, zajišťuje zaúčtování pohledávek, upomíná odběratele po uplynutí lhůty splatnosti, postoupení pohledávky k vymáhání, vystavuje faktury na smluvní pokutu, úrok z prodlení apod. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 34

35 Odběratelské faktury kontroluje po věcné a formální stránce, schvaluje a podepisuje vedoucí finančního oddělení. 16. Pokladní doklady Pokladní doklady jsou: pokladní kniha, příjmové pokladní doklady, výdajové pokladní doklady, přílohy příjmových a výdajových pokladních dokladů. Pokladní operace smí provádět pouze hmotně odpovědný pracovník pokladník. Povinnosti pokladníka: zabezpečuje, prověřuje a odpovídá za to, že pokladní doklady k výplatě mají stanovené náležitosti, chronologicky vede záznamy v pokladní knize, dodržuje stanovený pokladní limit Kč, dvakrát měsíčně předkládá doklady o pokladních operacích s pokladní knihou k ověření dokladů; po ověření jsou doklady předány tentýž den ke kontrole a zaúčtování do účtárny Příjmový pokladní doklad vystavuje jej pokladník ve dvou vyhotoveních, přičemž na základě originálu dojde k zaúčtování do pokladní knihy a přiloží se k vyúčtování pokladny, které se předá do účtárny; kopie zůstává uložena v pokladně a archivuje se společně s pokladními doklady Stvrzenka vystavuje ji a podepisuje pokladník ve třech vyhotoveních ihned při příjmu peněz do pokladny. Originál předává plátce, jedna kopie tvoří součást pokladního dokladu, který s originálem zápisu pokladní knihy předá odpovědnému pracovníkovi účtárny. Poslední kopie zůstane v bloku. Stvrzenku podepíše pověřený pracovník, který peníze přijal Výdajový pokladní doklad vystavuje jej pokladník jednou při výdeji peněz z pokladny a předkládá jej spolu s příslušným dokladem k zaúčtování a k archivaci. Doklad musí obsahovat podpis pokladníka a příjemce peněz Bankovní doklady Bankovní doklady: příkazy k úhradě a výpisy z bankovních účtů. Příkaz k úhradě vystavuje jej účtárna, je opatřen dvěma podpisy osob, které mají dispoziční právo k účtům u příslušné banky podle platných podpisových vzorů. Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 35

36 Výpisy z bankovních účtů bankovní ústav zpravidla denně doručuje ke kontrole účtárně. 17. Podpisové vzory Podpisové vzory osob oprávněných vydávat a schvalovat dispozice s rozpočtovými prostředky u peněžních ústavů zajišťuje a aktualizuje účtárna. Originál seznamu podpisových vzorů je zasílán do příslušných peněžních ústavů, kopie je uložena v účtárně. V případě organizačních a personálních změn, v jejichž důsledku dojde ke změně správců finančních prostředků a z toho plynoucích kompetencí a odpovědností, oznámí ředitel příslušného odboru tuto změnu finančnímu odboru se současným předáním nových podpisových vzorů. 18. Archivace Archivace se provádí dle zákona o účetnictví a dle spisového a skartačního řádu. Účetní doklady, včetně příloh, uschovává finanční účtárna v archivu po dobu 5 let následující po roce, kterého se týkají. Originál objednávek a smluv se uchovávají rovněž po dobu 5 let. 19. Kontrola Kontrolu dodržování této směrnice vykonává ředitel účetní jednotky nebo jím pověření pracovníci kontroly. 20. Závěrečná ustanovení Tato směrnice vstupuje v účinnost dnem V Jirnech, dne Iva Křenková ředitelka školy Iva Křenková, MŠ Jirny Strana 36

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ SMĚRNICE Obce Klokočná č. 2/2015 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo ) schválilo na svém zasedání dne 28. 01. 2015 tuto směrnici, která stanovuje postup při oběhů

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ 294 26 tel. 326 394 031, 702 123 515 e-mail: zsskalsko@centrum.cz WWW: zs-msskalsko.cz IČO 710 02 693 1. Úvodní ustanovení

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Všetaty okres Mělník, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: ZŠMŠV/ 1 /2013 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Jelena Darášová,

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů

OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ. Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů 1 OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Obec Vrchovany Vnitroorganizační Směrnice č. 1/2013 o oběhu účetních dokladů Obec : Vrchovany IČ : 00673081 Zpracoval: Jaroslav Křupala Směrnici schválil: Jaroslav Křupala starosta

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most, příspěvková organizace Obecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace. Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Mateřská škola Gemerská, příspěvková organizace Vnitřní směrnice č. 1 Směrnice pro stanovení úplaty za předškolní vzdělávání č.j.: 45/2014 Účinnost od: 1. 9. 2014 Spisový znak: A 1 Skartační znak: A 10

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č. j.: ZSJ /2014 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 30. 6. 2014 Směrnice nabývá

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Úplata za předškolní vzdělávání

Úplata za předškolní vzdělávání Příloha č. 4 Základní škola a mateřská škola Dolní Bojanovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Směrnice č. 14/2008 Úplata za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Na základě 123 odst. (4) zákona

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Škola Čakovičky Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Účinnost od: 1.9. 2015 Tento pokyn vychází z: - 123 odst. 2 a odst. 4, školského zákona a dále podle - 6 vyhlášky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Malšova Lhota, Lhotecká 39 SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE MĚSÍČNÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.:zsmsml_0215 / 2014 Vypracovala: Bc. Radka Peterová Schválila:

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu.

Výpočet neinvestičních nákladů na dítě se provede podle přílohy č. 1 tohoto pokynu. Mateřská škola Hladké Životice Pokyn ředitele mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání Č.j.: Účinnost od: 1.9.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tento pokyn vychází z: - 123 odst.

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Lázně Bohdaneč ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní rok 2015/16 Vypracoval:Mgr. Aneta Burešová Zástupkyně ředitele školy Schválil:Mgr. Bc. Jan Ĺuptovský ředitelškoly Pedagogická

Více

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy

Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Pravidla Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. pro hospodaření s fondy Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Hospodaření Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. (dále jen VVI ) se řídí 21 30 zákona č. 341/2005

Více

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 4/2010 o oběhu účetních dokladů { Obec: Záměl IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Směrnici schválil: Datum zpracování: Směrnice nabývá platnosti: Směrnice nabývá účinnosti: Štěpánka Slezáková NOVOí;J~ Jr&:.J= 11 ;f -2.010 tf i 4.040 t1 4.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 MŠ Kytič ka Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, p. o. 460 06 L i b e r e c 6 IČO 72741465 Tel: 485 130 971 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Kytička, p.o. Burianova 972/2, Liberec 6 Účinnost

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Sedmikráska Olomouc Škrétova 2, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Vnitřní směrnice: Vypracovala: Schválila: Mateřská škola Sedmikráska

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOMĚŘICE, příspěvková organizace se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 727 440 81

MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOMĚŘICE, příspěvková organizace se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 727 440 81 MATEŘSKÁ ŠKOLA LITOMĚŘICE, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice Směrnice č. 7 Úplata za předškolní vzdělávání a stravné Účinnost od 1. 9. 2012 Aktualizace 1. 9. 2015 Mgr. Monika Mejtová Ředitelka

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk tel. : 325 588 345, e-mail : zshrjesenik@volny.cz 1.1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace, Zátiší č. 91, 798 12 Kralice na Hané 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1.1.1ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006

ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD. Směrnice nabývá účinnosti: Tato směrnice platí s účinností od 1.1.2006 ODPOVĚDNOSTNÍ ŘÁD Obec Rájec Adresa: Rájec č. 98, 789 01 Zábřeh Směrnici zpracoval: Marie Linhartová, účetní obce Směrnici schválil: Ludmila Balcárková, starostka obce Projednáno v zastupitelstvu obce

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 366 /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26. 8. 2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 Marcela

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY V MATEŘSKÉ ŠKOLE PRO ŠKOLNÍ

Více

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny

Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA ŠKOLSKÉ SLUŽBY Č.j.: 744/2012 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Vizovice, okres Zlín Palackého nám. 888 763 12 Vizovice Směrnice č. 5 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah : 1. Úvodní ustanovení 2. Plátci

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ . ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2014 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.5.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 15.5.2014 Směrnice

Více

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Žďárná VNITŘNÍ SMĚRNICE STANOVENÍ ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Základní školy a mateřské školy bratří Fričů Ondřejov 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace U Školy 321, 594 51 Křižanov Číslo směrnice: 21 Č.j.: Vypracoval: Schválil: ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PhDr. ZBYŇKA MRKOSE, BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ZÁSADY ČERPÁNÍ FONDU KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ROK 2014 od 11. března 2014 do 31. prosince 2014 2 VNITŘNÍ PŘEDPIS Část: 26 Základní

Více

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Základní škola a Mateřská škola Vysoké Pole, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní směrnice školy Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole Vydal: ředitel Základní školy a Mateřská školy Vysoké

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

Čl. 1 Obecná ustanovení

Čl. 1 Obecná ustanovení Mateřská škola Třebíč, ul. Okružní, příspěvková organizace Okružní 962/13, 67401 Třebíč, tel. 568853045, IČO 709 40 223 Vnitřní směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Třebíč, ul. Okružní,

Více

Poplatek ve školní družině

Poplatek ve školní družině Poplatek ve školní družině 1. 9. 2011 Škola., Lovosice Organizační řád školy. Poplatek ve školní družině Č.j.: Účinnost od: 1. září 2011 Spisový znak: Změny: 1. 9. 2013 Skartační znak: Číslo: Datum: Změna:

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Klášter Hradiště nad Jizerou Směrnice č.j 1 /2014 Vypracoval: Mgr. Hana Hyková ředitelka školy Schválil: ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy

Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Základní škola J.Vohradského Šluknov, okres Děčín Organizační řád školy Číslo směrnice: S 06/2011 Vypracoval:, řed. školy Schválil:, řed. školy Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 4. 2011 Obecná ustanovení

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace se sídlem Školní 558/10, Krásná Lípa ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 29 SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obsah: 1. Obecná

Více

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila:

Obsah směrnice: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Schválila: Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Směrnice č. 1 Směrnice ředitelky školy ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v Mateřské škole Markova

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 06. OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Vypracoval: Schválil: ZSJN/90/2008 Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty

Základní škola a Mateřská škola Habrovany, příspěvková organizace, Habrovany 189, 683 01 Rousínov. Směrnice ředitelky školy. Stanovení výše úplaty Směrnice ředitelky školy Stanovení výše úplaty Č. j.: 38/2014-1 Účinnost od: 1. 5. 2015 Spisový znak: Počet příloh: 1 Změny: Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Klášter Hradiště nad Jizerou Směrnice č.j 1 /2014 Vypracoval: Mgr. Hana Hyková ředitelka školy Schválil: ředitelka školy Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Vnitřní

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 86 34 05 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 146/2012 Vypracovala:

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 234/2012 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a mateřská škola Tomáše Ježka Ralsko Kuřívody Příspěvková organizace, IČO: 727 42 607, tel.č.: 487 898 150-1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Kuř. 114/2015 Vypracovala:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 872 /2010 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Pedagogická rada projednala

Více

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Obecná ustanovení Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání Č. j. ZŠ 68/13 Spisový znak: A1 Skartační znak: A10 Vypracoval: Mgr. Renáta Sztefková

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 243 /2013 Vypracoval: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Schválil: Mgr. Lenka Matoušovská, ředitelka školy Spisový znak Skartační znak A.1. A10 Směrnice nabývá

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rosovice, okres Příbram ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 96/2015 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Řehková Pavla Mgr. Zdenka Pecharová A.1. A10 Pedagogická

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracovala: Schválil: Spisový znak Skartační znak OLS-129/2013 A.1. A10 Pedagogická rada projednala dne 29.5.2013

Více

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny:

SMĚRNICE. S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP. SOŠ, Louny, PO. Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011. Název předpisu: Změny: SOŠ, Louny, PO SMĚRNICE Účinnost předpisu: 01.01. 2011 Pořadové číslo: 3/2011 Správce předpisu: Ekonomický útvar Název předpisu: S M Ě R N I C E k tvorbě a čerpání FKSP Změny: p.č. č. předpisu název předpisu

Více

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015

Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Směrnice pro výběr úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole č. j. 7/2015 Článek I. Legislativní rámec Tato směrnice nahrazuje směrnici č. j. 3/2012 ze dne 25. 01. 2012. Směrnice byla vypracována

Více

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 50. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: SM 5 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak Mgr. Renata Hacaperková, ředitelka školy Mgr. Renata Hacaperková, ředitelka školy A.1. A10 Pedagogická

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Rakvice ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení. Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9

Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 Oběh účetních dokladů obecního úřadu na rok 2 0 0 9 1. Schvalování hospodářských operací 1.1 Zřízení účtů u peněžního ústavu, nakládání s prostředky na účtech Oprávnění ke zřízení účtů a disponování s

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jevany ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 133 /2012 Vypracoval: Schválil: Spisový znak Skartační znak A.1. A10 Pedagogická rada projednala dne 30.8.2012 Směrnice

Více

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola se speciální třídou Bohumín-Nový Bohumín Nerudova 1040, příspěvková organizace SMĚRNICE ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: MŠNer.: 34/13 Školní rok 2013/2014 Vypracovala : Bc. Miroslava

Více

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Čl. 1. Základní ustanovení Tato směrnice je v souladu s 35 a 123 zákona 561/2004 Sb. ( školský zákon ) a s vyhláškou č. 14/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 43/2006

Více

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012)

Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Směrnice ke stanovení podmínek úplaty za předškolní vzdělávání ( platná od 1.3.2006, aktualizace přílohy 1.9.2012) Ředitel Základní školy a Mateřské školy Borek podle 123 odst.2 a 4 zákona č. 561/2004

Více

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ SMĚRNICE č. B-2 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 1 Mateřská

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Mgr. Alena Botková, Pedagogická rada projednala dne 23. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín- okres Litoměřice Velemín 170, 411 31 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne 17.června 2013 Směrnice nabývá platnosti

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková,

Více

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ

STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ SMĚRNICE č. B-2 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ Mateřská škola, Praha 9 Horní Počernice, Chodovická 1900, příspěvková organizace Chodovická 1900/34, 193 00 Praha 20 1 Mateřská

Více

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Mateřská škola Havířov Město Puškinova 7a/908 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Plátci Čl. 3 Základní částka úplaty

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Lovecká 11, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 7. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PLATBA STRAVNÉHO Č.j.: Sm07/2010/A10 Vypracoval: Kateřina Sýkorová,

Více