ÚNOR Vážení čtenáři městských novin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2010. Vážení čtenáři městských novin"

Transkript

1 ROČNÍK 4. ČÍSLO 1 MĚSTSKÉ NOVINY ÚNOR EČICI ŘMĚSTSKÝ ÚŘAD V ČERVENÉ Městský úřad Červená Řečice Červená Řečice Tel.: Fax: Úřední hodiny Po Út - Čt Pá Vážení čtenáři městských novin SMRÁDEČEK ALE TEPLOUČKO aneb CO NĚKTEŘÍ Z NÁS PÁLÍ A VŠICHNI TO DÝCHÁME Spalovaný materiál Vznikající zplodina Důsledky na zdraví celobarevné letáky,časopisy, toxické, rakovinotvorné nápojové kartony těžké kovy způsobují vrozené vady chemicky ošetřené dřevo, dioxiny, furany, chlorovodík záněty kůže, očí, dřevotříska, odložený nábytek, hexachlorbenzen, polychlor.bifenyly poškození imunitního syst., nápojové kartony, plasty, změny hormonálního systému koberce, tapety formaldehyd rakovina a mutagenníúčinky, alergie polypropylen, polyethylen, rakovinotvorné, PET láhve, guma polycyklické aromatické uhlovodíky toxické a mutagenní účinky dráždí oči, sliznice nosu, umělé textilie čpavek, kyanovodík bolesti hlavy, závratě poškozují ledviny a játra, měkčené plasty ftaláty způsobují vrozené vady jedovatý, váže se na plasty, listí, tráva oxid uhelnatý krevní hemoglobinm Příjemné posezení u rozehřátých kamen a více ohleduplnosti ke svému zdraví i zdraví Vašich spoluobčanů sousedů, Vám přeje MěÚ Červená Čečice

2 Zápis č. 1 Městské zastupitelstvo Ad.1 Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání. Úkoly byly splněny. ZM vzalo na vědomí. Ad.2. ZM projednalo a schválilo podepsání smlouvy na hospodaření v městských lesích s Městskou správou lesů Pelhřimov, s.r.o., K Silu 1980 na dobu 10 let s roční výpovědní lhůtou. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0. Ad.3. ZM schválilo prodej betonové třísloupcové trafostanice Červená Řečice ČOV TS č (bez transformátoru, typový výkon 400 kva) a přívodního venkovního vedení VN 22kV, AlFe 3x42/7 mm2 v délce 76 m, nacházející se na pozemku p.č. 411/12 v k.ú. Červená Řečice. E.ON Česká republika s.r.o. České Budějovice. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn bez připomínek. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0. Ad.4. ZM schválilo darovat pozemek ve vlastnictví města na fotbalovém hřišti pod kabinami parc.č. 628 o výměře 128 m2 TJ Tatran Červená Řečice za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby a provedení zápisu do KN vlastní stavby kabin (zlegalizovat existenci stavby). Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 2. Ad.5 ZM projednalo žádosti o finanční příspěvky: - Žádost p. Milana Miksy, Pelhřimov: na provozování pojízdné prodejny v místních částech. ZM schválilo čásku 5000,-Kč. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0. - Žádost o finanční příspěvek na činnost Občanského sdružení Slunečnice ze Řečice. ZM schválilo částku ,- Kč. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel 1. Ad.6 ZM projednalo navrhovanou provozovatelkou smlouvu s firmou VODAK Humpolec na rok 2010 a schválilo smlouvu podepsat. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 2 ZM schválilo zvýšení ceny stočného o 2,-Kč v Červené Řečici a všech místních částech - Milotičky, Zmišovice, Těchoraz a Popelištná. Vodné zůstává beze změny. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 2. Ad.7. ZM schválilo podepsání smlouvy o zřízení věcného břemena - umístění kabelu NN garáže v k.ú. Červená Řečice na pozemky parc.č. 1874/1, 1890/ a 2089/3 zapsané na LV č v katastrálním území Červená Řečice. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0. Ad.8. Starostka informovala ZM o probíhajících dotacích, které město již realizuje nebo připravuje. ZM vzalo na vědomí. ZM schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy venkova na opravy kapliček v místních částech Milotičky, Popelištná Těchoraz a Zmišovice. Hlasování: pro 9, proti 1, zdržel 1. ZM schválilo zadání a výrobu Orientačního systému (směrových tabulí) pro Červenou Řečici firmě p. Jilka Václava. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0. ZM bylo ukončeno ve h. ZAPIS Č.8. Ad.1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání. Úkoly byly splněny. ZM vzalo na vědomí. Ad.2. Jednání ZM se zúčastnili zástupci Městské správy lesů Pelhřimov Ing. Kodeš a p. Makovička s návrhem na prodloužení smlouvy o nájmu lesních pozemků a podali informace o stavu a hospodaření v městských lesích. ZM vzalo na vědomí informaci o hospodaření v městských lesích.

3 Schválení smlouvy o nájmu lesních pozemků na další období bude řešeno na příštím jednání ZM č. 1/2010. Ad.3. ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Červená Řečice č. 2/2009, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy pro území města Červená Řečice pro školní rok : Základní škola Pelhřimov, Na Pražské Ad.4 ZM schválilo Rozpočtové provizorium na I čtvrtletí r ve výši _ skutečnosti r : rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí r ve výši _ skutečnosti r se stanovuje na období leden březen 2010, výše nesmí být překročena, nejpozději do bude ZM předložen k projednání návrh rozpočtu na r (po předchozím zveřejnění na úřední desce). Ad.5 ZM projednalo návrh na odkoupení pozemku parc. č. 1877/4 ostatní plocha, příjezdová komunikace k parcelám na Pražské o výměře 248 m2 za cenu 100,-Kč /m2. ZM souhlasí s odkoupením pozemku od majitelů za dohodnutou cenu 100,- Kč/m2 a s nabytím nemovitosti do majetku města. Ad.6 ZM jednalo o pozemku parc.č.628 ve vlastnictví města (pod kabinami) a jeho darování TJ Tatran Červená Řečice. Návrh na pronájem pozemku pod kabinou na dobu neurčitou TJ Tatranu Červená Řečice nebyl schválen. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 2 Návrh odložit projednání na příští ZM byl schválen. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 1. Ad.7. ZM projednalo a schválilo návrh kupní smlouvy na prodej betonové třísloupcové trafostanice Červená Řečice ČOV (bez transformátoru) na pozemku parc.č. 411/12 v k.ú. Červená Řečice a přívodního venkovního vedení v délce 76 m - společnost E.ON Česká republika s.r.o. České Budějovice - za cenu ,- Kč + DPH. ZM s prodejem souhlasí a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje. Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi 1. Ad.8. ZM schválilo dodatek smlouvy o podmínkách svozu a likvidaci odpadů pro rok Výsledná cena, kterou bude SOMPO, a.s.v roce 2010 účtovat je 559,-Kč na 1 obyvatele. Cena pro občany zůstává nezměněna 500,- Kč za 1 obyvatele nebo rekreační objekt. Ad.9. ZM schválilo Rozpočtové změny dle přílohy. Ad 10. ZM projednalo žádost pí. Miková o místnost na provozování rehabilitace v Červené Řečici. ZM schválilo pronajmutí bytu v č.p. 12. Ad.11. Žádost nájemkyně restaurace Na radnici v č.p. 19 K. Scherklové o odpuštění čtvrtletního nájemného za období leden březen 2010 z důvodu plánované rekonstrukce v nebytových prostorách ZM schválilo. Ad.12. ZM schválilo zadání zpracování a podání projektu Protipovodňová ochrana města Červená Řečice Bezdrátový rozhlas a digitální zpracování protipovodňového plánu zpracovatel pí Ing. Vohralíková Pavla. Ad.13. Nabídka na pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou chybným rozhodnutím pojišťovna Kooperativa. ZM pojištění zastupitelů neschválilo. Hlasování: pro 0, proti 0, zdržel 9. Ad.14. ZM schválilo prezentaci města v turistickém průvodci u vydavatelství SOUKUP & DAVID, Praha. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 1. Ad.15 ZM projednalo splácení nedoplatku nájemného v č.p. 19 restaurace Na radnici bývalou nájemkyní. ZM schválilo dodržet splátky navržené nájemkyní s konečnou lhůtou pro úhradu celkové dlužné částky nejpozději do , poté přistoupit k vymáhání exekutorskou kanceláří. Hlasování: 9, proti 0, zdržel 0. Ad.16. ZM schválilo zajištění elektronické spisové služby města Červená Řečice hostovanou spi-

4 sovou službou včetně zabezpečeného úložiště provozovanou v technologickém centru ORP Pelhřimov dle podmínek ORP Pelhřimov. Ad.17. ZM schválilo vyřazení investičního majetku (projekty), hmotného majetku (pozemky LV 1) a návrhy na vyřazení z evidence majetku dle přílohy provedených inventur. Ad.18 - Starostka p. Bečková Zdeňka informovala o podané žádosti o dotaci na vrácení 50 % nákladů na zpracování žádosti o dotaci z EF (rekonstrukce náměstí) Sdružení obcí Vysočiny schváleno. Byl vypsán termín do pro podávání žádostí na Ministerstvo pro místní rozvoj na podporu bydlení (podpora výstavby technické infrastruktury - stavební parcely) -žádost na 1.etapu devíti stavebních parcel se připravuje. ZM vzalo na vědomí. - Žádost p. Weisse o vyloučení dopravy obousměrně instalováním dopravních značek zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům v ulici mezi starým hřbitovem a nemovitostí p. Weisse a vjezd povolit jen pro občany, kteří v této ulici mají své nemovitosti, schválena nebyla. Hlasování: pro 2, proti 3, zdržel 4. Radnice informuje Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál informuje. Policie České republiky, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kraje Vysočina, oddělení služby pro ZBM Pelhřimov v rámci okresu provedla v roce 2009 kontrolní akce formou dohledu při konání mysliveckých honů. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností držitelů zbrojních průkazů, dle ustanovení 29 zákona č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu a zákona č. 449/2001 Sb. O myslivosti. Jednotlivé kontrolní akce byly zaměřeny na kontrolu dokladů, které musí mít u sebe střelci při výkonu práva myslivosti včetně dokladů ke zbrani. Účastníci honů byli při zahájení, ale někdy i při konci akce kontrolováni, zda nepožili alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky. V roce 2009 bylo celkem provedeno 24 kontrolních akcí, při kterých bylo zkontrolováno 304 držitelů zbrojních průkazů včetně zbraní. Samotným vyhodnocením kontrolních akcí byly zjištěny celkem čtyři přestupky porušení povinností držitelů zbrojních průkazů. Ve třech případech se jednalo o požití alkoholických nápojů. Při dechové zkoušce, provedené přístrojem Dräger, se ukázaly hodnoty od 0,11 do 0,35 promile alkoholu v dechu. V jednom případě účastník mysliveckého honu u sebe neměl potřebné doklady pro výkon práva myslivosti. Zjištěné přestupky byly řešeny v blokovém řízení. V průběhu prováděných kontrol se všichni účastníci mysliveckých honů chovali vstřícně a ochotně, za což Všem patří ze strany policie poděkování. V loňském roce bylo dále provedeno i šest kontrolních akcí formou dohledu na střelnicích a v jednom případě byl vykonán dohled při konání střelecké soutěže. Při této kontrolní činnosti nebylo zjištěno žádné porušení zákona o zbraních. Musíme také připomenout, že loňský rok probíhala zbraňová amnestie, kdy občané měli možnost odevzdat nelegálně drženou zbraň na policii a po provedené expertíze tak držení zbraně zlegalizovat. Zbraňová amnestie probíhala od února do konce července letošního roku. Na Pelhřimovsku bylo odevzdáno celkem 72 zbraní. Většinou to byly zbraně lovecké a krátké zbraně jako pistole nebo revolvery. Zajímavostí byl samopal z II. světové války, ruské výroby nebo opakovací puška vz. Mauser. Dopravní nehodovost za rok 2009 Rok Celkem DN Usmrceno 3 12 Těžké zranění Lehké zranění Škoda 19,1 mil. 46,6 mil.

5 Příčiny Rok Nepřiměřená rychlost Nedání přednosti Nesprávné předjíždění Nesprávný způsob jízdy Ostatní Z toho pod vlivem alkoholu Počet nehod v roce 2009 klesl, ale je to způsobeno i tím, že od došlo ke změnám v oznamovací povinnosti u dopravních nehod. 1) při dopravní nehodě došlo k usmrcení nebo zranění osob 2) hmotná škoda na některých ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech je vyšší než korun 3) při nehodě došlo ke škodě na majetku třetí osoby 4) při nehodě došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace( dopravní značka, utržená krajnice apod.) 5) účastníci nehody nejsou schopni při vynaložení přiměřeného úsilí odstranit následky dopravní nehody ( likvidace ekologické havárie apod.) Nehody chodců, cyklistů, motocyklistů Rok Chodci Z toho na přechodech 4 7 Cyklisti 20 (1 ) 15 Z toho alkohol 4 4 Motocyklisti Z toho zahynuli 0 4 Mateřská školka K 1.září 2009 máme zapsáno celkem 31 dětí. V provozu jsou dvě třídy. Ve třídě starších dětí 18, ve třídě mladších dětí 13. Od října mohou děti navštěvovat čtyři zájmové kroužky kroužek cvičení Pilates, hry na flétničku, výuky anglického jazyka a Muzikoterapie. Během letních prázdnin byla provedena výměna podlahové krytiny v jídelně u starších dětí. V rámci grantového programu Fondu Vysočina Naše školka byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení pro děti i dospělé. Od 1.září mohou děti i zaměstnanci využívat pěkných a moderních prostor sociálního zařízení. Od poloviny října máme v provozu internetové stránky: Poděkování: Panu ing.syrovátkovi K., který pro naši školu opatřil novou zahradní sekačku, na kterou ještě přispěl finančním darem. Panu ing. Píšovi L. st. za bezplatnou dodávku brambor do naší školní jídelny. Paní Radce Kuběnové, která upekla dětem vánoční perníčky, ty si pak děti samy nazdobily. Tatínkům našich dětí / Kölbl R., Krbec P., Mráček J., Houser P., Beneš R. /, kteří odhrnuli ze střechy budovy mateřské školy sníh.

6 ZÁPIS DO ŠKOLKY Zápis dětí do Mateřské školy v Červené Řečici na školní rok se uskuteční v úterý 16. března 2010 v budově MŠ dopoledne od hodin a odpoledne od hodin. K zápisu si rodiče přinesou vyplněné tiskopisy: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a Evidenční list. Tiskopisy si mohou rodiče stáhnout z internetových stránek mateřské školy / www. mscervenarecice.cz / nebo si je osobně vyzvednout v týdnu od v budově mateřské školy. Přijímáme i děti mladší 3 let. Turková V. Počítačový koutek Co nás zajímá Historie Internetu - II.díl O roku 1991 můžeme mluvit jako o internetovém počátku v Československu. Firma Eurotel v roce 1990 obdržela licenci a měla tak na nějakou chvíli zaručený monopol nejen na mobilní, ale i na datové sítě.samotní obyvatelé si internet sice užívat nemohli, neboť nebyl pro veřejnost, ale věci se již daly pomalu do pohybu. Stále ještě nemůžeme mluvit o internetu v takové podobě, jaký ho známe dnes. O nějakém stahování ať už čehokoliv nemohla být ani řeč. O první pražský uzel se pokoušel Milan Štěrba z VŠE Praha. Jeho snahu úspěšně dokončili Jiří Orság a Pavel Rosendorf z VŠCHT Praha. Milan Štěrba během svého studijního pobytu v INRIA založil v polovině roku 1990 vrcholovou doménu.cs, a počítač inria.inria.fr se tak stal na nějakou dobu prvým československým hlavním nameserverem. Později starost o vrcholovou doménu.cs převzali Štěrbovi kolegové z VŠCHT, a ta jim zůstala až do vzniku CZ.NIC. Za zmínku stojí i to, že grant, který získala INRIA v té době od francouzské vlády, umožnil, aby se skupina lidí z České republiky mohla v INRIA postupně zúčastnit stáží a seznámit se tam s technologií a praxí Internetu. To ovšem nebylo jediné místo, kam se jezdilo na zkušenou. Někteří jezdili do Lince, jiní se dostali dokonce do USA, do kolébky Internetu. Shodou okolností rakouská síť ACONET, jejímž prostřednictvím bylo Československo v roce 1990 připojeno v Linci k evropské síti EARN, přešla v následujícím roce na Internet. Tím se otevřela akademické sféře (vysokým školám a ústavům akademie věd) nádherná příležitost využít této skutečnosti k experimentálnímu připojení do Internetu. To proběhlo po zvýšení rychlosti pevného spoje mezi Prahou a Lincem na úroveň 19,2 kb/s a jeho rozdělení na dva samostatné okruhy (jeden pro EARN, druhý pro Internet) v listopadu Internet se stal mimořádně atraktivním zejména svými interaktivními službami (například službou Telnet, tj. dálkovým terminálovým přístupem na alfanumerické úrovni nebo službou FTP, interaktivně řízeným přenosem souborů apod.), které EARN a tehdejší EUnet neposkytovaly. Lákal rovněž svou rozsáhlostí, která se neustále nevídaným způsobem zvětšovala a dovolovala kontaktovat významná světová akademická centra. V červnu 1992 byl ministerstvem školství přijat návrh a na výstavbu akademické sítě bylo přiděleno 20 milionů korun. Protože v té době bylo již jisté, že se Československo rozdělí na dva samostatné státy, byl návrh schválen v novém pojetí. Místo realizace sítě FESNET byla schválena realizace sítě CESNET (Czech Educational and Scientific NETwork). Na výstavbě se začalo usilovně pracovat. Linka do Lince se posílila na rychlost 64 kb/s. Zřídila se linka Praha-Brno o téže rychlosti. Sídla vysokých škol se začala připojovat spoji rychlostí 19,2 kb/s. Do , kdy byla síť CESNET slavnostně spuštěna, se podařilo v pražské části propojit Prahu, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice a Plzeň. Brněnská část propojila Brno, Olomouc, Opavu, Ostravu. Zbývalo dobudovat připojení Ústí nad Labem, Jindřichova Hradce, Chebu a Zlína. Spo-

7 jení se slovenskou akademickou sítí SANET měla zabezpečovat linka Praha-Banská Bystrica. Spojení sítě CESNET se zahraničím posílilo zřízení linky Praha-Amsterodam pracující s rychlostí 64 kb/s. Protože stahování souborů ze zahraničních archivních serverů českými uživateli značně zatěžovalo naše slabě dimenzované spoje se zahraničím, budovaly se v CESNETU archivní servery obsahující kopie zahraničních. Uživatel se pak obracel na tyto kopie, soubory si stahoval daleko rychleji než z originálních serverů a šetřil linky. Na počátku devadesátých let se souběžně objevily dva prezentační nástroje pracující na základě vztahu klient-server. Prvým byl Gopher, vyvinutý na minnesotské univerzitě. Jeho server prezentoval svůj informační obsah ve formě hierarchicky strukturovaného seznamu souborů. Až do roku 1994 byl velmi oblíbený a zastiňoval druhý nástroj, který všichni velmi dobře známe, WWW (World Wide Web). Ten spatřil světlo světa v Cernu a jeho tatínkem byl Tim Berners- Lee. Rok 1994 byl pro Českou republiku velmi významný. V Praze se konala výroční konference Internet Society, založené v roce 1992, nazvaná INET_94. Konference proběhla v červnu a byla spojena s evropskou konferencí JENC5. Praha se po dobu konference stala středem světového Internetu. Zúčastnili se jí nejvýznamnější internetoví odborníci a funkcionáři v čele s otcem Internetu Vintonem Cerfem. Konference byla technicky zajištěna zvýšením rychlosti spoje Praha-Amsterodam na 512 kb/s a vytvořením dočasné linky Washington-Praha o rychlosti 2 Mb/s. (zdroj Jak můžete vidět, prostý občan stále byl v roce 1994 stále mimo hru. Tedy mimo internet. Zřejmě hlavní příčinou byly jednak značně zastaralé telefonní ústředny, drahé připojení přes pevnou linku a vysoká cena osobních počítačů. Kdy se přibližně ledy prolomily, se dozvíte příště. Dušan Obranec Pan Svoboda z Havlíčkova Brodu bude v 9:00 hod. prodávat v Červené Řečici chovné kuřice hnědé a černé ve stáří týdnů. Cena za 1 kus bude ,-- Kč.

8 Společnost MediClinic je celorepublikovým poskytovatelem ambulantní péče. Zajišťujeme dlouhodobou kontinuitu ambulantní péče a neustále zlepšujeme její dostupnost a kvalitu. Zachováváme osobní přístup ve všem, co děláme. V naší společnosti dbáme na to, aby zaměstnancům bylo vytvořeno podnětné pracovní prostředí, kde se budou cítit oceňováni a plně spokojeni. HLEDÁME UCHAZEČE NA POZICI: PRAKTICKÝ LÉKAŘ PELHŘIMOV ČERVENÁ ŘEČICE Naše nabídka: vysokoškolské vzdělání, odbornou způsobilost dle zák. č. 95/2004 schopnost samostatného rozhodování morální a občanskou bezúhonnost vstřícný přístup k pacientům Nabízíme: nadstandardní ohodnocení v případě potřeby možnost ubytování týden dovolené navíc podporu dalšího vzdělávání plný pracovní úvazek, možno i kratší V případě zájmu kontaktujte personální oddělení, sl. Lucie Madejewska, tel

9 Občané, kteří budou mít zájem o vyčištění komínů se mohou nahlásit na Městský úřad Červená Řečice do konce března 2010 (kominík- p. Dvořák z Pelhřimova)

10 Slunečnice ze Řečice ZMĚNY V PROGRAMU!!! OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SLUNEČNICE ZE ŘEČICE 13. března sobota 13h SMALTOVÁNÍ 27.března sobota 9h 15h VELIKONOČNÍ TRHY a prodejní výstava, soutěž o nejlepšího beránka (soutěžící se přihlaste do ) 14.dubna středa 16h MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 17.dubna sobota VÝLET DO LYSÉ NAD LABEM, Jarní výstavní trhy 2010 NARCIS 2010, ELEGANCE - AVANTGARDA výstava módy,obuvi a koženého zboží (zájemci se hlaste) 21.dubna středa Mňamka akce : upečte něco dobrého a přijďte si vyměnit recepty. (nejlepší recept bude odměněn) 15.května sobota VÝLET NA VÝSTAVU HOBBY DO ČESKÝCH BUDĚJOVIC (zájemci se hlaste) Centrum volného času malá škola na náměstí v Červené Řečici Tel:

11 Zimní křížovka Číslo 9 POMŮCKA: AY, BAAL, KALOTA, OTHO, RYALY ZNAČKA GONIO- METRICKÉ FUNKCE 1. DÍL TAJENKY NERONŮV PŘÍTEL SPZ LIBERCE ZKRATKA OKRESNÍHO MUZEA ČINNOST SÁZKAŘE ŽENSKÉ JMÉNO ÚSEČ KLE- NUTÉ BÁNĚ CHOROBNÉ VYTÉKÁNÍ PRYSKY- ŘICE SOUKRO- MOST ŽÁR (knižně) NĚŽNOST SPZ KOLÍNA EVROPSKÝ STÁT PTÁK Z ŘÁDU KUKAČEK PŘESTATI ŘÍHATI (obecně) Kolumbus prý jako první dokázal postavit vejce na špičku,... (dokončení je ukryto v tajence). INICIÁLY HERCE TROJANA UTRHNOUT DVOU- BAREVNÉ TKANINY NĚKDEJŠÍ STŘÍBRNÉ MINCE DOBYTČÍ NÁPOJE S OTRUBAMI HLTY SULFID EUROPNATÝ (vzorec) 4. DÍL TAJENKY BORAX CIKÁNĚ AUTOR MÉ VLASTI OKOVATI KYTICE BACULATÍ HOUKAČKA U AUTA DROBNÉ PORANĚNÍ PROVÉSTI SETÍ BRITSKÉ ZLATÉ MINCE CELA KORNOVY INICIÁLY ÚDAJE SLOVENSKÁ ČÍSLOVKA MŘÍŽE KLOUBNÍ NEMOC STAVEBNÍ HMOTA PIJATYKA SYNTETIC- KÝ KAUČUK AUTOR VINNETOUA TŘEBAŽE DOMÁCKY LIBUŠE DLOUHÝ BĚH ŘEMESLNIC- KÉ STOLY LEPTANÉ OBRAZY BIBLICKÉ ŽENSKÉ JMÉNO ASIJSKÝ JELÍNEK SYRSKÝ BŮH HROMU JMÉNO ZPĚVAČKY PAVONE MALÝ EDA TROPICKÝ CITRUS MRTVOLNĚ BLEDĚ UTISKOVAT PACKA ŽENSKÉ JMÉNO AUTOR PĚTI NEDĚL V BALÓNĚ LATINSKÁ PŘEDLOŽKA (k) SETNOUTI SRDEČNICE PEČIVO ZKRATKA POŽÁRNÍ OCHRANY SVOJI DRUH PSA VĚNOVAT ZKRATKA DANĚ ZE MZDY ŘEKA VE FRANCII KAMARÁD- KA MAXI- PSA FÍKA MALAKOV ASIJSKÁ STOLNÍ HRA DOMÁCKY JOSEF JEDNOTKA SÍLY PRIMÁTŮM VLASTNÍ VZOREC NITRIDU URANU KRÁTKÁ ROLE (slangově) ZRAKY STŘEDA (zkratka) SUMERSKÝ BŮH PODZEM- NÍCH VOD 3. DÍL TAJENKY 2. DÍL TAJENKY NEZVALOVA HRDINKA SOUHRN ZNAKŮ URČUJÍCÍCH ETNIKUM KŘÍŽOVKY PLNÉ FÓRŮ 3/2008 strana 9

12 Jízdní řády Městské noviny Červené Řečice Vydavatel: Městský úřad Červená Řečice, Červená Řečice 19, PSČ , IČ Editor: D.Obranec, grafika: L.Lang, tisk: MěÚ Červená Řečice Evidenční číslo: MK ČR E 17448, Distribuce: MěÚ Červená Řečice Občasník: vychází 6 12 za rok, č. 1/2010 vychází Uzávěrka Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Anonymní příspěvky neotiskujeme.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 13. jednání rady města, které se konalo v pondělí 13.8. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Nepřítomen: Program jednání: 1. Přístavba společenského sálu ke KD projednání změnových listů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 61. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 2.12. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení ze dne 16.7.2015 Číslo jednání: JedNR3-18/2015 Datum jednání: 16.07.2015 Program (USN-R3-430/2015) Program: 1. Zahájení 2. Kontrola usnesení 3. Návrh: Program (499/NR3/2015) 4. Návrh: Prodloužení nájemní smlouvy na byt

Více

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání:

Zápis. z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014. dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek. Nepřítomen: Program jednání: Zápis z 21. jednání rady města, které se konalo v pondělí 28.7. 2014 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: dle prezenční listiny Ing. Radislav Bušek Program jednání: 1. Finanční vyrovnání-nebytové prostory Bufet,nám.

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 14.08.2007 Usnesení č. 836 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.07.2007 Usnesení č. 837 Rada města souhlasí s umístěním pojízdné čistírny peří

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014

Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 38. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 03. 2014 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 27. 2. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: --- Nepřítomen:--- Hosté: Jan Bělohlav, Ing. Ivana Božáková Program jednání: 1. Změnové listy

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 16.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013

V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 V Ý T A H Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 10.06.2013 248/2013 Rada města Lanškroun doporučila zastupitelstvu města vyslovit souhlas se záměrem uzavřít smlouvu o vzájemné spolupráci s městem

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny.

Usnesení. z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny. Usnesení z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 24. 5. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nabídka úrazového pojištění starosta 2. Nabídka úrazového pojištění

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 50/2012 konané dne 20. srpna 2012 731/50/2012/RMS schválila návrh programu 50. schůze rady města Slatiňany 732/50/2012/RMS schválila ceny

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod.

Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Zápis: Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kanice konané na OÚ Kanice dne 14.5.2014 v 19.00 hod. Přítomno: viz prezenční listina - Zastupitelstvo obce Kanice je usnášení schopné Zapisovatel: ing. Vladimír

Více

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o.

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení díla s názvem: Proboštov obec bez bariér, III. etapa s firmou JAPIS s.r.o. Zápis a usnesení 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 25. 1. 2011 v 13,00 hodin

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 13. řádné jednání rady městské části, konané dne 18. 5. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 25. června 2012 Přítomni: Ing. Maksa M., Mašek Vl., Lívanec J., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Kudrna J., Jindra J., Ing. Koranda Vl., Calta

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014

Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Zastupitelstvo obce Úbislavice Zápis z 27. veřejného zasedání dne 10.2.2014 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 17. 10. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008

z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. července 2008 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Michaela Jůzková, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově

Zápis č. 2/2011. z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Zápis č. 2/2011 z jednání zastupitelstva Městyse Jimramov konaného dne 10.3.2011 v budově radnice v Jimramově Přítomni: Mgr. Bartošová Jaroslava, Bureš Zdeněk, Hejtmánek Oldřich, II\g. Homolka Josef, Mgr.

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

U S N E S E N Í č. 449/28/2010 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 449/28/2010 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 449/28/2010 výběr zhotovitele stavby opravy dvou částí zdi v areálu sliveneckého hřbitova, firmu Jaroslav Janáček Staviso, za cenu 208.518,- Kč dle cenové nabídky ze dne 14.4.2010 na

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis ze zasedání zastupitelstva městyse Svitávka konaného 14. 6. 2010 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Cetkovský, J. Zoubek, Ing. Zapletal, M. Holasová, Ing. J. Vašíček, M. Dvořák,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 20.03.2006 Usnesení č. 238 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 13.03.2006. Usnesení č. 239 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dodání LHO a lesnických

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

Program: 1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 29. 3. 2011 v 13,00 hodin

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 11 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013. Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013. Ing. Ivan Černý, zastupitel

Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013. Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013. Ing. Ivan Černý, zastupitel Zastupitelstvo města Úvaly Číslo materiálu: MZ-115-2013 Materiál k projednání Zařazen na: 12.12.2013 Věc: Zpráva o provedení kontroly dle usnesení KV- 8/13 - Kontrola formálního postupu při pronájmu nebytových

Více

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno

Hlasování: hlasů pro Kontrola usnesení z 39. zasedání ZMě dne 29.5.2014. Trvá nebo splněno 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy konané dne 10.7.2014 v zasedací místnosti MěU Abertamy od 17:00 hod. ukončení v 19,30 hod. ------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008

U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 20. schůze rady města konané dne 7. října

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

36. VÝPIS Z USNESENÍ

36. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 36. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 08.01.2008 1/2008-36. RM V s c h v a l u j e restrukturalizaci Městské policie Dvůr Králové nad Labem

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 40/06/2013-RO- U Příloha k usnesení ze 40. zasedání rady obce konané dne 3. 6. 2013 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice

Zápis č. 14/2008. ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Zápis č. 14/2008 ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha - Satalice, konaného dne 29.10. 2008 v zasedací místnosti úřadu MČ Satalice Přítomni: p. Vaňhara, Ing. Baťa, Mgr. Voborská, Ing. Bílek, p.

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Odbor služby dopravní policie Základní ukazatele nehodovosti V období leden srpen 2014 došlo na území hl. m. Prahy k celkem 12 283 dopravním nehodám. Při těchto

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015. v y d á v á. tuto ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni 1. ledna 2015 Jihočeský kraj U zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČ 70890650 zastoupený hejtmanem Mgr. Jiřím Zimolou dále jen zřizovatel v y

Více