ÚNOR Vážení čtenáři městských novin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2010. Vážení čtenáři městských novin"

Transkript

1 ROČNÍK 4. ČÍSLO 1 MĚSTSKÉ NOVINY ÚNOR EČICI ŘMĚSTSKÝ ÚŘAD V ČERVENÉ Městský úřad Červená Řečice Červená Řečice Tel.: Fax: Úřední hodiny Po Út - Čt Pá Vážení čtenáři městských novin SMRÁDEČEK ALE TEPLOUČKO aneb CO NĚKTEŘÍ Z NÁS PÁLÍ A VŠICHNI TO DÝCHÁME Spalovaný materiál Vznikající zplodina Důsledky na zdraví celobarevné letáky,časopisy, toxické, rakovinotvorné nápojové kartony těžké kovy způsobují vrozené vady chemicky ošetřené dřevo, dioxiny, furany, chlorovodík záněty kůže, očí, dřevotříska, odložený nábytek, hexachlorbenzen, polychlor.bifenyly poškození imunitního syst., nápojové kartony, plasty, změny hormonálního systému koberce, tapety formaldehyd rakovina a mutagenníúčinky, alergie polypropylen, polyethylen, rakovinotvorné, PET láhve, guma polycyklické aromatické uhlovodíky toxické a mutagenní účinky dráždí oči, sliznice nosu, umělé textilie čpavek, kyanovodík bolesti hlavy, závratě poškozují ledviny a játra, měkčené plasty ftaláty způsobují vrozené vady jedovatý, váže se na plasty, listí, tráva oxid uhelnatý krevní hemoglobinm Příjemné posezení u rozehřátých kamen a více ohleduplnosti ke svému zdraví i zdraví Vašich spoluobčanů sousedů, Vám přeje MěÚ Červená Čečice

2 Zápis č. 1 Městské zastupitelstvo Ad.1 Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání. Úkoly byly splněny. ZM vzalo na vědomí. Ad.2. ZM projednalo a schválilo podepsání smlouvy na hospodaření v městských lesích s Městskou správou lesů Pelhřimov, s.r.o., K Silu 1980 na dobu 10 let s roční výpovědní lhůtou. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0. Ad.3. ZM schválilo prodej betonové třísloupcové trafostanice Červená Řečice ČOV TS č (bez transformátoru, typový výkon 400 kva) a přívodního venkovního vedení VN 22kV, AlFe 3x42/7 mm2 v délce 76 m, nacházející se na pozemku p.č. 411/12 v k.ú. Červená Řečice. E.ON Česká republika s.r.o. České Budějovice. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn bez připomínek. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0. Ad.4. ZM schválilo darovat pozemek ve vlastnictví města na fotbalovém hřišti pod kabinami parc.č. 628 o výměře 128 m2 TJ Tatran Červená Řečice za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby a provedení zápisu do KN vlastní stavby kabin (zlegalizovat existenci stavby). Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 2. Ad.5 ZM projednalo žádosti o finanční příspěvky: - Žádost p. Milana Miksy, Pelhřimov: na provozování pojízdné prodejny v místních částech. ZM schválilo čásku 5000,-Kč. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0. - Žádost o finanční příspěvek na činnost Občanského sdružení Slunečnice ze Řečice. ZM schválilo částku ,- Kč. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel 1. Ad.6 ZM projednalo navrhovanou provozovatelkou smlouvu s firmou VODAK Humpolec na rok 2010 a schválilo smlouvu podepsat. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 2 ZM schválilo zvýšení ceny stočného o 2,-Kč v Červené Řečici a všech místních částech - Milotičky, Zmišovice, Těchoraz a Popelištná. Vodné zůstává beze změny. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 2. Ad.7. ZM schválilo podepsání smlouvy o zřízení věcného břemena - umístění kabelu NN garáže v k.ú. Červená Řečice na pozemky parc.č. 1874/1, 1890/ a 2089/3 zapsané na LV č v katastrálním území Červená Řečice. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0. Ad.8. Starostka informovala ZM o probíhajících dotacích, které město již realizuje nebo připravuje. ZM vzalo na vědomí. ZM schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy venkova na opravy kapliček v místních částech Milotičky, Popelištná Těchoraz a Zmišovice. Hlasování: pro 9, proti 1, zdržel 1. ZM schválilo zadání a výrobu Orientačního systému (směrových tabulí) pro Červenou Řečici firmě p. Jilka Václava. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0. ZM bylo ukončeno ve h. ZAPIS Č.8. Ad.1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání. Úkoly byly splněny. ZM vzalo na vědomí. Ad.2. Jednání ZM se zúčastnili zástupci Městské správy lesů Pelhřimov Ing. Kodeš a p. Makovička s návrhem na prodloužení smlouvy o nájmu lesních pozemků a podali informace o stavu a hospodaření v městských lesích. ZM vzalo na vědomí informaci o hospodaření v městských lesích.

3 Schválení smlouvy o nájmu lesních pozemků na další období bude řešeno na příštím jednání ZM č. 1/2010. Ad.3. ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Červená Řečice č. 2/2009, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy pro území města Červená Řečice pro školní rok : Základní škola Pelhřimov, Na Pražské Ad.4 ZM schválilo Rozpočtové provizorium na I čtvrtletí r ve výši _ skutečnosti r : rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí r ve výši _ skutečnosti r se stanovuje na období leden březen 2010, výše nesmí být překročena, nejpozději do bude ZM předložen k projednání návrh rozpočtu na r (po předchozím zveřejnění na úřední desce). Ad.5 ZM projednalo návrh na odkoupení pozemku parc. č. 1877/4 ostatní plocha, příjezdová komunikace k parcelám na Pražské o výměře 248 m2 za cenu 100,-Kč /m2. ZM souhlasí s odkoupením pozemku od majitelů za dohodnutou cenu 100,- Kč/m2 a s nabytím nemovitosti do majetku města. Ad.6 ZM jednalo o pozemku parc.č.628 ve vlastnictví města (pod kabinami) a jeho darování TJ Tatran Červená Řečice. Návrh na pronájem pozemku pod kabinou na dobu neurčitou TJ Tatranu Červená Řečice nebyl schválen. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 2 Návrh odložit projednání na příští ZM byl schválen. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 1. Ad.7. ZM projednalo a schválilo návrh kupní smlouvy na prodej betonové třísloupcové trafostanice Červená Řečice ČOV (bez transformátoru) na pozemku parc.č. 411/12 v k.ú. Červená Řečice a přívodního venkovního vedení v délce 76 m - společnost E.ON Česká republika s.r.o. České Budějovice - za cenu ,- Kč + DPH. ZM s prodejem souhlasí a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje. Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi 1. Ad.8. ZM schválilo dodatek smlouvy o podmínkách svozu a likvidaci odpadů pro rok Výsledná cena, kterou bude SOMPO, a.s.v roce 2010 účtovat je 559,-Kč na 1 obyvatele. Cena pro občany zůstává nezměněna 500,- Kč za 1 obyvatele nebo rekreační objekt. Ad.9. ZM schválilo Rozpočtové změny dle přílohy. Ad 10. ZM projednalo žádost pí. Miková o místnost na provozování rehabilitace v Červené Řečici. ZM schválilo pronajmutí bytu v č.p. 12. Ad.11. Žádost nájemkyně restaurace Na radnici v č.p. 19 K. Scherklové o odpuštění čtvrtletního nájemného za období leden březen 2010 z důvodu plánované rekonstrukce v nebytových prostorách ZM schválilo. Ad.12. ZM schválilo zadání zpracování a podání projektu Protipovodňová ochrana města Červená Řečice Bezdrátový rozhlas a digitální zpracování protipovodňového plánu zpracovatel pí Ing. Vohralíková Pavla. Ad.13. Nabídka na pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou chybným rozhodnutím pojišťovna Kooperativa. ZM pojištění zastupitelů neschválilo. Hlasování: pro 0, proti 0, zdržel 9. Ad.14. ZM schválilo prezentaci města v turistickém průvodci u vydavatelství SOUKUP & DAVID, Praha. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 1. Ad.15 ZM projednalo splácení nedoplatku nájemného v č.p. 19 restaurace Na radnici bývalou nájemkyní. ZM schválilo dodržet splátky navržené nájemkyní s konečnou lhůtou pro úhradu celkové dlužné částky nejpozději do , poté přistoupit k vymáhání exekutorskou kanceláří. Hlasování: 9, proti 0, zdržel 0. Ad.16. ZM schválilo zajištění elektronické spisové služby města Červená Řečice hostovanou spi-

4 sovou službou včetně zabezpečeného úložiště provozovanou v technologickém centru ORP Pelhřimov dle podmínek ORP Pelhřimov. Ad.17. ZM schválilo vyřazení investičního majetku (projekty), hmotného majetku (pozemky LV 1) a návrhy na vyřazení z evidence majetku dle přílohy provedených inventur. Ad.18 - Starostka p. Bečková Zdeňka informovala o podané žádosti o dotaci na vrácení 50 % nákladů na zpracování žádosti o dotaci z EF (rekonstrukce náměstí) Sdružení obcí Vysočiny schváleno. Byl vypsán termín do pro podávání žádostí na Ministerstvo pro místní rozvoj na podporu bydlení (podpora výstavby technické infrastruktury - stavební parcely) -žádost na 1.etapu devíti stavebních parcel se připravuje. ZM vzalo na vědomí. - Žádost p. Weisse o vyloučení dopravy obousměrně instalováním dopravních značek zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům v ulici mezi starým hřbitovem a nemovitostí p. Weisse a vjezd povolit jen pro občany, kteří v této ulici mají své nemovitosti, schválena nebyla. Hlasování: pro 2, proti 3, zdržel 4. Radnice informuje Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál informuje. Policie České republiky, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kraje Vysočina, oddělení služby pro ZBM Pelhřimov v rámci okresu provedla v roce 2009 kontrolní akce formou dohledu při konání mysliveckých honů. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností držitelů zbrojních průkazů, dle ustanovení 29 zákona č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu a zákona č. 449/2001 Sb. O myslivosti. Jednotlivé kontrolní akce byly zaměřeny na kontrolu dokladů, které musí mít u sebe střelci při výkonu práva myslivosti včetně dokladů ke zbrani. Účastníci honů byli při zahájení, ale někdy i při konci akce kontrolováni, zda nepožili alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky. V roce 2009 bylo celkem provedeno 24 kontrolních akcí, při kterých bylo zkontrolováno 304 držitelů zbrojních průkazů včetně zbraní. Samotným vyhodnocením kontrolních akcí byly zjištěny celkem čtyři přestupky porušení povinností držitelů zbrojních průkazů. Ve třech případech se jednalo o požití alkoholických nápojů. Při dechové zkoušce, provedené přístrojem Dräger, se ukázaly hodnoty od 0,11 do 0,35 promile alkoholu v dechu. V jednom případě účastník mysliveckého honu u sebe neměl potřebné doklady pro výkon práva myslivosti. Zjištěné přestupky byly řešeny v blokovém řízení. V průběhu prováděných kontrol se všichni účastníci mysliveckých honů chovali vstřícně a ochotně, za což Všem patří ze strany policie poděkování. V loňském roce bylo dále provedeno i šest kontrolních akcí formou dohledu na střelnicích a v jednom případě byl vykonán dohled při konání střelecké soutěže. Při této kontrolní činnosti nebylo zjištěno žádné porušení zákona o zbraních. Musíme také připomenout, že loňský rok probíhala zbraňová amnestie, kdy občané měli možnost odevzdat nelegálně drženou zbraň na policii a po provedené expertíze tak držení zbraně zlegalizovat. Zbraňová amnestie probíhala od února do konce července letošního roku. Na Pelhřimovsku bylo odevzdáno celkem 72 zbraní. Většinou to byly zbraně lovecké a krátké zbraně jako pistole nebo revolvery. Zajímavostí byl samopal z II. světové války, ruské výroby nebo opakovací puška vz. Mauser. Dopravní nehodovost za rok 2009 Rok Celkem DN Usmrceno 3 12 Těžké zranění Lehké zranění Škoda 19,1 mil. 46,6 mil.

5 Příčiny Rok Nepřiměřená rychlost Nedání přednosti Nesprávné předjíždění Nesprávný způsob jízdy Ostatní Z toho pod vlivem alkoholu Počet nehod v roce 2009 klesl, ale je to způsobeno i tím, že od došlo ke změnám v oznamovací povinnosti u dopravních nehod. 1) při dopravní nehodě došlo k usmrcení nebo zranění osob 2) hmotná škoda na některých ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech je vyšší než korun 3) při nehodě došlo ke škodě na majetku třetí osoby 4) při nehodě došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace( dopravní značka, utržená krajnice apod.) 5) účastníci nehody nejsou schopni při vynaložení přiměřeného úsilí odstranit následky dopravní nehody ( likvidace ekologické havárie apod.) Nehody chodců, cyklistů, motocyklistů Rok Chodci Z toho na přechodech 4 7 Cyklisti 20 (1 ) 15 Z toho alkohol 4 4 Motocyklisti Z toho zahynuli 0 4 Mateřská školka K 1.září 2009 máme zapsáno celkem 31 dětí. V provozu jsou dvě třídy. Ve třídě starších dětí 18, ve třídě mladších dětí 13. Od října mohou děti navštěvovat čtyři zájmové kroužky kroužek cvičení Pilates, hry na flétničku, výuky anglického jazyka a Muzikoterapie. Během letních prázdnin byla provedena výměna podlahové krytiny v jídelně u starších dětí. V rámci grantového programu Fondu Vysočina Naše školka byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení pro děti i dospělé. Od 1.září mohou děti i zaměstnanci využívat pěkných a moderních prostor sociálního zařízení. Od poloviny října máme v provozu internetové stránky: Poděkování: Panu ing.syrovátkovi K., který pro naši školu opatřil novou zahradní sekačku, na kterou ještě přispěl finančním darem. Panu ing. Píšovi L. st. za bezplatnou dodávku brambor do naší školní jídelny. Paní Radce Kuběnové, která upekla dětem vánoční perníčky, ty si pak děti samy nazdobily. Tatínkům našich dětí / Kölbl R., Krbec P., Mráček J., Houser P., Beneš R. /, kteří odhrnuli ze střechy budovy mateřské školy sníh.

6 ZÁPIS DO ŠKOLKY Zápis dětí do Mateřské školy v Červené Řečici na školní rok se uskuteční v úterý 16. března 2010 v budově MŠ dopoledne od hodin a odpoledne od hodin. K zápisu si rodiče přinesou vyplněné tiskopisy: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a Evidenční list. Tiskopisy si mohou rodiče stáhnout z internetových stránek mateřské školy / www. mscervenarecice.cz / nebo si je osobně vyzvednout v týdnu od v budově mateřské školy. Přijímáme i děti mladší 3 let. Turková V. Počítačový koutek Co nás zajímá Historie Internetu - II.díl O roku 1991 můžeme mluvit jako o internetovém počátku v Československu. Firma Eurotel v roce 1990 obdržela licenci a měla tak na nějakou chvíli zaručený monopol nejen na mobilní, ale i na datové sítě.samotní obyvatelé si internet sice užívat nemohli, neboť nebyl pro veřejnost, ale věci se již daly pomalu do pohybu. Stále ještě nemůžeme mluvit o internetu v takové podobě, jaký ho známe dnes. O nějakém stahování ať už čehokoliv nemohla být ani řeč. O první pražský uzel se pokoušel Milan Štěrba z VŠE Praha. Jeho snahu úspěšně dokončili Jiří Orság a Pavel Rosendorf z VŠCHT Praha. Milan Štěrba během svého studijního pobytu v INRIA založil v polovině roku 1990 vrcholovou doménu.cs, a počítač inria.inria.fr se tak stal na nějakou dobu prvým československým hlavním nameserverem. Později starost o vrcholovou doménu.cs převzali Štěrbovi kolegové z VŠCHT, a ta jim zůstala až do vzniku CZ.NIC. Za zmínku stojí i to, že grant, který získala INRIA v té době od francouzské vlády, umožnil, aby se skupina lidí z České republiky mohla v INRIA postupně zúčastnit stáží a seznámit se tam s technologií a praxí Internetu. To ovšem nebylo jediné místo, kam se jezdilo na zkušenou. Někteří jezdili do Lince, jiní se dostali dokonce do USA, do kolébky Internetu. Shodou okolností rakouská síť ACONET, jejímž prostřednictvím bylo Československo v roce 1990 připojeno v Linci k evropské síti EARN, přešla v následujícím roce na Internet. Tím se otevřela akademické sféře (vysokým školám a ústavům akademie věd) nádherná příležitost využít této skutečnosti k experimentálnímu připojení do Internetu. To proběhlo po zvýšení rychlosti pevného spoje mezi Prahou a Lincem na úroveň 19,2 kb/s a jeho rozdělení na dva samostatné okruhy (jeden pro EARN, druhý pro Internet) v listopadu Internet se stal mimořádně atraktivním zejména svými interaktivními službami (například službou Telnet, tj. dálkovým terminálovým přístupem na alfanumerické úrovni nebo službou FTP, interaktivně řízeným přenosem souborů apod.), které EARN a tehdejší EUnet neposkytovaly. Lákal rovněž svou rozsáhlostí, která se neustále nevídaným způsobem zvětšovala a dovolovala kontaktovat významná světová akademická centra. V červnu 1992 byl ministerstvem školství přijat návrh a na výstavbu akademické sítě bylo přiděleno 20 milionů korun. Protože v té době bylo již jisté, že se Československo rozdělí na dva samostatné státy, byl návrh schválen v novém pojetí. Místo realizace sítě FESNET byla schválena realizace sítě CESNET (Czech Educational and Scientific NETwork). Na výstavbě se začalo usilovně pracovat. Linka do Lince se posílila na rychlost 64 kb/s. Zřídila se linka Praha-Brno o téže rychlosti. Sídla vysokých škol se začala připojovat spoji rychlostí 19,2 kb/s. Do , kdy byla síť CESNET slavnostně spuštěna, se podařilo v pražské části propojit Prahu, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice a Plzeň. Brněnská část propojila Brno, Olomouc, Opavu, Ostravu. Zbývalo dobudovat připojení Ústí nad Labem, Jindřichova Hradce, Chebu a Zlína. Spo-

7 jení se slovenskou akademickou sítí SANET měla zabezpečovat linka Praha-Banská Bystrica. Spojení sítě CESNET se zahraničím posílilo zřízení linky Praha-Amsterodam pracující s rychlostí 64 kb/s. Protože stahování souborů ze zahraničních archivních serverů českými uživateli značně zatěžovalo naše slabě dimenzované spoje se zahraničím, budovaly se v CESNETU archivní servery obsahující kopie zahraničních. Uživatel se pak obracel na tyto kopie, soubory si stahoval daleko rychleji než z originálních serverů a šetřil linky. Na počátku devadesátých let se souběžně objevily dva prezentační nástroje pracující na základě vztahu klient-server. Prvým byl Gopher, vyvinutý na minnesotské univerzitě. Jeho server prezentoval svůj informační obsah ve formě hierarchicky strukturovaného seznamu souborů. Až do roku 1994 byl velmi oblíbený a zastiňoval druhý nástroj, který všichni velmi dobře známe, WWW (World Wide Web). Ten spatřil světlo světa v Cernu a jeho tatínkem byl Tim Berners- Lee. Rok 1994 byl pro Českou republiku velmi významný. V Praze se konala výroční konference Internet Society, založené v roce 1992, nazvaná INET_94. Konference proběhla v červnu a byla spojena s evropskou konferencí JENC5. Praha se po dobu konference stala středem světového Internetu. Zúčastnili se jí nejvýznamnější internetoví odborníci a funkcionáři v čele s otcem Internetu Vintonem Cerfem. Konference byla technicky zajištěna zvýšením rychlosti spoje Praha-Amsterodam na 512 kb/s a vytvořením dočasné linky Washington-Praha o rychlosti 2 Mb/s. (zdroj Jak můžete vidět, prostý občan stále byl v roce 1994 stále mimo hru. Tedy mimo internet. Zřejmě hlavní příčinou byly jednak značně zastaralé telefonní ústředny, drahé připojení přes pevnou linku a vysoká cena osobních počítačů. Kdy se přibližně ledy prolomily, se dozvíte příště. Dušan Obranec Pan Svoboda z Havlíčkova Brodu bude v 9:00 hod. prodávat v Červené Řečici chovné kuřice hnědé a černé ve stáří týdnů. Cena za 1 kus bude ,-- Kč.

8 Společnost MediClinic je celorepublikovým poskytovatelem ambulantní péče. Zajišťujeme dlouhodobou kontinuitu ambulantní péče a neustále zlepšujeme její dostupnost a kvalitu. Zachováváme osobní přístup ve všem, co děláme. V naší společnosti dbáme na to, aby zaměstnancům bylo vytvořeno podnětné pracovní prostředí, kde se budou cítit oceňováni a plně spokojeni. HLEDÁME UCHAZEČE NA POZICI: PRAKTICKÝ LÉKAŘ PELHŘIMOV ČERVENÁ ŘEČICE Naše nabídka: vysokoškolské vzdělání, odbornou způsobilost dle zák. č. 95/2004 schopnost samostatného rozhodování morální a občanskou bezúhonnost vstřícný přístup k pacientům Nabízíme: nadstandardní ohodnocení v případě potřeby možnost ubytování týden dovolené navíc podporu dalšího vzdělávání plný pracovní úvazek, možno i kratší V případě zájmu kontaktujte personální oddělení, sl. Lucie Madejewska, tel

9 Občané, kteří budou mít zájem o vyčištění komínů se mohou nahlásit na Městský úřad Červená Řečice do konce března 2010 (kominík- p. Dvořák z Pelhřimova)

10 Slunečnice ze Řečice ZMĚNY V PROGRAMU!!! OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SLUNEČNICE ZE ŘEČICE 13. března sobota 13h SMALTOVÁNÍ 27.března sobota 9h 15h VELIKONOČNÍ TRHY a prodejní výstava, soutěž o nejlepšího beránka (soutěžící se přihlaste do ) 14.dubna středa 16h MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 17.dubna sobota VÝLET DO LYSÉ NAD LABEM, Jarní výstavní trhy 2010 NARCIS 2010, ELEGANCE - AVANTGARDA výstava módy,obuvi a koženého zboží (zájemci se hlaste) 21.dubna středa Mňamka akce : upečte něco dobrého a přijďte si vyměnit recepty. (nejlepší recept bude odměněn) 15.května sobota VÝLET NA VÝSTAVU HOBBY DO ČESKÝCH BUDĚJOVIC (zájemci se hlaste) Centrum volného času malá škola na náměstí v Červené Řečici Tel:

11 Zimní křížovka Číslo 9 POMŮCKA: AY, BAAL, KALOTA, OTHO, RYALY ZNAČKA GONIO- METRICKÉ FUNKCE 1. DÍL TAJENKY NERONŮV PŘÍTEL SPZ LIBERCE ZKRATKA OKRESNÍHO MUZEA ČINNOST SÁZKAŘE ŽENSKÉ JMÉNO ÚSEČ KLE- NUTÉ BÁNĚ CHOROBNÉ VYTÉKÁNÍ PRYSKY- ŘICE SOUKRO- MOST ŽÁR (knižně) NĚŽNOST SPZ KOLÍNA EVROPSKÝ STÁT PTÁK Z ŘÁDU KUKAČEK PŘESTATI ŘÍHATI (obecně) Kolumbus prý jako první dokázal postavit vejce na špičku,... (dokončení je ukryto v tajence). INICIÁLY HERCE TROJANA UTRHNOUT DVOU- BAREVNÉ TKANINY NĚKDEJŠÍ STŘÍBRNÉ MINCE DOBYTČÍ NÁPOJE S OTRUBAMI HLTY SULFID EUROPNATÝ (vzorec) 4. DÍL TAJENKY BORAX CIKÁNĚ AUTOR MÉ VLASTI OKOVATI KYTICE BACULATÍ HOUKAČKA U AUTA DROBNÉ PORANĚNÍ PROVÉSTI SETÍ BRITSKÉ ZLATÉ MINCE CELA KORNOVY INICIÁLY ÚDAJE SLOVENSKÁ ČÍSLOVKA MŘÍŽE KLOUBNÍ NEMOC STAVEBNÍ HMOTA PIJATYKA SYNTETIC- KÝ KAUČUK AUTOR VINNETOUA TŘEBAŽE DOMÁCKY LIBUŠE DLOUHÝ BĚH ŘEMESLNIC- KÉ STOLY LEPTANÉ OBRAZY BIBLICKÉ ŽENSKÉ JMÉNO ASIJSKÝ JELÍNEK SYRSKÝ BŮH HROMU JMÉNO ZPĚVAČKY PAVONE MALÝ EDA TROPICKÝ CITRUS MRTVOLNĚ BLEDĚ UTISKOVAT PACKA ŽENSKÉ JMÉNO AUTOR PĚTI NEDĚL V BALÓNĚ LATINSKÁ PŘEDLOŽKA (k) SETNOUTI SRDEČNICE PEČIVO ZKRATKA POŽÁRNÍ OCHRANY SVOJI DRUH PSA VĚNOVAT ZKRATKA DANĚ ZE MZDY ŘEKA VE FRANCII KAMARÁD- KA MAXI- PSA FÍKA MALAKOV ASIJSKÁ STOLNÍ HRA DOMÁCKY JOSEF JEDNOTKA SÍLY PRIMÁTŮM VLASTNÍ VZOREC NITRIDU URANU KRÁTKÁ ROLE (slangově) ZRAKY STŘEDA (zkratka) SUMERSKÝ BŮH PODZEM- NÍCH VOD 3. DÍL TAJENKY 2. DÍL TAJENKY NEZVALOVA HRDINKA SOUHRN ZNAKŮ URČUJÍCÍCH ETNIKUM KŘÍŽOVKY PLNÉ FÓRŮ 3/2008 strana 9

12 Jízdní řády Městské noviny Červené Řečice Vydavatel: Městský úřad Červená Řečice, Červená Řečice 19, PSČ , IČ Editor: D.Obranec, grafika: L.Lang, tisk: MěÚ Červená Řečice Evidenční číslo: MK ČR E 17448, Distribuce: MěÚ Červená Řečice Občasník: vychází 6 12 za rok, č. 1/2010 vychází Uzávěrka Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Anonymní příspěvky neotiskujeme.

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

TOPÍTE? MÁTE TYTO POVINNOSTI

TOPÍTE? MÁTE TYTO POVINNOSTI TOPÍTE? MÁTE TYTO POVINNOSTI Je všeobecně známo, že i člověk se svou činností podílí na znečišťování ovzduší, přičemž ne vždy je v jeho silách přispět ke zkvalitnění ovzduší. Jedním z případů, kdy můžeme

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Zápis. Rada města doporučuje ZM schválit návrh vodného a stočného pro rok 2016 pro Trhové Sviny. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 27. jednání rady města, které se konalo v pondělí 23.11. 2015 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Mgr. Slípka Ing. Součková, Ing. Ježík Program jednání: 1. Návrh ceny vodné,

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 21. 09. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 01. 2015 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Bod č. 1 Technický bod

Bod č. 1 Technický bod ZÁPIS z jednání zastupitelstva obce Hnanice ze dne 29.9.2010 o 18.00 hod., číslo zápisu 121/2010, které se uskutečnilo v zasedací místnosti Obecního úřadu Hnanice. Bod č. 1 Technický bod Přítomni: Jiří

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města dne 29.03.2010 1) Program Návrh programu byl schválen 17 hlasy pro v předloženém znění 2) Zpráva o plnění usnesení USNESENÍ č. 24-3/2010/ZM ze dne 29.03.2010 Zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 19.05.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 záměr na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m 2 v budově č.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice

Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Zápis č. 24 / 2017 (ANONYMIZOVANÝ) ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 27. 1. 2017 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:30 hodin

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 58. schůze Rady města Slavičína konané dne

V Ý P I S U S N E S E N Í. z 58. schůze Rady města Slavičína konané dne V Ý P I S U S N E S E N Í z 58. schůze Rady města Slavičína konané dne 11.12.2012 Usnesení č. 58/1077/12 Rozpočtová opatření schválit rozpočtová opatření č. 62-105/2012 dle přílohy č. 1132-12-P1 Usnesení

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 37. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 12. 2009 v 8:15 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE NEVRATICE č. 7/2016 KONANÉHO DNE 2.12.2016 Datum a čas konání: 2.12.2016 18.30 hod. Místo konání: obecní úřad Nevratice Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Jitka

Více

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka

Ing. Ladislav Pyskatý - tajemník Jaroslava Pleslová - zapisovatelka 1 Zápis z jednání Rady města v Rychnově nad Kněžnou ze dne 6.1.2015 Přítomni: Ing. Jan Skořepa Mgr. Jana Drejslová JUDr. Milan Novák Ing. Ivana Skřítecká Mgr. Karel Štrégl Mgr. Radek Jehlička MUDr. Hana

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 18.10.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 210/2007 ze dne

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin.

Zápis. ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Zápis ze 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 18. května 2009 od 19.00 hodin. Program jednání: 1) Dokončení výběrového řízení. 2) Zpevnění cesty na Svatou Trojici. 3) Výběrové řízení Kulturní

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12. 01. 2011 Místo konání : Obecní úřad Stráţkovice Začátek : 17.00 hod. Zasedání řídil : Hana Halamová Přítomni : Roman Čermák, Jan Dvořák,

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 4. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 4 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. března 2011 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Tomáš Bruštík, Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne

Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne Zápis č. 34/10 ze zasedání zastupitelstva obce Kejžlice dne 19.5.2010 Přítomno : 7 členů ZO Zástěra Václav, Kašparová Jana, Vodrážka Miroslav, Vacek Michal, Mgr. Tumová Gabriela, Brož Ladislav, František

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne

USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne USNESENÍ 37. schůze Rady města Jirkov konané dne 1.12.2008 777/37/R/2008 Kontrola plnění usnesení I. bere na vědomí splněná usnesení č.386/21/r/2008, 547/26/R/2008, 667/32/R/2008, 698/34/R/2008, 710/35/R/2008,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009

Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Usnesení -BN z 18. jednání Rady města Benešov nad Ploučnicí, konané v kanceláři starosty města dne 16.12.2009 Na základě usnesení 200/2009 ze dne 02.12.2009 ZaM s v ě ř u j e v souladu s ustanovením 100

Více

VÝPIS USNESENÍ 8. schůze Rady města Slavičín dne

VÝPIS USNESENÍ 8. schůze Rady města Slavičín dne VÝPIS USNESENÍ 8. schůze Rady města Slavičín dne 24.2.2015 Poznámka: - zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky.

Pan Jan Ševčík, starosta obce, přečetl zastupitelstvu zápis č. 6/2015. Členové zastupitelstva neměli k zápisu žádné dotazy ani připomínky. Obec Kořenice Zastupitelstvo obce Kořenice Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Kořenice, číslo 7, konaného dne 17. 6. 2015, od 17.00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Kořenice bylo zahájeno v 17.00

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany-Maršovice č. 06/2013, konaného dne 12.09.2013 Usnesení č. 01/06/2013 Zastupitelstvo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 4. 3. 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Michaela Jůzková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Novák, Josef Lácha Omluven: Stanislav Kahuda

Více

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne

Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 14. 12. 2016 Místo konání: Obecní úřad Strážkovice Začátek: 17.05 hod. Zasedání řídil: Hana Halamová Přítomni: Roman Čermák, Hana Halamová,

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání:

Usnesení. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 18:00 hodin. dle prezenční listiny. Program jednání: Usnesení z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 20. 12. 2010 od 18:00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Nařízení města Tržní řád 2. Pojištění vozidel 3. Odměny 4.

Více

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 17. března 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Účetní uzávěrka Tepelného hospodářství města + Audit podnikatelského

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 13. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 14. 10. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Grimmerová Věra Kosík Stanislav

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 74. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 22. září 2014 čís. 1093/74 1107/74 1/5 1093/74 Rada městského obvodu Martinov 22. září 2014

Více

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí.

Usnesení RM č.07/2014 Rada města Jablonné v Podještědí projednala a schvaluje Jednací řád komisí Rady města Jablonné v Podještědí. Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 1 ze dne 12. listopadu 2014 od 14:00 hodin v kanceláři tajemnice MěÚ Č.j. OVV/3482/2014 Počet stránek: 5 Usnesení RM č.01/2014 Rada města Jablonné

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í

Město Vejprty, Tylova 870/6, VEJPRTY, IČ: V ý p i s u s n e s e n í Město Vejprty, Tylova 870/6, 431 91 VEJPRTY, IČ: 00262170 V ý p i s u s n e s e n í 2. řádného zasedání Zastupitelstva města Vejprty, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 24. dubna 2014 od 16:30 hod. v

Více

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170)

U S N E S E N Í. 3. Uložení odvodu z fondu investic Základní školy náměstí Míru 83 (tisk R/170) U S N E S E N Í ze 17. schůze Rady města Kojetína, konané dne 14. července 2015, v 13:00 hodin, v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 2. Souhlas s přijetím účelového

Více

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne

Zápis č.2/12/ zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne Zápis č.2/12/2014 2.zasedání zastupitelstva Obce Volfířov,konaného dne 4.12.2014 Místo konání: zasedací místnost OÚ Volfířov Začátek: 18.05 hod. Přítomno: 10 členů zastupitelstva Omluveni: F. Novák Zasedání

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011

Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Hlasování o programu: pro: proti: 0 Verifikace emisních redukcí za rok 2011 Zápis z 16. jednání rady města, které se konalo v pondělí 22.10. 2012 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny, s pozdějším příchodem Ing. N.Bustové Ing. K. Kocina Program jednání: 1.

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 62. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 04.09.2013 v 14:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015

Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Zápis z jednání Osadního výboru Kokonín při Zastupitelstvu statutárního města Jablonce nad Nisou ze dne 10. 02. 2015 Členové: Josef Šikola předseda OV, Antonín Bobek, Ing. Akad. Arch. Rostislav Šábrt,

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj

Královéhradecký. Plzeňský kraj. Ústecký kraj. kraj TABULKA 1 Celkové následky nehod Celkem nehod 84 398 18 593 11 266 3 557 3 121 8 230 4 164 6 701 8 288 4 432 3 314 3 696 3 622 3 788 1 626 Usmrceno 583 29 88 54 43 48 37 55 68 27 35 36 35 20 8 Zraněno

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 2. 4. 2014 2014/RM/07/082 Obsazení bytu č. 5, nám. B. Smetany 10 s ch v a l u j e nájemní smlouvu na byt č. 5, v II. NP, náměstí B. Smetany čp. 10,

Více

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci

Z Á P I S. z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Z Á P I S z 41. jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 21.1.2014 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 14.1.2014. Jednání

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil

Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, Znojmo, tel., fax: , mobil Obec Hnanice Hnanice, Znojemská 113, 669 2 Znojmo, tel., fax: 515232133, mobil 724236970 ouhnanice@volny.cz, www.obechnanice.cz, www.daniz.cz Zápis z jednání zastupitelstva obce Hnanice č. 129/2011, konaného

Více

Obec Malovice. Ověřovatelé zápisu: Pavel Ivan, Vladimír Kozel. Zapisovatelka: Jana Müglová. Zastupitelstvo je usnášení schopné v počtu 10 zastupitelů.

Obec Malovice. Ověřovatelé zápisu: Pavel Ivan, Vladimír Kozel. Zapisovatelka: Jana Müglová. Zastupitelstvo je usnášení schopné v počtu 10 zastupitelů. Obec Malovice Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Malovice, které se konalo dne 18.12. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Malovice (celý podrobný záznam je na diktafonu, který je uložen

Více

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty

Rada Souhrn 4. řádné jednání Rady, konané dne v 8:00 hod. Kancelář starosty Zveřejněné usnesení je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Město Březnice,

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. března 2014

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. března 2014 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 19. března 2014 č. 69 u p r a v e n á v e r z e vyřazení poškozeného, opotřebovaného a neopravitelného majetku v celkové výši XXX z majetku Základní

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 17. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 19. 6. 2013 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 14.4.2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Šárka Kočová, Mgr. Martina Volfová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 3-2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu.

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne v zasedací místnosti kulturního domu. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Dlouhá Lhota, konaného dne 23. 12. 2015 v zasedací místnosti kulturního domu. Přítomni: Širůček Z., Šebek P., Müller J., Havránek J., Opluštil P., Sokol Petr, Sokol

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 29. 8. 2016 od 16:00 hodin Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, p. Vacík Program jednání:

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 22/2013 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 22/2013 Ze schůze Rady města Toužim č. 22 konané dne 18. listopadu 2013 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulých schůzí 2. Projednání žádosti o nájem pozemku

Více

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 37. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 37 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 9. 11. 2015 od 18.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht, PhDr. Ilona Němcová, Mgr.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 182 Rada města souhlasí s umístěním antény WIFI pro bezdrátový internet na budově čp. 205 v Ústecké ul. v České Třebové, na základě žádosti Petra Štarmana, IČ 48608840, Komenského 729, 560 02 Česká

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 14.09.2015 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Michal

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více