ÚNOR Vážení čtenáři městských novin

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚNOR 2010. Vážení čtenáři městských novin"

Transkript

1 ROČNÍK 4. ČÍSLO 1 MĚSTSKÉ NOVINY ÚNOR EČICI ŘMĚSTSKÝ ÚŘAD V ČERVENÉ Městský úřad Červená Řečice Červená Řečice Tel.: Fax: Úřední hodiny Po Út - Čt Pá Vážení čtenáři městských novin SMRÁDEČEK ALE TEPLOUČKO aneb CO NĚKTEŘÍ Z NÁS PÁLÍ A VŠICHNI TO DÝCHÁME Spalovaný materiál Vznikající zplodina Důsledky na zdraví celobarevné letáky,časopisy, toxické, rakovinotvorné nápojové kartony těžké kovy způsobují vrozené vady chemicky ošetřené dřevo, dioxiny, furany, chlorovodík záněty kůže, očí, dřevotříska, odložený nábytek, hexachlorbenzen, polychlor.bifenyly poškození imunitního syst., nápojové kartony, plasty, změny hormonálního systému koberce, tapety formaldehyd rakovina a mutagenníúčinky, alergie polypropylen, polyethylen, rakovinotvorné, PET láhve, guma polycyklické aromatické uhlovodíky toxické a mutagenní účinky dráždí oči, sliznice nosu, umělé textilie čpavek, kyanovodík bolesti hlavy, závratě poškozují ledviny a játra, měkčené plasty ftaláty způsobují vrozené vady jedovatý, váže se na plasty, listí, tráva oxid uhelnatý krevní hemoglobinm Příjemné posezení u rozehřátých kamen a více ohleduplnosti ke svému zdraví i zdraví Vašich spoluobčanů sousedů, Vám přeje MěÚ Červená Čečice

2 Zápis č. 1 Městské zastupitelstvo Ad.1 Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání. Úkoly byly splněny. ZM vzalo na vědomí. Ad.2. ZM projednalo a schválilo podepsání smlouvy na hospodaření v městských lesích s Městskou správou lesů Pelhřimov, s.r.o., K Silu 1980 na dobu 10 let s roční výpovědní lhůtou. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0. Ad.3. ZM schválilo prodej betonové třísloupcové trafostanice Červená Řečice ČOV TS č (bez transformátoru, typový výkon 400 kva) a přívodního venkovního vedení VN 22kV, AlFe 3x42/7 mm2 v délce 76 m, nacházející se na pozemku p.č. 411/12 v k.ú. Červená Řečice. E.ON Česká republika s.r.o. České Budějovice. Záměr prodeje byl řádně zveřejněn bez připomínek. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0. Ad.4. ZM schválilo darovat pozemek ve vlastnictví města na fotbalovém hřišti pod kabinami parc.č. 628 o výměře 128 m2 TJ Tatran Červená Řečice za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby a provedení zápisu do KN vlastní stavby kabin (zlegalizovat existenci stavby). Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 2. Ad.5 ZM projednalo žádosti o finanční příspěvky: - Žádost p. Milana Miksy, Pelhřimov: na provozování pojízdné prodejny v místních částech. ZM schválilo čásku 5000,-Kč. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0. - Žádost o finanční příspěvek na činnost Občanského sdružení Slunečnice ze Řečice. ZM schválilo částku ,- Kč. Hlasování: pro 10, proti 0, zdržel 1. Ad.6 ZM projednalo navrhovanou provozovatelkou smlouvu s firmou VODAK Humpolec na rok 2010 a schválilo smlouvu podepsat. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 2 ZM schválilo zvýšení ceny stočného o 2,-Kč v Červené Řečici a všech místních částech - Milotičky, Zmišovice, Těchoraz a Popelištná. Vodné zůstává beze změny. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel 2. Ad.7. ZM schválilo podepsání smlouvy o zřízení věcného břemena - umístění kabelu NN garáže v k.ú. Červená Řečice na pozemky parc.č. 1874/1, 1890/ a 2089/3 zapsané na LV č v katastrálním území Červená Řečice. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0. Ad.8. Starostka informovala ZM o probíhajících dotacích, které město již realizuje nebo připravuje. ZM vzalo na vědomí. ZM schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy venkova na opravy kapliček v místních částech Milotičky, Popelištná Těchoraz a Zmišovice. Hlasování: pro 9, proti 1, zdržel 1. ZM schválilo zadání a výrobu Orientačního systému (směrových tabulí) pro Červenou Řečici firmě p. Jilka Václava. Hlasování: pro 11, proti 0, zdržel 0. ZM bylo ukončeno ve h. ZAPIS Č.8. Ad.1. Byla provedena kontrola zápisu a usnesení z minulého jednání. Úkoly byly splněny. ZM vzalo na vědomí. Ad.2. Jednání ZM se zúčastnili zástupci Městské správy lesů Pelhřimov Ing. Kodeš a p. Makovička s návrhem na prodloužení smlouvy o nájmu lesních pozemků a podali informace o stavu a hospodaření v městských lesích. ZM vzalo na vědomí informaci o hospodaření v městských lesích.

3 Schválení smlouvy o nájmu lesních pozemků na další období bude řešeno na příštím jednání ZM č. 1/2010. Ad.3. ZM schválilo Obecně závaznou vyhlášku Města Červená Řečice č. 2/2009, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy pro území města Červená Řečice pro školní rok : Základní škola Pelhřimov, Na Pražské Ad.4 ZM schválilo Rozpočtové provizorium na I čtvrtletí r ve výši _ skutečnosti r : rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí r ve výši _ skutečnosti r se stanovuje na období leden březen 2010, výše nesmí být překročena, nejpozději do bude ZM předložen k projednání návrh rozpočtu na r (po předchozím zveřejnění na úřední desce). Ad.5 ZM projednalo návrh na odkoupení pozemku parc. č. 1877/4 ostatní plocha, příjezdová komunikace k parcelám na Pražské o výměře 248 m2 za cenu 100,-Kč /m2. ZM souhlasí s odkoupením pozemku od majitelů za dohodnutou cenu 100,- Kč/m2 a s nabytím nemovitosti do majetku města. Ad.6 ZM jednalo o pozemku parc.č.628 ve vlastnictví města (pod kabinami) a jeho darování TJ Tatran Červená Řečice. Návrh na pronájem pozemku pod kabinou na dobu neurčitou TJ Tatranu Červená Řečice nebyl schválen. Hlasování: pro 7, proti 0, zdržel 2 Návrh odložit projednání na příští ZM byl schválen. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 1. Ad.7. ZM projednalo a schválilo návrh kupní smlouvy na prodej betonové třísloupcové trafostanice Červená Řečice ČOV (bez transformátoru) na pozemku parc.č. 411/12 v k.ú. Červená Řečice a přívodního venkovního vedení v délce 76 m - společnost E.ON Česká republika s.r.o. České Budějovice - za cenu ,- Kč + DPH. ZM s prodejem souhlasí a rozhodlo zveřejnit záměr prodeje. Hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi 1. Ad.8. ZM schválilo dodatek smlouvy o podmínkách svozu a likvidaci odpadů pro rok Výsledná cena, kterou bude SOMPO, a.s.v roce 2010 účtovat je 559,-Kč na 1 obyvatele. Cena pro občany zůstává nezměněna 500,- Kč za 1 obyvatele nebo rekreační objekt. Ad.9. ZM schválilo Rozpočtové změny dle přílohy. Ad 10. ZM projednalo žádost pí. Miková o místnost na provozování rehabilitace v Červené Řečici. ZM schválilo pronajmutí bytu v č.p. 12. Ad.11. Žádost nájemkyně restaurace Na radnici v č.p. 19 K. Scherklové o odpuštění čtvrtletního nájemného za období leden březen 2010 z důvodu plánované rekonstrukce v nebytových prostorách ZM schválilo. Ad.12. ZM schválilo zadání zpracování a podání projektu Protipovodňová ochrana města Červená Řečice Bezdrátový rozhlas a digitální zpracování protipovodňového plánu zpracovatel pí Ing. Vohralíková Pavla. Ad.13. Nabídka na pojištění odpovědnosti zastupitelů za škodu způsobenou chybným rozhodnutím pojišťovna Kooperativa. ZM pojištění zastupitelů neschválilo. Hlasování: pro 0, proti 0, zdržel 9. Ad.14. ZM schválilo prezentaci města v turistickém průvodci u vydavatelství SOUKUP & DAVID, Praha. Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel 1. Ad.15 ZM projednalo splácení nedoplatku nájemného v č.p. 19 restaurace Na radnici bývalou nájemkyní. ZM schválilo dodržet splátky navržené nájemkyní s konečnou lhůtou pro úhradu celkové dlužné částky nejpozději do , poté přistoupit k vymáhání exekutorskou kanceláří. Hlasování: 9, proti 0, zdržel 0. Ad.16. ZM schválilo zajištění elektronické spisové služby města Červená Řečice hostovanou spi-

4 sovou službou včetně zabezpečeného úložiště provozovanou v technologickém centru ORP Pelhřimov dle podmínek ORP Pelhřimov. Ad.17. ZM schválilo vyřazení investičního majetku (projekty), hmotného majetku (pozemky LV 1) a návrhy na vyřazení z evidence majetku dle přílohy provedených inventur. Ad.18 - Starostka p. Bečková Zdeňka informovala o podané žádosti o dotaci na vrácení 50 % nákladů na zpracování žádosti o dotaci z EF (rekonstrukce náměstí) Sdružení obcí Vysočiny schváleno. Byl vypsán termín do pro podávání žádostí na Ministerstvo pro místní rozvoj na podporu bydlení (podpora výstavby technické infrastruktury - stavební parcely) -žádost na 1.etapu devíti stavebních parcel se připravuje. ZM vzalo na vědomí. - Žádost p. Weisse o vyloučení dopravy obousměrně instalováním dopravních značek zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům v ulici mezi starým hřbitovem a nemovitostí p. Weisse a vjezd povolit jen pro občany, kteří v této ulici mají své nemovitosti, schválena nebyla. Hlasování: pro 2, proti 3, zdržel 4. Radnice informuje Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál informuje. Policie České republiky, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál kraje Vysočina, oddělení služby pro ZBM Pelhřimov v rámci okresu provedla v roce 2009 kontrolní akce formou dohledu při konání mysliveckých honů. Kontroly byly zaměřeny na dodržování povinností držitelů zbrojních průkazů, dle ustanovení 29 zákona č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu a zákona č. 449/2001 Sb. O myslivosti. Jednotlivé kontrolní akce byly zaměřeny na kontrolu dokladů, které musí mít u sebe střelci při výkonu práva myslivosti včetně dokladů ke zbrani. Účastníci honů byli při zahájení, ale někdy i při konci akce kontrolováni, zda nepožili alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky. V roce 2009 bylo celkem provedeno 24 kontrolních akcí, při kterých bylo zkontrolováno 304 držitelů zbrojních průkazů včetně zbraní. Samotným vyhodnocením kontrolních akcí byly zjištěny celkem čtyři přestupky porušení povinností držitelů zbrojních průkazů. Ve třech případech se jednalo o požití alkoholických nápojů. Při dechové zkoušce, provedené přístrojem Dräger, se ukázaly hodnoty od 0,11 do 0,35 promile alkoholu v dechu. V jednom případě účastník mysliveckého honu u sebe neměl potřebné doklady pro výkon práva myslivosti. Zjištěné přestupky byly řešeny v blokovém řízení. V průběhu prováděných kontrol se všichni účastníci mysliveckých honů chovali vstřícně a ochotně, za což Všem patří ze strany policie poděkování. V loňském roce bylo dále provedeno i šest kontrolních akcí formou dohledu na střelnicích a v jednom případě byl vykonán dohled při konání střelecké soutěže. Při této kontrolní činnosti nebylo zjištěno žádné porušení zákona o zbraních. Musíme také připomenout, že loňský rok probíhala zbraňová amnestie, kdy občané měli možnost odevzdat nelegálně drženou zbraň na policii a po provedené expertíze tak držení zbraně zlegalizovat. Zbraňová amnestie probíhala od února do konce července letošního roku. Na Pelhřimovsku bylo odevzdáno celkem 72 zbraní. Většinou to byly zbraně lovecké a krátké zbraně jako pistole nebo revolvery. Zajímavostí byl samopal z II. světové války, ruské výroby nebo opakovací puška vz. Mauser. Dopravní nehodovost za rok 2009 Rok Celkem DN Usmrceno 3 12 Těžké zranění Lehké zranění Škoda 19,1 mil. 46,6 mil.

5 Příčiny Rok Nepřiměřená rychlost Nedání přednosti Nesprávné předjíždění Nesprávný způsob jízdy Ostatní Z toho pod vlivem alkoholu Počet nehod v roce 2009 klesl, ale je to způsobeno i tím, že od došlo ke změnám v oznamovací povinnosti u dopravních nehod. 1) při dopravní nehodě došlo k usmrcení nebo zranění osob 2) hmotná škoda na některých ze zúčastněných vozidel nebo přepravovaných věcech je vyšší než korun 3) při nehodě došlo ke škodě na majetku třetí osoby 4) při nehodě došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace( dopravní značka, utržená krajnice apod.) 5) účastníci nehody nejsou schopni při vynaložení přiměřeného úsilí odstranit následky dopravní nehody ( likvidace ekologické havárie apod.) Nehody chodců, cyklistů, motocyklistů Rok Chodci Z toho na přechodech 4 7 Cyklisti 20 (1 ) 15 Z toho alkohol 4 4 Motocyklisti Z toho zahynuli 0 4 Mateřská školka K 1.září 2009 máme zapsáno celkem 31 dětí. V provozu jsou dvě třídy. Ve třídě starších dětí 18, ve třídě mladších dětí 13. Od října mohou děti navštěvovat čtyři zájmové kroužky kroužek cvičení Pilates, hry na flétničku, výuky anglického jazyka a Muzikoterapie. Během letních prázdnin byla provedena výměna podlahové krytiny v jídelně u starších dětí. V rámci grantového programu Fondu Vysočina Naše školka byla provedena celková rekonstrukce sociálního zařízení pro děti i dospělé. Od 1.září mohou děti i zaměstnanci využívat pěkných a moderních prostor sociálního zařízení. Od poloviny října máme v provozu internetové stránky: Poděkování: Panu ing.syrovátkovi K., který pro naši školu opatřil novou zahradní sekačku, na kterou ještě přispěl finančním darem. Panu ing. Píšovi L. st. za bezplatnou dodávku brambor do naší školní jídelny. Paní Radce Kuběnové, která upekla dětem vánoční perníčky, ty si pak děti samy nazdobily. Tatínkům našich dětí / Kölbl R., Krbec P., Mráček J., Houser P., Beneš R. /, kteří odhrnuli ze střechy budovy mateřské školy sníh.

6 ZÁPIS DO ŠKOLKY Zápis dětí do Mateřské školy v Červené Řečici na školní rok se uskuteční v úterý 16. března 2010 v budově MŠ dopoledne od hodin a odpoledne od hodin. K zápisu si rodiče přinesou vyplněné tiskopisy: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, a Evidenční list. Tiskopisy si mohou rodiče stáhnout z internetových stránek mateřské školy / www. mscervenarecice.cz / nebo si je osobně vyzvednout v týdnu od v budově mateřské školy. Přijímáme i děti mladší 3 let. Turková V. Počítačový koutek Co nás zajímá Historie Internetu - II.díl O roku 1991 můžeme mluvit jako o internetovém počátku v Československu. Firma Eurotel v roce 1990 obdržela licenci a měla tak na nějakou chvíli zaručený monopol nejen na mobilní, ale i na datové sítě.samotní obyvatelé si internet sice užívat nemohli, neboť nebyl pro veřejnost, ale věci se již daly pomalu do pohybu. Stále ještě nemůžeme mluvit o internetu v takové podobě, jaký ho známe dnes. O nějakém stahování ať už čehokoliv nemohla být ani řeč. O první pražský uzel se pokoušel Milan Štěrba z VŠE Praha. Jeho snahu úspěšně dokončili Jiří Orság a Pavel Rosendorf z VŠCHT Praha. Milan Štěrba během svého studijního pobytu v INRIA založil v polovině roku 1990 vrcholovou doménu.cs, a počítač inria.inria.fr se tak stal na nějakou dobu prvým československým hlavním nameserverem. Později starost o vrcholovou doménu.cs převzali Štěrbovi kolegové z VŠCHT, a ta jim zůstala až do vzniku CZ.NIC. Za zmínku stojí i to, že grant, který získala INRIA v té době od francouzské vlády, umožnil, aby se skupina lidí z České republiky mohla v INRIA postupně zúčastnit stáží a seznámit se tam s technologií a praxí Internetu. To ovšem nebylo jediné místo, kam se jezdilo na zkušenou. Někteří jezdili do Lince, jiní se dostali dokonce do USA, do kolébky Internetu. Shodou okolností rakouská síť ACONET, jejímž prostřednictvím bylo Československo v roce 1990 připojeno v Linci k evropské síti EARN, přešla v následujícím roce na Internet. Tím se otevřela akademické sféře (vysokým školám a ústavům akademie věd) nádherná příležitost využít této skutečnosti k experimentálnímu připojení do Internetu. To proběhlo po zvýšení rychlosti pevného spoje mezi Prahou a Lincem na úroveň 19,2 kb/s a jeho rozdělení na dva samostatné okruhy (jeden pro EARN, druhý pro Internet) v listopadu Internet se stal mimořádně atraktivním zejména svými interaktivními službami (například službou Telnet, tj. dálkovým terminálovým přístupem na alfanumerické úrovni nebo službou FTP, interaktivně řízeným přenosem souborů apod.), které EARN a tehdejší EUnet neposkytovaly. Lákal rovněž svou rozsáhlostí, která se neustále nevídaným způsobem zvětšovala a dovolovala kontaktovat významná světová akademická centra. V červnu 1992 byl ministerstvem školství přijat návrh a na výstavbu akademické sítě bylo přiděleno 20 milionů korun. Protože v té době bylo již jisté, že se Československo rozdělí na dva samostatné státy, byl návrh schválen v novém pojetí. Místo realizace sítě FESNET byla schválena realizace sítě CESNET (Czech Educational and Scientific NETwork). Na výstavbě se začalo usilovně pracovat. Linka do Lince se posílila na rychlost 64 kb/s. Zřídila se linka Praha-Brno o téže rychlosti. Sídla vysokých škol se začala připojovat spoji rychlostí 19,2 kb/s. Do , kdy byla síť CESNET slavnostně spuštěna, se podařilo v pražské části propojit Prahu, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, České Budějovice a Plzeň. Brněnská část propojila Brno, Olomouc, Opavu, Ostravu. Zbývalo dobudovat připojení Ústí nad Labem, Jindřichova Hradce, Chebu a Zlína. Spo-

7 jení se slovenskou akademickou sítí SANET měla zabezpečovat linka Praha-Banská Bystrica. Spojení sítě CESNET se zahraničím posílilo zřízení linky Praha-Amsterodam pracující s rychlostí 64 kb/s. Protože stahování souborů ze zahraničních archivních serverů českými uživateli značně zatěžovalo naše slabě dimenzované spoje se zahraničím, budovaly se v CESNETU archivní servery obsahující kopie zahraničních. Uživatel se pak obracel na tyto kopie, soubory si stahoval daleko rychleji než z originálních serverů a šetřil linky. Na počátku devadesátých let se souběžně objevily dva prezentační nástroje pracující na základě vztahu klient-server. Prvým byl Gopher, vyvinutý na minnesotské univerzitě. Jeho server prezentoval svůj informační obsah ve formě hierarchicky strukturovaného seznamu souborů. Až do roku 1994 byl velmi oblíbený a zastiňoval druhý nástroj, který všichni velmi dobře známe, WWW (World Wide Web). Ten spatřil světlo světa v Cernu a jeho tatínkem byl Tim Berners- Lee. Rok 1994 byl pro Českou republiku velmi významný. V Praze se konala výroční konference Internet Society, založené v roce 1992, nazvaná INET_94. Konference proběhla v červnu a byla spojena s evropskou konferencí JENC5. Praha se po dobu konference stala středem světového Internetu. Zúčastnili se jí nejvýznamnější internetoví odborníci a funkcionáři v čele s otcem Internetu Vintonem Cerfem. Konference byla technicky zajištěna zvýšením rychlosti spoje Praha-Amsterodam na 512 kb/s a vytvořením dočasné linky Washington-Praha o rychlosti 2 Mb/s. (zdroj Jak můžete vidět, prostý občan stále byl v roce 1994 stále mimo hru. Tedy mimo internet. Zřejmě hlavní příčinou byly jednak značně zastaralé telefonní ústředny, drahé připojení přes pevnou linku a vysoká cena osobních počítačů. Kdy se přibližně ledy prolomily, se dozvíte příště. Dušan Obranec Pan Svoboda z Havlíčkova Brodu bude v 9:00 hod. prodávat v Červené Řečici chovné kuřice hnědé a černé ve stáří týdnů. Cena za 1 kus bude ,-- Kč.

8 Společnost MediClinic je celorepublikovým poskytovatelem ambulantní péče. Zajišťujeme dlouhodobou kontinuitu ambulantní péče a neustále zlepšujeme její dostupnost a kvalitu. Zachováváme osobní přístup ve všem, co děláme. V naší společnosti dbáme na to, aby zaměstnancům bylo vytvořeno podnětné pracovní prostředí, kde se budou cítit oceňováni a plně spokojeni. HLEDÁME UCHAZEČE NA POZICI: PRAKTICKÝ LÉKAŘ PELHŘIMOV ČERVENÁ ŘEČICE Naše nabídka: vysokoškolské vzdělání, odbornou způsobilost dle zák. č. 95/2004 schopnost samostatného rozhodování morální a občanskou bezúhonnost vstřícný přístup k pacientům Nabízíme: nadstandardní ohodnocení v případě potřeby možnost ubytování týden dovolené navíc podporu dalšího vzdělávání plný pracovní úvazek, možno i kratší V případě zájmu kontaktujte personální oddělení, sl. Lucie Madejewska, tel

9 Občané, kteří budou mít zájem o vyčištění komínů se mohou nahlásit na Městský úřad Červená Řečice do konce března 2010 (kominík- p. Dvořák z Pelhřimova)

10 Slunečnice ze Řečice ZMĚNY V PROGRAMU!!! OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ SLUNEČNICE ZE ŘEČICE 13. března sobota 13h SMALTOVÁNÍ 27.března sobota 9h 15h VELIKONOČNÍ TRHY a prodejní výstava, soutěž o nejlepšího beránka (soutěžící se přihlaste do ) 14.dubna středa 16h MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 17.dubna sobota VÝLET DO LYSÉ NAD LABEM, Jarní výstavní trhy 2010 NARCIS 2010, ELEGANCE - AVANTGARDA výstava módy,obuvi a koženého zboží (zájemci se hlaste) 21.dubna středa Mňamka akce : upečte něco dobrého a přijďte si vyměnit recepty. (nejlepší recept bude odměněn) 15.května sobota VÝLET NA VÝSTAVU HOBBY DO ČESKÝCH BUDĚJOVIC (zájemci se hlaste) Centrum volného času malá škola na náměstí v Červené Řečici Tel:

11 Zimní křížovka Číslo 9 POMŮCKA: AY, BAAL, KALOTA, OTHO, RYALY ZNAČKA GONIO- METRICKÉ FUNKCE 1. DÍL TAJENKY NERONŮV PŘÍTEL SPZ LIBERCE ZKRATKA OKRESNÍHO MUZEA ČINNOST SÁZKAŘE ŽENSKÉ JMÉNO ÚSEČ KLE- NUTÉ BÁNĚ CHOROBNÉ VYTÉKÁNÍ PRYSKY- ŘICE SOUKRO- MOST ŽÁR (knižně) NĚŽNOST SPZ KOLÍNA EVROPSKÝ STÁT PTÁK Z ŘÁDU KUKAČEK PŘESTATI ŘÍHATI (obecně) Kolumbus prý jako první dokázal postavit vejce na špičku,... (dokončení je ukryto v tajence). INICIÁLY HERCE TROJANA UTRHNOUT DVOU- BAREVNÉ TKANINY NĚKDEJŠÍ STŘÍBRNÉ MINCE DOBYTČÍ NÁPOJE S OTRUBAMI HLTY SULFID EUROPNATÝ (vzorec) 4. DÍL TAJENKY BORAX CIKÁNĚ AUTOR MÉ VLASTI OKOVATI KYTICE BACULATÍ HOUKAČKA U AUTA DROBNÉ PORANĚNÍ PROVÉSTI SETÍ BRITSKÉ ZLATÉ MINCE CELA KORNOVY INICIÁLY ÚDAJE SLOVENSKÁ ČÍSLOVKA MŘÍŽE KLOUBNÍ NEMOC STAVEBNÍ HMOTA PIJATYKA SYNTETIC- KÝ KAUČUK AUTOR VINNETOUA TŘEBAŽE DOMÁCKY LIBUŠE DLOUHÝ BĚH ŘEMESLNIC- KÉ STOLY LEPTANÉ OBRAZY BIBLICKÉ ŽENSKÉ JMÉNO ASIJSKÝ JELÍNEK SYRSKÝ BŮH HROMU JMÉNO ZPĚVAČKY PAVONE MALÝ EDA TROPICKÝ CITRUS MRTVOLNĚ BLEDĚ UTISKOVAT PACKA ŽENSKÉ JMÉNO AUTOR PĚTI NEDĚL V BALÓNĚ LATINSKÁ PŘEDLOŽKA (k) SETNOUTI SRDEČNICE PEČIVO ZKRATKA POŽÁRNÍ OCHRANY SVOJI DRUH PSA VĚNOVAT ZKRATKA DANĚ ZE MZDY ŘEKA VE FRANCII KAMARÁD- KA MAXI- PSA FÍKA MALAKOV ASIJSKÁ STOLNÍ HRA DOMÁCKY JOSEF JEDNOTKA SÍLY PRIMÁTŮM VLASTNÍ VZOREC NITRIDU URANU KRÁTKÁ ROLE (slangově) ZRAKY STŘEDA (zkratka) SUMERSKÝ BŮH PODZEM- NÍCH VOD 3. DÍL TAJENKY 2. DÍL TAJENKY NEZVALOVA HRDINKA SOUHRN ZNAKŮ URČUJÍCÍCH ETNIKUM KŘÍŽOVKY PLNÉ FÓRŮ 3/2008 strana 9

12 Jízdní řády Městské noviny Červené Řečice Vydavatel: Městský úřad Červená Řečice, Červená Řečice 19, PSČ , IČ Editor: D.Obranec, grafika: L.Lang, tisk: MěÚ Červená Řečice Evidenční číslo: MK ČR E 17448, Distribuce: MěÚ Červená Řečice Občasník: vychází 6 12 za rok, č. 1/2010 vychází Uzávěrka Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Anonymní příspěvky neotiskujeme.

Práce na Čisté Jizeře začaly

Práce na Čisté Jizeře začaly Ročník XVII. číslo 4 Čtvrtek 30. dubna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Volby do Evropského parlamentu... 3 Kalendář svozu tříděného odpadu... 7 Jazz pod Kozákovem...

Více

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války

Jaborský: Zpravodaj. Fulnecký zdarma. množství památek a osobností můžeme být. pyšní. Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Fulnecký zdarma 5 2015 Zpravodaj Radek Jaborský: na to množství památek a osobností můžeme být ve fulneku pyšní Fulnek uctí památku obětí 2. světové války Jerlochovická školka oslavila 35 let 14 5 Na dolní

Více

měsíčník města říjen 2013 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2013 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2013 cena 10 Kč Nebeský portál, oceněný snímek soutěže Světelsko ve fotografii 2013 (foto: Oldřich Rod) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Zasedání zastupitelstva. str. 3 Z historie...

Více

města Příbora listopad 2012 VYHODNOCENÍ WEBOVÉ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ FOTOGRAFII Z DOVOLENÉ

města Příbora listopad 2012 VYHODNOCENÍ WEBOVÉ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍ FOTOGRAFII Z DOVOLENÉ Měsíčník města Příbora listopad 2012 BYDLENÍ PŘÍBOR PRŮZKUM ZÁJMU O BYDLENÍ VE MĚSTĚ PŘÍBOŘE V souvislosti s připravovanými projektovými záměry v oblasti rozšíření bytového fondu na území města vyhlašuje

Více

Město Semily informuje oveřejných zakázkách jasně a otevřeně!

Město Semily informuje oveřejných zakázkách jasně a otevřeně! Ročník XVI. číslo 7 Neděle 31. srpna 2008 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Z rady a zastupitelstva... 3 O semilské ortopedii... 10 Semilské jaro 1968... 13 Rozhovor s Janem

Více

PO - PA 13:24 13:45 PO - SO 11:55 12:10 PO - PA 08:50 09:05 PO - NE 08:10 08:25 PO - PA 07:27 07:45

PO - PA 13:24 13:45 PO - SO 11:55 12:10 PO - PA 08:50 09:05 PO - NE 08:10 08:25 PO - PA 07:27 07:45 ČERVENÁ ŘEČICE -> PELHŘIMOV Den Čas odjezdu Čas příjezdu PO - PA 04:41 05:03 PO - SO 04:55 05:10 PO - PA 04:57 05:18 SO 05:20 05:40 NE 06:03 06:18 PO - PA 06:24 06:45 PO - PA 06:33 06:45 PO - PA 07:12

Více

Bude Sušice»zdravé město«?

Bude Sušice»zdravé město«? 5/2006 10. března 2006 Cena 6,00 Kč Slovo starostky Vážení čtenáři Sušických novin, vážení spoluobčané. Ve středu 22. února 2006 schválilo stávající zastupitelstvo poslední rozpočet města svého čtyřletého

Více

Nová budova poslouží přenesené státní správě, v historické budově radnice zůstane samospráva

Nová budova poslouží přenesené státní správě, v historické budově radnice zůstane samospráva Ročník XIII. číslo 1 (159) Pondělí 31. ledna 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PONDĚLÍ 28. ÚNORA Uzávěrka: 20. února Myšlenka měsíce Zanevřel jsem na tuhle naši společnost,

Více

měsíčník města červen 2007 cena 10 Kč

měsíčník města červen 2007 cena 10 Kč měsíčník města červen 2007 cena 10 Kč Z obsahu Pohled z cesty do Závidkovic (foto: Jaroslav Vála) Schůze rady..................... str. 2 Zasedání zastupitelstva............ str. 4 Kdysi a dnes....................

Více

90. výročí vzniku ČSR

90. výročí vzniku ČSR měsíčník města říjen 2008 cena 10 Kč 90. výročí vzniku ČSR Na archivním snímku vojenský lazaret za 1. světové války v budově lesního úřadu ve Světlé nad Sázavou, uprostřed MUDr. Otokar Duffek Z obsahu

Více

mperské no vin dou kontejnery přistaveny vždy v 8. 00 hod. ráno a budou odvá- ženy v 17. 00 hod. elektroodpad, Jarním úklidu Hrabice,

mperské no vin dou kontejnery přistaveny vždy v 8. 00 hod. ráno a budou odvá- ženy v 17. 00 hod. elektroodpad, Jarním úklidu Hrabice, Vimperské noviny Vydává město Vimperk 4/2015 Ročník XX Zdarma Jarní úklid Nová komunikace radnice Vážení čtenáři, než jsem se stal vimperským místostarostou, měl jsem vždy trochu problém s tím, jak jsou

Více

23.července 19:00 na faře ČERVENEC 2010

23.července 19:00 na faře ČERVENEC 2010 ROČNÍK 4. ČÍSLO 4 MĚSTSKÉ NOVINY ČERVENEC 2010 www.cervenarecice.info Městský úřad Červená Řečice 19 394 46 Červená Řečice Tel.: +420 565 398 151 +420 565 398 101 Fax: +420 565 398 309 Úřední hodiny Po

Více

Zpravodaj AKCE V ZÁVĚRU ROKU 2013. Pořizování změny č. I územního plánu bylo zahájeno. Ve dnech 3. 5. 12. budou na náměstí probíhat adventní trhy.

Zpravodaj AKCE V ZÁVĚRU ROKU 2013. Pořizování změny č. I územního plánu bylo zahájeno. Ve dnech 3. 5. 12. budou na náměstí probíhat adventní trhy. Zpravodaj Ročník XXIV., číslo 4 říjen 2013 Zprávy z radnice Pořizování změny č. I územního plánu bylo zahájeno Zastupitelstvo města na srpnovém zasedání schválilo návrh na pořízení změny č. I a městský

Více

23/2012 13. prosince 2012 roãník XVIII.

23/2012 13. prosince 2012 roãník XVIII. 23/2012 13. prosince 2012 roãník XVIII. Hole ovskowww.holesov.cz cena 12,- Kã Regionální ãtrnáctideník mûsta Hole ova Starosta Holešova, místostarostové, rada a zastupitelstvo přejí všem občanům pohodové

Více

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč měsíčník města říjen 2012 cena 10 Kč Svatováclavská pouť (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Zasedání zastupitelstva str. 4 Schůze rady... str. 5 Z historie... str. 12 strana 1 Školství... str. 13 Kultura...

Více

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz

LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz měsíčník Městského úřadu v Kolíně LEDEN 2009 ročník 15, číslo 1 zpravodaj@mukolin.cz V Ko bleskově z města Během roku 2008 bylo na odboru dopravy MěÚ Kolín zaevidováno 4 422 nových vozidel. 4 048 vozidel

Více

Čestné občanství města pro tři pedagogy

Čestné občanství města pro tři pedagogy Ročník XIII. číslo 4 (162) Sobota 30. dubna 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V ÚTERÝ 31. KVĚTNA Uzávěrka: 23. května DRAŽBA NEMOVITOSTÍ 20. KVĚTNA V SEMILECH Informace

Více

Zpravodaj. Vánoční jarmark Souznění v sobotu 17. prosince 2005 (viz. strana 25) Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. 5 prosinec 2005 zdarma

Zpravodaj. Vánoční jarmark Souznění v sobotu 17. prosince 2005 (viz. strana 25) Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. 5 prosinec 2005 zdarma Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz Využili jsme pěkného podzimního počasí a zahájili (nad letošní plán) výstavbu parkoviště za nákupním střediskem. Byla

Více

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech

Hejtman Libereckého kraje na návštěvě v Semilech Ročník XVII. číslo 1 Sobota 31. ledna 2009 Informační měsíčník občanů Semilska Co najdete v tomto čísle SN: Čistá Jizera... 2 Informace o odpadech... 8 Bez totálních endoprotéz nemocnice nepadá... 10 Na

Více

Slovo k volbám. Letní provoz Bašty Prachárna. Omezení provozu Městské knihovny

Slovo k volbám. Letní provoz Bašty Prachárna. Omezení provozu Městské knihovny IX. ROČNÍK www.chrudim-city.cz ČERVEN 2006 Vážení spoluobčané, v průběhu letošního června nás čekají, podle mého názoru, dvě významné společenské události, které bezpochyby ovlivní každodenní život české

Více

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3

ROSA. Zpravodaj Rosicka. Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 ROSA Zpravodaj Rosicka Zpravodaj Rosicka BŘEZEN 2007 3 Z OBSAHU: editorial.................................. 3 Na otázky odpovídá starosta................. 4 Z historie obce Kratochvilka..................

Více

KOSTELECKÉ POSVÍCENÍ JIŽ POPÁTÉ

KOSTELECKÉ POSVÍCENÍ JIŽ POPÁTÉ KOSTELEC NAD ORLICÍ říjen 2007 KOSTELECKÉ POSVÍCENÍ JIŽ POPÁTÉ Kostelecké posvícení skončilo, těšme se všichni na to další. Ještě jednou díky všem, kteří se zasloužili o jeho zdárný průběh, a příště určitě

Více

KVĚTEN 2010. Vážení čtenáři městských novin

KVĚTEN 2010. Vážení čtenáři městských novin ROČNÍK 4. ČÍSLO 3 MĚSTSKÉ NOVINY KVĚTEN 2010 www.cervenarecice.info Městský úřad Červená Řečice 19 394 46 Červená Řečice Tel.: +420 565 398 151 +420 565 398 101 Fax: +420 565 398 309 Úřední hodiny Po 7-12

Více

Ročník VII Číslo 10 říjen 2006. Zpráva o hospodářském, sociálním a kulturním rozvoji města Kojetína ve volebním období 2003 2006

Ročník VII Číslo 10 říjen 2006. Zpráva o hospodářském, sociálním a kulturním rozvoji města Kojetína ve volebním období 2003 2006 Ročník VII Číslo 10 říjen 2006 Zpráva o hospodářském, sociálním a kulturním rozvoji města Kojetína ve volebním období 2003 2006 Tato zpráva byla schválena na zasedání Zastupitelstva Města Kojetín dne 26.

Více

HOLEŠOVSKO MASOPUSTNÍ TRADICE SE ROZVÍJEJÍ I V HOLEŠOVĚ ÚVODNÍK Z OBSAHU Z OBSAHU 20. BŘEZNA 2014

HOLEŠOVSKO MASOPUSTNÍ TRADICE SE ROZVÍJEJÍ I V HOLEŠOVĚ ÚVODNÍK Z OBSAHU Z OBSAHU 20. BŘEZNA 2014 20. BŘEZNA 2014 HOLEŠOVSKO REGIONÁLNÍ MĚSÍČNÍK MĚSTA HOLEŠOVA ročník 20, číslo 3 Zahájení turistické sezony v zámku Masopust v mikroregionu První videodokument o holešovských památkách MASOPUSTNÍ TRADICE

Více

Zpravodaj ZPRÁVY Z RADNICE LÁZNĚ BOHDANEČ MAJÍ SVOJI PRIMABABČU. Co v čísle najdete:

Zpravodaj ZPRÁVY Z RADNICE LÁZNĚ BOHDANEČ MAJÍ SVOJI PRIMABABČU. Co v čísle najdete: Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XIX číslo 2 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč ZPRÁVY Z RADNICE Investiční akce v plném proudu Žáci základní školy mohou od května 2009 využívat

Více

11/2011. Z obsahu: BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD

11/2011. Z obsahu: BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD 11/2011 BLÍŽÍ SE SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉ ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD Den 30.10.2011 byl datem ukončení realizace projektu s názvem Rekonstrukce ČOV a kanalizace Vesce a Palackého náměstí. Práce na něm započaly

Více

Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XX číslo 3 Říjen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč

Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XX číslo 3 Říjen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XX číslo 3 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč ZPRÁVY Z RADNICE Livia Klausová v Lázních Bohdanči Pozvání Léčebných lázní Bohdaneč a.s. k návštěvě

Více

Semilští lyžaři získali další republikový titul

Semilští lyžaři získali další republikový titul Ročník XIII. číslo 3 (161) Čtvrtek 31. března 2005 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 8, Kč Semilští lyžaři získali další republikový titul České lyžování má za sebou mimořádně úspěšnou sezonu, kterou

Více