Z á p i s. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. ledna 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s. z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. ledna 2015"

Transkript

1 Z á p i s z 5. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. ledna 2015 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Libor Kravčík, Pavel Volný, Milada Tobolová, Mgr. David Kolář Omluveni: Ing. František Haladej. Zasedání bylo zahájeno v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Starostka obce dala hlasovat o návrhu programu 5. zasedání ZO: Program jednání: 1. Kontrola usnesení posledního zasedání ZO 2. Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč 3. Přehled čerpání finančního příspěvku na rok Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staříč. 4. Žádost o rozšíření stávající zóny podnikatelských činnosti. 5. Žádost o dotaci na poskytnutí sociálních služeb Charita Frýdek - Místek. 6. Žádost obce o dotaci KÚ MSK na rekonstrukci pomníku první světové války pietní místo na hřbitově ve Staříči. 7. Žádost o zaslání prostředků na provoz z rozpočtu obce ZŠ a MŠ Staříč. 8. Poskytnutí příspěvku novorozencům. 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.13/2014 odvod povrchových vod - méněpráce. 10. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení Energetické úspory objektu č. p. 321 ve Staříči. 11. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení Energetické úspory objektu HZ č. p. 325 ve Staříči. 12. Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení Energetické úspory objektu pošty č. p. 335 ve Staříči. 13. Vyhlášení 6 kola výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení. 14. Zvýšení odměny neuvolněného místostarosty od Cenové nabídky na TDI stavby Energetické úspory objektu č. p. 321 ve Staříči 16. Cenová nabídka na TDI stavby Energetické úspory objektu č. p. 325 ve Staříči 17. Cenová nabídka na TDI stavby Energetické úspory objektu č. p. 335 ve Staříči 18. Cenová nabídka na výkon autorského dozoru na stavby Energetické úspory objektu č. p. 325 ve Staříči, Energetické úspory objektu HZ č. p. 325 ve Staříči a Energetické úspory objektu č. p. 335 ve Staříči 19. Zakoupení mycího stroje pro kuchyň restaurace Kulturní dům. 20. Cenová nabídka na vypracování žádosti o dotaci na pečovatelský byt. 21. Smlouva o dílo zhotovitele na Energetické úspory objektu č. p. 321 ve Staříči. 22. Smlouva o dílo zhotovitele na Energetické úspory objektu HZ č. p. 325 ve Staříči. 23. Smlouva o dílo zhotovitele na Energetické úspory objektu pošty č. p. 335 ve Staříči. 24. Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci elektroinstalace v MŠ Staříč Usnesení č. 89/1405 ZO schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva obce Staříč.

2 1. Kontrolu usnesení 3. a 4. zasedání ZO provedla starostka obce Zdeňka Šebestová. Byly splněny úkoly, uložené v usneseních: 2202/65, 51/1403, 53/1403, 56/1403, 57/1403, 58/1403, 59/1403, 60/1403, 61/1403, 63/1403, 67/1403, 68/1403, 79/1403, 87/1404. Nadále trvají úkoly uložené v usneseních: 62/1403, 70/1403, 71/1403, 72/1403, 76/1403, 82/1403. K usnesení 58/1403 ZO ukládá OÚ oslovit dle pořadníku žadatele o obecní byt, zda mají zájem o pronájem bytu v č.p K usnesení č. 60/1403- ZO schvaluje Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení číslo smlouvy: /182755, předloženou RWE GasNet, s.r.o. se sídlem: Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ: a zmocňuje starostku obce k jejímu podpisu. 2. Stav portfolia Pioneer pro obec Staříč. Bod trvá. Usnesení č. 90/1405 ZO schvaluje ukončení investování ve fondu Pioneer. ZO ukládá starostce obce napsat žádost o ukončení investování a výplatu podílu ve fondu. Hlasováno Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Staříč předložila ke kontrole přehled čerpání finančního příspěvku na rok 2014 ve výši Kč. Usnesení č. 91/1405 ZO bere na vědomí přehled čerpání finančního příspěvku na rok 2014 poskytnutého ZO ČZS Staříč. 4. Společnost Efesto invest, s.r.o. Pařížská 9, Praha 1, IČ: zaslala obci žádost o rozšíření stávající zóny podnikatelských činností. Předložili podklady pro rozhodnutí. Usnesení č. 92/1405 ZO bere na vědomí žádost společnosti Efesto invest s.r.o., Pařížská 68/9, Praha 1, IČ: o rozšíření stávající zóny podnikatelských činností. ZO ukládá místostarostovi obce L. Kravčíkovi napsat dopis, ve kterém vyjádří stanovisko zastupitelstva obce nerozšiřovat zónu podnikatelských činností. 5. Charita Frýdek - Místek, F. Čejky 450, Frýdek-Místek, IČ: žádá obec o dotaci z rozpočtu obce na rok 2015 ve výši Kč na poskytování sociálních služeb občance obce Ludmile Šnajdrové. Usnesení č. 93/1405

3 ZO zamítá poskytnutí dotace z rozpočtu obce na rok 2015 ve výši Kč Charitě Frýdek-Místek, F. Čejky 450, Frýdek-Místek, IČ: na poskytování sociálních služeb občance obce Ludmile Šnajdrové. 6. Žádost obce o dotaci z Moravskoslezského kraje na rekonstrukci pomníku z 1. světové války, který se nachází na hřbitově ve Staříči. Kameník Ivan Voznica, Vojkovice 99, , předložil obci rozpočet na rekonstrukci tohoto pomníku ve výši Kč s DPH. KÚ MSK nabízí poskytnutí dotace ve výši Kč. Bod trvá. Usnesení č. 94/1405 ZO schvaluje, aby starostka obce Staříč Z. Šebestová podala na Krajský úřad Moravskoslezského kraje Ostrava žádost o dotaci na rekonstrukci pomníku z 1. světové války, nacházejícího se na hřbitově ve Staříči. ZO ukládá starostce obce doložit k žádosti o dotaci písemný souhlas Římskokatolické církve, na jejímž pozemku se tento pomník nachází. V případě získání dotace ZO schvaluje provedení rekonstrukce tohoto pomníku. Hlasováno Základní škola a Mateřská škola Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Sviadnovská 332, Staříč, IČ: žádá obec o zaslání prostředků na provoz z rozpočtu obce na I. čtvrtletí tj. 1/12 z celkového provizoria Kč. Usnesení č. 95/1405 ZO bere na vědomí žádost Základní školy a Mateřské školy Staříč, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Sviadnovská 332, Staříč, IČ: o zaslání prostředků na provoz z rozpočtu obce na I. čtvrtletí tj. 1/12 z celkového provizoria Kč. 8. Koncem ledna 2015 se uskuteční vítání novorozených občánků obce Staříč. Tito obdrží příspěvky ve výši: Adéla Konečná, č. p. 603 (matka Monika Koporová, otec nepřihlášen k TP) Kč Matyáš Janík, č.p. 480 (matka Edita Měrková, otec nepřihlášen k TP) Kč Štěpán Pokluda, č.p. 379, Karolína Haladejová, Sviadnovská 330, Nikol Marková, č.p. 659 oba rodiče těchto dětí jsou občany obce Staříč. Bude jim poskytnut finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč. Usnesení č. 96/1405 ZO schvaluje poskytnutí finančních příspěvků těmto novorozeným občánkům: Adéle Konečné, č. p. 603 (matka Monika Koporová, otec nepřihlášen k TP) Kč Matyáši Janík, č.p. 480 (matka Edita Měrková, otec nepřihlášen k TP) Kč Štěpánu Pokludovi, č.p. 379, Karolíně Haladejové, Sviadnovská 330, Nikol Markové, č.p. 659 oba rodiče těchto dětí jsou občany obce Staříč. Bude jim poskytnut finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč.

4 9. Ing. Jiří Vala, U Tří lip 953 Brušperk, IČ: předložil obci Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13/2014 Odvod povrchových vod z místní komunikace MK Nykl ve Staříči týkající se méněprací ve výši Kč. Celková cena díla je tedy ,40 Kč včetně DPH. Usnesení č. 97/1405 ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 13/2014 Odvod povrchových vod z místní komunikace MK Nykl ve Staříči, předložený Ing. Jiřím Valou, U Tří lip 953 Brušperk, IČ: , týkající se méněprací ve výši 2.760,- Kč a zmocňuje starostku obce k jeho podpisu. 10. Dne proběhlo posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení Energetické úspory objektu č.p. 321 ve Staříči. Svou nabídku podaly tyto stavební společnosti: - THERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, Ostrava - Zábřeh, IČ: Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, Staré Město, Třinec, IČ: Severomoravská stavební společnost s.r.o., Suvorovova 573, Šenov u Nového Jičína IČ: Vyřazena byla nabídka Severomoravské stavební společnosti s.r.o., Suvorovova 573, Šenov u Nového Jičína, IČ: (chybná nabídka viz příloha). Na základě nabídkových cen uchazečů byla vybrána společnost s nejnižší nabídkovou cenou Kč bez DPH Beskydská stavební, a.s., Frýdecká 225, Staré Město, Třinec, IČ: THERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, Ostrava - Zábřeh, IČ: předložila cenovou nabídku ve výši Kč bez DPH. Usnesení č. 98/1405 ZO schvaluje výsledek výběrového řízení. ZO ukládá starostce obce vyzvat Beskydskou stavební, a.s. Frýdecká 225, Staré Město, , Třinec, IČ: k předložení smlouvy o dílo Energetické úspory objektu č.p. 321 ve Staříči a zmocňuje ji k podpisu této smlouvy. 11. Dne proběhlo posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení Energetické úspory objektu č.p. 325 ve Staříči. Svou nabídku podaly tyto stavební společnosti: - THERM, spol. s.r.o., Pavlovova 1351/44, Ostrava - Zábřeh, IČ: DVF Invest s.r.o, Na Obvodu 1098/41, Vítkovice, Ostrava, IČ: HAMROZI s.r.o., Polní 411, Staré Město, Třinec, IČ: Nevyhovovala nabídka společnosti DVF Invest s.r.o., Na Obvodu 1098/41, Vítkovice, Ostrava, IČ: (chybná nabídka viz příloha). Nabídka uchazeče společnosti HAMROZI s.r.o., Polní 411, Staré Město, Třinec, IČ: byla nejvýhodnější nabídkou dle kritéria nejnižší ceny ,69 Kč bez DPH.

5 Společnost THERM, spol. s.r.o., Pavlovova 1351/44, Ostrava - Zábřeh, IČ: předložila cenovou nabídku ve výši Kč bez DPH. Usnesení č. 99/1405 ZO schvaluje výsledek výběrového řízení. ZO ukládá starostce obce vyzvat společnost HAMROZI s.r.o., Polní 411, Staré Město, Třinec, IČ: k předložení smlouvy o dílo Energetické úspory objektu č.p. 325 ve Staříči a zmocňuje ji k podpisu této smlouvy. 12. Dne proběhlo posouzení a hodnocení nabídek v zadávacím řízení Energetické úspory objektu č.p. 335 ve Staříči. Svou nabídku podaly tyto stavební společnosti: - THERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, Ostrava - Zábřeh, IČ: Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Staré Město, Třinec, IČ: FICHNA - HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, Píšť, IČ: Cenové nabídky: - THERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, Ostrava, IČ: Kč bez DPH - Beskydská stavební a.s., Frýdecká 225, Staré Město, Třinec, IČ: Kč bez DPH- FICHNA - HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, Píšť, IČ: ,80 Kčbez DPH Nabídka uchazeče THERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, Ostrava - Zábřeh, IČ: byla nejvýhodnější nabídkou dle kritéria nejnižší nabídkové ceny. Usnesení č. 100/1405 ZO schvaluje výsledek výběrového řízení. ZO ukládá starostce obce vyzvat společnost THERM, spol. s r.o., Pavlovova 44, Ostrava - Zábřeh, IČ: k předložení smlouvy o dílo Energetické úspory objektu č.p. 335 ve Staříči a zmocňuje ji k podpisu této smlouvy. 13. ZO vyhlašuje 6. kolo výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Staříč. Usnesení č. 101/1405 ZO ukládá OÚ vyvěsit vyhlášení 6. kola výběrového řízení na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Staříč na úřední desce obce Staříč. 14. Starostka obce předložila ZO ke schválení výši měsíčních odměn (zákon č. 459/2013 Sb.) neuvolněnému místostarostovi. Usnesení č. 102/1405

6 ZO schvaluje výši měsíčních odměn (zákon č. 459/2013 Sb.) neuvolněnému místostarostovi dle sloupce 6 a 8 v plné výši s platností od , tj. ode dne schválení v ZO. 15. Proběhlo výběrové řízení k zajištění TDI na investiční akce zateplení a výměny oken Energetické úspory objektu č.p. 321 ve Staříči Své cenové nabídky předložili: Ing. Boleslav Pawliczek, Slámová 853/14, Karviná - Fryštát, IČ: Cenová nabídka Kč bez DPH. ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, Kunčice, Ostrava, IČ: Cenová nabídka Kč bez DPH CHALUPA A SYN, s.r.o. Husova 1162, Kopřivnice, IČ: Cenová nabídka Kč bez DPH. ZO vybralo cenovou nabídku Ing. Boleslava Pawliczka, Slámová 853/14, Karviná - Fryštát, IČ: Usnesení č. 103/1405 ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na TDI ke stavbě Energetické úspory objektu č.p. 321 ve Staříči. ZO ukládá starostce obce zaslat Ing. Boleslavu Pawliczkovi, Slámová 853/4, Karviná - Fryštát, IČ: objednávku na TDI ke stavbě Energetické úspory objektu č.p. 321 ve Staříči a vyzvat ho k předložení smlouvy o dílo a zmocňuje starostku obce k podpisu. Hlasováno poměrem hlasů Proběhlo výběrové řízení k zajištění TDI na investiční akce zateplení a výměny oken Energetické úspory objektu č.p. 325 ve Staříči Své cenové nabídky předložili: Ing. Boleslav Pawliczek, Slámová 853/14, Karviná - Fryštát, IČ: Cenová nabídka Kč bez DPH. ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, Kunčice, Ostrava, IČ: Cenová nabídka Kč bez DPH CHALUPA A SYN, s.r.o. Husova 1162, Kopřivnice, IČ: Cenová nabídka Kč bez DPH. ZO vybralo cenovou nabídku Ing. Boleslava Pawliczka, Slámová 853/14, Karviná - Fryštát, IČ: Usnesení č. 104/1405 ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na TDI ke stavbě Energetické úspory objektu č.p. 325 ve Staříči. ZO ukládá starostce obce zaslat Ing. Boleslavu Pawliczkovi, Slámová 853/14, Karviná - Fryštát, IČ: objednávku na TDI ke stavbě

7 Energetické úspory objektu č.p. 325 ve Staříči a vyzvat ho k předložení smlouvy o dílo a zmocňuje starostku obce k podpisu. Hlasováno poměrem hlasů Proběhlo výběrové řízení k zajištění TDI na investiční akce zateplení a výměny oken Energetické úspory objektu č.p. 335 ve Staříči Své cenové nabídky předložili: Ing. Boleslav Pawliczek, Slámová 853/14, Karviná - Fryštát, IČ: Cenová nabídka Kč bez DPH. ASA expert a.s., Lešetínská 626/24, Kunčice, Ostrava, IČ: Cenová nabídka Kč bez DPH CHALUPA A SYN, s.r.o. Husova 1162, Kopřivnice, IČ: Cenová nabídka Kč bez DPH. ZO vybralo cenovou nabídku Ing. Boleslava Pawliczka, Slámová 853/4, Karviná - Fryštát, IČ: Usnesení č. 105/1405 ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na TDI ke stavbě Energetické úspory objektu č.p. 335 ve Staříči. ZO ukládá starostce obce zaslat Ing. Boleslavu Pawliczkovi, Slámová 853/14, Karviná - Fryštát, IČ: objednávku na TDI ke stavbě Energetické úspory objektu č.p. 335 ve Staříči a vyzvat ho k předložení smlouvy o dílo a zmocňuje starostku obce k podpisu. Hlasováno poměrem hlasů Cenovou nabídka na výkon autorského dozoru na stavbu Energetické úspory objektů č.p. 321, 325 a 335 ve Staříči předložila ASA Expert a.s., Lešetínská 626/24, Kunčice, Ostrava, IČ Na budovu č.p. 321 cena autorského dozoru Kč Na budovu č.p. 325 cena autorského dozoru Kč Na budovu č.p. 335 cena autorského dozoru Kč Usnesení č. 106/1405 ZO ukládá starostce obce vyzvat společnost ASA Expert a.s., Lešetínská 626/24, Kunčice, Ostrava, IČ k vypracování smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru na stavbu Energetické úspory objektů na budovy č. 321, 325 a 335 ve Staříči. 19. Richard Martynek žádá za Restauraci KD Staříč o zakoupení nového mycího stroje. Stávající myčka je v provozu již 12 let. V poslední době je stále v poruše a opravy jsou finančně náročné. Předložil i cenovou nabídku na zakoupení nového mycího stroje NT 50 T za cenu Kč bez DPH. Usnesení č. 107/1405

8 ZO schvaluje zakoupení nového mycího stroje NT 50 T za cenu Kč bez DPH pro restauraci KD Staříč. 20. Obec obdržela nabídky na přípravu a zpracování žádostí o dotaci pro stavbu: Výstavba Domu pro seniory ve Staříči Cenovou nabídku předložili: STILT PROJECTS s.r.o., Dluhonská 1350/43, Přerov I-Město, Přerov, IČ: Ing. Tomáš Ruprich, Československé armády 383/ , Hradec Králové, IČ: Bod trvá. Usnesení č. 107/1405 ZO ukládá starostce obce zjistit přesné podmínky k podání žádosti o dotaci na stavbu Domu pro seniory Staříč. 21. Smlouvu o dílo na realizaci díla s názvem: Energetické úspory objektu č.p. 321 ve Staříči předložila společnost Beskydská stavební, a.s. Frýdecká 225, Staré Město, Třinec, IČ: Usnesení č. 109/1405 ZO schvaluje podpis smlouvy dle výběrového řízení Energetické úspory objektu č.p. 321 ve Staříči / viz zpráva o posouzení a hodnocení výběrové komise/, předložené Beskydskou stavební, a.s., Frýdecká 225, Staré Město, , Třinec, IČ: Po uplynutí lhůty na podání námitek ve znění, ve kterém byla předložena v rámci dotčeného výběrového řízení, zmocňuje starostku obce k podpisu. 22. Smlouvu o dílo na realizaci díla s názvem: Energetické úspory objektu č.p. 325 ve Staříči předložila společnost HAMROZI, s.r.o., Polní 411, , Třinec, IČ: Usnesení č. 110/1405 ZO schvaluje podpis smlouvy dle výběrového řízení Energetické úspory objektu č.p. 325 ve Staříči /viz zpráva o posouzení a hodnocení výběrové komise/, předložené společností HAMROZI s.r.o., Polní 411, Staré Město, Třinec, IČ: Po uplynutí lhůty na podání námitek ve znění, ve kterém byla předložena v rámci dotčeného výběrového řízení, zmocňuje starostku obce k podpisu. 23. Smlouvu o dílo na realizaci díla s názvem: Energetické úspory objektu č.p. 335 ve Staříči předložila společnost THERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, Ostrava - Zábřeh, IČ: Usnesení č. 111/1405 ZO schvaluje podpis smlouvy dle výběrového řízení Energetické úspory objektu č.p. 335 ve Staříči / viz zpráva o posouzení a hodnocení výběrové komise/, předložené

9 společností THERM, spol. s r.o., Pavlovova 1351/44, Ostrava - Zábřeh, IČ: Po uplynutí lhůty na podání námitek ve znění, ve kterém byla předložena v rámci dotčeného výběrového řízení, zmocňuje starostku obce k podpisu. 24. Na základě výsledku revize elektroinstalace a elektrického zařízení v MŠ bylo v loňském roce vyhlášeno výběrové řízení na zpracování Dokumentace k rekonstrukci elektroinstalace a elektrického zařízení v mateřské škole. Jedná se o třídy MŠ s potřebným zázemím v 1. a 2. patře budovy. ZO vybralo nejvýhodnější nabídku projekční kanceláře Libuše Svolinské, , Baška 238, IČ: Rekonstrukce je plánována na období letošních letních prázdnin. Je nutné vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele této rekonstrukce. Bod trvá. Usnesení č. 112/1405 ZO ukládá místostarostovi obce Liboru Kravčíkovi vyzvat 3 zhotovitele k předložení cenových nabídek na tuto akci. Usnesení č. 113/1405 ZO překládá následující body programu: bod č. 4 ze dne usnesení č. 203/10 usnesení č. 263/11 usnesení č. 591/28 usnesení č. 676/32 usnesení č. 1072/53 usnesení č. 2014/55 usnesení č. 2056/56 usnesení č. 2074/57 usnesení č. 2146/61 usnesení č. 2145/61 usnesení č. 2171/63 usnesení č. 2212/65 usnesení č. 40/1402 usnesení č. 44/1402 usnesení č. 71/1403 usnesení č. 72/1403 usnesení č. 75/1403 usnesení č. 81/1403 usnesení č. 82/1403 usnesení č. 90/1405 usnesení č. 94/1405 usnesení č.106/1405 usnesení č.107/1405 usnesení č.112/1405 /Jednota pozemek/ /Havelkovi/ /Havelkovi/ /Brunclík zastávka/ /cesta k rybníku/ /Liberda pronájem NP/ /Viňanský pronájem NP/ /Skladeko, s.r.o./ /Beskydská stavební a.s. Ing. Arch. Šonovský/ /VŘ dotace- žádost-kanalizace/ /Pila Cigna napojení na vodovodní řád/ /silniční zrcadlo/ /stížnost Marková, Jarkovská/ /oprava břehu potoka Měrka/ /Bytový dům pro seniory administrátor/ /smlouva VB Balšánek/ /darovací smlouva Ondráš/ /darovací smlouva AS-SENIOR/ /pumtrack/ /ÚZSVVM-1595/11/ /Pioneer/ /dotace pietní místa/ /autorský dozor ASA Expert, a.s./ /dotace Dům pro seniory/ /rekonstrukce elektroinstalace/

10 Zdeňka Šebestová předsedající Za správnost: T. Filínová Radek Urbiš Libor Kravčík zapisovatel ověřovatel ověřovatel

Z á p i s ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 20.4.2015

Z á p i s ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 20.4.2015 Z á p i s ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 20.4.2015 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Libor

Více

Z á p i s. z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015

Z á p i s. z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015 Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. února 2015 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Radek Urbiš, Libor

Více

Z Á P I S. z 59. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. června 2014

Z Á P I S. z 59. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. června 2014 1 Z Á P I S z 59. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. června 2014 Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček,

Více

Z Á P I S. z 63. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. srpna 2014

Z Á P I S. z 63. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. srpna 2014 1 Z Á P I S z 63. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. srpna 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hodin v zasedací místnosti

Více

Z Á P I S. z 64. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. září 2014

Z Á P I S. z 64. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. září 2014 1 Z Á P I S z 64. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. září 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014

Z Á P I S. z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 1 Z Á P I S z 53. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 10. února 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014

Z Á P I S. z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014 1 Z Á P I S z 55. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. března 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z Á P I S. z 50. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.12.2013

Z Á P I S. z 50. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.12.2013 1 Z Á P I S z 50. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16.12.2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z Á P I S. z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014

Z Á P I S. z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014 1 Z Á P I S z 52. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 13. ledna 2014 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

Z Á P I S. z 57. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. května 2014

Z Á P I S. z 57. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. května 2014 1 Z Á P I S z 57. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. května 2014 Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček,

Více

Z Á P I S. ze 43 zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. července 2013

Z Á P I S. ze 43 zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. července 2013 1 Z Á P I S ze 43 zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 15. července 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011

Z Á P I S. z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 1 Z Á P I S z 8. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.03.2011 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, ing.

Více

Z Á P I S z 22. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. března 2012

Z Á P I S z 22. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. března 2012 Z Á P I S z 22. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 12. března 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012

Z Á P I S. z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 1 Z Á P I S z 35. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 17. prosince 2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013

Z Á P I S. ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 1 Z Á P I S ze 38. zasedání Zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 11. února 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk,

Více

Z Á P I S. z 56. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14. dubna 2014

Z Á P I S. z 56. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14. dubna 2014 1 Z Á P I S z 56. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14. dubna 2014 Zasedání zahájil a řídil místostarosta obce pan Zbyněk Prokop. Zasedání byli přítomni: Zbyněk Prokop, Ing. Libor Macháček,

Více

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012

Z Á P I S. z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012 1 Z Á P I S z 25. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 14.5.2012 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Šebestová Zdeňka, Prokop Zbyněk, Ing.

Více

Z Á P I S. z 46. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. září 2013

Z Á P I S. z 46. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. září 2013 1 Z Á P I S z 46. zasedání zastupitelstva obce Staříč, konaného dne 16. září 2013 Zasedání zahájila a řídila starostka obce paní Zdeňka Šebestová. Zasedání byli přítomni: Zdeňka Šebestová, Zbyněk Prokop,

Více

U s n e s e n í z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 17. 12. 2014 Z á p i s z 3. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 26. 02. 2015 OÚ/136/2015 Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO Přítomní:,, Mgr. Mazurová Barbora,,, Ing.Arch.

Více

RO č.10 2007-05-22 strana č. 1. Usnesení z 10. schůze rady obce Hukvaldy konané dne 22. 5. 2007

RO č.10 2007-05-22 strana č. 1. Usnesení z 10. schůze rady obce Hukvaldy konané dne 22. 5. 2007 Usnesení z 10. schůze rady obce Hukvaldy konané dne 22. 5. Číslo Usnesení Text usnesení pro proti zdr Zodp. Termín 10 340 Bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, zprávu o posouzení kvalifikace

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 27.11.2008 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 27.11.2008 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 27.11.2008 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 12 členů zastupitelstva obce 20 občanů Omluveni: p. Jan Fuks, Vlastislav Chmelenský,

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 4/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 3. 8. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město

M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město M Ě S T O Š E N O V Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov okres Ostrava město USNESENÍ okres z 13. Ostrava schůze - rady město města konané dne 08.04.2015 Rada a) bere na vědomí 1. inventarizační zprávu ÚIK

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 4 / 2015 ze dne 22. 4. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 4 / 2015 ze dne 22. 4. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 4 / 2015 ze dne 22. 4. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 22. 4. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek

Ing. Jan Bureš, Milan Matějka Ing. Jitka Samáková, Ing. Petr Nedvěd, Ing. V. Palivec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice: Zapsala: Město Ostrov Usnesení z 19. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2010 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti

Více

Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO

Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO Z á p i s z 6. zasedání Zastupitelstva obce Staré Město konaného dne 02. 09. 2015 OÚ/613/2015 Místo zasedání: ZASEDÁCÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU STARÉ MĚSTO Přítomní:, Mgr. Mazurová Barbora,,, Hrabec Vladislav,,

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0197/RMOb-Ple/1418/12-0211/RMOb-Ple/1418/12 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/10 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více