KULTURNÍ DŮM ŽIJE VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA. Když narodí se maličký, dar vidění má pod víčky, dar slyšení má v malém oušku...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KULTURNÍ DŮM ŽIJE VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA. Když narodí se maličký, dar vidění má pod víčky, dar slyšení má v malém oušku..."

Transkript

1 Když narodí se maličký, dar vidění má pod víčky, dar slyšení má v malém oušku... Těmito slovy bylo zahájeno letošní VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ DO ŽIVOTA Za nové občany naší vesnice byly slavnostně přivítány děti, které se narodily v podzimních měsících roku 2006 a v první polovině letošního roku. Byly to: Jakub Jandl Tamara Hošíková David Bařinka Jindřich Maček Vítání do života připravil Sbor pro občanské záležitosti společně s obecním úřadem dne Slavnostní chvíle všem přítomným zpestřily pod vedením manželů Zatloukalových bohuslavické předškolní děti, které dojíždějí do mateřské školy ve Vlachovicích. Obec Bohuslavice nad Vláří kromě přání všeho dobrého i v tomto roce přispívá rodičům těchto dětí částkou 3000,- Kč na každé narozené dítě. KULTURNÍ DŮM ŽIJE V loňském roce odkoupila obec Bohuslavice nad Vláří již téměř deset let nevyužívaný a chátrající bývalý kulturní dům. Náklady na jeho odkoupení činily korun. Na konci loňského a v první polovině letošního roku byly v této budově provedeny úpravy interiérů. Jednalo se především o vybudování nového sociálního zařízení, vytvoření části stropu ve vestibulu, zprovoznění sálu, opravy komínů a stavební úpravy bývalého pohostinství. Po provedení těchto úprav je možné využívat sál ke sportování (malá kopaná, stolní tenis) a rovněž bylo možné pronajmout i prostory k provozování hostinské činnosti. Nájemcem se stal Pivovar Janáček, který zahájil provoz od pátku Budova kulturního domu byla postavena svépomocí v letech 1979 a Slavnostní otevření budovy se uskutečnilo 20. prosince Pamětníci jistě vzpomenou na hojné využívání této budovy. Nejenom, že v ní bylo provozováno pohostinství, ale rovněž šlo o využívání sálu k různým společenským a kulturním akcím. Nelze nevzpomenout na dětské karnevaly, myslivecké a zahrádkářské výstavy, plesy, hodové zábavy, besedy pro důchodce. Vystupovala zde i brněnská bluegrassová skupina Poutníci nebo zde opakovaná vystoupení měl i národopisný soubor Slavíček ze Slavičína či ve své době velmi populární taneční skupina Krystaly z Valašských Klobouk. V polovině devadesátých let se objekt dostal do 1

2 soukromých rukou (firma Provimar) a v sále byla provozována truhlářská výroba (od ) vedle tehdy ještě fungujícího pohostinství. V roce 1997 se uvedená firma dostala do majetkových potíží a bylo ukončeno, jak provozování pohostinství, tak zde rovněž byla zastavena truhlářská výroba a od této doby tento objekt zel prázdnotou. Provozování pohostinství v různých provizoriích se ujal od Radomír Svoboda až bylo nakonec pohostinství stabilně přestěhováno od do areálu výletiště. Od přejal tuto provozovnu Miloslav Sláčík ze Slavičína a nakonec od Karel Dřímal, který toto pohostinství provozoval v obci až do 30. dubna letošního roku. Několik slov k historii hostinské činnosti v obci Ve starých písemných dokumentech se dočteme, že již v roce 1758 byla v obci hospoda, ale bližší informace o ní chybí. Stejně nevíme nic bližšího o hostinské činnosti až do začátku 20. století. Od této doby je spojeno s touto činností jméno Kantnerů a bylo tomu tak téměř po celé 20. století. Hospoda U Kantnerů se stala centrem kulturního a společenského dění v obci. Nebyla to jenom hospoda, ale byla to budova, ve které byla knihovna, schůzovní místnost, sál určený k tanečním zábavám a plesům, ale především ve své době tehdy populárnímu promítání kina; sál využitý rovněž k vystoupením školních dětí. Knihovna náležející čtenářské besedě Přemysl, byla v této budově umístěna od roku 1909 a kromě půjčování knih se při ní scházela hudební skupina a byla nacvičována divadelní představení. Ovšem nebyla to jediná hospoda v obci. Vedle ní ještě existovaly dvě další hospody. Byla to hospoda U Šálů, která ukončila svoji živnost od a hospoda (bufet) U Viceníků na nádraží, která skončila v roce Divadlo se hrávalo nejenom, u Kantnerů, ale rovněž u Šálů, naproti tomu u Viceníků se hrávaly kuželky. Stejně jako v minulosti vedle sebe prosperovalo více hospod, tak i v současné době jsou v obci otevřeny dvě pohostinství: vedle nově zřízeného v budově kulturního domu je to pohostinství pana Vladimíra Šuráně, jež bylo otevřeno na přelomu roku (Článek zpracován podle dostupných písemných materiálů z archivního fondu Bohuslavic nad Vláří v SOAK Klečůvka a informací uveřejněných na internetových stránkách) REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ Během měsíce května a června bylo vypsáno výběrové řízení na Rekonstrukci chodníků - III. etapa v lokalitě Záluží. Do výběrového řízení se přihlásily čtyři firmy. Výběrové řízení se následně uskutečnilo v pátek Vítězem tohoto výběrového řízení se stala firma Tomeček ze Štítné nad Vláří, která učinila k těmto pracím nejvýhodnější cenovou nabídku ,- Kč. Konečné pořadí výběrového řízení: 1. Firma Tomeček ,- Kč 2. Tes Bojkovice ,- Kč 3. Renostav ,- Kč 4. AG Staving ,- Kč HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2006 Rozpočet obce na rok 2006 byl po všech schválených rozpočtových opatřeních k vyrovnaný ve výši ,- Kč. Skutečné příjmy byly k ve výši ,43 Kč. Z toho: - daňové příjmy ,76 - poplatky (odpad, ze psů, správní) ,- - nedaňové příjmy: - z lesního hospodářství ,46 - z knihovny 537,- - z pronájmu nemovitostí ,- - z pronájmu pozemků 1 706,- - ze zemědělské a potr. činnosti ,- - sběr a svoz odpadů - Ekokom ,60 - obecní úřad-auto, služby ,- - kapitálové příjmy (prodej pozemků) 3 680,- Úvěr Podpora MVE - nákup jezu ,- Skutečné výdaje činily ,74 Kč. 2

3 Z toho: - smlouva o dílo CHKO ,50 - lesní hospodářství ,50 - zimní údržba silnic ,- - dopravní obslužnost ,- - odběr vzorků - povrchová voda ,- - nákup jezu ,- - MŠ Vlachovice příspěvek 3 500,- - dotace žáci ZŠ Slavičín ,- - knihovna, noviny, kronika ,10 - nákup KD, oprava, provoz, nábytek ,- - sbor pro občanské záležitosti, kácení máje, beseda s důchodci ,50 - dotace občanským sdružením ,- - dotace nemocnice 9 000,- - veřejné osvětlení - elektřina ,10 - opravy ,- - smlouva hřbitov 8 580,- - daň z převodu kulturního domu ,- - odvoz komunálního odpadu ,- - platy pracovníků VPP ,- - náklady na vzhled obce ,- - příspěvek na narozené dítě ,- - požární ochrana ,90 - odměny zastupitelů ,- - starosta (telefon, školení, pohoštění) ,14 - volby (do parlamentu, do zastupit.) ,- - odměny zaměstnanci ,- - dohody o práci ,- - knihy, SZ věstník ,- - DDM kontejnery, pneumatiky ,87 - kanc. materiál, hygienické prostř ,90 - vodné 733,- - plyn obecní úřad, prádelna ,50 - plyn budova bývalé MŠ ,- - elektřina (OÚ, MŠ, prád., kaple, KD) ,90 - pohonné hmoty ,50 - pošta 2 478,- - telefon obecní úřad ,- - opravy a udržování ,13 - nákup kulturního domu ,- - náklady: banka ,- - pojištění budov, STK, poj. aut ,- Rozdíl mezi skutečnými příjmy a výdaji je ,69 Kč. Zůstatek na běžném účtu k byl ,83 Kč. Obec má k úvěr ve výši ,- Kč z fondu KÚ Zlín Podpora MVE splatnost V roce 2006 čerpáno ,- Kč, úrok za rok 2006 činí ,- Kč a je zaplacen. Obec měla k pohledávky ve výši ,- Kč za prodej dřeva firmy Jiří Skácil z roku 2003 a ,- Kč firmy Jurstav Vrbětice soudní vymáhání. Z pohledávky za prodej dřeva bylo doposud uhrazeno ,- Kč. Obci byla poskytnuta na základě Smlouvy o poskytnutí podpory č. 4287/2005 půjčka ve výši ,- Kč na realizaci projektu oprava chodníků. V roce 2006 splacena první splátka ve výši ,-. Zůstatek k celkem ,- uhrazen v roce Náklady na pracovníky veřejně prospěšných prací v roce 2006 (celkem sedm pracovníků), které hradila obec, činily ,- Kč. Zastupitelstvo obce na svém VII. zasedání dne Bere na vědomí - zprávu starosty obce o plnění usnesení z minulého zasedání - zprávu starosty obce za uplynulé období - zprávu o průběhu výstavby malé vodní elektrárny - zprávu o prodeji dřeva ze samovýroby v obecních lesích a prodeji dřeva z obecní skládky Schválilo - změnu programu schůze - výsledky výběrového řízení na rekonstrukci chodníků v části obce Záluží s tím, že výhercem výběrového řízení se stala firma Tomeček ze Štítné nad Vláří, která na tuto rekonstrukci učinila nejnižší cenovou nabídku ve výši ,- Kč - změnu projektu rekonstrukce chodníků v části obce Záluží : 1. Změnu v rekonstrukci chodníků od rodinného domu čp. 129 po čp. 141 s tím, že zde budou zrušeny travnaté pásy, šířka chodníku bude snížena na 120 cm a místo travnatých ploch bude rozšířena stávající komunikace živičným povrchem 2. Změnu v rekonstrukci chodníků u čp. 140, kde bude vytvořeno pouze zaoblení chodníku, které bude zasahovat z části do pozemku manželů Maňasových s tím, že projektovaná boční část chodníku bude zrušena 3. Rozšíření komunikace od čp. 101 po čp. 59 a její vyvýšení s úmyslem odkanalizovat část zaplavované komunikace s tím, že u pozemku p. Hrnčiříka budou v délce cca 6 m sníženy obrubníky na zachování vjezdu - plán zasedání obce dle předloženého harmonogramu - úpravu č. 1/2007 rozpočtu na rok zprávu o výsledku hospodaření obce za rok Uložilo ZPRÁVY Z OBCE - projednání víceprací s firmou Tomeček, vzniklých při neplánovaných úpravách doprovázejících rekonstrukci chodníků v části obce Záluží, a zajištění garantované 3

4 ceny na základě výběrového řízení dle zadané projektové dokumentace - přezkoumání výše odběru elektrické energie v budově kulturního domu a její měsíční evidenci - zjistit možnost dotace na opravu poškozené sochy Panny Marie, cena opravy cca ,- Kč. odložilo - smlouvu s firmou INTEC s. r. o. Zlín na nákup pozemků u malé vodní elektrárny na příští zasedání zastupitelstva obce. s 12 vstřelenými brankami a dále Vlastislav Hrabina a Bronislav Vaněk s pěti brankami. Kádr mužstva tvořilo těchto 15 hráčů: Miklas J., Vaněk B., Machuča T., Machů V., Hošík S., Šuráň P., Krasňanský O., Obadálek R., Baklík L., Hrabina V., Kovařík J., Remo P., Bělák T., Fojtík T., Smolík A. Na závěr bychom chtěli poděkovat všem hráčům za velmi dobré výkony v uplynulé sezoně. Za vedení mužstva dorostu Josef Kovařík st., Radek Obadálek st. SPOLEČENSKÁ KRONIKA JUBILANTI 60 let Jindra Šmotková 80 let Hildegarda Mačková VÝSLEDKY VESNICKÉHO TURNAJE v sobotu 21. července se uskutečnil další ročník vesnického turnaje, jehož konečné pořadí je následující: 1. Dolní konec 2. Hájek 3. Horní konec Dolní konec - Horní konec 3:1 Hájek - Horní konec 5:1 Dolní konec - Hájek 4:1 Oprava výsledků dorostu v sezoně 2006 / 2007 V minulém čísle Obecních novin byly chybně uvedeny údaje o účinkování mužstva dorostu v okresní soutěži v sezoně 2006/2007. Z 16 zápasů získali dorostenci 24 bodů a se skóre 35:25 ukončili sezonu na 3. místě. Nejlepším střelcem se stal Kovařík Josef mladší FOTBALOVÁ MUŽSTVA rozlosování podzim 2007 Muži - IV. třída sk. B Den Datum Začátek Hřiště Soupeř NE V Lutonina NE D Tichov SO V Vizovice NE volno NE D Lipová NE V Smolina NE D Provodov NE V Rudimov NE D Loučka SO V Vizovice NE D Horní Lhota Dorost - okresní soutěž sk. B Den Datum Začátek Hřiště Soupeř SO V Ludkovice SO V Jasenná NE D Sehradice NE V Poteč NE D Slopné NE D Ludkovice NE D Jasenná SO V Sehradice NE D Poteč SO V Slopné 4 Kompletní výroba Atelier Regulus Zlín

5 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA Členové Čtenářské besedy Přemysl společně s hudebním odborem knihovny. Smyčcový soubor Čtenářské besedy Přemysl. Koncert místní hudby před budovou hostince U Kantnerů. Brigádnící z řad občanů při výstavbě kulturního domu a pohostinství v roce A

Rok 2011 byl rokem sčítání, letecké havárie v Jaroslavli, havárie jaderné elektrárny v Japonsku, stávkou lékařů a úmrtí exprezidenta Václava Havla.

Rok 2011 byl rokem sčítání, letecké havárie v Jaroslavli, havárie jaderné elektrárny v Japonsku, stávkou lékařů a úmrtí exprezidenta Václava Havla. 1 2011 Rok 2011 byl rokem sčítání, letecké havárie v Jaroslavli, havárie jaderné elektrárny v Japonsku, stávkou lékařů a úmrtí exprezidenta Václava Havla. K havárii jaderné elektrárny Fukušima I došlo

Více

-šatna-tj Kč 523 229,-

-šatna-tj Kč 523 229,- Když se řekne USA, většinou se nám vybaví New York, a to i přesto, že hlavním městem Spojených států amerických je Washington. Symbolem New Yorku je socha Svobody, za kterou se ještě nedávno vypínaly dvě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

1. Závěrečný účet obce Vranovice za r. 2010

1. Závěrečný účet obce Vranovice za r. 2010 Obsah: 1. Závěrečný účet obce 2. Plnění rozpočtu 3. Slovní komentář k výsledku hospodaření a) zhodnocení příjmů a výdajů b) hlavní investiční akce c) projekční připravenost d) pohledávky a závazky 4. Celostátní

Více

Život. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí. Úvod, slovo redakce

Život. Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí. Úvod, slovo redakce Život 3/2013 MNICHOVIC Časopis pro obyvatele MĚSTA MnichovicE a okolí Ročník LIV Obsah Úvod, slovo redakce 1. Úvod, slovo redakce...1 2. Velikonoční jarmark...2 3. Zastupitelstvo města...4 4. Z činnosti

Více

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. Vážení spoluobčané, číslo 241 leden 2013

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. Vážení spoluobčané, číslo 241 leden 2013 číslo 241 leden 2013 zpravodaj obce BOHUSLAVICE Vážení spoluobčané, jsem přesvědčen, že se mezi námi nenašel nikdo, kdo by vážně očekával předvídaný konec světa a předpokládám, že jste dobře využili adventní

Více

ROČENKA 2010. obce Chlumín

ROČENKA 2010. obce Chlumín ROČENKA 2010 obce Chlumín Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou již tradiční poohlédnutí za uplynulým rokem, v podobě Ročenky obce Chlumín. Zde se dočtete o činnosti zastupitelstva, práci zájmových organizací

Více

Štítecký list Číslo 3 Datum vydání: Štíty 25. 5. 2007

Štítecký list Číslo 3 Datum vydání: Štíty 25. 5. 2007 Štítecký list Číslo 3 Datum vydání: Štíty 25. 5. 2007 KVĚTEN - ČERVEN 2007 ZÁVĚR ROKU NA ŠTÍTECKÉ ŠKOLE Závěr školního roku se již blíží a nastává období, které patří k nejnáročnějším - letos je venku

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2009 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2009 Název finanční operace Stav účtu 933 zúčtování příjmů a výdajů z předchozích let Zůstatek účtu 933 z předchozích let - ztráta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2014 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2014 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2014 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 817 600,00

Více

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané,

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Vážení spoluobčané, Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 181 Leden 2008 Obsah: Obecní úřad ZŠ a MŠ Bohuslavice příspěvková organizace Organizace v obci Kultura Inzerce Společenská kronika-naši jubilanti Informace občanům obce Obecní

Více

Zpravodaj obce Velký Ořechov

Zpravodaj obce Velký Ořechov Zpravodaj obce Velký Ořechov Číslo 5 Prosinec 2007 Počet výtisků: 210 Tel./Fax: 577 996 034 Email: velky.orechov@velkyorechov.cz WWW: www.velkyorechov.cz Vydává: Obec Velký Ořechov Redakční rada: Alena

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.eu Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.eu cena 5 Kč 1 øíjen 2010 1. 10. Pá 2. 10. So Knihovna otevřena 9.00-12.00 hod. Cibulový jarmark (více: Kultura v Hořovicích) 3. 10. Ne 4. 10. Po Začátek TÝDNE

Více

Zpravodaj. Vánoční jarmark Souznění v sobotu 17. prosince 2005 (viz. strana 25) Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. 5 prosinec 2005 zdarma

Zpravodaj. Vánoční jarmark Souznění v sobotu 17. prosince 2005 (viz. strana 25) Obecního úřadu v Kozlovicích. Slovo starosty. 5 prosinec 2005 zdarma Zpravodaj Obecního úřadu v Kozlovicích www.kozlovice.cz e-mail: kozlovice@kozlovice.cz Využili jsme pěkného podzimního počasí a zahájili (nad letošní plán) výstavbu parkoviště za nákupním střediskem. Byla

Více

ROČENKA 2009. obce Chlumín

ROČENKA 2009. obce Chlumín ROČENKA 2009 obce Chlumín Slovo starosty Vážení spoluobčané. Každý počátek nového roku je příležitostí k bilanci toho, co se podařilo realizovat ze záměrů a plánů počátku roku minulého. V této souvislosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2013 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2013 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2013 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 108 000,00

Více

Úvodní slovo starosty obce

Úvodní slovo starosty obce únor - 2004č. 1 Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané. Uběhly dva měsíce roku 2004. Zima stále kraluje a nechce se jí ustoupit. Z tohoto místa bychom chtěli poděkovat všem těm našim spoluobčanům,

Více

Zp Z r p a r v a o v d o a d j a j o b o c b Ne N e n e k n o k vice za rok 2013 www.nenkovice.cz 1

Zp Z r p a r v a o v d o a d j a j o b o c b Ne N e n e k n o k vice za rok 2013 www.nenkovice.cz 1 obce Zpravodaj Nenkovice za rok 2013 www.nenkovice.cz 1 Slovo starosty Vážení spoluobčané, tak jako v životě každého z nás, tak i ve veřejném dění se udály věci pozitivní i negativní. A co nám vlastně

Více

PTENSKÝ ZPRAVODAJ. Březen 2012 Č. 1. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 26. 1. 2012

PTENSKÝ ZPRAVODAJ. Březen 2012 Č. 1. Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 26. 1. 2012 PTENSKÝ ZPRAVODAJ Březen 2012 Č. 1 Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Ptení ze dne 26. 1. 2012 A) Zastupitelstvo obce Ptení bere na vědomí: 1) Zprávu o činnosti ZO Ptení a OÚ Ptení za období od

Více

noviny Kvasické Dětský karneval 2009 Rej masek v Kvasicích již po čtvrté Obsah novin Březen 2009 informační čtvrtletník o událostech v našem městečku

noviny Kvasické Dětský karneval 2009 Rej masek v Kvasicích již po čtvrté Obsah novin Březen 2009 informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Ročník VII. Dětský karneval 2009 Kvasické noviny informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Březen 2009 Cena 10,- Kč Foto A. Judas. V sobotu 21. února se v sále Sokolovny sešly děti malé i odrostlejší

Více

Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce

Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 303 červenec 2015 Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce Sekání trávy Když se po půl osmé ráno scházeli na louce pod cvičným hřištěm první soutěžící

Více

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 243 březen 2013. [Zadejte text.]

BOHUSLAVICE. zpravodaj obce. číslo 243 březen 2013. [Zadejte text.] [Zadejte text.] číslo 243 březen 2013 zpravodaj obce BOHUSLAVICE Vážení spoluobčané, po celý únor nás provázela pořádná zima se sněhem a mrazem. Únorové mrazy a množství sněhu překonaly leden, nejstudenější

Více

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00

Úřední hodiny zůstávají nezměněny. Pondělí 7,00-16,30 Úterý 7,00-15,00 Středa 7,00-17,00 Čtvrtek 7,00-15,00 Navzdory řadě těžkostí a problémů můžeme být hrdi na to, čeho jsme od 17.11.1989 po závěr roku 1991 dosáhli. Nejdůležitější je, že Československo překročilo Rubikon-došlo v prosazování změn tak daleko,

Více

ROČENKA 2012. obce Chlumín

ROČENKA 2012. obce Chlumín ROČENKA 2012 obce Chlumín Vážení spoluobčané, uplynul rok a dostáváte opět do rukou přehled o životě v naší obci Ročenku obce Chlumín 2012. V loňském roce byla předána do užívání našim dětem i dětem z

Více

ZPRAVODAJ OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU 5/2015

ZPRAVODAJ OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU 5/2015 Vážanský ZPRAVODAJ OBCE VÁŽANY NAD LITAVOU 5/2015 83 Foto: Patrik Fr bort Slovo starosty obce Ing. Václav Matyáš Vážení spoluobčané, po téměř půl roce, od mého zvolení do funkce starosty obce, kdy jste

Více

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE

Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE Z PRAVODAJ OBCE BOHUSLAVICE č. 191 Listopad 2008 Obsah: Obecní úřad ZŠ a MŠ Bohuslavice příspěvková organizace Organizace v obci Kultura Inzerce Společenská kronika - naši jubilanti Informace občanům obce

Více

ÚNOR 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 177. Veselý únor

ÚNOR 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 177. Veselý únor www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2007 ROČNÍK XVII. ČÍSLO 177 Veselý únor Možná by se zdálo, že čas se vleče a před námi je další nevlídný měsíc letošní šedivé a nezvykle teplé zimy. Pro mne je ale únor předzvěstí

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Novoroční turnaj ve volejbalu vyhrálo družstvo obrázků

Novoroční turnaj ve volejbalu vyhrálo družstvo obrázků ročník XXIV., číslo 1/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva Veřejně prospěšné práce Společenská kronika Turnaj ve volejbalu V LEDNU MRÁZ TĚŠÍ NÁS, V LEDNU VODA VĚČNÁ ŠKODA Novoroční turnaj ve volejbalu

Více