Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu"

Transkript

1 Příloha k účetní závěrce v plném rozsahu I. Obecné údaje 1. Název účetní jednotky: AGROSPOL Bolehošť, a. s. IČ: Sídlo: Bolehošť čp. 140 Právní forma: akciová společnost Rozhodující předmět činnosti: Datum vzniku: Rozvahový den: Okamžik sestavení účetní závěrky: Měna, ve které je závěrka sestavena: CZK zemědělská výroba 2. Osoby s podílem 10/20 a více procent za základním kapitálu: jméno, název podílníka x x x 3. Popis změn a dodatků provedených v účetním období v obchodním rejstříku: V účetním období roku 2014 byl v obchodním rejstříku proveden zápis upravených předmětů činnosti společnosti v souladu s jejich novou registrací v živnostenském rejstříku vedeném obecním živnostenským úřadem. Dále byly do OR uloženy stanovy společnosti přizpůsobené podmínkám NOZ. 4. Organizační struktura podniku a její zásadní změny během účetního období: Zůstává zachována odvětvová org. struktura s osmi samostatně ekonomicky sledovanými odvětvími výroby. Jedná se o rostlinnou výrobu, zahradnictví, zelárnu, živočišnou výrobu, technické služby, bioplynovou stanici, správu a prodejnu zahrady. Grafické znázornění organizační struktury tvoří samostatnou přílohu. 5. Jména a příjmení členů statutárních orgánů ke konci účetního období: jméno a příjmení Ing. Pavel Kupka Ing. Josef Poláček Jiří Smolka Jan Podzimek Ivo Šimerda Ing. Luisa Opltová Petruška Havlová Ladislav Šimána funkce předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva předseda dozorčí rady místopředseda dozorčí rady člen dozorčí rady 6. Název a sídlo obchodních společností, v nichž máme větší než 20% podíl: běžné období název a sídlo podíl na ZK vlastní kapitál účetní HV x x x x 1

2 7. Zaměstnanci: Průměrný počet zaměstnanců: - z toho řídících: Výše osobních nákladů na zaměstnance: - z toho na řídící pracovníky: Informace o spřízněných osobách : V roce 2013 ani v r neobdrželi členové statutárních a dozorčích orgánů ani řídící pracovníci společnosti žádné půjčky, přiznané záruky, zálohy ani jiné výhody. kategorie osob x x x II. Informace o použitých metodách, obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 1. Obecné účetní zásady: Systém zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, směrnou účtovou osnovou a Českými účetními standardy pro podnikatele v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků. 2. Způsoby oceňování: druhy aktiv ocenění poznámky materiál pořizovacími cenami nedokončená výroba vlastními náklady polotovary vlastní výroby nebyly výrobky vlastními náklady zvířata vlastními náklady zboží pořizovacími cenami DHM vytvořený vlastní činností vlastními náklady dospělá zvířata DHM vytvořený vlastní činností nebyl cenné papíry nebyly majetkové účasti nebyly příchovky a přírůstky zvířat vlastními náklady 3. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: Reprodukční pořizovací cena je stanovena odborným znaleckým posudkem u majetku nabytého darováním (např. nemovitosti) stejně tak, jako u majetku nabytého vkladem. U majetku nabytého formou úvěru je tato cena stanovena podle splátkového kalendáře úvěrové smlouvy. U majetku nově zjištěného např. jako inventarizační přebytek se cena stanovuje podle fundovaného posudku pracovníka odpovědného za konkrétní druh majetku s přihlédnutím k ceně v místě a čase obvyklé. 2

3 4. Druhy nákladů souvisejících s pořízením zásob: V souladu s 25 Zákona o účetnictví jsou to: a) pořizovací cena - u nakoupených - vč. nákladů na dopravu, poštovné, balné b) vlastní náklady - u zásob vytvořených vlastní činností c) reprodukční PC - podle odborného odhadu jejich užitné hodnoty. Dlouhodobý hmotný majetek získaný bezplatně se oceňuje reprodukční pořizovací cenou a účtuje ve prospěch účtu ostatních kapitálových fondů. Náklady na tech. zhodnocení DHM zvyšují jeho pořizovací cenu. Opravy a údržba se účtují do nákladů. 5. Zásoby, informace o druzích zvířat vykazovaných jako DHM a zásoby: Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovacími cenami s použitím průměrných cen. Pořizovací cena zásob zahrnuje náklady na jejich pořízení vč. nákladů s pořízením souvisejících-doprava, clo, provize atp. V souvislosti s vyhl. č. 349/2007 Sb. s účinností od jako obsah položky Dospělá zvířata a jejich skupiny byly v sestavě dlouhodobého majetku vymezeny kategorie: dojnice, prasnice, kanci. Tato dospělá zvířata jsou sledována individuálně v modulu zvířata a v účetnictví souhrnně na úč Zvířata zařazená do kategorie dospělých v roce 2008 a později jsou odpisována všechna stejně po 4 roky, přičemž úč. odpis je roven daňovému podle polynomu a počítá se na dny podle interní směrnice. Ve stavu zásob jsou pak vedeny kategorie zvířat skot mimo dospělá zvířata a prasata mimo dospělá zvířata. 6. Způsob stanovení opravných položek k majetku: Opravná položka k pomalu obrátkovým a zastaralým či jinak dočasně znehodnoceným zásobám je tvořena na základě analýzy obrátkovosti zásob a na základě individuálního posouzení zásob. K zásobám nebyla za rok 2014 tvořena žádná nová opravná položka. 7. Způsob sestavení odpisových plánů pro DM a použité odpisové metody při stanovení odpisů: Odpisy jsou vypočteny na základě pořizovací ceny a předpokládané doby životnosti příslušného majetku. Odpisový plán je v průběhu používání DHM aktualizován na základě jeho očekávané doby životnosti a je členěn podle skupin následovně: skupina DHM předpoklad životnosti v letech správní budova odpis.sk.5 BP-hnoj.plato,žlab,komunikace jímka,sklad dig.,fermentor,kondenz.šachta 0 40 budovy, haly, stavby, potrub.vedení BPS odp.sk.3 -BPS fléra, kontrol. systém, technologie příjmu krm. substrátů 0 15 stroje, přístroje, zařízení 6 6 dopravní prostředky 6 8 inventář 4 4 jiný DHM - dospělá zvířata Finanční majetek : Krátkodobý fin. majetek tvoří ceniny, peníze v hotovosti a na bankovních účtech. Dlouhodobý fin. majetek tvoří majetkové účasti. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu na základě denního kurzu ČNB střed. 3

4 9. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou: Nevyskytuje se. III. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty 1. Přehled významných položek neuvedených samostatně v rozvaze : položka drobný DHM (v pořizovacích cenách) mléčná kvóta ( v litrech) pronajaté pozemky (oceněné dle kultury a katastru) 2. Přehled významných událostí po datu účetní závěrky: Pokračuje se v realizaci investičního záměru rekonstrukce skleníků a rekonstrukce dojírny kravína v Bolehošti, na které se vyjednává bankovní úvěr ve výši 4 mil. Kč a s využitím dotačních titulů z Programu rozvoje venkova. 3. Rozpis účtu 022 a 082 na hlavní skupiny: skupina rok 2013 rok stroje, přístroje a zařízení dopravní prostředky inventář celkem Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku: sk. 01 sk. 07 sk. 01 sk. 07 software Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu: skupina dlouhodobého majetku součet uhrazené splatné do splatné po splátek splátky l roku l roce budovy, haly a stavby stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky inventář ostatní HIM celkem

5 6. Přehled přírůstků a úbytků dlouhodobého majetku podle jeho hlavních skupin : Přírůstky dle hlavních skupin nákup vl. činností vložení ostatní dlouhodobý nehmotný majetek budovy, haly, stavby BPS Bol stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky inventář ostatní dlouhodobý majetek-zvířata pozemky - pod BPS celkem úč Úbytky dle hlavních skupin odpisy prodej likvidace ostatní dlouhodobý nehmotný majetek budovy, haly, stavby stroje, přístroje, zařízení dopravní prostředky inventář ostatní dlouhodobý majetek - dospělá zvířata celkem Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze : ocenění drobný dlouhodobý hmotný majetek PC mléčné kvóty tis. litrů pronajaté pozemky v prům. cenách dle k. ú tis. Kč promlčené a odepsané pohledávky a závazky PC Závlahy + meliorace bez odpočtu dotace PC 8. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (věcným břemenem) : položka majetku forma zajištění nesplacená č. hodnota krytí Kontokorentní úvěr Nemovitosti + směnka 6928 Úč. ZC : 2222 z r až do 7mil.Kč Inv.úvěr na BPS z r Nemovitosti,vlastní stavba BPS+směnka Inv. Úvěr na stroje Vlastní stroje Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví : položka majetku tržní cena účetní cena x x 5

6 10. Počet a nominální hodnota inv. majetkových cenných papírů a majetkových účastí : nom. emitent druh počet finanční hodnota MOD Podorlicko Rychnov n. Kn. čl. podíl 6 Celkem Pohledávky : Pohledávky se oceňují při svém vzniku jmenovitou hodnotou. Ocenění pochybných pohledávek se snižuje pomocí opravných položek na vrub nákladů na jejich realizační hodnotu a to na základě individuálního posouzení jednotlivých dlužníků a věkové struktury pohledávek. Pohledávky i dohadné účty aktivní se rozdělují na krátkodobé (doba splatnosti do 12 měsíců) a dlouhodobé (splatnost nad 12 měsíců) s tím, že krátkodobé jsou splatné do jednoho roku od rozvahového dne. Obchodní pohledávky po lhůtě splatnosti : do 30 dnů dnů dnů 17 5 nad 365 dnů Pohledávky k podnikům ve skupině : druh pohledávky x x x 13. Pohledávky kryté podle zástavního práva : druh pohledávky forma zajištění x x x x 14. Pohledávky určené k obchodování : druh pohledávky x x x 15. Vlastní kapitál : Základní kapitál společnosti se vykazuje ve výši zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu. Podle obchodního zákoníku společnost vytváří rezervní fond ze zisků, tento byl založen z prvního čistého zisku společnosti ve výši 20% a dále je v souladu se stanovami doplňován ze zisků následujících úč. období, v nichž bylo čistého zisku dosaženo ve výši 5% zaokrouhleného na celý 1 tis. Kč nahoru. Takto se bude dále postupovat až do výše 20% základního kapitálu. Rezervní fond lze použít pouze k úhradě ztrát společnosti. Popis změn vlastního kapitálu v průběhu účetního období : Položka vlastního kapitálu Poč. stav Přírůstky Úbytky Převody Kon. stav Základní kapitál Zákonný rezervní fond Ostatní fondy Neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek běž roku Vlastní kapitál celkem

7 16. Rozdělení zisku (úhrada ztráty) za minulé účetní období : položka Příděl zákonnému rezervnímu fondu 75 0 Stav neuhrazené ztráty z roku Stav neuhrazené ztráty z roku Stav neuhrazené ztráty z roku Neuhrazená ztráta z roku Úhrada ztráty z roku 2006 a části z r.2008 Zbytek z r Úhrada části ztráty z roku Stav neuhrazené ztráty z roku Základní kapitál : podle výpisu z OR Cizí zdroje : Dlouhodobé i krátkodobé závazky se vykazují ve jmenovitých hodnotách stejně tak, jako dlouhodobé i krátkodobé úvěry. Za krátkodobý úvěr se považuje i část dlouhodobého úvěru, která je splatná do jednoho roku od rozvahového dne. Dlouhodobé závazky ošetřené splátkovými kalendáři a investiční půjčka od dodavatele BPS je v rozvaze uvedena samostatně na řádku 096. Závazky po lhůtě splatnosti (krátkodobé): do 30 dnů dnů dnů nad 365 dnů Závazky splatné vůči státním institucím : pojistné na SZ a příspěvek na st. pol. zaměstnanosti veřejné zdravotní pojištění F.Ú. - daně Výsledná pohl.188 Výsledný záv Závazky k podnikům ve skupině : druh závazku x x x 21. Závazky kryté podle zástavního práva : druh závazku forma zajištění úrok p.a. Kontokorentní úvěr z 1M pribor nemovitosti+směnka r ,1% p.a Inv.úvěr na BPS 1M pribor Nem.,vl.BPS,směnka z r ,25% p.a Inv. Úvěr na stroje 2013 Vlastními stroji 3,9% p.a

8 22. Závazky neuvedené v rozvaze : společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů a aktivuje v případě finančního leasingu příslušnou hodnotu najatého majetku v době, kdy smlouva o nájmu končí a uplatňuje se možnost nákupu. Splátky nájemného hrazené předem se časově rozlišují( v současnosti není případ finančního pronájmu) - v r nebyl případ. druh závazku leasingová smlouva Významné potenciální ztráty, na které nebyla vytvořena rezerva: Společnosti nehrozí potenciálně významné ztráty. 24. Přehled o zákonných a ostatních rezervách : druh rezervy poč. stav tvorba čerpání kon. stav x x x x 25. Účtování výnosů a nákladů : Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. O zisku vyplývajícím z dlouhodobých smluv se účtuje až v okamžiku dokončení a vyfakturování zakázky způsobem stanoveným v uzavřené smlouvě-např. Fázová fakturace. Výnosy z běžné činnosti : druh činnosti tuzemsko z toho v zahraničí tržby za výrobky RV tržby za výrobky ŽV - mléko tržby za zvířata bez zákl. stáda tržby za výrobky pomocných výrob tržby za služby tržby za prodej dlouhodobého majetku tržby za prodej materiálu tržby za prodej zboží dotace + ostatní provozní výnosy změny stavu + aktivace finanční výnosy vč. prodeje akcií mimořádné výnosy - náhrada škody 0 0 celkem výnosy z běžné činnosti Výdaje za výzkum a vývoj : Společnost nevynakládá. 27. Údaje o přeměnách : Bez přeměn. 28. Významné události po datu účetní závěrky : Významné události mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky. událost datum vliv na položku rozvahy výsledovky částka významný prodej či nákup majetku 0 0 x úhrada významné pohledávky po splatnosti 0 0 x žaloba podaná na účetní jednotku 0 0 x mimořádné (živelné) události 0 0 x 8

9 29. Dotace, investiční pobídky : Dotace je zaúčtována v okamžiku jejího přijetí či nezpochybnitelného nároku na přijetí. Dotace přijatá na úhradu nákladů se účtuje do provozních, nebo finančních výnosů. Dotace přijatá na pořízení dlouhodobého majetku vč. tech. zhodnocení a na úhradu úroků zahrnutých do pořizovací ceny majetku snižuje pořiz. cenu, nebo vl. náklady na pořízení. Významné položky výkazu zisku a ztráty : Rozpis dotací a podpor přijatých na titul: na plochu zemědělské půdy - SAPS na zemědělskou půdu - TOP-UP 0 22 na chov přežvýkavců - VDJ - TOP-UP Dohadná pol ošetřování travních porostů z AGRO-ENVI na likvidaci kadáverů 24-7 na podporu trhu mléka 0 0 na energetické plodiny - MEŘO 0 0 na krávy s tržní produkcí mléka na kontrolu užitkovosti skotu na úroky z bankovních úvěrů - PGRLF na využívání poradenských služeb 0 0 na nákazový fond - IBR 0 0 vratka části spotřební daně - nafta + LTO zelený bonus na výrobu el. energie z bioplynu celkem dotace a podpory Daň z příjmů : Náklad na daň z příjmů se počítá za pomocí platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného, nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy ( např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na reprezentaci, rozdíl mezi úč. a daňovými odpisy atd.). Dále se zohledňují položky snižující základ daně, odčitatelné položky a slevy na dani z příjmů. Doměrky splatné daně z příjmů za minulá účetní období : Nejsou. 31. Odložená daň v Kč : Odložená daňová povinnost odráží daňový dopad přechodných rozdílů mezi zůstatkovými hodnotami aktiv a pasiv z hlediska účetnictví a stanovení základu daně z příjmů s přihlédnutím k období realizace Obsah položky účetní daňová Pohl.+ zjištěný rozdíl hodnota hodnota Záv. - UZC - DZC majetku Pohl. UZC - DZC základního stáda OP k zásobám 0 Uplatnitelné ztráty Celkem základ odložené daně Předpokládaná sazba daně příští rok 19,00% Nový stav odložené daně - pohledávky O odložené daňové pohledávce není z důvodů opatrnosti účtováno Pohl.

10 32. Informace o nákladech na odměny auditorské společnosti za účetní období : Povinný audit účetní závěrky Ověření výroční zprávy Daňové poradenství ,40 Kč 0,-Kč 0,00 Kč 33. Pokračování společnosti s neomezenou dobou trvání : Společnost disponovala k vlastním kapitálem ve výši tis. Kč, základním kapitálem ve výši tis. Kč a registruje neuhrazenou ztrátu minulých let ve výši tis. Kč. Po účetní závěrce roku 2014 se jedná o kumulovanou výši ztrát z hospodaření za účetní období let 2009 a V následujících letech bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku (2011 : tis. Kč) a (2012 : tis. Kč). V návaznosti na úspěšnou realizaci investičního záměru vybudování bioplynové stanice a zahájení jejího provozu koncem roku 2013 společnost pokračovala v zajištění administrativní, finanční a materiálové základny pro pokračování v investičních záměrech na rekonstrukci skleníků ve středisku zahradnictví a rekonstrukci dojírny kravína Bolehošť, které by měly dále rozvíjet příznivý vývoj ekonomiky docílený v roce 2014 a vyjádřený kladným hospodářským výsledkem ve výši tis. Kč. Rekonstrukce mají být dokončeny do a za těchto podmínek by společnost mohla obdržet dotaci z Programu rozvoje venkova ve výši 25% na skleníky a 40% na dojírnu z celkových uznatelných výdajů. Společnost tak předpokládá dosažení dalších zisků v následujících letech, protože výše uvedené plány jsou realistické a jejich splnění vysoce pravděpodobné. Účetní závěrka k byla zpracována za předpokladu,že společnost bude nadále působit jako podnik s neomezenou dobou trvání. Přiložená účetní závěrka tudíž neobsahuje žádné úpravy, které by musely z případné nejistoty vyplývat. Sestaveno dne Podpisový záznam statutárního orgánu společnosti:... Ing. Josef Poláček místopředseda představenstva 10

Hvozdecká zemědělská a.s.

Hvozdecká zemědělská a.s. 1 Hvozdecká zemědělská a.s. Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31.12.2013 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: Ing. Zdeněk Hlous předseda představenstva 9.4.2014 1.

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

za rok 2014 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2014 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. Příloha

Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. Příloha 1 Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2013 Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky: 28.04.2014 Obsah: 2 1. Obecné vysvětlivky

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2011 Obsah přílohy 1. Obecné údaje

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2011 Obsah přílohy 1. Obecné údaje Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2011 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

íloha k ú etní záv rce spole nosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2009 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú

íloha k ú etní záv rce spole nosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2009 Obsah p ílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková ú ast ú Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2009 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2003 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2005 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice

Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice Výroční zpráva za rok 2013 Zemědělská akciová společnost Nivnice IČ: 47905891 sídlo: Nivnice, Brodská 624 právní forma: akciová společnost předmět podnikání: zemědělská výroba základní kapitál: 67.948.000,-

Více

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři,

Jan Zbořil. Úvodní slovo ředitele. Výroční zpráva 2012 1. Vážení obchodní partneři, Úvodní slovo ředitele Vážení obchodní partneři, dovolte mi, abych Vám předložil účetní závěrku společnosti Drahokoupil & Zbořil, k. s., jejímž prostřednictvím Vás chceme informovat o naší podnikatelské

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZOD Němětice.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZOD Němětice. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2012 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZOD Němětice IČ : 00113794 DIČ : CZ00113794 Právní forma: družstvo 38701 Volyně Předmět

Více

...stavební bytové družstvo založené ustavením, které bylo schváleno. rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne

...stavební bytové družstvo založené ustavením, které bylo schváleno. rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ...stavební bytové družstvo založené ustavením, které bylo schváleno rozhodnutím rady ONV v Praze 7. Usnesením ustavující schůze členů dne 21. 7. 1959 byly přijaty stanovy družstva

Více

Tádžmahal / Indie Výroční zpráva 2003 Obsah

Tádžmahal / Indie Výroční zpráva 2003 Obsah Výroční zpráva 2003 Tádžmahal / Indie Výroční zpráva 2003 3 Obsah Palác Tádžmahal nechal v indickém městě Agra postavit pátý mogulský císař Šáh Džahán pro svou milovanou ženu Mumtáz Mahál. Nejednalo se

Více

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A

Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A za období od 1.1.2013 do MORAVAN, a.s. Datum sestavení: 29.4.2014 Ing. Roman Bílek Statutární orgán: MORAVAN, a.s. IČ: 47672439 742 06, Petřvald, Petřvald čp. 20 R O Z V A H A

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2012 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Účetní závěrka. k 31. 12. 2013

Účetní závěrka. k 31. 12. 2013 Účetní závěrka k 31. 12. 2013 Firma : AGRO Brno-Tuřany, a.s. Sídlo : Dvorecká 521/27, 620 00 Brno IČO : 29365619 DIČ : CZ29365619 RG. : B 6688 OR u KS Brno Vznik : 1. 8. 2012 Rozvahový den: 31. 12. 2013

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1a) Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochov Kasejovice-Smolivec k 31.12.2013 v plném rozsahu k 31.12.2013 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více