Zápis. ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí. ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis. ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí. ze dne 8. 10. 2012"

Transkript

1 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne Místo: Přítomni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny - 15 zastupitelů (p. Drapač, ing. Krmaš přišli později) p. Šulitka, p. Vlček pí Šimková Pan starosta zahájil v 16:30 hodin zasedání zastupitelstva, přivítal přítomné a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné. Zasedání bylo řádně svoláno. Program: 1. Schválení programu a ověřovatelů 2. Kontrola usnesení 3. Rozpočtové opatření č. 5, informace o RO č. 3 a 4 4. Územní plán - změna č Majetkoprávní úkony 6. Stavební akce 7. Různé 1. Schválení programu a ověřovatelů ZM schvaluje program a ověřovatele zápisu. 13 hlasů pro, schváleno 2. Kontrola usnesení (dostavili se Ing. Krmaš a p. Drapač) 2/12/2 Zastupitelé schválili odvolání z funkce člena kontrolního výboru ing. Ant. Krmaše, který je již členem finančního výboru. ZM schvaluje odvolání Ing. Krmaše z funkce člena kontrolního výboru. ZM schvaluje jmenování Radky Novákové do funkce členky kontrolního výboru. 2/12/15 Pan Jan Aulich st., který se dostavil na zasedání zastupitelstva, objasnil přítomným zastupitelům současnou situaci v rodině ohledně dotčených pozemků, které obec prodala v roce 2003 s podmínkou, že do 10 let zde bude vybudován nový obytný dům s provozovnou v přízemí. Potvrdil, že do budoucna se stavbou nového domu počítají, ale nyní nemají dost finančních prostředků k její realizaci. V minulosti měla rodina problémy se získáním souhlasu se stavbou od sousedů (Hrnčířovi). Nyní, kdy nemovitost od Hrnčířů koupil v roce 2011 Marek Aulich, pominuly

2 důvody, proč se stavět nemohlo. Zastupitelé znovu připomněli p. Aulichovi podmínky i cenu, za kterou pozemky v r koupil. Po vzrušeném jednání, kdy zastupitelé obhajovali své rozhodnutí trvat na podmínkách smlouvy pan starosta uzavřel diskusi tím, že do příštího zasedání by měla být doručena od rod. Aulichových, resp. od současných majitelů pozemků na městys písemná žádost o případném prodloužení termínu stavby. Jinak platí usnesení z minulého zastupitelstva a kupní smlouva z r Zastupitelé také očekávají návrh, do kdy bude upraveno oplocení pozemků rod. Aulichových podle katastrální mapy. 2/12/17 Pan starosta informoval zastupitele o II. etapě protipovodňových opatření. Jednotliví majitelé dotčených pozemků se vyjadřují k projektu pro územní řízení. Povodí Labe zaslalo své vyjádření k tomuto územnímu řízení a navrhuje, aby nově vybudované objekty (zemní hráze a zdi) situované mimo koryto vodního toku zůstaly ve vlastnictví majetku Městyse Velké Poříčí a byly městysem provozovány a udržovány. S tímto návrhem Městys Velké Poříčí zásadně nesouhlasí. 2/12/18 Paní místostarostka informovala o jednání valné hromady občanského sdružení MAS Stolové hory, o. s., která se konala dne v Hronově. O členství v MAS Stolové hory, o. s. projevilo zájem celkem 58 uchazečů (16 obcí a dalších subjektů z veřejné správy, 13 nestátních neziskových organizací, 21 fyzických osob, 8 právnických osob. Při jednání této valné hromady byl zvolen předsedou sdružení Mgr. Jiří Škop, místopředsedou sdružení Mgr. Josef Thér a dále členové programového výboru, výběrové komise a kontrolní komise. Paní Mgr. Šancová uvedla, že možnost čerpání dotací prostřednictvím sdružení MAS se výhledově jeví na rok /12/19 Pan starosta podal zprávu o jednání týkající se spolupráce s MP Hronov. Uvedl, že Rada města Hronova rozhodla o tom, že nebudou vykonávat činnost MP v jiných obcích. Městys Velké Poříčí zůstává proto dále pod MP Náchod. Připravuje se schůzka s velitelem MP Náchod, aby se vyjasnily požadavky Městyse Velké Poříčí a možnosti MP Náchod. Pan Jurišta doporučil, aby občané Velkého Poříčí více využívali služeb státní policie. Dům Pavla France Pan Pavel Franc předal na úřadě novou cenovou nabídku. Dům je ochoten prodat za cenu ,- v případě jednorázového zaplacení do nebo za ,-Kč v případě rozložení kupní ceny do dvou splátek: ,- Kč do , ,- Kč do Zastupitelé se shodli, že by sice dům, resp. pozemek pod ním byl v budoucnu potřeba, ale v současné době není tato koupě nutná. Městys Velké Poříčí neakceptuje nabídku Pavla France na koupi domu čp. 229 včetně pozemku st. 246 o výměře 279 m 2 ve Velkém Poříčí.

3 3/12/12 Návratná půjčka Vajsar Maršíková Paní Mgr. Šancová informovala zastupitele o současné situaci v rodině p. Vajsara a pí Maršíkové. Paní Maršíkové z ul. Na Žabáku byl přiznán zpětně důchod a dle sdělení přiznaná částka již došla na její účet. Dne byla také vrácena půjčka ,- Kč + úrok 362,- Kč Městysi Velké Poříčí, kterou jí ZM schválilo na svém zasedání v srpnu letošního roku. Pan starosta poděkoval zastupitelům za vstřícnost při schvalování půjčky i všem pracovníkům úřadu, kteří se podíleli na překonání velice tíživé životní situace této rodiny. 3. Rozpočtové opatření č. 5 Paní Zimová seznámila zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 5. Jedná se o zvýšení rozpočtu městyse na rok 2012 celkem o 205 tis. Kč v příjmech a výdajích. Důvodem zvýšení je dotace z Úřadu práce Náchod pro koordinátora veřejné služby do konce t. r. a pro tři pracovníky veřejně prospěšných služeb na základě prodloužení smlouvy v prvním případě a uzavření nové smlouvy na veřejně prospěšné práce. Dále se toto RO týká změny některých závazných ukazatelů, např. ponížení příspěvku škole z důvodu zaslané dotace z MK a ukončení fakturace firmy Tesmen, a to o 379 tis. Kč, dále zaslání na činnost TJ Velké Poříčí, Aeroklub Hronov a Modelářům Hronov z důvodu změny Loterijního zákona /od počátku letošního roku již organizace nedostávají na činnost peníze z výtěžku loterií přímo ze SFÚ(specializovaných fin. úřadů)/, snížení výše půjčky p. Vajsarovi a pí Maršíkové a zároveň vrácení této finanční podpory do rozpočtu městyse v měsíci říjnu t. r. Vrácené finanční prostředky budou rozpočtovány do rezervy kapitálových i neinvestičních výdajů v paragrafu ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 5. Informace o RO č. 3 V srpnu t. r. bylo zpracováno povinné rozpočtové opatření na částku 250 tis. Kč. Důvodem povinného zpracování byla dotace z MK ČR z Havarijního programu na rok 2012 na obnovu nemovitých památek a na opravu střechy PO ZŠ Velké Poříčí v uvedené výši. O tuto částku byl zvýšen rozpočet městyse v příjmech a výdajích. Jiné změny v tomto RO nebyly provedeny. Vzhledem k tomu, že se jednalo o změnu finančního vztahu k jinému rozpočtu tedy dotaci dle pravidel pro provádění rozpočtových opatření předkládáme Vám tuto informaci dodatečně na vědomí. Rada městyse toto opatření vzala na vědomí na svém zasedání dne Informace o RO č. 4 Do uzávěrky měsíce září bylo zpracováno další povinné rozpočtové opatření na částku 62 tis. Kč. Důvodem zpracování byla dotace z Krajského úřadu Hradec Králové na volby do zastupitelstva kraje a senátu ve dnech 12. a 13. října t. r. O tuto částku byl zvýšen rozpočet městyse v příjmech a výdajích. Jiné změny v tomto RO nebyly provedeny.

4 Vzhledem k tomu, že se jednalo opět o změnu finančního vztahu k jinému rozpočtu tedy dotaci dle pravidel pro provádění rozpočtových opatření předkládáme Vám tuto informaci dodatečně na vědomí. Rada městyse o tomto RO nemohla být informována, neboť jsme se o této skutečnosti dozvěděli následující den po jejím jednání dne Územní plán změna č. 3 Zastupitelstvo městyse schválilo na svém zasedání pořízení změny č. 3 ÚP. Návrh zadání změny č. 3, které zpracoval Městský úřad Náchod, odbor výstavby a územního plánování ve spolupráci s určeným zastupitelem Ing. Josefem Králem byl formou Veřejné vyhlášky zveřejněn od do Na základě obdržených připomínek od Krajského úřadu bylo zadání upraveno. ZM schvaluje Zadání změny č. 3 územního plánu Velké Poříčí. 5. Majetkoprávní úkony Paní místostarostka informovala zastupitele o prodeji pozemku p. č. 616/5 o výměře 165 m 2 a prodeji kanalizace Za Sokolovnou. a) Prodej pozemku p. č. 616/5 Jedná se o pozemek o výměře 165 m 2 v k. ú. Velké Poříčí, který mají v užívání manželé Holbíkovi. Záměr prodeje tohoto pozemku byl schválen na zasedání Rady městyse dne , vyvěšen byl a sejmut byl O pozemek písemně požádala s vědomím manželů Holbíkových jejich dcera Jitka Plecháčová. Návrh ceny je 100 Kč/m 2. Zastupitelé schválili prodej výše jmenovaného pozemku pí Jitce Plecháčové (roz. Holbíkové), s podmínkou, že kupní smlouva bude doplněna písemným souhlasem manželů Holbíkových. Prodej pozemku p. č. 616/5, ostatní plocha o výměře 165 m 2 v k. ú Velké Poříčí, paní Jitce Plecháčové za cenu ,- Kč, s podmínkou, že kupní smlouvě bude předcházet písemný souhlas s tímto prodejem od manželů Holbíkových. b) Prodej kanalizace Za Sokolovnou Městys Velké Poříčí vlastní kanalizační stoku PVC 300 mm o délce 68 m v ul. Za Sokolovnou. VAK Náchod tuto kanalizaci na základě kupní smlouvy odkoupí za cenu Kč na splátky rozložené do 5 let. ZM schvaluje prodej kanalizační přípojky za cenu Kč.

5 6. Stavební akce - informace Stavební technik p. Josef Vondra podal informace o probíhajících a připravovaných stavebních akcích v naší obci. Byla dokončena akce Rekonstrukce střešního pláště kulturní památky ZŠ Velké Poříčí 2. etapa. Projekt rekonstrukce byl spolufinancován Ministerstvem kultury v rámci Havarijního programu a Královehradeckým krajem z dotačního programu Obnova památkového fondu na území Královehradeckého kraje Stavební práce na základě výběrového řízení provedl TESMEN Červený Kostelec. Souběžně byla provedena výměna poškozených částí krovu a nové oplechování věžičky. Po odstranění lešení od věžičky nastoupila firma Elekon, s. r. o Vyškov na rekonstrukci věžních hodin. Na hodinách byly vyměněny ručičky a číslice repasovány. Starý mechanický stroj byl nahrazen elektromotorem s radiově řízeným ovládáním. Na půdě školy došlo dle projektové dokumentace k vybourání čtyř nepotřebných komínových těles, a tím získán větší půdní prostor pro budoucí možnou půdní vestavbu. Do konce října by měly být dokončeny asfaltové povrchy na komunikacích a chodníky na novém sídlišti Nad Svahem. Dle informací p. Vondry bude na sídlišti omezená rychlost 30 km/ hod. a tonáž 9 t. 7. Různé a) Pan starosta informoval zastupitele o všech akcích uveřejněných v Poříčském zpravodaji. Nejbližší akcí jsou nově začínající Páteční taneční večery nejen pro seniory b) Je nutné odborně upravit některé vzrostlé stromy po obci např. modříny v zahradě u Zvolánků, lípy za zbrojnicí, jasany v ulici Na Ohradě, kde opadávají suché větve. c) Pan Pašťálka pozval přítomné na posvícenskou zábavu do hasičské zbrojnice konanou dne V 19:00 hod. pan starosta poděkoval přítomným a zasedání ukončil. Ve Velkém Poříčí dne Zapsala: Šimková Ing. Josef Král starosta městyse Ověřili: Jiří Šulitka. Martin Vlček.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí. ze dne 14. 10. 2013

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí. ze dne 14. 10. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 14. 10. 2013 Místo: sál Obecního domu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Ing. Hana Lelková, Pavel Jurišta Ověřovatelé: Martin Vlček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí ze dne 10. 6. 2013 Místo : Přítomni : Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka: sál Obecního domu dle prezenční listiny a host Ing. Urban Ing. Lelková,

Více

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí konané dne 17. 6. 2015 v 16:30 hod. společenský sál, Obecní dům, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni:

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.6.2011 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (10) Červený Kostelec - Olešnice, splašková

Více

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 10-03 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 7.6.2010 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Jiří Kučera

Více

Přítomni: při zahájení celkem 9 členů - viz. prezenční listina. Omluveni: p. F. Hrma, Mgr. T. Míka, p. J. Ryšavý, p. P. Dvořák, p. V.

Přítomni: při zahájení celkem 9 členů - viz. prezenční listina. Omluveni: p. F. Hrma, Mgr. T. Míka, p. J. Ryšavý, p. P. Dvořák, p. V. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2013 konaného dne 20. 6. 2013 od 18:00 hod. v zasedací místnosti administrativní budovy MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení celkem 9 členů

Více

Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 13-08 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 11.12.2013 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis z jednání ZO. č. 5/2010. ze dne 26.08.2010

Zápis z jednání ZO. č. 5/2010. ze dne 26.08.2010 Zápis z jednání ZO č. 5/2010 ze dne 26.08.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 26.8.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Volba

Více

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. června 2006 od 16 do 18,30 hodin ve školní jídelně v Červeném Kostelci

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. června 2006 od 16 do 18,30 hodin ve školní jídelně v Červeném Kostelci Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29. června 2006 od 16 do 18,30 hodin ve školní jídelně v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních údajů

Více

P o z v á n k a. Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.4.2009, v 19.00 hod. na obecním úřadě.

P o z v á n k a. Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.4.2009, v 19.00 hod. na obecním úřadě. P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.4.2009, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Slib nového člena ZO 3. Volba návrhové komise a ověřovatelů,

Více

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.03.2012

1. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.03.2012 Z á p i s 1. veřejné zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 15.03.2012 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: dle prezenční

Více

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 03.10. 2007 v 17.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

Hlasování o programu: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel Navržený program byl schválen.

Hlasování o programu: 15 pro, 0 proti, 0 se zdržel Navržený program byl schválen. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice v roce 2015 konaného v úterý dne 4. 6. 2015 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomno: všech15 členů Připomínky k zápisu ze dne

Více

Město Pohořelice Zápis z VI. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 24.6.2015

Město Pohořelice Zápis z VI. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 24.6.2015 Město Pohořelice Zápis z VI. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 24.6.2015 Účast zastupitelů: při 17 zahájení, 18 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

29. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/19

29. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 10/19 Zápis z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek 21. prosince 2006 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského nám.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 16. 5. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 16. 5. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 16. 5. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:18 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání, které bylo

Více

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 1. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. února 2006 od 16 do 18 hodin v malém sále Divadla J. K. Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany osobních

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 15. září 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 15. září 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 15. září 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

Omluveni: Mgr. Tomaierová, pí Auermüllerová, MUDr. Janek, MUDr. Jelínek, Mgr. Kučera, JUDr. Veselý

Omluveni: Mgr. Tomaierová, pí Auermüllerová, MUDr. Janek, MUDr. Jelínek, Mgr. Kučera, JUDr. Veselý Počet stran: 21 MĚSTO KLATOVY Z Á P I S č. 10 ze zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 7. 2. 2012 v 19:00 hodin v malém sále KD Družba Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu

Více

Město Pohořelice. Zápis z XII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.3.2008

Město Pohořelice. Zápis z XII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.3.2008 Město Pohořelice Zápis z XII. zasedání zastupitelstva města konaného dne 10.3.2008 Účast zastupitelů při zahájení: 16 Počet přítomných občanů: 4 Hosté: Bc. Novák, vedoucí finančního odboru MÚ Pavel Bravenec,

Více

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Z á p i s z 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. prosince 2006 od 16 do 20,15 hodin v malém sále Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu ochrany

Více

Zápis z 6. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis z 6. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis z 6. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 18. 6. 2014 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 27. 11. 2012

Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 27. 11. 2012 Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 27. 11. 2012 Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Mgr. Lenka Farová, Jakub Ryšavý, Mgr. Tomáš Míka Připomínky k zápisu ze

Více

Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 1. 4. 2009

Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 1. 4. 2009 Zápis z 3. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 1. 4. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:00 h zahájil starosta města 3. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

4/2009, 59.160,- 137/2015 1. ZM

4/2009, 59.160,- 137/2015 1. ZM Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání. Z á p i s

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání. Z á p i s Číslo jednání: JedNZ3-2/2014 Datum jednání: 27.11.2014 Místo jednání: hotel Dvorec Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Václav Novák Hosté: 0 Přílohy: jsou součástí návrhů Z á p i s z II. veřejného

Více

Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Veřejné zasedání řídil starosta obce ing. Ivan Stefan.

Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo je usnášení schopné. Veřejné zasedání řídil starosta obce ing. Ivan Stefan. Zápis a usnesení z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.12.2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Zápis. o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26.05.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26.05.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 5. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 26.05.2014 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis č. 9 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 15. 12. 2011 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Ing. Stanislav Urban, Ing. Bohumil Novák,

Více

Z á p i s . 17 ze sch ze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 26.01.2012 v 17.oo hodin P ítomni:

Z á p i s . 17 ze sch ze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 26.01.2012 v 17.oo hodin P ítomni: 1 Z á p i s č. 17 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 26.01.2012 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek J., Kudrna J., Vobrová D., Brunnerová A., Kálal R., MVDr. Němec V. Král P., Rozporka L., Ing.

Více