Návrh Strategie rozvoje obce Velká Losenice pro období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh Strategie rozvoje obce Velká Losenice pro období 2007 2013"

Transkript

1 Návrh Strategie rozvoje obce Velká Losenice pro období zpracováno na základě veřejné diskuse Zpracoval: Bc. Zdeněk Navrátil Civic, o.s. Žďár nad Sázavou

2 Návrh Strategie rozvoje obce Velká Losenice pro období Tento materiál je výchozím podkladem pro přípravu Strategie rozvoje obce Velká Losenice pro období Tato strategie se bude snažit integrovat jednotlivé rozvojové záměry identifikované ve Velké Losenici, a to nejen ze strany obce samotné, ale rovněž ze strany místních podnikatelských subjektů a neziskových sdružení a spolků, které v obci působí. Časový rámec Strategie rozvoje obce je dán plánovacím obdobím EU na roky , v návaznosti na možnost čerpání prostředků na investiční akce ze strukturálních fondů EU. Strategie umožní obci, aby byla včas připravena na čerpání podpor jak na projekty ze SF EU, tak z ostatních národních či krajských dotačních titulů. Obsah: A. Základní informace o obci B. Projektové záměry pro roky C. Závěrem A. Základní informace o obci Velká Losenice Počet obyvatel: 1060 obyvatel Nadmořská výška : 548 m.n.m. Katastrální výměra : Velká Losenice 1204 ha, Pořežín 286 ha ID obce : Počet částí : 2 - Velká Losenice, Pořežín Finanční audit obce Průměrný rozpočet obce za jeden rok se pohybuje na úrovni 13,5 mil. Kč (průměr za 3 roky). Míra dluhové služby obce je 7 %. Obec je vlastníkem: budovy obecního úřadu a požární zbrojnice č.p 230, základní a mateřské školy č. p 248, bývalé školky č.p 249, zdravotního střediska č.p 229, kulturního domu č.p 197, budovy staré školy č.p 38, souboru budov bývalého pivovaru č.p. 55, obecního domu č.p. 256, víceúčelového sportovního zařízení č.p 296, obecního domu v Pořežíně č.p 13, zvonice v Pořežíně, čtyř autobusových čekáren, objektu ČOV, kanalizačního řádu, dvou vodojemů se sběrnými studnami a vrtem, vodovodního řádu, obecních pozemků (orná půda, rybníky a obecní lesy). Díky tomuto majetku může ručit úvěrem až do hodnoty cca 30 milionů korun. Další příjmy obce: pronájem pozemků, lesů, budov (cca 1,5 milionu ročně) Obec může na předfinancování svých projektů použít jak vlastní zdroje, tak úvěrové produkty od bankovních domů. Zvolený zdroj financování bude upřesněn podle nastavených pravidel jednotlivých dotačních titulů, o které se bude obec ucházet.

3 Technická a sociální infrastruktura obce - Římskokatolický kostel Sv. Jakuba staršího,farní areál, hřbitov - plynofikace, vodovod, elektrické rozvody, kanalizace, ČOV - zdravotnické zařízení (obvodní lékař, zubař, dětský lékař) - mateřská škola, základní škola (celkem 220 dětí) - víceúčelové sportovní zařízení (kurty, kuželna, restaurace), fotbalové hřiště, tělocvična ZŠ - pošta, nákupní středisko - cukrárna, pohostinství 2x, vývařovna obědů - ubytování 2 penzióny (celkem 25 lůžek) - informační centrum a knihovna Nejvýznamnější podnikatelské subjekty v obci - ZD Velká Losenice - Vamafil s.r.o. - Delta autokabely - Zámečnictví Říha - Pila Lubomír Mach - Stavební firma Souček Dále: - přádelna (tkaní příze) - elektroopravna, elektroinstalace, vodoinstalace - tesařství, truhlářství, - kadeřnictví, kosmetika - veterinář Politické strany registrované v obci - KDU ČSL - ODS Spolková činnost - ČSCH Velká Losenice - Myslivecké sdružení Velká Losenice - TJ Velká Losenice - SDH Pořežín - SDH Velká Losenice Tradiční kulturní a společenské akce - masopust s průvodem merenda (únor) - pony vozatajský den - tradiční pouť (červenec) na svátek sv. Jakuba staršího, včetně doprovodných kulturních a společenských akcí - sportovní akce TJ Velká Losenice (cca 10 akcí ročně pro veřejnost) - dětský den na fotbalovém hřišti - plesy v zimní plesové sezóně (jednotlivé spolky)

4 - tradiční chovatelská výstava - festival rockových skupin - taneční zábavy pořádané jednotlivými spolky - koncerty a divadelní představení

5 B. Projektové záměry pro období V této části jsou vyjmenovány a stručně popsány jednotlivé projektové záměry, které by obec ráda zrealizovala v období za přispění strukturálních fondů EU (SF EU), či jiných dotačních a nadačních programů. 1. Rekonstrukce obecní budovy č.p. 256 Z analýzy potřeb obce vzešlé z jednání orgánů obce a širší veřejné diskuse byly identifikovány tyto potřeby: soustředění důležitých institucí působících v obci na jednom konkrétním místě. Jedná se především o ordinace lékařů, obecní úřad, knihovnu a informační centrum (IC). Byl zpracován stavební projekt s tím, že první fáze rekonstrukce domu již proběhla v průběhu let a v 1. patře domu byly vybudovány obecní byty. Součástí rekonstruované budovy obecního domu č.p 256 budou: IC Velká Losenice Cílem projektu je vytvořit centrum, kde by návštěvníci i obyvatelé regionu dostali veškeré informace o historii i současnosti obce a regionu. Součástí projektu je přitom i přesun knihovny, ve které v současné době IC působí. IC bude hlavním zdrojem propagace a bude určovat marketingovou strategii pro produkty cestovního ruchu. IC bude zajišťovat rovněž oslovování větších cílových skupin školní výlety, rekreace seniorů, cestovní kanceláře. Výhodou je v této souvislosti návaznost projektu na stávající turistické trasy, vytvářenou síť cyklotras a cyklostezek a zimních tras pro běžecké lyžování. Obecní úřad Do rekonstruované budovy budou přestěhovány všechny kanceláře obecního úřadu. Zdravotní středisko Do rekonstruované budovy budou přestěhovány veškeré ordinace lékařů působících v obci. - stavba je zanesena v územním plánu jako veřejně prospěšná stavba - obec je vlastníkem nemovitosti i pozemků pod ní - stavebně-technická dokumentace je ve stádiu platného stavebního povolení

6 Předpokládané investiční náklady na všechny 3 etapy: ,- Kč Financování: vlastní zdroje, půjčka, SF EU Opatření 3.3. Regionálního operačního programu (ROP) Opatření 2.1. a 2.2. Regionálního operačního programu (ROP) Poznámka: Pro účely financování ze SF EU bude nutné projekt rozdělit na tři etapy.

7 2. Opatření pro úsporu energií a modernizace ZŠ a MŠ Velká Losenice Současný stav budovy ZŠ a MŠ Velká Losenice je nevyhovující. Tento je dán především stářím budovy a zvolené technologii stavby odpovídající období 70. let. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k zásadnější rekonstrukci budovy, která má za úkol nejen zkvalitnit prostředí pro vlastní výuku, ale rovněž podstatným způsobem uspořit energii a snížit energetickou náročnost budovy Projekt lze rozdělit na tyto 3 etapy: 1. etapa: - zateplení fasády a výměna oken včetně vchodových dveří - zateplení stropu ve 2. podlaží - úprava budovy pro bezbariérový přístup 2. etapa: - rekonstrukce kuchyně a výměna energeticky náročných spotřebičů 3. etapa: - úprava chodníků a zpevněných ploch v okolí školy - údržba obecní zeleně v okolí školy - stavba je zanesena v územním plánu - obec je vlastníkem nemovitosti i pozemků pod ní - stavebně-technická dokumentace je ve stádiu platného stavební povolení Investiční náklady na všechny 3 etapy: ,- Kč Financování: vlastní zdroje, půjčka, SF EU Předpokládaný termín realizace: Opatření 3.3. Regionálního operačního programu (ROP) - Opatření OP Životní prostředí - Národní zdroje (MFČR, MŠMT, Kraj Vysočina)

8 3. Rozšíření kanalizace a rekonstrukce ČOV Vzhledem k nové individuální bytové výstavbě bude třeba řešit nutnost rozšíření kanalizace v obci. V této souvislosti bude nutné řešit i rozšíření a modernizaci vlastní ČOV. Projekt lze rozdělit na 2 etapy: 1. etapa: - rozšíření kanalizace ( ,-) 2. etapa: - rekonstrukce ČOV ( ,-) - stavba je zanesena v územním plánu - obec je vlastníkem nemovitosti i pozemků pod ní - stavebně-technická dokumentace je ve stádiu přípravy k žádosti o platné stavební povolení Investiční náklady na všechny etapy: ,- Kč Financování: vlastní zdroje, půjčka, SF EU, národní zdroje Předpokládaný termín realizace: Opatření OP Životní prostředí - Opatření III Programu rozvoje venkova (EAFRD) - Národní a krajské zdroje (MŽP, SFŽP, Kraj Vysočina, atd.)

9 4. Cyklotrasy Velká Losenice Díky své poloze v přírodně atraktivní části Žďárských vrchů je obec častým cílem turistů a cykloturistů, kteří využívají trasy vedoucí často po místních komunikacích obce. Ty obec plánuje nadále zkvalitňovat. Obec dále ve spolupráci s ostatními obcemi sdruženými ve Svazku obcí pod Peperkem plánuje realizaci místních cyklotras, které by dovedly turisty také na další důležitá a turisticky zajímavá místa v obci a jejím okolí. Jedná se o rekonstrukci obecních komunikací vedoucích k historicky chráněným objektům v obci, navazujících na stávající cyklotrasy, propojující celý region a připojení na Posázavskou cyklotrasu. Rovněž se jedná o propojení na cyklotrasy směřující od Velkého Dářka. Projekt předpokládá zkvalitnění povrchu stávajících obecních komunikací, po kterých jsou cyklotrasy vedeny a instalaci popř. obnovu stávajícího značení. Obec rovněž zamýšlí v jednotlivých zajímavých místech zřídit informační zastávky a upozornit na zajímavé kulturní či přírodní zajímavosti. Jedná se především o kostel sv. Jakuba, kostnici, faru, selská stavení, Pořežínskou tvrz, přírodní památky Uhlířky a Peperek. Součástí projektu je i zřízení odpočinkových míst na jednotlivých trasách. Projekt obce Velká Losenice má návaznost na podobně zaměřené projekty ostatních obcí členů Svazku obcí pod Peperkem a v tomto smyslu budou projekty zaměřené na cyklotrasy společně koordinovány. - trasy jsou zaneseny v územním plánu jako obecní komunikace - obec je vlastníkem komunikací i pozemků pod nimi - stavebně-technická dokumentace je ve stádiu přípravy k žádosti o platné stavební povolení. Ve velké části úprav bude vyžadovat pouze ohlášení. - projektový záměr, studie proveditelnosti Investiční náklady: ,- Kč Financování: vlastní zdroje + půjčka + SF EU Předpokládaný termín realizace: Opatření 1.4. Regionálního operačního programu (ROP) - Národní zdroje (SFŽP, MD ČR, Kraj Vysočina)

10 5. Úprava prostranství po bývalém lihovaru Obec získala do svého majetku převodem od státních institucí areál bývalého lihovaru. Vzhledem k situování celého areálu přímo v centru obce, navíc nedaleko zamýšleného nového obecního úřadu a IC, lze tento areál využít jako základ pro vznik obecní návsi, kde by se mohly soustředit aktivity IC a letní společenské aktivity obyvatel. Areál v současném stavu bude možno využít pouze částečně. Předpokládají se terénní a stavební úpravy. Projekt lze logicky rozdělit na 3 etapy: 1. etapa: - tradice a řemesla v obci (milíř + ukázky řemesel) - aktivity IC Velká Losenice 2. etapa: - úprava návsi a prostranství pro shromažďování občanů, letní společenské aktivity, letní amfiteátr - úprava obecní zeleně na návsi 3. etapa: - vybudování malé vodní elektrárny s využitím stávajícího náhonu (4 kwh) - zajištění obecního osvětlení prostřednictvím tohoto zdroje - projekt je ve stádiu projektového záměru - obec je vlastníkem nemovitostí i pozemků pod nimi Investiční náklady: zatím nespecifikovány Financování: vlastní zdroje, půjčka, SF EU Předpokládaný termín realizace: Opatření OP Životní prostředí - Opatření 3.3. Regionálního operačního programu (ROP) - Opatření III Programu rozvoje venkova (EAFRD) - Národní a krajské zdroje (MŽP, SFŽP, Kraj Vysočina, atd.)

11 6. Obnova místních komunikací a cestní sítě Projekt vychází z připomínek obyvatel ke stávajícímu stavu obecních komunikací a je rovněž dáván do souvislosti s bezpečným pohybem chodců, cyklistů a dalších účastníků silničního provozu v obci V rámci tohoto projektu bude Obec Velká Losenice vycházet z celkového řešení pohybu obyvatel. Zaměří se přitom především na: opravu, rekonstrukci a výstavbu nových obecních komunikací obnovu stávajících a výstavbu nových chodníků rekonstrukci stávajících autobusových čekáren bezbariérový pohyb osob se zdravotním postižením po obci - projekt je ve stádiu projektového záměru - obec je vlastníkem nemovitostí i pozemků pod nimi. Investiční náklady: ,- Financování: vlastní zdroje, půjčka, SF EU - Opatření 3.3. Regionálního operačního programu (ROP) - Opatření III Programu rozvoje venkova (EAFRD) - Národní a krajské zdroje (MD, SFDI, Kraj Vysočina, atd.)

12 7. Rekonstrukce kulturního domu Současný stav budovy kulturního domu je nevyhovující. Tento je dán především stářím budovy a zvolenou technologií stavby, odpovídající období 70. let. Z tohoto důvodu je nutné přistoupit k zásadnější rekonstrukci budovy, která má za úkol nejen zkvalitnit prostředí pro pořádání společenských aktivit, ale rovněž podstatným způsobem uspořit energii a snížit energetickou náročnost budovy V rámci tohoto projektu bude Obec Velká Losenice řešit rekonstrukci obecního kulturního domu a zaměří se především na: výměnu střechy KD obnovu a modernizaci sociálního zařízení obnovu a modernizaci vnitřního interiéru a výměnu oken - projekt je ve stádiu projektového záměru - obec je vlastníkem nemovitostí i pozemků pod nimi Investiční náklady: ,- Financování: vlastní zdroje, půjčka, SF EU Opatření 3.3. Regionálního operačního programu (ROP) Národní a krajské zdroje (MF ČR, MK ČR, Kraj Vysočina, atd.)

13 8. Obnova cestní sítě v obecních lesích + vodní režim v obecních lesích Obec je vlastníkem obecních pozemků a lesů, které obhospodařuje prostřednictvím obecních cest. Ty nejsou z velké části v dobrém stavu. Některé části vyžadují opravu (most nad železniční tratí) V rámci tohoto projektu bude Obec Velká Losenice řešit rekonstrukci a stavební obnovu lesních cest v obecních lesích a úpravu vodního režimu v obecních lesích. Zaměří se přitom především na: obnovu, rekonstrukci a budování nových lesních cest opravu zábradlí mostu nad železniční tratí ZR HB meliorační zásahy s cílem řešení vodních poměrů v obecních lesích - projekt je ve stádiu projektového záměru - obec je vlastníkem nemovitostí i pozemků pod nimi Investiční náklady na všechny etapy: zatím nespecifikovány Financování: vlastní zdroje, půjčka, SF EU, národní zdroje - Opatření OP Životní prostředí - Opatření II.2.4.Programu rozvoje venkova (EAFRD) - Národní a krajské zdroje (MŽP, SFŽP, Kraj Vysočina, atd.)

14 9. Zpracování nového územního plánu obce V souvislosti s rozvojovými aktivitami, které obec v současné době má, bude nutné přistoupit k úpravě územního plánu. Vzhledem k jeho stáří a nutnosti častých změn bude pro obec výhodnější přistoupit ke zpracování zcela nového územního plánu. V rámci projektu bude realizováno zpracování zcela nového územního plánu projektantem. Součástí bude i projednání a schválení územního plánu. - projekt je ve stádiu projektového záměru Investiční náklady na všechny etapy: zatím nespecifikovány Financování: vlastní zdroje, půjčka, SF EU, národní zdroje - Národní a krajské zdroje (MŽP, SFŽP, Kraj Vysočina, atd.)

15 10. Rozšíření průmyslové a bytové výstavby Díky své poloze v přírodně atraktivní části Žďárských vrchů je obec nejen častým cílem turistů a cykloturistů, ale rovněž vyhledávanou lokalitou k individuální bytové výstavbě, či zřízení sídla pro podnikání. Obec chce i do budoucna vytvářet kvalitní životní podmínky nejen pro stávající obyvatele, ale i pro zájemce o bydlení či podnikání v obci. Obec bude v období usilovat o rozšíření ubytovacích kapacit v obci a přilehlém okolí a vytváření kvalitního prostředí pro život v obci. Tento záměr zatím není blíže specifikován, nabízí se zde však několik záměrů, které by k tomuto cíli měly směřovat: - prodej či dlouhodobý pronájem obecních budov za účelem vybudování ubytovací kapacity prostřednictvím jiných subjektů - podpora podnikatelských projektů zaměřených na vznik nových ubytovacích kapacit v obci a jejím okolí - příprava lokalit pro individuální bytovou výstavbu - vybudování přírodního koupaliště - vytvoření oddychových zón pro všechny věkové kategorie - dokončení regulace Losenického potoka - vybudování dětských koutků - rekonstrukce vodní nádrže v Pořežíně - projekty jsou ve stádiu projektového záměru Investiční náklady na všechny etapy: zatím nespecifikovány Financování: vlastní zdroje, půjčka, SF EU, národní zdroje - strukturální fondy EU - národní a krajské zdroje

16 11. Další záměry vzešlé z veřejné diskuse k návrhu strategie Provedení celkových pozemkových úprav Obec bude podporovat o realizaci komplexních pozemkových úprav na katastru obce. Projekty zaměřené na úsporu energií a využívání alternativních zdrojů Obec bude podporovat a pracovat na přípravě projektů zaměřených na efektivní využívání energie, její úspory a hledání alternativních zdrojů. Jedná se například o využití vodní a sluneční energie, energie z biomasy, atd. Projekt lze logicky rozdělit na dvě etapy: - zpracování studie příležitostí obce v oblasti energetických úspor - realizace projektů úspor energie a alternativní energie Projekt zaměřený na vytvoření systému služeb pro nemohoucí občany Obec bude podporovat a pracovat na přípravě projektů zaměřených na vytvoření systému domácí péče pro seniory a nemohoucí spoluobčany. V této oblasti obec podporuje především systém péče a sociální pomoci přímo ve stávajících domovech nemohoucích spoluobčanů. D. Závěrem

17 První návrh tohoto dokumentu byl projednán se všemi orgány obce a široce diskutován na veřejnosti. Veřejné projednání dokumentu proběhlo na těchto úrovních: - červen 2007 Připomínkování návrhu strategie v orgánech obce (rada a zastupitelstvo obce Velká Losenice) - červenec a srpen 2007 Zveřejnění dokumentu a výzva k občanům, aby vznášeli své připomínky Veřejná debata k návrhu strategie Schválení dopracovaného dokumentu Zastupitelstvem obce Tento materiál slouží jako shrnutí jednotlivých záměrů obce pro období Cílem zpracovatele a zadavatele je, aby se stal nástrojem plánování projektových záměrů. Jedná se o živý dokument, který bude doplňován a rozšiřován na základě reálného rozvoje obce, v souladu s jejími prioritami a na základě možností čerpání prostředků.

Strategický plán rozvoje m sta Ostrova

Strategický plán rozvoje m sta Ostrova Strategický plán rozvoje m sta Ostrova schváleno Zastupitelstvem m sta dne 10.11.2005 usnesením. 249/05. Pln ní za rok 2006 a aktualizace pro rok 2007: schváleno usn.. 116/07 ze dne 17.05.2007 Pln ní rok

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová

Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Výroční zpráva Mikroregionu Džbány, svazku obcí za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Zprávu zpracovala: Ing. Eliška Zemanová Zprávu ověřil: Mgr. Viktor Liška Červen 2009 1 OBSAH: Základní údaje lenské obce

Více

Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009

Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009 Zápis z 26. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 16.3.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Hana Hricová, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing. Pavel Dlouhý, JUDr.

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 12 konaného dne 25. 6. 2004 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 12 konaného dne 25. 6. 2004 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce. 12 konaného dne 25. 6. 2004 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík, Ing. Karel Janí ek, MVDr. Josef

Více

1. sto Desná vypracovalo a podalo žádosti o financování projekt : v rámci Regionálního

1. sto Desná vypracovalo a podalo žádosti o financování projekt : v rámci Regionálního 1. sto Desná vypracovalo a podalo žádosti o financování projekt : v rámci Regionálního opera ního programu - Záchrana architektonického d dictví krále sklá Riedla, do Opera ního programu Životního prost

Více

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.6.2015

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.6.2015 4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁL UR ENÝ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10.6.2015 Bod 0. 1. Záv re ný ú et m sta Rychvald za rok 2014 2. Ú etní záv rka m sta Rychvald sestavená k rozvahovému

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prost ednictvím Euroregionu NISA. Poskytovatel :

Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prost ednictvím Euroregionu NISA. Poskytovatel : Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj prost ednictvím Euroregionu NISA. EVROPSKÁ UNIE P EKRA UJEME HRANICE Poskytovatel : Ministerstvo pro místní rozvoj eské republiky

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ V ROCE 2010

VÝRO NÍ ZPRÁVA O HOSPODA ENÍ V ROCE 2010 ZELENÁ HORA stavební bytové dru stvo Brn nská 1146/30 591 01 ár nad Sázavou I O: 00 05 07 84 DI : CZ 00 05 07 84 Zápis dru stva v obchodním rejst íku je veden u Krajského soudu v Brn, oddíl Dr XXXIV,vlo

Více

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Územní plán Mnichov Územní plán Mnichov Dne 29.8.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel: Projektová kancelá MARKANT

Více

Územní plán Mnichov Návrh Úprava p ed opakovaným ve ejným projednáním ze dne 25.2.2014 Textová ást

Územní plán Mnichov Návrh Úprava p ed opakovaným ve ejným projednáním ze dne 25.2.2014 Textová ást 1 Územní plán Mnichov Návrh Úprava p ed opakovaným ve ejným projednáním ze dne 25.2.2014 Textová ást Po izovatel: M stský ú ad Mariánské Lázn Stavební a územn plánovací ú ad Ruská 155 Mariánské Lázn Zpracovatel:

Více

íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice 1/7

íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice 1/7 íloha. 33 - Zám ry obcí - investice a neinvestice ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek areál P íhon 4-5 000 Náves II. etapa 10 000 Oprava komunikace Úprava studánky

Více

PROGRAM ROZVOJE M STSKÉ ÁSTI BRNO-BYSTRC

PROGRAM ROZVOJE M STSKÉ ÁSTI BRNO-BYSTRC Program rozvoje M Brno-Bystrc Strana 1 (celkem 61) PROGRAM ROZVOJE M STSKÉ ÁSTI BRNO-BYSTRC 26. 03. 2010 Program rozvoje M Brno-Bystrc Strana 2 (celkem 61) Obsah 1 Úvod 1.1 Cíle zpracování Programu rozvoje

Více

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA

KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Z RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA DOLNOKOUNICKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ČÍSLO 2 SLOVO STAROSTKY Vážení spoluob ané, sotva jsme zahájili vydávání nového m stského zpravodaje, tak se naplno rozjely práce na nových webových stránkách m sta.

Více

Titulní strana. estavlky

Titulní strana. estavlky Titulní strana estavlky Redakce úvodem Z obsahu Zprávy obce Borovnice: Co se d je v obci - záznam z ve ejného zasedání Další informace: Stomatologická léka ská pohotovost Ve ejná vyhláška a informace k

Více

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016.

Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Národní socialisté-levice 21. století volební program pro kraj Vyso ina pro období 2012-2016. Obsah krajského stranického volebního programu sleduje následující obsahové linie: 1. Z analýzy dat vyplývá,

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013

MATRIKA STATISTIKA ROK 2013 Březen - 2014 Vážení spoluob ané, letošní zima nezima nám všem ud lala radost tím, že platby za teplo budou velice nízké a ušet ené nance budeme moci investovat nap íklad do vým ny starého kotle za nový

Více

Obsah od vodn ní Územního plánu Bruzovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 3 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 1.3 Hlavní cíle ešení, obsah

Obsah od vodn ní Územního plánu Bruzovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 3 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 1.3 Hlavní cíle ešení, obsah Obsah od vodn ní Územního plánu Bruzovice 1. Úvod 1 1.1 Údaje o zadání a podkladech 3 1.2 Obsah a rozsah elaborátu 1.3 Hlavní cíle ešení, obsah elaborátu 4 2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada Analyticko-strategická studie možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada

Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada Analyticko-strategická studie možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Dobrovolný svazek obcí Jezero Milada Analyticko-strategická studie možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti jezera Milada Duben 2010 ADVISORY Dobrovolný svazek obcí Jezero

Více

Kasárna ve Frýdeckém lese

Kasárna ve Frýdeckém lese Kasárna ve Frýdeckém lese B ezen 2012 Statutární m sto Frýdek-Místek FINANCOVÁNO Z ROZPO TU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Kasárna ve Frýdeckém lese 20 December 2011 B ezen 2012 Statutární m sto Frýdek-Místek

Více

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz

Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz 1/11 Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.stuharov.cz Toto íslo vyšlo 8. dubna Chodíme s d tmi hodn do p írody, koneckonc i proto jsme si vybrali Struha ov k žití. Kocháme se p írodou a tak se

Více

V Ý R O N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9

V Ý R O N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 Ob anské sdru ení V r ovém sadu Komenského 4, O echov u Brna I : 26605601 V Ý R O N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prost ednictvím Opera ního

Více

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008

Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 Obec Ústí Záv re ný ú et za rok 2008 1) Základní údaje Rozpo et obce Ústí na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce 13.2.2008. Do té doby bylo hospoda ení obce ur ováno rozpo tovým provizoriem. Rozpo

Více

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁLY UR ENÉ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10. 06. 2015

4. zasedání ZM Rychvald MATERIÁLY UR ENÉ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10. 06. 2015 MATERIÁLY UR ENÉ PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M STA RYCHVALD DNE 10. 06. 2015 Obsah Obsah 1 Bod 1. Po adové a organiza ní zabezpe ení 4. zasedání Zastupitelstva m sta Rychvald...2 Bod 2. Kontrola usnesení...5

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004

KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 KRONIKA M STSKÉ ÁSTI BRNO E KOVICE A MOKRÁ HORA ZA ROK 2004 Rok 2004 z hlediska místního klimatu dosud nejlépe odpovídal dlouhodobému pr m ru za posledních 15 let. Pr m rná m sí ní teplota se po celý rok

Více

Výro ní zpráva. Místní ak ní skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER V harmonii s p írodou

Výro ní zpráva. Místní ak ní skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategický plán LEADER V harmonii s p írodou 2012 Výro ní zpráva Místní ak ní skupina MAS Horní Pomoraví o.p.s. Evropský zem d lský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER V harmonii s p írodou Hlavní

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce. 21 konaného dne 19.12. 2005 v Kulturním dom Bludov ítomni : Omluven : Ing. Pavel Ston, Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., MVDr. Josef Hlásný,

Více