SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340"

Transkript

1 P í l o h a. 3 SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM z toho: daové nedaové kapitálové dotace neinvestiní FRBMS II. VÝDAJE CELKEM z toho: bžné kapitálové rezerva msta rezerva HIO III. SALDO: píjm a výdaj IV. FINANCOVÁNÍ CELKEM použití FRR Následuje podrobnjší rozpis píjm a výdaj: P Í J M Y 1. tída - daové DPH DPPO DPFO zvláštní sazba DPFO závislá innost DPFO správní poplatky poplatky za zneištní ovzduší ostatní dan a poplatky da z nemovitostí daové píjmy celkem tída - nedaové píjmy z vlastní innosti píjmy z pronájm píjmy z úrok ostatní nedaové píjmy a náhrady nedaové píjmy celkem strana 1

2 3. tída - kapitálové prodej pozemk prodej ostatních nemovitostí kapitálové píjmy celkem tída - dotace státní správa školství sociální dávky obec obci na školství píspvek msta na úet FRBMS sítání lidu, dom a byt v roce dotace celkem _ F R B M S p í j m y c e l k e m V Ý D A J E 5. tída - bžn výdaje 22 - doprava SMMS - komunikace - jarní úklid SMMS - komunikace - úklid SMMS - komunikace - podzimní úklid SMMS - komunikace - kropení SMMS - komunikace - zimní údržba SMMS - komunikace - znaení, laviky, ostatní mobiliá SMMS - komunikace - opravy komunikace a chodník SMMS - komunikace - chodníky, pší zóny a schody - úklid SAD - do obcí MHD Oprava cesty do osady Pražka vodní hospodáství SMMS - provoz a údržba kašny SMMS - údržba a ištní vpustí splaškových vod SMMS - provoz a drobná údržba WC Oprava a napojení dešové vpusti - Jiráskova p školství MŠ Kladrubská MŠ Alešova MŠ Pastýská MŠ Palackého MŠ Sobslavova MŠ Sytno MŠ celkem strana 2

3 neinvestiní náklady za žáky ZŠ Mánesova Oprava fasády ZŠ Mánesova ZŠ Gagarinova ZŠ celkem ŠJ Sobslavova ŠJ Kladrubská ŠJ Alešova ŠJ Pastýská ŠJ Palackého ŠJ Mánesova ŠJ Gagarinova ŠJ Sytno 0 62 ŠJ celkem kultura Hradby sev.ást-pod hištm-oprava Studie - proveditelnost projektu revitalizace hist. ásti Mstské muzeum - píspvek MKS - píspvek Kamenný most s vží - oprava Mstské hradby Sokolská ul. - oprava Minoritský klášter TV a zájmová innost SMMS - údržba dtských pískoviš DDMS - píspvek zdravotnictví Poliklinika - píspvek na všeobecnou ambulantní péi píspvek na LSPP komunální rozvoj Likvidace erných skládek na území msta SMMS - správa a údržba veejného osvtlení SMMS - správa hbitova SMMS - instalace a sejmutí vánoní výzdoby SMMS - správa bytových a nebytových jednotek Odmna za správu SMMS s.r.o. podle mandátní smlouvy Vybavení bytu v MŠ Kladrubské zaizovacími pedmty Pjka SMMS s.r.o Výdaje msta a mstských ástí SMMS - píspvek Oprava a údržba nebytových prostor Fond oprav za byty+np, kde je msto spoluvlastníkem v prodaných domech Oprava stropu domu p Oprava stechy a vchododvých vrat p Oprava stechy a schod a nátry oken p Stecha a fasáda domu p oprava Nezbytn nutné výdaje msta spojené s ohrožením života+majetku obyv Oprava prostranství a likvidace paezu ve dvorním traktu za Pizzerií Územní plán MPZ Obec Sytno - výdaje 0 94 strana 3

4 37 ochrana životního prostedí _ 76 SMMS - istní odpadkových koš SMMS - svoz odpadu velkoobjemových kontejner SMMS - úklid popelnicových a kontejnerových stání SMMS - údržba veejné zelen SMMS - skládkovné Generel plynofikace msta Stíbra - Jižní pedmstí sociální zabezpeení sociální dávky sociální pée klub dchodc Poliklinika - píspvek na peovatelskou službu civilní ochrana CO protipožární ochrana SDH územní samospráva mstské zastupitelstvo mstský úad pohoštní, oberstvení vcné dary penžité dary píspvek do FRBMS jiné veejné služby a innosti Sítání lidu, dom a byt v roce msto Stíbro 0 1, Sítání lidu, dom a byt v roce obec Sytno 0 1,4 _ bžné výdaje c e l k e m tída - kapitálové výdaje 10 zemdlství a lesní hospodáství Investiní pjka Lesm msta Stíbra Nákup pozemk - Transgas doprava Rekonstrukce chodníku Nádražní Rekonstrukce chodníku Plzeská Rekonstrukce chodníku Gagar strana 4

5 414 Rekonstrukce chodníku Plzeská (u kostela) PD dopravní ešení Gagarinova-Brožíkova Rekonstrukce autobusové zastávky Záp.pedmstí Komunikace pro 12 RD Tešová Generel dopravního ešení msta - PD Rekonstrukce nástupního ostrvku Severní pedmstí Rekonstrukce ulic Kostelní a Žižkova - komunikace Výstavba BJ stará kasárna - TI-komunikace vodní hospodáství Kanalizace Sokolská Kanalizace + vodovod Kostelní a Žižkova Vyištní rybníku v Otroín OV - úroky Výstavba BJ stará kasárna TI-kanalizace Výstavba BJ stará kasárna TI-vodovod kultura, církve a sdlovací prostedky Grafický informaní systém msta = software Vytápní Minoritského kláštera-nová regul.stanice+rozvody tlovýchova a zájmová innost Sportovní areál U-RAMPA Sportovní zóna Západní pedmstí bydlení, komunální služby, územní rozvoj Nákup bytového domu Mírová Píspvek msta na 2 byty v dom - Tešová p Nákup defibrilátoru do majetku msta Hájovna Sulislav - stecha + klempíské prvky Výstavba byt. domu stará kasárna-bytové jednotky Veejné parkovišt+turistická zóna 13.poledník Výstavba 17 BJ Sadová - inženýrsko-geologický przkum Územní plán sídelního útvaru Stíbro (místní ásti) Zpracování energetické koncepce msta PD - výstavba TI Tešová pro RD Výstavba BJ stará kasárna TI - elektropípojka ochrana životního prostedí Plynofikace staré msto Plynofikace pro 4 RD Tešová Výstavba 20 BJ Tešová TI - veejná zele Výstavba BJ stará kasárna TI-plynovodní pípojka Plynová pípojka k budov peovatelské služby Vtrná územní samospráva Nákup výpoetní techniky kapitálové výdaje celkem rezerva msta rezerva HIO na opravy a na investice v ý d a j e c e l k e m strana 5

Schválený rozpoet na rok 2002

Schválený rozpoet na rok 2002 PÍLOHA. 2 z 31. zasedání zastupitelstva Msta Stíbra dne 31.01.2002 Schválený rozpoet na rok 2002 I.PÍJMY CELKEM 81 810 Píjmy 80 410 z toho: daové 41 955 nedaové 13 304 kapitálové 3 200 dotace neinvestiní

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004

Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004 Výsledek hospodaení msta Stíbra k 31. 12. 2004 v tis. K 2004 2004 2004 SR UR Skute. I.PÍJMY CELKEM 110 032,7 170 484,4 178 247,4 z toho daové 52 983,0 61 910,7 68 392,3 nedaové (vetn FRBMS) 15 842,0 22

Více

Schválený rozpoet na rok 2005

Schválený rozpoet na rok 2005 Schválený rozpoet na rok 2005 v tis. K I. PÍJMY CELKEM 107 869,3 z toho daové 57 759,0 nedaové (vetn FRBMS) 13 555,0 kapitálové 1 100,0 dotace neinvestiní 35 455,3 II. VÝDAJE CELKEM 121 983,3 z toho CELKEM

Více

Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007

Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007 Schválený rozpočet města Stříbra na rok 2007 Text v tis. Kč I. PŘÍJMY CELKEM 122 020,27 z toho daňové 63 414,00 nedaňové (včetně FRBMS) 14 498,00 kapitálové 250,00 dotace neinvestiční 42 488,27 dotace

Více

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2005 v tis. Kč 2005 SR UR Skuteč. % I.PŘÍJMY CELKEM 107 869,26 134 653,99 143 390,18 106% z toho daňové 57 759,00 64 124,61 71 055,68 111% nedaňové (včetně

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2008 VČETNĚ FONDŮ v tis. Kč SR I.PŘÍJMY CELKEM 137 176,96 z toho daňové 73 917,00 nedaňové 14 086,40 kapitálové 550,00 dotace neinvestiční 48 623,56 dotace investiční 0,00 II.

Více

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní

Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní Schválený rozpoet msta Horní Slavkov na rok 2010 Píjmová ást - druhové lenní (v tis.k) tída ROZPOET odbor druh NA ROK 2010 1 pol. DAOVÉ PÍJMY: OF 1111 da z píjmu FO ze závislé innosti 8 500,00 OF 1112

Více

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009

Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009 Výsledek hospodaření města Stříbra k 31. 12. 2009 Výsledek hospodaření včetně fondů za rok 2009 v tis. Kč 2009 SR UR Skut. % I.PŘÍJMY CELKEM 149 012,78 213 018,12 195 849,95 92% z toho daňové 80 248,00

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů

S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů S CH V Á L E N Ý R O Z P O Č E T 2 0 0 9 V Č E T N Ě F O N D Ů v tis. Kč 2009 I.PŘÍJMY CELKEM 149 012,78 z toho daňové 80 248,00 nedaňové 17 756,47 kapitálové 2 200,00 dotace neinvestiční 48 808,31 dotace

Více

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ

Příloha č. 03 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK 2015 VČETNĚ FONDŮ Příloha č. 03 usnesení ze 03. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 15. prosince 2014 Zastupitelstvo města Stříbra s c h v a l u j e : Rozpočet města Stříbra na rok 2015 ROZPOČET MĚSTA STŘÍBRA NA ROK

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2008 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 268 379 000 Kč Výdaje 320 729 000 Kč Rozdíl -52 350 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Rozpočet na Index 08/07 org.

Rozpočet na Index 08/07 org. města Nového Města na Moravě na rok 2008 Souhrnné údaje na rok 2008 Index 08/07 PŘÍJMY (tis. Kč) 216 436,6 229 906,0 266 098,6 115,7 z toho: daňové příjmy 99 757,9 108 320,0 113 045,0 104,4 nedaňové příjmy

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2006 REKAPITULACE 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 295 742 573 Kč Výdaje 326 503 201 Kč Rozdíl -30 760 628 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek ve výši

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70

Rozpočet města - 5. úprava. Rekapitulace příjmů. daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 166 030,00 nedaňové 152 657,45 dotace 186 805,93 kapitálové 28 428,00 ostatní 88 623,70 celkem příjmy 622 545,08 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 166 030,00 podíl na daních

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2015 PŘÍJMY Třída 1 - daňové příjmy 2015 Sdílené daně 207 000 1 DPFO ze závislé činnosti vč. motiv. 48 000 2 DPFO ze sam. činnosti 5 000 3 DPFO vybíraná srážkou 4 000 4 DPPO 50 000 5

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86

Rozpočet města - 1. úprava.xls. Rekapitulace příjmů. daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 153 450,00 nedaňové 121 760,00 dotace 99 213,00 kapitálové 26 505,00 ostatní 110 639,86 celkem příjmy 511 567,86 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 153 450,00 podíl na daních

Více

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč)

MĚSTO STARÉ MĚSTO. Hospodaření města k 31.12.2011. nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884. (v tis. Kč) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 567884 Hospodaření města k 31.12.2011 (v tis. Kč) Popis Rozp.schv. Rozp.upr. Skutečnost % plnění 1111 DPFO ze závislé činnosti 10 100 10 100 11

Více

I. P Ř Í J M Y. Název odboru - text. Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč. Rozpočet na rok 2011. Skutečnost k 31.12.2011 v Kč.

I. P Ř Í J M Y. Název odboru - text. Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč. Rozpočet na rok 2011. Skutečnost k 31.12.2011 v Kč. I. P Ř Í J M Y Název odboru - text 31.12. v Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 188 846,0 188 846,0 176 493 145,3 93,5 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 200,0 38 200,0

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více