Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 19.11.2009"

Transkript

1 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová, p. Ryba, Mgr. Hrstka, p. Blaheta P r o g r a m : 1. Úvod, zahájení 2. Kontrola úkolů z minulého jednání OZ 3. Rozpočtové opatření 4. Prodej pozemků a výpůjčka nemovitosti dle Oznámení záměru obce Chrást 5. Schválení smlouvy úvěru od ČSOB na dofinancování rekonstrukce a modernizace MŠ Chrást 6. Schválení vyhlášky č. 1/2009 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem 7. Ostatní 8. Diskuse 9. Usnesení, závěr ad 1) Schůzi řídil starosta obce Ladislav Bohuslav. Přivítal všechny přítomné, konstatoval, že schůze je usnášeníschopná a seznámil přítomné s programem zasedání. Dále navrhl změnu programu. Z důvodu, že se bude projednávat v bodě č. 3 rozpočtové opatření, ve kterém je již zahrnut úvěr na dofinancování MŠ, je nutné bod č. 5 přesunout místo bodu č. 3. Hlasování - kdo souhlasí, abychom Rozpočtové opatření bod č. 3 přesunuli místo bodu č. 5 schválení smlouvy o úvěru - 10 hlasů pro Dále navrhl členy jednotlivých komisí, kteří byli hlasováním odsouhlaseni všemi hlasy: zapisovatelka: pí. Krismanová ověřovatelé zápisu: p. Blaheta, Mgr. Hrstka návrhová komise: pí. Boudová, p. Štaif Hlasování ověřovatelích a návrhové komisi - 10 hlasů pro ad 2) Kontrola úkolů z minulého jednání OZ a) drcení materiálu fi. Baumruk - drcení jsme prověřili a zajistili následující. Ve firmě Baumruk se již drtit nebude. Firma S+S si zajistila jiný prostor pro drcení. V současnosti se řeší černá navážka do objektu. Byla přizvána ČIŽP a bude s firmou zahájeno právní řízení. b) vyčištění řeky Klabavy - jednání jsme zahájili a bylo nám písemně sděleno, že Povodí začne tok řeky Klabavy čistit ve třech úsecích. Poškozené a suché dřeviny budou odstraněny. Zastupitelé berou splnění úkolů z minulého jednání na vědomí.

2 V hodin se dostavila PhDr. Koubová, nyní bude hlasování o 11 hlasech. ad 3) Schválení smlouvy úvěru od ČSOB na dofinancování rekonstrukce a modernizace MŠ Chrást (Návrh smlouvy viz příloha číslo 1) V současnosti se dokončuje rekonstrukce a modernizace MŠ Chrást. Plánem rekonstrukce bylo rozšířit MŠ o jednu třídu a zároveň ji celou zmodernizovat. Na akci jsme získali dotaci z EU z 3. výzvy ROP NUTS Jihozápad ve výši 90,9%. Celkové výdaje na celý projekt byly ,- Kč, z toho 90,9% je ,- Kč a 9,1% je dle smlouvy s ROP částka ,- Kč, která se musí zaplatit z vlastních zdrojů. Obec nemá žádné rezervy. Z tohoto důvodu navrhuji požádat o úvěr ,- Kč. Hlasování - Kdo souhlasí, aby obec Chrást schválila úvěrovou smlouvu s bankou ČSOB na dofinancování rekonstrukce a modernizace MŠ Chrást ve výši ,- Kč - 11 hlasů pro ad 4) Prodej pozemků a výpůjčka nemovitosti dle Oznámení záměru obce Chrást Starosta přečetl záměr obce Chrást (viz příloha č. 2), který byl vyvěřen na Úřední desce od a dal hlasovat o prodeji a výpůjčce. Hlasování - Kdo souhlasí, aby obec Chrást prodala panu Bockovi část pozemku parc. č. PK 668 o výměře cca 92 m2 za cenu 150,- Kč/m2-11 hlasů pro Hlasování - Kdo souhlasí, aby obec Chrást prodala firmě Elis plast parc. č. 1742/2, 1742/15 a 1741/9 o celkové výměře 454 m2 za celkovou cenu ,- Kč - 11 hlasů pro Hlasování - Kdo souhlasí, aby obec Chrást předla bezplatně do výpůjčky Tělovýchovné jednotě Spartak Chrást stavbu plechového skladu o rozměrech 10 x 4 m na pozemku parc. č. 701/1 ve sportovním areálu - 11 hlasů pro ad 5) Rozpočtové opatření Přednesla pí. Boudová - viz příloha č. 3 Rozpočtové opatření je vytvořeno s ohledem na celkovou situaci v celé republice. Z toho důvodu si obec Chrást nechala vypracovat rozpočtový výhled do roku Hlasování - kdo souhlasí, abychom schválili Rozpočtové opatření dle předloženého návrhu - 11 hlasů pro ad 6) Schválení vyhlášky č. 1/2009 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (viz příloha č. 4) Vzhledem k tomu, že jsme zprovoznili sběrný dvůr, který má nyní v pronájmu firma AVE, musíme schválit novou vyhlášku č. 1/2009 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Do současnosti platila vyhláška č. 3/2003. Mění se bod č. 4 v článku 2 - základní pojmy - ve vyhlášce je zdůrazněn sběr nebezpečného odpadu a že sběr provádí oprávněná osoba (tj. zaměstnanec firmy AVE) za účelem předání k dalšímu využití nebo odstranění. V článku 3 - nakládání s komunálním odpadem se v bodě 1 odst. b) mění to, že máme nádoby o objemu 1100 l nebo 240 l k ukládání tříděného odpadu v barvách modrá barva - papír, žlutá barva - pet lahve a zelená barva - sklo. V bodě d) nově uvádíme, že na sběrném dvoře na Benátkách lze likvidovat nebezpečné a ostatní odpady.

3 V článku 5 uvádíme, že obecní odpad z veřejných komunikací se ukládá do kontejneru v dolejším Chrástu do obecního kontejneru. Hlasování - Kdo souhlasí, abychom schválili vyhlášku č. 1/2009 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem - 11 hlasů pro ad 7) Ostatní, různé Starosta si vzal slovo a navrhl: a) Vytvoření 2 pracovních míst - po jednání s pracovním úřadem konstatoval, že je možno získat další placená pracovní místa. Plat, zdravotní a sociální pojištění hradí EU. Podmínkou je, že obec vytvoří 2 pracovní místa, aby mohli být uchazeči přijati do pracovního poměru. Hlasování - Kdo souhlasí, aby obec Chrást vytvořila 2 pracovní místa pro Obecní úřad z podpory EU - 11 hlasů pro b) Firma Fermet s.r.o. - starosta představil novou firmu Fermet s.r.o. a přivítal majitele firmy pana Dvořáka. Vzhledem k tomu, že se mění firma Karel Dvořák - Fermet na firmu Fermet s.r.o., musí být tento záměr projednán a schválen. Hlasování - Kdo souhlasí, aby v obci Chrást bylo zařízení ke sběru nebo výkupu a využívání odpadů dle par. 14 odst. 1 zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů za předpokladu, že sběr nebo výkup bude v nové firmě Fermet s.r.o., sídlo Bezovka 197, Chrást, provozován ve stejném rozsahu jako ve firmě Karel Dvořák - Fermet současně s vyjádřením HP/ /2009 z KHS, Skrétova 15, Plzeň - 11 hlasů pro c) Kanalizace obce Chrást - obci Chrást byla přislíbena dotace na kanalizace od MZE. Po několika jednáních OZ usoudilo, že je tato dotace pro obec nevýhodná. Vzhledem k velké zadluženosti, která by vznikla při přijetí dotace na kanalizaci, jsme nuceni tuto dotaci odmítnout (dotace 45% MZE, 10% KÚ, 35% půjčka, 10% VZ - zadlužení obce 13,5 mil. Kč) Zastupitelé berou odmítnutí dotace na kanalizaci na vědomí. d) Zvýšení stočného pro rok starosta přednesl cenový návrh od Vodárna Plzeň a.s., který visel na Úřední desce a sdělil veřejnosti, že cena stočného se pro rok 2010 zvýší o 5%. Zastupitelé berou navýšení stočného o 5% na vědomí. e) Benátský most - starosta sdělil veřejnosti, že po několika jednáních na pracovním zastupitelstvu je uzavření Benátského mostu zatím jediné řešení z důvodu havarijního stavu. Pokud budou potřebné finance, bude se jednat dále. Benátský most bude definitivně uzavřen dne Zastupitelé berou uzavírku Benátského mostu na vědomí.

4 f) MŠ Chrást - starosta informoval, že provoz MŠ byl již zahájen. Dále informoval,že je již vybudovaná ve II. patře třetí třída a v měsíci listopadu bude probíhat zápis do této nové třídy. g) Veřejné osvětlení - starosta informoval veřejnost, že bude probíhat pravidelná kontrola pracovníky OÚ Chrást. h) Odměna lesnímu hospodáři - starosta navrhl odměnu v naturáliích lesnímu hospodáři panu Koutskému - 10 m3 za rok palivového dřeva Hlasování - Kdo souhlasí, aby byla schválena odměna v naturáliích - 10 m3 za rok palivového dřeva pro lesního hospodáře - 11 hlasů pro Na závěr zasedání přečetla paní Boudová návrh usnesení (viz příloha), které bylo schváleno 11 hlasy. Zapsala: Krismanová Ověřovatelé: p. Zbyněk Blaheta..... Ladislav Bohuslav starosta Mgr. Jiří Hrstka

5 Diskuse p. Herink - zeptal se zda někdo hlídá obecní lesy - není nikdo určen k hlídání obecních lesů - dále měl poznámku k panu Rybovi, co se týče zkušebního vrtu, že ho nemůže dělat kdo chce - pan Ryba odpověděl, že pokud je vrt uzavřen a nečerpá se z něj, nemusí být povolen - dále navrhl, aby obec podpořila nějakou finanční částkou fotbalisty, jelikož dobře reprezentují obec p. Zábranský - má zatopený dům z kanalizace, žádal o pročištění větve kanalizace od areálu Manto - starosta odpověděl, že se pročistí kanalizace k nádraží pí. Duchková - poslala žádost na obec Chrást o změnu ÚP a zajímala se jestli dají zastupitelé souhlas se změnou - starosta odpověděl, že v současnosti se dokončuje 1. změna ÚP a až doběhne, může být teprve zahájena další změna (další změna ÚP bude vždy po dvou letech) p. Vejstrk - vznesl dotaz, jak dlouho bude uzavřen Benátský most - starosta odpověděl, že bohužel neví, záleží to na finančních prostředcích p. Jeníček - vznesl dotaz, jestli se neuvažuje o snížení rychlosti v ulici 9. května, jelikož tam nyní bude zvýšený provoz - starosta odpověděl, že dosavadní značení je dostačující - informoval, že obecní multicar jezdí přes zábrany za mostem u garáží

Zápis z 15. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 18.12.2008

Zápis z 15. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 18.12.2008 Zápis z 15. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 18.12.2008 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová Omluveni:

Více

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 10.9.2009

Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 10.9.2009 Zápis z 18. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 10.9.2009 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, p. Ing. Kraus, pí. Vyletová, p. Krisman, p. Štaif, PhDr. Koubová, pí. Boudová,

Více

Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, pí. Vyletová, PhDr. Koubová, pí. Boudová, p. Blaheta, p. Beran, p. Choc, JUDr. Bórik

Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, pí. Vyletová, PhDr. Koubová, pí. Boudová, p. Blaheta, p. Beran, p. Choc, JUDr. Bórik Zápis ze 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 2.6.2011 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 10.3.2011

Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 10.3.2011 Zápis z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 10.3.2011 Přítomni: p. Bohuslav, p.berenreiter, pí. Vyletová, PhDr. Koubová, pí. Boudová, p. Blaheta, p. Beran, p. Choc, JUDr.

Více

Hlasování - kdo souhlasí, abychom schválili následující program zasedání 9 hlasů pro

Hlasování - kdo souhlasí, abychom schválili následující program zasedání 9 hlasů pro Zápis z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 27.9.2011 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.3. 2012

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.3. 2012 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 14.3. 2012 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát, Jiří

Více

Z Á P I S č. 2 / 2011

Z Á P I S č. 2 / 2011 Z Á P I S č. 2 / 2011 ze zasedání Zastupitelstva obce Koclířov konaného dne 25.5.2011 v klubovně Kulturního domu Koclířov K bodu 2/1: Jednání zastupitelstva obce zahájil starosta obce, pan Jaromír Lenoch.

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 08. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 08. 2015 Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 27. 08. 2015 10. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

7. veřejné zasedání ZO

7. veřejné zasedání ZO 7. veřejné zasedání ZO konané dne 27. 2. 2012 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Zápis a usnesení z XIII. Veřejného zasedání zastupitelstva. Obce Lužice ze dne 24. června 2004

Zápis a usnesení z XIII. Veřejného zasedání zastupitelstva. Obce Lužice ze dne 24. června 2004 Zápis a usnesení z XIII. Veřejného zasedání zastupitelstva Přítomni: viz presenční listina Obce Lužice ze dne 24. června 2004 Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

P o z v á n k a. Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.4.2009, v 19.00 hod. na obecním úřadě.

P o z v á n k a. Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.4.2009, v 19.00 hod. na obecním úřadě. P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 23.4.2009, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení 2. Slib nového člena ZO 3. Volba návrhové komise a ověřovatelů,

Více

Zápis z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, dne 15.9.2008

Zápis z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, dne 15.9.2008 Zápis z 15. jednání Zastupitelstva obce Dobrá, dne 15.9.2008 Program jednání: 1. Zahájení, volba návrhové komise a určení ověřovatelů zápisu 2. Kontrola usnesení Zastupitelstva obce Dobrá 3. Nabídka prodeje

Více

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 33. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 14.05.2013 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni: Bejčková Š., Pittr V., Melicharová J., Hanzlíková D., Kukeňová E. Omluveni: V. Pechát

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 29. 05. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 29. 05. 2015 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 29. 05. 2015 8. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 24. září 2013

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 24. září 2013 Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína ze dne 24. září 2013 1. Zahájení Starostka ing. Lenka Kocourková zahájila v 17 hodin 19. zasedání Zastupitelstva obce Lhota u Vsetína a konstatovala,

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 25. října 2007 od 17:00 do 20:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice.

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 25. října 2007 od 17:00 do 20:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice. Zápis z 8. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 25. října 2007 od 17:00 do 20:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Poběžovice. Přítomni zastupitelé: Mgr. Hynek Říha (starosta), RNDr. Karel

Více

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 29. 11. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově

Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 29. 11. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva města Adamova konaného dne 29. 11. 2007 v 15:30 hodin na Městském úřadě v Adamově Přítomni: Jiří Němec starosta, Miroslav Čuma místostarosta, Mária Koudelová, RNDr.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 15. 12. 2010 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 2 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, konané dne 27.11.2006 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Šamal Vladimír,

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 27.11.2008 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 27.11.2008 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 27.11.2008 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 12 členů zastupitelstva obce 20 občanů Omluveni: p. Jan Fuks, Vlastislav Chmelenský,

Více

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín

Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín Zápis ze 16. veřejné zasedání ZO Nový Malín konaného dne 17. 12. 2009 1 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Pohořelice Zápis z VI. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 24.6.2015

Město Pohořelice Zápis z VI. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 24.6.2015 Město Pohořelice Zápis z VI. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 24.6.2015 Účast zastupitelů: při 17 zahájení, 18 celkem Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 25. KVĚTNA 2006

ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 25. KVĚTNA 2006 ZÁPIS A USNESENÍ Z XXVI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 25. KVĚTNA 2006 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17:00 hod. s konstatováním

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011

ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 ZÁPIS ZE 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE MRAČ ze dne 21.9. 2011 Přítomni: František Zvolský, František Fiala, Vladimír Hatala, Pavel Škvor, Jana Černá, Ing. Radek Dvořák, Tomáš Velebil, Miloš Pilát Omluveni:

Více

MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU

MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU MĚSTO VYSOKÉ NAD JIZEROU Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 23. února 2015 od 18:00 hodin v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou přítomno: omluveni:

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ

ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ ZASTUPITELSTVO OBCE KALIŠTĚ Zápis z 10. zasedání konaného dne 2. 7. 2015 Zasedání zastupitelstva zahájil starosta obce v 19:00. Přivítal všechny přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a

Více

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 29. prosince 2011

Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 29. prosince 2011 Z á p i s ze 7. veřejného zasedání zastupitelstva města Ivančice konaného dne 29. prosince 2011 P ř í t o m n i : MUDr. Vojtěch Adam, Milan Buček, Pavel Fajks, Mgr. Jana Heřmanová, Mgr. Tomáš Chytka, Alena

Více