EU Legal Update. Rizika finanční motivace odběratelů v distribučních smlouvách dle práva EU. Duben 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU Legal Update. Rizika finanční motivace odběratelů v distribučních smlouvách dle práva EU. Duben 2004"

Transkript

1 Monika Feigerlová monika. Jan Chlumský jan. Stanislav Servus stanislav. Rizika finanční motivace odběratelů v distribučních smlouvách dle práva EU Úvod Již za několik dní přistoupí Česká republika k EU a tím se stane právo EU, tzv. acquis communautaire, včetně příslušné judikatury soudů EU, závazné také pro Českou republiku. Jednou z nejvýznamnějších oblastí, která je upravena právem EU a byla rozvinuta v praxi evropských orgánů, je právo ochrany hospodářské soutěže, upravující určité typy zakázaných dohod mezi soutěžiteli a zakotvující zákaz zneužití dominantního postavení. Jedním z možných způsobů, jak tyto zákony porušit, je poskytování rabatů či podobných slev. Weinhold Legal, v.o.s. CharlesSquareCenter Karlovo náměstí Praha2 Tel.:(420) Fax:(420) Weinhold Legal, v.o.s. branch office Bratislava Zochova Bratislava Dva základní typy protisoutěžního jednání souvisejících s distribučními dohodami Dle rozhodovací praxe Evropské komise ( Komise ), Evropského soudního dvora ( ESD ) a zejména Soudu prvního stupně ( SPS ) mohou být jedním z omezení hospodářské soutěže dle článku 81 Smlouvy o Evropském společenství ( Smlouva ) též cenová ujednání ve formě určitých slev, diskontů či rabatů, která nejsou založena na čistě ekonomickém základě, ale směřují ke zvýhodnění určité skupiny odběratelů či případně k omezení odběrů od jiných dodavatelů. Dalším typem protisoutěžního jednání, které přichází ve vztazích mezi dodavateli a odběrateli do úvahy, je zneužití dominantního postavení. Za zneužití dominantního postavení dle článku 82 Smlouvy, a tedy za jednání absolutně zakázané, se považují také věrnostní rabaty směřující k posílení dominantního postavení soutěžitele na relevantním trhu. Tel.:(421) Fax:(421) Weinhold Legal. All rights reserved. Print Konec 1

2 Zprávy Evropská komise (dále také Komise ) přijala 7. dubna nové soutěžní nařízení - blokovou výjimku pro smlouvy o transferu technologií - patentů, know-how a autorských práv k softwaru. Toto nařízení nahradí Nařízení 240/96 (1) a zjednoduší komplikované požadavky předchozí úpravy: povoleno bude vše, co není vyloučeno z blokové výjimky a současně výslovně uvedeno na tzv. black listu seznamu zakázaných smluvních klauzulí. Nové Nařízení se ovšem týká pouze smluv, ve kterých podíl smluvních stran na relevantním trhu nepřekračuje 20 % v případě přímých soutěžitelů a 30 % u ostatních. Připojený Návod Komise pak detailně vysvětluje způsob aplikace článku 81 Smlouvy o Evropském společenství (dále také Smlouva ), jež zakotvuje obchodní praktiky omezující hospodářskou soutěž, na smlouvy nepokryté Nařízením. Hospodářský výbor Evropského parlamentu odsouhlasil návrh Komise na ukončení neúspěšného EU programu společného evropského podniku. Ten byl zahájen v roce 1998 jako součást víceletého programu pro malé a střední podniky (dále také SME ), stimulující vytváření nadnárodních společných podniků mezi SME. Nevyužité finanční prostředky EU programu společného evropského podniku (kolem 43 mil Eur) budou vráceny do evropského rozpočtu. Evropský parlament schválil 30. března 2004 návrh Směrnice o požadavcích transparentnosti pro emitenty cenných papírů. Ten je klíčovou částí Finančního akčního plánu a usiluje o zatraktivnění evropského finančního trhu a efektivnější alokaci investic tím, že zpřísňuje minimální požadavky transparentnosti předchozí směrnice 2001/34/EC. Princip domácího zacházení ohledně požadavků transparentnosti byl zapracován na stejné bázi jako ve Směrnici o prospektu. Základním přínosem Směrnice je však povinnost častějšího a detailnějšího uveřejňování finančních výkazů. Emitenti akcií, kteří nezveřejňují čtvrtletní zprávy, Při posuzování rabatů je tedy nejprve nutno posoudit, zda-li je aplikují soutěžitelé, kteří jsou či nejsou v dominantním postavení na relevantním trhu. V případě rabatů udělených nedominantním soutěžitelem mohou být takováto ustanovení v distribučních smlouvách posouzena jako tzv. single branding, tedy jako specifický závazek nekonkurovat založený na určité povinnosti nebo systému výhod, které vedou odběratele k nákupu všech jeho dodávek, nebo alespoň jejich podstatné části, od jednoho dodavatele, a tedy jako typ dohody zakázané dle článku 81 Smlouvy. Takovéto ujednání není zakázáno, vztahuje-li se na něj ustanovení nařízení 2790/1999, tj. blokové výjimky pro vertikální dohody ( Nařízení ). Dle Nařízení jsou ze zákazu obecně zakázaných dohod vyňaty smlouvy obsahující věrnostní rabat, tj. ujednání typu single branding, v případě, že podíl dodavatele na relevantním trhu nepřesahuje 30 %. Jestliže daná smlouva obsahuje navíc závazek nekonkurovat, je platnost takovéhoto závazku omezena dobou 5 let. Návod pro posuzování věrnostních rabatů ve smlouvách mezi dodavateli a odběrateli, kdy podíl dodavatele či odběratele na relevantním trhu přesahuje uvedených 30 %, je popsán v oznámení Komise C 291/1 z roku V případě soutěžitelů v dominantním postavení jsou věrnostní rabaty, resp. rabaty obsahující věrnostní prvek, tak jak jsou popsány níže, zakázány automaticky. Kvantitativní a věrnostní rabaty, případně jiné formy "finanční motivace" v praxi Komise a soudů EU Jak bylo uvedeno výše rozlišují Komise, ESD a SPS ve své praxi mezi tzv. kvantitativními rabaty a věrnostními rabaty, případně rabaty postavenými na obdobných prvcích jako rabaty věrnostní. Toto základní rozdělení rabatů bylo ESD poprvé uvedeno v rozhodnutí 85/76 Hoffmann-La Roche z roku V tomto rozhodnutí vymezil ESD kvantitativní rabaty jako rabaty vázané pouze na absolutní objem zákazníkových odběrů od dodavatele, přičemž jako absolutní byly chápány veškeré dodávky od daného dodavatele. Dle praxe Komise, ESD i SPS jsou obecně kvantitativní rabaty považovány za v souladu s právem EU, za předpokladu, že jsou ospravedlněny úsporou nákladů a zvýšenou efektivností na straně dodavatele plynoucí přímo z daných dodávek (tj. jestliže se nárůst objemu dodávaného zboží odráží v nižších nákladech dodavatele). Věrnostní rabaty nejsou naproti tomu spojeny s absolutním objemem odebraného zboží, nýbrž jsou závislé na zákazníkových nákupních požadavcích, případně podstatné části jeho požadavků, tj. rabat je poskytnut jako odměna za výlučné, či alespoň podstatné, pokrytí požadavků zákazníka dodávkami od dodavatele. Věrnostní rabaty tedy směřují k připoutání odběratele k dodavateli prostřednictvím poskytování určitých finančních výhod v závislosti na určitém minulém či budoucím vztahu mezi odběratelem a dodavatelem, tedy v závislosti na určitém prvku loajality, resp. nejsou vybudovány na čistě ekonomickém základě. Jako věrnostní rabaty, resp. rabaty založené na loajalitě, je označováno finanční plnění poskytované dodavatelem jako motivační prvek, které je poskytováno 2004 Weinhold Legal. All rights reserved. Print Konec 2

3 budou povinni poskytovat investorům vnitřní stanoviska managementu, která budou obsahovat slovní popis jejich finanční situace. Roční finanční výkazy budou povinni uveřejnit do 4 měsíců od konce účetního roku. Návrh směrnice počítá také s umožněním elektronické komunikace mezi společností a jejími akcionáři. Přijetí směrnice v rámci procedury spolurozhodování Radou ministrů je očekáváno na nejbližším setkání a mělo by být implementováno v národním zákonodárství jednotlivých států do 24 měsíců od uveřejnění v Úředním věstníku EU. Komise uložila rekordní pokutu ve výši 497,2 milionu Eur americkému gigantu Microsoft za porušení soutěžního práva zneužitím dominantního postavení. Tato pokuta je zatím nejvyšší, kterou Komise udělila jednotlivé společnosti. Komise požadovala po společnosti Microsoft nápravu spočívající v oddělení Media Playeru z operačního systému Windows a zpřístupnění technické dokumentace k Windows. Microsoft prohlásil, že se zcela jistě proti rozhodnutí odvolá. Komise zahájila druhou fázi řízení proti osmi členským státům pro porušení Směrnice 2002/58/EC na ochranu osobních údajů v oblasti elektronické komunikace. Ta upravuje mj. boj proti spamu, bezpečnost sítí, přístup k dočasně uloženým informacím a veřejné seznamy odběratelů elektronické pošty. K porušení došlo tím, že dané státy Komisi neoznámily přijetí právních předpisů implementujících Směrnici. Druhá fáze znamená formální žádost, požadující po státu vyjádření do dvou měsíců. Pokud Komise neobdrží uspokojivé odpovědi, postoupí věc Soudnímu dvoru. Komise přijala 1. dubna 2004 nová pravidla týkající se poskytování informací a zveřejňování projektů financovaných z Fondu soudržnosti EU. Doposud se na zveřejňování informací vztahovalo Rozhodnutí 96/455/EC. Tato změna má zajistit větší rozšíření a zpřesnění informací o spolufinancovaných iniciativách EU, tak jak jsou dnes informace poskytovány o projektech financovaných ze Strukturálních fondů. Tato odběratelům, kteří odeberou význačnou část svých požadovaných odběrů od určitého dodavatele. Takovéto plnění tedy směřuje k omezení volnosti odběratele odebírat své dodávky od konkurentů dodavatele. Věrnostní rabaty mohou mít různou formu, jako např.: rabat poskytnutý v závislosti na odběratelově výlučném nebo skoro výlučném odběru od dodavatele; tzv. cílový rabat ( target discount), kdy je rabat poskytnut odběratelům, kteří dosáhnou či přesáhnou určitý nákupní cíl, kdy tento cíl je obvykle stanoven na základě odběratelových nákupů za minulé referenční období (tyto nákupy jsou vzaty za základ pro odhad odběratelových budoucích nákupních požadavků tzv. capacity of absorption ) atd. Dle praxe Komise je tedy pro posouzení souladnosti rabatů s právem EU rozhodné jejich ekonomické posouzení (odůvodnění), kdy za takovéto odůvodnění jejich aplikace je považována úspora nákladů a přínos ve zvýšené efektivitě. Komise při svém posuzování rabatů z hlediska soutěžního práva bere do úvahy zejména následující otázky: Vede poskytnutí rabatu k zvýšení efektivity (tzv. economies of scale )? Jestliže přínos na straně dodavatele ve zvýšení efektivity existuje, odpovídá mu udělený rabat a jsou pravidla poskytování rabatu objektivní a transparentní? Jestliže pravidla pro poskytnutí rabatu nereflektují zvýšení efektivity nebo jej nereflektují výlučně, vedou k omezení hospodářské soutěže? Jestliže dodavatel nemá dominantní postavení, je protisoutěžní efekt poskytovaných rabatů tak silný, že zachování soutěže na relevantním trhu má mít prioritu? Jak již bylo uvedeno výše, v některých případech mohou na první pohled kvantitativní rabaty obsahovat určitý věrnostní prvek, tj. rabat, který na první pohled vypadá jako rabat poskytnutý pouze na základě absolutního odběru daného odběratele, může být ve skutečnosti založen na objemu reflektujícím odhad odběratelových budoucích odběrů. Tento případ byl shledán ESD ve věci 322/81 Michelin z roku Společnost Michelin, resp. její holandská pobočka (v dominantním postavení na relevantním trhu), nabízela svým odběratelům určitou roční slevu v závislosti na množství odebraných produktů, ale systém slev ani jejich rozsah nebyl společností Michelin předem zveřejněn a byl uplatňován s ročním posunem. ESD ve svém rozhodnutí nejdříve uvedl, že věrnostní rabaty poskytované dominantním soutěžitelem a směřující prostřednictvím poskytování finančních výhod k omezení odběratelů v nákupu daného zboží od jiných dodavatelů představují zneužití dominantního postavení ve smyslu článku 82 (tehdy 86) Smlouvy. Jelikož se v tomto případě nejednalo o čisté věrnostní rabaty, ale rabaty cílové uvedl ESD ve svém rozhodnutí, že při jejich posuzování z hlediska souladu se soutěžním právem je třeba vzít do úvahy veškerá kritéria pro poskytnutí rabatu 2004 Weinhold Legal. All rights reserved. Print Konec 3

4 nová pravidla budou účinná už tři dny po jejich publikaci v Úředním věstníku EU. Evropský parlament schválil dne 30. března 2004 návrh směrnice o trhu s finančními nástroji k vytvoření komplexního právního rámce organizovaných investičních transakcí. Návrh má nahradit současnou Směrnici o investičních službách z roku 1993, která je založena na vzájemném uznávání a již delší dobu neposkytuje dostatečnou ochranu investorům ani záruky transparentnosti trhu. Směrnice má poskytnout investičním společnostem účinný evropský pas, který jim umožní působit v celé EU na základě povolení uděleného v členském státě jejich původu. Návrh zachovává klíčové zásady a cíle návrhu Komise v listopadu 2002, které zahrnují zejména transparentnost ve fázi před uskutečněním služby a minimální požadavky na národní kompetentní úřady k stíhání porušení ustanovení této směrnice. Směrnice usiluje o zajištění vysoké míry ochrany investorů a zamezení zneužívání účasti v hospodářské soutěži jak ve velkoobchodu tak i v maloobchodu investičními službami. Očekává se, že Rada přijme návrh nejpozději do roku Evropský Parlament schválil 31. března 2004 ve třetím čtení návrh Směrnice o odpovědnosti za škodu na životním prostředí. Toto hlasování uzavřelo 15 let přípravných prácí. Tento text je výrazným pokrokem v implementaci principu znečišťovatel platí ( polluter-pays ): náklady čistících projektů proto musí pokrýt společnost, která je odpovědná za škodu na životním prostředí. Pokud toto nebude možné, příslušné správní úřady boudou povinny jako poslední instance učinit kroky k nápravě. Nová Směrnice vstoupí v platnost na konci roku a národní zákonodárství s ní bude uvedeno do souladu během tří let. Jak vyplývá z rozhodnutí Komise z konce března, nejsou členské státy neomezeny v nastavení svých daňových systémů. Ve svém rozhodnutí Komise nepovolila připravovanou daňovou reformu v Gibraltaru, území náležející Velké Británii, neboť nebyla v souladu s pravidly EU o státní a zjistit, zda-li v případě poskytnutí finanční výhody, která není založena na čistě ekonomickém kritériu, které by ji ospravedlňovalo: směřuje rabat, tj. poskytovaná finanční výhoda k omezení svobody odběratele zvolit si svého dodavatele; omezuje přístup soutěžitelů dodavatele na relevantní trh; aplikuje rozdílné podmínky na obdobné obchodní případy s jinými obchodními partnery; nebo směřuje k posílení dominantního postavení způsobem narušujícím soutěž. V daném případě byl systém rabatů založen na ročním referenčním období, na základě kterého byly stanoveny rabaty pro dané období. ESD dále uvedl, že jakémukoli systému, dle kterého jsou rabaty založeny na základě objemu zboží prodaného v průběhu relativně dlouhého referenčního období, je vlastní podstatné zvýšení tlaku na odběratele ke konci daného referenčního období, tak aby dosáhl požadované odběry nutné pro přiznání rabatu, případně, aby zabránil ztrátám za celé toto období. V případě dominantního soutěžitele je pak tento efekt podstatně zdůrazněn faktickou nemožností jeho konkurentů vyrovnat takovýto tlak. V případě společnosti Michelin byl protisoutěžní efekt cílového rabatu dále podtržen nedostatkem transparentnosti systému rabatů používaného dodavatelem, kdy odběratelé nedostali žádné písemné informace o schématu poskytovaných rabatů a dodavatel dále svá vnitřní pravidla několikrát změnil v průběhu samotného referenčního období. SPS dále ve svém rozhodnutí T-203/01 Michelin z roku 2003 opět zdůraznil, že za určitých okolností mohou být i kvantitativní rabaty považovány za prostředek zneužití dominantního postavení. V daném případě totiž společnost Michelin aplikovala rabaty jak na bázi množstevní tak věrnostní, přičemž nebyla schopna ekonomicky odůvodnit jejich fungování. SPS dále posoudil jako typ zakázaného jednání poskytování určitých servisních bonusů na základě subjektivních kritérií, v závislosti na určitém prvku věrnosti a působících určité navázání odběratele na distributora. V rozhodnutí SPS T-219/99 British Airways z roku 2003, byly jako zneužití dominantního postavení za použití věrnostních rabatů posouzeny případy poskytování provizí smluvním prodejcům letenek, které byly stanovovány v závislosti na prodejích za předchozí období, tj. na základě principu věrnosti. V tomto případě se sice nejednalo přímo o rabaty, ale o obdobný systém slev aplikovaný dodavatelem v dominantním postavení, přičemž SPS ve svém rozhodnutí výslovně uvedl, že pravidla ohledně posuzování zakázaných věrnostních rabatů se aplikují obdobně též na různé systémy poskytování finančních odměn poskytovaných dodavateli v dominantním postavení. Některé důsledky použití zakázaných rabatů Závěrem je nutno uvést, že jedním z hlavních důsledků posouzení výše uvedených rabatů jako zakázaných dohod či jako zneužití dominantního postavení je jejich neplatnost, a to od samého počátku Weinhold Legal. All rights reserved. Print Konec 4

5 podpoře. Dle reformy měla být zrušena daň z příjmu právnických osob ve výši 35% a měla být nahrazena daní ve výši Liber za každého zaměstnance a novou daní za užívání nemovitosti, přičemž maximální daňové zatížení společností by činilo pouhých 15% s tím, že by neexistovala minimální výše daně. Pokud by tedy tzv. offshore společnosti bez zaměstnanců a kanceláře byly používány jako nástroj k vyvedení zisku ze společností podnikajících v členských státech EU a k následnému rozdělení zisku akcionářům offshore společností, nepodléhalo by toto rozdělení zisku na rozdíl od národních úprav žádnému zdanění. Speciální úprava měla platit pro společnosti poskytující finanční služby, které by podléhaly navíc 4-6% dani z příjmů. Zajímavé je odůvodnění zákazu reformy. Jelikož reforma mířila dle Komise zjevně pouze na daňové zvýhodnění offshore společností, což lze považovat za neopodstatněnou výhodu vůči společnostem se sídlem v Británii a nesměřovala k dosažení některého z cílů Společenství, byla shledána v rozporu s vnitřním trhem a jako taková nebyla povolena. Dle doposud platného a účinného nařízení č. 17/1962 je Komise oprávněna uložit v případě úmyslného nebo nedbalostního porušení zákazů stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy pokuty v rozsahu od EUR do EUR či do 10 % z obratu dosaženého dotčenými soutěžiteli za předchozí účetní období (doposud nejvyšší pokuta byla uložena nedávným rozhodnutím Komise společnosti Microsoft za zneužití jejího dominantního postavení, a to ve výši EUR). Komise může pak uložit dotčenému soutěžiteli či soutěžitelům denní pokuty ve výši od 50 do EUR za účelem přinucení k ukončení porušování článku 81 či 82 Smlouvy. Od 1. května 2004 vstoupí v účinnost nařízení 1/2003 nahrazující výše uvedené nařízení 17/1962 a upravující procesní pravidla pro aplikaci článků 81 a 82 Smlouvy včetně stanovení pravidel pro ukládání pokut a jejich výše. Dle tohoto nařízení je Komise při ukládání pokut za porušení citovaných článků Smlouvy nadále vázána pouze hranicí 10 % obratu dotčeného soutěžitele za poslední účetní období. Výše zmíněná denní pokuta zůstává též zachována, nesmí však přesáhnout 5%průměrného denního obratu dotčeného soutěžitele za předcházející účetní období. Na tomto místě je nutno upozornit na fakt, že případná neplatnost dohod či jejich částí s sebou nese řadu dalších důsledků v oblasti soukromoprávních vztahů, jejichž popisu se však vzhledem k omezenému rozsahu tohoto článku nelze podrobněji věnovat. Z výše uvedeného stručného nástinu aplikační praxe orgánů EU ve vztahu k poskytování rabatů dodavateli produktů a služeb je patrné, že při strukturaci a stanovení mechanismu rabatů je nutno postupovat velmi obezřetně tak, aby bylo minimalizováno riziko posouzení poskytovaných rabatů jako rabatů věrnostních. Jak je vidět přístup evropských orgánů v soutěžních věcech se neustále přitvrzuje a výše pokut ukládaných soutěžitelům stoupá, a proto lze doporučit spíše opatrný přístup a vhodnou prevenci, než později čelit vysokým pokutám a ostatním rizikům souvisejícím s prohlášením smlouvy za neplatnou. Stanislav Servus SLOVNÍK Obchodování s emisemi Za účelem naplnění cílů Kjótského protokolu OSN vyvinula Evropská unie prostředky, které mají určit a propracovat opatření na omezení emisí. Komise schválila v říjnu 2001 návrh Směrnice o obchodování s emisemi skleníkových plynů, která zavedením Plánu obchodování s emisemi (POE) reguluje emise CO2 všech členů EU. Tato směrnice vstoupila v platnost v říjnu 2003 s tím, že podle plánu obchodování s emisemi CO2 se začne postupovat v lednu Weinhold Legal. All rights reserved. Print Konec 5

6 Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera/manažera, s nímž jste obvykle ve spojení, nebo: Česká republika Bankovní a finanční služby: Daniel Weinhold, Věra Filkuková, Marek Belšan Fúze a akvizice: Pav Younis, Dušan Kmoch, Jiří Sixta Soudní/arbitrážní řízení: Milan Polák Informační technologie a duševní vlastnictví: Pavel Svoboda Soutěžní právo/právo EU: Pavel Svoboda, Thilo Hoffmann Pracovní právo: Milan Polák, Michael Shaheen Slovenská republika Kenneth Johnson Róbert Kováčik Rastislav Kuklis Své připomínky můžete posílat také k rukám Pavla Svobody, nebo fax: Na základě této právně závazné směrnice musí každý stávající členský stát připravit a do 31. března 2004 zveřejnit Národní alokační plán (NAP), který určí celkové rozdělení přidělených emisí na období let 2005 až 2007 a určí i rozsah přidělených emisí pro každý průmyslový provoz, na který se vztahuje směrnice. Deset Členských států, které vstoupí do Evropské unie 1. května 2004, bude muset směrnici POE implementovat a tyto státy se na POE budou muset účastnit stejně jako kterýkoli stávající Členský stát od ledna Termínem pro předložení NAP pro Českou republiku a Slovenskou republiku je 1. květen 2004, tzn. v den jejich vstupu do EU. Každý NAP bude posouzen Komisí, zda je kompatibilní s právním rámcem a závazkem Členského státu podle Kjótského protokolu. V souladu s cíli Kjótského protokolu budou přidělené emise každému Členskému státu každoročně snižovány. Stanovení limitů pro emise CO2 společnostem citlivým na energii a stanovení přídělů, kolik CO2 mohou tyto společnosti vypouštět, pravděpodobně ovlivní okolo ocelárenských společností, elektráren, rafinérií ropy, papíren stejně tak jako sklářský a cementárenský průmysl. Počáteční příděly povolených emisí pro každý provoz budou uděleny zdarma. Emisní úspory v rámci těchto pevných přídělů nebo potřeba vyšších než přidělených emisí budou obchodovatelné na trhu. POE nyní nepředpokládá žádnou regulaci tohoto trhu, ale počítá se s jejím zavedením. Společnosti budou moci obchodovat s příděly emisí buď přímo mezi sebou nebo je budou moci prodávat a nakupovat prostřednictvím zprostředkovatele nebo jiného prostředníka působícího na trhu. Cílem POE je motivovat společnosti, aby omezovali emise, kde je to nejefektivnější, a tím podporovat inovace a vývoj. Tento systém by měl být v budoucnu podle potřeby rozšířen. Thilo Hoffmann 2004 Weinhold Legal. All rights reserved. Print Konec 6

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie

Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Právní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie Obsah Obecné principy evropského práva Obchodní a živnostenské právo Pracovní právo Hospodářská soutěž Obecné principy evropského práva Základní orgány

Více

POST DANMARK (2012) A INTEL (2014)

POST DANMARK (2012) A INTEL (2014) Svatomartinská konference Nové trendy více ekonomického přístupu POST DANMARK (2012) A INTEL (2014) Daniel Donath* 11. listopadu 2014 * Tato prezentace vyjadřuje výhradně můj vlastní názor, který se nemusí

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu)

1. Nové provozní smlouvy (část B Návrhu) Příloha č. 7: Dohoda mezi Českou republikou a Evropskou komisí na Podmínkách přijatelnosti vodohospodářských projektů pro Operační program Životní prostředí v programovacím období 2007 2013 předložených

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti

Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Veřejná podpora a SOHZ ve vztahu ke statusu veřejné prospěšnosti Petr Križan Praha, 9. září 2010 Pojem a vymezení veřejné podpory Čl. 107 odst. 1 Smlouvy o fungování EU 4 znaky veřejné podpory - podpora

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

EU Legal Update. Evropská společnost a evropské družstvo - nové možnosti podnikání v EU. Září 2004. Evropská společnost

EU Legal Update. Evropská společnost a evropské družstvo - nové možnosti podnikání v EU. Září 2004. Evropská společnost Michal Klimeš Michal. Klimes@wl.eylaw.com Evropská společnost a evropské družstvo - nové možnosti podnikání v EU Evropská společnost Jan Turek Jan. Turek@wl.eylaw.com Weinhold Legal, v.o.s. CharlesSquareCenter

Více

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím

Program opatření k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím k vyloučení diskriminačního chování a pravidel provozovatele distribuční soustavy pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem () Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Účel programu opatření... 2 1.2. Právní

Více

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Transparentnosti Zákazu diskriminace Rovného zacházení Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění 6 zákona zásada Transparentnosti zásada Zákazu diskriminace zásada Rovného zacházení ZÁKON Č. 179/2010 SB. 141 pozměňovacích bodů novelizuje

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr)

Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Rada Evropské unie Brusel 17. dubna 2015 (OR. fr) Interinstitucionální spis: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce

Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Postavení a úloha ÚOHS při aplikaci Rámce Společenství pro VaVaI a návrh nařízení o obecné blokové výjimce Mgr. Kamil Rudolecký 1.místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Konferenční centrum

Více

Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002

Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002 Čj. S 100/02 1300/02 VO I V Brně dne 29. května 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 29. dubna 2002 dle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D.

Problematika zveřejňování veřejných zakázek. JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Problematika zveřejňování veřejných zakázek JUDr. Daniel Weinhold, Ph.D. Obsah Uveřejňování a zveřejňování Veřejné zakázky malého rozsahu Aktualizace metody výběru vítězné nabídky Zveřejňování vlastnické

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU

SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU SMĚRNICE O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI 2012/27/EU 1 ÚČEL A ROZSAH SMĚRNICE Úspora 20 % spotřeby primární energie do roku 2020 = 1474 Mtoe Prognóza ale odhaduje 1842 Mtoe v roce 2020 Rozdíl 368 Mtoe ušetřit pomocí

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Czech Republic / Slovakia / Hungary

Czech Republic / Slovakia / Hungary Česká republika / Slovensko / Maďarsko Czech Republic / Slovakia / Hungary www.prkpartners.com Významná tržní síla: srovnání právních úprav Radan Kubr Obsah Úvod do problematiky významné tržní síly Srovnání

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa

2011-12-14 12. Přednáška Bc. Tomáš Chalupa Ochrana spotřebitele v EU, právo obchodních společností, hospodářská soutěž na společném trhu Ochrana zdraví a bezpečnosti spotřebitele - Všeobecná politika EU, kterou provádí Komise, směřuje k podpoře

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13

OBSAH. Autoři jednotlivých částí... 5 Předmluva... 13 Autoři jednotlivých částí......................................... 5 Předmluva................................................... 13 Kapitola I: Výchozí pojmy..................................... 15 Úvod

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích

Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Připravované změny zákonů o územních samosprávných celcích Ing. Marie Kostruhová Vládní zadání Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (usnesení vlády č. 1/2011, ve znění usnesení

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Efektivní právní služby

Efektivní právní služby NEMOCNIČNÍ NÁKUPY A JEJICH EFEKTIVITA aneb tendrování a cenová soutěž v ústavní praxi Kateřina Davidová, advokát Efektivní právní služby 26. června 2014 1 Zákon o veřejných zakázkách Právní minimum pro

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2007 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

III. Odůvodnění. Obecná část

III. Odůvodnění. Obecná část Odůvodnění III. Obecná část Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o změně vyhlášky č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých

Více

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015)

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (2015) Vnitřní směrnice Obce Tuchlovice č. 1/2015 Směrnici schválilo/a: Zastupitelstvo Obce Tuchlovice dne 29. 6. 2015 Z-VI/2015 Rada Obce Tuchlovice

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci

Více

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s.

ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015. Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 2/2015 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Českým svazem včelařů z.s. Účinnost od 1.12.2015 Vyhotovil: Advokátní kancelář Zvolský & partners s.r.o. Schválil:

Více

SMĚRNICE KOMISE 2000/52/ES. ze dne 26. července 2000,

SMĚRNICE KOMISE 2000/52/ES. ze dne 26. července 2000, SMĚRNICE KOMISE 2000/52/ES ze dne 26. července 2000, pozměňující směrnici 80/723/EHS o transparentnosti finančních vztahů mezi členskými státy a orgány veřejné moci KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem

Více

HSBC GRANT na podporu exportu. PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT

HSBC GRANT na podporu exportu. PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT HSBC GRANT na podporu exportu PRAVIDLA GRANTOVÉ SOUTĚŽE pro 4. ročník projektu HSBC GRANT I. GRANTOVÁ SOUTĚŽ HSBC GRANT na podporu exportu základní pojmy a. GRANTOVÁ SOUTĚŽ HSBC GRANT na podporu exportu

Více

Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014

Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014 Významná tržní síla v poločase Brno 12. listopadu 2014 JUDr. Hynek Brom 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Struktura prezentace 1. Regulace významné tržní síly 2. Změna zákona 3. Budoucí

Více

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH NOVELA ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH Poslanecká sněmovna přijala dlouho očekávanou novelu zákona o veřejných zakázkách obsahující řadu zásadních změn zákona. Novela přináší nejen zvýšení transparentnosti

Více

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal

Veřejná podpora. Hlavní principy a pravidla. Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Veřejná podpora Hlavní principy a pravidla Ing. Pavel Černý Mgr. Jan Ďoubal Obsah semináře 1. Právní prostředí 2. Znaky veřejné podpory 3. Hlavní principy a pravidla 4. Poslední změny v pravidlech 5. Diskuze

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Competition Flash. Úvodem. Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014. Srpen 2014

Competition Flash. Úvodem. Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014. Srpen 2014 Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech šesti ročníků soutěže Pravidlo de minimis a jeho novelizace 2014 Úvodem Vážení klienti a obchodní přátelé, v tomto vydání bychom Vás rádi seznámili

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A LICEČNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI easyresearch.biz s.r.o. 1. Společnost easyresearch.biz s.r.o., se sídlem Praha 2, Londýnská 18, IČ: 27259765, DIČ: CZ27259765, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Opatření děkana č. 33/2009

Opatření děkana č. 33/2009 Opatření děkana č. 33/2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 33/2009 Název: Postup pro zadávání veřejných zakázek na FSV UK Účinnost: 1.1.2010 V Praze dne 30.11. 2009

Více

Zadávání veřejných zakázek

Zadávání veřejných zakázek Zadávání veřejných zakázek Právní úprava zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, transponuje evropské směrnice v současnosti je v mezirezortním připomínkovém řízení návrh nového zákona zpracovaný

Více

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu

I. OBECNÁ ČÁST. 1. Zhodnocení platného právního stavu D Ů V O D O V Á Z P R Á V A I V. I. OBECNÁ ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu Státní ústav pro kontrolu léčiv (dále jen SÚKL ) disponuje na základě 112 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách

Více

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU

PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU PRAVIDLA PRO PŘIJETÍ INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ K OBCHODOVÁNÍ NA REGULOVANÉM TRHU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Na regulovaném trhu RM-S se obchoduje s investičními nástroji, a to s investičními cennými papíry

Více

podílí veřejná, státní moc a to přímo či nepřímo

podílí veřejná, státní moc a to přímo či nepřímo Veřejné podniky a státní monopoly Evropské soutěžní právo Michal Částek Veřejné podniky Čl. 86 veřejný podnikem je subjekt, na jehož řízení se podílí veřejná, státní moc a to přímo či nepřímo Nejčastěji

Více

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky

EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky EU instituce ESD,EÚD,EÚB,EIB,EO Prezentace pro žáky Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium Dubí, J.Turková 1 Instituce EU Evropský soudní dvůr

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 5 Ročník 2009. Vydáno dne 23. března 2009. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 5 Ročník 2009 Vydáno dne 23. března 2009 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 6. Úřední sdělení České národní banky ze dne 23. března 2009 k vybraným povinnostem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Implementace směrnice 2003/87/EC v České republice

Implementace směrnice 2003/87/EC v České republice Implementace směrnice 2003/87/EC v České republice Samostatné oddělení změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Tel: +420-267 122 328 Fax: +420-267

Více

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem

Příloha č. 17a Postupy pro české žadatele pro zadávání veřejných zakázek neupravených zákonem Postupy pro zadávání malého rozsahu (výše zakázky je menší než limit stanovený v 12 odstavec 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění dále jen zákon ) Předpokládaná hodnota Druh

Více

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají?

Vážení klienti, vážení spolupracovníci, Co jsou služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) a koho se týkají? Nová pravidla pro veřejnou podporu v oblasti financování veřejných služeb hospodářské povahy (tzv. služeb obecného hospodářského zájmu) Vážení klienti, vážení spolupracovníci, rádi bychom Vás informovali

Více

Obchodování s povolenkami na emise

Obchodování s povolenkami na emise Obchodování s povolenkami na emise skleníkových kových plynů České republice a návrh NárodnN rodního alokačního plánu Samostatné oddělení změny klimatu Ing. Tomáš Chmelík Ministerstvo životního prostředí

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 *UOHSX0056078* UOHSX0056078 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S268/2013/VZ-11238/2013/522/ZPr Brno 24. června 2013 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis

Nové blokové výjimky pro podpory de minimis CS Nové blokové výjimky pro podpory de minimis EN EN KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 2006 K(2006) Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. /.. ze dne [ ] o použití článků 87 a 88 Smlouvy ES na podporu

Více

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF

Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Ochrana ovzduší v rámci IPPC, legislativní rámec BREF Aplikace BAT po novele zákona o integrované prevenci Ing. Jan Slavík, Ph.D. Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 25.04.2014 Výjimka z aplikace

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh

II.1. Použitelnost procedury narovnání a její průběh Procedura narovnání - Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře narovnání s cílem urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle 22ba odst. 2 zákona

Více

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer

Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU. Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Zadávací řízení v projektech spolufinancovaných ze zdrojů EU Ing. Klára Štrausová Odbor ochrany vod, projektový manažer Pravidla pro žadatele Veřejné zakázky Veřejné zakázky v OPŽP Projektový cyklus kontroly

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

2.4. Pravidla a podmínky

2.4. Pravidla a podmínky 2.4. Pravidla a podmínky 1. BONUS PROGRAM + 1.1. Věrnostní program BONUS + (dále jen BONUS + ) je provozován obchodní společností BLOK, spol. s r. o., se sídlem Bojkovice, Nádražní 953, PSČ 687 71, Česká

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2014 C(2014) 4625 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 16.7.2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN 13986

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004

EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ. Oznámení členům. č. 11/2004 EVROPSKÝ PARLAMENT VÝBOR PRO VNITŘNÍ TRH A OCHRANU SPOTŘEBITELŮ Oznámení členům č. 11/2004 Věc: Podklady pro směrnici o službách: různé tabulky V příloze členové nalezou kopii dokladů, které výboru poskytly

Více

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015)

HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) HSBC International Business Awards Pravidla pro 1. ročník (2014-2015) 1. HSBC INTERNATIONAL BUSINESS AWARDS ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 HSBC International Business Awards HSBC International Business Awards je privátní

Více

Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona

Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona Program leniency, který je dnes obsažen toliko v oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ), 1 by měl

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2009 KOM(2009) 232 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 2505/96 o otevření a správě autonomních celních kvót

Více

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

257/2014 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů 257/2014 Sb. ZÁKON ze dne 22. října 2014, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto

Více

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám

Veřejná podpora v programu Zelená úsporám Veřejná podpora v programu Zelená úsporám I. Veřejná podpora v programu Zelená úsporám (dále jen programu ZÚ ) je zmíněna v příloze č. I/3 ke směrnici č. 9/2009 MŽP, o poskytování finančních prostředků

Více

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU L 10/14 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství

KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství KOCIÁN ŠOLC BALAŠTÍK Daňové poradenství Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík (KŠB), založená v roce 1990, je jednou z největších advokátních kanceláří v České republice. Poskytuje komplexní právní a

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

D ů v o d o v á z p r á v a

D ů v o d o v á z p r á v a D ů v o d o v á z p r á v a O b e c n á č á s t : Ministerstvo financí připravilo na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2012, schváleného usnesením vlády ze dne 14. 12. 2011 č. 941, na základě

Více

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006

SPOLEČNÉ POKYNY Termín pro konzultaci pro Bulharsko a Rumunsko: 21. 7. 2006 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 14. července 2006 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) 11384/06 CRIMORG 122 MIGR 102 OC 521 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : ROZHODNUTÍ RADY

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora

Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Veřejné zakázky v roce 2011 13. 14. 10. 2011 Grand Hotel Třebíč Kontroly veřejných zakázek pohledem Evropského účetního dvora Marek BRYCHCÍN Evropský účetní dvůr EÚD a jeho role Jako externí auditor EU

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003

S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 S 219/03-4355/03 V Brně dne 1. prosince 2003 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 219/03, zahájeném dne 31. října 2003 podle 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST

ODŮVODNĚNÍ A. OBECNÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Vyhláška č. /2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. A. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti přijaté

Více