EU Legal Update. Rizika finanční motivace odběratelů v distribučních smlouvách dle práva EU. Duben 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EU Legal Update. Rizika finanční motivace odběratelů v distribučních smlouvách dle práva EU. Duben 2004"

Transkript

1 Monika Feigerlová monika. Jan Chlumský jan. Stanislav Servus stanislav. Rizika finanční motivace odběratelů v distribučních smlouvách dle práva EU Úvod Již za několik dní přistoupí Česká republika k EU a tím se stane právo EU, tzv. acquis communautaire, včetně příslušné judikatury soudů EU, závazné také pro Českou republiku. Jednou z nejvýznamnějších oblastí, která je upravena právem EU a byla rozvinuta v praxi evropských orgánů, je právo ochrany hospodářské soutěže, upravující určité typy zakázaných dohod mezi soutěžiteli a zakotvující zákaz zneužití dominantního postavení. Jedním z možných způsobů, jak tyto zákony porušit, je poskytování rabatů či podobných slev. Weinhold Legal, v.o.s. CharlesSquareCenter Karlovo náměstí Praha2 Tel.:(420) Fax:(420) Weinhold Legal, v.o.s. branch office Bratislava Zochova Bratislava Dva základní typy protisoutěžního jednání souvisejících s distribučními dohodami Dle rozhodovací praxe Evropské komise ( Komise ), Evropského soudního dvora ( ESD ) a zejména Soudu prvního stupně ( SPS ) mohou být jedním z omezení hospodářské soutěže dle článku 81 Smlouvy o Evropském společenství ( Smlouva ) též cenová ujednání ve formě určitých slev, diskontů či rabatů, která nejsou založena na čistě ekonomickém základě, ale směřují ke zvýhodnění určité skupiny odběratelů či případně k omezení odběrů od jiných dodavatelů. Dalším typem protisoutěžního jednání, které přichází ve vztazích mezi dodavateli a odběrateli do úvahy, je zneužití dominantního postavení. Za zneužití dominantního postavení dle článku 82 Smlouvy, a tedy za jednání absolutně zakázané, se považují také věrnostní rabaty směřující k posílení dominantního postavení soutěžitele na relevantním trhu. Tel.:(421) Fax:(421) Weinhold Legal. All rights reserved. Print Konec 1

2 Zprávy Evropská komise (dále také Komise ) přijala 7. dubna nové soutěžní nařízení - blokovou výjimku pro smlouvy o transferu technologií - patentů, know-how a autorských práv k softwaru. Toto nařízení nahradí Nařízení 240/96 (1) a zjednoduší komplikované požadavky předchozí úpravy: povoleno bude vše, co není vyloučeno z blokové výjimky a současně výslovně uvedeno na tzv. black listu seznamu zakázaných smluvních klauzulí. Nové Nařízení se ovšem týká pouze smluv, ve kterých podíl smluvních stran na relevantním trhu nepřekračuje 20 % v případě přímých soutěžitelů a 30 % u ostatních. Připojený Návod Komise pak detailně vysvětluje způsob aplikace článku 81 Smlouvy o Evropském společenství (dále také Smlouva ), jež zakotvuje obchodní praktiky omezující hospodářskou soutěž, na smlouvy nepokryté Nařízením. Hospodářský výbor Evropského parlamentu odsouhlasil návrh Komise na ukončení neúspěšného EU programu společného evropského podniku. Ten byl zahájen v roce 1998 jako součást víceletého programu pro malé a střední podniky (dále také SME ), stimulující vytváření nadnárodních společných podniků mezi SME. Nevyužité finanční prostředky EU programu společného evropského podniku (kolem 43 mil Eur) budou vráceny do evropského rozpočtu. Evropský parlament schválil 30. března 2004 návrh Směrnice o požadavcích transparentnosti pro emitenty cenných papírů. Ten je klíčovou částí Finančního akčního plánu a usiluje o zatraktivnění evropského finančního trhu a efektivnější alokaci investic tím, že zpřísňuje minimální požadavky transparentnosti předchozí směrnice 2001/34/EC. Princip domácího zacházení ohledně požadavků transparentnosti byl zapracován na stejné bázi jako ve Směrnici o prospektu. Základním přínosem Směrnice je však povinnost častějšího a detailnějšího uveřejňování finančních výkazů. Emitenti akcií, kteří nezveřejňují čtvrtletní zprávy, Při posuzování rabatů je tedy nejprve nutno posoudit, zda-li je aplikují soutěžitelé, kteří jsou či nejsou v dominantním postavení na relevantním trhu. V případě rabatů udělených nedominantním soutěžitelem mohou být takováto ustanovení v distribučních smlouvách posouzena jako tzv. single branding, tedy jako specifický závazek nekonkurovat založený na určité povinnosti nebo systému výhod, které vedou odběratele k nákupu všech jeho dodávek, nebo alespoň jejich podstatné části, od jednoho dodavatele, a tedy jako typ dohody zakázané dle článku 81 Smlouvy. Takovéto ujednání není zakázáno, vztahuje-li se na něj ustanovení nařízení 2790/1999, tj. blokové výjimky pro vertikální dohody ( Nařízení ). Dle Nařízení jsou ze zákazu obecně zakázaných dohod vyňaty smlouvy obsahující věrnostní rabat, tj. ujednání typu single branding, v případě, že podíl dodavatele na relevantním trhu nepřesahuje 30 %. Jestliže daná smlouva obsahuje navíc závazek nekonkurovat, je platnost takovéhoto závazku omezena dobou 5 let. Návod pro posuzování věrnostních rabatů ve smlouvách mezi dodavateli a odběrateli, kdy podíl dodavatele či odběratele na relevantním trhu přesahuje uvedených 30 %, je popsán v oznámení Komise C 291/1 z roku V případě soutěžitelů v dominantním postavení jsou věrnostní rabaty, resp. rabaty obsahující věrnostní prvek, tak jak jsou popsány níže, zakázány automaticky. Kvantitativní a věrnostní rabaty, případně jiné formy "finanční motivace" v praxi Komise a soudů EU Jak bylo uvedeno výše rozlišují Komise, ESD a SPS ve své praxi mezi tzv. kvantitativními rabaty a věrnostními rabaty, případně rabaty postavenými na obdobných prvcích jako rabaty věrnostní. Toto základní rozdělení rabatů bylo ESD poprvé uvedeno v rozhodnutí 85/76 Hoffmann-La Roche z roku V tomto rozhodnutí vymezil ESD kvantitativní rabaty jako rabaty vázané pouze na absolutní objem zákazníkových odběrů od dodavatele, přičemž jako absolutní byly chápány veškeré dodávky od daného dodavatele. Dle praxe Komise, ESD i SPS jsou obecně kvantitativní rabaty považovány za v souladu s právem EU, za předpokladu, že jsou ospravedlněny úsporou nákladů a zvýšenou efektivností na straně dodavatele plynoucí přímo z daných dodávek (tj. jestliže se nárůst objemu dodávaného zboží odráží v nižších nákladech dodavatele). Věrnostní rabaty nejsou naproti tomu spojeny s absolutním objemem odebraného zboží, nýbrž jsou závislé na zákazníkových nákupních požadavcích, případně podstatné části jeho požadavků, tj. rabat je poskytnut jako odměna za výlučné, či alespoň podstatné, pokrytí požadavků zákazníka dodávkami od dodavatele. Věrnostní rabaty tedy směřují k připoutání odběratele k dodavateli prostřednictvím poskytování určitých finančních výhod v závislosti na určitém minulém či budoucím vztahu mezi odběratelem a dodavatelem, tedy v závislosti na určitém prvku loajality, resp. nejsou vybudovány na čistě ekonomickém základě. Jako věrnostní rabaty, resp. rabaty založené na loajalitě, je označováno finanční plnění poskytované dodavatelem jako motivační prvek, které je poskytováno 2004 Weinhold Legal. All rights reserved. Print Konec 2

3 budou povinni poskytovat investorům vnitřní stanoviska managementu, která budou obsahovat slovní popis jejich finanční situace. Roční finanční výkazy budou povinni uveřejnit do 4 měsíců od konce účetního roku. Návrh směrnice počítá také s umožněním elektronické komunikace mezi společností a jejími akcionáři. Přijetí směrnice v rámci procedury spolurozhodování Radou ministrů je očekáváno na nejbližším setkání a mělo by být implementováno v národním zákonodárství jednotlivých států do 24 měsíců od uveřejnění v Úředním věstníku EU. Komise uložila rekordní pokutu ve výši 497,2 milionu Eur americkému gigantu Microsoft za porušení soutěžního práva zneužitím dominantního postavení. Tato pokuta je zatím nejvyšší, kterou Komise udělila jednotlivé společnosti. Komise požadovala po společnosti Microsoft nápravu spočívající v oddělení Media Playeru z operačního systému Windows a zpřístupnění technické dokumentace k Windows. Microsoft prohlásil, že se zcela jistě proti rozhodnutí odvolá. Komise zahájila druhou fázi řízení proti osmi členským státům pro porušení Směrnice 2002/58/EC na ochranu osobních údajů v oblasti elektronické komunikace. Ta upravuje mj. boj proti spamu, bezpečnost sítí, přístup k dočasně uloženým informacím a veřejné seznamy odběratelů elektronické pošty. K porušení došlo tím, že dané státy Komisi neoznámily přijetí právních předpisů implementujících Směrnici. Druhá fáze znamená formální žádost, požadující po státu vyjádření do dvou měsíců. Pokud Komise neobdrží uspokojivé odpovědi, postoupí věc Soudnímu dvoru. Komise přijala 1. dubna 2004 nová pravidla týkající se poskytování informací a zveřejňování projektů financovaných z Fondu soudržnosti EU. Doposud se na zveřejňování informací vztahovalo Rozhodnutí 96/455/EC. Tato změna má zajistit větší rozšíření a zpřesnění informací o spolufinancovaných iniciativách EU, tak jak jsou dnes informace poskytovány o projektech financovaných ze Strukturálních fondů. Tato odběratelům, kteří odeberou význačnou část svých požadovaných odběrů od určitého dodavatele. Takovéto plnění tedy směřuje k omezení volnosti odběratele odebírat své dodávky od konkurentů dodavatele. Věrnostní rabaty mohou mít různou formu, jako např.: rabat poskytnutý v závislosti na odběratelově výlučném nebo skoro výlučném odběru od dodavatele; tzv. cílový rabat ( target discount), kdy je rabat poskytnut odběratelům, kteří dosáhnou či přesáhnou určitý nákupní cíl, kdy tento cíl je obvykle stanoven na základě odběratelových nákupů za minulé referenční období (tyto nákupy jsou vzaty za základ pro odhad odběratelových budoucích nákupních požadavků tzv. capacity of absorption ) atd. Dle praxe Komise je tedy pro posouzení souladnosti rabatů s právem EU rozhodné jejich ekonomické posouzení (odůvodnění), kdy za takovéto odůvodnění jejich aplikace je považována úspora nákladů a přínos ve zvýšené efektivitě. Komise při svém posuzování rabatů z hlediska soutěžního práva bere do úvahy zejména následující otázky: Vede poskytnutí rabatu k zvýšení efektivity (tzv. economies of scale )? Jestliže přínos na straně dodavatele ve zvýšení efektivity existuje, odpovídá mu udělený rabat a jsou pravidla poskytování rabatu objektivní a transparentní? Jestliže pravidla pro poskytnutí rabatu nereflektují zvýšení efektivity nebo jej nereflektují výlučně, vedou k omezení hospodářské soutěže? Jestliže dodavatel nemá dominantní postavení, je protisoutěžní efekt poskytovaných rabatů tak silný, že zachování soutěže na relevantním trhu má mít prioritu? Jak již bylo uvedeno výše, v některých případech mohou na první pohled kvantitativní rabaty obsahovat určitý věrnostní prvek, tj. rabat, který na první pohled vypadá jako rabat poskytnutý pouze na základě absolutního odběru daného odběratele, může být ve skutečnosti založen na objemu reflektujícím odhad odběratelových budoucích odběrů. Tento případ byl shledán ESD ve věci 322/81 Michelin z roku Společnost Michelin, resp. její holandská pobočka (v dominantním postavení na relevantním trhu), nabízela svým odběratelům určitou roční slevu v závislosti na množství odebraných produktů, ale systém slev ani jejich rozsah nebyl společností Michelin předem zveřejněn a byl uplatňován s ročním posunem. ESD ve svém rozhodnutí nejdříve uvedl, že věrnostní rabaty poskytované dominantním soutěžitelem a směřující prostřednictvím poskytování finančních výhod k omezení odběratelů v nákupu daného zboží od jiných dodavatelů představují zneužití dominantního postavení ve smyslu článku 82 (tehdy 86) Smlouvy. Jelikož se v tomto případě nejednalo o čisté věrnostní rabaty, ale rabaty cílové uvedl ESD ve svém rozhodnutí, že při jejich posuzování z hlediska souladu se soutěžním právem je třeba vzít do úvahy veškerá kritéria pro poskytnutí rabatu 2004 Weinhold Legal. All rights reserved. Print Konec 3

4 nová pravidla budou účinná už tři dny po jejich publikaci v Úředním věstníku EU. Evropský parlament schválil dne 30. března 2004 návrh směrnice o trhu s finančními nástroji k vytvoření komplexního právního rámce organizovaných investičních transakcí. Návrh má nahradit současnou Směrnici o investičních službách z roku 1993, která je založena na vzájemném uznávání a již delší dobu neposkytuje dostatečnou ochranu investorům ani záruky transparentnosti trhu. Směrnice má poskytnout investičním společnostem účinný evropský pas, který jim umožní působit v celé EU na základě povolení uděleného v členském státě jejich původu. Návrh zachovává klíčové zásady a cíle návrhu Komise v listopadu 2002, které zahrnují zejména transparentnost ve fázi před uskutečněním služby a minimální požadavky na národní kompetentní úřady k stíhání porušení ustanovení této směrnice. Směrnice usiluje o zajištění vysoké míry ochrany investorů a zamezení zneužívání účasti v hospodářské soutěži jak ve velkoobchodu tak i v maloobchodu investičními službami. Očekává se, že Rada přijme návrh nejpozději do roku Evropský Parlament schválil 31. března 2004 ve třetím čtení návrh Směrnice o odpovědnosti za škodu na životním prostředí. Toto hlasování uzavřelo 15 let přípravných prácí. Tento text je výrazným pokrokem v implementaci principu znečišťovatel platí ( polluter-pays ): náklady čistících projektů proto musí pokrýt společnost, která je odpovědná za škodu na životním prostředí. Pokud toto nebude možné, příslušné správní úřady boudou povinny jako poslední instance učinit kroky k nápravě. Nová Směrnice vstoupí v platnost na konci roku a národní zákonodárství s ní bude uvedeno do souladu během tří let. Jak vyplývá z rozhodnutí Komise z konce března, nejsou členské státy neomezeny v nastavení svých daňových systémů. Ve svém rozhodnutí Komise nepovolila připravovanou daňovou reformu v Gibraltaru, území náležející Velké Británii, neboť nebyla v souladu s pravidly EU o státní a zjistit, zda-li v případě poskytnutí finanční výhody, která není založena na čistě ekonomickém kritériu, které by ji ospravedlňovalo: směřuje rabat, tj. poskytovaná finanční výhoda k omezení svobody odběratele zvolit si svého dodavatele; omezuje přístup soutěžitelů dodavatele na relevantní trh; aplikuje rozdílné podmínky na obdobné obchodní případy s jinými obchodními partnery; nebo směřuje k posílení dominantního postavení způsobem narušujícím soutěž. V daném případě byl systém rabatů založen na ročním referenčním období, na základě kterého byly stanoveny rabaty pro dané období. ESD dále uvedl, že jakémukoli systému, dle kterého jsou rabaty založeny na základě objemu zboží prodaného v průběhu relativně dlouhého referenčního období, je vlastní podstatné zvýšení tlaku na odběratele ke konci daného referenčního období, tak aby dosáhl požadované odběry nutné pro přiznání rabatu, případně, aby zabránil ztrátám za celé toto období. V případě dominantního soutěžitele je pak tento efekt podstatně zdůrazněn faktickou nemožností jeho konkurentů vyrovnat takovýto tlak. V případě společnosti Michelin byl protisoutěžní efekt cílového rabatu dále podtržen nedostatkem transparentnosti systému rabatů používaného dodavatelem, kdy odběratelé nedostali žádné písemné informace o schématu poskytovaných rabatů a dodavatel dále svá vnitřní pravidla několikrát změnil v průběhu samotného referenčního období. SPS dále ve svém rozhodnutí T-203/01 Michelin z roku 2003 opět zdůraznil, že za určitých okolností mohou být i kvantitativní rabaty považovány za prostředek zneužití dominantního postavení. V daném případě totiž společnost Michelin aplikovala rabaty jak na bázi množstevní tak věrnostní, přičemž nebyla schopna ekonomicky odůvodnit jejich fungování. SPS dále posoudil jako typ zakázaného jednání poskytování určitých servisních bonusů na základě subjektivních kritérií, v závislosti na určitém prvku věrnosti a působících určité navázání odběratele na distributora. V rozhodnutí SPS T-219/99 British Airways z roku 2003, byly jako zneužití dominantního postavení za použití věrnostních rabatů posouzeny případy poskytování provizí smluvním prodejcům letenek, které byly stanovovány v závislosti na prodejích za předchozí období, tj. na základě principu věrnosti. V tomto případě se sice nejednalo přímo o rabaty, ale o obdobný systém slev aplikovaný dodavatelem v dominantním postavení, přičemž SPS ve svém rozhodnutí výslovně uvedl, že pravidla ohledně posuzování zakázaných věrnostních rabatů se aplikují obdobně též na různé systémy poskytování finančních odměn poskytovaných dodavateli v dominantním postavení. Některé důsledky použití zakázaných rabatů Závěrem je nutno uvést, že jedním z hlavních důsledků posouzení výše uvedených rabatů jako zakázaných dohod či jako zneužití dominantního postavení je jejich neplatnost, a to od samého počátku Weinhold Legal. All rights reserved. Print Konec 4

5 podpoře. Dle reformy měla být zrušena daň z příjmu právnických osob ve výši 35% a měla být nahrazena daní ve výši Liber za každého zaměstnance a novou daní za užívání nemovitosti, přičemž maximální daňové zatížení společností by činilo pouhých 15% s tím, že by neexistovala minimální výše daně. Pokud by tedy tzv. offshore společnosti bez zaměstnanců a kanceláře byly používány jako nástroj k vyvedení zisku ze společností podnikajících v členských státech EU a k následnému rozdělení zisku akcionářům offshore společností, nepodléhalo by toto rozdělení zisku na rozdíl od národních úprav žádnému zdanění. Speciální úprava měla platit pro společnosti poskytující finanční služby, které by podléhaly navíc 4-6% dani z příjmů. Zajímavé je odůvodnění zákazu reformy. Jelikož reforma mířila dle Komise zjevně pouze na daňové zvýhodnění offshore společností, což lze považovat za neopodstatněnou výhodu vůči společnostem se sídlem v Británii a nesměřovala k dosažení některého z cílů Společenství, byla shledána v rozporu s vnitřním trhem a jako taková nebyla povolena. Dle doposud platného a účinného nařízení č. 17/1962 je Komise oprávněna uložit v případě úmyslného nebo nedbalostního porušení zákazů stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy pokuty v rozsahu od EUR do EUR či do 10 % z obratu dosaženého dotčenými soutěžiteli za předchozí účetní období (doposud nejvyšší pokuta byla uložena nedávným rozhodnutím Komise společnosti Microsoft za zneužití jejího dominantního postavení, a to ve výši EUR). Komise může pak uložit dotčenému soutěžiteli či soutěžitelům denní pokuty ve výši od 50 do EUR za účelem přinucení k ukončení porušování článku 81 či 82 Smlouvy. Od 1. května 2004 vstoupí v účinnost nařízení 1/2003 nahrazující výše uvedené nařízení 17/1962 a upravující procesní pravidla pro aplikaci článků 81 a 82 Smlouvy včetně stanovení pravidel pro ukládání pokut a jejich výše. Dle tohoto nařízení je Komise při ukládání pokut za porušení citovaných článků Smlouvy nadále vázána pouze hranicí 10 % obratu dotčeného soutěžitele za poslední účetní období. Výše zmíněná denní pokuta zůstává též zachována, nesmí však přesáhnout 5%průměrného denního obratu dotčeného soutěžitele za předcházející účetní období. Na tomto místě je nutno upozornit na fakt, že případná neplatnost dohod či jejich částí s sebou nese řadu dalších důsledků v oblasti soukromoprávních vztahů, jejichž popisu se však vzhledem k omezenému rozsahu tohoto článku nelze podrobněji věnovat. Z výše uvedeného stručného nástinu aplikační praxe orgánů EU ve vztahu k poskytování rabatů dodavateli produktů a služeb je patrné, že při strukturaci a stanovení mechanismu rabatů je nutno postupovat velmi obezřetně tak, aby bylo minimalizováno riziko posouzení poskytovaných rabatů jako rabatů věrnostních. Jak je vidět přístup evropských orgánů v soutěžních věcech se neustále přitvrzuje a výše pokut ukládaných soutěžitelům stoupá, a proto lze doporučit spíše opatrný přístup a vhodnou prevenci, než později čelit vysokým pokutám a ostatním rizikům souvisejícím s prohlášením smlouvy za neplatnou. Stanislav Servus SLOVNÍK Obchodování s emisemi Za účelem naplnění cílů Kjótského protokolu OSN vyvinula Evropská unie prostředky, které mají určit a propracovat opatření na omezení emisí. Komise schválila v říjnu 2001 návrh Směrnice o obchodování s emisemi skleníkových plynů, která zavedením Plánu obchodování s emisemi (POE) reguluje emise CO2 všech členů EU. Tato směrnice vstoupila v platnost v říjnu 2003 s tím, že podle plánu obchodování s emisemi CO2 se začne postupovat v lednu Weinhold Legal. All rights reserved. Print Konec 5

6 Za účelem získání dalších informací kontaktujte, prosím, partnera/manažera, s nímž jste obvykle ve spojení, nebo: Česká republika Bankovní a finanční služby: Daniel Weinhold, Věra Filkuková, Marek Belšan Fúze a akvizice: Pav Younis, Dušan Kmoch, Jiří Sixta Soudní/arbitrážní řízení: Milan Polák Informační technologie a duševní vlastnictví: Pavel Svoboda Soutěžní právo/právo EU: Pavel Svoboda, Thilo Hoffmann Pracovní právo: Milan Polák, Michael Shaheen Slovenská republika Kenneth Johnson Róbert Kováčik Rastislav Kuklis Své připomínky můžete posílat také k rukám Pavla Svobody, nebo fax: Na základě této právně závazné směrnice musí každý stávající členský stát připravit a do 31. března 2004 zveřejnit Národní alokační plán (NAP), který určí celkové rozdělení přidělených emisí na období let 2005 až 2007 a určí i rozsah přidělených emisí pro každý průmyslový provoz, na který se vztahuje směrnice. Deset Členských států, které vstoupí do Evropské unie 1. května 2004, bude muset směrnici POE implementovat a tyto státy se na POE budou muset účastnit stejně jako kterýkoli stávající Členský stát od ledna Termínem pro předložení NAP pro Českou republiku a Slovenskou republiku je 1. květen 2004, tzn. v den jejich vstupu do EU. Každý NAP bude posouzen Komisí, zda je kompatibilní s právním rámcem a závazkem Členského státu podle Kjótského protokolu. V souladu s cíli Kjótského protokolu budou přidělené emise každému Členskému státu každoročně snižovány. Stanovení limitů pro emise CO2 společnostem citlivým na energii a stanovení přídělů, kolik CO2 mohou tyto společnosti vypouštět, pravděpodobně ovlivní okolo ocelárenských společností, elektráren, rafinérií ropy, papíren stejně tak jako sklářský a cementárenský průmysl. Počáteční příděly povolených emisí pro každý provoz budou uděleny zdarma. Emisní úspory v rámci těchto pevných přídělů nebo potřeba vyšších než přidělených emisí budou obchodovatelné na trhu. POE nyní nepředpokládá žádnou regulaci tohoto trhu, ale počítá se s jejím zavedením. Společnosti budou moci obchodovat s příděly emisí buď přímo mezi sebou nebo je budou moci prodávat a nakupovat prostřednictvím zprostředkovatele nebo jiného prostředníka působícího na trhu. Cílem POE je motivovat společnosti, aby omezovali emise, kde je to nejefektivnější, a tím podporovat inovace a vývoj. Tento systém by měl být v budoucnu podle potřeby rozšířen. Thilo Hoffmann 2004 Weinhold Legal. All rights reserved. Print Konec 6

EU Legal Update. Evropská společnost a evropské družstvo - nové možnosti podnikání v EU. Září 2004. Evropská společnost

EU Legal Update. Evropská společnost a evropské družstvo - nové možnosti podnikání v EU. Září 2004. Evropská společnost Michal Klimeš Michal. Klimes@wl.eylaw.com Evropská společnost a evropské družstvo - nové možnosti podnikání v EU Evropská společnost Jan Turek Jan. Turek@wl.eylaw.com Weinhold Legal, v.o.s. CharlesSquareCenter

Více

Metodika způsobu zadávání veřejných zakázek na poskytování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji v rámci individuálních projektů financovaných z

Metodika způsobu zadávání veřejných zakázek na poskytování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji v rámci individuálních projektů financovaných z Metodika způsobu zadávání veřejných zakázek na poskytování sociálních služeb v Královéhradeckém kraji v rámci individuálních projektů financovaných z ESF OP LZZ V Praze 31. července 2012 1. Zadání Advokátní

Více

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE

VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE VÝBĚR LEGISLATIVY K VEŘEJNÉ PODPOŘE Státní či veřejnou podporu upravují v evropském prostoru především následující právní předpisy: 1) Články 87 a 88 Smlouvy o ES 2) Nařízení Rady (ES) č. 994/98 ze dne

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2001 BRNO Květen 2002 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ÚŘADU 1. NÁVRHY NOVÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V PŮSOBNOSTI ÚŘADU A JEJICH

Více

EU LEGAL NEWS OBSAH. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA. Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem

EU LEGAL NEWS OBSAH. (nejen) v oblasti soutěže a regulace PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA. Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem EU LEGAL NEWS K V Ě T E N 2 0 1 3 (nejen) v oblasti soutěže a regulace Vážení klienti, mám to potěšení Vás znovu

Více

Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Robert Nešpůrek, Partner

Přeji Vám příjemné čtení Evropských právních aktualit a mnoho úspěchů v nadcházejícím roce. Robert Nešpůrek, Partner PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Nejúspěšnější kancelář podle počtu nominací a titulů všech sedmi ročníků soutěže Obsah Minimální inzertní ceny pro internetový prodej 2 Soudní dvůr EU k veřejným zakázkám,

Více

C 138/16 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010

C 138/16 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 C 138/16 Úřední věstník Evropské unie 28.5.2010 Sdělení Komise Doplňkové pokyny k vertikálním omezením v dohodách o prodeji a opravách motorových vozidel a distribuci náhradních dílů pro motorová vozidla

Více

UPLATNĚNÍ METODY EPC VE SVĚTLE NOVĚ PŘIJATÝCH EVROPSKÝCH SMĚRNIC O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

UPLATNĚNÍ METODY EPC VE SVĚTLE NOVĚ PŘIJATÝCH EVROPSKÝCH SMĚRNIC O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH UPLATNĚNÍ METODY EPC VE SVĚTLE NOVĚ PŘIJATÝCH EVROPSKÝCH SMĚRNIC O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH 2014 Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz Publikace byla zpracována

Více

Informační list č. 4/2005

Informační list č. 4/2005 Informační list č. 4/2005 Veřejná podpora - definice Dle čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropských společenství je za veřejnou podporu považována taková podpora, která je poskytována ze státních prostředků,

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V)

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) 1 KONZULTAČNÍ MATERIÁL Národní diskrece

Více

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí ( 1 )... 1 Úřední věstník Evropské unie ISSN 1977-0626 L 94 České vydání Právní předpisy Svazek 57 28. března 2014 Obsah I Legislativní akty SMĚRNICE Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008) 2545} {SEK(2008) 2547} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 8.10.2008 KOM(2008) 614 v konečném znění 2008/0196 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o právech spotřebitelů {SEK(2008) 2544} {SEK(2008)

Více

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group

PBA Group Prague-Brussels Advisory Group Studie byla spolufinancována Evropskou unií (SROP, opatřen ení 5.2 TP RPS) STUDIE VEŘEJN EJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLN LNÍCH FONDŮ V LETECH 2007-2013 2013 Ministerstvo pro místnm stní rozvoj Odbor

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Od roku 1994 je oblast zadávání veřejných zakázek předmětem úpravy zvláštních zákonů (č. 199/1994 Sb., č. 40/2004 Sb., č. 137/206 Sb.),

Více

A PODPORA DE MINIMIS V OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

A PODPORA DE MINIMIS V OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VEŘEJNÁ PODPORA A PODPORA DE MINIMIS V OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační číslo: MAD 97 Příloha OM OP LZZ: D7 Číslo revize: 7 Číslo vydání: 1.7 Stránka: 1 z 32 Evidence procesu

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/23/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/23/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí (Text s významem pro EHP) EVROPSKÝ

Více

A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE

A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE OBSAH P ř e d m l u v a 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2 1. ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH OVLIVŇUJÍCÍCH BANKOVNÍ PODNIKÁNÍ 2 2. SOUČASNÝ STAV REGULACE BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ 5 3. HODNOCENÍ SOULADU BANKOVNÍ REGULACE

Více

EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY

EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY Praha Brno Ostrava Bratislava Česká a slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem EVROPSKÉ PRÁVNÍ AKTUALITY (nejen) v oblasti soutěže a regulace OBSAH ÚVODNÍ SLOVO: ÚVODNÍ SLOVO Vážení klienti,

Více

Hospodářská soutěž. Zlepšit fungování trhů POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Hospodářská soutěž. Zlepšit fungování trhů POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Hospodářská soutěž Zlepšit fungování trhů Politika hospodářské soutěže EU zajišťuje rovné a spravedlivé podmínky konkurence mezi podniky na vnitřním trhu Unie. OBSAH Proč potřebujeme

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zprostředkování pojištění. (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o zprostředkování pojištění. (přepracované znění) (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o zprostředkování pojištění (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Více

analýzu trhu č. A/5/10.2014-9, trh č. 5 velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací.

analýzu trhu č. A/5/10.2014-9, trh č. 5 velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. Praha 29. října 2014 Čj. ČTÚ-60 222/2014-611 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/65 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES (Text s významem pro EHP)

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část

- 111 - Důvodová zpráva. I. Obecná část - 111 - Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Veřejné zadávání v České republice je v současnosti upraveno zákonem č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, který byl ve Sbírce

Více