Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2013"

Transkript

1 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2013

2 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy Investiční nástroje, komodity a trhy Novelizace pravidel pro ratingy V lednu schválil Evropský parlament novelu nařízení o ratingových agenturách. 1 Novelizace mj. zpřísňuje pravidla pro zveřejňované ratingy. Markantní změnou je stanovení povinnosti zveřejňovat ratingy členských států pouze k určitému pevně stanovenému datu, a to nejvýše třikrát ročně, a to v době po skončení obchodního dne na trzích v EU. Nařízení výslovně zakládá občanskoprávní odpovědnost ratingové agentury jak vůči investorům, kteří využijí ratingu při svém investičním rozhodování, tak vůči emitentům, které nesprávným ratingem poškodila. Ratingová agentura bude odpovídat za škodu, pokud úmyslně či z hrubé nedbalosti porušila pravidla pro tvorbu a šíření ratingů. Vydání nařízení v Úředním věstníku se předpokládá cca do konce března. Návrh prováděcích opatření ke směrnici o prospektu ESMA publikovala doporučení k návrhu prováděcích opatření k novelizované směrnici o prospektu (ProspD). 2 Návrh prováděcího opatření upravuje požadavky na prospekt a uveřejňování informací u prioritních a konvertibilních dluhových cenných papírů, které obsahují právo na úpis nových akcií nebo směnu za již vydané akcie emitenta Kolektivní investování Bankovnictví a platební systémy.5 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy Regulace finančního trhu Obchodní společnosti...9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/73/EU ze dne 24. listopadu 2010, kterou se mění směrnice 2003/71/ES o prospektu, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování, a směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu. Regulace short sellingu Aktualizace Q&A ESMA - Otázky a odpovědi ESMA k nařízení o short sellingu 3 nově zahrnují otázky k rozsahu působnosti nařízení, k nakládání s ETF a ADR, ke způsobu výpočtu čisté pozice či k nakládání s deriváty, jejichž podkladovými aktivy jsou státní dluhopisy. Doplněna je také problematika reportingu krátkých pozic na skupinovém základě a v případě správcovských společností. Pokyny k výjimkám pro tvůrce trhu a primární dealery a k CDS - Nařízení o short sellingu upravuje výjimku ze zákazu short sellingu pro tvůrce trhu a primární dealery. Pokyny ESMA specifikují podmínky, které je nutno splnit ze strany tvůrců trhu, kteří budou žádat o výjimku u příslušných národních orgánů dohledu. Mj. výjimka pro jednotlivého tvůrce trhu se bude vztahovat pouze na konkrétní investiční nástroje specifikované v žádosti a nikoliv obecně na celou činnost tvůrce trhu a uplatní se ve vztahu ke konkrétní tržní platformě, jejímž členem tvůrce trhu musí být. Vyhodnocení dopadů nařízení o short sellingu - ESMA zveřejnila výzvu k získání informací ohledně dopadů nařízení o short sellingu na finanční trh v EU a jednotlivé skupiny účastníků trhu. Hodnocení se zaměří na oblasti transparentnosti trhu, informační povinnosti účastníků trhu, dopady zákazu short sellingu akcií a státních dluhopisů a nekrytých CDS na trh, dopady na vypořádání, rozsah pravomocí a mimořádných opatření orgánů dohledu. Na základě získaných informací připraví ESMA do konce května návrh vyhodnocení pro Komisi. Doporučení ESMA pro poradce investorů Na základě analytické zprávy, která identifikovala určité nedostatky v činnosti poradců, kteří zastupují investory při hlasování na valných hromadách kotovaných společností (proxy advisors), doporučila ESMA vytvoření kodexu pro činnost těchto poradců. Mezi základní pravidla pro činnost poradců by měla patřit identifikace, řízení a informování zákazníků o střetu zájmů, transparentnost poskytovaného poradenství, včetně plného informování o pod- 3 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 236/2012 ze dne 14. března 2012 o prodeji na krátko a některých aspektech swapů úvěrového selhání

3 kladech a způsobu stanovení příslušného doporučení. Konzultace ESMA k poplatkům registrů obchodních informací podle EMIR V návaznosti na nařízení EMIR, které předpokládá činnost registrů obchodních informací, které budou shromažďovat a zveřejňovat informace o obchodech s deriváty předložila ESMA k veřejné diskusi návrh prováděcího předpisu upravujícího poplatky, které by registry měly platit za získání povolení a za dohled. Sdělení ČNB k pokynům ESMA V návaznosti na pokyny ESMA podle nařízení o ESMA 4 vydala v lednu ČNB sdělení k pokynům ESMA, potvrzující, že se těmito pokyny bude řídit. Obecné pokyny k určitým aspektům požadavků směrnice MiFID na funkci compliance obsahují doporučení k obsahu činnosti compliance a k organizačním požadavkům na funkci compliance. Obecné pokyny platí pro obchodníky s cennými papíry, úvěrové instituce, které poskytují investiční služby a investiční společnosti obhospodařující standardní fondy. Obecné pokyny podrobněji rozvádějí, vykládají a specifikují povinnosti, pokud jde o funkci compliance, stanovené ve směrnici MiFID a provádějící směrnice, které byly do českého právního řádu transponovány ZPKT 5 a v navazujících prováděcích předpisech. Vzhledem k povaze pokynů ESMA bude ČNB postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito pokyny a očekává, že účastníci finančního trhu, kterým jsou obecné pokyny určeny, vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídili. Stanovisko ČNB k testu vhodnosti V návaznosti na pokyny ESMA k hodnocení vhodnosti se ČNB vyjádřila mj. k problematice posuzování vhodnosti u zákazníků, kteří jsou právnickými osobami, kde se finanční možnosti a investiční cíle hodnotí přímo ve vztahu k právnické osobě a znalosti a zkušenosti se hodnotí u osob, které jsou za zákazníka oprávněny provádět transakce (např. finanční ředitel, pracovník útvaru treasury). Aktualizaci údajů pro hodnocení vhodnosti je nezbytné pravidelně aktualizovat dle ČNB, nicméně není nezbytné toto ověření provádět před každou jednotlivou transakcí. ČNB se dále vyjadřuje mj. ke zjišťování a hodnocení údajů o rodinném stavu, finančním zázemí, ověřování věrohodnosti údajů poskytnutých zákazníkem či k interpretaci výsledků hodnocení vhodnosti. Opatření NBS k náležitostem žádostí podle zákona o cenných papírech NBS vydala nové opatření, které upravuje předchozí souhlasy týkající se centrálního depozitáře (vedoucí osoby, kvalifikovaná účast apod.). Bližší informace lze nalézt v bulletinu listopad&prosinec 2012 a na stránce https://lt.justice.gov.sk. 2. Kolektivní investování Pokyny k odměňování správců alternativních fondů V únoru vydala ESMA pokyny k odměňování správců alternativních investičních fondů k provedení AIFMD. 6 Pokyny požadují zavedení robustních pravidel pro odměňování osob, které v rámci správcovské společnosti vykonávají jednak činnost, která představuje podstupování rizik jak ze strany správcovské společnosti, tak i AIF, jednak další osoby, které vykonávají kontrolní funkce. Cílem je omezit míru rizika podstupovaného ze strany správcovské společnosti a obhospodařovaných AIF. Pravidla odměňování sledují obdobné principy jako pravidla odměňování zavedená u bank. Mj. požadují dočasné zadržení výplaty pohyblivé části odměny, úzké navázání výplaty odměny na dosažené hospodářské výsledky a investiční cíle obhospodařovaných AIF či hospodaření správcovské společnosti atd. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1095/2010 o Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), ("Nařízení ESMA") 5 Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 6 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010.

4 Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech předložen Poslanecké sněmovně Vláda předložila v lednu Poslanecké sněmovně PČR návrh ZISIF a doprovodného změnového zákona. ZISIF má nahradit dosavadní zákon o kolektivním investování. 7 Cílem navrhované úpravy je vytvoření kvalitního právního rámce jak pro standardní fondy, tak především pro obhospodařování speciálních fondů. Nový ZISIF transponuje směrnici AIFMD, upravuje návaznost tuzemského práva na připravované nařízení o evropských fondech venture kapitálu a evropských fondech sociálního investování a přináší i některé změny u standardních fondů. Mezi nejvýznamnější změny patří vytvoření funkce administrátora fondů, rozšíření přípustných právních forem fondů včetně zavedení SICAV, důsledné rozlišení fondů na fondy pro veřejnost fondy kvalifikovaných investorů podléhající různé intenzitě dohledu, rozšíření okruhu osob, které mohou být depozitářem u fondů kvalifikovaných investorů a celá řada dalších změn, která má za cíl přiblížit tuzemskou právní úpravu fondů standardu obvyklému ve fondových centrech. Účinnost ZISIF se navrhuje na polovinu letošního roku. Sdělení ČNB k pokynům ESMA V návaznosti na pokyny ESMA podle nařízení o ESMA vydala ČNB sdělení k pokynům ESMA, potvrzující, že se těmito pokyny bude řídit. Obecné pokyny pro příslušné orgány dohledu a správcovské společnosti SKIPCP (UCITS) týkající se ETF a jiné problematiky SKIPCP podrobněji specifikují informační povinnosti v návaznosti na směrnici UCITS IV pro standardní fondy fungující jako ETF nebo standardní fondy sledující index. Dále upravují pravidla pro standardní fondy při uzavírání transakcí s OTC finančními deriváty, a postupy efektivního obhospodařování portfolia (zejména repo operace). Stanovují též kritéria, která mají splňovat finanční indexy, do nichž standardní fondy investují. Vzhledem k povaze pokynů jakožto interpretaci unijního práva, která je závazná pro orgány dohledu, bude ČNB při výkonu dohledu postupovat v souladu s těmito pokyny a očekává, že se jimi budou řídit rovněž investiční společnosti, které obhospodařují standardní fondy. ČNB rovněž doporučuje, aby investiční společnosti 7 Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování ve znění pozdějších předpisů zohlednily pokyny ESMA také v případě veřejných speciálních fondů. Stanovisko ČNB k pojmu veřejnost dle ZKI Počátkem února ČNB zveřejnila stanovisko k vymezení pojmu veřejnost, přičemž vychází z primárního účelu regulace kolektivního investování, kterým je ochrana drobných investorů před nežádoucími praktikami při shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti. ČNB rozumí veřejností širší okruh osob (zpravidla více než 10), mezi nimiž a osobou, která jim nabízí možnost investice, nejsou specifické vazby z toho, a které zpravidla nejsou kvalifikovanými investory ve smyslu ZKI. Pokud počet osob překročí hranici 150, bez zahrnutí kvalifikovaných investorů, půjde obvykle o veřejnost. Návrh novely zákona o kolektivním investovaní V lednu bylo ukončeno mezirezortní připomínkové řízení k novele, jejímž primárním cílem je transpozice směrnice AIFMD, která upravuje podmínky pro činnost správců alternativních investičních fondů, tj. fondů, které nejsou upraveny směrnicí UCITS. Ze stávajících fondových struktur na Slovensku se nová právní úprava bude týkat jednak speciálních podílových fondů, které jsou regulované již dnes, jednak dalších subjektů jako private equity a venture kapitálové fondy, hedgeové fondy, některé nemovitostní společnosti či další subjekty, které získávají kapitál od investorů (jak od veřejnosti, tak i od omezeného okruhu investorů) formou kolektivního investování. Nová regulace tak dopadne na daleko širší okruh osob, než je tomu v současnosti včetně správců mimo EU (off-shore), kteří obhospodařují fondy nabízené investorům z EU. AIFMD reguluje primárně výkon činnosti správcovských společností obhospodařujících alternativní investiční fondy, a obecně nepředepisuje přípustná aktiva či investiční strategie pro alternativní fondy s výjimkou pravidel pro využívání finanční páky (leverage) a některých zásad corporate governance při investicích do obchodních společností. Předmětem nové regulace je licenční režim správců alternativních fondů, který je v zásadě analogický s licencováním standardních správcovských společností, schvalování vedoucích osob a kvalifikovaných účastí, stanovení pravidel pro organizaci a provaz správcovské společnosti či pravidla jednání vůči investorům a plnění různých informačních povinností. V souvislosti s novelou

5 ZKI SK je novelizován také zákon o cenných papieroch, mj. v ustanovení o nabízení majetkových hodnot, které je nutno přizpůsobit požadavkům AIFMD. Účinnost nové právní úpravy se předpokládá v červenci Bližší informace lze nalézt zde https://lt.justice.gov.sk. 3. Bankovnictví a platební systémy Doporučení EBA a ESMA k Euribor Počátkem ledna EBA a ESMA vydaly společné doporučení ke tvorbě referenční sazby Euribor, kterou stanovuje Evropská bankovní federace. Mj. by mělo dojít k posílení nezávislosti řídicího výboru pro Euribor na bankách, které poskytují referenční sazby, změně metodiky stanovení Euribor a její úpravě tak, aby poskytovala jednoznačný a transparentní mechanismus tvorby Euribor. Dále se požaduje zavedení etického kodexu EBF a kodexu pro činnost kalkulačního agenta a pravidelný přezkum stanovování sazby Euribor vnitřním auditem EBF a následně také externím auditorem. EBA a ESMA dále zahájily veřejnou diskusi k obecným standardům tvorby referenčních sazeb v celé EU. Doporučení EBA ke krizovým plánům EBA vydala v lednu doporučení ohledně krizových plánů přeshraničně působících bankovních skupin, které budou následně předkládány bankami příslušným orgánům dohledu. V souladu s mezinárodními standardy FSB předkládá EBA ve svém doporučení standardizovanou strukturu krizových plánů, která mj. upravuje informace o struktuře a správě skupiny, o nástrojích a opatřeních k řešení krizové situace atp. Konzultace EBA Konzultační dokument k vysoce likvidním aktivům - V rámci přípravy prováděcího nařízení k liquidity cover ratio (LCR) vydal EBA konzultační dokument k metodice vyhodnocování vysoce likvidních aktiv pro stanovení LCR. První krok představuje identifikaci likvidních aktiv, následně bude vyhodnocena relativní likvidita jednotlivých tříd aktiv. Konzultační dokument k retailovým depozitům s vyšší mírou výběru - v rámci přípravy prováděcí technické normy k nařízení o kapitálových požadavcích vydala EBA konzultační dokument k problematice hlášení retailových vkladů s vyšší mírou výběru. EBA zde navrhuje metodologii pro vymezení retailových vkladů s vyšší mírou výběru, ke stanovení míry výběru během následujících 30 dní a ke stresovému testování příslušných parametrů. Sdělení ČNB k pokynům EBA V návaznosti na pokyny EBA podle nařízení o EBA 8 vydala ČNB několik sdělení k pokynům EBA, potvrzující, že se těmito pokyny bude řídit. Obecné pokyny EBA ke srovnávání odměňování mají za cíl zvýšení konzistence shromažďování informací o určených osobách úvěrových a investičních podniků. EBA potom provede srovnání shromážděných agregovaných informací na EU úrovni, a to za jednotlivé domovské státy. Stanoví proto příslušným orgánům členských států povinnost sbírat informace sloužící ke srovnávání odměňování ve formátu, který je upraven v přílohách těchto pokynů a které upravují informační povinnosti orgánů dohledu směrem k EBA. Obecné pokyny ke shromažďování údajů o osobách s vysokými příjmy obsahují doporučení, která jsou určena ke zvýšení konzistence při shromažďování informací o osobách s vysokými příjmy převyšujících 1 milion eur. Na základě požadavků směrnice 2010/76/EU orgány dohledu shromažďují tyto informace pro všechny úvěrové instituce, následně EBA shromážděné a agregované informace zveřejní, a to za jednotlivé domovské státy. Pokyny stanoví přesný formát pro sběr předmětných informací. K těmto obecným pokynům vydá ČNB v blízké době úřední sdělení k informacím o odměňování. Obecné pokyny o stresovém rizikovém potenciálu specifikují postup bank a investičních firem při stanovování kapitálového požadavku k stresovému rizikovému potenciálu (tzn. ke stresové rizikové hodnotě - SVaR). Zejména požadavky na identifikaci stresového období, na dokumentaci odůvodňující zvolený přístup a na přezkoumávání stresového období, požadavky na přístup k volbě stresového období napříč skupinou, požadavky na vlastní propočet stresového rizikového potenciálu, poža- 8 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES ("Nařízení EBA")

6 davky na stanovování zástupných indikátorů a požadavky na test použití (use test). Obecné pokyny o požadavku k dodatečnému riziku selhání a migrace (IRC) stanoví doporučený postup povinné osoby při stanovování kapitálového požadavku k dodatečnému riziku selhání a migrace při využití interního modelu ke stanovování kapitálového požadavku k tržním rizikům, jehož rozsah zahrnuje specifické úrokové riziko. Pokyny specifikují rozsah aplikace (rozsah pozic, které do propočtu vstupují), požadavky na vlastní proces modelování, požadavky na simulace dopadu změny ratingu na tržní ocenění a na zisky/ztráty, požadavky na volbu horizontu likvidity a na přezkoumávání správnosti této volby a požadavky pro případ, že instituce využije možnost používat model, který nesplňuje všechna ustanovení přílohy II bodu 3 směrnice 2010/76/EU. Vzhledem k povaze pokynů EBA, které představují pro orgány dohledu závazný postup aplikace, a výkladu unijního práva bude ČNB postupovat při výkonu dohledu v souladu s těmito obecnými pokyny a očekává, že povinné osoby vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito pokyny řídily. Novela zákona o spotřebitelském úvěru Na konci února byla vydána ve Sbírce zákonů novela zákona o spotřebitelském úvěru. 9 Novela by měla zabránit úmyslnému předlužování spotřebitele, kdy je zřejmé, že nebude schopen spotřebitelský úvěr splácet, a posílit princip odpovědného úvěrování. Novela přináší změny zejména v oblasti zprostředkování a odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru či v definici správních deliktů vyplývajících z novelizovaného zákona. Nově nemůže být spotřebitelský úvěr zajištěn zcela zjevně nepoměrnými zajišťovacími nástroji, např. je zcela zakázáno používat směnky a šeky v souvislosti se spotřebitelskými úvěry. V neposlední řadě, při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nelze použít telefonní číslo pro přístup ke službám s vyjádřenou cenou (placené telefonní linky). Novela nabyla účinnosti Národná rada projednává novelu zákona o bankách Primárním cílem novely je transpozice novelizované směrnice o finančních konglomerátech upravující podmínky pro výkon dohledu. Mj. upravuje problematiku zahrnutí správcovských společností do finančního konglomerátu a dále se upravují podmínky pro spolupráci orgánů dohledu nad finančním konglomerátem a výměnu informací. Účinnost nové právní úpravy je navržena na Bližší informace lze nalézt zde https://lt.justice.gov.sk Návrh opatření NBS k devizovým licencím Návrh opatření 10 zohledňuje poznatky z aplikační praxe při vykonávání devízového dohledu a uvádí se do souladu se změnami v zákoně č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 372/1990 Zb. o přestupcích a zpřísňuje požadavky na splnění podmínek pro udělení devízové licence. Návrh opatření na rozdíl od původního a v současnosti ještě platného opatření NBS č. 614/2003 Z. z. vypouští části ustanovení týkající se devízové licence na provádění bezhotovostních obchodů s peněžními prostředky v cizí měně a devizové licence na poskytování devizových peněžních služeb. Opatření upravuje devizové licence pro provádění obchodů s devízovými hodnotami v rozsahu směnárenské činnosti. Navrhovaná úprava zároveň rozšiřuje rozsah dokladů předkládaných žadatelem o devízovou licenci NBS na prokázání plnění povinnosti podle 6 odst. 7 Devízového zákona v spojení s ustanoveními zákona o NBS ( 34b), pokud jde o rozsah údajů o osobě - žadatele o devízovou licenci. Datum nabytí účinnosti opatření byl stanovený na 1. července Bližší informace lze nalézt zde https://lt.justice.gov.sk. 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy EIOPA zahájila hodnocení dlouhodobých garancí V rámci přípravy na nový režim Solvency II zahájila EIOPA vyhodnocování dlouhodobých garancí poskytovaných životními a neživotními pojišťovnami. Cílem je ověřit různé varianty přístupů k hodnocení dlouhodobých garancí podle směrnice Solvency II a jejich dopady na 9 Zákon č. 43/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. 10 Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu, spôsob preukazovania splnenia podmienok udelenia devízovej licencie a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami.

7 postníky a oprávněné osoby, samotné pojišťovny a zajišťovny a na celý finanční trh. EIO- PA proto zveřejnila metodiku hodnocení, podle které mají pojišťovny postupovat, Výstupy vyhodnocení zašlou EIOPA,která provede příslušné vyhodnocení. eiopa.europa.eu Zpráva EIOPA k poskytování informací institucemi zaměstnaneckého penzijního zabezpečení V rámci přípravy revize směrnice o institucích zaměstnaneckého penzijního zabezpečení zpracovala EIOPA analytickou zprávu k problematice informování účastníků systému zaměstnaneckého penzijního zabezpečení. Zpráva obsahuje doporučení jednak ke zlepšení informovanosti účastníků v podobě nových informačních standardů, jednak opatření, která umožní efektivnější seznámení se s informacemi ze strany účastníků a jejich vyhodnocení, a usnadní jejich rozhodování (např. finanční vzdělávání, základní varianta penzijního zabezpečení, která se uplatní, pokud se účastník nerozhodne jinak atp.). eiopa.europa.eu Informace ministerstva financí a ministerstva práce a sociálních věcí v souvislosti s penzijní reformou Jako součást informační kampaně o penzijní reformě je mj. naplánováno celkem patnáct tzv. kulatých stolů, které se v průběhu prvních měsíců letošního roku uskuteční ve všech krajských městech. Diskutovat na nich budou odborníci MF, MPSV a Finanční správy ČR s pracovníky okresních správ sociálního zabezpečení, úřadů práce, finančních úřadů, penzijních společností, profesních asociací a zaměstnavatelů. Pro veřejnost je připraven manuál k důchodové reformě (k nalezení mimo jiné na stránkách příslušných ministerstev), informační letáky a také služby informačního call centra. MPSV také spustilo speciální stránky s informacemi k penzijní reformě. mpsv.cz/rozcestnik/ Sdělení ČNB k pokynům EIOPA V návaznosti na pokyny EIOPA podle nařízení o EIOPA 11 vydala ČNB sdělení k pokynům EIO- 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010, o zřízení Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění ("Nařízení EIOPA"). PA, potvrzující, že se těmito pokyny bude řídit. Aktuálně se jedná o Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami, které obsahují doporučení pro vyřizování obdržených stížností pojišťovnami za účelem zajištění přiměřené ochrany pojistníků. Pokyny mj. specifikují postup pro nakládání se stížnostmi a jejich vyřizování, jejich evidenci či informování orgánu dohledu o stížnostech a jejich vyřizování. Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu V návaznosti na ZDS 12 vydala počátkem února ČNB vyhlášku specifikující podmínky pro nabídku pojištění důchodu z důchodového spoření. Vyhláška upravuje způsob uveřejňování nabídek pojištění jednotlivých druhů důchodů z důchodového spoření na internetových stránkách pojišťoven. Mj. stanoví požadavek, aby každá pojišťovna vytvořila programovou aplikaci, která umožní po zadání výše prostředků účastníka v důchodovém spoření a jeho věku poskytnutí informace o základních parametrech důchodu vč. garantované výše splátky důchodu a případného investičního výnosu. Stanovisko ČNB ke zprostředkování penzijního připojištění V lednu ČNB vydala stanovisko k problematice režimu, ve kterém probíhá po zprostředkování penzijního připojištění vč. změn stávajících smluv a navyšovaní příspěvku účastníků. ČNB dospívá k závěru, že zprostředkování týkající se penzijního připojištění se státním příspěvkem, není nutně podmíněno registrací zprostředkovatele u ČNB a pokud se nedotýká doplňkového penzijního spoření, má i nadále živnostenský režim. Pokud jsou však poskytovány také informace o doplňkovém penzijním spoření je získání registrace dle ZDPS nezbytné. Stanovisko ČNB k registraci investičních zprostředkovatelů a vázaných zástupců Na konci ledna ČNB zveřejnila stanovisko k otázkám registrace investičních zprostředkovatelů (IZ) a vázaných zástupců (VZ). ČNB se mj. vyjádřila k tomu že VZ může mít zapsanou v registru ČNB jakoukoliv z činností podle 32a 12 Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření ve znění zákona č. 399/2012 Sb.

8 odst. 1 ZPKT, a to za podmínky, že příslušnou činnost smí vykonávat zastoupený a že VZ splňuje podmínku potřebné odbornosti. Vždy musí být zapsána alespoň jedna z činností podle 32a odst. 1 ZPKT. Tzn. je přípustná situace, kdy VZ vykonává jen jednu z činností uvedených v 32a ZPKT(např. přijímání a předávání pokynů). ČNB dále upřesnila, že podmínkou zápisu oprávnění VZ nabízet a zprostředkovávat důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření je předchozí nebo alespoň současný zápis některé z činností podle 32a odst.1 ZPKT. K usnadnění zápisu oprávnění VZ nabízet a zprostředkovávat důchodové spoření a doplňkové penzijní spoření vydala ČNB doporučení podání žádosti o zápis do seznamu vázaných zástupců. Metodika ČNB k registračnímu a licenčnímu systému ČNB publikoval metodiku k elektronickému systému pro registrace a další licenční řízení, který umožňuje podávání žádostí o registrace (zejm. IZ, VZ) v elektronické podobě. Opatření NBS k důchodovým a doplňkovým důchodovým fondům 12. února 2013 bylo zveřejněno v Sbírce zákonů pod částkou 38/2013 s účinností od opatření k oceňování. Opatření k řízení rizik (zveřejněno pod částkou 5/2013) a opatření o předchozích souhlasech (zveřejněno pod částkou 6/2013) nabyla účinnosti od Bližší informace lze nalézt v bulletinu listopad&prosinec 2012 a zde Návrh opatření NBS o solventnosti a minimální výšce garančního fondu pojišťovny a zajišťovny 13 Navrhovaným opatřením se zvyšují sumy ve výpočtu solventnosti s cílem zohlednění změn evropského indexu spotřebitelských cen. Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na Bližší informace lze nalézt zde https://lt.justice.gov.sk. 13 Návrh opatrenia Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 25/2008 o solventnosti a minimálnej výške garančného fondu poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne v znení opatrenia č. 12/ Regulace finančního trhu Příprava nové AML směrnice Na počátku února zveřejnila Evropská komise ("Komise") návrh nové právní úpravy v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tato iniciativa navazuje na doporučení vydané Financial Action Task Force. Nový režim je tvořen směrnicí o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu ("AML směrnice") a návrh nařízení o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků ("Nařízení o informacích"). Tyto předpisy mají nahradit stávající právní úpravu, zejm. třetí směrnici o praní peněz a prováděcí směrnici o politicky exponovaných osobách. Nová právní úprava mj. rozšiřuje okruh osob, na které dopadají povinnosti v oblasti prevence praní špinavých peněz. Zásadní změnou je požadavek, aby každá právnická osobám vždy identifikovala své konečné vlastníky a informace poskytla na požádání příslušnému FAU, příp. finančnímu úřadu, což by šlo daleko nad rámec aktuálně schvalovaného rušení anonymních akcií v tuzemsku. Dále se zavádí povinnost systematického hodnocení rizika praní špinavých peněz, zavádí se režim zjednodušené identifikace a režim zpřísněné identifikace zákazníků. Dále rozšiřuje vymezení politicky exponovaných osob, které by nově mělo zahrnovat nejen zahraniční, ale i tuzemské osoby, a významným způsobem rozšiřuje spolupráci národních finančních analytických útvarů, daňových orgánů a evropských orgánů dozoru nad finančním trhem - EBA, ESMA a EIOPA. ec.europa.eu/internal_market Vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech mezi ČR a některými offshore centry Dne 7. ledna 2013 byly publikovány ve Sbírce mezinárodních smluv tyto dohody o výměně informací v daňových záležitostech: Dohoda mezi vládou ČR a: Vládou Gurnsey, která byla podepsána dne 15. září v Londýně a vstoupila v platnost dne 9. července 2012; Ostrovem Man, která byla podepsána dne 18. července v Londýně a vstoupila v platnost dne 18. května 2012; Republikou San Marino, která byla podepsána dne 25. listopadu v Londýně a vstoupila v platnost dne 6. září 2012.

9 Dne 14. ledna 2013 byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv dohoda mezi Vládou ČR a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána dne 13. června Tyto dohody jsou relevantní mj. ve vztahu k investicím českých daňových rezidentů do alternativních fondů vč. trustových struktur v offshore jurisdikcích. N/A 6. Obchodní společnosti a související otázky Veřejná diskuse k možnosti přeshraniční změně sídla společností V návaznosti na Akční plán 2012 pro evropské právo obchodních společností a řízení podniků 14 předložila v lednu Komise k veřejné diskusi záměr umožnit přeshraniční změnu sídla obchodních společností v EU. Cílem veřejné diskuse je získat informace a data nezbytná k přípravě harmonizované právní úpravy, která by nastavila pravidla a podmínky pro přeshraniční změnu sídla společností. Návrh konkrétní legislativních opatření v této oblasti lze očekávat koncem letošního roku. ec.europa.eu/internal_market/consultations Datum účinnosti nového občanského zákoníku zůstalo nezměněno Vláda na svém jednání dne potvrdila datum účinnosti nového občanského zákoníku, který má začít platit od ledna příštího roku. Vláda schválila návrh rejstříkového zákona a další předpisy navazující na rekodifikaci soukromého práva Na konci února schválila vláda návrh nového zákona o zvláštních řízeních soudních, návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (tzv. rejstříkový zákon ), návrh novelizace občanského soudního řádu, návrh novelizace insolvenčního zákona a návrh doprovodného zákona. Předkládané předpisy se soustřeďují zejména na věcné úpravy souvi- 14 Pro podrobnější informace k akčnímu plánu viz Bulletin BBH 11-12/2012 dostupný na sející s novými instituty soukromého práva, které přináší nový občanský zákoník. Zásadní změnou je nová koncepce civilního soudního řízení, kdy občanský soudní řád bude upravovat pouze řízení sporná a zcela nový zákon o zvláštních řízeních soudních bude upravovat řízení nesporná a jiná zvláštní řízení, a to za subsidiárního použití občanského soudního řádu. Rejstříkový zákon si klade za cíl sjednotit hmotnou a procesní úpravu zápisů do jednotlivých rejstříků, zrychlení samotného procesu zápisu a nově umožnit provádění zápisů do rejstříků notářům. Zákon upravuje obchodní rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů (v současnosti rejstřík veřejně prospěšných společností) a rejstřík společenství vlastníků jednotek, k jejichž vedení budou i nadále příslušné krajské soudy. Novinkou je možnost tzv. předregistrace názvu obchodní korporace i změna výčtu povinných údajů, které se budou do rejstříků zapisovat. Novelizace insolvenčního zákona přináší kromě harmonizace s novým občanským zákoníkem také některé koncepční změny (např. nový způsob určování insolvenčních správců, nebo zavedení společného insolvenčního návrhu manželů spojeného s návrhem na povolení oddlužení). Návrh doprovodného zákona obsahuje novely 124 dalších předpisů. Pokud všechny zmíněné doprovodné předpisy projdou schvalovacím procesem, měly by nabýt účinnosti společně s novým občanským zákoníkem, a to 1. ledna Zrušení anonymních akcií na majitele Poslanecká sněmovna schválila na svém zasedání ze dne 19. února 2013 návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností z dílny ministerstva spravedlnosti. Návrh zákona řeší problematiku listinných akcií na majitele. Nová právní úprava nabízí akciovým společnostem tři možnosti řešení. Pokud akciová společnost bude chtít zachovat akcie na majitele, bude muset povinně provést jejich zaknihování u Centrálního depozitáře, nebo jejich imobilizaci, tedy fyzické uložení, u banky podléhající dohledu ČNB. Jestliže si akciová společnost žádnou z výše uvedených variant nevybere, budou se její listinné akcie na majitele považovat od 1. ledna 2014 za listinné akcie na jméno. Dokud si držitel akcií nezajistí výměnu akcií na jméno, nebude moci vykonávat práva s akcií spojená, tj. hlasovat na valné hromadě, pobírat dividendu apod. Návrh navazuje na již platný zákon o obchodních korporacích.

10 Nová úprava insolvenčních správců 15 Navrhovaná právní úprava novým způsobem upravuje způsob jmenování správců. Nově se seznam insolvenčních správců rozčleňuje na oddíly restrukturalizačních správců, konkurzních správců pro právnické osoby a konkurzních správců pro fyzické osoby. Tím se správcům umožní specializace a budou moci vykonávat jenom tu agendu, o kterou mají zájem. Návrh zákona byl předložen k pojednání Národní radě. Účinnost nové právní úpravy je navrhovaná na Bližší informace lze nalézt zde Nařízení vlády k obchodnímu zákoníku nabylo účinnosti Na počátku února nabylo účinnosti nařízení vlády, které upravuje zákonnou výši úroků z prodlení a výši paušálních nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Nařízení navazuje na připravovanou novelu obchodného zákoníku. Bližší informace lze nalézt v bulletinu listopad&prosinec 2012 a na 15 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

11 Advokátní kancelář BBH, advokátní kancelář, v. o. s. dlouhodobě poskytuje svým klientům právní poradenství v oblasti práva finančních trhů. V rámci svých služeb nabízí také základní informační servis o nejvýznamnějších aktualitách v oblasti regulace a práva finančního trhu. Bulletin BBH je určen pouze jako obecná informace o některých důležitých novinkách a událostech v oblasti finančních trhů a související právní problematice. Jeho obsah není právním poradenstvím ani doporučením k určitému postupu v konkrétní situaci. V případě zájmu o další informace nebo o individuální poradenství nebo konzultaci nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené adrese. Kontakt: BBH, advokátní kancelář, v. o. s. Klimentská 1207/ Praha 1 Tel.: Fax: Web: IČO: DIČ: CZ Městský soud v Praze oddíl A, vl ID datové schránky: 5e2sxwg Kde nás najdete:

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2012

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2012 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2012 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 3 3. Bankovnictví a platební

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2012

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2012 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2012 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy..2 2. Kolektivní investování...4 3. Bankovnictví a platební systémy...5

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. červenec & srpen 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. červenec & srpen 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti červenec & srpen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy...2 2. Investiční fondy...3 3. Bankovnictví a platební systémy...4

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti. září & říjen 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 3 3. Bankovnictví a platební systémy.

Více

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti březen & duben 2012

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti březen & duben 2012 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti březen & duben 2012 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 2 3. Bankovnictví a platební systémy...

Více

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin BBH květen & červen 2011

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin BBH květen & červen 2011 Právní aktuality - Finanční trh Bulletin BBH květen & červen 2011 Obsah: 1. Investiční nástroje, komodity a trhy 2. Kolektivní investování 3. Bankovnictví a platební systémy 4. Pojišťovnictví a penzijní

Více

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin září & říjen 2009

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin září & říjen 2009 Právní aktuality - Finanční trh Bulletin září & říjen 2009 Obsah: 1. Investiční nástroje, komodity a trhy 2. Kolektivní investování 3. Bankovnictví a platební systémy 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy

Více

Právní aktuality - Finanční trh červenec & srpen 2011

Právní aktuality - Finanční trh červenec & srpen 2011 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh červenec & srpen 2011 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.2 2. Kolektivní investování...6 3. Bankovnictví a platební systémy... 10 4. Pojišťovnictví

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2011

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2011 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti listopad & prosinec 2011 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Kolektivní investování... 4 3. Bankovnictví a platební

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti květen & červen 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy...

Více

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin květen & červen 2009

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin květen & červen 2009 Právní aktuality - Finanční trh Bulletin květen & červen 2009 Obsah: 1. Investiční nástroje, komodity a trhy 2. Kolektivní investování 3. Bankovnictví a platební systémy 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti. březen & duben 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti. březen & duben 2014 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti březen & duben 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Investiční fondy... 2 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 5 3. Bankovnictví a platební systémy... 7 4.

Více

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin září & říjen 2010

Právní aktuality - Finanční trh. Bulletin září & říjen 2010 Právní aktuality - Finanční trh Bulletin září & říjen 2010 Obsah: 1. Investiční nástroje, komodity a trhy 2. Kolektivní investování 3. Bankovnictví a platební systémy 4. Pojišťovnictví a penzijní fondy

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2013

FINANČNÍM TRHEM v roce 2013 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2013 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2013 ISBN 978-80-87225-54-7 OBSAH ÚVOD 5 A. DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM V ROCE 2013 7 1. LEGISLATIVNÍ

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2014

FINANČNÍM TRHEM v roce 2014 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2014 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2014 ISBN 978-80-87225-60-8 OBSAH ÚVOD 5 EXECUTIVE SUMMARY 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM TRHEM V ROCE 2014

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2010

FINANČNÍM TRHEM v roce 2010 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2010 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2010 ISBN 978-80-87225-31-8 OBSAH ÚVODEM 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

Bulletin BBH. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Základní přehled nového režimu pro fondový byznys

Bulletin BBH. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Základní přehled nového režimu pro fondový byznys Bulletin BBH Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Základní přehled nového režimu pro fondový byznys srpen 2013 Nový zákon o investičních společnostech a fondech Bulletin srpen 2013

Více

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012

Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Bulletin BBH Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech květen 2012 Obsah 1. Návrh zákona obecný přehled... 2 2. Východiska navrhované úpravy... 2 3. Členění investičních fondů...

Více

Nový zákon o platebním styku. Bulletin BBH - listopad 2009

Nový zákon o platebním styku. Bulletin BBH - listopad 2009 Nový zákon o platebním styku Bulletin BBH - listopad 2009 Nový zákon o platebním styku Nový zákon o platebním styku, který byl na začátku září vyhlášen ve sbírce zákonů 1 ( ZPS ), přináší zásadní změny

Více

A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE

A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE OBSAH P ř e d m l u v a 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2 1. ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH OVLIVŇUJÍCÍCH BANKOVNÍ PODNIKÁNÍ 2 2. SOUČASNÝ STAV REGULACE BANKOVNÍHO PODNIKÁNÍ 5 3. HODNOCENÍ SOULADU BANKOVNÍ REGULACE

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2011

FINANČNÍM TRHEM v roce 2011 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2011 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2011 ISBN 978-80-87225-39-4 OBSAH ÚVODEM 6 RESUMÉ 7 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 8 ÚVOD 10 A. DOHLED

Více

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V)

NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) MINISTERSTVO FINANCÍ Konzultační materiál NÁRODNÍ DISKRECE DLE NĚKTERÝCH EVROPSKÝCH PŘEDPISŮ REGULUJÍCÍCH KAPITÁLOVÝ TRH (MIFID II, MIFIR, MAR, TD II A UCITS V) 1 KONZULTAČNÍ MATERIÁL Národní diskrece

Více

Právní aktuality Novinky v oblasti kolektivního investování. Bulletin BBH červenec 2011

Právní aktuality Novinky v oblasti kolektivního investování. Bulletin BBH červenec 2011 Právní aktuality Novinky v oblasti kolektivního investování Bulletin BBH červenec 2011 Novinky v oblasti kolektivního investování V polovině července nabyla účinnosti zásadní novela zákona o kolektivním

Více

IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA. A. Obecná část

IV. DŮVODOVÁ ZPRÁVA. A. Obecná část DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi

Více