6.4 Redispečink Realizace investice PST Hradec FINANČNÍ NÁKLADY NÁPRAVNÝCH OPERATIVNÍCH OPATŘENÍ Redispečink v ES ČR a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.4 Redispečink... 24 6.5 Realizace investice PST Hradec... 24 7 FINANČNÍ NÁKLADY NÁPRAVNÝCH OPERATIVNÍCH OPATŘENÍ... 25 7.1 Redispečink v ES ČR a"

Transkript

1

2 Obsah 1 POZIČNÍ DOKUMENT MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ... 4 Úvod: bezpečné fungování elektrizačních soustav... 4 Bezpečnost provozu středoevropských elektrizačních soustav do roku Vnitřní opatření společnosti ČEPS do roku Návrhy společnosti ČEPS jak zvrátit nepříznivý vývoj bezpečnosti provozu VÝVOJ VtE, TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ A PŘENOSOVÝCH SÍTÍ DO 2015/ Cíle 20/20/20 v EU a DE Úvod Závazné cíle pro EU a členské země Cíle pro Německo Rozvoj větrné energie v EU a Německu do r Rozvoj větrné energie v Evropě Rozvoj VtE v Německu Koordinace provozu mezi provozovateli přenosových soustav TSC Rozvoj trhu, i v kontextu vývoje VtE Financování projektů VtE a jejich integrace - v kontextu EU finančních zdrojů a výzev Rozpor mezi délkou povolovacích procesů pro větrné parky (vč. příbřežních) a pro výstavbu přenosové infrastruktury VÝSLEDKY EWIS Výsledky EWIS, platné pro region střední a východní Evropa a pro ČR Celospolečenské náklady na VtE a její integraci do sítí EWIS definoval řadu podmínek pro úspěšnou integraci VtE Pro ČEPS důležité výsledky tržního modelu EWIS Opatření na zmírnění rizik ve střední Evropě HISTORIE LISTOPADOVÝCH PŘETĚŽOVÁNÍ PS ČR (v letech 2008, 2009) Příčiny Modelová kritická situace v listopadu 2008 a pravděpodobnost opakování Nápravná opatření ANALYTICKÉ SÍŤOVÉ VÝPOČTY VLIV POSÍLENÍ SÍTÍ A INSTALACE PST Srovnání modelu HNBE s REFERENČNÍM modelem Vliv instalace PST na německo-polském profilu (model HNBE) Vliv nedokončení posílení sítí v Německu a Rakousku (model HNBE) Vyhodnocení výpočtů OPATŘENÍ ČEPS PRO UDRŽENÍ BEZPEČNÉHO PROVOZU Posilování vedení, investiční akce Proměnlivé zatížitelnosti linek podle období/počasí Rekonfigurace prvků sítě a jiná plánovaná opatření Změna základního zapojení HRA a HRD Převedení V412 z HRA do HRD Převedení blokového vedení EPR z HRD do HRA Další možnosti rekonfigurace Dílčí závěr - Rekonfigurace prvků sítě a jiná plánovaná opatření

3 6.4 Redispečink Realizace investice PST Hradec FINANČNÍ NÁKLADY NÁPRAVNÝCH OPERATIVNÍCH OPATŘENÍ Redispečink v ES ČR a opatření u sousedů v rámci bilaterálních smluv Nápravná opatření v rámci TSC PŘÍPADNÉ FINANČNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY ČEPS, VYVOLANÉ RŮSTEM ZDROJŮ VtE, TRŽNÍMI SILAMI A OPATŘENÍMI NA PL/DE PROFILU NUTNÉ EXTERNÍ PODMÍNKY PRO BEZPEČNÝ PROVOZ PS VE STŘ. EVROPĚ K ROKU 2013/ Dokončení linek mezi severem a jihem Německa Případné odstoupení PSE Operator od stavby PST Důsledné fungování TSC Operativní regulace výkonů VtE v Německu Operativní regulace importů do Rakouska ZÁVĚR Seznam použitých zkratek

4 1 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Poziční dokument společnosti ČEPS: Bezpečnost provozu přenosových soustav v ČR a ve střední Evropě do roku 2015 Studie EWIS (European Wind Integration Study - zanalyzovala rozvoj větrných zdrojů do roku 2015 a vypracovala realistický tržní model evropských sítí k tomuto datu. Modelové výpočty ukázaly na kritickou úroveň provozování přenosových soustav ve středoevropském regionu, které bude stále více ovlivňováno dynamicky narůstajícími větrnými kapacitami s přerušovanou výrobou v oblasti Severního a Baltského moře. Další skutečností, se kterou se budou muset, bez ohledu na budoucí prognózy instalovaných větrných kapacit, provozovatelé přenosových soustav vyrovnat jsou předpokládané masivní tržní transakce (např. export z Německa do Rakouska). Zpráva EWIS doporučila řadu opatření jak identifikovaným problémům čelit. I přes tato doporučení však provozovatelé přenosových soustav v regionu CEE přistupují k řešením (výstavba transformátorů s regulací fáze), kterými sice ochrání svůj systém, za nějž jsou odpovědni, ale zároveň tím vytěsní toky výkonů ke svým sousedům. Tento poziční dokument analyzuje kritický stav, ve kterém se mohou ocitnout středoevropské přenosové soustavy v horizontu pěti let, pokud se na mezinárodní úrovni nezrealizují účinná nápravná opatření sladění růstu větrných zdrojů s rozvojem síťových investic, přehodnocení některých investičních záměrů, harmonizace obchodních aktivit s fyzikálními možnostmi sítí, zlepšená koordinace mezi provozovateli přenosových soustav a účinná regulace výroby z větrných zdrojů v případě ohrožení bezpečnosti provozu soustav Úvod: bezpečné fungování elektrizačních soustav Přenosové soustavy na evropském kontinentě jsou navzájem synchronně propojeny a tvoří jeden fyzikální celek od Portugalska po Polsko a z Dánska do Řecka. Toto propojení umožňuje na jedné straně obchody s elektřinou a vzájemnou solidární výpomoc mezi jednotlivými provozovateli přenosových soustav (PPS), na straně druhé dochází v synchronním systému současně ke sdílení problémů v podobě systémových poruch či nestabilitě. Je důležité si rovněž uvědomit, že sjednané obchody s elektřinou mezi dvěma zeměmi vyvolávají fyzikální toky výkonů, které zdaleka nenásledují obchodní cesty takových tržních transakcí. Tyto toky sledují cestu nejmenšího odporu v síti, takže např. export elektřiny z Německa do Rakouska z části prochází přes Polsko a Česko, protože tato elektrická cesta je kratší než přímým ale přitom nedostatečným propojením uvnitř Německa a do Rakouska. Takto jsou zatížena a mohou být i přetížena sousední přenosová vedení. Toky výkonů jsou ovlivňovány umístěním výrobních kapacit a míst spotřeby. Jinými slovy, elektřina teče z místa jejího přebytku do místa její nejbližší spotřeby. Takže fouká-li vítr na severu Německa, přebytek výkonu z obnovitelných zdrojů elektřiny OZE je záměrně, podle vnitroněmeckých pravidel, přenášen k místům spotřeby na jihu na základě pravidla rovnoměrné spotřeby elektřiny vyrobené v OZE ale opět cestou nejmenšího odporu, tedy paralelními cestami přes Benelux na západě a Polsko a Česko na východě. V elektrizační soustavě navíc musí být v každém okamžiku suma spotřeby přesně krytá výrobou, jinak dojde k odchylkám nominální frekvence 50 Hz, poklesu kvality elektřiny a poruchám v zásobování. Zdroje s přerušovanou a těžko predikovatelnou výrobou, jako větrné, musí být zálohovány klasickými kapacitami, aby nedošlo k přerušením dodávek elektřiny spotřebitelům. Z důvodu bezpečnosti se musí počítat s výpadky výrobních jednotek a prvků infrastruktury. V každém okamžiku musejí být soustavy v režimu bezpečného provozu, a to i při výpadku jednoho síťového elementu mají tedy splňovat bezpečnostní kritérium n-1. Bezpečnost provozu středoevropských elektrizačních soustav do roku 2015 Studie EWIS varuje před kritickou situací ve středoevropských přenosových soustavách a v síti České republiky v následujících pěti letech. Primární příčinou problémů v přenosové soustavě 4

5 ČR jsou tzv. kruhové toky a paralelní toky výkonů z výrobních lokalit VtE na severu Německa a masivní export elektřiny z Německa do Rakouska. Oba tyto fenomény způsobí přetěžování vnitřních sítí ČR a Polska k roku 2015 už v základním stavu tedy bez výpadku vedení. Podle simulačních výpočtů na tržním modelu bude profil CZ-DE omezován po cca 30 % roku. V případě vyšších exportů z Německa do Rakouska (řádově 5000 MW a výše) nebude možné dodržet v PS ČR kritérium n-1, a to ani za předpokladu, že bude realizováno plánované posílení sítí v Německu a zejména v Rakousku (4 nová dvojitá vedení 400 kv). Při plánované instalaci transformátorů s regulací fáze (PST) v Polsku (a jejich omezení přenosu z Německa na plánované hodnotě 2500 MW) nebude takový export možný vůbec. Došlo by totiž k přetížení vedení V420 už v základním zapojení (tj. bez výpadku jiného vedení), nehledě na přetěžování vedení v sousedních soustavách. Bohužel ČEPS nebyla přizvána jako účastník rozvojových studií o vlivu staveb dvou transformátorů s regulací fáze polským provozovatelem PS PSE Operator na sousední soustavy. Vnitřní opatření společnosti ČEPS do roku 2015 ČEPS bude realizovat řadu vnitřních opatření s cílem minimalizovat dopady nepříznivých mezinárodních faktorů na bezpečnost provozu. Mezi nejvýznamnější patří: Trvalé přepojení vedení V412 z rozvodny Hradec Východ do rozvodny Hradec Západ a vedení V420 naopak, Zvýšení zatížitelnosti vedení V412 z původní hodnoty 1740 A na 2000 A. Bude aplikována zvýšená zatížitelnost vybraných vedení v době příznivých povětrnostních podmínek, takže přenosová schopnost může stoupnout až o 20 %. Řada rekonfigurací vedení a zapojení rozvoden má za cíl omezit přetěžování určitých prvků sítě. Naopak, redispečink, tedy krátkodobá aktivace/deaktivace výroby v konkrétní oblasti nemůže být využita jako efektivní nástroj při řešení provozních situací. Návrhy společnosti ČEPS jak zvrátit nepříznivý vývoj bezpečnosti provozu Jedním z důležitých nástrojů je zlepšení koordinace v přípravě provozu i v reálném čase mezi dispečinky středoevropských provozovatelů přenosových soustav (PPS). ČEPS podporuje aktivity jedenácti PPS v rámci iniciativy TSC TSO Security Cooperation, která bude v budoucnu účinným nástrojem pro koordinované řízení přenosových soustav v regionu. V této souvislosti by bylo žádoucí, aby se do budoucna do tohoto systému zapojili i další PPS z regionu střední a východní Evropy. Alarmující předpovědi EWIS i vlastních modelových výpočtů ČEPS akcentují nutnost najít další účinná opatření i mimo ČEPS, která zamezí přetěžování sítí a dovolí jejich bezpečné provozování do roku 2015 a dále. Je nezbytné dojít k vzájemnému konsensu mezi zainteresovanými stranami Německa, Rakouska, Polska a ČR k provedení následujících opatření: Německo koordinovat množství připojovaných VtE s rozvojem sítí ve střední Evropě a v nouzových situacích operativně snižovat hodnoty výkonu z VtE do doby, než Německo zajistí všechna potřebná posílení svých přenosových soustav, Německo včas uvést do provozu potřebná posílení přenosových soustav, Polsko přehodnocení rozhodnutí PSE Operator o instalaci PST, které zhorší přetěžování prvků sítě ČEPS, Pokud se potvrdí identifikovaná rostoucí ohrožení bezpečnosti provozu přenosové soustavy České republiky, způsobená zpožděním posílení přenosové soustavy Německa a instalací PST na polsko-německém profilu, ČEPS nainstaluje nadproudové ochrany na svých vybraných vedeních jako obranu proti zničení prvků přenosové soustavy ČR, Německo/Rakousko omezení předpokládaného objemu importů do Rakouska z Německa tak, aby obchodní výměna nepřevyšovala fyzické možnosti propojených soustav. Podle dat entsoe.net a modelových výpočtů zprávy EWIS vyčlenění tohoto profilu z alokačního mechanizmu způsobuje velké odchylky mezi obchodními a skutečnými (fyzickými) přenosy a vyvolává toky, které přetěžují okolní soustavy, zejména soustavu ČEPS. 5

6 Úspěšná integrace obnovitelných zdrojů energie, především větrných elektráren, nezávisí pouze na míře finanční, administrativní a politické podpory těchto zdrojů, ale ve stejné míře i na adekvátním rozvoji přenosové infrastruktury a na podmínkách jejího bezpečného provozování. K tomu je třeba prosadit důležité nástroje zkrátit administrativní povolovací řízení, povýšit stavbu liniových staveb jako politickou prioritu a alokovat evropské prostředky do projektů posílení evropských sítí. Důsledkem bude vyrovnání se s masivními toky, vyvolanými geograficky koncentrovanou výrobou z větrných zdrojů a volného mezinárodního obchodu s elektřinou. Všechny kroky, které budou realizovány v souvislosti s integrací obnovitelných zdrojů energie, musejí být na národní, regionální i celounijní úrovni důsledně diskutovány relevantními entitami (provozovatelé přenosových soustav, regulační orgány, výrobci elektřiny, distribuční společnosti, obchodníci s elektřinou ). ČEPS si je vědoma, že implementace těchto opatření je závislá nejen na rozhodnutí provozovatelů PS, ale především na legislativním a politickém prostředí. Apeluje proto i na zákonodárce, regulační orgány a na politiky, aby při znalosti problémů, které jsou před námi, přijímali racionální a odpovědná rozhodnutí. Vzhledem k existenci mnohaletého cyklu plánování v energetice, povolování a stavby přenosové infrastruktury (až okolo 10 let) vyvstává také nutnost zpracování nové studie EWIS, která by prozkoumala dopad předpokládaného rozvoje kapacit VtE na provoz sítí k roku 2020/2025 a identifikovala nezbytné podmínky pro jejich bezpečnou integraci, včetně definice nutného posílení sítí. 6

7 2 VÝVOJ VtE, TRŽNÍHO PROSTŘEDÍ A PŘENOSOVÝCH SÍTÍ DO 2015/ Cíle 20/20/20 v EU a DE Úvod Evropská unie přijala v roce 2008 balíček opatření zaměřený na boj proti klimatickým změnám a na zlepšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti v oblasti dodávek energie (klimatickoenergetický balíček - iniciativa ). Řeší tři základní oblasti z hlediska EU jako celku: snížení vlastních emisí o 20 % ve srovnání s úrovněmi roku 1990, zvýšení, resp. dosažení 20 % podílu obnovitelné energie na energetické spotřebě a zlepšení (zvýšení o 20 %) energetické účinnosti, tj. snížení energetické spotřeby o cca 13 %. Pro každý stát z tohoto balíčku vyplývají konkrétní cíle, jichž musí do roku 2020 závazně dosáhnout. Tyto závazky jsou mj. součástí přílohy č. 1 směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů energie (OZE). Česká republika tak má v souladu s obsahem směrnice dosáhnout v roce % podílu energie z OZE (oproti 6,1% podílu z r. 2005) na hrubé konečné spotřebě energie země, Německo pak ke stejnému datu má dosáhnout 18% podílu (z úrovně 5,8 % v r. 2005) Závazné cíle pro EU a členské země Každý stát musí dle obsahu směrnice o podpoře využívání energie z OZE vypracovat závazný Národní akční plán, v němž uvede, jak konkrétního národního cíle dosáhne a zároveň si stanoví limity/podíly energie z OZE v dopravě a při výrobě elektřiny, výtápění a chlazení v roce Pro sektor elektřiny to pak znamená určení podílů jednotlivých druhů OZE v závislosti na tom, jakým druhem zdrojů daná země disponuje (solární, větrnou, vodní, mořskou, přílivovou a geotermální energii, biomasou ). Každá členská země by měla Národní akční plán (National Renewable Energy Action Plan - NREAP) předložit Komisi nejpozději do Národní cíle pro sektor elektřiny mohou být např. vzaty v úvahu při přípravě a následné aktualizaci desetiletého plánu rozvoje sítí EU (TYNDP Ten-Year Network Development Plan), jehož tvorba je v kompetenci asociace ENTSO-E. Tento, dle obsahu nařízení č. 714/2009 ES nezávazný plán, zahrnuje vytváření modelů integrované sítě, vypracovávání scénářů, výhled přiměřenosti výrobních kapacit v Evropě (tedy i prognózy instalovaného výkonu ve větrných elektrárnách - VtE) a posouzení odolnosti soustavy. Pro dosažení požadovaných cílů (národních i celounijních) je ve velké míře unijními institucemi podporováno využívání větrné energie. Evropská unie si uvědomuje obrovský potenciál větrné energie zvláště na moři, který se stane pro mnohé členské státy nástrojem pro splnění cílů a uvádí, že je pravděpodobné, že do roku 2020 bude využitý potenciál větrné energie na moři zhruba 30-40x vyšší, než je současná instalovaná kapacita (1,1 GW instalovaných v příbřežních elektrárnách na moři z celkových 56,5 GW instalovaných ve VtE v EU v r. 2007), a v časovém horizontu do roku 2030 by to mohlo být až 150 GW Cíle pro Německo Díky disponibilitě vhodných podmínek pro instalování masivních větrných zdrojů, bylo Evropskou unií vybráno právě Německo, jakožto vhodná lokalita pro rozvoj větrných elektráren, a to jak pozemních, tak příbřežních. Vzhledem k deklarované podpoře nových příbřežních větrných parků v Severním a Baltském moři bude tento trend do roku 2020 pokračovat. Německo bude i z tohoto důvodu zahrnuto do prioritních opatření v oblasti infrastruktury, kde se počítá s vytvořením Severomořské příbřežní sítě, která by měla být budována z důvodu optimálního vzájemného propojení vnitrostátní sítě západní Evropy s novými plánovanými projekty mořských větrných elektráren. 1 Sdělení Komise EP, Radě, EHV a VR Větrná energie na moři: opatření nezbytná pro splnění cílů energetické politiky na rok 2020 a dále, 12. prosince

8 2.2 Rozvoj větrné energie v EU a Německu do r V období se souhrnný instalovaný výkon větrných elektráren (VtE) v EU zvyšoval v průměru o 32 % ročně, přičemž v roce 2007 přes 40 % veškeré nové kapacity na výrobu elektřiny, přidané do evropských distribučních soustav, pocházelo z větrných elektráren Rozvoj větrné energie v Evropě Obrázek 2-1 Odhady instalovaných kapacit VtE Best estimate Nejlepší odhad a Optimal - Optimistic Wind Optimistický scénář podle zprávy EWIS Celkově by do roku 2015 dle prognózy větrných kapacit podle scénářů Best estimate a Optimal Optimistic Wind studie EWIS mohlo být v rámci Evropy (evropská 27 a Švýcarsko) instalováno ve větrné energii od cca 140 do 183,6 GW (viz Obr. 2-1). Podle modelového scénáře použitého v druhém Strategickém přezkumu energetické politiky EU bude do roku 2020 tvořit větrná energie více než třetinu veškeré elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů a do roku 2030 to bude téměř 40 %, což bude k tomuto časovému horizontu představovat celkovou investici ve výši nejméně mld. EUR. Ke konci roku 2009 už bylo v rámci evropské 27 souhrnně instalováno téměř MW ve větrné energii, v celé Evropě to bylo MW. V roce 2009 bylo v rámci EU instalováno celkově MW nových kapacit VtE, přičemž největší nárůst byl zaznamenán ve Španělsku, Německu, Francii, Itálii a ve Velké Británii Rozvoj VtE v Německu Německo patří k zemím s nejvyšším instalovaným výkonem VtE. Progresivní nárůst větrných elektráren nastal od druhé poloviny 90. let 20. století. V období vzrostl instalovaný výkon OZE z 4651 na MW, ve VtE byl nárůst z 56 na MW. Podíl výroby OZE na spotřebě elektřiny se v tomto období téměř zpětinásobil v roce 1990 činil 3,4 %, v roce 2008 to bylo 15,1 %, díky zejména vodním a větrným elektrárnám a výrobě elektřiny z biomasy. Celková výroba elektřiny z OZE činila v roce 2008 více než 92 TWh, tedy více než celková spotřeba ČR. Odhaduje se, že z předpokládaného instalovaného výkonu větrných elektráren v roce 2015 v Evropě (až 139 GW) by největší koncentrace nových zdrojů mohla být v Německu (a Španělsku), přičemž v případě Německa se očekává do roku 2030 minimálně zdvojnásobení počtu větrných elektráren na moři (viz Obr. 2-2). 8

9 Obrázek 2-2: Integrace větrné energie v Německu (zdroj:wind Energy VDMA Power System) 2.3 Koordinace provozu mezi provozovateli přenosových soustav TSC Při řízení provozu propojených soustav v nestabilních podmínkách neřízeného připojování a odpojování části zdrojů (OZE) se ukazuje jako nezbytná spolupráce mezi provozovateli přenosových soustav (provozovatelé PS) v regionu střední a východní Evropy. Jedině důslednou a cílenou koordinací nápravných opatření, prováděných v propojených sítích, lze dosáhnout alespoň významného snížení dopadů vysoké výroby ve VtE na severu Evropy a zvyšujících se tržních aktivit na porušování kritéria spolehlivého provozu či lokálního přetěžování prvků sítě. Podle zkušeností z předchozích provozních situací vedly nekoordinované kroky jednotlivých dispečinků k přesouvání problémů na sousední přenosové systémy. Touto situací dotčení provozovatelé PS v regionu střední a východní Evropy (společnosti amprion, ČEPS, EnBW, Tiwag, PSE Operator, swissgrid, TenneT, transpower, 50Hertz, Verbund a VKW Netz), zásobující cca 170 milionů obyvatel se na podzim roku 2008 dohodli na společném postupu cestou decentralizované koordinace provozu. Byla podepsána smlouva, na základě které byl spuštěn projekt TSC (http://www.tso-security-cooperation.eu). Cílem této iniciativy je pomocí společně nastavených pravidel, procesů a opatření zlepšit vzájemnou každodenní komunikaci a procesně řízenou součinnost dispečinků zainteresovaných provozovatelů PS s využitím společné IT platformy (CTDS Common Tool for Data Exchange and Security Assesment) pro provádění výpočtů chodu sítě od předpovědí cca 2 dny předem, den předem, uvnitř dne až blízko k reálnému provozu. Po společné analýze očekávaných provozních situací by měla následovat koordinovaná opatření v sítích všech dotčených provozovatelů PS. Současně všichni tito provozovatelé mohou při řízení své přenosové sítě využívat údaje o provozu okolních soustav z provozovaného výstražného a varovného systému (RAAS Real time Awarness and Alarm System). Pro komunikaci mezi dispečery bude sloužit audiovizuální zařízení zajišťující možnost provádění pravidelných denních videokonferenčních hovorů mezi jednotlivými provozovateli PS. Nejdůležitější částí projektu je soubor vzájemně odsouhlasených nápravných kroků prováděných pro bezpečný provoz PS a soubor nástrojů pro dispečera tzv. Tool Box, řešící komplexně nejen technickou, ale i ekonomickou stránku těchto opatření. 9

10 Nastavení jasných pravidel spolupráce, provádění společných výpočtů, analýz provozu a koordinovaných opatření při řízení provozu propojených soustav by mělo zvýšit spolehlivost provozu, omezit vliv extrémních toků vyvolaných provozem VtE v Německu a současně umožnit i větší propustnost na profilech mezi jednotlivými provozovateli PS. Zlepšená komunikace mezi dispečinky a nepřetržitá výměna provozních informací o stavu jednotlivých soustav by měly přinést výhodu v rychlé reakci provozního personálu na neočekávané provozní situace s možností současně prováděných opatření v několika systémech PS najednou oproti dosavadní bilaterální spolupráci. Současně se očekává, že se zvýší možnosti regulace (odstavování části VtE na severu Německa) jinak neřízených zdrojů v případech extrémních vlivů na spolehlivý provoz naší sítě i omezování přetoků z důvodu zvýšených importů do některých soustav na jihu Evropy (Rakousko, Balkán ) využívajících nízkých cen energie. V polovině roku 2010 bude implementována 1. etapa IT řešení, spolu s ní budou zkušebně nasazeny i procesy komunikace a koordinovaného decentralizovaného řízení a na základě zkušeností budou tato opatření a prostředky nastaveny tak, aby od celá spolupráce TSC mohla plnohodnotně fungovat. 2.4 Rozvoj trhu, i v kontextu vývoje VtE Dynamický vývoj větrných elektráren, zejména na severu kontinentální Evropy je skutečností a fenoménem, který se bezprostředně dotýká trhu s elektřinou a problematiky přeshraničních přenosových kapacit. Dopad větrných elektráren na trh a sítě má více dimenzí. Vzhledem ke specifickému charakteru výroby vyznačujícího se vysokou volatilitou vyráběného výkonu podle aktuálních klimatických a povětrnostních podmínek leží těžiště uplatnění VtE zejména v krátkodobém obchodování na úrovni dne, případně uvnitř dne. Již zmíněná nárazovost výroby, a to jak v čase, tak velikosti, se promítá do rozložení toků v sítích a přispívá tak ke vzniku úzkých míst. Toto je nutno následně zohlednit při procesu stanovování přenosových kapacit, které jsou kalkulovány pro potřeby trhu. Jedná se tedy o určitý uzavřený kruh. V současné době jsou v regionu střední a východní Evropy - CEE přidělovány přeshraniční kapacity většinou na principu explicitních tzv. NTC based aukcí, a to jak společných, tak bilaterálních. Velikost kapacit je nepřímo ovlivňována výrobou ve větrných elektrárnách a při zvýšených hodnotách dodávky (tisíce MW) dochází k omezování přeshraničních přenosových kapacit na některých profilech a směrech. I přes připravovaná protiopatření na straně provozovatelů přenosových soustav lze očekávat společně s růstem výroby ve VtE minimálně setrvalý stav, avšak spíše prohloubení současných problémů. Vzhledem k dosavadnímu a očekávanému nárůstu zdrojů s přerušovanou výrobou v síti je zřejmé, že bude pokračovat trend přechodu od dlouhodobé fáze alokace (rok a měsíc) směrem ke krátkodobým alokacím den předem a vnitrodenním (day ahead a intraday), což je současně nutné zohlednit i na straně provozovatelů přenosových soustav při provozním plánování. V souvislosti s bezpečností provozu, ale především z hlediska zajištění adekvátního množství přenosových kapacit se rovněž intenzivně pracuje na přípravě tzv. flow based alokace, která by dle některých očekávání měla lépe zohledňovat situaci v sítích díky detailnějšímu modelování a lépe tak reagovat na vliv výroby VtE. Současně probíhá proces regionální integrace trhů s elektřinou, jehož cílem je jednotný vnitřní trh s elektřinou. Bez ohledu na metodiku výpočtu a alokace přeshraničních kapacit je nezbytné, aby obchodování elektřiny z VtE bylo součástí společné alokační procedury, na rozdíl od současného stavu, kdy export elektřiny z Německa do Rakouska pomocí existující společné tržní zóny ovlivňuje a přetěžuje kruhovými toky zvláště českou a polskou přenosovou soustavu. 2.5 Financování projektů VtE a jejich integrace - v kontextu EU finančních zdrojů a výzev (Detailní informace je uvedena v Annexu) 10

11 Z důvodu splnění unijních environmentálních cílů do roku 2020 je v maximální možné míře unijními institucemi, především Evropskou komisí, podporováno (politicky i finančně) využívání oceánů a moří s ohledem na jejich větrný potenciál. Proto ministři členských států EU odpovědní za sektor energetiky v únoru 2009 odsouhlasili podporu koordinovaného přístupu mezi Evropskou komisí a členskými státy s cílem nákladově efektivním způsobem napomoci zavádění mořských větrných elektráren ve velkém měřítku v evropských mořích při zachování spolehlivosti sítě. 2 Masivní finanční podpora celkových projektů VtE, včetně projektů na moři, která jen z evropských fondů politiky soudržnosti v letech bude v členských státech podporována částkou více než 787 milionů EUR, není doprovázena adekvátním rozvojem stávající a výstavbou nové přenosové infrastruktury. Tuto skutečnost si uvědomuje i Evropská komise, která konstatuje, že je pravděpodobné, že pokud se současná rozvodná síť nepřizpůsobí změnám v infrastruktuře výroby energie, může velký rozvoj větrné energie na moři této síti způsobit potíže 3. Zcela specifickým finančním nástrojem orientovaným také na podporu větrné energie na moři, a to především na území Německa, je implementace tzv. Evropského energetického programu pro hospodářské oživení (EEPR), který je realizován na základě nařízení EP a Rady č. 663/2009 ES ze dne 13. července Program, který má přispět ke splnění cílů energetické politiky a politiky v oblasti klimatu obdržel finanční rámec ve výši 3980 milionů EUR, z toho 565 milionů EUR na projekty zaměřené na využití větrné energie na moři. V rámci propojení elektrizačních soustav v regionu CEE jsou iniciativou EEPR podporovány pouze dva projekty: Halle/Saale Schweinfurt (kofinancování z EU 100 milionů EUR) a Wien Györ (kofinancování z EU 20 milionů EUR). V rámci programu EEPR zaměřeného na využití větrné energie na moři se podporuje, v rozsahu cca 250 milionů EUR, rozsáhlé testování, výroba a využití inovačních turbín a základových konstrukcí. V rámci programu EEPR zaměřeného na využití větrné energie na moři se rovněž podporuje (částkou více než 300 milionů EUR) rozvoj modulárních řešení pro připojení mořských větrných parků s elektrizačními soustavami. Z uvedeného přehledu je zřejmé, že naprostá většina unijních finančních prostředků je alokována na přímou podporu větrných zdrojů a jejich propojení s elektrizační soustavou. Projekty posílení sítí, vyvolané nutností vyrovnat se s masivními toky, danými geograficky koncentrovanou výrobou z větrných zdrojů, dosud nemají finanční prioritu. 2.6 Rozpor mezi délkou povolovacích procesů pro větrné parky (vč. příbřežních) a pro výstavbu přenosové infrastruktury European Wind Energy Association EWEA připravuje (v rámci projektu EU) k vydání v červnu 2010 zprávu Wind Barriers. Zpráva podrobně zanalyzuje povolovací procedury pro větrné farmy v zemích EU. Podle předběžných výsledků je průměrná doba povolovacích procesů pro větrné farmy 42 měsíců, což je podle EWEA velkou překážkou pro splnění evropských cílů pro podíl obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě energie. Proto jsou předloženy návrhy na zjednodušení administrativního procesu, např. návrh jednoho místa pro vyřízení celé žádosti. Povolovací řízení pro příbřežní větrné farmy je daleko kratší, v průměru 18 měsíců. Tyto délky povolovacích procesů pro větrné farmy, které jsou na jedné straně nepřijatelné pro investory do větrných kapacit, jsou v příkrém kontrastu s povolovacími procedurami pro elektrická vedení, která jsou nutnou podmínkou pro rozvoj větrné energie v Evropě. Podle 2 Sdělení Komise Druhý strategický přezkum energetické politiky Akční plán EU pro zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití závěry Rady schválené 19. února Sdělení Komise EP, Radě, EHV a VR Větrná energie na moři: opatření nezbytná pro splnění cílů energetické politiky na rok 2020 a dále 11

12 ENTSO E naráží většina síťových projektů na délku řízení od 4 do 6 let, často se však jednání protáhne na let a, v extrémních případech je délka povolovacího procesu až 30 let! Z tohoto srovnání je zřejmé, že přes stížnosti investorů do větrných zdrojů jsou povolovací procedury pro síťová propojení hlavní budoucí překážkou pro další rozvoj větrné energie a pro naplnění environmentálních cílů EU. Sdělení Evropské komise z roku 2005 Podpora elektřiny z obnovitelných zdrojů elektřiny doporučilo členským státům, jak omezovat překážky ve správních řízeních pro síťové projekty: např. ustanovením jednoho správního místa a určením povinných lhůt na odpověď. Nově je téma zařazeno v připravovaném energetickém infrastrukturním balíčku, jehož cílem je odstranit překážky pro výstavbu elektrických sítí. EU si začíná uvědomovat, že bez odpovídající síťové infrastruktury není možno prosadit fungující trh s elektřinou a integrovat plánované kapacity obnovitelných zdrojů, především větrných. 3 VÝSLEDKY EWIS Tato kapitola shrnuje hlavní výsledky EWIS (http://www.wind-integration.eu/) s důrazem na region střední Evropy a České republiky. V Annexu jsou uvedeny podrobnější výsledky této zprávy. Hlavním cílem studie EWIS bylo provést analýzu, jak nejlépe integrovat VtE do sítí pro splnění evropských cílů (viz kap. 3.1): 1. definovat budoucí síťové problémy zvl. k roku 2015, a dále 2. navrhnout společný evropský přístup k VtE (provozně-technické, tržní a regulatorní aspekty). V průběhu řešení studie se podařilo nasimulovat pravděpodobné podmínky provozu propojených evropských elektrizačních soustav v roce 2015 a na základě tržního a - následně síťového modelu byly prozkoumány chody sítí k tomuto časovému horizontu. Tržní model, poprvé v takovémto měřítku použitý, pracoval s tržními podmínkami během celého roku, ovlivňujícími tržní transakce, s přeshraničními kapacitami NTC a předpokládanými tržními přeshraničními výměnami. Vstupní data do síťového modelu přicházela z tržního modelu tak, aby mohlo být detailně spočteno chování prvků sítě ve vybraných charakteristických situacích. Výpočet toku výkonu byl aproximován pomocí distribučních koeficientů PTDF (Power Transfer Distribution Factors). Jako proměnné byly do modelů vkládány: Stupeň penetrace větrných zdrojů v r. 2015, přičemž byly zvoleny následující scénáře: - Referenční scénář základní stav (nulový nárůst VtE) - Best estimate / Scénář Nejlepší odhad (pravděpodobný rozvoj větrných zdrojů) - Wind optimistic / Optimistický scénář (velmi dobrý rozvoj kapacit); Scénáře vysoké a nízké ceny paliva, vysoké a nízké ceny CO 2 Scénáře různého charakteru větrů, rozvoje sítí, výroby a spotřeby - Scénář velký vítr na severu (High Nord) oproti scénáři velký vítr na jihu (High South) Scénář Předpokládaný rozvoj sítí k roku 2015 oproti dalšímu scénáři Enhanced Network, kde jsou uvažována další, zatím nikoliv jistě realizovatelná posílení sítí - Měnící se parametry spotřeby a výroby v závislosti na denním/ročním cyklu. Na základě výsledků z modelových výpočtů bylo možno ocenit připravenost celé elektrizační soustavy na bezpečný a spolehlivý provoz, identifikovat přetížení jednotlivých prvků sítě, a tím i úzká místa a kontingenční analýzou i dodržování / nedodržování kritéria n-1. 12

13 V druhém kroku byla formulována celá řada podmínek, jejichž splnění je nezbytné pro bezpečnou integraci větrných kapacit do evropských elektrizačních soustav. 3.1 Výsledky EWIS, platné pro region střední a východní Evropa a pro ČR Analýza stavu k roku 2015 ukazuje mohutné toky výkonů na velké vzdálenosti, obecně severojižního směru v CEE regionu (viz Obr. 3-1). - Onshore installations -Offshore wind park cluster until Bulk power flow - Bottleneck Bulk DC power flow at rated line capacity Obrázek 3-1: Typické fyzikálními toky výkonu, pro scénář High Wind North vysoký vítr na severu PL DE CZ AT H SK Obrázek 3-2: Rozdíly mezi plánovanými a fyzikálními toky Obr. 3-2 ukazuje, pro jeden vybraný scénář, rozdíly mezi plánovanými toky (černá čísla, (výsledek modelování trhu) a fyzikálními toky (modrá čísla, výsledek modelování toků výkonu). Rozdíly mezi těmito toky jsou tranzitní, resp. menší kruhové toky, vyznačené zeleně. Je zřejmé, že tzv. plánované toky nemají reálný fyzikální význam. 13

14 Zpráva EWIS doslova konstatuje: Když se prosadí rozhodnutí o instalaci PST (transformátor s regulací fáze) na rozhraní Německo Polsko a na česko-německé hranici, pak v Německu dochází k masivním tokům výkonu ze severu k jihu, s rizikem nestability soustavy. Především tranzit ze severu na jih může zvýšit riziko rozdělení přenosové soustavy v případě poruch (například mezi severem Německa a sousedními soustavami). Několik zjištěných přetížení a úzkých míst uvnitř Německa vede k opatřením týkajícím se redispečinku k protiobchodům (countertrading) a k omezení výroby větrných elektráren. Také se musí vzít do úvahy jednotky s vynucenou výrobou. Výzkum ukázal, že krátkodobá opatření nejsou jediným řešením pro integraci výkonu větrných elektráren do evropské přenosové soustavy. Proto se doporučují trvalá dlouhodobá opatření a společná široká regionální koordinace se sousedními zeměmi (např. s Polskem a Českou republikou). Studie ustálených stavů naznačují, že právě plánovaná, ale neuskutečněná posílení sítě nepostačují pro splnění kriteria bezpečnosti soustavy. Šetření ve středozápadním a středovýchodním regionu odhalují uvnitř Německa a na jeho hranicích několik úzkých míst. Poměry toků výkonu uvnitř Německa jsou charakteristické značnými toky od severu k jihu, které přicházejí z větrných farem mimo pevninu v Severním a v Baltském moři a ze spousty větrných farem nacházejících se na severním pobřeží Německa. Do úvahy se musí vzít dodatečná posílení přenosové sítě nejen v Německu, ale i v sousedních zemích, aby se zabránilo redispečinku nákladově efektivních elektráren a omezování větrných zdrojů. Obrázek 3-3: Transformátory s regulací fáze PST na mnoha profilech způsobují v Německu a na jeho jižní hranici neřešitelná úzká místa. Znamená to, že tento přístup není udržitelným ve středoevropském regionu - citace podle zprávy EWIS 3.2 Celospolečenské náklady na VtE a její integraci do sítí (Podrobné výsledky jsou uvedeny v Annexu) 14

15 Na základě podrobných výpočtů, které braly do úvahy různé scénáře, zpráva EWIS dospěla k závěrům, že celkové náklady na VtE a její integraci se budou pohybovat mezi 6 a 15 mld. EUR ročně. Z toho přepočtené roční náklady na posílení přenosové infrastruktury budou dosahovat pouze zlomek této částky maximálně 800 mil. EUR. Zpráva jasně konstatuje, že čisté přínosy začlenění větrné energie do evropského elektrizačního systému jsou v daném časovém horizontu negativní. 3.3 EWIS definoval řadu podmínek pro úspěšnou integraci VtE Povolovací procedury pro investiční akce nová vedení Provozovatelé PS uznávají důležitost zajištění toho, že se sítě rozvíjejí pro efektivní zajištění budoucích výzev, ale požadují podporu od zainteresovaných stran pro umožnění nezbytných změn. Především si přejí zajistit, aby nezbytný rozvoj přenosové infrastruktury šel v rámci evropského a národního plánování bok po boku s vývojovými trendy výroby OZE, které tuto výstavbu pohánějí. Především - pokud existují plánovací předpoklady pro rozvoj obnovitelných zdrojů v určitých oblastech, tak související rozvoj sítí musí tvořit část tohoto plánu. Subjekty, které rozhodují o politice a plánovací autority, by měly zajistit, aby vynucená síťová infrastruktura měla stejnou prioritu, jakou má rozvoj obnovitelných zdrojů, takže nezbytná rozšíření sítě budou postupovat tak, aby se jim včas přizpůsobila. Finanční zabezpečení rozvojových plánů přenosových soustav Provozovatelé PS potřebují mít důvěru, že se jim umožní krýt náklady na požadovaný rozvoj v rámci národních regulačních soustav a pro výstavbu přeshraničních zařízení v rámci mezinárodních mechanismů pro sdílení nákladů. Provozovatelé PS tudíž požadují, aby existovalo řádné vzájemné nastavení mezi národními regulačními cíli a politikami, které usilují o zabezpečení směrných hodnot pro obnovitelné zdroje. Sdílení nákladů a mechanismy pro náhradu nákladů za výstavbu s pan-evropským přínosem se musí stát prioritou pro novou evropskou regulační autoritu ACER. 3.4 Pro ČEPS důležité výsledky tržního modelu EWIS (Podrobné výsledky jsou uvedeny v Annexu) Rozbor časového průběhu transakcí mezi jednotlivými regionálními oblastmi přinesl nová zjištění. Především je to nezávislost dovozu Rakouska z Německa ve výši 5500 MW na tom, zdali je nebo není vysoká výroba ve VtE. Rakušané přitom téměř nevyužijí akumulaci ve svých přečerpávacích vodních elektrárnách (PVE) polovinu importu spotřebují sami, druhou polovinu reexportují. Využití PVE by vyžadovalo další zvýšení importu nad (už tak nerealistickou) hodnotu 5500 MW. Průběhy exportu v jiných časových úsecích ukazují podobně masivní (i když ne tak stálé) hodnoty. Tento rakouský import je klíčový pro přetěžování sítí ve Střední Evropě. V budoucnu musí být zajištěno, že bezpečnost provozu propojených soustav má v každém okamžiku prioritu před tržními transakcemi, které by tuto bezpečnost narušovaly. Kruhové toky způsobené tržními transakcemi (zejména exportem DE-AT) způsobí přetěžování vnitřních sítí ČR a Polska už v základním stavu - tedy bez navýšení VtE oproti roku (aniž by došlo k výpadku). Situace se dále zhoršuje po instalaci PST na německo-polských hranicích. Instalace PST i na česko německém profilu jen přesune problém s přetěžováním sítě dále do jižního Německa a Rakouska, takže nakonec vše skončí masivním redispečinkem / protiobchodem a omezením výroby ve VtE. Není to tudíž udržitelné řešení. V konečném důsledku se tedy požadované tržní transakce stejně neuskuteční, jen to bude stát investice na 8 PST navíc (na každém hraničním vedení profilu DE-CZ a DE-PL) a náklady na redispečink, zvýšené ztráty v sítích atd. Je třeba konstatovat, že zpráva EWIS nenalezla odpověď, jak udržitelným způsobem do roku 2015 integrovat plánované větrné kapacity bez vážného ohrožení bezpečnosti provozu propojených přenosových soustav ve střední Evropě. 15

16 3.5 Opatření na zmírnění rizik ve střední Evropě (doslovná citace ze zprávy EWIS, další informace v Annexu) Pokud se prosadí instalace PST na rozhraní Německo Polsko, pak se podstatně zvýší tranzit výkonu přes Českou republiku. Protiopatřením by mohla být vynucená instalace PST na rozhraní Německo Česká republika. To lze považovat za krátkodobé opatření pro zmírnění rizika pro případ přetížení vnitřní přenosové sítě, způsobeného tranzitem a vedlejšími kruhovými toky v regionu střední, východní a západní Evropy. Když se prosadí rozhodnutí o instalaci PST na rozhraní Německo Polsko a na českoněmecké hranici, pak v Německu dochází k masivním tokům výkonu ze severu k jihu, s rizikem nestability soustavy. Především tranzit ze severu na jih může zvýšit riziko rozdělení přenosové soustavy v případě poruch (například mezi severem Německa a sousedními soustavami). Několik zjištěných přetížení a úzkých míst uvnitř Německa vede k opatřením týkajícím se redispečinku, k protiobchodům (countertrading) a k omezení výroby větrných elektráren. Také se musí vzít do úvahy jednotky s vynucenou výrobou. Výzkum ukázal, že krátkodobá opatření nejsou jediným řešením pro integraci výkonu větrných elektráren do evropské přenosové soustavy. Proto se doporučují trvalá dlouhodobá opatření a společná široká regionální koordinace se sousedními zeměmi (např. s Polskem a Českou republikou). 4 HISTORIE LISTOPADOVÝCH PŘETĚŽOVÁNÍ PS ČR (v letech 2008, 2009) 4.1 Příčiny Vzhledem k tomu, že výroba ve větrných zdrojích je závislá na síle větru, bez možnosti efektivní regulace, a v důsledku enormního nárůstu těchto zdrojů v oblasti Severního a Baltského moře a zvláště na severu Německa ( MW instalovaného výkonu VtE v Německu k ) je stále výrazněji ohrožována bezpečnost provozu přenosových soustav v okolních zemích. Současně s rozvojem výstavby větrných parků v Německu se v PS ČR začaly objevovat první příznaky vlivu přetoků vyvolaných výrobou z obnovitelných - větrných zdrojů na severu Německa. Tyto přetoky se projevují i obrácením obvyklého toku elektrické energie (tedy z exportní ČR do importujícího Německa) a způsobují problémy ve vnitřní síti ČR, především přetěžování prvků PS ČR. Naposled německé větrné parky ohrožovaly spolehlivost provozu PS v ČR v listopadu Přenosová soustava ČR odolávala neplánovanému náporu až 1430 megawattů. Namísto sjednaného exportu 130 megawattů elektřiny do Německa přitékalo do české sítě až 1300 megawattů. Zjednodušeně lze vysledovat následují okolnosti, jejichž kombinací vzniká pro PS ČR nepříznivá situace: Vysoká výroba ve VtE (např MW z celkově instalovaných cca MW) na severu Německa způsobuje náhlý krátkodobý nadbytek elektrické energie v kontinentální Evropě. Výroba v klasických elektrárnách v Německu musí být regulována (snížena), aby soustava Německa dodržela plánované saldo předávaných výkonů. Velký nadbytek elektrické energie vyvolává dramatický pokles ceny elektřiny jako komodity na burzách (v extrémních případech nastávají až negativní ceny, tedy dodavatel platí zákazníkovi za to, že odebírá elektřinu!). Výrobci, resp. obchodníci v ČR, nejsou schopni těmto cenám konkurovat a saldo vývozu z ČR se snižuje nebo je záporné. Odběratelé, disponující možností akumulace energie (typicky přečerpací vodní elektrárny v Rakousku), jsou schopni takovouto energii za nízké, nulové nebo dokonce záporné ceny ve vysoké míře využívat pro akumulaci špičkové energie v horních nádržích (čerpání). 16

17 Situaci zhoršuje Market Coupling zavedený na hranicích mezi Německem a Rakouskem, pro který neplatí řízení úzkých míst - congestion management (aukce přenosové kapacity) a kde jsou běžně deklarovány nereálné obchodní výměny ve výši 4000 MW, které v těchto místech ovšem fyzikálně zdaleka neprotékají. Kombinace vysokých toků v propojených soustavách ve směru ze severu na jih a nízkého salda (malý nebo žádný export) způsobuje vysoké vnitřní zatížení sítě PS ČR, a tím ohrožuje spolehlivost jejího provozu (nedodržení kritéria n-1), tato situace se bude dále zhoršovat spolu s nárůstem instalovaného výkonu VtE na severu Německa. 4.2 Modelová kritická situace v listopadu 2008 a pravděpodobnost opakování Pro ilustraci je možné uvést jednu konkrétní, z hlediska pravděpodobnosti jejího opakování v dalších letech, modelovou situaci, která ovlivňovala provoz PS ČR v roce 2008: Ve dnech a a dále byl zaznamenán značný nárůst neplánovaných toků na profilu VE-T (přenosová soustava v severovýchodní části Německa, dnes 50Hertz) a ČEPS do přenosové soustavy (PS) ČR. Příčinou byla vysoká výroba větrných elektráren v severní části Německa, především v oblasti VE-T. V důsledku toho docházelo k vysokému zatížení vedení 400 kv mezi rozvodnami Hradec Východ a Řeporyje (V412) a rozvodnami Hradec Východ a Chrást (V430) a k následnému provozování PS ČR s nedodržováním bezpečnostního kritéria n-1. Mimo vysoké výroby VtE byly dalšími důvody vzniku kritické situace: vypnutí obou vedení 400 kv mezi PSE Operator (polská PS) a ČEPS pro plánované práce na vedeních tranzit neplánovaných toků do Rakouska zvyšující zatížení vnitřních vedení PS ČR dodávky ze Skandinávie do Německa a Polska Blok 1 JE Temelín (1000 MW) odstaven pro údržbu (prodloužená plánovaná odstávka) Předpovědní model výroby z větrných zdrojů na predikoval: výrobu VtE pro VET MW výrobu VtE pro E.ON (PS středního Německa, dnes transpower) MW výrobu VtE pro celé Německo MW Vedle této očekávané výroby VtE přispívaly ještě dne plánované toky z oblasti Skandinávie během dne okolo 1200 MW a neobvykle vysoké importní saldo Rakouska (2000 MW - zřejmě nákup levné větrné energie). K výše popsané modelové situaci dochází podle našich zkušeností prozatím naštěstí jen několikrát do roka, především na konci roku, což je vyvoláno především vhodnými povětrnostními podmínkami v oblasti instalovaných větrných farem a zřejmě i disponibilitou na straně přečerpávacích vodních elektráren PVE v Rakousku. Rakouské PVE na jaře využívají ve zvýšené míře spíše průtok levné vody z tajícího sněhu a ledu než čerpání, protože jejich nádrže jsou buď plné, nebo musejí udržovat retenční prostory pro případ nenadálých přílivů vody. Listopad je proto pro naši PS v posledních letech z hlediska vlivu německých VtE nejnepříznivějším obdobím. Pravděpodobnost těchto krizových situací, které mohou mít přímý dopad na bezpečnost provozu propojených soustav ve střední Evropě, se bude zvyšovat s dalším narůstáním větrných kapacit v severním Německu pokud zde nebudou realizována včasná a adekvátní nápravná opatření (především posílení koridoru S-J). 4.3 Nápravná opatření (Podrobný rozbor Nápravných opatření je uveden v Annexu) Po kritické situaci na podzim roku 2008 byl na základě analýz a simulačních výpočtů vypracován seznam opatření pro omezení přetoků z větrných elektráren v Německu, který slouží dispečerské službě jako vodítko pro řešení obdobných situací. 17

18 Zde je uveden souhrn všech nápravných opatření, která sníží zatížení vedení V412 a V430 během vysokých přetoků výkonů ze soustavy 50Hertz. Podrobný rozbor těchto opatření je v Annexu této zprávy. Vypnutí V414 Vypnutí V433 Vypnutí V413 Rekonfigurace v rozvodně Řeporyje ve čtyřech variantách Vypnutí KSP v rozvodně Hradec 4 Redispečink elektrárny Prunéřov 2 Obecně je možno konstatovat, že vypnutí linek do jisté míry zmenší přetížení V412 a V430, ale toto opatření je použitelné jen pro některé provozní stavy. rekonfigurace zapojení rovněž přispěje k řešení přetížení, ale toto opatření je omezeno pouze na některé provozní stavy. Redispečink EPRU2 je efektivním řešením přetížení, ale pouze za určitých podmínek. 5 ANALYTICKÉ SÍŤOVÉ VÝPOČTY VLIV POSÍLENÍ SÍTÍ A INSTALACE PST Pro síťové analýzy byly použity dva výpočtové modely založené na datech: z projektu EWIS scénář High Wind Nord Best estimate (HNBE), tedy scénář vysoké výroby VtE na severu Evropy při variantě Nejlepší odhad VtE z referenčního modelu pro r V obou modelech bylo upraveno přepojení vedení V420 a V412 podle předpokladu r (zapojení do r. Hradec Východ a Hradec Západ). V datech HNBE bylo doplněno posílení rakouské sítě podle informací z referenčního modelu (nová dvojité vedení 400 kv: St. Peter Ernsthofen, St. Peter Isar, St. Peter Tauern, nové jednoduché vedení: Lienz Itálie), které výrazným způsobem zlepšují přenosové schopnosti rakouské sítě. Pro model HNBE byly provedeny citlivostní analýzy vlivu instalace transformátorů s regulací fáze (PST) a nedokončení navrhovaných a plánovaných posílení sítí v Německu a Rakousku. 5.1 Srovnání modelu HNBE s REFERENČNÍM modelem Rozložení toků činných výkonů mezi jednotlivými provozovateli přenosových sítí (TSO) 50Hertz (Německo), transpower (Německo), APG (Rakousko), SEPS (Slovensko), PSE Operator (Polsko) a ČEPS (Česká republika) je schematicky znázorněno na Obr

19 TOKY [MW] TOKY [MW] Obr Toky činného výkonu v MW pro modely HNBE (horní) a referenční (dolní) Model HNBE pracuje s větším exportem Německa do Rakouska a dále na Balkán. Tento export je výsledkem simulace na tržním modelu (export Německa do Rakouska 5500 MW). To vyvolává vyšší tranzitní toky přes Polsko a ČR jak plyne z Obr Vliv instalace PST na německo-polském profilu (model HNBE) Následující obrázek ukazuje toky výkonů po instalaci PST (regulované toky výkonu jsou do rozvodny Krajnik na severu 1500 MW a do rozvodny Mikulowa na jihu 1000 MW). 19

20 TOKY [MW] T Obrázek 5-2: Toky činného výkonu v MW s PST v Polsku Porovnání Obr. 5-1 a Obr. 5-2 ukazuje, že instalací PST se razantně zvýší tranzitní tok z Německa do Rakouska přes ČR ve směru severozápad jihovýchod o více než 400 MW. Došlo k vytlačení části výkonu, který původně tekl přes Polsko, Česko a Slovensko dále na jih. Tento výkon nyní teče přes Německo a částečně z Německa přímo přes Česko a způsobuje zvýšení zatížení vedení a přetěžování. Instalace PST na profil mezi Německo a Polsko sice odstraní problémy s přetížením vedení v Polsku, ale přesune je do Česka, a není tudíž trvale udržitelným řešením. Problém s přetěžováním vedení ve středoevropském regionu to neřeší, pouze ho přesouvá jinam. 5.3 Vliv nedokončení posílení sítí v Německu a Rakousku (model HNBE) Následující obrázek ukazuje toky výkonů, pokud nebudou uskutečněna všechna posílení sítí 400 kv v Rakousku (nedokončená vedení: St. Peter Ernsthofen, St. Peter Isar, St. Peter Tauern a Lienz Itálie) a Německu (nedokončené dvojité vedení: Redwitz- Grafernrheifeld) TOKY [MW] Obrázek 5-3: Toky činného výkonu v MW při nedokončení posílení sítí v Německu a Rakousku Porovnání Obr. 5-1 a 5-3 ukazuje, že nedokončením všech navrhovaných a plánovaných 20

21 posílení sítí se zvýší tranzitní tok z Německa do Rakouska přes ČR ve směru severozápad jihovýchod o 250 MW. To zvětší zatížení české přenosové soustavy proud vedení V420 a hraničních vedení V243/244 s Rakouskem se přiblíží limitům. 5.4 Vyhodnocení výpočtů V následujících tabulkách je číselně vyhodnoceno zatížení vedení pro jednotlivé varianty výpočtů. ČEPS nejvíce zatížená vedení HNBE bez PST V A (86,8%) V A (90,7%) V243/ A (92%) Tabulka 5-1: Nejvíce zatížená vedení v ČR Bez posílení sítí v D a A V430( 89,3%) V420( 96,4%), V422 (82%), V243/244 (96,3%) s PST V A (99%) V A (101%) V A (88%) V A (88%) V243/ A (85%) HNBE Ref. bez PST s PST Nedokončené posílení sítí v D a A Česká republika (V %) 0 Německo Polsko Slovensko Rakousko Maďarsko Tabulka 5-2: Počet přetížených vedení v jednotlivých zemích Nesplněno kritérium n-1 v ČR HNBE bez PST V445/446 (101%), V437/ 438 (102%), V431 (103%), V430 (116%), V420 (112%), V243/244 (110%), HNBE nedokončené V445/446 (107%), V437/438 (110%), V431 (108%), V430 (122%), V420 posílení sítí v D a A (119%), V422 (104%), V433 (101%), V243/244 (116%) Referenční V203 (118%), V420 (113%), V430 (103%) Tabulka 5-3: Nesplnění kritéria n-1 a maximální hodnota dosaženého přetížení V případě vyšších exportů z Německa do Rakouska (řádově 5000 MW a výše) nebude možné dodržet v PS ČR kritérium n-1, a to ani za předpokladu, že bude realizováno plánované posílení sítí v Německu a zejména v Rakousku (4 nová dvojitá vedení 400 kv). Při plánované instalaci PST v Polsku (a jejich regulaci přenosu z Německa na plánované hodnotě 2500 MW) nebude takový export možný vůbec, protože by došlo k přetížení vedení V420 už v základním zapojení (tj. bez výpadku jiného vedení), nehledě na přetěžování vedení v sousedních soustavách. Vedlejším efektem zvýšeného zatěžování sítí zvýšením tranzitu výkonu z Německa do Rakouska přes ČR je i zvyšování ztrát v PS ČR. Na modelu HNBE to činí 48 MW při instalaci PST v Polsku a 73 MW při nedokončení všech investic do posilování sítí v Německu a Rakousku. 21

Integrace OZE do ES ČR

Integrace OZE do ES ČR Integrace OZE do ES ČR Petr Zeman generální ředitel a předseda představenstva 22.4.2010 Obsah Profil ČEPS, a.s. Udržitelný rozvoj OZE Vliv spotřeby Vliv na straně zdrojů Studie EGÚ Stav žádostí k 31.1.2010

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2013

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2013 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2013 Významné události ve sledovaném období: - V průběhu března zveřejnili 4 němečtí TSO společný návrh desetiletého celoněmeckého plánu rozvoje sítí 2013 NEP

Více

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008

Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Podmínky integrace větrné energie do energetiky ČR 4. Vetrna energie v CR 2008 Marián Belyuš, sekce Strategie, ČEPS Obsah Představení ČEPS Aktuální stav obnovitelných zdrojů (RES) v EU Aktuální stav v

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Oponentský posudek. Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Etapa 2 výstupy k 23.2.2010

Oponentský posudek. Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně. Etapa 2 výstupy k 23.2.2010 Oponentský posudek Oponent: Doc. Ing. Petr Toman, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně Název projektu: Připojování OZE do ES ČR Etapa 2 výstupy k 23.2.2010 Zpracovatel: EGÚ Brno, a.s., Hudcova 487/76a,

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Energetický mix pro příští desetiletí

Energetický mix pro příští desetiletí Energetický mix pro příští desetiletí Alan Svoboda ředitel divize obchod, ČEZ a.s. 7. 10. 2011 Sasko český kongres, Drážďany, Německo HISTORICKÝ ENERGETICKÝ MIX V CELÉM REGIONU BYL PODOBNÝ Poměrná výroba

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 3. 2014 uplynulo funkční období pan Ing. Tomáše Hünera, předsedy dozorčí rady ČEPS,.a.s. Práva a povinnosti

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2013

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2013 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za rok 2013 Významné události ve sledovaném období: - Dne 23. 12. 2013 byla vydána ve Sbírce zákonů vyhláška č. 436/2013 Sb., o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci

Více

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010

Bezpečná integrace OZE do ES ČR. Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Bezpečná integrace OZE do ES ČR Tisková konference ČSRES dne 10.3.2010 Obsah 1. Úvod 2. Studie EGÚ Připojování OZE do ES ČR 3. Pokrytí zatížení ES ČR jednotlivými typy zdrojů 4. Současný stav vyřizování

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT

Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG) ABSTRAKT Na základě analýz a podkladů zpracovaných v letech 2013-2014 byl zpracován Národní akční plán pro chytré sítě (NAP SG), který prošel mezirezortním připomínkovým

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

17.6.2008. Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s.

17.6.2008. Ing. Marián Belyuš, ČEPS, a.s. Možnosti větrné energetiky v ČR 17.6.2008 Ing. Marián Belyuš, sekce Strategie ČEPS, a.s. Obsah Aktuální stav rozvoje VtE v Evropě Vývoj VtE v ČR Vliv nárůstu VtE na provoz PS (Obecně) Podmínky a změny

Více

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy

Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Vliv výroby z obnovitelných zdrojů na stabilitu elektrizační soustavy Petr Horáček 1), Eduard Janeček 2) horacek@fel.cvut.cz, janecek@kky.zcu.cz 1) České vysoké učení v Praze, Fakulta elektrotechnická

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Fotovoltaika z pohledu ERÚ

Fotovoltaika z pohledu ERÚ Fotovoltaika z pohledu ERÚ Stanislav Trávníček 22. 4. 2010 Liberální institut Podpora výroby elektřiny z OZE Povinnost podporovat výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů stanovila směrnice 2001/77/ES V

Více

Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU

Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU Energetická politika ČR a vývoj jednotného trhu proměny role národního státu v procesu integrace energetických trhů EU EURO Konference PRIORITY ČESKÉ A EVROPSKÉ ENERGETIKY: JAK DÁL? Praha, 8. března 2011

Více

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti

Informace o nové směrnici o energetické účinnosti Informace o nové směrnici o (ENERGY EFFICIENCY DIRECTIVE - EED) Aktualizace Národního akčního plánu ČR pro OZE a zákon o podporovaných zdrojích energie Nová směrnice obsahuje 1. Nahrazení Směrnici 2006/32/ES,

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015 Významné události ve sledovaném období: Září: - Dne 22. 9. 2015 se zástupci dispečinku společnosti ČEPS podíleli na cvičení Zóna 2015, které mělo za cíl prověřit

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013

Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Presentation Title Fórum pro udržitelné podnikání, konference dne 20.3.2013 Příspěvek pro odpolední diskusi na téma Udržitelnost v oblasti zdrojů energetika Ing. Josef Votruba, konzultant ENVIROS, s.r.o.

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2015

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2015 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. čtvrtletí 2015 Významné události ve sledovaném období: Březen: - Dne 26. 3. probělo za účasti společnosti ČEPS cvičení Blackout Jihomoravského kraje. Během dne byl v provozu

Více

Jednotný evropský energetický trh blízká vize nebo vzdálená budoucnost?

Jednotný evropský energetický trh blízká vize nebo vzdálená budoucnost? Jednotný evropský energetický trh blízká vize nebo vzdálená budoucnost? Praha, 3. listopadu 2011 Úvod Deklarace o spolupráci mezi Českou a Slovenskou federativní republikou, Polskou republikou a Maďarskou

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Současné a perspektivní postavení jaderné energetiky v rámci energetické koncepce

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie

Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Význam inteligentních sítí pro využívání obnovitelných zdrojů energie Konference Energie pro budoucnost, Brno 14.4.2010 Ing. Jiří Borkovec Česká technologická platforma Smart Grid Obsah Definice pojmu

Více

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008

TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 TRH S ELEKTŘINOU 2008 3.12.2008 Západomoravská energetická s.r.o Západomoravská distribuční a.s. Ing. Pavel Hobl ČR JE POSLEDNÍ ZEMÍ V REGIONU S DOSUD EXISTUJÍCÍM PŘEBYTKEM VÝROBY politické rozhodnutí

Více

Státní energetická koncepce ČR

Státní energetická koncepce ČR Třeboň 22. listopadu 2012 Legislativní rámec - zákon č. 406/2000 Sb. koncepce je strategickým dokumentem s výhledem na 30 let vyjadřujícím cíle státu v energetickém hospodářství v souladu s potřebami hospodářského

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy

Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy Obnovitelné zdroje z pohledu provozovatele přenosové soustavy CZBA Třeboň, říjen 2011 Jiří Barták ČEPS, a.s. Agenda 1. OZE v ČR předpoklady a realita 2. Jaká jsou očekávání? 3. Legislativní změny s dopadem

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák

Volební program TOP 09 ENERGETIKA. Jan Husák 17/09/2013 Volební program TOP 09 Jan Husák Energetika = klíčová oblast ekonomiky, Přímý vliv na bezpečnost a suverenitu státu. Strategické odvětví - nutnost dlouhodobého politického konsenzu napříč politickým

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden až září 2013 Významné události ve sledovaném období: - Dne 4. 9. 2013 proběhlo bezpečnostní cvičení RESTART, které simulovalo vyhlášení stavu nouze v české energetické

Více

Co přinesl nový zákon o obnovitelných zdrojích? (zákon o podporovaných zdrojích) Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu

Co přinesl nový zákon o obnovitelných zdrojích? (zákon o podporovaných zdrojích) Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Co přinesl nový zákon o obnovitelných zdrojích? (zákon o podporovaných zdrojích) Ing. Jan Habart, Ph.D. Předseda CZ Biom České sdružení pro biomasu Kdo jsme? Profesní sdružení firem se 17ti letoutradicí,

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST ENERGETIKY V ČESKÉ REPUBLICE

SOUČASNOST A BUDOUCNOST ENERGETIKY V ČESKÉ REPUBLICE SOUČASNOST A BUDOUCNOST ENERGETIKY V ČESKÉ REPUBLICE SEMINÁŘ ASOCIACÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ V ČR POSLANECKÁ SNĚMOVNA, 15.9.2011 Martin Bursík, ekolog, konzultant v oblasti obnovitelných zdrojů energie přednáší

Více

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013

Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Vývoj na trhu s elektřinou v roce 2013 Martin Vorel vedoucí odboru prodej Key Account EP ENERGY TRADING, a.s. Energetický seminář 18.-19.10.2012 2 Obsah Zdroje elektřiny - Státní energetická koncepce do

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č.

č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. č. 475/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 364/2007 Sb. (k 1.1.2008)

Více

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu

Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu Obchodování s elektřinou z OZE v režimu zeleného bonusu BIOMASA & ENERGETIKA 2012 Konference Cz Biom Praha, 27.11. 2012 1 Motivace Snažíme se plně integrovat elektřinu z obnovitelných zdrojů do transparentního

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990

RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. prosince 2008 (11.12) (OR. en,fr) 17122/08 LIMITE POLGEN 141 ENER 464 ENV 990 Prvky konečného kompromisu týkající se části o energetice a změně klimatu návrhu závěrů ze zasedání Evropské rady konajícího se dne 11. a 12. prosince 2008 (viz 16864/08). Prozatímní právní převod prvků

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR

Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Výpočet zisku z prodeje uspořených povolenek společnosti ČEZ v ČR Shrnutí Úspora povolenek v roce 2005 je složena ze dvou částí. Zisk je vypočten prostým odečtením nákladů spojených s úsporou povolenek

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

JSOU ZELENÉ PLÁNY ROZVOJE ENERGETIKY UDRŽITELNÉ?

JSOU ZELENÉ PLÁNY ROZVOJE ENERGETIKY UDRŽITELNÉ? JSOU ZELENÉ PLÁNY ROZVOJE ENERGETIKY UDRŽITELNÉ? Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ, a.s. (Pavel Řežábek, ŘÚ Analýzy trhu a prognózy) Trendy Evropské Energetiky Praha, 22.10.2012 JEDNOU Z NEJVĚTŠÍCH

Více

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu

Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Elektrizační soustava, trh s elektřinou, subjekty na trhu Jan Švec 2006 LS X15PES - 3 1 Subjekty trhu s elektrickou energií Liberalizace trhu s elektrickou energií specifika trhu: přirozené monopoly, neskladovatelnost

Více

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s.

POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. POVEDOU CÍLE 2030 KE ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI DODÁVEK ENERGIÍ? PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom a ředitel útvaru analýzy trhů a prognózy, ČEZ, a.s. Konference Trendy Evropské Energetiky, Praha, 11.11.2014 ZÁKLADNÍ

Více

Problematika povolovacích procedur a její vliv na realizaci investičních akcí ČEPS

Problematika povolovacích procedur a její vliv na realizaci investičních akcí ČEPS Problematika povolovacích procedur a její vliv na realizaci investičních akcí ČEPS Ing. Pavel Švejnar, JUDr. Imrich Kliment, ČEPS, a.s. PROCEDURY PŘI PŘÍPRAVĚ VÝSTAVBY VEDENÍ Na začátku každého projektu

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý

Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012. Ing. Jan Malý Systém podpory bioplynových stanic v roce 2012 Ing. Jan Malý Důvody podpory OZE z pohledu EU (ERÚ): Snížení nepříznivých změn klimatu způsobených lidskou činností Zvýšení energetické nezávislost EU zajištění

Více

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE

Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Význam Inteligentních sítí pro připojování OZE Jiří Borkovec, Česká technologická platforma Smart Grid Lunch debate (CHATHAM HOUSE RULE) Hotel Jalta, Václavské nám. 45, Praha 2010 Smart Grid Obsah: 1.

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník Budoucnost teplárenství 21.6.2013 Konference Mělník MÁ CENTRALIZOVANÉ TEPLÁRENSTVÍ ŠANCI V DECENTRALIZOVANÉ, LIBERALIZOVANÉ A PŘEREGULAVANÉ VÝROBĚ ELEKTŘINY? Historicky byly perfektně nastaveny korelace

Více

Diplomová práce roku 2013 Cena ČEPS

Diplomová práce roku 2013 Cena ČEPS Diplomová práce roku 2013 Cena ČEPS Společnost ČEPS, a.s. vyhlašuje druhý ročník soutěže Diplomová práce roku Cena ČEPS. Soutěž je zaměřena na podporu vysokého školství, zvýšení atraktivity odvětví energetiky

Více

Podmínky provozu propojených systémů ve střední Evropě Instruktážní dokument pro Evropskou komisi

Podmínky provozu propojených systémů ve střední Evropě Instruktážní dokument pro Evropskou komisi Podmínky provozu propojených systémů ve střední Evropě Instruktážní dokument pro Evropskou komisi Úvod Nedávný vývoj v sektoru elektroenergetiky měl významný dopad na podmínky provozu elektrizačního systému

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran

Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran Independent Energy Commission Nezávislá energetická komise (NEK) Václav Pačes Hynek Beran Složení NEK Josef Bubeník Vladimír Dlouhý František Hrdlička (místopředseda) Miroslav Kubín Petr Moos Petr Otčenášek

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012. Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu v roce 2012 Rostislav Krejcar vedoucí oddělení podporovaných zdrojů energie Obsah prezentace Aktualizace technicko-ekonomických parametrů Výkupní ceny a zelené

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR

Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Omezená distribuce elektřiny při dlouhodobém výpadku napájení distribuční soustavy z přenosové soustavy ČR Ing. František Mejta Ing. Milan Moravec mejta@egu.cz moravec@egu.cz www.egu.cz Obsah 1. K problémům

Více

Perspektivy OZE v ČR. Ing.Zuzana Musilová. Generální sekretář. 21. 2. 2012 Praha

Perspektivy OZE v ČR. Ing.Zuzana Musilová. Generální sekretář. 21. 2. 2012 Praha Perspektivy OZE v ČR Ing.Zuzana Musilová Generální sekretář 21. 2. 2012 Praha KDO JSME Prosazujeme dlouhodobě udržitelný rozvoj sektor v transparentních a fér podmínkách. sdružujeme více než 160 členů:

Více

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno

Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno Konference Energie pro budoucnost XIII - efektivní nakládání s energiemi v průmyslu 30. září 2014 Brno OBSAH PREZENTACE: I. Směrnice o energetické účinnosti z roku 2012 II. Legislativní provedení Směrnice

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Integrace trhu s elektřinou ve střední Evropě Jaké jsou další kroky?

Integrace trhu s elektřinou ve střední Evropě Jaké jsou další kroky? Integrace trhu s elektřinou ve střední Evropě Jaké jsou další kroky? Igor Chemišinec TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, PRAHA 22. 10. 2012 Kam směřujeme? Cílem je vytvořen ení jednotného

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010

Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU. Praha, 20. září 2010 Využívání nízkoemisních zdrojů energie v EU Praha, 20. září 2010 Pohled na energetiku V posledních letech se neustále diskutuje o energetické náročnosti s vazbou na bezpečné dodávky primárních energetických

Více

ČESKÁ ENERGETIKA NA ROZCESTÍ (a ví (se) o tom vůbec?)

ČESKÁ ENERGETIKA NA ROZCESTÍ (a ví (se) o tom vůbec?) ČESKÁ ENERGETIKA NA ROZCESTÍ (a ví (se) o tom vůbec?) BIOMASA & ENERGETIKA 2012 ČZÚ, Suchdol, 27.11.2012 Martin Bursík, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Zakládající členové (založena 04/2012,

Více

Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR

Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR 3. etapa liberalizace energetiky a její dopady Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR 6. uživatelské fórum Taures, a. s., 30.9.2003 Praha Josef Fiřt Ministerstvo

Více

Větrná energetika v číslech

Větrná energetika v číslech Větrná energetika v číslech Stav v ČR i ve světě v roce 2009 Mgr. Jiří Přikryl Větrná energetika v ČR v roce 2009 V ČR pro tento rok lze předpokládat ř výrobu na úrovni 300 GWh, loni 245 GWh Na konci roku

Více

HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY

HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY HLAVNÍ DRIVERY ENERGETIKY PAVEL ŘEŽÁBEK Hlavní ekonom Konference Nízkouhlíková budoucnost ČR 21. 9. 2015, Praha AGENDA Situace v energetice Hlavní drivery dalšího vývoje Jaká bude energetika v budoucnosti

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 Česká fotovoltaická průmyslová asociace Ing. Zuzana Musilová PV GRID 27.06.2013 VÝVOJ FV SEKTORU SOLÁRNÍ BOOM v polovině roku 2009 8000 MWp rezervovaného výkonu v letech 2009-2010 solární boom FVE v ČR

Více

AKTUALIZACE STUDIE DOPADŮ KLIMATICKO-ENERGETICKÉHO BALÍČKU EU NA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉHO CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

AKTUALIZACE STUDIE DOPADŮ KLIMATICKO-ENERGETICKÉHO BALÍČKU EU NA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉHO CHEMICKÉHO PRŮMYSLU AKTUALIZACE STUDIE DOPADŮ KLIMATICKO-ENERGETICKÉHO BALÍČKU EU NA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉHO CHEMICKÉHO PRŮMYSLU 23. 9. 2010 Jaroslav Suchý, SCHP ČR Výbor pro energetiku a změnu klimatu Praha 1 27 550

Více

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky

Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Fotovoltaické elektrárny a jejich dopady na ekonomiku České republiky Právní fórum - Energetika 8. června 2010, Hotel Hilton, Praha 1 enepo.cz enepo.cz je skupinou nezávislých specialistů v sektoru energetiky

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky

Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky Status quo národního plánu energetické efektivity a politiky obnovitelných zdrojů České republiky 21. února 2012 Senát Parlamentu ČR, Praha Ing. Vladimír Vlk, poradce Ministerstvo životního prostředí ČR

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více