VÝROBA NÍZKOUHLÍKOVÉ MIKROLEGOVANÉ OCELI JAKOSTI X52 PRO KYSELÉ PROSTŘEDÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROBA NÍZKOUHLÍKOVÉ MIKROLEGOVANÉ OCELI JAKOSTI X52 PRO KYSELÉ PROSTŘEDÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s."

Transkript

1 VÝROBA NÍZKOUHLÍKOVÉ MIKROLEGOVANÉ OCELI JAKOSTI X52 PRO KYSELÉ PROSTŘEDÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. LOW CARBON MICROALLOYED STEEL GRADE X52 PRODUCTION FOR SOUR SERVICE APPLICATIONS IN EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. STEEL WORKS SUCHÁNEK Petr, KOZELSKÝ Václav, UHER Tomáš, ŠÁŇA Zdeněk EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Ostrava - Hulváky Abstrakt Oceli pro výrobu dálkových produktovodů odolných kyselému prostředí (dle API 5L jakosti X52, X60, X65, X70 atd.) představují v poslední době nejsofistikovanější výrobek výrobců ploché oceli. Jedná se o tzv. oceli s vyšší přidanou hodnotou. Tento druh oceli, používaný pro těžbu a dopravu ropy a zemního plynu, je vystavován kyselému prostředí, obsahující určitý podíl sirovodíku H 2 S. Z tohoto prostředí pak může pronikat do struktury oceli vodík a způsobit praskání. Následující článek popisuje výrobní požadavky nízkouhlíkové mikrolegované oceli jakosti X52 pro kyselé prostředí, vyráběné v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. Klíčová slova: potrubí, kyselé prostředí, odsíření, metalografická čistota, chemická čistota, segregace, skarfování Abstract In recent years steels for offshore line pipes (according to API 5L grades X52, X60, X65, X70 etc.) represent the most sophisticated flat sheet producer s product. It is concerned about higher added value steels. Such type of steels used for oil and natural gas transport are exposed to sour medium containing certain amount of H 2 S. From this medium hydrogen can infiltrate into the steel structure and cause induced cracking. The following paper describes exacting production requirements of low carbon microalloyed steel grade X52 for sour service applications manufactured in EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. Keywords: pipeline, sour service, desulphurization, metallographical cleanness, chemical cleanness, segregation, scarfing 1. ÚVOD Globální ekonomická krize výrazně snížila poptávku po hutních výrobcích. Kladných ekonomických výsledků dosahují vesměs ty hutní podniky, které dokáží vyrábět specializované, na technologii vysoce náročné výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Mezi tento výrobní artikl patří bezesporu vysokopevná mikrolegovaná ocel pro dálkové produktovody (potrubí) určená pro tzv. kyselé prostředí. Ocelové potrubí, používané pro těžbu a dopravu ropy a zemního plynu, je vystavováno vlhkému kyselému prostředí, které obsahuje určitý podíl sirovodíku H 2 S. Sirovodík je obsažen také v ropě. Z těchto prostředí může pronikat do materiálu vodík a způsobit jeho degradaci, tzv. zkřehnutí. Typy poškození jsou v ocelářské terminologii označovány jako vodíkem indukované praskání HIC (Hydrogen Induced Cracking) a sulfidické praskání pod napětím SSC (Sulfide Stress Cracking). Ocel, určená pro zmíněné účely, proto musí splňovat vysoký požadavek dostatečné odolnosti proti náhlému porušení v důsledku vodíkového zkřehnutí (křehkého lomu). Havárie, způsobená křehkým lomem, by mohla mít katastrofální důsledky materiální, ekologické i lidské ztráty. Za hlavní příčinu vodíkového zkřehnutí oceli se považuje vytvoření lokální koncentrace vodíku, a to buď ve formě molekul na vnitřních dutinách struktury nebo i ve formě zvýšené koncentrace atomů na fázovém - 1 -

2 rozhraní matrice vměstek (především MnS). Při superpozičním účinku vodíku se jednak zvyšuje napětí indukované u čela trhliny, případně již vzniklé u sulfidického vměstku a jednak se zeslabí kohezní pevnost matrice v závislosti na úrovni koncentrace vodíku v plastické zóně na čele trhliny. Uvedená poškození ocelí v kyselých prostředích byla zaznamenána již více než před 50-ti lety. Navzdory dlouhé době, olejářské, plynárenské a strojírenské společnosti, stejně jako mnoho organizací, např. NACE, stále pracují na zlepšení provozu v kyselém prostředí a předcházení nebezpečnému poškození zařízení vodíkem indukovaným praskáním. Přestože již byla obecně formulována a publikovaná pravidla a doporučení pro výrobu ocelí pro kyselé prostředí, která v praxi mají vést k zamezení výskytu vodíkem indukovaného praskání (HIC) a koroznímu praskání (SSC), světoví výrobci, jakými jsou např. Mittal Steel USA a Dillinger Hütte, stále věnují nemalé prostředky na vývoj a zdokonalování technologií výroby značek ocelí vhodných pro uvedené podmínky. Za úspěšný vstup společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. (dále jen EVS) na trh s ocelovými produkty jakosti X52 pro kyselé prostředí lze považovat období přelomu roku 2008 / 2009, kdy se podařila realizovat dodávka plechů do svařoven v Iránu. 2. CHARAKTERISTIKA OCELI JAKOSTI X52 (HIC) Oceli jakostí X pro svařované produktovody s odolností HIC představují v současné době špičku u výrobců ploché oceli. O tento typ výrobku je ve světě značný zájem a ne každý výrobce jej zvládne vyrobit. Jedná se o vysokopevné (C-Mn) mikrolegované (Ti-V-Nb) oceli, označované dle specifikace API 5L (American Petroleum Institute) X52, X60, X65, X70, X80 apod., kde číselná část označení vyjadřuje úroveň meze kluzu v anglických jednotkách psi. EVS si současnou situaci na trhu plně uvědomuje, a přestože se v této oblasti pohybuje poměrně krátkou dobu, úspěšně konkuruje se základní vysokopevnou jakostí X52. Ocel typu X52 (HIC) vyžaduje vysokou chemickou čistotou, tzn. velmi nízké obsahy fosforu (P 0,010 hmot. %), síry (S < 0,002 hmot. %) a kyslíku (O 0,002 hmot. %). Důležitá je také samotná koncepce optimálního chemického složení oceli (C, Mn, Si, V, Nb, Ti aj.), která výrazně ovlivňuje mechanické vlastnosti válcovaných plechů (viz tab. 1). Tabulka 1 Požadované chemické složení X52 (HIC) Table 1 Required chemical composition of X52 (HIC) (%) C Mn Si P S Nb V Al Ti Cekv2 N PCM 0,030/ 0,80/ 0,25/ Max. max. 0,025/ 0,025/ 0,025/ 0,018/ max. max. max. Rozmezí 0,045 0,90 0,35 0,010 0,002 0,035 0,035 0,045 0,025 0,38 0,008 0,21 max. max. max. Cíl 0,040 0,85 0,30 0,008 0,001 0,03 0,03 0,030 0,020 0,38 0,008 0,21 Nb+V+Ti max. Další prvky Ni max. 0,20 Cr max. 0,20 Mo max. 0,10 B max. 0,0005 Ca max. 0,006 0,12 Pozn.:... ( Cu + Ni) ( Cr + Mo V ) Mn + C ekv = C ; Si Mn + Cu + Cr Ni Mo V P CM = C B ; Al N C ekv P CM uhlíkový ekvivalent, charakterizující citlivost oceli k praskání svarů parametr praskavosti, udávající míru vlivu jednotlivých prvků na citlivost k praskání svaru V neposlední řadě hraje významnou roli vysoká metalografická čistota oceli zejména z pohledu hlinitanových a sulfidických vměstků, které se v utuhlé oceli v provozních podmínkách EVS vyskytují nejčastěji, eliminace či silné potlačení segregačních procesů při plynulém odlévání a vysoká povrchová kvalita bramy

3 Komplex zmíněných požadavků lze zajistit pouze u velmi dobře vybaveného hutního výrobce. EVS je vybavena ve své ocelárně spodem dmýchanými kyslíkovými konvertory, sekundární metalurgií (pánvovou pecí LF a zařízením pro vakuové odplynění VD, které je součástí tzv. integrovaného zařízení sekundární metalurgie ISSM), zařízením pro kontinuální odlévání ocelových bram (viz obr. 1) a strojním skarfingem, který za tepla (cca 700 C) odstraňuje povrchové vady bram. Obr. 1 Schéma výrobního toku pro jakost X52 (HIC) v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. Fig. 1 Steel making process for grade X52 (HIC) in EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. Proces výroby surové oceli v kyslíkových konvertorech je nastaven tak, aby na konci zpracování bylo dosaženo nízké aktivity kyslíku v oceli v rozmezí ppm. Ocel s nízkou aktivitou kyslíku lze při odpichu snadněji uklidnit dezoxidačními přísadami a připravit tak příznivé podmínky pro následné odsíření. Z produktů dezoxidace a přidávaného vápna se syntetickou struskou (cca 11 kg / t) vznikne pánvová struska s požadovaným chemickým složením. Ke snížení množství přeteklé konvertorové strusky do licí pánve pomáhá signalizace z termovize, která průběžně sleduje průnik strusky při odpichu. V případě úniku většího množství dochází okamžitě ke stažení celé hmotnosti nově vzniklé pánvové strusky a nahrazení novou průmyslově připravenou syntetickou struskou s ideálními poměry CaO a Al 2 O 3. Pánvová pec LF slouží nejen k zajištění teplotního režimu, který dokáže pokrýt teplotní ztráty během vakuování, ale také k finální úpravě struskového režimu, dolegování oceli a opětovné hluboké dezoxidaci, s cílem udržet nízkou aktivitu kyslíku po celou dobu zpracování (2 5 ppm), aby byl dosažen obsah síry v oceli pod 50 ppm. Během vakuování na zařízení ISSM dochází k finálnímu odsíření oceli pod 20 ppm a důkladnému pročištění od nekovových vměstků. Minimální délka vakuování činí 10 minut. Měření teploty a aktivity kyslíku, dávkování legur, dezoxidačních a struskotvorných přísad se provádí za hlubokého vakua. Na závěr, tj. po finalizaci teploty a chemického složení, se po ukončení vakua, ale za inertního prostředí, dávkuje vápník ve formě FeCa (0,15 0,20 kg / t oceli) a následuje promíchání taveniny argonem. Z důvodu absence dynamické redukce na ZPO je nezbytné udržovat přehřátí oceli v rozmezí C nad teplotou likvidu pro zajištění optimální licí rychlosti a metalurgické délky (cca 21 m), což vede k potlačení vzniku centrální segregace. Rovněž se udržuje optimální přehřátí povrchu lité bramy v místě rovnání, aby se minimalizoval vznik příčných povrchových vad. Tyto činnosti jsou podporovány predikčním systémem. 3. CHEMICKÁ ČISTOTA Ze škodlivých prvků, jejichž obsah musí být v oceli se zvýšenou odolností proti HIC výrazně snížen, je nejdůležitější síra. Vyšší obsahy síry v tavenině oceli způsobují při tuhnutí vznik vysoce tvárných nekovových vměstků MnS, které se při válcování protahují a snižují tak houževnatost materiálu. K hlavním předpokladům dosažení nízkého obsahu síry v oceli patří používání vlastního těžkého válcovenského šrotu, zvýšení - 3 -

4 průsady surového železa s co nejnižším obsahem síry na úkor přidávaného koksu (viz tab. 2), minimální množství přeteklé konvertorové strusky během odpichu, kvalitní přísady přidávané při odpichu a během sekundárního zpracování (např. FeMn s 98 % podílem manganu), řádně uklidněná ocel po odpichu z kyslíkového konvertoru a možnost pracovat se struskovým režimem po celou dobu zpracování na sekundární metalurgii. Tabulka 2 Chemické složení dvou jakostí tekutého surového železa určené pro výrobu oceli X52(HIC) Table 2 Chemical composition of two liquid pig iron grades destined for X52 (HIC) steel production Třída surového železa C, (%) Mn, (%) Si, (%) P, (%) S, (%) Cr, (%) EXTRA ø 4,5 0,40 0,90 0,50 1,00 max 0,10 max 0,013 max 0,13 1. třída ø 4,5 0,40 0,90 0,50 1,00 max 0,13 max 0,013 max 0,13 Vhodné podmínky pro vysoký stupeň odsíření mají ty ocelárenské podniky, které využívají vakuování oceli v kesonu (VD Vacuum Degassing). Kombinace intenzivního dmýchání argonu přes porézní tvárnice umístěné ve dně licí pánve, podporované vakuem a optimálního struskového režimu, zajišťuje intenzivní kontakt taveniny oceli se struskou, což vytváří ideální podmínky pro odsíření. Úspěšnost dosažení nízkého obsahu síry v oceli je uvedena na obr. 2, kde je vidět stoupající tendence podílu roční výroby (dále jen PRV) ocelí s obsahem síry do 0,002 %. Tento zaznamenaný růst začal rokem 2008 (PRV = 15,4 %), kdy byl naplno zahájen provoz vakuového odplyňování (VD). Obr. 2 Desetiletý vývoj podílu roční výroby oceli s různě dosaženými obsahy síry Fig. 2 Ten Years development of annual various sulfur steel contents production share Dalším škodlivým prvkem, který významným způsobem ovlivňuje náchylnost vůči HIC, je fosfor. Fosfor se jako povrchově aktivní prvek lokalizuje na rozhraní matrice vměstek, kde snižuje kohezní pevnost a působí tak ve spojení s vodíkem zvlášť škodlivě. Nízkého obsahu fosforu v oceli lze dosáhnout pouze v primární metalurgii, resp. při výrobě surové oceli v kyslíkovém konvertoru. Výběrové surové železo, vlastní výrobní ocelový šrot a kyslíkový konvertor, ve kterém panuje během zpracování relativně nízká teplota, optimální poměr zásaditosti a oxidační schopnosti konvertorové strusky, jsou zárukou dosažení nízkého obsahu fosforu v oceli. V pořadí třetím škodlivým prvkem výrazně ovlivňující náchylnost vůči HIC je kyslík. V primární metalurgii tolik potřebný kyslík se po odpichu stává nežádoucím zejména z pohledu odsíření a negativního působení na mechanické vlastnosti oceli. Kyslík také způsobuje zvětšování velikosti a počtu nekovových vměstků vlivem - 4 -

5 reoxidace oceli na ZPO, což znemožňuje tvorbu sulfidických vměstků CaS, které se vážou na hlinitany vápníku v oblasti centrální segregace kontibramy. Místo toho vytvoří velké množství rozměrnějších oxidů vápníku, které ve výsledku zvětší velikost globulárních komplexních hlinitanů vápenatých, které hůře vyplouvají v krystalizátoru do licího prášku. K omezení reoxidace je zapotřebí využít veškerých nabízených technologií, jako např. zavedení správně zvolené dopadové desky a tepelně izolační krycí strusky v mezipánvi, snadno a rychle natavitelného licího prášku v krystalizátoru apod. 4. METALOGRAFICKÁ ČISTOTA Metalografická čistota oceli také významným způsobem ovlivňuje odolnost vůči HIC. V případě vysoké úrovně výskytu nekovových vměstků v utuhlé oceli se zvýšená koncentrace atomů vodíku naváže na fázové rozhraní kovová matrice vměstek (především v případě MnS), což vede ke vzniku lokálního napětí a zeslabení kohezní pevnosti matrice. Nekovové vměstky působí mimo jiné degradačně na většinu mechanických vlastností, hlavně na tažnost, kontrakci, vrubovou houževnatost, únavu materiálu, svařitelnost apod. Proto jejich tvar, druh, množství a rozložení je důležitým ukazatelem kvality. Zavedením vakuového odplynění oceli v kesonu (VD) a následným zpřesňováním technologických postupů, došlo k výraznému pokroku ve snížení výskytu nekovových vměstků v utuhlé oceli. Z mnoha provedených hodnocení mikročistoty (dle ASTM E45 87) vyplývá, že u oceli jakosti X52 (HIC) se v podmínkách EVS vyskytují následující typy nekovových vměstků: globulární komplexní oxidy xcao yal 2 O 3, případně čisté hlinitany Al 2 O 3, sulfidy CaS, MnS, příp. (Ca, Mn)S, tvořící zpravidla obálky oxidických vměstků. Tvárné silikáty se v této oceli neobjevují. Při úrovni obsahů síry do 0,002 hmot.% se v oceli vyskytují pouze jemné sulfidy, které jsou však pod přípustným limitem. Podobná situace platí i u řádkovitých hlinitanů. Výrazné zlepšení se projevilo také u bodových hrubých oxidických vměstků, u kterých se snížila jejich maximální velikost a dříve běžný výskyt je nyní možno označit za ojedinělý. Jedním z technologických zásahů pro zajištění maximální mikročistoty oceli je modifikace nekovových vměstků vápníkem v tekuté oceli a dosažení určitého poměru vápníku a síry. Obecně platí, že přísada vápníku do taveniny oceli musí být dostatečná, aby nevznikaly sulfidické vměstky MnS II. typu, avšak na druhou stranu nesmí být přebytečná, aby se netvořily shluky CaS s oxidy vápníku. Optimální obsah vápníku závisí na obsahu síry a kyslíku v oceli, neboť vápník reaguje nejdříve s kyslíkem (vzhledem k jeho vyšší afinitě ke kyslíku) a zbytek reaguje se sírou a tvoří CaS. Velmi nízký obsah síry v oceli (< 15 ppm) tak umožňuje snížit přísadu vápníku, za účelem modifikace tvaru zbývajících sulfidů, až na takovou hranici, při které lze dosáhnout obsah [Ca] = 0,001 (až 0,004) hmot.%. Avšak při obsazích síry ppm a předpokládaném produktu modifikace vměstků, např. xcao yal 2 O 3, je nutno zajistit obsah vápníku v oceli vyšší (poměr Ca/S = 1,5), zvýšeným dávkováním vápníkového profilu. Cílem je navázat vápník na všechnu síru v oceli, aby se zabránilo vzniku MnS, protože vměstky CaS jsou méně deformovatelné při válcování. 5. SEGREGAČNÍ PROCESY K dosažení odolnosti proti HIC je především nutné se vyhnout segregaci síry. Nebezpečným místem, se sklonem k segregaci, je středová oblast bramy, a proto je nutné v této oblasti zabránit lokálnímu obohacení sírou maximálním snížením jeho obsahu v kovu a zbytkový obsah navázáním na vápník. Důležitý je také správný charakter lití, jehož výraznější odchylky (např. v licí rychlosti, teplotě přehřátí oceli v mezipánvi, - 5 -

6 hladině oceli v krystalizátoru, intenzitě vodovzdušného chlazení atd.) mohou způsobit středové necelistvosti (trhliny, řediny apod.). Názorný příklad vysoké kvality plynule lité bramy jakosti X52 (HIC), v podmínkách EVS, je uveden na obr. 3. Z obrázku je patrné, že na makroleptu, v oblastech středové vycezeniny, se nenacházejí žádné vady, resp. žádná segregace nebo necelistvosti. Celá struktura bramy, tvořená na okraji pásmem povrchových krystalů a směrem ke středu pásmem rovnoosých a sloupcovitých krystalů, vykazuje vysoký stupeň čistoty a homogenity. Obr. 3 Příklad makrostruktury oceli X52 (HIC) průřez celou šířkou bramy; Segregační index = 0 Fig. 3 X52 (HIC) macrostructure specimen slab width profile; Segregace index = 0 Výsledky makrostruktury jsou hodnoceny dle tzv. Segregačního indexu, který je vyjádřen stupni 0, 0-1, 1, 1-2, 2, 2-3 a 3, kde 0 vyjadřuje nejlepší a 3 nejhorší výsledek. Ke splnění požadavků na odolnost vůči HIC je nutno dosáhnout segregačního indexu 0, nejhůře MODERNIZACE OCELÁRNY SKARFOVÁNÍ BRAM K odstranění povrchových vad bramy bylo v prostorách ocelárny EVS zavedeno strojní, plně automatizované, skarfování, které nyní nahrazuje jeho ruční verzi. Skarfovací zařízení mechanicky odstraňuje předepsanou povrchovou vrstvu kovu a tím eliminuje výskyt povrchových vad (v podmínkách EVS nejčastěji příčné trhliny zipovitého charakteru táhnoucí se podélně v jednotlivých pásech). Na obr. 4 a 5 jsou uvedeny pro názorné porovnání případy strojně a ručně skarfované bramy. Obr. 4 a 5 Strojně a ručně skarfovaný povrch bramy Fig. 4 and 5 Mechanical and manual scarfed slab surface Využití strojního skarfování pomohlo na válcovně výrazně snížit množství plechů s výskytem ocelárenských povrchových vad, což nejen posunulo laťku kvality o kus dál, ale také značným způsobem snížilo zmetkovitost, která zvlášť v období globální ekonomické krize patří mezi nejsledovanější ekonomické ukazatele

7 7. ZÁVĚR Základní vysokopevná ocel jakosti X52 pro kyselé prostředí patří v současné době právem k výrobkům s vysokou přidanou hodnotou, protože nároky na její výrobu sahají vysoko nad rámec běžné produkce. Dosažení potřebných parametrů vyžaduje zvláštní technologická opatření, zajišťující nejen optimální koncepci chemického složení, ale také nízký obsah síry, fosforu a kyslíku, vysokou metalografickou čistotu, eliminaci či silné potlačení segregačních jevů při plynulém odlévání oceli a vysokou povrchovou kvalitu bramy. EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. neustále pokračuje ve vývoji oceli jakosti X pro kyselá prostředí a neustále vyvíjí nemalé úsilí ve snaze dosáhnout co nejlepších výsledků ve zmiňovaných oblastech problematiky výroby. Příkladem je vybudování strojního scarfingu v prostorách ocelárny, který eliminuje výskyt povrchových vad bram a tím zvyšuje kvalitu válcovaných plechů a zároveň snižuje zmetkovitost

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b OVĚŘENÍ VÝROBY PAŽNICOVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍCH STUPŇŮ L80 A N80 PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE Josef Bár a Jan Melecký b ArcelorMittal, a. s.,vratimovská

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE

VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE VÝZKUM A VÝVOJ TECHNOLOGIE PŘESNÉHO LITÍ OBĚŽNÝCH KOL A STATOROVÝCH ČÁSTÍ TURBODMYCHADEL NOVÉ GENERACE R&D OF THE PROCESS OF PRECISION CASTING OF IMPELLER WHEELS AND STATOR PARTS OF A NEW GENERATION OF

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman

Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie železných kovů Výroba surového železa Ing. Vladimír Toman 1 Základní typy podniků jsou znázorněny na následujícím

Více

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí.

2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. 2. Struktura a vlastnosti oceli, druhy ocelí Rovnovážné a nerovnovážné struktury oceli, mechanické vlastnosti oceli, druhy konstrukčních ocelí. Struktura oceli Železo (Fe), uhlík (C), "nečistoty". nevyhnutelné

Více

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály (1. díl) Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém průmyslu často jediné možné řešení z hlediska provozu

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz

Profil společnosti. www.pilsensteel.cz Profil společnosti www.pilsensteel.cz Vážení obchodní partneři, Již od dob Emila Škody ctíme kvalitu, tradici, stabilitu, dynamiku a odpovědnost. Proto jsme dosáhli a stále dosahujeme úspěchu v celosvětovém

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK

NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK NÁVRH A REALIZACE MODELU SMĚSNÝCH KUSŮ PRO BRAMOVÉ ZPO V PODMÍNKÁCH ArcelorMittal Ostrava a.s. Ladislav VÁLEK, Pavel JAGLA, Aleš MAREK ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava Kunčice,

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide

KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide KRITÉRIA VOLBY METODY A TRENDY TEPELNÉHO DĚLENÍ MATERIÁLŮ Ing. Martin Roubíček, Ph.D. - Air Liquide Metody tepelného dělení, problematika základních materiálů Tepelné dělení materiálů je lze v rámci strojírenské

Více

KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU OCELÁRNY VE VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY A.S.

KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU OCELÁRNY VE VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY A.S. KONCEPCE KOMPLEXNÍHO ŘÍDICÍHO SYSTÉMU OCELÁRNY VE VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY A.S. CONCEPTION OF COMPLEX CONTROL SYSTEM OF STEEL PLANT IN VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY INC. Dušan Šeděnka a doc. Ing. Václav Kafka,

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám

Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Kontrola vlastností železničních kol jakosti ER7T porovnání lomové houževnatosti ve vztahu k ostatním mechanickým zkouškám Ing. Zdeněk endřejčík Ing. Vladimíra Nelibová BONATRANS a. s. BONATRANS a. s.

Více

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY

5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY 5. Materiály pro MAGNETICKÉ OBVODY Požadavky: získání vysokých magnetických kvalit, úspora drahých kovů a náhrada běžnými materiály. Podle magnetických vlastností dělíme na: 1. Diamagnetické látky 2. Paramagnetické

Více

Technické informace - korozivzdorné oceli

Technické informace - korozivzdorné oceli Technické informace korozivzdorné oceli Vlastnosti korozivzdorných ocelí Tento článek se zabývá často se vyskytujícími typy korozivzdorných ocelí (běžně nerezová ocel) a duplexních korozivzdorných ocelí

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ

VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ VÝVOJ NOVÝCH KONSTRUKČNÍCH PATINUJÍCÍCH OCELÍ Ondřej Žáček, Miroslav Liška Materiálový a metalurgický výzkum s.r.o., Ostrava,www.mmvyzkum.cz Radek Kovář Evraz Vitkovice Steel a.s., Ostrava, www.vitkovicesteel.cz

Více

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli

Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Stainless Service Poland Výrobce plochých produktu z nerezové oceli Budova Servisního střediska ArcelorMittal v Siemianowicích Śląských. 01 Stainless Service Poland Naše firma je předním dodavatelem plochých

Více

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz

MIROSLAV HOLČÁK viceprezident metalurgie tel.: +420 585 073 100 e-mail: metalurgie@unex.cz MANAGEMENT KAREL KALNÝ generální ředitel tel.: +420 585 072 000 e-mail: ceo@unex.cz JIŘÍ MAŠEK viceprezident strojírenství tel.: +420 585 073 106 e-mail: strojirenstvi@unex.cz ZDENĚK TUŽIČKA ředitel výroby

Více

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ZAVÁDĚNÍ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V NAŠICH OCELÁRNÁCH

SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ZAVÁDĚNÍ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V NAŠICH OCELÁRNÁCH SOUČASNÝ STAV A PERSPEKTIVY ZAVÁDĚNÍ METODY PRŮBĚŽNÉHO SLEDOVÁNÍ NÁKLADŮ V NAŠICH OCELÁRNÁCH CURRENT STATE AND PERSPECTIVES OF IMPLEMENTATION THE METHOD OF CONTINUOUS FOLLOWING OF THE COSTS IN CZECH STEELWORKS

Více

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY.

PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY OERLIKON- NOVINKY. Ing.Jan Veverka,OMNITECH spol. s r.o. Ing.Schlixbier Air Liquide Welding Cz spol. s r.o. 1.1.Nová generace bezešvých trubičkových drátů a nerezových elektrod pro svařování

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S.

RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S. RESTRUKTURALIZACE VÍTKOVICE STEEL, A.S. 24.5.2005, Ostrava Ing.Vladimír BAIL, Ph.D. OSNOVA PREZENTACE: 1. RESTRUKTURALIZACE SPOLEČNOSTI VÍTKOVICE, A.S., A JEJÍ PRIVATIZACE (2000 2003) 2. VÝSLEDKY RESTRUKTURALIZACE

Více

Stanovení délky tekutého jádra na sochorovém ZPO č. 1 Liquid core determination on billet CCM 1

Stanovení délky tekutého jádra na sochorovém ZPO č. 1 Liquid core determination on billet CCM 1 Stanovení délky tekutého jádra na sochorovém ZPO č. 1 Liquid core determination on billet CCM 1 Rudolf Moravec 1 Jiří Pyš 1 Petr Horký 1 František Rosypal 2 Michael Lowry 3 1) Mittal Steel Ostrava a.s.,

Více

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S

Ocelové konstrukce. Jakub Stejskal, 3.S Ocelové konstrukce { Jakub Stejskal, 3.S Výhody a nevýhody ocelových konstrukcí Výhody Vysoká pevnost vzhledem ke hmotnosti Průmyslová výroba (přesnost, produktivita, automatizace, odstranění sezónnosti,

Více

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály

Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály Doporučení pro skladování, přesušování a manipulaci se svařovacími materiály 1. Všeobecně Tento postup platí pro příjem, manipulaci, skladování a obrat zboží ve skladech. Tyto činnosti jsou zajišťovány

Více

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ

NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4 Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011

Prvky 8. B skupiny. FeCoNi. FeCoNi. FeCoNi 17.12.2011 FeCoNi Prvky 8. B skupiny FeCoNi Valenční vrstva: x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 6 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 7 x [vzácný plyn] ns 2 (n-1)d 8 Tomáš Kekrt 17.12.2011 SRG Přírodní škola o. p. s. 2 FeCoNi Fe

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky

Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky Podnikový předpis Kontinuálně lité litinové profily ze šedých a tvárných litin Technické dodací podmínky UCB Technometal, s.r.o 1 Obsah: 1. Oblast použití 2. Pojmy 3. Měrná hmotnost 4. Materiál 5. Označování

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 07. 09.

Více

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech:

Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: Chromované tyče Chromované pístní tyče tvoří základní pohyblivou část přímočarého hydromotoru. Nabízíme je v jakostech: ocel 20MnV6 (podle ČSN podobná oceli 13 220) Vanadiová ocel, normalizovaná, s vyšší

Více

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy

Technologie I. Anodická oxidace hliníku. Referát č. 1. Povrchové úpravy České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav strojírenské technologie Technologie I. Referát č. 1. Povrchové úpravy Anodická oxidace hliníku Vypracoval: Jan Kolístka Dne: 28. 9. 2009 Ročník:

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG

VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG VLIV OCHRANNÝCH PLYNŮ NA VLASTNOSTI SVAROVÉHO SPOJE PŘI SVAŘOVÁNÍ NELEGOVANÝCH KONSTRUKČNÍCH OCELÍ METODOU 135 - MAG Ing. Martin Roubíček, Ph.D., AIR LIQUIDE CZ, s.r.o. Prof. Ing. Václav Pilous, DrSc.,

Více

Názvosloví anorganických sloučenin

Názvosloví anorganických sloučenin Chemické názvosloví Chemické prvky jsou látky složené z atomů o stejném protonovém čísle (počet protonů v jádře atomu. Každému prvku přísluší určitý mezinárodní název a od něho odvozený symbol (značka).

Více

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE

ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE ČESKÝ A SLOVENSKÝ PRŮMYSL ŽÁROMATERIÁLŮ V OBDOBÍ CELOSVĚTOVÉ EKONOMICKÉ KRIZE Ing. Tadeáš Franek, Refrasil, s.r.o., Průmyslová 7, Třinec Konská, Česká republika Abstrakt Vlivem celosvětové ekonomické krize

Více

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06)

(Text s významem pro EHP) (2012/C 387/06) CS 15.12.2012 Úřední věstník Evropské unie C 387/5 Sdělení Komise, kterým se mění sdělení Komise Pokyny k některým opatřením státní podpory v souvislosti se systémem obchodování s povolenkami na emise

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 Rozdělení a označení ocelí Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 2/31 3/31 4/31 Význam zbývajících tří číslic v základní značce ocelí je u různých

Více

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli

5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli SVAŘOVÁNÍ KOVŮ V PRAXI část 5, díl 2, kap. 7.10.3, str. 1 5/2.7.10.3 Austenitické vysokolegované žáruvzdorné oceli Austenitické vysokolegované chrómniklové oceli obsahují min. 16,5 hm. % Cr s dostatečným

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

VODIVOST x REZISTIVITA

VODIVOST x REZISTIVITA VODIVOST x REZISTIVITA Ohmův v zákon: z U = I.R = ρ.l.i / S napětí je přímo úměrné proudu, který vodičem prochází drát délky l a průřezu S, mezi jehož konci je napětí U ρ převrácená hodnota měrné ele.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_ INOVACE_E.3.13 Integrovaná střední

Více

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí:

BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů. BiM (BI-METAL) ruční pilové listy. Chemické složení ocelí: BiM (BI-METAL) ruční pilové listy BiM (BI-METAL) ruční pilové listy nepravidelné rozteče zubů Bi-metalové ruční pilové listy jsou vyráběny z oceli jakostí M2 a D6A. Kombinace těchto dvou materiálů zaručuje

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo

Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Hybná síla. Evoluce. Ocelové pilové pásy na dřevo Ocelové pilové pásy na dřevo Úvod Ocelové pilové pásy na dřevo 02 / 03 Evoluce se nikdy nezastaví. Ocelové pásy Bohlerstrip pro pásové pily na dřevo. Nová

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený;

tloušťka min 6 mm; kusový ocelový odpad; starý odpad lan svázaný do kruhu o průměru max 700 mm; odpad trubek 13 starý těžký odpad upravený; Druh Název odpadu Poznámka 10 nový těžký odpad neupravený; rozměr alespoň v jednom směru větší než 1500x500x500 mm tloušťka min 3 mm; krátké zmetkové ingoty; odpad z válcoven;odpad trubek; nový kusový

Více

Equipment and services for metallurgy of steel, cast iron and non-ferrous metals

Equipment and services for metallurgy of steel, cast iron and non-ferrous metals ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY PRO METALURGII OCELI, LITIN A BAREVNÝCH KOVŮ Podavače plněných profilů Modifikační pracoviště pro výrobu tvárné litiny Systémy pro řízení a regulaci průtoku inertních plynů a kyslíku

Více

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE

1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE TECHNICKÁ SPECIFIKACE STRETCH FÓLIE PRO STROJNÍ POUŽITÍ 1. PŘEDMĚT TECHNICKÉ SPECIFIKACE Předmětem technické specifikace je polyetylenová, třívrstvá, průhledná a roztažná stretch fólie vyráběná extruzí

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou

Tvrdé pájení s tavidlem,v ochranném plynu nebo ve vakuu, se podobá pájení na měkko. Pracovní teplota je nad 500 C. Pájí se tvrdou pájkou, roztavenou Pájení na tvrdo Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Iveta Konvičná Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření za tepla, volné kování. Téma: Ing. Kubíček Miroslav.

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Tváření. Název: Tváření za tepla, volné kování. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tváření Tváření za tepla, volné kování Ing. Kubíček

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC CNC OBECNĚ (Kk) SOUSTRUŽENÍ SIEMENS (Ry) FRÉZOVÁNÍ SIEMENS (Hu) FRÉZOVÁNÍ HEIDENHEIM (Hk) CAM EdgeCAM (Na) 3D OBJET PRINT (Kn) CNC OBECNĚ

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST CHEMICKÉ VÝPOČTY HMOTNOST REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VÝPOČET HMOTNOSTI REAKTANTŮ A PRODUKTŮ PŘI CHEMICKÉ REAKCI

Více

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Inveio Uni-directional crystal orientation stvořena pro dlouhou výdrž Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Břity, na které je spolehnutí V malé zemi na severní polokouli, se tým specialistů

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

Metalurgie železných kovů Ing. Vladimír Toman

Metalurgie železných kovů Ing. Vladimír Toman ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Metalurgie železných kovů Ing. Vladimír Toman 1 Vymezení odvětví metalurgie železných kovů: Podle CZ-NACE: 24.1 Výroba

Více

Vliv teplotního. VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 1/2011

Vliv teplotního. VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 1/2011 Vliv teplotního režimu svařování na vlastnosti svarových spojů I Vladislav OCHODEK Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Obsah Definice teplotního režimu svařování.

Více

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 13. CZ-NACE 25 - VÝROBA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ A KOVODĚLNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 13.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

Pouliční LED lampy nové generace

Pouliční LED lampy nové generace FUN LIGHT AMUSEMENTS, s.r.o. Bubenská 1536, Praha 7 Pracoviště : Pražská 298, Brandýs nad Labem Pouliční LED lampy nové generace 2012 1. Pouliční LED osvětlení Pouliční LED lampa Ledcent Pouliční osvětlení

Více

Vliv pórovitosti žárovzdorných materiálů na erozi a korozi keramických filtrů při působení roztavené oceli Effect of Refractory Materials Porosity on Erosion and Corrosion of Ceramic Filters by Molten

Více

Odborná způsobilost a dostupnost

Odborná způsobilost a dostupnost CZ Dodavatel odolných dílů a kompletních řešení z otěruvzdorných a vysokopevnostních ocelí 1 Kombinace produktu a know-how pro poskytnutí řešení připravených k použití Abraservice je přední evropská společnost

Více

EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 2010

EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 2010 URČENO K OKAMŽITÉMU ZVEŘEJNĚNÍ Překlad anglického originálu TZ EVRAZ GROUP - ZVEŘEJNĚNÉ PROVOZNÍ VÝSLEDKY 1. ČTVRTLETÍ 15. 4. Evraz Group S.A. (LSE: EVR) dnes zveřejnila své provozní výsledky za 1. čtvrtletní

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová

Uhlík a síra CH_102_Uhlík a síra Autor: PhDr. Jana Langerová Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0025 Název projektu: Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního

Více

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ

ARGENPAL IV A NÁVOD NA POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITÍ ARGENPAL IV A SP.42100.529.001 ARGENPAL IV A je stříbropaládiová dentální slitina s velmi vysokou pevností, typu 4. Je určena pro značně namáhané odlitky zubních náhrad (inlaye, kořenové

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická výskyt a zpracování kovů 2. ročník Datum tvorby 22.4.2014

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU THERMAL WASTE TREATMENT WITH USING OF PLASMA DECOMPOSITION

MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU THERMAL WASTE TREATMENT WITH USING OF PLASMA DECOMPOSITION MOŽNÉ POSTUPY TERMICKÉHO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ S VYUŽITÍM PLAZMOVÉHO ROZKLADU Bajger Z. 1, Krayzel M. 1, Bůžek Z. 2 1 VÍTKOVICE- Výzkum a vývoj, spol. s r.o., ČR 2 VŠB-TU Ostrava, FMMI, Katedra metalurgie,

Více

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný

Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Ukázky z pracovních listů 1) Vyber, který ion je: a) ve vodném roztoku barevný b) nejstabilnější c) nejlépe oxidovatelný Fe 3+ Fe 3+ Fe 3+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ Fe 2+ Fe 6+ 2) Vyber správné o rtuti:

Více

APLIKACE METOD UMĚLÉ INTELIGENCE PŘI PREDIKCI CHEMICKÉHO SLOŽENÍ RAFINAČNÍCH STRUSEK

APLIKACE METOD UMĚLÉ INTELIGENCE PŘI PREDIKCI CHEMICKÉHO SLOŽENÍ RAFINAČNÍCH STRUSEK APLIKACE METOD UMĚLÉ INTELIGENCE PŘI PREDIKCI CHEMICKÉHO SLOŽENÍ RAFINAČNÍCH STRUSEK APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS FOR PREDICTION OF CHEMICAL COMPOSITION OF REFINING SLAG Zora Jančíková

Více

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné

Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.11 Spoje nerozebíratelné SVAŘOVÁNÍ je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Při svařování je nutné působit buď tlakem,

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více