VÝROBA NÍZKOUHLÍKOVÉ MIKROLEGOVANÉ OCELI JAKOSTI X52 PRO KYSELÉ PROSTŘEDÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROBA NÍZKOUHLÍKOVÉ MIKROLEGOVANÉ OCELI JAKOSTI X52 PRO KYSELÉ PROSTŘEDÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s."

Transkript

1 VÝROBA NÍZKOUHLÍKOVÉ MIKROLEGOVANÉ OCELI JAKOSTI X52 PRO KYSELÉ PROSTŘEDÍ V PODMÍNKÁCH OCELÁRNY EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. LOW CARBON MICROALLOYED STEEL GRADE X52 PRODUCTION FOR SOUR SERVICE APPLICATIONS IN EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. STEEL WORKS SUCHÁNEK Petr, KOZELSKÝ Václav, UHER Tomáš, ŠÁŇA Zdeněk EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Ostrava - Hulváky Abstrakt Oceli pro výrobu dálkových produktovodů odolných kyselému prostředí (dle API 5L jakosti X52, X60, X65, X70 atd.) představují v poslední době nejsofistikovanější výrobek výrobců ploché oceli. Jedná se o tzv. oceli s vyšší přidanou hodnotou. Tento druh oceli, používaný pro těžbu a dopravu ropy a zemního plynu, je vystavován kyselému prostředí, obsahující určitý podíl sirovodíku H 2 S. Z tohoto prostředí pak může pronikat do struktury oceli vodík a způsobit praskání. Následující článek popisuje výrobní požadavky nízkouhlíkové mikrolegované oceli jakosti X52 pro kyselé prostředí, vyráběné v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. Klíčová slova: potrubí, kyselé prostředí, odsíření, metalografická čistota, chemická čistota, segregace, skarfování Abstract In recent years steels for offshore line pipes (according to API 5L grades X52, X60, X65, X70 etc.) represent the most sophisticated flat sheet producer s product. It is concerned about higher added value steels. Such type of steels used for oil and natural gas transport are exposed to sour medium containing certain amount of H 2 S. From this medium hydrogen can infiltrate into the steel structure and cause induced cracking. The following paper describes exacting production requirements of low carbon microalloyed steel grade X52 for sour service applications manufactured in EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. Keywords: pipeline, sour service, desulphurization, metallographical cleanness, chemical cleanness, segregation, scarfing 1. ÚVOD Globální ekonomická krize výrazně snížila poptávku po hutních výrobcích. Kladných ekonomických výsledků dosahují vesměs ty hutní podniky, které dokáží vyrábět specializované, na technologii vysoce náročné výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Mezi tento výrobní artikl patří bezesporu vysokopevná mikrolegovaná ocel pro dálkové produktovody (potrubí) určená pro tzv. kyselé prostředí. Ocelové potrubí, používané pro těžbu a dopravu ropy a zemního plynu, je vystavováno vlhkému kyselému prostředí, které obsahuje určitý podíl sirovodíku H 2 S. Sirovodík je obsažen také v ropě. Z těchto prostředí může pronikat do materiálu vodík a způsobit jeho degradaci, tzv. zkřehnutí. Typy poškození jsou v ocelářské terminologii označovány jako vodíkem indukované praskání HIC (Hydrogen Induced Cracking) a sulfidické praskání pod napětím SSC (Sulfide Stress Cracking). Ocel, určená pro zmíněné účely, proto musí splňovat vysoký požadavek dostatečné odolnosti proti náhlému porušení v důsledku vodíkového zkřehnutí (křehkého lomu). Havárie, způsobená křehkým lomem, by mohla mít katastrofální důsledky materiální, ekologické i lidské ztráty. Za hlavní příčinu vodíkového zkřehnutí oceli se považuje vytvoření lokální koncentrace vodíku, a to buď ve formě molekul na vnitřních dutinách struktury nebo i ve formě zvýšené koncentrace atomů na fázovém - 1 -

2 rozhraní matrice vměstek (především MnS). Při superpozičním účinku vodíku se jednak zvyšuje napětí indukované u čela trhliny, případně již vzniklé u sulfidického vměstku a jednak se zeslabí kohezní pevnost matrice v závislosti na úrovni koncentrace vodíku v plastické zóně na čele trhliny. Uvedená poškození ocelí v kyselých prostředích byla zaznamenána již více než před 50-ti lety. Navzdory dlouhé době, olejářské, plynárenské a strojírenské společnosti, stejně jako mnoho organizací, např. NACE, stále pracují na zlepšení provozu v kyselém prostředí a předcházení nebezpečnému poškození zařízení vodíkem indukovaným praskáním. Přestože již byla obecně formulována a publikovaná pravidla a doporučení pro výrobu ocelí pro kyselé prostředí, která v praxi mají vést k zamezení výskytu vodíkem indukovaného praskání (HIC) a koroznímu praskání (SSC), světoví výrobci, jakými jsou např. Mittal Steel USA a Dillinger Hütte, stále věnují nemalé prostředky na vývoj a zdokonalování technologií výroby značek ocelí vhodných pro uvedené podmínky. Za úspěšný vstup společnosti EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. (dále jen EVS) na trh s ocelovými produkty jakosti X52 pro kyselé prostředí lze považovat období přelomu roku 2008 / 2009, kdy se podařila realizovat dodávka plechů do svařoven v Iránu. 2. CHARAKTERISTIKA OCELI JAKOSTI X52 (HIC) Oceli jakostí X pro svařované produktovody s odolností HIC představují v současné době špičku u výrobců ploché oceli. O tento typ výrobku je ve světě značný zájem a ne každý výrobce jej zvládne vyrobit. Jedná se o vysokopevné (C-Mn) mikrolegované (Ti-V-Nb) oceli, označované dle specifikace API 5L (American Petroleum Institute) X52, X60, X65, X70, X80 apod., kde číselná část označení vyjadřuje úroveň meze kluzu v anglických jednotkách psi. EVS si současnou situaci na trhu plně uvědomuje, a přestože se v této oblasti pohybuje poměrně krátkou dobu, úspěšně konkuruje se základní vysokopevnou jakostí X52. Ocel typu X52 (HIC) vyžaduje vysokou chemickou čistotou, tzn. velmi nízké obsahy fosforu (P 0,010 hmot. %), síry (S < 0,002 hmot. %) a kyslíku (O 0,002 hmot. %). Důležitá je také samotná koncepce optimálního chemického složení oceli (C, Mn, Si, V, Nb, Ti aj.), která výrazně ovlivňuje mechanické vlastnosti válcovaných plechů (viz tab. 1). Tabulka 1 Požadované chemické složení X52 (HIC) Table 1 Required chemical composition of X52 (HIC) (%) C Mn Si P S Nb V Al Ti Cekv2 N PCM 0,030/ 0,80/ 0,25/ Max. max. 0,025/ 0,025/ 0,025/ 0,018/ max. max. max. Rozmezí 0,045 0,90 0,35 0,010 0,002 0,035 0,035 0,045 0,025 0,38 0,008 0,21 max. max. max. Cíl 0,040 0,85 0,30 0,008 0,001 0,03 0,03 0,030 0,020 0,38 0,008 0,21 Nb+V+Ti max. Další prvky Ni max. 0,20 Cr max. 0,20 Mo max. 0,10 B max. 0,0005 Ca max. 0,006 0,12 Pozn.:... ( Cu + Ni) ( Cr + Mo V ) Mn + C ekv = C ; Si Mn + Cu + Cr Ni Mo V P CM = C B ; Al N C ekv P CM uhlíkový ekvivalent, charakterizující citlivost oceli k praskání svarů parametr praskavosti, udávající míru vlivu jednotlivých prvků na citlivost k praskání svaru V neposlední řadě hraje významnou roli vysoká metalografická čistota oceli zejména z pohledu hlinitanových a sulfidických vměstků, které se v utuhlé oceli v provozních podmínkách EVS vyskytují nejčastěji, eliminace či silné potlačení segregačních procesů při plynulém odlévání a vysoká povrchová kvalita bramy

3 Komplex zmíněných požadavků lze zajistit pouze u velmi dobře vybaveného hutního výrobce. EVS je vybavena ve své ocelárně spodem dmýchanými kyslíkovými konvertory, sekundární metalurgií (pánvovou pecí LF a zařízením pro vakuové odplynění VD, které je součástí tzv. integrovaného zařízení sekundární metalurgie ISSM), zařízením pro kontinuální odlévání ocelových bram (viz obr. 1) a strojním skarfingem, který za tepla (cca 700 C) odstraňuje povrchové vady bram. Obr. 1 Schéma výrobního toku pro jakost X52 (HIC) v EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. Fig. 1 Steel making process for grade X52 (HIC) in EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. Proces výroby surové oceli v kyslíkových konvertorech je nastaven tak, aby na konci zpracování bylo dosaženo nízké aktivity kyslíku v oceli v rozmezí ppm. Ocel s nízkou aktivitou kyslíku lze při odpichu snadněji uklidnit dezoxidačními přísadami a připravit tak příznivé podmínky pro následné odsíření. Z produktů dezoxidace a přidávaného vápna se syntetickou struskou (cca 11 kg / t) vznikne pánvová struska s požadovaným chemickým složením. Ke snížení množství přeteklé konvertorové strusky do licí pánve pomáhá signalizace z termovize, která průběžně sleduje průnik strusky při odpichu. V případě úniku většího množství dochází okamžitě ke stažení celé hmotnosti nově vzniklé pánvové strusky a nahrazení novou průmyslově připravenou syntetickou struskou s ideálními poměry CaO a Al 2 O 3. Pánvová pec LF slouží nejen k zajištění teplotního režimu, který dokáže pokrýt teplotní ztráty během vakuování, ale také k finální úpravě struskového režimu, dolegování oceli a opětovné hluboké dezoxidaci, s cílem udržet nízkou aktivitu kyslíku po celou dobu zpracování (2 5 ppm), aby byl dosažen obsah síry v oceli pod 50 ppm. Během vakuování na zařízení ISSM dochází k finálnímu odsíření oceli pod 20 ppm a důkladnému pročištění od nekovových vměstků. Minimální délka vakuování činí 10 minut. Měření teploty a aktivity kyslíku, dávkování legur, dezoxidačních a struskotvorných přísad se provádí za hlubokého vakua. Na závěr, tj. po finalizaci teploty a chemického složení, se po ukončení vakua, ale za inertního prostředí, dávkuje vápník ve formě FeCa (0,15 0,20 kg / t oceli) a následuje promíchání taveniny argonem. Z důvodu absence dynamické redukce na ZPO je nezbytné udržovat přehřátí oceli v rozmezí C nad teplotou likvidu pro zajištění optimální licí rychlosti a metalurgické délky (cca 21 m), což vede k potlačení vzniku centrální segregace. Rovněž se udržuje optimální přehřátí povrchu lité bramy v místě rovnání, aby se minimalizoval vznik příčných povrchových vad. Tyto činnosti jsou podporovány predikčním systémem. 3. CHEMICKÁ ČISTOTA Ze škodlivých prvků, jejichž obsah musí být v oceli se zvýšenou odolností proti HIC výrazně snížen, je nejdůležitější síra. Vyšší obsahy síry v tavenině oceli způsobují při tuhnutí vznik vysoce tvárných nekovových vměstků MnS, které se při válcování protahují a snižují tak houževnatost materiálu. K hlavním předpokladům dosažení nízkého obsahu síry v oceli patří používání vlastního těžkého válcovenského šrotu, zvýšení - 3 -

4 průsady surového železa s co nejnižším obsahem síry na úkor přidávaného koksu (viz tab. 2), minimální množství přeteklé konvertorové strusky během odpichu, kvalitní přísady přidávané při odpichu a během sekundárního zpracování (např. FeMn s 98 % podílem manganu), řádně uklidněná ocel po odpichu z kyslíkového konvertoru a možnost pracovat se struskovým režimem po celou dobu zpracování na sekundární metalurgii. Tabulka 2 Chemické složení dvou jakostí tekutého surového železa určené pro výrobu oceli X52(HIC) Table 2 Chemical composition of two liquid pig iron grades destined for X52 (HIC) steel production Třída surového železa C, (%) Mn, (%) Si, (%) P, (%) S, (%) Cr, (%) EXTRA ø 4,5 0,40 0,90 0,50 1,00 max 0,10 max 0,013 max 0,13 1. třída ø 4,5 0,40 0,90 0,50 1,00 max 0,13 max 0,013 max 0,13 Vhodné podmínky pro vysoký stupeň odsíření mají ty ocelárenské podniky, které využívají vakuování oceli v kesonu (VD Vacuum Degassing). Kombinace intenzivního dmýchání argonu přes porézní tvárnice umístěné ve dně licí pánve, podporované vakuem a optimálního struskového režimu, zajišťuje intenzivní kontakt taveniny oceli se struskou, což vytváří ideální podmínky pro odsíření. Úspěšnost dosažení nízkého obsahu síry v oceli je uvedena na obr. 2, kde je vidět stoupající tendence podílu roční výroby (dále jen PRV) ocelí s obsahem síry do 0,002 %. Tento zaznamenaný růst začal rokem 2008 (PRV = 15,4 %), kdy byl naplno zahájen provoz vakuového odplyňování (VD). Obr. 2 Desetiletý vývoj podílu roční výroby oceli s různě dosaženými obsahy síry Fig. 2 Ten Years development of annual various sulfur steel contents production share Dalším škodlivým prvkem, který významným způsobem ovlivňuje náchylnost vůči HIC, je fosfor. Fosfor se jako povrchově aktivní prvek lokalizuje na rozhraní matrice vměstek, kde snižuje kohezní pevnost a působí tak ve spojení s vodíkem zvlášť škodlivě. Nízkého obsahu fosforu v oceli lze dosáhnout pouze v primární metalurgii, resp. při výrobě surové oceli v kyslíkovém konvertoru. Výběrové surové železo, vlastní výrobní ocelový šrot a kyslíkový konvertor, ve kterém panuje během zpracování relativně nízká teplota, optimální poměr zásaditosti a oxidační schopnosti konvertorové strusky, jsou zárukou dosažení nízkého obsahu fosforu v oceli. V pořadí třetím škodlivým prvkem výrazně ovlivňující náchylnost vůči HIC je kyslík. V primární metalurgii tolik potřebný kyslík se po odpichu stává nežádoucím zejména z pohledu odsíření a negativního působení na mechanické vlastnosti oceli. Kyslík také způsobuje zvětšování velikosti a počtu nekovových vměstků vlivem - 4 -

5 reoxidace oceli na ZPO, což znemožňuje tvorbu sulfidických vměstků CaS, které se vážou na hlinitany vápníku v oblasti centrální segregace kontibramy. Místo toho vytvoří velké množství rozměrnějších oxidů vápníku, které ve výsledku zvětší velikost globulárních komplexních hlinitanů vápenatých, které hůře vyplouvají v krystalizátoru do licího prášku. K omezení reoxidace je zapotřebí využít veškerých nabízených technologií, jako např. zavedení správně zvolené dopadové desky a tepelně izolační krycí strusky v mezipánvi, snadno a rychle natavitelného licího prášku v krystalizátoru apod. 4. METALOGRAFICKÁ ČISTOTA Metalografická čistota oceli také významným způsobem ovlivňuje odolnost vůči HIC. V případě vysoké úrovně výskytu nekovových vměstků v utuhlé oceli se zvýšená koncentrace atomů vodíku naváže na fázové rozhraní kovová matrice vměstek (především v případě MnS), což vede ke vzniku lokálního napětí a zeslabení kohezní pevnosti matrice. Nekovové vměstky působí mimo jiné degradačně na většinu mechanických vlastností, hlavně na tažnost, kontrakci, vrubovou houževnatost, únavu materiálu, svařitelnost apod. Proto jejich tvar, druh, množství a rozložení je důležitým ukazatelem kvality. Zavedením vakuového odplynění oceli v kesonu (VD) a následným zpřesňováním technologických postupů, došlo k výraznému pokroku ve snížení výskytu nekovových vměstků v utuhlé oceli. Z mnoha provedených hodnocení mikročistoty (dle ASTM E45 87) vyplývá, že u oceli jakosti X52 (HIC) se v podmínkách EVS vyskytují následující typy nekovových vměstků: globulární komplexní oxidy xcao yal 2 O 3, případně čisté hlinitany Al 2 O 3, sulfidy CaS, MnS, příp. (Ca, Mn)S, tvořící zpravidla obálky oxidických vměstků. Tvárné silikáty se v této oceli neobjevují. Při úrovni obsahů síry do 0,002 hmot.% se v oceli vyskytují pouze jemné sulfidy, které jsou však pod přípustným limitem. Podobná situace platí i u řádkovitých hlinitanů. Výrazné zlepšení se projevilo také u bodových hrubých oxidických vměstků, u kterých se snížila jejich maximální velikost a dříve běžný výskyt je nyní možno označit za ojedinělý. Jedním z technologických zásahů pro zajištění maximální mikročistoty oceli je modifikace nekovových vměstků vápníkem v tekuté oceli a dosažení určitého poměru vápníku a síry. Obecně platí, že přísada vápníku do taveniny oceli musí být dostatečná, aby nevznikaly sulfidické vměstky MnS II. typu, avšak na druhou stranu nesmí být přebytečná, aby se netvořily shluky CaS s oxidy vápníku. Optimální obsah vápníku závisí na obsahu síry a kyslíku v oceli, neboť vápník reaguje nejdříve s kyslíkem (vzhledem k jeho vyšší afinitě ke kyslíku) a zbytek reaguje se sírou a tvoří CaS. Velmi nízký obsah síry v oceli (< 15 ppm) tak umožňuje snížit přísadu vápníku, za účelem modifikace tvaru zbývajících sulfidů, až na takovou hranici, při které lze dosáhnout obsah [Ca] = 0,001 (až 0,004) hmot.%. Avšak při obsazích síry ppm a předpokládaném produktu modifikace vměstků, např. xcao yal 2 O 3, je nutno zajistit obsah vápníku v oceli vyšší (poměr Ca/S = 1,5), zvýšeným dávkováním vápníkového profilu. Cílem je navázat vápník na všechnu síru v oceli, aby se zabránilo vzniku MnS, protože vměstky CaS jsou méně deformovatelné při válcování. 5. SEGREGAČNÍ PROCESY K dosažení odolnosti proti HIC je především nutné se vyhnout segregaci síry. Nebezpečným místem, se sklonem k segregaci, je středová oblast bramy, a proto je nutné v této oblasti zabránit lokálnímu obohacení sírou maximálním snížením jeho obsahu v kovu a zbytkový obsah navázáním na vápník. Důležitý je také správný charakter lití, jehož výraznější odchylky (např. v licí rychlosti, teplotě přehřátí oceli v mezipánvi, - 5 -

6 hladině oceli v krystalizátoru, intenzitě vodovzdušného chlazení atd.) mohou způsobit středové necelistvosti (trhliny, řediny apod.). Názorný příklad vysoké kvality plynule lité bramy jakosti X52 (HIC), v podmínkách EVS, je uveden na obr. 3. Z obrázku je patrné, že na makroleptu, v oblastech středové vycezeniny, se nenacházejí žádné vady, resp. žádná segregace nebo necelistvosti. Celá struktura bramy, tvořená na okraji pásmem povrchových krystalů a směrem ke středu pásmem rovnoosých a sloupcovitých krystalů, vykazuje vysoký stupeň čistoty a homogenity. Obr. 3 Příklad makrostruktury oceli X52 (HIC) průřez celou šířkou bramy; Segregační index = 0 Fig. 3 X52 (HIC) macrostructure specimen slab width profile; Segregace index = 0 Výsledky makrostruktury jsou hodnoceny dle tzv. Segregačního indexu, který je vyjádřen stupni 0, 0-1, 1, 1-2, 2, 2-3 a 3, kde 0 vyjadřuje nejlepší a 3 nejhorší výsledek. Ke splnění požadavků na odolnost vůči HIC je nutno dosáhnout segregačního indexu 0, nejhůře MODERNIZACE OCELÁRNY SKARFOVÁNÍ BRAM K odstranění povrchových vad bramy bylo v prostorách ocelárny EVS zavedeno strojní, plně automatizované, skarfování, které nyní nahrazuje jeho ruční verzi. Skarfovací zařízení mechanicky odstraňuje předepsanou povrchovou vrstvu kovu a tím eliminuje výskyt povrchových vad (v podmínkách EVS nejčastěji příčné trhliny zipovitého charakteru táhnoucí se podélně v jednotlivých pásech). Na obr. 4 a 5 jsou uvedeny pro názorné porovnání případy strojně a ručně skarfované bramy. Obr. 4 a 5 Strojně a ručně skarfovaný povrch bramy Fig. 4 and 5 Mechanical and manual scarfed slab surface Využití strojního skarfování pomohlo na válcovně výrazně snížit množství plechů s výskytem ocelárenských povrchových vad, což nejen posunulo laťku kvality o kus dál, ale také značným způsobem snížilo zmetkovitost, která zvlášť v období globální ekonomické krize patří mezi nejsledovanější ekonomické ukazatele

7 7. ZÁVĚR Základní vysokopevná ocel jakosti X52 pro kyselé prostředí patří v současné době právem k výrobkům s vysokou přidanou hodnotou, protože nároky na její výrobu sahají vysoko nad rámec běžné produkce. Dosažení potřebných parametrů vyžaduje zvláštní technologická opatření, zajišťující nejen optimální koncepci chemického složení, ale také nízký obsah síry, fosforu a kyslíku, vysokou metalografickou čistotu, eliminaci či silné potlačení segregačních jevů při plynulém odlévání oceli a vysokou povrchovou kvalitu bramy. EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s. neustále pokračuje ve vývoji oceli jakosti X pro kyselá prostředí a neustále vyvíjí nemalé úsilí ve snaze dosáhnout co nejlepších výsledků ve zmiňovaných oblastech problematiky výroby. Příkladem je vybudování strojního scarfingu v prostorách ocelárny, který eliminuje výskyt povrchových vad bram a tím zvyšuje kvalitu válcovaných plechů a zároveň snižuje zmetkovitost

ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312

ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312 ZÁSADNÍ POZNATKY Z ODLÉVÁNÍ JAKOSTI 19312 Miloš MASARIK 1), Zdeněk ŠÁŇA 2), Václav KOZELSKÝ 3) EVRAZ Vítkovice Steel a.s., Štramberská 2871/47 709 00 Ostrava Hulváky, 1) milos.masarik@cz.evraz.com, 2)

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

BEZEŠVÉ TRUBKY STUPNĚ X52 DLE API 5L PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ SEAMLESS PIPES GRADE X52 ACCORDING TO API 5L FOR SOUR SERVICE

BEZEŠVÉ TRUBKY STUPNĚ X52 DLE API 5L PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ SEAMLESS PIPES GRADE X52 ACCORDING TO API 5L FOR SOUR SERVICE 13. 15. 5. 28, Hradec nad Moravicí BEZEŠVÉ TRUBKY STUPNĚ X52 DLE API 5L PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ SEAMLESS PIPES GRADE X52 ACCORDING TO API 5L FOR SOUR SERVICE Josef Bár a, Jan Melecký b, Václav Rábl c ArcelorMittal,

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %.

Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. OCEL Ocel je slitina Fe + C + doprovodných prvků (Si, Mn, S, P) + legujících prvků (Ni, Cr, Mo, W, Zi ), kde % obsah uhlíku ve slitině je max. 2.14 %. VÝROBA OCELI Ocel se vyrábí zkujňováním bílého surového

Více

Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska)

Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska) Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek (briketovaná syntetická struska) Briketované ztekucovadlo rafinačních strusek je vyrobeno ze směsi korundového prášku, dolomitu a dalších přísad. Používá se

Více

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH

VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH VLIV HLINÍKU, DUSÍKU A MODULU ODLITKU NA VZNIKU LASTUROVÝCH LOMŮ V OCELOVÝCH ODLITCÍCH Jaroslav ŠENBERGER a, Antonín ZÁDĚRA a, Zdeněk CARBOL b a) Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně, Technická 2896/2,

Více

VLIV POUŽÍVÁNÍ PÁNVOVÉ PECE NA ZVÝŠENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ MARTENZITICKÝCH KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ

VLIV POUŽÍVÁNÍ PÁNVOVÉ PECE NA ZVÝŠENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ MARTENZITICKÝCH KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ VLIV POUŽÍVÁNÍ PÁNVOVÉ PECE NA ZVÝŠENÍ UŽITNÝCH VLASTNOSTÍ MARTENZITICKÝCH KOROZIVZDORNÝCH OCELÍ THE INFLUENCE OF UTILIZATION LADLE FURNACE ON INCREASE PRODUCT CAPABILITIES MARTENSITIC CORROSION- RESISTING

Více

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž

PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ. Antonín Kříž PŘÍNOS METALOGRAFIE PŘI ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NÁSTROJOVÝCH OCELÍ Antonín Kříž Tento příspěvek vznikl na základě spolupráce s firmou Hofmeister s.r.o., řešením projektu FI-IM4/226. Místo,

Více

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012

Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Vladislav OCHODEK VŠB TU Ostrava Katedra mechanické technologie ústav svařování Vl. Ochodek 3/2012 Stanovení teploty předehřevu osnova Teplota předehřevu-definice Trhliny za studena - vliv Tp na teplotní

Více

Výroba surového železa, oceli, litiny

Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa, oceli, litiny Výroba surového železa Surové želeo se vyrábí ve vysoké peci. Obr. vysoké pece etapy výroby surového železa K výrobě surového železa potřebujeme tyto suroviny : 1.

Více

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli

Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M T E R I Á L U Š L E C H T I L É O C E LI ČSN EN 100832 Oceli k zušlechťování Část 2: Technické a dodací podmínky pro nelegované

Více

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie

TEORIE SLÉVÁNÍ. Autoři přednášky: prof. Ing. Iva NOVÁ, CSc. Ing. Jiří MACHUTA, Ph.D. Pracoviště: TUL FS, Katedra strojírenské technologie TEORIE SLÉVÁNÍ : Zásady metalurgické přípravy oceli na odlitky a zásady odlévání. Tavení v elektrických indukčních pecích, zvláštnosti vedení tavby slitinových ocelí, desoxidace, zásady odlévání oceli.

Více

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S.

VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. VÝVOJ V AUTOMATOVÝCH OCELÍCH, ZVYŠOVÁNÍ OBROBITELNOSTI BISMUTEM ; OLOVEM V TŽ, A.S. Ing. Jan Klapsia Třinecké železárny, a.s., Třinec, Czech Republic Anotace Třinecké železárny mají dlouhou tradici ve

Více

VLIV DEZOXIDACE VÁPNÍKEM NA ODSÍŘENÍ OCELI V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ NA SEKUNDÁRNÍ METALURGII

VLIV DEZOXIDACE VÁPNÍKEM NA ODSÍŘENÍ OCELI V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ NA SEKUNDÁRNÍ METALURGII VLIV DEZOXIDACE VÁPNÍKEM NA ODSÍŘENÍ OCELI V PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ NA SEKUNDÁRNÍ METALURGII INFLUENCE DESOXIDATION CA ON REDUCTION FO S DURING PROCESSES TO AGGREGATES OF SECONDARY METALLURGY Jakub Jurča EVRAZ

Více

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování

Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Metodika hodnocení strukturních změn v ocelích při tepelném zpracování Bc. Pavel Bílek Ing. Jana Sobotová, Ph.D Abstrakt Předložená práce se zabývá volbou metodiky hodnocení strukturních změn ve vysokolegovaných

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Transfer inovácií 2/211 211 VLIV TECHNOLOGIE ŽÁROVÉHO ZINKOVÁNÍ NA VLASTNOSTI ŽÁROVĚ ZINKOVANÝCH OCELÍ Ing. Libor Černý, Ph.D. 1 prof. Ing. Ivo Schindler, CSc. 2 Ing. Petr Strzyž 3 Ing. Radim Pachlopník

Více

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D.

VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. VÝZKUM MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ SVAROVÝCH SPOJŮ MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ T24 A P92 Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Úvod Od konce osmdesátých let 20. století probíhá v celosvětovém měřítku intenzivní vývoj

Více

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli

Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací podmínky pro nelegované konstrukční oceli VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 100252 Výrobky válcované za tepla z konstrukčních ocelí Část 2: Technické dodací

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b

VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE. Josef Bár a Jan Melecký b OVĚŘENÍ VÝROBY PAŽNICOVÝCH TRUBEK JAKOSTNÍCH STUPŇŮ L80 A N80 PRO KYSELÁ PROSTŘEDÍ VERIFICATION PRODUCTION OF CASINGS GRADES L80 AND N80 FOR SOUR SERVICE Josef Bár a Jan Melecký b ArcelorMittal, a. s.,vratimovská

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525)

Identifikace zkušebního postupu/metody PP 621 1.01 (ČSN ISO 9556, ČSN ISO 4935) PP 621 1.02 (ČSN EN 10276-2, ČSN 42 0525) List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: Odd. 621 Laboratoř chemická, fázová a korozní Protokoly o zkouškách podepisuje: Ing. Karel Malaník, CSc. ředitel Laboratoří a zkušeben Ing. Vít Michenka zástupce

Více

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242)

TÜV NOPRD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny Seznam akreditovaných zkoušek včetně aktualizovaných norem LPP 1 (ČSN EN 10351) LPP 2 (ČSN EN 14242) 1 Stanovení prvků metodou (Al, As, B, Bi, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, La, Mg, Mn, Mo, Nb, Nd, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sn, Ta, Te, Ti, V, W, Zn, Zr) 2 Stanovení prvků metodou (Ag, Al, Be, Bi, Cd, Ce, Co,

Více

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře

Technologie I. Část svařování. Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Část svařování cvičící: Ing. Michal Douša Kontakt : E-mail : michal.vslib@seznam.cz Kancelář : budova E, 2. patro, laboratoře Doporučená studijní literatura Novotný, J a kol.:technologie slévání, tváření

Více

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení

durostat 400/450 Za tepla válcované tabule plechu Datový list srpen 2013 Odolné proti opotřebení díky přímému kalení Za tepla válcované tabule plechu durostat 400/450 Datový list srpen 2013 Tabule plechu Odolné proti opotřebení díky přímému kalení durostat 400 a durostat 450 dosahují typických povrchových tvrdostí přibližně

Více

HLINÍK A JEHO SLITINY

HLINÍK A JEHO SLITINY HLINÍK A JEHO SLITINY Označování hliníku a jeho slitin dle ČSN EN a) Označování hliníku a slitin hliníku pro tváření dle ČSN EN 573-1 až 3 Tyto normy platí pro tvářené výrobky a ingoty určené ke tváření

Více

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY

LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY LICÍ PÁNVE V OCELÁRNĚ ARCELORMITTAL OSTRAVA POUŽITÍ NOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY POURING LADLES IN ARCELORMITTAL OSTRAVA STEEL PLANT - UTILIZATION OF NEW INSULATION LAYER Dalibor Jančar a Petr Tvardek b Pavel

Více

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS

IMPROVED PROPERTIES DIE CASTING APPLICATIONS HOTWORK TOOL STEELS WITH IMPROVED PROPERTIES FOR DIE CASTING APPLICATIONS by ThyssenKrupp Ferrosta s.r.o V Holešovičkách 1579 / 24 180 00 Praha 8 Libeň Tel.: 2 8 1 0 9 6 5 1 1, 2 8 1 0 9 6 5 3 2 Fax: 2

Více

Technické materiály. Surové železo. Části vysoké pece. Suroviny pro vysokou pec

Technické materiály. Surové železo. Části vysoké pece. Suroviny pro vysokou pec Technické materiály - Technické materiály se dělí na kovové a nekovové - Kovové jsou ţelezné kovy ( oceli a litiny ) a neţelezné kovy ( lehlé: slitiny hliníku, těţké slitiny mědi ) Surové železo - Je měkké,

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ

VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU. Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ VLIV KOROZNÍHO PŮSOBENÍ OCELÍ S VYSOKÝM OBSAHEM MANGANU A CHROMU NA ŽÁRUVZDORNOU KERAMIKU Libor BRAVANSKÝ, Kateřina KADLÍKOVÁ SEEIF Ceramic,a.s., Rájec-Jestřebí, Česká Republika libor.bravansky@ceramic.cz

Více

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STATISTICKÉ PARAMETRY OCELÍ POUŽÍVANÝCH NA STAVBU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ Lubomír ROZLÍVKA, Ing., CSc., IOK s.r.o., Frýdek-Místek, tel./fax: 555 557 529, mail: rozlivka@iok.cz Miroslav FAJKUS, Ing., IOK s.r.o.,

Více

1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec):

1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec): ŽELEZO - cvičení 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? 2. Jmenujte příklad jedné železné rudy (název a vzorec): 1. V jakých typech sloučenin se železo v přírodě nachází? V oxidech,

Více

w w w. n a s t r o j o v e - o c e l i. c o m

w w w. n a s t r o j o v e - o c e l i. c o m w w w. n a s t r o j o v e - o c e l i. c o m 1.2842/1.2510 1.2379 1.2080 1.1730 1.2312 1.2767 1.2162 1.2343 1.2343ESU 1.2083 1.3343 1.2210 ST52-3 platný od 1.7.2011 verze 2011.1 V katalogu naleznete velký

Více

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ

1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1 PŘÍDAVNÝ MATERIÁL PRO PLAMENNÉ SVAŘOVÁNÍ 1.1 SVAŘOVACÍ DRÁTY Jako přídavný materiál se při plamenovém svařování používá drát. Svařovací drát podstatně ovlivňuje jakost svaru. Drát se volí vždy podobného

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury.

V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je ta, ve které převládá železo. Je to slitina železa s uhlíkem a jinými prvky, jenž se nazývají legury. 3. TECHNICKÉ SLITINY ŽELEZA - rozdělení (oceli, litiny-šedá, tvárná, temperovaná) výroba, vlastnosti a použití - značení dle ČSN - perspektivní materiály V průmyslu nejužívanější technickou slitinou je

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných svařitelných konstrukčních ocelí termomechanicky válcované. Technické dodací podmínky Způsob výroby Dodací podmínky ČS E 10025 4 září 2005 Způsob výroby volí výrobce..

Více

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek.

Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Polotovary Definice : polotovar je nehotový výrobek určený k dalšímu zpracování. Podle nových předpisů se nazývá předvýrobek. Výroba : výchozí materiál ( dodávaný ve formě housek, ingotů, prášků ) se zpracovává

Více

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 1 _ Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A

V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 1 _ Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 0 1 _ Ž E L E Z N É K O V Y _ P W P A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

VYBRANÉ POZNATKY Z VÝROBY BRAM DYNAMO OCELÍ SELECTED KNOWLEDGE S FROM PRODUCING SLABS OF GRAIN NON ORIENTED STEELS. Ladislav Válek a Luděk Mokroš b

VYBRANÉ POZNATKY Z VÝROBY BRAM DYNAMO OCELÍ SELECTED KNOWLEDGE S FROM PRODUCING SLABS OF GRAIN NON ORIENTED STEELS. Ladislav Válek a Luděk Mokroš b VYBRANÉ POZNATKY Z VÝROBY BRAM DYNAMO OCELÍ SELECTED KNOWLEDGE S FROM PRODUCING SLABS OF GRAIN NON ORIENTED STEELS Ladislav Válek a Luděk Mokroš b Mittal Steel Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Co je to korozivzdorná ocel? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Co je to korozivzdorná ocel? Cr > 10,5% C < 1,2% Co je to korozivzdorná ocel? Co je to korozivzdorná ocel? Korozivzdorné oceli (antikoro, nerez) jsou slitiny na bázi železa s obsahem 10,5 % chromu a 1,2

Více

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu LETECKÉ MATERIÁLY Úvod do předmětu Historický vývoj leteckých konstrukčních materiálů Uplatnění konstrukčních materiálů souvisí s pevnostními koncepcemi leteckých konstrukcí Pevnostní koncepce leteckých

Více

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4.

6.3 Výrobky Způsob výroby volí výrobce. Pro minimální stupeň přetváření válcovaných a kovaných výrobků viz A4. VÁ LC E P R O VÁ LC OV N Y S T R OJ Í R E N S K É V Ý R O BKY H U T N Í M AT E R I Á L U Š L E C H T I L É O CE LI ČSN EN 10084 Oceli k cementování Technické dodací podmínky Údaje pro objednávání.1 Povinné

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM POLYKOMPONENTNÍ SLITINY HOŘČÍKU MODIFIKOVANÉ SODÍKEM EFFECT OF SODIUM MODIFICATION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF POLYCOMPONENT Mg ALLOYS Luděk Ptáček, Ladislav Zemčík VUT v Brně, Fakulta strojního

Více

*Mittal Steel Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice **VŠB-TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava-Poruba

*Mittal Steel Ostrava a.s., Vratimovská 689, 707 02 Ostrava-Kunčice **VŠB-TU Ostrava, Tř. 17. listopadu 15, 708 00 Ostrava-Poruba Porovnání vybraných parametrů ocelí určených pro bezešvé trubky Comparison of selected parameters of steel grades intended for seamless tubes Ing. Jan Melecký, CSc.*, Ing. Josef Bár*, Prof. Ing. Jana Dobrovská,

Více

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví

Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Kovy a kovové výrobky pro stavebnictví Rozdělení kovů kovy železné železo, litina, ocel kovy neželezné hliník, měď, zinek, olovo, cín a jejich slitiny 1. Železo a jeho slitiny výroba železa se provádí

Více

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA

NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA NEREZOVÁ OCEL PRAKTICKÁ PŘÍRUČKA 1. DRUHY OCELI A JEJICH VLASTNOSTI 2. DRUHY KOROZE NEREZOVÉ OCELI 3. NEREZOVÁ OCEL U BAZÉNOVÝCH INSTALACÍ 4. KOROZE NEREZOVÉ OCELI 5. PRAKTICKÉ RADY PRO POUŽITÍ NEREZOVÉ

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení

Metalografie. Praktické příklady z materiálových expertíz. 4. cvičení Metalografie Praktické příklady z materiálových expertíz 4. cvičení Příprava metalografických výbrusů Odběr vzorků nesmí dojít k změně struktury (deformace, ohřev) světelný mikroskop pro dosažení požadovaných

Více

KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS

KOVOHUTE PRIBRAM NASTUPNICKA, a.s. INTEGRATED RECYCLING OF WASTES CONTAINING HEAVY- AND PRECIOUS- METALS Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, (220-225) 220 KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s. INTEGROVANÁ RECYKLACE ODPADŮ TĚŽKÝCH A DRAHÝCH KOVŮ Kunický Z. Kovohutě Příbram nástupnická, a.s., 261 81 Příbram VI.,

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu

Mn max. P max. Mezní úchylky pro rozbor hotového výrobku % hmot. Označení oceli Pevnostní vlastnosti Zkouška rázem v ohybu Bezešvé ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - technické dodací podmínky. Část 1 - Trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při okolní teplotě. Způsob výroby a dodávaný stav Chemické

Více

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl -- -- : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání

ROJIRENSKA. echnologie. POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1. díl -- -- : M. HLUCHÝ, J. KOLOUCH, R. PAŇÁK. 2., upravené vydání r : M HLUCHÝ, J KOLOUCH, R PAŇÁK I I, S ROJIRENSKA echnologie POLOTOVARY A JEJICH TECHNOLOGIČNOST 1 díl 2, upravené vydání / /,\\1// -- -- SCientia, spol s ro, pedagogické nakladatelství Praha 2001 \ OBSAH

Více

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha

NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL. Ladislav Kander Karel Matocha NEKONVENČNÍ VLASTNOSTI OCELI 15NiCuMoNb5 (WB 36) UNCONVENTIONAL PROPERTIES OF 15NiCuMoNb (WB 36) GRADE STEEL Ladislav Kander Karel Matocha VÍTKOVICE Výzkum a vývoj, spol s r.o., Pohraniční 31, 706 02 Ostrava

Více

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu V roce 1996 bylo u některých aut použito až 110 kg Al/auto, v roce 2015 by toto množství mělo dosáhnout až 250 nebo 340 kg s nebo bez započítání plechů

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

Více

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING

FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING FRACTOGRAPHIC STUDY OF FRACTURE SURFACES IN WELDED JOINTS OF HSLA STEEL AFTER MECHANICAL TESTING Doc.Dr.Ing. Antonín KŘÍŽ Sborník str. 183-192 Požadavky kladené dnešními výrobci, zejména v průmyslu dopravních

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 %

CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 Vysoce pevná, martenziticky vytvrditelná korozivzdorná ocel. CSM 21 je označení ROBERT ZAPP WERKSTOFFTECHNIK GmbH SMĚRNÉ CHEMICKÉ SLOŽENÍ C Cr Ni Cu 0,02 % 15,00 % 4,75 % 3,50 % CSM 21 je precipitačně

Více

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16

Úpravy povrchu. Pozinkovaný materiál. Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Úpravy povrchu Pozinkovaný materiál Zinkový povlak - záruka elektrochemického ochranného působení 1 / 16 Aplikace žárově zinkovaných předmětů Běžnou metodou ochrany oceli proti korozi jsou ochranné povlaky,

Více

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013.

Slouží jako podklad pro výuku svařování. Text určen pro studenty 3. ročníku střední odborné školy oboru strojírenství.vytvořeno v září 2013. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Svařování Rozdělení a druhy elektrod,značení,volba

Více

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií

Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Polotovary vyráběné práškovou metalurgií Obsah 1. Co je to prášková metalurgie? 2. Schéma procesu 3. Výhody a nevýhody práškové metalurgie 4. Postup práškové metalurgie 5. Výrobky práškové metalurgie 6.

Více

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry

TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry TVÁŘENÍ KOVŮ Cíl tváření: dát polotovaru požadovaný tvar a rozměry získat výhodné mechanické vlastnosti ve vztahu k funkčnímu uplatnění tvářence Výhody tváření : vysoká produktivita práce automatizace

Více

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH

VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH METAL 26 23.5.5.26, Hradec nad Moravicí VLIV CHEMICKÉHO SLOŽENÍ A KINETIKY KRYSTALIZACE NA TVORBU SULFIDICKÝCH VMĚSTKŮ V OCELÍCH INFLUENCE OF CHEMICAL COMPOSITION AND KINETICS OF CRYSTALLIZATION ON ORIGINATION

Více

dělení materiálu, předzpracované polotovary

dělení materiálu, předzpracované polotovary dělení materiálu, předzpracované polotovary Dělení materiálu, výroba řezaných bloků V našem kladenském skladu jsou k disposici tři pásové strojní pily, dvě z nich jsou automatické typu KASTOtec A5. Maximální

Více

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON

CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON METAL 9 9... 9, Hradec nad Moravicí CREEP AUSTENITICKÉ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM CREEP OF AUSTENITIC DUCTILE CAST IRON Vlasák, T., Hakl, J., Čech, J., Sochor, J. SVUM a.s., Podnikatelská, 9 Praha 9,

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR

MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ. Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna. JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR MOŽNOSTI VYUŽITÍ MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ Tomáš Schellong Kamil Pětroš Václav Foldyna JINPO PLUS a.s., Křišťanova 2, 702 00 Ostrava, ČR Abstract The proof stress and tensile strength in carbon steel can be

Více

PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S NOVÝMI VYZDÍVKAMI LICÍCH PÁNVÍ A KONVERTORU S VYMĚNITELNOU DNOVOU VLOŽKOU V EVRAZ VÍTKOVICE STEEL A.S

PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S NOVÝMI VYZDÍVKAMI LICÍCH PÁNVÍ A KONVERTORU S VYMĚNITELNOU DNOVOU VLOŽKOU V EVRAZ VÍTKOVICE STEEL A.S PROVOZNÍ ZKUŠENOSTI S NOVÝMI VYZDÍVKAMI LICÍCH PÁNVÍ A KONVERTORU S VYMĚNITELNOU DNOVOU VLOŽKOU V EVRAZ VÍTKOVICE STEEL A.S Rudolf RECH 1, Karel SOUKAL 1, Dan BRODECKÝ 1, Ján HRICOV 2 1 EVRAZ VÍTKOVICE

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10.ZÁKLADY TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP

VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP VLASTNOSTI MĚDI Cu-DHP OBSAH ÚVOD.. 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 2. CHEMICKÉ SLOŽENÍ 3. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI. 3.1 Hustota 3.2 tavení. 3.3 Součinitel délkové roztažnosti. 3.4 Měrná tepelná kapacita.. 3.5 Tepelná

Více

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky

Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky Výrobky válcované za tepla z jemnozrnných konstrukčních ocelí normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované Technické dodací podmínky ČS E 10025 3 září 2005 Způsob výroby volí výrobce.. Pokud to bylo

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD

TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD TEPELNÁ PRÁCE TRUBKOVÉHO KRYSTALIZÁTORU THERMAL WORK OF THE TUBE CC MOULD Andrea Michaliková a Jiří Molínek a Miroslav Příhoda a a VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra tepelné techniky, 7. listopadu 5, 708 Ostrava-

Více

Ploché výrobky válcované za tepla

Ploché výrobky válcované za tepla ArcelorMittal Ostrava Ploché výrobky válcované za tepla Výrobní program Obsah 4 Popis technologie a použité názvosloví 6 Jakosti ocelí, chemické složení 10 Předvýrobky (plynule lité předlitky) 12 Pásy

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové... 14 MS tyče čtvercové... 15 MS tyče šestihranné... 15

ALUPLUS 1. MS tyče kruhové... 14 MS tyče čtvercové... 15 MS tyče šestihranné... 15 ALUPLUS 1 Obsah L profily nerovnoramenné......................................................2 L profily rovnoramenné........................................................3 T profily..................................................................3

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Bylo selhání materiálu příčinou potopení Titaniku?

Bylo selhání materiálu příčinou potopení Titaniku? Bylo selhání materiálu příčinou potopení Titaniku? Tomáš Harnoch, Michal Talík TS Plzeň a.s. Katedra materiálů Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská České vysoké učení technické v Praze 15. 12.2010, Praha,

Více

Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část.

Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část. Výskyt koroze a úsad při ohřevu vody ve výměnících tepla a jejich vliv na nerezovou ocel a provoz výměníku - 1.část. Zdenek Vosmík Ing. info@vosmik-vymeniky.cz Záměrem je naznačit provozním technikům,

Více

VÝVOJ A OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE VÝROBY OCELI PRO KOMPONENTY PARNÍHO GENERÁTORU

VÝVOJ A OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE VÝROBY OCELI PRO KOMPONENTY PARNÍHO GENERÁTORU VÝVOJ A OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE VÝROBY OCELI PRO KOMPONENTY PARNÍHO GENERÁTORU DEVELOPMENT AND VERIFICATION OF STEEL MAKING TECHNOLOGY FOR STEAM GENERATOR COMPONENTS Martin Balcar a, Ludvík Martínek a, Pavel

Více

KOROZIVZDORNÁ OCEL MOŽNOSTI JEJÍ VÝROBY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY.

KOROZIVZDORNÁ OCEL MOŽNOSTI JEJÍ VÝROBY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY. KOROZIVZDORNÁ OCEL MOŽNOSTI JEJÍ VÝROBY V PODMÍNKÁCH ČESKÉ REPUBLIKY. CORROSION-RESISTING STEEL - POSSIBILITIES IT IS MADE IN CONDITIONS OF CZECH REPUBLIC Zdeněk Adolf a, Rudolf Moravec a Jaroslav Březina

Více

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40

Postupy. Druh oceli Chemické složení tavby hmotnostní % a) Značka Číselné označení. Mn P max. S max 0,40-1,20 0,60-1,40 Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení Technické dodací podmínky Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách. Způsob výroby

Více

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění

Problémy při obloukovém svařování Příčiny vad a jejich odstranění Problémy při obloukovém svařování vad a jejich odstranění Vady svarů mohou být způsobeny jednou nebo více uvedenými příčinami ESAB VAMBERK, s.r.o. Smetanovo nábřeží 334 517 54 VAMBERK ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE Z TECHNOLOGIE Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Základní vlastnosti materiálů fyzikální vlastnosti chemické vlastnosti mechanické

Více

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ

OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ OPTIMALIZACE SVAŘOVACÍCH PARAMETRŮ PŘI ODPOROVÉM BODOVÉM SVAŘOVÁNÍ KOMBINOVANÝCH MATERIÁLŮ Marie KOLAŘÍKOVÁ, Ladislav KOLAŘÍK ČVUT v Praze, FS, Technická 4, Praha 6, 166 07, tel: +420 224 352 628, email:

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b)

Antonín Kříž a) Miloslav Chlan b) OVLIVNĚNÍ KVALITY GALVANICKÉ VRSTVY AUTOMOBILOVÉHO KLÍČE VÝCHOZÍ STRUKTUROU MATERIÁLU INFLUENCE OF INITIAL MICROSTRUCTURE OF A CAR KEY MATERIAL ON THE ELECTROPLATED LAYER QUALITY Antonín Kříž a) Miloslav

Více

MODELOVÁNÍ PROCESU TUHNUTÍ A CHEMICKÁ HETEROGENITA INGOTU OCELI JAKOSTI 26NiCrMoV115. ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, 59171 Žďár nad Sázavou, ČR

MODELOVÁNÍ PROCESU TUHNUTÍ A CHEMICKÁ HETEROGENITA INGOTU OCELI JAKOSTI 26NiCrMoV115. ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, 59171 Žďár nad Sázavou, ČR MODELOVÁNÍ PROCESU TUHNUTÍ A CHEMICKÁ HETEROGENITA INGOTU OCELI JAKOSTI 26NiCrMoV115 Martin Balcar a, Rudolf Železný a, Ludvík Martínek a, Pavel Fila a, Jiří Bažan b, a ŽĎAS, a.s., Strojírenská 6, 59171

Více

Uhlík a jeho alotropy

Uhlík a jeho alotropy Uhlík Uhlík a jeho alotropy V přírodě se uhlík nachází zejména v karbonátových usazeninách, naftě, uhlí, a to jako směs grafitu a amorfní formy C. Rozeznáváme dvě základní krystalické formy uhlíku: a)

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky

Aweld E71T-1. Aweld 5356 (AlMg5) Hořáky Pod značkou Aweld nacházejí naši zákazníci již celou řadu let velice kvalitní přídavné svařovací materiály, jako jsou svařovací dráty pro CO 2, hořáky, příslušenství a doplňky. Klademe velký důraz na vysokou

Více

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin

- zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin 2. Metalografie - zabývá se pozorováním a zkoumáním vnitřní stavby neboli struktury (slohu) kovů a slitin Vnitřní stavba kovů a slitin ATOM protony, neutrony v jádře elektrony v obalu atomu ve vrstvách

Více

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT

U 218 - Ústav procesní a zpracovatelské techniky FS ČVUT Sloučeniny, jejichž stavební částice (molekuly, ionty) jsou tvořeny atomy dvou různých chemických prvků. Obecný vzorec: M m X n M - prvek s kladným oxidačním číslem OM X - prvek se záporným oxidačním číslem

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ

TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTOVÁNÍ VLIVU INDIKAČNÍCH KAPALIN NA KŘEHKOLOMOVÉ VLASTNOSTI SKLOVITÝCH SMALTOVÝCH POVLAKŮ TESTING OF THE INFLUENCE OF THE INDICATING LIQUIDS ON BREAKED PROPERTIES OF VITREOUS ENAMEL COATINGS Kamila

Více

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa. 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků

4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ. 4.1 Technické slitiny železa. 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků 4. KOVOVÉ MATERIÁLY A JEJICH ZPRACOVÁNÍ 4.1 Technické slitiny železa 4.1.1 Slitiny železa s uhlíkem a vliv dalších prvků Železo je přechodový kov s atomovým číslem 26, atomovou hmotností 55,85, měrnou

Více