íslo 36 Kvten 2007 OBSAHY P#EDNÁŠEK PODZIMNÍHO SEMINÁ#E SLOVO EDITORA Recentní Fe-minerály sokolovské pánve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "íslo 36 Kvten 2007 OBSAHY P#EDNÁŠEK PODZIMNÍHO SEMINÁ#E SLOVO EDITORA Recentní Fe-minerály sokolovské pánve"

Transkript

1 eská spolenost pro výzkum a využití jíl (SVVJ), ustavená v roce 1998, sdružuje zájemce a stimuluje teoretický i aplikovaný výzkum, vzd%lávání a mezinárodní styky v oblasti argilologie. SVVJ je pokraováním "eskoslovenské národní jílové skupiny", která byla založena v eskoslovensku v roce íslo 36 Kvten 2007 SLOVO EDITORA Vážení p átelé, pl roku od vydání minulého ádného ísla Informátora ubhlo jako voda a máte v ruce letošní jarní íslo. Vzhledem k malému místu pro slovo editora uvedu jen pár základních informací. %íslo obsahuje velmi zajímavé informace, p edevším Transmisi literatury, která Vás jist zaujme. V tomto ísle se mlo objevit i hodnocení stavu eské argilologie na základ vašich dotazník. Bohužel tento úkol nebylo možné splnit, nebo* se vrátilo pouze 5 dotazník. V dohledné dob se sejde výbor a bude rokovat o uspo ádání v po adí již 18. konference o jílové mineralogii a petrologii v roce Ve slovu editora jsem v ísle 33 upozor2oval na možnost publikovat v monotematickém ísle Applied Clay Science. Toto íslo práv vyšlo, ale bohužel z naší Spolenosti toho nikdo nevyužil. Jeho obsah p inášíme níže. V souvislosti s tímto tématem se musím zmínit, že projekt avizovaný ve 33. ísle Informátora Clay and Health v rámci 7. rámcového programu se svým zam ením do vymezeného tématu Zdraví nedostal. Budeme hledat nové alternativy ešení. Uzávrka podzimního ísla je Všechna dosud vyšlá ísla jsou na webových stránkách Spolenosti na adrese: Na závr slova editora p eji hezké léto všem pracovníkm i zájemcm o argilologii. Martin Š astný, editor Ústav struktury a mechaniky hornin AV R V Holešovikách Praha 8 - Libe+ tel.: , fax: , , OBSAHY P#EDNÁŠEK PODZIMNÍHO SEMINÁ#E Na seminá i %eské spolenosti pro výzkum a využití jíl, který se konal dne v posluchárn Ústavu struktury a mechaniky hornin AV %R, V Holešovikách 41, Praha 8, byly p edneseny dv zajímavé p ednášky. Zkrácené znní obou p íspvk Vám p inášíme na následujících stránkách. Recentní Fe-minerály sokolovské pánve Úvod Sokolovská pánev je siln antropogenn p etvo ená. Tžba uhlí a zakládání výsypek zde probíhá na ploše 115 km 2. P emístný objem nadložních hornin v letech dosáhl 1,8 mld. m 3. Rychlost snižování ( umlé denudace ) nadloží v lomech a tvorby výsypek ( umlé sedimentace ) p ekrauje prmrnou rychlost p irozených proces o 4 ády. Kvalitativní zmny horninového prost edí mají desítky podob. Jejich výzkum je v poátcích. Recentní Fe-minerály na zvtrávajících odkryvech uhelných lom= V lomech Lomnice, Družba, Ji í, Medard a Libík byly nalezeny následující recentní Feminerály. Srážejí se postupn od minerál dvojmocného železa k minerálm trojmocného železa: Humboldtin Fe 2+ C 2O 4.2H 2O Melanterit Fe 2+ SO 4.7H 2O Rozenit Fe 2+ SO 4.4H 2O Jarosit KFe 3+ 3(SO 4) 2(OH) 6 Natrojarosit NaFe 3 3+ (SO 4) 2(OH) 6 Butlerit Fe 3+ SO 4(OH).7H 2O Coquimbit Fe +2 3(SO 4) 3.9H 2O Copiapit Fe 2+ Fe 3+ 4(SO 4) 6(OH) 2.20H 2O 1

2 V modelové lokalit lom Lomnice byla tžba uhlí zastavena v roce 1994 z ekologických dvod. Prmrný obsah síry v suchém uhlí byl S d = 5,2 %, ve form Fe-disulfid a síry vázané na organické sloueniny. Tato síra a železo jsou hlavním zdrojem recentn vznikajících minerál. Recentní Fe-minerály v transportních cestách d=lních vod V uhelných lomech Lomnice, Družba a na Podkrušnohorské výsypce byly v drenážních rýhách a na puklinách zvtralých hornin zjištny tyto Feminerály (Murad, Rojík 2004; 2005): Minerál Vzorec Barva (Munsell) goethit U-FeOOH žlutohndá 7.5YR-10YR (natro)jarosit RFe 3(SO 4) 2(OH) 6 žlutá 2.5Y 5Y schwertmannit Fe 8O 8(OH) 6SO 4 oranžov žlutá 7.5YR 2.5Y ferrihydrit Fe 5HO 8.4H 2O hndooranžová 5YR 7.5YR lepidokrokit W-FeOOH oranžová 5YR 7.5YR Krystalinita slabá-st ední dobrá velmi slabá velmi slabá promnlivá V modelové lokalit Lomnice vytékají z ponechaných uhelných pilí, p ekrytých vrstvou 2- jílovc, kyselé dlní vody bohaté na ionty SO 4 a Fe 3+. Vody jsou nyní odvádny drény do retenní nádrže lomu Lomnice, kde jsou upravovány vápnním a aerací. Minerály Fe 3+ se vytvá ejí recentn na dn drenážních rýh. Precipitáty vykazují variace v barv a mineralogickém složení v závislosti na ph vody. Z kyselých vod (ph = 3,7) p itékajících od výchozu sírou bohaté sloje se sráží schwertmannit. P ítok vod z Podkrušnohorské výsypky, tvo ené vápenatými jílovci cyprisového souvrství, má alkalickou reakci (ph = 8,3). Po soutoku drén se ph vody náhle mní na 7,3 a souasn nastává srážení ferrihydritu (Murad, Rojík 2003; 2004). Schwertmannit a ferrihydrit se postupn mní na goethit (viz obr. 2). Recentní Fe-minerály v sedimenta>ních nádržích d=lních vod Dlní vody z lomu Lomnice byly d íve p eerpávány do retenní nádrže v bývalém lomu Ji í v Lomnici. Voda v jezírku má parametry: ph = 1,9 až 2,9, Fe = 533 až 900 mg/l, SO 4 = 2628 až 3780 mg/l. Antropogenní innost vyvolala tvorbu goethit-jarositových konkrecí z dlních vod. Bochníkovité konkrece dosahují ší ky až 120 cm a výšky až 70 cm (viz obr.1). Na b ezích jezírka byly zjištny následující Fe-minerály (Rojík et al., 1998; Murad, Rojík, 2005): goethit U-FeOOH jarosit RFe 3(SO 4) 2(OH) 6 schwertmannit Fe 8O 8(OH) 6SO 4 akaganeit (?) -FeOOH magnetit Fe 3O 4 Chemické složení recentní jarosit-goethitové konkrece v retenní nádrži Ji í v Lomnici bylo promítnuto v obsáhlé tabulce (Rojík et al. 1998). Antropogenní Fe-minerály vznikající ve výrobních jednotkách Síran železitý Fe 2(SO 4) 3 (plynárna V esová, usazenina po havárii) Hematit Fe 2O 3 (Elektrárna V esová, popílek) Hematit Fe 2O 3 (Staré Sedlo, býv. minerální závod, produkt pražení pyritu) Závr Antropogenn vyvolané geologické procesy v sokolovské pánvi, od zvtrávání hornin p es transport a sedimentaci, vedou ke vzniku recentních Fe-minerál. Nejastji jsou zastoupeny schwertmannit, ferrihydrit, goethit a natrojarosit. Variace v mineralogickém složení precipitát dlních vod, zejména p ítomnost, nebo naopak nep ítomnost indexových Fe-minerál, mže být indikátorem ph a obsahu sulfátových iont v roztocích, a tedy do znané míry i indikátorem podmínek v dob vzniku tchto minerál. Pro rychlou identifikaci Fe-minerál p i pozemním výzkumu a p i leteckém snímkování terénu je barva precipitát indikátorem jejich mineralogického složení. Publikovaná literatura Murad E., Rojík P. (2003): Iron-rich precipitates in a drainage environment: Influence of ph on mineralogy. American Mineralogist, 88, Murad E., Rojík P. (2004): Jarosite, schwertmannite, goethite, ferrihydrite and lepidocrocite: the legacy of coal and sulfide ore mining. SuperSoil: 3rd Australian New Zealand Soils Conf., published on CD-ROM, Sydney. Murad E., Rojík P. (2005): Iron mineralogy of minedrainage precipitates as environmental indicators: review current concepts and a case study from the Sokolov Basin, Czech Republic. Clay Minerals, 40, Rezek K., Ševc J., Civiš S., Novotný J. (1988): Humboldtin z Lomnice u Sokolova. - as. min. geol., 33, 4, , Praha. Rojík P., Galek R., Pašava J. (1998): Sokolov Lignite Basin. - Excursion Guide, 8th Coal Geology Conf., Faculty of Sci., Charles Univ., pp. 1-69, Praha. Další údaje, p evážn rtg difraktogramy, pocházejí z nepublikovaných sdlení autor Matýsek (2001), Mejst íková (2000), ^eho (2002, 2005, 2006) a ^eho Štrbá2ová (2001). 2

3 Obr. 1 Retenní nádrž dlních vod s recentními jarosit-goethitovými konkrecemi v Lomnici u Sokolova. Obr. 2 Slévající se potky dlních vod o rzném ph a barv sraženin v lomu Lomnice. Zprava p itéká kyselá voda (ph = 3,7) se sraženinami schwertmannitu, vp edu ve smru šipek alkalická voda (ph = 8,2). Po soutoku se ph mní na 7,3 a dochází ke srážení ferrihydritu. Foto E. Murad 2002 Petr Rojík 3

4 Atypický vývoj cementádských slínovc= ve velkolomu Úpohlavy a p=vod tuhých slínkových nodulí V oblasti ohárecké k ídy, resp. v inném velkolomu Úpohlavy (okr. Litom ice), tvo ily jílovité vápence svrchního turonu až do nedávna tradiní surovinu (s obsahy hm. % CaCO 3) pro výrobu bžného portlandského cementu (Krutský 1985, 1994). Nízkovápenaté šedé slínovce z jejich nadloží v souasné tžební stn naprosto p e- vládají a jsou použitelné pro tuto výrobu jen ve smsi s jílovitým vápencem a po umlém dosycování vysokoprocentním vápencem na optimální hodnotu LP (podle Lea-Parkera, 1934). Bez dosycování by samotné slínovce byly podmínn vhodné pro výrobu belitického cementu (Grenar, Klement, 1984) a to by znamenalo celkovou zmnu výrobní technologie. Vzhledem k promnlivým obsahm kalcitu v rozmezí 64,5-74 hm.% CaCO 3 (Krutský, 1982; 1985), cyklickému st ídání s lavicemi jílovitých vápenc o mocnosti do 50 cm, odlišnému složení nerozpustných zbytk a náronjší homogenizaci smsí obas vznikají po vypálení nežádoucí slínkové nodule. Rostoucí požadavky na udržení jakosti komerního cementu a zárove2 na úspory elektrické energie za drcení a mletí vyprodukovaného slínku vedly k zadání úkolu prov it zmnnou kvalitu suroviny ve 2 sektorech velkolomu Úpohlavy a posoudit p íiny vzniku tuhých nodulí. Dodaten byly analyzovány i korekní vápence z Barrandienu. Druhá problematika se týkala složení vlastních slínkových nodulí z výroby a pomrného zastoupení slínkových silikát (alitu C 3S, _-modifikace belitu C 2S, pod adnjšího celitu C 3A a feritu C 4AF). P íiny vzniku takových nodulí nebyly u nás dosud prov ovány a informace jsem erpal z málo etné zahraniní literatury. Geologicky má nadložní teplické souvrství Xb: (v pozici 2,5-11 m nad koprolitovou vrstvikou) odlišný faciální vývoj oproti spodním partiím profil (XbU), asi daný mísením teplých mo ských proud z mediterránní oblasti s chladnými mo skými proudy z boreální oblasti (%ech et al., 1996; Hradecká, Švábenická, 1997; Wiese et al., 2004). Mikropaleontologický signál tchto zmn zahrnuje posun v druhovém složení a ve zvýšené etnosti silicispongií a Si-bioklast na úkor vápenatých schránek foraminifer ve výplavech (Hradecká 1997; Hradecká, Švábenická 1997; Svobodová et al., 2002). Za podstatný považuji rovnž st;ídavý p;ínos detritického materiálu z pevniny (nap. z lužické oblasti) do mo ského deponentního centra na Lovosicku, a to v rámci podmo ské paleodelty. Nejmén ve dvou úsecích velkolomu Úpohlavy a alespo2 ve dvou výškových úrovních geologického profilu byla prokázána existence intraformaních íních makrofacií a koryt tok, kolem nichž je evidentní kontaminace nekarbonátovým klastickým materiálem (Uliný in %ech et al., 1996, Wiese et al., 2004). Nejpodstatnjší petrografické rozdíly v kvalit vápenatých slínovc byly shledány ve složení nekarbonátových složek podle analýz nerozpustných zbytk. Zatímco tradiní jílovité vápence obsahuji p íms kaolinitu, illitu a jen malý podíl jílového minerálu se smíšenou strukturou IM, vlastnosti nadložního nízkovápenatého slínovce jsou ovlivnny p ítomným montmorillonitem a smektitem se smíšenou strukturou montmorillonit/chlorit a vyššími podíly opálových bioklast (30-40 hm. % SiO 2). Naopak obsahy illitu a kaolinitu jsou relativn nízké a vážou se jen do p eplavených litoklast jílovitého vápence. Mikroskopicky bylo prokázáno, že oba druhy surovin jsou velmi jemnozrnné, ádov v rozsahu µm, mají vysoký mrný povrch a jsou tudíž termicky aktivní. V tchto rysech jsou si ob suroviny podobné. Smektity, opál a k emenná zrnka byly ureny v nerozpustných zbytcích a jejich vzájemn rzný pomr ve slínovci ovli2uje jak dekarbonizaci chemogenního kalcitu (o zrnitosti kolem 50 µm) tak dehydroxylaci jílových složek. Zahraniní výzkumy ukázaly, že dehydratace jílového minerálu se smíšenou strukturou illit/smektit nastává kolem 530 C a po dehydroxylaci p i teplot kolem 630 C získává kalcinovaná surovina pucolánové vlastnosti (He et al., 2000). Další kalcinací p i teplotách C se tyto jílové minerály mní na krystalický W- Al 2O 3 a potom na amorfní fázi. Termicky aktivovaný kaolinit (metakaolin) reaguje zvlášt dob e s gely Ca(OH) 2 a získává pucolánovou aktivitu v rozmezí teplot C (He et al., 1994; Sabir et al., 2001). Kladn psobí na zvýšení dosažitelné pevnosti betonu po 28 dnech tvrdnutí, nebo* váže na sebe cementové alkálie (Kakali et al., 2001; Ramlochan et al., 2000). Reakce kalcinovaného illitu s cementovými gely studovali He et al. (1995). Dehydroxylace illitu p i teplotách kolem 630 C a kalcinace v rozmezí C vedly ke tvorb slabších pucolánových efekt než vykazuje metakaolin. Teprve rozkladný produkt po illitu vzniklý kolem 930 C lze kvalifikovat jako amorfní pucolánovou p ísadu. Opálové bioklasty, rozsivky a ostatní amorfní formy SiO 2 jsou považovány za vyhledávané pucolánové p ímsi (Davraz et al. 2005). Klastický k emen se mní na _-modifikaci p i teplot 573 C a potom na reaktivní cristobalitovou fázi až p i teplot kolem 1174 C. Organogenní kalcit tvo í stavební materiál vtšiny makrofosilií, foraminifer a nanoplanktonu a termicky se rozkládá v jiném teplotním intervalu než chemogenní kalcit ( C). Vyšší podíl organogenního kalcitu mže posunout endotermu dekarbonizace až na teplotu 900 C. Dv tuhé, ale porézní nodule o velikosti 3-5 cm byly odseparovány ze sypkého slínku a analyzovány chemicky, rentgenograficky a elektronovou mikrosondou. Ukazuje se, že v látkovém složení tchto nodulí nejsou podstatnjší rozdíly v modálním složení. Prokázaly to provozní p epoty na normativní slínkové složky podle Bougého (1955) a bodové chemické analýzy jednotlivých slínkových fází (Tab. 1). Vedle dominantního podílu alitu (C 3S) hlavní hydraulické složky je zastoupen _-belit (C 2S), celit (C 3A) a ferit (C 4AF) v klesajícím po adí. Celkem pod adné je zastoupení volného CaO nebo portlanditu, vzácnji periklasu. Ovšem _-belit (o velikosti ca. 200 µm) pevn váže ostatní slínkové fáze a zap ii2uje 4

5 tvorbu více i mén kompaktních kumulát. Podle mikroskopie výbrus se zdá, že _-belit se hromadí všude tam, kde pvodn existovaly reaktivní amorfní formy SiO 2 (opálové výpln schránek, silicispongie, atd.) nebo k emenná zrnka. Ze všech složek portlandského slínku je _-modifikace belitu považována za nejrezistentnjší složku vi mechanické dezintegraci a mletí (Maki et al., 1993; 1995). Tabulka 1 Bodové chemické analýzy slínkových složek noduli. 1 (hm.%) Složka C 3S C 3S C 2S C 3A C 4AF CaO Bod Název Alit _-belit Celit Ferit vápno CaO 70,81 69,84 62,86 58,21 56,43 95,51 SiO 2 24,23 23,99 33,30 3,99 6,04 0,61 Al 2O 3 1,32 1,26 0,62 29,59 27,20 0,13 Fe 2O 3 0,57 0,42 0,22 4,40 4,50 0,37 Cr 2O 3 0,02 0,01 0, MgO 0,75 0,99 0,16 0,92 1,12 1,05 Na 2O 0,05 0,06 0,04 0,19 0,32 0,61 K 2O 0,05 0,05 0,28 0,15 0,58 0,04 TiO 2 0,21 0,21 0,12 0,23 0,21 - P 2O 5 0,29 0,40 0,13 0,04 0,09 - d 98,30 97,22 97,76 97,72 96,49 98,32 Závr Orientaní posouzení vstupních surovin prokázalo rozdílné složení nekarbonátových složek v nerozpustných zbytcích, i když mrným povrchem, jemnozrnností a termoreaktivitou jsou jílovité vápence a nízkovápenatý slínovec celkem podobné. Spolu s opálovými schránkami mikrofosilií se smektity termicky aktivují na reaktivní amorfní hmoty, jež p ízniv podporují žádoucí pucolánové vlastnosti vypáleného slínku. Na druhé stran amorfní formy SiO 2 a k emen mohou vyprodukovat kumulátní formy _-belitu, který podporuje vznik tuhých slínkových nodulí. Použitá literatura Bogue R.H. (1955): The chemistry of Portland cement. Reinhold, New York. %ech S., Hradecká L., Laurin J., Štaffen Z., Švábenická Z., Uliný D. (1996): Úpohlavy quarry: record of late Turonian sea level oscillations and synsedimentary tectonic activity. Stratigraphy and Facies of the Bohemian-Saxonian Cretaceous Basin. 5th Intn. Cretaceous Symp., Freiberg. Field Trip Guide, He Ch., Makovicky E., Osbæck B. (1995): Thermal stability and pozzolanic activity of calcined illite. Applied Clay Science 9, He Ch., Makovicky E., Osbæck B. (2000): Thermal stability and pozzulanic activity of raw and calcined mixed- layer mica/smectite. Applied Clay Science 17, Hradecká L. (1997): Microbiostratigraphy of the Jizera and Teplice Formations (Late Turonian, Boreal development) in the Úpohlavy quarry, Bohemian Cretaceous Basin. Mineralia Slovaca 29, 347. Hradecká L.. Švábenická L. (1997): Mikrostratigrafie sediment jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, eská k ídová pánev. Zprávy o geologických Výzkumech v Roce 1996, Kakali G., Perraki T. Tsivilis S., Badogiannis E. (2001): Thermal treatment of kaolin: the effect on the pozzolanic activity. Applied Clay Science 20, Krutský N. (1982): Minerální a chemické složení jílovito-karbonátových sediment eské k ídy. Acta Univ. Carol., Geologica 1-2, Krutský N. (1985): Závrená zpráva úkolu Úpohlavy. Tžební przkum cementá ské a vápenické suroviny. MS Geofond Praha. Krutský N. (1994): Závrená zpráva úkolu Úpohlavy, tžební przkum, 1. etapa. Surovina: cementá ská a vápenická (jílové vápence a vápnité slínovce). MS GMS, a.s. Proboštov. Lea F. & Parker T.W. (1934): The quaternary systém CaO- 2 CaO. SiO 2 5 CaO. 2 Al 2O 3-4 CaO. Al 2O 3. Fe 2O 3. Phil. Trans. Roy. Soc., Ser. A, London. Maki I., Iso S., Tanioka T. et al. (1993): Clinker gridability and textures of alite and belite. Cement & Concrete Res. 23, Maki I., Fukuda K. et al. (1995): Formation of belite clusters from quartz grains in Portland cement clinker. Cement & Concrete Res. 25, Novák J.K., Bosák P., Korbelová Z., Svobodová M., Dobrovolný J. (2006): Petrografická expertíza cementá ské suroviny z DP Úpohlavy ve vztahu ke vzniku slínkových nodulí. MS Geol. úst. AV %R, Praha, Ramlochan T., Thomas M., Gruber K.A. (2000): The effect of metakaolin on alkali-silica reaction in concrete. Cement & Concrete Res. 30, Sabir B.B., Wild S., Bai J. (2001): Metakaolin and calcined claysas pozzolans for concrete: a review. Cement & Concrete Composites 23, Svobodová M., Laurin J., Uliný D. (2002): Palynomorph assemblages in a hemipelagic succession as indicators of transgressiveregressive cycles: Example from the Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. Proc. 6th Intn. Cretaceous Symposium, Vienna 2000, Wiese F., %ech S., Ekrt B., Koš*ák M., Mazuch M., Voigt S. (2004): The Upper Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) exemplified by the Úpohlavy working quarry: integrated stratigraphy and paleooceanography of a gateway to the Tethys. Cretaceous Res. 25, Ji;í K. Novák 5

6 JARNÍ SEMINÁ# %eská spolenost pro výzkum a využití jíl po ádá ve spolupráci s Ústavem struktury a mechaniky hornin AV %R, v.v.i. odborný seminá dne (st eda) v 10,30 hod. v posluchárn ÚSMH AV %R, v.v.i., V Holešovikách 41, Praha 8. Program semináde: 1) Doc. RNDr. Ji í Pinkas, PhD. (Katedra anorganické chemie, MÚ Brno) Chemie silikát= a alumosilikát= 2) Doc. RNDr. František Škvára, DrSc. (Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha) Alkalicky aktivované materiály geopolymery TRANSMISE ODBORNÉ LITERATURY (XXI) V roce 2006 vyšlo monotematické íslo prestižního argilologického asopisu Clay Minerals, Vol. 41, No. 1, o rozsahu 550 stran, velmi podntné pro teoretickou i praktickou geologii. %asopis je vydáván Mineralogickou spoleností Velké Británie a Irska v Londýn a odborn sdružuje t ináct jílových skupin v Evrop (mezi nimi i %eskou SVVJ). Objemné íslo obsahuje deset pvodních studií o jílových a prvodních minerálech v jílových frakcích (pod 2 nebo 4 gm) separovaných ze sedimentárních hornin rzného geologického stá í na Britských ostrovech a ze sediment okolních p íb ežních vod, zejména v Severním mo i, kde se dnes úspšn tží ropa a zemní plyn. Úprava vzork pro rentgenografickou identifikaci byla do znané míry totožná ve všech deseti pracích. Jedenáctým lánkem je krátký informativní úvod dvou zodpovdných hostujících editor (C.V. Jeans a R.J. Merriman). Dílo je pozoruhodným p ínosem svtové sedimentologii a sedimentární petrologii. Je vlastn pokraováním a modernizací monografie The Clay Mineralogy of British Sediments, autor R.M. Perrin (1971), Mineralogical Society (Clay Minerals Group), London, 247 pp. Bob Perrin již tehdy upozornil na nutnost systematicky studovat a srovnávat získaná data o nerostném složení sediment na Britských ostrovech v kontextu stratigrafie. Cílem specificky zam eného výzkumu jílových a doprovodných minerál v jílových frakcích studovaných sediment bylo zodpovdt nejen pouhé "co rzné vrstvy obsahují(?)", ale také "odkud to pochází nebo jak se to tvo ilo(?)" a "kde, v jakém prost edí(?)". Po prvé se tu seznamujeme s výsledky argilologické analýzy, které sloužily jako podklad k prostorovým digitalizovaným mapám informujícím o rozší ení jílových minerál ve všech stratigrafických jednotkách terciéru, mesozoika a paleozoika na Britských ostrovech a v p ilehlých oblastech zakrytých mo em. Mapy jsou originální ukázkou nové generace geologické prostorové databáze. K potenciálním uživatelm tchto nových tematických map, které bychom v eštin mohli nazvat snad nejlépe jako "argilologické mapy", pat í zejména stavební inžený i (stavby nových cest nebo rekonstrukce cest starých a podobn i velkých parkoviš*, letiš*, železnic, mstských sídliš*, sportovních a obchodních areál, zemdlské a hydrogeologické projekty a další úkoly pozemního stavebnictví), tža i jílových surovin, organizace zodpovdné za spolehlivé izolace odpadních skládek, pracovníci na ekologických projektech a v soudnictví, pdoznalci aj. Deset publikovaných lánk je p íkladem hodným následování i v jiných zemích. V eské transmisi uvedu abstrakty alespo2 dvou prvních prací, ostatní jen citan; ze závreného lánku bude p evzato výsledné schema o diagenetických a dalších p emnách až k nízkoteplotní metamorfóze silikátových podíl zpevnných lutit, b idlic až fylit spodního paleozoika. Ji;í Konta Huggett J.M., Knox R.W.O B. (2006): Clay mineralogy of the Tertiary onshore and offshore strata of the British Isles. - Clay Minerals, 41: T etihorní sedimenty mají na Britských ostrovech samých omezený rozsah a malou mocnost. Jsou však významn zastoupeny v p ilehlých mo ských oblastech, kde dosahují mocnosti a okolo 4 km v pánvi Faerských a Shetlandských ostrov a okolo 3 km mocnosti v pánvi Severního mo e. Vzorky sediment byly odebírány ze stn a hlavn z velkého potu vrt, ve vertikálních vzdálenostech 0,1 až 1 m. Celkový poet studovaných vzork jde do mnoha set. Ve stratigrafických jednotkách od paleocénu až po spodní miocén v Severním mo i, s p evahou silikátového bahna, dominuje smektit a interstratifikace Il-Sm bohatá smektitem, kdežto illit, kaolinit a chlorit se vyskytují jen jako p ímsi. Auto i interpretují získaná analytická data takto: Hojný smektit v sedimentech paleocénu a eocénu svdí o p emn vulkanického popela z pyroklastických ejekcí v otev eném Atlantiku mezi Grónskem a Evropou. Dlouhodobá stálost velké koncentrace smektitu, tj. od paleocénu do oligocénu až st edního miocénu, svdí o pdách bohatých smektitem na p ilehlé souši a o objemov významném zdroji tohoto detritického jílového materiálu. Zmnu v minerálním složení jílového podílu do mladších vrstev st edního miocénu, kde p evládá illit, vysvtlují auto i zrychlenou erozí a vtším p ínosem detritického jílu s postupn rostoucí koncentrací chloritu, což auto i interpretují jako vliv klimatického ochlazení. Dlouhodobá stálost minerálních asociací bohatých smektitem do hloubek vtších než 3000 m od mo ského dna je pozoruhodná slabou buriální diagenezí. Paleocénní a eocénní pískovce jsou významným rezervoárem uhlovodík v Severním mo i a Faersko-Shetlandských pánvích. Avšak v dosavadní literatu e byly jen sporé údaje o jejich autigenních jílových minerálech. Huggett a Knox identifikovali v tchto pískovcích kaolinit a chlorit jako hlavní jílový tmel autigenního pvodu a jen menší p íms illitu. Vzorky t etihorních sediment z vrt pod mo em poskytly dležité informace k interpretacím 6

7 dat získaných intenzivnjším studiem sediment t etihorních vrstev na Britských ostrovech, kde stratigrafie není úplná. Nejrozsáhlejší souvrství terciéru na souši je v pánvích Londýna a Hampshire, kde jsou zachovány sedimenty paleocénu a spodního oligocénu. V nich dominují illit a smektit, kdežto kaolinit a chlorit tvo í jen p ímsi. Auto i p iítají zdroj pomrn velkého obsahu smektitu v tchto souvrstvích p edevším argilizovanému vulkanickému popelu. Nebobtnavé jílové minerály jsou p evážn detritického pvodu a jejich zdroj byl na západ v erodovaných lateritech a kaolinech vzniklých na žulách Cornwalu. Autigenní jílové minerály v tchto sedimentech jsou: glaukonit, ást kaolinitu, který vznikl v rané diagenezi p emnou muskovitu a smektit, který nahradil vulkanický popel usazený ve vod. Pedogenetické procesy siln modifikovaly asociace jílových minerál ve formacích Reading a Solent na jihu Anglie. Souvislé t etihorní sedimenty nejsou zachovány v severní a západní Británii, avšak jíly a písky eocénního a oligocénního stá í jsou místy zachovány v drobných, tektonicky vymezených pánvích. P evládá v nich kaolinit s menší p ímsí illitu. Mezi horninovými akumulacemi ve studovaných souvrstvích terciéru siln p evládá zpevnný lutit (mudstone) nad pískovcem a vulkanickým popelem a jen místy se vyskytuje rudit a vápenec. Jílové minerály v odebraných vzorcích hornin byly identifikovány rentgenograficky v separovaných frakcích pod 4 gm, orientovaných na porézních keramických nosiích, po difrakcích v p írodním stavu za sucha, v glykolovaném stavu, po zah átí na 400 a konen na 550 o C. Možný vermikulit je zahrnut do pojmu smektit. Z nejílových minerál je ve frakcích pod 4 gm bžný k emen a sporadicky byl identifikován heulandit/klinoptilolit. Ji;í Konta Jeans C.V. (2006): Clay mineralogy of the Cretaceous strata of the British Isles. - Clay Minerals, 41: Autor v práci o jílových minerálech v sedimentech k ídového stá í na Britských ostrovech využívá rentgenografických identifikací z již d íve uve ejnných zpráv nkolika citovaných autor, avšak hlavn p ináší nová data o 1400 systematicky odebíraných vzorcích sediment z jižní a východní Anglie, Skotska a Severního Irska. Na základ rozsáhlého experimentálního materiálu ukázal, že minerální asociace v jílových frakcích pod 2 gm z vrstev spodní k ídy jsou mnohem složitjší než jednoduché asociace jílových minerál v souvrství svrchní k ídy. Vzorky byly rentgenograficky studovány jako orientované preparáty za sucha, v glycerolovaném stavu, po zah átí na 400 a také na 550 o C. Velmi dležité s hlediska metodologie a sebekritinosti p i interpretaci dosažených výsledk je také porovnání RTG difraktogram frakcí <0,2 gm, 0,2-1 gm a 1-2 gm. V jednotlivých frakcích se koncentrují ponkud odlišné minerální asociace jílových ástic v závislosti na velikosti p ítomných minerálních druh ve frakci pod 2 gm (obr. 21). Asociace jílových minerál v jílových frakcích studovaných vzork mo ských i sladkovodních sediment spodní k ídy v Anglii jsou zastoupeny dvma krajními p ípady, mezi nimiž existují všechny p echody. První, dominantní jílová asociace obsahuje slídu, kaolinit a smíšené struktury Ch-Mi, Sm-Ch-Mi, Sm-Mi-Ve, nkde ješt p íms vermikulitu a stopy chloritu. Autor uvádí dkazy o p evážn detritickém pvodu této asociace, jejímiž hlavními zdroji byly erodované sedimenty mesozoika a sedimenty spolu s metasedimenty paleozoika. V této složitjší asociaci jílových minerál jsou však také komponenty (smíš. struktury), o nichž autor uvádí, že není jasné, zda vznikly v pdách vytvo ených na sedimentech nebo neoformn diagenezí až po sedimentaci. Z nejílových minerál je bžný kalcit, opál-ct a heulandit/klinoptilolit. Druhá hlavní asociace jílových minerál je tém monominerální. Vyznauje se vtšinou velkou p evahou smektitu a jen nkde obsahuje malou p íms slídy. Mén asto se v ní objevuje kaolinit, berthierin (chamosit blízký strukturn kaolinitu a antigoritu) nebo glaukonit jako dominantní komponenta. Pvod této jednodušší asociace jílových minerál je vulkanogenní. Autor interpretuje její vznik jako argilizaci vulkanického popela za rzných podmínek p emny, vetn diageneze po uložení. Vulkanoklastický materiál byl vyvržen v období berriasien-aptienu v jižní ásti Severního mo e a v Holandsku, kdežto v albienu až do cenomanu p evládal vulkanismus ze západního zdroje. Autor také kriticky diskutuje rzné d ívjší interpretace o úloze klimatu a vulkanické aktivity, jež mohly mít rozhodující vliv na asociace jílových minerál ve studovaných sedimentech spodní k ídy. V souvrství svrchní k ídy, ve spodní její ásti v Anglii, Skotsku a Irsku, je zvláš* bžný glaukonit o velikosti pískových zrn. Jeho vznik vysvtluje autor glaukonitizací usazených zrn bazaltového popela z erupcí spojených s kontinentálním driftem, s otev ením Atlantického oceánu a s poátením stadiem vývoje t etihorní magmatické provincie Hebrid. K ídová facie (Chalk) svrchnok ídových sediment Anglie a Irska je bohatá zejména smektitem a obsahuje bžnou p íms slídy, místy i stopy palygorskitu. Pvod tchto minerál interpretuje autor na základ mineralogických, petrografických, chemických a geologických dat, jež má až dosud k dispozici. Výsledkem jsou hypotézy o detritickém, neoformním (z nasycených roztok v pórech sediment, vetn biogenního SiO 2) a vulkanogenním pvodu identifikovaných jílových minerál. Z nejílových minerál je bžný kalcit, opál- CT a heulandit/klinoptilolit. Autigenní kaolinit byl zjištn pouze ve spodní ásti facie Chalk. Zajímavé je sdlení, že pt horizont bentonitu turonského stá í na Britských ostrovech a v severním Nmecku, vetn slín s nimi spojených, je v izochronní stratigrafické korelaci. Ji;í Konta Další práce uve ejnné v tomto monotematickém ísle, zde jen citan uvedené, informují o asociacích jílových minerál v ješt starších sedimentech, od jury až po spodní paleozoikum, na Britských ostrovech a v p ilehlých 7

8 mo ských pánvích, kde se dnes tží ropa a zemní plyn: Wilkinson M., Haszeldine R.S., Fallick A.E. (2006): Jurassic and Cretaceous clays of the northern and central North Sea hydrocarbon reservoirs reviewed. - Clay Minerals, 41: Jeans C.V. (2006): Clay mineralogy of the Jurassic strata of the Britisch Isles. - Clay Minerals, 41: Jeans C.V. (2006): Clay mineralogy of the Permotriassic strata of the British Isles: onshore and offshore. - Clay Minerals, 41: Ziegler K. (2006): Clay minerals of the Permian Rotliegend Group in the North Sea and adjacent areas. - Clay Minerals, 41: Spears D.A. (2006): Clay mineralogy of onshore UK Carboniferous mudrocks. - Clay Minerals, 41: Hillier S., Wilson M.J., Merriman R.J. (2006): Clay mineralogy of the Old Red Sandstone and Devonian sedimentary rocks of Wales, Scotland and England. - Clay Minerals, 41: Merriman R.J. (2006): Clay mineral assemblages in British Lower Palaeozoic mudrocks. - Clay Minerals, 41: Ze závrené práce si p edvelme z 18 publikovaných obrázk alespo2 obr. 1. Merriman v nm schematicky znázornil reakní ady fylosilikát, k nimž dospl rentgenografickým studiem separovaných frakcí pod 2 gm z asi 4500 vzork zpevnných až slab metamorfovaných lutit (mudrocks), odebraných ze souvrství spodního paleozoika na Britských ostrovech. Horniny, z nichž byly frakce separovány, bychom mohli oznait v eské terminologii jako b idlice, fylitické b idlice až fylity. Shaw H.F. (2006): Clay mineralogy of Carboniferous sandstone reservoirs, onshore and offshore UK.. Clay Minerals, 41: Obr. 1. Schematicky znázornný reakní vývoj bhem metamorfózy geochemicky nesmíšených ad v b idlicích až fylitech spodn paleozoického stá í probíhal na Britských ostrovech postupn podle vertikálních šipek od shora dol. Diagonální šipky ukazují možné chemické p ínosy z jiných vývojových ad. Produkty dvou nebo více reakních ad byly identifikovány jako výsledné asociace fylosilikát ve studovaných b idlicích až fylitech (Merriman, 2006). [Poznámka: Realizace tak rozsáhlého výzkumu, zahájeného v roce 1974, byla umožnna skvlou spoluprací p írodovdeckých ústav University of Cambridge (Ústav mineralogie a petrologie, Ústav aplikované biologie, Ústav geologických vd) a Britského geologického ústavu (British Geological Survey, Nottingham), který poskytl vzorky ze strategicky promyšleného vrtného programu, dále nepublikované technické zprávy a všestrannou velkorysou podporu. Výzkumného projektu se dále zúastnili odborníci z následujících britských vdeckých pracoviš*: Department of Mineralogy, Natural History Museum, London and Petroclays, Ashtead, Surrey; School of 8

9 GeoSciences, The University of Edinburgh, Edinburgh; Scottish Universities Environmental Research Centre, East Kilbride; Centre for Analytical Sciences, Department of Chemistry, University of Sheffield, Sheffield; Department of Earth Sciences & Engineering, Imperial College, London; Macaulay Institute, Aberdeen. Z USA se zúastnil tohoto výzkumného projektu nmecký sedimentární petrograf K. Ziegler z pracovišt Institute of Geophysics and Planetary Physics, UCLA, Los Angeles. Vydání mimo ádného monotematického ísla asopisu Clay Minerals sponzorovaly spolenosti: The Joint Association for Petroleum Exploration Courses, The Clay Minerals Group of the Mineralogical Society, The Mineralogical Society of Great Britain and Ireland. Citované monotematické íslo bylo vydáno Mineralogickou spoleností Velké Británie a Irska také v knižní podob (hardback), cena 70,00. Monotematické íslo asopisu Clay Minerals, vol. 41, No. 1, by mohlo být podntem k analogickému výzkumu jílového podílu v sedimentárních formacích %eské republiky, od kvartéru až po proterozoikum. Výsledkem by mly být digitalizované prostorové argilologické mapy. Jestliže by se našla státní i další subvence k podobnému výzkumu u nás, doporuoval bych ješt p ed zahájením projektu dohodu všech zúastnných výzkumných pracovišto o jednotném metodickém postupu v terénu i v laborato ích. Získané výsledky by sloužily jak teoretické geologii, zejména hodnotnjším interpretacím, tak aplikované geologii p i realizaci rzných inženýrských projekt. Na zaátek by stailo zvolit i menší vhodné území, aby se mohla dokázat úelnost takového výzkumu. Kritická poznámka: Lze oekávat, že nkteré genetické interpretace, zejména o vlivu klimatu na asociace detritických jílových minerál v mo ských bahnech, doznají v budoucnu urité korekce. Smíšené struktury, obsahující bobtnavé jílové minerály, se rozpadají v turbulentních íních proudech, takže v mo ských bahnech je stží mžeme považovat za relikty z pdních profil.] Ji;í Konta Transmisi do eštiny zasluhuje ješt pozoruhodná zpráva o kvantitativním stanovení vtšího potu horninotvorných minerál vetn jílových minerál v p ipravených umlých "horninových" smsích. Získané zkušenosti jsou užitené jak pro odborníky v geologických vdách, tak ve vd o materiálech. Omotoso O., McCarty D.K., Hillier S., Kleeberg R. (2006): Some successful approaches to quantitative mineral analysis as revealed by the 3 rd Reynolds Cup contest. - Clays and Clay Minerals, 54: (1) Auto i z CANMET Technologického centra pro energii, sídlícího v Devonu, Kanada, (2) z Centra Chevron ETC v Houstonu, USA, (3) z Macaulay Institutu v Aberdeenu, Skotsko a (4) z Hornické akademie TU ve Freibergu, Nmecko, informují detailn o metodickém postupu p i kvantitativní fázové analýze úspšn aplikované na t ech umle p ipravených "horninových" smsích obsahujících jílové + nejílové horninotvorné minerály (smsi RC 3-1, RC 3-2 a RC 3-3). Kvantitativního stanovení rozeslaných smsí se zúastnilo 37 pracoviš* v roce Obdobné analytické soutže se zúastnilo 15 pracoviš* již v roce 2002 a 35 v roce 2004 (publikované zprávy jsou citovány). Každý z p ihlášených úastník této odborné "pohárové soutže" obdržel t i vzorky: dva vzorky obsahovaly vždy 17 rzných horninotvorných minerál a t etí vzorek 10 minerál. Nikomu z analytik nebylo složení vzork p edem známé. Hodnotící centrum po obdržení všech výsledk stanovilo konené po adí úastník podle procentických odchylek od skuteného hmotnostního složení p ipravených umlých smsí. T i nejúspšnjší soutžící použili pro identifikaci a kvantitativní stanovení minerál p edevším RTG difrakní metody (dále jen XRD, jak se uvádí obvykle v anglitin). Absolutní vítz dosáhl skvlých 11,3 % soutu všech odchylek u stanovených minerál p i užití vnit ního standardu a modifikované metody pomrné intenzity jediné srovnávací difrakní linie (RIR = modified single-line reference intensity ratio) ve vztahu ke standardm istých minerál. Protože srovnávací standardy minerál nebyly k dispozici, mli analytici ješt možnost brát v úvahu dodané chemické složení p ipravených minerálních smsí a krystalochemické vzorce použitých minerál (celkem 38) z uvedených lokalit. Vítz použil z dopl2kových metod ješt stanovení kapacity výmny kationt, dále XRD orientovaných preparát a termogravimetrické metody. Druhý nejúspšnjší analytik dosáhl 13,9 % soutu všech odchylek u p ítomných minerál, p iemž použil rovnž metody RIR (avšak bez p idání vnit ního standardu a m ením intenzity porovnáním celého XRD záznamu). Analytik na t etím míst dosáhl 15,3 % soutu všech odchylek a p i kvantitativním stanovení i p i identifikaci fází, p ítomných v nízkých koncentracích, mu sloužila XRD Rietveldova metoda. Krom toho použil ješt skanovacího elektronového mikroskopu a XRD mikroanalýzy k identifikaci komponent zastoupených v nízkých koncentracích a k ov ení jejich krystalochemického složení p i aplikaci XRD Rietveldovy analýzy. Podstatný závr: Úspšné kvantitativní stanovení minerál v horninách nebo podobných umlých smsích záleží z ejm více na zkušenosti a dovednosti analytika než jenom na použité metodice nebo výpoetních programech (software), dnes již dosti poetných. Ke stejnému závru se došlo také p i dvou p edchozích kvantifikaních soutžích v letech 2002 a Kopie 3. tabulky informuje o skuteném procentickém složení t í p ipravených smsí horninotvorných minerál a o procentických výsledcích dosažených t emi nejúspšnjšími analytiky ze 35 soutžících (1st, 2nd, 3rd). Všechny íselné údaje jsou v hmotnostních %. Table 3. Composition (wt. %) of samples RC 3-1 (A), RC 3-2 (B), and RC 3-3 (C), 1 st, 2 nd and 3 rd correspond to the top three entries. For ranking purposes, minerals grouped together are given in italics and the group composition in bold. 9

10 10

11 Ing. RNDr. FRANTIŠEK KUPKA, CSc. IN MEMORIAM [Poznámka: Tém pl století uplynulo od podobných pokus o multilaboratorní kvantitativní mineralogickou analýzu jemnozrnných silikátových akumulací, uskutennou ve vtším potu laborato í {srovn. Hofmann, Ernst und Zwetsch (1958), Fachausschussbericht dtsch. keram. Ges., No. 12, kdy byly analyzovány jíly a kaoliny v Nmecku, a Konta (1963), Clay Minerals Bulletin (England), vol. 5, No. 30, , pokus o kvantitativní mineralogickou analýzu modrého jílu z Vonšova, Chebsko, která byla provedena v devíti laborato ích svta}. Tehdy jsme byli na zaátku a došli jsme k závru, že i ty nejlepší dosažené výsledky jsou spíše jen semikvantitativní než kvantitativní. Souasná metodika a kvalitnjší p ístroje umož2ují velmi dobrou reprodukovatelnost výsledk, dosahujících v nkterých laborato ích již tém kvantitativní úrovn. Hodn však záleží a možná stále bude záležet na odborné vzdlanosti, zkušenosti a dovednosti analytika a na jeho p ístrojovém vybavení. Z asových záznam v práci vyplývá, že redakce asopisu CCM obdržela rukopis lánku Omotoso et al. (2006) do tisku , takže nikdo ze soutžících nemohl aplikovat metodiku nedávno publikovaného lánku, uvádjícího nový metodický postup kvantitativní fázové analýzy pomocí rentgenové difrakní metody - Rancourt D.G., Mei-Zhen Dang (2005): Absolute quantification by powder X-ray diffraction of complex mixtures of crystalline and amorphous phases for application in the Earth sciences. - American Mineralogist, 90: Mžeme se tšit, že se tak stane ve 4. RC pohárové soutži v roce Zajímalo by m také, zda se nkteré pracovišt z %eska nebo Slovenska zúastnilo této mezinárodní odborné "pohárové soutže". P ípadnou informaci o tom zašlete laskav redakci Informátora, t eba i ve form samostatného p íspvku k uve ejnní ve 37. ísle.] Ji;í Konta Dlouholetý vdecký pracovník Ústavu nerostných surovin v Kutné Ho e Ing. RNDr. František Kupka, CSc. zem el náhle na selhání srdce v Liberci dne P estože v posledních létech svého života prodlal adu závažných nemocí, dožil se úctyhodného vku tém 81 let. Nemalou zásluhu na tom mla jeho paní Johana léka ka, která se o nho do poslední chvíle svdomit starala. František Kupka se narodil ve Velké Byst ici u Olomouce, odkud se s rodii p esthoval do %erné Hory v okrese Blansko. Tam chodil do základní školy a odtud pozdji dojíždl i do klasického gymnasia v Brn. Po maturit studoval v letech na P írodovdné fakult Masarykovy university a na Vysokém uení technickém v Brn, které završil získáním titulu RNDr. a Ing. V roce 1964 ukonil aspiranturu a po obhájení kandidátské práce Výzkum soustavy Ag Bi Pb dosáhl na Vysokém uení technickém v Praze titulu CSc. Po ukonení studií nastoupil nejprve do podniku Afyla v Rybitví u Pardubic. Nato absolvoval základní vojenskou službu v Šafárikov na jižním Slovensku. Po vojn nastoupil v roce 1953 do odboky pražského Ústavu pro výzkum rud v Kutné Ho e, který byl v roce 1959 zreorganizován na Ústav nerostných surovin. Této instituci zstal vrný až do odchodu do dchodu v roce V roce 1989 se rozvedl a po odchodu na odpoinek se v následujícím roce znovu oženil a p esthoval se do Liberce. V ÚNS zastával František Kupka funkci vedoucího fyzikáln-chemického oddlení geochemického odboru. V roce 1970 byl odmnn vyznamenáním za pracovní vrnost. V letech se Dr. Kupka zúastnil jako expert Polytechny pracovního pobytu v Maroku v Rabatu, kde pracoval jako vedoucí fyzikálnchemické laborato e geologického przkumu. Po návratu p ednášel na odborných sympoziích ve Francii, Malarsku, Nmecku a ve Španlsku. V %esku ml mezi mimoústavními pracovníky, hlavn v oblasti výzkumu jílových surovin, mnoho vynikajících p átel, zejména prof. J. Kontu, RNDr. K. Melku a doc. J. Neužila. Obdivoval a vážil si p edevším prof. J. Konty z P F KU v Praze pro jeho 11

12 mimo ádn vysokou odbornou úrove2 a angažovanost ve výzkumu jílových minerál a jílových surovin. Aktivn se zúast2oval jím organizovaných konferencí o jílových minerálech a petrologii, konkrétn v roce 1973 v Kutné Ho e, v roce 1976 v Karlových Varech a v roce 1984 ve Zvolenu. Ve výzkumné práci byl Dr. Kupka cílevdomý, houževnatý, mimo ádn pracovitý, pelivý a po ádkumilovný. Od svých pod ízených vyžadoval soust ednost, pracovitost a po ádek, což se projevovalo pozitivn p i ešení odborných úkol. Ml p ímou nekompromisní povahu, která však u nkterých spolupracovník nebyla akceptována s p ílišným porozumním. Mezi námi, kte í jsme s ním v užším kontaktu spolupracovali delší dobu, však panovaly velmi dobré pracovní i osobní vztahy. K jeho zálibám pat il p edevším sport, zahrádka ení a hudba. Už od studií na gymnasiu se vnoval atletice. Pravideln se zúast2oval rzných atletických závod, na nichž získal etná ocenní. Soust edil se na hod kladivem a v této disciplín se vypracoval mezi deset našich nejlepších sportovc. Pozdji i mladé kladivá e trénoval v atletickém klubu Dynama Kutná Hora, kde nakonec psobil jako funkcioná. Sklony k pstování kvtin a sada ení zddil po otci, který byl zahradníkem. Po koupi rodinné vily s velkou zahradou, vnoval této zálib vtšinu volného asu. Miloval klasickou hudbu, zejména komorní, a pravideln se zúast2oval místních koncert. Rozsáhlou odbornou a výzkumnou innost Dr. Kupky lze rozdlit zhruba do ty skupin: 1) vývoj a zdokonalování fyzikálních metod a jejich aplikaci p i výzkumu rudních a nerudních surovin; 2) vývoj metod kvantitativního stanovení jílových a jiných minerál a rzných fází v keramických a jiných surovinách; 3) výzkum složení a technologických vlastností keramických surovin, zejména za úelem snížení vypalovacích teplot a 4) studium karbonátových a horninových vláken. První skupin prací se F. Kupka vnoval na poátku svého psobení v ÚNS v padesátých a v polovin šedesátých let minulého století. U rtg. difrakní analýzy studoval její využití v rovnovážných soustavách (1959), p i stanovení k emene v opálu (1965) a p i precizním stanovení m ížkových parametr sfaleritu (1966). Diferenní termickou analýzu sledoval z hlediska jejího využití pro studium korozivních látek (1960), sulfid (1962) a charakteristiku termických vlastností zinwalditu (1964). Vyvinul samoinnou aparaturu pro zjiš*ování dekrepitaních teplot (1961), kterou spolu se Z. Trdlikou aplikovali na stanovení teploty vzniku metasomatických magnezit (1964) a hydrotermálních siderit ze Spišsko-gemerského rudoho í (1966). V tomto období se spolu s kolegy mineralogy z ústavu (J. Hak, V. Hoffman, M. Kvaek, F. Novák, J. Pokorný, O. Rosenkranc, J. Svoboda a Z. Trdlika) podílel na popisech ady minerál z eskoslovenských lokalit (rammelsbergit, valentinit, berthierit, boulangerit, jamesonit, ortochamosit, hydroromeit, tefroit, bismutin, kobellit, tennantit atd.). Další etapa prací, zahájená zhruba rokem 1965, byla zam ena na systematický mineralogicko-technologický výzkum keramických surovin. Autor detailn zkoumal nezbytné parametry všech minerálních složek zájmových surovin. Jednalo se o vývoj kvantitativních rentgenodifrakních metod stanovení rzných modifikací SiO 2 (1967), cristobalitu (1967), kaolinitu s rzným stupnm uspo ádání (1972), montmorillonitu (1972), minerál ze skupiny slíd (1974), jílových minerál (1975) a bezvodých oxid Fe a Al (1974). Spolu s A. Grenárem se vnoval žárovému zpracování keramických hmot za vysokých teplot (1967). Zajímavou etapou byl výzkum složení a technologických vlastností žárovzdorných hmot zejména s ohledem na snížení vypalovacích teplot. Tímto problémem se zabýval v rámci úkolu pro Moravské šamotové a lupkové závody ve Velkých Opatovicích spolu s jejich konzultanty R. Kovarou a Ing. V. Slechanem. Souasn se zabýval vývojem žárovzdorných syntetických ost iv, syntézou sintrovaného mullitu za snížených teplot, syntézou wollastonitu a použitím a zásobami sillimanitu. Hodn pozornosti vnoval tepelnému rozkladu kaolinitu s rzným stupnm uspo ádání s ohledem na krystalizaci mullitu a cristobalitu (1973, 1974) a kaolinitu s p ísadami oxid TiO 2, V 2O 5 (1975), CrO 3, MoO 3, WO 3 (1975), oxid Mn, Fe, Co, Ni (1977) a prvk I B a II B oxid (1984). Cílem tohoto výzkumu bylo sledování, jak tyto p ísady ovliv2ují rozklad kaolinitu a krystalizaci mullitu a cristobalitu. V tomto období též vyzkoušel použití vysokoteplotní rentgenové komory a rentgengoniometr Rigaku za úelem studia fyzikálních vlastností a krystalové struktury za vysokých teplot a kinetiky vysokoteplotních reakcí (1973). Rovnž rentgenograficky sledoval vznik nových minerálních fází v soustav CaO SiO 2 za vyšších teplot (1975). Krom toho vyvinul tryskový mlýn pro ultrajemné mletí zkoumaných nerostných surovin, jehož prototyp vyrobený v ÚNS se mu již nepoda ilo uvést do sériové výroby. Spolu s Dr. J. Ševc se vnoval syntetické p íprav mullitu; spolu v roce 1971 p edložili patent Zpsob výroby mullitu. V posledním období se Dr. Kupka zaal vnovat studiu uhlíkatých a minerálních vláken. Uhlíkatým vláknm p edpovídal velkou budoucnost, ale k jejich syntéze se již nedostal. Spolu s I. Poláškovou se vnoval tepelnému rozkladu hornin pro výrobu minerálních vláken a jejich fázovému složení v prbhu jejich tepelného namáhání (1980, 1987). Ve spolupráci s I. Šancem vyvinuli metodiku kvantitativního stanovení minerál hydrotermálních alterací polymetalických a Sn-W rud a fluoritových žil (1982). Závrem je t eba konstatovat, že Dr. Kupka naplnil svj dlouhý odborný život vrchovat a zstalo po nm významné písemné ddictví pro možné následovníky. Bhem své vdecké kariéry se vypracoval mezi naše p ední odborníky ve výzkumu jílových surovin, metod jejich sledování a technologického zpracování. I v dchodu neztrácel zájem o nové poznatky v oblasti vdy a techniky a nadále rovnž sledoval kulturní akce ve svém novém psobišti. Posledních pt let svého života však musel p ekonávat tžkosti spojené s onemocnním srdce, které mu ale obtav pomáhala p ekonávat jeho rodina. Nám, kte í jsme ho znali, nebo kte í jsme s ním 12

13 spolupracovali, zstane František trvale v pamti a budeme na nho rádi vzpomínat. P iložené foto F. Kupky je z osmdesátých let minulého století. P ehled kompletní bibliografie F. Kupky bude uve ejnn v Bulletinu mineralogicko-petrologického oddlení Národního muzea v Praze v roce KNIHY, ASOPISY František Novák, Petr Pauliš V dubnu 2007 vyšlo monotématické íslo asopisu Applied Clay Science, 36, 1-3, na téma Jíl a zdraví - Jíly ve farmacii, kosmetice, peloterapii a životním prost edí. Editory ísla jsou M.I. Carratero, G. Lagaly, M. Showalter. Zde p inášíme jeho obsah: Introduction and Overview Carretero M.I., Lagaly G.: Clays and health: An introduction, 1-3. Gomes C. de S. F., Silva J. B. P.: Minerals and clay minerals in medical geology, Clays in Pharmacy and Cosmetics Aguzzi C., Cerezo P., Viseras C., Caramella C.: Use of clays as drug delivery systems: Possibilities and limitations, Viseras C., Aguzzi C., Cerezo P., Lopez-Galindo A.: Uses of clay minerals in semisolid health care and therapeutic products, López-Galindo A., Viseras C., Cerezo P.: Compositional, technical and safety specifications of clays to be used as pharmaceutical and cosmetic products, Tateo F., Summa V.: Element mobility in clays for healing use, Bonina F.P., Giannossi M.L., Medici L., Puglia C., Summa V., Tateo F.: Adsorption of salicylic acid on bentonite and kaolin and release experiments, Damonte M., Sánchez R.M.T., Afonso M.S.: Some aspects of the glyphosate adsorption on montmorillonite and its calcined form, Bonferoni M.C., Cerri G., de' Gennaro M., Juliano C., Caramella C.: Zn 2+ -exchanged clinoptiloliterich rock as active carrier for antibiotics in antiacne topical therapy: In-vitro characterization and preliminary formulation studies, Layered Double Hydroxides in Pharmacy and Cosmetics Del Hoyo C.: Layered double hydroxides and human health: An overview, Jin-Ho Choy, Soo-Jin Choi, Jae-Min Oh, Taeun Park: Clay minerals and layered double hydroxides for novel biological applications, del Arco M., Fernández A., Martín C., Rives V.: Intercalation of mefenamic and meclofenamic acid anions in hydrotalcite-like matrixes, Clays in Pelotherapy Veniale F., Bettero A., Jobstraibizer P.G., Setti M.: Thermal muds: Perspectives of innovations, Legido J.L., Medina C., Mourelle M.L., Carretero M.I., Pozo M.: Comparative study of the cooling rates of bentonite, sepiolite and common clays for their use in pelotherapy, Carretero M.I., Pozo M., Sánchez C., García F.J., Medina J. A., Bernabé J.M.: Comparison of saponite and montmorillonite behaviour during static and stirring maturation with seawater for pelotherapy, Clays and Environment Zadaka D., Mishael Y.G., Polubesova T., Serban C., Nir S.: Modified silicates and porous glass as adsorbents for removal of organic pollutants from water and comparison with activated carbons, Rytwo G., Kohavi Y., Botnick I., Gonen Y.: Use of CV- and TPP-montmorillonite for the removal of priority pollutants from water, Volzone C.: Retention of pollutant gases: Comparison between clay minerals and their modified products, Jaynes W.F., Zartman R.E., Hudnall W.H.: Aflatoxin B 1 adsorption by clays from water and corn meal, Bertolino S.R.A., Zimmermann U., Sattler F.J.: Mineralogy and geochemistry of bottom sediments from water reservoirs in the vicinity of Córdoba, Argentina: Environmental and health constraints, V kvtnu roku 2006 vyšla nákladem Univerzity Aveiro knížka Minerals and human health autor C. de S.F. Gomese a J.B.P. Silvy. Má zajímavou úpravu, z jedné strany je v anglitin (142 stran) a z druhé strany v portugalštin (158) stran. Kniha je rozdlena na dv ásti: I - Pozitivní efekt minerál na lidské zdraví II - Negativní efekt minerál na lidské zdraví Kniha je doplnna mnoha obrázky, tabulkami, grafy a bohatým seznamem literatury. AKTUALITY 9. FÓRUM PRE NERUDY GEMER kvtna Martin Š astný talší roník stretnutia ložiskových geológov Fórum pre nerudy bude organizovaný na Slovensku v regióne Gemera a Malohontu. Predmetom 49. fóra pre nerudy budú ložiská nerudných nerastných surovín v území Cerovej vrchoviny a Slovenského Krasu. V predmetnom území sa nachádzajú najmä významné ložiská tavných adiov, magnezitu, vápencov, sialitických surovín, sadrovca a stavebných kame2ov (bazalty, vápence). 13

14 EUROCLAY 07 Aveiro, Portugalsko ervence 2007 Kontaktní adresa: prof. Fernando Rocha Geosciences Department, University Aveiro Aveiro Portugal 3 RD INTERNATIONAL MEETING IN LILLE "CLAYS IN NATURAL AND ENGINEERED BARRIERS FOR RADIOACTIVE WASTE CONFINEMENT" Lille zá í 2007 French National Agency for Radioactive Waste Management (ANDRA) Lille, France Vydává: eská spolenost pro výzkum a využití jílu Registra>ní >íslo: MK R E Editor: RNDr. Martin Š astný, CSc. Ústav struktury a mechaniky hornin AV R, v.v.i. V Holešovikách, Praha 8 - Libe+ tel.: , 410 fax: lenové redak>ní rady: Prof. RNDr. Ji;í Konta, DrSc. RNDr. Karel Melka, CSc. RNDr. Miroslav Pospíšil, Ph.D. Technický redaktor: Jana Šreinová Vychází Tištná verze: ISSN Internetová.pdf verze: ISSN:

SEKUNDÁRNÍ MINERÁLY VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ

SEKUNDÁRNÍ MINERÁLY VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ VZNIK SEKUNDÁRNÍCH MINERÁLŮ SEKUNDÁRNÍ MINERÁLY DEFINICE: sekundární minerály vznikají během zvětrávání zvětrávání sulfidů a okolních minerálů uvolňuje obrovské množství kationtů a aniontů do pórových vod 1. ionty mohou být sorbovány

Více

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2

Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 Středočeská pánev potenciální uložiště CO2 1 Obsah geologie, stratigrafie kolektory, izolanty žatecká pánev 2 Středočeská pánev (~6000 km 2 ) Komplex extenzních pánví s klastickou kontinentální výplní

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATE SKÁ ŠKOLA STRUP ICE, okres Chomutov Autor výukového Materiálu Datum (období) vytvo ení materiálu Ro ník, pro který je materiál ur en Vzd lávací obor tématický okruh Název materiálu,

Více

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN

MECHANIKA HORNIN A ZEMIN MECHANIKA HORNIN A ZEMIN podklady k přednáškám doc. Ing. Kořínek Robert, CSc. Místnost: C 314 Telefon: 597 321 942 E-mail: robert.korinek@vsb.cz Internetové stránky: fast10.vsb.cz/korinek Katedra geotechniky

Více

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou)

a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) Metodický list Biologie Významné horniny Pracovní list 1 1. Vyvřelé horniny: a) žula a gabro: zastoupení hlavních nerostů v horninách (pozorování pod lupou) přítomen +, nepřítomen hornina amfibol augit

Více

Plán pée o PP Lom u Kozolup. na období 2009-2023

Plán pée o PP Lom u Kozolup. na období 2009-2023 Plán pée o PP Lom u Kozolup na období 2009-2023 1. Základní identifikaní a popisné údaje 1.1 Název, kategorie, evidenní kód ZCHÚ a kategorie IUCN Název Lom u Kozolup Kategorie PP Evidenní kód 691 Kategorie

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

VY_32_INOVACE_04.20 1/8 3.2.04.20 Geologické základy české krajiny Geologická mapa České republiky

VY_32_INOVACE_04.20 1/8 3.2.04.20 Geologické základy české krajiny Geologická mapa České republiky 1/8 3.2.04.20 Geologická mapa České republiky cíl znát geologické oblasti území Česka - analyzovat podle mapy území, která jsou tvořená horninami původem prvohorním, druhohorním, třeti.. - popsat druhy

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY

MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Sborník konference Pitná voda 01, s. 16-168. W&ET Team, Č. Budějovice 01. ISBN 978-80-9058-0-7 MOŽNOSTI POUŽITÍ ODKYSELOVACÍCH HMOT PŘI ÚPRAVĚ VODY Ing. Robert Mach, Ing. Soňa Beyblová Severočeské vodovody

Více

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv

Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Chemické složení surovin Chemie anorganických stavebních pojiv Ing. Milena Pavlíková, Ph.D. K123, D1045 224 354 688, milena.pavlikova@fsv.cvut.cz tpm.fsv.cvut.cz Základní pojmy Materiál Stavební pojiva

Více

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM

JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM JEMNOZRNNÉ BETONY S ČÁSTEČNOU NÁHRADOU CEMENTU PŘÍRODNÍM ZEOLITEM Pavla Rovnaníková, Martin Sedlmajer, Martin Vyšvařil Fakulta stavební VUT v Brně Seminář Vápno, cement, ekologie, Skalský Dvůr 12. 14.

Více

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4 Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C)

1. PRVKY kovové nekovové ZLATO (Au) TUHA (GRAFIT) (C) Nerosty - systém 1. PRVKY - nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) - dělíme je na: kovové: - ušlechtilé kovy, - velká hustota (kolem 20 g/cm 3 ) - zlato, stříbro, platina, někdy i měď nekovové: - síra

Více

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod

Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci nutného čištění důlních vod MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Ústav geologických věd JAN JAROLÍM Odhad dlouhodobého a hloubkového geochemického vývoje důlních vod rosicko-oslavanské uhelné pánve ve vztahu k optimalizaci

Více

Těžké minerály v provenienčních studiích. Proč zrovna těžké minerály?

Těžké minerály v provenienčních studiích. Proč zrovna těžké minerály? Těžké minerály v provenienčních studiích Proč zrovna těžké minerály? Pomocí těžkých minerálů můžeme zjišťovat: Původ materiálu sedimentu (zdrojové horniny) Někdy dokonce vzdálenost zdrojové oblasti Rychlost

Více

prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3

prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3 prof. Ing. Petr Bujok, CSc. 1, Ing. Martin Klempa, 2 V 2 Ing. Jaroslav Němec, DrSc. 2, Ing. Petr Němec, Ph.D. 3 VYUŽITÍ OPUŠTĚNÝCH DŮLNÍCH DĚL A UZAVŘENÝCH HLUBINNÝCH UHELNÝCH DOLŮ PRO GEOSEKVESTRACI CO

Více

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE

VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE VLIV MLETÍ ÚLETOVÉHO POPÍLKU NA PRŮBĚH ALKALICKÉ AKTIVACE INFLUENCE OF GRINDING OF FLY-ASH ON ALKALI ACTIVATION PROCESS Rostislav Šulc 1 Abstract This paper describes influence of grinding of fly - ash

Více

Mapování svahových deformací ve východní ásti Vsetínských vrch. Jan Klimeš

Mapování svahových deformací ve východní ásti Vsetínských vrch. Jan Klimeš Miscellanea Geographica 13 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2007 s. 67-72 Mapování svahových deformací ve východní ásti Vsetínských vrch Jan Klimeš jklimes@centrum.cz Ústav struktury a mechaniky hornin AV

Více

Sedimenty krasových oblastí. www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf

Sedimenty krasových oblastí. www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf Sedimenty krasových oblastí www.geospeleos.com http://www.ig.cas.cz/sites/default/files/u236/geospeleos_history_pdf_19362.pdf Rozpustné horniny karbonáty - vápenec - mramor - dolomit evapority - sádrovec

Více

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 2. cirkulář

Pod patronací. si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci. 2. cirkulář Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR, v.v.i. Pod patronací České asociace geomorfologů si Vás dovolují pozvat na 14. mezinárodní konferenci

Více

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu. tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz

Geologie kvartéru. Jaroslav Kadlec. Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu. tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz Geologie kvartéru Jaroslav Kadlec Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř geomagnetizmu tel. 267 103 334 kadlec@ig.cas.cz http://www.ig.cas.cz/geomagnetika/kadlec Maximální rozšíření kontinentálního

Více

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA

HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA HORNÍ LIPKA MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ STUDNY NA P.P.Č. 2553 VÝSTAVBOU PROTIEROZNÍHO OPATŘENÍ V K.Ú. HORNÍ LIPKA Vyjádření osoby s odbornou způsobilostí Ústí nad Orlicí, červen 2013 Název akce: Horní Lipka možnosti

Více

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků

Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Biogeochemické cykly vybraných chemických prvků Uhlík důležitý biogenní prvek cyklus C jedním z nejdůležitějších látkových toků v biosféře poměr mezi CO 2 a C org - vliv na oxidačně redukční potenciál

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP

Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP 1 Česká geofyzika v mezinárodním programu hlubokého vrtání ICDP A. Špičák K poznání podpovrchových partií zemského tělesa lze přispět jednak nepřímo - extrapolací povrchových geologických měření a pozorování,

Více

Základy geologie pro geografy František Vacek

Základy geologie pro geografy František Vacek Základy geologie pro geografy František Vacek e-mail: fvacek@natur.cuni.cz; konzultační hodiny: Po 10:30-12:00 (P 25) Co je to geologie? věda o Zemi -- zabýváse se fyzikální, chemickou, biologickou a energetickou

Více

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM

ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM Úvod do GIS p ednáškové texty ÚVOD DO GEOGRAFICKÝCH INFORMA NÍCH SYSTÉM P ednáškové texty Auto i: Ing. Martin B ehovský, Ing. Karel Jedli ka Redigoval: Ing. Ji í Šíma, CSc. 5. IMPLEMENTACE A VYUŽÍVÁNÍ

Více

Úvod do praktické geologie I

Úvod do praktické geologie I Úvod do praktické geologie I Hlavní cíle a tematické okruhy Určování hlavních horninotvorných minerálů a nejběžnějších typů hornin Pochopení geologických procesů, kterými jednotlivé typy hornin vznikají

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_CH8SA_01_03_07

Více

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM CO JE AKVATRON? Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své

Více

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin

Oceánské sedimenty jako zdroj surovin Oceánské sedimenty jako zdroj surovin 2005 Geografie Světového oceánu 2 Rozšíření sedimentů 2005 Geografie Světového oceánu 3 2005 Geografie Světového oceánu 4 MOŘSKÉ NEROSTNÉ SUROVINY 2005 Geografie Světového

Více

Vedlejší energetické produkty a jejich využití

Vedlejší energetické produkty a jejich využití Vedlejší energetické produkty a jejich využití Ing. Pavel Sokol Praha prosinec 2012 Energetické produkty (VEP) Produkty vznikající při spalování tuhých paliv nebo během procesu čištění spalin - výroba

Více

Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu

Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu Sdružená výroba alfa sádry a portlandského cementu Petr Zlámal, Marcela Fridrichová, Karel Kalivoda Úvod V souladu s dlouhodobým výzkumným záměrem byl na ÚTHD FAST kolem roku 00 zahájen vývoj metodiky

Více

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2

HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN. Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 HOŘČÍK KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN Pozn. Elektronová konfigurace valenční vrstvy ns 2 Hořčík Vlastnosti: - stříbrolesklý, měkký, kujný kov s nízkou hustotou (1,74 g.cm -3 ) - diagonální podobnost s lithiem

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

KAPITOLA 6: KÁMEN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 6: KÁMEN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 6: KÁMEN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů

Záznam klimatických změn v mořském prostředí. a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Záznam klimatických změn v mořském prostředí a) oscilace mořské hladiny b) variace izotopického složení hlubokomořských sedimentů Globální změny klimatu v kvartéru oscilace hladin světových oceánů Úroveň

Více

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika

Vítkovice výzkum a vývoj technické aplikace s.r.o. Pohraniční 693/31, 706 02 Ostrava Vítkovice, Česká republika Něktteré ttechnollogiicko mettallurgiické ssouviissllossttii na ellekttriických iindukčníích ssttředoffrekvenčníích pecíích ss kyssellou,, neuttrállníí a zássadiittou výdusskou Čamek, L. 1), Jelen, L.

Více

Miniprojekt Objevy ekají na Tebe

Miniprojekt Objevy ekají na Tebe Miniprojekt Objevy ekají na Tebe Škola: ZŠ Chomutov, Zahradní 5265, 430 05 Chomutov ( obtížnost tématu pizpsobena znalostem a schopnostem žák 6. roníku s aktivní pomocí žákyn 9.roníku ) Vedoucí geologického

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY DROBNÝCH KOVOVÝCH OZDOB Z HROBU KULTURY SE ZVONCOVÝMI POHÁRY Z HODONIC METODOU SEM-EDX / 1 ZPRACOVAL Mgr. Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL David Humpola Ústav archeologické památkové péče v Brně Pobočka Znojmo Vídeňská 23 669 02 Znojmo OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM)

Více

Přírodověda Sesuvy v Českém středohoří

Přírodověda Sesuvy v Českém středohoří Sesuvy v Českém středohoří Martinská stěna u obce Čeřeniště Jan Klimeš, Tomáš Marek Exotické kouzlo krajiny Českého středohoří zanechá chladným jen málokterého návštěvníka a prakticky každý ví, že za jeho

Více

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy

- anomálie vody - nejvyšší hustota p?i 4 C hlavní význam pro vodní organismy Voda - seminární práce by Chemie -?tvrtek, Prosinec 19, 2013 http://biologie-chemie.cz/voda-seminarni-prace/ Otázka: Voda - seminární práce P?edm?t: Chemie P?idal(a): MrLuciprd VODA základní podmínka života

Více

Sedimentární neboli usazené horniny

Sedimentární neboli usazené horniny Sedimentární neboli usazené horniny Sedimenty vznikají destrukcí starších hornin, transportem různě velkých úlomků horninového materiálu i vyloužených látek (v podobě roztoků) a usazením materiálu transportovaného

Více

Jak postupovat p i vyhledávání literárních zdroj

Jak postupovat p i vyhledávání literárních zdroj Prameny odbornéliteratury - strategie, získz skání a zpracování 1) literatury kde za ít a jak dál 2) Jak získat vyhledanou literaturu 3) Práce s literaturou - zpracování literárních zdroj Primární zdroje

Více

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO

ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO ANORGANICKÁ POJIVA - VÁPNO Vzdušné vápno Vzdušné vápno je typickým představitelem vzdušných pojiv a zároveň patří k nejdéle používaným pojivům vůbec. Technicky vzato je vápno názvem pro oxid vápenatý (CaO)

Více

Shrnutí zpráv: Základy pro geologicko-tektonický model křídových sedimentů na česko-saském pomezí v rámci projektu GRACE Cíle 3

Shrnutí zpráv: Základy pro geologicko-tektonický model křídových sedimentů na česko-saském pomezí v rámci projektu GRACE Cíle 3 Gemeinsam genutzte Grundwasserressourcen im tschechisch-sächsischen Grenzgebiet (GRACE) Shrnutí zpráv: Základy pro geologicko-tektonický model křídových sedimentů na česko-saském pomezí v rámci projektu

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

RNDr. Václav Dubánek, Tréglova 795, 152 00 Praha 5. Akce : projekt hydrogeologického průzkumného vrtu BP-1

RNDr. Václav Dubánek, Tréglova 795, 152 00 Praha 5. Akce : projekt hydrogeologického průzkumného vrtu BP-1 RNDr. Václav Dubánek, Tréglova 795, 152 00 Praha 5 Akce : projekt hydrogeologického průzkumného vrtu BP-1 Praha 2014 Obsah 1. ÚVOD, CÍL PROJEKTU... 2 2. PRŮZKUMNÉ ÚZEMÍ... 3 3. PŘÍRODNÍ POMĚRY... 4 3.1.

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Rekonstrukce VZT zařízení č. 1, 2 a 3 v OZ druh zadávacího

Více

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) www.ornita.cz Typ organizace: Náplň činnosti: Cílová skupina: Financování: občanské sdružení projekty environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) děti a mládež, pedagogičtí pracovníci pražských

Více

Výroba stavebních hmot

Výroba stavebních hmot Výroba stavebních hmot 1.Typy stavebních hmot Pojiva = anorganické hmoty, které mohou vázat kamenivo dohromady (tvrdnou s vodou nebo na vzduchu) hydraulická tvrdnou na vzduchu nebo ve vodě (např. cement)

Více

Testové otázky ke zkoušce z předmětu Mineralogie

Testové otázky ke zkoušce z předmětu Mineralogie Testové otázky ke zkoušce z předmětu Mineralogie 1) Krystal můžeme definovat jako: homogenní anizotropní diskontinuum. Co znamená slovo homogenní? 2) Krystal můžeme definovat jako: homogenní anizotropní

Více

Oxid chloričitý z krystalické chemikálie

Oxid chloričitý z krystalické chemikálie Oxid chloričitý z krystalické chemikálie RNDr. Eva Sobočíková 1), Ing. Václav Mergl, CSc. 2) 1) Zdravotní ústav se sídlem v Brně, sobocikova@zubrno.cz 2) Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno, mergl@vasgr.cz

Více

Chemické složení Země

Chemické složení Země Chemické složení Země Geochemie: do hloubky 16 km (zemská kůra) Clark: % obsah prvků v zemské kůře O, Si, Al = 82,5 % + Fe, Ca, Na, K, Mg, H = 98.7 % (Si0 2 = 69 %, Al 2 0 3 =14%) Rozložení prvků nerovnoměrné

Více

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa

Hlavní činitelé přeměny hornin. 1. stupeň za teploty 200 C a tlaku 200 Mpa. 2.stupeň za teploty 400 C a tlaku 450 Mpa Přeměna hornin Téměř všechna naše pohraniční pohoří jako Krkonoše, Šumava, Orlické hory jsou tvořena vyvřelými a hlavně přeměněnými horninami. Před několika desítkami let se dokonce žáci učili říkanku"žula,

Více

Pramen Labe v Krkonoších

Pramen Labe v Krkonoších Pramen Labe v Krkonoších Povodí Labe, státní podnik vznikl ke dni 1. ledna 2001 na základ zákona. 305/2000 Sb., o povodích, jako právní nástupce Povodí Labe, a.s. se sídlem v Hradci Králové. Jménem státu

Více

Úvod do problematiky vsakování vod a sesuvů půdy

Úvod do problematiky vsakování vod a sesuvů půdy vsakování vod a sesuvů půdy výklad základních pojmů v oboru hydrogeologie a svahových deformací Ing. Radim Ptáček, Ph.D GEOoffice, s.r.o., kontaktní e-mail: ptacek@geooffice.cz Vymezení hlavních bodů týkajících

Více

Česká geologická služba

Česká geologická služba zn.: SOG-441/108/2014 - str. 1/6 Česká geologická služba SPRÁVA OBLASTNÍCH GEOLOGŮ Klárov 131/3, 118 21 Praha 1 http://www.geology.cz Městská část Praha - Satalice Úřad městské části K Radonicům 81 190

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST USAZENÉ HORNINY PROJEKT EU PENÍZE ŠKOLÁM OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST VY_52_INOVACE_260 VZDĚLÁVACÍ OBLAST: ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘÍRODOPIS ROČNÍK: 9 VZNIK USAZENÝCH

Více

Jeskynní minerály a sedimenty

Jeskynní minerály a sedimenty Jeskynní minerály a sedimenty Cílem tohoto článku je popsat jeskynní minerály a sedimenty, které nejsou tvořené kalcitem a většinou se ani nepodobají klasické krápníkové výzdobě, jež je popsána v jiné

Více

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu

Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Obsah Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže v betonu Rovnaníková P. Stavební fakulta VUT v Brně Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ČSN 731214, jako jedna z možností

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

MODIFIKACE VLASTNOSTÍ PÁLENÉHO VÁPNA. IVA DOLEŽALOVÁ VÁPENKA VITOŠOV s.r.o.

MODIFIKACE VLASTNOSTÍ PÁLENÉHO VÁPNA. IVA DOLEŽALOVÁ VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. MODIFIKACE VLASTNOSTÍ PÁLENÉHO VÁPNA IVA DOLEŽALOVÁ VÁPENKA VITOŠOV s.r.o. Cíl práce První a druhá etapa : ověření vztahu mezi fyzikálními a chemickými vlastnostmi vápence a následně kvalitou vápna, charakterizovanou

Více

Univerzita J. E. Purkyně

Univerzita J. E. Purkyně Univerzita J. E. Purkyně Fakulta životního prostředí Seminární práce předmětu: Geologie a pedologie (případně Geologie a životní prostředí) Lokality výskytu molybdenitu v katastru Bohosudova Vypracoval:

Více

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Název školy Autor Tematická oblast Ročník Moravské gymnázium Brno s.r.o. RNDr. Miroslav Štefan Chemie anorganická výskyt a zpracování kovů 2. ročník Datum tvorby 22.4.2014

Více

7Konference, Ráčková dolina 2003. Environmentální aspekty geologie na příkladech severních Čech.

7Konference, Ráčková dolina 2003. Environmentální aspekty geologie na příkladech severních Čech. 7Konference, Ráčková dolina 2003 Environmentální aspekty geologie na příkladech severních Čech. Mirka Blažková Fakulta životního prostředí Universita J.E. Purkyně Ústí nad Labem blazkova@fzp.ujep.cz ÚVOD.

Více

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití

Nabídka mapových a datových produktů Limity využití , e-mail: data@vumop.cz www.vumop.cz Nabídka mapových a datových produktů Limity využití OBSAH: Úvod... 3 Potenciální zranitelnost spodních vrstev půdy utužením... 4 Potenciální zranitelnost půd acidifikací...

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 1 DOPRAVNÍ A PEPRAVNÍ PRZKUMY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1

Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 Horniny Zdroj: 1.název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/pr ednasky- svoboda-m6153-p1.html

Více

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna

Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize. Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Bibliometrie v Národní technické knihovně ~ metody, zkušenosti, mise a vize Mgr. Jakub Szarzec Národní technická knihovna Úvodem Bibliometrie. Citační analýza a další bibliometrické metody. Příklady. Mise

Více

Princip fotovoltaika

Princip fotovoltaika Fotovoltaiku lze chápat jako technologii s neomezeným r?stovým potenciálem a?asov? neomezenou možností výroby elektrické energie. Nejedná se však pouze o zajímavou technologii, ale také o vysp?lé (hi-tech)

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board

Anorganické sloučeniny opakování Smart Board Anorganické sloučeniny opakování Smart Board VY_52_INOVACE_210 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8.,9. Projekt EU peníze školám Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Dělnická 9. tř. ZŠ základní Předmět Přírodopis Téma / kapitola

Více

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití

Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Sklo chemické složení, vlastnosti, druhy skel a jejich použití Jak je definováno sklo? ztuhlá tavenina průhledných křemičitanů (pevný roztok) homogenní amorfní látka (bez pravidelné vnitřní struktury,

Více

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY

PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY PRVKY 17. (VII. A) SKUPINY TEST Úkol č. 1 Doplň následující text správnými informacemi o prvcích 17. skupiny: Prvky 17. skupiny periodické soustavy prvků jsou společným názvem označovány halogeny. Do této

Více

Vnitřní geologické děje

Vnitřní geologické děje Vznik a vývoj Země 1. Jak se nazývá naše galaxie a kdy pravděpodobně vznikla? 2. Jak a kdy vznikla naše Země? 3. Jak se následně vyvíjela Země? 4. Vyjmenuj planety v pořadí od slunce. 5. Popiš základní

Více

KATALOG PRODUKT. Střelečské písky se těží od roku 1939. Lokalita Střeleč se nalézá 12 km severozápadně od Jičína u obce Hrdoňovice.

KATALOG PRODUKT. Střelečské písky se těží od roku 1939. Lokalita Střeleč se nalézá 12 km severozápadně od Jičína u obce Hrdoňovice. Sklopísek Střeleč, a. s. je výrobce vysoce kvalitních sklářských, slévárenských, technických a sportovních písků. Mletím písků v neželezném prostředí se dále vyrábějí mikromleté písky - křemenné moučky.

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE)

FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) FAKULTA PEDAGOGICKÁ (FPE) Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň tel.: 377636010 až 15, fax: 377636002, 377636022 e-mail: vosahlik@fpe.zcu.cz nebo mkrakor@fpe.zcu.cz WWW stránky: http://www.fpe.zcu.cz Den otevřených

Více

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice

P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice P íloha. 6 Seznam odpad ukládaných na skládku lapanice 01 Odpady z geologického pr zkumu, t by, úpravy a dal ího zpracování nerost a kamene 01 01 01 Odpady z t by rudných nerost 01 01 02 Odpady z t by

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HORNINY 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - horniny V této kapitole se dozvíte: Co je to hornina. Jak se dělí horniny zemské kůry. Jaké jsou chemické

Více

ÚČINNOST ODSTRANĚNÍ PŘÍRODNÍCH ORGANICKÝCH LÁTEK PŘI POUŽITÍ HLINITÝCH A ŽELEZITÝCH DESTABILIZAČNÍCH ČINIDEL

ÚČINNOST ODSTRANĚNÍ PŘÍRODNÍCH ORGANICKÝCH LÁTEK PŘI POUŽITÍ HLINITÝCH A ŽELEZITÝCH DESTABILIZAČNÍCH ČINIDEL Citace Pivokonská L., Pivokonský M.: Účinnost odstranění přírodních organických látek při použití hlinitých a železitých destabilizačních činidel. Sborník konference Pitná voda 28, s. 219-224. W&ET Team,

Více

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku?

Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Potok Besének které kovy jsou v minerálech říčního písku? Karel Stránský, Drahomíra Janová, Lubomír Stránský Úvod Květnice hora, Besének voda dražší než celá Morava, tak zní dnes již prastaré motto, které

Více

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK

MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK MASARYKOVA UNIVERZITA PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV GEOLOGICKÝCH VĚD MINERALOGICKÉ A GEOCHEMICKÉ ZHODNOCENÍ KOROZIVNÍCH PRODUKTŮ POZINKOVANÝCH ŽELEZNÝCH TRUBEK (Rešerše k bakalářské práci) Jana Krejčí Vedoucí

Více

Využití vodíku z alternativních zdroj

Využití vodíku z alternativních zdroj 121 Využití vodíku z alternativních zdroj Ing. Aleš Doucek 1,2 ; Ing. Daniel Tenkrát, Ph.D. 1 ; Ing. Ondej Prokeš, Ph.D. 1 1 Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha; Technická 5,

Více

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy

Dodávka modelového oběžného kola s pohonem a regulací a budicími a měřicími systémy Zadávací dokumentace OPAKOVANÁ NADLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKY pro opakovanou nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky dle 8 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zoopaleontologie spodního permu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Svoboda nad Úpou (03-423) Závěrečná zpráva

Zoopaleontologie spodního permu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Svoboda nad Úpou (03-423) Závěrečná zpráva Zoopaleontologie spodního permu pro vysvětlivky ke geologické mapě list Svoboda nad Úpou (03-423) Závěrečná zpráva Geologický ústav AV ČR, v. v. i. Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 Zoopaleontologie spodního

Více

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY

Statistika pro geografy. Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Statistika pro geografy Rozd lení etností DEPARTMENT OF GEOGRAPHY Faculty of Science Palacký University Olomouc t. 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc Pojmy etnost = po et prvk se stejnou hodnotou statistického

Více

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002

DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 DYNATECH - PROGRESIVNÍ ZACHYCOVA PR-2000-UD Datum 11-09-2002 NÁVOD PRO POUŽITÍ A ÚDRŽBU 1. Základní údaje 2. Instalace zachycova 2.1. Údaje pro výrobce rám 2.2. Údaje pro montáž výtahu 3. Použití a údržba

Více

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika

Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Zpracoval: Mgr. Michal Havlík Geologie a tepelné vlastnosti hornin Projektování vrtů pro tepelná čerpadla na základě geologických předpokladů vliv na vodní režim, rizika Kapitola 4 - GEOLOGIE A TEPELNÉ

Více